Prof. Dr. Orhan ERMAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Orhan ERMAN"

Transkript

1 BĠYOLOJĠ ARAġTIRMALARI, TEKNOLOJĠYE AKTARIMI VE ÖNCELĠKLERĠMĠZ Prof. Dr. Orhan ERMAN FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ, FEN FAKÜLTESĠ, BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ

2 1 GĠRĠġ ĠÇERĠK BĠYOLOJĠ BĠLĠMĠNĠN GELĠġĠMĠ MODERN BĠYOLOJĠNĠN BAġLANGICI BĠYOLOJĠNiN TEKNOLOJĠYE AKTARIMI BĠYOTEKNOLOJĠ NEDĠR? REKOMBĠNANT DNA TEKNOLOJĠSĠ GENETĠĞĠ DEĞĠġTĠRMĠġ ORGANĠZMALAR (GDO) ĠNSAN GENOM PROJESĠ 9 KÖK HÜCRE ÇALIġMALARI 10 ÖNCELĠKLERĠMĠZ

3 1. GĠRĠġ Güneş, her gün çok büyük miktarda enerjiyi dünya ve ay ile güneş sistemimizdeki diğer tüm gezegenlere doğru yayar. Ve yine her gün gezegenler bu enerjiyi uzay boşluğuna geri yansıtır. Bunlar arasında sadece dünya aldığı enerjinin küçük bir kısmını çok az bir süre için bile olsa hapseder ve depolar. Kozmik enerji akışındaki bu minicik gecikme yaşam gücünü sağlar.

4 Bitkiler güneş ışığını alır almaz bu enerjiyi gövde, yaprak ve tohumlarını oluşturabilmek için kullanırken, hayvanlarda bitkileri yiyerek veya bitkileri yiyen hayvanları yiyerek bu enerjiyi kendi bünyelerinde hapsederler.

5 Yaşam ve ölüm arasındaki süreçte her basamakta, enerjinin tekrar uzaya dönme zincirini tamamlayacak halka olan atık ısı ortaya çıkar.

6 Biyoloji; kısaca canlıları çeģitli yönleriyle inceleyen bir bilimdir. Dünya yaģam ıģığı ile doludur. Milyonlarca organizma dünyanın çeģitli bölgelerine dağılmıģtır. Bunlar, doğrudan ya da dolaylı olarak güneģ gibi canlı olmayan enerji kaynakları üzerinden beslenirler.

7 Bu karmaşık çeşitlilikte tüm biyolojiyi bir bütün haline getiren şey nedir? Örneğin amipler, süngerler ve insanlar arasında biyoloji bilimi için ortak olan nedir? Canlı ve canlı olmayanlar birbirinden nasıl ayrılır?

8 Aslında kısacası yaşam nedir? Sözlüklerde yaģam; canlı ve ölü arasındaki özellik farkı, ölüm de; yaģamın sona ermesi Ģeklinde tanımlanır.

9 Bakterilerden insanlara kadar tüm organizmalarda ortak bazı nitelikler bulunur. Ferdiyet Gen Gen Organizasyon-Hücreler-Organlar-Sistemler Kimyasal yapı Metabolizma Hareket Duyarganlık Büyüme Üreme Gen Gen Gen Gen Gen Gen Uyum Ölüm Gen

10 2. BĠYOLOJĠ BĠLĠMĠNĠN GELĠġĠMĠ Bilim; temel anlamda doğayı anlama gayretidir. Muhtemelen, bitkiler ne zaman gelişir, yağmur ne zaman yağar gibi ilk insanların günlük hayatlarında gözlemledikleri bir takım olayları, pratikte uygulanabilir halde bir araya getirdikleri zaman gelişmeye başlamıştır.

11 Bilimsel yöntem ve modern bilimin geliģiminden çok daha önceleri bu neden-sonuç iliģkileri üzerine yapılan gözlemler, bilimsel düģüncenin ortaya çıkmasına yol açmıģtır.

12 Bilimdeki en önemli gelişmeler Eski Yunan da başlamıştır. Bu dönemde evrenin, insanları kendi kapris ve gönüllerince yöneten bazı tanrılar tarafından koyulan keyfi kurallara bağlı olmadığını, bunun yerine dünyanın tutarlı, belirli kanunlara sahip ve doğa üstü güçlerden bağımsız bir yer olduğu düşüncesi doğmaya başlamıştır.

13 Böylece filozoflar evrenin uyduğu bazı doğa kanunlarını ya da kendi deyimleriyle filozofik esasları keşfetmeye çalışmışlardır.

14 Aristotales, sistematik gözlemler yapmıştır. Aristotales in evreni, mükemmellik, güzellik ve armoni ile doludur. Dünya bunun tam ortasında yer alır. Ay, güneş, gezegen ve yıldızlar dünyanın etrafında dolaşan mükemmel, şeffaf, tek merkezli kürecikler halindedir.

15 Nocolaus Copernicus, güneşin dünya etrafında değil, tersine, dünyanın güneş etrafında belirli bir yörüngede döndüğünü ileri sürmüştür.

16 Galileo, gökyüzünü teleskopla inceleyen ilk bilim adamıdır. Ayın küre şeklinde olmadığını, üzerinde dağların, kraterlerin bulunduğunu, güneşin mükemmel ve sabit olmayıp, üzerinde lekelerin var olduğunu, bunların hareket edip, ara sıra gözden kaybolduğunu, Venüs ün sadece gelen ışınları yansıttığını ve dünya merkezli bir yörüngeyi izlemediğini söylemiştir.

17 Kepler, gezegenlerin yörüngelerini 5 mükemmel geometrik şekille açıklamıştır. Sonunda güneş sisteminin gerçek düzenini bulmayı başarmıştır.

18 Yani gezegenlerin güneş etrafında elips biçimli yörüngelerde ve güneşe olan uzaklıklarına göre döndüklerini anlamıştır. Keplerin çalışmaları doğada belirli bir düzen olduğunu açıklayan en iyi yaklaşımlardan birisidir.

19 Eğer belirli bir düzen olmasaydı, bilim bir vakit kaybından başka bir şey olmayacaktı. Fiziksel dünyanın tanrıların istekleri, büyücüler ya da şeytani güçler tarafından yönetilmediği, bunun yerine anlaşılması mümkün, kişisel yaklaşımlara bağlı olmayan evrensel kural ve ilişkiler içerisinde olduğuna dair inanç kuvvetlenmiştir.

20 Isaac Newton gibi daha sonraki bilim adamlarına güç veren bu düşünceler, mekanik, matematik, optik ve yer çekimi kanunlarının bulunmasında büyük katkıları olmuştur.

21 3. MODERN BĠYOLOJĠNĠN BAġLANGICI Modern biyoloji araştırmalarının ilk izleri Copernicus ve Galileo nun çalışmaları ile aynı döneme rastlar. Yaşam bilimindeki en önemli adımlar aşağıda bahsedilen kişiler tarafından atılmıştır.

22 Andreas Vesaliu: Cesetler üzerinde çalışarak insan anatomisini incelemiş, insan vücudunun sayısız karmaşık alt birimlerden oluştuğunu ve bunların her birinin kendi fonksiyonları olduğunu saptamış, daha sonra da diğer hayvanları inceleyerek karşılaştırmalı olarak bu anatomik birimlerin görev ve organizasyonlarını anlamaya çalışmıştır.

23 Bu konuda bulduğu en önemli şeylerden birisi, beyinden gırtlağa giden sinirin pek çok hayvanda ses çıkarma fonksiyonunu kontrol ettiğini anlamasıdır. Yaptığı deneyde, bir domuzun sinirini keserek almış, ses çıkarma organları sağlam olmasına karşın hayvanın ses çıkartamadığını gözlemiştir.

24 Bu karşılaştırmalı ve deneysel çalışma biçimi kalbin kanı pompaladığını ve kan dolaşımını bulan İngiliz fizikçi William Harvey tarafından daha da geliştirilmiştir. Kalp metafiziksel anlamda sevgi duygusunun merkezi değil, aslında fonksiyonu belirli olan mekanik bir aygıttır. Bu araştırmalar sunucunda anatomi çalışmaları hızlanmıştır.

25 1590 yılında Jhanssen tarafından mikroskop icat edildi.

26 Antony Van Leeuwenhoek, mikroskopla mikroorganizmaları (bakteriler dahil), sperm ve dölledikleri yumurtaları ve kendisine göre tüm canlıların meydana geldiği hücreleri bulmuştur. Aynı şekilde Robert Hooke (30 kez büyütme yapan), Malpighi ve Swammerdam gibi bilim adamları mikroskobu botanik ve zoolojiye uygulayarak önemli bulgulara ulaştılar.

27 Fiziğin aksine, biyolojide temel genellemelerin yapılabilmesi için çok uzun çalışmalar gerektiren zahmetli gözlemlerin yapılması gerekir. Hücre ismi ilk defa Robert Hooke (1665) tarafından mikroskop altında şişe mantarı kesidi üzerinde görülen içi boş odacıklar için kullanılmıştır.

28 Mikroskobun icadı canlılarla uğraşan bilim adamlarına geniş bir ufuk açtı. Hiç bilinmeyen mikroorganizmalar ile büyük organizmaların ince kısımlarını görmek oldu. ve incelemek mümkün

29 Gittikçe zenginleşen hayvan çeşitlerinin arasındaki ilişkileri görebilmek için hayvanların bilimsel mantıki esaslara dayanarak sınıflandırılmasını zorunlu kıldı.

