Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Mart 2010

2 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda mýsýr tanelerinde oluþan kýrýklar nedeni ile ürün kalitesi düþmekte dolaysý ile depolama ve üretim süreçlerinde yaþanan kayýplar alýcý firmalara önemli bir maliyet artýþý getirmektedir. Bu tespitten hareketle; Mýsýr hasadý sýrasýnda, ürünün kalitesinden ve tane kaybýndan birinci derecede sorumlu olan Biçerdöver Operatörleri nin eðitimi ve sertifikalandýrýlmasý bir gereklilik olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Ülkemiz tarýmý ve gýda sanayisi açýsýndan da kritik öneme sahip Biçerdöver Operatörü Eðitim Programý ný NÜD nin bir sosyal sorumluluk projesi olarak baþlatýlmýþtýr.

3 Uygulama Biçerdöver Operatörlüðü sertifikasý TC Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan yapýlan sýnav sonunda verilmektedir. Sýnava girebilmek için ilkokul mezunu olmak ve biçerdöver kursunu tamamlamýþ olmak þartý aranmaktadýr. Tarýmsal faaliyetlerin geliþkin olduðu ilçelerde de Ýl Tarým Müdürlüðü ile iþbirliði halinde, Bölge Ziraat Odalarý tarafýndan biçerdöver operatörlüðü için kurslar açýlmaktadýr.

4 Uygulama Biçerdöver Operatörü Eðitim Projesi nin ilk ayaðý olarak önemli bir mýsýr ekim sahasý olan Adana nýn Ceyhan ilçesi seçilmiþtir. Proje Ceyhan Ziraat Odasý ile iþbirliði halinde yürütülmüþtür. Proje gerekleri ve Bölgesel kamuoyu da dikkate alýnarak; Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý, Adana Ýl Tarým Müdürlüðü, Adana Zirai Üretim Ýþletmesi Adana Milli Eðitim Müdürlüðü ve Ceyhan Kaymakamlýðý ile de iþbirliði saðlanmýþtýr.

5 Uygulama 2 grup halinde yürütülen eðitimlerin teorik kýsmý Ceyhan Ziraat Odasý Eðitim Salonunda pratik uygulamalar ise biçerdöver tamir atölyesinde 1. Grup Eðitimler 1 Mart Mart Grup Eðitimler 15 Mart Mart 2010 Tarihleri arasýnda yapýlmýþtýr. Ýlk Grupta 20 ikinci grupta 30 toplamda 50 biçerdöver operatörüne eðitim verilmiþtir.

6 Sertifika Töreni 26 Mart 2010 tarihinde Ceyhan Kaymakamý, Ceyhan Belediye Baþkaný, Adana Ýl Tarým Müdürlüðü Temsilcileri, Yerel protokol, Çiftçiler, Ulusal Basýn Temsilcileri, Yerel Basýn Temsilcileri, NÜD Yönetim Kurulu Üyeleri katýlýmlarý ile geniþ çaplý bir sertifika töreni düzenlenmiþtir.

7 Sertifika Töreni Törenin açýlýþ konuþmasýný yapan Ceyhan Ziraat Odasý Baþkaný Yavuz Tezcan Bölge ve Ülke Ekonomisi açýsýndan mýsýrýn önemini vurgulayarak NBÞ Üretim Kotasýnýn arttýrýlmasýnýn bölge ekonomisi açýsýndan önemini vurgulamýþtýr.

8 Sertifika Töreni Törende konuþan Ceyhan Kaymakamý ve Belediye Baþkaný NÜD tarafýndan yürütülen böylesine bir sosyal sorumluluk projesinin bölge ve ülke tarýmý açýsýndan önemini vurgulamýþlardýr.

