15 SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLER 15.1 GİRİŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "15 SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLER 15.1 GİRİŞ"

Transkript

1 15 SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLER 15.1 GİRİŞ Bu bölümde Otoyol Projesinin, projenin 1. ve 2. Fazları için geçerli olan potansiyel sosyo-ekonomik etkilerinin değerlendirmesi bulunmaktadır. Değerlendirmenin kapsamını belirlerken, aşağıdaki türden etkiler Proje nin olası sonuçları olarak tanımlanmıştır: çalışma alanının nüfus ve demografik yapısında Projeden kaynaklanan geçici ve kalıcı değişiklikler; yapım ve işletim faaliyetlerinin bir sonucu olarak, doğrudan ve dolaylı olarak istihdam yaratılması; mevcut istihdam, ticaret ve diğer ekonomik faaliyetler üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkiler; ve daha geniş çaplı (ulusal ve bölgesel) ekonomik etkiler. Yukarıdaki hususlar, Doğru Uygulama Notu: Özel Sektör Projelerinin Sosyal Boyutlarının İncelenmesi adlı IFC belgesindeki Tablo 1 e dayanan kapsam belirleme çalışması (bkz. 3.Bölüm) sırasında belirlenmiştir. Sosyo-ekonomik etkilerle ilgili diğer bazı hususlar, bu ÇSED Raporu nun diğer bölümlerinde ele alınmıştır, örneğin Arazi Kullanımı (5.Bölüm) ve Toplum Sağlığı ve Güvenliği (14.Bölüm). Genel olarak, bu tür çizgisel altyapı projelerinde, doğrudan Otoyol boyunca ya da Otoyolun yakınlarında çalışan veya yaşayan kişilerin hem olumlu hem de olumsuz etkilerle karşılaşacağı öngörülmekte iken daha geniş, bölgesel ya da ulusal açıdan bakıldığında ise bu etkiler temelde olumlu olacaktır METODOLOJİ VE VERİ KAYNAKLARI Bu sosyo-ekonomik değerlendirme, Proje Alanındaki temel koşullara ve projeyle ilgi diğer bilgilere dayanmaktadır. Değerlendirmenin kapsamı aşağıdaki gibidir: 1) Mevcut sosyo-ekonomik şartlar ile ilgili ikincil temel bilgilerin toplanması ve bunların Projenin olmaması halinde nasıl gelişebileceklerinin belirlenmesi; 2) Sosyal etkileşim çalışmasının bir parçası olan kamulaştırmanın etkilediği 41 seçilmiş yerleşim biriminde 2011 Ağustos ayında yapılan Sosyal Saha Çalışması (SSÇ) başlıklı kısa çalışmada elde edilen birincil temel bilgilerin göz önünde tutulması. 3) Projenin doğrudan ve dolaylı sosyo-ekonomik etkilerinin belirlenmesi ve 15-1

2 4) sosyal ve sosyo-ekonomik etkileri azaltmak ve en iyi uluslararası örnekler ile uyum sağlamak için tarafından alınacak önlemlerin belirlenmesi. Sosyo-ekonomik veri toplama işlemi, ilgili devlet makamlarından elde edilen ikincil bilgi kaynaklarının gözden geçirilmesi ve resmi istatisklerin temel bilgi kaynağı olarak incelenmesi ile gerçekleştirilmiştir. Bunlara, ulusal, kentsel ve kırsal bağlamdaki demografik ve sosyo-ekonomik hususlara dair genel bilgiler dahildir. Ayrıca, Proje den etkilenen alan dâhilindeki illere, ilçelere ve köylere dair mevcut veriler göz önünde bulundurulmuştur. Sosyo-ekonomik veriler, aşağıdaki kaynak ve referanslardan elde edilmiştir: Bir Bakışta Sağlık: Avrupa 2010; İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Veriler ve Rakamlar 2009; Türkiye İstatistik Kurumu, Avrupa daki Karayollarının Sosyo-Ekonomik Faydaları; Uluslararası Karayolu Federasyonu (IRF) Araştırma Konseyi, İstatistiklerle Türkiye 2009; Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Yıllığı 2009; Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Göstergeleri ; Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu (www.turkstat.gov.tr, 2011). Temel veriler, Otoyol bölümlerine referans vermekten ziyade, erişilebilir veri kaynaklarının yapısına uyan ve mümkün olan en uygun yönetim seviyesine göre sunulmaktadır (diğer bir deyişle, mevcut basılı veriler, Otoyolun Faz 1 - Kesim I ve II ve Faz 2 Kesim III ve IV bölümlerindeki sınırlara göre organize edilmemiştir). Şekil 1.1 deki harita İzmir Otoyolu nun güzergâhına ve etkilenen illere dair genel bir bakış sergilemektedir (kuzeyden güneye doğru): Kocaeli (tamamen Faz 1 dâhilinde), Yalova (Faz 1), Bursa (kısmen Faz 1, büyük oranda Faz 2), Balıkesir (Faz 2), Manisa (Faz 2) ve İzmir (Faz 2). İkincil kaynak analizlerine ek olarak, Sosyal Saha Çalışması nın (SSÇ) sonuçları da göz önünde bulundurulmuştur. SSÇ de, Proje kaynaklı kamulaştırmadan etkilenen yerleşim birimlerinin %30 uyla yapılan temel bilgilendirici görüşmelerle hedef grup tartışmaları esas alınmıştır. Otoyola 100 metreden daha az ve 4 kilometre arasında değişen mesafelerde konumlanmış olan bu yerleşim birimlerindeki temel etki alanı, başlıca gelir kaynağı olan tarımdır ve bu nedenle arazi kaybının, geçim koşulları üzerindeki başlıca etki olacağı beklenmektedir. Bu bölümde kullanılan değerlendirme metodolojisi, 1.Bölüm de sunulan genel rehber yaklaşımı takip etmektedir. Dolayısıyla, etki değerlendirmeleri birbirini izleyen dört aşamadan oluşmaktadır: etki öngörülmesi, etki değerlendirme, etki azaltma önlemlerinin belirlenmesi ve arta kalan etkilerin değerlendirilmesi. Proje nin sosyo-ekonomik etkilerinin öneminin değerlendirmesi, etki büyüklüğü belirleme kriterlerine ve sosyo-ekonomik kaynaklar veya alıcıların 15-2

3 değerine/hassasiyetine göre geliştirilmiştir. Etkilerin öneminin belirlenmesinde kullanılan kriterler Kutu 15.1 de ele alınmıştır. Kutu 15.1 Sosyo-Ekonomik Çevre Üzerindeki Etki Büyüklüğünü Değerlendirmede Kullanılacak Kriterler Sosyo-ekonomik çevre Değer/Hassasiyet Açıklama Düşük Etkilenen sosyo-ekonomik değerlerin, bunların kaynakları, ekonomik, kültürel veya sosyal değerleri açısından önemli olmadığı düşünülmektedir. Orta Etkilenen sosyo-ekonomik değerlerin Proje Alanı nın genelinde önemli değildir ancak bulundukları yer açısından yerel bir önem taşımaktadır, geçim kaynakları vb. Yüksek Etkilenen sosyo-ekonomik değerler ulusal veya uluslararası politikalar veya yasalarla özel olarak korunmaktadır ve; Proje Alanındaki varlıklar ve geçim kaynakları açısından bölgesel veya ulusal ölçekli önem taşımaktadır. Etki azaltıcı önlemlerin uygulanmasından önceki ve sonraki etkilerin değerlendirmesinde beş farklı önem kategorisi geçerlidir (Kutu 15.2). Bu kriterler, etkilerin ölçülebilme ve kabul görmüş limitler ve standartlarla kıyaslanabilme derecesini hesaba katmaktadır. Metin Kutusu 15.2 Önem Kategorileri Önemsiz etki belirli bir aktiviteden bir kaynak veya alıcının etkilenmediği veya öngörülen etkinin fark edilemeyecek seviyede olduğu durumlardır. Az önemli etki ( hafif etki ) sonucunda bir etki hissedilecektir, ancak etki büyüklüğü (etki azaltma önlemleri uygulandıktan sonra veya uygulanmadan) önemli ölçüde küçüktür ve kabul görmüş standartlar dâhilindedir ve/veya kaynak veya alıcının değeri/hassasiyeti düşük seviyededir. Orta derecede önemli etki (orta şiddetli etki), kabul görmüş limitler ve standartlar dâhilinde olacaktır. Orta şiddetli etkiler, hafif etkinin üst sınırı ile yasal limitin yakınındaki bir seviyeye kadar geniş bir aralıkta yer alabilir. Bir faaliyeti ve dolayısıyla etkilerini sadece yasal limitleri aşmamak veya sadece büyük ölçekli bir etkiye sebep olmamak üzere tasarlamanın doğru bir uygulama olmadığı açıkça ortadadır. Dolayısıyla orta şiddetli etkilerde önemli olan, etkinin mümkün olduğu kadar makul ve uygulanabilir (ALARP - As Low As Reasonably Practicible) seviyeye kadar azaltılmış olduğunu gösterebilmektir. Bunun anlamı Orta şiddetli etkilerin illaki Hafif etki seviyesine düşürülmesi gerektiği değildir. Etki azaltma maliyetiyle, azaltmanın getireceği avantajları karşılaştırmak nihai bir karara varmak açısından önemli bir faktördür. 15-3

4 Büyük ölçüde önemli etki (büyük etki) söz konusu olduğunda kabul görmüş limitler veya standartlar aşılmış veya yüksek derecede değerli/hassas kaynaklar/alıcılar üzerinde büyük çaplı etkiler meydana gelmiş olabilir. ÇSED raporunun amaçlarından biri projenin geriye hiçbir büyük etki bırakmayacak, özellikle de uzun vadede varlığını sürdürecek veya geniş bir alanı etkileyecek büyük çaplı etkilere neden olmayacağı koşulların sağlanmasıdır. Yüksek derecede önem taşıyan ve bu nedenle uzak durulması gereken etkilere kritik etki denir. Örneğin yasal bir standardın ihlal edilmesine neden olan bir etki kritik kabul edilir. Bu bölümde ele alınan potansiyel olumsuz sosyo-ekonomik etkileri azaltmak amacıyla alınan önlemler, Proje sahasının genel sosyo-ekonomik yapısı ve ilgili politika ve prosedürleriyle, ulusal ve uluslararası standartlar, kılavuzlar ve politikalar göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Etki değerlendirmesi sonuçlarına dayanan genel sosyal proje yönetimine dair ayrıntılar, Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı nda (ÇSYP) (bkz. 17.Bölüm) ele alınmıştır MEVCUT DURUM Nüfus ve Demografik Yapı Nüfus Türkiye deki toplam nüfus 2010 yılı içerisinde yaklaşık 73,7 milyon olup, nüfusun % 50,2 lik bölümü erkek, % 49,8 lik bölümü ise kadındır. Nüfusun ortalama yaşı 28,8 dir. Nüfusun en büyük çoğunluğu, nüfusun yaklaşık %67 sini oluşturan yaş grubudur. Toplam nüfusun %26 sı 14 yaşın altında, %7 si ise 65 yaşın üzerindedir. Türkiye nin şimdiki nüfusu Şekil 15.1 de de gösterildiği üzere, 1950 lerdeki nüfusunun üç katından daha fazladır. Şekil 15.1 Türkiye nin Ulusal Nüfusu Nüfus (Milyon) Yıl Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (www.turkstat.gov.tr, 2011) 15-4

5 Nüfus artış hızı 1985 le 2007 arasında yavaşlamıştır, ancak yine de, yıldan yıla önemli nüfus artışları ile devam etmektedir (Şekil 15.2) yılındaki nüfus artış oranı 15,9 dur (bindelik oran). Şekil 15.2 Ulusal Nüfus Artış Hızı (binde) 30 Yıllık Nüfus Artışı ( ) Yıl Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (www.turkstat.gov.tr, 2011). Proje den etkilenecek altı ile dair toplam nüfus verileri Tablo 15.1 de sunulmuştur. Altı il içinde en yüksek nüfusa sahip iller yaklaşık 4 milyon nüfus ile İzmir ve 2,6 milyonun üzerindeki nüfus ile Bursa bu altı ilin 10,8 milyonluk toplam nüfusunun yarısından fazlasını temsil etmektedir. Tablodan da görülebileceği gibi Balıkesir en kırsal il, Kocaeli ve İzmir ise en fazla şehirleşmiş illerdir. Proje illeri toplamda (%84), Türkiye nin ulusal ortalamasına göre (%76) bir nebze daha fazla şehirleşmiş illerdir. Tablo 15.1 İllere Göre Nüfus Bilgileri 2010 İl / Faz Toplam Nüfus Kırsal Nüfus Kırsal Oran Kent Nüfusu Kentsel Oran Kocaeli Faz % %94 Yalova Faz % %68 Bursa Faz 1/ % %89 Balıkesir Faz % %60 Manisa Faz % %67 İzmir Faz % %91 6 İl Toplamı % %84 Türkiye Toplamı % %76 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (www.turkstat.gov.tr, 2011). Otoyolun doğrudan etkisi altında kalacak yerleşim yerlerindeki toplam nüfus, bu alan dâhilindeki illerin toplam nüfusunun %5 ini oluşturmaktadır. Yerleşim yeri başına düşen insan sayısına göre yapılan nüfus dağılımı, 152 yerleşim yerinden 127 sinde nüfus miktarının den ve bu 127 yerleşim 15-5

6 yerinden 96 sının (genelde Balıkesir, Manisa, Yalova ve Bursa nın kırsal kesimlerinde bulunan) nüfusunun ise den az olduğunu göstermektedir. 19 yerleşim yerinde in üzerinde bir nüfus hacmi görülmektedir. Bu 19 yerleşim yeri arasından 10 unun nüfusu ila arasındayken, ikisinin (2) nüfusu in biraz üzerindedir. Nüfusu in üzerindeki yerleşim yerleri kentleşmenin daha yoğun olduğu illerde, özellikle İzmir de bulunmaktadır. Erkek ve kadın nüfusu eşit olarak dağılmıştır ve söz konusu bütün illerde, ilçelerde ve köylerde benzer bir yapı göstermektedir, ayrıca ulusal çaptaki verilerle aynı aralıktadır. SSÇ nın sonuçlarına göre araştırma kapsamındaki nüfusun etnik kökenleri nispeten kültürel bir homojenlik sergilerken, ziyaret edilen yerleşim birimlerinin %50 sinde, farklı etnik grupların (örneğin Kürtler ve Rumlar gibi) Proje Alanı kapsamında yaşadığı raporlanmıştır. Ancak, SSÇ sırasında etnik gerilimlerin veya uyuşmazlıkların varlığına dair herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Yaş Grupları İl nüfuslarının yaş gruplarına göre dağılımı Şekil 15.3 te gösterilmiştir. 15-6

7 Şekil 15.3 İl Nüfuslarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 100% 90% % 70% Yüzde 60% 50% ³ % 30% 20% 10% % Kocaeli Yalova Bursa Balıkesir Izmir Manisa Türkiye Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (www.turkstat.gov.tr, 2011) arası yaş grubu, ortalama yaklaşık %70 le toplam nüfusun en büyük kısmını oluşturmaktadır ve bu %67 lik ulusal ortalamanın biraz üzerindedir. 14 yaşın altındaki çocuklar toplam nüfusun ortalama %21 ini oluşturmaktadır, bu da %25 lik ulusal ortalamanın altında kalmaktadır. 65 yaşın üzerindeki insanların oranı ortalama yaklaşık %9 iken, bu oran Balıkesir de %12, Kocaeli nde ise %6 dır. Türkiye ortalaması %7 civarındadır. SSÇ sonuçlarına göre, Proje Alanında araştırmaya dâhil edilen nüfusun %23 ü 15 yaşın altında; %17 si lise ve üniversite çağında ve %53 ü 25 ila 64 yaş arasındadır. Bu da 15 ila 64 yaş arasındaki insanların nüfusun %70 ini oluşturduğunu işaret etmektedir. 65 yaşın üzerindeki insanların sayısı, araştırma kapsamındaki nüfusun %8 ini oluşturmaktadır. Bu yüzdeler, yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere, bölge genelinde tutarlıdır. Kadın ve erkekler arasındaki nüfus dağılımı, neredeyse bütün yaş gruplarında nispeten eşittir. Ancak 65 yaş grubunda ve daha yaşlı nüfus içinde, yaşın artmasıyla birlikte kadınların oranı da artmaktadır. Göç Etkilenen iller ve Türkiye genelindeki nüfus dağılımları Şekil 15.4, 1995 ve 2000 yılları arasında farklı nüfus merkezlerine göç etmiş nüfusun dağılımını göstermektedir. Bu dönemde, toplam 6,6 milyon kişi, yani nüfusun %11 i Türkiye içinde göç etmiştir li yıllara yaklaşırken, kentten kırsala doğru göçlerde önceki dönemlere göre artış gözlenmiş olup, bu tip göçün bütün göçler içerisindeki oranı yılları arasında %13 iken, bu oran 2000 li yıllara doğru %20 ye ulaşmıştır. 15-7

8 Kırdar&Saraçoğlu na (1) göre, bir köyden/kasabadan, başka bir köye/kasabaya yapılan göçlerin (köyden köye göçlerin) yıldan yıla önem kaybettiği gözlenmiştir. Şehirden şehre göç ise halen, Türkiye deki başlıca göç formunu temsil etmektedir. Bütün göçler içindeki oranı %17 olan köyden kente göç, geçmiş dönemlerdekine benzer bir seviyede seyretmektedir ların başında, büyük oranda doğu ve güneydoğu Anadolu daki istikrarsızlığın artmasına bağlı olarak, köylerdeki nüfus kademeli şekilde göçe başlamıştır. Bu göç, önce bu bölgelerdeki yakın kent merkezlerine doğru gerçekleşmiş, daha sonra da daha batıdaki İzmir veya Bursa gibi şehirlere yönelmiştir. Örneğin Adana ili, arası döneme kadar göç alan bir bölge olarak gözlenmiş, ancak bu dönem itibariyle, göç veren bir il haline gelmiştir. Diğer yandan, Ankara, Bursa, Denizli, İzmir ve Muğla gibi daha batıdaki illerin göç alım oranı dönemden döneme sürekli artmıştır ( 1 ). Şekil 15.4 Yerleşim Yerlerine Göre Göç Eden Nüfusun Dağılımı (%), Köyden köye 5% Kentten kente 58% Kentten köye 20% Köyden kente 17% Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (www.turkstat.gov.tr, 2011). Tablo 15.2 de de yer alan, Türkiye deki iç göçe dair en son veriler de, illerin göç alma ve göç verme oranları arasında önemli farklara işaret etmektedir. En çok dikkat çeken verilerden biri, kırsal koşulları temsil eden illerdeki görece düşük (ve hatta Yalova ile Manisa özelinde negatif) net göç oranı ve net göçtür. Öte yandan, Bursa ve İzmir gibi daha fazla sanayileşmiş ve şehirleşmiş illerde net göç oranı ve net göç daha yüksek seviyededir. En yüksek net göç oranına sahip il, 9,74 ile Kocaeli dir. Göçlerin yerleşim yerlerine göre dağılımı hakkındaki 2000 yılına ait veriler, bu eğilimlerin önemini vurgulamaktadır. Bu verilere göre, köyden kente göçün en yüksek seviyede görüldüğü iller Balıkesir ve Manisa dır (tüm dış göç miktarının yaklaşık %20 si). Ancak bu oran diğer bütün illerde, özellikle Yalova, Kocaeli ve İzmir de, daha düşük bir seviyeyle (sırasıyla %5, %9 ve %10) ulusal köyden kente göç ortalamasının oldukça altındadır. Köyden köye göç de benzer özellik göstermektedir. Göç eden insanların küçük bir kısmı, kırsal alanlardan ziyade şehirleşmiş illerde köyden köye göç etmektedir ve kırsal alanlarda bu (1) Kırdar, M.G. & Saraçoğlu, D.S. (2006): İÇ GÖÇ TÜRKİYE DE DAHA HIZLI BİR BÖLGESEL YAKINSAMAYA YOL AÇAR MI? AMPİRİK BİR İNCELEME 15-8

9 oran ulusal ortalamanın bile biraz üzerindedir. Diğer yandan, kentten köye göç cephesinde bunun tamamen tersi söz konusudur. Yani, Balıkesir ve Manisa daki kentten köye göç oranları diğer bütün illerden daha düşük seviyededir. Şehirden şehre göç oranları hemen hemen bütün illerde eşit olarak dağılmış olup, yalnızca İzmir ve Yalova da daha yüksek seviyede gözlenebilmektedir. Tablo 15.2 İllere Göre Göç Verileri (nüfus rakamları) İl İç Göç Dış Göç Net Göç Net Göç Oranı ( ) Kocaeli ,74 Yalova ,59 Bursa ,94 Balıkesir ,41 Manisa ,46 İzmir ,91 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (www.turkstat.gov.tr, 2011). SSÇ nın sonuçlarına göre, iş ve eğitim fırsatları nedeniyle, hem iç hem de dış göç araştırma alanı dâhilindeki önemli konulardır. İncelemeye dâhil edilen 41 köyden 23 ünün sakinleri (%56) bu bölgenin göç aldığını belirtirken, geri kalan köylerin sakinleri (%44) bölgeye yönelik göç olmadığını belirtti. Muhtarların görüşmelerde verdikleri beyanlara göre, Proje Alanına doğru yaşanan göçün sebeplerinin başında iş ve eğitim olanakları gelmektedir. Sanayi bölgelerinin ve tersanelerin gelişmesi, farklı iş ve eğitim olanaklarının ortaya çıkması ve mevsimlik istihdam fırsatları (inşaat ve tarım alanında) Türkiye nin diğer bölgelerinde, özellikle de Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz bölgelerinde yaşayan insanları bu bölgelere çekmektedir. Proje Alanındaki köylerde hem içeriye hem de dışarıya göç yaşanmaktadır. SSÇ kapsamındaki köylerden 23 ü göç alırken, 21 inden diğer köylere, ilçelere ve illere doğru göç yaşanmaktadır. İncelemeye dâhil olan köylerin 20 sinde içeriye veya dışarıya göç söz konusu değildir. Genel anlamda, içeriye veya dışarıya yönelik göçlerin altında yatan nedenler benzerdir ve çoğunlukla iş ve eğitim olanakları ile ilgilidir. Nüfusun göç eden kısmı genelde 35 yaşın altındadır. Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) verileri etki altında olan bölgelerde dışarı göç eden nüfusun %71,5 inin 35 yaşın altında olduğunu göstermektedir ve, bu iki tespit uyum içerisindedir. ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ ne (ADNKS) göre, dışarıya göç eden nüfus içindeki cinsiyet dağılımı eşittir. Dışa göç eden nüfus içinde, kadın oranının bir miktar yüksek olduğu tek kesim, 65 yaş ve üzeri nüfustur. Hane Büyüklüğü Projenin etkisi altında kalacak yerleşim yerlerinin çoğundaki hane büyüklüğü Türkiye ortalamasından daha küçüktür. Türkiye deki hanelerde ortalama üye sayısı 4,5 iken, otoyol güzergâhı üzerindeki altı il kapsamındaki hanelerde ortalama nüfus sayısı 3,5 tir (Türkiye İstatistik Yıllığı, 2010). Bunun olası bir açıklaması, Türkiye nin batı bölümünün daha fazla endüstrileşmiş ve 15-9

10 kentleşmiş olması ve bu nedenle, ailelerin Türkiye nin daha kırsal olan başka bölümlerine kıyasla daha ufak olduğu şeklindedir. SSÇ ( 1) sonuçlarına göre, araştırma kapsamındaki hanelerin ortalama üye sayısı daha da düşüktür (3,43 kişi). İllerdeki ve seçili ilçelerdeki hanelerin ortalama nüfusu Tablo 15.3 te gösterilmiştir. Tablo 15.3 İlgili İller ve Belirli İlçelerdeki Ortalama Hane Boyutu İl İlçe İsmi Ortalama Hane Boyutu ve Faz SSÇ, 2011 İst. Yıllığı, 2010 Kocaeli (F1) Gebze 4,0 Toplam 4,0 4,2 Altınova 2,9 Ciftlikkoy 2,8 Yalova (F1) Toplam 2,9 3,8 Gemlik (P1) 3,1 Bursa (F1/2) Orhangazi (P1) 6,2 Osmangazi (P2) 3,4 Toplam 4,7 3,9 Merkez 3,0 Balikesir (F2) Savastepe 3,3 Susurluk 3,1 Toplam 3,2 3,5 Akhisar 4,0 Merkez 2,5 Manisa (F2) Saruhanlı 4,2 Soma 2,6 Turgutlu 3,3 Toplam 3,4 3,9 Bornova 3,2 Izmir (F2) Kemalpasa 5,7 Toplam 3,4 3,6 SSÇ KAPSAMINDAKİ TÜM YERLEŞİM BİRİMLERİ 3,5 3, Ekonomi, İstihdam ve Meslekler Ekonomi Türkiye ekonomisinin belirgin özelliği, 1971 den beri önemli tepe ve düşüş noktalarıyla dikkat çeken son derece değişken büyüme hızıdır. Şekil 15.5 Türkiye nin 1999 dan günümüze dek olan ve 2015 e kadar tahmin edilen yıllık gerçek GSYİH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) büyümesini göstermektedir. Son yirmi yılda iki önemli düşüş noktası yaşanmıştır de gerçek GSYİH de %5,7 lik bir düşüşe neden olan ilk dip noktasından sonra, Türkiye 2005 yılına kadar önemli seviyede bir ekonomik büyüme yaşamıştır. Bu tarihten itibaren, Türkiye nin gerçek GSYİH artış hızında tekrar büyük bir düşüş kaydedilmiş, 2009 da %-4,7 ile en alt noktaya ulaşmıştır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) bölgesi ve AB27 için geçerli olan karşılaştırılabilir veriler benzer bir eğilim göstermektedir; ancak, Türkiye de yaşanan güçlü dalgalanmalar ve 2009 daki önemli düşüş bu benzerliğe dâhil değildir. (1) SSÇ çalışması sırasında elde edilen rakamlar yalnızca 41 köyün muhtarlarının fikirlerine dayalıdır ve bazı durumlarda yalnızca iki köy, bir ilçenin ortalamasını temsil etmektedir. Dolayısıyla bu rakamlar, istatistik tabanlı TSE değerleriyle doğrudan karşılaştırılabilir olmayan kalitatif ifadeler olarak düşünülmelidir

11 Türkiye nin gerçek GSYİH artış hızı 2005 ten beri düşüş halinde olsa da, OECD ve AB 27 nin GSYİH artış hızını yine de geride bırakmıştır. Tahminler, son yıllardaki negatif büyümenin tersine pozitif büyüme yönünde olacağı ve hem Türkiye, hem de AB ve OECD bölgesinin önümüzdeki yıllarda olumlu artışlar yaşayacağı yönündedir. Ancak, Türkiye nin yıllık gerçek GSYİH artışının ise daha yüksek seviyede seyretmesi beklenmektedir. Şekil 15.5 Türkiye, OECD ve AB 27 için Gerçek GSYİH lerin Yıllık Değişimi 10 8 Gerçek GSYİH'nin yıllık değişimi (%) Yıl Türkiye AB 27 Toplam OECD Toplam Kaynak: Türkiye İstatistik Göstergeleri ; Türkiye İstatistik Kurumu, 2010 Projenin her bir Fazı ve Otoyoldan etkilenecek her ile dair temel ekonomik faktörlerin bir özeti aşağıdaki paragraflarda sunulmuştur. Otoyol Faz 1 Kocaeli İli: Türkiye deki en küçük illerden biri olmasına rağmen, Türkiye nin endüstriyel üretiminin %14,7 sini temsil eden Kocaeli, en çok sanayileşmiş dört ilden biridir. Kentteki ekonomik faaliyetlerin yaklaşık %75 i sanayiden kaynaklanmaktadır. Tarım arazileri ilin toplam alanının %44 ünden daha fazlasını oluşturmasına rağmen ekonomik faaliyetlerin yalnızca %2,3 ü tarım kaynaklıdır. Bu alanın büyük çoğunluğu tarla mahsülleri ile kaplıdır. Hayvancılık açısından da önemli bir il olan Kocaeli de, Türkiye de üretilen kırmızı etin %1 i, tavuk etinin %9.35 i, balın %0.68 i, yumurtanın %1.8 i ve sütün %0.85 i üretilmektedir. Şehrin önemli ekonomik faaliyet alanlarından biri de madenciliktir. Yalova İli: Yalova da az sayıda endüstriyel kuruluş olsa da, bunlardan bazıları ulusal açıdan önemli girişimler olup, halka iş imkânları sunmaktadır. İldeki bütün sanayi kuruluşları özel girişimlerdir. Türkiye deki kesme çiçek üretiminin üçte birini karşılayan Yalova nın tarım kaynaklı gelirinin büyük çoğunluğu bahçecilik, çiçekçilik ve seracılıktan sağlanmaktadır. Orman arazileri dışındaki alanlarda hayvancılık yaygındır. İşletmelerin %98 i aile şirketleridir ve üretilen hayvansal ürünlerin neredeyse tümü Yalova içinde tüketilir. Otoyol Faz 1 ve Faz

12 Bursa İli: Sanayi kenti olarak Bursa, Türkiye nin ekonomik açıdan en gelişmiş illerinden biridir. Bursa daki en yaygın sanayi sektörleri tekstil, otomotiv, mobilya ve gıda endüstrileridir. Bursa nın toplam arazisinin %39 u, yoğunluklu olarak şeftali ve zeytin üretimi yapılan tarımsal kullanım alanı olmasına rağmen, tarım Bursa ekonomisinin başlıca unsurlarından biri değildir. Bursa daki hayvan yetiştiriciliğinin en yaygın özelliği mera alanlarının yetersizliği nedeniyle entansif yetiştiriciliğe dayalı olmasıdır. Bursa halkının önemli geçim kaynaklarından biri de turizmdir. Özellikle şehirdeki tarihsel miras, kış turizm alanları ve termal kaplıcalar, Bursa ekonomisine önemli bir katkı sağlar. Bursa yı her yıl yaklaşık yerli, yabancı turist ziyaret eder. Madencilik ve enerji üretimi, Bursa daki önemli ekonomik sektörlerden bazılarıdır. İlde altı büyük elektrik santrali bulunmaktadır. Otoyol Faz 2 Balıkesir İli: Zeytincilik ve hayvancılık açısından en önemli il olan Balıkesir in Türkiye tarımındaki rolü büyüktür. Dolayısıyla, Türkiye nin uluslararası ticaretinde önemli bir rol oynayan cevher madenciliğinin yanı sıra, tarıma dayalı sanayi (örneğin un ve zeytinyağı üretimi) en güçlü sanayi sektörlerinden biridir. Balıkesir, jeotermal enerji ve rüzgâr enerjisi üretimi açısından da Türkiye nin önde gelen illerinden biridir. Manisa İli: Manisa, Türkiye deki önemli tarımsal üretim merkezlerinden biridir. Sınırları içindeki hektarlık verimli tarım arazisi nedeniyle Manisa ekonomisi, yaklaşık son yirmi yılda hızla gelişen sanayiye rağmen hala tarım temellidir. Manisa daki ailenin geçimi tarıma dayalıdır. Türkiye de en fazla tütün ve üzüm yetiştirilen yer Manisa dır. Hayvancılık, yetersiz mera alanları nedeniyle kısıtlanmış olsa da, entansif yetiştiricilik sayesinde gelişimi sağlanmıştır. Tarıma dayalı sanayi, kentteki en önemli endüstriyel faaliyet alanıdır. Manisa daki maden işletmelerinin sayısı çok fazla değildir, ancak var olan işletmeler Türkiye nin önemli mineral kaynakları olarak kabul edilmektedir. İzmir İli: İzmir Türkiye nin sanayisi en çok gelişmiş üç şehrinden biridir. İzmir ekonomisinin %30,5 i sanayiye, %7,8 i ise tarıma dayalıdır. Bu gelişmiş sanayi yapısı, ihracatın %19 unu, katma değer vergisinin %14 ünü ve istihdamının %10 unu karşılamaktadır. İlin %28,5 ini kaplayan tarım arazilerinde en yaygın olarak üretilen ürünler zeytin, pamuk ve tütündür. İzmir, tarımsal faaliyet seviyesi yüksek bir il sayılmaz. Önerilen İzmir Otoyolu üzerindeki 6 il içerisinde, turizmden en çok ekonomik katkı sağlayan il İzmir dir. Her yıl yaklaşık 1,5 milyon turist, özellikle de plajları için, İzmir e gelmektedir. SSÇ ye göre araştırma kapsamındaki yerleşim yerlerinin başlıca ekonomik faaliyeti tarımdır. Ancak araştırmaya dâhil edilen yerleşim yerlerinin bazılarında hayvancılık, sanayi faaliyetleri, imalat veya eğitim, sağlık ve sosyal hizmet sektörlerinde çalışmak da birincil gelir kaynakları arasındadır. Daha net veriler sunmak gerekirse, güzergâhın İzmir den çıkarak Manisa üzerinden Balıkesir e uzanan kesiminde temel ekonomik faaliyet yağmur suyuyla beslenen ve/veya sulamalı tarım ve bağcılıktır. Gemlik e kadar Bursa ve çevresi üzerinden geçen güzergâh bölümündeki başlıca ekonomik faaliyetler sulamalı tarım ve bostancılıktır (kavun, karpuz, domates, fasulye vs.). Bağcılık bölgedeki önemini gittikçe yitirmektedir. Güzergâhın, Gemlik ve çevresinden ve güzergâhın sonuna doğru Yalova il sınırı dâhilindeki köylerden/mahallerden geçen kesiminde başlıca gelir kaynakları meyve bahçeleridir (incir, şeftali, dut 15-12

13 vs.). Çiçekçilik de Yalova bölgesinde gittikçe önem kazanmaktadır. Yalova ile güzergâhın sonu arasındaki bölümde temel ekonomik faaliyet genelde ticarete dayalıdır. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için lütfen Ek D yi inceleyiniz. Balıkçılık SSÇ raporuna göre, araştırma kapsamındaki 41 köyden üçünde (3) balıkçılık yapılmaktadır. Bu köylerin üçü de Otoyol güzergâhının Faz 1 Kesim I bölümünde, İzmit Körfezi nde yer almaktadır: Çavuşçiftliği Köyü (Yalova), Hersek Köyü (Yalova) ve Muallim Köyü (İzmit). Balıkçılık bu üç (3) köyün hiçbirinde temel bir geçim kaynağı değildir. Örneğin bu üç köyden ikisinde (2) balıkçılık, temel geçim kaynakları sıralamasında ancak altıncı sırada gelmektedir. Araştırmaya konu olan bu üç köyde balıkçılıkla uğraşan hanelerin toplam sayısı 33 tür. Balıkçılığın yapıldığı köylerden birindeki balıkçılıkla uğraşan hane sayısı üç (3) olarak rapor edilmiştir. Diğer iki köydeki balıkçılık yapan hane sayısı ise sırasıyla 10 ve 20 dir. Deniz ürünleri bu köylerden yalnızca birinde yerel pazarlarda satılmaktadır. Diğer köylerde, yakalanan ürünler yalnızca hane içi tüketim amacıyla kullanılmaktadır. Balıkçılıktan elde edilen yıllık ortalama hane geliri TL dir. İstihdam (1) Tablo ila 2010 yılları arasındaki döneme ait kırsal ve kentsel seviyeler de dahil olmak üzere işgücü ve istihdam verilerini ortaya koymaktadır. Tablodan da anlaşılabileceği üzere işgücü ve çalışan insan sayısı 2004 ten beri artmaktadır. Öte yandan, 2000 yılında %6,5 olan ulusal işsizlik oranının 2009 yılında toplam %14 e yükseldiği de tablodan görülebilir ve 2007 arasındaki dönemde, küçük dalgalanmalarla nispeten daha sabit bir işsizlik seyri gözlenirken, 2008 ve 2009 yıllarındaki oranlar ise daha yüksektir. Küresel krizin de etkisiyle bu durum, daha geniş çaptaki OECD bölgesindeki istihdam koşullarıyla da uyumludur yılında işsizlik oranı %11,9 a gerilemiştir yılındaki kentsel ve kırsal istihdama dair veriler, kentsel işsizlik oranının (%14,2) kırsal alandaki işsizlik oranına (%7,3) göre neredeyse iki kat fazla olduğunu göstermektedir. Tablo Yılları için Türkiye İşgücü ve İstihdam Verileri (1) Türkiye istatistik Kurumu (www.turkstat.gov.tr, 2011)

14 Yıl İşgücü ( 000) Çalışan ( 000) İşsiz ( 000) İşsizlik Oranı % , , , , , , , , ,9 2009: kentsel , : kırsal ,3 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (www.turkstat.gov.tr, 2011)

15 İstihdam ile ilgili karşılaştırmalı veriler, yalnızca İstatistiki Bölge Birimi Seviye 2 (1) için mevcut olup, bu bölgeler (Tablo 15.5 te gösterildiği üzere) İzmir Otoyolu ndan etkilenecek iller dışında bazı illeri de içermektedir. Etkilenen illerdeki işsizlik oranı %9 ila %16 arasındadır. İzmir, Kocaeli ve Bursa yı da içeren bölgelerdeki işsizlik oranları kentsel işsizlik oranlarıyla uyum içindedir. Balıkesir ve Manisa nın dâhil olduğu bölgelerdeki nüfusun çoğunluğu tarıma ve tarım temelli faaliyetlere bağlı olduğu için, bu bölgelerdeki işsizlik oranları kırsal işsizlik oranlarını yansıtmaktadır. Bu durum, çalışanların yaş gruplarına göre dağılımından da anlaşılabilir; Balıkesir ve Manisa gibi bölgelerde 55 yaş üzeri çalışanların sayısı nispeten daha fazladır (bkz. Tablo 15.5). Tablo 15.5 Çalışan Nüfusun Yaş Grubu ve Bölgeye Göre Dağılımı, 2009 Bölgeler Yaş Grubu (%) TR22* (Balıkesir ve Çanakkale) 4,8 7,5 26,3 48,2 13,2 TR31* (İzmir) 4,7 9,0 33,4 46,2 6,7 TR33* (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak) 5,7 9,3 28,8 44,7 11,4 TR41* (Bursa, Eskişehir, Bilecik) 5,1 9,7 33,6 44,1 7,5 TR42* (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) 5,4 9,9 32,6 42,9 9,0 Türkiye Toplamı 6,1 9,5 31,3 43,6 9,5 Kentsel 5,5 10,3 35,5 43,6 5,0 Kırsal 7,1 8,0 23,4 43,5 17,9 * İstatistiki Bölge Birimi Seviye 2 yi temsil eder. Koyu renkle yazılmış şehirler Otoyoldan etkilenecek şehirlerdir. Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (www.turkstat.gov.tr, 2011). Meslekler (2) Şekil 15.6, 2009 tarihli verileri temel alarak, ulusal istihdamın ana ekonomik faaliyet alanlarına göre dağılımını sunar. (1)İstatistiksel parametreler yalnızca, vilayetler şeklinde tanımlanan bölgelerden oluşan ve yakınlıklarına göre gruplandırılan daha üst seviye İstatistiksel Bölge Birimleri için mevcut idi. İstatistiksel Bölge Birimi Sınıflandırması, Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemleriyle karşılaştırılmak üzere bir istatistiksel veri tabanı kurmak amacıyla Türkiye İstatistik Kurumu tarafından üretilmiştir. (2) Türkiye İstatistik Kurumu (www.turkstat.gov.tr, 2011)

16 Şekil Yılına Ait Ulusal Mesleki Dağılım Verileri (x1000 ve toplamın % si) 78; 0% 103; 1% 1081; 5% 1249; 6% 1339; 6% 5254; 25% Tarım, ormancılık, avcılık ve balıkçılık Toptan ve perakende ticaret, otelcilik ve restorancılık İmalat Toplumsal, sosyal ve kişisel hizmetler 3682; 17% Finans, sigorta, emlak ve ticari hizmetler İnşaat Ulaşım, iletişim ve depolama 3949; 19% 4542; 21% Madencilik ve cevhercilik Elektrik, gaz ve su Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (www.turkstat.gov.tr, 2011). Ulusal çapta en büyük istihdam alanı Tarım, ormancılık, avcılık ve balıkçılık tır (%26). Bunun ardından Toptan ve perakende ticaret, otelcilik ve restorancılık (%21), İmalat (%19) ve Toplumsal, sosyal ve kişisel hizmetler (%17) gelmektedir. Proje yle doğrudan bağlantılı olan İnşaat ve Taşımacılık, iletişim ve depolama hizmetleri sektörlerinin oranı sırasıyla %6 ve %5 dir. Dört ekonomik aktivite grubu şeklinde sadeleştirilmiş olan karşılaştırılabilir veriler, Tarım ve Sanayi nin ulusal seviyede nispeten eşit dağıldığını göstermektedir. %25 erlik paya sahip tarım ve sanayi sektörlerini, %29 luk payla Hizmet sektörü ve %21 lik payla Ticaret sektörü izlemektedir. Ancak en büyük payın Sanayi ve Hizmetler e ait olduğu kentsel alanlarla, toplam istihdamın %60 ından fazlasının Tarım sektöründe olduğu kırsal alanlar arasında büyük farklar bulunmaktadır (Şekil 15.7). Otoyol un güzergâhı üzerindeki iller, istihdam kategorilerinin dağılımı açısından hem birbirinden, hem de ulusal tablodan farklıdır. Bu farklılığın sebebi büyük oranda, bu şehirlerin sanayileşme ve kentleşme yolunda kat ettikleri mesafedir. Bursa ve Kocaeli gibi yüksek seviyede sanayileşmiş ve kentleşmiş illerde çalışan nüfusun büyük çoğunluğu (sırasıyla %41 i ve %33 ü) sanayi sektöründe çalışmaktadır. Balıkesir ve Manisa da ise tarım sektöründe çalışan nüfusun oranı nispeten yüksektir (sırasıyla %40 ve %39); bu tablo, Türkiye deki kırsal alanların koşullarını yansıtmakta ve tarımın bu kentlerin ekonomisinde ulusal verilere göre ne kadar önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Nüfusunun çoğunluğu (%37) Hizmet sektöründe çalışan İzmir, Türkiye nin şehirleşmiş bölgeleriyle benzerlik göstermektedir

17 Şekil 15.7 Dört Ana Ekonomik Faaliyetin Karşılaştırılması (toplamın % si) 100% 90% % % 13 İstihdam Oranı ( %)l 60% 50% 40% Servis Ticaret Endüstri Tarım 30% 63 20% 32 10% 25 0% 4 Kırsal Kentsel Türkiye Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (www.turkstat.gov.tr, 2011). SSÇ sonuçlarına göre yerel nüfus genelde tarımsal faaliyetler ve/veya hayvancılıkla uğraşmaktadır. Güzergâhın kuzey kısmında ise coğrafi ve iklimsel koşullardaki farklılıklar nedeniyle, sanayi faaliyetleri tarımsal faaliyetlere kıyasla daha fazla önem kazanmıştır. Bu sonuç, Tablo 15.6 da gösterilen TÜİK in en güncel verileriyle (Tarımsal Nüfus Sayımı, 2001) uyum içerisindedir. Tablo 15.6 Tarımsal faaliyetlerde bulunan hane sayısı, 2001 İl/Faz Toplam Hane Tarımsal faaliyetlerde bulunan toplam hane Tarımsal faaliyetlerde bulunmayan topam hane Tarımsal faaliyetlerde bulunan hanelerin oranı (%) Kocaeli F Yalova F Bursa F1/ F Balıkesir F Manisa F İzmir F Kaynak: Tarımsal Nüfus Sayımı, 2001 (http://www.turkstat.gov.tr/veribilgi.do?tb_id=44&ust_id=13) 15-17

18 Gelir Dağılımı ve Yoksulluk (1) Gelir 2005 yılında, Türkiye de toplam gelir 228 milyar Türk Lirası idi. Bu rakamın %70 inden fazlası kentleşmiş alanlarda kazanılmaktaydı; yani, kentlerdeki hane başına düşen ortalama gelir, kırsal alanlardakinden önemli ölçüde fazlaydı (Tablo 15.7). Türkiye genelinde, vatandaşların yıllık harcanabilir gelirinin %39,2 sini maaşlar ve ücretler oluşturmaktadır; burada kentsel alanların payı %45,6, kırsal alanların payı ise %23,4 tür., Girişim ile ilgili en yüksek toplam gelir kırsal alanlarda bulunur ve bu gelir tarım sektörünün önemli düzeydeki payına bağlıdır (%29). Kırsal alanlarda, kira gelirlerinin çok düşük (ortalama ulusal kira gelirinin yarısından daha az) olması nedeniyle, emlak gelirleri de en düşük seviyededir. Yaklaşık %23 oranındaki ulaşım geliri bütün bölgeler için benzerdir. İller hakkında karşılaştırılabilir gelir verileri genel anlamda mevcut değildir. Yalnızca Batı Marmara, Doğu Marmara ve Ege (İstatistiksel Bölge Seviye 1) gibi daha üst coğrafi bölgelere dair veriler mevcuttur. Bu veriler Otoyol dan etkilenecek illeri kapsadığı gibi, etkilenmeyecek illeri de içermektedir. Otoyol dan etkilenmeyecek beş ile ek olarak, Bursa, Kocaeli ve Yalova gibi sanayi açısından daha gelişmiş illeri kapsayan Doğu Marmara, 2008 yılında en yüksek ortalama hane gelirine ( TL) sahiptir. Bu miktar genel anlamda, Türkiye genelindeki kentleşmiş alanların ortalama hane geliriyle paraleldir. İzmir ve Manisa nın yanı sıra altı ili daha kapsayan Ege bölgesindeki ortalama hane geliri, ulusal verilerden çok az düşük ( TL), kırsal kesimlerdeki ortalama hane gelirinden ise önemli derecede yüksektir. En düşük ortalama hane geliri TL ile (beş ilinden biri Balıkesir olan) Batı Marmara bölgesinde bulunmaktadır. Ancak bu rakam ulusal çapta kırsal alanların ortalama hane gelirinden yüksektir. (1) Türkiye İstatistik Kurumu (www.turkstat.gov.tr, 2011)

19 Tablo Yılı İçin Ortalama Yıllık Gelir Verileri (2008*) Gelir türü Türkiye Kentsel Kırsal Toplam gelir, TL (milyar) Toplam gelir, % 100% 70,8% 29,2% Ortalama hane geliri, TL* Gelir türlerine göre dağılım Yüzde (%) a. Ücret ve Maaş 39,2 45,6 23,4 b. Yevmiye 3,3 2,8 4,7 c. Toplam girişimsel 28,8 22,2 44,8 Tarım 9,5 1,5 29,0 İmalat 3,1 3,5 2,1 İnşaat 1,4 1,7 0,7 Ticaret 8,9 9,6 7,5 Hizmet 5,8 5,9 5,5 d. Emlak geliri 5,6 6,5 3,4 Kira geliri 2,9 3,6 1,2 Menkul kıymetler 2,7 2,9 2,2 e. Transferler 23,0 22,8 23,6 Devletten 20,0 19,4 21,6 Yurtdışından 0,8 1,0 0,6 Diğer 2,2 2,5 1,4 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (www.turkstat.gov.tr, 2011). Tablo 15.8, SSÇ de Muhtarlardan alınan bilgilere göre, Otoyol projesinden etkilenecek 41 köydeki tahmini ortalama gelir seviyelerini göstermektedir. Köylerin çoğunda ortalama gelir seviyesi yılda ila TL ile ulusal gelir seviyesi verileriyle hemen hemen aynı aralıkta seyretmektedir. Ancak köylerin %24 ünden çoğunda ortalama gelir seviyesi yılda TL ve üzeridir. Bu gelir çoğunlukla on köyün beşindeki tarım faaliyetleri ile elde edilmektedir. SSÇ sonuçlarına göre köy kökenli kişiler gelirlerinin büyük çoğunluğunu tarımsal faaliyetlerden elde ederken, Projenin etkisi altında olan mahallerde (=kentsel çevrelerde) yaşayan kişiler ise gelirlerinin çoğunu emekli maaşlarından ve inşaat faaliyetlerinden gelen maaş/yevmiyelerinden elde etmektedir. Ayrıca, özellikle kentsel alanlarda ev kiraları da gelir kaynaklarından biridir. SSÇ sırasında ortaya çıkan sonuçlardan biri de, kadınların genelde ev hanımı olarak (çoğunlukla) ve kendi hanelerinin tarım alanlarında ücretsiz işçi olarak, hane içinde çalıştığıdır. Ancak örneğin Yalova veya Manisa civarındaki bazı köylerde kadınlar fabrikalarda/seralarda yevmiyeli gündelik işçi olarak da çalışmaktadırlar. Bazı kadınlar ise ek gelir elde etmek amacıyla yaptıkları el işlerini yerel pazarlarda satmaktadırlar

20 Tablo 15.8 Köylerde Ortalama Hane Geliri Seviyesi (Yıllık) Gelir Aralığı Adet Yüzde TL TL TL TL TL ve üzeri Toplam ,0 Kaynak: SSÇ, 2011 Aşağıdaki Tablo 15.9, SSÇ kapsamındaki köylerde sürdürülen farklı ekonomik faaliyetlerden elde edilen ortalama yıllık gelirleri göstermektedir (1). En yüksek yıllık gelirlerin tarımsal faaliyetlerden geldiği açıkça görünmektedir. En karlı tarım faaliyeti ise yılda TL ye dek ulaşan gelir seviyesi ile sulamalı tarımdır. Seracılık, bahçecilik, yağmura dayalı tarım, hayvan besiciliği ve ormancılık da diğer kârlı faaliyetler olarak sayılabilir; dolayısıyla bu faaliyetler ilgili hanelerin önemli geçim kaynaklarıdır. Balıkçılık, kümes hayvancılığı ve arıcılık gibi faaliyetlerin önemli gelir kaynakları olmadığı açıkça görülmektedir. Yıllık ortalama getirileri sırasıyla TL ve TL olan madencilik ve ulaşım/iletişim de önemli gelir kaynakları olarak görülmektedir. Her iki tablodaki (Tablo 15.8 ve Tablo 15.9) bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, araştırma kapsamındaki köylerde bulunan hanelerin genelde birden fazla gelir kaynağına sahip oldukları açıkça görülebilir. Muhtarlar nüfusun %25 inin yıllık gelirinin TL, TL ve TL ve üzeri aralıklarda bulunduğunu belirtmiştir. (1) Bu gelir seviyelerinin SSÇ sırasında toplandığı ve kısa süreki araştırmanın doğası gereği, bu değerlerin bir aralık belirttiği ve nicelikselden ziyade niteliksel özellikler taşıdığı unutulmamalıdır. Bu rakamlar birebir örnek değildir, ama insanların gelirlerinin yaklaşık TL olan milli ortalamaya denk geldiğini, TL den ciddi miktarda düşük ise de, tarımın hanenin tek geçim kaynağı olmadığını işaret etmektedir

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

Sosyal Saha Çalışması (SSÇ)

Sosyal Saha Çalışması (SSÇ) Sosyal Saha Çalışması (SSÇ) Metodolojisi ve Sonuçlar İÇERİK 1 GİRİŞ 2 2 METODOLOJİ 3 2.1 HIZLI ÖN ARAŞTIRMA YÖNTEMİNİN SEÇİLME NEDENLERİ 3 2.2 YERLEŞİMLERİN SEÇİMİ 4 2.3 YERLEŞİMLERİN SEÇİMİNE İLİŞKİN

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014 EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 214 SOSYAL YAPI EĞİTİM İŞGÜCÜ EKONOMİK DIŞ TİCARET BANKACILIK TURİZM SOSYAL YAPI GÖSTERGELERİ YILLAR VAN TÜRKİYE 199 637.433 56.473.35 2 877.524 67.83.524 21 1.35.418 73.722.988

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

ULAŞIM. MANİSA www.zafer.org.tr

ULAŞIM. MANİSA www.zafer.org.tr ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 15 ve Harita

Detaylı

11. -9, KENTLEŞME HIZLANIRKEN EĞITIMLI, GENÇ NÜFUS GÖÇ EDIYOR ORTA KARADENIZ DE KIRSAL KALKINMANIN ROLÜ VE TARIM TOPRAKLARININ KORUNMASI

11. -9, KENTLEŞME HIZLANIRKEN EĞITIMLI, GENÇ NÜFUS GÖÇ EDIYOR ORTA KARADENIZ DE KIRSAL KALKINMANIN ROLÜ VE TARIM TOPRAKLARININ KORUNMASI ORTA KARADENIZ DE KIRSAL KALKINMANIN ROLÜ VE TARIM TOPRAKLARININ KORUNMASI TR83 BÖLGESİ Samsun un da içinde yer aldığı TR83 bölgesi, toplam yüzölçümü 37.523 kilometrekare ile Türkiye nin yaklaşık yüzde

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS

KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS YEREL-BÖLGESEL POLITIKALARIN PLANLANMASINDA SÖZ HAKKIMIZ KANAL İSTANBUL PROJESI KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS Türkiye nüfusunun yaklaşık beşte biri, yani 14 milyon 160 bin 467 kişi, İstanbul

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ NÜFUS ve KENTLEŞME 211 İÇİNDEKİLER 1.NÜFUS... 1 1.1. Nüfus Büyüklüğü, Nüfus Yoğunluğu ve Nüfus Artış Hızı... 3 1.2. Yaş ve Cinsiyet Dağılım Özellikleri... 8 1.2.1. Nüfusun

Detaylı

www.kuzka.gov.tr 1.1. Mali Yapı ve Finans 1.1.1. Banka Şube Sayısı TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop

www.kuzka.gov.tr 1.1. Mali Yapı ve Finans 1.1.1. Banka Şube Sayısı TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop 1.1. Mali Yapı ve Finans Ekonomik olarak tanımlanmış sınırlarda sermayenin yaygınlığı ve verimliliği genellikle mali ve finansal göstergelerle ölçülür. Bölgedeki bankaların durumu şube sayılarıyla, sermayenin

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI NİSAN, 2011 BÖLÜM 1: DOĞU MARMARA TR42 BÖLGESİ NE GENEL BAKIŞ BÖLÜM 2: ULUSAL GÖSTERGELER

Detaylı

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM Demografik Fırsat Penceresi

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM Demografik Fırsat Penceresi İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM 1. Dünya Çalışma Örgütü nün 213 yılında yayınladığı Global İstihdam Trendleri -213 verilerine göre; 212 yılında dünya genelinde toplam işsiz sayısı 197 milyonu bulmuş ve projeksiyonlara

Detaylı

1. EKONOMİK YAPI. 1.1. Temel Ekonomik Göstergeler

1. EKONOMİK YAPI. 1.1. Temel Ekonomik Göstergeler 1. EKONOMİK YAPI 1.1. Temel Ekonomik Göstergeler Bölge sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre 26 Bölge arasında son sırada bulunmaktadır. İller arasında bir karşılaştırma yapıldığında 81 il içersinde

Detaylı

amasya çorum samsun tokat TEMEL GÖSTERGELERLE TR83 BÖLGESİ

amasya çorum samsun tokat TEMEL GÖSTERGELERLE TR83 BÖLGESİ amasya çorum samsun tokat TEMEL GÖSTERGELERLE TR83 BÖLGESİ sunuş Türkiye de kurulan 26 kalkınma ajansı, bölgesel gelişme dinamiklerini bütün aktörlerin katılımını sağlayan bir anlayışla harekete geçirmek

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman 516 1. SEKTÖRÜN TANIMI Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı ISIC Revize 3 ve NACE Revize 1 sınıflandırmasına

Detaylı

EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ Açıklığı ve tutarlılığı sağlamak adına bu bölümde; ÇED raporlarında

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ İŞGÜCÜ

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ İŞGÜCÜ g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ İŞGÜCÜ TABLOLAR Tablo 1. Bazı Ülke ve Bölgelerin İstihdam Oranları (2012)... 1 Tablo 2. TR63 Bölgesi Yaş Gruplarına Göre İşgücüne Katılma Oranı... 3 Tablo 3. TR63 Bölgesi

Detaylı

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; Tarımı gelişmiş ülkelerin çoğunda hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı % 50 civarındadır. Türkiye de hayvansal üretim bitkisel üretimden sonra gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin yaklaşık

Detaylı

Araştırma Notu 16/191

Araştırma Notu 16/191 Araştırma Notu 16/191 7 Mart 2016 REİSİ KADIN OLAN 1,2 MİLYON HANE YOKSUNLUK İÇİNDE YAŞIYOR Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat

Detaylı

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 12 Eczacı Profili-1998-2007 II. 1998 ARAŞTIRMASI BULGULARI ll.l.toplumsal VE EKONOMİK ÖZELLİKLER Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 Tabloda

Detaylı

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2003/6 http://www.tek.org.tr 2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Zafer Yükseler Aralık, 2003

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

BASIN DUYURUSU 30 Nisan 2015

BASIN DUYURUSU 30 Nisan 2015 Sayı: 2015-34 BASIN DUYURUSU 30 Nisan 2015 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 22 Nisan 2015 Enflasyon Gelişmeleri 1. Mart ayında tüketici fiyatları yüzde 1,19 oranında artmış ve yıllık

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

KAVAK - SÖĞÜT 18.352 48.589 59.112 74.175 377.134 MEYVE DİĞER TARLA 3.969.837 Tablo 2

KAVAK - SÖĞÜT 18.352 48.589 59.112 74.175 377.134 MEYVE DİĞER TARLA 3.969.837 Tablo 2 KIRŞEHİR İLE İLGİLİ BAZI İSTATİSTİKLER 1. EKONOMİK YAPI 1.1. TARIM ve HAYVANCILIK Kırşehir, Türkiye'nin hububat depolarından biridir. Aynı zamanda Türkiye'nin önemli hayvan yetiştiricilik merkezlerinden

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ

EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ SAYI 12 EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ 2014 2. Çeyrek Yıllar İtibariyle Yatırım Teşvik Belgeli Yatırım Bilgileri YATIRIM TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ (ENERJİ YATIRIMLARI HARİÇ) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bölgemizde

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI. Son Güncelleme

GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI. Son Güncelleme TÜRKİYE ŞEKER SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL MERKEZİ GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI 2008 Son Güncelleme 29/07/2010 Şeker-İş Sendikası Genel Merkezi AR-GE(Araştırma Geliştirme) Birimi Karanfil Sokak,

Detaylı

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY Bugün, yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan performansıyla ülkesi için önemli bir katma değer oluşturan sayılı merkezlerden birisidir. Gelişmekte olan ekonomisine paralel olarak birçok sektörde yeni iş

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TR52 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR?

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TR52 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? KIRSAL KALKINMA, KURAKLIK VE EKOLOJİ: KONYA KARAMAN OVASI TR52 BÖLGESİ ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TR52 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? BÖLGESEL GELIŞME ULUSAL STRATEJISI BGUS Mekansal Gelişme Haritası

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ-2

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ-2 TR62 ADANA-MERSİN Sİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ-2 BÜLTEN NO 2 TR62 ADANA-MERSİN Sİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER Çukurova Kalkınma Ajansı sorumluluk alanı olan TR62 Düzey 2 Bölgesi

Detaylı

RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015

RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015 RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Ruanda ya ihracat yapan 1 firma bulunmaktadır. (AHENK KOZMETİK İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş) 30.06.2015 tarihi

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Rusya Federasyonu na ihracat yapan 623 firma

Detaylı

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU Ağustos 2013, Adana Hazırlayanlar Sabahattin Yumuşak; Adana Güçbirliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Özkan Başlamışlı; Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BİLECİK TARIM, TARIMA

Detaylı

TEPAV Perakende Güven Endeksi TPE

TEPAV Perakende Güven Endeksi TPE TPE Tanıtım Toplantısı Slide 1 tepav Yeni bir gösterge: TEPAV Perakende Güven Endeksi TPE 14 Ocak 2010 TPE Tanıtım Toplantısı Slide 2 Çerçeve TPE nereden çıkıyor? Perakende Anketi ve diğer perakende ölçüm

Detaylı

TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE

TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE Yıl: 24 Sayı:87 Nisan 2010 9 Güncel TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE Sıddık Ensari TÜİK periyodik olarak 2002 yılından beri düzenli bir şekilde yaptığı Hanehalkı Bütçe Anketleri sonuçlarını esas alan

Detaylı

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 Banu Akadlı Ergöçmen ve Mehmet Ali Eryurt Bu bölümde gebeliği önleyici yöntem kullanımı dışında kadının gebe kalma riskini etkileyen temel faktörler incelenmektedir.

Detaylı

2014 OCAK AYI İŞSİZLİK RAPORU

2014 OCAK AYI İŞSİZLİK RAPORU 2014 OCAK AYI İŞSİZLİK RAPORU HAZIRLAYAN 27.04.2014 RAPOR Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ Prof. Dr. Mustafa DELİCAN Doç. Dr. Levent ŞAHİN 1. İşgücü Türkiye İşgücü Piyasasının Genel Görünümü Toplam nüfusun

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE NİSAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

22. BANKACILIK İSTATİSTİKLERİ

22. BANKACILIK İSTATİSTİKLERİ Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi Bankacılık İstatistikleri 22. BANKACILIK İSTATİSTİKLERİ 22.1. Banka Şube Sayısı 2007-2011 Türkiye TR41 Bursa Eskişehir Bilecik 2007 7 906 365

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU

ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU Ağustos 2013, Adana Hazırlayanlar Doç. Dr. Sedat UÇAR, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tuba DEMİRCİOĞLU, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Davarcı;

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (MAYIS 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (MAYIS 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (MAYIS 2015) Tüketici Güven Endeksi (Nisan 2015) Tüketici Güven Endeksi bir önceki aya göre sınırlı bir artış sergilemiştir. 2015 Mart ayında 64.39 olan Tüketici

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI Bölgesel Sonuçlar 2004-2013 İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı İşgücü İstatistikleri Grubu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 TEMEL İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ... 5 YE İLİŞKİN İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ,

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/64

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/64 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/64 ALAN BELEDİYE, İLÇE VE KÖY SAYISI NÜFUS VE DEMOGRAFİ EĞİTİM ULUSAL HESAPLAR İŞGÜCÜ GİRİŞİM SAYISI KÜLTÜR SAĞLIK ULAŞTIRMA DIŞ TİCARET TURİZM TARIM ÇEVRE

Detaylı

İSTİHDAM VE İŞGÜCÜ PİYASASI RAPORU

İSTİHDAM VE İŞGÜCÜ PİYASASI RAPORU İSTİHDAM VE İŞGÜCÜ PİYASASI RAPORU Erhan DEMİRCAN Kasım, 12 Diyarbakır İçindekiler 1. TÜRKİYE'DE İŞGÜCÜ PİYASALARI, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK... 6 1.1.Türkiye de İşgücüne Katılım... 7 1.1.1. Türkiye'de İşgücünün

Detaylı

Kaynak : CIA World Factbook

Kaynak : CIA World Factbook Türk Plastik ve Mamulleri, Ambalaj Sektörü ve Plastik İşleme Makine Üreticileri İçin SIRBİSTAN Pazarının Değerlendirmesi GENEL BİLGİLER : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EIU tahminine göre Sırbistan

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2010 YILLIK SOSYO-EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2010 YILLIK SOSYO-EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2010 YILLIK SOSYO-EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Yayın Tarihi: Mayıs, 2011 MARKA Yayınları Serisi MAYIS 2011 Sayfa 2 TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ İÇİNDEKİLER RAPORUN AMACI VE KAPSAMI...

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI ve E-TİCARET Günümüz teknoloji çağında 2000 li yılların başından itibaren, özellikle bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bilgi toplumunun oluşmasına büyük katkı

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016 EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2016-25. 31 Mayıs 2016. Toplantı Tarihi: 24 Mayıs 2016

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2016-25. 31 Mayıs 2016. Toplantı Tarihi: 24 Mayıs 2016 Sayı: 2016-25 BASIN DUYURUSU 31 Mayıs 2016 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 24 Mayıs 2016 Enflasyon Gelişmeleri 1. Nisan ayında tüketici fiyatları yüzde 0,78 oranında artmış ve yıllık

Detaylı

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ Hazırlayan: Fethi SAYGIN Mart 2014 Kaynak :DESTATIS (Alman İstatistik Enstitüsü) GENEL DEĞERLENDİRME Ekonomi piyasalarındaki durgunluk ve sorunlara rağmen,

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 07 2014 Sayı 27 Genel Değerlendirme Şubat 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat 2014 verilerinin değerlendirildiği- 27. sayısında sigortalı

Detaylı

Konut Kredisi Piyasasına Bakış

Konut Kredisi Piyasasına Bakış Konut Kredisi Piyasasına Bakış Türkiye Konut Kredisi İstatistikleri (Ocak 2012 - Aralık 2012) 2012 Yıl Sonu Uyarı: Bu raporda sunulan istatistiklerin önemli bir kısmı Konutkredisi.com.tr web sitesinin

Detaylı

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası OTP harcamalarının AB bütçesinin önemli bölümünü kapsaması, bu politikayı bütçe tartışmalarının da odak noktası yaparken, 2014-2020 Mali Çerçeve içinde tarım, kırsal

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

Tablo 35 İldeki OSB lerin Elektrik ve Doğalgaz Tüketimi, OSB lerde bulunan Firma Sayıları ve İstihdam

Tablo 35 İldeki OSB lerin Elektrik ve Doğalgaz Tüketimi, OSB lerde bulunan Firma Sayıları ve İstihdam SANAYİ İldeki 3 ilçede üretim aşamasına geçmiş 4 OSB bulunmaktadır. İlde üretim aşamasına geçmiş OSB bulunan ilçeler; Kütahya Merkez (2 adet), Gediz ve Tavşanlı dır. Ayrıca Simav ilçesinde ise aktif olmayan

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Küresel İzleme Raporu 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Raporu bir orta dönem değerlendirmesidir. 2000 yılından bu yana gerçekleşen önemli gelişmeler 1999-2005 yılları

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2011 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

ÇİMENTO SEKTÖRÜ 10.04.2014

ÇİMENTO SEKTÖRÜ 10.04.2014 ÇİMENTO SEKTÖRÜ TABLO 1: EN ÇOK ÜRETİM YAPAN 15 ÜLKE (2012) TABLO 2: EN ÇOK TÜKETİM YAPAN 15 ÜLKE (2012) SEKTÖRÜN GENEL DURUMU Dünyada çimento üretim artışı hızlanarak devam ederken 2012 yılında dünya

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

2011 Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri

2011 Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 02/05/2012 tarihinde açıklanan, yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı haber bültenine göre; Hanehalkı

Detaylı

10 BAŞLIKTA BALIKESİR

10 BAŞLIKTA BALIKESİR 10 BAŞLIKTA BALIKESİR 2012 Sayfa 2 / 9 İçindekiler 1. COĞRAFİ VE İDARİ YAPI... 4 2. NÜFUS... 4 3. EĞİTİM VE SAĞLIK... 5 4. ULAŞIM... 6 5. TARIM... 7 6. İŞGÜCÜ... 7 7. SANAYİ... 7 8. MADENCİLİK VE ENERJİ...

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER TABLOLAR Tablo 1. TR63 Bölgesi Doğum Sayısının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)... 1 Tablo 2. Ölümlerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)...

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ! İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!! IŞIL KURNAZ" GAZİ ÜNİVERSİTESİ UNDP 2014 İNSANİ GELİŞME RAPORU# TÜRKİYE TANITIM

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

ALMANYA ÜLKE RAPORU 23.03.2015

ALMANYA ÜLKE RAPORU 23.03.2015 ALMANYA ÜLKE RAPORU 23.03.2015 ALMANYA ÜLKE RAPORU 23.03.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Almanya ya ihracat yapan 1.073 firma bulunmaktadır. 31.12.2014 tarihi

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU:

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) (Ocak 2013 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ocak 2013 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 14 Nisan 2013 tarihli

Detaylı

Tablo 41. 2011 Yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-1 e göre Bireylerin Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranı

Tablo 41. 2011 Yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-1 e göre Bireylerin Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranı 1.9 Hanehalklarında Bilişim Teknolojileri Kullanımı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, 2011 yılında Türkiye genelinde internete erişim imkânı olan hanehalkı oranı %42,9

Detaylı

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Hazırlayan: Erhan DEMİRCAN Uzman Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Hazırlayan: Erhan DEMİRCAN Uzman Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org Azerbaycan Enerji GÖRÜNÜMÜ Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi EKİM 214 www.hazar.org 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Geniş Hazar Bölgesi ne yönelik enerji,

Detaylı

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU Dünyada büyüyen gıda ihtiyacı ve özellikle güvenli gıdaya

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER

EKONOMİK GÖSTERGELER EKONOMİK GÖSTERGELER 1. özel SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİLER 2. HANE HALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ 3. KISA VADELİ DIŞ BORÇLARIN GELİŞİMİ 4. SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ Dr. Adem KORKMAZ 1. ÖZEL SEKTÖRÜN

Detaylı