30 Bu konuda Linne, 1753 te yaptığı suni sınıflandırma ile daha sonraki bilimsel denemelere öncülük yapmıştır. İki kelime ile isimlendirme kuralını o koydu.

31 Schleiden (1838), bitki hücreleri üzerinde çalışmış ve bütün bitki dokularının hücrelerden oluştuğunu teori olarak ortaya atmıştır. Schwann, 1839 da hayvan hücreleri üzerinde araştırmalar yapmış ve o da hücre teorisi kelimesini kullanmıştır.

32 Schleiden ve Schwann ın hücreyi buldukları söylenemez. Onlar sadece daha önceki bilim adamlarından daha açık olarak şu temel fikri ortaya atmışlardır: Bütün canlılar hücrelerden meydana gelir ve hücreler bağımsız oldukları halde birlikte iş görürler. İşte bu temel fikre hücre teorisi adı verilir ve 19. asrın en büyük keşiflerinden birisi olarak kabul edilir.

33 19. yüzyılın başında mikroskop ile çalışmalar en büyük meyvesini verdi. Bütün canlı organizmaların hücrelerden oluştuğu, organizmanın gelişmesinde ve büyümesinde hücrelerin başlıca rolü oynadığı anlaşıldı.

34 1862 de Lois Pasteur, kendi kendine oluşum teorisinin yanlış olduğunu kanıtlamıştır (Biyogenez). Pastör ve Koch hastalık amillerinin mikroplar olduğunu buldular. Bu sayede hastalıkların biyolojik kontrolleri yapılmaya başlandı.

35 Charles Darwin, doğal seçilim yoluyla evrim teorisini açıklamaya çalıştı. Daha önce fosil kayıtların alternatif açıklamasını yapan bilim adamı Lamarck olmuştur. Ancak yüzyılın sonuna doğru Weismann ın deneyleri, kazanılmış karakterlerin kalıtsal olamayacağını gösterdi.

36 Morgan ve talebeleri Ancak 1990 yılına kalıtım Genetik, Gregor kadar, bu sonuçlar mekanizmasının Mendel in 1865 de tekrar keşfedilinceye temellerini yayınladığı kalıtım kadar önemi oluşturdular. deneyleri ile başlar. anlaşılamadı.

37 Biyoloji, insan ruhunda vardır. İnsanlar evde hayvan besler, bitki yetiştirir. Arka bahçelerine koydukları yuvalara kuşları davet eder, hayvanat bahçelerini ve doğal koruma alanlarını gezmeye giderler. İnsanlar her çeşit hayat formuna karşı yakınlık duyma ve merak etme eğilimindedirler.

38 İşte biyoloji bu insani eğilimin bilimsel uzantısı ve serüven düşkünü zihinlerin bilimidir. Bu bilim bizi bizzat ya da bir başkasının yerine ormanlara, çöllere, denizlere ve diğer ortamlara gitmeye zorlar. Canlılığı araştırmak bizi, canlıların nasıl işlev gördüklerini daha yakından incelemek için laboratuarlara yöneltir.

39 Biyoloji bizi, canlılığın temel birimleri olan hücrelerin mikroskobik dünyasına ve hücreleri kuran moleküllerin submikroskobik ortamına sürükler.

40 Zihinsel gezimiz bizi geçmiş zamanlara da götürür. Çünkü biyoloji sadece günümüzde yaşayan canlılarla değil, geçmişi hemen hemen 4 milyar yıl öncesine uzanan eski hayat formlarının tarihçesiyle de ilgilenir.

41 Şu anda biyolojinin en heyecanlı dönemiyle karşı karşıyayız. Tarihteki en büyük ve en donanımlı bilim adamları topluluğu, bir zamanlar çözümsüz gibi görünen biyolojik bilinmezleri çözümlemeye başlıyor.

42 Bizler tek bir hücrenin nasıl bir bitki ya da hayvan haline geldiğini, insan zekasının nasıl çalıştığını, bitkilerin güneş enerjisini kimyasal enerjiye nasıl dönüştürdüklerini, ormanlar ya da mercan adaları gibi biyolojik komünitelerde organizmaların nasıl etkileşim ağları oluşturduklarını anlamaya şimdi daha yakınız.

43 Modern biyoloji hem önemli, hem de heyecan vericidir. Genetik ve hücre biyolojisi, tarımda devrim yapmaktadır. İçinde bulunduğumuz dönem, aynı zamanda biyoloji öğrenmenin en zor olduğu dönemdir. Modern biyolojiyi çok heyecan verici kılan buluş patlaması aynı zamanda, profesyonel biyologlar için bile korkutucu olabilmektedir.

44 O halde biyolojiyi yeni öğrenmeye baģlayan öğrenciler bilgi ve buluģ selinde boğulmamak için, baģlarını suyun üstünde tutmayı nasıl ümit edebilirler?

45 Biyolojide 20. y.y. ın ikinci yarısı ve 21 y.y. ın başlarında insanlığı yakından ilgilendiren birçok gelişme oldu. Örneğin:

46 DNA nın üç boyutlu yapısının ikili sarmal şeklinde olduğu ilk kez 1953 te Cambridge Üniversitesi nde çalışan James ĠÇERĠK Watson ve Francis Crick tarafından öne sürülmüştür. GiriĢ Deneysel ÇalıĢmalar Bulgular ve TartıĢma Sonuçlar

47 James Watson ve Francis Crick tarafından 25 Nisan ĠÇERĠK 1953 de Nature da yayınlanan makale GiriĢ Deneysel ÇalıĢmalar Bulgular ve TartıĢma Sonuçlar

48 Bu çalışma, James Watson ve Francis Crick in daha sonra (1962 yılında) Fizyoloji-Tıp dalında Nobel ödülü almasını sağladı ĠÇERĠK GiriĢ Deneysel ÇalıĢmalar Bulgular ve TartıĢma Sonuçlar

49 HIV virüsü tanımlandı.

50 Çalışma, Mayıs 1983 de yayınlandı

51 Çalışma, sahiplerine 2008 de Nobel ödülü kazandıracaktır

52 Memeli hayvanların klonlanabileceği gösterildi.

53 Çalışma, Mart 1997 de Time Magazine de yayınlandı..

54 DNA nın keşfinin 50. yılında İnsan Genom Projesi tamamlandı.

55 Kök hücre çalışmaları hız kazandı.

56 1998 yılının en önemli olayı, ABD Madison Kentinde Wisconsin Üniversitesi nden James Thomson ve ekibinin, IVF laboratuvarında dondurulmuş ya da taze 36 tane embriyondan 5 adet insan embriyonik kök hücre serisi ürettiklerini rapor etmesiydi. Bu olaydan sonra embriyonik kök hücre araştırmaları hız kazandı.

57 Bazı canlı türlerinin gen haritası çıkarıldı.

58 4. BĠYOLOJĠ ARAġTIRMALARININ TEKNOLOJĠYE AKTARIMI Elektronik ortamın yaşamımızı etkilemesi ve bilgiye ulaşmanın kolaylığı ile biyolojik ve teknolojik araştırmaların çeşitliliği artmış ve bilimde çok ciddi ilerlemeler kaydedilmiştir. Biyoloji araştırmalarının gelişmesi teknolojik gelişmelerle yakından ilgilidir.

59 Biyolojik organizmaların, biyolojik sistemlerin veya biyolojik proseslerin üretim ve hizmet endüstrilerine uygulanması biyoteknolojiyi ifade eder.

60 5. BĠYOTEKNOLOJĠ NEDĠR? Bir ürün veya işlemi özel bir amaç için oluşturmak veya değiştirmek için biyolojik sistemleri, canlı organizmaları veya bunların türevlerini kullanan herhangi bir teknolojik uygulama, Biyolojik sistem ve süreçleri kullanarak sorunlara çözüm bulunması ve yararlı ürünler üretilmesi,

61 5. BĠYOTEKNOLOJĠ NEDĠR? Bilgi, mal ve hizmet üretmek amacıyla canlı ve cansız malzemeleri değiştirmek için, bilim ve teknolojinin canlı organizmalara ve bunlara ilişkin parça, ürün ve modellere uygulanması,

62 5. BĠYOTEKNOLOJĠ NEDĠR? Endüstriyel ya da sanayi uygulamalarında bakteri ya da küf benzeri canlı organizmaların kullanılması,

63 5. BĠYOTEKNOLOJĠ NEDĠR? Özel bir kullanıma yönelik olarak ürün veya işlemleri dönüştürmek veya meydana getirmek için biyolojik sistem ve canlı organizmaları veya türevlerini kullanan teknolojik uygulamalardır.

64 Biyoteknolojinin ilk kullanımı; 6000 yıl önce mayaların kullanıldığı ekmek, peynir, şarap ve bira yapımıydı. Şarap ya da peynir yapımındaki maya kullanımı, bazı deterjanlarda enzim kullanımı ve bazı antibiyotiklerin üretimi gibi canlı organizmaların yapılarının değiştirilmeden kullanıldığı teknolojiler klasik biyoteknoloji olarak tanımlanır.

65 Modern biyoteknoloji, organizmaya gen manipulasyonu, genetik mühendislik, tıpta gen tedavilerinden, tarımda daha dayanıklı ve verimli ürünler elde edilmesi, tekstil ve kozmetik sanayine kadar çok geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Rekombinant DNA teknolojisindeki ilerlemelerle birlikte biyoteknoloji genetik mühendisliği ile birlikte çalıştı.

66 Modern biyoteknoloji özellikle bitkisel çalışmalarda rutin olarak kullanılabilir hale gelmiş, hatta modern biyoteknolojinin son aşaması olan doğrudan gen transferi tekniği de kullanılmaya başlanmıştır.

67 Biyoteknolojide amaç; genetik ve moleküler DNA teknikleriyle, canlıların genetik haritalarını çıkartmak, çoğaltmak, ıslah etmek, değiştirmek, geliştirmek, yeni ve az bulunan ürünleri yine canlılara (organizma, hücre ve dokulara) ürettirmek veya bunları daha fazla elde etmektir. Dolayısıyla tıpta, tarımda, hayvancılıkta, ilaç ve gıda endüstrilerinde birçok soruna çözüm bulmaktır.

68 Biyoteknolojinin uygulama alanları renklerle ifade edilmektedir: Kırmızı Biyoteknoloji: Biyoteknolojinin sağlık bilimlerinde uygulanması, ilaç üretimi ve genetik tedaviler. Beyaz Biyoteknoloji: Biyoteknolojinin sanayi süreçlerine uygulanması. YeĢil Biyoteknoloji: Biyoteknolojinin tarımda uygulanması.

69 6. REKOMBĠNANT DNA TEKNOLOJĠSĠ Belirli bir geni çalışan moleküler biyolog, bir mücadeleyle yüz yüze gelir. Doğal olarak bulunan DNA molekülleri oldukça uzundur ve tek bir molekül, genellikle çok sayıda gen taşır. Dahası, genler kromozomal DNA nın küçük bir bölümünü işgal eder. Geri kalan bölüm, kodlama yapmayan nükleotid dizilerini içerir. Örneğin bir insan geni, bir kromozomal DNA molekülünün sadece 1/ ni oluşturabilir.

70 Bilim adamları, özgül genleri doğrudan çalışabilmek için, iyi tanımlanmış gen boyutundaki DNA parçalarının çok sayıda benzer kopyasının elde dildiği yöntemlerin geliştirilmesine ihtiyaç duyar. Başka bir ifadeyle, bilim adamları gen klonlanması ile ilgili tekniklere ihtiyaç duymuştur.

71 Gen klonlamasının aģamaları Plazmidlerin bakteriden izole edilmesi 1 Transformasyon Klonlanacak genin organizmadan izole edilmesi 5 2 Rekombinant DNA Teknolojisi 4 Ligasyon (Gen ve plazmidin bağlanması) 3 Gen ve plazmide yapıģkan uçların takılması

72 Plazmidler bakterial kromozomlardan bağımsız olarak bakteri hücreleri içerisinde kendini eşleyen küçük, halkasal DNA molekülleridir.

73 Genlerin ya da diğer DNA parçalarının klonlanabilmesi için, ilk önce plazmidler bakteri hücresinden izole edilir.

74 Bir sonraki aşamada klonlanması istenilen gen organizmadan izole edilir.

75 Gen ve plazmidin bir sonraki aşamada birbirine bağlanması için her ikisinde yapışkan uçlar oluşturulur.

76 İstenilen genin takıldığı plazmid, bakteri hücresine geri aktarılır. Burada DNA kombinasyonu değişmiştir. Artık bir rekombinant DNA molekülüdür.

77 Bakteri, daha sonra hücre klonu oluşturmak üzere çoğalır. Plazmidin taşıdığı yabancı gen aynı zamanda klonlanmış olur. Normal koşullar altında bu bakterial klon yabancı gen tarafından kodlanan proteini üretecektir.

78 Klonlanan genlerin potansiyel kullanımı iki genel kategoride toplanır:

79 Amaç, araştırma ya da bazı pratik kullanımlar açısından protein ürününün elde edilmesi olabilir. Örneğin; ilaç üreten firmalar büyüme sorununu tedavi etmede kullanılan hormonunun büyük miktarda üretiminde, bu geni taşıyan bakterileri kullanmaktadır.

80 Ayrıca, amaç genin kendisinin çok sayıda kopyasını hazırlamak da olabilir. Bir bilim insanı, genin nükleotid dizisini belirlemek isteyebilir. Ya da bu geni canlıya yeni bir metabolik yetenek kazandırmak için kullanabilir. Örneğin; mahsulü yapılan bir bitki türünden elde edilmiş ve zararlılara karşı dirençli olan klonlanmış bir gen, diğer bitki türlerine aktarılabilir. Pek çok gen genomda sadece bir kopya halinde bulunur (DNA nın milyonda biri). Bu nedenle, nadir olarak bulunan DNA parçalarını klonlayabilmek oldukça fazla değerli olacaktır.

81 REKOMBĠNANT DNA TEKNOLOJĠSĠNĠN UYGULAMA ALANLARI TIP TARIM ECZACILIK ÇEVRE ADLĠ UYGULAMALAR

82 Rekombinant DNA teknolojisiyle ilgili bir haberin yer almadığı gün sayısı çok nadirdir. Hikayenin konusu çoğunlukla medikal (tıbbi) bir problem için yeni ve umut verici uygulamadır

83 Rekombinant DNA teknolojisi; Hastalıkların tanısı ve eczacılık ürünlerinin geliştirilmesinde tıbbi açıdan sayısız katkılar yapmaktadır. Genetik hastalıklardan sorumlu gen mutasyonlarının belirlenmesi ve bu şekilde tanı ve tedavisi için kullanılmaktadır.

84 Tıp konusunda çalışan bilim insanları şimdi rekombinant DNA teknolojisini kullanarak insanlardaki hemofili, kistik fibrosis, Duchenne Kas distrofisi gibi yüzlerce genetik bozukluğu teşhis edebilmektedir.

85 Rekombinant DNA teknolojisi çoğunlukla protein olmak üzere, yararlı pek çok eczacılık ürününün elde edilmesinde kullanılmaktadır. İstenilen bir proteini kodlayan gen, kültürde kolaylıkla üretilebilen bir bakteri, maya ya da farklı bir hücreye aktarılarak, doğal olarak sadece az miktarlarda bulunan bir proteini fazla miktarlarda üretilebilir. Örneğin; memeli hormonlarının bakterilerde üretimi. Bunlardan insan insülini ve insan büyüme hormonu en eski örneklerdir.

86 Genetik mühendisliği ile üretilen diğer önemli eczacılık ürünü doku plazminojen aktivatörüdür (TPA). İlk ataktan kısa bir süre sonra alınmışsa, bu protein kan pıhtısını çözer ve daha sonraki kalp krizi riskini azaltır. Yine HIV in beyaz kan hücrelerine girmesi yerine, bağlandığı reseptör proteininin taklidi yapılmış ve HIV akyuvar yerine, verilen (üretilen) ilaç molekülüne bağlanır ve kan hücrelerine giremez.

87 Bir aşı, patojeni yok etmek üzere bağışıklık sistemini uyaran patojenin zararsız bir tipi ya da türevidir. Rekombinant DNA tekniği ile bu patojenin yüzeyindeki spesifik protein molekülü fazla miktarda üretilebilir. Alt birim olarak adlandırılan bu protein, eğer bağışıklık sistemini patojene karşı uyarabiliyorsa bir aşı olarak kullanılabilir. Aynı şekilde, genetik mühendisliği metodları, zayıflatma işleminde, patojen genomunun değiştirilmesinde kullanılabilir.

88 Eczacılık endüstrisinde rekombinant DNA teknolojisinin kullanıldığı tamamen yeni bir gelişme ise aşı ve nadiren de medikal önemi olan insan proteinlerini üretmek üzere bitkileri genetik olarak değişikliğe uğratmaktadır.

89 Şiddet uygulanmış olaylarda, olay yerinde kurbanın ya da saldırganın elbisesi veya diğer malzemeleri üzerinde kan veya diğer dokulardan az miktarda örnek kalmış olabilir.

90 Tecavüz durumunda ise kurbanın vücudundan az miktarda semen (meni) elde edilebilir. Eğer yeteri kadar doku ya da semen mevcutsa, kriminal laboratuarlarında antikorlar kullanılmak suretiyle özgün hücre yüzey proteinleri test edilerek kan grubu ya da doku tipi belirlenebilir.

91 Diğer taraftan her bireyin DNA dizisi kendine özgü olduğu için (monozigotik ikizler hariç) suçlu birey DNA testi ile çok daha yüksek bir doğrulukla belirlenir. Souther blotting yoluyla gerçekleştirilen RFLP analizi, DNA örneklerindeki benzerlik ya da farklılıkların kriminal tespitinin yapılabildiği güçlü bir metoddur ve sadece az miktarda kan ya da diğer doku örneğine ihtiyaç duyar. Bu metodda DNA nın seçilen birkaç bölgesi incelenir.

92 Ayrıca annenin, çocuğun ve babası olduğu düşünülen kişinin DNA sı karşılaştırılarak babalık konusu kesin olarak çözülebilir.

93 Rekombinant DNA teknolojisi günümüzde transgenik bitki, hayvan ve mikroorganizmalar ya da diğer bir adıyla genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) elde etmek için kullanılmaktadır.

94 7. GENETĠĞĠ DEĞĠġTĠRMĠġ ORGANĠZMALAR (GDO) İnsanlık tarihiyle eşdeğer bir geçmişe sahip olan geleneksel biyoteknoloji, gerçekleşen bilimsel gelişmelerin güncel uygulamalara da yansımasıyla, son yılların evrensel boyutlu en önemli teknolojisi halini almıştır (Modern biyoteknoloji).

95 Gıda, tarım, sağlık (tıp ve eczacılık), tekstil, kimya, madencilik, enerji, çevre, sosyal ve etik alanlarla doğrudan etkileşim halinde olan bu dal, uygulamayı da içine alan ve pek çok mesleki disiplinin birarada çalışmasını gerektiren yaşamsal bir alan konumundadır.

96 Son yıllarda biyoteknolojik uygulamalar arasında en çok tartıģılan konu genetik mühendisliğidir.

97 Genetik mühendisliği, genetik materyalin manipülasyonu için belirli genlerin transformasyonu ile bir organizmanın özelliklerinin bilinçli olarak değiştirildiği bir bilimdir.

98 DNA çeşitli yollarla manipüle edilerek ve bir organizmadan diğerine rekombinant DNA teknolojisi ile transfer edilerek hemen hemen her organizmanın özelliklerini bir bitkiye, hayvana, bakteri veya virus gibi mikroorganizmalara mümkün olmaktadır. aktarmak

99 Genetik mühendisliği teknolojisi ile modifiye edilen veya üretilen organizmalar literatürde genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO), genetiği değiştirilmiş ürünler (GD), genetik olarak modifiye edilmiş organizmalar (GMO), genetik olarak modifiye edilmiş ürünler (GM), gen aktarımlı organizmalar, transgenik organizmalar, biyomühendislik organizmaları vb. adlarla tanımlanmaktadır. Bu organizmalara aktarılan genler ise transgen olarak ifade edilmektedir.

100 Çoğu organizmaların genetiği çeşitli amaçlar için değiştirilebilmektedir. Günümüzde böyle organizmalar enzimleri, monoklonal antikorları, gıdaları, hormonları, ilaç ve aşı gibi çeşitli farmakolojik ürünleri içeren çeşitli maddeleri bol miktarda üretmek için programlanmıştır. Bu şekilde ticari olarak üretilen diğer bileşikler gıdalar, pestisitler, hücreler, dokular, organlar ve biyokimyasallardır.

101 Aynı zamanda genetik mühendisliği ile bakteriler, bitkiler, balıklar ve hatta çiftlik hayvanları gibi bazı organizmaları klonlamak mümkün olmuştur. Günümüzde ise bu teknoloji gıda olarak kullandığımız bitki ve hayvanları klonlamak veya modifiye etmek için kullanılmaktadır.

102 Yetişkin bir koyunun meme bezi hücresinden Dolly adlı kuzunun klonlanması genetiği değiştirilmiş hayvanlar elde etmek için bir adım olmuştur.

103 Genetiği değiştirilmiş hayvanlar biyomedikal araştırmaların çoğu alanlarında gerekli olmuştur. Örneğin; Polly isimli ilk genetiği değiştirilmiş kuzuya, insanlarda eksikliğinde hemofiliye neden olan kan pıhtılaştırıcı faktör-9 u kodlayan insan geni aktarılmıştır. Böylece bu proteinin hayvanın sütünde ticari olarak bol miktarda üretilmesi sağlanmıştır.

104 Dolayısıyla transgenik hayvanlar, az miktarda bulunan biyolojik bir maddeyi tıbbi amaçla fazla miktarlarda üretmek üzere eczacılık ürünlerinin fabrikası olarak kullanılabilmektedir.

105 Şimdiye kadar pek çok olguda, hormon ya da kan pıhtılaştırma faktörü gibi istenen bir insan proteinini kodlayan gen, bir çiftlik memeli hayvanının genomuna aktarılarak genin ürününün hayvanın sütüne salgılanması sağlanmıştır. Bu ürün, hücre kültüründen ya da transgenik bitkiden elde edilene göre daha kolay bir şekilde saflaştırılabilir.

106 Rekombinant DNA teknolojisi günümüzde, çiftlik hayvanlarının tedavisi amacıyla kullanılan aşıların ve büyüme hormonlarının yapımında rutin olarak kullanılmaktadır.

107 Ayrıca ıslah çalışmaları (transgenik bir hayvan elde etme) yapılmaktadır. Örneğin; daha iyi kalitede yüne sahip bir koyun, az yağlı ete sahip bir domuz veya kısa sürede döl verebilen bir inek elde etmek gibi. Örneğin; bilim insanları bir sığır varyetesinde fazla kas gelişimine neden olan bir geni belirleyebilir ve klonlayabilir ve bu geni diğer bir sığıra veya koyuna aktarabilir.

108 Bitkileri genetik olarak değiştirmek, pek çok hayvana göre, çarpıcı bir şekilde daha kolaydır. Pek çok bitkinin tek bir doku hücresi, kültürde gelişerek olgun bir bitki oluşturulabilir. Bu yüzden genetik manipulasyonlar, tek bir hücre üzerinde yapılabilir ve bu hücre daha sonra yeni özelliklere sahip bir canlının elde edilmesinde kullanılır.

109 Tarımsal alanda çalışan bilim insanları, halihazırda, geç olgunlaşma, bozunma ve hastalıklara karşı dirençlilik gösterme gibi istenen özellikleri kodlayan genlere sahip olan bir takım ürün bitkisine sahiptir.

110 Bitkilerde genetik mühendisliği teknolojisi uygulamaları ürün kalitesini, zararlı organizmalara direnç gelişimini ve agronomik özellikleri geliştirmek amacıyla yapılmaktadır.

111 Genetik değiştirme çalışmaları mısır, pamuk, patates vb. bitkisel ürünlerde zararlılara dayanıklılık; soya, pamuk, mısır, kolza, çeltik vb. bitkisel ürünlerde yabani ot ilaçlarına dayanıklılık; patates, çeltik, mısır vb. bitkisel ürünlerde viral bitki hastalıklarına dayanıklılık; ayçiçeği, soya, yerfıstığı vb. bitkisel ürünlerde bitkisel yağ kalitesinin artırılması; domates, çilek vb. bitkisel ürünlerde olgunlaşmanın geciktirilmesi ve dolayısıyla raf ömrünün uzatılması; domateste aromanın artırılmasına yönelik olarak kullanılmaktadır.

112 Son yıllarda ise bilim insanları, belli vitaminler bakımından zenginleştirilmiş genetiği değiştirilmiş tarım ürünleri geliştirmişlerdir. Bunun en iyi bilinen örneği, pirince beta karoten (provitamin A) üreten genlerin aktarılmasıdır. Dünya nüfusunun yarısının temel besin maddesi olan pirinç, vitamin açısından zengin bir besin değildir. Örneğin pirincin en çok tüketildiği Güney ve Güneydoğu Asya da 5 yaşın altındaki çocukların % 70 i A vitamini eksikliği çekmektedir ve bu durum bir çoğunun sağlığının bozulmasına ve kör olmalarına neden olmaktadır.

113 Fotosentez için gerekli bir pigment olan beta karoten, pirinç bitkisinin yeşil dokusunda bulunmakla beraber tohum gibi fotosentez yapmayan dokularda genellikle bulunmamaktadır. Tohum hücrelerinin beta karoten üretmesi için pirinç bitkisinin genomuna, beta karoten sentezinde anahtar enzimlerden sorumlu olan üç gen aktarılmıştır. Gen aktarımlı bu pirincin daneleri parlak sarı-yeşil renkte olup altın pirinç adı verilmiştir.

114 Dünya populasyonunun beslenmesini daha iyi duruma getirmede rekombinant DNA teknolojisinin önemli bir potansiyel kullanım alanı, azot fiksasyonunu gerektirir. Azot fiksasyonu bitkilerin kullanamadığı atmosferdeki gazının, azotlu bileşiklere dönüştürülmesidir. azot

115 Bitkiler bu azotlu bileşikleri aminoasitler gibi azot içeren temel bileşiklere dönüştürebilir. Doğada azot fiksasyonu, toprakta ya da bitki köklerinde yaşayan bazı bakteriler tarafından gerçekleştirilir. Bu durumda bile topraktaki azotlu maddelerin miktarı çoğunlukla çok düşük olduğu için, ürün bitkilerinin yetiştirilmesi için, gübrelerin kullanılması gerekir. Azotlu gübreler maliyetlidir ve su kirliliğine neden olur. Rekombinant DNA teknolojisi azot fiksasyonunun arttırılmasına ilişkin yollar sunmaktadır. Sonuçta muhtemelen bu yolla geliştirilmiş olan ürün bitkileri, kendi azotunu fikse etme yeteneği kazanacaktır.

116 Genetiği değiştirilmiş bitkisel ve hayvansal ürünler doğrudan kullanılmakla beraber, genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar (bakteriler, mayalar ve küfler) ekmek, bira, peynir, bağcılık ürünleri vb. çeşitli üretimlerde, enzim ve gıda katkı maddesi olarak amino asit elde etmek için kullanılmaktadır. Böylece mayalanma teknolojisi, biyodegradasyon süreçleri, ayrıştırma metotları gibi alanlarda kullanılan mikroorganizmalar yeni özellikler kazandırılarak veya istenmeyen özellikler elemine edilerek endüstriyel üretime katkı sağlanmaktadır.

117 Genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar özellikle çevre sektöründe biyolojik temizleme (biyoremediasyon) ve koruma çalışmalarında uygulama alanı bulmuştur. Mikroorganizmaların kimyasal maddeleri değişikliğe uğratma yetenekleri vardır. Günümüzde bilim insanları, bazı çevresel problemlerin çözümüne yardımcı olacak canlılara bu metabolik yetenekleri aktarmaktadırlar. Örneğin; pek çok bakteri, bakır, kurşun ve nikel gibi ağır metalleri çevreden alır ve bu metalleri bakır sülfat ya da demir sülfat gibi bileşiklerin yapısına katarlar; bu bileşikler kolayca geri kazanılabilir.

118 Genetik mühendisliği ile elde edilen mikroplar, hem mineral madenciliğinde ve hem de oldukça toksik atıkların temizlenmesinde önemli hale gelebilmektedir. Lağım suyunun atıldığı sistemlerde pek çok organik bileşiği toksik olmayan forma parçalayan mikropların yeteneğine güvenilir. Bununla beraber bitkilere gen aktarımında, konukçu hücreye girerek yolunu kendisi bulan ve genleri ona aktaran genetiği değiştirilmiş virus ve bakteriler kullanılmaktadır.

119 8. ĠNSAN GENOM PROJESĠ ĠNSAN GENOM PROJESĠ İnsan Genom Projesi resmi olarak 1990 yılında başlamıştır. Projenin amaçlarından bazıları; İnsan kromozomlarının fiziksel haritasını çıkarmak, İnsan DNA sında bulunan baz çiftlerinin dizilimini ve bunları oluşturan genlerin yerini tespit etmek, Diğer organizmaların da genom dizilerini belirleyerek insanın genom dizisi ile karşılaştırmak, Elde edilecek bilgileri tarım, sağlık, çevre, enerji gibi alanlarda değerlendirmektir.

120 Şubat 2001 de International ĠNSAN Human GENOM Genome PROJESĠ Sequencing Corsortium (IHGSC) ve Celera Genomics Şirketi nin her birinin ayrı ayrı yayınladığı raporlar insan genomunun ilk ayrıntılı taslak dizisini ortaya koymuştur: Konsorsiyum, insan genomunda yaklaşık olarak 32 bin protein kodlayan genin bulunduğunu rapor etmiştir. Celera Genomics, insan genlerinin toplamının 26 bin civarında olduğunu ve geçerli genom dizisinin 2.91 milyar nükleotid kapsadığını rapor etmiştir.

121 ĠNSAN GENOM PROJESĠ Nisan 2003 de DNA nın keşfinin 50. yılının kutlanmasının ardından İnsan Genomunun tamamen yapıldığı açıklanmıştır.

122 ĠNSAN GENOM PROJESĠ International Human Genome Sequencing Corsortium (IHGSC), insan genomunda bin protein kodlayan genin bulunduğunu, geçerli genom dizisinin nükleotidi (2,85 milyar nükleotid) kapsadığını rapor etmiştir.

123 ĠNSAN GENOM PROJESĠ İnsan genom projesinin şu ana kadar ki en sürpriz ve mütevazı sonucu, var olan gen sayısının azlığıdır. İnsan gen sayısı, daha önce tahmin edildiği gibi 100 bin civarında olmayıp, beklenenden daha az olduğu (20-25 bin) belirlenmiştir. Şu ana kadar çalışılan diğer canlılara göre insan DNA sının çok küçük bir bölümü gendir. İnsan genomunda kodlama yapmayan DNA nın büyük bir bölümü tekrarlanmış DNA dır.

124 ĠNSAN GENOM PROJESĠ Genom haritalanması ve dizi analizi (Genomiks) ndeki başarı, bilim insanlarını, genom tarafından kodlanan tüm protein tabanlarının (Proteon) sistematik olarak çalışması anlamına gelen proteomiks e yönlendirmiştir.

125 ĠNSAN GENOM PROJESĠ Genom karşılaştırılması ve genlerin fonksiyonlarını anlaşılması çalışmaları için, genetiğe ve diğer biyolojik bilgilere, bilgisayar biliminin ve matematiğin uygulanması olan etkin bili ağlarının (biyoinformatik) kurulması ve biyoinformatikteki ilerlemeler bilime önemli katkı sağlamıştır.

126 ĠNSAN GENOM PROJESĠ Ġnsan genom projesinin tamamlanmasının ardından; İnsan genomundaki bireysel farklılıkların bulunarak kanser, diyabet gibi birden fazla genin etkili olduğu hastalıkların genetik temellerinin anlaşılabileceği, Genetik hastalıkların tanısı için test sistemlerinin oluşturulabileceği, Haritalanan genlerin fonksiyonlarının anlaşılabileceği, Genom bilgisinden yararlanarak kişiye özel ilaç geliştirilebileceği, hastalık yatkınlığının ve ilaçlara olan duyarlılığın belirlenmesi ile gen tedavisi,

127 ĠNSAN GENOM PROJESĠ Doku ve organ nakillerinde, doku uygunluğunun tespit edilmesinde iyileşmeler, Her türlü cinayetlerde ve adli vakalarda failin yerde bıraktığı hücre örneklerinden, herkesin kendine has olarak yaratılmış DNA programını kullanarak gerçek suçluyu belirleme imkanında büyük ilerlemeler olacağı umutları ortaya çıkmıģtır.

128 İnsan genom projesinin tamamlanmasının ardından diğer omiks bilimleri ĠNSAN GENOM PROJESĠ devam etmektedir. Genomiks den sonra popülarite kazanan diğer omiksler: Yapısal Genomiks: Her protein ailesinden en az bir proteinin üç boyutlu yapısının aydınlatılıp, işlev ve biyolojik hedeflerinin belirlenmesi; bilgilerin yeni ilaç tasarımında değerlendirilmesi. KarĢılaĢtırmalı Genomiks: İnsan genomu ve diğer model organizmalara ait genom dizilerini karşılaştırarak insan genlerinin ve moleküler evrimin incelenmesi. Proteomiks: Protein sentez ve işlevlerinin incelenerek hücre içindeki süreçlerinin aydınlatılmaları. Transkriptomiks: mrna'ların ve genlerin; kodladıkları proteinleri, ne zaman, nerede ve hangi koşullarda, sentezlediğinin belirlenmesi amacıyla geniş ölçekte incelenmesi. Metabolomiks: Metabolitlerin incelenmesi,

129 9. KÖK HÜCRE ÇALIġMALARI Kök hücreler vücudumuzda bütün dokuları ve organları olusturan ana hücrelerdir. Henüz farklılaşmamış olan bu hücreler sınırsız bölünebilme ve kendini yenileme, organ ve dokulara dönüşebilme yeteneğine sahiptir.

130 Kök hücreler üç kaynaktan elde edilir: Embriyon EriĢkin Fetüs

131 EriĢkin kök hücrelerden sinir, kas karaciğer, kan gibi hücreler elde edilemiyor. Büyümesi ve çoğalması için daha uzun zaman gerektiriyor. Kolay elde edilemezler ve birçok dokuda bu hücreleri bulmak oldukça zordur.

132 Embriyonel kök hücrelerden tüm hücreler elde edilebiliyor. Kültür ortamında yetiştirilmesi daha kolay. EriĢkin kök hücrelerin bölünme ve değişim potansiyelinin oldukça az olması ve zor elde edilmesi nedeniyle bilimsel araştırmalarda tüp bebek ünitelerinden sağlanan embriyonal kök hücreler tercih ediliyor.

133 Fetusdan elde edilen kök hücreler sınırsız sayıda bölünme ve kendilerini yenileme potansiyeline sahipler. Embriyolardan elde edilen bu hücreler pluripotent yapıdalar. (yani şartlar sağlandığında kas, sinir, karaciğer gibi her hücre türüne değişebiliyorlar.) Çoğalma potansiyeli biraz daha düşük olmasına rağmen embriyonik kök hücreye alternatiftirler. Çünkü kültür ortamında her türlü hücreye dönüşebiliyorlar. Ancak düşüklerden elde edilen fetuslar etik açıdan tartışma konusudur.

134 Kök hücre araştırmalarında son yılda gözlenen gelişmeler başta nöro-musküler dejeneratif hastalıklar olmak üzere bu gün için geleneksel medikal yöntemlerle tam olarak tedavisi mümkün olmayan birçok sağlık sorunundan muzdarip insanlar için umut olmuştur.

135 Normal görevini yapamayan veya ölen hücrelerin yerine yenileri gelmediği zaman organlar çalışamıyor ve çeşitli hastalıklar meydana geliyor. Ölüm nedenlerin başında gelen kronik hastalıklar, organ yetmezliği, kanserler ve sinir sistemi etkileyen parkinson, alzheimer gibi hastalıklar; kök hücreyle tedavinin ilk hedefidir.

