SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ"

Transkript

1 SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

2 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ (Devlet Meteoroloji İsleri Genel Müdürlüğü Spor Kulübü 1984 yılında kurulmuştur) Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Devlet Meteoroloji İsleri Genel Müdürlüğü Spor Kulübü adı altında bir dernek kurulmuştur. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi yoktur. Derneğin Amacı Madde 2- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının başlangıç kısmında belirtilen Temel İlkeler doğrultusunda, 59 uncu maddesinde yer alan hükme istinaden kurum personeline spor yaptırmak, spor yarışlarına katılmak ve personel arasında mesai ilişkilerinin dışındaki sosyal yakınlaşmayı sağlamaktır. Derneğin Çalışma Konuları Madde 3-Dernek amacını gerçekleştirmek için şu çalışmaları yapar: a) Kulübümüz futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi, atletizm ve güreş dallarında faaliyette bulunur. b) Üyelerin kültür ve spor dallarında yetiştirilmesini sağlar. c) Sporun her alanda gelişmesinde yardımcı olur. d) Derneğimizin kuruluş amacı dışında kalan siyasetle kesinlikle uğraşmaz. e) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek duyulduğu zaman taşınır ve taşınmaz malları edinir. Bunlar üzerinde ayni haklar tesis eder ve tasarrufta bulunur. f) Resmi ve özel gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapar. g) Spor konusunda kamuoyunun olumlu yönde oluşmasını sağlayacak her türlü girişim ve yayınlarda bulunur. h) Üyelerin eğlenme, dinlenme ve gezi gibi sosyal ihtiyaç ve isteklerini imkanlar dahilinde sağlar. Üyelik Madde 4-Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde çalışan her personel Kulübe üye olabilir. (Dernekler Yasasındaki hükümler saklıdır.) Kulübe üye olan personel emekli olduğu zaman üyeliği devam eder. İstifa ve kurum dışı nakillerde üyelik sona erer. Ancak Yönetim Kurulunun kararı üzerine istifa ve nakil dolayısıyla ayrılan üyenin fahri üyeliği kabul olunabilir. Kulübe üye olmak ve üyelikten ayrılmak Dernek Başkanlığına yazılı müracaat ile yapılır. Üyelik için başvuruları Yönetim Kurulu 30 gün içinde karara bağlar. Her üye eşit hakka sahiptir. Yönetim Kurulunun kararı ile fahri üye de kayıt olunabilir. Fahri üyelerin Genel Kurulda ve diğer kurullarda oy hakları yoktur. Üyelik Hak ve Yükümlülükleri Madde 5-Üyeler şu hak ve yükümlülüklere sahiptirler : a) Genel Kurula katılmak, oy kullanmak, Genel Kurul organlarını seçmek ve bu organlara seçilmek için Genel Kurul tarihinden en az 6 ay önceden üyeliğinin kabul edilmiş olması şarttır. b) Kulüp çalışmalarına katılmak, c) Üyelik giriş ve aylık aidatlarını kesintisiz vermek, d) Kulübün amaç ve faaliyetlerine aykırı tutum ve davranışlarda bulunmamak,

3 e) Aldığı görevleri iyi niyet ve ciddiyetle yaparak sahip olduğu yetkileri Kulüp yararı dışında kullanmamak. Üyelikten Çıkarılma Madde 6- Üyeler aşağıda gösterilen durumlarda Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilirler: a) Kulübün amaç ve faaliyetlerine aykırı davranışlarda bulunanlar, b) Aidatların 3 ay aralıksız ödenmeyenler, c) 5 inci maddedeki yükümlülüklerini yerine getirmeyenler Kulüpten çıkarılır. Kulüpten çıkarılan üye, çıkarılma kararına ilk Genel Kurul toplantısında itiraz edebilir. Genel Kurul kararına karşı yargı yerlerine başvurma hakkı saklıdır. Derneğin Organları Madde 7- Dernek aşağıdaki organlardan oluşur: a) Genel Kurul, b) Yönetim Kurulu, c) Denetleme Kurulu, d) Yürütme Birimi. Genel Kurul Madde 8- Genel Kurul Kulübün en yüksek karar organıdır. Kulübe kayıtlı asil üyelerden oluşur. Genel Kurul Toplantıları ve Zamanı Madde 9- Genel Kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır. a) Olağan Genel Kurul toplantısı iki yılda bir Haziran ve Temmuz ayı içinde Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir tarihte yapılır. b) Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim ve Denetleme Kurullarının veya Kulüp asil üyelerinin en az 1/5 inin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Denetleme Kurulunun isteği veya dernek üyelerinin 1/5 inin yazılı başvurması üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırır. Bu yükümlülüğü Yönetim Kurulu yerine getirmezse Denetim Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurması üzerine Mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak üyeler arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Genel Kurul Toplantısına Çağrı Usulü Madde 10- Yönetim Kurulu Kulüp Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi Mahalli bir gazete de ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile gündemi toplantı gününden en az 15 gün önceden Mahallin En Büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler, ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre Mahallin En Büyük Mülki Amirliğine duyurulur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

4 Genel Kurul Toplantı Yeri Madde 11- Genel Kurul toplantıları Kulübün merkezinin bulunduğu ANKARA da yapılır. Genel Kurul Toplantı Yeter Sayısı Madde 12- Genel Kurul ; Kulüp Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz. Genel Kurul Toplantısının Yapılış Usulü Madde 13- Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen ve mahallin Mülki Amirine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adlarının hizasına imza ederek toplantı yerine giderler. Toplantı yeter sayısı sağlanmamışsa durum bir tutanak ile tespit edilir. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa toplantı Yönetim Kurulu Başkanı, başkanın bulunmaması halinde Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet Komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının açılmaması veya ertelenmesini gerektirmez. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler, Başkan Vekili ve Başkan birlikte imza ederler. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurluna verilir. Yönetim Kurulu Başkanı toplantıyı takiben 15 gün içinde Genel Kurul tutanağının bir örneğini mahallin Mülki Amirine gönderir. Genel Kurul kararları toplantıya katılan üyelerin oylarının çokluğu ile alınır. Toplantıda Görüşülecek Konular Madde 14- Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması şarttır. Oy hakkı asıl üyelere aittir. Bu hakkın başkasına vekalet ile verilerek kullanılması mümkün değildir. Üyelerin kendilerini ilgilendiren konuların görüşülmesinde oy hakları yoktur. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri kendi yönetim dönemlerine ait çalışma raporu ve hesap bilançolarının aklanması amacı ile yapılan oylamaya katılamazlar. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri Madde15- Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır: a) Kulüp çalışmalarına ve hesaplarına dair Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını incelemek, Yönetim Kurulunun ibrası hakkında karar almak, b) Kulübün bütçesini inceleyip onaylamak, c) Yönetim ve Denetim Kurullarının asıl ve yedek üyelerini seçmek, d) Gündeme alınması istenilen konuların gündeme alınması veya gündemden çıkarılması istenilen konular hakkında karar vermek, e)yönetim Kurulunca hazırlanmış yönetmelikleri inceleyip onaylamak, f) Kulüp Tüzüğünde gerekirse değişiklik yapmak. (Dernekler Yasasına aykırı olmayacak şekilde.) g) Kulübün feshi hakkında karar vermek,