9 Sertifika Töreni Törende konuþan NÜD Yönetim Kurulu Baþkaný Rint AKYÜZ projenin ülke tarýmý açýsýndan gerekliliðini ve niþasta bazlý þekerler sektörünün ülke ekomomisi açýsýndan önemini vurgulamýþtýr. Sayýn Kaymakamým, Ýlimizin deðerli yöneticileri, Ceyhan Ziraat Odasý Baþkaný ve sevgili çiftçi kardeþlerimiz, Saygýdeðer basýn mensuplarý, Hepinizi Niþasta ve Glikoz Üreticileri Derneði ve þahsým adýna saygý ile selamlarým. Bugün burada derneðimiz ile Ceyhan Ziraat Odasý iþbirliði ve Ceyhan Kaymakamlýðý, Ceyhan Ýlçe Tarým Müdürlüðü, Tarým Bakanlýðý Adana Zirai Üretim Ýþletmesi, TZOB, Personel Eðitim Merkez Müdürlüðü, Adana Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü destekleri ile gerçekleþtirdiðimiz "Biçerdöver Operatörü Eðitim Programý Sertifika Töreni" için toplanmýþ bulunmaktayýz. Bu vesileyle Türk tarýmý ve çiftçimiz açýsýndan önem arz eden bu konuda gerçekleþtirdiðimiz sosyal sorumluluk projesinde emeði geçen herkese gönülden teþekkür etmek istiyorum. Buradaki tüm davetlilerin malumu olduðu üzere mýsýr; hem Adana çiftçisinin hem de sektörümüzün can damarýdýr. Mýsýr, ülke tarýmýnda önemli bir yere sahip olduðu gibi, hem yöredeki çiftçilerimizin en önemli geçim kaynaðý hem de sektörümüzün ana girdisini oluþturmaktadýr. Bu nedenle mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan üretimi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda mýsýr tanelerinde oluþan kýrýklar nedeni ile ürün kalitesi düþmekte dolayýsý ile depolama ve üretim süreçlerinde yaþanan bu kayýplar firmalara önemli bir maliyet artýþý getirmekte, ülke ekonomisinin hanesine de zarar olarak geçmektedir. Buradan hareketle; Mýsýr hasadý sýrasýnda ürünün kalitesinden birinci derecede sorumlu olan Biçerdöver Operatörlerinin eðitimi ve bilinçlendirilmesi bir gerekliliktir. Gerçekleþtirdiðimiz bu sosyal sorumluluk projesi ile eðitimlerini tamamlayan ve bilinçli hasat yapacak olan biçerdöver operatörlerimiz sayesinde, sadece Adana yöresini düþündüðümüzde 50 bin ton mýsýr ülke ekonomisine kazandýrýlacak, bu kazanç çiftçimizin cebine girecektir. Tabii sanayimiz de kaliteli hammadde temin etmek suretiyle maliyet riskini azaltmýþ olacaktýr. Hammadde kalitesi, Derneðimiz Üyesi Firmalarýmýz açýsýndan büyük öneme sahiptir. Bunun nedeni hizmet verdiðimiz sektörlerin baþýnda gýda ve içecek sektörü gelmesidir. Üyelerimiz gýda sanayimize kaliteli, güvenilir ve saðlýklý ara mal tedarik etme konusunda son derece hassas davranmaktadýr. Gýda güvenliðinin tarladan baþlayan bir süreç olmasý nedeniyle bu eðitimi projelendirmiþ bulunuyoruz. Hammadde kalitesi ve güvenilir üretim derneðimizin vazgeçilmezleri arasýnda yer almaktadýr. Sayýn davetliler; Son yýllarda ülkemizde üretilen mýsýrýn önemli bir kýsmý Çukurova bölgesinden elde edilmiþtir. Son yýllarda ekiliþ alaný ve üretim miktarý bakýmýndan, hububat içinde buðday ve arpadan sonra üçüncü sýrada yer alan mýsýr, tüm ülkede yaklaþýk 550 bin hektar alanda ekilmekte ve 4 milyon ton civarýnda mýsýr elde edilmektedir. Özellikle Adana ilimiz ekim alaný, üretim ve verim bakýmýndan mýsýr üretiminde çok önemli bir yere sahip. Adana ülkemiz toplam mýsýr ekim alanlarýnýn %20'sine sahipken, mýsýr üretiminin de %26'sý burada gerçekleþmektedir. Adana çiftçisinin çalýþmalarý, üretim konusunda kendini geliþtirmesi sonucu birim alandan elde edilen verim kg/dekar olmuþtur. Türkiye ortalamasýnýn 750 kg/dekar, dünya ortalamasýnýn 400 kg/dekar dolaylarýnda olduðu göz önüne alýndýðýnda, Adana'da mýsýr tarýmýnýn ne denli geliþmiþ olduðu ortaya çýkmaktadýr. Adana ilinde ana ürün koþullarýnda birim alandan kg/da dolaylarýnda verim alýnabilmektedir. Sayýn konuklar, deðerli basýn mensuplarý, Mýsýr artýk Türk çiftçisi için olmazsa olmaz tarým ürünleri arasýna girmiþtir. Mýsýr, çýktýlarý itibariyle sanayi için de çok deðerli bir üründür. Bildiðiniz üzere biz Niþasta üreticileri de; temel ham maddemiz olan mýsýrý yüzde 100 yurt içi üretimle karþýlamaktayýz ve %50 artmýþ kota bazýnda yýllýk ortalama 750 bin ton mýsýr kullanmaktayýz. Üstelik Niþasta sanayicileri olarak mýsýr çiftçimizin karlý ve kazançlý olmasý için elimizden gelen desteði de vermeye çalýþmaktayýz. Ayný þekilde mýsýrdan elde ettiðimiz ürünlerle baþta ve büyük ölçüde gýda ve içecek sanayimiz olmak üzere ilaç, savunma, tekstil, kimya gibi bir çok sektöre hizmet veriyoruz. Toplantýya katýlan herkese teþekkürlerimi sunuyor, projemize katkýda bulunan tüm kurum, kuruluþ ve kiþilere saygýlarýmý sunuyorum.

10 Sertifika Töreni Törende projeye destek saðlayan kurumlarýn temsilcilerine NÜD Yönetim Kurulu Baþkaný tarafýndan teþekkür plaketleri takdim edilmiþtir.

11 Sertifika Töreni Tören sonunda eðitimlere katýlan biçerdöver operatörlerine NÜD ve üye firma logalarý bulunan iþ tulumlarý hediye edilmiþ ve eðitim katýlým belgeleri verilmiþtir.

12 Basýn Bülteni Niþasta ve Glikoz Üreticileri Derneði, Sosyal Sorumluluða yöneldi, 50 bin ton mýsýrý kurtarmayý amaçladý , Adana Niþasta ve Glikoz Üreticileri Derneði, sosyal sorumluluk projesi kapsamýnda gerçekleþtirdiði Biçerdöver Operatörü Eðitim Programýnda, Adana'da toplam 950 bin tonu bulan üretimin %4'lük hasat yapýlýrken kýrýlan payýný yok etmeyi amaçlýyor. Tüm yurt geneline yayýlmasý hedeflenen çalýþmanýn þimdiki ayaðý olan Adana'da programa katýlan biçerdöver operatörleri NÜD,TZOB Ceyhan Ziraat Odasý, Adana Tarým Ýl Müdürlüðü ve Adana Valiliði tarafýndan da desteklenen projeyle sertifikalarýný aldý. Niþasta ve Glikoz üretiminin ana hammaddesi olan mýsýr üretimi, 1950'li yýllarda en fazla Karadeniz ve Marmara Bölgelerinde yapýlýrken, son yýllarda Akdeniz Bölgesi özellikle Adana iliyle ön plana çýkýyor. Tüm Türkiye genelinde buðday ve arpadan sonra üçüncü sýrada yer alan mýsýr üretimi yaklaþýk bin hektar alanda yapýlmakta ve 4 milyon ton mýsýr elde edilmekte. Ülkemiz toplam mýsýr ekim alanlarýnýn %20'sine sahip olan Adana, ayný zamanda üretiminde %26'sýný yapmakta. Dünya üretiminin iki katý Mýsýr üretiminde ülkemizde birim alandan elde edilen ürün 700 kg/da'nýn üzerinde. Dünya ortalamasýna bakýldýðýnda birim alandan elde edilen ürün ortalamasý 400 kg/da görülmekte. Bu rakamlar ülkemiz mýsýr tarýmýnýn ne denli geliþtiðine ýþýk tutuyor. Ayrýca Adana ilinde ana ürün olarak birim alandan kg/da civarýnda ürün alýnabiliyor. Bu nedenle Adana ekim alaný, üretim ve verim bakýmýndan son derece önemli bir yere sahip. Ayný zamanda ekonomik açýdan da en fazla mýsýr üretiminin yapýldýðý yer olan Çukurova bölgesinde mýsýra alternatif diðer bitkiler göz önünde bulundurulduðunda da en karlý bitkinin mýsýr olmasý da ciddi bir gösterge. Ekonomik analizler mýsýr bitkisinin, bölgede en fazla üretilen pamuk baþta olmak üzere soya ve yerfýstýðýndan üreticiye daha fazla gelir saðladýðýný gösteriyor. Yýllýk mýsýr tüketimimiz 4.6 milyon ton Dünya genelinde mýsýr tüketimi 785 milyon ton, ülkemizde ise 4.6 milyon ton civarýnda. Ülkemiz tüketiminin yaklaþýk %65-70'i hayvan yemi olarak kullanýlýrken, %20'si þeker, niþasta ve yað sanayinde, geri kalan kýsmý ise gýda ve diðer ihtiyaçlar için kullanýlmakta.

13 Yayýn Tarihi : Sayfa No : 8 Ulusal Tiraj : Stxcm : 79,00 Reklam Eþ Deðer TL : 14457,00

14 Yayýn Tarihi : Sayfa No : 13 Ulusal Tiraj : Stxcm : 73,00 Reklam Eþ Deðer TL : 2482,00

15 Yayýn Tarihi : Sayfa No : 7 Tiraj : Stxcm : 35,00 Reklam Eþ Deðer TL : 5145,00

16 Yayýn Tarihi : Sayfa No : 8 Ulusal Tiraj : Stxcm : 120,00 Reklam Eþ Deðer TL : 3192,00

17 Yayýn Tarihi : Sayfa No : 1 Ulusal Tiraj : 5379 Stxcm : 247,00 Reklam Eþ Deðer TL : 8892,00

18 Yayýn Tarihi : Sayfa No : 14 Ulusal Tiraj : 2640 Stxcm : 133,00 Reklam Eþ Deðer TL : 3857,00

19 Yayýn Tarihi : Yayýn Adý : Türkiye Sayfa No : 6 Ulusal Tiraj : Stxcm : 68,00 Reklam Eþ Deðer TL : 9520,00

20 Yayýn Tarihi : Sayfa No : 5 Yerel Tiraj : Stxcm : 31,00 Reklam Eþ Deðer TL : 226,30

21 Yayýn Tarihi : Sayfa No : 3 Ulusal Tiraj : 2155 Stxcm : 143,00 Reklam Eþ Deðer TL : 10010,00

22 Yayýn Tarihi : Sayfa No : 6 Ulusal Tiraj : Stxcm : 91,00 Reklam Eþ Deðer TL : 12103,00

23 Yayýn Tarihi : Sayfa No : 6 Yerel Tiraj : 1100 Stxcm : 134,00 Reklam Eþ Deðer TL : 134,00

24 Yayýn Tarihi : Nisan 2010 Sayfa No : 66 Yerel Tiraj : Stxcm : 1 dergi sayfasý Reklam Eþ Deðer TL : 2.200

25 Yayýn Tarihi : Sayfa No : 6 Yerel Tiraj : 5000 Stxcm : 81,00 Reklam Eþ Deðer TL : 150,00

26 Yayýn Tarihi : Sayfa No : 8 Yerel Tiraj : 4000 Stxcm : 79,00 Reklam Eþ Deðer TL : 79,00

27 Yayýn Tarihi : Sayfa No : 1-2 Yerel Tiraj : Stxcm : 81,00 Reklam Eþ Deðer TL : 200,00

28 Yayýn Tarihi : Sayfa No : 1 Yerel Tiraj : Stxcm : 63,00 Reklam Eþ Deðer TL : 140,00

29 Yayýn Tarihi : Sayfa No : 1 Yerel Tiraj : Stxcm : 63,00 Reklam Eþ Deðer TL : 140,00

30 Yayýn Tarihi : Sayfa No : 1 Yerel Tiraj : Stxcm : 54,00 Reklam Eþ Deðer TL : 110,00

31 Ýnternet Yansýmalarý

32 Ýnternet Yansýmalarý

33 Ýnternet Yansýmalarý

34 Ýnternet Yansýmalarý

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 2 / Mart 2008 Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise TM Her zaman ve her yerde Ülkü Karakuþ: Sürekliliði olan çözümler gerek Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 3 / Mayýs 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýyý fark eden yaklaþým Barbaros Bulutoðlu: Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan,

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2014 Sayý: 1 Birlik Faaliyetleri * Yalova Valisi Esengül CÝVELEK Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB nin 2016 da Faaliyete Geçmesi En Büyük

Detaylı

KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU

KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU Yayýmlayan Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Ýletiþim Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüðü 70100 Yunus Emre Yerleþkesi Karaman

Detaylı

Yeterli ve dengeli beslen; saðlýklý Yeterli ve dengeli beslen; saðlýklý gýda ürün etiketlerindeyenilik- hareketli mtarzlarýnýn teþviki - ürün ve porsiyon çeþitliliði - bilgilendirici tanýtým ve pazarlama

Detaylı

kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Rapor Hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý Genel Müdürümüzün Mesajý GÝRÝÞ 07-12 Kurumsal Profilimiz Rafineri

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2010 Öðretmenler Günü nde anlamlý ödül Hale Kýrmaz ile Tamek üzerine... Samim Saner: Ortak payda gýda güvenliði En iyi performans Cargill Dubai nin... Gýda güvenliðinin

Detaylı

Haber Kütahya, 23/04/2013 Kütahya Zafer Gazetesi, 05/04/2013 Eskiþehir Hürriyet, 12/03/2013 Eskiþehir Hürriyet, 03/04/2013 Ekonometri, 01/03/2013 Sabah Ek, 04/03/2013 1 Ýçindekiler 26 54 12 KUTSO Kütahya

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý

Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý 2010 2010 Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý? 2010 ÝÇÝNDEKÝLER 1 Nolu Madencilik ve Ýmalat Sanayi - KOSGEB tarafýndan verilen desteklere pek çok iþletmenin ulaþamamasý

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

SÜTAÞ Aksaray Entegre Tesisleri Yatýrýmýnýn Ekonomik Etki Analizi Mehmet Emin ÖZSAN Kamil TAÞCI Prof. Dr. Erinç YELDAN Haziran 2012 SÜTAÞ Bilimsel Araþtýrmalar Yayýn Dizisi 2012/06/001 2012, SÜTAÞ Tüm

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI ÝÇÝNDEKÝLER 1. BÖLÜM: FETHÝYE KUÞBAKIÞI 1.1. Demografik Yapý 1.2. Ekonomik Yapý 1.2.1. Tarým ve Hayvancýlýk 1.2.2. Sanayi ve Ticaret 1.2.3. Turizm

Detaylı

Çorum a yarayacak atama

Çorum a yarayacak atama Çorum a yarayacak atama Baþbakanlýk Müsteþarlýðýna, Kalkýnma Bakanlýðý Müsteþarý Kemal Madenoðlu atandý. Madenoðlu'nun atamasýyla ilgili karar, Resmi Gazete'de yayýmlandý. Çorum tarýmý iyi yolda * HABERÝ

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2011 Recep Altepe: Kentlerin en güzeli Bursa Alev Çakan: Hedef, sýfýr kaza Eðitim, eðlence, lezzet bir arada... Van da 1 umut için, en az 1 roman Ýnsan beslenmesine

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2009 Her yerde Enerji Verimliliði Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: Üniversitesanayi iþbirliði önemli Öðretmenlerin takdirini kazandý Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler Cargill

Detaylı

Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda

Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda BANK ASYA Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda AYHAN KESER EDÝTÖR 2009 yýlýnda süregelen küresel kriz, Türkiye ekonomisinde bir miktar küçülmeye sebep olsa da Türk bankalarý bu süreci çok rahat bir

Detaylı

Bizim Enerjimiz... Geçmiþimiz, Yenilikçiliðimiz, Sorumluluðumuz, Geleceðimiz. Akçansa 2011 Faaliyet Raporu Ýçindekiler Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için. Mayýs 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için. Mayýs 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2010 Kültürler farklý, etik deðerler ayný Orhangazi ye bakýþýnýz deðiþecek Ýnceden bir eðitim öyküsü Ýnovasyonu geliþtiren sihirli deðnek Yerken suçluluk duymayacaðýnýz

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yaðýn yükselen yýldýzý: Palm. Mayýs 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yaðýn yükselen yýldýzý: Palm. Mayýs 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2009 Yüksek kaliteli gýdalar ve içecekler Avrupa nýn büyüyen tedarikçisi Emin Direkçi: Her þeyin baþý eðitim Bir küçük gönüllü ordusu! Yaðýn yükselen yýldýzý: Palm

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

GDO lar ve ETKÝLERÝ GDO

GDO lar ve ETKÝLERÝ GDO lar ve ETKÝLERÝ Baþkan Prof. Dr. Murat ÖZGEN (Ankara Üniversitesi ZF): Sayýn ODA Baþkanýmýz, deðerli hocalarým, deðerli meslektaþlarým, Türkiye'nin dört bir yanýndan gelen deðerli konuklar, Teknik Kongremizin

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009 Cargill - Türkiye CargillHaberler Ocak 2009 Bir markanýn öyküsü: Vaniköy Kalpten kalbe! ÖSGD Dr. Sait Koca: Sektörün umudu ihracat! Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi Cargill - Türkiye

Detaylı

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI ERLER A.Þ. ADA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ADABANK A.Þ. AK YATIRIM MENKUL DEÐERLER Þ. ALAN YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALFA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALTAY MENKUL TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI YMETLER A.Þ. ANADOLUBANK

Detaylı

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu KOSGEB'ten 1.800 iþletmeye 18.874 milyon destek yapýldý ADALET ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, KOSGEB'ten 2003 ile 2012 yýllarý arasýnda 1800 iþletmenin 18 milyon

Detaylı

ÖZELLEÞTÝRME VE TEKEL

ÖZELLEÞTÝRME VE TEKEL Tülay ÖZERMAN TEKGIDA-ÝÞ Sendikasý Uzmaný ÖZELLEÞTÝRME VE TEKEL Ýçki sektörünün özelleþtirilmesine raðmen tarýmsal sektör açýsýndan çok önemli bir kesime hitap eden tütün ve tütün mamulleri sektörü, çok

Detaylı