136 Kalp krizi geçirip kalp kaslarının büyük bir kısmını kaybeden hastaya, kök hücrelerden üretilen sağlıklı kalp kası hücreleri nakledilebilecektir. Ameliyat yapmadan damardan enjekte yoluyla hasarlı bölge onarılabilecektir.

137 10. BĠYOLOJĠ ARAġTIRMALARINDA ÖNCELĠKLERĠMĠZ TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) tarafından hazırlanan Moleküler Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri (MYBT) Öngörü Çalışması ( ) raporuna göre: Moleküler Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri (MYBT), insan, hayvan, bitki ve mikrooganizmaların genetik olarak belirlenmiş moleküler yapı ve işleyişleri ile ilgili araştırmaları ve bu araştırmaların sağladığı bilgiyi doğal çevre ile uyumlu bir biçimde sosyo-ekonomik faydaya dönüştürmeyi amaçlayan teknolojileri kapsayan bir kavramı ifade eder.

138 10. BĠYOLOJĠ ARAġTIRMALARINDA ÖNCELĠKLERĠMĠZ MYBT, insan genomunun okunmasından, kuzu Dolly'nin klonlanmasına, rekombinant ilaçlardan genetik olarak değiştirilmiş bitkilere kadar çok geniş bir yelpaze içinde günlük yaşamımızı etkilemektedir. Bunların da ötesinde, MYBT, gelişmiş ülkelerde kısaca "modern biyoteknoloji" olarak tanımlanan, önemli ve dinamik bir endüstriyel faaliyet alanı haline gelmiştir. MYBT'nin etkileri gelişmiş ülkelerle sınırlı değildir.

139 Gelişmekte olan ülkelerin başlıca ekonomik değeri olan bitkisel üretim, genetik olarak değiştirilmiş bitkilerin ekimine başlanması ile, artık bu teknolojilerin etki alanına girmiştir. Rekombinant ilaçlar, bir yandan kanser, hepatit, diyabet ve böbrek yetmezliği gibi bir çok hastalığın tedavisinde eşi görülmemiş başarılara ulaşılmasını sağlarken, diğer yandan, bu tür ilaçları çok yüksek fiyatlarla ithal etmek zorunda olan Türkiye gibi ülkelerde, tedavi giderlerini aşırı biçimde arttırmakta, sosyal sigorta sistemlerindeki dengeleri sarsmaktadır. Kısacası, Moleküler Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri (MYBT) artık sadece gelişmiş ülkelerin bir uğraş alanı değildir ve gelişmekte olan ülkelerin de sosyo-ekonomik yapılarını etkiler hale gelmiştir.

140 TÜBA (TÜRKĠYE BĠLĠMLER AKADEMĠSĠ) MOLEKÜLER YAġAM BĠLĠMLERĠ ve TEKNOLOJĠLERĠ (MYBT) ÖNGÖRÜ PROJESĠ Moleküler YaĢam Bilim ve Teknolojileri Öngörü Raporu: Türkiye'de Moleküler Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Kritik Araştırma Alanları (KAA), Öncelikli Bilim ve Teknoloji Faaliyet Konuları (ÖBTFK) ve Çalışma Alanları ile İlgili Bulgular a dayanarak 7 alanda önceliklerimiz belirlenmiştir: Sağlık Alanı Bitkisel Üretim Alanı Hayvancılık Alanı Gıda Alanı Endüstri Alanı Genetik Kaynaklar Alanı Çevre Alanı

141 SAĞLIK ALANINDA ÖNCELĠKLERĠMĠZ Üreme amaçlı olmayan, tedavi amaçlı klonlama teknolojilerinin rejeneratif tıptaki uygulamaları araştırılmalı, yapay hücre, doku ve organların geliştirilmesi ve tıpta kullanımı uygulamalarına öncelik tanınmalıdır. İlaç tasarımı, ilaç üretim teknolojileri, rekombinant DNA teknolojisine dayalı tanı kitleri ve aşıların üretimi, rekombinant DNA teknolojisinin endüstriyel üretimde kullanımı, ülkemizde sık görülen kanserlerde gen tedavisi uygulamaları teknoloji geliştirmede öncelikli olmalıdır.

142 SAĞLIK ALANINDA ÖNCELĠKLERĠMĠZ Biyoteknoloji endüstrisinde patentli ürünlerin üretimine geçilmeli, bunun için patent almaya yönelik biyoteknoloji araştırmaları ve patent kurumları güçlendirilmelidir. Yabancı mikroçip üreticisi firmaların Türkiye'de yatırım yapmaları kolaylaştırılmalı, mikroçip teknolojisini kullanan bölgesel referans laboratuvar/merkezleri kurulmalıdır.

143 SAĞLIK ALANINDA ÖNCELĠKLERĠMĠZ Moleküler biyoloji tekniklerinin tıpta kullanımı yaygınlaşmalı, teknoloji üreten firmaların Türkiye'de yatırım yapmaları kolaylaştırılmalı, biyoteknolojik ürünlerin patentlenebilirliği konusunda yasal düzenlemeler gözden geçirilerek gelişmelere göre yeniden düzenlenmelidir.

144 BĠTKĠSEL ÜRETĠM ALANINDA ÖNCELĠKLERĠMĠZ In vitro melezleme teknikleri geliştirilmeli ve elde edilen yeni çeşitlerin kitle çoğaltımı için yapay tohum olanakları araştırılmalıdır. Katma değer yaratan, toplum sağlığı ve talepleri doğrultusunda zenginleştirilmiş (baklagillerde methionin, buğdayda lizinden zenginleştirme gibi) bitki çeşitleri geliştirilmelidir. Bitki gen kaynaklarının kültür ortamlarında uzun süreli muhafazaları için gerekli teknikler geliştirilmelidir.

145 BĠTKĠSEL ÜRETĠM ALANINDA ÖNCELĠKLERĠMĠZ Bitki tür ve çeşitlerinin mikroçoğaltma ve kitle çoğaltım tekniklerinin ve tarımsal ürünler için kloroplast transformasyon tekniklerinin geliştirilmesi ve uygulaması sağlanmalıdır. Ulusal ve yabani gen kaynakları korunmalı, bunlarla ilgili veritabanları kurulmalı ve bitki DNA kütüphaneleri oluşturulmalıdır. Patent geliştirme çalışmalarında ekonomik değeri yüksek ürünlerde genlerin klonlanması, pamuk, buğday, baklagiller, yağ bitkileri gibi stratejik bitkilerin doku kültüründe rejenerasyon ve gen transferi teknikleri ile optimize edilmesine öncelik verilmelidir.

146 HAYVANCILIK ALANINDA ÖNCELĠKLERĠMĠZ Kapsamlı bir proje çerçevesinde, Türkiye'ye özgün olan bir çiftlik hayvanı ırkının (mesela Ankara keçisi) genomu belirlenmelidir. Bunu takiben diğer yerli ırk hayvanlarının genom analizleri de devreye girmelidir. Hayvancılıkta önemi olan ve verimi artıran genler ile ilgili moleküler işaretleyiciler belirlenmeli, bunlar dolaylı seleksiyon kriteri olarak kullanılmalı, kantitatif özelliklerden sorumlu olan gen bölgeleri belirlenmeli, yerli ırklar ile kültür ırkları bu özellikler bakımından karşılaştırılmalı, ülkemizde mevcut olan evcil ve yabani hayvanlara ait genlerin izolasyonu ve korunması sağlanmalıdır.

147 HAYVANCILIK ALANINDA ÖNCELĠKLERĠMĠZ Üreme teknolojileri alanında, yüksek verimli dişi hayvan yumurtalarının dondurma olanaklarının araştırılması, genetik kaynaklarının, embriyo, sperma veya ekonomik özellikleri aktarılmış materyal olarak korunma yöntemlerinin, tür içi ve yakın türler arasında nükleer transfer teknolojisinin geliştirilmesi, embriyo transferinin yaygınlaştırılması yapılmalıdır.

148 HAYVANCILIK ALANINDA ÖNCELĠKLERĠMĠZ Genetik markırların tanımlanıp hayvancılıkta kullanılması, seçilen erken damızlıklarda genetik analizler ile verimi etkileyen genlerin belirlenmesi, yerli ırk hayvanların farklı gamet ve somatik hücrelerin korunarak gen kütüphaneleri oluşturulması, kalite-verim ilişkileri, kalite ile ilgili genlerin belirlenmesi ve bunlardan yararlanılması konuları dikkati çekmektedir.

149 GIDA ALANINDA ÖNCELĠKLERĠMĠZ Transgenik gıda, yem ve hammaddelerinin yasal denetim sistemleri geliştirilmelidir. Yemlerde GDO izleme stratejilerinin oluşturulabilmesi için yeni moleküler biyolojik yöntemlerin geliştirilmesi, gıda alanında ulusal kültür koleksiyonu ağının kurulması ve veri tabanı olarak kullanıma sunulması öne çıkmaktadır.

150 ENDÜSTRĠ ALANINDA ÖNCELĠKLERĠMĠZ Bitkisel üretim endüstrisi alanında, tuzluluğa, kuraklığa, soğuğa, patojenlere ve metalllere dirençli dayanıklı bitkiler üretilmesi; transgenik bitkilerin üretimine ilişkin yasal düzenlemelerin öncelikle yapılması ve yol haritasının çizilmesi; Tedavi alanında, antibiyotik üretiminde biyoteknolojik yöntemlerin geliştirilmesi; ileri saflaştırma ve analitik yöntemler kullanılarak insan büyüme hormonu, sitokin, vb. bileşiklerin geliştirilmesi ve üretilmesi, tedavi amaçlı DNA aşıları; ilaç tasarımı; ilaç içeren mikrokapsüllerin taşınabilmesi için biyosürfaktanların ve yönlendirilmesi için nano partiküllerin geliştirilmesi;

151 ENDÜSTRĠ ALANINDA ÖNCELĠKLERĠMĠZ İnsan ve hayvanlarda kullanılmak üzere yeni ve kolay uygulanan viral aşıların geliştirilerek ticarete sunulması; Türkiye'nin genetik kaynaklarının ekonomik değere dönüştürülmesi kapsamında, özellikle ekonomik değeri olan türler başta olmak üzere Türkiye florasındaki bitki ve hayvan türlerinin DNA parmak izlerinin çıkarılması; çiftlik hayvanlarının gen kaynağı olarak önemlerinin belirlenmesi; doğal alanlar, hayvanlar, bitkiler, ormanlar, kültür bitkileri kaynaklarının saptanarak herbaryum, bakteri, maya ve mantar kültür kolleksiyonları ve zooloji müzeleri kurulması, endemik türlerin envanterinin çıkarılması.

152 GENETĠK KAYNAKLAR ALANINDA ÖNCELĠKLERĠMĠZ Özellikleri az bilinen ve ekonomik değere sahip genetik kaynakların çaprazlanması, kültüre alınması ve genom analizlerinin yapılması; Sistematiği ve yapısı tam olarak bilinmeyen virüs, bakteri, alg, mantar ve liken gibi sistematik grupların genom analizleri; Ülkemizin ekonomik açıdan potansiyele sahip ve kültüre alınmış canlılarla ilgili filogenetik ve genom analizi çalışmaları;

153 GENETĠK KAYNAKLAR ALANINDA ÖNCELĠKLERĠMĠZ Türlerin hayatını devam ettirebileceği en düşük birey sayısı (effective population size) hakkında araştırmalar; Tehlike altında olan ve hassas türler ile hassas ekosistemlerin izlenmesi ile ilgili araştırmalar; İstenen karakterlerin var olan kültür bitkisine aktarılması; Ülke genelinde genetik kaynak adaptasyon denemelerinin yapılması;

154 GENETĠK KAYNAKLAR ALANINDA ÖNCELĠKLERĠMĠZ Farklı türler için ekosistem esaslı sürdürülebilir yöntemlerin geliştirilmesi; Biyoçeşitliliğimizi oluşturan özellikle endemik bitki ve hayvanların populasyon yoğunluluklarını izleme tekniklerinin geliştirilmesi; Yetiştirme ve tohumluk üretim tekniklerinin geliştirilmesi; Ulusal olarak stratejik öneme sahip öncelikli genetik türlerin belirlenmesi, morfolojik, genetik ve moleküler tanımlaması.

155 ÇEVRE ALANINDA ÖNCELĠKLERĠMĠZ Doğal yaşam alanlarının moleküler değerlendirilmesinin yapılması; Fitohormonlar ve etki mekanizmalarının çalışılması; Fizyoloji ve üreme biyolojilerinin çalışılması; Genomik çalışmalarında gelişmeler ve yöntemlerin optimizasyonu; Mikroflora ve makroflora ilişkilerinin nedensellik analizi;

156 ÇEVRE ALANINDA ÖNCELĠKLERĠMĠZ Mikroorganizmaların ekosistem işlevlerindeki rolünün araştırılması; Ekosistem ve habitatlara özgü canlıların türlerinin moleküler genetik teknolojiler ile çeşitliliklerinin saptanması; Kaybolma tehlikesi altındaki endemik bitkilerimizin moleküler tanısı ve bunlar için DNA bankası kurulması gerekmektedir.

157 FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TEŞEKKÜRLER

BİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR, TEKNOLOJİYE AKTARIMI ve ÖNCELİKLERİMİZ

BİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR, TEKNOLOJİYE AKTARIMI ve ÖNCELİKLERİMİZ BİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR, TEKNOLOJİYE AKTARIMI ve ÖNCELİKLERİMİZ Biyoloji eski Yunanca da bio, hayat"; ve logos, kavrama", Hayatı kavrama anlamına gelmektedir. Doğal Bilimlerin bir bölümü olup, canlı organizmalar,

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BİYOTEKNOLOJİ SANAYİSİNE BAKIŞ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BİYOTEKNOLOJİ SANAYİSİNE BAKIŞ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BİYOTEKNOLOJİ SANAYİSİNE BAKIŞ Mustafa TUNÇGENÇ Temmuz 2014, İzmir TMMOB Kimya Mühendisleri Odası ÖNSÖZ Bu çalışmayla, günümüzün yükselen teknolojik etkinliklerinin başlarında gelen

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI TARTIŞMA YÖNTEMİNE DAYALI ETKİNLİKLERİN SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ (GD) BESİNLERE İLİŞKİN RİSK ALGILARINA

Detaylı

GENETĠĞĠ DEĞĠġTĠRĠLMĠġ ORGANĠZMALAR

GENETĠĞĠ DEĞĠġTĠRĠLMĠġ ORGANĠZMALAR GENETĠĞĠ DEĞĠġTĠRĠLMĠġ ORGANĠZMALAR Burcu AKGÖNÜL, Canan EREM, Duygu ÇINAR, Gülendam HALĠMOĞLU Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği ibrcu@windowslive.com, cananerem@hotmail.com,

Detaylı

ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ DERS KİTABI. Yazar. Bilge DEMİRDİZEN

ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ DERS KİTABI. Yazar. Bilge DEMİRDİZEN ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ 9 DERS KİTABI Yazar Bilge DEMİRDİZEN Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 16.12.2014 tarihli ve 106 sayılı (ekli listenin 38. sırasında) kurul kararıyla 2015-2016

Detaylı

3. Baskı. Editör: Fikriye POLAT BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR

3. Baskı. Editör: Fikriye POLAT BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR Editör: Fikriye POLAT BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR 3. Baskı Tuğba AY / Günsel BİNGÖL / M. Sinan BİNİCİ / Songül BUDAK DİLER Arzu CANSARAN / M. Kemal DEMİRAĞ / Egemen DERE / Nihal DOĞAN Bekir DOĞAN / Nuran EKİCİ

Detaylı

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) Ve Avrupa Birliği Uygulamaları

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) Ve Avrupa Birliği Uygulamaları 1 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) Ve Avrupa Birliği Uygulamaları Hazırlayan Zeki Bildirici 2501070025 07.02.2008 Bu çalışma tamamen özgür platformda, özgür işletim sistemi Pardus üzerinde özgür

Detaylı

Biyoloji deki Teknolojik Gelişmeler ve Önceliklerimiz

Biyoloji deki Teknolojik Gelişmeler ve Önceliklerimiz Biyoloji deki Teknolojik Gelişmeler ve Önceliklerimiz Prof. Dr. Bülent Gündüz Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Çanakkale Biyoloji: Bios ve Logos kelimelerinden

Detaylı

DR. ONUR YILMAZ Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Biyometri ve Genetik A.B.D.

DR. ONUR YILMAZ Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Biyometri ve Genetik A.B.D. GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR DR. ONUR YILMAZ 2014 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Biyometri ve Genetik A.B.D. GDO-LMO-GMO-Transgenik NEDİR?????? Günümüzde gen teknolojileri çok hızlı bir şekilde

Detaylı

Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) Nedir? Sorular ve Yanıtlar-1

Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) Nedir? Sorular ve Yanıtlar-1 Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) Nedir? Sorular ve Yanıtlar-1 Prof. Dr. Selim Çetiner Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tuzla, İstanbul GDO Nedir? Genetiği Değiştirilmiş

Detaylı

HAYVAN BİYOTEKNOLOJİSİ

HAYVAN BİYOTEKNOLOJİSİ HAYVAN BİYOTEKNOLOJİSİ Hayvan ıslahında tercih edilen özellikler Üreticiler yaklaşık 10.000 yıldan bu yana hayvanları ıslah etmeye çalışmaktadır. Günümüzde hayvan üreticileri, tercih edilen çıkan bazı

Detaylı

BİNOM. Biyo ve Nano Teknoloji(BİNOTEK) Kulübü Bilim Sağlık ve Teknoloji Dergisi. Değerli okurlarımız,

BİNOM. Biyo ve Nano Teknoloji(BİNOTEK) Kulübü Bilim Sağlık ve Teknoloji Dergisi. Değerli okurlarımız, SAYI 2 HAZİRAN 2010 BİNOM Biyo ve Nano Teknoloji(BİNOTEK) Kulübü Bilim Sağlık ve Teknoloji Dergisi Değerli okurlarımız, BİNOM dergisi olarak bu senenin son sayısıyla yine sizlerleyiz. Bu sayımızda ağırlıklı

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ÜRETİMDE GEN TEKNOLOJİLERİ

ENDÜSTRİYEL ÜRETİMDE GEN TEKNOLOJİLERİ 104 GÜLAY ÖZCENG Z/ENDÜSTR YEL ÜRET MDE GEN TEKNOLOJ LER ENDÜSTRİYEL ÜRETİMDE GEN TEKNOLOJİLERİ Gülay ÖZCENG Z* Modern biotechnology is now over 25 years old. In 1972, the birth of recombinant DNA technology

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİK TARIM BAKIMINDAN TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELECEĞİ. HAZIRLAYAN Prof. Dr. Celal ER

İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİK TARIM BAKIMINDAN TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELECEĞİ. HAZIRLAYAN Prof. Dr. Celal ER İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİK TARIM BAKIMINDAN TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELECEĞİ HAZIRLAYAN Prof. Dr. Celal ER YAYIN NO: 2009-3 İstanbul, 2009 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının

Detaylı

. "' "'... GENETIGI DEGISTIRILMIS ORGANilMALAR (GDO) VE ARASli RMALAR SEKTÖREL ETÜTLER. Doc. Dr. Muzaffer DENLi -:: YAYlN NO: 2010-90 ...:::: ...

