KURUMSAL YÖNETiM ilkeleri UYUM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMSAL YÖNETiM ilkeleri UYUM RAPORU"

Transkript

1 KURUMSAL YÖNETiM ilkeleri UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETiM ilkelerine UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim ilkeleri kapsamında yer alan prensiplere uyum konusunda Sermaye Piyasası Kurulu nun isteği doğrultusunda faaliyet raporunda yer verilmesi gerekmekte olduğundan, belirlenen unsurlarla ilgili dönemine ait uyum raporu aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır. Uyum sağlanmayan konulara, sonraki dönemlerde şirketin faaliyet alanlarının elverdiği kadarıyla uyum sağlanması yönünde gerekli özen gösterilecektir. BÖLÜM I - PAY SAHiPLERi 2. Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkilerin yürütülmesi, soruları doğru ve zamanında cevaplayabilmek, yatırımcı ilişkilerini yürütmek ve çok sayıda yatırımcıya bilgi aktarabilmek için bünyemizde pay sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmuştur. Bu birimin Yöneticisi: Fikret Varol fikret. / Tel: Genel olarak, özel durumların kamuya açıklanması, pay sahiplerinin yazılı bilgi taleplerinin cevaplanması, Genel Kurul toplantısının mevzuata ve esas sözleşmeye uygun şekilde yapılması, Merkezi Kayıt Sisteminde kaydileştirme işlemlerinin yapılmasının koordine edilmesidir. 3. Pay Sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımı Şirketimiz ile ilgili pay sahiplerinin ve yatırımcıların bilgilendirilmesi; pay sahipleri ile ilişkiler birimi tarafından imkb Özel Durum Açıklamaları ile Kamu'ya duyurulmaktadır. Bunun dışında Şirket ile ilgili tüm sorulara (Yatırımlar, Ciro, Sermaye Artırımı, Kar payı Ödemeleri v.s.) Ticari sır niteliği taşımadığı sürece ilgili servis cevap vermektedir. Şirketimizin Web sitesinde (www.alkim.com) gerek pay sahiplerine gerekse kamuya aydınlatıcı tüm bilgiler bulunmaktadır yılında pay sahiplerinin yazılı olarak veya şirketimize gelerek bilgi talepleri, özenle ve anlaşılacak açıklıkta cevaplanmaya gayret edilmiştir. 4. Genel Kurul Bilgileri 2010 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak şirket merkezinde tarihinde yapılan Olağan Genel kurul toplantısına ait gündem ve davet tarihli T.Ticaret Sicil Gazetesinde ve tarihinde ulusal yayın yapan iki gazetede ilan edilmiştir. Genel Kurul da adet payın adetlik kısmını temsil eden 17 pay sahibinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde; Yıllık Genel Kurul toplantısından önce Genel Kurula ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu, Mali Tablolar, Kar Dağıtım önerisi, Genel Kurul Gündemi, Vekaletname Formu ve gündeme bağlı gerekli olan diğer dokümanlar istemde bulunan tüm ortaklara ulaştırılmakta, aynı zamanda Ülke çapında en az iki Gazetede ilan edilmekte ve internet sitemizde de yayınlanmaktadır. Genel Kurul toplantılarında eşitlik ilkesine uyulmak suretiyle kurula katılan tüm pay sahiplerinin soruları tek tek cevaplanmaktadır. Kurul toplantısının bitiminde ise toplantı tutanakları hem imkb'ye bildirilmekte, hem de internet sitesinde yayınlanmaktadır. Genel kurulda pay sahiplerine vekaleten oy hakkı tanınmıştır. Şirketin ana sözleşmesinde değişiklik yapılmasına ilişkin her türlü karar genel kurulda alınmaktadır. 5. Oy Hakları Azınlık Hakları Ana Sözleşmemizin 14. maddesinde (Ortaklar Genel Kurulu) belirtildiği şekliyle A, B, C, D nevi pay sahiplerinin her hisse için 100 ve E nevi pay sahiplerinin her hisse için 1 oy hakkı vardır. Ana Sözleşme madde 9'a göre Yönetim Kurulu Teşkilinde A,B,C, ve D grubu hisselerin kontenjanları mevcuttur. Ana Sözleşmemiz web sitemizde bulunmaktadır. Birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir. 6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı Şirketimizin Kar dağıtımı; SPK, T.T.K. Hükümleri doğrultusunda yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmektedir. Her pay sahibi dağıtılan kar payı oranında kar hakkına haizdir. Kar dağıtımına ilişkin imtiyaz tanınmamıştır. Dağıtılacak kar; Şirketin likidite durumu ve yapacağı yatırımlar göz önüne alınmak suretiyle Genel Kurul'da belirlenmektedir. 7. Payların Devri Ana Sözleşme 20. Maddesinde nama yazılı hisselerin devri ve satışı ve kanuni intikaller ile ilgili hükümler yer almaktadır. Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri T.T.K. ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabiidir. BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2 8. Şirket Bilgilendirme Politikası Şirketimiz yasal mevzuat çerçevesinde; faaliyeti ile ilgili açıklanması gereken hususları özel durum açıklamaları formatında ve zamanında yapmaktadır. Ayrıca kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü konuyu gözetmek ve şirkete yönelen soruları cevaplamak üzere pay sahipleri ile ilişkiler birimi görevlendirilmiştir. Yıl boyunca Şirkete yöneltilen her türlü yazılı ve sözlü sorular bu birimce cevaplandırılmakta ve tüm bu bilgiler ilgili merciilere iletilmektedir. Ortaklarımızın bilgisine arz edilen Bilgilendirme Politikası na internet sitemizden ulaşılabilir. Şirketin bilgilendirme politikasının yürütülmesi ile sorumlu kişiler; Genel Müdür Nihat Erkan ve Hissedarlar Servisi Yöneticisi Fikret Varol'dur. 9. Özel Durum Açıklamaları 2011 Yılı içinde 6 Özel Durum Açıklaması yapılmıştır. Tarafımızca yapılan Özel Durum açıklamaları için SPK veya imkb tarafından ek bir açıklama istenmemiştir. 10. Şirket internet sitesi ve içeriği Alkim internet sitesi adresinde hizmet vermektedir. Sitemiz ile ilgili Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmış, SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri II. Bölüm madde te sayılan bilgiler ve istenen şartlar yerine getirilmiştir. Ticaret Sicil Bilgileri Son Durum itibariyle Ortaklık Yapısı Son Durum itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri Esas Sözleşmenin Son Hali Faaliyet Raporu Özel Durum Açıklamaları Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Bilgilendirme Politikası Genel Kurul Toplantılarına ilişkin katılanlar cetveli ve toplantı tutanakları Vekaleten Oy Kullanma Formu Periyodik Mali Tablo ve Bağımsız Denetim Raporu, izahname ve Halka Arz Sirküleri ( 1999 yılındaki bilgileri içermektedir) Genel Kurul Toplantı Gündemleri Internet sitemizde bulunmaktadır. 11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi i Sahiplerinin Açıklanması Şirketin gerçek kişi nihai hakim pay sahipleri istendiği takdirde şirketimiz tarafından açıklanmaktadır. 12. içeriden Öğrenebilecek Durumda olan kişilerin Kamuya duyurulması Alkim Alkali Kimya Anonim Şirketi; içeriden öğrenenlerin ticaretine ilişkin oluşturulmuş yasal düzenlemelere tam anlamıyla uyulması için gerekli tüm tedbirleri almaya çalışmaktadır. Bu amaçla Yönetim Kurulu Başkanı, Üyeleri, Denetçileri ve tüm personelinin görevlerini yerine getirmeleri sırasında; doğrudan ve dolaylı olarak bilgi sahibi olabilecek olanların bu bilgileri kendilerine veya üçüncü şahıslara menfaat sağlamak amacıyla kullanmalarını yasaklamıştır yılı sonu itibarıyla içsel bilgilere erişimi olan isimler aşağıda yer almaktadır. M. Reha KORA Yönetim Kurulu Başkanı Arkın KORA A. Haluk KORA Ferit KORA Özay KORA Tülay ÖNEL E.Hale KOSiF Kerim OYGUR Nihat ERKAN Genel Müdür M.Faruk Yüksel Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Ünlü Genel Müdür Yardımcısı M.Azmi Gümüş Muhasebe Müdürü İsmail Kandemir Cihanbeyli Müessese Müdürü İlhan Kınacı Çayırhan Müessese Müdürü B.Gökhan Bora Yurt Dışı Ticari İşler Müdürü Ümit Çelik Yurt İçi Ticari İşler Müdürü Ferruh Çalışkan İnsan kaynakları müdürü Fikret Varol Bilgi İşlem Yöneticisi Berna Sarı Muhasebe ve Finans Şefi

3 Metin Canoğulları Seda Akkuş Tecer Galip Ayköse Ferzan Ulgen Kaan Birdal Tolga Kırelli Yüksel Kadıoğlu Haydar Sözen Sorumlu Ortak Baş Denetçi Sorumlu Ortak Baş Denetçi Kıdemli Denetim Müdürü Baş Denetçi Baş Denetçi Yedeği Denetim Müdürü Murakıp-Yeminli Mali Müşavir Yeminli Mali Müşavir Denetçisi BÖLÜM III - MENFAAT SAHIPLERI 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Pay Sahipleri 8.madde de "şirket bilgilendirme politikası" nda belirtilen hususlar çerçevesinde pay sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda yasal bildirimler ve internet sitemiz aracılığıyla bilgilendirilmektedirler. Müşteriler Şirketimizle ilgili olan ve müşterileri de ilgilendiren konularda gerekli bilgilendirme yapılmaktadır. Ayrıca, internet sitemizde şirketimiz ile ilgili tüm bilgiler ve haberler yayınlanmaktadır. Çalışanlar Çalışanlarımız ile ilgili tüm uygulamalar iş Kanununa ve diğer mevzuata uygun olarak yürütülmektedir. Çalışanlara yönelik işe alım, terfi ve işten çıkarma politikaları ve diğer hususlar personel - insan kaynakları birimimiz tarafından yürütülmektedir yıl sonu itibariyle toplam çalışan sayısı 439 kişidir. 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Şirketimizin menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir model oluşturulmamıştır. Menfaat Sahiplerinin hakları mevzuat tarafından korunmaktadır. 15. insan Kaynakları Politikası İnsan Kaynakları Politikamız; Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda çalışanların verimliliğini sağlamak, performans değerlendirme, eğitim ve benzeri insan kaynakları araçlarını uygulayarak arttırmaktır. Elli yıllık bir Şirketin dirayetli ve tecrübeli yönetimiyle; böyle bir şirkette geleceğini önemli gören, disipline, insan ilişkilerine, saygın bir iş ortamına uygun çalışan personel yapısının birleşmesi sonucu motivasyonu yüksek ve başarılı bir ekip oluşmaktadır. İnsan Kaynakları Birimimiz bulunmaktadır. Birim Yöneticisi Ferruh Çalışkan'dır. 16. Müşteri ve Tedarikçilerle ilgili Bilgiler Şirketimizin ana faaliyet konusu sodyum sülfat üretimidir. Deterjan, Cam, Selüloz ve Tekstil Boyaması gibi temel sektörlerin ana hammaddelerinden biri olan Sodyum Sülfat konusunda Alkim; elli yılı aşkın süredir sektör içinde bulunduğundan; gerek ülkemizde, gerek komşu ülkelerde, Avrupa'da (dünya'nın altıncı büyük üreticisi olduğundan dolayı) ve hatta bütün dünya'da tanınmakta ve bilinmektedir. Gerek bu sektörlerde çalışan teknik ve tedarikçi personel ve yöneticiler, gerekse bu sektördeki şirketlerin en üst düzey yönetim kademeleri ile çok uzun yıllardır süre gelen ilişkiler mevcuttur. Uluslararası kimya sektörü yayınlarında şirketimiz faaliyetleri ile ilgili haber ve yorumlar yer aldığından Alkim gibi temel sektörler için hammadde üreten diğer kimya şirketleri ile benzer şekilde müşteri ilişkileri sürdürülmektedir. 17. Sosyal Sorumluluk Şirketimiz; doğal kaynaklardan sodyum sülfat ve tuz üretimini yapmaktadır. Bu konudaki duyarlılığımız sonucu çevre ve çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği konusunda tüm yasalara ve mevzuata titizlikle uyulduğu gibi bununda ötesine geçilerek en büyük tesislerimizin bulunduğu Acıgöl (Afyon) bölgesinde; ülkemizde ender görülen kuş türlerinin yaşamaya başlamaları, çoğalmaları, bu bölgelerde konaklamaya başlayan f1amingolar v.b. en hassas canlı türlerinin sayılarının artması, bunları bilimsel ve ciddi TV programlarında yayınlanmaları; Alkim'in çevre standartları konusunda Türkiye'deki uygulamaların çok ilerisinde olduğunun kanıtıdır. Sosyal Sorumluluk anlayışımız çevreye gösterilen saygıdan çok daha fazlasının insanlara yansıtılmasıdır. Alkim bu anlamda tesislerinin bulunduğu yörelerde beş adet 18'er derslikli ilköğretim Okulu, iki Sağlık Ocağı, bir Kütüphane, iki Çocuk Parkı ve bir Konferans ve Gösteri Sanatları Salonu inşa etmiş, donatmış ve kamuya teslim etmiştir. Bu Tesislerin yıllık genel bakım ve onarımı da Alkim tarafından sürdürülmektedir. Bütün bunlar gerçek anlamda sosyal sorumluluk bilinciyle yapıldığı için reklam amaçlı olarak Medya'ya intikal ettirilmemiştir.

4 BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU 18. Yönetim Kurulu Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler M. Reha KORA Yönetim Kurulu Başkanı Arkın KORA A. Haluk KORA Ferit KORA Özay KORA Tülay ÖNEL E.Hale KOSiF Kerim OYGUR Nihat ERKAN - Genel Müdür Genel Müdür Nihat Erkan aynı zamanda dir. Genel Müdür, şirketimizde icracı statüsündedir. Yönetim Kurulu Üyelerini şirket dışında başka görev alması belli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır. Yönetim Kurulunda bulunması zorunlu olan bağımsız üye, yapılacak ilk Genel Kurul tarafından seçimi gerçekleştirilecektir. 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler SPK Kurumsal Yönetim ilkelerinin IV.bölümünün 3.1.1, ve maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir. Buna ilişkin esaslar ana sözleşmede yer almamaktadır. Zira Yönetim Kurulu üye seçiminde ilkeler doğrultusunda gereken özen gösterilmektedir. 20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri Alkim'in temel hedefi işletmekte olduğu sodyum sülfat ve tuz madenlerinden azami verimlilikte üretim yapmak ve bunu ülkemizde, başta yakın komşularımız olmak üzere bütün dünya'da pazarlamaktır. Dünya'nın altıncı büyük sodyum sülfat üreticisi olan şirketimizin bu durumunu korumak ve daha ileriye gitmek amacıyla çalışmaktayız. Stratejik hedefler Genel Müdür ve yardımcıları tarafından hazırlanıp Yönetim Kurulu onayına sunulmaktadır. Onaylanan hedeflerle ilgili gerçekleşme seviyeleri aylık raporla Yönetim Kurulu'na sunulmakta, gerçekleşme oranları değerlendirilmektedir. 21. Risk Yönetim ve iç Kontrol Mekanizması Şirketimizin Risk Yönetim ve iç kontrol mekanizması; Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan Denetimden Sorumlu bir komite tarafından yürütülmektedir. Bahsi geçen komite iç kontrol mekanizmasının kurulmasına nezaret edilmesi ve işlerliğinin denetlenmesi konusunda Denetim Grubunu görevlendirmiştir. Denetim Grubu, onayını aldığı yıllık denetim planları gereğince belirli periyotlarda iç kontrol mekanizmasını denetlemekte ve tespit ettiği konular ile ilgili görüşlerini üst yönetime bildirmektedir. Denetimden Sorumlu Komite de söz konusu hususları inceleyerek, Yönetim Kurulu' na önerilerde bulunmaktadır. Bu komite ve Yönetim Kurulu'da alınması gereken önlemleri Genel Müdür aracılığı ile şirket yöneticilerine bildirmektedir. 22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına şirket ana sözleşmesinde 8,9, 10 ve 11. maddelerde ayrıntılarıyla yer almıştır. 23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları şirket ana sözleşmesinin 10. maddesinde belirtilmiştir faaliyet yılı içerisinde Yönetim Kurulu 15 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır, kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde yapılır. Bütün üyelerin kabulü halinde toplantılar Merkezden başka bir yerde yapılabilir. Yönetim Kurulu Başkanı veya yardımcılarının daveti ile veya herhangi bir üyenin yazılı talebi üzerine toplanır. 24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı Şirketimizin Genel Kurul Toplantısında bu konu gündem maddesi olarak görüşülmektedir. Bugüne kadar Genel Kurul'dan Yönetim Kurulu Üyelerinin T.T.K. 334 ve 335 nci maddelerine göre faaliyette bulunmaları konusunda yetki verilmiştir. 25. Etik Kurallar Şirketimizin uyguladığı, uyduğu tüm çalışanlarının uymasını denetlediği Etik Kurallar Alkim'in yaklaşık 50 yılı aşan çalışma süresinde oluşmuş bulunmaktadır. Bu etik kurallar Alkim'in çalışma ilkeleri, ülkemizin yasaları, uluslararası teamüller ve genel dürüstlük doğruluk prensipleriyle bütünlük içindedir. Bu genel perspektifin dışında: Tüm faaliyetlerinde öncelikle ülke çıkarlarını gözetmek, ülkemizin doğal kaynaklarını işlettiğimiz ve bu alanda faaliyet gösterdiğimiz için ulusal bilinç içerisinde bulunmak, Doğayı, çevreyi korumak Kaliteyi daima ön planda

5 tutmak, Bir kurum olarak ekip çalışmasını önde tutmak, Bütün Alkim mensupları bu kurallara uymakla yükümlüdür. Etik kurallar, çalışanların amirleri tarafından hiyerarşik yapıda takip edilir. Etik kurallara aykırı bir davranışın tespiti edilmesi durumunda ilk amirinden başlayarak sırasıyla ilgili bölüm şefi, ünite yöneticisi, genel müdür yardımcısı ve son kademe olarak genel müdür tarafından gerekli işlemler şirket insan kaynakları ve personel yönetmeliğine göre yerine getirilir. 26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Şirketimizin denetimden sorumlu komitesi yasal süresi içinde oluşturulmuş olup, SPK tebliği ile belirlenen görevleri yürütmektedir. Bu komitenin üyeleri Yönetim Kurulu Bşk.Yrd. A. Haluk Kora ve Özay Kora'dır. İlk Genel kurul da bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri tespit edilecek olup, Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi yeniden oluşturulacaktır. 27. Yönetim Kuruluna Bağlanan Mali Haklar Yönetim Kurulu Üyeleri aylık sabit ücret almaktadırlar yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net TL ödenmiştir. Şirketin herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi ve yöneticilerine borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış ve lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz, 31.12.2004 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim

Detaylı

AKIN TEKSTİL A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (31/12/2014) BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

AKIN TEKSTİL A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (31/12/2014) BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI AKIN TEKSTİL A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (31/12/2014) BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Akın Tekstil A.Ş. nin 2014 yılına ait Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 03.01.2014

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Aksa Enerji Üretim A.Ş. ( Bundan böyle Şirket veya Aksa Enerji olarak anılacaktır ) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kamuya açıklanmış olan Kurumsal Yönetim

Detaylı

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu 1 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, 2009 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal Yönetim İlkelerine

Detaylı

31 MART 2011 FAALİYET RAPORU

31 MART 2011 FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 31 MART 2011 FAALİYET RAPORU Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Sayfa No: 2 1)Genel : Rapor Dönemi : 01/01/2011-31/03/2011 Ortaklığın Ünvanı : Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi Yönetim Kurulu

Detaylı

ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ

ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ Sayfa No: 1 ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi porselen, sofra ve süs eşyasıyla, ambalaj malzemesi üretimi amacıyla Kütahya da kurulup tescil edilmiş

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM 1-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI VE RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM 1-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI VE RAPORU KURUMSAL YÖNETİM 1-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI VE RAPORU Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Aygaz, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin, tüm sermaye piyasası ve şirketler açısından fayda ve öneminin

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bu rapor Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yapılan çalışmaları içermektedir. 1.KURUMSAL

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 48 Akenerji, faaliyetlerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri nde yer alan prensiplerin uygulanması için azami özen göstermektedir. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı Müşterileri, çalışanları ve hissedarları

Detaylı

BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Bilici Yatırım A.Ş. kamunun aydınlatılması, şeffaflığın sağlanması, pay ve menfaat sahipleri ile Yönetim Kurulu

Detaylı

Murat Güler Yönetim Kurulu Başkanı 11-02-2011 11-02-2014

Murat Güler Yönetim Kurulu Başkanı 11-02-2011 11-02-2014 GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ NE 14.1) İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (II- I GİRİŞ 1. Raporun

Detaylı

Risk Yönetimi ve Yatırımcılarla İlişkiler Müdürlüğü nün (Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi) iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Risk Yönetimi ve Yatırımcılarla İlişkiler Müdürlüğü nün (Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi) iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur. 77 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, 2010 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal Yönetim İlkeleri

Detaylı

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. FAALİYET RAPORU 2011 83 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirket, 2011 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Grubumuz ticari faaliyetlerini sürdürürken Türk Ticaret Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 2009 31 ARALIK 2009 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. Tarihsel Gelişimi Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket ) 18 Eylül 1998

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş 01.01.2009-30.06.2009 ARA DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş 01.01.2009-30.06.2009 ARA DÖNEMİ FAALİYET RAPORU NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş 01.01.2009-30.06.2009 ARA DÖNEMİ FAALİYET RAPORU RAPOR DÖNEMİ : 01.01.2009 30.06.2009 ORTAKLIĞIN UNVANI: NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. FAALİYET DÖNEMİNDEKİ YÖNETİM VE DENETLEME KURULU

Detaylı

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU ARALIK 2011 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 1 BÖLÜM 1-PAY SAHİPLERİ 1 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi 1 3. Pay Sahiplerinin

Detaylı

Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin yürüttüğü başlıca faaliyetler aşağıda belirtilmiştir.

Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin yürüttüğü başlıca faaliyetler aşağıda belirtilmiştir. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1.Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı SPK tarafından 30 Aralık 2011 tarihinde 28158 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Halka açık bir sermaye piyasası kurumu olan İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. saydamlık, eşitlik, sorumluluk ve hesap

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.12.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 2- Ortaklığın Ünvanı : Euro B Tipi Menkul

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2010-30.09.2010 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2010 30.09.2010 2- Ortaklığın Ünvanı : EuroTrend Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

Dönem içerisinde gerçekleştirilen başka genel kurul olmamıştır.

Dönem içerisinde gerçekleştirilen başka genel kurul olmamıştır. KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI 1- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Finansbank, 01.01.2006 31.12.2006 faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2011-30.09.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2011 30.09.2011 2- Ortaklığın Ünvanı : EuroTrend Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

Sayfa No: 1 ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2013 30.06.2013 DÖNEMİNE AİT KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Sayfa No: 1 ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2013 30.06.2013 DÖNEMİNE AİT KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Sayfa No: 1 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kamuya açıklanan Kurumsal Yönetim İlkeleri nin gereklerine uyulmasını ana yönetim prensiplerinden birisi olarak benimsemektedir.

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2007

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2007 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kamuya açıklanmış olan Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu nun şirketlerin uyum konusunda faaliyet

Detaylı

YATIRIMCI KÖŞESİ / Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

YATIRIMCI KÖŞESİ / Kurumsal Yönetim Uyum Raporu YATIRIMCI KÖŞESİ / Kurumsal Yönetim Uyum Raporu KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Şirketimiz, çerçevesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş ve kamuya

Detaylı

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Aksa Enerji Üretim A.Ş. nin (Bundan böyle Şirket veya Aksa Enerji olarak anılacaktır.)

Detaylı

31 Mart 2012 FAALİYET RAPORU

31 Mart 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 31 Mart 2012 FAALİYET RAPORU Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Sayfa No: 2 1-Genel : Rapor Dönemi : 01-01-2012 31-03-2012 Ortaklığın Ünvanı : Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi Yönetim Kurulu

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2008 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün

Detaylı