15 SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLER 15.1 GİRİŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "15 SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLER 15.1 GİRİŞ"

Transkript

1 15 SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLER 15.1 GİRİŞ Bu bölümde Otoyol Projesinin, projenin 1. ve 2. Fazları için geçerli olan potansiyel sosyo-ekonomik etkilerinin değerlendirmesi bulunmaktadır. Değerlendirmenin kapsamını belirlerken, aşağıdaki türden etkiler Proje nin olası sonuçları olarak tanımlanmıştır: çalışma alanının nüfus ve demografik yapısında Projeden kaynaklanan geçici ve kalıcı değişiklikler; yapım ve işletim faaliyetlerinin bir sonucu olarak, doğrudan ve dolaylı olarak istihdam yaratılması; mevcut istihdam, ticaret ve diğer ekonomik faaliyetler üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkiler; ve daha geniş çaplı (ulusal ve bölgesel) ekonomik etkiler. Yukarıdaki hususlar, Doğru Uygulama Notu: Özel Sektör Projelerinin Sosyal Boyutlarının İncelenmesi adlı IFC belgesindeki Tablo 1 e dayanan kapsam belirleme çalışması (bkz. 3.Bölüm) sırasında belirlenmiştir. Sosyo-ekonomik etkilerle ilgili diğer bazı hususlar, bu ÇSED Raporu nun diğer bölümlerinde ele alınmıştır, örneğin Arazi Kullanımı (5.Bölüm) ve Toplum Sağlığı ve Güvenliği (14.Bölüm). Genel olarak, bu tür çizgisel altyapı projelerinde, doğrudan Otoyol boyunca ya da Otoyolun yakınlarında çalışan veya yaşayan kişilerin hem olumlu hem de olumsuz etkilerle karşılaşacağı öngörülmekte iken daha geniş, bölgesel ya da ulusal açıdan bakıldığında ise bu etkiler temelde olumlu olacaktır METODOLOJİ VE VERİ KAYNAKLARI Bu sosyo-ekonomik değerlendirme, Proje Alanındaki temel koşullara ve projeyle ilgi diğer bilgilere dayanmaktadır. Değerlendirmenin kapsamı aşağıdaki gibidir: 1) Mevcut sosyo-ekonomik şartlar ile ilgili ikincil temel bilgilerin toplanması ve bunların Projenin olmaması halinde nasıl gelişebileceklerinin belirlenmesi; 2) Sosyal etkileşim çalışmasının bir parçası olan kamulaştırmanın etkilediği 41 seçilmiş yerleşim biriminde 2011 Ağustos ayında yapılan Sosyal Saha Çalışması (SSÇ) başlıklı kısa çalışmada elde edilen birincil temel bilgilerin göz önünde tutulması. 3) Projenin doğrudan ve dolaylı sosyo-ekonomik etkilerinin belirlenmesi ve 15-1

2 4) sosyal ve sosyo-ekonomik etkileri azaltmak ve en iyi uluslararası örnekler ile uyum sağlamak için tarafından alınacak önlemlerin belirlenmesi. Sosyo-ekonomik veri toplama işlemi, ilgili devlet makamlarından elde edilen ikincil bilgi kaynaklarının gözden geçirilmesi ve resmi istatisklerin temel bilgi kaynağı olarak incelenmesi ile gerçekleştirilmiştir. Bunlara, ulusal, kentsel ve kırsal bağlamdaki demografik ve sosyo-ekonomik hususlara dair genel bilgiler dahildir. Ayrıca, Proje den etkilenen alan dâhilindeki illere, ilçelere ve köylere dair mevcut veriler göz önünde bulundurulmuştur. Sosyo-ekonomik veriler, aşağıdaki kaynak ve referanslardan elde edilmiştir: Bir Bakışta Sağlık: Avrupa 2010; İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Veriler ve Rakamlar 2009; Türkiye İstatistik Kurumu, Avrupa daki Karayollarının Sosyo-Ekonomik Faydaları; Uluslararası Karayolu Federasyonu (IRF) Araştırma Konseyi, İstatistiklerle Türkiye 2009; Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Yıllığı 2009; Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Göstergeleri ; Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu (www.turkstat.gov.tr, 2011). Temel veriler, Otoyol bölümlerine referans vermekten ziyade, erişilebilir veri kaynaklarının yapısına uyan ve mümkün olan en uygun yönetim seviyesine göre sunulmaktadır (diğer bir deyişle, mevcut basılı veriler, Otoyolun Faz 1 - Kesim I ve II ve Faz 2 Kesim III ve IV bölümlerindeki sınırlara göre organize edilmemiştir). Şekil 1.1 deki harita İzmir Otoyolu nun güzergâhına ve etkilenen illere dair genel bir bakış sergilemektedir (kuzeyden güneye doğru): Kocaeli (tamamen Faz 1 dâhilinde), Yalova (Faz 1), Bursa (kısmen Faz 1, büyük oranda Faz 2), Balıkesir (Faz 2), Manisa (Faz 2) ve İzmir (Faz 2). İkincil kaynak analizlerine ek olarak, Sosyal Saha Çalışması nın (SSÇ) sonuçları da göz önünde bulundurulmuştur. SSÇ de, Proje kaynaklı kamulaştırmadan etkilenen yerleşim birimlerinin %30 uyla yapılan temel bilgilendirici görüşmelerle hedef grup tartışmaları esas alınmıştır. Otoyola 100 metreden daha az ve 4 kilometre arasında değişen mesafelerde konumlanmış olan bu yerleşim birimlerindeki temel etki alanı, başlıca gelir kaynağı olan tarımdır ve bu nedenle arazi kaybının, geçim koşulları üzerindeki başlıca etki olacağı beklenmektedir. Bu bölümde kullanılan değerlendirme metodolojisi, 1.Bölüm de sunulan genel rehber yaklaşımı takip etmektedir. Dolayısıyla, etki değerlendirmeleri birbirini izleyen dört aşamadan oluşmaktadır: etki öngörülmesi, etki değerlendirme, etki azaltma önlemlerinin belirlenmesi ve arta kalan etkilerin değerlendirilmesi. Proje nin sosyo-ekonomik etkilerinin öneminin değerlendirmesi, etki büyüklüğü belirleme kriterlerine ve sosyo-ekonomik kaynaklar veya alıcıların 15-2

3 değerine/hassasiyetine göre geliştirilmiştir. Etkilerin öneminin belirlenmesinde kullanılan kriterler Kutu 15.1 de ele alınmıştır. Kutu 15.1 Sosyo-Ekonomik Çevre Üzerindeki Etki Büyüklüğünü Değerlendirmede Kullanılacak Kriterler Sosyo-ekonomik çevre Değer/Hassasiyet Açıklama Düşük Etkilenen sosyo-ekonomik değerlerin, bunların kaynakları, ekonomik, kültürel veya sosyal değerleri açısından önemli olmadığı düşünülmektedir. Orta Etkilenen sosyo-ekonomik değerlerin Proje Alanı nın genelinde önemli değildir ancak bulundukları yer açısından yerel bir önem taşımaktadır, geçim kaynakları vb. Yüksek Etkilenen sosyo-ekonomik değerler ulusal veya uluslararası politikalar veya yasalarla özel olarak korunmaktadır ve; Proje Alanındaki varlıklar ve geçim kaynakları açısından bölgesel veya ulusal ölçekli önem taşımaktadır. Etki azaltıcı önlemlerin uygulanmasından önceki ve sonraki etkilerin değerlendirmesinde beş farklı önem kategorisi geçerlidir (Kutu 15.2). Bu kriterler, etkilerin ölçülebilme ve kabul görmüş limitler ve standartlarla kıyaslanabilme derecesini hesaba katmaktadır. Metin Kutusu 15.2 Önem Kategorileri Önemsiz etki belirli bir aktiviteden bir kaynak veya alıcının etkilenmediği veya öngörülen etkinin fark edilemeyecek seviyede olduğu durumlardır. Az önemli etki ( hafif etki ) sonucunda bir etki hissedilecektir, ancak etki büyüklüğü (etki azaltma önlemleri uygulandıktan sonra veya uygulanmadan) önemli ölçüde küçüktür ve kabul görmüş standartlar dâhilindedir ve/veya kaynak veya alıcının değeri/hassasiyeti düşük seviyededir. Orta derecede önemli etki (orta şiddetli etki), kabul görmüş limitler ve standartlar dâhilinde olacaktır. Orta şiddetli etkiler, hafif etkinin üst sınırı ile yasal limitin yakınındaki bir seviyeye kadar geniş bir aralıkta yer alabilir. Bir faaliyeti ve dolayısıyla etkilerini sadece yasal limitleri aşmamak veya sadece büyük ölçekli bir etkiye sebep olmamak üzere tasarlamanın doğru bir uygulama olmadığı açıkça ortadadır. Dolayısıyla orta şiddetli etkilerde önemli olan, etkinin mümkün olduğu kadar makul ve uygulanabilir (ALARP - As Low As Reasonably Practicible) seviyeye kadar azaltılmış olduğunu gösterebilmektir. Bunun anlamı Orta şiddetli etkilerin illaki Hafif etki seviyesine düşürülmesi gerektiği değildir. Etki azaltma maliyetiyle, azaltmanın getireceği avantajları karşılaştırmak nihai bir karara varmak açısından önemli bir faktördür. 15-3

4 Büyük ölçüde önemli etki (büyük etki) söz konusu olduğunda kabul görmüş limitler veya standartlar aşılmış veya yüksek derecede değerli/hassas kaynaklar/alıcılar üzerinde büyük çaplı etkiler meydana gelmiş olabilir. ÇSED raporunun amaçlarından biri projenin geriye hiçbir büyük etki bırakmayacak, özellikle de uzun vadede varlığını sürdürecek veya geniş bir alanı etkileyecek büyük çaplı etkilere neden olmayacağı koşulların sağlanmasıdır. Yüksek derecede önem taşıyan ve bu nedenle uzak durulması gereken etkilere kritik etki denir. Örneğin yasal bir standardın ihlal edilmesine neden olan bir etki kritik kabul edilir. Bu bölümde ele alınan potansiyel olumsuz sosyo-ekonomik etkileri azaltmak amacıyla alınan önlemler, Proje sahasının genel sosyo-ekonomik yapısı ve ilgili politika ve prosedürleriyle, ulusal ve uluslararası standartlar, kılavuzlar ve politikalar göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Etki değerlendirmesi sonuçlarına dayanan genel sosyal proje yönetimine dair ayrıntılar, Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı nda (ÇSYP) (bkz. 17.Bölüm) ele alınmıştır MEVCUT DURUM Nüfus ve Demografik Yapı Nüfus Türkiye deki toplam nüfus 2010 yılı içerisinde yaklaşık 73,7 milyon olup, nüfusun % 50,2 lik bölümü erkek, % 49,8 lik bölümü ise kadındır. Nüfusun ortalama yaşı 28,8 dir. Nüfusun en büyük çoğunluğu, nüfusun yaklaşık %67 sini oluşturan yaş grubudur. Toplam nüfusun %26 sı 14 yaşın altında, %7 si ise 65 yaşın üzerindedir. Türkiye nin şimdiki nüfusu Şekil 15.1 de de gösterildiği üzere, 1950 lerdeki nüfusunun üç katından daha fazladır. Şekil 15.1 Türkiye nin Ulusal Nüfusu Nüfus (Milyon) Yıl Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (www.turkstat.gov.tr, 2011) 15-4

5 Nüfus artış hızı 1985 le 2007 arasında yavaşlamıştır, ancak yine de, yıldan yıla önemli nüfus artışları ile devam etmektedir (Şekil 15.2) yılındaki nüfus artış oranı 15,9 dur (bindelik oran). Şekil 15.2 Ulusal Nüfus Artış Hızı (binde) 30 Yıllık Nüfus Artışı ( ) Yıl Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (www.turkstat.gov.tr, 2011). Proje den etkilenecek altı ile dair toplam nüfus verileri Tablo 15.1 de sunulmuştur. Altı il içinde en yüksek nüfusa sahip iller yaklaşık 4 milyon nüfus ile İzmir ve 2,6 milyonun üzerindeki nüfus ile Bursa bu altı ilin 10,8 milyonluk toplam nüfusunun yarısından fazlasını temsil etmektedir. Tablodan da görülebileceği gibi Balıkesir en kırsal il, Kocaeli ve İzmir ise en fazla şehirleşmiş illerdir. Proje illeri toplamda (%84), Türkiye nin ulusal ortalamasına göre (%76) bir nebze daha fazla şehirleşmiş illerdir. Tablo 15.1 İllere Göre Nüfus Bilgileri 2010 İl / Faz Toplam Nüfus Kırsal Nüfus Kırsal Oran Kent Nüfusu Kentsel Oran Kocaeli Faz % %94 Yalova Faz % %68 Bursa Faz 1/ % %89 Balıkesir Faz % %60 Manisa Faz % %67 İzmir Faz % %91 6 İl Toplamı % %84 Türkiye Toplamı % %76 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (www.turkstat.gov.tr, 2011). Otoyolun doğrudan etkisi altında kalacak yerleşim yerlerindeki toplam nüfus, bu alan dâhilindeki illerin toplam nüfusunun %5 ini oluşturmaktadır. Yerleşim yeri başına düşen insan sayısına göre yapılan nüfus dağılımı, 152 yerleşim yerinden 127 sinde nüfus miktarının den ve bu 127 yerleşim 15-5

6 yerinden 96 sının (genelde Balıkesir, Manisa, Yalova ve Bursa nın kırsal kesimlerinde bulunan) nüfusunun ise den az olduğunu göstermektedir. 19 yerleşim yerinde in üzerinde bir nüfus hacmi görülmektedir. Bu 19 yerleşim yeri arasından 10 unun nüfusu ila arasındayken, ikisinin (2) nüfusu in biraz üzerindedir. Nüfusu in üzerindeki yerleşim yerleri kentleşmenin daha yoğun olduğu illerde, özellikle İzmir de bulunmaktadır. Erkek ve kadın nüfusu eşit olarak dağılmıştır ve söz konusu bütün illerde, ilçelerde ve köylerde benzer bir yapı göstermektedir, ayrıca ulusal çaptaki verilerle aynı aralıktadır. SSÇ nın sonuçlarına göre araştırma kapsamındaki nüfusun etnik kökenleri nispeten kültürel bir homojenlik sergilerken, ziyaret edilen yerleşim birimlerinin %50 sinde, farklı etnik grupların (örneğin Kürtler ve Rumlar gibi) Proje Alanı kapsamında yaşadığı raporlanmıştır. Ancak, SSÇ sırasında etnik gerilimlerin veya uyuşmazlıkların varlığına dair herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Yaş Grupları İl nüfuslarının yaş gruplarına göre dağılımı Şekil 15.3 te gösterilmiştir. 15-6

7 Şekil 15.3 İl Nüfuslarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 100% 90% % 70% Yüzde 60% 50% ³ % 30% 20% 10% % Kocaeli Yalova Bursa Balıkesir Izmir Manisa Türkiye Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (www.turkstat.gov.tr, 2011) arası yaş grubu, ortalama yaklaşık %70 le toplam nüfusun en büyük kısmını oluşturmaktadır ve bu %67 lik ulusal ortalamanın biraz üzerindedir. 14 yaşın altındaki çocuklar toplam nüfusun ortalama %21 ini oluşturmaktadır, bu da %25 lik ulusal ortalamanın altında kalmaktadır. 65 yaşın üzerindeki insanların oranı ortalama yaklaşık %9 iken, bu oran Balıkesir de %12, Kocaeli nde ise %6 dır. Türkiye ortalaması %7 civarındadır. SSÇ sonuçlarına göre, Proje Alanında araştırmaya dâhil edilen nüfusun %23 ü 15 yaşın altında; %17 si lise ve üniversite çağında ve %53 ü 25 ila 64 yaş arasındadır. Bu da 15 ila 64 yaş arasındaki insanların nüfusun %70 ini oluşturduğunu işaret etmektedir. 65 yaşın üzerindeki insanların sayısı, araştırma kapsamındaki nüfusun %8 ini oluşturmaktadır. Bu yüzdeler, yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere, bölge genelinde tutarlıdır. Kadın ve erkekler arasındaki nüfus dağılımı, neredeyse bütün yaş gruplarında nispeten eşittir. Ancak 65 yaş grubunda ve daha yaşlı nüfus içinde, yaşın artmasıyla birlikte kadınların oranı da artmaktadır. Göç Etkilenen iller ve Türkiye genelindeki nüfus dağılımları Şekil 15.4, 1995 ve 2000 yılları arasında farklı nüfus merkezlerine göç etmiş nüfusun dağılımını göstermektedir. Bu dönemde, toplam 6,6 milyon kişi, yani nüfusun %11 i Türkiye içinde göç etmiştir li yıllara yaklaşırken, kentten kırsala doğru göçlerde önceki dönemlere göre artış gözlenmiş olup, bu tip göçün bütün göçler içerisindeki oranı yılları arasında %13 iken, bu oran 2000 li yıllara doğru %20 ye ulaşmıştır. 15-7

8 Kırdar&Saraçoğlu na (1) göre, bir köyden/kasabadan, başka bir köye/kasabaya yapılan göçlerin (köyden köye göçlerin) yıldan yıla önem kaybettiği gözlenmiştir. Şehirden şehre göç ise halen, Türkiye deki başlıca göç formunu temsil etmektedir. Bütün göçler içindeki oranı %17 olan köyden kente göç, geçmiş dönemlerdekine benzer bir seviyede seyretmektedir ların başında, büyük oranda doğu ve güneydoğu Anadolu daki istikrarsızlığın artmasına bağlı olarak, köylerdeki nüfus kademeli şekilde göçe başlamıştır. Bu göç, önce bu bölgelerdeki yakın kent merkezlerine doğru gerçekleşmiş, daha sonra da daha batıdaki İzmir veya Bursa gibi şehirlere yönelmiştir. Örneğin Adana ili, arası döneme kadar göç alan bir bölge olarak gözlenmiş, ancak bu dönem itibariyle, göç veren bir il haline gelmiştir. Diğer yandan, Ankara, Bursa, Denizli, İzmir ve Muğla gibi daha batıdaki illerin göç alım oranı dönemden döneme sürekli artmıştır ( 1 ). Şekil 15.4 Yerleşim Yerlerine Göre Göç Eden Nüfusun Dağılımı (%), Köyden köye 5% Kentten kente 58% Kentten köye 20% Köyden kente 17% Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (www.turkstat.gov.tr, 2011). Tablo 15.2 de de yer alan, Türkiye deki iç göçe dair en son veriler de, illerin göç alma ve göç verme oranları arasında önemli farklara işaret etmektedir. En çok dikkat çeken verilerden biri, kırsal koşulları temsil eden illerdeki görece düşük (ve hatta Yalova ile Manisa özelinde negatif) net göç oranı ve net göçtür. Öte yandan, Bursa ve İzmir gibi daha fazla sanayileşmiş ve şehirleşmiş illerde net göç oranı ve net göç daha yüksek seviyededir. En yüksek net göç oranına sahip il, 9,74 ile Kocaeli dir. Göçlerin yerleşim yerlerine göre dağılımı hakkındaki 2000 yılına ait veriler, bu eğilimlerin önemini vurgulamaktadır. Bu verilere göre, köyden kente göçün en yüksek seviyede görüldüğü iller Balıkesir ve Manisa dır (tüm dış göç miktarının yaklaşık %20 si). Ancak bu oran diğer bütün illerde, özellikle Yalova, Kocaeli ve İzmir de, daha düşük bir seviyeyle (sırasıyla %5, %9 ve %10) ulusal köyden kente göç ortalamasının oldukça altındadır. Köyden köye göç de benzer özellik göstermektedir. Göç eden insanların küçük bir kısmı, kırsal alanlardan ziyade şehirleşmiş illerde köyden köye göç etmektedir ve kırsal alanlarda bu (1) Kırdar, M.G. & Saraçoğlu, D.S. (2006): İÇ GÖÇ TÜRKİYE DE DAHA HIZLI BİR BÖLGESEL YAKINSAMAYA YOL AÇAR MI? AMPİRİK BİR İNCELEME 15-8

9 oran ulusal ortalamanın bile biraz üzerindedir. Diğer yandan, kentten köye göç cephesinde bunun tamamen tersi söz konusudur. Yani, Balıkesir ve Manisa daki kentten köye göç oranları diğer bütün illerden daha düşük seviyededir. Şehirden şehre göç oranları hemen hemen bütün illerde eşit olarak dağılmış olup, yalnızca İzmir ve Yalova da daha yüksek seviyede gözlenebilmektedir. Tablo 15.2 İllere Göre Göç Verileri (nüfus rakamları) İl İç Göç Dış Göç Net Göç Net Göç Oranı ( ) Kocaeli ,74 Yalova ,59 Bursa ,94 Balıkesir ,41 Manisa ,46 İzmir ,91 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (www.turkstat.gov.tr, 2011). SSÇ nın sonuçlarına göre, iş ve eğitim fırsatları nedeniyle, hem iç hem de dış göç araştırma alanı dâhilindeki önemli konulardır. İncelemeye dâhil edilen 41 köyden 23 ünün sakinleri (%56) bu bölgenin göç aldığını belirtirken, geri kalan köylerin sakinleri (%44) bölgeye yönelik göç olmadığını belirtti. Muhtarların görüşmelerde verdikleri beyanlara göre, Proje Alanına doğru yaşanan göçün sebeplerinin başında iş ve eğitim olanakları gelmektedir. Sanayi bölgelerinin ve tersanelerin gelişmesi, farklı iş ve eğitim olanaklarının ortaya çıkması ve mevsimlik istihdam fırsatları (inşaat ve tarım alanında) Türkiye nin diğer bölgelerinde, özellikle de Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz bölgelerinde yaşayan insanları bu bölgelere çekmektedir. Proje Alanındaki köylerde hem içeriye hem de dışarıya göç yaşanmaktadır. SSÇ kapsamındaki köylerden 23 ü göç alırken, 21 inden diğer köylere, ilçelere ve illere doğru göç yaşanmaktadır. İncelemeye dâhil olan köylerin 20 sinde içeriye veya dışarıya göç söz konusu değildir. Genel anlamda, içeriye veya dışarıya yönelik göçlerin altında yatan nedenler benzerdir ve çoğunlukla iş ve eğitim olanakları ile ilgilidir. Nüfusun göç eden kısmı genelde 35 yaşın altındadır. Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) verileri etki altında olan bölgelerde dışarı göç eden nüfusun %71,5 inin 35 yaşın altında olduğunu göstermektedir ve, bu iki tespit uyum içerisindedir. ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ ne (ADNKS) göre, dışarıya göç eden nüfus içindeki cinsiyet dağılımı eşittir. Dışa göç eden nüfus içinde, kadın oranının bir miktar yüksek olduğu tek kesim, 65 yaş ve üzeri nüfustur. Hane Büyüklüğü Projenin etkisi altında kalacak yerleşim yerlerinin çoğundaki hane büyüklüğü Türkiye ortalamasından daha küçüktür. Türkiye deki hanelerde ortalama üye sayısı 4,5 iken, otoyol güzergâhı üzerindeki altı il kapsamındaki hanelerde ortalama nüfus sayısı 3,5 tir (Türkiye İstatistik Yıllığı, 2010). Bunun olası bir açıklaması, Türkiye nin batı bölümünün daha fazla endüstrileşmiş ve 15-9

10 kentleşmiş olması ve bu nedenle, ailelerin Türkiye nin daha kırsal olan başka bölümlerine kıyasla daha ufak olduğu şeklindedir. SSÇ ( 1) sonuçlarına göre, araştırma kapsamındaki hanelerin ortalama üye sayısı daha da düşüktür (3,43 kişi). İllerdeki ve seçili ilçelerdeki hanelerin ortalama nüfusu Tablo 15.3 te gösterilmiştir. Tablo 15.3 İlgili İller ve Belirli İlçelerdeki Ortalama Hane Boyutu İl İlçe İsmi Ortalama Hane Boyutu ve Faz SSÇ, 2011 İst. Yıllığı, 2010 Kocaeli (F1) Gebze 4,0 Toplam 4,0 4,2 Altınova 2,9 Ciftlikkoy 2,8 Yalova (F1) Toplam 2,9 3,8 Gemlik (P1) 3,1 Bursa (F1/2) Orhangazi (P1) 6,2 Osmangazi (P2) 3,4 Toplam 4,7 3,9 Merkez 3,0 Balikesir (F2) Savastepe 3,3 Susurluk 3,1 Toplam 3,2 3,5 Akhisar 4,0 Merkez 2,5 Manisa (F2) Saruhanlı 4,2 Soma 2,6 Turgutlu 3,3 Toplam 3,4 3,9 Bornova 3,2 Izmir (F2) Kemalpasa 5,7 Toplam 3,4 3,6 SSÇ KAPSAMINDAKİ TÜM YERLEŞİM BİRİMLERİ 3,5 3, Ekonomi, İstihdam ve Meslekler Ekonomi Türkiye ekonomisinin belirgin özelliği, 1971 den beri önemli tepe ve düşüş noktalarıyla dikkat çeken son derece değişken büyüme hızıdır. Şekil 15.5 Türkiye nin 1999 dan günümüze dek olan ve 2015 e kadar tahmin edilen yıllık gerçek GSYİH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) büyümesini göstermektedir. Son yirmi yılda iki önemli düşüş noktası yaşanmıştır de gerçek GSYİH de %5,7 lik bir düşüşe neden olan ilk dip noktasından sonra, Türkiye 2005 yılına kadar önemli seviyede bir ekonomik büyüme yaşamıştır. Bu tarihten itibaren, Türkiye nin gerçek GSYİH artış hızında tekrar büyük bir düşüş kaydedilmiş, 2009 da %-4,7 ile en alt noktaya ulaşmıştır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) bölgesi ve AB27 için geçerli olan karşılaştırılabilir veriler benzer bir eğilim göstermektedir; ancak, Türkiye de yaşanan güçlü dalgalanmalar ve 2009 daki önemli düşüş bu benzerliğe dâhil değildir. (1) SSÇ çalışması sırasında elde edilen rakamlar yalnızca 41 köyün muhtarlarının fikirlerine dayalıdır ve bazı durumlarda yalnızca iki köy, bir ilçenin ortalamasını temsil etmektedir. Dolayısıyla bu rakamlar, istatistik tabanlı TSE değerleriyle doğrudan karşılaştırılabilir olmayan kalitatif ifadeler olarak düşünülmelidir

11 Türkiye nin gerçek GSYİH artış hızı 2005 ten beri düşüş halinde olsa da, OECD ve AB 27 nin GSYİH artış hızını yine de geride bırakmıştır. Tahminler, son yıllardaki negatif büyümenin tersine pozitif büyüme yönünde olacağı ve hem Türkiye, hem de AB ve OECD bölgesinin önümüzdeki yıllarda olumlu artışlar yaşayacağı yönündedir. Ancak, Türkiye nin yıllık gerçek GSYİH artışının ise daha yüksek seviyede seyretmesi beklenmektedir. Şekil 15.5 Türkiye, OECD ve AB 27 için Gerçek GSYİH lerin Yıllık Değişimi 10 8 Gerçek GSYİH'nin yıllık değişimi (%) Yıl Türkiye AB 27 Toplam OECD Toplam Kaynak: Türkiye İstatistik Göstergeleri ; Türkiye İstatistik Kurumu, 2010 Projenin her bir Fazı ve Otoyoldan etkilenecek her ile dair temel ekonomik faktörlerin bir özeti aşağıdaki paragraflarda sunulmuştur. Otoyol Faz 1 Kocaeli İli: Türkiye deki en küçük illerden biri olmasına rağmen, Türkiye nin endüstriyel üretiminin %14,7 sini temsil eden Kocaeli, en çok sanayileşmiş dört ilden biridir. Kentteki ekonomik faaliyetlerin yaklaşık %75 i sanayiden kaynaklanmaktadır. Tarım arazileri ilin toplam alanının %44 ünden daha fazlasını oluşturmasına rağmen ekonomik faaliyetlerin yalnızca %2,3 ü tarım kaynaklıdır. Bu alanın büyük çoğunluğu tarla mahsülleri ile kaplıdır. Hayvancılık açısından da önemli bir il olan Kocaeli de, Türkiye de üretilen kırmızı etin %1 i, tavuk etinin %9.35 i, balın %0.68 i, yumurtanın %1.8 i ve sütün %0.85 i üretilmektedir. Şehrin önemli ekonomik faaliyet alanlarından biri de madenciliktir. Yalova İli: Yalova da az sayıda endüstriyel kuruluş olsa da, bunlardan bazıları ulusal açıdan önemli girişimler olup, halka iş imkânları sunmaktadır. İldeki bütün sanayi kuruluşları özel girişimlerdir. Türkiye deki kesme çiçek üretiminin üçte birini karşılayan Yalova nın tarım kaynaklı gelirinin büyük çoğunluğu bahçecilik, çiçekçilik ve seracılıktan sağlanmaktadır. Orman arazileri dışındaki alanlarda hayvancılık yaygındır. İşletmelerin %98 i aile şirketleridir ve üretilen hayvansal ürünlerin neredeyse tümü Yalova içinde tüketilir. Otoyol Faz 1 ve Faz

12 Bursa İli: Sanayi kenti olarak Bursa, Türkiye nin ekonomik açıdan en gelişmiş illerinden biridir. Bursa daki en yaygın sanayi sektörleri tekstil, otomotiv, mobilya ve gıda endüstrileridir. Bursa nın toplam arazisinin %39 u, yoğunluklu olarak şeftali ve zeytin üretimi yapılan tarımsal kullanım alanı olmasına rağmen, tarım Bursa ekonomisinin başlıca unsurlarından biri değildir. Bursa daki hayvan yetiştiriciliğinin en yaygın özelliği mera alanlarının yetersizliği nedeniyle entansif yetiştiriciliğe dayalı olmasıdır. Bursa halkının önemli geçim kaynaklarından biri de turizmdir. Özellikle şehirdeki tarihsel miras, kış turizm alanları ve termal kaplıcalar, Bursa ekonomisine önemli bir katkı sağlar. Bursa yı her yıl yaklaşık yerli, yabancı turist ziyaret eder. Madencilik ve enerji üretimi, Bursa daki önemli ekonomik sektörlerden bazılarıdır. İlde altı büyük elektrik santrali bulunmaktadır. Otoyol Faz 2 Balıkesir İli: Zeytincilik ve hayvancılık açısından en önemli il olan Balıkesir in Türkiye tarımındaki rolü büyüktür. Dolayısıyla, Türkiye nin uluslararası ticaretinde önemli bir rol oynayan cevher madenciliğinin yanı sıra, tarıma dayalı sanayi (örneğin un ve zeytinyağı üretimi) en güçlü sanayi sektörlerinden biridir. Balıkesir, jeotermal enerji ve rüzgâr enerjisi üretimi açısından da Türkiye nin önde gelen illerinden biridir. Manisa İli: Manisa, Türkiye deki önemli tarımsal üretim merkezlerinden biridir. Sınırları içindeki hektarlık verimli tarım arazisi nedeniyle Manisa ekonomisi, yaklaşık son yirmi yılda hızla gelişen sanayiye rağmen hala tarım temellidir. Manisa daki ailenin geçimi tarıma dayalıdır. Türkiye de en fazla tütün ve üzüm yetiştirilen yer Manisa dır. Hayvancılık, yetersiz mera alanları nedeniyle kısıtlanmış olsa da, entansif yetiştiricilik sayesinde gelişimi sağlanmıştır. Tarıma dayalı sanayi, kentteki en önemli endüstriyel faaliyet alanıdır. Manisa daki maden işletmelerinin sayısı çok fazla değildir, ancak var olan işletmeler Türkiye nin önemli mineral kaynakları olarak kabul edilmektedir. İzmir İli: İzmir Türkiye nin sanayisi en çok gelişmiş üç şehrinden biridir. İzmir ekonomisinin %30,5 i sanayiye, %7,8 i ise tarıma dayalıdır. Bu gelişmiş sanayi yapısı, ihracatın %19 unu, katma değer vergisinin %14 ünü ve istihdamının %10 unu karşılamaktadır. İlin %28,5 ini kaplayan tarım arazilerinde en yaygın olarak üretilen ürünler zeytin, pamuk ve tütündür. İzmir, tarımsal faaliyet seviyesi yüksek bir il sayılmaz. Önerilen İzmir Otoyolu üzerindeki 6 il içerisinde, turizmden en çok ekonomik katkı sağlayan il İzmir dir. Her yıl yaklaşık 1,5 milyon turist, özellikle de plajları için, İzmir e gelmektedir. SSÇ ye göre araştırma kapsamındaki yerleşim yerlerinin başlıca ekonomik faaliyeti tarımdır. Ancak araştırmaya dâhil edilen yerleşim yerlerinin bazılarında hayvancılık, sanayi faaliyetleri, imalat veya eğitim, sağlık ve sosyal hizmet sektörlerinde çalışmak da birincil gelir kaynakları arasındadır. Daha net veriler sunmak gerekirse, güzergâhın İzmir den çıkarak Manisa üzerinden Balıkesir e uzanan kesiminde temel ekonomik faaliyet yağmur suyuyla beslenen ve/veya sulamalı tarım ve bağcılıktır. Gemlik e kadar Bursa ve çevresi üzerinden geçen güzergâh bölümündeki başlıca ekonomik faaliyetler sulamalı tarım ve bostancılıktır (kavun, karpuz, domates, fasulye vs.). Bağcılık bölgedeki önemini gittikçe yitirmektedir. Güzergâhın, Gemlik ve çevresinden ve güzergâhın sonuna doğru Yalova il sınırı dâhilindeki köylerden/mahallerden geçen kesiminde başlıca gelir kaynakları meyve bahçeleridir (incir, şeftali, dut 15-12

13 vs.). Çiçekçilik de Yalova bölgesinde gittikçe önem kazanmaktadır. Yalova ile güzergâhın sonu arasındaki bölümde temel ekonomik faaliyet genelde ticarete dayalıdır. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için lütfen Ek D yi inceleyiniz. Balıkçılık SSÇ raporuna göre, araştırma kapsamındaki 41 köyden üçünde (3) balıkçılık yapılmaktadır. Bu köylerin üçü de Otoyol güzergâhının Faz 1 Kesim I bölümünde, İzmit Körfezi nde yer almaktadır: Çavuşçiftliği Köyü (Yalova), Hersek Köyü (Yalova) ve Muallim Köyü (İzmit). Balıkçılık bu üç (3) köyün hiçbirinde temel bir geçim kaynağı değildir. Örneğin bu üç köyden ikisinde (2) balıkçılık, temel geçim kaynakları sıralamasında ancak altıncı sırada gelmektedir. Araştırmaya konu olan bu üç köyde balıkçılıkla uğraşan hanelerin toplam sayısı 33 tür. Balıkçılığın yapıldığı köylerden birindeki balıkçılıkla uğraşan hane sayısı üç (3) olarak rapor edilmiştir. Diğer iki köydeki balıkçılık yapan hane sayısı ise sırasıyla 10 ve 20 dir. Deniz ürünleri bu köylerden yalnızca birinde yerel pazarlarda satılmaktadır. Diğer köylerde, yakalanan ürünler yalnızca hane içi tüketim amacıyla kullanılmaktadır. Balıkçılıktan elde edilen yıllık ortalama hane geliri TL dir. İstihdam (1) Tablo ila 2010 yılları arasındaki döneme ait kırsal ve kentsel seviyeler de dahil olmak üzere işgücü ve istihdam verilerini ortaya koymaktadır. Tablodan da anlaşılabileceği üzere işgücü ve çalışan insan sayısı 2004 ten beri artmaktadır. Öte yandan, 2000 yılında %6,5 olan ulusal işsizlik oranının 2009 yılında toplam %14 e yükseldiği de tablodan görülebilir ve 2007 arasındaki dönemde, küçük dalgalanmalarla nispeten daha sabit bir işsizlik seyri gözlenirken, 2008 ve 2009 yıllarındaki oranlar ise daha yüksektir. Küresel krizin de etkisiyle bu durum, daha geniş çaptaki OECD bölgesindeki istihdam koşullarıyla da uyumludur yılında işsizlik oranı %11,9 a gerilemiştir yılındaki kentsel ve kırsal istihdama dair veriler, kentsel işsizlik oranının (%14,2) kırsal alandaki işsizlik oranına (%7,3) göre neredeyse iki kat fazla olduğunu göstermektedir. Tablo Yılları için Türkiye İşgücü ve İstihdam Verileri (1) Türkiye istatistik Kurumu (www.turkstat.gov.tr, 2011)

14 Yıl İşgücü ( 000) Çalışan ( 000) İşsiz ( 000) İşsizlik Oranı % , , , , , , , , ,9 2009: kentsel , : kırsal ,3 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (www.turkstat.gov.tr, 2011)

15 İstihdam ile ilgili karşılaştırmalı veriler, yalnızca İstatistiki Bölge Birimi Seviye 2 (1) için mevcut olup, bu bölgeler (Tablo 15.5 te gösterildiği üzere) İzmir Otoyolu ndan etkilenecek iller dışında bazı illeri de içermektedir. Etkilenen illerdeki işsizlik oranı %9 ila %16 arasındadır. İzmir, Kocaeli ve Bursa yı da içeren bölgelerdeki işsizlik oranları kentsel işsizlik oranlarıyla uyum içindedir. Balıkesir ve Manisa nın dâhil olduğu bölgelerdeki nüfusun çoğunluğu tarıma ve tarım temelli faaliyetlere bağlı olduğu için, bu bölgelerdeki işsizlik oranları kırsal işsizlik oranlarını yansıtmaktadır. Bu durum, çalışanların yaş gruplarına göre dağılımından da anlaşılabilir; Balıkesir ve Manisa gibi bölgelerde 55 yaş üzeri çalışanların sayısı nispeten daha fazladır (bkz. Tablo 15.5). Tablo 15.5 Çalışan Nüfusun Yaş Grubu ve Bölgeye Göre Dağılımı, 2009 Bölgeler Yaş Grubu (%) TR22* (Balıkesir ve Çanakkale) 4,8 7,5 26,3 48,2 13,2 TR31* (İzmir) 4,7 9,0 33,4 46,2 6,7 TR33* (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak) 5,7 9,3 28,8 44,7 11,4 TR41* (Bursa, Eskişehir, Bilecik) 5,1 9,7 33,6 44,1 7,5 TR42* (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) 5,4 9,9 32,6 42,9 9,0 Türkiye Toplamı 6,1 9,5 31,3 43,6 9,5 Kentsel 5,5 10,3 35,5 43,6 5,0 Kırsal 7,1 8,0 23,4 43,5 17,9 * İstatistiki Bölge Birimi Seviye 2 yi temsil eder. Koyu renkle yazılmış şehirler Otoyoldan etkilenecek şehirlerdir. Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (www.turkstat.gov.tr, 2011). Meslekler (2) Şekil 15.6, 2009 tarihli verileri temel alarak, ulusal istihdamın ana ekonomik faaliyet alanlarına göre dağılımını sunar. (1)İstatistiksel parametreler yalnızca, vilayetler şeklinde tanımlanan bölgelerden oluşan ve yakınlıklarına göre gruplandırılan daha üst seviye İstatistiksel Bölge Birimleri için mevcut idi. İstatistiksel Bölge Birimi Sınıflandırması, Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemleriyle karşılaştırılmak üzere bir istatistiksel veri tabanı kurmak amacıyla Türkiye İstatistik Kurumu tarafından üretilmiştir. (2) Türkiye İstatistik Kurumu (www.turkstat.gov.tr, 2011)

YALOVA İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ RAPORU. Türkiye'de İstihdam Oranları, 2011 68,2 65,1 63,7 51,8 45,0 41,9 36,2 25,6 20,7 KADIN KADIN KADIN ERKEK ERKEK

YALOVA İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ RAPORU. Türkiye'de İstihdam Oranları, 2011 68,2 65,1 63,7 51,8 45,0 41,9 36,2 25,6 20,7 KADIN KADIN KADIN ERKEK ERKEK TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN 25,6 20,7 45,0 41,9 36,2 51,8 2 0 1 2 65,1 63,7 68,2 Türkiye'de İstihdam Oranları, 2011 80,0 70,0 60,0 YALOVA 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 İŞGÜCÜ

Detaylı

İçindekiler İçindekiler...2 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 PLANLAMA YAKLAŞIMI VE YÖNTEM... 12 ANKARA YI KONUMLANDIRMAK... 16 KÜRESEL ÖLÇEKTE ANKARA... 22 ARD BÖLGESİYLE ANKARA... 25 TR41 Bölgesi: Bursa, Eskişehir,

Detaylı

3.5. DEMOGRAFİK YAPI 3.5.1. NÜFUS ARTIŞ HIZI. 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Üçüncü Bölüm İstanbul İl Bütünü Araştırma Bulguları

3.5. DEMOGRAFİK YAPI 3.5.1. NÜFUS ARTIŞ HIZI. 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Üçüncü Bölüm İstanbul İl Bütünü Araştırma Bulguları 3.5. DEMOGRAFİK YAPI 3.5.1. NÜFUS ARTIŞ HIZI İstanbul un nüfus artış hızı, ülke genelinin nüfus artış hızlarından geçmişte sürekli daha yüksek oranda gerçekleşmiş olup, ülke genelinin iki katından fazladır.

Detaylı

KARABÜK ESKİPAZAR METAL VE METAL ÜRÜNLERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖN ARAŞTIRMA VE BİLGİLENDİRME RAPORU

KARABÜK ESKİPAZAR METAL VE METAL ÜRÜNLERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖN ARAŞTIRMA VE BİLGİLENDİRME RAPORU KARABÜK ESKİPAZAR METAL VE METAL ÜRÜNLERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖN ARAŞTIRMA VE BİLGİLENDİRME RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ Karabük, 03.04.2015 İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri, üretim firmalarının

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı. TR82 Düzey 2 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı ve Sinop İlleri) Bölge Planı 2014 2023

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı. TR82 Düzey 2 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı ve Sinop İlleri) Bölge Planı 2014 2023 T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı TR82 Düzey 2 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı ve Sinop İlleri) Bölge Planı 2014 2023 Ağustos 2013 Sunuş Dünya da, özellikle de gelişmekte olan ekonomilerde sosyal ve ekonomik

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 7 TAZMİN, HAK

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir

Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir izlediği görülmektedir. İlin KBGSYİH sında kriz dönemlerine

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI AĞLI İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN MUSTAFA GÜL. Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Başkanı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI AĞLI İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN MUSTAFA GÜL. Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Başkanı T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI AĞLI İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN MUSTAFA GÜL Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Başkanı Temmuz, 2013 Yönetici Özeti 2014 2018 Bölge Planına altlık

Detaylı

Türkiye de Orta Sınıfa Giden Yollar: Yoksulluğun Azaltılması ve Paylaşılan Refahın Arttırılması Nasıl Yardımcı Oldu?*

Türkiye de Orta Sınıfa Giden Yollar: Yoksulluğun Azaltılması ve Paylaşılan Refahın Arttırılması Nasıl Yardımcı Oldu?* RESMİ OLMAYAN TERCÜMEDİR Türkiye de Orta Sınıfa Giden Yollar: Yoksulluğun Azaltılması ve Paylaşılan Refahın Arttırılması Nasıl Yardımcı Oldu?* Joao Pedro Azevedo + ve Aziz Atamanov + 18 Mart 2014 Özet:

Detaylı

Bulgaristan - Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı

Bulgaristan - Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı Bulgaristan - Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı CCI No: 2007CB16IPO008 1 İÇİNDEKİLER Bulgaristan Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı Sınır Ötesi Programı 1. Giriş... 4 1.1 İlgili

Detaylı

ÇUKUROVA BÖLGESİ İLÇE RAPORU

ÇUKUROVA BÖLGESİ İLÇE RAPORU ÇUKUROVA BÖLGESİ İLÇE RAPORU ADANA MERSİN İçindekiler Haritalar Listesi... ii Tablolar Listesi... ii Kısaltmalar... iii 1. GİRİŞ... 1 2. BÖLGE İÇİ SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK DURUMU... 2 2.1. 2014-2023

Detaylı

Genel Ekonomik Göstergeler

Genel Ekonomik Göstergeler Genel Ekonomik Göstergeler BÖLÜM 2 6 1 Genel Ekonomik Göstergeler TRC3 Bölgesi 2 milyona yakın nüfusu ve cari fiyatlarlarla 2008 yılında 9,5 milyar TL bölgesel katma değeri ile Türkiye nin gelişmekte olan

Detaylı

KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR

KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR 7 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres

Detaylı

Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon Raporu. Değerlendirme ve Öngörüler

Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon Raporu. Değerlendirme ve Öngörüler Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon Raporu Değerlendirme ve Öngörüler Marmara MARMARA DENİZİ Erdek Bandırma Gönen ÇANAKKALE Manyas BURSA YAYINLAYAN Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği

Detaylı

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 04 Haziran 2014 Eskişehir İhtiyaç Analizi Raporu Makine Sektöründe Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin

Detaylı

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu 9 4 9 Proje Koordinatörü Meltem ŞİMŞEK Raporu Hazırlayanlar Dr. Ersel Zafer ORAL Yrd. Doç Dr. Yeşim COŞAR Prof. Dr. Hakkı KİŞİ Müh. Ayşe DANACI Rapora Katkı

Detaylı

HERKES İÇİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK. Ulusal İnceleme Raporu. Türkiye

HERKES İÇİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK. Ulusal İnceleme Raporu. Türkiye HERKES İÇİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Ulusal İnceleme Raporu Türkiye 1 Ağustos 2013 ANKARA Araştırma Ekibi Araştırma Koordinatörü İstatistik Uzmanı Veri Giriş Uzmanı Veri Giriş Uzmanı Prof. Dr. Recep

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BİNYIL KALKINMA HEDEFLERİ KOCAELİ İL RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BİNYIL KALKINMA HEDEFLERİ KOCAELİ İL RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BİNYIL KALKINMA HEDEFLERİ KOCAELİ İL RAPORU 12/04/2011 Bu rapor, Kent Konseyi nin T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı nın uzman desteği verdiği MARKA/10-01/TD-155-2010 Yılında Bin Yıl

Detaylı

2 PROJE 2.1 PROJEYE DUYULAN GEREKSİNİM VE GENEL BİLGİLER. 2.1.1 Projeyi Gerçekleştirecek Taraf

2 PROJE 2.1 PROJEYE DUYULAN GEREKSİNİM VE GENEL BİLGİLER. 2.1.1 Projeyi Gerçekleştirecek Taraf 2 PROJE Bu bölüm, daha sonraki bölümlerde sunulan etki değerlendirmelerine bir temel oluşturacak şekilde, Otoyol ve İzmit Körfez Köprüsü Projesi nin Faz 1 ve Faz 2 bölümlerinin kapsamlı bir tarifini sunmaktadır.

Detaylı

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI 1 TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) İÇSELLEŞTİRDİĞİ GİRİŞİMCİLİKLE SEKTÖREL ÇERÇEVESİNİ GENİŞLETEREK YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATMIŞ VE

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI DADAY İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN MUSTAFA GÜL. Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Başkanı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI DADAY İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN MUSTAFA GÜL. Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Başkanı T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI DADAY İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN MUSTAFA GÜL Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Başkanı Temmuz, 2013 Yönetici Özeti 2014 2018 Bölge Planına altlık

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

Türkiye de Sağlık ve İlaç Harcamaları

Türkiye de Sağlık ve İlaç Harcamaları Türkiye de Sağlık/İlaç Harcamaları ve İlaç Geri Ödeme Politikası Türkiye de Sağlık ve İlaç Harcamaları Doç. Dr. Yuanli Liu Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu Doç. Dr. Yusuf Çelik Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUKLARIN DURUMU RAPORU

TÜRKİYE DE ÇOCUKLARIN DURUMU RAPORU TÜRKİYE DE ÇOCUKLARIN DURUMU RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER Giriş ve yönetici özeti... 3 Toplumda çocuklar... 3 Çocukluk deneyimi... 4 Çocuk koruma... 5 Çocuklar için ortaklıklar... 7 Veri bulunabilirliği ve

Detaylı

ETİK SAYFASI. Osman ERDOĞAN

ETİK SAYFASI. Osman ERDOĞAN ETİK SAYFASI Bu tezin tasarımı, hazırlanması, yürütülmesi, araştırmalarının yapılması ve bulgularının analizlerinde bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini, bu çalışmanın doğrudan

Detaylı

K VE SOSYAL DURUM PROF

K VE SOSYAL DURUM PROF TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. K A R S STRATEJİK GELİŞME RAPORU EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Haziran 2008 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KARS STRATEJİK GELİŞME RAPORU Hazırlayanlar Orkun

Detaylı

TÜRKİYE NÜFUSUNA GÜNCEL BAKIŞ

TÜRKİYE NÜFUSUNA GÜNCEL BAKIŞ TÜRKİYE NÜFUSUNA GÜNCEL BAKIŞ Bu rapor Nüfusbilim Derneği nin Güncel Nüfus Tartışmaları Çalışma Grubu nun ürünüdür. Çalışma grubu Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu nun mali katkıları ile yürütülmüştür. Raporu

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BURSA İLİ- OSMANGAZİ İLÇESİ 519 ADA 15 PARSEL KORUPARK ALIŞVERİŞ MERKEZİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 07.01.2015 GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME

Detaylı

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI HAZIRLAYANLAR Rekabet Başuzmanı Kürşat ÜNLÜSOY Rekabet Uzman Yardımcısı Ebru İNCE Rekabet Uzman Yardımcısı Fethullah GÜLER 3. Daire Başkanlığı Ankara 2010

Detaylı