Madde 2- Şirketin ünvanı MERİNOS HALI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ dir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Madde 2- Şirketin ünvanı MERİNOS HALI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ dir."

Transkript

1 MERİNOS HALI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret kanununun Anonim Şirketlerinin Ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim şirket kurulmuştur. 1- İbrahim Erdemoğlu, Osmangazi Mah Nolu Cd. No: 48/4 Şehitkamil Gaziantep adresinde oturur T.C uyruğundadır. 2- Ali Erdemoğlu, Osmangazi Mah Nolu Cd. No: 48/2 Şehitkamil Gaziantep adresinde oturur T.C uyruğundadır. 3- Mahmut Erdemoğlu Osmangazi Mah Nolu Cd. No: 48/3 Şehitkamil Gaziantep adresinde oturur T.C uyruğundadır. 4- Mustafa Erman, Sarıgüllük Mah Nolu Sk. No: 1/7 Şehitkamil Gaziantep adresinde oturur T.C uyruğundadır. 5- Gülsüm Erman, Sarıgüllük Mah Nolu Sk. No: 1/7 Şehitkamil Gaziantep adresinde oturur T.C uyruğundadır. 6- Ergün Özcan, Florya Cd. 58/C10 Şenlikköy Mah. Bakırköy İstanbul 7- Erdemoğlu Holding A.Ş. Merkez Mah.29 Ekim Cad.No:21/A Yenibosna İstanbul ŞİRKETİN ÜNVANI: Madde 2- Şirketin ünvanı MERİNOS HALI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ dir. AMAÇ VE KONU: Madde 3- MADDE 3 -Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. A) Her türlü Halı ve Makine Halısı, her türlü tabii ve sentetik elyaftan İplik,Akrilik iplik,polyester iplik,kamgan iplik, Pamuk ipliği, Örgü ipliği, Halı ipliği, polypropilen ve polyetilen iplikler ve bunlardan mamul dokumalar pamuklu örme mensucat, pamuklu dokuma, polypropilen ve polyetilen düz ve yuvarlak satıhlı mamuller, tafting halı, tafting iplik, seccade, perdelik, t-shirt, havlu bornoz, kilim, battaniye üretmek ve ham yada işlenmiş her türlü tekstil ürünlerinin yurt içinde ve yurt dışında ve serbest bölgelerde imalatını,satımını, alımını, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapmak.

2 B) Şirket adına arsalar satın almak, bunları parsellemek ve satmak, bu arsalar üzerinde her türlü inşaatları yapmak konusu ile ilgili her nevi menkul ve gayrimenkul malların mal satın alınması mevcut menkul ve gayrimenkul malların satılması, kiraya verilmesi, kiralanması, şirketin amacı ile ilgili şirket borç ve alacağını temin için ipotek rehin ve kefalet ve diğer teminatları almak üçüncü hakiki ve hükmü şahıslar lehine rehin ve ipotek vermek, başkalarına ait menkul, mal ve gayrimenkuller üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek gereğinde bunları fevk eylemek, bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek. C) Konusu ile ilgili her türlü ham, yarı mamul, malları üretmek bu ürünleri işleyecek tesisler ve fabrikalar kurmak kurulu tesisleri satın almak, satmak kiralamak veya kiraya vermek gerekli makine ve teçhizatların imalatını alımını satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak. D) Konusu ile ilgili marka, ihtira beratı, ustalık (knowhow) ve diğer sınayi mülkiyet haklarını vermek, iktisap etmek ve bunların üzerinde lisans anlaşmaları yapmak. E) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalar ile ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek ve kredi almak. F) Konusu ile ilgili olarak teşvik belgeleri almak gerektiğinde yurt dışına eleman göndermek, uzman getirmek. G) Konusu ile ilgili olarak yurtiçi, yurtdışı ve serbest bölgelerde işyeri, mağaza, şube açmak, depo satın almak, kiralamak, kiraya vermek ve gerektiğinde satmak. H) Gerçek ve tüzel üçüncü kişilerin borçlarına kefil olabilir taşınmazları üzerinde gerçek ve tüzel üçüncü kişilerin borçlarının teminatını teşkil etmek kaydıyla her türlü ve şekilde ipotek tesis edebilir. I) Şirketin maksat ve mevzuuna aykırı olmamamak ve aracılık yapmamak ya da veya portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunmamak kaydıyla, Sermaye Piyasaları Mevzuatı ve diğer Mevzuatın izin verdiği ölçüde Sermaye Piyasalarında her türlü Sermaye Piyasası işlemi yapmak. J) Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satmak üzere Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükdeki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek menkul değerleri veye kıymetli evrak ihraç edebilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istendiğinde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tetkikine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra adı geçen işler yapılacaktır.

3 Esas mukavelenin tadili mahiyetindeki bu kararın tatbiki için sanayi ve ticaret bakanlığından gerekli izin alınacaktır. ŞİRKET MERKEZ ADRESİ: Madde 4- Şirket merkez adresi Merveşehir Mah. Mehmet Erdemoğlu Cd. No:4 Şehitkamil Gaziantep tir Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır tescil ve ilan ettirilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.. ŞİRKETİN SÜRESİ: Madde 5- Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten itibaren süresizdir. SERMAYE: Madde 6- Şirketin sermayesi TL kıymetindedir. Bu sermaye her biri 1.-TL değerinde hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi oluşturan TL nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan TL (altımilyonaltıyüzbin) ,99.- TL (altımilyonbeşyüzelliüçbindokuzyüzaltılira.doksandokuzkuruş) luk kısmı Akmer Akrilik İplik İnşaat Sanayi ve Tic.A.Ş. nin devralınmasıyla ,01 TL. (kırkaltıbindoksanüçlira.birkuruş) luk kısmı ise muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiş olup ¼ ü tescil tarihinden itibaren üç ay içinde geri kalan ise 30/06/2011 tarihine kadar ödenecektir. Sermaye taahhüt borçları tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihlerden öncede ödenebilir. Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri 1. TL lik küpürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

4 YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ Madde 7 Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek beş üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. İbrahim Erdemoğlu, Ali Erdemoğlu, Mahmut Erdemoğlu, Gülsüm Erman, ve Ergün Özcan Yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmişlerdir. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV BÖLÜMÜ: Madde 8- Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altında konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin münferiden imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulunun görev bölümü Türk Ticaret Kanununun 319.maddesi doğrultusunda bu sözleşmenin 7.maddesinde belirtilmiştir. MURAKIPLAR VE GÖREVLERİ: Madde 9- Genel Kurul gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakıp seçer.bunların sayısı 5 i geçemez. İlk murakıp olarak, Ali Erman, İncilipınar Mah. Akınal İş Merkezi Kat 5 Şehitkamil Gaziantep T.C uyruklu. Üç yıl süre ile seçilmiştir. Murakıplar Türk Ticaret Kanununun maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler. GENEL KURUL: Madde 10-

5 a) Davet Şekli: Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanununun 355,365,366 ve 368. madde hükümleri uygulanır. b) Toplantı Vakti: Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. c) Rey verme ve vekil tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar ve hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip oldukları oyları kullanmaya yetkilidirler. Selahiyetnamelerinin şeklini yönetim kurulu tayin ve ilan eder. d) Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. e) Toplantı yeri: Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI: Madde 11- Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarının ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiser gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir. İLAN:

6 Madde 12- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37.maddesinin 4.fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait Türk Ticaret Kanununun 368.maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397. ve 438.maddeleri hükümleri uygulanır. HESAP DÖNEMİ: Madde 13- Şirketin hesap yılı, ocak ayının birinci gününden başlar ve aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o yılın aralık ayının sonuncu günü sona erer. KARIN TESBİT VE DAĞITIMI: Madde 14- Şirket genel masrafları ile muhtelif bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra, geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu surette meydana gelecek kardan kurumlar vergisi kesildikten sonra öncelikle %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır ve kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 (beş) oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkartılır.geri kalan kısım Genel Kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Kurucular ve Yönetin Kurulu üyeleri ile memur ve hizmetlilere ayrılacak miktarlar, ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan T. Ticaret Kanunun 466.maddesinin 2.fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eklenir. İHTİYAT AKÇESİ: Madde 15- Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 466.ve 467.maddeleri hükümleri uygulanır. KANUNİ HÜKÜMLER:

7 Madde 16- Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. DAMGA VERGİSİ: Geçici Madde : Bu Ana sözleşme ile ilgili TL damga vergisi Gaziantep 2.noterliğinin gün ve 3483 sayılı makbuzu ile nakden ödenmiştir. KURUCULAR İbrahim Erdemoğlu Ali Erdemoğlu Öğretmenevleri Mah.Günaydın Sok. Fevzi Çakmak Bulvarı 36 Nolu Sk Turan Apt.18/13 GAZİANTEP Çiçek Apt.3/9 GAZİANTEP Mahmut Erdemoğlu Öğretmenevleri Mah.Günaydın Sok Turan Apt.18/13 GAZİANTEP Mehmet Erdemoğlu Öğretmenevleri Mah.Günaydın Sk Turan Apt.18/13 GAZİANTEP Nedim Bulduk Binevler Mah.18 Nolu Sok.Merkez Apt. Kat: 1 No:12 GAZİANTEP

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1 : Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1: ŞİRKETİN ÜNVANI Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. Madde 2: ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Şirketin merkezi İstanbul ili, Üsküdar Ilçesindedir. Adresi: Prof. Dr. Fahrettin Kerim

Detaylı

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 Aşağıda, ünvanları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, faktoring mevzuatı ve sair ilgili

Detaylı

ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ

ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 230342 177908 numarasında kayıtlı ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ NİN devamı

Detaylı

İSTANBUL ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ (TADİL DEĞİŞİKLİKLERİ DAHİL)

İSTANBUL ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ (TADİL DEĞİŞİKLİKLERİ DAHİL) İSTANBUL ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ (TADİL DEĞİŞİKLİKLERİ DAHİL) Ticari Merkezi : İstanbul Esenler Ferhatpaşa Metro Tesisleri Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda

Detaylı

MAKRO FACTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

MAKRO FACTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ 1 MAKRO FACTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ MADDE-1 KURULUŞ Aşağıda ad ve soyadları, adresleri yazılı T.C. uyruklu kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu Anonim Şirketlerin Ani surette kurulmaları

Detaylı

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret unvanı adı soyadı ve ikametgâh adresleri ile uyrukları yazılı hükmi ve hakiki

Detaylı

AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ

AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1: Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani surette

Detaylı

ŞİRKETİN ÜNVANI : Madde : 2- Şirketin Unvanı VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ dir. İş bu Anasözleşme de kısaca Şirket olarak anılacaktır.

ŞİRKETİN ÜNVANI : Madde : 2- Şirketin Unvanı VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ dir. İş bu Anasözleşme de kısaca Şirket olarak anılacaktır. VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ VE KURUCULAR: Madde : 1 - Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1. Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani surette

Detaylı

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş : Aşağıda adları tabiyetleri ve ikametleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin (ani)

Detaylı

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Madde 1 - Kuruluş Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim

Detaylı

a) Sermaye Piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi,

a) Sermaye Piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi, KURULUŞ : ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Aşağıda ad ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 : İzmir Ticaret Sicil Memurluğunun Merkez - 107745 sicil numarasında kayıtlı "A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYÎ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" unvanlı

Detaylı

NİLERA İLAÇ ECZACILIK VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ

NİLERA İLAÇ ECZACILIK VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİLERA İLAÇ ECZACILIK VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ MADDE 1 Aşağıdaki adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

Şirketin ticaret unvanı "LOTUS GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ"dir.

Şirketin ticaret unvanı LOTUS GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİdir. ANA SÖZLEŞME Bölüm A GENEL HÜKÜMLER Madde 1 - KURULUŞ VE KURUCULAR Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve işbu sözleşme hükümlerine

Detaylı

STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ VE KURUCULAR MADDE 1 Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular aralarında

Detaylı

Adı Soyadı Uyruğu İkametgâh Adresi T.C.Kimlik No 1 Yener Büyüknalbant. T.C. Gültepe Mh.M.K.P.Bulvarı No.58/11 59188034772

Adı Soyadı Uyruğu İkametgâh Adresi T.C.Kimlik No 1 Yener Büyüknalbant. T.C. Gültepe Mh.M.K.P.Bulvarı No.58/11 59188034772 OYLUM SINAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: Kayseri Ticaret Sicil Memurluğunun 17407 sicil numarasında Oylum Tüketim Malları Pazarlama Ticaret Sanayi Anonim Şirketi ünvanı ile

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1- Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

AKIN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

AKIN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ AKIN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda adları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından, Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani suretle kurulmalarına

Detaylı

GSD DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

GSD DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1. Bu ana sözleşmenin ikinci maddesinde ad ve soyadları, tabiyet ve adresleri yazılı kurucular tarafından, Türk Ticaret Kanunu nun ani kuruluşa ilişkin hükümlerine göre bir anonim şirket

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 3 : Şirketin merkezi, Aydın ili Kuşadası ilçesidir. Adresi, Bayraklıdede Mahallesi 09440 Kuşadası Aydın dır. Adres değişikliğinde yeni adres,

Detaylı

T.C. KARABÜK 2- Celalettin Sencer İMER Ergenekon Cad. 72 Evler No: 8/3. T.C. KARABÜK 3- Tevfik ERTÜZÜN Ergenekon Cad.

T.C. KARABÜK 2- Celalettin Sencer İMER Ergenekon Cad. 72 Evler No: 8/3. T.C. KARABÜK 3- Tevfik ERTÜZÜN Ergenekon Cad. KARDEMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Kurucular Madde 1: İş bu ana sözleşmenin içerdiği hükümlerin kayıt ve şartları çerçevesinde üçüncü maddede belirtilen faaliyetlerde bulunmak üzere,

Detaylı

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553.

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553. TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş Aşağıda adı, soyadı, uyrukları ve adresleri belirtilen kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bir anonim şirket kurulmuştur.

Detaylı

GÖLTAŞ HAZIR BETON VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ana Sözleşmesi

GÖLTAŞ HAZIR BETON VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ana Sözleşmesi GÖLTAŞ HAZIR BETON VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ana Sözleşmesi 11. NOLU Ticaret Sicil Gazetesi Tarihi : 25 Mart 1996 Ticaret Sicil Gazetesi Nosu : 3965 Basım Tarihi : 08.07.2013

Detaylı

SELKASAN KAĞIT VE PAKETLEME MALZEMELERİ İMALATI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

SELKASAN KAĞIT VE PAKETLEME MALZEMELERİ İMALATI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ SELKASAN KAĞIT VE PAKETLEME MALZEMELERİ İMALATI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1- Aşağıda adları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun

Detaylı

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ TARİHİ : 13.02.1992 SİCİL NO : İSTANBUL 284082 BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. ESAS SÖZLEŞME KRONOLOJİSİ Madde No Madde Değişikliğinin Tescil

Detaylı

ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ AMAÇ VE KONU Madde 3- Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır: 1- Ambalaj atıkları da dahil olmak üzere her türlü atığın biriktirilmesi,

Detaylı

BOSPHORUS GAZ CORPORATION ANONİM ŞİRKETİ A N A SÖZLEŞMESİ

BOSPHORUS GAZ CORPORATION ANONİM ŞİRKETİ A N A SÖZLEŞMESİ BOSPHORUS GAZ CORPORATION ANONİM ŞİRKETİ A N A SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1 Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Bölüm : 1 Kuruluşla İlgili Hükümler : Madde 1 : Kuruluş Bu Ana Sözleşmenin 2. maddesinde Ad ve Soyadları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında, Türk

Detaylı