Hitit Rallisi nde Çorumlu imzasý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hitit Rallisi nde Çorumlu imzasý"

Transkript

1 Aðaç diplerine atýlan izmarite uyarý Temizliði konusunda Türkiye'ye nam salmýþ Çorum, bugünlerd e örnek bir projeyi daha hayata geçiriyor. * HABERÝ DE Vatandaþlarýn sigara izmaritlerini aðaç diplerine atmamalarý konusunda uyarýlarda bulunuluy- Osmancýk yoluna yeni asfalt Belediye, Çorum- Osmancýk yolunun. metrelik bölümünü geniþletti. Daha önce.6 metrelik kýsmý tamamlanan yolun Bayat Gediði Köprüsü'ne kadar olan.7 metrelik kýsmý da tamamlanarak 6 þeritli bölünmüþ yol Çorum halkýnýn hizmetine sunuldu. * HABERÝ DE 6 þeritli bölünmüþ yol Çorum halkýnýn hizmetine sunuldu. ÇORUM EKÝM PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Bakan Eroðlu Çorum da Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu, Hitit Üniversitesi -5 Akademik Yýlý Açýlýþ ve Kuzey Kampüs Temel Atma Töreni için bugün Çorum a geliyor. * HABERÝ DE Prof. Dr. Veysel Eroðlu Hitit Rallisi nde Çorumlu imzasý Türkiye'nin en büyük rallisi olarak kabul edilen Türkiye Ralli Þampiyonasý'nýn son etabý olan. Ankara Hitit Rallisi, iki Çorumlu'nun imzasýný taþýdý. Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Asým Balcý verdiði destekle ralli tutkunlarýnýn gönlünü fethederken, MONO Workshop Reklam Ajansý Sahibi Ankara Motor Sporlarý Kulübü Baþkan Yardýmcýsý Mesut Sami Býyýk da organizasyon komitesi baþkan yardýmcýsý olarak rallinin omurgasý oldu. * HABERÝ 9 DA Canik Belediye Baþkaný Osman Genç, Bursalý iþ adamlarýný Samsun'a yatýrým yapmaya davet etti. Çorum OSB örnek oldu Canik Belediye Baþkaný Osman Genç, Bursalý iþ adamlarýnýn ziyaretinde Çorum Organize Sanayi Bölgesi ni örnek gösterdi. * HABERÝ 6 DA Boþanmalarýn nedeni geçimsizlik Türkiye de boþanmalarýn yüzde 97 sinin nedeni geçimsizlik olarak kayýtlara geçti. * HABERÝ 5 DE M. Salih Uras Mecitözü nden hizmete teþekkür CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ve Mecitözü Belediye Baþkaný Ünal Yavuz, Belediye Meclis Üyesi Ali Bulut Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ederek hizmete teþekkür ettiler. * HABERÝ DE CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ve Mecitözü Belediye Baþkaný Ünal Yavuz, Belediye Meclis Üyesi Ali Bulut Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Toyota ya büyük ödül Þamlýoðlu Otomotiv in bayiliðini üstlendiði Toyota, dünyanýn en deðerli otomotiv markasý seçildi. OTOPARK Tanýtým Günleri'nde konuþan Þamlýoðlu Otomotiv Genel Müdürü Onur Þamlý, Toyota nýn 6 yýlýndan bu yana 7'nci kez ayný ödüle layýk görüldüðünü söyledi. * HABERÝ DA Toyota nýn 7. kez en deðerli otomotiv markasý seçeldiði belirtildi. BU ÝDDÝA ÝNCELENMELÝ Yardým kömürünü satanlar var! Kömür ve Odun Satýcýlarý Derneði Baþkaný Mustafa Mert, ihtiyacý olanlara daðýtýlan fon kömürlerinin mülteciler ve ihtiyacý Mustafa Mert olmadýðý halde fon kömürü alanlar tarafýndan piyasada satýldýðýný ileri sürdü. * HABERÝ 5 DE Hava kirliliðine karþý tedbirler Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü hava kirliliðine karþý alýnmasý gereken önlemleri açýkladý. * HABERÝ 5 DE Seyit Ahmet Sancak CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve bir gurup Bahabey esnafý, Bahabey Caddesi'nde uygulanan ücretli otopark uygulamasýndan vazgeçilmesini istedi. Bahabey esnafýnýn otopark tepkisi CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve bir gurup Bahabey esnafý, Bahabey Caddesi'nde uygulanan ücretli otopark uygulamasýndan vazgeçilmesini istedi. Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, "Eðer burada önü alýnamayan olaylar çýkarsa, müsebbibi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'dür." dedi. * HABERÝ DE

2 PERÞEMBE EKÝM Mecitözü nden hizmete teþekkür HP Çorum Milletve- Tufan Köse ve Ckili Mecitözü Belediye Baþkaný Ünal Yavuz, Belediye Meclis Üyesi Ali Bulut Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Baþkan Yavuz, ilçeye Uslu ya ziyaretler sürüyor utsal topraklarda KHac ibadetini yerine getiren Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'ya hayýrlý olsun ziyaretleri devam ediyor. Uslu'yu Türkiye Büyük Millet Meclisindeki makamýnda ziyaret eden Milletvekilleri, Belediye Baþkanlarý, AK Parti Genel Merkez Yöneticileri ve dostlarý Hac ibadetlerinin hayýrlý olmasýný dileyerek, geçmiþ olsun dileklerini ilettiler. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ziyaretleri nedeniyle misafirlerine teþekkür etti. Bakan Eroðlu Çorum da rman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. ODr. Veysel Eroðlu, Hitit Üniversitesi -5 Akademik Yýlý Açýlýþ ve Kuzey Kampüs Temel Atma Töreni için bugün Çorum a geliyor. Vali Ahmet Kara ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü yü de ziyaret edecek olan Bakan Eroðlu, bugün saat 6. da Turgut Özal Konferans Salonu nda gerçekleþtirilecek Koordinasyon Toplantýsý na da katýlacak. (Haber içme suyu hizmetinin getirilmesinde emeði geçen Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'ya teþekkür ederek plaket verdi. Plaketin üzerinde "Sayýn vekilim ilçemizde had safhada bulunan su sýkýntýsýnýn çözümü için yapmýþ olduðunuz katkýlarýnýz ile Mecitözü halkýnýn yüreðine su serptiniz, inþallah sayenizde musluklarýmýzdan da kesintisiz su akacak. Size þahsým ve Mecitözü halký adýna en içten minnet duygularýmýzla þükranlarýmýzý sunarým" ifadeler yer aldý. Çorum Milletvekili CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ve Mecitözü Belediye Baþkaný Ünal Yavuz, Belediye Meclis Üyesi Ali Bulut Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ise, yapýlan ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Çorum.976 km alana sahip olan Çorum ilimizin her topraðý bizim için önemli. Her ilçenin önceliðini dikkate alarak hizmet ediyoruz. Mecitözü de bizim deðerli bir ilçemiz hizmetlerimizi hemþehrilerimizden elbette ki esirgemeyeceðiz. Ýlçe halkýmýzýn zaruri ihtiyacý olan içme suyunda sýkýntý yaþanmamasý, hemþehrilerimize olan sorumluluðumuzun gereði olarak siyaset gözetmeksizin sizlerin talebi üzerine Ýller Bankasý Genel Müdürü Mehmet Turgut Dedeoðlu ile görüþerek gerekli onayý almýþtýk. Ýlçemizde artýk su sýkýntýsý yapýlan çalýþmalarla en alt seviyeye indirilecektir. Mecitözü hemþehrilerimize hayýrlý uðurlu olsun " dedi. Kutsal topraklarda Hac ibadetini yerine getiren Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'ya hayýrlý olsun ziyaretleri devam ediyor. Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu Uðurludað Kaymakamý Hasan Gümüþcü ve Belediye Baþkaný Recep Torun, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi Cahit Baðcý yý makamýnda ziyaret ettiler. Baðcý Uðurludað ýn taleplerini dinledi ðurludað Kaymakamý Hasan Gümüþcü ve Be- Baþkaný Recep Torun, AK Parti Çorum Ulediye Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi Cahit Baðcý yý makamýnda ziyaret ettiler. Ziyarette Þendere Göleti nin durumu hakkýnda bilgi alan Gümüþcü ve Torun, Uðurludað a müstakil bir Emniyet Müdürlüðü Binasý ve sentetik çim saha talebinde bulundular. Ziyaretleri nedeniyle teþekkür eden Baðcý, Uðurludað ýn projelerine her zaman destek vereceklerini ifade etti. Sentetik çim sahanýn gündemde olduðunu belirten Baðcý, Emniyet Binasý ile ilgili talebi de takip edeceklerini söyledi. Týmarlý (Kýzýlýrmak ) Sulama Projesi nin yýlý sonu tamamlanacaðýný ve hemen ihaleye gönderileceðini de hatýrlatan Baðcý, ayrýca Þendere Göleti'nin durumu ile ilgili olarak Kalkýnma Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Cüneyt Düzyol ile görüþerek talebi iletti. Ekonomi iþleri Baþkanlýðý na þeker brifingi HURÞÝT BOZKURT K Parti Ekonomi Ýþle- Baþkan Yardýmcýlý- Ari ðý görevine atanan AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkanlýðý olarak þeker brifingi aldýklarýný bildirdi. Baðcý, sosyal medya üzerinden takipçilerine yaptýðý paylaþýmda, Ekonomi Ýþleri Baþkanlýðý olarak Türkþeker ve Özelleþtirme Ýdaresi nden üçüncü þeker brifingini aldýklarýný belirtti. Cahit Baðcý, AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkanlýðý olarak þeker brifingi aldýklarýný bildirdi. Uslu ve Külcü nikaha katýldý K Parti Çorum AMilletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ile Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Genel Baþkan Baþdanýþmaný Hüseyin Çelik'in oðlunun nikah merasimine katýldý. AK Parti Genel Baþkan Baþdanýþmaný Hüseyin Çelik'in oðlunun nikah merasimine. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan,. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Baþbakan Ahmet Davutoðlu, Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez, Bakanlar, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, çok sayýda milletvekili, sanat ve iþ dünyasýndan da davetli katýldý. AK Parti Genel Baþkan Baþdanýþmaný Hüseyin Çelik'in oðlu Ali Ekrem Çelik ve gelin Esin Erdal çiftinin nikah þahitliklerini ise Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Baþbakan Ahmet Davutoðlu,. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ile Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez yaptý. Çiftin nikâhýný Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek kýydý. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Genel Baþkan Baþdanýþmaný Hüseyin Çelik ve eþi Þahsenem Çelik ile gelinin ailesi Nesrin- Ali Erdal'ý tebrik ederek, genç çifte mutluluklar diledi. AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ile Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, nikah törenine katýldý. Lahmacun Ýskender Pide Çorba Yaprak Döner Gece. e kadar servisimiz mevcuttur. Hürriyet Meydaný No: (Saat Kulesi Karþýsý) Tel: (Ç.HAK:5)

3 Osmancýk yoluna yeni asfalt B elediye, Çorum-Osmancýk yolunun. metrelik bölümünü geniþletti. Daha önce.6 metrelik kýsmý tamamlanan yolun Bayat Gediði Köprüsü'ne kadar olan.7 metrelik kýsmý da tamamlanarak 6 þeritli bölünmüþ yol Çorum halkýnýn hizmetine sunuldu. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, Çorum Belediyesi'nin çevreyolundan Bayat Gediði'ne kadar olan. metrelik kýsýmda düzenleme çalýþmasý yaptýðýna dikkat çekerek yolun asfaltlanmasý için.5 ton asfalt kullandýklarýný vurguladý. Yolda yapýlan düzenleme ve geniþletme çalýþmalarýnýn,5 Milyon TL'ye mal olduðunu kaydeden Alper Zahir, "Son 5 yýlda (Ç.HAK:6) yaptýðýmýz cadde ve yol geniþletme çalýþmalarýmýz halkýmýzýn beðenisini kazanýyor. Daha geniþ yollar planlýyor, mevcut yollarýmýzý da istimlakler yaparak geniþletiyoruz. Osmancýk Caddesi'nde yaptýðýmýz çalýþmalarýmýz bölge sakinlerini olduðu kadar tüm hemþehrilerimizi de memnun etti. Ýnþallah asfalt ve yol ekiplerimiz bir kaç gün içinde çalýþmalarýný tamamlayacak. Çorum'u prestij yollarla donatmaya devam ediyoruz. Osmancýk yolunu da þerit gidiþ þerit geliþ olmak üzere 6 þeritli bir yol haline getirdik. Osmancýk yolu tüm hemþehrilerimize hayýrlý olsun." dedi Bayat Gediði Köprüsü de geniþletildi Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, Osmancýk Caddesi'nin geniþletilmesi ile birlikte Bayat Gediði Köprüsü'nün de 6 þeritli yola uygun olarak geniþletildiðini kaydetti. Bayat Gediði'ne 5 metre uzunluðunda inþa ettikleri köprünün maliyetinin 5 bin TL olduðunu dile getiren Alper Zahir, ihtiyaç duyulan diðer bölgelerde de yol, köprü ve menfez yapýmý planladýklarýnýn altýný çizdi. Belediye den okullara asfalt desteði 6 þeritli bölünmüþ yol Çorum halkýnýn hizmetine sunuldu. orum Belediyesi, Ba- Atatürk Ýl- Çþöðretmen kokulu, Ortaokulu ve Ýmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesini asfaltladý. Okul bahçesinin.5 metre geniþliðinde olduðunu ve asfalt serimi için 6 ton asfalt serimi yaptýklarýný söyleyen Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, Çorum Belediyesi'nin daha önce de þehir Çorum Belediyesi, Baþöðretmen Atatürk Ýlkokulu, Ortaokulu ve Ýmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesini asfaltladý. genelinde birçok okulun bahçesini asfaltladýðýný hatýrlattý. Belediye'nin imkânlarý doðrultusunda okullara her türlü bakým ve onarým desteði saðladýklarýný ifade eden Zahir, "Biz gençlerimizin daha iyi ortamlarda okumalarýný istiyoruz. Bu doðrultuda okullardan gelen talepleri imkânlar ölçüsünde ivedilikle hayata geçiriyoruz." dedi. Baþöðretmen Atatürk Ýlkokulu Müdürü Ceylan Þahin, Çorum Belediyesi'nin okullarýna yaptýðý asfalt çalýþmasý nedeniyle teþekkür etti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü baþta olmak üzere emeði geçenlere þükranlarýný sunan Ceylan Þahin, "Belediyemiz okulumuzun baþkaca ihtiyaçlarý için de bizlere destek oluyor. Bundan böyle öðrencilerimiz daha temiz ve düzenli bir bahçede doyasýya oynayabilecek." diye konuþtu. Çorum Belediyesi yýlýnda Baþöðretmen Atatürk Ýlkokulu ve Ortaokulu baþta olmak üzere Özejder Sosyal Bilimler Lisesi, Mimar Sinan Anaokulu, Buhara Kýz Ýmam Hatip Lisesi, Bahçelievler, Albayrak, Salim Akdoðan ve Bekir Aksoy Ýlkokullarý ile Nisan Ortaokulu ve Anadolu Lisesi'nin bahçesini de asfaltladý. TEÞEKKÜR Ekim Cumartesi günü vefat eden eþim Zeliha Kaynar ýn vefatýna kadar ilgi ve desteklerini esirgemeyen PERÞEMBE EKÝM Vatandaþlarýn sigara izmaritlerini aðaç diplerine atmamalarý konusunda uyarýlarda bulunuluyor. Aðaç diplerine atýlan izmarite uyarý emizliði konusunda Türkiye'ye nam Tsalmýþ Çorum, bugünlerde örnek bir projeyi daha hayata geçiriyor. Belediye Temizlik Ýþleri Müdürlüðü, ilk olarak Gazi ve Ýnönü Caddelerinde baþlattýðý bir uygulama ile vatandaþlarýn sigara izmaritlerini aðaç diplerine atmamalarý konusunda uyarýlarda bulunuyor. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, özellikle Gazi ve Ýnönü caddelerinde gezen vatandaþlarýn sigara izmaritlerini cadde üzerindeki aðaç diplerine attýklarýný, bu durumun hem kendilerini üzdüðünü hem de Çorum'un temizlikte marka þehir vizyonuna yakýþmadýðýný vurguladý. Her iki cadde üzerinde görev yapan Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ekiplerinin en zorlandýðý konunun cadde üzerindeki aðaçlarýn diplerindeki izmaritleri temizlemek olduðunu, izmaritleri temizlemenin personele zaman kaybettirdiðine vurgu yapan Turhan Candan, "Ýlk olarak 5 adet bilgilendirici levhayý aðaçlarýn diplerine diktik. Vatandaþlarýmýzýn bu konuda daha duyarlý olacaklarýna inanýyorum. Hemþehrilerimizin temizlik bilinci zaten Türkiye'ye örnek olmuþ durumda. Þehrimiz, temizlik konusunda diðer þehirlere hep örnek oldu. Ýnþallah bundan sonra da bu durum deðiþmeyecek. Biz, Çorum Belediyesi olarak zaman zaman vatandaþlarýmýzý bilinçlendirici ve uyarýcý kampanyalar düzenliyoruz. Aðaç diplerine izmaritlerin atýlmamasý konusunda yaptýðýmýz çalýþmamýz da bunlardan bir tanesi." dedi. Belediye Temizlik Ýþleri Müdürlüðü, ilk olarak Gazi ve Ýnönü Caddelerinde yeni bir uygulama baþlattý. Elitpark Hastanesi Baþhekimi Opr. Dr. Ömer Akkaþ Beyin Cerrahý Opr. Dr. Mehmet Duyar Dahiliye Uzm. Dr. Ahmet Tunç Nöroloji Uzm. Dr. Enis Erdem Hastane Müdürü Mehmet Karakaþ Muhasebe Müdürü Özlem Özdemir ile hastane yoðun bakým hemþire ve hasta bakýcýlarýna, hastane yönetimine, cenaze merasimimize bizzat katýlan, telefonla taziyelerini bildiren, tüm dost ve akrabalarýmýza teþekkür ederiz. Eþi: Vedat Kaynar ve Ailesi

4 PERÞEMBE EKÝM Trabzon ve Kayseri de tanýtým itit Üniversitesi HTrabzon ve Kayseri de tanýtým yaptý. Üniversitetanýtým etkinlikleri kapsamýnda, 6-7 Ekim tarihleri arasýnda Trabzon da ve - Ekim tarihleri arasýnda ise orum Hitit ÇÜniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, Sungurlu Meslek Yüksekokulu nun öðrenci sayýsýnýn 7 olduðunu söyledi. Sungurlu Meslek Yüksekokulu tercih edilen bir Meslek Yüksekokulu olarak açýlan yeni bölümlerle birlikte büyümeye ve geliþmeye devam ettiðini söyleyen Karacif, " Meslek Yüksek Okulumuzda 6 tane normal öðretim programýmýz var. tane de ikinci öðretim programýmýz var. Bu programlarýmýz öðrenciler tarafýndan oldukça raðbet gören programlar. Bunlar Bilgisayar Programcýlýðý, Ýþletme Yönetim, Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði, Çocuk Geliþimi, Týbbi Tanýtým Pazarlama ve Dýþ Ticaret Programý olmak üzere 6 adet normal öðretim, tane de ikinci öðretim programýmýz mevcut" dedi. Öðrenci sayýlarýnýn arttýðýný Kayseri de öðrencilerle buluþtu. Educaturk Trabzon Yükseköðretim Fuarý nda birçok öðrenci, veli ve rehber öðretmenin dikkatini çeken üniversite standýnda, Meslek Yüksekokulu Müdürü söyleyen Karacif, "Diðer ilçelerimize göre en yük Sungurlu Meslek Yüksek Okulu'nda bulunuyor. Þuanda ek yerleþtirmelerle beraber toplamda 7 öðrencimiz oldu. Bu sayýsý þimdiye kadar ulaþýlan en yüksek sayýdýr. Programlarýmýz hem güzel hem de iþ imkaný olan programlar olduðu için öðrencilerimiz okulumuzu tercih ediyorlar. Ýnþallah kampus inþaatýmýz tamamlandýðýnda bu sayý daha da fazla olacaðýna inanýyorum" þeklinde konuþtu. Kampusun temel Prof. Dr. Menderes Suiçmez, Meslek Yüksekokulu Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serhat Oðuzhan Kývrak, Basýn-Halkla Ýliþkiler personeli Satý Altýntaþ ve Bilimsel Araþtýrma Projeler Birimi personeli Bahriye Kerman yer aldý. atma töreninin 7 Haziran tarihinde atýldýðýný hatýrlatan Karacif, "Yüklenici firma tarafýndan çalýþmalar tüm hýzýyla devam ediyor. Her hafta gerekli incelemeleri yapýyoruz ve binalarýmýzýn her gün biraz daha yükseldiðini görüyoruz. Derslik binamýz belirli bir seviyeye geldi. kapalý otoparkýmýz tamamlanma seviyesine geldi. Trafo ve yönetim binamýzýn inþaatý baþlamak üzere. Kantin, Yemekhane, kafeterya binamýzda var. Ýnþallah çok kýsa bir süre sonra Sungurlu meslek Kayseri de düzenlenen eðitim fuarýnda ise Fen- Edebiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Naki Çolak ile Arþ. Gör. Tuðçe Göver ile Basýn-Halkla Ýliþkiler personeli Satý Altýntaþ ve Bilimsel Araþtýrma Projeler Birimi personeli Bahriye Kerman görev aldý. Her yýl yenilenen tanýtým materyalleri ve stant tasarýmýyla katýldýðý tanýtým etkinliklerinde ziyaretçilerin dikkatlerini çeken üniversite, gerçekleþtirilen eðitim fuarlarýnda da öðrencilerin ve rehber öðretmenlerin ilgi odaðý haline geldi. Düzenlenen eðitim fuarlarýnda birçok vakýf ve devlet üniversitesi yer alýrken, standlarý ziyaret eden öðrencilere, öðrenci velilerine ve rehber öðretmenlere üniversite hakkýnda tanýtýcý bilgiler verilerek öðrenci olmanýn avantajlarý anlatýldý. Üniversite tanýtým etkinliklerine - Kasým tarihlerinde Ankara da düzenlenecek olan eðitim fuarý ile devam edilecek. Haber Merkezi Kuzey Kampüs temeli bugün atýlacak.c. Orman ve Su Ýþleri T Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu nun katýlýmýyla gerçekleþtirilecek Hitit Üniversitesi -5 Hitit Üniversitesi Trabzon ve Kayseri de tanýtým yaptý. Üniversite tanýtým etkinliklerine - Kasým tarihlerinde Ankara da düzenlenecek olan eðitim fuarý ile devam edilecek. Akademik Yýlý Açýlýþ ve Kuzey Kampüs Temel Atma Töreni bugün yapýlacak. Kuzey Kampüs Temel Atma Töreni saat. de; Akademik Sungurlu MYO nun öðrenci sayýsý arttý Çorum Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif Yýl Açýlýþ Töreni ise saat. da Fen Edebiyat Fakültesi Spor Salonu nda gerçekleþtirilecek. (Haber Merkezi) Yüksek Okulu kampüsüne kavuþmuþ olacak. Bu yýllarca beklenen bir geliþmeydi. ilk etapta yaklaþýk 9.5 metrekare derslik ve idari büro inþaatý yapýlacak. Bu bizim için en temel binalardan birisi. Diðer binalar bununla birlikte inþaat çalýþmalarý sürüyor" diye konuþtu. Karacif, "Gerek Üniversitemizde gerekse Yüksek okulumuzda elde edilen bu baþarýlar tesadüfi olmayýp ortaya konulan gayretli çalýþmalarýn bir sonucudur. Bu baþarýda en büyük paya sahip olan sayýn Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan baþta olmak üzere, akademik ve idari personelimize, Yüksekokulumuzdan desteklerini esirgemeyen Yerel Yöneticilerimize, iþ adamlarýmýza, sivil toplum kuruluþlarýmýza ve gönüldeþlerimize içtenlikle teþekkür ederim" ifadelerini kullandý.(ýha) Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) tarafýndan Orta Karadeniz Bölgesi Sýnýrötesi Ýþbirliði Ýþ Forumu düzenlendi. Rektör iþbirliði forumuna katýldý rta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) tarafýn- Orta Karadeniz Bölgesi Sýnýrötesi Ýþbirli- Odan ði Ýþ Forumu düzenlendi. Anemon Otel de düzenlenen foruma Kalkýnma Bakan Yardýmcýsý Mehmet Ceylan, Samsun Valisi Ýbrahim Þahin, Amasya Valisi Ýbrahim Halil Çomaktekin, Tokat Valisi Cevdet Can, Samsun Büyükþehir Belediye Baþkaný Yusuf Ziya Yýlmaz, Amasya Belediye Baþkaný Cafer Özdemir, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan, OKAGenel Sekreteri Mevlüt Özen ve iþ adamlarý katýldý. Forumun açýlýþ konuþmasýný yapan OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, Bu toplantýnýn üçüncüsünü düzenliyoruz. Ajansýmýzýn kanunla verilmiþ en önemli vazifelerden birisi bölgemizin tanýtýmýný yapmak ve bölgede yatýrým ortamý oluþturmaktýr. Bu istikamette Karadeniz in karþýsýnda bulunan bütün ülkelerle bir iþbirliði ortamý oluþturmaya çalýþýyoruz. Ayný zamanda sýnýr ötesi iþbirliði programý çerçevesinde de bu ülkelerle bir network oluþturduk. Bu gün boyunca konuklarýmýz bu networku burada çalýþacaklar hem de bölgemizdeki iþadamlarý ve iþ kadýnlarýyla buluþmuþ olacaklar dedi. ÝHRACATTA HEDEFLEDÝÐÝMÝZ NOK- TALARA HENÜZ ULAÞAMADIK Konuþmasýna Samsun u tanýtarak baþlayan Samsun Büyükþehir Belediye Baþkaný Yusuf Ziya Yýlmaz, Samsun un þu anda 5 tane büyük organize sanayi bölgesi var. Buralarda üretim yapýlýyor ama ihracatta hedeflediðimiz noktalara henüz ulaþamadýk. Hedeflere ulaþamayýþýmýzýn temel nedenleri hiç þüphesiz bu toplantýda tartýþýlacaktýr. Samsun sadece bizim toplantýmýzýn gündemi olan sýnýr ötesi iþbirliði ve sýnýr ötesi ticaret iliþkilerinin ve ekonominin büyütülmesine dönük olan bir perspektifte koþarken, bir taraftan da þehircilik adýna da dünyanýn modern þehirleri, dünyanýn modern, çaðdaþ ve insaný mutlu eden þehirlerinden biri olma yönünde de hýzla geleceðe doðru koþmaktadýr. Þehircilik adýna temel felsefemiz mutlaka dünü unutmayan, dünü saklayan, bugünü en güzel þekilde insanýmýza yaþatmak ve yarýný kurgulamaya dönük bir þehircilik felsefemiz var. Yani þehircilik felsefemizin temelinde dünü saklayan, bugünü yaþayan, yarýný kurgulayan bir þehir olma yönünde geleceðe hýzla koþuyoruz diye konuþtu. KATMA DEÐERÝ YÜKSEK ÜRÜNLER ÜRETMELÝ VE BUNLARI ÝHRAÇ ETMELÝ- YÝZ Samsun da markalaþmanýn daha tanýnýr hale getirilmesi gerektiðinin altýný çizen Samsun Valisi Ýbrahim Þahin, Bu toplantýlarýmýzýn amacý kazan yöntemini sonlandýracak hem kuzey tarafýndaki ülkelerin yatýrýmcýlarýný Samsun da, Çorum da, Tokat ta, Amasya da buluþturmak hem bu illerin yatýrýmcýlarýný karþý ülkelerin iþadamlarý ile bir araya getirip ne tarz yatýrýmlar yapýlabiliri tartýþacaðýz. Samsun da markalaþmayý ve markalarý daha tanýnýr hale getirmeyi amaçlamalýyýz. Samsun un turizmden almasý gereken pay daha yüksek olmasý gerekir. Ama turizmi biraz çeþitlendirmek gerekir. Samsun, özellikle saðlýk turizmi konusunda Ýstanbul dýþýnda hastanecilik anlamýnda çok ileri düzeyde. Bu hastanelere gelen hastalarýn bir kýsmý Samsun dan veya çevre illerden ama biz esas hastalarý saðlýk turizmi adý altýnda kuzey ülkelerden buraya taþýnmasýný istiyoruz. Bizim bir hava köprüsü ile kuzey ülkelere köprü oluþturursak bu anlamda hem turizmi geliþtireceðiz hem de turizme dayalý iþ alanlarýný geliþtireceðiz. Önümüzdeki hedefler sene önce günü kurtaralým diye uðraþýrken, bugün biz vizyonunu ortaya koyuyoruz. Hatta yavaþ yavaþ 7 i dillendirmeye baþladýk. Samsun un ihracat rakamlarý önümüzdeki hedef olan milyar dolarýn üzerine çýkmasý gerekirken, Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya nýn ihracat rakamlarý 7 milyon dolar civarýndadýr. Eðer biz ihracat rakamlarýný yukarýya doðru çekmek zorundaysak, mutlak suretiyle katma deðeri yüksek ürünleri üretmek ve bunlarý ihracat ürünü haline getirmemiz gerekiyor. Bunun yolu da bu tarz toplantýlardýr þeklinde konuþtu. ÝNSAN ODAKLI BÝR KALKINMA ANLA- YIÞI Türkiye de yýlda birçok alanda deðiþim ve dönüþümünün yaþandýðýný belirten Kalkýnma Bakan Yardýmcýsý Mehmet Ceylan ise þöyle konuþtu: OKA nýn daha önceki yýllarda da bu forma benzer þekilde ama sadece Türkiye ile Rusya yý ilgilendiren iþ forumlarý düzenlemiþti. Bu yýl ise bu form daha da geniþletilerek 6 ülkeyi kapsayacak þekilde yapýlmaktadýr. Ülkemizde son - yýlda baþta ekonomi olmak üzere birçok alanda deðiþim ve dönüþüm yaþanmakta ve bu maksatla da birçok reformlar gerçekleþtirilmektedir. Baþta ekonomi olmak üzere Türkiye de son - yýlda eðitim, saðlýk, ulaþtýrma, özgürlükler, hukuk, demokratikleþme ve benzeri alanlarda birçok reformlarý gerçekleþtirdik. Bu alanlarda reform süreci yaþanýrken, kalkýnma alanýnda da deðiþimler gerçekleþtirildi ve yeni bir kalkýnma anlayýþýný ülkemizde hakim kýlmaya çalýþmaktayýz. Her þeyden önce yeni kalkýnma anlayýþýmýzda insan odaklý bir kalkýnma anlayýþýný benimsemiþ bulunmaktayýz. Diðer taraftan bölgesel kalkýnma alanýndaki çabalarýmýzý da yenilikçi bir anlayýþ içersinde yürütmekte ve planlamaktayýz. Ülkemizdeki büyümeyi ve kalkýnmayý bütün bölgelerin, bütün þehirlerin ve toplumumuzun bütün katmanlarýnýn katýlýmý ve emekleri ile oluþturmayý hedefliyor ve yaný zamanda bu ülkede oluþturulan bu zenginliðin ve katma deðerinde yine bölgelerarasý eþit bir þeklide toplumun bütün katmanlarýna da eþit bir þeklide daðýtýlmasýný amaçlayan bir kalkýnma anlayýþýný hakim kýlmayý hedeflemekteyiz.. Kalkýnma Planý nýn temel ekseni bulunduðunu ifade eden Ceylan, Yurt içinde yeni kalkýnma anlayýþýmýzý bu þekilde sürdürürken, biz bölge ülkeleri arasýnda yeni bir kalkýnma anlayýþýna sahip bulunmaktayýz. Buradaki temel hedefimiz sadece ülkemizin deðil, bölge ülkelerin topyekun kalkýnmasý ve bölge ülkeleri ile iþbirliðimizin hýzlandýrýlmasýdýr. Baþta ticaret olmak üzere her alanda hýzlandýrýlmasýný hedef almaktayýz. Hükümetimizin hedefleri doðrultusunda hazýrlanan. Kalkýnma Planý nýn temel ekseninden bir tanesi de kalkýnma için bölgesel iþbirliði ekseni oluþturmaktadýr.. Kalkýnma Planý nýn temel ekseni vardýr. Bunlar bir tanesi nitelikli insan-güçlü toplum, yenilikçi üretim-istikrarlý yüksek büyüme, yaþanabilir mekanlar-sürdürülebilir çevre ve kalkýnma için bölgesel iþbirliði eksenidir. Kalkýnma için bölgesel iþbirliðine çok büyük önem vermekteyiz. Bu konuda temel politikamýz, ortak yarar temelinde ticari iliþkiler baþta olmak üzere tüm alanlarda komþu ülkelerimiz ve bölge ülkeleri ile iliþkilerimizi geliþtirmektir. Komþu ülkeler arasýnda zaman zaman siyasi politikalarda farklý yaklaþýmlar ve bakýþ açýlarý olabilir. Ama bu farklý siyasi yaklaþýmlar hiçbir zaman ticaretin önünde, ekonomik iþbirliðinin önünde bir engel teþkil etmemelidir. KARADENÝZ HAVZASINDAKÝ ÜLKE- LERLE TÝCARETÝMÝZÝ GELÝÞTÝREBÝLÝRÝZ Türkiye nin Karadeniz havzasýnda bulunan ülkelerle arasýndaki ithalat ve ihracat rakamlarýný açýklayan Bakan Yardýmcýsý Ceylan konuþmasýný þöyle tamamladý: Toplam dýþ ticaret açýsýndan baktýðýmýzda Karadeniz havzasýnda bulunan ülkelerle ticaretimizi - yýllarý arasýný araþtýrdýk. yýlýnda Türkiye nin toplam ihracatý 7 milyar 775 milyon dolar ve Karadeniz Ekonomik Ýþbirliði ülkelerine yapýlan ihracatýmýz ise milyar 67 milyon TL, yani toplam ihracatýn yüzde. ini oluþturuyor. yýlýndan yýlýna geldiðimizde bu oran toplam ihracatýmýzýn içinde Karadeniz Ekonomik Ýþbirliði Örgütü üyelerinin payý yüzde. e çýkmýþ. Yaklaþýk yüzde 5 lik bir artýþ söz konusudur. Ýthalatýmýzda da benzer þekilde artýþlar söz konusudur. Toplam ithalatýmýzýn da þu anda yüzde 6. ünü bu üye ülkelerle yapmaktayýz. Ýthalat ve ihracatýn toplamýna baktýðýmýzda toplam dýþ ticaret hacmimizin yaklaþýk yüzde 5 ini þu anda biz Karadeniz Ekonomik Ýþbirliði üyesi ülkelerle yapmaktayýz. Bu dýþ ticaret rakamý yýlýnda yüzde di. Karadeniz havzasý ülkelerle ticaretimizi daha da geliþtirebilecek potansiyele sahibiz. Bu anlamda Samsun, Orta Karadeniz de çok önemlidir. Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan güdümlü proje olan Amasya Yeþilýrmak Kauçuk Bendi, rekreasyonel alanlarýn oluþturulmasý, yenilenebilir enerji eksenli geliþim projesinin imza töreni Amasya Valisi Ýbrahim Halil Çomaktekin, OKA Yönetim Kurulu Baþkaný ve Tokat Valisi Cevdet Can ile Amasya Belediye Baþkaný Cafer Özdemir arasýnda gerçekleþti.(ýha)

5 PERÞEMBE EKÝM 5 BU ÝDDÝA ÝNCELENMELÝ Yardým kömürünü satanlar var! EMRE KUT meblaðlara satýyorlar. Oysaki bu tip insanlar kaloriferli ya da doðalgazlý ev- ömür ve Odun Satýcýlarý Derneði Baþ- Mustafa Mert, ihtiyacý olanlara lerde oturuyor." dedi. Kkaný daðýtýlan fon kömürlerinin mülteciler ve ihtiyacý olmadýðý halde fon kömürü alanlar tarafýndan piyasada satýldýðýný ileri sürdü. Önceden göstermiþ olduðu adreste ikamet etmediði halde eski adresini gösterip Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý'ndan kömür alan bazý kimselerin aldýklarý yardým kömürünü piyasada sattýklarýný söyleyen Mert, "Önceden sobalý evlerde oturanlar sonrasýnda taþýndýklarý kaloriferli Mustafa Mert ESNAF MAÐDUR OLUYOR Söz konusu haksýz kazanç nedeniyle kömürcü esnafýnýn da zor duruma düþtüðünü ve maðdur olduðunu dile getiren Mert, "Biz kömürcü esnafý olarak gerçek ihtiyaç sahibi insanlara kömür daðýtýlmasýna asla karþý deðiliz. Ýhtiyacý olmadýðý halde kendini türlü bahaneler ile ihtiyacý varmýþ gibi gösterenlere ve fon kömürlerini satanlara karþýyýz. Yetkililerimize bu konu hakkýnda ya da doðal gazlý evlerine geçmelerine rað- men yazýldýklarý fon kömürleri TL gibi ufak hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz." diye konuþtu. Hava kirliliðine karþý tedbirler Ç evre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü hava duðundan doðalgaz kullanýmý ile doðalgaz kirliliðine karþý alýnmasý gereken önlemleri olmayan bina ve konutlarda Ýlimiz Mahalli açýkladý. Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü Seyit Ahmet Sancak, -5 kýþ dönemine girilirken kýþ hazýrlýklarýnýn yapýlmasýna yönelik uyarýlarý hatýrlattý. Sancak, ileride telafisi imkansýz durumlarla karþýlaþýlmamasý, çevre ve insan saðlýðýný korumak üzere hava kirliliðinin yaþanmamasý açýsýndan alýnmasý gereken önlemleri þöyle özetledi; "6.6. tarih ve 69 sayýlý Resmi Gazete' de yayýmlanarak yürürlüðe giren Hava Kalitesi Deðerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliðine göre Hava Kirliliði Sýnýr Seyit Ahmet Sancak Çevre Kurulu tarafýndan izin verilen yakýtlar kullanýlmalýdýr. Yanýk yað, lastik, kablo, boyalý odun, plastik, boyalý ürünlerin ýsýnma amacýyla yakýlmasý kesinlikle yasak olup yakanlar hakkýnda 7 sayýlý Çevre Kanunu gereðince idari para cezasý uygulanacaktýr. Dýþ ortam sýcaklýðý (gece ve gündüz) 5 C'nin altýnda olduðu günlerde soba ve kaloriferlerin yakýlmasý, iþyerlerinde, bina iç ortam sýcaklýðý C, konutlarda ise C'den yukarý olmayacak þekilde ayarlanmalý, hastane, yatýlý ve gündüzlü okullar, Deðerleri her yýl kademeli olarak azaltýlmaktadýr. Bu nedenle yýlýnda 5 mikrogram/metreküp olan kükürtdioksit (SO) sýnýr deðeri yýlýnda 5 mikrogram/metreküp deðerine, yýlýnda mikrogram/metreküp olan Partikül Madde sýnýr deðeri yýlýnda 9 mikrogram/metreküp deðerine düþecektir. Hava Kirliliði. Derecede Kirli Ýller arasýnda bulunan ilimizde Ekim 'den itibaren hava kirliliðinin azaltýlmasý ve bu kirlilikten kaynaklý solunum yolu hastalýklarýnýn önlenmesine yönelik olarak Valiliðimiz ve Ýl Müdürlüðümüz bünyesinde çalýþmalar ve denetimler artýrýlacaktýr. Baca ve kazan temizlikleri, kalorifer tesisatlarý ile bakýmlarý yapýlmalý, kaloriferler mutlaka "Ateþçi Belgesi" olan kiþilerce yakýlmalýdýr. Bilindiði üzere Ýlimiz merkezinde doðalgaz bulun- öðrenci yurtlarý, yaþlý ve güçsüz bakýmevleri, kreþler, terminaller ve kolluk güçleri binalarýnda iç ortam sýcaklýðý C'den yukarý olmayacak þekilde ayarlanmalýdýr. Isýnma Kaynaklý hava kirliliðine neden olanlara 7 sayýlý Çevre Kanunu'nun. Maddesinin (c) bendi gereði her baðýmsýz bölüm için 5, TL (Apartmanlarda daire sayýsý X 5, TL) idari para cezasý uygulanacaktýr. Araçlarýnýn egzoz emisyon kontrollerini yaptýrmayan araç sahiplerine 7 sayýlý Çevre Kanununun.maddesi gereðince; 75,-TL idari para cezasý uygulanacaktýr. Havasý daha temiz ve daha saðlýklý bir ortamda yaþamak için hava kirliliði konusunda tüm vatandaþlarýmýzý daha duyarlý olmaya ve yukarýda belirtilen önlemleri almaya davet ediyorum." Boþanmalarýn nedeni geçimsizlik M. Salih Uras ürkiye de boþanmalarýn yüzde 97 si- nedeni geçimsizlik olarak kayýtla- Tnin ra geçti. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, geçtiðimiz yýlýn boþanma nedenleri verilerini açýkladý. Uras, Türkiye de yýlýnda 5 bin 5 çiftin çeþitli nedenlerle boþandýðýný, geçimsizlik nedeniyle boþananlarýn oranýnýn yüzde 97 olduðunu açýkladý. Uras, boþanmalarýn yüzde ünün ise zina, cana kast ve pek fena muamele, cürüm ve haysiyetsizlik, terk, akýl hastalýðý ve diðer nedenlerden oluþtuðunu belirtti. Giresun, Erzincan ve Bayburt ta yaþanan boþanmalarýn yüzde yüzünün geçimsizlikten kaynaklandýðýný belirten Uras, Bölge Müdürlüklerine baðlý Diyarbakýr ýn ise yüzde 97,67 oranýyla. sýrada, Þanlýurfa nýn ise yüzde 9, ile 6. sýrada yer aldýðýný söyledi. BU ÝLLERDE BOÞANMALARIN TEK NE- DENÝ GEÇÝMSÝZLÝK Verilerde, geçimsizliðin illere göre oranlarýna bakýldýðýnda, Giresun, Erzincan ve Bayburt yüzde yüzlük oranlarýyla ilk sýrada yer aldý. Geçimsizlik oranlarý en düþük iller ise yüzde 5,5 ile Edirne, yüzde 6,79 ile Sivas ve yüzde,9 ile Mardin oldu. Geçimsizlik oranýnýn illere göre yüzdelik oranlarý ise þöyle: "Giresun,, Erzincan,, Bayburt,, Ankara 99,7, Karabük 99,7, Kýrþehir 99,, Ýstanbul 99,7, Kocaeli 99,, Mersin 99,, Kayseri 99,, Muðla 99,, Uþak 9,9, Eskiþehir 9,9, Aksaray 9,9, Yalova 9,, Kýrýkkale 9,7, Van 9,6, Bartýn 9,55, Çankýrý 9,5, Isparta 9,7, Bursa 9,9, Tokat 9,7, Çorum 9,5, Gaziantep 9,, Düzce 9,, Antalya 9,6, Malatya 9,, Adana 9,, Gümüþhane 9,, Tekirdað 9,6, Iðdýr 97,7, Osmaniye 97,7, Denizli 97,69, Diyarbakýr 97,67, Niðde 97,66, Rize 97,56, Ýzmir 97,5, Samsun 97,5, Balýkesir 97,5, Muþ 97,, Adýyaman 97,, Manisa 97,9, Konya 97,, Zonguldak 97,6, Batman 97,, Bolu 96,9, Amasya 96,75, Erzurum 96,, Ordu 95,7, Tunceli 95,, Kahramanmaraþ 95,, Kütahya 95,79, Siirt 95,5, Kastamonu 95,, Bitlis 9,9, Hakkari 9,7, Bingöl 9,, Çanakkale 9,5, Nevþehir 9,, Artvin 9,9, Burdur 9,7, Trabzon 9,7, Þanlýurfa 9,, Afyonkarahisar 9,, Ardahan 9,, Sinop 9,, Kilis 9,75, Yozgat 9,5, Þýrnak 9,, Elazýð 9,9, Karaman 9,5, Aðrý 9,, Sakarya 9,5, Bilecik 7,, Kýrklareli 5,99, Kars,, Aydýn,7, Hatay,, Mardin,9, Sivas 6,79, Edirne 5,5."(ÝHA) Saatler geri alýnacak aatler 6 Ekim'de.'ten Sitibaren saat geri alýnacak. Türkiye'de, 95'te çýkarýlan Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanuna dayalý olarak uygulanan yaz saati uygulamasý, 6 Ekim Pazar günü sona erecek. Gün ýþýðýndan daha fazla yararlanmak amacýyla Mart Pazartesi günü.'ten itibaren saat ileri alýnan saatler, bu kez 6 Ekim Pazar günü.'ten itibaren saat geri alýnacak. Türkiye'de yaz saati uygulamasý ilkbaharda baþlýyor ve sonbaharýn ortasýnda bitiyor. Böylece 7 ay süresince ileri saat uygulamasý yapýlýyor. Saat deðiþiminden beklenen fayda ve tasarruf yaz saati uygulamasýnda gerçekleþiyor. Bütün bu deðiþimler, AB'deki saat düzenlemesine paralel yapýlýyor. Ýlkbaharda baþlayýp sonbaharýn ortasýnda biten 7 aylýk uygulama ile milyon- milyar kilovatsaat arasýnda elektrik tasarrufu yapýldýðý tahmin ediliyor. Bu tasarruf miktarý orta ölçekli bir hidroelektrik santralin yýllýk üretimine karþýlýk geliyor.(trthaber) Kömür ve Odun Satýcýlarý Derneði Baþkaný Mustafa Mert, fon kömürü ile ilgili iddialarýný tekrarladý. Çorum un hava görüntüleri tamam rtofoto Pojesi kapsamýnda uçaklar OTürkiye semalarýnda. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nca gerçekleþtirilen Ortofoto Projesi; Türkiye'de bir ilk olma özelliðinin yanýnda, dünyada da sayýlý projelerden arasýnda yer alýyor. Proje kapsamýna alýnan bin kilometre alanda, kentlerin yerleþim ve geliþme alanlarýný kapsayacak þekilde, kýyý bölgelerinde, sosyal, kültürel, sanayi ve turizm alanlarýnda, il, ilçe ve beldelerde yüksek çözünürlüklü ortofoto üretimi yapýlýyor. Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce'nin katýlýmýyla baþlatýlan Ortofoto Projesiyle ortaya çýkan haritadan her þeyi, Türkiye'nin bütün binalarýný, hatta binalardaki çarpýklaþmayý da görme imkaný mümkün. Bu çalýþmayla belediyelerin isteseler de kaçak yapý, kýyý talaný, gecekondu yaptýramayacaðýný vurgulayan Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce, "Ýyi belediyeler de masraftan kaçýnacaklar. Tekrar masraflarý olmayacak. Her belediye ayrý ayrý ihale ediyor ve dünya kadar para gidiyordu. Bu bir elden yapýlacak, isteyen belediye bu bilgileri alýp kullanarak büyük masraflardan, tekrar tekrar ayný þeyleri yapmaktan kurtulacak." dedi Bakan Güllüce. "Þu anda biz geç fark ediyoruz Muðla'daki, Bodrum'daki kýyý talanýný. Oraya da operasyon yapmak üzere hazýrlýk yapýyoruz. Muðla ve Bodrum civarýnda caný isteyen, istediði kadar, kýyýda istediði oteli, binayý yapmýþ, istediði þekilde kýyý mýyý dinlememiþ. Onlarla ilgili yargýda þu anda cebelleþiyoruz, eninde sonunda yýkacaðýz. Bodrum'daki kýyý tahribatýný, kýyý talanýný yanlarýna býrakmayacaðýz. Ama keþke bu yapýlýrken fark edilebilseydi. Þu anda otel haline dönmüþ veya meskun hale gelmiþ. Ýþte bu çalýþmayla Bodrum'daki, Muðla'daki kýyý talaný gibi talanlar daha yapýlmaya baþlanýrken fark Otomobil takla attý, yaralý orum un Kargý Çilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda otomobilin takla atmasý sonucu kiþi yaralandý. Kaza, Kargý- Sinop karayolunun Uzunyurt köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sinop'dan Kargý istikametine gitmekte olan Salih Aydoðdu () yönetimindeki 9 RA65 plakalý otomobil, Uzunyurt köyü mevkiine geldiði sýrada bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çýkan otomobil þarampole yuvarlanarak takla attý. Yoldan geçenlerin haber vermesiyle olay yerine saðlýk ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ters dönen araç içerisinden saðlýk ekipleri tarafýndan Ýdris Güllüce edilebilecek kamu tarafýndan. Buna çanak tutan belediyelerde de tabii Ýçiþleri Bakanlýðýmýz, devletin o güçlü elini uzatacak, diyecek ki 'Sen nasýl belediye baþkanýsýn', yargýyla birlikte o soruþturmayý açacaðýz. 'Param yok, ihale yapamýyorum' numaralarýný da biz yemeyiz. Paran yoksa da orayý yýkabilirsin. Kendi imar planlarý var, þu anda hala iþgallere belediye tarafýndan göz yumuluyor." diye konuþtu. Ortofoto Projesi ile özellikle, kentsel alanlarýn yüksek çözünürlüklü görüntüleri elde edilecek, ihtiyaç duyulan imar planlarý için temel altlýklar oluþturulacak, Afet Yönetiminin ihtiyaç duyduðu temel veriler hizmete sunulacak, Ülkenin bina envanteri elde edilecek, kentlerin mahalle mahalle afet sigortalanma oranlarý görülebilecek, afet sonrasýnda hak sahipleri, DASK tarafýndan hýzlý bir þekilde belirlenecek, kýyýlardaki kaçak yapýlaþmalar takip edilebilecek, kentlerde binalarda kaçak katlar otomatik olarak belirlenebilecek, oluþturulacak Bakanlýk web sayfasý (portal) üzerinden bu altlýk verilerle birlikte Bakanlýk mekânsal verileri de sunulacak, portal üzerinde parsel sorgulama, riskli yapý sorgulama, plan sorgulama vb. verilere vatandaþ tarafýndan eriþim saðlanabilecek. Ortofoto Projesi kapsamýnda Eylül - Ekim aylarýnda Afyonkarahisar, Diyarbakýr, Þanlýurfa, Adýyaman, Malatya, Kayseri, Nevþehir, Yozgat, Çorum ve Tokat illerinde havadan görüntü alýmý tamamlandý. Gaziantep ve Kahramanmaraþ illerinin de görüntü alýmý tamamlanmak üzere. Eskiþehir, Mersin, Osmaniye, Batman, Antalya, Adana illerinde bu hafta itibari ile hava þartlarýnýn uygun olmasý durumunda görüntü alýmý devam edecek. Proje kapsamýnda arazi çalýþmalarý tamamlanan bölgelerde de yýlý sonuna kadar havadan görüntü alýmý tamamlanmasý planlanýyor. (Yaygýn Basýn) çýkartýlan yaralýnýn ilk müdahalesi olay yerinde yapýldý. Otomobil sürücüsü yapýlan ilk müdahalenin ardýndan ambulansla Kargý Ahmet Hamdi Akpýnar Ýlçe Devlet Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Yaralý sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadýðý öðrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme baþlattý.(ýha) Trafik kazasýnda otomobilin takla atmasý sonucu kiþi yaralandý.

6 6 PERÞEMBE EKÝM Çorum OSB örnek oldu C anik Belediye Baþkaný Osman Genç, Bursalý iþ adamlarýný Samsun'a yatýrým yapmaya davet etti. Bursa-Samsun Dernekleri Federasyonu (SAM- DEF) Genel Baþkaný Savaþ Otruþ ve yönetim kurulu üyeleri Baþkan Osman Genç'i makamýnda ziyaret etti. Bursa'da 5 bin Samsunlunun yaþadýðýna iþaret eden Otruþ, Baþkan Genç'i Bursa-Samsun Tanýtým Günleri'ne davet etti. Bursa gibi pek çok büyük þehirde binlerce Samsunlunun yaþadýðýna dikkat çeken Baþkan Genç de, Samsun'un ekonomik anlamda geri kaldýðýný belirterek, þehrin ekonomik verilerinin yükseltilerek beyin ve insan göçünün önlenmesi gerektiðini söyledi. Samsun'un yaþanabilir þehirler arasýnda 6. sýrada bulunduðunu ifade eden Genç, "Maalesef þehrimiz sosyoekonomik geliþmiþlikte, eðitimde 5, kültür-sanatta 5. sýrada. Bunlarý düzeltmek biz yerel yöneticilerin görevidir" dedi. SAMSUN OSB BÜYÜTÜLMELÝDÝR Organize Sanayi Bölgesi'nin dar ve büyümeye müsait olmayan alanda sýkýþtýðýný vurgulayan Baþkan Genç, "Samsun Organize Sanayi Bölgesi'nin toplam alaný milyon 6 bin metrekare. Bir tarafýnda havaalaný, diðer tarafta demiryolu lojistik alaný olmasý nedeniyle büyümeye müsait deðil. Oysa Gaziantep OSB 6 milyon metrekare ve geniþlemeye müsait. Antep 5. OSB'yi açtý. Çorum OSB arazisi Samsun'dan üç kat büyük. Bizim mevcut Organize Sanayi Bölgesi'ni en az milyon metrekare olacak þekilde büyütmemiz gerekiyor. Çünkü buradaki firmalar alan yetersizliði nedeniyle büyüyemiyor ve dolayýsýyla baþka þehirlere gitmek istiyorlar" diye konuþtu. LOJÝSTÝK KÖY ULUSLARARASI OLMALI- DIR Samsun'a yapýlmasý planlanan Lojistik Köy'ün doðru planlanmasý gerektiðini de dile getiren Genç, "Dünyada lojistik sektörü 6 trilyon dolarýn üzerinde bir pazar oluþturdu. 5 yýlýnda ise - trilyon dolarlýk bir hacme ulaþacaðý tahmin ediliyor. Türkiye de ise yaklaþýk 7 milyar dolarlýk bir lojistik pazarý var. 5 yýlýnda ise bu oranýn -5 milyar dolara ulaþacaðý tahmin ediliyor. Samsun ise þu anda lojistikte sýfýr. Þehrimize yapýlacak olan Lojistik Köy kiþilere özel deðil, uluslararasý nitelikte olmalýdýr. Ayrýca Terme'ye termik santral yapýlmasý gündemde. Termik santralin arkasýndakiler bu þehre bunun hesabýný veremezler. Bunun arkasýnda olanlar zamaný geldiðinde karþýlarýnda bizi bulacaklardýr. Oysa Samsun'un termik santrale deðil, uluslararasý yatýrýmlara ihtiyacý var. Samsun'dan beyin ve insan göçünü ancak böyle önleyebiliriz. Bursalý iþ adamlarýmýzý, Karadeniz ülkelerinin Anadolu ve Orta Asya'ya, Anadolu'nun ise Rusya, Baðýmsýz devletler Topluluðu'na açýlan kapýsý konumundaki Samsun'a yatýrým yapmaya davet ediyorum" þeklinde konuþtu. BURSA'DA 5 BÝN SAMSUNLU YAÞI- YOR SAMDEF'in Bursa'da 5 bin Samsunluyu temsil ettiðini belirten Otruþ da, þunlarý söyledi: "SAM- DEF 7 üye dernek sayýsýna ulaþmýþtýr. Firmalarýmýz, birçok sektörde 5 bin iþ gücü ve istihdam oluþturarak ülke ekonomisine katma deðer saðlamaktadýr. Düzenleyeceðimiz Tanýtým Günleri ni düzenlemekteki amacýmýz, biri Osmanlý'nýn kuruluþ þehri olan Bursa ilimiz, diðeri Cumhuriyetimizin kurucu þehri olan Samsun'umuzun gelenek ve göreneklerini, ticaret ve sanayisini karþýlýklý diyaloglar içerisinde geliþtirerek, iki büyük þehrimizin iletiþim içerisinde faaliyet göstermesini saðlamaktýr. Tanýtým Günleri'ne sizleri ve Samsunlu hemþehrilerimizi de bekliyoruz." Baþkan Genç ziyaret sonunda Otruþ a seramikten kaftan hediye etti.(ýha) Soya üretimi artýrýlmalý T Canik Belediye Baþkaný Osman Genç, Bursalý iþ adamlarýný Samsun'a yatýrým yapmaya davet etti. ürkiye Ziraat Odalarý Birliði olan Adana'yý Mersin, Samsun izliyor. (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Mersin, yýlýnda bin 9 ton, Bayraktar, son yýllarda üretimi hýzla Samsun bin 7 ton soya üretti. Bu artsa da gýda sanayinde yaygýn olarak illeri, 6 bin tonla Osmaniye, 5 bin kullanýlan, yem sanayinin en önemli 5 tonla Mardin, 97 tonla Kahramanmaraþ izledi. hammaddesi olan, yaðlý tohum ithalatýnda birinci sýrada yer alan soyada, ülke ihtiyacýný karþýlamak için çok daha ürün, Ýç Anadolu, Karadeniz ve Mar- Çukurova ve Ege Bölgesi ikinci fazla üretime ihtiyaç bulunduðunu belirttimara bölgeleri ise ana ürün olarak soya ekimine oldukça uygun. Üretim çok Bayraktar, "verilen desteklerle, daha fazla artýrýlabilir. - döneminde soya ekim alaný yüzde 9, üretim miktarý 6, verim Türkiye'nin soya üretimi için yeterli potansiyel olmasýna raðmen, soya Þemsi Bayraktar yüzde 6,5 arttý. Bu dönemde ekim alaný bin dekardan bin 6 dekara, üretim miktarý 5 bin tondan bin tona, dekar baþýna verim humlar içinde en fazla soya ithalatý gerçekleþtirili- ve soya ürünleri ithalatý oldukça fazla. Yaðlý to- 57 kilogramdan 6 kilograma çýktý" dedi. yor. yýlýnda toplam yaðlý tohum, yað ve küspe ithalatý toplam 5, milyon tonu buluyor. Gerçek- 'ün üzerinde endüstriyel ürünün üretiminde kullanýlýyor leþtirilen toplam ithalatýn yüzde 'sini soya ve soya ürünleri oluþturuyor." Þemsi Bayraktar, hasadý süren soya fasulyesiyle ilgili yaptýðý açýklamada, soya fasulyesinin, Soyada üretici çoðu zaman ürün pazarlamada olaðanüstü özellikleriyle saðlýklý beslenmedeki alýcý bulamamaktadýr öneminin yaný sýra tutkal, mürekkep, sabun, benzin, böcek ilacý, alkol, plastik ve lastik gibi 'ün Türkiye'de soya üretiminde üretici fiyatlarýnýn diðer ikame ürünlerle rekabet edecek düzeyde olmadýðýný vurgulayan Bayraktar, þu bilgileri verdi: üzerinde endüstriyel ürünün üretimin de kullanýlan ender tarla bitkilerinden biri olduðunu belirtti. "Çiftçi soya fasulyesi yerine, düþük maliyetle üreteceði buðday, mýsýr gibi diðer ürünlere yönelmek- Türkiye'de gýda sektöründe son yýllarda yaygýnlaþmaya baþlayan tüketiminin dýþýnda soyanýn, tedir. Ayrýca, gümrük vergi oranlarýnýn düþüklüðü aðýrlýklý olarak yem sektöründe kullanýldýðýný vurgulayan Bayraktar, yaðý alýndýktan sonra geriye kalan küspesinin bol miktarda protein içerdiðini, iyi sý yüzünden sanayici ihtiyacýnýn büyük bölümünü ve dünya fiyatlarýnýn ülkemize göre daha az olma- bir hayvan yemi olarak özellikle kanatlý yem rasyonlarýnda yüksek oranda kullanýldýðýný bildirdi. mada alýcý bulamamaktadýr. ithal etmektedir. Üretici çoðu zaman ürün pazarla- Bayraktar, tam yaðlý soya ve soya fasulyesi küspesinin kanatlý yemleri hammaddesi olarak öncelikle, yaþayan ülkemizin bunu dýþa baðýmlý yem sanayiy- Hayvancýlýk sektöründe hammadde sýkýntýsý yüzde 5-5 oranýnda kullanýldýðýna dikkati çekti. le gerçekleþtirmesi mümkün deðildir. Adana soya fasulyesi üretiminde açýk farkla Soyanýn hasadý, depolanmasý ve iþlenmesiyle birinci ilgili eðitim faaliyetleri artýrýlmalýdýr. Yaðlý tohum Soya üretimi için yeterli potansiyel bulunduðunu bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Ülke- olduðunda çabuk bozulan soyanýn uygun þartlarda depolanmasý büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde soyanýn depolanmasý ile alakalý kurutma ve demizde yýlýnda, milyon ton ihtiyacýmýz olmasýna raðmen, bin ton soya üretildi. Bu yýl rekoltenin yüzde 5 gerilemeyle, 5 bin ton dolaylarýnda kalacaðý tahmin ediliyor. ilimizde soya larda ise modern teknolojiler yeterince kullanýlmapo tesisleri yeteri kadar bulunmamakta, bulunan- üretiliyor. Türkiye soya üretiminin üçte ikisini Adana gerçekleþtiriyor. Adana, yýlýnda 9 bin 7 rak soyanýn iþlenmesi ve depolanmasýna yönelik maktadýr. Soya üretiminin artýrýlmasýna paralel ola- ton soya üretti. Soya üretiminde açýk farkla birinci eksiklikler giderilmelidir. Buðday 9 liradan iþlem gördü TB'de. kalite Anadolu sert Çekmeklik buðdayýn kilogramý,7 ile,9 lira arasýnda iþlem gördü. Çorum Ticaret Borsasýnda (ÇTB),. kalite Anadolu sert ekmeklik buðdayýn kilogramý,7 ile,9 lira arasýnda iþlem gördü. ÇTB'de iþlem gören hububatýn günlük kilogram fiyatý þöyle: ÜRÜN CÝNSÝ EN DÜÞÜK (LÝRA) EN YÜKSEK (LÝRA) BUÐDAYLAR Anadolu durum. grup,, Anadolu kýrmýzý sert. grup ekmeklik buðday,7,9 Tritikale,7,75 ARPALAR Arpa beyaz,69,699 DÝÐER HUBUBATLAR Macar fið,,5 Ayçiçeði yaðlýk,57,57 (A.A.) Ýlk organik yumurta tesisi anisa Valisi Erdoðan Bektaþ, Kula Ýlçesinde Mgeçen yýl kurulan ve Manisa nýn ilk organik yumurta tesisi olan çiftliði gezerek, incelemelerde bulundu. Manisa'nýn Kula Ýlçesi'nde 'Organik Tarýmýn Yaygýnlaþtýrýlmasý ve Kontrolü Projesi' kapsamýnda, geçen yýl haziran ayýnda organik yumurta üretmeye baþlayan ve organik ürün sertifikasý alan Avukat Nihat Dayan, Manisa Valisi Erdoðan Bektaþ, Kula kaymakam vekili ve Salihli Kaymakamý Ertan Peynircioðlu, Manisa Gýda ve Tarým Ýl Müdürü Hasan Çebi, Kula Gýda Tarým Hayvancýlýk Ýlçe Müdürü Atakan Bedez, Kula Belediye Baþkaný Hüseyin Tosun, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Þube Müdürlerini tesislerinde aðýrladý. Tesis hakkýnda bilgi alan ziyaretçiler, Avukat Nihat Dayan'ý tebrik etti. Vali Bektaþ, organik yumurta tesisinde incelemeler yaparken bir yandan da organik yumurta topladý. Daha sonra çiftliðin bahçesine çýkan Vali Bektaþ, tavuklarý kendi eliyle yem yedirdi. Ziyaret esnasýnda ziyaretçilere tesis ile ilgili bilgi veren En Doðal Hayvancýlýk Organik Yumurta Yetiþtiricisi, Ýþletme Sahibi Nihat Dayan, Tesisimizi açalý bir yýl oldu. Bu süreç içinde Bakanlýk, Valilik, Ýl Tarým, Belediye, elinden geldiði desteði göstererek, ilçemizi organik üründe sadece tavuk deðil diðer alanlarda da baþarýya ulaþtýrmak için, el birliðiyle çalýþmaya baþladýk. Güzel bir üretim saðladýk. Yani bin tavuðumuz var bin 5 civarýnda yumurta alýyoruz. Pazarýmýzý da hazýrladýk. Projelerini de hazýrlýyoruz. Ýnþallah bölgemizi organikleþtireceðiz. Büyüklerimize verdiði desteklerden dolayý teþekkür ederim dedi. Ardýndan konuþan Manisa Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Hasan Çebi, "Ekolojik sistem içinde bozulan dengeyi yeniden eski haline getirmek ve kimyasal ve sentetik ilaç, gübre, hormon gibi katký maddelerini kullanmadan yapýlan üretime biz organik üretim diyoruz. Bitkisel ve hayvansal üretimdeki organik üretim, organik tarým kanununa göre belli maddelerin, hem yemleri hem de ilaçlarý kullanmaya müsaade etmektedir. Tabi ki bu kýstaslar içindedir. Burada biz organik üretimi Ýlçemizde ve ilimizde ilk kez demonstrasyon yaptýk. Bu demonstrasyon bakanlýðýmýzýn organik tarýmýn geliþtirilmesi ve kontrolü projesi çerçevesinde organik yumurta tavukçuluðu projesidir. Bu bin baþ olarak Nihat Dayan beyefendinin eski atýl bulunan bir çiftliðini onarýlmak suretiyle, tadilat etmek suretiyle, buna bakanlýðýmýzýn belli bir kaynaðýný da kullanarak yaklaþýk olarak 65 bin Türk lirasýna çiftlik mal oldu. Bunun yaklaþýk 5 bin lirasýný bakanlýk kaynaklarýndan kullanarak bunu destekledik ve desteðimiz devamlý sürmektedir. Yani bu hem sertifikasyon, kontrol aþamalarýnda hem de belgelendirme aþamalarýnda desteklerimiz sürmektedir. Buradaki asýl amacýmýz, bunu biz çevreye veya ülkemize bir örnek olarak göstermek, bir demonstrasyon yapmak. Bunda da baþarýlý olduk. Çünkü buraya gelip ziyaret edenlerin sayýsý bini geçti. Gelen hem çevre illerimizden, hem ilimizdeki ilçelerimizden, hatta Amasya ya kadar, Çorum a kadar, Kayseri ye kadar, Çanakkale ye kadar oradan da gelen üreticilerimiz burayý gezerek kendi çiftliklerini kurma peþindeler. Biz proje olarak bunlara da yardýmcý oluyoruz. Elimizdeki projeleri kendilerine veriyoruz. Onlarda gittikleri illerde bu projeyi uygulamaya baþlamýþlar. Burada yaklaþýk bin tane yumurtacý tavuðumuz var. Günlük yaklaþýk olarak bin 5 tane yumurta elde edilmekte. Bu sayý bin 5 ile bin 75 arasýnda da duruma göre deðiþebilmekte. Köyden kente göçün engellenmesi ve çiftçinin gelir düzeyinin artýrýlmasý için böyle bir demonstrasyon yaptýk. Ve demonstrasyon baþarýlý bir þekilde devam etmektedir. Bu iþletmeyi kuran sayýn Nihat Bey e çok teþekkür ediyorum þeklinde konuþtu. Tesisi inceleyen Manisa Valisi Erdoðan Bektaþ, Konvansiyonel tarým giderek azalýyor ve konvansiyonel tarýmdan organik tarýma büyük bir geçiþ var. Ülkemiz de de çeþitli arayýþlar var bu yolda. Burada da geldiðimiz günlerde bir seminerde giriþimci arkadaþýmýzla, yatýrýmcýmýzla karþýlaþmýþtýk. Yumurta üretiminde organik tarým baþarýlý olabilir mi, olamaz mý bunun denemesi yapýlmýþ. Tarým Bakanlýðýmýz da bir demonstrasyon olmasý sebebiyle destek vermiþ. Ýlgililer de destek vermiþ. Ve baþarýlý olmuþ bir küçük iþletmemiz var. Organik yumurta üretiyor. Ürettiðini satabiliyor. Üretmesi için gerekli her türlü malzemeyi temin edebiliyor. Belgelenme süreci de saðlýklý þekilde iþletilebiliyor. Gerçek bir demonstrasyon olma iþi burada gerçekleþmiþ gibi gözüküyor. Arayýþlarýmýz sürecek. Özellikle katma deðeri yüksek tarým ürünü üretmek gibi bir hedefimiz olmasý gerekiyor. Tabi ürettiðimiz ürünlerin katma deðerinin yüksek olabilmesi için organik olmalý ilk þart gibi gözüküyor. Organik olmayan bir üründe katma deðeri yüksek olan bir ürün elde etmek çok mümkün deðil. Manisa Ovasý, Gediz Ovasý Türkiye nin ender bulunan þartlarýný, potansiyelini kendisinde taþýyan bir ova. Biz burada özellikli iþleri yapmalýyýz, iyi paralar kazanmalýyýz. Katma deðeri yüksek iþler yapmalýyýz. Bu çerçeve arayýþlarýmýz ve çalýþmalarýmýz devam ediyor. Ben giriþimcimiz Nihat Bey i kutluyorum, kendine kolaylýklar diliyorum diye konuþtu. Ýncelemeler sonrasýnda Ýþletme Sahibi Nihat Dayan ýn kýzlarý tarafýndan Vali Bektaþ baþta olmak üzere, tüm ziyaretçilere organik yumurta hediye edildi.(ýha) Kadýn giriþimciler Sungurlu da toplandý OBB Çorum Kadýn TGiriþimciler Kurulu Ekim ayý olaðan toplantýsý, Ekim Cumartesi günü Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý toplantý salonunda gerçekleþtirildi. Toplantýda Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý Genel Sekreteri Mehmet Fenercioðlu, ilçe ve oda hakkýnda kýsa bir bilgilendirme yaptýktan sonra, toplantýnýn Sungurlu ilçesinde gerçekleþtirilmesinden dolayý Kadýn Giriþimciler Ýcra Komitesi Baþkaný Yasemin Kepçeli'ye ve Ýcra Komitesi Üyelerine teþekkür etti. Toplantýda konuþma yapan KGK Ýcra Komitesi Baþkaný Yasemin Kepçeli, bu yýl üçüncüsü düzenlenen Kariyer Günleri etkinliði çerçevesinde Buharaevler Kýz Teknik ve Meslek Lisesi öðrencileri ile bir araya geldiklerini, etkinliðin karþýlýklý paylaþýmlar içinde oldukça verimli geçtiðini belirtti. Yase- Toplantý Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý toplantý salonunda gerçekleþtirildi. min Kepçeli, Kardeþ Okul Projesi çerçevesinde Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'e ziyarette bulunduklarýný ve Milli Eðitim Müdürü'nün ilgili proje dahilinde kendilerine destek verdiðini sözlerine ekledi. Dilek ve temenniler bölümünden sonra, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Alaattin Akel, kadýn giriþimcilere Sungurlu'da yapýlan toplantýdan dolayý teþekkür ederek ve Sungurlu TSO olarak kadýn giriþimcilere her türlü yetki ve etkinin saðlanmasý için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini, giriþimci kadýnlarýn her zaman yanlarýnda olduklarýný ve her zaman destekçisi olduklarýný belirterek, "Sungurlu TSO olarak öncelikle okuyan kýz öðrencilerin eðitimi için imkânlar dâhilinde teþvik ve destek veriyoruz, bu baðlamda kadýn giriþimcilerimiz bizlere öncü oluyor, kendileri ile gurur duyuyoruz" dedi. TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu toplantýnýn ardýndan, Sungurlu TSO Yönetim Kurulu Baþkaný, Sungurlu TSO Genel Sekreteri ve Kadýn Giriþimciler Kurulu Sungurlu'da faaliyet gösteren Selda Çeþmeci'ye ait Doða Ana ve Reyhan Erüzgün'e ait Ertat Unlu Mamüller firmalarýna ziyaretlerde bulundu. (Haber Merkezi)

7 Esnafa yapýlacak iþyerlerinde inceleme Diyanet Sen e çok sert eleþtiri ürk Diyanet Vakfý Sen Þube Baþkaný Mustafa Ünlü, TDiyanet Sen'i sert bir dille eleþtirdi. Ünlü, yaptýðý açýklamada, Sendikalarýný bir Müslümana yakýþmayacak þekilde yalan yanlýþ haberlerle karalayan, Ýslam dininin deðer yargýlarýný çiðneyerek 'Ergenekoncu, Balyozcu, Irkçý vb.' isnatlarýyla suçlayan, iftira atma ve karalamayý sendikacýlýk zanneden malum yetkili sendika 'Diyanet-Sen'in takkesinin düþüp kelinin göründüðünü, gerçek yüzünü gösterdiðini bildirdi. Ünlü, yaptýðý açýklamada þu görüþlere yer verdi; "6 sayýlý Kamu Görevlileri Sendikalarý ve Toplu Sözleþme Kanunun. Maddesi uyarýca kurum düzeyinde kamu görevlilerinin çalýþma koþullarý ve kanunlarýn kamu görevlisine eþit uygulamasý konularýnda görüþ bildirmek üzere her yýl Nisan ve Ekim aylarýnda yapýlan Kurum Ýdare Kurulu toplantýsý yapýlmaktadýr. Bu sebeple Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ile yapýlacak Kurum Ýdare Kuruluna sunmak üzere yetkili sendika Diyanet-Sen'in toplantýda görüþülmek üzere hazýrladýðý teklifleri ile hayal kýrýklýðý yaþatmýþtýr. Diyanet-Sen'in toplantýda görüþülmek üzere madde baþlýklý teklif ettiði konular kendi internet sitesinde yayýnlanmýþ (sonradan tepkiler üzerine kaldýrýlmýþtýr) haber ve dini haber sitelerinde hala yer alan Madde de Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Atama Yer Deðiþtirme Yönetmeliðinin 5/b maddesi uyarýnca yani ortak nitelik kaybý nedeniyle görevine son verilen din görevlilerinin maðduriyetinin giderilmesi ve tekrar görevlerine dönmeleri hususunda çalýþma yapýlmasýnýn saðlanmasý,teklifini Diyanet camiasýndan utanmadan ve sýkýlmadan yapabilmiþtir. Zira Atanmalarýnda dini öðrenim þartý esas alýnan unvanlarda; itikat, ibadet, tavýr ve hareketlerinin Ýslâm törelerine uygunluðunun çevresinde bilinir olduðu þeklinde ortak bir nitelik taþýmak" þeklinde genel þartlarýn aranacaðý hükmü vardýr. Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliðinin 5/b maddesindeki þart, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý personeli için "ortak nitelik" olarak ifade edilmiþtir. "Ortak Nitelik" vasfýný görevi baþýndayken kaybettiði hükmüyle bu niteliði taþýmadýðý anlaþýlanlar, 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'nun 9/b maddesi gereðince Baþkanlýktaki görevine son verilmektedir. Yüz kýzartýcý "Gayri meþru iliþki kurmak, kadýnlarý ve çocuklarý taciz etmek, kumar oynamak, içki içmek ve zimmetine para geçirmek gibi tavýrlarýn tespit edilmesi sebebiyle ortak nitelik vasfýný kaybedenlerle ilgili ahlaka ve edebe aykýrý sunulan teklifle bu sendika gerçek yüzünü göstermiþtir. 75 bin üyesi bulunduðunu Diyanet Ýþleri Baþkanýna ifade eden bu sözde yetkili sendika! Din Görevlisi iken Gayri Meþru Ýþlere bulaþmasý sebebiyle Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan Ortak Nitelik þartýný kaybederek görevine son verilenlerin yeniden göreve dönmeleri için çaba sarf edeceðine, Diyanet Çalýþanlarýnýn rotasyon sebebiyle yaþadýðý sýkýntýlarý dile getirmesi, Her türlü fedakârlýðý yaparak dinine ve diyanetine söz getirmeyen görevini saðlam yapan Bu kurumda yýl görev yaptýðý halde bir defa Hacca veya Umreye bile gidemeyen personelin haklarýný savunmasý, Atama ve Nakillerde göz göre göre yapýlan haksýzlýklarýn ve adaletsizliklerin dile getirilmesi, laca Ziraat Odasý ABaþkaný Ýlhan Yýlmaz, Genel Sekreter Dursun Kaya ve Yönetim Kurulu Üyesi Celalettin Salýn, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý ya nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette çiftçilere verilecek yeni hizmetlerin gündeme alýnmasý konularý üzerinde duruldu. Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz, Tarancý yla yaptýðý sohbette, çiftçi kuruluþlarýnýn birbirleriyle irtibatlarýnýn daha saðlam olmasý gerektiðini vurguladý. Eðer bu þekilde olursa, fikirler görüþler birleþirse daha güzel hizmetlerin ortaya çýkacaðýný söyledi. Ziraat Odasý bünyesinde çiftçilere verilen orum Oto Tamirciler ÇOdasý Yönetim Kurulu üyeleri, S.S. Hitit 9 Toplu Ýþyeri Yapý Kooperatifi tarafýndan Küçük Sanayi Sitesi Çorum-Ankara yolu üzerinde yapýmýna baþlanan 56 iþ yerinin inþa çalýþmalarýný yerinde incelerken, Kooperatif Baþkaný Nurullah Müstet ve iþin yapýmýný üstlenen Al-Ka Ýnþaat yetkililerine de 'hayýrlý olsun' ziyaretinde bulundular. ÇESOB Yönetim Kurulu üyesi ve Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun beraberinde ÇE- SOB Baþkan Vekili Recep Gür, KSS Yapý Kooperatifi Baþkaný Hýdýr Balaban ve Turan Çalýkuþu, Oda Yönetim Kurulu üyeleri Halil Yiðitoðlu, Adem Kabadayý, Murat Ýlter ve Mustafa Fýndýkçý ile birlikte ziyaret ettiði S.S. Hitit 9 Toplu Ýþyeri Yapý Kooperatifi'nde Kooperatif Baþkaný Nurullah Müstet ile çalýþmalarý yerinde inceledi. Al-Ka Ýnþaat Yetkilisi Ýrfan Yaþar'ýn da hazýr bulunduðu ziyarette konuþan ÇESOB Yönetim Kurulu üyesi ve Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, gerek Oda olarak gerekse ÇESOB olarak esnafýn menfaatine olan tüm çalýþmalara destek verdiklerini belirterek, hiçbir zaman esnaf için yapýlan güzel çalýþmalara kayýtsýz kalmalarýnýn mümkün olmayacaðýný söyledi. S.S. Hitit 9 Toplu Ýþyeri Yapý Kooperatifi'nin de güzel çalýþmalara imza attýðýný ve esnafa daha önce kazandýrdýðý 6 iþyerinin ardýndan þimdi de 56 iþyerini kazandýracaðýndan þüphesinin olmadýðýný ifade eden Uzun, bunda emeði geçen baþta Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü olmak üzere, Kooperatif Baþkaný Nurullah Müstet ve Al-Ka Ýnþaat yetkililerine sonsuz teþekkür etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Kooperatif Baþkaný Nurullah Müstet ise, sanayi esnafýnýn birlik, beraberlik ve Çorum Oto Tamirciler Odasý Yönetim Kurulu üyeleri, bütünlüðü için çalýþtýklarýný 56 iþ yerinin inþa çalýþmalarýný yerinde inceledi. kaydetti. Esnafýn günün þartlarýna uygun, daha modern ve geniþ alanlarda iþ yapabilmeleri için mesai harcadýklarýný vurgulayan Müstet, "Esnaf için taþ üstüne taþ koyabiliyorsak ne mutlu bize" diye konuþtu. Ýþyerlerinin kura çekimini kavgasýz gürültüsüz gerçekleþtirdiklerini ve ay sonunda da temel atma törenini gerçekleþtireceklerini ifade eden Nurullah Müstet, iþyerlerini yýl içerisinde bitirerek, görkemli bir törenle açýlýþýný da yapacaklarýný söyledi. Esnafa hizmet etmeyi kendilerine ilke edindiklerini ve bu ilke doðrultusunda hareket ettiklerini aktaran Müstet, dev projenin baþ mimarý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye de esnafa verdiði deðer ve destekten dolayý teþekkür etmeyi ihmal etmedi. Mustafa Ünlü hizmetleri de anlatan Yýlmaz, Ziraat Odasý binasýndaki ziraai ilaç ve gübre satýþ maðazasý, toprak Nakil ve Görevde yükselme sýnavlarýnda yaþanan sýkýntýlara ve adam kayýrmacýlýða son verilmesi, Dernek Baþkaný, Muhtar, Siyasetçi, hatýrlý kiþi ile seçmen baskýsýna ve tacizlerine karþý tedbir alýnmasý, Ek gösterge ayrýmcýlýðý ve haksýzlýðýnýn giderilmesi, Yýllardýr Camiler ve Din Görevlileri Haftasý olarak kutlanan Haftadan Din Görevlisinin adýnýn çýkarýlmasýnýn bir ayýp olduðunun Diyanete hatýrlatýlmasý, - toplu sözleþmesindeki acizliklerinden dolayý memurdan özür dilemesi, Beklenirken; Din Görevlisinin vakar ve haysiyetini ayaklar altýna alacak bu teklifleri ile sendikacýlýklarýnýn seviyesini ortaya koymuþtur. Bu teklif araþtýrýldýðýnda tekliflerinde bile samimi olmadýklarý, zira bu tekliflerini kimsesiz görevliler için deðil bu sendikanýn bazý yöneticileri ve temsilcileri için olduðu da görülecektir. Takke düþtü kel göründü Þimdi bu söz konusu madde teklifinin gelen eleþtiri üzerine sitelerinden kaldýrýlmasý ayýplarýný örtmez. Zira "Hayal kýrýklýðý yaþayan toplumlarda çözülmenin baþladýðý ilk yer ahlaktýr. Ýnsaný ahlaklý kýlan temel duygu da hayâdýr. Hayâ perdesi yýrtýlan birisi için yaptýðý iþin, aldýðý kararýn, aðzýndan çýkan sözün doðru veya yanlýþlýðý önemli deðildir. Çýkarlarý uðruna vicdanlarýnýn sesine kulak týkayanlarýn insani ve vicdani haslet ve deðerleri de ya çürük ya da çoraktýr. Görüldüðü üzere takke düþmüþ kel görünmüþtür. Þimdi size soruyoruz; sizin çalýþma hayatýnda karþýlaþtýðýnýz problemlerin çözümü ve sosyal haklarýnýzýn kimseden çekinmeden gerçekçi ve samimi tekliflerin yer aldýðý Kurum Ýdare Kurulu metni mi istersiniz? Yoksa Gayri meþru iliþki kurduðu, kadýnlarý taciz ettiði, kumar oynadýðý, içki içtiði, toplanan yardým paralarýný zimmetine geçirdiði suçlarý tespit edildiðinden görevine son verilen sözde din görevlisi ve sendikacý kýlýðýndaki ahlaki deðerleri çiðneyenlerin Peygamber mesleðine dönmesi talep edilen Kurum Ýdare Kurulu metni mi istersiniz Artýk tercih sizin!!! Ayrýca yine bu tekliflerinden Madde - de "Camiler ve Din Görevlileri Haftasý" olarak kutlanan haftanýn yalnýzca "Camiler Haftasý" adý ile kutlanmasý ve "Din Görevlileri Haftasý" için ayrý bir haftanýn tahsis edilmesi ve bu hususlarda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Kutlu Doðum Haftasý ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasýný Kutlama Yönetmeliðinin 5. Maddesinde deðiþiklik yapýlmasý, teklifi ile uyanýklýk yapýlarak bu seneki Camiler ve Din Görevlileri Haftasý reklam afiþlerinde görüleceði üzere haftadan din görevlilerinin ismini silerek dýþlayan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn bizim haftamýzý Camiler Haftasý olarak ilan etme ayýbýna ortak olmuþ ve kendini inkâr zilletine düþmüþtür. Türk Diyanet Vakýf Sen olarak; Haksýz ve sebepsiz kimseye tavýr ve tepkimiz olmayacaktýr. Göründüðümüz gibi oluruz, olduðumuz gibide görünürüz. Neye inanýrsak onu söyleriz. Ne görürsek onu anlatýrýz. Baþkalarý gibi zihinlerimiz ipotekli, heyecanlarýmýz rehinde, yüreklerimiz mühürlü deðildir. Bu hareket gücünü inançlarýndan, tarihinden, ilkelerinden, üyelerinden ve Türk milletinden alýr. Ýtibarsýzlaþtýracak ve vakarýmýzý yok edecek iþlerden uzak durmalýyýz. Bu tür iþler kim yaparsa yapsýn yanlýþtýr. Yanlýþ hesapta Baðdat tan döner. Cenabý Allah þaþýrtmasýn emanetleri korumayý nasip etsin. Yüce Mevla'mýz kimseyi böyle bir durumla imtihan etmesin. (Haber Merkezi) Tarancý ya Oda hizmetlerini anlattý tahlil laboratuarý, sellektör ve yem kýrma tesisi ve tahsilat bölümünü hakkýnda bilgi verdi. Oda Alaca Ziraat Odasý yönetimi Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý ya nezaket ziyaretinde bulundu. bünyesinde yeni kurulan ve yakýn zamanda üretime baþlayacak olan Süt Ýþleme ve Peynir, Yoðurt ve Tereyaðý yapým tesisi hakkýnda konuþma yapýldý. Yýlmaz Alaca Ziraat Odasý bünyesinde Ýlçe Emniyet Müdürlüðü tarafýndan güvenli traktör kullanýmý konularýnda yapýlan toplantýlar hakkýnda bilgiler vererek emeði geçenlere teþekkür etti. Ayrýca çiftçilerin nakliye konusunda yaþadýklarý sýkýntýlar ve çözümleri konusunda da bilgi alýþveriþinde bulunuldu. YÜKSEL BASAR orum Belediyesi Bilgi Ýþlem ÇMüdürlüðü'ne personel hizmet alýmý ihalesi yaptý. Bilgi Ýþlem Müdürlüðü'nde kurumsal alt yapý kapasitesinin geliþtirilmesi ve gelir artýrýcý faaliyet çalýþmalarýný yürütmek üzere bir yýl süreyle personel hizmet alýmý ihalesi gerçekleþtirildi. Belediye Ýhale Salonu'nda dün PERÞEMBE EKÝM 7 Çorum Belediyesi Bilgi Ýþlem Müdürlüðü'ne personel hizmet alýmý ihalesi yaptý. Bilgi Ýþlem Müdürlüðü ne personel alým ihalesi saat 5.'de Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayýn'ýn baþkanlýðýnda komisyon huzurunda düzenlenen ihalede, inþaat teknikeri veya harita teknikeri, 5 büro personeli (en az yüksekokul mezunu ) olmak üzere toplam personel alýmý öngörüldü. ayrý firmanýn teklif verdiði ihalenin yaklaþýk maliyeti 9 bin 555 TL. 5 Krþ. olarak açýklandý. Komisyon teklifleri deðerlendirmeye aldý. Genç karikatüristlere ödül inop Dr. Rýza Nur SHalk Kütüphanesi. Ulusal Karikatür Yarýþmasý sonuçlandý. Çorum'dan yaþ altý kategorisinde büyük ödül Ekin Özeskici'ye, bir baþarý ödülü de Yaðýz Efe Çömüz e geldi. Sinop Dr. Rýza Nur Halk Kütüphanesi tarafýndan bu yýl Bir Kitap Bin Umut konusuyla düzenlenen. Ulusal karikatür Yarýþmasý sonuçlandý. Kütüphane Müdürü Selçuk Yüksel, Karikatür Sanatçýlarý Seyit Saatçi, Erhan Yaþar Babalýk, Aþkýn Ayrancýoðlu ile Bilim ve Sanat Merkezi, Sanat E. Bölüm Baþkaný Murat Özgen den oluþan seçici kurulun Ekim Cumartesi günü Sinop Ýl Kültür Müdürlüðü nde yaptýðý deðerlendirme sonucunda ödül kazanan çizerler arasýnda Çorumlu genç karikatüristler de yer aldý. Çorumlu çizerler Ekin Özeskici yaþ altý kategorisinde Büyül Ödül e, Yaðýz Efe Çömüz de Baþarý Ödülü ne layýk görüldü. Ülkü Evleri nden Þahin e ziyaret Ç orum Ülkü Evleri Mütevelli Heyeti Baþkaný Bekir Özsaçmacý ve Koordinatör Selim Süleyman Metineren, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'e kutlama ziyaretinde bulundu. Kýsa bir süre Ekin Özeskici önce oda baþkanlýðý görevine getirilen Tahsin Þahin'i makamýnda ziyaret eden Ülkü Evleri Mütevelli Heyeti Baþkaný Bekir Özsaçmacý ve Koordinatör Selim Süleyman Metineren, Þahin'e yeni görevinde baþarýlar dilediler. Bekir Özsaçmacý ve Yaðýz Efe Çömüz Çorum Ülkü Evleri Mütevelli Heyeti Baþkaný Bekir Özsaçmacý ve Koordinatör Selim Süleyman Metineren, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'e kutlama ziyaretinde bulundu. Selim Süleyman Metineren'in ziyaretlerinden duyduðu memnuniyeti dile getiren Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, nazik ziyaret için konuklarýna teþekkür etti. (Haber Merkezi)

8 PERÞEMBE EKÝM Elektrik faturasýnda kayýp-kaçak müjdesi atandaþtan haksýz olarak alýnan kayýp- bedeli ile ilgili olarak Yargýtay. Vkaçak Hukuk Dairesi milyonlarý ilgilendiren bir karara imza attý Yargýtay elektrik daðýtým þirketlerinin vatandaþlara ve þirketlere gönderdikleri faturalara kayýp-kaçak bedeli ve sayaç okuma bedelinin yansýtmasýnýn hukuka uygun olmadýðýna karar verdi. Yargýtay. Hukuk Dairesi, kendisine gelen faturada yer alan kayýp kaçak bedeline itiraz eden bir þirketin açtýðý davada, Elektrik enerjisinin nakil esnasýnda meydana gelen kayýp ile baþka kiþiler tarafýndan hýrsýzlanmak suretiyle kullanýlan elektrik bedellerinin (kaçak) kurallara uyan abonelerden tahsili yoluna gitmek, hukuk devleti ve adalet düþünceleriyle baðdaþmamaktadýr deðerlendirmesi yaptý. Sivas ta iþ yapan bir özel firma, ÇEDAÞ ýn kendisine gönderdiði elektrik faturalarýna yansýtýlan haksýz ve hukuka aykýrý olarak yer alan kayýp- kaçak bedeli ve sayaç okuma bedelinin iptali için Sivas. Asliye Hukuk Mahkemesine dava açtý. Yerel mahkeme, faturalara yansýtýlan bedelin yasal düzenlenmelere aykýrý bir yönü bulunmadýðýna iþaret ederek, açýlan davayý reddetti. VATANDAÞ PARASINI NASIL ALABÝLÝR? Davayý kazanan þirketin avukatý Onur Tatar, Yargýtay ýn verdiði karara yerel mahkemenin uyacaðýný düþündüklerini belirterek, þunlarý söyledi: Bu karar elektrik faturalarýnda tahsil edilen kayýp kaçak bedellerinin hem þahýslar hem þirketler yönünden hukuka aykýrý olduðunu bir kez daha tescil etmiþtir. Hem þahýslar hem þirketler Yargýtay. Hukuk Dairesinin kararýný emsal göstererek, dava açabilirler. Kendileri de tahsil kayýp kaçak bedelinin iadesini isteyebilir. Haksýz olarak tahsil edilen bu bedelleri tahsil edilebilir. Mahkemenin Yargýtay ýn kararýna uyacaðýný düþünüyoruz. (Haber7) AK Parti den erken seçim açýklamasý Parti Grup Baþkanvekili Belma Satýr, AK"Bugüne kadar hiç erken seçim yapmadýk. Belirlenen tarihte seçimi yapacaðýz" dedi. AK Parti Grup Baþkanvekili Belma Satýr, 5 yýlý Haziran ayýnda yapýlacak genel seçim tarihinin öne alýnacaðý iddialarýna iliþkin, "Bugüne kadar hiç erken seçim yapmadýk. Belirlenen tarihte seçimi yapacaðýz" dedi. Satýr, konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, seçim için belirledikleri bütün tarihlerin ince ince düþünülerek belirlendiðini ifade ederek, "Türkiye gündemi, iklim þartlarý, yasama faaliyetleri ve okullarýn tatili dikkate alýnarak belirlenmiþ bir tarihtir" diye konuþtu. Bugüne kadar hiç erken seçim yapmadýklarýna dikkati çeken Satýr, þunlarý kaydetti: "Belirlenen bu tarihte de bir deðiþiklik düþünülmüyor. Ýçinde bulunduðum bütün yetkili kurullarda bununla ilgili bir madde gelmedi ve görüþme yapýlmadý. Dolayýsýyla biz belirlediðimiz takvimde seçimi yapmayý düþünüyoruz. Kongrelerimize, normal yasama faaliyetlerimize devam edeceðiz. Belirlenen tarihte de seçimi yapacaðýz."(aa) Altýna taksit Banka Kartlarý ve Kredi Kartlarý Hakkýnda Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Ýliþkin Yönetmelik Resmi Gazete de yayýmlandý. Yapýlan deðiþiklikle, kuyumla ilgili harcamalara taksit olanaðý getirilirken taksit süresi ayý geçemeyecek. Kararda; "(7) Mal veya hizmet alýmý sonrasý belli bir ücret karþýlýðý borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiði dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartlarý ile gerçekleþtirilecek mal ve hizmet alýmlarý ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi dokuz ayý geçemez. Kuyumla ilgili harcamalarda bu süre dört ayý geçemez. Kredi kartlarýyla gerçekleþtirilecek telekomünikasyonla ilgili harcamalarda ve yemek, gýda, akaryakýt ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri þekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alýmlarýnda taksit uygulanamaz. () Yedinci fýkranýn ikinci ve üçüncü cümlesi kurumsal kredi kartlarý hakkýnda uygulanmaz denildi.(cýhan) Bu çerezler diyetlik aklagil ve tahýllardan üretilebilecek çerezlerin, Bdiyet konusunda önemli bir alternatif olabileceðini söylendi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Gýda Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Emin Yýlmaz, gýda endüstrisinde son yýllarda tüketimi artan bir ürün grubu olan çerezlerin, pek çok ülkede iyi bir kazanç kaynaðý haline geldiðini anlattý. Genellikle derin yaðda kýzartma tekniðiyle üretilen cips ve benzerlerinin, "çerez gýdalar" denilince akla ilk gelen ürünler olduðunu vurgulayan Yýlmaz, "Saðlýklý yaþam konusunda bazý kesimlerce eleþtirilen bu ürünlerin daha besleyici alternatiflerini oluþturmak amacýyla günümüzde pek çok çalýþma yapýlmaktadýr. Geliþtirilen yeni ürünlerin tüketiminin yaný sýra dengeli ve yeterli beslenmeye dayalý bir yaþam tarzýyla iddia edilen tüm olumsuz durumlarýn önüne geçilmesi mümkündür" dedi. Yýlmaz, çerez tipi gýdalarýn, doðal veya spesifik fonksiyonel özellikler verecek bileþenlerden hazýrlanýp birçok ülkede insan beslenmesinde yer almaya baþladýðýný dile getirdi. illi Eðitim Bakanlýðý, öðretmen Matama ve yer deðiþtirme taslaðý çalýþmalarýný tamamladý. Milli Eðitim Bakanlýðý, öðretmen atama ve yer deðiþtirme taslaðý çalýþmalarýný tamamladý. Taslaðýn 5. maddesinde öðretmenlerin ayný eðitim kurumunda azami çalýþma süresi belirlendi. Taslaða göre öðretmenler, ayný eðitim kurumunda en fazla sekiz yýl görev yapabilecek. Ayný eðitim kurumunda toplam yýl görev yapan öðretmenlerin atamalarý duyurunun ardýndan yapýlacak. Atama, sürenin dolduðu tarihin içinde bulunduðu ders yýlýnýn sonundan itibaren en fazla ay içinde ayný ilde alanlarýnda öðretmen Çerezlerin genellikle "ambalajýndan çýkarýldýktan sonra hemen yenilen gýdalar" olarak tanýmlandýðýný aktaran Yýlmaz, buna patates ve mýsýr cipsi, bisküvi, kraker ve kahvaltýlýk tahýl ürünlerinin dahil edilebileceðini bildirdi. ABD'de yýlýnda yapýlan bir araþtýrmaya göre, insanlarýn çerez tipi gýdalarý açlýðýn ötesinde bir alýþkanlýk nedeniyle ana öðünlerin arasýnda, televizyon izlemek ve telefonda konuþmak gibi durumlarda tükettiðinin belirlendiðini ifade eden Yýlmaz, þöyle konuþtu: "Türkiye'de yýlda kiþi baþý cips tüketimi 95 gramken bu miktar geliþmiþ birçok ülkede daha yüksektir. Örneðin ABD'de kiþi baþý tüketim yaklaþýk 9, Ýngiltere'de 5, Ortadoðu ülkelerinde ise kilogramdýr. Yabancý yatýrýmcýlar, ülkemizdeki potansiyelin yüksekliðini gördüðü için pazara girmek istemektedir. Türkiye'de cips tüketen kesim artarken genç nüfusun büyümesiyle tüketimin yaþ ortalamasýný da yükselmektedir. Günümüzde bazý kesimlerce bu tür gýdalarýn dünya çapýnda obezitenin görülme oranýný artýrdýðý iddia edilmekte ve daha saðlýklý ürünler geliþtirilmesi ihtiyacý vurgulanmaktadýr. Buna karþý ihtiyacý bulunan eðitim kurumlarýna tercihleri doðrultusunda hizmet puaný üstünlüðüne göre yapýlacak. Tercihlerine atanamayanlar ile tercih yapmayanlarýn atamalarý ayný eðitim kurumundaki görev süresi en fazla olandan baþlamak üzere alanlarýnda öðretmen ihtiyacý bulunan eðitim kurumlarýna re'sen yapýlacak. Yapýlacak atamalarda, öðretmenlere en fazla 5 eðitim kurumu tercih etme hakký verilecek. Duyuruda; alanlar itibarýyla boþ öðretmen kadrolarý, bu madde kapsamýnda atamasý yapýlacaklardan boþalacak muhtemel öðretmen kadrolarý, baþvurunun yapýlma þekli, baþvuru yeri ve süresi ile diðer hususlara yer verilecek.(haber7) yað, kalori deðerleri azaltýlarak, protein ve lif gibi besleyici ögelere daha fazla yer verilerek geliþtirilecek yeni ürünlerle daha saðlýklý beslenme alternatifleri elde edilebilir." NOHUTTAN YENÝ ÇEREZLER Yýlmaz, baþka bir üniversitede, yüksek lisans tezi çalýþmasýnda literatürde ilk defa olmak üzere bütün nohuttan kýzartýlmýþ yeni çerez ürünleri geliþtirildiðine deðindi. Mercimek, nohut, fasulye gibi baklagiller ile buðday, pirinç gibi tahýllarýn esansiyel aminoasitler bakýmýndan birbirini tamamlar özellikte olduðuna dikkati çeken Yýlmaz, "Bu karýþýmlarýn tüketilmesinin, geliþmekte olan ülkelerde görülen besin yetersizliði problemini çözmede büyük rol oynayacaðý söylenebilir. Bu þekilde hayvansal ürün tüketmeyen vejetaryen gruplar için de yararlý alternatifler oluþturulabilecektir. Bu nedenlerle baklagil ve tahýllardan üretilecek fonksiyonel gýdalarýn hem insanlarýn beslenme þeklinin güçlendirilmesi hem de ülkemizde geniþ üretim alanlarýna sahip bitkisel ürünlerin deðerlendirilmesi konusunda oldukça kuvvetli bir seçenek oluþturacaktýr" deðerlendirmesinde bulundu.(aa) Öðretmenlere zorunlu rotasyon

9 PERÞEMBE EKÝM 9. Ankara Hitit Rallisi nde Çorumlu imzasý EROL TTAÞKAN ürkiye'nin en büyük rallisi olarak kabul edilen Türkiye Ralli Þampiyonasý'nýn son etabý olan. Ankara Hitit Rallisi, iki Çorumlu'nun imzasýný taþýdý. Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Asým Balcý verdiði destekle ralli tutkunlarýnýn gönlünü fethederken, MONO Workshop Reklam Ajansý Sahibi Ankara Motor Sporlarý Kulübü Baþkan Yardýmcýsý Mesut Sami Býyýk da organizasyon komitesi baþkan yardýmcýsý olarak rallinin omurgasý oldu. Hafta sonu Ankara'da üç ilçeyi kapsayan dev bir pistte düzenlenen yarýþlarýn startýný veren Balcý ve Býyýk, 7 yýl aradan sonra Ankara'da gerçekleþtirilen. Hitit Rallisi'nin gerçekleþmesi ve baþarýyla tamamlanmasýnda önemli görevler üstlendiler. ANOK tan Doç. Dr.Asým Balcý ya teþekkür ziyareti Startý Asým Balcý ve Mustafa Ak verdi. Ankara Hitit Rallisi'nin startýný Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri hemþehrimiz Doç. Dr. Asým Balcý ve Keçiören Belediye Baþkaný Mustafa Ak birlikte verdi. Türkiye Ralli Þampiyonasý'nýn 7. ve son ayaðý. Hitit Rallisi'nin ilk gününü, Toksport WRT takýmýndan Yaðýz Avcý-Bahadýr Gücenmez ikilisi birinci bitirdi. Ankara Otomobil Sporlarý Kulübü'nün (ANOK) düzenlediði rallinin startý, Keçiören Belediyesi önünden verildi. Ulusal kategoride yarýþmacýnýn katýldýðý ve toplam 9 etaptan oluþan ralli, Keçiören-Kazan- Çubuk ilçelerinin oluþturduðu üçgende koþuldu. Hitit Rallisi'nin ilk gün mücadelesinde, Keçiören etabý kilometre, Çubuk etabý kilometre ve Kazan etabý kilometre uzunluðundaki asfalt parkurdaki pilotlar, zorlu hava koþullarýna raðmen kýyasýya mücadele etti. nkara Motor Sporlarý Kulübü (ANOK) Baþkaný AMetin Ertuðrul ve Baþkan Yardýmcýsý hemþehrimiz Mesut Sami Býyýk,. Ankara Hitit Rallisi'ne verdiði destekten dolayý Ankara Büyük Þehir Belediyesi Genel Sekreteri hemþehrimiz Doç. Dr. Asým Balcý'yý makamýnda ziyaret ederek, teþekkür plaketi verdi. Türkiye Ralli Þampiyonasý'nýn son ve en büyük ayaðý olan Ankara Hitit Rallisi'nin baþarýyla gerçekleþmesinde Asým Balcý'nýn büyük katkýlarý olduðunu kaydeden ANOK yöneticileri, "Büyük Þehir Belediyesi'nin otomobil sporlarýna verdiði destekten büyük bir mutluluk duyduk. Verdiði desteklerin yanýsýra, Ankara Hitit Rallisi'nin açýlýþ törenine katýlarak start veren deðerli büyüðümüz Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Asým Balcý'ya her þey için teþekkür ediyoruz." dediler.

10 PERÞEMBE EKÝM Toyota ya büyük ödül RECEP MEBET Otomobil tutkunlarý tarafýndan ilgiyle takip edilen OTOPARK 7. Tanýtým Günleri sürüyor. Toyota yetkili satýcýsý Þamlýoðlu Otomotiv in evsahipliðinde düzenlenen 'OTOPARK Tanýtým Günleri', Ankara Yolu 5. kilometrede hizmet veren Toyota Plaza'da gerçekleþti. Dün düzenlenen programa Þamlýoðlu Otomotiv Genel Müdürü Onur Þamlý, Satýþ Müdürü Mutlu Erdem, Servis Müdürü Fatih Kýrdý, Satýþ Temsilcileri Ertaþ Topdal, Ayþe Çatal ve Hasan Tufan ile Toyota müþterileri katýldý. geliþtirdiklerini kaydetti. Þamlý, Tüm bu etkinlikleri gerçekleþtirirken hem sosyal sorumluluk alanýnda faaliyetlere imza atarken hem de Toyota markasýný toplumun geniþ kesimlerine tanýtma fýrsatý bulduk diye konuþtu. TOYOTA DAN KREDÝ DESTEÐÝ Þamlýoðlu Otomotiv Satýþ Müdürü Mutlu Erdem, yenilenen modelleriyle pazardaki hakimiyetini güçlendiren Toyota nýn adýndan baþarýyla söz ettirdiðini ifade etti. Otomotiv pazarýndaki daralmaya raðmen Toyota olarak geçen yýlýn satýþ rakamlarýný aþmayý hedefliyoruz diyen Mutlu Erdem, Düþük faiz ve cazip EN DEÐERLÝ geri ödeme imkanlarý içeren MARKA TOYOTA kampanyalarýmýz devam Þamlýoðlu ediyor dedi. Otomotiv in bayiliðini Toyota Finans desteði üstlendiði Toyota, ile sunduklarý kredi dünyanýn en deðerli kampanyasýndan bahseden otomotiv markasý seçildi. Erdem, þöyle konuþtu: Konuyla ilgili bilgi Þamlýoðlu Otomotiv Genel Müdürü Onur Þamlý Toyota Finans veren Þamlýoðlu Otomotiv sisteminden kullanýlabilecek kredi ile üstün Genel Müdürü Onur Þamlý, Toyota nýn 6 yýlýndan teknolojilere sahip herhangi bir Toyota modeline sahip bu yana 7'nci kez ayný ödüle layýk görüldüðünü söyledi. olmak artýk çok kolay. Düzenledikleri etkinliklerle Toyota nýn baþarýsýný Kiþiye özel finansal çözümleriyle bugüne kadar kutladýklarýný hatýrlatan Onur Þamlý, BrandZ en binlerce kiþiyi otomobil sahibi yapan Toyota nýn yeni deðerli küresel marka raporunda tüm otomobil kampanyasýndan yararlanmak isteyen herkese markalarýný geride býrakan Toyota, kendi sektöründe kaçýrýlmaz bir fýrsat sunuyoruz. Toyota Finans'la 6 yýlýndan bu yana 7'nci kez dünyanýn en deðerli iþlemleri hýzla tamamlýyor ve Toyota sahibi olma otomotiv markasý seçildi dedi. hayallerini gerçeðe dönüþtürüyoruz. SEKTÖRE YENÝ BAKIÞ AÇISI OTOPARK Tanýtým Günleri'nde konuþan Onur Þamlý, hayata geçirdikleri projelerle otomotiv sektörüne yeni bir bakýþ açýsý getirdiklerini söyledi. Nisan Þenliði ile çocuklara, el sanatlarý sergisiyle engellilere evsahipliði yaptýklarýný hatýrlatan Þamlý, toplumun farklý kesimlerine hitap eden projeler YENÝLENEN TOYOTA LAR ÞAMLIOÐLU NDA Toyota nýn yenilenen modelleri arasýnda yer alan Yaris, Corolla ve Verso nun yaný sýra Auris, Rav, Avensis, GT 6, Land Cruiser ve Hilux u müþterilerimizin beðenisine sunuyoruz. Corolla ile baþlayan yenilik çalýþmalarý Verso ve Yaris le sürüyor. Müþterilerimizin beðenisini kazanan yeni modellerimiz, kýsa sürede yakaladýðý baþarýlý satýþ rakamlarýyla da dikkat çekiyor. Satýþ alanýndaki kampanyalarýmýz hakkýnda detaylý bilgi almak, Toyota nýn yeni modellerini yakýndan görmek ve test etmek isteyen herkesi Þamlýoðlu Plaza ya bekliyoruz. Toyota nýn 7. kez en deðerli otomotiv markasý seçeldiði belirtildi. Yeni Yaris beðenildi 'OTOPARK Tanýtým Günleri', Ankara Yolu 5. kilometrede hizmet veren Toyota Plaza'da gerçekleþti. Toyota nýn gözde moyeni Yaris aktif ve padelleri arasýnda yer alan sif güvenlik donanýmlarý Yaris, yeni versiyonuyla ile de dikkat çekiyor. Tüm otomotiv tutkunlarýnýn beversiyonlarýnda sürücü diz ðenisini kazandý. hava yastýðý dahil olmak üzere toplam yedi hava Tasarýmý ve sahip olyastýðý, Araç Denge Konduðu özelliklerle dikkatleri trol Sistemi (VSC), Eleküzerinde toplayan yeni Yatronik Çekiþ Kontrol Sisteris büyük ilgi görüyor dimi (TRC), Anti-Blokaj yen Þamlýoðlu Otomotiv Fren Sistemi (ABS), ElekSatýþ Müdürü Mutlu Ertronik Fren Gücü Daðýlýmý dem, yenilenen otomobilin (EBD), Acil Durum Fren tüm çevrelerden tam not Sistemi (EBS), Lastik Baaldýðýný söyledi. sýnç Monitörü (TPMS) Eylül ayýndan itibaren standart olarak sunuluyor. Þamlýoðlu Plaza da yerini Satýþ Müdürü Mutlu Erdem, yeni Yaris i tanýttý. Ayrýca yeni Yaris; 7 alan yeni Yaris in kýsa süinç dokunmatik ekraný ile geri görüþ kamerasý, blurede önemli bir satýþ grafiði yakaladýðýný belirten etooth, USB ve multimedya baðlantýsý saðlayan ToMutlu Erdem, Dikkat çekici özelliklere sahip yeni yota Touch teknolojisi, hýz sabitleme sistemi, çift modelimiz sektöre damgasýný vurdu dedi. bölgeli otomatik klima ve otomatik katlanabilen yan Teknolojinin öncüsü Toyota nýn yeni Yaris te aynalar gibi teknolojik özellikleri de belirli versiyonhibrit motor seçeneði de sunduðunu vurgulayan Erlarda kullanýcýsýna sunuyor. Panoramik cam tavan ile dem, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: daha da ferah iç mekan saðlanýyor. DÝNAMÝK DIÞ TASARIM Yeni Yaris, yüksek performansý düþük yakýt tü Yeni Yaris, üstün Toyota kalitesini ve konforuketimi ve Co salýmý ile birleþtiren Toyota Optimal nu yansýtýrken; dýþ tasarýmý, sürüþ dinamikleri ve eðdrive teknolojisinin en son versiyonuna ve 69 hp lenceli multimedya çözümleri ile mükemmeliyetçilimaksimum güce sahip, lt VVT-i, 99 hp gücünde ðin en güzel örneklerini veriyor., lt Dual VVT-i, 9 hp gücünde, D-D dizel ve,5 Hybrid olmak üzere farklý motor seçeneði sunuyeni Yaris; dýþ tasarýmýnda yeni tasarým ön ýzgayor. ra, yenilenen ön alt ýzgara, daha da güçlü bir görünüm veren yeni arka tampon ve LED far sistemleri ile da,5 Hybrid motoru düþük Co emisyon oraný ile ha atak ve cesur bir duruþa sahip. Keen Look keskin daha da çevreci ve,6 lt/km birleþik yakýt tüketibakýþ farlar ile bütünleþen krom çerçeveli X þeklinmi ile de daha ekonomik sürüþ saðlýyor. deki çapraz ön ýzgara, yeni Yaris e çok daha güçlü bir Yeni Yaris i yakýndan görmek, test etmek ve degörünüþ katýyor. taylý bilgi edinmek isteyen herkesi plazamýza davet GÜVENLÝK STANDART ediyoruz. Servis, yedek parça ve iþçilikte Toyota sahiplerine önemli indirimler saðladýðýna dikkat çekildi. Forever Kart kazandýrýyor Þamlýoðlu Otomotiv Servis Müdürü Fatih Kýrdý, Toyota Forever Kart sahiplerine benzersiz avantajlar sunuyoruz dedi. Servis hizmetlerinde cazip fýrsatlar sunan Toyota Forever Kart tan bahseden Fatih Kýrdý, söz konusu kart sahiplerine akaryakýt alýmýnda da iskonto uygulandýðýný söyledi. Forever ayrýcalýklar dünyasýna hoþ geldiniz! sloganýyla müþterilerine sunduklarý kartýn; servis, yedek parça ve iþçilikte Toyota sahiplerine önemli indirimler saðladýðýna dikkat çeken Kýrdý, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Toyota sahipleri çok þanslý; çünkü, Toyota Forever Kart sayesinde plazamýzda yaptýklarý servis harcamalarýnda Toyota Puan kazanýyorlar. Üstelik Toyota Puan, kullandýkça artýyor, daha fazla indirim ve avantaj kazandýrýyor. Araç yaþý ve modeli fark etmeksizin herhangi bir Toyota marka araca sahipseniz, hemen Toyota Forever Kart'ýn saðladýðý avantajlardan yararlanmaya baþlayabilirsiniz. Bu kart, yüzde 'ye varan yedek parça indirimi, yüzde 'a varan iþçilik indiriminin yanýnda BP'de yüzde 5'e varan akaryakýt hediyesi, Toyota Asistaným paketinde indirim ve kredi kartýna taksit imkaný sunuyor. Üstelik daha önce Toyota Plazalardan yapýlan servis harcamalarýnda kazanýlan Toyota Puanlar Forever karta yükleniyor. Toyota Puan Nedir? Toyota Puan, Toyota Plazalarda yapýlan servis harcamalarýna istinaden kazanýlan puanlardýr. Her TL'lik servis harcamasý için puan, sigorta þirketi tarafýndan araç için yapýlan ödemelerde ise 5 TL için puan kazanýlabiliyor. Bu puanlar müþterilerimize yedek parça, iþçilik indirimi, BP akaryakýt hediyesi ve ek avantajlar saðlýyor. Forever kart sahibi olmak ve detaylý bilgi almak isteyen tüm Toyota kullanýcýlarýný Þamlýoðlu Servis e davet ediyoruz. Þamlýoðlu Otomotiv Servis Müdürü Fatih Kýrdý, Forever Kart avantajlarýný anlattý. Servis hizmetlerinde müþteri memnuniyetine büyük önem verildiði vurgulandý. Sunulan hizmetler ve devam eden fýrsatlar hakkýnda bilgiler verildi. Þamlýoðlu Otomotiv, dolu hasarlarýnda boyasýz göçük düzeltme hizmeti de veriyor. YARIN: Ford yetkili satýcýsý Evlüce Otomotiv

11 Dodurga e hazýrlanýyor Dodurga Belediyesi, hayata geçirdiði alt ve üstyapý yatýrýmlarýyla ilçeyi e hazýrlýyor. Dodurga'yý kabuðunu kýran ve geleceðe umutla bakan bir kent haline getirmek için çalýþma baþlatan Dodurga Belediyesi, yaptýðý çalýþmalarla takdir topluyor. Mart'ta yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimlerinde Belediye Baþkaný seçilen Mustafa Aydýn, göreve geldiði günden bugüne kadar yaptýðý çalýþmalarý deðerlendirdi. Ýlçe halkýnýn kendilerine duyduðu güveni boþa çýkarmayacaklarýný dile getiren Aydýn, seçimler öncesi taahhütte bulunduklarý projeleri tek tek hayata geçirmeye baþladýklarýný söyledi. Belediye baþkaný olarak yüklendiði sorumluluðun farkýnda olduðunu vurgulayan Aydýn, Dodurgalýlarýn beklentilerine cevap vermek için gayret gösterdiklerini belirterek, "Dodurga insaný her þeyin en iyisine layýk, onlara layýk olduklarý þekilde hizmet edeceðiz" dedi. HEDEF VÝZYONU Aydýn, ilçenin geleceðine etki edecek yatýrýmlara aðýrlýk verdiklerini belirterek, Dodurga'yý Türkiye Cumhuriyeti'nin. yýlý olan 'e hazýrladýklarýný kaydetti. Baþkan Mustafa Aydýn, yýlýnda, Dodurga'nýn ekonomik geliþimi hýz kazanmýþ, iþsizlik ve göç engellenmiþ, nüfusun arttýðý yepyeni yüzü ile bölgenin yýldýzý konumunda olacaðýný vurguladý. ALTYAPI SEFERBERLÝÐÝ Dodurga Belediyesi olarak ilçenin geleceðine yönelik çalýþmalarý her zaman ön planda tuttuklarýný ifade eden Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, geleceðe hazýrlanýrken halkýn bu gün ihtiyacý olan hizmetleri de aksatmadan sürdürdüklerini kaydetti. Kanalizasyon, asfalt ve parke taþý çalýþmalarýnýn devam ettiðini hatýrlatan Aydýn, "Biz Dodurga'nýn iyi bir geleceðe ihtiyacý olduðunu gördük. Tabi bu sadece istihdam anlamýnda deðildi. Ýlçenin kentsel olarak alt yapýsýnýn ve üst yapýsýnýn da geliþmeye ihtiyacý var. Belediyemizin araç parkuruna ilaveler yaptýk. Çevre ve temizlik çalýþmalarýnda devrim niteliðinde yeniliklere imza attýk" dedi. Alt yapý, üst yapý, kentsel geliþim, eðitim, kültür ve sosyal alanda her türlü çalýþmanýn yoðun bir tempo ile sürdüðünü dile getiren Baþkan Mustafa Aydýn, ilçeyi Cumhuriyet'in yüzüncü yýlýnda iþsizlik ve göç engellenmiþ, nüfusu artan, güçlü ekonomiye sahip, mimarisi ve sosyal altyapýsý ile geliþmiþ bir Avrupa kenti haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Dodurga'nýn Türkiye'ye örnek bir ilçe olmasýný amaçladýklarýný vurgulayan Aydýn, kentin vizyonuna emin adýmlarla ilerlediðini dile getirdi. TÜRKÝYE'YE ÖRNEK PROJE Dodurga ilçesinin sadece enerji noktasýnda bir merkez haline getirilmesi hedefini yeterli görmediklerini kaydeden Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, ilçenin konumu itibari ile bir tarým merkezi haline gelmesinin de mümkün olduðunu, bu anlamda çalýþmalarýn sürdüðünü ifade etti. Obruk-Dutludere Sulama Projesi'nin ilçeye hayat kattýðýna iþaret eden Aydýn, "Ýlçemiz geniþ tarým arazilerine sahip. Ancak yýllardýr sulama sorunu nedeniyle verimli bir tarým yapamýyorduk. Nihayet hükümetimiz yüzümüzü güldürdü ve Obruk Barajýndan Dutludere Sulama Projesi faaliyete geçti. Halkýmýzý organik tarýma yönlendireceðiz. Bölgemiz seracýlýk için de uygun. Dodurga'yý 'e kadar yaz kýþ organik tarýmýn yapýldýðý Türkiye'de önemli ve örnek bir merkez haline getirmeyi hedefliyoruz" diye konuþtu. BELEDÝYE YE MODERN BÝNA Mart'ta yapýlan yerel seçimde Dodurga Belediye Baþkanlýðý görevine seçilen Mustafa Aydýn, belediye hizmetlerinin yürütüldüðü binayý da modern bir hale getirdi. Seçimin ardýndan kollarý sývayarak hizmete baþlayan Aydýn, ilk iþ olarak belediye binasýný yeniledi. Ýlçedeki tüm belediye hizmetlerinin yürütüldüðü binada yenileme çalýþmalarý gerçekleþtirilirken bina modern bir hale kavuþtu. Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, "Belediyemiz hizmet binasýnýn genel bakým ve onarýmý ile enerji eylem planý dâhilinde ýsý yalýtýmý yapýlarak bina içerisi yeniden dizayn edilmiþtir" dedi. AYDIN, 7 AYLIK ÇALIÞMALARI DEÐERLENDÝRDÝ Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, Mart'tan bugüne kadar gelinen süreçte ilçede yaptýðý çalýþmalarý düzenlediði bir basýn toplantýsý ile deðerlendirdi. Dodurga Belediyesi olarak istihdam aðýrlýklý projelere ayrý bir önem verdiklerini ifade eden Aydýn, bu amaçla ilçede bin adet çilek fidaný dikimi yapýlarak alternatif tarým çalýþmalarýna baþladýklarýný söyledi. Yine Dodurga ilçesinde yetiþtirilen ayva üretiminin geliþtirilmesi ve Pazar oluþturulmasý amacýyla hazineden 65 dönümlük saha kiralandýðýný belirten Mustafa Aydýn, söz konusu sahada ayva fidaný dikilerek bu alanda da söz sahibi olmak istediklerini bildirdi. Ayrýca, Ýþ-Kur Ýl Müdürlüðü ile ortak geliþtirilen Toplum Yararýna Çalýþma Programý kapsamýnda kiþinin istihdam edildiðini anlatan Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, ilçe halkýnýn sosyal, kültürel ve ekonomik açýdan geliþimlerine büyük önem verdiklerini dile getirdi. Aydýn, ilçe sýnýrlarý içerisinde kalan Obruk Barajý'nýn tanýtýmý ve göl havzasýnýn ekonomiye katkýsýnýn artýrýlmasý amacýyla da baraj sahasýnda bin 5 metrekarelik alan kiralandýðýný duyurdu. ARAÇ PARKURU GÜÇLENDÝ Dodurga Belediyesi olarak Ýçme Suyu ve Park- Bahçeler birimlerinde kullanýlmak üzere iki adet ATV motor tipi araç aldýklarýný, Ýtfaiye, Su ve Kanalizasyon hizmetlerinde kullanýlmak üzere de bir adet vidanjör ile kanal açma aracý yaptýrdýklarýný anlatan Mustafa Aydýn, Fen ve Zabýta memurluðunca kullanýlan pikabýnda genel bakým ve onarýmýnýn yapýldýðýný kaydetti. ÝLÇEYE MOBESE SÝSTEMÝ Belediye hizmet binasý ile ilçenin muhtelif stratejik öneme sahip çeþitli noktalarýna adet kamera güvenlik sistemi kurulduðunu vurgulayan Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, bu sistem sayesinde hem ilçede güvenliðin artýrýldýðýný, hem de ilçe dýþýnda yaþayan Dodurgalýlara internet üzerinden görüntü servisi imkâný saðlandýðýný ifade etti. KÝLÝTLÝ PARKE TAÞI ÇALIÞMALARI Kayabaþý Sosyal Tesisleri ön bahçe düzenlemesi kapsamýnda bin metrekarelik alanda kilitli parke taþý ile 5 metre bordür döþendiðini dile getiren Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, yine söz konusu bu alanda 5 adet bahçe bitkisi dikilerek düzenleme ve gece aydýnlatmasý yapýldýðýný hatýrlattý. Ayrýca, park içerisine modern görünüm ve kullanýma sahip kafeterya yapýldýðýný belirten Aydýn, Ardýçlýk mevkiinde bulunan güreþ alanýnýn da yeniden düzenlendiðini, 5 yýlý içerisinde de güreþ alanýna kiþilik tribün yapýlmasýný planladýklarýný bildirdi. ATIK SU ARITMA TESÝSÝ AÇILDI Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, icraatlarýný anlattý. Baþkan Aydýn, hayata geçirdiði alt ve üstyapý yatýrýmlarýyla ilçeyi e hazýrlýyor. Ýlçede yapýmý tamamlanan Atýk Su Arýtma Tesisinin faaliyete açýldýðýný söyleyen Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, bunun yanýsýra Orman Ýþletme Müdürlüðü ile iþbirliði yapýlarak ilçedeki yayla evlerine ulaþým amaçlý yollar oluþturulduðunu kaydetti. Aydýn, ayrýca, Osmancýk ile Dodurga arasýndaki baðlantýyý saðlayan 5 kilometrelik yol aðýnýn da Ýl Özel Ýdaresince asfalt kaplamasýnýn yapýldýðýný hatýrlattý. HEDEF VE PLANLAR BÜYÜK Dodurga'yý geleceðe taþýmak adýna önlerine bazý hedef ve planlar koyduklarýný ifade eden Mustafa Aydýn, Ýmar Planý Revizyonu ile Kent Bilgi Sisteminin oluþturulmasýnýn onay aþamasýnda olduðunu vurguladý. Kanalizasyon Þebekesi proje ve etüt çalýþmalarýnýn tamamlandýðýný, inþasý içinde ödenek tahsisi beklendiðini ifade eden Mustafa Aydýn, Çaðlak Tepe için hazýrlanan içme su araþtýrmasý proje ve etüdünün de devam ettiðini anlattý. Alpagut Çetmiözü Deresi Su Kaynaðý Kabotaj yenilemesinin yapýlarak kuruyan kaynak noktasýndan saniyede litre su alýnmaya baþlandýðýný belirten Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, maliyeye ait eski saðlýk ocaðý alanýnýn yeniden yapýlandýrýlmasý içinde çalýþma baþlatýldýðýný açýkladý. Yine spor kompleksi dahilinde inþa edilen halý saha yanýnda oluþturulacak spor tesisleri için belediye olarak kamulaþtýrma yaptýklarýný kaydeden Aydýn, bu alanda spor salonu yapýlmasý için Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðüne devir iþlemlerinin tamamlandýðýný söyledi. Yaðmur ve kar yaðýþlarý sonucu sel sularýndan etkilenen cadde ve sokaklarda, yaðmur ve sel suyu drenaj çalýþmalarý planladýklarýný dile getiren Mustafa Aydýn, bu amaçla bin 5 metre boru alýmý yaptýklarýný dile getirdi. Yine ilçedeki muhtelif ana merkezlerde Kent Parklar ve reaktivasyon sahalarý yapýlacaðýný duyuran Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, içme suyu depolarýnýn tahliyesi ile su fazlalýðýnýn deðerlendirilmesi içinde Sazak mevkiinde gölet yapýmý planlandýðýný açýkladý. Aydýn, ilçe merkezinde kapalý Pazar yeri oluþturulmasý amacýyla da çalýþmalara baþladýklarýný bildirdi. Aydýn, toplantý sonunda, tüm bu çalýþmalar sýrasýnda kendilerine desteklerini esirgemeyen AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý baþta olmak üzere emeði geçen herkese teþekkür etti. RECEP MEBET Tütüncü Ticaret Turkcell Ýletiþim Merkezi (TÝM), iphone 6 ve iphone 6 Plus ý teknoloji tutkunlarýnýn beðenisine sunuyor. Tütüncü Premium TÝM de satýþa sunulan son model akýllý telefonlarý tanýtan Maðaza Müdürü Zafer Karaoðlu, Mobil iletiþimde yeni nesil teknolojiyi Çorumlular ýn beðenisine sunuyoruz dedi. Ýletiþim tutkunlarýnýn merakla beklediði yeni modelden bahseden Zafer Karaoðlu, iphone un yeni cihazýný Çorum da görücüye çýkarmanýn mutluluðunu yaþýyoruz diye konuþtu. Yakýnda Samsung Galaxy Note ün de maðazalarýnda görücüye çýkacaðýný anlatan Karaoðlu, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Son teknoloji ürünü akýllý telefonlarý, Turkcell faturalý hat sahibi müþterilerimize cazip fiyat ve ödeme seçenekleriyle sunuyoruz. Ayrýca Eskiyi Getir, Yeniyi Götür sloganýyla baþlattýðýmýz kampanyamýz da devam ediyor. Bu kampanya dahilinde eski telefonunu maðazamýza getiren müþterilerimiz, yeni Burs ve öðrenim kredisi baþvurularý baþladý. Baþvurular, 9 Kasým 'e kadar yapýlabilecek. Gençlik ve Spor Bakanlýðý Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, -5 öðretim yýlýna iliþkin burs ve öðrenim kredisi baþvurularýnýn baþladýðýný duyurdu. Yurt-Kur'dan yapýlan açýklamada, Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sýnavýna girerek ilk defa bir nesil akýllý telefonlara cazip koþullarda sahip oluyor. Kampanyalarýmýz hakkýnda detaylý bilgi almak ve akýllý telefon seçeneklerimizi yakýndan görmek PERÞEMBE EKÝM Tütüncü Premium TÝM, Gazi Caddesi Pir Baba Parký yanýnda hizmet veriyor. Teknoloji harikalarý Tütüncü Premium da Maðaza Müdürü Zafer Karaoðlu, cihaz ve kampanyalarý tanýttý. Tütüncü Ticaret Turkcell Ýletiþim Merkezi nde kampanya fýrsatlarý sürüyor. isteyen herkesi Gazi ve Ýnönü Caddesi nde hizmet veren Tütüncü Ticaret Turkcell Ýletiþim Merkezleri'ne ve Hamit Camii Sokak ta faaliyet gösteren þubemize bekliyoruz. Sungurlu da su problemi RECEP MEBET Çorum un Sungurlu ilçesi þehir merkezinde bazý semtlerde birkaç gündür su kesintisi yaþandýðý öðrenildi. Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili þikayetlerini dile getiren vatandaþlar, devam eden kesintilerin ilçe halkýný maðdur ettiðini kaydettiler. Kesintiler nedeniyle içmesuyu ve diðer ihtiyaçlarýný karþýlamakta sýkýntý yaþadýklarý anlatan vatandaþlar, yetkililerden acilen çözüm beklediklerini ifade ettiler. Burs ve kredi baþvurularý baþladý yükseköðretim programýna kayýt yaptýran öðrencilerle halen bir yükseköðretim programýna devam eden ara sýnýf öðrencilerinin burs ve öðrenim kredisi baþvurularýnýn bugün baþladýðý bildirildi. Açýklamada, baþvurular, 9 Kasým 'e kadar Yurt-Kur'un resmi web sitesi "www.kyk.gov.tr" adresinden yapýlabileceði duyuruldu.(aa)

12 PERÞEMBE EKÝM Tatlandýrýcýlara resmî denetim Memalik-i Þâhâneden ulus devlete Türkçü/Turancý Vatan ve Millet Anlayýþý Tanzimat yýllarýnda parçalanmaya ve isyanlara karþý Osmanlý Devleti'nin sarýldýðý politika "Osmanlýlýk"tý. Osmanlý topraklarýndaki Müslüman veya gayr-i Müslim, Türk veya baþka ýrklara mensup tüm topluluklar "Osmanlý milleti" þemsiyesi altýnda toplanýyordu. Kuþkusuz amaç, Osmanlý içindeki farklý unsurlarý bu ad altýnda bir arada tutma gayretiydi. Ancak devlet içindeki farklý unsurlarý "Osmanlý milleti" adý altýnda tutma düþüncesi, özellikle Balkan Savaþý'nda Bulgarlar, Yunanlýlar, Sýrplar ve Hýrvatlarýn isyanlarýyla iflas etti. Daha doðrusu, Osmanlý içindeki gayr-i Müslim kavimler bir bir isyan edip baðýmsýzlýk hareketleri baþlayýnca, "Osmanlý milleti" tanýmlamasý da çöktü ve bu üst kimlikten azade olan etnik unsurlar Devleti Âliye-i Osmaniye'den bir bir kopmaya baþladý. Burada, Ömer Seyfettin'in "Hürriyet Bayraklarý" adlý öyküsünü hatýrlamakta yarar var. Bu öyküde olaylar, 9'da Meþrutiyet'in ilânýnýn ikinci yýldönümü kutlamalarý sýrasýnda, bugünkü Bulgaristan'da Cuma-yý Bâlâ'da geçer. Cuma-yý Bâlâ'da bayram kutlamalarý yapýlmaktadýr. Ama Balkan coðrafyasýnda isyan hareketleri baþlamýþtýr. Ýki Osmanlý subayý Osmanlýlýk ve millet tanýmý üzerine sohbet ederler. Subaylardan biri, hararetle Osmanlý içindeki tüm unsurlarýn Osmanlý milleti ve bayraðý altýnda tekvücut olarak yaþadýðýný iddia etmektedir. Diðeri ise, bu unsurlarýn her birinin ayrý millet olduðunu ve artýk Osmanlý bayraðý altýnda yaþamak istemediklerini düþünür. Osmanlýlýk düþüncesini savunan subay, uzaklarda kýrmýzý bayraklarla donatýlmýþ gibi görünen bir Bulgar köyünü iþaret ederek, Bulgarlarýn Osmanlý bayraðý altýnda kutlamalar yaptýðýný, bu manzaranýn, farklý kavimlerin Osmanlý çatýsý altýnda toplandýðýnýn bir iþareti olduðunu ileri sürmektedir. Ýki subay bu durumu yakýndan görmek için köye giderler. Köye vardýklarýnda uzaktan gördükleri þeylerin, Osmanlý bayraðý deðil kýrmýzý biberler olduðunu fark edip afallarlar. Bulgar köylüleri de Osmanlý subaylara nefretle bakmaktadýr. Evet, Balkan isyanlarý Osmanlý'daki etnik unsurlarýn artýk tek bir millet olarak yaþayamayacaklarýný, Osmanlýcýlýk düþüncesinin çöküþünü acý da olsa göstermiþtir. Ömer Seyfettin, "Hürriyet Bayraklarý"nda Osmanlý'da artýk "Osmanlýlýk" tanýmýnýn çöktüðünü etnik milliyetçilik döneminin baþladýðýný, ironik bir dille ifþa eder Peki Osmanlý coðrafyasýndaki etnik milliyetçilik hareketlerine karþý Türk aydýnýnýn tavrý nedir? Devletin parçalanmasý nasýl önlenebilirdi? Zor bir soru bu! Ama 9'den sonra idareye el koyan Ýttihat ve Terakki Cemiyeti'nin buna karþý tepkisi, Türkçülüktür Türk Derneði, Türk Ocaðý gibi dernekler ve çeþitli dergi/gazeteler aracýlýðýyla, baþta Selanik, Ýzmir ve Ýstanbul olmak üzere bu coðrafyada Türkçü düþüncenin hýzla yükseldiði bilinen bir gerçek. Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, Necip Asým, Veled Çelebi gibi isimler bu hareketin öncü aydýnlarýydý. Gökalp, Ali Canip ve Ömer Seyfettin, Ýttihat ve Terakki'nin Selanik'teki þubesinde bu yolda önemli faaliyetler yaptýlar. Hatta "Milli Edebiyat" hareketini baþlattýlar. Genç Kalemler dergisi Ýttihatçýlarýn direktifleri ve desteði doðrultusunda milliyetçi düþüncenin en önemli yayýn organlarýndan biri oldu. Ýttihatçý Türk aydýnlarý, parçalanmaya karþý çarenin yeni bir millet ve vatan tanýmý yapmakta olduðunu düþünüyorlardý. Çareyi, Osmanlýlýða dayalý deðil, kavim eksenli bir millet ve vatan coðrafyasý tanýmýnda buldular. Osmanlýlýk yerine "Türklük" ikame edildi, bu milletin yaþadýðý coðrafyaya ise Devlet-i Âliye-i Osmaniye yerine, "Türkiye" adý kullanýlmaya baþlandý; hatta bu coðrafya tüm Türklerin yaþadýðý yerleri kapsayarak adýna "Turan" denilen bir ideal 'Türk vataný' anlayýþý ortaya çýktý. Evet, Namýk Kemal'in "imtizac-ý akvâm"dan oluþan Osmanlý milleti ve Osmanlý vataný tanýmlarý artýk geride kalmýþtýr! Çünkü, Osmanlýda baþlayan etnik milliyetçilik, Türk aydýnlarýnýn bir kýsmýný benzer, ama karþý bir refleksle Türk milliyetçiliði fikrine götürmüþtür. Sözü uzatmaya gerek yok, Ziya Gökalp'in 9'de Genç Kalemler dergisinde yayýmlanan "Turan" manzumesi, millet ve vatan coðrafyasý tanýmýndaki deðiþimi ve ulus devlete giden süreci bütün çýplaklýðýyla gözler önüne seriyor: "Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan; eker Kurumuna tatlandýrýcýlarý pi- denetleyebilme yetkisi ve- Þyasada rildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý'nýn "Þeker Kotalarýnýn Düzenlenmesine Ýliþkin Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmeliði" Resmi Gazete'de yayýmlanarak, yürürlüðe girdi. Buna göre, kurum, tatlýlýk vermek amacýyla kullanýlan, tatlýlýk derecesi yüksek, sakarin, aspartam gibi yüksek yoðunluklu tatlandýrýcýlar ile þekerin yerine kullanýlan ve þeker piyasasýný etkileyen diðer þeker alternatifi tatlandýrýcýlarý piyasada izleyebilecek, kontrol edebilecek, numune alabilecek. Kurum, görevlerini yerine getirirken gerekli gördüðü her türlü bilgi ve belgeyi þirketler ve bünyesindeki fabrikalar ile piyasada mal veya hizmet üreten, pazarlayan ve satan gerçek ve tüzel kiþiler ile bunlarýn her türlü birliklerinden isteyebilecek. Ýstenen bilgiler, kurumun belirleyeceði süre içinde verilmek zorunda olacak. Bu hükmün uygulanmasýnda noksan, yanlýþ ya da yanýltýcý bilgi veya belge verilmesi ya da bilgi veya belgenin belirlenen süre içinde ya da hiç verilmemesi veya yerinde incelemenin engellenmesi ya da zorlaþtýrýlmasý durumunda þirketlere, Þeker Kanunu'nun ilgili maddesinde belirlenen idari yaptýrýmlar uygulanacak. Buna göre, þirketler önce, 7 gün içinde bilgilerin verilmesi ve/veya inceleme imkanýnýn saðlanmasý için ihtar edilecek. Ýstenenin, bu süre içinde de yapýlmamasý halinde ise kanunda belirtilen tutarda idari para cezasý verilecek. Þirketler, Þeker Kurulunun kurmuþ olduðu ölçüm sistemlerini etkileyecek yeni bir hat tesis edemeyecek. Þirketlerden tutulmasý talep edilen her türlü defter, belge ve kayýtlarýn, kurumun belirlediði þekilde tanzim edilerek, belirlenen dönemlerde bildirilmesi zorunlu olacak. Þeker depolarýnýn ve stoklarýnýn kurulca belirlenen süre içerisinde kuruma bildirilmemesi ya da eksik ya da yanlýþ bildirilmesi durumunda, bildirilmeyen veya eksik ya da yanlýþ bildirilen miktar için yine söz konusu kanundaki ayný cezalar uygulanacak. Þirketlerin "A" ve "B" kotasý dýþýnda üretim yapýp yapmadýðýnýn tespitinde, üretim miktarý, hammadde, yardýmcý malzeme, enerji sarfiyatý, yan ürünler, iþçi sayýsý ve maaþ bordrosu gibi üretilen þeker miktarý ile ilgili verilerden yararlanýlacak. Sevk irsaliyesi ilgili mevzuatýna uygun ve eksiksiz olarak doldurularak, bu bilgiler kurulun belirleyeceði usul ve esaslarda düzenli olarak kuruma bildirilecek. Sevk irsaliyesi üzerinde ilgili mevzuatý gereðince bulunmasý gereken unsurlardan herhangi birisinin eksik olduðunun tespiti halinde, bu fiili iþleyen gerçek ve tüzel kiþiler hakkýnda yine ayný ceza uygulanacak.(aa) TRT Genel Müdürü Göka oldu Þ enol Göka, TRT'nin yeni genel müdürü oldu. Atama kararý Resmi Gazete'de yayýmlandý. TRT Genel müdürlüðü için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafýndan üç aday teklif edilmiþti. ÞENOL GÖKA'NIN ÖZGEÇMÝÞÝ Denizli nin Çal ilçesine baðlý Denizler Köyünde 5 Mart 96'de doðan Þenol Göka, ilk, orta ve lise öðrenimini Denizli de tamamladý. Marmara Üniversitesi Basýn Yayýn Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümünden 95 yýlýnda mezun olan Prof. Dr. Alâattin Karaca Muðla Sýtký Koçman Ünv. Edebiyat Fakültesi Muðla. redi kartlarýnda uygulanacak Kazami faiz oraný, bankalarýn kullandýrdýklarý ihtiyaç kredilerine uygulanan diðer maliyetler dâhil aðýrlýklý ortalama efektif yýllýk faiz oranlarý esas alýnarak belirlenecek. Merkez Bankasý'nýn bugünkü Resmi Gazete'de yayýmlanan tebliðine göre, bu oranlar bankacýlýk sektörü için Göka, Ayný yýl TRT nin açtýðý Yardýmcý Prodüktörlük sýnavýný kazanarak TRT ye girdi. Göka Yardýmcý Prodüktörlük kursunun ardýndan Mayýs 96 tarihinde TRTAntalya Radyosuna atandý. Sýrasýyla Prodüktör, Ankara Radyosu Müdürlüðü, Radyo Dairesi Baþkanlýðý ve Dýþ Yayýnlar Dairesi Baþkanlýðý görevlerinde bulunan Göka, - yýllarý arasýnda geçici olarak Baþbakanlýk Müþavirliði yaptý. 5 Haziran tarihinde TRT Genel Müdür Yardýmcýlýðý ve toplulaþtýrýlacak ve aylýk basit faiz oraný karþýlýðý hesaplanacak. Bu oranýn son on üç haftalýk basit aritmetik ortalamasý alýnarak ihtiyaç kredisi aylýk faiz oraný hesaplanacak. Buna göre, lira cinsinden kredi kartý iþlemlerinde uygulanacak aylýk azami akdi faiz oraný, ihtiyaç kredisi aylýk faiz oraný; yüzde.5 ve yüzde.59 aralýðýnda ise yüzde., Yönetim Kurulu Üyeliði görevlerini üstlenen Göka nýn birçok makale ve tebliðinin yanýsýra, Ýnsan ve Mekan, Söz Uçar Yazý Kalýr, Vatan büyük ve müebbed bir ülkedir Turan." Gökalp'in düþüncesi, bütün Türklerin birleþmesi ve Turan dediði ortak vatan coðrafyasýnýn oluþturulmasýdýr. Hatta o, bu yeni millet ve vatan tanýmýný "Kavm" baþlýklý þiirinde; "Türkiye devletim, Türklük milletim" dizesiyle açýkça ilân eder. Þiirin sonundaki; "Osmanlý kalamaz Türk'ü sevmeyen" dizesi ise âdeta "Osmanlýcýlýk" düþüncesine karþý söylenmiþ bir dize hükmündedir. Görüleceði üzere Gökalp'in vatan ve millet tanýmý, doðrudan doðruya etnik eksenlidir. Ve bu düþüncesini, Osmanlýcýlýk ve Ýslâm birliði düþüncelerine karþý dile getirmiþtir. Nitekim "Turan" manzumesini yayýmlama sebebini açýklarken þöyle diyor: "Bu manzume, tam zamanýnda intiþâr etmiþti; çünkü Osmanlýcýlýktan da, Ýslâm ittihatçýlýðýndan da memleket için tehlikeler doðacaðýný gören genç ruhlar, kurtarýcý bir mefkûre arýyorlardý." Ona göre, Devletin parçalanmasý tehlikesine karþý kurtarýcý mefkûre, ne Osmanlýcýlýk, ne de Ýslâm birliði düþüncesidir, çare Türkçülüktedir! Þunu yeri gelmiþken hemen belirtelim; Osmanlýda etnik milliyetçilik hareketleri, öncelikle dýþ tahrikler sonucunda gayr-i Müslim azýnlýklarda baþlamýþtýr, ardýndan ayný hastalýk ne yazýk ki, Müslüman etnik unsurlar arasýnda da yayýlmýþ, egemen unsur Türklerin milliyetçilik düþüncesine sarýlmasý, bu saiklerin sonucunda ve sonrasýnda olmuþtur. Dolayýsýyla Osmanlý Devleti içinde, Türk milliyetçiliði diðer etnik milliyetçiliklere karþý bir refleks olarak, onlardan sonra çýkmýþ ve güçlenmiþtir. Bu düþünce hareketinin güçlenmesinde Balkan Savaþý'nýn ve Birinci Dünya Savaþý'nýn etkileri büyüktür. Ýçerideki etnik isyanlara, bazý Türk aydýnlarý, Türkçü bir refleksle karþýlýk vermiþlerdir. Ama!... Evet ama, yine de kafalar karýþýktýr. Çünkü Osmanlý Devleti hâlâ ayaktadýr ve aydýnlar bu devleti ayakta tutma çabasýndadýrlar. Ali Canip Yöntem'in Genç Kalemler'de yayýmladýðý bir makalesindeki þu cümleler bu konudaki kafa karýþýklýðýný apaçýk gösteriyor: "Kavim bizce lisanî bir cemaatten baþka bir þey deðildir. Bir lisanla tekellüm edenlerin (konuþanlarýn) mecmuu (hepsi) bir kavimdir. Bir kavim teþkil edebilmek için bu fertlerin bir ýrktan neþet etmesi icap etmez. ( ) memleketimizde ne tabiî, ne de tarihî ýrklar mevcuttur. Osmanlý unsurlarý, namýný verdiði kitleler, mezhebî cemaatlerle, lisanî cemaatlerden ibarettir. Lisanî cemaatlere kavim namýný veriyoruz. Mezhebî cemaatlere ümmet kelimesinin hususiyetine mebnî Mezhebiyyet diyebiliriz. Bunlarýn hepsini hukukî bir devlet nüfuzu altýnda tutan bir de Osmanlýlýk vardýr ki buna da millet adýný vermekteyiz. Türk kavmi, Türk ýrký demek deðildir " Evet, Ýkinci Meþrutiyet sonrasýnda, Devlet etnik isyanlar sonucunda parçalanmakta, Osmanlý aydýnlarý Osmanlýcýlýk, Türkçülük ve Ýslâmcýlýk fikirleri arasýnda savrulmaktadýr. Hepsinin gayesi birdir: Bu milleti, bu vatan coðrafyasýný bir arada nasýl tutabiliriz, parçalanmaktan nasýl kurtarabiliriz! Ama kafalar da karýþmýþtýr bir kere! Demiþtim ya! Ortadoðu, türlü ýrklarýn, türlü dinlerin, türlü dillerin karýþtýðý zor bir coðrafya Ayný soru, ayný sorunlar bugün de devam ediyor. Osmanlý, bir dönem "Osmanlýlýk" çatýsý altýnda bu farklý unsurlarý barýþ içinde yaþatmayý baþarabilmiþti. Ama artýk buna imkân yok! Öte yandan, kanaatimce Ortadoðu'da etnik saiklerle ortaya çýkmak da -onca etnik unsurun birbirine girdiði bir coðrafya olmasý hasebiyle- gerçekçi deðil. Çünkü ne Ýran'ý, ne Irak'ý, ne Suriye'yi, ne de Türkiye'yi ýrken homojen biçimde birbirinden ayýrmak mümkün deðil Çünkü Namýk Kemal'in dediði gibi bu coðrafyada ýrklar birbirine karýþmýþtýr (imtizacý akvam). O nedenle etnisitesi ne olursa olsun, ister Ýran'da, ister Irak'ta, ister Suriye'de, isterse Türkiyemizde olsun, böyle etnik kimlikli bir isyana kalkýþmak, sadece bu coðrafyada daha fazla kan akmasýna, bu coðrafyanýn daha fazla bölünmesine yarar. Çünkü Ortadoðu kavmî bir medeniyet coðrafyasý deðildir.ss Gelecek hafta, Mehmet Âkif Ersoy'dan hareketle bir baþka aydýn grubunun savunduðu Ýttihadý Ýslâm" düþüncesine deðineceðim. Herhalde Ýnsan, Siyaset Medya ve Zihnime Yansýmalar, Radyo Olmalý, Bir Varmýþ Bir Nurmuþ baþlýklý yayýnlanmýþ 6 kitabý yüzde.59'dan büyük ise ihtiyaç kredisi aylýk faiz oranýna baz puan eklenmesiyle bulunan oran, yüzde.5'ten küçük ise ihtiyaç kredisi aylýk faiz oranýna 7 baz puan eklenmesiyle bulunan oran olarak belirlenecek. Yabancý para cinsinden kredi kartý iþlemlerinde uygulanacak aylýk azami akdi faiz oraný, lira cinsinden kredi kartý iþlemlerinde uygulanacak bulunuyor. Evli ve çocuk babasý olan Þenol Göka Ýngilizce biliyor.(trthaber) Faiz oranlarýnda deðiþiklik aylýk azami akdi faiz oranýnýn yüzde 'i olarak belirlenecek. Lira cinsinden kredi kartý iþlemlerinde uygulanacak aylýk azami gecikme faiz oraný, lira cinsinden kredi kartý iþlemlerinde uygulanacak aylýk azami akdi faiz oranýna 5 baz puan eklenerek, yabancý para cinsinden kredi kartý iþlemlerinde uygulanacak aylýk azami gecikme faiz oraný ise yabancý para cinsinden kredi kartý iþlemlerinde uygulanacak aylýk azami akdi faiz oranýna 5 baz puan eklenerek belirlenecek. Katýlým bankalarý tarafýndan kredi kartý iþlemlerinde uygulanacak aylýk akdi kâr payý oranlarý bu tebliðle belirlenen aylýk azami akdi faiz oranlarýný, aylýk gecikme cezasý oranlarý ise aylýk azami gecikme faiz oranlarýný geçemeyecek. Merkez Bankasý, kredi kartý iþlemlerinde her yýlýn Ocak- Mart, Nisan-Haziran, Temmuz- Eylül ve Ekim-Aralýk dönemlerinde uygulanacak olan aylýk azami akdi ve gecikme faiz oranlarýný belirlenen esaslara göre hesaplayarak yayýmlayacak.(trthaber)

13 PERÞEMBE EKÝM.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:9 ZÝL-HÝCCE: 5 Hicri Þemsi:9 Rûmi: Teþrin-i Evvel Hýzýr:7 EKÝM PTT'nin kuruluþu () - Güneþ, Akrep Burcu'nda - Kýrým Harbi'nin baþlamasý (5) - Van depremi (7 ölü) () ÖÐLE ÝKÝNDÝ. 5.6 AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 5 Acil Yardým (Ambulans) Yangýn Polis Ýmdat 55 Jandarma Ýmdat 56 Elektrik Arýza 6 Su Arýza 5 Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza 7 Tüketici Hattý 75 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 77 Alo Çevre Cenaze Ýþlemleri 5 Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri Alo Fetva (Müftülük) 9-7 HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk. 9 Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri 7 Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi METEOROLOJÝ HATIRLATMA: Güneþ tutulmasý: Bu gece Parçalý Güneþ tutulmasý meydana gelecek ve Türkiye den görülemeyecektir. Baþlangýcý:.7, Ortasý:., Sonu:.5 NÖBETÇÝ ECZANELER BOZDOÐAN ECZANESÝ ARÝF BOZDOGAN CEMÝLBEY CAD. 7/E - CUMA PAZARI YANI 6 5 ÜNALDI ECZANESÝ GÖKHAN ÜNALDI ULUKAVAK MH. BUHARA CD.NO:/B 7 VEFAT EDENLER -Çatak Köyü' nden gelme, Ýsmet, Fazlý, Ömer ve Osman ALTUNKAYA' nýn babasý; Mustafa ALTUNKAYA. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Ü Bosna Fatihi Seni Unutmadýk lkesinde ve Ýslam Dünyasýnda çok sevilen Bosna Hersek'in VAHYÝN IÞIÐINDA bilge kral lakaplý efsane lideri Aliya Ýzzetbegoviç vefatýnýn. yýl dönümünde (9 Ekim ) rahmetle anýlýyor. Biz onu saðlýklý düþünce yapýsý, ilmi,ýslam-i kimliði, kiþiliði, dik duruþu, cesareti, mücadele azmi ile tanýdýk yýllarý arasýnda üç yýl süren Bosna savaþýnda binden fazla kiþi hayatýný kaybetmiþ, milyon Müslüman da ülkeyi terk etmek zorunda kalmýþtý. Bugünde Su- hotmail.com Veysel Uysal riye de olduðu gibi, yakýn tarihimizin en karanlýk ve kanlý savaþlarýndan biri olan bu katliamlarda dünyanýn gözü önünde bir soykýrým yapýlmýþtý. Altý ayrý cumhuriyet ve iki özerk cum. mensup Sýrp, Hýrvat, Arnavut, Boþnak, Sloven ve Makedon'lar Yugoslavya çatýsý altýnda yýllarca beraber yaþadýlar. Devlet Baþkaný Joseph Tito'nun ölümü bölgedeki taþlarý yerinden oynattý. 99 yýlýnda Sovyet bloðunun çökmeye baþlamasý Yugoslavya yý da daðýlma sürecine dâhil etti. Birbirinden farklý çokça etnik grubu bir arada tutmak kolayda deðildi. Önce 99 yýlýnda Slovenya, Makedonya ve Hýrvatistan baðýmsýzlýklarýný ilan ettiler. AB ülkelerinden gelen destek Bosna Herseklileri de cesaretlendirdi. Mart 99'de Bosna Hersek baðýmsýzlýðý için referanduma gitti ve halkýn %99'u baðýmsýzlýktan yana oy kullandý. Sýrplar buna karþý çýktýlar. Sýrp kasabý Radovan Karatzic "Sanmayýn ki Bosna cehennemi görmez." diye açýkça tehdit etti. gün sonrada Sýrp'lar Bosna'yý bombalamaya baþladýlar. Bosna Hersek halký baðýmsýzlýklarýný ilan ederek topyekûn bir mücadeleye giriþtiler. Slovenya ve Hýrvatistan'ýn baðýmsýzlýðý için her türlü desteði veren batýlýlar, Bosna Hersek halký için ayný þeyi yapmadý ve arkalarýnda durmadýlar. yýl süren bir soykýrým ve katliam baþladý. Bugün Suriye ve Irak ta olduðu gibi orada da Sýrplar katletti, baþta ABD ve batý ülkeleri olmak üzere dünya kamuoyu da seyretti. Ancak yýl sonra binlerce insanýn ölümü ve tepkiler üzerine dur diyebildiler. Temmuz 995 günü bin Boþnak sýrf Müslüman olduklarý için katledildiler. Bu katliamlar hafýzalarýmýzda hala canlý olarak duruyor. Aðustos 995'te NATO uçaklarýnýn Sýrp cumhuriyetini vurmasý üzerine Sýrp birlikleri geri çekilmek zorunda kaldýlar. Ölenlerin sayýsý binin üzerinde, kayýplarýn sayýsý ise bin. Eðer bugün Bosna Hersek diye bir devlet varsa bu Aliya Ýzzetbegoviç'in gayretine, büyük azmine, cesaretine ve güçlü inanç deðerlerine borçludur. O Müslüman bir toplumun sahip olduklarýndan ve yaþadýklarý topraklarýndan tamamen yok edilmelerine karþý her bakýmdan mücadele etmiþ, yüzyýlýmýzýn en cesur lideridir. O Dayton barýþ görüþmelerinde yüzyýl ihtiyarladýðýný ifade ederek: "Uzun ömrümde çok deðiþik iþlerle uðraþtým. Hapisteyken toprak kazdým, harç taþýdým, taþ kýrdým, sonrasýnda inþaat iþleri yürüttüm, mahkemelere çýktým, makaleler yazdým. Yine de bana en zor gelen iþ görüþmeleri olmuþtur. Görüþmek karar vermek demektir. Karar vermek ise zavallý insanoðlunun sýrtýna yüklenmiþ en zor iþtir. Benim problemim þuydu ki ne barýþa kavuþabiliyordum ne de iyi bir savaþ yürütebiliyordum. Görüþmeler þantaj ve Bosna'nýn baþýnýn üzerinde kýlýç tehdidi altýnda yürütülmekteydi. Kendisinden sayý ve mühimmat bakýmýndan çok daha üstün olan düþman tarafýndan saldýrýya uðramýþ bu millet büyük kayýplara uðramýþtý. Sunulan barýþ ise benim ilkelerime de temel hukuk prensiplerine de aykýrýydý. Böyle bir barýþý kabul etmem çok zordu, savaþýn devam edeceði mesajýyla eve dönmem ise daha da aðýrdý. Çok zor ikilemler içerisindeydim. Kendimi çarmýha gerilmiþ gibi hissediyordum." Ülkesini ve insanlarýný çok seven Ali Ýzzetbegoviç, Dayton görüþmelerinden o kadar kötü etkilenir ki hemen akabinde saðlýk durumu bozulur ve kalp krizi geçirir. Saðlýðýna kavuþtuktan sonra da, dünyanýn birçok ülkesinde konferanslar verdi. Amacý ise Müslüman kimliði ile Batý'da Ýslam'ý tanýtmak ve yaymak. Kur'an ve sünneti referans alarak ölünceye kadar da bu mücadelesine devam etmiþtir. O mütefekkir araþtýrmacý ve hukukçu kimliði ile bir devlet adamýydý. Onu bizim gözümüzde ve gönlümüzde büyüten deðer ise Allah'ýn iradesine teslim olan samimi bir Müslüman oluþuydu. O þöyle diyordu "Kur'an edebiyat deðil, hayattýr; dolayýsýyla O'na bir düþünce tarzý deðil, bir yaþama tarzý olarak bakýlmalýdýr. Ben bir Müslüman'ým ve öyle kalacaðým. Kendimi dünyadaki Ýslam davasýnýn bir neferi olarak telakki ediyorum ve son günüme kadar da böyle hissedeceðim. Çünkü Ýslam benim için güzel ve asil olan her þeyin diðer adý; dünyadaki Müslüman halklar için daha iyi bir gelecek vaadinin ya da umudunun, onlar için onurlu ve özgür bir hayatýn, kýsacasý benim inancýma göre uðrunda yaþamaya deðer olan her þeyin adýdýr." Sýrp ve Hýrvat canilere karþý kendi halkýna ise þöyle seslenir: "Nefrete nefretle cevap vermeyin. Bosna için nefret çýkmaz sokaktýr. Nefret sadece bizim ruhlarýmýzý zedelemiyor, Bosna'nýn özünü de zedeliyor. Bize yapýlan soykýrýmý unutursak bunu bir daha yaþarýz, size asla intikam peþinden koþun demiyorum ama yapýlanlarý da asla unutmayýn! Kýsacasý; geleceðimizi geçmiþimizde aramayacaðýz. Kin ve intikam peþinde koþmayacaðýz." Dayton anlaþmasýna giderken de Dünya basýnýna: "Ben Avrupa'ya giderken baþým önümde eðik gitmiyorum. Çünkü çocuk, kadýn ve ihtiyar öldürmedik. Çünkü hiçbir kutsal yere saldýrmadýk. Oysa onlar yani Avrupalýlarýn desteklediði Sýrplar ve Hýrvatlar bunlarýn tamamýný yaptýlar. Hem de Batý'nýn gözü önünde; Batý medeniyeti adýna." açýklamasýnda bulunmuþtur. Ýnancýyla, yaþantýsýyla, kimlik ve kiþiliði ile bir mücadele adamý olan Bosna Hersek'in mimarý Ýzzetbegoviç hep özgürlükleri, adaleti savunmuþ, korkmadan hakkýn ve haklýnýn yanýnda yer almýþ, ölünceye kadar da bu mücadelesini vermiþ adam gibi bir adamdý. Merhum Ýzzetbegoviç, "Biz dini açýdan Doðulu, eðitim bakýmýndan Batýlýyýz. Ben Avrupalý bir Müslüman'ým. Avrupa, Sýrp ve Hýrvatlarý kýþkýrtýp bizi bu topraklardan çýkarmak veya kendilerine köle yapmak istiyorlar. Her þeye kadir olan Allah'a and olsun ki onlara köle olmayacaðýz." Eserlerine, onunla ilgili kaynaklara ve þahit olduklarýmýza göre, o mütevazý bir hayat yaþayan, arkasýnda kýymetli mülkler býrakmayan, mücadeleci bir ruhla, ahlaki güzellikleri savunan bir liderdi. O, makam ve mevkinin onun için inanç ve ideallerini gerçekleþtirme yolunda bir amaç olmayýp bir araç olduðunu vurgulamýþtýr. Onun mütevazý ve onurlu bir duruþu vardý. Hayatýný Ýslam'a göre þekillendirip, güven veren bir duruþ sergileyerek bizlerin zihinlerinde güzel hatýralar býraktý. Kendisini hak yoluna ve halkýna adayan bu inanmýþ insan Müslüman kimliðine sahip olduðu için defalarca mahkemelerde yargýlanmýþ ve ömrünün de 9 yýlýný zindanlarda geçirmiþtir. Ýlkeli duruþu, azmi, sabrý, kararlýlýðý, cesareti, mücadeleci ve Müslüman kimliði ile Bosna hersek halkýnýn var olma mücadelesini veren, bu uðurda büyük zorluklar ve sýkýntýlar çeken, Kur'an-ý referans alan sembol insan seni sevdik ve hiçbir zamanda unutmadýk. Hep rahmetle andýk, unutmamýz da mümkün deðil. Sen bize güzel hatýralar býraktýn ruhun þad mekânýn cennet olsun. Kadir Yüktaþýr com Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl: Sayý: 75 EKÝM PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) :, 5 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar ( st. x Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : : Yurt Dýþý : Euro Baský Paralel Yapý Devletin, hatta kurumlarýn iliklerine iþleyen bir nesnenin yýllarca ýzdýrabýný yaþýyoruz.. Bediüzzaman hazretlerinin ilk olarak teþhis ettiði ve iki saat müddetince baþýna vurduðu ideolojinin yýllarca devletin baþýnda musibet olarak gez- Dünyamýz Tefekkür mektedir. Dindarýndan solcusuna herkesin dillendirdiði ve övgüler yaðdýrýldýðý bir paralel yapýdýr. Daha ne kadar devletin sýrtýnda kalacak bilemiyorum? Maarifi hedef alýp yýllarca eðitimi hançerleyen bu yapý hala Raþit Yücel hükmünü din derslerinde bile kendini göstermektedir. corumhakimiyet. net Her siyasi parti ona inansýn inanmasýn ideolojisini göklere yükseltmektedir. Üstadýmýza yýllarca yapýlan eziyet ve sýkýntýlar bu ideolojinin uzantýsýdýr. Sadece ülke gündeminde deðil Avrupa Birliði nin raporlarýnda dahi tenkit edilen ve bu ideolojinin devletin sisteminden kaldýrýlmasý istendiði halde buna sýmsýký sarýlan paralel yapý iþte budur. Geçmiþte bunu bazý partilere yaptýranlar, þimdi bunu iktidara yaptýrmaktadýrlar.. Bediüzzamanýn: "Evet, çok emareler ile bildik ki;beni hücum edenleri tahrik eden, Mustafa Kemale itirazýmdýr ve ona dost olmadýðýmdýr. Baþka sebepler bahanedir. " Bir baþka bahiste ise: "Umum mekteplerde ve resmi dairelerde o dehþetli zatýn muhabbeti telkin ediliyor, onun mahiyeti bilmek ve bildirilmek noktasýnda bizim gibi binler adamlar hapse girse hatta idam olsa dini Ýslam cihetiyle yine ucuzdur." Türkiye nin yýllarca çektiði temel mesele budur. Bu paralel yapý gündemden kanunen ve zihnen kalkmadýðý müddetçe bu iki yüzlülük devam edecektir. Bütün ihtilaller ve müdaheleler bu ad altýnda yapýldý. Ana okullarýndan üniversitenin temel eðitimine varýncaya kadar yerleþmiþ bu tabunun ortadan kalkmadan tam demokratik bir cumhuriyete kavuþmamýz zordur. (Sürecek) Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen.5.5 ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 6 : Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) 5 6 (pbx) 5 6 (pbx) 5 (Fax) 9,6..57 SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 9. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. KOÇTÜRK MATBAACILIK 5, 5, 5, 5, 5, Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Merkezi No:/c, 9 Çorum Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: /9 (Posta Kodu. 9)