5 h) Çalışma süresi biten Yönetim ve Denetleme Kurullarının asil ve yedek üyelerini seçmek, ı) Gerektiğinde Yönetim ve Denetleme Kurullarının üyelerini görevlerinden uzaklaştırmak, sorumlulukları görülenler hakkında kovuşturma için karar vermek, i) Kulübün amaçlarına ulaşabilmesi için Yönetim Kuruluna gerekli emir ve direktifleri vermek, j) Genel Kurula getirilen itiraz ve dilekçeleri incelemek, k) Kulübe lüzumlu taşınır ve taşınmaz malların satın alınması veya kulüp adına satılması, kiraya verilmesi veya kiralanması, bağışlanması ve intifa hakkının devredilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek, l) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek. Yönetim Kurulu Madde 16- Yönetim Kurulu, Genel Kurulca asıl üyeler arasında iki yıl için gizli oyla seçilen 7 üyeden teşekkül eder. Ayrıca 7 yedek üye gizli oyla seçilir. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu müteakip yapacağı ilk toplantıda kendi arasında gizli oy ile bir başkan, bir ikinci başkan (başkan yardımcısı) bir genel sekreter, bir genel kaptan ve bir muhasip seçer. Bu seçimin Genel Kurul toplantısından sonra en geç 7 gün içinde yapılması mecburidir. Resmi Dairelerde, Mahkemelerde, şahıslar nezdinde, hakiki ve hükmi müesseseler nezdinde Kulübü Yönetim Kurulu temsil eder. Asıl üyelerin ayrılmaları halinde yerlerine aldıkları oy sayısına göre yedekleri çağrılır. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 17- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: a) Kulübün amaçlarını tüzük ve ilgili mevzuata uygun olarak iş programı ve bütçe çerçevesi içerisinde, Genel Kurulda alınan kararlar doğrultusunda gerçekleştirmeye çalışmak. b) Kulübü temsil etmek, bununla ilgili olarak, dava açmak, icra takibine karar vermek, zaruri ve faydalı hallerde dava, icra kovuşturmalarından sarfınazar veya feragat etmek, bunlara ait meblağlarının terhini hususunda karar vermek, leh ve aleyhindeki dava takiplerini gerektiğinde sulh ve mahkeme yolu ile halletmek. Bu işlerin takibi için avukat tutmak veya üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek. c) Bütçeyi tetkik etmek. d) Kulübün defter ve dosyalarını tutmak. e) Genel Kurulu toplantıya çağırmak. f) Genel Kurul kararlarını yerine getirmek. g) Yasanın verdiği imkan ve yetki çerçevesinde içinde Genel Kurul kararı bulunması koşulu ile taşınır ve taşınmaz mallar almak, kullanmak, kiraya vermek ve kiralamak. h) Ayda en az iki kere toplanarak Kulübü tüzük ve Dernekler Kanunu hükümleri dahilinde temsil etmek. i) Kulüp amaç ve çalışmaları ile ilgili konularda ve Genel Kurul kararı verilmesi halinde Kulüp adına bildiri, beyanname yayınlamak, diğer yayınlarda bulunmak ve gereken durumlarda bu yetkisini kullanmak üzere Kulüp Başkanı veya Yönetim Kurul üyelerinden bir veya birkaçını görevlendirmek. j) Kulübün gelir ve giderlerine ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak. k) Kulübün gelirlerini toplamak, Genel Kurula karşı hesap vermek ve bilanço hazırlamak.

6 l) Kulüp tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Görev ve Yetkileri Madde 18- a) Başkan Kulübü temsil eder. Yönetim Kurulu çalışmalarını düzenler ve yönetir. b) Başkan Yardımcısı, Başkanın bulunmadığı zamanlarda başkanlık görevini yürütür. Ayrıca Başkan tarafından kendisine verilen işleri yapar. c) Muhasip, Kulübün bütün hesap işlerini gözetim ve denetimi altında bulundurur. Gerektiğinde bu işlerle ilgili hususlarda Yönetim Kuruluna tekliflerde bulunur. d) Sekreter, Kulübün büro işlerini yürütür, karar defterlerini, üye kayıt, gelen-giden evrak defterlerini tutar, Yönetim Kurulunun gündemini hazırlar ve toplanmasını sağlar. Başkan ve İkinci Başkanın bulunmadığı zamanlarda Kulübe Başkanlık eder, ayrıca yürütme biriminden de sorumludur. e) Yönetim Kurulu üyeleri Yönetim Kurulunca alınacak kararlar çerçevesinde görevlerini yaparlar. Yönetim Kurulunun Toplanma ve Çalışma Usulleri Madde 19- Yönetim Kurulunun toplanma ve çalışma usulleri aşağıda gösterilmiştir : a) Yönetim Kurulu, toplantılarının gündemi, gün, saat ve yeri toplantıdan en az bir gün önceden üyelere duyurulur. b) Yönetim Kurulu, Başkan ve yardımcısı başkanlığında üye salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar mevcut üyelerin çoğunluğunun oyu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu iki sayılır. Toplantı tutanakları ile kararlar toplantıda bulunanlar tarafından imzalanır. Kararlara muhalif kalan üyeler isterlerse sebeplerini tutanağın altına yazarak imza ederler. c) Yönetim Kurulu en az iki ayda bir toplanır. Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üye müstafi sayılır. d) Yönetim Kurulu toplanma ve çalışma usulü bir talimatla düzenlenir. Denetleme Kurulu Madde 20- Denetleme Kurulu, üç asıl ve üç yedek üyeden az olmamak üzere Genel Kurulca seçilir. Bu kurul, denetleme görevini Dernek Tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 21- Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: a) Kulübün iş programına ve bütçeye ilişkin muamele ve hesaplarını, defterlerini denetleyerek bir yıllık Yönetim ve Mali Denetim Kuruluşları ile bilanço ve gelir-gider hesaplarına ait incelemelerini bir raporla Genel Kurula sunmak, b) Denetleme sırasında gördüğü noksanlıkları ve tüzük kurallarına, yasalara ait işlemleri bir raporla Yönetim Kuruluna bildirir. Gerekli düzeltmelerin yapılmasını ister, c) Yönetim Kurulunun çalışmalarında Kulüp yararına aykırılık görülmesi halinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır. Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi Madde22- Genel Kurulca yapılan seçimi takip eden 7 gün içerisinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Yönetim ve Denetim Kuruluna seçilen asıl ve yedek üyelerin adı, soyadı,

7 doğum yerleri, doğum tarihleri, meslekleri ve ikametgahları Mahallin En Büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir. Mali Konular Madde 23- Hesap yılı ve sonuçları ; Kulübün hesap yılı takvim yılıdır. Her yılın bilançosu, gelir ve gider durumu ile açıklayıcı bilgiler sonraki Ocak ayı içinde çıkartılır ve Yönetim Kurulu ile Deneticilerin bilgi ve incelemelerine sunulur. Kulübün çalışmaları iş programına ve bütçeye uygun olarak yapılır. Madde 24- Kulübün Gelir Kaynakları şunlardır: a) Üyelerden alınacak aylık aidatlar ; (Bu miktar, iki yılda bir yapılan olağan Genel Kurul toplantılarında veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her altı aylık dilimler için ayrı ayrı olmak üzere, Genel Kurul tarafından tespit edilir, b) Kulübe Beden Terbiyesi Ankara Bölge Müdürlüğünün yapacağı nakdi veya ayni yardımlar, c) Makbuz mukabilinde çeşitli yer ve şahıslardan alınacak yardımlar, d) Kulübün yapacağı özel ve resmi müsabakalardan elde edilecek hisseler, e) Profesyonel Kulüplerin müsabaka hasılatlarından alınması gereken amatörlük hissesi, f) Yasalara ve Tüzüğe göre yapılacak çalışmalardan elde edilecek gelirler, g) Tertip edilecek piyango, tiyatro, konser, balo, müsamere ve benzeri şeylerden elde edilecek gelirler, h) Bağışlar, ı ) Sabit tesislerin işletilmesinden veya kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile lokal gelirleri, j) Diğer çeşitli gelirler. Çeşitli Hükümler Madde 25- Defter ve Kayıtlar; Kulüp aşağıda yazılı defterleri tutar: a) Üye Kayıt Defteri : derneğe üye kayıt edilenlerin kimlikleri, üye oluş tarihleri, giriş ve aylık üye aidat taahhütleri bu defterde yazılır. b) Karar Defteri : Yönetim Kurulunun kararları tarih ve sayısı sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı Başkan ve üyelerce imzalanır. c) Gelen ve Giden Evrak Defteri : Gelen ve gönderilen evrak tarih ve sayı sırasıyla bu deftere kayıt edilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın imzalı kopyaları dosyalarda saklanır. d) Gelir ve Gider Defteri : Dernek adına alınan tüm paraların alındıkları ve harcandıkları paraların da harcandıkları yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir. e) Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço Defteri : Bütçe, kesin hesap ve bilançolar bu deftere kayıt edilir. f) Demirbaş Defteri : Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir. Bu madde de sayılan defterlerin noterden tasdiki zorunludur. Tüzükte Değişiklik Madde 26- Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulunun teklifi üzerine Tüzükte değiştirilecek ve Tüzüğe eklenecek Hükümler Yönetim Kurulunca Genel Kurula arz olunur. Genel Kurulda mevcut üyelerin 2/3 ünün vereceği kararla 2098 sayılı Dernekler Kanununa aykırı olmayacak şekilde Tüzükte değişiklik yapılabilir. Harcamalar