. ' '... GENETIGI DEGISTIRILMIS ORGANilMALAR (GDO) VE ARASli RMALAR SEKTÖREL ETÜTLER. Doc. Dr. Muzaffer DENLi -:: YAYlN NO: 2010-90 ...:::: ... . "' "'... GENETIGI DEGISTIRILMIS,, ORGANilMALAR (GDO) j 1 -::...:::: -_... Doc. Dr. Muzaffer DENLi, SEKTÖREL ETÜTLER VE ARASli RMALAR, YAYlN NO: 2010-90 istanbul... ~ TiCARET ODASI. "". "".... GENEllGI

Detaylı

Türkiye de Agro-Biyoteknoloji 03 Nisan, 2013

Türkiye de Agro-Biyoteknoloji 03 Nisan, 2013 Türkiye de Agro-Biyoteknoloji 03 Nisan, 2013 Prof. Dr. Fikrettin ŞAHİN Yeditepe Üniversitesi TTGV Biyoteknoloji Semineri Biyoteknoloji Nedir? Biyolojik ürün ve teknolojilerin üre2lmesinde canlı organizma

Detaylı

İLAÇLARIN VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN GELİŞTİRİLME SÜREÇLERİ VE DOĞA ÜZERİNE ETKİLERİ

İLAÇLARIN VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN GELİŞTİRİLME SÜREÇLERİ VE DOĞA ÜZERİNE ETKİLERİ İLAÇLARIN VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN GELİŞTİRİLME SÜREÇLERİ VE DOĞA ÜZERİNE ETKİLERİ Esra KAPUCU, Hasan KAHVECİ, Özlem SUSAM, Yeşim ÇANTA Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği

Detaylı

Biyomühendislik Dergisi. Biyomühendisliğin Çok Yönlülüğü. Biyomühendislik ve Rejeneratif Tıp. Küçük Mucize Nano Teknoloji. Meslek olarak Mühendislik

Biyomühendislik Dergisi. Biyomühendisliğin Çok Yönlülüğü. Biyomühendislik ve Rejeneratif Tıp. Küçük Mucize Nano Teknoloji. Meslek olarak Mühendislik Biyomühendisliğin Çok Yönlülüğü Biyomühendislik ve Rejeneratif Tıp Küçük Mucize Nano Teknoloji Meslek olarak Mühendislik Kasım - Aralık 2010 sayısı 2. sayı Biyomühendislik Dergisi Ege Üniversitesi Biyomühendislik

Detaylı

SAKARYA. TiCARET BORSASI YIL:2009 / SAYI: 34 SAKARYA COMMODITY EXCHANGE. EKiM / KASIM / ARALIK. Gelece in Yak t Biyogaz

SAKARYA. TiCARET BORSASI YIL:2009 / SAYI: 34 SAKARYA COMMODITY EXCHANGE. EKiM / KASIM / ARALIK. Gelece in Yak t Biyogaz 1957 EKiM / KASIM / ARALIK YIL:2009 / SAYI: 34 TiCARET COMMODITY EXCHANGE Gelece in Yak t Biyogaz Geneti i De ifltirilmifl Organizmalar R. Hisarc kl o lu nun Büyük Baflar s Kalk nma Ajanslar, Düzey 1 ve

Detaylı

Kaynak: Biotechnology (An Introduction) - Susan S. BARNUM. Prof. Dr. Bektaş TEPE. Giriş

Kaynak: Biotechnology (An Introduction) - Susan S. BARNUM. Prof. Dr. Bektaş TEPE. Giriş TIBBİ BİYOTEKNOLOJİ Giriş Genomik, proteomik, farmakogenomik, kök hücreler ve klonlama süreçleri hakkındaki bilgilerimizin artışına bağlı olarak terapötik (therapeutics) adlı yeni bir alanın doğmasına

Detaylı

Acı Kaybımız Veysel Baki OKHAN Başlarken Gökhan DİNÇER. Sn. İbrahim ÖZGENÇ'i Kaybettik Esra ALPÖZEN. Adanmış Bir Ömür...

Acı Kaybımız Veysel Baki OKHAN Başlarken Gökhan DİNÇER. Sn. İbrahim ÖZGENÇ'i Kaybettik Esra ALPÖZEN. Adanmış Bir Ömür... Yıl: 3 Sayı: 9 Nisan Haziran Sahibi Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Ġzmir Ġl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü adına Veysel Baki OKHAN Ġzmir Ġl Kontrol Laboratuvar Müdür Vekili Sorumlu Müdür Tarım ve KöyiĢleri

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ HAZIRLAYANLAR: DANIŞMAN ÖĞRETMEN : ÇİÇEK DİLSİZ GÜLŞAH GÖRÜCÜ YAVUZ KÖSTEM ECE AYTAN UMUTCAN YAĞAN

ÖZEL EGE LİSESİ HAZIRLAYANLAR: DANIŞMAN ÖĞRETMEN : ÇİÇEK DİLSİZ GÜLŞAH GÖRÜCÜ YAVUZ KÖSTEM ECE AYTAN UMUTCAN YAĞAN HAZIRLAYANLAR: GÜLŞAH GÖRÜCÜ YAVUZ KÖSTEM ECE AYTAN UMUTCAN YAĞAN DANIŞMAN ÖĞRETMEN : ÇİÇEK DİLSİZ BORNOVA, 2004-2005 İÇİNDEKİLER GENOM PROJESİ 3-4 1)İnsan Genom Projesi nedir.4 2)Gen Haritası nedir.4-9

Detaylı

BİYOLOJİ DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR)

BİYOLOJİ DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2013 İÇİNDEKİLER BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL AMAÇLARI...

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KÖK HÜCRELER ANIL YETİM 030557040

GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KÖK HÜCRELER ANIL YETİM 030557040 GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KÖK HÜCRELER ANIL YETİM 030557040 DANIŞMAN DR.MUSTAFA KARADAĞ ANKARA-2006 İÇİNDEKİLER

Detaylı

GENETİK DERS NOTLARI

GENETİK DERS NOTLARI KAFKAS ÜNİVERSITESİ VETERİNER FAKÜLTESİ GENETİK DERS NOTLARI YRD.DOÇ.DR.ALİ RIZA AKSOY 1998 KARS 1 Genetik sözcüğü gen kökünden gelir. Bilgi ve oluşum anlamını taşır. Genetik biyolojik bilimler içinde

Detaylı

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar / Genetically Modified Organisms (GDO/GMO) - BİLİM VE TEKNOLOJİ

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar / Genetically Modified Organisms (GDO/GMO) - BİLİM VE TEKNOLOJİ Son yılların en gözde tartışmalarından biri genetik olarak değişikliğe uğratılmış organizmalar üzerinedir. Kısa adıyla GMO ya da GDO (Genetically Modified Organisms-Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar),

Detaylı

Düşüncenin dilinden konuşmak

Düşüncenin dilinden konuşmak ISSN: 2148-953X Laboratuvar ve Sağlık gazetesidir Yıl : 5 Sayı : 27 Ocak - Şubat 2015 Bağımlı suçlu mu hasta mı? Prof. Dr. Sevil ATASOY 3 Düşüncenin dilinden konuşmak Artık beynimizin şifresini çözmeye

Detaylı

REKOMBİNANT DNA TELNOLOJİSİNİN TEMEL PRENSİPLERİ

REKOMBİNANT DNA TELNOLOJİSİNİN TEMEL PRENSİPLERİ REKOMBİNANT DNA TELNOLOJİSİNİN TEMEL PRENSİPLERİ Klonlama Birçok moleküler genetik tekniğinin kalbi gendir. Gen, genetik manipülasyonlarda kullanılmadan önce izole edilmeli ve iyi karakterize edilmelidir.

Detaylı

BULGARİSTAN TÜRKİYE SINIRÖTESİ BÖLGESİNDE ORGANİK ÜRETİM VE YEŞİL ENERJİ

BULGARİSTAN TÜRKİYE SINIRÖTESİ BÖLGESİNDE ORGANİK ÜRETİM VE YEŞİL ENERJİ Bulgaria-Turkey IPA Cross-Border Programme CCI 2007CB16IPO008 BULGARİSTAN TÜRKİYE SINIRÖTESİ BÖLGESİNDE ORGANİK ÜRETİM VE YEŞİL ENERJİ PROJE 2007CB16IPO008-2011-2-036 EKONOMİK EKO ENERJİ STRATEJİSİ ENERJİ

Detaylı