1999 Marmara Depremleri: Epidemiyolojik Bulgular ve Toplum Ruh Sağlığı Uygulamaları Üzerine Bir Gözden Geçirme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1999 Marmara Depremleri: Epidemiyolojik Bulgular ve Toplum Ruh Sağlığı Uygulamaları Üzerine Bir Gözden Geçirme"

Transkript

1 Türk Psikiyatri Dergisi 2006; 17(3): Marmara Depremleri: Epidemiyolojik Bulgular ve Toplum Ruh Sağlığı Uygulamaları Üzerine Bir Gözden Geçirme Dr. A. Tamer AKER 1 ÖZET Afetler, toplum ruh sağlığı hizmetlerinin önemli önceliklerindendir. 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 Marmara Depremleri, afetlerin yarattığı olumsuz ruhsal etkiler açısından uyarıcı olmuştur. 17 Ağustos tan sonra Kocaeli ve komşu illerde önemli epidemiyolojik çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda çeşitli yöntemsel farklılıklar olmasına karşın, deprem sonrası gelişen ruhsal sorunların oldukça yaygın olduğu ve yıllar boyu sürebildiği gösterilmiştir. Gerek toplum tabanlı çalışmalarda gerekse yüksek riskli topluluklarla yapılan çalışmalarda Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) ve Majör Depresyon a (MD) sık rastlanmaktadır. Marmara Depremi sonrası çeşitli zaman dilimlerinde, toplum tabanlı çalışmalarda TSSB oranları % 8-% 63, MD ise % 11-% 42 arasındadır. Sağlıkçılar, yardım ekipleri gibi yüksek risk altındaki topluluklarda bu oranlar TSSB için % 2.7-% 8.5, MD içinse % 1-% 4.5 tir. Epidemiyolojik verilerin gösterdiği en önemli sonuçlardan biri deprem gibi doğal afetlerden etkilenen bölgelerde yıllar boyu çalışma gerekliliğidir. Ayrıca gerek toplumun, gerekse çeşitli kurum ve meslek çalışanlarının eğitimden psikolojik desteğe kadar farklı ihtiyaçlarının olabileceği görülmektedir. Bu çalışmalar deprem sonrası oluşturulan veya planlanan ruh sağlığı hizmetlerinin ve politikalarının geliştirilmesi konusunda yol gösterici olacaktır. Afet kuşağında bulunan ülkemiz için bu tür bilgi birikimi ve uygulamalar, gelecekte oluşabilecek olası afetlere daha iyi hazırlanabilmemizi sağlayacaktır. Bu yazıda, önce afetlerin ruh sağlığı üzerine olan etkilerine ilişkin kısa bir yazın bilgisi ile Marmara Depremleri ne ilişkin bazı epidemiyolojik çalışmaların önemli bulguları sunulmakta ve ruh sağlığı politikalarının hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken konular özetlenmektedir. Anahtar Sözcükler: Marmara depremi, ruhsal travma, epidemiyoloji, toplum ruh sağlığı politikaları SUMMARY: 1999 Marmara Earthquakes: A Review of Epidemiologic Findings and Community Mental Health Policies Disasters are one of the most important priorities of community mental health. The Marmara earthquakes of August 17 and November 12, 1999 powerfully demonstrated the negative impacts of disaster trauma. Despite some methodological differences, studies clearly indicate that mental health problems related to earthquakes in Turkey are very prevalent and long lasting. Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) and Major Depression (MD) are the most prevalent disorders in studies that are population-based and those that target high-risk groups. In various populationbased studies, the PTSD prevalence ranged between 8 % and 63 % and the prevalence of MD was between 11 % and 42 %. On the other hand, PTSD prevalence was 2.7 %-8.5 % and MD was 1 %- 4.5 % for at-risk populations, such as health professionals and rescue workers. These high rates show the importance and necessity of outreach studies. Additionally, the general population and some organizations and professionals have different requirements ranging from training to psychological support and treatment. These studies highlight the development of mental health services and policies. Turkey is situated in a disaster zone; thus, such knowledge and practices could help prepare the nation s population and national policy for future disasters. In this review, first, mental health effects of disasters and some epidemiological findings of the Marmara earthquakes are discussed in light of the literature, and then mental health approaches and policies for disasters are briefly evaluated. Key Words: Marmara earthquake, psychological trauma, epidemiology, community mental health policies 1 Doç., Kocaeli Ü Tıp Fak., Psikiyatri AD., Ruhsal Travma Merkezi (RTM), Kocaeli. Dr. A. Tamer Aker, e-posta: 204

2 DÜNYADA ve TÜRKİYE DE AFETLERİN EPİDEMİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ Afetleri halk sağlığı açısından olağandışı bir durum (ODD) olarak nitelemek olasıdır. Bu tür durumların temel özelliği, tıbbın kapasite ve kaynakları ile olağan dışı durumdan etkilenen insanların gereksinimleri arasında akut ve önceden görülemeyen bir dengesizliğin olmasıdır (Saçaklıoğlu ve Sarıkaya 2002). Afetleri üç temel başlık altında toplayabiliriz: i. Doğal afetler, ii. Teknolojik kazalar, iii. İstemli olarak insanlar tarafından yaratılan olaylar. İnsan eliyle yaratılan afetlerin ruh sağlığı üzerinde daha olumsuz bir etki bıraktığı öne sürülür. Bununla birlikte doğal afetlerin de, özellikle bazı bölgelerde en az o denli olumsuz etkileri vardır (Vatansever ve ark. 2002, North 2003). Bu nedenle, insan üzerindeki etkisi açısından afet tipini tek ve önde gelen bir etmen olarak kabul etmek güçtür. Afetin beklenebilirliği, etkilediği toplumun özellikleri, etkilediği alanın genişliği, yol açtığı yıkımın yaygınlığı, bireylerin özellikleri, karşılaştıkları yaşam olayları ve ruhsal gelişmelerine kadar pek çok etmen afetlerin olumsuz etkilerini biçimlendirir (North 1999, North 2001, North 2003, Tanrıdağlı ve ark. 2005). Dünyada afetler son 40 yılda 3 kat artmış, son 20 yılda 3 milyon kişinin ölümüne ve 800 milyon kişinin etkilenmesine yol açmıştır. Depremler, doğal afetler arasında en fazla yıkıma yol açan olaylardır. Son 20 yılda bir milyondan fazla kişinin ölümüne yol açmışlardır. Ölümlerin % 80 den fazlası 9 ülkede (Çin, Japonya, İtalya, İran, Peru, Türkiye, SSCB, Şili, Pakistan) toplanmıştır. Çarpık kentleşme ve kentsel nüfus artışının bu sonuçlarda oldukça önemli bir rolü vardır. Bu durumu yaratan etmenlerin başında ülkenin az gelişmişliği veya yoksulluğu gelir. Bu veriler ışığında, afetlerin insan topluluklarını gelişigüzel etkilediğini söylemek güçtür. Bulgular daha çok yoksulların etkilendiği yönündedir (Vatansever ve ark. 2002, North 2003). ODD ların çok önemli bir bölümü dünyanın yoksul bölgeleri Asya ve Afrika da ortaya çıkmıştır. Doğal nedenli ODD larda ölümlerin % 96 sı dünyanın yoksul 2/3 ündedir. Gelişmiş ülkelerde ODD başına ölüm 500 iken, gelişmemiş ülkelerde 3000 nin üzerindedir (Saçaklıoğlu ve Sarıkaya 2002, Vatansever ve ark. 2002). İran ve Pakistan Depremleri ile Güney Asya daki deprem ve tsunami afetlerine ilişkin veriler de bu bilgilerle uyumludur ve niceliksel olarak çok daha yıkıcı sonuçlara yol açmışlardır. Özellikle, Güney Asya daki felaketin yarattığı yıkıcı etkiler, afetlerin tüm dünyayı ilgilendiren küresel sorunlar olduğu gerçeğini yansıtır. Türkiye de ODD riski giderek artmaktadır da yaşadığımız felaketler bunun bir göstergesidir. Ülkemiz topraklarının % 92 si, nüfusunun % 95 i, endüstriyel yatımlarının % 75 i deprem kuşağı üzerindedir (Yavuz 2004). Marmara Bölgesi, deprem öncesi çarpık kentleşme, kontrolsüz sanayileşme ve yoksulluk gibi özellikleri açısından afetlerden etkilenmeye açık bir coğrafya durumundaydı. Marmara Depremi öncesi, nüfusun en zengin % 10 unun gelirden aldığı pay % iken, en yoksul % 10 un aldığı pay % 1.68 di. Yüz kırk bin kişi işsizdi. Bu yoksulluk ölçütleri ile birlikte, fay hattı üzerinde yerleşimlerin artmış olması ve kontrolsüz sanayileşme 1999 depremini felakete dönüştüren etmenlerdi. Afete maruz kalmayı belirleyen bu özellikler afet sonrası ortaya çıkan olumsuz etkilerin süregenleşmesi açısından da belirleyicidir (Kasapoğlu ve Ecevit 2003, Yavuz 2004). AFET ve TOPLUM RUH SAĞLIĞI Doğal afetlere bağlı psikiyatrik sorunlar önemli toplum ruh sağlığı önceliklerindendir. Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) ve Majör Depresyon (MD) en sık karşılaşılan sorunlardır. Depremlere bağlı ruhsal sorunlar da afetlerin olumsuz etkileri gibi gelişmekte olan ülkelerde daha fazla gözlenir (Karancı ve Rüstemli 1995, Goenjian 2000, Briere 2000 ve Kokai 2004). Depremlerin ruhsal etkileri Depremler sonrası TSSB nun yaygınlığı (prevalansı) çeşitli kültür ve sosyodemografik özellikleri olan gruplarda % 3-87 arasında bildirilmektedir (Başoğlu ve ark. 2002). Bu değişkenliği sadece çeşitli yöntemsel farklılıklarla açıklamak güçtür. Depremin neden olduğu yıkım, yol açtığı can kaybı ve çalışmanın yapıldığı zaman gibi pek çok etmen hastalık yaygınlıklarını değiştirebilmektedir (Başoğlu ve ark. 2002). Özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki farklar bu açılardan çarpıcıdır California (ABD) depremi sonrası TSSB yaygınlığı % 6-13 arasındayken, gelişmekte olan ülkeler için bu oranlar daha yüksektir (Mc Millan 2000, Goenjian 1994, Goenjian 2000, Armenian ve ark. 2000, Armenian ve ark. 2002, Kokai ve ark. 2004, Carr ve ark. 1995, Lai TJ ve ark 2004). Ermenistan Depremi (1988) sonrası ilk 6 ayda, tedavi için başvuran kişilerde TSSB ve MD yaygınlığı sırasıyla % 74 ve % 24 olarak bulunmuştur. Toplum tabanlı bir kuşak (kohort) çalışmasında ise depremden sonraki ikinci yılda TSSB nun birleşik hastalık olasılığı hızı (kümülatif insidansı) % 50 dir (Armenian ve ark. 2000, Armenian ve ark. 2002). Çin (1976), Hindistan 205

3 TABLO Ağustos Sonrası Kocaeli İli nde Yapılan Epidemiyolojik Çalışmalar. Araştırıcı Yer Zaman Örnek grubu Kişi sayısı Ölçekler Sonuç Başoğlu, Şalcıoğlu, Livanou Gölcük Çadırkent ve Prefabrikleri 8 ay sonra Çadırkent ve Prefabriklerde hane görüşmesi 1000 TSBÖ* %43 TSSB %22 MD Livanou, Başoğlu, Şalcıoğlu ve ark. Başoğlu, Kılıç, Şalcıoğlu ve Livanou Tural, Coşkun, Önder ve ark. Şalcıoğlu, Başoğlu ve Livanou Önder, Tural, Aker ve ark. Aker, Acicbe, Sorgun ve ark. Değirmendere İlçe Merkezi, Gölcük Çadırkent ve Prefabrikleri Değirmendere ve Avcılar 14 ay sonra Tedavi danışmanlık başvuruları 14 ay sonra Rasgele seçilmiş örnek grubu İzmit Çadır Kent 18 ay sonra Rasgele seçilmiş örnek grubu Gölcük Prefabrikleri 20 ay sonra Prefabriklerde hane görüşmesi İzmit İl Merkezi 36 ay sonra İl merkezini temsil eden tabakalandırılmış basamaklı rasgele seçilmiş örnek grubu TÜPRAŞ 36 ay sonra Kurum çalışanlarını temsil eden rasgele seçilmiş örnek grubu 1027 TSBÖ* %63 TSSB %42 MD 530 TSBÖ* %23 TSSB, %16 TSSB+MD 910 TSSB-T** %25 TSSB 586 TSBÖ* %39 TSSB %18 MD 683 CIDI*** %11.7 TSSB, %10.5 MD, %4.4 TSSB+ MD 422 TSBÖ* %7.6 TSSB, %4.4 MD Acicbe, Aker, Özten ve ark. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 36 ay sonra Hekimler dışında kalan tüm kurum çalışanları 413 TSBÖ* %2.7 TSSB, %1 MD Duruduygu, Aker ve Acicbe İzmit Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 36 ay sonra Tüm çalışanlar 71 TSBÖ* %8.5 TSSB MD saptanmadı * TSBÖ: Travmatik Stres Belirti Ölçeği (Başoğlu ve ark. 2001). ** TSSB-T: Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tarama Testi (Tural ve ark. 2004b). *** CIDI: Composite International Diagnostic Interview (Kılıç ve Göğüş 1997). (1993) ve Tayvan (1999) depremlerinden sonra çeşitli zaman dilimlerinde yapılan çalışmalarda TSSB oranları % 10 ile % 24 arasındadır (Cao ve ark. 2003, Sharan ve ark. 1996, Watanabe ve ark. 2004, Lai ve ark. 2004). Veriler önemli bir toplum sağlığı sorununa işaret etmektedir. Bu ülkelerdeki, psikopatoloji oranlarının artmasında, hazırlıksızlık ve afet sonrası toplumsal yapılanma eksikliği önemli etmenlerdir. Aile üyelerinin, yakınların, arkadaşların kaybı, hasarlı binaların uzun süre ortada kalması, işsizlik, ekonomik güçlükler, toplumsal bağların dağılması gibi yoksulluk ve yönetsel aksaklıklar ile açıklanabilecek pek çok neden, psikopatoloji gelişimini ve sürmesini kolaylaştırır (Armenian ve ark. 2000, Armenian ve ark. 2002, Watanabe ve ark. 2004, Sattler ve ark. 2002). 17 AĞUSTOS 1999 ve TÜRKİYE DE RUH- SAL TRAVMA On yedi bin kişinin ölümü, kişinin yaralanması ve evin hasar görmesi ile sonuçlanan 17 Ağustos Depremi Türkiye nin yaşadığı en büyük felaketlerdendir (Devlet Planlama Teşkilatı 1999). Gerçekte doğal veya doğal olmayan bir afet kuşağında bulunduğumuz konusunda ciddi bir uyarı olmuştur. Sadece toplum ruh sağlığını etkilememiş, ruh sağlığı çalışanlarının da, en azından çalışma alanlarını şekillendirmiştir ile 2003 yılları arasında, Türkiye kaynaklı ruhsal travma yazılarının yaklaşık % 25 i depremle ilgilidir. Ruhsal travma çalışmaları da depremden sonra iki katına çıkmıştır (Aker ve ark. 2004c). Marmara Depremi öncesi, Erzincan (1992) ve Adana (1998) Depremleri nden sonra iki önemli çalışma gerçekleştirilmiştir. Karancı ve Rüstemli (1995) Erzincan dan 461, Ankara dan 129 kişiyi içeren bir çalışma yapmışlardır. Erzincan da yaşayanların fobik anksiyete şiddetlerini, Ankara da yaşayanlardan daha yüksek bulmuşlardır. Çalışmanın başlangıcından 16 ay sonra da Erzincan örnek grubunda daha fazla fobik anksiyete saptanmıştır. Adana da 1998 Ceyhan Depremi nden sonra baş- 206

4 latılan ileriye dönük kuşak çalışmasının 5. yılına gelinmiştir: 163 kişi ile başlayan çalışmanın 5. yılında 78 kişi ile görüşülmüştür. Çalışmanın ikinci yılında TSSB yaygınlığı % 15.6, beşinci yılında ise % 17.9 bulunmuştur. Beşinci yıldaki yükselmenin Marmara Depremi nin etkisine bağlı olabileceği düşünülmüştür (Uğuz ve Seydioğlu 2003, Uğuz 2004). 17 Ağustos tan sonra Kocaeli Bölgesi dışında Düzce, Bolu ve İstanbul gibi illerde yapılan önemli epidemiyolojik çalışmalar vardır. Değirmendere, Avcılar, Bolu, Düzce ve Ankara da depremden sonra birinci, ikinci ve dördüncü yıllarda ardışık çalışmalar yapılmıştır. Deprem sırasında Marmara Bölgesi nde bulunan ve çalışmanın yapıldığı dönemde Ankara da yaşayan 526 kişi ve Değirmendere, Avcılar, Bolu ve Düzce de rasgele hane halkı örneklemi ile seçilen 2437 kişi çalışmalara katılmıştır. Olası TSSB yaygınlıkları Bolu da % 17, Değirmendere de % 22, Ankara da % 26 ve Düzce de % 37 olarak saptanmıştır. Olası MD yaygınlıkları ise bu dört bölge için sırasıyla % 12, % 15, % 11 ve % 28 dir (Kılıç ve Ulusoy 2003). Depremden sonra İstanbul Avcılar da geniş çaplı tarama ve tedavi çalışmaları yürütülmüştür. Bölgede ilk üç ay, 6 ve 8. aylar, 18 ve 20. aylar ile 29 ve 30. aylar arasında sırasıyla 9442, 15453, ve 1800 kişi TSSB açısından değerlendirilmiştir. Bu dört taramadaki TSSB yaygınlıkları % 38,8, % 23,4, % 8,1 ve % 7,8 dir. (Karamustafalıoğlu 2004). Kocaeli Bölgesi nde depreme bağlı ruhsal sorunlar Toplum tabanlı çalışmalar 17 Ağustos ve 12 Kasım Depremleri Marmara Bölgesi nin pek çok ilini ve özellikle de Kocaeli yi ciddi olarak etkilemiştir. Kocaeli önemli bir sanayi kentidir. Sanayileşmeyle birlikte kentleşme ve çevre kirliliği sorunlarını da barındırmaktadır. Kocaeli, yarattığı ekonomik güç nedeniyle önemli oranda göç almaktadır. Deprem ise çarpık kentleşmenin yarattığı sorunlar üzerine eklenmiş ve yeni sorunlara yol açmıştır. Deprem sonrası, bölgede yeniden yapılanma süreçleriyle eş zamanlı epidemiyolojik çalışmalar yapılmıştır. İlk çalışmalar çadır kent ve prefabrik konutlarda gerçekleştirilmiştir. Depremin ilk iki yılında çadır kent ve prefabrik konutlar ile ilçe merkezlerinde yapılan çalışmalarda TSSB yaygınlığı % 23 ile % 43, MD yaygınlığı ise % 16 ile % 31 arasında bulunmuştur (Başoğlu ve ark. 2002, Başoğlu ve ark. 2004, Şalcıoğlu ve ark. 2003, Tural ve ark. 2004a). İzmit il merkezini temsil eden ve 683 kişilik bir örnek grubuyla yapılan ilk çalışma depremden 3 yıl sonra gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, TSSB ve diğer psikiyatrik bozuklukların yaygınlıklarının saptanması amaçlanmıştır. İlk kez bu çalışmada yapılandırılmış bir tanı görüşmesi olan CIDI ve diğer psikopatoloji ölçekleri yüz yüze görüşmeler yoluyla uygulanmıştır. TSSB ve MD nun 3 yıllık yaygınlıkları, % 19,2 ve % 18,7, görüşmenin yapıldığı aydaki yaygınlıkları ise % 11,7 ve % 10,5 olarak saptanmıştır. TSSB ve MD eştanısı ise % 4.4 tür ve depresyonun eşlik ettiği durumlarda TSSB nun iyileşmesi güçleşmektedir (Tural ve ark. 2004b). Tedavi başvuruları Alan çalışmaları dışında, Değirmendere ilçe merkezi, çadır kent ve prefabrik konutlarda bulunan merkez veya ofislere depremden ortalama olarak 14 ay sonra tedavi ya da danışmanlık gereksinimi ile başvuran 1027 kişide TSSB ve MD yaygınlıkları sırasıyla % 63 ve % 42 olarak saptanmıştır (Livanou ve ark. 2002). TSSB belirleyicileri Bu çalışmalarda çeşitli risk etmenleri de saptanmıştır: Kadın olmak, psikiyatrik ve fiziksel hastalık öyküsü ve ailede psikiyatrik hastalık öyküsünün bulunması, önceki travmatik yaşantılar, bekar yalnız yaşamak, kaynak kaybı, depremin nesnel ve öznel şiddeti, yakın kaybı, düşük eğitim düzeyi, yaşlılık ve arama kurtarma çalışmalarına katılmak öne çıkan risk etmenleridir (Başoğlu ve ark. 2002, Başoğlu ve ark. 2004, Şalcıoğlu ve ark. 2003, Tural ve ark 2004b, Kılıç ve Ulusoy 2003). Risk altındaki topluluklarla yapılan çalışmalar Kurumlar Afetlerden sonra toplum içinde yapılan alan çalışmaları kadar önemli diğer çalışma alanları da yüksek risk altındaki gruplardır. 17 Ağustos Depremi nin bir başka özelliği de bölgedeki sanayi tesislerini etkilemesi olmuştur. Depremden en fazla etkilenen ve en çok gündemde kalan kurumların başında TÜPRAŞ gelir. Bu kurum, depremde 17 çalışanını kaybetmiştir. Bu kayıplar işyeri dışında olmuştur. 17 Ağustos ta deprem nedeni ile 115 metre yüksekliğindeki bacanın 500 derecelik fırınların üstüne devrilmesi ile başlayan yangın rafinerinin iki yerinde daha çıkmış, uzun ve zorlu 207