14 PERÞEMBE EKÝM CHP Bahabey deki ücretli otopark uygulamasýnýn iptal edilmesini istiyor Önü alýnamayan olaylar çýkarsa sebebi Külcü dür EROL TAÞKAN C HP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve bir gurup Bahabey esnafý, Bahabey Caddesi'nde uygulanan ücretli otopark uygulamasýndan vazgeçilmesini istedi. Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, "Eðer burada önü alýnamayan olaylar çýkarsa, müsebbibi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'dür." dedi. Özdoðan Sinemasý kavþaðýnda yapýlan açýklamada, ilk olarak cadde esnafý adýna Efkar Göl açýklama yaparak, esnafýn iþlerinin düþtüðünü, caddede uygulanan otopark ücretinden vazgeçilmesini istediklerini ifade etti. Daha sonra söz alarak konuya iliþkin açýklama yapan CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, belediye tarafýndan Gazi, Ýnönü ve Bahabey Caddeleri'nde uygulanmaya baþlanýlan ücretli otopark uygulanasýnýn þekline karþý olmadýklarýný ancak usulüne karþý olduklarýný bildirdi. Otopark ihalesinin usulsüz olduðunu iddia ederek, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü eleþtiren Atlas, "Ýhaleye girmek isteyen firmalar, ay irtikap davasýndan yargýlanan Külcü'nün mahareti ile ihaleye sokulmadý. Belediyespor'a verilen ihalenin, oradan da yandaþa 9 bin TL'ye verildiðini duyuyoruz. Daha üstü varsa da, alýþýk olduklarý gibi ceplerine mi attýlar bunu da bilmiyoruz." dedi. Konuyla ilgili cumhuriyet savcýlýðýna þikayette bulunduðunu hatýrlatan Atlas, aradan bir ay geçmesine raðmen kendisine savcýlýk CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve bir gurup Bahabey esnafý, Bahabey Caddesi'nde uygulanan ücretli otopark uygulamasýndan vazgeçilmesini istedi. tarafýndan görüþ bildirilmediðini, "^Cumhuriyet Savcýsýný görevini yapmaya davet ediyorum." sözleriyle ifade etti. Bahabey Caddesi'nde trafik yoðunluðunun çok olmadýðýný dile getiren Atlas, kendilerinin Çorum'da inancý ya da yaþantýsý nedeniyle kimseyi ötekileþtirmediklerini, ancak belediyenin bu bölgenin insanýna ekonomik ve sosyal baský uyguladýðýný iddia etti. Fatih, Cemilbey ve Osmancýk caddelerini örnek vererek, neden buralarda ücretli otopark uygulamasýnýn hayata geçirilmediði sorusunu soran Cengiz Atlas, "Buradaki ticari döngüyü bitirmeye dönük adýmlar atýyorlar. Eðer bu iþ kaldýrýlmazsa, ortaya çýkacak ve önü alýnamaz olaylarýn müsebbibi Külcü'dür. Buradan Vali'yi ve Emniyet Müdürü'nü göreve çaðýrýyorum. Ýnadýna kardeþliði savunuruz ancak sabrýn da bir sýnýrý var." diye sözlerini tamamladý. Çorum a hizmet boynumuzun borcu M ecitözü Belediye Baþkaný Ünal Yavuz ile Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, CHP Milletvekili Tufan Köse'yi TBMM deki makamýnda ziyaret etti. Ziyarette Mecitözü Belediye Baþkaný Ünal Yavuz, Mecitözü Belediyesine ve Mecitözü'ne yaptýðý katkýlardan dolayýda Milletvekili Köse'ye plaket verdi. Zziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Ünal Yavuz'a ve Orhan Ateþ'e teþekkür eden Köse, Çorum a ve Çorumlu ya daha çok hizmet etmek benim boynumun borcudur, hiçbirimiz hepimiz kadar güçlü olamayýz. dedi. Mecitözü Belediye Baþkaný Ünal Yavuz ile Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, CHP Milletvekili Tufan Köse'yi TBMM deki makamýnda ziyaret etti. Atlas ýn hafta sonu köy ziyaretleri sürüyor C umhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, geçtiðimiz hafta sonu Serban, Sarimbey, Çayhatap, Yenice, Tarhan, Budakören, Pembecik, Büyük Divan köylerini ziyaret etti. Gittiði köylerde özellikle tarým ve hayvancýlýkta yaþanan sorunlarý deðerlendiren CHP Ýl Baþkaný Atlas, yýllýk AKP iktidarý süresince köylünün yoksullaþtýðýný ileri sürdü. Köylerde vatandaþýn ilgisi ile karþýlanan Atlas, geleneksel siyaset tarzýnda siyasetçilerin sadece seçim zamaný Cengiz Atlas, Serban, Sarimbey, Çayhatap, Yenice, Tarhan, Budakören, Pembecik, Büyük Divan köylerini ziyaret etti. köylere gittiðini hatýrlatarak, Bu nedenle bizim gezilerimiz ilgi ve hayretle karþýlanýyor. Oysa biz siyasetçinin her zaman vatandaþla iç içe olmasý gerektiðine inanýyoruz. dedi. Atlas, sohbetlerinde 7 ve 5 Aralýk operasyonlarýyla bakanýn azline neden olan,bakan çocuklarý ve üst düzey bürokratlarýn içinde bulunduðu yolsuzluk iddialarýnda 5 kiþinin hakim önüne bile çýkarýlmadan kanundan kaçýrýldýðýný savunarak, Halkýmýz geçim sýkýntýsý ile boðuþurken, haramzadeler lüks ve sefahat içinde yaþamlarýný sürdürüyor. Ülkede huzur ve demokrasinin geleceði için adalet ve eþitlik þart. Türkiye hem kötü yönetiliyor hem de kaynaklar iktidarýn yandaþlarýna peþkeþ çekiliyor. Ýnþaallah haksýzlýk ve hukuksuzluk son bulacak. Halkýmýz seçimde iktidardan hesap soracak. diye konuþtu. Þampiyon Koro çalýþmalarýna baþladý EROL TAÞKAN B aþarýlarý ve disiplinli çalýþmalarýyla Çorum'un gurur kaynaðý olan Türkiye Þampiyonu THM Korosu, yeni dönem çalýþmalarýna baþladý. Mimar Sinan HEM THM Korosu olarak, adeta bir konservatuvar gibi çalýþan ve Çorum'un sanat hayatýna katký saðlayan koronun baþarýlý þefi Arif Sadeçolak, öz kültürümüz olan türkülerimizi günümüzde yaþatmak ve geleceðe taþýmak adýna büyük bir misyonu yerine getiriyor. Her biri farklý farklý mesleklerden olan türkü sevdalýlarýnýn oluþturduðu THM korosu, 5 yýlýnda Türkiye.lüðü, 6 yýlýnda Türkiye.lüðü, 7 yýlýnda Türkiye.liði, solo çalgý dalýnda þef Arif Sadeçolak Türkiye.liði, yine þef Arif Sadeçolak en iyi þef ödülü, yýlýnda koro Türkiye.lüðü, 9 yýlýnda Türkiye koro.liði, yýlýnda koro Türkiye.lüðü ödülleri ile Türkiye çapýnda yapýlan yarýþmalardaki ödüllerin %65'ini Çorum'a kazandýrdý. Baþarýlý müzik adamlýðýnýn yanýsýra, kiþiliði ve karakteriyle de herkesin gönlünde müstesna bir yere sahip olan þef Arif Sadeçolak, verdiði desteklerden dolayý Vali Ahmet Kara, Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve Mimar Sinan HEM Müdürü Tuncay Yýlmaz'a teþekkür ettiðini kaydetti. Bahçelievler Ýlkokulu'nda çalýþmalarýn baþladýðýný duyuran Arif Sadeçolak, koro çalýþmalarýnýn pazartesi ve çarþamba günleri saat,'da baþladýðýný belirterek, 7'den 7'e türkü seven herkesi koro çalýþmalarýna katýlmaya davet etti.

15 Ýskilip e özel ödül H itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýskilip'in sosyal, kültürel ve folklorik özellikleri konusunda araþtýrma yaparak eser hazýrlayan akademisyen ve düþünce adamlarýna maddi ödül vereceklerini bildirdi. 9- Tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen 'Her Yönüyle Ýskilip: Dünü, Bugünü, Yarýný' konulu sempozyumda konuþan Rektör Alkan, þöyle dedi; "Bu fikrin babasý sað olsun Kaymakamýmýz. Bir ziyaretinde böyle bir etkinliðin keyifli olacaðýný bize söylediðinde bizde neden olmasýn diye yola girdik ve kýsa bir süre içerisinde bir yýlý bulmadan böyle güzel bir sempozyumu gerçekleþtirdik. Bu kývýlcýmýn ortaya çýkmasýndaki emeklerinden dolayý ben kendisine teþekkür ediyorum. Daha sonraki süreçte de Sayýn Belediye Baþkanýmýz Recep Çatma, Ýskilip Meslek Yüksekokulu Müdürümüz ve diðer arkadaþlarýmýz bu etkinliði en güzel þekilde oluþturdular. Bildiðiniz gibi üniversitelerden beklenen en önemli vazifeler, en baþta eðitim faaliyetleri. Konusu ile ilgili uzmanlarý yetiþtirmek, meslek sahibi insanlar yetiþtirmek. Daha sonrasýnda bu özelikle. Yüzyýlda beraberinde bilgiyi ve bilimi üretmek ve bunu yaymak þeklindeki üçüncül bir misyonda üniversitelere eklenmiþ durumda. Bizden beklenen artýk toplumun çýkarýna olacak, toplumun marka deðerini artýracak ürünleri saðlamak artýk üniversitelerin baþ görevlerinden birisi haline geldi. 'ÜNÝVERSÝTE ELÝ- NÝ TOPLUMA DEÐ- MELÝ' Artýk toplum bizden þunu istiyor. Üniversitenin elinin topluma deðmesi isteniyor. 6'a yakýn bildiri sahibi insanýmýz var. Ben onlara gerçekten þükranlarýmý sunuyorum. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan Baþta sayýn bakanýmýz olmak üzere pek çok deðerli misafirimiz ve akademisyen arkadaþýmýz aramýzda. Böylesine güzel bir etkinliði sizlerle daha deðerli bir hale getireceðimiz için kendimi çok mutlu hissediyorum. Þu an itibari ile Hitit Üniversitesi 5 bine yakýn öðrenciye ulaþmýþ durumda. 'MYO'LAR ÝSTÝH- DAM ODAKLI' Yýlýný ben milat olarak alýyorum. Çünkü yýlýnda göreve baþladým. Bin öðrencisi olan bir Hitit Üniversitesi devralmýþtýk, þu anda 5 bin öðrencisi olan bir Hitit Üniversitesi var. 7 adet fakültemiz var. 'si merkezde olmak üzere, 5 ilçemizde Meslek Yüksekokulumuz var, ancak bu Meslek Yüksek Okullarý eskiden olduðu gibi sadece öðrenci olsunda, gerisi önemli deðil anlayýþý ile deðil istihdam odaklý. Yani yüzde yüz iþsizlik garantili deðil yüzde yüz olmasa bile istihdam odaklý bölümler halinde açýlýyor. Örneðin, Ýskilip ilçemizde açtýðýmýz en son bölümlerden bir tanesi Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý. Üniversitemiz yýl sonra týp eðitimi vermeyi hedefleyen bir üniversite haline geldi. Elbette bu noktaya gelmemiz tek baþýna gayretin kesinlikle bir sonucu deðil, bu bir ekip anlayýþýnýn sonucu, þu anda aramýzda olan pek çok akademisyen arkadaþýmýz ve aramýzda olmayan üniversitemizin pek çok akademisyeni, akademik idari ve bütün personeli ile beraber yaptýðýmýz çalýþmalar, ilimizin bize inanmasý ve onlarla kurduðumuz sinerjinin sonunda bu noktaya gelindi. Bu þunu gösteriyor; 'KÖKLÜ BÝR TA- RÝHE SAHÝP' Ýskilip Çorum'un þehir dýþý tanýtýmlarýnda bazen önüne geçiyor. Bilhassa Atýf Hoca'dan dolayý. Bu gurur verici bir konu. Ýskilip gerçekten çok geniþ bir tarihi olan ilçemiz. Çorum'un iliyle ilçesiyle oluþturulan sinerji sonuçlarýný verdi. Çünkü Çorum halký eðitime son derece özen veriyor ve önemsiyor. Bunun sonuçlarýný da aldýk alacaðýmýza inanýyoruz. En son ek yerleþtirmeler sonucunda yüzde 9.6'lýk bir doluluða ulaþtýk. Ýnsanlar öðrenci bulamýyor bizse öðrenci bulmak noktasýnda çok þükür hiçbir sorun yaþamýyoruz, bu ilimizin yaþanabilirliðinin bir ölçüsüdür." Dedi. -5 BÝN LÝRA ÖDÜL Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan, Ýskilip'in, sosyal, kültürel ve folklorik özellikleri konusunda araþtýrma yaparak eser hazýrlayan akademisyen ve düþünce insanlarýna ile 5 bin lira arasýnda maddi ödül vereceklerini taahhüt etti. Kamu emekçileriyle alay ediliyor üro Emekçileri Sendikasý (BES) Çorum Þu- Baþkaný Ertuðrul Alper, Hükümetin Bbe 5 yýlýna ait bütçe tasarýsýna bakýldýðýnda AKP'nin Yeni Türkiye'sinin emekçiler ve yoksul halkýmýz açýsýndan cehennem, sermaye çevreleri açýsýndan ise bir cennet olmaya devam edeceði görülmektedir. dedi. Gerek orta vadeli programda gerekse de bütçede özelleþtirme vurgusunun öne çýktýðýný belirten Alper, 96 yýlýndan yýlýna kadar 7 yýl içerisinde toplam milyar dolarlýk özelleþtirme yapýlýrken AKP'nin yýlý sonuna kadar yaptýðý özelleþtirme miktarý milyar dolardýr. Bu alanda AKP gözünü iyice karartmýþ olup ülkemizin biriktirmiþ olduðu tüm kamu mallarýnýn satýþý öngörülmektedir. Çalýþma hayatý açýsýndan durum daha iç karartýcý durumdadýr. Ýþgücü piyasasýnýn esnekleþtirilmesi, kiralýk iþçilik, alt iþveren-taþeron uygulamalarý ve kýdem tazminatý fonu çalýþma hayatý için yapýlmasý planlanan düzenlemeler arasýnda yer almaktadýr. diye konuþtu. 5 yýlý bütçesinde kamu emekçileryle alay edildiðini iddia eden BES Çorum Þube Baþkaný Ertuðrul Alper, açýklamasýnda; Maliye Bakaný Mehmet Þimþek geçtiðimiz yýl Memur Sen'le imzalamýþ olduklarý toplu sözleþmeye atýfta bulunarak 5 yýlý için kamu emekçilerine altý aylýk dönemlerde % + maaþ zammý yapýlacaðýný açýklamýþtýr. Memur Sen'le yapmýþ olduklarý anlaþma gereði yýlý için enflasyon farký kesinlikle verilmeyeceðini, önümüzdeki yýl enflasyon hedeflerinin tutmamasý halinde enflasyon farký vermeyi düþünebileceklerini ifade ederek iki buçuk milyon kamu emekçisi ile adeta alay etmiþtir. Kamuda olmayan fazla mesainin saat ücretine 9 kuruþluk artýþ yapýlýp lira 6 kuruþa yükseltilirken milletvekillerinin maaþlarý 7 lira arttýrýlarak 7 bin 79 lira olan maaþlarý bin 9 liraya çýkartýlmaktadýr. " TLiyi para bu parayla geçinilir" diyen Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný'nýn halen bakanlýk koltuðunda oturduðu bir mecliste AKP iktidarý bu ülkenin emekçilerine hesap vermelidir. Biz de Sayýn Bakan'a soruyoruz? Siz 7 bin 79 lira ile geçinemiyorsanýz, hangi yüzle asgari ücretle geçinilir diyebiliyorsunuz ya da kendi maaþlarýnýza 7 TL artýþ yaparken önümüzdeki aralýk ayýnda asgari ücrette ne kadar artýþ yapmayý planlýyorsunuz? MEMUR SEN'LE ANLAÞTIK, ENFLASYON FAR- KI YOK! DÝYEN ANLAYIÞA SESLENÝYORUZ: BÝZ ANLAÞMADIK! Geçtiðimiz yýl imzalan toplu sözleþmeyi her fýrsatta satýþ sözleþmesi olarak eleþtiren bir anlayýþla dört koldan Ankara yürüyüþüyle, bordro yakma eylemleriyle ve geçtiðimiz yýl bütçe sürecinde yapmýþ olduðumuz 9 Aralýk grevi ile itirazlarýmýzý ortaya koyarken sonuçlarýný meþru görmediðimizi her fýrsatta dile getirdik. Bizim mücadele kültürümüzde kamu emekçilerine ihanet yoktur, aksine ihanet edenlerle mücadele etmek vardýr. Satýþ sözleþmesini kabul etmedik, etmiyoruz satýþ sözleþmesine imza atan þarlatanlarýn bile utana sýkýla eylem yapýp ek zam talep ettiði ilk kez temmuz ayýnda kamu emekçilerinin maaþ zammý almadýðý bir süreçte büro emekçilerinin insanca yaþam, güvenceli iþ güvenli gelecek mücadelesini yükseltmeye devam edeceðiz. AKP iktidarýný bir kez daha uyarýyor, yýlý için tüm kamu emekçilerine enflasyon farký ödenmesini ve insanca yaþayabileceðimiz maaþ talebimizi dikkate almaya davet ediyoruz. Bugün TBMM Adalet Komisyonu'nun da HSYK'da deðiþiklik öngören 5 maddelik kanun teklifi görüþülmeye baþlanýlacak. Yasa maddeleri içerisinde kamuoyunda HSYK seçimleri öncesinde seçim rüþveti olarak deðerlendirilen, hâkim ve savcýlara yapýlacak.55 TL zamda görüþülecek. Öncelikle gündeme geldiði günden bu yana 5 bin yargý emekçisinin büyük tepkilerine neden olan bu düzenlemeye karþý sendikamýzca eþitlik ve adalet talebi ile, ülke genelinde gerçekleþtirdiðimiz basýn açýklamalarýnda taleplerimizi ortaya koyduk. TBMM'de grubu bulunan partilerin komisyon üyelerine taleplerimizi içeren dosyalarýmýzý ve hazýrladýðýmýz önergeleri ilettik. ADALET HÝZMETÝ ÜRETEN BÝR KURUMDA ADALETSÝZLÝÐE ÝZÝN VERMEYECEÐÝZ 7 Aralýk yolsuzluklarýnýn örtbas edilerek aklandýðý Ankara'daki Gezi eylemlerinde hedef gözeterek Ethem Sarýsülük'ün yaþamýný yitirmesine neden olan ve 7 yýl 9 ay hapis cezasýna çarptýrýlan polis Ahmet Þahbaz'ýn þikâyeti üzerine Sarýsülük ailesi hakkýnda açýlan davada, aile hakkýnda yýl 5 aya kadar hapis cezasýnýn istendiði adalet sisteminde yargý emekçilerine de ücret adaletsizliði dayatýlmaktadýr Yoðun iþ yükü altýnda her geçen gün daha fazla çalýþmak zorunda kalan yargý emekçilerinin yýllardýr çözüm bekleyen talepleri ortada iken yargý alanýnýn hâkim ve savcýlardan ibaret görülmesi yargý emekçilerinde ciddi bir kýrýlma yaratmýþtýr. Yargý hizmeti mübaþirinden, zabýt kâtibine, yazý iþleri müdüründen, sosyal çalýþmacýsý, pedagoguna, teknisyeninden infaz koruma memuruna bir bütündür. Son yýllarda kamuda öne çýkan ücret adaletsizliðinden en fazla etkilenen bakanlýklardan birisi olan Adalet Bakanlýðý'nda bu adaletsiz uygulamadan geri dönülmezse yargý emekçileri arasýnda ücret uçurumu daha da artacaðý ortadadýr. Emeði yok sayýlan, ötekileþtirilen hâkim ve savcýlar dýþýndaki yargý emekçilerinin yaþadýðý sorunlar daha da derinleþecek öz itibariyle de adalet hizmeti üreten bir kurumda yaþanacak bir adaletsizlik örneði olarak tarihe geçecektir. AKP ÝKTÝDARINI BU EÞÝTSÝZ VE ADALETSÝZ DÜZENLEMEDEN VAZGEÇMEYE ÇAÐIRIYORUZ Tüm kamu emekçileri gibi yargý emekçileri de yoksulluk sýnýrý rakamlarýnýn altýnda insanca yaþam taleplerini karþýlayamadýklarý bir ücret düzeyinde çalýþmaktadýrlar. Yargý hizmetinin bir bütün olduðundan hareketle yargý alaný da yapýlacak bir ücret düzenlemesinin kadro, derece ve kademeleri göz önüne alýnarak tüm yargý emekçilerine orantýlý olarak yapýlmalý bir bütün yargý emekçilerinin taleplerine yasa teklifinde yer verilmelidir. Yýllardýr yargý emekçilerinin taleplerinin takipçisi, yargý emekçilerinin mücadele örgütü ve onurlu sesi olarak gerek yargý emekçilerinin talepleri gerekse de baðýmsýz yargý demokratik Türkiye talebimiz için mücadelemizi yükseltmeye devam edeceðimizi kamuoyu ile paylaþýyoruz. TALEPLERÝMÝZ: Hâkim ve savcýlara yönelik yapýlacak.55 TL'lik zam düzenlemesinin kapsamýnýn geniþletilerek tüm yargý emekçilerinin ve kamu avukatlarýnýn ücretlerinde derece-kademe ve kadrolarý dikkate alýnarak iyileþtirme yapýlmasýný, Ankara, Ýstanbul ve Ýzmir illerinde ödenmekte olan yol ücretinin tüm illerde Yargý emekçilerine ödenmesini, Performans Sistemi uygulamalarýna son verilmesini, baþta taþeron çalýþtýrma olmak üzere güvencesiz çalýþtýrmanýn yasaklanmasýný, B/, C, sözleþmeli ve taþeron statüsünde çalýþan yargý emekçilerinin kadroya geçirilmesini, iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði koþullarýnýn oluþturulmasýný, Adli yýlýn açýlýþýnda yargý emekçilerine bir maaþ tutarýnda ikramiye verilmesini, yemek, kreþ vb. sorunlarýnýn çözülmesini, Fazla mesai uygulamalarý ile ilgili olarak çýkarýlan Baþbakanlýk Genelgesinin uygulanmasýný; fazla çalýþtýrma karþýlýðýnda ya izin kullandýrýlmasýný ya da ücret ödenmesini, 655 Sayýlý Torba Yasada Ek Madde 7'de belirtilen ve Adalet Bakanlýðýnda fazla çalýþma Ücreti uygulamasýný yoðun olan mahkemeler ve bu mahkemelerde çalýþanlarýn %'u ile sýnýrlandýran düzenlemenin kapsamýnýn geniþletilerek bütün yargý emekçilerine (yoðun mahkeme ve % sýnýrlandýrmasýnýn kaldýrýlarak) iyileþtirme olarak ödenmesini, Tamamý bilgisayar kullanmakta olan Zabýt Kâtibi kadrolarýna sýnavsýz Veri Hazýrlama Kontrol Ýþletmeni kadrosunun verilmesini, Mübaþirlerin Genel Ýdare Hizmetleri Sýnýfýna geçirilmesini, Yargý çalýþanlarý hakkýnda haksýz ve keyfi soruþturmalar açýlmasýna neden olan, sayýlý yasanýn 6. Maddesinin kaldýrýlmasýný, Banka promosyonlarýnýn diðer kamu kurumlarýnda olduðu gibi hakim ve savcý ayrýmý yapýlmaksýzýn yargý emekçilerine eþit daðýtýlmasýný, promosyon ihalesini Baþbakanlýk Genelgesine uygun olarak yapýlmasýný talep ediyoruz. (Haber Merkezi) Ertuðrul Alper PERÞEMBE EKÝM 5 Ýskilip AK Parti de delege seçimi yapýldý AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkanlýðý geçtiðimiz haftasonu Olaðan Kongre Süreci öncesinde mahalle delege seçimlerini gerçekleþtirdi. Ýlçelerin nüfusuna ve partinin aldýðý oy oranýna göre belirlenecek olan delege sayýsý mahalle bazýnda seçimle ilan edilecek. AK Parti MKYK Kararý çerçevesinde Ýlçe kongreleri Kasým - Aralýk 5 tarihleri arasýnda yapýlmasý planlanýyor. Konu hakkýnda kýsa bir açýklama yapan AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, AK Parti de gerçekleþtirilen kongrelerin herbirinin demokrasi örneði olduðunu dile getirerek, Olaðan kongremiz öncesinde mahalle delege seçimlerimizi gerçekleþtiriyoruz. Delege seçimlerini gerçekleþtirerek AK Parti'nin demokrasiye verdiði önemi göstermiþ ve demokrasinin parti içerisindeki en güzel örneðini sergilemiþ oluyoruz" dedi. Çatma çalýþmalarý inceledi skilip Belediye ÝBaþkaný Recep Çatma Ebussuud Okulu, Toprak Mahsulleri Ofisi Ýnþaatý, Ýskilip Sanayi Sitesi, Kuruçay köy yolu ve onarýmý yapýlan Þerbetli çeþmesinde incelemelerde bulunarak çalýþmalar hakkýnda yerinde bilgiler edindi. Ýnceleme gezisine Belediye Baþkaný Recep Çatma'nýn yaný sýra meclis üyesi Ahmet Yapacak ve Fen Ýþleri Müdürlüðü personeli katýldý. Ýlk önce Ebussuud Okulu'nu ziyaret eden Baþkan Çatma, burada okula belediye tarafýndan yaptýrýlan tuvaletleri inceleyerek personele çalýþmalarýn biran önce bitirilmesi talimatýný verdi. Okul Müdürü Mustafa Sancý AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkanlýðý geçtiðimiz haftasonu Olaðan Kongre Süreci öncesinde mahalle delege seçimlerini gerçekleþtirdi. Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, çalýþmalarý yerinde inceledi. ile de bir süre sohbet eden Çatma, yanýna gelen minik öðrencilerle de yakýndan ilgilendi. Daha sonra Belediye Beton Parke tesislerine geçen Çatma, burada Toprak Mahsulleri Ofisi için inþaatý devam eden hizmet ve kantar binasý hakkýnda yapýlan çalýþmalarla ilgili bilgiler aldý. Sanayi Sitesine de uðrayan Baþkan Çatma, esnafla bir süre sohbet ettikten sonra sanayi çevresinde vatandaþlarýn taleplerini dinledi. Çatma, son olarak Kuruçay köy yolunda bulunan Þerbetli Çeþmesinin onarým inþaatýnda çalýþan iþçileri de ziyaret etti. Zorunlu rotasyona izin vermeyeceðiz Ýlhan Yaþar Aldýðý her karar ile eðitim sistemimizi kökten deðiþtiren, eðitim çalýþanlarýnýn yýllarýn birikimiyle elde ettiði özlük haklarýný gasp eden Bakanlýk, tüm öðretmen camiasýna saldýrý teþkil edecek bir giriþime daha imza atmaya hazýrlanmaktadýr diyen Eðitim-Ýþ Þube Baþkaný Ýlhan Yaþar, zorunlu rotasyona izin vermeyeceklerini söyledi. Yönetmelikle birlikte rotasyon adý altýnda, hizmet yýlý ve mesleki deneyimi fazla binlerce kýdemli öðretmenin sistemden çýkarýlarak emekliliðe zorlanacaðýný belirten Yaþar, konuyla ilgili açýklamasýnda þunlarý söyledi; Daha önce 65 sayýlý KHK'nin ucu açýk maddelerine dayanarak zorunlu rotasyonu öðretmenlere karþý tehdit unsuru olarak kullanan Bakanlýk, eðitimin acil çözüm bekleyen sorunlarý ile ilgilenmek yerine Torba yasayla yine ayný konuyu gündeme getirmiþtir. Öðretmenlerimizin isteði dýþýnda rotasyona tabi tutulmasý sürgün anlamýna gelmektedir ve Bakanlýðýn bu tür bir dayatma içine girmesi kabul edilemez. Bu uygulama ile kavimler göçünden sonraki en büyük göç yaþanacak ve büyük bir karmaþa ve maðduriyet oluþacaktýr. Yüz binlerce öðretmenimiz ailelerinden ayrýlacak, aile bütünlükleri bozulacak buna baðlý olarak da iþ verimleri düþecektir. Böyle bir rotasyon öðretmenlerimizi emekliliðe ve istifaya zorlamak demektir. Yönetici görevlendirmelerinde tam bir kýyým gerçekleþtiren Bakanlýk, kendi ideolojik hedefleri ve yandaþ sendikanýn istekleri doðrultusunda kendi öðretmen sýnýfýný yaratacaktýr. Öðretmenleri zorunlu rotasyona tabi tutmak yerine, gönüllülük ve tercih esasýna dayalý çözümler geliþtirilmeli, hiç kimse kendi isteði dýþýnda çalýþtýðý okuldan, çalýþma arkadaþlarýndan ve öðrencilerinden zorla koparýlmamalýdýr. Öte yandan, öðrenim özründen yer deðiþtirmeye izin vermeyen Bakanlýðýn, taslakta, doktora ve yüksek lisans yapan öðretmenlerin hizmet puanlarýna ek puan verilmesini öngörmesi anlaþýlýr deðildir. Taslak bu haliyle birbirini çürüten ve birbiriyle çeliþen birçok madde içermektedir. Eþ durumu özür grubunda, öðretmenin kamu personeli olmayan eþinin ayný ilde yýl kesintisiz sigortalý olmasý þartý atamalarý kilitleyecek ve böylece aile bütünlüðü bozulacaktýr. Ýþsizliðin had safhada olduðu, kayýt dýþý sigortasýz çalýþtýrmanýn yaygýn olduðu bugünkü þartlarda, yýl kesintisiz sigortalý olmak çok mümkün görünmemektedir. Daha önceki yönetmelikteki süre olan yýla tekrar indirilmelidir. Ayrýca, "öðretmenin eþinin de Bakanlýkta görev yapýyor olmasý halinde, daha fazla hizmet ihtiyacý duyulan yere" atamanýn yapýlacak olmasý örnek olarak eþlerden biri Antalya'da görev yapýyorken, diðerinin Hakkari'ye atanmasýna neden olacaktýr. Eþ durumu özür grubu atamalarý eþlerin tercihlerine göre deðil, Bakanlýðýn tercihlerine göre yapýlacaktýr. Eðitim çalýþanlarýnýn yýllardýr hizmet verdiði bir ilden baþka bir ile zorunlu atanmasý aile düzenini bozacak, çocuklarýnýn eðitim ve öðretimi kesintiye uðrayacaktýr. Yine taslaðýn. maddesinde, "Ýl içinde alanlarýnda ihtiyaç bulunmayanlarýn atamalarý, bulunduklarý ilde çalýþýlmasý gereken süre þartý aranmaksýzýn tercihleri doðrultusunda yer deðiþtirme döneminde il dýþýna yapýlabilir" denilmekte, böylece il dýþý rotasyonun da önü açýlmaktadýr. Bakanlýðý, eðitimde yaþanan sorunlara yeni sorunlar ekleyecek, eðitim emekçileri arasýnda karþýtlýk yaratarak okullardaki çalýþma barýþýný bozacak, yeni bir kargaþa ortamý yaratacak uygulamalardan derhal vazgeçmesi konusunda uyarýyoruz. Eðitim-Ýþ olarak öðretmenin kazanýlmýþ haklarýna saldýrý anlamýna gelecek zorunlu rotasyon uygulamasýna karþý her türlü eyleme hazýr olduðumuzu belirtiyor, eðitim iþ kolundaki tüm sendikalarý birlikte hareket etmeye çaðýrýyoruz.