8 Madde 27- Harcamalar, Genel Kurulca tasdikli bütçeye göre Yönetim Kurulunun kararı ile yapılır. Kulübün kasasında ( )TL. sinden fazla para bulunmaz. Fazlası bankalardan birine hesabı cari olarak Kulüp adına yatırılır. Para çekmede Başkan ve Muhasebeci yetkili imza sahibidir. Bilumum harcamalarda İta Amiri olarak Başkan veya yardımcısı yetkili imza sahibidir. Harcamalara ait faturalar İta Amiri tarafından imzalandıktan sonra dosyada saklanır. Kulübe Ait Hükümler Madde 28- a)kulübün renge Mavi-Beyazdır. b)kulübün flaması Mavi-Beyaz olup, flamanın alt kısmı beyaz üst kısmı ise mavi ve orta kısmında Meteoroloji Spor u ifade edecek olan METEOR harfleri yazılır. c)kulüp formalarının sol göğüs üzerine METEOR amblemi basılır. d)kulüp amatördür. e)kulübün bir lokali olur. f)lokal,lokal amirinin denetiminde çalıştırılır. g)lokalde kesinlikle kumar oynatılmaz. (Aksi takdirde gerekli yasal koğuşturma Yönetim Kurulunca takip edilir.) h) Kulüp oyuncularından olup hakiki muhtaç bulunanlardan Kulübe her türlü hareketleri ile yararlı olanlara Yönetim Kurulunun takdiri ile gereken yardım yapılır. ı) Kulübün amaçlarına hizmet eden kimselere Yönetim Kurulunun kararı ile hizmetlerinin önemi ve niteliği ve süresine göre madalya, mükafat, takdirname veya plaket, şeref belgesi ve hatıra eşya verilebilir. j) Sporculardan öğretmen veya uzak yerde bulunanların müsabaka ve antrenmanlara iştirak etmek üzere gelip gitmeleri halinde zaruri masrafları imkanlar dahilinde kulüp bütçesinden karşılanır. Kulübün Feshi Madde 29- Kulüp Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Derneğin feshine karar verebilmek için Genel Kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en az 2/3 ünün toplantıya katılması gerekir. Bu toplantıya katılacak üye sayısı ne olursa olsun kulübün feshi konusu görüşülebilir. Bu konudaki kararlar hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır. Kulübün feshi kararında Kulüp mevcut varlığının devir yeri ve şekli de belirtilir. Kulübün feshi Yönetim Kurulu tarafından en geç 5 gün içinde Mahallin Mülki Amirine yazı ile bildirilir. Tasfiye Kurulu Madde 30- Kulübün tasfiyesine karar verilmesi durumunda 3 kişilik bir tasfiye Kurulu seçilir. Tasfiye Kurulu Kulübün bütün mallarını tespit eder. Hesaplarını inceler ve borçlarını öder. Artan mal varlığı var ise, Genel Kurulca tespit edilen yere teslim edilir. Tüzükte Bulunmayan Kurallar Madde 31- Bu tüzükte bulunmayan hususlar hakkında 2098 sayılı Dernekler Kanunu ve Medeni Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. Kurucular Madde 32- Kulüp Kurucularının adı, soyadı ve ikametgah adresleri ile tabiiyeti ve doğum tarihleri EK:1 deki listede gösterilmiştir. Yürütme Birimi

9 Madde 33- Yürütme Birimi Kulüp hizmetlerinin gerektirdiği ve Kulüp imkanlarının elverdiği oranda aşağıda belirtilen Yürütme Birimi görevlilerinin ücretli veya fahri olarak ve yeter sayıda istihdamı Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Yürütme Birimi Görevleri a) Genel sekreter, b) Kulüp saymanı, c) Kulüp doktoru, yardımcısı, sağlık personeli, d) Tesis ve malzeme yöneticileri ve görevlileri, e) Spor direktörü, f) Gençlik direktörü, g) Genel kaptanlar, h) Teknik yönetici ve öğreticiler, ı) Kaptanlar, j) Kol başkanları. Madde 34- Kulüp Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna üye olur. Kulübü temsilen 5 delege Yönetim Kurulunca seçilir. Bu delegeler Yönetim Kurulu üyelerinden olabileceği gibi üyelikte 6 ayını dolduran diğer üyelerden de olabilir.

GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI YELKEN KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI YELKEN KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Sayfa 1/8 GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI YELKEN KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BÖLÜM - I DERNEĞİN ADI Madde 1 - Derneğin Adı " GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI YELKEN KULÜBÜ" dür. DERNEĞİN MERKEZİ Madde 2 - Derneğin Merkezi Tuzla-İSTANBUL

Detaylı

KOZMETİK ARAŞTIRMACILARI DERNEĞİ (TÜKAD) TÜZÜĞÜ BÖLÜM I

KOZMETİK ARAŞTIRMACILARI DERNEĞİ (TÜKAD) TÜZÜĞÜ BÖLÜM I MADDE 1 KOZMETİK ARAŞTIRMACILARI DERNEĞİ (TÜKAD) TÜZÜĞÜ BÖLÜM I Kuruluş Derneğin Adı, Merkezi, Amacı ve Faaliyetleri Aşağıda adları yazılı olan kişiler tarafından, Eskişehir de Kozmetik Araştırmacıları

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Madde 1- Derneğin Adı: Hitit Üniversitesi Spor Kulübü Derneği dir.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Madde 1- Derneğin Adı: Hitit Üniversitesi Spor Kulübü Derneği dir. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Hitit Üniversitesi Spor Kulübü Derneği dir. Derneğin merkezi Çorum dur. Şubesi açılmayacaktır. KULÜBÜN RENGİ

Detaylı

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin adı, Merkezi ve Temsilcilikler Madde 1- Derneğin adı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Derneği, kısa adı LİHKABDER

Detaylı

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: İzmir Go Oyuncuları Derneği dir, kısa adı "Goizm"dir. Derneğin merkezi İzmir dir. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin

Detaylı

Ortadoğu Çamlık sitesi 87/7 Karakusunlar/Ankara Telefon: 312 210 5280 Faks: 312 210 2542 bdmd@biyomalzeme.org.tr

Ortadoğu Çamlık sitesi 87/7 Karakusunlar/Ankara Telefon: 312 210 5280 Faks: 312 210 2542 bdmd@biyomalzeme.org.tr BİYOMALZEME VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında

Detaylı

YARATICI ETKİNLİKLER PLANLAMA VE UYGULAMA DERNEĞİ (YEPUD)TÜZÜĞÜ

YARATICI ETKİNLİKLER PLANLAMA VE UYGULAMA DERNEĞİ (YEPUD)TÜZÜĞÜ YARATICI ETKİNLİKLER PLANLAMA VE UYGULAMA DERNEĞİ (YEPUD)TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde : 1 Derneğin adı: YARATICI ETKİNLİKLER PLANLAMA VE UYGULAMA (YEPUD) DERNEĞİ DERNEĞİN MERKEZİ VE İKAMETGAHI: Madde : 2

Detaylı

Derneğin adı Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği olup, kısa adı MAKSDER dir

Derneğin adı Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği olup, kısa adı MAKSDER dir DERNEĞİN ADI Madde 1 Derneğin adı Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği olup, kısa adı MAKSDER dir MERKEZ ve ŞUBELER Madde 2 Derneğin merkezi İstanbul dadır. Şubesi yoktur. DERNEĞİN AMACI Madde 3 Mobilya

Detaylı

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ dir. Kısa adı "ÜNAK"dır. Derneğin merkezi

Detaylı

HEMATOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ

HEMATOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ HEMATOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ Derneğin Adı: Madde 1. Derneğin adı Hematoloji Uzmanlık Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Adresi Atatürk Bulvarı 169/40 Bakanlıklar Ankara dır. Derneğin şubesi yoktur.

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı ve Merkezi 1 Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: TIP HUKUKU DERNEĞĠ dir. Derneğin merkezi Ġstanbul dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı Madde 2- Dernek, 1. tıp mesleğinin

Detaylı

Bursa tüm aşçılar BUTAD DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1

Bursa tüm aşçılar BUTAD DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 Bursa tüm aşçılar BUTAD DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Bursa tüm aşçılar Butad Derneği dir. Derneğin merkezi Bursa dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Detaylı

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Doğu Karadeniz Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği dir. Derneğin merkezi Trabzon dur. Şubesi açılmayacaktır.

Detaylı

KENT VE YAŞAM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KENT VE YAŞAM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KENT VE YAŞAM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kent ve Yaşam Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı ve

Detaylı

Tüzüğümüz HAVA YOLLARI EMEKLİ KABİN MEMURLARI DERNEĞİ (ARFAA) TÜZÜĞÜ

Tüzüğümüz HAVA YOLLARI EMEKLİ KABİN MEMURLARI DERNEĞİ (ARFAA) TÜZÜĞÜ Tüzüğümüz HAVA YOLLARI EMEKLİ KABİN MEMURLARI DERNEĞİ (ARFAA) TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: "Hava Yolları Emekli Kabin Memurları Derneği (ARFAA) " dır. Derneğin merkezi İstanbul'dur.

Detaylı

Madde 1- Derneğin Adı: AKÜDER - Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği dir.

Madde 1- Derneğin Adı: AKÜDER - Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği dir. AKÜMÜLATÖR VE GERİ KAZANIM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜDÜR Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: AKÜDER - Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği dir. Derneğin Merkezi İstanbul dur.

Detaylı

TÜZÜK AKDENĠZ KORUMA DERNEĞĠ

TÜZÜK AKDENĠZ KORUMA DERNEĞĠ TÜZÜK AKDENĠZ KORUMA DERNEĞĠ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1: Derneğin Adı: Akdeniz Koruma Derneği dir. Derneğin merkezi İzmir dir. Yönetim Kurulu, ülke genelinde yasaya uygun olarak temsilcilik açılacaktır.

Detaylı

Madde 3. Dernek 2. maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda gösterilen etkinliklerde bulunur.

Madde 3. Dernek 2. maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda gösterilen etkinliklerde bulunur. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Etkinlikleri Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1. Derneğin adı "İş Güvenliği Uzmanları Derneğidir. Derneğin kısa adı İGUD olacaktır.

Detaylı

DEMİRYOLU ÇALIŞANLARI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ YARDIMLAŞMA SANDIĞI ANA YÖNETMELİĞİ

DEMİRYOLU ÇALIŞANLARI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ YARDIMLAŞMA SANDIĞI ANA YÖNETMELİĞİ DEMİRYOLU ÇALIŞANLARI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ YARDIMLAŞMA SANDIĞI ANA YÖNETMELİĞİ SANDIĞIN ADI VE MERKEZİ MADDE 1- Demiryolu Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yardımlaşma Sandığı olup,

Detaylı

ANKARA SAMSUN SANAYİCİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ANKARA SAMSUN SANAYİCİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ANKARA SAMSUN SANAYİCİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Ankara Samsun Sanayici İşadamları ve Yöneticileri Dayanışma Derneği dir. Kısa adı

Detaylı

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kadın Matematikçiler Derneği dir. Derneğin merkezi Çorum dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

GERMANİ STLER DERNEĞİ

GERMANİ STLER DERNEĞİ GERMANİ STLER DERNEĞİ Dernek Tüzüğ ü Derneğin Adı ve Merkezi BÖLÜM I Derneğin Adı, Amacı, Merkezi ve Faaliyetleri Madde 1. a. Derneğin adı»germanistler Derneği«dir. Kısa adı: GERDER b. Derneğin Merkezi:

Detaylı

KANITA DAYALI TIP DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KANITA DAYALI TIP DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KANITA DAYALI TIP DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kanıta Dayalı Tıp Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı

Detaylı

TÜDER TÜKETICILER DERNEĞI. Tüzük. Tüder

TÜDER TÜKETICILER DERNEĞI. Tüzük. Tüder TÜDER TÜKETICILER DERNEĞI Tüzük 2011 Tüder TÜKETİCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı Merkezi Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1: Derneğin Adı Tüketiciler Derneği dir. Kısa adı TÜDER

Detaylı

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir.

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI MADDE 1 Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2 Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ (UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ dir. Derneğin Kısa Adı: UDİÇED dir. Derneğin

Detaylı

PROTEOMİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Madde 1- Derneğin adı Proteomik Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır.

PROTEOMİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Madde 1- Derneğin adı Proteomik Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. PROTEOMİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin adı Proteomik Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. Madde 2- Derneğin Amacı ve Çalışma Koşulları; A- Amaç: Derneğin amacı Türkiye

Detaylı

TALASEMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA DERNEGİ TÜZÜĞÜ (TAUD)

TALASEMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA DERNEGİ TÜZÜĞÜ (TAUD) TALASEMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA DERNEGİ TÜZÜĞÜ (TAUD) Derneğin Adı Madde 1 TALASEMİ ARAŞTIRMA ve UYGULAMA DERNEĞİ dir. Derneğin kısa adı : TAUD dur. Derneğin Merkezi Madde 2 Dernek merkezi İstanbulda dır.

Detaylı

KIRKLARELİ İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KIRKLARELİ İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KIRKLARELİ İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1: Derneğin adı ; KIRKLARELİ İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ DERNEĞİ Merkezi : Kırklareli ili merkez ilçedir. Dernek Kırklareli ilinin ilçelerinde şube açabilir.

Detaylı

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı