BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: Sayı: 2009/21

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21"

Transkript

1 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü Ankara,14 Ekim

2 İÇERİK Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi sunumu Gösterilecek sayfa sayısı:23 Tahmini süre: 20 dakika ± %10 2

3 ARKA PLAN-1 Lizbon Stratejisi kapsamında hayat boyu öğrenme stratejilerinin önemli bileşenleri: Eğitim kurumu ve sosyal taraflar arasında işbirliğinin geliştirilmesi İşgücü piyasası ihtiyaçlarının bilgi toplumunun gereksinimlerine göre belirlenmesi Eğitimde yeni finansman modellerinin geliştirilmesi İşbaşında öğrenmenin kolaylaştırılması, öğrenme fırsatlarının ulaşılabilir hale getirilmesi Toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına uygun öğrenme fırsatlarının geliştirilmesi Toplumda öğrenme kültürünün oluşturulması Etkin bir izleme, değerlendirme ve kalite kontrol mekanizmalarının kurulması Hayat boyu öğrenmeye destek veren kurum/kuruluşların teşvik edilmesi olarak belirlenmiştir. 3

4 ARKA PLAN-2 Mesleki Egitim ve Ögretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) kapsamında hazırlanmış olan Hayat Boyu Öğrenme Politika ve Strateji Belgeleri (Taslak) 4

5 ARKA PLAN Hükümet Programı AB Müktesebatına Uyum Programı DPT, YÖK, TÜİK, ÇSGB, SHÇEK, İŞKUR, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, MYK, ve sosyal ortakların katkılarıyla MEB tarafından hazırlanmıştır. 5

6 STRATEJİ BELGESİNİN N GENEL AMACI Hayat Boyu Öğrenme Altyapısının Güçlendirilerek Kaliteli Öğrenmeye Erişimin Kolaylaştırılması 6

7 STRATEJİ BELGESİNDE Okul öncesinden-yaşlıların eğitimine, mevzuat düzenlenmesinden hayat boyu öğrenmenin finansmanına kadar on altı öncelik ve bu önceliklerin uygulanmasına yönelik tedbirler yer almaktadır. 7

8 ÖNCELİKLER-1 Hayat Boyu Öğrenmenin Eşgüdümü İçin Tarafların Görev ve Sorumluluklarının Açıkça Belirtildiği Bir Yasal Düzenlemenin Yapılması Hayat Boyu Öğrenim Kurulu oluşturulması, Türkiye şartlarına uygun HBÖ mevzuatının hazırlanması Özel ve resmi kurum/kuruluşların hayat boyu öğrenme politikaları oluşturmalarının desteklenmesi 8

9 ÖNCELİKLER-2 Toplumsal Farkındalık Artırılarak Hayat Boyu Öğrenme Kültürünün Oluşturulması Aile eğitimi çalışmalarının yaygınlaştırılması Medyada hayat boyu öğrenme bilincini artıracak programların yayınlanması STK ların HBÖ faaliyetlerine daha etkin katılmalarının sağlaması HBÖ nin özendirilmesi amacıyla informel yolla öğrenilenlerin değerlendirilmesi 9

10 ÖNCELİKLER-3 Etkin İzleme, Değerlendirme ve Karar Verme İçin Veri Toplama Sisteminin Güçlendirilmesi Ulusal-uluslararası düzeyde istatistiki veri toplama aracı geliştirilmesi HBÖ faaliyetlerine katılan bireylerin fayda ve memnuniyet düzeylerinin düzenli olarak belirlenmesi Faaliyetlerin HBÖ Kurulu nca değerlendirilmesi HBÖ Temel Göstergeleri kitabının düzenli olarak yayınlanması 10

11 ÖNCELİKLER-4 Tüm Bireylere Okuma Yazma Becerisi Kazandırılarak Okuryazar Oranında Artış Sağlanması Yaşlılar, kadınlar, engellilerin vb. okur- yazar hale getirilmesi Temel eğitim hakkından yoksun kalmış kesimlere çağın gerektirdiği asgari eğitim fırsatlarının sağlanması Temel okuryazarlık becerilerini kullanamayan bireylerin bu becerilerini geliştirmelerinin sağlanması Okur-yazarlığın AB ve OECD standartlarında ele alınıp tanımlanması 11

12 ÖNCELİKLER-5 Temel Eğitim Başta Olmak Üzere Eğitimin Tüm Kademelerinde Okullaşma Oranlarında Artış Sağlanması Finansman desteklerinin arttırılarak sürdürülmesi ve sunulan mali yardım hizmetlerinin çeşitlendirilmesi Ortaöğretimi de kapsayacak şekilde okulu erken terkin önlenmesi Açıköğretim sisteminin geliştirilmesi için özel bir eğitim kanalının kurulması Okulöncesi eğitimin sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı kesimler öncelikli yaygınlaştırılması 12

13 ÖNCELİKLER-6 Eğitim Kurumlarının Fiziki Altyapısı ile Eğitici Personel Sayısının ve Niteliğinin İhtiyaçlara Uygun Hale Getirilmesi Olumlu öğrenme ortamları için okulların donatılması Hizmet içi ve hizmet öncesi eğitim faaliyetlerinin niteliğinin artırılması Meslek örgütleri ve STK ların eğitim kapasitelerinin artırılması HBÖ uygulamalarının desteklenmesinin sağlanması 13

14 ÖNCELİKLER-7 Öğretim Programlarının Değişen İhtiyaçlar Doğrultusunda Sürekli Güncellenmesi Örgün ve yaygın eğitimde bireysel ihtiyaçların dikkate alınarak programların sürekli güncellenmesi Yabancı dil öğretim programlarında pratik uygulamalara ağırlık verilmesi Meslek örgütleri ve STK ların eğitim kapasitelerinin artırılması 14

15 ÖNCELİKLER-8 Bireylerin Çağın Değişen Gereksinimine Uyum Sağlayabilmeleri Amacıyla Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımının Etkin Hale Getirilmesi KİEM altyapısının tamamlanması E-öğrenme için açık bilgi kaynaklarının artırılması BİT nin etkin kullanımı için yasal düzenleme yapılması, medyadan faydalanılması HBÖ uygulamalarını destekleyen ulusal ve uluslar arası bilgi ağı oluşturulması Akademisyenlerin tecrübelerinin örgün ve yaygın eğitim kurumlarına aktarılması 15

16 ÖNCELİKLER-9 Hayat Boyu Öğrenmeye Katılım Sürecinde Dezavantajlı Bireylere Özel Önem Verilmesi Destek eğitiminin kapsamının genişletilmesi Çalışan çocukların eğitime kazandırılması Ev kadınları ve eğitimini tamamlamamış genç kızların informel yolla edindikleri becerilerin girişimcilik ve pazarlama ağırlıklı geliştirilmesi Kırdan kente göç edenlere ve diğer ihtiyaç sahiplerine vatandaşlık ve aile eğitimleri verilmesi Hükümlülerin aile fertlerinin barınma sorunlarının giderilerek meslek eğitimine yönlendirilmeleri 16

17 ÖNCELİKLER-10 Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Mesleki Rehberlik Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Eğitim kurumları ve iş dünyasında rehberlik ve danışma hizmetleri kapasitesinin artırılması MEB ve İŞKUR ilgili birimlerinin bireylerin kariyer gelişim planları hazırlamaya yardımcı olacak kapasiteye ulaştırılması Yüksek öğretimde güncelleme ve geliştirme programlarının açılması-yaygınlaşması Girişimcilik eğitimlerinin artırılması 17

18 ÖNCELİKLER-11 Mesleki Yeterlilik Sisteminin Aktif Hale Getirilerek Kalite Güvence Sisteminin Kurulması Ulusal Yeterlilik Strateji Belgesi hazırlanması İnformel öğrenmenin örgün ve yaygın eğitime geçişte ve belgelendirmede kullanılması Mesleki yeterlilik sisteminin aktif hale getirilmesi Eğitimde oluşturulacak kalite güvence sistemine katılmak isteyen ve akredite olmak isteyen özel ve resmi eğitim kurumlarının desteklenmesi 18

19 ÖNCELİKLER-12 Öğretim Programları Arasındaki ve Okuldan İşe-İşten Okula Geçişlerin Kolaylaştırılması Çalışanlar için tamamlama eğitimi sağlayacak mekanizmaların geliştirilip desteklenmesi Eğitim kurumları tür ve kademeleri arasındaki yatay ve dikey geçişlerin kolaylaştırılması ve farkındalık oluşturulması Mesleki yeterlilik sisteminin aktif hale getirilmesi Eğitimde oluşturulacak kalite güvence sistemine katılmak isteyen ve akredite olmak isteyen özel ve resmi eğitim kurumlarının desteklenmesi 19

20 ÖNCELİKLER-13 İşgücünün Niteliğinin Rekabet Edebilir Seviyeye Ulaştırılması Çalışanların sürekli ve etkin hizmet içi eğitimlerden faydalanmalarının sağlanması İşgücünün niteliğinin piyasa beklentileri ile uyumlaştırılması için iş dünyasının katkı sağlaması 20

21 ÖNCELİKLER-14 Hayat Boyu Öğrenmenin Finansmanının Taraflarca Paylaşılmasının Sağlanması Bütüncül bir hayat boyu öğrenme finansman modelinin geliştirilmesi Bireylerin hayat boyu öğrenmenin finansmanına katılımlarının teşvik edilmesi Özel sektörün eğitime daha fazla yatırım yapmasının teşvik edilmesi Kaynakların etkin kullanımı için izleme mekanizmalarının oluşturulması İşletmelerin beceri eğitimi yaptırmalarının teşvik edilmesi 21

22 ÖNCELİKLER-15 Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Uluslararası İşbirliğinin ve Hareketliliğin Artırılması Yükseköğretim kurumlarının Bologna sürecine tam uyumlarının sağlanması AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının desteklenmesi yanında; AB Eğitim ve Gençlik Programları benzeri faaliyetlerin AB ülkeleri dışında da yapılmasının sağlanması Uluslar arası hareketliliğin teşviki için uluslar arası kredi transfer sisteminin kullanılması 22

23 ÖNCELİKLER-16 Yaşlıların Sosyal ve Ekonomik Hayata Etkin Katılımlarını Artırmak Üzere Hayat Boyu Öğrenme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yaşlıların kazandıkları yeterliliklerin emeklilik döneminde de kullanılmasının sağlanması Kuşaklar arasında bilgi ve deneyim paylaşımının sağlanması Yaşlı bireylerin yeni gelişen teknolojiden faydalanmalarının sağlanması 23

24 Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi Türkiye nin dünya ile özellikle AB ile entegrasyonunu kolaylaştıracak, AB nin 2010 yılı itibarıyla dünyadaki en rekabetçi, dinamik ve bilgi tabanlı ekonomisi olmasını öngören Lizbon Stratejisinde belirlenen hedeflere ulaşılması yönünde Türkiye ye avantaj sağlayacaktır. 24

25 TEŞEK EKÜR R EDERİZ 25

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) TEMEL VE MESLEKİ BECERİLERİ GELİŞTİRME PROGRAMI. eylem planı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) TEMEL VE MESLEKİ BECERİLERİ GELİŞTİRME PROGRAMI. eylem planı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) TEMEL VE MESLEKİ BECERİLERİ GELİŞTİRME PROGRAMI eylem planı Program Koordinatörü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı OCAK 2015 TEMEL VE MESLEKİ BECERİLERİ GELİŞTİRME

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ 1 2 ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ 2014-2023 MEVCUT DURUM TASLAK RAPORU UİS Koordinasyon Kurulu Nurcan ÖNDER Ebru Öztüm TÜMER Başak BOZDEMİR Özge ÖZTÜRK www.uis.gov.tr uis@csgb.gov.tr 17 Haziran 2015 Çalışma

Detaylı

HAYAT BOYU ÖĞRENME ÇERÇEVESİNDE MESLEKi BECERi KAZANIMI ULUSLARARASI EĞİLİMLER

HAYAT BOYU ÖĞRENME ÇERÇEVESİNDE MESLEKi BECERi KAZANIMI ULUSLARARASI EĞİLİMLER MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME ÇERÇEVESİNDE MESLEKi BECERi KAZANIMI ULUSLARARASI EĞİLİMLER Bankalar Cad. Minerva Han No: 2 Kat: 5 Karaköy 34420, İstanbul T +90 212 292 05 42

Detaylı

Mesleki eğitimin kalitesinin artırılması ve istihdam ile ilişkisinin güçlendirilmesi konusunda önerilebilecek düzenlemeler şöyledir:

Mesleki eğitimin kalitesinin artırılması ve istihdam ile ilişkisinin güçlendirilmesi konusunda önerilebilecek düzenlemeler şöyledir: TS/SKD/EG/10-08 16.06.2010 YOİKK MESLEKİ EĞİTİM ALT KOMİTESİ NİN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN YAYGINLAŞTIRILMASINA VE KALİTESİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMASI İÇİN İLETİLEN TÜSİAD GÖRÜŞ METNİ DURUM ANALİZİ,

Detaylı

TS/SKD/EÇG/ /11-03 TÜRKİYE DE. eğitim. geçen. olarak. uzanmaktadır. Bu. verileri ve. Hayat eğitim 1 DPT 3 YÖK

TS/SKD/EÇG/ /11-03 TÜRKİYE DE. eğitim. geçen. olarak. uzanmaktadır. Bu. verileri ve. Hayat eğitim 1 DPT 3 YÖK TS/SKD/EÇG/ /11-03 05.07.2011 Rev. 10.01.2012 TÜRKİYE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN GELİŞTİRİLMESİ HAKKINDA TÜSİAD GÖRÜŞLERİ TÜSİAD olarak,, hayat boyu öğrenmenin; bilgi ve v becerilerin geliştirilmesi, kişisel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017 MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLANI (TASLAK)

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLANI (TASLAK) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLANI (TASLAK) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2019 STRATEJİK PLANI (TASLAK) Ankara-2015 SN. BAKAN SUNUŞ

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (204-208) SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 204 SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI ve EYLEM PLANI. Programın Kapsamı ve Amacı

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10399 Ekli Dokuzuncu Kalkınma Planı Stratejisi (2007-2013) Hakkında Karar a ilişkin Yüksek Planlama Kurulunun 21/4/2006 tarihli ve 2006/14 sayılı Kararının kabulü;

Detaylı

MESLEKÎ BİLGİ, REHBERLİK ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

MESLEKÎ BİLGİ, REHBERLİK ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ MESLEKÎ BİLGİ, REHBERLİK ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ Amaç Madde 1- Bu protokolün amacı, tanımlanan taraflar arasında, meslekî bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinde iş birliği

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010)

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) GİRİŞ Küreselleşme olgusunun gelişiminde önemli etkisi olan bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler, ekonomik ve sosyal yaşamın her alanını ve toplumun tüm

Detaylı

ERASMUS+ (2014-2020) 2015

ERASMUS+ (2014-2020) 2015 ERASMUS+ (2014-2020) 2015 Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı); AB nin eğitim, gençlik ve spor alanlarında yürüttüğü Erasmus+

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KASIM / 2014 1 3 5 7 9 I. GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 09/01/1985 tarih ve

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 Temel amacı; çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek,

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I 2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU Nabi AVCI Millî E itim Bakanı 15 Aralık 2013 T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler Temmuz 2009 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1...3 Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek Sayfa Stratejik Amaç 2...

Detaylı

I. Mesleki ve teknik eğitim, Türkiye için hayati öneme sahiptir.

I. Mesleki ve teknik eğitim, Türkiye için hayati öneme sahiptir. TÜRKĠYE DE MESLEKĠ ve TEKNĠK EĞĠTĠM HAKKINDA TÜSĠAD GÖRÜġ DOKÜMANI I. Mesleki ve teknik eğitim, Türkiye için hayati öneme sahiptir. TS/SKD/EÇG/11-06 10 Ekim 2011 Revizyon-2 Mesleki ve teknik eğitim bireyler,

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 i BAKAN SUNUŞU 2011 yılında 633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Bakanlığımızın temel amacı; köklü devlet geleneğimizi

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) AİLENİN VE DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI PROGRAMI. eylem planı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) AİLENİN VE DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI PROGRAMI. eylem planı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) AİLENİN VE DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI PROGRAMI eylem planı Program Koordinatörü: OCAK 2015 1. Programın Amacı ve Kapsamı Toplumun çekirdeğini oluşturan, bireyleri

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI. Temmuz 2006 EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010)

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI. Temmuz 2006 EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Temmuz 2006 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2006-2010) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Temmuz 2006 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2006-2010) Bilgi Toplumu Stratejisi ve

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014 Her alanda gelişmeye büyük önem veren Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, kurumsallaşmaya dönük çalışmalarına hızlı bir şekilde devam etmektedir.

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

Tüketicinin Korunması TABANA YAYILMA. Finansal. Ürün ve Hizmetlere Erişim. Eğitim. M, FİNANSAL Ankara

Tüketicinin Korunması TABANA YAYILMA. Finansal. Ürün ve Hizmetlere Erişim. Eğitim. M, FİNANSAL Ankara Finansal Tüketicinin Korunması Finansal Ürün ve Hizmetlere Erişim FİNANSAL TABANA YAYILMA Finansal Eğitim FİNANSAL ERİŞİ M, FİNANSAL EĞİTİM, FİNANSAL TÜKE ETİCİNİN KORUNMASI STRATEJİSİ VE EYLEM PLANLARI

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2006-2010)

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2006-2010) BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2006-2010) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2006 İÇİNDEKİLER 1. Giriş...1 2. Stratejinin Gerekliliği ve Temel Hedefleri...1 3. Stratejinin Öncelikleri ve le İlişkisi...2

Detaylı

YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI

YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI Bölüm 12 Asiye Toker Gökçe * YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI VE EĞİTİMİN GELECEĞİ 12.1.Yeni Ekonomik Düzen 12.1.1.Yeni Ekonomik Düzen ve Türkiye 12.2.1.Türkiye de Gerçekleşen Eğitim Reformlarında

Detaylı

DUMLUPINAR U NI VERSI TESI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

DUMLUPINAR U NI VERSI TESI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI DUMLUPINAR U NI VERSI TESI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 30.01.2015 İçindekiler Tablosu I. DURUM ANALİZİ...1 1.1. TARİHÇE...1 1.2. TEŞKİLAT ŞEMASI...2 1.3. İNSAN KAYNAKLARI...3 1.4. ÖĞRENCİ YAPISI...5

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Detaylı

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA DOKÜMANI KADIN ve YOKSULLUK 2008, ANKARA Bu politika dokümanı, Türkiye de kadınların yoksulluk alanındaki durumunu analiz etmektedir. Doküman,

Detaylı

B-PLAN İNTERNET ÜZERİNDEN KİŞİSEL İŞGÜCÜNÜ GELİŞTİRİN

B-PLAN İNTERNET ÜZERİNDEN KİŞİSEL İŞGÜCÜNÜ GELİŞTİRİN B-PLAN İNTERNET ÜZERİNDEN KİŞİSEL İŞGÜCÜNÜ GELİŞTİRİN Bu proje Avrupa Komisyonundan destekle finanse edilmiştir. Bu yayın sadece yazarın görüşünü yansıtır ve Komisyon burada bulunan bilgilerin kullanılmasından

Detaylı