16 6 PERÞEMBE EKÝM Best Yazýlým dan bir ilk Ç orum'un tek yazýlým firmasý olan Best Yazýlým, güçlü kadrosu ile Çorum halkýna, kurum ve kuruluþlarýna hizmet vermeye devam ediyor. Gülabibey Mahallesi Cengiz Topel Caddesi No:'de bulunan ve yýlýndan bu yana çalýþmalarýný aralýksýz sürdüren Best Yazýlým, 9 odadan oluþan binasýyla, rahat çalýþma ortamý ve 7 kiþiden oluþan personeli ile Çorum'da çalýþmalarýný sürdürüyor. MÜSÝAD Kurucu Üyesi Mustafa Beyoðullarý ve Genç MÜSÝAD Kurucu Yönetim Üyesi Engin Avcý'nýn ortaklýðýnda çalýþmalarýn yapýldýðý Best Yazýlým bir ilke imza atýyor. AYAKLI YAZILIM SÝSTEMÝ Türkiye'nin sadece MÜSÝAD Çorum Þubesi'nde olan yazýlým ile MÜSÝAD Çorum Þubesi, Best Yazýlým'ýn hazýrladýðý ayaklý yazýlým sistemi ile üyelerine daha iyi bir hizmet verecek. Þubede kullanýlan veri tabanlý ana yazýlým, web sitesinde yer alan üye bilgi sorgulama sistemi ve mobil uygulamalardan (Android- ÝOS) oluþan ayaklý yazýlým sistemi birbiri ile entegre çalýþmakta ve bütün sistem þubede yer alan ana yazýlým ile kontrol edilebilmekte. Konu ile ilgili bilgi veren Best Yazýlým yetkililerinden Mustafa Beyoðullarý, yazýlýmla neler yapýlabileceðini anlattý. Bu yazýlým ile MÜSÝAD üyelerinin kendi aralarýnda daha kolay bir þekilde ticaret yapabileceklerini belirten Beyoðullarý, MÜSÝAD üyelerinin aramak istedikleri sektör, marka veya kiþiyi arama bölümünden rahatlýkla bulabileceklerini söyledi. Beyoðullarý, sistem ile yapýlacak olan toplantýlara mesaj göndermek yerine mobil uygulama üzerinden üyelerin toplantýya katýlýp katýlmayacaðýnýn görüntülenebileceðini ifade etti. ZAMANDAN VE SMS'TEN TASARRUF Best Yazýlým tarafýndan MÜSÝAD Çorum Þubesi'ne hazýrlanan yazýlým içeriðinde þunlar yer alýyor; "Ana Yazýlým (Þube Uygulamasý) : Bütün üye kayýtlarýnýn tutulduðu, üye faaliyetlerinin ve toplantýlarýnýn kayýt altýna alýndýðý, faaliyet ve toplantý raporlarýný otomatik olarak hazýrlayan, yazýlýmdýr. Web Üye Bilgi Sistemi : Þube üyelerine sektör, marka, ürün ve faliyet türlerine göre dýþardan ulaþmak isteyenlerin sorgulama yapabildiði web uygulamasýdýr. uye.musiadcorum.org.tr linki altýnda çalýþmaktadýr. Mobil Uygulamalar : MÜSÝAD Çorum Þubesi üyeleri cep telefonuna gelecek onay kodu ile; toplantý bildirimlerini alabilir, toplantýya katýlýp katýlmayacaðýný geri bildirim yapabilir, þube tarafýndan gönderilen duyuru bildirimlerini alabilir, þube SMS masrafýndan kurtulur. Üyeler arasý kampanyalarý takip edebilir, kampanya yayýnlayabilir, üye profil sayfasýnda kendisine ait aidat ödeme hareketlerini takip edebilir. MÜSÝAD Çorum Þubesi üyesi deðilseniz, þube ile ilgili aþaðýdaki bilgilere ulaþabilirsiniz: Þube üye listesi, Üyelerin iletiþim, Sektör, Ürün, Marka ve üyelerin MÜSÝAD içindeki görevlerine göre arama, Þube ile ilgili haberler, Genç MÜSÝAD üyeleri, Þube iletiþim bilgileri MÝLYON ÇÝFTÇÝYE HÝZMET Türkiye'nin en önemli projelerinden biri olan, Ziraat Odalarý Birliði'ne baðlý Ziraat Odalarý'na kayýtlý milyon çiftçinin veri tabanýný tutan Best Yazýlým'ýn yaptýðý çalýþmalar kapsamýnda "Ýndirim kart" ile çiftçiler % indirim ile mazot alýyor. KURUMLARIN VE FÝRMALARIN ÝÞ TA- KÝBÝNE KOLAYLIK Çorum'da birçok kurum-kuruluþ ve firmalarýn yazýlým iþlerini üstlenen Best Yazýlým, belediyelere, devlet kurumlarýna ve firmalara yaptýðý yazýlýmlarla kurumlarýn ve firmalarýn iþlerini hafifletiyor. Best Yazýlým'ýn Yaðmaksan firmasýna yaptýðý "Anlýk üretim sistemi" ile Yaðmaksan yetkilileri üretimleri, makinelerin çalýþma sistemlerini, hangi makinenin çalýþtýðýný, hangisinin çalýþmadýðýný canlý takip edebiliyor. ONLINE MUTAKABAT Best Yazýlým'ýn ürettiði yeni yazýlýmla Ba/Bs ve Cari mutabakatlarý artýk webden hýzlý bir þekilde yapmak mümkün. Hýzlý mutabakat ile mutabakat evraklarýna harcanan zaman ve maliyetler minumuma indirilebilir. Best Yazýlým tarafýndan oluþturulan sistemde bir iki günlük zamaný alan mutabakat iþleri web üzerinden sadece dakika içerisinde yapýlabiliyor. Hýzlý mutabakat iþlerinizi adresinden kolaylýkla yapabilirsiniz. Çorum Güzel Sanatlar Lisesi öðrencileri, Atýl Üzelgün Huzurevi Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi ni ziyaret etti. Gençler çaldý, yaþlýlar eðlendi Ç orum Güzel Sanatlar Lisesi öðrencileri, Atýl Üzelgün Huzurevi Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi ni ziyaret etti. Geçtiðimi z Salý günü yapýlan ziyarette, huzurevi sakinleriyle hoþsohbet eden öðrenciler, çalýp söyledikleri türkülerle de yaþlýlarýn güzel vakit geçirmelerini saðladýlar. Huzurevi sakinleri ziyaretleri ve sohbetleri için öðrencilere teþekkür ederken, Güzel Sanatlar Lisesi öðrencileri huzurevi yetkililerine hediye verdi. (Haber Merkezi) Huzurevi sakinleri ziyaretleri ve sohbetleri için öðrencilere teþekkür etti. Öðrenciler çalýp söyledikleri türkülerle de yaþlýlarýn güzel vakit geçirmelerini saðladýlar. Sendika üyelerine jest yapýyorlar Aktif Eðitimciler Sendikasý Çorum Ýl Temsilciliði 'Aktif Bebek' battaniyeleri hediye ediyor. Hediyesini alan ve duygulanan öðretmen Hakan Batan, sendika yöneticilerine teþekkür etti. ktif Eðitimciler Sen- Çorum Ýl Tem- Adikasý silciliði, sendika üyelerinin yeni doðan bebekleri için 'Aktif Bebek' battaniyeleri hediye ediliyor. Çeþmeören YÝBO'da öðretmenlik yapan sendika üyesi Hakan Batan'ýn yeni doðan bebeðine hediyesini veren Aktif Eðitimciler Sendikasý Ýl Temsilcisi Adem Yücel, yeni doðan bebeklerin hayatýn her alanýnda aktif olmasýný temenni ettiklerini söyledi. Sendika üyelerinin acý ve tatlý günlerinde yanlarýnda olduklarýný belirten Yücel, Allah tan bu evlatlarýmýzýn vatanýný ve milletini seven, bu uðurda çalýþan hayýrlý insanlar olmasýný diliyoruz. Bugün Zeynep bebeðimize de Allah tan hayýrlar ihsan etmesini, adý gibi güzel yaþamasýný diliyoruz. dedi. Hediyesini alan ve duygulanan öðretmen Hakan Batan ise, Ýlk kez baba oluyorum, Allah bu tatlý duyguyu herkese nasip etsin. Ama onun yanýnda ikinci mutluluðum ise sendikamýzýn mutlu günümüzde yanýmýzda olarak bizi onore etmesidir. Bu yüzden eþim ve kendi adýma sonsuz teþekkürlerimi sunarým. diye konuþtu. Huzurevi sakinleriyle hoþsohbet eden öðrenciler, hatýra fotoðrafý çektirdiler. KPSS cevap kâðýtlarý eriþimde amu Personel Seçme Sýnavý K(KPSS) ortaöðretim ile ön lisans soru kitapçýklarý ile cevap kaðýtlarý eriþime açýldý. ÖSYM'den yapýlan açýklamaya göre; 7- Eylül'de yapýlan KPSS ortaöðretim ve ön lisans sýnavlarýna giren adaylarýn cevap kaðýtlarýnýn görüntüleri, adaylarýn kendi cevap kaðýtlarýný inceleyebilmeleri amacýyla eriþime açýldý. Adaylar kendi cevap kaðýtlarýnýn görüntüsüne, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaralarý ve þifreleri ile eriþebilecek. Sýnav sorularýnýn yüzde 'unu oluþturan ve Temel Soru Kitapçýðý adý altýnda adaylarýn ve kamuoyunun bilgisine sunulan sorular, adaylarýn bu sorulara verdikleri cevaplarý da izlemesini ve cevap kâðýdý üzerindeki iþaretlemelerini kontrol etmelerini saðlamak amacýyla eriþime açýldý. Adaylar, sýnavda kendi cevap kaðýtlarýna kodladýklarý soru kitapçýðý numarasýna ve bu kitapçýkta yer alan sorulara (yayýmlanan yüzde ) internet adresinden T.C. kimlik numaralarý ile eriþebilecek. Adaylar, sisteme giriþ yaptýktan sonra, ilgili sýnavý ve görüntülemek istedikleri soru numarasýný seçtiklerinde ekranda soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doðru cevabýný görebilecek. Bu uygulama, adayý bilgilendirme amacýyla yapýlýyor. Görüntülenen sayfa belge niteliði taþýmayacak. Her türlü deðerlendirmede ÖSYM sisteminde kayýtlý bilgiler esas alýnacak.(haber7)

17 Gençlik Merkezi Genel Kurul yapacak ikey Geçiþ Sýnavý (DGS) ek yerleþ- tercih iþlemleri, Ekim Cu- Dtirme ma gününden itibaren yapýlabilecek ÖSYM'den yapýlan açýklamaya göre, adaylar tercihlerini - Ekim'de https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, T.C kimlik numaralarý ve þifrelerini kullanarak bireysel olarak gerçekleþtirecek. Yerleþtirme sonuçlarý ÖSYM nin internet sayfasýnda yayýmlanacak. EKÝM Çorum Adliyesi 5 Mali Yýlý Çorum Adliyesi ve Ek Binasý için malzemesiz 9 kiþilik temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Ulukavak Mah. Fatih Cad. No Çorum Saat:. EKÝM Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Mecitözü ilçesi Emirbað Ýlköðretim Okulu onarým inþaatý yapým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat:. Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü ile baðlý Sosyal Güvenlik Merkezleri hizmetlerinin yürütülmesinde kullanýlmak üzere //5 ile //5 tarihleri arasýnda 5 gün adet sürücülü binek (sedan) araç temini hizmet alýmý iþi. Yer: Gülabibey Mah. Cengiz Topel Cad. No: Saat:. Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Silahsýz özel güvenlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampüsü Mühendislik Fak. yaný Rektörlük Binasý. kat Ýhale Salonu Saat:. Adaylara yerleþtirme sonuç belgesi gönderilmeyecek. Ek yerleþtirme tercihleri için lira ücret alýnacak. Ek yerleþtirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini ÖSYM nin internet sayfasýnda yer alan "Ödemeler" alanýndan kredi kartý/banka kartý ile tercih süresi içinde yatýracak. Bankalardan tercih ücreti yatýrýlmayacak. Adaylarýn, tercih iþlemlerini ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 7 EKÝM T.C. Çorum. Ýcra Dairesi 9 TD plakalý, model Volkswagen marka Jetta. TSÝ 5PS CMFRTMAN tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 55. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 5-6 yýllarý bir iþçi ile asansör periyodik bakým onarým ve servis hizmetleri hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Saat:. EKÝM Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Yazýlým ve Lisans alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý (Rektörlük Binasý. kat Ýhale Salonu Saat:. EKÝM T.C. Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Çepni Mahallesi nde bulunan ayrý taþýnmazýn muhtelif fiyatlarla satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat:.-.5 orum Belediyesi Kent Konseyi bünyesinde oluþtu- Gençlik Meclisi Genel Kurulu yarýn saat Çrulan 5.5 te Turgut Özal Konferans Salonu nda gerçekleþecek. Çorumlu gençleri Genel Kurul a davet eden Çorum Gençlik Meclisi Basýn Sözcüsü Savaþ Hoþtaþ, Çorum gençliðine hizmet için çýktýðýmýz bu yolda Çorum daki genç kardeþlerimizi genel kurulumuzda tanýþmak ve birlikte çalýþmak için genel kurulumuzda davet ediyoruz. Hep birlikte daha güçlü bir gençlik için Gençlik Meclisi Genel Kurulu nda buluþmak Savaþ Hoþtaþ dileðiyle. EKADER Eþya Bankasý açacak Eðitim Kültür ve Ýlmi Araþtýrmalar Derneði (EKA- DER) Eþya Bankasý nýn açýlýþý yapýlacak. Yarýn saat 6. da dernek merkezinden yapýlacak açýlýþa tüm Çorum halký davet edildi. DGS ek yerleþtirme baþvurularý baþlýyor T.C. ÇORUM. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ Sayý: /5 Esas ÝLAN Çorum. Asliye Hukuk Mahkemesinin Tarih: /9/, Sayý: /5 Esas, Karar No: /55 sayýlý kararý ile; Çorum ili, Osmancýk ilçesi, Kuz Köyü nfs. Kyt.lý, 5659 T.C kimlik numaralý Beþir ve Fadime oðlu KADÝR CIPLAK'ýn soy isminin 'SAÐLAM ' olarak deðiþtirilmesine, bu þekli ile nüfusta tesciline karar verilmiþtir. Ýlan olunur. // Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 6) KASIM Çorum Belediye Baþkanlýðý Özel Güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Ýhale Salonu Saat:. T.C Ýskilip Ýcra Dairesi. Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Karlýk köyü, Çayýr mevkii, ada no, parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel:.76, Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat:.-.5. Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Karlýk köyü, Çayýr mevkii, ada no, parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel:.5,96 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat:.-.5 Çorum Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Çorum Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü þoförlü araç kiralama iþi. Yer: Çorum Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Saat:. KASIM Çorum Özel Ýdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü Çorum ilinin Karasal ve Ýç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeþitlilik Envanter ve Ýzleme iþi hizmet alýmý Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat:. KASIM T.C. Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ yapmadan önce tercih ücretini yatýrmýþ olmasý gerekiyor. Yerleþtirme ile ilgili tablolar ve diðer bilgilere ÖSYM"nin internet sitesinden eriþilebilecek. Ek Yerleþtirme için ayrýca bir kýlavuz hazýrlanmayacak. Adaylarýn yükseköðretim programlarýný tercihleri arasýnda gösterebilmeleri için bu programlarýn koþullarýný karþýlamalarý gerekiyor. Tercihlerinde deðiþiklik yapmak isteyen adaylar süresi içinde tercihlerini deðiþtirebilecek.(aa) Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Gülabibey Mah. 9 Ada No, l Parsel No, 7,99 m, arsa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel:.6, Yer: Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu Saat:.-.5 KASIM T.C. Çorum. Ýcra Dairesi 5 EY plakalý model Ford marka, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel:. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat:.-. ARALIK T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 95 ada no, Ulukavak Mahallesi Mahalle/Mevkii, baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel:., Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ARALIK T.C. Çorum. Ýcra Dairesi. Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 99 parsel no, Çoraköz Mevkii Tatar köyü merkez/ Çorum 7. m mahalle/mevkinde tarýma uygun taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel:., Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 69 parsel no, Avlandere Mevkiinde tarýma elveriþli taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 7.9, Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: PERÞEMBE EKÝM 7 HÜMÖD üyeleri gezi düzenledi H Hitit Üniversitesi Mezunlarý ve Öðrencileri Derneði (HÜMÖD) üyeleri, Amasra, Safranbolu, Karabük ve Bartýn'ý gezdi. itit Üniversitesi Mezunlarý ve Öðrencileri Derneði (HÜMÖD) üyeleri, Amasra, Safranbolu, Karabük ve Bartýn'ý gezdi. Dernek baþkaný Ahmet Ölçer'in öncülüðünde gerçekleþen geziye Hitit Üniversitesi mezunlarý ve eðitim hayatýna devam eden öðrencileri katýldý. Öðrencilerin sýnav streslerini atmak, okula motive olmalarýný saðlamak, mezun olanlar ve öðrencilerin kaynaþmasýný saðlamak amacýyla düzenlenen gezi gün sürdü. Amasra'nýn Çakraz mevkiinde konaklayan grup daha sonra Bartýn'a yola çýktý. Grubu, Bartýn Üniversitesi Ýslami Ýlimler Akademisi Dekaný Prof. Dr. Yakup Civelek karþýladý. Bartýn Üniversitesi'ni gezen öðrenciler, buradaki öðrencilerle fikir alýþveriþinde bulundular. Geçmiþ yýllarda Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi'nde öðretim görevlisi olarak görev yaptýðýný dile getiren Civelek, Çorum'u unutmadýðýný ve Hitit T.C. ÇORUM. ÝCRA DAÝRESÝ /97 TLMT. Üniversitesi'nin yeni kurulmuþ üniversiteler arasýnda hýzla büyüyen bir üniversite olduðunu söyledi. Bartýn Üniversitesi'nin de yeni bir üniversite olduðunu belirten Civelek, kendilerinin de üniversite olarak HÜMÖD gibi mezunlar derneði kurmak istediklerini kaydederek, HÜMÖD Baþkaný Ahmet Ölçer'den destek istedi. Civelek, köklü üniversitelerin dahi mezunlar derneðinin olmadýðýna dikkat çekerek, HÜMÖD için Ölçer'e baþarýlar diledi. Ölçer de Bartýn Üniversitesi'ne her zaman her konuda destek verebileceklerini söyledi. Ölçer, mezun olan öðrencilerin birikiminin þu an eðitim gören öðrencilerle paylaþmasýný saðlamak amacýyla üniversitenin farklý bölümlerinde okuyan öðrencilerin oluþturduðu grupla düzenledikleri gezinin tek amacýnýn öðrencileri motive etmek olduðunu belirterek, gezinin gerçekleþtirilmesinde maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen eðitim gönüllülerine teþekkür etti. TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: l NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 5 Ada No, 7 Parsel No, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, Baðýmsýz Bölüm. katta, oda salon mutfak, banyo Ve ve balkondan oluþur. salon ve odalarda yer döþemeleri laminat parke, ýslak zeminler seramik kaplýdýr, pencereleri PVC iç kapýlar ahþap doðrama, dýþ kapý çeliktir.kombilidir.elektrik su d.gaz gibi altyapý hizmetleri vardýr. Adresi : Bahçelievler malý. melikgazi. sk. N:9/ Çorum Yüzölçümü : m Arsa Payý : / Ýmar Durumu : imar planý içindedir Kýymeti :., TL KDV Oraný : % Kaydýndaki Þerhler : Anadolubank A.Þ ye ait ipotek vardýr.satýþ Günü : 6// günü : -:5 arasý.satýþ Günü : //5 günü : -:5 arasý Satýþ Yeri : Çorum Adliyesi Müzayede Salonu - null null / null Satýþ þartlarý : -Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %5 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %5 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. -Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde () günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, / tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. -Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarým özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (5) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. -Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5-Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6-Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin /97 Tlmt. sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.// Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 59)

18 Masa nýn perileri kayýpsýz PERÞEMBE EKÝM Masa Tenisi Bayanlar. liginde mücadele eden Çorum Gençlikspor Marmiras te yapýlan ilk etabýnda oynadýðý sekiz maçýda kazanarak zirvede yer aldý. Dört etaptan oluþan ligde 5 takým arasýndan ilk dört sýrayý alan takýmlar. lige yükselecek. Gençlikspor Masa Tenisi antrenörü Mesut Kuþgöz hedeflerinin dört etap sonunda ligi zirvede bitirerek. lige yükselmek olduðnu söyledi. Ç Gençlikspor Masa Tenisi takýmý Marmaris te bir maç öncesinde toplu olarak görülüyor orum Gençlikspor Masa Tenisi bayan takýmý. lig ilk etap maçlarýnýn tamamýný kazanarak. lige yükselme yolunda önemli bir adým attý. 7-9 Ekim tarihleri arasýnda Marmaris te yapýlan Masa Tenisi Türkiye. Lig ilk etap maçlarýnda antrenör Mesut Kuþgöz ile birlikte sporcular Öykü Eryücel, Müge Sayar Kýzýl, Aylin Öztürk ve Zeynep Aðaçlýyol dan oluþan kadrosuyla Gençlikspor 5 takýmlý ligde sekiz maç yaptý ve hepsinide kazanarak yoluna kayýpsýz devam eden üç takýmdan biri oldu. Gençlikspor bayan masa tenisi takýmý Marmaris te yapýlan. etap müsabakalarýnda Bursaspor, Etimesgut Belediyespor, Ýstanbul Arýköyspor, Ankara Büyük Kolej, Ýstanbul Fatihspor, Kýrþehir Belediyespor, Kýrklareli Trakerspor ve Ankara Mak-San Otomotivspor takýmlarýný maç vermeden - lik skorlarla yenerek ilk etabý zirvede tamamladý. Ýlk etap sonunda Çorum Gençlikspor ile birlikte Amasya Çalýk Yeþilýrmak Edaþ ve Çukurova Üniversitesi B takýmlarý oynadýklarý sekiz maçýda kazanarak yollarýna kayýpsýz devam ettiler. Bursa Seramikspor sekiz maçtan altýsýný kazanarak dördüncü sýrada yer alýrken Bursaspor, Trabzon ÝMKB Kýz Teknik ve EML ile Ankara Görkemspor, Kocaeli önünde ikinci yarýda çözüldü: 5-7 Gençlikspor Bayan Masa Tenisi takýmý antrenör Mesut Kuþgöz ile birlikte Etimesgut Belediyespor beþer galibiyetle sýralandýlar. Ýstanbul Arýköyspor, Ankara Büyük Kolej, Ýstanbul Fatihspor, Ankara Masader ve Mardin Gençlikspor takýmlarý üçer galibiyet alýrken Kýrþehir Belediyespor ve Kýrklareli Trakerspor ikiþer galibiyet alýrken Kýrklareli gençlikspor ve Ankara Maksan Otomotiv ise sekiz maçta galibiyet alamadýlar. Ligde ikinci etap müsabakalarý - Kasým tarihlerinde Yalova da yapýlacak. Dört etap üzerinden yapýlacak Masa Tenisi. lig müsabakalarýnda son etap Çorum da yapýlacak. 5 takýmýn müücadele ettiði ligde dört etap sonunda ilk dört sýrada yer alan takýmlar önümüzdeki sezon. ligde mücadele etmeye hak kazanacaklar. Gençlikspor Masa Tenisi antrenörü Mesut Kuþgöz takým olarak hedeflerinin önümüzdeki sezon. ligde oynamak olduðunu belirterek ilk etapta gösterdikleri performansý son üç etpta da sürdürerek bu hedeflerine ulaþmak istediklerini söyledi. Gençlikspor Baþka- ný Ýbrahim Baþbölük ise masa tenisi bayan takýmý sporcu ve antrenörlerini ilk etapta gösterdikleri performanstan dolayý kutladý ve sezon sonunda. ligde mücadele etme hedeflerine ulaþmalarýný diledi. Baþbölük, kulüp olarak kendilerine destek veren baþkan Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer ile malzeme desteðinde bulunan sponsorlara teþekkür ederken ligin kalan etaplarýnda sponsor olacak Çorumlulardan destek beklediklerini sözlerine ekledi. Bayanlar Bölgesel Hentbol Ligi ikinci etabýnda Gençlik Görkemspor ilk yarýda baþa baþ götürdüðü maçta Kocaeli Gençlikspor önünde yaþadýðý sakatlýk nedeniyle ikinci yarýda tutunamadý. B Keskin ve Tabak il düdüðü Bartýn da çaldý artýn da dün baþlayan Bayanlar Bölgesel Hentbol Ligi ikinci etabýnda temsilcimiz Gençlik Görkemspor ilk maçýnda Kocaeli Gençlikspor a ikinci yarýda yenilmekten kurtulamadý: 5-7 Bartýn Ömer Tepesi Spor Salonu nda oynanan maçta Gençlik Görkemspor, Kocaeli Gençlikspor karþýsýnda maça oldukça iyi baþladý. Karþýlýklý gollerle geçen maçýn ilk yarýnýn ilerleyen dakikalarýnda Görkemspor un etkili ismi Veda Erdoðan ýn sakatlanarak oyundan çýkmasý üzerine Kocaeli Gençlikspor maçta kontrolü eline geçirdi. Ýkinci yaýda üstünlüðünü artýran Gençlik Görkemspor rakibine 7-5 yenilmekten kurtulamadý. Maçta sakatlana- rak çýkan Veda Erkul maç sýrasýnda hastaneye götürüldü ancak kýrýk olmadýðý anlaþýlýnca rahat bir nefes alýndý. Gençlik Görkemspor grubundaki ikinci maçýnda bugün saat 5. de Urla Belediyespor Gençlikspor ile karþýlaþacak. Grupta temsilcimiz ilk etapta karþýlaþmadýðý dört takýmla Bartýn da mücadele edecek. Yarýn Lüleburgaz Gençlikspor son gün ise Amasra Belediyespor ile karþýlaþacak Görkemspor maçlarýný tamamlayacak. Bartýn da oynanacak maçlar sonunda grupta ilk dört sýrayý alan takýmlar önümüzdeki sezon. ligde mücadele etmeye hak kazanacaklar. Alaca zirvedeki yerini korudu U 5 Liginde dördüncü maçýnýda kazanarak liderliðini sürdüren Alaca Belediyespor U B u yýl C Klasmana yükselen ilimiz hentbol hakemleri Yasir Keskin ve Yasin Tabak ilk görevlerini dün Bartýn da yaptýlar. Bartýn da dün baþlayan bayanlar bölgesel lig. etap müsabakalarýnda Federasyon Temsilcisi olarak Harun Özek görev alýrken gözlemci olarakta Bursa7dan Mehmet Akbulut görev yapýyor. Bölgesel Lig müsabakalarýnda hakem olarak ise ilimizden Yasir Keskin ve Yasin Tabak ile birlikte Eskiþehir ve Adana dan Alican Kaya ile Erman Yeþil hakem olarak görev yapýyorlar. Yapýlan sýnavlarda baþarýlý olan Yasir Keskin ve Yasin Tabak klasmanda ilk düdüklerini dün oynanan maçlarda çaldýlar. 5 liginde dördüncü hafta maçlarý sonunda Alaca Belediyespor kayýpsýz olarak yoluna devam ederek liderliðini sürdürdü. Ýl özel Ýdarespor da üçüncü maçýndan galibiyetle ayrýlmayý baþardý. Ligde geçtiðimiz hafta sonu oynanan maçlarda lider Alaca Belediyespor, Çimentospor karþýsýnda aldýðý 7- lýk galibiyetle dördüncü maçýndan da üç puanla ayrýlarak liderliðini sürdürdü. Ýl Cumhuriyet Kupasý Basketbol Turnuvasý nda ilk maçlar tamamlandý Gençlik Görkemspor Bartýn da ilk maçýnda Kocaeli önünde ikinci yarýda farklý maðlup oldu Baþöðretmen A. Lisesi:-Ýnönü Anadolu: SALON : Atatürk. HAKEMLER: Dursun Uðral, Ser- kan Demirdöken. BAÞÖÐRETMEN ANADOLU LÝSESÝ : Volkan, Kürþat, Orhan, Arif, Yaðýz, Kerem, Yakup, Taha, Efe, Berkay, Þahin, Burak, Zeki. U 5 Ligi görünümü Haftanýn Sonuçlarý: Mimar Sinan Gençlik - Ýl Özel Ýdare Gençlerbirliði - 97 Gençlikspor Ýskilipgücüspor - Osmancýkspor Alaca Belediyespor- Çimentospor Sungurluspor - Osmancýkgücüspor ÝNÖNÜ ANADOLU LÝSESÝ : Bu- rak Þahinbaþ, Ulaþ, Burak Öztorun, Mert, Ozan, Furkan Nalçacý, Furkan Özsakaryalý, Oðulcan, Rýza, Çaðdaþ, Zeki. PERÝYOTLAR : : - : - : - : 7- : -6 PUAN DURUMU. Periyot: 7-. Periyot: 7-7. Periyot: 5-,. Periyot: -6 Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi Özel Pýnar ý ikinci periyottaki oyunu ile geçti M. Akaydýn Anadolu: 6- Özel Pýnar Anadolu:57 SALON : Atatürk. HAKEMLER: Dursun Uðral, Ýbra- him Coþkun. ÖÐRETMEN Baþöðretmen Anadolu ilk maçýnda Ýnönü Anadolu önünde farklý galip geldi çýnda ilk galibiyetini Ýskilipgücüspor u - yenerek aldý. Ligde ilk beraberlik ise geçen hafta sonu oynanan Gençlerbirliði ile 97 Gençlikspor takýmlarý arasýndaki maçta - lik sonuçla alýndý. U 5 Liginde beþinci hafta maçlarý 6 Ekim pazar günü oynanacak. Bu hafta sonunun iki zorlu maçýnda ligde ilk beþ sýrada bulunan Ýl Özel Ýdarespor - Sungurluspor ve Osmancýkgücüspor Alaca Belediyespor maçlarý zirveyi þekillendire- Özel Ýdarespor ise üçüncü maçýnda þampiyonluk adaylarýndan Mimar Sinan karþýsýnda aldýðý lýk galibiyetle üçüncü maçýnýda gol yemeden kazanarak þampiyonluk yolunda iddiasýný devam ettirdi. Geçen hafta ligde ilk puanlarýný kaybeden Osmancýkgücüspor ise üç maçýnýda kazanan Sungurluspor önünde aldýðý 6- lik galibiyetle yarýþta bende varým dedi ve zirve iddiasýný sürdürdü. Osmancýkspor üçüncü ma- MUKADDER AKAYDIN ANADOLU LÝSESÝ : Hamza, Anýl, Yiðit, Utku, Oðuzcan, Elvan, Oðuzhan, Metehan, Mustafa, Batuhan. ÖZEL PINAR ANADOLU LÝSESÝ : Nuri, Efe, Mustafa, Furkan, Bekir, Doðan, Alperen, Salih, Berkan. PERÝYOTLAR :. Periyot: -. Periyot: -. Periyot: -,. Periyot: 6-6 TAKIMLAR. Alaca Belediye. Ýl Özel Ýdare. Osmancýkgücü. Mimar Sinan 5. Sungurluspor 6. HE Kültürspor 7. Çimentospor. Osmancýkspor 9. Gençlerbirliði. 97 Gençlik. Ýskilipgücü O G B M 6 Ekim Pazar : A Y Çimentospor - Gençlerbirliði. 97 Gençlikspor- HE Kültürs por. Ýl Özel Ýdarespor - Sungurluspor. Osmancýkgücüspor - Alaca Belediyespor. Osmancýkspor - Mimar Sinan Gençlikspor. P