5 çalışmaların sonunda 4 günde söndürülebilmiştir. Yangınlar sırasında 6 tank alev almış, akaryakıt ve kırtasiye ambarları yanmıştır. TÜPRAŞ ta ilk hasar tespitinde 115 milyon dolarlık hasar açıklanmıştır. Depremden sonraki ilk 3 ay içinde % 50 kapasite ile çalışmaya başlamış, bir yıl içinde tekrar tam kapasite çalışır hale gelmiştir. Depremden sonra, TÜPRAŞ taki iş kazalarının önemli oranda arttığı belirtilmektedir (TÜPRAŞ Yıllık Rapor 2000). Depremden iki yıl sonra TÜPRAŞ çalışanlarının ve ailelerinin özellikle deprem, yangın, iş ve trafik kazaları, yakın kaybı gibi travmatik yaşantılarının neden olduğu psikolojik sorunlara yönelik; iş yeri merkezli, sürekliliği olan ve psikolojik destek sunmayı amaçlayan bir proje hayata geçirilmiştir. Tüpraş çalışanlarını temsil eden 422 kişilik bir örnek grubuyla yapılan ve öz bildirim ölçeklerinin kullanıldığı kesitsel bir çalışmada depreme bağlı TSSB % 7.6 ve MD % 4.4 yaygınlığında bulunmuştur. Çalışanlar için risk etmenleri; Kadın cinsiyet, dul/ayrılmış-boşanmış olmak/yalnız yaşamak, ruhsal hastalık öyküsünün olması, ailesinde ruhsal hastalık öyküsü bulunması ve sosyal destek görememektir. Örnek grubunda 38 kişinin iş kazası geçirdiği saptanmıştır. İş kazası geçirenlerin daha fazla sayı ve türde travmatik olay yaşadığı, daha fazla tedavi yardımı aradıkları, daha belirgin bir anksiyete yaşayıp işlevsellik kayıplarının daha fazla olduğu saptanmıştır. İş yerine kurulan ve sürekli hizmet veren psikolojik destek biriminin varlığı, çalışanların tedavi arama davranışlarını kolaylaştırmıştır. Bu değer, programdan önce % 11.6 iken, destek programıyla birlikte % 32.7 ye çıkmıştır (Aker ve ark. 2003). Sağlık çalışanları Hastane çalışanları Sağlık çalışanları gerek insan kaynaklı, gerekse teknolojik veya doğal olan çeşitli felaketlere maruz kalabilmektedir. Travmayı birebir yaşamaları ve travmadan etkilenen kişilere yardımcı olmaya çalışmaları yaşadıkları ruhsal travmanın boyutlarını değiştirir. Bazıları çalışmalara gönüllü katılırken, bazıları zorunlu olarak yer almışlardır. Afetlere hazırlıksız yakalanma, ne zaman, nerede, ne yapacağını bilememe, afetten zarar görmüş olma, geçmişteki olumsuz ruhsal travma yaşantıları, afetle baş edememe ve destek sistemlerinin olmaması gibi etmenler sağlıkçıların ruhsal durumlarını ve iş verimlerini etkilemektedir. Aşırı iş yükü, görev belirsizliği, sorumluluk yükü, görev çatışması, işyerinden ayrılamama, işle ilgili karar sürecine katılamama, işin gerekliliğine inanmada eksiklik, gelecek belirsizliği, iş doyumu eksikliği, iş konusunda kaygılanma, ruhsal yönden etkilenme, sosyal değişkenler ve destek eksikliği hekimler ile diğer sağlık çalışanları için zorlayıcı konulardır (Yavuz 2004, Freedy ve ark. 1992, Carr ve ark. 1995, Aker 2000). Deprem sonrası 3. yılda Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi (KOÜTF) Hastanesi çalışanlarının afet ve diğer travmatik olaylara bağlı ruhsal sorunlarını saptamak, tedavi ve/veya danışmanlık hizmeti vermek amacıyla bir program başlatılmıştır. Dört yüz on üç kişinin katıldığı kesitsel çalışmada, TSSB % 2.7 ve MD % 1 olarak saptanmıştır. Ancak çalışanlar, sağlıkçılar ve yardımcı hizmetliler olarak karşılaştırıldığında TSSB ve depresyon oranları sağlıkçılarda belirgin olarak daha yüksektir. Hastane çalışanlarında yaşanan travma sayısının fazlalığı, ruhsal hastalık öyküsü, sigara ve alkolmadde kullanımı, ailede ruhsal hastalık öyküsü, depremin nesnel şiddeti, kaynak kaybı, kadın cinsiyet ile çocukluk çağı ve insan eliyle oluşturulan travmalara maruz kalma, TSSB riskini anlamlı olarak artırmaktadır (Acicbe ve ark. 2003). Acil yardım hizmetleri çalışanları Afetten sonraki ilk 24 saati kapsayan akut dönemde kendisinden hizmet beklenen 112 Acil Yardım personeli özellikle önemli bir risk grubudur. Kocaeli 112 Acil yardım hizmetlerinde görev yapan sağlık çalışanlarının ruhsal sorunlarını saptamak ve olası bir afete karşı bireysel hazırlık durumlarını değerlendirmek amacıyla 92 çalışanın katılımıyla tanımlayıcı tipte bir çalışma yapılmıştır. Afette verimli çalışmayı etkileyebilecek en önemli etmenler çoğunlukla yakın kaybının olmaması ile sağlıkçının kendisinin ve yakınlarının güvende olduğunu bilmesi olarak belirtilmiştir. Afet durumlarında çalışmakla ilgili en fazla kaygı yaratabilecek durum ise görev ve sorumluluklarla ilgili belirsizliklerdir. Çalışanlar, yaşadıkları depreme bağlı yeniden yaşantılama, kaçınma küntleşme ve aşırı uyarılmışlık gibi travmatik stres belirtilerini % 10 ile % 29 gibi değişen oranlarda yaşamaktadır. Ruhsal tedaviye ihtiyaç duyanların oranı % 9 dur. Bununla birlikte, ruhsal sorunları olduğunda en fazla yakınlarından yardım almaktadırlar (Çakmak ve ark. 2004). Yardım ekipleri ve itfaiye çalışanları Ölü ve yaralılarla uğraşmak, cesetlerin görüntü ve kokuları, sıklıkla yaşamsal tehdit içeren durumlara maruz kalmak, fiziksel olarak kötü koşullarda ve görece yetersiz ekipman donanımı ile çalışmak itfaiye çalışanlarını ruh sağlığı açısından risk altına 208

6 sokmaktadır (Al-Naser ve Everly 1999, Bryant ve ark. 1995, Wagner ve ark. 1998). İzmit ilinde görev yapan itfaiye çalışanlarına yönelik bir destek programında TSSB yaygınlığı % 8.5 bulunurken, depresyon saptanmamıştır. İtfaiye çalışanlarında, farklı travmalarla karşılaşmak TSSB belirtilerini de artırmaktadır. Ruhsal hastalık öyküsü olanlar ve daha önce yaşadıkları travmalar nedeniyle belirgin anksiyetesi olan kişiler daha fazla risk altındadır. Bununla birlikte öğrenim durumu yüksek olanlar, kendisinde veya ailesinde ruhsal hastalık öyküsü olanlar, belirgin sıkıntı hissedenler ve işlevselliği etkilenenler daha fazla yardım talebinde bulunmuşlardır (Duruduygu ve ark. 2003). Kocaeli de toplum tabanlı ve risk altındaki topluluklarla yapılan epidemiyolojik çalışmaların bir derlemesi Tablo 1 de yer almaktadır. Deprem sonrası Kocaeli bölgesi epidemiyolojik verilerine ilişkin sonuçlar ve ruh sağlığı hizmetlerine ilişkin öneriler Gerek toplum tabanlı, gerekse yüksek risk altındaki topluluklarda yapılan çalışmalar afet sonrası ruh sağlığı hizmetlerinin yapılanması ile ilgili fikir verebilir. Bu konudaki sonuç ve öneriler şunlardır; 1. Depremden yıllar sonra bile başta TSSB ve MD olmak üzere travma ile ilişkili sendromlar yaygın bir toplum sağlığı sorunudur. 2. Özellikle MD ve TSSB birlikteliği iyileşmeyi güçleştirmektedir. Bu nedenle tarama ve yardım programlarında bu iki hastalığı ön plana almak gerekir. 3. Afet sonrası ruh sağlığı hizmetlerinin uygulanmasında alışılmış psikiyatri uygulamalarının dışına çıkarak, toplum tabanlı veya alanda uygulanabilecek çalışmalara yönelmek gerekir. 4. İş yeri merkezli modeller ruhsal durum saptamasını ve yardım arama davranışını kolaylaştırmaktadır. 5. Afetler, hastane çalışanları ve özellikle sağlık hizmeti verenlerde, genel toplum ortalamasından düşük olmakla birlikte, travmatik stres belirtilerine, rahatsızlığa ve işlev kaybına yol açmaktadır. 6. Hastane çalışanları, özellikle sağlıkçılar, karşılaştıkları travmatik olayların fazlalığı göz önüne alınırsa felaket sonrası yapılacak müdahalelerde üzerinde durulması gereken özel bir gruptur. 7. Sağlık çalışanlarının afete hazır olmaları ve çalıştıkları ortamın güvenli olması verecekleri hiz- meti ve ruhsal durumlarını olumlu yönde etkileyecektir. 8. İtfaiye çalışanları, ruhsal travmalara açık olmaları ve travmaya uğramış kişilere yardım etmek zorunda olmaları nedeniyle üzerinde durulması gereken bir grubu oluştururlar. 9. Risk altındaki gruplarda yapılacak sorun saptama çalışmalarının psikolojik destek programlarıyla desteklenmesi gerekmektedir. AFET ve RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİ Marmara Bölgesi ve doğal afet sonrası durumla sınırlı bu bilgi ve öneriler doğrultusunda afet sonrası ruh sağlığı hizmetlerinin planlanması ve uygulamaya dönük çalışmalara ilişkin tartışmaların gözden geçirilmesi toplum ruh sağlığı politikaları açısından önemli görünmektedir. Hizmetin sürekliliği Afet dinamik bir olgudur ve afetle mücadele oldukça dinamik yaklaşımlar gerektirir. Halk sağlığı açısından afeti, öncesi ve hemen sonrası ile sınırlamak, doğru politikalar üretmemizi engelleyecektir. Afet sonrası geliştirilecek sağlık politikalarının mutlaka afetten yıllar sonrasını da içine alacak şekilde yapılandırılması gerekir. Bu nedenle önceliğe göre sıralama (triyaj) kavramının farklı yorum ve uygulamalarına gereksinimimiz olduğu açıktır. Önceliğe göre sıralama, hasta sayısının yerel sağlık kapasitesini aştığı durumlarda olay yeri, hastane ve hastane birimleri arasında seyir ölçütleri üzerinden hastaların bakım önceliklerine ve sevk edilecekleri sağlık kuruluşlarına karar vermektir. Esnek, dinamik ve sürekli bir uygulamadır. Etkilenen kişilerin sağlığını korumak, ileride oluşabilecek kayıp, yaralanma ve hastalıkları en aza indirmek, hastanelere olan aşırı yüklenmeyi engellemek, kaynakları etkili kullanmak amaçları arasındadır. Önceliğe göre sıralama işlemi basit olmalıdır. Temel bilgiye sahip sağlık personeli olmayan kişiler tarafından da uygulanabilmelidir. Uygulandığı bölgede standart olmalıdır. Önceden planlanmalı, sınanmalı ve sık sık gözden geçirilerek gerekli değişiklikler yapılmalıdır. Bölgedeki tüm hekimler tarafından bilinmeli ancak yönlendirme uygulaması sınırlı sayıdaki görevliler tarafından yapılmalıdır. En önemli koşullarından birisi ise afetten etkilenen herkese ara vermeksizin uygulanmasıdır (Durak ve Vatansever 2002). Tüm bu özellikler önceliğe göre sıralamanın önemini vurgular ve ruh sağlığı hizmetlerinin sunumunda hizmetlerin yapılanmasına ışık tutar. 209

7 Afet sonrası ruh sağlığı politikaları Her afetin özel koşulları vardır ve elde edilen bilgi ve deneyimler bundan sonraki afetlerde yol göstericidir. Bu nedenle bilgiyi kaydetmek, planlamak, araştırmak ve üretmek sonraki afetlerle mücadelede elimizdeki en önemli araçlardan olacaktır. Afete yönelik koruyucu yaklaşımların önemi inkar edilemez. Afete karşı koruma yaklaşımlarını birincil, ikincil ve üçüncül koruma olarak üç temel başlıkta toplayabiliriz. Öncelik, tüm halk sağlığı yaklaşımlarında olduğu gibi birincil korumadır; yani etkenin (afetin) insanı etkilemesini engellemektir. Burada ruh sağlığı çalışanlarının ilgili disiplin ve sektörlerle her aşamada olduğundan daha fazla işbirliğine girmesi gerekir. Ayrıca ruh sağlığı çalışanlarının toplumun ve özellikle sağlık ve acil yardım çalışanlarının, yardım ekiplerinin, çeşitli kurumlarda çalışanların afete hazırlanmaları açısından önemli rolleri olacaktır. Hazırlık evresi, ODD sağlık yönetiminin en önemli dönemidir. Toplumun felakete hazırlanmak için yaptığı tüm etkinlikleri kapsar. Örgütlenme, yasal düzenleme, kaynak organizasyonu, afete karşı plan hazırlanması, eğitim, izleme ve değerlendirme bu aşamada yapılmalıdır (Yavuz 2004). Ruh sağlığı çalışanları, bu aşamada çeşitli şekillerde devreye girebilir. Hazırlıklı olmak ve afetin yaratabileceklerini kestirebilmek bir anlamda ruhsal açıdan da koruyucu etmenlerdir (Başoğlu ve ark. 1997, Norwood ve ark. 2000). Ruh sağlığında tedavi hizmetleri daha çok ikincil koruma aşamasında ve sonrasında kullanılmaktadır. Bu dönemde, artık insan afetle karşılaşmıştır ve önemli olan ortaya çıkan sorun ve hastalıkların süregenleşmesini engellemektir. Ancak, afetle karşılaşan kişilerin büyük bir çoğunluğu psikiyatrik anlamda hasta olmayacağı için, alışılmış psikiyatri uygulamaları oldukça yetersiz kalır (North 2003). Bu nedenle, bu aşamada da çok yönlü bir yaklaşım gereklidir. Kurumlar arası işbirliğinin başlatılması ve sürdürülmesinin çok önemli bir işlevi olacaktır. İkincil korumanın en önemli işlevlerinden biri yüksek risk gruplarının taranması ve olası bir sorun ya da hastalık riski altında olan kişilerin erken dönemde saptanmasıdır (Aker ve ark. 2004a). Böylece bakım ve sevk önceliklerine daha sağlıklı ve etkili bir şekilde karar verilmiş olur. Tarama programlarının tedavi ya da en azından psikolojik eğitim ve destek gibi etkinliklerle desteklenmesi etik bir zorunluluktur. Bu uygulamaların birinci basamakla birlikte yapılması ve burada çalışan sağlıkçıların eğitim ve ruhsal açıdan desteklenmesi gerekir. Birinci basamağa verilecek eğitimin, en azından belirli bölgelerde, eşgüdüm içinde olması çok daha yararlı olacaktır (Aker ve ark. 2004b). Eğitimi yalnızca sağlıkçılarla sınırlı tutmamak, afet gibi olaylarda önemli işlevleri olacak olan görevlilere, öğretmenlere, yardım ekiplerine yaymak gerekir. İkincil korumada yapılmak istenen; hastalıkları ortaya çıkmadan erken dönemde önlemeye çalışmak veya ortaya çıkmış hastalığı kısa sürede tedavi edebilmektir. Bir başka ifadeyle bunlar erken dönem veya önleyici yaklaşımlardır. Bu hastalıkların başında TSSB ve MD gelmektedir. Ek tanılı durumlar seyri olumsuz etkileyebildiği için ruhsal travmanın değerlendirilmesinde psikopatolojiye sadece TSSB boyutuyla bakmamak gerekir. Yeti yitimi, sorunların verdiği rahatsızlık hissi ve tedavi arama davranışı özel olarak değerlendirilmesi gereken alanlardır. Afetlerden sonra, tedavi arama veya tedaviye ulaşma davranışlarının sıklığı yeti yitimi ve psikopatoloji şiddetine koşut olmayabilir (Aksoy ve Kılıç 2001). Bu yüzden, yapılacak olan alan çalışmalarının özellikle ikincil koruma aşamasında önemli bir işlevi vardır. Kişilerin tedaviye ulaşmalarını kolaylaştıracak bilgilendirici ve hizmet özellikleri olan programlara ağırlık verilmesi gerekir. Afetlerden sonra sadece hasta olanlara değil, bazı belirtiler nedeniyle sıkıntı yaşayan veya bu belirtileri nedeniyle sorunları süregenleşebilecek kişilere de hizmet gitmelidir. Tedavide etkinliği bilinen, kolay ve yaygın bir şekilde uygulanabilecek yöntemlere öncelik verilmelidir. Ayrıca, afetler sonrası özellikle kardiyovasküler sistem hastalıkları başta olmak üzere genel tıbbi durumlarda da bir artış olacağından kişilerin tüm tıbbi gereksinimleri açısından değerlendirilmesi yararlı olur (Durak ve Vatansever 2002). İkincil korumada erken dönem müdahaleler önemli olmakla birlikte, belirli bir oranda hastanın sorunlarının süregenleşebileceği bilinmeli ve ruh sağlığı hizmetleri kalıcı hale getirilmelidir. Bu kalıcılıkla birlikte hastalıkları süregenleşen, fiziksel ve ruhsal yeti yitimi ortaya çıkan kişiler için üçüncül koruma aşamasına geçilir (North 2003). Üçüncül korumada rehabilitasyon hizmetlerinin sunumu alan çalışmaları kadar önemlidir. Özellikle ikincil ve üçüncül koruma aşamalarını içerecek şekilde hazırlanan tedavi kılavuzlarının gerek uygulama, gerekse politikaların oluşturulmasına veya oluşmuş olan politikaların tartışılmasına önemli katkıları olacaktır. Deprem sonrası ruhsal bir sorun olup olmadığını saptarken, normal yanıt patolojik yanıt; psi- 210

8 kolog psikiyatrist; devlet sivil toplum örgütü gibi ikilemlere sıkışmamak gerekir. Bu nedenle, esnek ve sürekli kendini geliştirebilecek bir yönelimle eğitim, destek ve paylaşımdan psikiyatrik tedaviye uzanan bir yelpazedeki farklı yaklaşımları, yerinde ve yeterince kullanmak önemlidir. Sadece hastalık modellerine sınırlı kalınmamalı, koruyucu hekimlik anlayışı vurgulanarak, toplum tabanlı afet psikiyatrisi üzerinde biraz daha fazla yoğunlaşmak gerekmektedir. Ayrıca, sağlık hizmetlerinin nitelik ve nicelik açısından yer yer deprem öncesi koşullarına ulaşamaması, afet yaşanan bölgelerdeki ciddi ekonomik güçlüklerin çözümü ve uygulanan sağlık politikalarının aksaklıkları gibi konularda kamuoyu oluşturulmalıdır. KAYNAKLAR Acicbe Ö, Aker T, Özten E ve ark. (2003) Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çalışanlarında Ruhsal Travma ve Etkileri. 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi Poster Bildiri, Antalya. Aker AT, Acicbe Ö, Sorgun E ve ark. (2003) Ruhsal Travmaya Yaklaşım: İş Yeri Temelli Psikososyal Destek Projesi (TÜPRAŞ Destek) 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi Poster Bildiri, Antalya. Aker T (2000) Temel Sağlık Hizmetlerinde Psikososyal Travmaya Yaklaşım, İstanbul. Aker T, Hamzaoğlu O, Boşgelmez Ş (2004a) Kocaeli Ruhsal Travma Kısa Tarama Ölçeği nin geçerliği IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Sözel Bildiri, Ankara. Aker T, Ögel K, Mestçioğlu Ö ve ark. (2004b) Approach to Psychosocial Trauma in Primary Health Care: A Training and Application Model. Annual Meeting of Disaster Psychiatry Outreach Miami Sözel Bildiri, ABD. Aker T, Sorgun E, Aksoy A ve ark. (2004c) Türkiye de Ruhsal Travmanın Son Otuz Yılı. Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği Yayınları, İstanbul. Aksoy A, Kılıç C (2001) Değirmendere Şehir Merkezinde Deprem Sonrası Ruh sağlığı Hizmeti Kullanımı. Bahar Sempozyumları 5 Poster Bildiri, Antalya. Al-Naser F, Everly GS (1999) Prevalance of Posttraumatic Stres Disorder Among Kuwaiti Fire Fighters. Int J Emerg Ment Health, 1: Armenian HK, Morikawa M, Melkonian AK ve ark. (2000) Loss as a determinant of PTSD in a cohort of adult survivors of the 1988 earthquake in Armenia: implications for policy. Acta Psychiatr Scand, 102: Armenian HK, Morikawa M, Melkonian AK ve ark. (2002) Risk factors for depression in survivors of the 1988 Earthquake in Armenia. J Urban Health, 79: Başoğlu M, Kılıç C, Şalcıoğlu E ve ark. (2004) Prevalence of Posttraumatic Stress Disorder and Comorbid Depression in Earthquake Survivors in Turkey: An Epidemiological Study. J Trauma Stress, 17: Başoğlu M, Mineka S, Paker M ve ark. (1997) Psychological preparedness for trauma as a protective factor in survivors of torture. Psychol Med, 27: Başoğlu M, Şalcıoğlu E, Livanou M (2002) Traumatic stress responses in earthquake survivors in Turkey. J Trauma Stress, 15: Başoğlu M, Şalıcıoğlu E, Livanou M ve ark. (2001) A study of the validity of a screening instrument for traumatic stress in earthquake survivors in Turkey. J Trauma Stress, 14: Briere J, Elliott D (2000) Prevalence, Characteristics, and Long-Term Sequelae of Natural Disaster Exposure in the General Population. J Trauma Stress, 13: Bryant A, Richard A, Allison H (1995) Postraumatic stress in volunteer firefigthers: predictors of stress. J Nerv Men Dis, 183: Carr VJ, Lewın TJ, Webster RA ve ark. (1995) Psychosocial sequelae of the 1989 Newcastle earthquake: I. Community disaster experiences and psychological morbidity 6 months post-disaster. Psychol Med, 25: Çakmak HE, Aydın R, Can Y ve ark. (2004) Kocaeli İli 112 Acil Yardım Birimlerinde Çalışan Personelin Geçmiş Afetlerden Etkilenme ve Olası Afetlere Hazırlık Durumlarının Saptanması. Ruhsal Travma Toplantıları III; Afet sonrası Ruh Sağlığı: Önleme, Tedavi ve Örgütlenme Sözel Bildiri, İstanbul. Devlet Planlama Teşkilatı Başbakanlık Basın Raporu (1999) World Wide Web: doc. Durak Hİ, Vatansever K (2002) Olağandışı Durumlara Yanıt Acil Evre (İlk Saat) Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri: Sağlık Çalışanının El Kitabı Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, s Duruduygu M, Aker AT, Acicbe Ö (2003) İzmit Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Çalışanlarında Ruhsal Travma ve Etkileri. 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi Poster Bildiri, Antalya. Freedy JR, Shaw DL, Jarrell MP ve ark. (1992) Towards an understanding of the psychological impact of natural disasters: an application of the conservation of resources stress model. J Trauma Stress, 5: Goenjian AK, Najarian LM, Pynoos RS ve ark. (1994) Posttraumatic stress disorder in elderly and younger adults after the 1988 earthquake in Armenia. Am J Psychiatry, 151: Goenjian AK, Steinberg AM, Najarian LM ve ark. (2000) Prospective study of posttraumatic stress, anxiety, and depressive reactions after earthquake and political violence. Am J Psychiatry, 157: Karamustafalıoğlu O (2004) Deprem Sonrası İstanbul İli nde Ruhsal Travmanın Etkilerinin Değerlendirilmesi. Ruhsal Travma Toplantıları III; Afet Sonrası Ruh Sağlığı: Önleme, Tedavi ve Örgütlenme Sözel Bildiri, İstanbul. Karancı AN, Rüstemli A (1995) Psychological consequences of the 1992 Erzincan (Turkey) Earthquake. Disasters, 19: Kasapoğlu A, Ecevit M (2003) Impact of the 1999 East Marmara Earthquake in Turkey Population and Environment, 24: Kılıç C, Ulusoy M (2003) Psychological effects of the November 1999 earthquake in Turkey; an epidemiological study. Acta Psychiatr Scand, 108: Kılıç C, Göğüş A (1997) Composite International Diagnostic Interview: CIDI (Turkçe versiyonu). Hacettepe Universitesi Psikiyatri AD, Dünya Sağlık Örgütü İşbirliği Merkezi Yayınları, Nurol Yayıncılık, Ankara. Kokai M, Senta F, Naotaka S ve ark. (2004) Natural disaster and mental health in Asia. Japan Psychiatry and Clinical Neurosciences, 58: Lai TJ, Chang CM, Connor KM ve ark. (2004) Full and partial PTSD among earthquake survivors in rural Taiwan. Journal of Psychiatric Research, 38 :

9 Livanou M, Basoglu M, Salcioglu E ve ark. (2002) Traumatic stress responses in treatment-seeking earthquake survivors in Turkey. J Nerv Ment Dis, 190: McMillan JC, North CS, Smith EM (2000) What parts of PTSD are normal: Intrusion, avoidance or arousal? [Data from the Northridge, California, Earthquake]. J Trauma Stress, 13: North CS, Nixon SJ, Shariat S ve ark. (1999) Psychiatric disorders among survivors of the Oklahoma City Bombing. JAMA, 282: North CS, Spitznagel EL, Smith EM (2001) A prospective study of coping after exposure to a mass murder episode. Ann Clin Psychiatry, 13: North CS (2003) Psychiatric Epidemiology of Disaster Responses in Trauma and Disaster An. Review of Psychiatry, Ursano RJ, Norwood MD (Ed), 22: Norwood AE, Ursano RJ, Fullerton CS (2000) Disaster Psychiatry: Principles and practice. Psychiatric Quarterlly, 71: Saçaklıoğlu F, Sarıkaya Ö (2002) Olağandışı Durumlarla İlgili Temel Kavramlar Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri: Sağlık Çalışanının El Kitabı Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, s Sattler DN, Preston AJ, Kaiser CF ve ark. (2002) Hurricane Georges: A cross-national study examining preparedness, resource loss, and psychological distress in the U.S. Virgin Islands, Puerto Rico, Dominican Republic, and the United States. J Trauma Stress, 15: Sharan P, Chaudhary G, Kavathekar SA ve ark. (1996) Preliminary report of psychiatric disorders in survivors of a severe earthquake. Am J Psychiatry, 153: Şalcıoğlu E, Başoğlu M, Livanou M (2003) Long-term psychological outcome for non-treatment-seeking earthquake survivors in Turkey. J Nerv Ment Dis, 191: Tanrıdağlı C, Karancı N, Aker T (2004) The predictors of posttraumatic growth among the survivors of the 1999 Marmara Earthquake, Turkey. Ruhsal Travma Toplantıları III; Afet Sonrası Ruh Sağlığı; Önleme, Tedavi ve Örgütlenme Poster Bildiri, İstanbul. Tural U, Aker T, Önder E ve ark. (2004a) Posttraumatic stress disorder and comorbid depression after Marmara Earthquke; An epidemyological study. Annual Meeting of Disaster Psychiatry Outreach, Miami Sözel Bildiri, ABD. Tural Ü, Coşkun B, Önder E ve ark. (2004b) Psychological Consequences of the 1999 Earthquake in Turkey. Journal of Traumatic Stress, 17: Tüpraş Yıllık Rapor (2000) world wide web:www.tupras.com. tr/rapor2000.htm Uğuz S, Seydioğlu G (2003) Psychosocial sequelae of the 1998 Ceyhan-Adana Earthquake: A Prospective Study. European Neuropsychopharmacology, 13 (Suppl 4) Uğuz S (2004) Adana Depremi ve uzun dönemli sonuçları. Ruhsal Travma Toplantıları III; Afet Sonrası Ruh Sağlığı: Önleme, Tedavi ve Örgütlenme Poster Bildiri, İstanbul. Vatansever K, Türk M, Vatansever M (2002) Olağandışı durumların epidemiyolojik özellikleri. Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri: Sağlık Çalışanının El Kitabı, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, s Wagner D, Heinrichs M, Ehlert U (1998) Prevalance of symptoms of posttraumatic stress disorder in german professional fire fighters. Am J Psychiatry, 155: Watanabe C, Okumura J, Chiu TY ve ark. (2004) Social support and depressive symptoms among displaced older adults following the 1999 Taiwan Earthquake. J Trauma Stress, 17: Yavuz CI (2004) Afet Sonrası Organizasyon. Neler Yapıyoruz, Nasıl Yapıyoruz? Ruhsal Travma Toplantıları III; Afet Sonrası Ruh Sağlığı; Önleme, Tedavi ve Örgütlenme Sözel Bildiri, İstanbul. 212

AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ PSİKOSOSYAL UYGULAMALAR KATILIMCI KİTABI

AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ PSİKOSOSYAL UYGULAMALAR KATILIMCI KİTABI AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ PSİKOSOSYAL UYGULAMALAR KATILIMCI KİTABI 2011 PSİKOSOSYAL UYGULAMALAR İÇİNDEKİLER Giriş Kısaltmalar Tablolar Dizini 1. BÖLÜM: AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ

Detaylı

Afetlerde Hemşirelerin Yaşadıkları Psiko-Sosyal Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler

Afetlerde Hemşirelerin Yaşadıkları Psiko-Sosyal Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler Sağlık ve Toplum Yıl:24, Sayı: 1 OcakNisan 2014 MAKALELER / Articles Afetlerde Hemşirelerin Yaşadıkları PsikoSosyal Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler Nurse's PsychoSocial Problems Faced in Disaster and

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 41. Sayı Temmuz 2014 / Number 41 July 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 41. Sayı Temmuz 2014 / Number 41 July 2014 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 41. Sayı Temmuz 2014 / Number 41 July 2014 TÜRKİYE DE SOSYAL HİZMET VE MEDİKAL KURTARMA AÇISINDAN YALOVA,

Detaylı

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ANA BİLİM DALI BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Ebru DIĞRAK YÜKSEK LİSANS TEZİ HEMŞİRELİK

Detaylı

Deprem Sonrası Travma Düzeyini Belirleme Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Deprem Sonrası Travma Düzeyini Belirleme Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(2) Bahar/Spring 1013-1025 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

OLAĞANDIŞI DURUMLARDA SAĞLIK HİZMETLERİ

OLAĞANDIŞI DURUMLARDA SAĞLIK HİZMETLERİ OLAĞANDIŞI DURUMLARDA SAĞLIK HİZMETLERİ SAĞLIK ÇALIŞANININ EL KİTABI Editör Prof.Dr.Ali Osman Karababa Yazarlar Dr.Hilal Batı Öğr.Gör.Murat Civaner Yrd.Doç.Dr.Meltem Çiçeklioğlu Yrd.Doç.Dr.H.İbrahim Durak

Detaylı

Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases

Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(3):513-552 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases Murat

Detaylı

AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ ALMANAĞI

AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ ALMANAĞI AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ ALMANAĞI 2006 dan 2012 ye Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği Tarafından Gerçekleştirilen Psikososyal Müdahaleler 2006 dan 2012 ye Afetlerde Psikososyal Hizmetler

Detaylı

Göçün Psikososyal Boyutu

Göçün Psikososyal Boyutu Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(1):56-66 doi: 10.5455/cap.20130719123555 Göçün Psikososyal Boyutu Psychosocial Aspects of Migration Ayla Tuzcu, Kerime Bademli Özet

Detaylı

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Yaşam Dönemlerine Göre Kadın Sağlığı ve Ruhsal İşlevler: Hemşirelik Yaklaşımlarının

Detaylı

Travma Mağdurlarında Ruhsal Travma Bulguları

Travma Mağdurlarında Ruhsal Travma Bulguları Araflt rma Makalesi / Research Article 230 Doi: 10.4274/npa.y6242 Mental Findings in Trauma Victims İsmail Özgür CAN1, Zehra DEMİROĞLU UYANIKER1, Halis ULAŞ1, Gökmen KARABAĞ1, Can CİMİLLİ2, Serpil SALAÇİN1

Detaylı

Yaşlılarda İntihar Davranışı

Yaşlılarda İntihar Davranışı Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(3):294-309 doi: 10.5455/cap.20131229101314 Yaşlılarda İntihar Davranışı Suicidal Behavior in Elderly Murat Aslan, Çiçek Hocaoğlu

Detaylı

İSMEP REHBER KİTAPLAR. Toplumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Toplum Eğitimleri İSTANBUL UN MEYDANLARI

İSMEP REHBER KİTAPLAR. Toplumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Toplum Eğitimleri İSTANBUL UN MEYDANLARI İSMEP REHBER KİTAPLAR Toplumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Toplum Eğitimleri İSTANBUL UN MEYDANLARI Toplumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Toplum Eğitimleri İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon

Detaylı

Göçün Kadın Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri

Göçün Kadın Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(1):56-67 doi: 10.5455/cap.20140503020915 Göçün Kadın Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri Effects of Migration on Women Mental Health Ayla

Detaylı

YAŞLI SAĞLIĞI: SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER. Prof. Dr. Dilek ASLAN Prof. Dr. Melikşah ERTEM. Editörler. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

YAŞLI SAĞLIĞI: SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER. Prof. Dr. Dilek ASLAN Prof. Dr. Melikşah ERTEM. Editörler. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği YAŞLI SAĞLIĞI: SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER Editörler Prof. Dr. Dilek ASLAN Prof. Dr. Melikşah ERTEM Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Temmuz 2012 YAŞLI SAĞLIĞI: SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER HASUDER Yayın No: 2012-1 Bu kitabın

Detaylı

DENİZLİ İL MERKEZİNDE YAŞAYAN ERİŞKİN KADINLARIN GENEL RUH SAĞLIĞI DURUMU, RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİNDEN YARARLANMALARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

DENİZLİ İL MERKEZİNDE YAŞAYAN ERİŞKİN KADINLARIN GENEL RUH SAĞLIĞI DURUMU, RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİNDEN YARARLANMALARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER DENİZLİ İL MERKEZİNDE YAŞAYAN ERİŞKİN KADINLARIN GENEL RUH SAĞLIĞI DURUMU, RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİNDEN YARARLANMALARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Deniz NALBANTOĞLU Ağustos 2011 DENİZLİ ii iii DENİZLİ İL MERKEZİNDE

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 ANKARA 2015 ISBN : 978-975-590-520-4 T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No : 960 Baskı : Anıl Reklam Matbaa Ltd. Şti. Özveren Sokak No:13/A

Detaylı

Makale adı: EMDR ve Travma Sonrası Erken Müdahale Yöntemleri Yazar: Elan Shapiro

Makale adı: EMDR ve Travma Sonrası Erken Müdahale Yöntemleri Yazar: Elan Shapiro Konuk Yazar EMDR camiasında önemli bir isim olan Andrew Leeds, İstanbul da önemli bir eğitim verdi: Uzm. Psk. Asena Yurtsever Erken İlişkisel İhmal ve Taciz Kurbanlarıyla Çalışma ve Onları Anlama Devamı

Detaylı

Büyük Afetlerde Sağlık Hizmetlerinin Planlanması Organizasyonu ve Triaj

Büyük Afetlerde Sağlık Hizmetlerinin Planlanması Organizasyonu ve Triaj doi:10.5222/otd.supp2.2012.124 Büyük Afetlerde Sağlık Hizmetlerinin Planlanması Organizasyonu ve Triaj Gökhan Adaş*, Namigar Turgut**, Adem Akçakaya*** *S.B., Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel

Detaylı

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSMEP REHBER KİTAPLAR Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSTANBUL UN ÇEŞMELERİ Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından

Detaylı

AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURU OLUP BOŞANMA SÜRECİNDE BULUNAN KADINLARDA TRAVMA SONRASI STRES BELİRTİLERİ VE İLİŞKİLİ ÖZELLİKLER

AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURU OLUP BOŞANMA SÜRECİNDE BULUNAN KADINLARDA TRAVMA SONRASI STRES BELİRTİLERİ VE İLİŞKİLİ ÖZELLİKLER T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURU OLUP BOŞANMA SÜRECİNDE BULUNAN KADINLARDA TRAVMA SONRASI STRES BELİRTİLERİ VE İLİŞKİLİ ÖZELLİKLER Aslı ÇAKIR PARMAKSIZOĞLU Kocaeli

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Hem. İlknur TAŞÇIOĞLU

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Hem. İlknur TAŞÇIOĞLU T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Galip EKUKLU LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ VE LÜLEBURGAZ 82. YIL DEVLET HASTANELERİNDE

Detaylı

LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMLARI

LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Galip EKUKLU LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME

Detaylı

ADANA İLİ HAVUTLU BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ KADINLARDAKİ DEPRESİF BELİRTİLERİN SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ADANA İLİ HAVUTLU BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ KADINLARDAKİ DEPRESİF BELİRTİLERİN SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI ADANA İLİ HAVUTLU BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ KADINLARDAKİ DEPRESİF BELİRTİLERİN SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Dr. Esra GÜNDÜZ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Aile Hekimliği Uygulamalarında Sosyal Hizmetlerin Önemi

Aile Hekimliği Uygulamalarında Sosyal Hizmetlerin Önemi Letter Özcan Aile Hekimliği Uygulamalarında Sosyal Hizmetlerin Önemi Sevgi Özcan Çukurova Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Adana. ÖZET Aile Hekimliği Uygulamalarında Sosyal Hizmetlerin Önemi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA HEMŞİRELERİN KARŞILAŞTIĞI RİSK VE TEHLİKELERİN İŞ STRESİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA HEMŞİRELERİN KARŞILAŞTIĞI RİSK VE TEHLİKELERİN İŞ STRESİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ TC DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA HEMŞİRELERİN KARŞILAŞTIĞI RİSK VE TEHLİKELERİN İŞ STRESİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ HANİFE SARIÇAM SAĞLIKTA KALİTE

Detaylı

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 6306 SAYILI YASA İSTANBUL ESENLER ÖRNEĞİ. Yüksek Lisans Tezi. Faruk AYDIN

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 6306 SAYILI YASA İSTANBUL ESENLER ÖRNEĞİ. Yüksek Lisans Tezi. Faruk AYDIN T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ULAŞTIRMA UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 6306

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. Katılımcı Kurumlar 5. II. Editörler Kurulu 7. III. Çalıştay Metodolojisi 11. Diyabetin Önlenmesi ve Korunma 1. Çalışma Grubu Raporu 17

İÇİNDEKİLER. I. Katılımcı Kurumlar 5. II. Editörler Kurulu 7. III. Çalıştay Metodolojisi 11. Diyabetin Önlenmesi ve Korunma 1. Çalışma Grubu Raporu 17 İÇİNDEKİLER Sunuş 3 I. Katılımcı Kurumlar 5 II. Editörler Kurulu 7 III. Çalıştay Metodolojisi 11 IV. Çalışma Grupları Raporları 15 Diyabetin Önlenmesi ve Korunma 1. Çalışma Grubu Raporu 17 Diyabete Bağlı

Detaylı

EĞİTİM KOMİSYONU RAPORU

EĞİTİM KOMİSYONU RAPORU EĞİTİM KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 ÖZET Ülkemiz; coğrafi konumu, jeolojik ve topografik yapısı ve sahip olduğu iklim özellikleri ile büyük can ve mal kaybına yol açan doğal afetlerle sık sık karşılaşan

Detaylı