BAK AMBALAJ SANAYĐ ve TĐCARET A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAK AMBALAJ SANAYĐ ve TĐCARET A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI"

Transkript

1 BAK AMBALAJ SANAYĐ ve TĐCARET A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI AMAÇ Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve ilgili kanunlara uygun bir şekilde pay ve menfaat sahiplerinin ve kamunun şirket faaliyetlerinden; eşit, şeffaf, eksiksiz, doğru ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirilmesi politikası izlemektedir. Bilgilendirme politikasında amaç, şirketimizin geçmiş performansını, gelecek beklentilerini ticari sır niteliğindeki bilgiler dışında kamuyla, pay sahipleriyle ve yetkili kurumlarla paylaşmaktır. Bak Ambalaj aktif ve şeffaf bir bilgilendirme politikası izlerken; kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm konularda Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemelerine uyar. YETKĐ VE SORUMLULUK Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme Politikasının gelişimi ve koordinasyonu ile ilgili olarak Kurumsal Yönetim Komitesi görevlendirilmiştir. YÖNTEM VE ARAÇLAR Sermaye Piyasası Mevzuatı, Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Bak Ambalaj ın kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikası yöntem ve araçları aşağıdaki gibidir; 1- Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası na iletilen özel durum açıklamaları, düzenlemeler çerçevesinde ve zamanında Kamuyu Aydınlatma Platformu na (KAP) gönderilmektedir. 2- Mali Tablo ve dipnotları, Bağımsız Denetim Raporu ve beyanlar gibi periyodik olarak ĐMKB ye iletilen söz konusu raporlar aynı zamanda web sitemizde yayınlanmaktadır.

2 3- Yıllık Faaliyet raporları web sitemizde elektronik ortamda ilgililerin dikkatine sunulmaktadır. 4- Kurumsal web sitemiz (www.bakambalaj.com.tr/public) 5- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular web sitemizde yayınlanır. 6- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan açıklamalar web sitemizde yayınlanır. 7- Telefon, elektronik posta, telefax gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntem ve araçları ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI Bak Ambalaj ın özel durum açıklamaları Mali ve Đdari Đşler Yöneticisinin koordinasyonunda hazırlanır. Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Bakioğlu Holding A.Ş. Finansman Koordinatöründen herhangi ikisinin imzası ile ĐMKB ye fax yoluyla bildirilir. Özel Durum Açıklamaları ayrıca elektronik ortamda KAP sistemine gönderilir. MALĐ TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI Bak ambalaj her 3 ayda bir mali tablolarını ve dipnotlarını Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde hazırlar. Hazırlanan bu raporlar sırasıyla Denetim Komitesinin ve Yönetim Kurulunun onayının ardından yayınlanmak üzere kapalı zarf içinde ĐMKB ye ve SPK ya gönderilir. ĐMKB ye ve SPK ya gönderilen Mali Tablolar ve dipnotlar web sitemizde elektronik ortamda yayınlanır. Ayrıca Mali Tablolar ve dipnotları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sistemine elektronik ortamda iletilir. FAALĐYET RAPORU Bak Ambalaj faaliyet raporunu, Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Đlkelerine uygun olarak hazırlar. Yönetim Kurulu onayına müteakip web sitesi aracılığı ile kamuya açıklanır. Basılmış kopyalar Bak Ambalaj Pay Sahipleri ile Đlişkiler Biriminden temin edilebilir.

3 KURUMSAL WEB SĐTESĐ Bak Ambalaj web sitesinde, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Đlkelerinde belirlenen bilgilere yer verilir. Web sitesinde yayınlanan konuların önemli başlıkları aşağıdaki gibidir; -Vizyon ve Stratejiler -Ortaklık Yapısı -Yönetim Kurulu Üyeleri -Şirket Ana Sözleşmesi -Son 5 Yılın Faaliyet Raporları -Ticaret Sicil Bilgileri -Kurumsal Yönetim Đlkelerine Uyum Raporu -Özel Durum Açıklamaları -Basın Açıklamaları -Genel Kurul Toplantı Tutanakları -Vekâletname Örneği -Sosyal Sorumluluğa Đlişkin Bilgiler -Bilgilendirme Politikası -Đzâhnâme ve Halka Arz Sirküleri -Sıkça Sorulan Sorular TÜRKĐYE TĐCARET SĐCĐL GAZETESĐ VE GÜNLÜK GAZETELER ĐLE YAPILAN ĐLANLAR VE DUYURULAR Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Mukavelemiz gereği; Genel Kurul, Sermaye Artırımı ve temettü ödemesine ilişkin duyurular Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtası ile yapılmaktadır. Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılacak basın açıklamaları Yönetim Kurulu Üyeleri ve/veya Genel Müdür tarafından yapılır. Bak Ambalaj çalışanları Pay sahiplerinden gelecek soruları cevaplandıramaz. Gelen sorular Pay Sahipleri ile Đlişkiler Birimine yönlendirilir.

4 ĐLERĐYE DÖNÜK AÇIKLAMALAR Bak Ambalaj, bilgilendirme politikaları çerçevesinde ileriye dönük beyanatlarda bulunabilir. Beklentilere ilişkin olarak sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler açıklama yapabilir. Đleriye dönük olarak yapılacak açıklama Yönetim Kurulunun onayı ve Pay Sahipleri ile Đlişkiler Biriminin bilgisi ile yapılır. ASILSIZ HABER VE SÖYLENTĐLER Bak Ambalaj, piyasadaki spekülasyon ve dedikodular ile ilgili olarak haberi öğrendikleri an IMKB ye özel durum açıklaması ile bilgilendirme yapar ve web sitesinde elektronik olarak yayınlar. BĐLGĐLERĐN GĐZLĐLĐĞĐNĐN SAĞLANMASI Tüm şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine önem verilmektedir. Uyulması gereken kurallar aşağıdaki gibidir; -Tüm çalışanlar Bak Ambalaj A.Ş. de çalışırken ve sonrasında şirket bilgilerini korurlar, doğrudan ve dolaylı olarak kullanamazlar. -Ticari sır niteliğindeki bilgiler yetersiz kimselere açıklanmaz. -Şirket çalışanları içeriden aldıkları bilgiler ile Bak Ambalaj hisse senetlerinin alım satımıyla kazanç yaratacak faaliyette bulunamaz. ĐDARĐ SORUMLULUĞUN BELĐRLENMESĐ Şirketin bütün bilgilerine detaylı ulaşabilen Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Mali ve Đdari Đşler Yöneticisi ve Bakioğlu Holding A.Ş. de görevli Finans Koordinatörü içsel bilgilere erişebilir, personel kapsamında değerlendirilirler. Buna göre, şirketin sadece bir bölümü hakkında detaylı bilgilere sahip olanlar bu kapsamda değerlendirilmezler.

5 BĐLGĐLENDĐRME KONUSUNDA YETKĐLĐ KĐŞĐLER Şirkete yönelik olarak gelen her türlü sorunun cevaplanması şirketce yapılacak her türlü açıklama, yukarıda yapılan bildirimlerin dışında aşağıdaki yetkililer tarafından yapılır: - Yönetim Kurulu Üyeleri - Denetim Komitesi - Genel Müdür - Pay Sahipleri ile Đlişkiler Birimi Đşbu Bilgilendirme Politikası Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu nun tarih ve 478 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Bilgilendirme Politikası:

Bilgilendirme Politikası: Bilgilendirme Politikası: AMAÇ Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş. (Dentaş), sektörünün önde gelen saygın kuruluşlarından biri olarak ilgili kanunlara uyumlu olmak kaydıyla eşitlik, doğruluk, tarafsızlık,

Detaylı

YENİ GİMAT GYO A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

YENİ GİMAT GYO A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI YENİ GİMAT GYO A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme politikası 18.05.2014 tarihli Olağan Genel Kurul da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve

Detaylı

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI A - AMAÇ Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. (Şirket) nin kamuyu bilgilendirme politikası, şirketin geçmiş performansının ve gelecek beklentilerinin,

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

ARÇELİK A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI ARÇELİK A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme politikası 25.03.2009 tarihli Olağan Genel Kurul da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve internet

Detaylı

MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI

MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI AMAÇ Bilgilendirme politikasında amaç, Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. nin geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini,

Detaylı

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1- Amaç BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMAL. SAN. VE TİC. AŞ. NİN BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İHLAS EV ALETLERİ İMAL. SAN. VE TİC. AŞ. NİN BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İHLAS EV ALETLERİ İMAL. SAN. VE TİC. AŞ. NİN BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Amaç: İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. (IHEVA), ilgili kanunlar ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, hissedarların

Detaylı

Bilgilendirme Politikası, Zorlu Enerji bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketleri ve çalışanlarını kapsar.

Bilgilendirme Politikası, Zorlu Enerji bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketleri ve çalışanlarını kapsar. Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Bilgilendirme Politikası Kapsam: Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., (Zorlu Enerji) Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket ana sözleşmesi

Detaylı

Bilgilendirme Politikası, Vestel Elektronik bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketleri ve çalışanlarını kapsar.

Bilgilendirme Politikası, Vestel Elektronik bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketleri ve çalışanlarını kapsar. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Kapsam: Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ( Vestel Elektronik ) Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, Kurumsal Yönetim İlkelerive

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç ve Kapsam Asya Katılım Bankası A.Ş., başta Bankacılık Kanunu ve söz konusu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler olmak üzere, Sermaye Piyasası Mevzuatı,

Detaylı

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İÇİNDEKİLER 1. Amaç 2. Sorumluluk 3. Yöntem ve Araçlar 4. Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler 5. İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi 6. İçerden Öğrenenlerin

Detaylı

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç Tacirler Yatırım Holding A.Ş. nin (TCHOL) kamuyu bilgilendirme politikasının amacı; pay ve menfaat sahiplerine, şirketin geçmiş performansı

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. AMAÇ ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (ASELSAN) kamuyu bilgilendirme politikası, faaliyet gösterilen sektörün özelliğinin

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç Halka arzından günümüze, Türkiye nin piyasa değeri yüksek ilk beş şirketinden biri olmayı sürdüren Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom

Detaylı

SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. AMAÇ SERVET Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. bilgilendirme politikasında amaç, şirketin geçmiş performansını, gelecek beklentilerini,

Detaylı

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1.Amaç

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1.Amaç BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1.Amaç Aksigorta A.Ş. yönetimi, hissedarları ile şeffaf ve yakın bir iletişim içinde olmaktan gurur duymaktadır. Ana hedef, mevcut hissedarlar için Aksigorta A.Ş. nin değerini

Detaylı

25 ARALIK 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

25 ARALIK 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 25 ARALIK 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş Bilgilendirme Politikası 1. Amaç Dardanel Önentaş Gıda San.A.Ş. yönetimi için, hissedarlarıyla yakın ve şeffaf bir iletişim içinde olmak büyük önem taşımaktadır. Bilgilendirme

Detaylı

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İÇİNDEKİLER 1. Amaç 2. Sorumluluk 3. Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları 4. Özel Durum Açıklamaları ve Yetkili Kişiler 5. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç Halka arzından günümüze, Türkiye nin piyasa değeri yüksek ilk beş şirketinden biri olmayı sürdüren Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom

Detaylı

VAKIF B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. BĠLGĠLENDĠRME POLĠTĠKASI

VAKIF B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. BĠLGĠLENDĠRME POLĠTĠKASI VAKIF B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. BĠLGĠLENDĠRME POLĠTĠKASI Amaç: Vakıf B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin kamuyu bilgilendirme politikası, şirketin geçmiş performansının

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum Beyanı: Marshall Boya Ve Vernik Sanayii A.Ş. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uymak

Detaylı

İçsel bilgilerin kamuya açıklanması SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak yapılır.

İçsel bilgilerin kamuya açıklanması SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak yapılır. AKFEN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI A.Amaç, Yetki ve Sorumluluk Akfen Holding A.Ş. (Şirket), Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve İstanbul Menkul

Detaylı

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. I- Amaç ve Kapsam

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. I- Amaç ve Kapsam ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI I- Amaç ve Kapsam Çelebi Hava Servisi A.Ş. ( ÇHS ) ve Bağlı Ortaklıkları Bilgilendirme Politikası; Şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini,

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum Beyanı: Marshall Boya Ve Vernik Sanayii A.Ş. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uymak

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom veya Şirket ), hisse senetleri Borsa İstanbul da (BIST) işlem gören en büyük şirketlerden biri olmanın

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI AMAÇ Bilgilendirme politikasında amaç, Banka stratejileri ve performansını da dikkate alarak, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Bundan sonra Yapı Kredi)

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. - Nisan 2009 -

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. - Nisan 2009 - DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI - Nisan 2009 - Amaç Doğan Yayın Holding A.Ş. (DYH) nin temel kamuyu aydınlatma politikası, DYH nin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, genel

Detaylı

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İÇİNDEKİLER 1. Amaç 2. Sorumluluk 3. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Esaslar 4. Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları 5. Özel Durum Açıklamaları ve

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Bilgilendirme Politikası

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Bilgilendirme Politikası AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Bilgilendirme Politikası 1. Amaç AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. ( Şirket ) yönetimi, hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim içindedir. Şirket in yönetimi, stratejik

Detaylı