19 ÝDEAL HOME BAYAN ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere * Diksiyonu düzgün * Ekip çalýþmasýna uyumlu * Bilgisayar kullanabilen * En az lise mezunu bayan çalýþma arkadaþlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:) Adres: Kulaksýz Sk. No: /A Tel: Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: No: 9 ÇORUM ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Kýna Kaftanlarý ve (Ç.HAK:59) Okullara Türk bayraðý genelgesi Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'ne 'Türk Bayraðýnýn Korunmasý' baþlýklý bir genelge gönderdi. Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý imzasý gönderilen genelge de, Türk Bayraðý Kanunu ve Türk Bayraðý Tüzüðü'nde yer alan hükümlere uyumadýðý yönünde bakanlýða duyumlar geldiði kaydedildi. Milli Eðitim Bakanlýðý 'Türk Bayraðýnýn Korunmasý' baþlýklý bir genelge yayýmladý. Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý'nýn imzasý ile Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'ne gönderilen genelge de, Türk Bayraðý Kanunu ve Türk Bayraðý Tüzüðü'nde, Türk bayraðýnýn þekli, yapýmý ve korunmasý ile ilgili esas ve usullerin belirlendiði belirtildi. Bayraðýn, nerelerde daimi olarak çekilmeyeceði, hangi kapalý yerlere konulacaðý, nerelere fon olarak katýlacaðýnýn tüzükte belirlendiði kaydedilen genelge de, "Türk Silahlý Kuvvetleri yüzer birliklerinde ve Türk bandýralý ticaret gemilerinde Bayrak çekme ve indirme zamanlarý ile bayrak çekilirken ve indirilirken yapýlacak törene iliþkin hususlar da Tüzükle belirlenmiþtir." denildi. Türk Bayraðý Kanunu'nun 7. Maddesi'nde Türk bayraðýnýn, yýrtýk, sökük, yamalý, delik, kirli, soluk, buruþuk veya layýk olduðu manevi deðeri zedeleyecek herhangi bir þekilde kullanýlamayacaðýnýn yer aldýðý vurgulanan genelge de, "Resmi yemin törenleri dýþýnda her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basýlan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eþyaya Bayraðýn þekli yapýlamaz. Elbise veya uniforma þeklinde giyilemez. Hiçbir siyasi parti, teþekkül, dernek, vakýf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluþlarý dýþýnda kalan kurum ve kuruluþun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teþkil edecek þekilde kullanýlamaz. Türk Bayraðýna sözle, yazý veya hareketle veya herhangi bir þekilde hakaret edilemez, saygýsýzlýkta bulunulamaz. Bayrak yýrtýlamaz, yakýlamaz, yere atýlamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanýlamaz. Bu Kanuna ve tüzüðe aykýrý fiiller yetkililerce derhal önlenir ve gerekli soruþturma yapýlýr. Hükümleri yer almaktadýr." ifadeleri yer aldý. Gerek kanun gerekse tüzükte yer alan hükümlere uyumadýðý yönünde bakanlýða duyumlar geldiði anlatýlan genelge de þu ifadeler yer aldý: "Bu itibarla Türk Bayraðý Kanunu ve Türk Bayraðý Tüzüðü'nde yer alan amir hükümlere riayet edilmesi konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesini rica ederim." KANUNA AYKIRI DAVRANIÞTA BULUNANLARA ÝDARÝ PARA CEZASI Türk Bayraðý Kanunu'na göre Türk bayraðýna sözle, yazý veya hareketle veya herhangi bir þekilde hakaret edilemeyeceði, saygýsýzlýkta bulunulamayacaðý belirtilerek, "Bayrak yýrtýlamaz, yakýlamaz, yere atýlamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanýlamaz. Bu Kanuna ve tüzüðe aykýrý fiiller yetkililerce derhal önlenir ve gerekli soruþturma yapýlýr. Bu Kanuna ve çýkarýlacak tüzüðe aykýrý olarak bayrak yapmak, satmak ve kullanmak yasaktýr. Bu yasaða aykýrý olarak yapýlan Bayraklar o mahallin yetkili amirlerince toplatýlýr. Bu Kanun hükümlerine aykýrý davranýþta bulunanlara, fiilleri suç oluþturmadýðý takdirde mahalli mülki amir tarafýndan Kabahatler Kanununun 'nci maddesi uyarýnca idarî para ceza verilir." deniliyor.(cýhan) aksesuar çeþitlerinde % 5 indirim Tel: Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: /D YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Fatih POLATTAÞ Aleattin Mahmut oðlu /5/976 Çorum Balýyakup Köyü Doðumlu (Ç.HAK:6) (Ç.HAK:) ELEMANLAR ARANIYOR Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere * Makina Ressamý ve Makine Mühendisi * LKS programý kullanabilen Ön Muhasebe elemaný * Diksiyonu düzgün Sekreter * Yabancý Dil Bilen Dýþ Ticaret Elemaný * Depo Sorumlusu * Forklift ve Araç Þoförü Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ARAR MAKÝNA SAN ve TÝC A.Þ ORG SAN BÖL 6.CAD NO ÇORUM TEL : ( PBX ) FAX CEP TEL : Devren Satýlýk Fast Food Yurt dýþýna çýkmam sebebiyle halen faal durumda olan yeri ve konumu güzel hazýr müþteri potansiyeline sahip UYGUN (Ç.HAK:67) (Ç.HAK:56) Bay-Bayan Eleman Aranýyor Plastik iþinde çalýþtýrýlmak üzere Bay-Bayan eleman (Ç.HAK:5) (Ç.HAK:6) (Ç.HAK:9) (Ç.HAK:) (Ç.HAK:) alýnacaktýr. Mür. Tel: SATILIK ÝÞYERÝ Ankara Yolu 7. Km. anayola m mesafeli m m kapalý alaný, trafosu ve idare binasý olan iþyeri satýlýktýr. Mür. Tel: Eleman Aranýyor Makina imalat sektöründe çalýþtýrýlmak üzere KAYNAKÇI-TORNACI-TEKNÝK RESSAM elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Basermak Ltd. Þti. Adres: Organize San. Böl.. Cad. No: Tel: 5 ÞOFÖR ARANIYOR Aðýr ticari araç kullanabilen (Ç.HAK:9) FÝYATA devren satýlýk fast food Eleman Aranýyor Bilgisayar kullanmasýný bilen, ön muhasebe bilgisine sahip bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Anadolu Apart Kýz Yurdu Ýnönü Cad. No: (Teknosa üstü) ELEMAN * Ön muhasebede görev yapacak LKS. deneyimi olan bay ve * Paketleme makinalarýnda çalýþacak, Endüstri Meslek lisesi makine, torna, motor veya elektrik eletronik bölümü mezunu eleman alýnacaktýr. Yukarýda belirtilen bölümlerde çalýþacak, B sýnýfý sürücü belge sahibi, askerlik hizmetini tamamlamýþ ve yaþýný geçmemiþ adaylarýn aþaðýdaki adrese þahsen müracaatlarý rica olunur. TUNÇ AMBALAJ Gýda Toptancýlar Sitesi.Blok No: Ýrtibat Tel: DEVREN SATILIK LOKANTA Otel Pithana karþýsýnda faal durumda, hazýr müþterisi olan, saðlýk sorunlarý nedeniyle acil satýlýk kelepir lokanta. Mür. Tel: Þoför Aranýyor. Mür. Tel: (Ç.HAK:5) Binevler Çavdar Sitesi nde KÝRALIK VÝLLA Tel: (Ç.HAK:95) (Ç.HAK:5) (Ç.HAK:) ELEMAN ARANIYOR Mobilya Boyahanesinde çalýþtýrýlmak üzere zýmpara yapabilen, astar atabilen boyacý ustalarý ve yetiþtirilmek üzere vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. (Ç.HAK:9) (Ç.HAK:) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad.. Sok. / (Ziraat Odasý Yaný) Eleman Aranýyor Tercihen yýllýk iþletme mezunu, diksiyonu düzgün, pazarlama departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere D sýnýfý ehliyeti olan, seyahat engeli olmayan bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Þahin Boya San. Tic. Ltd. Þti. K.S.Sitesi. Cad. No: 5 Tel: 6 66 (Ç.HAK:65) SATILIK DÜKKAN ve ARSA * Küçük Sanayi Sitesinde 6 m ve 6 m iki ayrý dükkan sahibinden satýlýktýr. * Ankara Yolu. km de anayola cephesi bulunan 6 m arsa satýlýktýr. Mür. Tel: Bay-Bayan Elemanlar Aranýyor Medikal de çalýþmýþ, tecrübesi olan bay-bayan elemanlar (Ç.HAK:66) alýnacaktýr. Mür. Tel: SATILIK VÝLLA Çavdar Sitesinde bulunan, bakýmlý, anayola cephesi olan triplex villa satýlýktýr. Mür. Tel: DEVREN SATILIK ÝÞYERÝ Halen faal durumda bulunan gümüþ taký maðazasý devren satýlýktýr. Adres: Yeniyol Mah. Hamam Sokak No: Adres: K.S.S.. Sok. No: Tel: SATILIK BAÐLAR * Ahçýlar da ada, parsel, m içinde evi var.. TL pazarlýklý * Ahçýlar da 7 ada, 6 parsel, 5 m bað satýlýktýr.. TL pazarlýklý Mür. Tel: (Ç.HAK:6) (Ç.HAK:7) PERÞEMBE EKÝM 9 SATILIK LÜKS DAÝRELER. Stad Sokak ta m yeni adet daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMANLAR ALINACAKTIR Doðalgaz su tesisatýnda çalýþacak Usta ve Çýraklar alýnacaktýr. Maaþ+SSK+Yemek Özyýldýz Isý Mühendislik (Ç.HAK:959) (Ç.HAK:99) (Ç.HAK:6) (Ç.HAK:) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ELEMANLAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Kaynakcý, Tornacý, Borvekci, Azdýrmacý Ustalarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ANM ANMAKSAN Makine Endüstriyel San. Tic. (Ç.HAK:6) Adres: Gülabibey Mah. Cemilbey Cad. No: 9/ Motor Elektrik Usta ve Kalfalarý alýnacaktýr Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Kuþcuoðlu Otomotiv Mitsubishi-Temsa Yetkili Servisi Küçük Sanayi Sitesi 5. Sok. No: 5 ÇORUM ÞOFÖR ARANIYOR SRC belgesi olan uzun yol deneyimli, Týr Þoförü aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Yurt Yapý) Hýdýrlýk Cad. No: Çorum Tel: 6 7 (Ç.HAK:5) Ltd. Þti. Ankara Yolu. Km. ÇORUM Tel: 5 Kasap Ustasý Aranýyor Arya Et-Tavuk da çalýþtýrýlmak üzere deneyimli Kasap Ustasý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Gülabibey Mah. Cemilbey Cad. No: 6/D (Adliye Lojmanlarý Karþýsý) 5 66 SATILIK LOKANTA MALZEMELERÝ Masa, sandalye, mutfak malzemeleri, temiz, sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMANLAR ALINACAKTIR Bay-Bayan garson ve paketçi elemanlar alýnacaktýr. Adres: Bahçelievler Mah. Bahabey Cad. 6/B (Ýþbank yaný) Tel: 9 9

20 Zafer Ediþ yýllar sonra Kýlýçcýoðlu nda Yýllar önce Kültürspor da kaleci olarak o dönem amatör maçlarýn oynandýðý Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý na bu kez izleyici olarak gelen Ankara Cumhuriyet Baþsavcý vekili hemþehrimiz Zafer Ediþ gerek maç öncesi gerekse maç sonunda tanýdýklarý ile hasret giderdi. orum amatör kulüplerinden Kültürs- kaleci olarak futbol oynayan Çpor da daha sonra Üniversite döneminde ayrýlan ve halende Ankara Cumhuriyet Baþsavcý vekili olarak görev yapan Zafer Ediþ yýllar sonra Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý na gelerek maç izledi. Stadýn toprak saha olduðu ve amatörlerin maçlarýný oynadýðý dönemde bu sahada futbolcu olarak sahaya çýkan Zafer Ediþ, dün oynanan Çorum Belediyespor - Adliyespor maçýný izlemek üzere kafile baþkaný olarak Adliyespor ile birlikte Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý na geldi. Beraberinde Adliyespor Baþkaný ve ayný zamanda Cumhuriyet Savcýsý Hakan Yüksel, Cumhuriyet Savcýsý Alper Türközmez ile hakim Çetin Durak da maçý izlemek üzere Çorum a geldiler. Zafer Ediþ karþýlaþma öncesinde ve sonrasýnda Çorumlu tanýdýklarý ile sohbet etme ve hasret giderme imkaný buldu. Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ile birlikte maçý izleyen Ediþ, maç sonunda bir tarafta memleketinin takýmý diðer tarafta ise çalýþtýðý kurum takýmýnýn berabere bitmesinden mutlu olarak Çorum dan ayrýldý. Ýlhan Aþkýn a önemli davet 6-9 Ekim tarihlerinde Antalya da yapýlacak olan Federasyonlar boyutuyla Türk sporunun geleceði çalýþtayýna ilimizden Tekvando milli takým antrenörü Ýlhan Akþýn davet edildi. ençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan 6-9 GEkim tarinlerinde Antalya Belek te yapýlacak olan Federasyonlar boyutuyla Türk sporunun geleceði konulu çalýþtaya ilimizden tekvando milli takým antrenörü Ýlhan Aþkýn davet edildi. Bakanlýk tarafýndan Türkiye de mevcut Federasyon baþkanlarý ile birlikte teknik konularda bir teknik ismin çaðrýldýðý çalýþtaya Tekvando branþýnda Ýlhan Aþkýn davet edildi. Tüm Federasyon lardan temsilcilerin katýlacaðý çalýþtayda 6 ve Olimpiyatlarý ve sonraki hedefleri belirlenecek. Ýlhan Aþkýn böylesine önemli bir göreve davet edilmesinden duyduðu memnuniyeti dile getirerek Devlet Sporcusu ünvanýna sahip ilimizdeki tek teknik adaml olarak milli takýmla 9 yýlýnda kazandýklarý takým Dünya Þampiyonluðu ve üç Avrupa Þampiyonluðunun bu davette çok önemkli olduðunu söyledi. Aþkýn, böylesine önem bir göreve davet edilmekten dolayý gurur duyduðunu belirterek Bu çalýþtayda Türk sporunun ve tekvando branþýnýn sorunlarýný ve çözüm yollarýný en iyi þekilde temsil edeceðiz. Beni bu göreve layýk gören herkese çok teþekkür ediyorum. Son üç Olimpiyatta madalya getiren bir branþýn teknik adamý olarak Olimpiyat yolunda Türk sporunun sorunlarýný dle getirerek çözüm yollarý konusunda görüþlerimizi dile getireceðiz dedi. PERÞEMBE EKÝM Ankara Cumhuriyet Baþsavcý vekili hemþehrimiz Zafer Ediþ maçý Baþkan Gül ile izlerken Rezalet futbol kötü sonuç Çorum Belediyespor. dakikada - öne geçtiði Adliyespor maçýnda inanýlmaz kötü bir futbol oynadýðý ve hiç mücadele etmediði karþýlaþmayý - berabere kapatarak beraberlik serisini sürdürdü. Çok formsuz isimler ordusuna dönen Çorum Belediyespor da hala ayný isimlerde ýsrar edilmesi kýrmýzý siyahlý takýmýn geleceði açýsýndan kaygýlarý artýrýyor. orum Belediyespor maçta Adliyespor önünde futbol oynamadan iki Ç. dakikada - öne geçtiði maçta Adliyespor tane duran toptan savunma oyuncularýnýn attýðý ile - berabere kalýrken gerek ortaya koyamadýðý iki golle maçta - üstünlüðü yakaladý. futbol gerekse verdiði mücadele sonunda sahadan - lik beraberlik ve raðmen topa sahip ola- - lýk galibiyete bir puanla ayrýldý. Sahasýnda oynadýðý son iki atmayan, topu bulanýn mayan, birbirlerine pas maçtan beraberlikle ayrýlan Belediyespor mutlak leyi görmeden þut attýðý ceza sahasý dýþýndan ka- kazanmak için çýktýðý maçýn bu dakikalarýnda TURKUAZ TEMÝZLÝK ve HÝZMETLER GRUBU Apt., Site, Ýþmerkezi profesyonel yönetim ve temizliðin tek adresi Yeniyol Mah. Eski Saray Sk.Ilýca Ýþ Mrk. Kat: No: ÇORUM - Tel: 6 99 Türkiye Spor Toto. Lig. Grup Haftanýn Toplu Sonuçlarý Çorum Belediyespor - Adliyespor : - Batman Petrolspor - Çatalcaspor : - Sebat Proje - Kýrýkhanspor : - Tutap Þekerspor - Darýca Gençlerbirliði : - Zonguldak Kömür - Tire 9spor : - Kýzýlcabölükspor - Manavgatspor : - Gaziosmanpaþa - Niðde Belediyespor : - Bursa Nilüferspor- Ýstanbulspor : - Grupta Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P Zonguldakspor Manavgatspor Tuzlaspor Ýstanbulspor 5 Tire 9 6 Darýca Gençler Adliyespor 7 5 Niðde Belediye 9 Bursa Nilüfer Kýrýkhanspor Çorum Belediye Kýzýlcabölük Çatalcaspor Batman Petrol 5 Akçaabat FK 6 Tutap Þekerspor 7 Gaziosmanpaþa Gelecek hafta maç programý: 5 Ekim Cumartesi : Tuzlaspor - Batman Petrolspor 6 Ekim Pazar : Niðde Belediye - Çorum Belediye. Adliyespor - Bursa Nilüferspor. Ýstanbulspor - Kýzýlcabölükspor. Kýrýkhanspor - Zonguldak Kömürspor. Çatalcaspor - Gaziosmanpaþa. Darýca Gençlerbirliði- Tire 9. Manavgatspor - Sebat Proje Trabzon ÇORUM BELEDÝYE Fatih... Eray... Ýmam...5 Akýn...5 Sefa Akýn... (6. dk. Kývanç...) Nedim...5 Furkan... (7. dak. Oðuzhan...) Turgay... Murathan... A. Buðra... (7. dak. Burak...) Çaðlar... ADLÝYESPOR Yasin...5 K. Hakan...5 Abdulsamet...6 Harun...5 Hüseyin...5 Ýsmail...5 Emre... (6. dak. Azem...) Murat Almýþ...6 (9. dk. Mehmet...) Murat Serbest...5 (79. dak. Eren Can...) Canberk...5 Turan...5 STAT : Dr. Turhan Kýlýçccýoðlu. SARI KART: Ýmam, Nedim, Furkan (Çorum Belediyespor), Ýsmail, Emre, Canberk (Adliyespor). GOLLER : 6. dak. Ýmam,. dak. Akýn (Çorum Belediyespor),. dak. Murat Almýþ, 7. dak. Abdulsamet (Adliyespor). HAKEMLER : Erkan Yurtsever, Gürcan Çalýþkan, Çaðlar Yýldýz gelen ilk gol bir anlamda Belediyespor için bir uyarý oldu. Savunmada ters kademelerle baþarýlý iþler yapan Sefa Akýn ýn sakatlanarak oyundan çýkmasýyla savunma dengeside bozulan Belediyespor kalan bölümde futbol adýna olumlu hiç bir þey ortaya koyamadý. Ýlk yarýyý - önde tamamlayan Çorum Belediyespor un ikinci yarýda toparlanmasý beklenirken malesef yine inanýlmaz pas hatalarý ve hepsinden önemlisi hiç mücadele etmeyen bir forvet orta saha elamanlarý karþýsýnda kýrmýzý siyahlý takým rakiple baþa baþ kalmaya baþladý. Teknik Heyetin topa sahip olamayan hücumda hiç bir varlýk gösteremeyen isimler yerine tercihini bir kanat ve orta saha oyuncusundan yana kullanýnca sonuç kaçýnýlmaz oldu. Rakibin etkili atak geliþtirmesede topa sahip olduðu anlarda kaleci Fatih in hatasýndan kazanýlan en direk atýþýntan beraberlik golünü bulan Adliyespor kalan bölümde kelimenin tam anlamýyla yerden kalkmadý. Öyleki bir pozisyonda kendini yere atan futbolcuya tepki olarak dýþarý atýlan topu rakibe vermeyerek oyuna soktu. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn sezon baþýnda en büyük iki gol umudu olarak transfer edilen Çaðlar ve Turgay ýn inanýlmaz kötü futbollarý ve bencillikleri yanýnda iki kanat oyuncusu Buðra ve Kývanç ýn hiç bir þekilde savunmaya katký vermemeleri maçýn sonucuna direk etki eden faktörlerdi. Birde buna orta sahada Furkan ve Nedim in inanýlmaz kötü bir futbol ortaya koymalarý sonucunda Belediyespor sahasýnda çok önemli iki puaný daha kaybederek sahadan - beraberlikve bir puanla ayrýlarak sekizinci maçýnda beþinci beraberliðini aldý. MAÇTAN DAKÝKALAR: 5. dakikada orta alandan Turgay ýn pasýnda sað kanattan hareketlenen Buðra topun geliþine sert bir orta yaptý savunmada Hasan ýn ters vuruþunda top üstten kornere gitti. 6. dakikada sol kanattan Turgay ýn pasýnda Furkan ceza yayý dýþýndan sert vurdu kaleci Yasin son anda köþeden kornere çeldi. Korner atýþýný Murathan kullandý arka direkte iyi yükselen Ýmam kafayla topu Adliyespor aðlarýna göndererek takýmýný - öne geçirdi. -. dakikada ceza sahasý dýþýndan kazanýlan serbest atýþý Turgay kullandý sert vuruþunda top üst direðin içine çarparak oyun alanýna geldi dönen topu iyi takip eden Akýn çizgi üzerinden kafayla tamamladý ve takýmýnýn ikinci golünü Adliyespor aðlarýna göndererek maçýn ilk dakikalarýnda takýmýný - öne geçirdi.. dakikada konuk Adliyespor elini kollunu sallayarak ilk golünü buldu. Bu dakikada orta alandan atýlan topla Ýmam ve Murat hareketlendi rakibine göre avantajlý durumdaki Ýmam rakibine müdahele etmek yerine eþlik edince bu futbolcu sýyrýldý çaprazdan kaleci Fatih ile karþý karþýya kaldýðý andan uzak kale direðine gönderdiði topla skoru - yapan golü attý.. dakikada sol kanattan kullanýlan uzun taç atýþýnda Nedim ön direkte kafayla aþýrdý Çaðlar kafayý vurdu top üstten auta gitti. Ýlk yarýnýn kalan bölümünde iki takýmýnda çabasý sonuç vermeyince soyunma odasýna Belediyespor - önde girdi. 5. dakikada ani geliþen Belediyespor ataðýnda Furkan orta alandan kaptýðý topla hareketlendi saðdan hareketlenen Buðra nýn önüne mükemmel bir pas gönderdi bu futbolcu topla ceza sahasýna girdi ancak çok kötü vurdu ve yandan farklý auta gönderdi. 7. dakikada Adliyespor beraberlik golünü buldu. Bu dakikada kaleci Fatih elinde topu fazla tutuðu gerekçesiyle maçýn hakemi ceza sahasý içinden endirek atýþ verdi. Atýþta Adliyespor dan bir futbolcu dokundu Abdulsamet havaya sýçrayan barajýn ayaklarýnýn altýndan bir vuruþla topu Belediyespor aðlarýna göndererek skoru - yapan golü attý.. dakikada sað kanattan Eray ýn yaptýðý ortada Çaðlar yayýn üzerinde kafayý vurdu top yandan az farkla auta gitti. 7. dakikada sol kanattan Murathan ýn kullandýðý uzun taç atýþýnda Nedim in aþýrdýðý top savunmadan sekti penalto naktasý üzerinde Oðuzhan önünde bulduðu topa sert vurdu top yan direðe çarparak auta gitti. 9. dakikada sað kanattan Kývanç ýn ortaya çýkardýðý topa Burak geliþine sert vurdu top üstten auta gitti. Maçýn kalan bölümünde Belediyespor un çabasý sonuç vermeyince karþýlaþma - berabere biterek Belediyespor beraberlik sayýsýný beþe çýkardý.

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017 Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ

AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ Şule YETKİN Çevre ve Şehircilik Uzmanı 13.03.2015 İSTANBUL Sunum İçeriği Mevzuat Mevcut Durum Getirme Merkezleri Mevzuat AB Ambalaj Atıkları Direktifi (94/62/EC) Yönetmelik

Detaylı

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014 2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI Mart, 2014 İllerin Kazanacak Partilere Göre Dağılımı AK Parti CHP MHP BDP/HDP Rekabetin Olduğu İller 2 BAĞIMSIZ ZİHNİ ALDIRMAZ ADANA AK PARTİ CHP MHP

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

Türkiye de Bölgesel Kalkınma

Türkiye de Bölgesel Kalkınma economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikaları araş t ı rmaenstitüsü Türkiye de Bölgesel Kalkınma Emin Dedeoğlu 7 Aralık 2006, Konya Türkiye'de Bölgesel Kalkınma Slide 2 Türkiye de Bölgeler Arası

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

GOOGLEDA ARAÇ KLİMA GAZ DOLUM CİHAZI. klima gaz dolum cihazı klima gazı nasıl doldurulur

GOOGLEDA ARAÇ KLİMA GAZ DOLUM CİHAZI. klima gaz dolum cihazı klima gazı nasıl doldurulur GOOGLEDA ARAÇ KLİMA GAZ DOLUM CİHAZI klima gaz dolum cihazı klima gazı nasıl doldurulur oto klima gazı fiyatları federal klima klima gaz dolum cihazı fiyatları klima gazı oto klima gaz dolum cihazı fiyatları

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

ÜLKEMİZDE VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ

ÜLKEMİZDE VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ ÜLKEMİZDE VE DOĞU KARADENİZ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ Prof. Dr. Hızır ÖNSOY K.T.Ü. İnş. Müh. Hidrolik Anabilim Dalı Öğr. Üyesi honsoy@ktu.edu.tr Dünya, ileri teknoloji ve sanayide, baş döndürücü

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Yeni açıklanan 2015 yılı ölüm istatistikleri Türkiye nin eşitsizliklerle dolu karnesini bir kez daha gündeme getiriyor. Türkiye

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ TEŞVİK BELGELERİ 1//2010-31//2010 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN TEŞVİK BELGELERİ () Sn Belge No Belge Tarihi Firmanın Adı Yatırımın Sektörü Yatırımın Yeri Firmanın Adresi Yatırımın Belge Türü Cinsi 1 2 3

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ Federal Kampana Torna Makinası Firması; 1999 Yılında kurulmuştur. Federal Otomotiv Ltd. Şti. Otomotiv Servis Ekipmanları sektöründe hizmet vermektedir. Kurulduğundan bu gün müessesemiz, müşterileri ve

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI Umut Oran Basın Açıklaması 27.5.2013 -TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI -SON ÜÇ YILDA KİŞİBAŞINA DÜŞEN TÜKETİCİ BORCU YÜZDE 90 ORANINDA ARTARKEN, AYNI DÖNEMDE TASARRUF NDAKİ ARTIŞ

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut Satış

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Ek-2 AYNI BİRİKTİRME EKİPMANI İÇERİSİNDE BİRİKTİRİLEBİLECEK ATIKLAR

Ek-2 AYNI BİRİKTİRME EKİPMANI İÇERİSİNDE BİRİKTİRİLEBİLECEK ATIKLAR 15 01 01 Kağıt ve karton ambalaj 15 01 05 Kompozit ambalaj 20 01 01 Kâğıt ve karton 15 01 02 Plastik ambalaj 20 01 39 Plastikler 02 01 04 Atık Plastikler 16 01 19 Plastikler 15 01 03 Ahşap ambalaj 20 01

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı