ĐKĐNCĐ KISIM GENEL HÜKÜMLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĐKĐNCĐ KISIM GENEL HÜKÜMLER"

Transkript

1 1/18 BĐRĐNCĐ KISIM GENEL HÜKÜMLER Yönetmeliğin Amaç ve Kapsamı Madde 1. Amaç Bu Yönetmeliğin amacı Kuruma ait bütün binaların yangınlara karşı korunması ve yangın anında yangının önlenmesi ve genişlemesine meydan verilmemesi için alınması gereken tedbirler ile bu tedbirlerin uygulama yollarını göstermektedir. Madde 2. Uygulama Alanı Bu Yönetmelik, Kurumun bütün örgütlerinde uygulanır Madde 3. Yangından Korunma Görevi Yangın tehlikesine karşı uyanık bulunmak, önleyici ve giderici tedbirleri zamanında ve en etkili şekilde sağlayabilmek üzere bu Yönetmelik hükümlerine uymak ve burada sayılmayan hallerde basiret ve hassasiyetle hareket etmek Kurum personelinin esas görevleridir. Bu Yönetmelikte Kurum personelinden amaç tüm Kurum memurları ve işçileriyle işyerlerinde veya yakınında bulunan personelin ailelerinden görevlendirilecek durumda olan kişilerdir. Yangın Söndürme ve Kurtarma Ekipleri ĐKĐNCĐ KISIM ÖRGÜT I. BÖLÜM Madde 4. Ekipler Kadrosu ne olursa olsun her iş yererinde, Ekipler personelden yangınla savaş için aşağıdaki ekipler kurulur. a. Söndürme Ekibi, b. Kurtarma Ekibi, c. Koruma Ekibi, d. Đlk yardım ekibi,

2 2/18 Bu ekipler Daire Müdürünün Sosyal Đşler Şefi veya bu işle görevli kimsenin sorumluluk ve direktifi dâhilinde hizmet görürler. Ekipler işyerinin özellikleri ve personel durumu göz önünde bulundurulmak suretiyle, ihtiyaca yeterli şekilde kurulur. Madde 5. Ekiplerin Yönetimi Her ekipte bir ekip başı bulunur. Sosyal Đşler Şefi ekip başları ve ekip personelinin görev ve çalışma şekillerini tespit ve buna göre faaliyetlerini sağlar. Ekip başları aynı zamanda Daire Müdürünün yardımcısıdır. Sivil Savunma mevzuatına göre, örgütü bulunan yerlerde bu hizmet, Sivil Savunma servisleri tarafından görülür. Bu takdirde Sivi1 Savunma Amiri, ekip personelinin seçilmesi ve ekiplerin eğitimi konusunda Sosyal Đşler Şefi ile işbirliği yapar. Madde 6. Ekiplerin Görevleri Ekip Başı Đşyeri amiri ekip başı ve vekilini seçerken, başta kendisi olduğu halde, yetkisi en yüksek ve aynı zamanda kişiliği ve görevi bakımından durumu en uygun olan personeli tercih eder: Madde 7. Ekiplerin Oluşturulması Söndürme ekibi: Binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek, söndürmek ve genişlemesine engel olmak, Kurtarma ekibi: Yangın çıktığında can ve malı kurtarmak, Koruma ekibi: Kurtarılan eşyaları korumak, yangından ötürü meydana gelecek panik ve kargaşalıkları önlemek, Đlk yardım ekibi: Yangın dolayısıyla yaralanan ve hastalananlara ilk yardımı yapmak, görevleri ile yükümlüdür. Ekiplerin birbirleri ile işbirliği ve yardımlaşmaları esastır. Madde 8. Đşyeri Amirleri Đşyeri Amiri, ekibin ne şekilde kurulduğunu ve hangi kollara ayrıldığını, ekip başı vekilinin ve ekibi teşkil eden Kurum personelinin adlarını ve yangının gece ve gündüz olması hallerine göre, Yönetmelik hükümleri ve o yerin gerekleri uyarınca söndürme ve kurtarma işlerinde ne görevler alacağını, Yangından Korunma Emirleri ile ilgililere bildirmek zorundadır. Bu emrin, arada beliren yeni gereklere ve koşullara göre zamanında değiştirilip her an için yürütme yeteneğini yitirmemesi ve bu bakımdan en az ayda bir defa gözden geçirilmesi gereklidir.

3 3/18 Yangından korunma emirleri, bir örneği imzalattırılmak suretiyle ilgililere tebliğ olunur. Đmzalı örnekler, yangından korunma tedbirleri adıyla açılacak bir dosyada saklanır. Madde 9. Nöbetçi Memurlar Çalışma saatleri içinde kadrolarına göre personel sayısı 4 ve daha yukarı olan işyerlerinde memurlar arasında yangından korunma düzen ve tedbirlerinin denetimi için nöbet tutulur. Personel sayısının tespitinde odacı, bekçi ve benzeri hizmetler hesaba katılmaz. Nöbetçi memur, nöbeti süresince yangın tehlikelerine karşı korunma tedbirlerini, aldırmak ve denetlemekle görevlidir. Madde 10. Nöbetten Đstisna Đşyeri amiri nöbet tutmaz. Nöbet, biri iş günlerine diğeri tatil günlerine ait olmak üzere iki çeşittir. Her iki nöbet, memurlar arasında ayrı sıra ile tutulur. Đş günleri nöbet süresi, her hafta Pazartesi günü saat 15 de başlayıp Cuma günü saat 15 de biter. Haftanın diğer günleri, tatil günleri süresini teşkil eder. Madde 11. Nöbet Çizelgesi Memurların nöbet sıraları her ay bir çizelge ile belirtilir. Bu çizelge iş yerinin herkes tarafından görülecek bir yerine asılır. Nöbetçi memur herhangi bir nedenle işyerinin bulunduğu yerden ayrılırken sıraya uymak şartıyla kendisinden sonra gelen memurlardan mevcut olan kim ise, nöbeti ona devretmeye, diğeri de nöbeti devralmaya zorunludur. Birinin nöbetini, süresi bitmeden devralan memur, bu süreyi tamamlamakla kendi nöbetini savmış olmaz. Madde 12. Nöbet Çizelgesinin Düzenlenmesi Đşyeri amiri, nöbet işlerini memurlar arasında hak geçmeyecek surette düzenlemekle görevlidir. Madde 13. Nöbetçilerin Görevi Nöbetçi memurların başlıca görevleri şunlardır: a. Her türlü korunma, söndürme ve kurtarma araçlarının yerli yerinde ve iş görebilecek halde olup olmadıklarını, b. Yangından korunma emri ile kendilerine belirli işler verilen personelin bu işleri bilip bilmediklerini, c) Đşletme binalarının her kapanışında ilgili personelle bekçilerin, binaların içinde her tarafı dolaşıp gerekli denetimi yapıp yapmadıklarını,

4 4/18 d. Yangını önlemek üzere bu Yönetmelik ile yapılması ve yapılmaması bildirilen hususlara uyulup uyulmadığını, e. Bu Yönetmeliğin ve yangından korunma emrinin ruh ve amacına göre yapılması ve yapılmaması gereken başlıca işlerin mevcut olup olmadığını, nöbet süreleri esnasında en az iki defa denetleyip sonuçlarını yangın denetleme ve nöbet defteri ne geçirmek, f. Nöbet sırasında korunma tedbirlerinin tamamlanmasını gerektiren veya bu tedbirleri aksatan önemli hallere rastladıkları takdirde bunları derhal işyeri amirine bildirmektir. Madde 14. Nöbet Defteri Nöbet tutulması gereken veya gerekmeyen bütün işyerlerinde bir yangın denetleme ve nöbet defteri tutulur. Bu defterin herhangi tarihte kullanılmaya başlandığı ilk sayfasına işyeri amiri tarafından yazılıp imzalanır. Bundan başka defterin yapraklarına da işyerinin mühürü basılır. Madde 15. Nöbet Defterinin Tutulması Nöbetçi Memurlar: a. Nöbet süresinin başlangıç ve sonunu, b. Nöbeti kimden devir alıp kime devrettiklerini, c. Nöbetleri sırasında hangi saatlerde ne gibi denetimde bulunduklarını, d. Denetimlerde rastladıkları aksaklıkları ve bunların giderilmesi için ne yaptıklarını yangın denetleme ve nöbet defterine 13. maddedeki sıraya uyarak yazıp imza ederler. Madde 16. Nöbet Devri Her nöbet değişmesinde nöbeti devralan memur, ilk iş olarak devreden nöbetçinin yazdığı muhtırayı okuyup altını imzalamak ve bundan sonra derhal defteri iş yeri amirine götürmek zorundadır. Đşyeri amiri devreden nöbetçinin muhtırasını okuyup imzalar. Amirler, gerek üst makamlardan aldıkları emirlerle kendi gözlemlerine, gerekse devreden nöbetçinin muhtıralarına göre bazı hususlarda devralan nöbetçinin dikkatini çekmek gereğini duydukları takdirde, bu hususları nöbet defterine kaydederler. II. BÖLÜM Đtfaiyeciler Madde 17. Görevleri a.yangın tulumbaları bulunan iş yerlerinin kadrolarında gereği kadar itfaiyeci bulunur. Đtfaiyeciler işyerinin belirli yerinde yatıp kalkmak, birden fazla oldukları takdirde işyeri amirinin

5 5/18 düzenleyeceği şekilde nöbet tutup emre hazır bulunmak, tesisatı ve araçları da işler ve işe yarar bir halde bulundurmakla ödevlidirler. b. Yangın tulumbaları bulunup da kadrolarında itfaiyeci gösterilmemiş olan iş yerleri, mevcut personeli arasında asli görevleri bakımından tulumbaların kullanılış ve bakımı ile yükümlü bulunanlar itfaiyecilik görevini de yaparlar. Madde 18. Personelin Yetiştirilmesi Yangının haber verilmesi genişlemesinin önlenmesi, söndürülmesi ve eşyanın kurtarılması işlerinin başarılı olabilmesi bu işlerde çalışacak personelin yetişkin olmasına bağlıdır. Đtfaiye örgütü bulunan yerlerde Kurum personelinin bu işler üzerindeki çalışmalarının yardımcı ve ilk müdahale niteliğinde olduğuna bakılmayarak yangın tehlikesinin giderilmesine ait sorumluluk tamamen Kurum personelinin üzerinde imiş gibi işin büyük bir ciddiyetle tutulması ve yangın söndürme, kurtarma, koruma ve ilkyardım ekiplerine v.s. ilgililere sık sık denemeler yaptırılarak ekip personelinin işlerinde hakkıyla yetiştirilmesi gereklidir. Madde 19. Denemeler Denemelerin nerede, hangi koşullarla yapılacağı ve kaç saat süreceği ekip başının hazırlayıp iş yeri amirinin onaylayacağı programla belirtilir. Denemelerin esas işleri aksatmaması göz önünde bulundurulur. Denemeler (Haberli) ve (Habersiz) olmak üzere iki türlüdür. Haberli denemeler önceden ilgililere bi1dirilir. Habersiz denemeler, yangın varmış gibi yangını haber verme araçları ani olarak kullanılmak suretiyle yapılır. Etrafı heyecana düşürmemek için habersiz denemelerin yapılmasından Đdare ve Emniyet Makamlarının önceden haberdar edilip müsaadelerinin alınması gerekir. Madde 20. Uzman Đtfaiyeci Belediye itfaiye örgütü bulunan yerler de yapılacak denemelere, zaman zaman bu Đtfaiyeciler örgüte mensup uzman itfaiyecilerin katılmaları sağlanarak bilgi ve görgülerinden yararlanılır. Madde 21. Bekçilerin Eğitimi Yangını ilkin görmesi muhtemel bulunan gündüz ve gece bekçilerinin haber verme araçlarını gereği gibi ve zamanında kullanabilmeleri özel bir önem taşır. Bu nedenler bekçilere canavar düdüğü, kampana, telefon gibi haber verme araçlarını nasıl kullanacakları, bu araçların bulunmaması halinde nasıl hareket edecekleri sık sık yapılacak denemelerle öğretilir. ÜÇÜNCÜ KISIM

6 6/18 I. BÖLÜM Elektrik Tesisatına Ait Tedbirler Madde 22 Elektrik Tesisatına Ait Tedbirler YANGIN ÇIKMASINI ÖNLEYĐCĐ TEDBĐRLER a. Kuruma ait binaların elektrik tesisleri (radyo, televizyon, telsiz, telefon, zil v.s.dahil ) Elektrik iç Tesisat Yönetmeliği ve Fenni Şartnamesi esaslarına göre yapılır. Ancak zorunluluk halinde ek bir tesis yapılması gerekiyorsa mahallin elektrik işletmesinin izni altında ruhsatlı kimselere yaptırılır. Çatı aralarında elektrik tesisatı yapılmaz. b) Elektrik Đç Tesisat Yönetmeliği ve Fenni şartnamesinden önce yapılmış olan binaların elektrik tesisleri de, mahallin elektrik işletmesince incelenip kontrol edilerek noksanları tespit ve işletmenin vereceği süre içerisinde tamamlanır. c. Her binada iç tesisatı gösteren elektrik plânı camlı bir dolap içersinde ve elektrik sayacı yanında bulundurulur. d. Laboratuar ve atölyeler dışında dairelerde elektrik sobası, elektrik ocağı ve ütüsü benzin, ispirto ve gaz ocakları kullanılmaz. Đhtiyaç görülen yerler için işyeri amirinin izni ile tesisatın gücü oranında elektrik soba ve ocağı kullanılabilir. e. Personelin sosyal ihtiyaçları için yapılacak yemek pişirme yeri ve çay ocakları bu Yönetmeliğin emrettiği teknik kurallara uymak suretiyle, iş yeri amirinin müsaade ve sorumluluğu altında açılabilir. f. Binaların iç tesislerinde yalnız otomatik sigorta kullanılır. Madde 23. Soba ve Bacalar II. BÖLÜM Soba ve Bacalar a. Isıtma aracı olarak soba kullanılan yerlerde; sobalar tahta kısımlara zarar veremeyecek şekilde kurulur altlarına on santim yüksekliğinde çinko veya teneke kaplı tabla konulur. Tablanın tahta veya muşamba döşeli olan yerlerde tabla kullanılmaz ise altına on beş santim yüksekli olan kum sandığı konulur. Đçi kum ile doldurulur. Tabanı beton olan yerlerde altlık veya kum sandığı kullanılması isteğe bağlıdır. b. Baca olmayan odalarda soba boruları saç konan pencerelerden çıkarılır. Saçaktan en az yirmileş santim açıkta ve yine en az elli santim yükseklikte, ucuna şapka konulmak suretiyle kurulur.

7 7/18 c. Soba borularının birleştiği yerler çemberle, kapatılarak boruların duvar ve tavana bağlanmak suretiyle birbirinden ayrılma ve devrilmeleri önlenir. Soba kapakları açık bırakılmaz. Altlarında ve yanlarında çıra, kömür, kibrit, benzin, gaz v.s. gibi yanıcı ve parlayıcı maddeler bulundurulmaz. Gereken hallerde soba ateşleri kapaklı mangallara alınır. Odun ve kömürler madeni kaplar içinde bulundurulur. d. Borusuz odun kömür ve gaz sobası kullanılmaz. Gaz sobaları yakılmadan önce sızma ve gaz birikintisi olmaması için kontrol edilir. e. Kağıt ve çöpler kalorifer ocaklarında ve sobalarda yakılmaz. Bir yerden diğer bir yere ateş küreği, mangal v.s. gibi gereçlerle açıkta ateş götürülmez. Ve sobalarda yemek pişirilmez. f. Linyit kömürü kullanıldığı takdirde soba boruları en az günde, diğerleri iki ayda bir, bacalar kış mevsimine girerken mutlak surette temizlenir ve durum bir tutanakla tespit edilir. Tutuşturucu olarak gaz, benzin, ispirto ve benzeri parlayıcı madde kullanılmaz. g Bacalardaki kurumları gazlı veya yağlı paçavra, kağıt v.s. ile tutuşturulmak suretiyle temizlenmez. Đtfaiye örgütü olan yerlerde bu örgütçe olmayan yerlerde ise belediyelerin bu işle ilgili personeli veya onların denetimi altında ve tavsiye edecekleri şekilde temizlenir. Madde 24. Diğer Tedbirler III. BÖLÜM Diğer Tedbirler a. Sigara içilmesi sakıncalı olan yerler levhalarla belirtilir ve yasağa uyulması izlenir. b. Resmi binalarda oda kapıları numaralanır. Ayrıca anahtarlara 3x3 cm. boyutunda oda numaraları bulunan birer madeni plaka takılır. Bu anahtarlar binanın uygun yerlerinde camlı bir dolap içinde saklanır. Oda kapılarında 7x15 cm. boyutunda camlı bir delik bulundurulması veya kapının üst tablalarının camlı olması, yangın başlangıcının erken görülmesi bakımından bir emniyet tedbiri olarak uygulanır. c. Memurların konut adreslerini gösteren bir listenin gerektiğinde çağrılmak üzere herkes tarafından kolayca görülebilecek bir yerde işyerlerince gerekli görülenlerin adresleri ise ayrıca o yerin Emniyet veya Jandarma karakollarında bulundurulur. d. Çatılarda yangına karşı korunma gereçlerinden başka diğer herhangi eşya, yanıcı, parlayıcı madde v.s. bulundurulmaz. Sigara içilmez. Güvercin gübrelerinin birikmesine meydan verilmez. Çatıya elektrik el feneri ile çıkılır. Çatı arasına çıkmak için bir merdiven bulundurulur. Çatı aralarında kimse yatırılmaz.

8 8/18 e. Yangında ilk kurtarılacak önemli ve kıymetli evrak için yeteri kadar çelik dolap ve kasa temin edilir. Bu dolap ve kasaların anahtarları sorumlu memurlarda bulundurulur. f. Yangında ilk kurtarılacak evrak dolaplarına ve eşyalara, ateşle dayanıklı gereçten yapılmış YANGINDA ĐLK ÖNCE KURTARILICAKTIR etiketi konulur. g. Tahta döşemeli binalarda, mazot ve benzeri maddelerle temizleme yapılmaz. Bu gibi döşemelerin muşamba ile kapatılması esastır. Madde 25. Denetleme Defteri IV. BÖLÜM Tatil Günleri ve Gece Çalışmalarında Đşyerlerinde Uyulacak Hususlar Đşyerlerinde gece ve tatil günleri çalışmaya gelen personelin kimler olduğunu tespit için (gece ve tatil çalışmaları denetleme defteri) adlı bir defter tutulur. Gece ve tatil günleri çalışmaya gelen personel bu deftere tarihi, adlarını, unvanlarını yazıp karşısına imza atarlar. Bina içinde bekçi bulundurulduğu takdirde, bu defter bekçilerde bulunur ve bekçiler, çalışmaya gelen personele defteri imzalatmakla görevli tutulurlar. Bina içinde bekçi bulunmadığı takdirde defter herkes tarafından bilinen belirli bir yere konulur. Madde 26. Yangını Haber Verme DÖRDÜNCÜ KISIM YANGIN HALĐNDE YAPILACAK ĐŞLER I.BÖLÜM Haber Verme Kuruma ait veya Kurum tasarrufundaki değerlerde veya bu değerleri tehdit edecek surette başkalarına ait değerlerde yangın görüldüğü zaman, yapılacak ilk iş; bulunduğu takdirde haber verme araçlarını kullanmak, olmadığı takdirde en yakın telefona koşmak veya mümkün olan diğer yollara başvurmak suretiyle yangını itfaiyeye, Kurum yetkililerine, Polis, Jandarma ve Belediye ye, yangının söndürülmesinde faydası görülecek diğer en yakın resmi daire, müessese ve teşekküllere haber vermektir. Bu iş yangını ilk gören Kurum personelinin görevidir. Madde 27. Đş Yerine Haber Vermek

9 9/18 Yangını haber alan ekip başı, derhal ekibi harekete geçirip bu Yönetmelik ve haber yangından korunma emri uyarınca yangının söndürülmesine ve eşyanın kurtarılması faaliyetlerine girişmekle beraber, yangının nereden çıktığı ve hangi Kurum değerlerine geçtiği ve saat kaçta başladığı ve mümkünse sebebi hakkında işyeri amirine acilen bilgi verilmesini sağlar. Madde 28. Sigortaya Haber Vermek Đşyeri amiri, yangına maruz değerler sigortalı ise sigortacının en yakın mümessiline en kısa yoldan haber verip keyfiyeti 24 saat içinde yazı ile teyit eder: Madde 29. Genel Müdürlüğe Haber Vermek Đşyeri amiri, yangını yıldırım telle, Faks veya telefonla Genel Müdürlüğe derhal bildirir. Đşyerinde Müfettiş bulunduğu takdirde Genel Müdürlükten talimat beklemeksizin yangın olayına el koymakla yükümlüdür. Madde 30. Yangın Sonunun Bildirilmesi Yangının sonunda aynı şekilde Genel Müdürlüğe ve sigortaya haber verilir. Madde 31. Kurum Personelinin Görevi II. BÖLÜM Yangının Bastırılması Yangın haberi alınır alınmaz, bütün Kurum personeli serinkanlılık ve düzenle işlerini ve istirahatlarını derhal terk edip ekip başının emrinde toplanırlar ve yangından korunma emri ile evvelce verilmiş ve ekip başı tarafından halin gereğine göre o anda verilecek işleri yapmaya koyulurlar. Madde 32. Ekiplerin Çalışması Yangının bastırılması işi, bir taraftan yangının olduğu yerde söndürülmesi diğer taraftan etrafa yayılıp genişlememesi için muhtelif kollardan yapılması gerektiğinden yangın söndürme ve kurtarma ekibi buna ve ayrıca eşya kurtarma işine göre muhtelif kollara ayrılarak çalıştırılır. Madde 33. Önleme Tedbirleri Yangının genişlemesini önlemek üzere başlıca şu tedbirler alınmalıdır; a. Binaların yangına bakan pencereleri kapatılır. Güneşlik ve perde gibi yanıcı eşya kaldırılır.

10 10/18 b. Binaların v.s.değerlerin kıvılcımlardan korunması için etrafına ve yangına maruz kısımlarına gözetleyiciler konur. Gözetleyiciler sıçrayan kıvılcım ve ateş parçalarını su v.s. araçları kullanmak suretiyle söndürürler. c. Bu gibi hallerde branda, halı, battaniye gibi çeşitli örtüler, daima ıslak tutulmak şartıyla binaların ve değerlerin yangına maruz kısımlarına örtülür. Madde 34. Đtfaiyeye Yardım Đtfaiye örgütü bulunan yerlerde ve bu örgütün çalışması sırasında Kurum personeli itfaiye amirinin emrinde yardımcı olarak çalışırlar. Madde 35. Eşyanın Kurtarılması III. BÖLÜM Eşya Kurtarma Đşleri Yangın halinde yapılacak önemli işlerden biri de eşyanın kurtarılmasıdır. Kurtarma işi önce yangın çıkan yerden başlamak sonra buna yakın yerlere geçilmek yangının genişleme yönü ve ihtimallerine göre eşyanın taşınabilme durumu değeri ve önemi göz önüne alınarak düzenlenir. Madde 36. Đlk Kurtarılacak Eşya Her şeyden önce önem sırasıyla, para, çekler, hisse senetleri, tahvil, teminat mektupları, bonolar, poliçeler gibi değerli kasa ve yevmiye defterleri, muhasebe belgeleri, yardımı defterler v.s. evrak ve belgeler kurtarılır. Bundan sonra diğer değerlerin kurtarılmasına çalışılır. Para, değerli evrak ve bunlara ait defterler yetkili ve sorumlu memurlar tarafından muhafaza altına alınır. Diğer evrak, defter ve belgeler, belirli yerlerde hazır bulundurulan torba ve çuvallar içine konarak veya esasen taşınması kabil sandıklar içinde bulunuyorlarsa öylece alınıp yangına maruz bulunmayan bir yere taşınıp kaybolmalarına meydan verilmeyecek şekilde saklanır. Bu iş için Kurum mensuplarından birini ayırmak mümkün olmadığı takdirde, polis, jandarma, şehir bekçisi gibi personelden yararlanılır. BEŞĐNCĐ KISIM YANGINDAN KORUNMA ARAÇLARI Korunma Araçlarının Çeşitleri ve Kullanılması Madde 37. Donatım

11 11/18 Merkez ve Taşra Örgütlerinde (Ek-l) veya (Ek-2) çizelgelerde gösterilen araç, gereç ve donatım bulundurulur. Hangi örgütte, hangi ek çizelgedeki gereçlerin bulundurulacağı; binaların büyüklüğü genişliği, tesisler yapı tarzı, bölgede itfaiye örgütü olup olmadığı göz önünde tutularak, mahalli itfaiyenin de onayı alınmak suretiyle Genel Müdürlükçe (Sivil Savunma Sekreterliği) tarafından tespit edilir. Madde 38. Araç ve Gereçlerin Bakımı Araç ve gereçlerin bakım ve korunması Đdari Đşler Şefi veya bu işle görevli kimsenin sorumluluğu altında yürütülür. Sabit su tesisatı, motopomplar ve benzeri gibi önemli araçların kullanma bakım ve muayene şekilleri Genel Müdürlükçe (Makine ve Tesisat Müdürlüğünce) tespit olunup ilgililere bildirilir. Madde 39. Araç ve Gereçlerin Muayenesi Niteliklerine göre, işler ve yangın anında işe yarar olup olmadıkları anlaşılmak veya daima bu halde olmaları sağlanmak üzere bu araç ve gereçlerin mümkün olduğu kadar kısa aralıklarla muayeneleri ve belirli zamanlarda bazı kısımlarının değiştirilip yenilenmeleri gerektiğinden, iş yerlerinin amirleri ve ekip başları bu hususlara son derece önem vereceklerdir. Madde 40. Yangın Söndürme Araçlarının Yeri Yangından korunma araçlarının, bunlardan özellikle taşınabilir olanların beklenen hizmetleri tam anlamı ile ve kolayca sağlayabilmeleri için, binaların içinde dışında tehlikeye en yakın ve kullanmaya en uygun yerlere konulmaları gerekir. Madde 41. Đhtiyaç Fazlası Gereçler Şartların değişmesi dolayısıyla korunma araçları mevcudu, ihtiyaçlarına göre fazla gelen iş yerleri bu fazlaların cins, miktar ve özelliklerini derhal Genel Müdürlüğe (Malzeme Müdürlüğü) bildirip bunların başka iş yerlerindeki ihtiyaçlara tahsisini sağlamak ile de görevlidirler. ALTINCI KISIM YANGINDAN SONRA YAPILACAK ĐŞLER I. BÖLÜM Yangın Raporu Madde 42. Rapor

12 Yangın biter bitmez: ET VE BALIK KURUMU 12/18 a. Yangının hangi tarihte, hangi saatte ve nereden başladığı, yangın dışarıda başlamışsa Kurum değerlerine ne zaman ve nereden geçtiği, b. Yangın nedeni ve varsa sorumluları, c. Yangından korunma ve eşya kurtarma işlerinin nasıl yürütüldüğü, Kurum personelinden ve dışarıdan olağanüstü çalışmaları görülenler varsa bunların kimler olduğu ve gerek korunma ve kurtarma esnasında gerek Sair suretle Kurum personelinden zarar görenler adları ve gördükleri zararların çeşit ve miktarları, d.yangın hakkında hangi resmi makamların inceleme ve soruşturmaya giriştikleri, e. Yangın dolayısıyla hangi değerlerin ne miktarlarda hasar ve kayba uğradıkları, yangın alanından yıkıntı altından kurtarılması mümkün değerler varsa bunların cins ve özellikleriyle miktarları hakkındaki tahminlerin ne olduğu, f. Yangının sigorta mümessillerine ve bunlar bulunamamış ise sigortacılarca muteber hangi resmi makamlara ne zaman haber verildiği ve bunlarla müştereken hasar tutanaklarının nasıl ve hangi kayıt ve şartlarla tutulduğu, g. Yangın hakkında tam bilgi edinilmesi için yararlı görülen diğer hususlar hakkında en çok bir hafta içinde işyerince 4 nüsha olarak bir rapor düzenlenir, raporun iki nüshası Genel Müdürlüğe (Mali Đşler ve Muhasebe Daire Başkanlığı) gönderilir. Bir nüshası mahallinde işi incelemekle görevli Müfettişe verilir. Bir nüshası da işyerinde saklanır. Genel Müdürlüğe gönderilen raporların bir nüshası Mali Đşler ve Muhasebe Daire Başkanlığınca Fen Dairesi Başkanlığına verilir. Yangın olayının varsa sorumluları ve meydana getirdiği hasar ve kayıp ile sair hususlar hakkında bu raporda yeter derecede açıklama yapılamadığı veya raporun düzenlenmesinden sonra meydana çıkıp da raporlarda belirtilmiş olması gerekli ve faydalı görülen yönler bulunduğu takdirde bunlar da aynı süratle düzenlenecek raporla vakit geçirilmeden, ilgili makamlara bildirilir. Madde 43. Müfettiş Raporu Đşyerinin ilk raporunu alan müfettiş üç gün içinde bu rapor hakkındaki düşünceleriyle genel olarak yangın hakkındaki bilgi ve görüşlerini kısaca Genel Müdürlüğe bildirir. Gerekirse esaslı ve etraflı inceleme ve soruşturmalara girişip usulü gereğince ayrıca rapor düzenler. Madde 44. Yangından Sonraki Đşler

13 13/18 Raporlar ve sair suretlerle alınan bilgiler üzerine Mali Đşler ve Muhasebe Daire Başkanlığı sigorta ve hesap bakımından gerekli işlemleri yapar. Fen Dairesi Başkanlığı ise, sabit değerlerle binalardaki hasarların tespiti, onarılması, yangın söndürme donatımının tamamlanması gibi işleri yapar. Kendi alanlarını ilgilendiren hususlar bakımından yapacakları işlemlerde ve verecekleri talimatta her üç servisin birbirlerini daima haberdar ederek hareket etmeleri gereklidir. Madde 45. Hasar Tutanağı Çeşitli değerlerde yangın dolayısıyla meydana gelen hasar ve kayıplar aşağıdaki sınıflandırmaya göre yedi ayrı tutanakla tespit olunur. No Konu Para ve para hükmündeki değerli evraktaki hasar ve kayıplar, 2 Kurumun çalışma konusuna giren maddelerdeki hasar ve kayıplar, 3 Malzeme stok hesaplarında kayıtlı malzemedeki hasar ve kayıplar, 4 Çeşitli sabit değerlerdeki hasar ve kayıplar, 5 Binalardaki hasar gözlemleri, 6 Binalardaki hasar ve kayıp keşifleri, 7 Bedelleri gider hesaplarına kaydedilmiş olmakla beraber yangından önce mevcut olmaları dolayısıyla değer ifade eden malzeme ve her türlü eşyadaki hasar ve kayıplar, Bu tutanakların ikişer nüshası günü gününe Genel Müdürlüğe (Mali Đşler ve Muhasebe Daire Başkanlığı) gönderilir. Bir nüshası işyerinde saklanır ve istedikleri sayıda nüshası da sigorta mümessiline ve ilgili resmi makamlara verilir. Bu tutanakların herhangi birisi yeniden düzenlenmek ve başka tutanaklarla tamamlanması gerektiği takdirde ek tutanakla da aynı (No) verilir. Ancak karışıklığa meydan verilmemek üzere, tamamlayıcı tutanaklara (No) dan başka sıralarına göre birer harf de eklenir.(l/a,2/c gibi) Madde Numaralı Tutanak Para ve para hükmündeki çekler, senetler, tahviller, poliçeler, teminat mektupları gibi değerli evrakta olan hasar ve kayıplar en az üç kişilik bir kurul önünde ve varsa müfettiş ve sigorta eksperi veya mümessili ile hükümetin resmi memurlarından birinin huzurunda tespit olunarak (1) No.lu tutanak düzenlenir. Bu Tutanak Kurumun olayı yerinde bulunan ve en yetkili memur tarafından da imzalanır. Para kayıpları ayrıca tel veya telefonla da Genel Müdürlüğe (Mali Đşler ve Muhasebe Daire Başkanlığı) bildirilir.

14 14/18 Madde Numaralı Tutanak Kurumun çalışma konusuna giren maddelerde meydana gelen hasar ve kayıplar ilgili ambar memurları muayene kurulu veya memurları ile işyerinin muhasebecisi ve amirinden müteşekkil bir kurul tarafından, varsa sigorta eksperi veya mümessilinin, yoksa hükümet veya belediye Memurlarından yahut Ticaret Odası veya Borsaya mensup yetkili kimselerden bir veya bir kaçının huzur ve imzaları da sağlanmak suretiyle (2) No.lu tutanaklarla tespit olunur. Bu tutanaklarda, yalnız yangına maruz kalmış bina ve yıkıntılarda bulunmuş olan değerlerin; 1. Cinsleri, 2. Nitelikleri, 3. Yangından önceki mevcutları, 4.Yangından sonraki mevcutları, yani yangından müteessir olmamış, tamamen sağlam ve hasarsız kalmış olan miktarları, 5. (3) ve (4) deki mevcutlar arasındaki fark, yani yanmış veya tamamen yanmamış olmakla beraber görünür veya yıkıntı altında görünmez şekilde hasara uğramış miktarları, 6. Cins ve niteliklerine göre kayıtlarda gösterilen alım fiyatları, alım fiyatları olmayanların ise maliyet fiyatları, 7. (5) deki miktarların bu fiyatlar üzerinden tutarları, 8. En yakın borsadan, yoksa Ticaret Odasından veya Belediyeden sorulup resmen alınacak yangın tarihindeki rayiçleri, 9. (5) deki miktarların bir de rayiçler üzerinden tutarları bir cetvel halinde gösterilir. (8) de bahsi geçen rayiçleri tutanağın düzenlendiği günde almak kabil olmazsa tutanaklar yalnız diğer bilgileri kapsayacak şekilde düzenlenir. Bu takdirde sonradan alınan rayiç cetvelleri tutanakların gönderildiği makamlara ayrıca gönderilir. Bahsi geçen değerlerden kayıtlarda alım fiyatları gösterilmiş olanların, kayıtlara veya en son sayım tutanaklarına dayanılarak veyahut sair imkânlardan yararlanılarak, niteliklerinin tespiti mümkün olmazsa, (6) nın uygulanmasında en yüksek niteliklerin karşılığı olan kayıt fiyatları alınır. Değerlerin yangından önceki miktar ve durumlarını tespite yarayacak belge ve defterler yanmış ise tutanakları yukarıdaki fıkralarda yazılı, bilgiler bu değerlerden yalnız yangına maruz kalmamış ve hasara uğramamış olanlar için geçirilmekle beraber, mümkün olduğu takdirde, Yanan ve hasara uğrayanların miktar ve durumları da tahmini olarak yazılır. Diğer taraftan kesin hasar ve kaybın tespiti için yangından önceki mevcutlara ait miktar ve durumların merkezdeki belge ve kayıt suretlerinden çıkarılması Genel Müdürlükten istenir ve bu bilgiler alındıktan sonra gerekirse ek tutanaklar düzenlenir. Madde ve 4 Numaralı Tutanaklar Mağazalarda v.s. yerlerde bulunup da ilgili değer hesaplarında kayıtlı olan her türlü malzeme, makine tesisat taşıt araçları, mefruşat, demirbaş, aletler ve takımlar gibi her çeşit sabit değerler-

15 15/18 deki hasar ve kayıplara ait (3) ve (4) Nolu. Tutanakların düzenlenmesinde yukarıdaki madde uyarınca hareket olunur. Bu değerlere ait hasarların değerlendirilmesinde yalnız kayıt bedelleri göz önüne alınıp ayrıca rayiçlere göre değerleri Genel Müdürlükten (Mali Đşler ve Muhasebe Daire Başkanlığı) talimat alınmadıkça tespit olunmaz. Madde ve 6 Numaralı Tutanaklar Binalarda meydana gelen hasar ve zararlar biri gözleme, diğeri hasar ve zararın keşfine ait olmak üzere iki ayrı tutanak ile tespit olunur. 5 numaralı gözlem tutanağı yangın biter bitmez düzenlenir. Bu tutanak da binanın iç kısımlarında makine ve tesisatta, çatısında, duvarlarında vs. belli başlı bölümlerinde gözle görülen hasarların, sadece açıklanmasıyla yetinilir. 6 Numaralı tutanak ise, hasar ve zararın teknik şekilde izah ve değerinin tespiti Genel Müdürlükten gönderilecek veya Genel Müdürlük emriyle hariçten sağlanacak uzman kimseler tarafından ve her halde Belediyenin fen adamları veya sigortacının mümessilleriyle birlikte yapılacak onarım keşfine dayanır. Onarım keşfi binanın eski haline getirilmesi için yangın tarihindeki rayiçlere göre yapılır. Tutanaklar keşfi yapan uzmanlarla beraber sigortacının mümessilleri, işyerinin amiri ve muhasebecisi tarafından imzalanır. Sigortacının mümessili bulunmadığı takdirde Hükümet ve Belediye memurlarından yahut Ticaret Odasına mensup yetkili kimselerden biri çağrılır. Madde Numaralı Tutanak Đşyerlerinde bedelleri gider hesabına geçirilmiş olmakla beraber henüz tüketilmemiş veya kullanılma yeteneklerini kaybetmemiş malzeme, ilaçlar, kırtasiye, matbua v.s. büro gereçleri ve tesisat yedeklerle yakacak maddeleri bir kısım işletme malzemesi ve bunun gibi, eşyanın da yangından hasar ve kayba uğrayan miktarları; kayıtlara yıkıntı arasındaki kalıntılara v.s. belgelere ve imkânlara göre tespit olunabildiği takdirde bunlar için de (7) No.1u ayrı bir tutanak düzenlenir. Nitelikleri itibariyle sabit değer veya malzeme çeşitlerinden olup özellikle hesap bakımından ayrı bir tutanağa konu olması gerekli olan bu çeşit değerlerdeki hasar ve kayıpların değeri de sabit değer ve malzeme gibi tespit ve hesap olunur. Madde 51. Kurtarılan Malzeme II. BÖLÜM Hasarlı Değerlerin Kurtarılması 45. Maddede bahsi geçen 1, 2, 3, 4, ve 6 Nolu tutanaklarla hasara uğradıkları tespit olunan değerlerden tutanakların düzenlenmesinden sonra herhangi suretle kullanılmaya veya satılmaya elverişli olarak yangın alanında bulunan veya binaların v.s. yanmış maddelerin yıkıntısı altından çıkarılan hasarlı değerlerin bulunup çıkarıldıkça, cins ve miktarları ile hal ve özellikleri ve

16 16/18 bunlara göre takdir olunacak değerleri özel (8) Nolu tutanaklarla tespit olunup usulüne göre kayda alınmaları sağlanır. Đlk tutanaktan sonrakilere hasar ve kayıp tutanaklarında olduğu gibi, numaradan başka sıra ile birer harf de konur. Madde 52. Son Tutanak (8) numaralı tutanaklar hasarlı değerlerin muhafazasından sorumlu olacak memur ile muayene kurul veya memuru işyerinin amiri ve muhasebecisi tarafından düzenlenip imza olunur. Yangın alanında ve yıkıntı altında hasarlı mal kalmadığı anlaşıldığında bu husus en son tutanakla belirtilir. Bu tutanaklar ikişer nüshası günü gününe Genel Müdürlüğe (Mali Đşler ve Muhasebe Daire Başkanlığıne) gönderilir. Birer nüshası da saklanır. Madde 53. Hasara Ait Hesaplar III. BÖLÜM Yangın Zararlarına Ait Hesaplar 45.maddede bahsi geçen ve 6 No.lu tutanaklarda gösterilen hasar ve kayıpların miktarlarıyla alım ve maliyet fiyatı üzerinden hesaplanan değerleri ilgili hesaplardan çıkarılarak geçici bir hesaba kaydolunmak üzere, Mali Đşler ve Muhasebe Daire Başkanlığı na intikal ettirilir. Madde 54. Değerlerin Bildirilmesi (8) No1u tutanakta yazılı hasarlı değerlerde aynı hesabın alacağına geçirilmek üzere Mali Đşler ve Muhasebe Daire Başkanlığı na intikal ettirilir. (8) No1u tutanaklardan sonuncusunun muhteviyatı da alındıktan sonra yukarıda bahsi geçen geçici hesapta yangından meydana gelen kesin zarar tespit edilip ilgili hesaplara geçirilir. Madde 55. Kullanıma Elverişli Olmayan Eşya Kurtarılan hasarlı değerler temizletilip kurutulduktan veya ıslah edildikten sonra normal surette kullanılmayacak veya satılmayacak derecede hasarlı oldukları takdirde bunların ne suretle elden çıkarılacakları Genel Müdürlükten sorulur ve alınacak talimata göre hareket edilir.

17 17/ maddede bahse geçen tutanaklardan (2) Nolu tutanak konusuna giren değerlerle (...Müdürlüğü), (3),(4) ve (7) numaralı tutanakların konusunu teşkil eden değerlerle (Malzeme Müdürlüğü), (5) ve (6) numaralı tutanaklarda olan değerlerle (Fen Dairesi Başkanlığı) ilgili bulunduklarından bunların elden çıkarılması hakkındaki yazılar ayrı ayrı bu Müdürlüklere hitaben Genel Müdürlüğe gönderilir. Madde 56. Hasarlı Değerlerin Satışı Hasarlı değerlerin satılabilmesi için sigorta bakımından sakınca olup olmadığı hakkında Mali Đşler ve Muhasebe Daire Başkanlığının satış onayını almak zorunludur. Madde 57. Yangın Söndürme Giderleri IV. BÖLÜM Yangın Esnasında veya Yangından Sonraki Đvedi ve Zorunlu Đhtiyaçlara Ait Giderler Yangın esnasında, yangının söndürülmesi, önlenmesi ve eşyanın kurtarılması için bazı malzemenin tedarikine, işçi kullanılmasına, araba, kamyon v.s. gibi araçların çalıştırılmasına zorunluluk duyulduğu takdirde bu tedbirlere başvurup gerekli giderleri yapmaya ve yangın bittikten sonra binalarda makine ve tesisatta işlerin aksatılmaması, muhteviyatın korunması için zorunlu görülen ivedi ve derhal yapma1arı mümkün küçük onarımları, yaptırmaya, yıkıntının kaldırılması niteliğinde olmamak üzere, işyerinin temiz ve serbest olması için gereken yerlerini temizletmeye ve bu işler için gerekli giderleri yapmaya işyerleri yetkilidirler. Madde 58. Giderlerin Bildirilmesi 57.madde gereğince yapılan giderler ilgili işlerin sonunda Genel Müdürlüğe (Mali Đşler ve Muhasebe Daire Başkanlığı) yazı ile bildirilir. YEDĐNCĐ KISIM Müfettişlerin ve Đdare Elemanlarının Yapacakları Denetleme Madde 59. Müfettiş ve Kontrolörlerin Denetimi Müfettiş görevleri gereği olarak bulundukları işyerlerinde bu Yönetmeliğin uygulanma şeklini denetlerler. Madde 60. Kurum Yetkilisinin Denetimi

18 18/18 Herhangi sebeple işyerlerine uğrayan Kurum yetkilileri de işlerinin ve zamanlarının müsaadesine göre, durumu incelemek hiç olmazsa Yönetmeliğin uygulanma derecesi hakkında ilgililerden açıklama almakla görevlidirler. Bizzat işyerinin amiri de aynı denetleme işini en az ayda bir defa yapmak zorundadır. Madde 6I. Denetimin Nöbet Defterine Yazılması Yukarıdaki maddeler gereğince yangından korunma işlerini denetleyenler, denetimin yapılış şeklini ve verdiği sonuçları l4.madde de bahsi geçen (Yangın denetleme ve nöbet defteri) ne geçirmekle beraber gördükleri aksaklık, yetersizlik ve düzensizliklerin giderilmesi için ilgililere gerekli öğütleri vermekle görevlidirler.. Madde 62. Hasarları Haber Verme SEKĐZĐNCĐ KISIM ÇEŞĐTLĐ HÜKÜMLER Yönetmeliğin esasa ait hükümlerinin uygulanmasını denetlemek ve kovuşturmak Fen Dairesi Başkanlığına, hasarların tespiti, izlenmesi ve sigorta işleriyle sair belirli hususlara ait hükümlerin uygulanmasını denetleyip kovuşturmak Mali Đşler ve Muhasebe Daire Başkanlığına aittir. Madde 63. Belgelerin Gizliliği Bu Yönetmelik uyarınca yangın ve sonuçları hakkında yazılacak raporlar, düzenlenecek tutanaklar v.s. yazı ve belgeler Yönetmelikte aksine hüküm olmadıkça, Genel Müdürlüğün müsaadesi alınmadan hiç bir makama verilmeyeceği gibi bunlara dair demeç de verilemez. Madde 64. Deprem v.s. Afetlerden Doğan Hasarlar Deprem, su baskını v.s. afetlerden doğan hasarlarda, hasar ve kayıpların tespiti, zararların hesaplara geçirilmesi, hasarlı değerlerin kurtarılması ve bunların elden çıkarılması işlerinde bu Yönetmeliğin altıncı kısım hükümleri uygulanır. Madde 65. Yürürlük Bu Yönetmelik yayın tarihinde yürürlüğe girer.

MİLLET MECLİSİ YANGIN YÖNETMELİĞİ

MİLLET MECLİSİ YANGIN YÖNETMELİĞİ MİLLET MECLİSİ YANGIN YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 1/6/1978 Karar No : 22 Amaç BÖLÜM I Genel Esaslar Madde 1- Yangın çıkmasını önleyici önlemlerin alınması, yangın baş göstermesinde gerekli

Detaylı

MİLLET MECLİSİ MİLLİ SARAYLAR MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I. Genel Esaslar

MİLLET MECLİSİ MİLLİ SARAYLAR MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I. Genel Esaslar Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 6/7/1978 Karar No : 26 MİLLET MECLİSİ MİLLİ SARAYLAR MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I Genel Esaslar Amaç Madde 1- Yangın çıkmasını önleyici önlemlerin alınması, yangın

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

YANGIN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER

YANGIN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER TÜRKKIZILAYI 1868 İhmallerin yol açtığı,en büyük felaket muhakkak ki yangınlardır.insanlığa,tüm afetlerde yardım elini uzatmayı ilke edinmiş olan TÜRKKIZILAYI, Mamak İlkyardım Eğitim Merkezi,yangın eğitimi

Detaylı

BÖLÜM I Genel Esaslar

BÖLÜM I Genel Esaslar 865 KARADA ÇIKABİLECEK YANGINLARLA, DENİZ, LİMAN VEYA KIYIDA ÇIKIP KARAYA ULAŞABİLECEK VE YAYILABİLECEK VEYA KARADA ÇIKIP KIYI, LİMAN VE DENİZE ULAŞABİLECEK YANGINLARA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEME, SÖNDÜRME

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENELMÜDÜRLÜĞÜ KIYMETLĐ EVRAK YÖNETMELĐĞĐ YÖNETMELĐK NO:40 BĐRĐNCĐ KISIM GENEL HÜKÜMLER I. BÖLÜM

ET VE BALIK KURUMU GENELMÜDÜRLÜĞÜ KIYMETLĐ EVRAK YÖNETMELĐĞĐ YÖNETMELĐK NO:40 BĐRĐNCĐ KISIM GENEL HÜKÜMLER I. BÖLÜM Sayfa No :1/7 BĐRĐNCĐ KISIM GENEL HÜKÜMLER I. BÖLÜM Yönetmeliğin Amacı ve Uygulama Alanı Madde l. Amaç Bu yönetmeliğin amacı, sözleşme, ticari senetler, teminat mektupları ile diğer tüm kıymetli evrakın

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÖBETÇİ MEMURLUĞU ÖZEL YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÖBETÇİ MEMURLUĞU ÖZEL YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÖBETÇİ MEMURLUĞU ÖZEL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, yetkili merciler

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Sayı : 85077348-54197341/420866611/ 952-2/ 07/01/2015 Konu : Koruyucu Güvenlik Talimatı İlgi: a) Başbakanlığın 18 Temmuz 1997

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinden: BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinden: BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler R.G. Tarihi : 15.07.1992 R.G. Sayısı : 21285 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR İLE MESLEK MENSUPLARININ BİLDİRİM MECBURİYETİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM Bu yönetmelik Tuşba Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görevleri ile personelinin

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DOKÜMAN NO:UHM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. EFELER BELEDİYESİ Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. EFELER BELEDİYESİ Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün çalışma usul

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:RDM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını,

Detaylı

Yürürlüğe giriş tarihi: 25/06/2004 tarih ve 21 sayılı OLUR ORMAN ÜRÜNLERİNE VERİLECEK TEZKERELERE AİT TALİMAT

Yürürlüğe giriş tarihi: 25/06/2004 tarih ve 21 sayılı OLUR ORMAN ÜRÜNLERİNE VERİLECEK TEZKERELERE AİT TALİMAT Yürürlüğe giriş tarihi: 25/06/2004 tarih ve 21 sayılı OLUR ORMAN ÜRÜNLERİNE VERİLECEK TEZKERELERE AİT TALİMAT Amaç ve Kapsam Madde 1-Orman Ürünlerine Verilecek Taşıma Belgelerine Ait Yönetmeliğin 36. maddesi

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI 6331 Sayılı Kanun: Madde:11-12 Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI

( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI ( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI DELEGE SEÇİMLERİ YÖNETMELİĞİ ( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 T.C. VE 2013 T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 : 2007/12937 her kademedeki personel sorumludur. r rapor Dr.Fuat OKTAY Ek : Yönerge (71 sayfa) - - - -Planlama v - - - - - - -Bilgi Sistemleri

Detaylı

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından: 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 Sağlık Bakanlığından: MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, radyasyon

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

f) Personel, Necmettin Erbakan Üniversitesinde görevli tüm akademik ve idari personeli ifade eder.

f) Personel, Necmettin Erbakan Üniversitesinde görevli tüm akademik ve idari personeli ifade eder. T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİS VE MİSAFİRHANE YÖNERGESİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1-Bu yönerge Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Tesis ve Misafirhanesinin yönetimi, yararlanma

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Defne Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü nün

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK I.BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KONUKEVİ YÖNERGESİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KONUKEVİ YÖNERGESİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KONUKEVİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 Bu Yönerge Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü Konukevi nin yönetimi, yararlanma usul ve esasları ile uygulamaya ilişkin diğer hususları tespit

Detaylı

Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde hem de iş güvenliği mevzuatlarında Acil durum hazırlığı ve bu durumda yapılması gerekenler tanımlanmıştır.

Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde hem de iş güvenliği mevzuatlarında Acil durum hazırlığı ve bu durumda yapılması gerekenler tanımlanmıştır. ACİL DURUM Afet olarak değerlendirilen olaylar ve dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli amaçlarla meydana getirilen olayların tümünün yol açtığı hallerdir. Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLER, SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLERCE TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR

Detaylı

RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ

RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 31.7.2010-27658 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -(1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME İÇ DÜZENLEMESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME İÇ DÜZENLEMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME İÇ DÜZENLEMESİ 2009 1-GENEL ESASLAR AMAÇ: Bu İç Düzenlemenin amacı,kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğü ne ait her türlü

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Prosedür Numarası İİBF.PRS.02 Yayın Tarihi Sayfa Numarası 1/3 Revizyon Numarası 01

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Prosedür Numarası İİBF.PRS.02 Yayın Tarihi Sayfa Numarası 1/3 Revizyon Numarası 01 1. AMAÇ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Prosedür Numarası İİBF.PRS.02 Sayfa Numarası 1/3 Prosedürün amacı, Fakülte demirbaşına kayıtlı, ekonomik ömrünü tamamlamış, teknik ve fiziki nedenlerle kullanılması

Detaylı

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak İkinci Bölüm Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri İÇİNDEKİLER Madde 3-

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK 07.04.2006 tarih ve 2006/10333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Temizlik İşleri

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İncesu İlkokulu Müdürlüğü YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME İÇ DÜZENLEMESİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İncesu İlkokulu Müdürlüğü YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME İÇ DÜZENLEMESİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İncesu İlkokulu Müdürlüğü YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME İÇ DÜZENLEMESİ 2012-2013 1 1-GENEL ESASLAR AMAÇ: Bu İç Düzenlemenin amacı; Vezirköprü İlçesi İncesu İlkokulu Müdürlüğü ne ait her

Detaylı

Yangın, yangın eğitimi ve yasal gerekler

Yangın, yangın eğitimi ve yasal gerekler Yangın, yangın eğitimi ve yasal gerekler Ülkemizde 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun çıkması ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği konusunda birçok çalışma başlatılmış ve bu çalışmalar çok farklı

Detaylı

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Karpuzlu

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Dayanak Amaç: Madde 1: Bu Yönergenin amacı İzmir Büyükşehir Belediyesi Arşiv Şube Müdürlüğünün görev ve çalışma

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Temel Ġlkeler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PERSONEL SGK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Toplam Süre : gün 5 saat

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PERSONEL SGK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Toplam Süre : gün 5 saat PERSONEL SGK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 08.01.2015 Toplam Süre : gün 5 saat Gerektiğinde 1 saat 1 saat 1 saat Personelin Fakültemize naklen veya açıktan atanması, ya da nakil, istifa, emeklilik, ölüm gibi

Detaylı

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ 2. RESMİ MÜHÜR YAPTIRMA SÜRECİ 1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ BAŞLAMA Gelen yazının içeriğine göre gerekli cevabı yazıp metnini hazırlamak İlgililerin paraflarını ve imza aşamalarını sağlamak Giden evrak zimmet

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İLE FEDERASYONLARI, BİRLİKLERİ, ODALARI DENETİM KURULLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İLE FEDERASYONLARI, BİRLİKLERİ, ODALARI DENETİM KURULLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.01.1999 Resmi Gazete Sayısı: 23595 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İLE FEDERASYONLARI, BİRLİKLERİ, ODALARI DENETİM KURULLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

ACİL DURUM (TAHLİYE)

ACİL DURUM (TAHLİYE) ACİL DURUM (TAHLİYE) a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele,

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER:

YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER: YANGIN TALİMATI YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER: 1.Elektrik tesisatına ek yük getiren yangın riski yüksek cihazları kullanmayınız. 2.Elektrik tesisatında gerekli ilave veya onarımı mutlaka Teknik elemanlara

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve

Detaylı

2- Her malzemenin kaydı ayrı ayrı yazılacak ve her malzemeye demirbaş numarası verilecektir.

2- Her malzemenin kaydı ayrı ayrı yazılacak ve her malzemeye demirbaş numarası verilecektir. Genelge No : 2 Genelge Tarihi : 17/01/2006 İL-İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA Bilindiği gibi, Devlet malı olan demirbaş eşyaların kullanılması, korunması, sorumlularınca usulüne uygun olarak kayıtlarının

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. Karar No : 19

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. Karar No : 19 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29.03.2012 Karar No : 19 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 -Bu Yönetmeliğin amacı; Torbalı

Detaylı

T.C. ANTALYA İLİ KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ANTALYA İLİ KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ANTALYA İLİ KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ KONUKEVİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ KONUKEVİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ KONUKEVİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1: Bu Yönerge, İstanbul Arel Üniversitesi Konukevine ilişkin yönetim, yararlanma usul ve esasları

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI TAŞINIR MAL KAYIT VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNERGE

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI TAŞINIR MAL KAYIT VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNERGE BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI TAŞINIR MAL KAYIT VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNERGE BURSA-HAZİRAN 2014 Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1. Bu yönergenin amacı, Ajansa ait taşınır malların

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Hastanemizde yangın çıkmadan önce alınacak tedbir ve eğitimler ile yangın anında yapılacak işlemler ve yangın sonrası yapılması gerekenleri belirlemek, yangının erken tespit edilmesini, durdurulmasını,

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ TAHLİYE PLANI

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ TAHLİYE PLANI T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ TAHLİYE PLANI 2012 T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BİNA TAHLİYE PLANI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu planın amacı, Batman Üniversitesi nde olası bir

Detaylı

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 22 Ağustos :34 - Son Güncelleme Pazartesi, 22 Ağustos :34

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 22 Ağustos :34 - Son Güncelleme Pazartesi, 22 Ağustos :34 DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı: 19.11.1986-86/11220 Resmi Gazete:11.12.1986-19308 Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Memurlarının yiyecek yardımından hangi

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ BESYO TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ FORM : D RİSK Taşınırların giriş kaydının yapılması Taşınırların giriş kaydına esas olmak üzere düzenlenen taşınır işlem fişlerinin muhasebe birimine

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Ömer alisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde anım Sağlık Üç aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri TOPLAM SÜR 60 İŞ SÜRCİ er yıl Üç (3) er aylık periyotlar halinde TKYS den harcama yönetim

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; ceza infaz kurumları ile eğitim

Detaylı

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı,kapaklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. Kopya Doküman YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. Kopya Doküman YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ Amaç Madde -1 Bu Yönergenin amacı; BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Şırnak

Detaylı

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Madde 1 - gereken nit. Kapsam. Madde 2 - Hukuki Dayanak. Madde 3 - Madde 4- Belediye: Unvan D

Madde 1 - gereken nit. Kapsam. Madde 2 - Hukuki Dayanak. Madde 3 - Madde 4- Belediye: Unvan D Madde - gereken nit Kapsam Madde - Hukuki Dayanak Madde 3 - Madde 4- Belediye: Unvan D Madde 5- a) b) c) ile kurulur. Madde 6- Madde 7 - rumlarda teknik kurtarma f) 8 Temmuz 964 dekontaminas yapmak, temizlemek

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDATÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDATÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDATÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK Resmi Gazete: 28 Nisan 2006 - Sayı : 26152 MADDE 1 31/1/1973 tarihli ve 7/5734 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -(1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın 2015/8

Detaylı

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 5/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Hastane Müdürü Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1.AMAÇ Bu Prosedürünün amacı; Özel Çevre Hastanesi birimlerini etkileyecek acil durumları tespit etmek, acil

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI 18/1/2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan İSG Kurulları Hakkında Yönetmelik, İSGK kapsamına giren, 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı