KURULUŞ YERİ AÇISINDAN DOĞAN ERDİL YAĞ FABRİKASI (ELAZIĞ)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURULUŞ YERİ AÇISINDAN DOĞAN ERDİL YAĞ FABRİKASI (ELAZIĞ)"

Transkript

1 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 12, Sayı: 2, Sayfa: 47-62, ELAZIĞ-2002 KURULUŞ YERİ AÇISINDAN DOĞAN ERDİL YAĞ FABRİKASI (ELAZIĞ) Doğan Erdil Oil Factory from the View of its Location (Elazığ) Erdal KARAKAŞ * Özet Değişik birçok faktörlerin etkili olduğu sanayi tesislerinde kuruluş yeri, her zaman ilgi çekmiş ve araştırmalara konu olmuştur. Sanayide kuruluş yeriyle ilgili gerek ekonomistler gerekse de coğrafyacılar tarafından bir takım teoriler üretilmiştir. Tüm bu teorilerde üretim ve pazarlama maliyetleri analiz edilerek ortalama maliyetler araştırılır ve kuruluş yerine etkisi bulunmaya çalışılır. Bu çalışmada yağ sanayi işletmesinin yer seçimi ham madde, pazar, ulaşım, kamu vb. faktörler göz önünde tutularak incelenmiş ve bunların getirdiği olumsuzluklar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Anahtar Sözcükler: Elazığ, bitkisel yağ, sanayi kuruluş yeri Abstract The location place for industrial areas has always been interested and has been a topic for reseaches. Some theories on location place for industrial areas were put forward both by economists and geographers. In these theories by analyzing production and marketing costs average cost is estimated and its effect on the location place is found. In this study location choice of oil industry was investigated by taking into consideration raw material, market, transportation etc. And the negative sides of these factors were searched. Key Words: Elazığ, vegetable oil, Location of Industry * ) Yrd.Doç.Dr. Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak. Coğrafya Bölümü, ELAZIĞ.

2 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) GİRİŞ İnsan, hayatını devam ettirebilmek için ihtiyacı doğrultusunda farklı ölçekli sanayi tesislerinde üretilen bir takım ürünleri tüketmektedir. Değişik birçok faktörlerin etkili olduğu sanayi tesislerinde uygun kuruluş yeri, her zaman ilgi çekmiş ve araştırmalara konu olmuştur. Sanayide kuruluş yeriyle ilgili gerek ekonomistler ve gerekse de coğrafyacılar üretim ve pazarlama maliyetlerine dayanan bir takım teoriler üretmişlerdir. Tüm teorilerde, üretim ve pazarlama maliyetleri ele alınarak analiz edilir. İncelemelerde ham maddenin mamul maddeye dönüştürülmesi esnasındaki maliyetle, üretilen mamul maddenin tasarlanan pazar alanlarına sevki için gerekli olan maliyetler, yani en uygun ortalama maliyetler araştırılır (Canatan, 1984, Müftüoğlu, 1973, Reed, 1967). Sanayide dolaylı ve dolaysız diye ikiye ayrılan maliyetlerden ham madde, enerji, yakıt, iş gücü, su temini, pazar dolaylı maliyetler, binalar, makinalar, vergiler, idari harcamalar, reklam, kredi vb leri ise dolaysız maliyetler olarak yorumlanır (Tümertekin, Özgüç 1997, 511). İncelenen Doğan Erdil Yağ Fabrikası da, ayçiçeği bitkisini ham madde olarak kullanmaktadır. Ortalama mm yağış isteyen bir ılıman iklim bitkisi olan ayçiçeği ülkemizin Doğu Karadeniz kıyı kuşağı haricinde, metre yüksekliklere kadar her yerde yetiştirilebilir (Doğanay, 1995, 155). Fakat yağışlarla alınan su miktarı yeterli olmadığında, yüksek verim alınabilmesi için sulama yapmak gerekir. Bitkideki verim düşüşü çiçeklenmeden yaklaşık 20 gün öncesi ve sonrasını içine alan dönemde oluşur. Bu devrede 1-2 sulama ile verim düşüşü önlenebildiği gibi verim artışı da sağlanabilir (Kolsaracı, 2000, 492). Yukarıdaki özelliklerinden dolayı ayçiçeği bitkisinin, Doğu Karadeniz kıyılarında yağış fazlalığından ekimi yapılamazken, ülkemizin güney kesimlerinde yüksek, Doğu Anadolu Bölgesi nde ise düşük sıcaklıklar sebebiyle ekilen üründe verim azalmaktadır. Bitkinin bu özelliğinden dolayı ekim alanı açısından yıllardan beri Marmara Bölgesi, bölgeler arasında ilk sıradadır (Taşan, 1968, 35). Bugün de Türkiye deki ayçiçeği ekim alanlarının % 73 ü Marmara, % 13 ü İç Anadolu, % 10 u Karadeniz, % 3 ü Ege, % 1 i ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri nde yer alır (Aydın, 1997, 93). Türkiye nin toplam ayçiçeği tohumu üretim miktarı, 1998 yılında 860 bin ton olup, bu üretiminin % 73 lük kısmı Marmara Bölgesi nde ve özelliklede Trakya kesiminde üretilmiştir (Kolsaracı, 2000, 488). Türkiye de üretilen bitkisel ayçiçek yağının yaklaşık % lık oranı da yine bu bölgeden elde edilmektedir (Baran, 2001, 15, Binici, 1998, 11, İ.M.K.B, 1996, 13). Bitkideki yağ oranı kabuklu tohumunda % 35, iç kısmında ise % arasındadır (Çoşge, 1999, 91, Bülbül, 1998, 74, Gaytancıoğlu, 1999). Kısaca ayçiçeği 48

3 Kuruluş Yeri Açısından Doğan Erdil Yağ Fabrikas. tohumundan elde edilen yağ oranı % arasında oynamakta, diğer bir ifade ile yağ üretimi esnasında ham madde de % oranında fire meydana gelmektedir (Gaytancıoğlu, 1999, 5). Ayçiçeği bitkisinin tohumundaki yağ miktarının düşüklüğü ve içerdiği yağ oranı ham maddenin verimini ifade etmektedir. Depolama, taşıma ve üründeki nem oranı yanında işletmenin kullandığı teknoloji de (presleme, ekstraksiyon, pre-ekstraksiyon) üretimdeki verimliliği etkilediğinden, imalat esnasındaki ürün kaybı % 4-12 oranında artmaktadır (Gaytancıoğlu, 1999, İ.M.K.B, 1996, 8, Sezgin, 1987, Bayrak, 1995, 89, Aksoy. vd, 1997, 20-21, Demirtaş, 1995, 45, T.Z.O.B, 1978, 250, 1974, 26). Yani ham madde olarak kullanılan ürünün kendi özelliğinden oluşan genel kayıplara uygun depolamamanın, taşımanın, kullanılan teknolojinin ortaya çıkardığı kayıplar da eklendiğinde fire oranı, yukarıda verilen rakamların çok üstüne çıkmakta ve ham maddenin üretim içerisindeki payı % oranına kadar yükselmektedir (Demirtaş, 1995, 36). Bu durum bitkisel yağ sanayisinde fabrika yer seçiminin önemini artırmaktadır. Yukarıdaki nedenlerden dolayı yağ sanayiinde faaliyette bulunan işletmeler, genelde ham yağ üretenler ve rafine yağ üretenler olmak üzere birbirinden bağımsız tesisler olarak farklı yerlerde kurulurlar. Rafine yağ üreten tesisler, yağı, ham yağ üreten tesislerden alır, rafine ederek satışa sunarlar. ve maliyet giderlerini en aza indirmek için de kendi bünyelerinde ham yağ tesisi bulundurmazlar. Bunun için yağ tesisleri genelde 1.Ham yağ 2.Rafine yağ 3.Margarin tesisleri olmak üzere üç grupta toplanır (Yurdagül, 1987, 15, Soyer, 1987, 39). Bugün işletmelerin birbirine bağımlı hale gelmesi ve bunun yarattığı sakıncalar ile maliyetlerde ortaya çıkan olumsuzluklar nedeniyle bitkisel yağ sanayisinde yer alan tesislerin tümünde olmasa da bir çoğunda ham yağ üretim ve rafine tesisi birlikte yer almaktadır. Sadece rafine işlemi yapan yağ tesislerinin kuruluşunda, ham yağ üreten başka bir işletmeden sağlanan ham yağ önem kazanmaktadır. Alınan ham yağ rafine işlemi yapılarak satışa sunulduğundan pazar ön plana çıkmaktadır. Ham ve rafine yağ birimlerinin her ikisini de bünyesinde bulunduran işletmeler önce ham yağ elde edip sonra rafine işlemi yaptıklarından biraz serbestlik kazanırlar. Fakat bu tip tesisler önce ham yağ elde ettiklerinden ham maddenin üretim maliyeti içindeki yüksek oranı nedeniyle ham madde alanları pazar alanlarına göre daha fazla öneme sahip olur.. Bu çalışmada 1995 yılında Türkiye de gıda sanayisi içinde üretimin % 10.8 ni, talebin % 12.2 sini, ihracatın % 10.3 nü, ithalatın % 35.8 lik payını elinde bulunduran, 49

4 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) 1998 yılında 453 trilyon lira tutarında (1998 yılı ortalama döviz kuru ile milyon dolar) üretim gerçekleştiren ve kurulu tesislerinin % 50 i kapasite altında çalıştığı bir sektör içerisinde yer alan bitkisel yağ sanayi tesisini coğrafi görüş çerçevesinde ham madde, işçi, pazar vd. faktörler açısından değerlendirerek tesis kuruluş yeri seçiminin kritiği yapılmaya çalışılmıştır. Elazığ- Malatya karayolunun 25. km sinde yer alan Doğan Erdil Yağ Fabrikası kuruluş yeri açısından değerlendirilmiştir, Fabrika Keban Holding bünyesinde 1973 yılında Sunova adıyla kurulmuş, 1978 yılında üretime geçmiş, ve 1983 yılında krize girerek Sanayi Bakanlığına bağlı Karadeniz Birliğe devredilmiştir (Şekil.1). Şekil:1. Çalışma Alanı Lokasyon Haritası TESİS YERİNİN SEÇİMİNDE ROL OYNAYAN ÖNEMLİ FAKTÖRLER Sanayide tesis yerinin seçiminde ham madde, enerji, yakıt, işgücü, su temini, pazar vb. faktörler işletmenin özelliğine göre değişik ölçüde etkili olmaktadır. İncelediğimiz tesis bitkisel yağ sanayi içinde yer almasına rağmen üretimde kullanılan ham maddenin farklılaşması (çiğit, ayçiçeği, zeytin vb. yağlı tohumlar) ve bunların sahip oldukları özellikler nedeniyle (yetişme şartı ve alanı, bitkideki yağ oranı, kullanım alanı vb) sektör içindeki kuruluşlar arasında dahi bir takım teknik farklılıklar bulunmaktadır. 50

5 HAM MADDE ALANLARI VE TEMİN DURUMU Kuruluş Yeri Açısından Doğan Erdil Yağ Fabrikas. Ham madde, sanayi tesisinin kuruluş yerinin seçiminde, işletmenin özelliğine ve kullanılan teknolojiye göre farklı ölçülerde etkiler yapar. Türkiye deki toplam ayçiçeği ekim alanlarının % 1 lik oranını Güney Doğu Anadolu bölgesiyle birlikte elinde bulunduran Doğu Anadolu Bölgesi bazı değişimlere rağmen geçmişteki tahıl ağırlıklı üretim desenini günümüzde de korumaktadır (Tümertekin, 1986, 32).Doğu Anadolu Bölgesi genelinde 1961, Doğan Erdil Yağ Fabrikasının yer aldığı Elazığ ilinde ise 1975 yılına kadar ayçiçeğinin, ekonomik olarak ekiminin yapılmadığını görüyoruz. Bu yıllardan itibaren Doğu Anadolu Bölgesindeki bazı illerde deneme amaçlı küçük çaplı ekimler yapılmış fakat yeterli randıman alınamamıştır. Doğan Erdil Yağ Fabrikasının ayçiçeği için bir pazar oluşturması ve işletmenin ham madde temini için yaptığı desteklemelerde bölgedeki üretim artışını fazla etkilememiştir.tablo.1 de görüldüğü üzere döneminde en yüksek üretim Doğu Anadolu Bölgesi genelinde ton, Elazığ ilinde ise tonda kalmıştır (Tablo.1). Fabrikanın yıllık çekirdek kırma kapasitesi , ham yağ rafine kapasitesi ise tondur. Tesis kapasitesi göz önünde bulundurulduğunda, gerek Elazığ ilinin gerekse de Doğu Anadolu Bölgesinin üretim miktarları, ihtiyacın oldukça altındadır. Ulaşım masrafları vb. maliyetler göz ardı edilerek Doğu Anadolu Bölgesinin ürettiği tüm ürün toplansa dahi fabrikanın 3/1 lik kapasitesini ancak karşılayabilmektedir. Tablo 1: Yıllara Göre Türkiye ve Doğu Anadolu Bölgesi Ayçiçeği Ekim ve Üretim Miktarları ( ). Yıllar Türkiye Doğu Anadolu İLLER Bölgesi Elazığ Erzurum Kars Malatya Muş Diğerleri Ekim Alanları (hektar). 2. Üretim Miktarları (ton). Ham madde üretiminin bölge içindeki yetersizliği, ayçiçeğinin kendi özelliği ve fabrikanın yapısı, tesis kuruluş yeri seçimini önemli hale getirmektedir.doğan Erdil Yağ Fabrikası önce ham yağ elde edip sonra rafine işlemi gerçekleştirdiğinden ham yağ üretimi ön plana çıktığı için kuruluş yeri tercihinde ham madde alanlarına yakınlık daha fazla önem. kazanmaktadır. Fabrikanın, Doğu Anadolu bölgesinden ham madde temini, bölgedeki üretim yetersizliği nedeniyle zorlaşmakta ve, diğer alanlardan ham madde getirilmesi zorunlu hale gelmektedir.. Bu da, ulaşım konusunda üzerinde durulacağı gibi 51

6 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) ulaştırma maliyetinin, toplam maliyete olan etkisi nedeniyle ham maddenin işletmeye geliş maliyeti daha da yükseltmektedir. Sanayi tesislerinin üretim esnasında kullandıkları malzeme çeşidi ve oranı, sanayi koluna ve işletmenin özelliğine göre farklılaşmaktadır. Tesiste kullanılan malzemenin kuruluş yapılan alandan fazla miktarda temin edilmesi kuruluşun yer seçimindeki başarısını göstermektedir. İncelediğimiz Doğan Erdil Yağ Fabrikasının üretimde kullandığı ham madde ve ürünlerin büyük bir kısmını kuruluş yaptığı Doğu Anadolu bölgesinden(yerel malzeme miktarı) ziyade diğer bölgelerden temin ettiği dikkati çeker (Tablo.2-3). Yerel Su Arazi Elektrik İşçi Tablo 2: Tesisin Kullandığı Ham madde Çeşidi ve Temin Alanları Yerel Olmayan Ayçiçeği * (% 96 oranında kuruluş alanı dışında) Solvent İzmit Kostik asit İzmit Sitrik asit İzmit Fosforik asit İzmit Perlit İstanbul, İzmir Sac, teneke Ereğli Plastik Adana Yakıt (mazot vs) Batman, Mersin Nitekim ham maddenin temin alanlarına baktığımızda 4 bölgenin ağırlık kazandığı fakat bunlar içinde kuruluş yapılan Doğu Anadolu bölgesinin malzeme teminindeki katkısının en alt seviyelerde yer aldığı görülür (Tablo.3, Şekil.2). Bu olumsuzluk ham maddesi tarımsal ürünlere dayalı yağ sanayi- için oldukça büyük bir dezavantaj yaratır. Zira üretimde kullanılan ana ürün ayçiçeğinin % 96 lık bölümünün dışarıdan getirildiği ve işlem esnasında meydana gelen fire miktarının fazlalığı göz önünde bulundurulduğunda işletmenin ekonomikliği büyük oranda azalır. Bütün bunlar tesis, kuruluş yeri seçiminde bazı hatalar yapıldığının ve işletmenin uygun yere kurulmadığının bir delilidir. Tablo 3: Tesisin Kullandığı Ayçiçeği Temin Alanları ve Miktarı ( ). Bölgeler Miktar (Kg) % Karadeniz İç Anadolu Güneydoğu Anadolu Doğu Anadolu Toplam

7 Kuruluş Yeri Açısından Doğan Erdil Yağ Fabrikas. ÜRETİM Tesiste üretilen mamul madde, ayçiçeği bitkisinin tohumundan elde edilen ham yağın rafine edilmesiyle üretilen ayçiçek yağıdır. Yağ üretim işlemi sonunda geriye, küspe olarak nitelendirilen artık ürün kalır, küspe içinde önemli miktarda yağ ihtiva ettiğinden yem sanayisinin önemli bir girdisi olarak göze çarpar (Doğanay, 1989, 90, Aksoy, 1997, 25). Küspedeki yağ oranı % 2.5 civarında olması gerekirken, bu oran ülkemizde % 4.5 lara kadar yükselmekle birlikte işletmede uygulanan teknolojiye göre % 1-3 arasında değişmektedir (Binici, 1998, 13, Bayrak, 1995, 89). Görüldüğü gibi ham maddedeki yağ oranının düşüklüğü yanında işlem esnasında da bir kayıp olması üretimdeki firenin artmasına neden olmaktadır. Bitkisel yağ sanayisinde ülkemiz genelinde kurulu kapasite ülke ihtiyacının oldukça üstünde bulunmasına rağmen, ham madde yetersizliği vb. sebeplerden, genelde birçok tesis geçmiş yıllardan beri tam kapasite çalışma imkanına sahip değildir ve kapasite kullanım oranı % 50 nin altında seyretmektedir (Emiroğlu, 1993, 24, Binici, 1998, 13, Üstün, 2000, 49, Aksoy, vd, , T.Z.O.B, 1978, 248). Bu durum incelediğimiz Doğan Erdil Yağ Fabrikasında da kendini gösterir. Tesisteki kapasite kullanım oranını iki yönden ele almak gerekir. İlki sadece ham yağ işleme kapasitesinin kullanılmasından doğan oran, diğeri ise rafine kapasitesinin kullanılmasının da dahil edildiği toplam kapasite oranı. Araştırmamıza konu olan Doğan Erdil Yağ Fabrikası, ayçiçek yağının dışında diğer yağları da rafine edebilme özelliğine sahip olan bir tesistir. Ancak, sadece konumuz itibariyle ham yağ kapasitesini ele aldığımızda, tablo:4 de görüleceği gibi tesis, hiçbir zaman kurulu kapasiteye ulaşamamıştır. 53

8 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) ULAŞIM Tablo 4: İşletmenin Çalışma Sezonu ve Kapasite Kullanım Oranı Çalışma Sezonu Yıl Kapasite Kullanım Oranı % Doğan Erdil Yağ Fabrikası Elazığ- Malatya karayolu üzerinde, demiryolu güzergahına yakın bir konumda kurulmuştur. Kısaca hem demiryolu hem de karayolu ulaşım hatlarıyla bağlantıya sahiptir. Yaptığımız inceleme ve hesaplarda demiryolu, karayolu sektörüne göre % 25 daha ucuzdur. Fakat ham madde alım merkezlerinin hepsinde demiryolu güzergahının bulunmaması, yükleme boşaltma masrafları, zaman açısından gösterdiği olumsuzluklar nedeniyle, bugün işletme, gerek ham madde ve gerekse de mamul madde taşınmasında karayolundan yararlanmaktadır. Örneğin 20 tonluk bir malın 615 km baz alındığında 2001 fiyatlarına göre TCDD da ulaştırma maliyeti TL iken (gönderilen malın değeri üzerinden alınan % 0.1 lik sigorta bedeli hariç) (TCDD, 2001) aynı mesafe, karayolu ile anlaşmalı şirketler tarafından TL maliyetle taşınmaktadır. Görüldüğü gibi işletme sadece iki tür ulaşım sektörünü kullanma olanağına sahip olduğu halde, bir takım olumsuzluklar nedeniyle, sadece birinden yararlanmaktadır. Yurtdışından ham madde tedarikinde diğer alanlarda kurulu işletmelere göre elverişsiz bir konumdadır. Zira gerek Akdeniz gerekse Marmara bölgesindeki işletmeler ucuz sektör olan deniz yoluyla dışarıdan malzeme temin avantajını ucuz bir maliyetle sağlarlarken, işletmemiz ham madde ve çeşitli malzemeyi uzun bir karayolu bağlantısıyla getirme mecburiyetinde olduğundan maliyet artmaktadır. Bu durum da ister istemez rekabeti de olumsuz yönde etkileyecektir. PAZAR Pazar konusunu iki cephede ele almak gerekir; İlki diğer firmalarla olan rekabet, ikincisi ise tüketici kitlenin tercih ve istekleridir. Rekabet açısından düşünüldüğünde Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum da bulunan margarin ve ham yağ üretebilen bir tesis dışında, kendisine rakip tesis yer almamaktadır. Fakat sektör içerisinde Türkiye genelinde Marmara ve bilhassa Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz de yer alan çiğit işleyerek pamuk 54

9 Kuruluş Yeri Açısından Doğan Erdil Yağ Fabrikas. yağı üreten tesislerle rekabet söz konusudur. Zira bu tesisler çiğit üzerinde bulunan linteri (kısa pamuk elyafı) almak için gerekli ünitelere sahip olduklarından çiğit yanında diğer yağlı tohumları da işleyebilme özelliklerinden dolayı büyük bir rakip olarak gözükmektedirler (Dinçer, 1984, 42-43). Alandaki talep seviyesini, alan içindeki nüfus miktarı ve bu nüfusun yer aldığı yerleşim birimi (Kırsal ve kentsel tüketim miktarları ile tüketilen yağ tipi farklılıklar arz eder), nüfusun alım gücü, tüketim alışkanlıkları, mevsim durumu gibi faktörler önemli ölçüde etkiler. Nüfus ve alım gücü açısından bölge pek parlak durumda değildir (Tablo.5). Tablo 5: Yıllara Göre Bölge Nüfusları Yıllar Marmara Ege Akdeniz İç Anadolu Karadeniz D.Anad. G.D Anad Tüketici alışkanlıkları açısından incelediğimizde toplam yağ tüketiminde Türkiye ortalaması kg arasında oynamakta (Uçar, 2000, Mert, 1994, 24) iken Doğu Anadolu bölgesinin de içinde yer aldığı alanın Türkiye ortalamasının üzerinde bir rakama sahip olduğu görülür. Fakat toplam yağ tüketimi içerisinde katı yağ tüketimi, bitkisel yağ tüketimine göre oran açısından oldukça yüksektir. Bölgemizde bitkisel yağ tüketimi Türkiye nin diğer bölgelerine göre alt seviyelerde kalmaktadır (Tablo.6). Yapılan araştırmada toplam sonuç her ne kadar doğudaki iki bölgemizi içine alıyorsa da oranları yarı yarıya alsak dahi yinede pazar bakımından ülkemizdeki en zayıf bölge kimliği ile karşılaşırız. Burada fabrikamızın Doğu Anadolu da ki bölgesel pazara yakın olma avantajından bahsedebilmemize rağmen, ülke pazarı açısından uzaklığa bağlı olarak bir dezavantaj da söz konusudur. Tablo 6: Türkiye ve Bölgelere Göre Kişi Başına Yıllık Yağ Tüketim Miktarları ve Cinsleri (Uçar,2000,9) Bölgeler Türkiye Marmara Ege Akdeniz Karadeniz İç Anadolu Doğu ve G.Doğu Anadolu Toplam (Kg) Katı yağ Hayvansal Margarin Bitkisel yağ Ayçiçek Mısırözü Zeytinyağı Nitekim bu olumsuzluğu, işletmenin ürettiği ürünleri pazarladığı alanların bölgesel dağılışı da ortaya koymaktadır (Tablo.7). Doğan Erdil Yağ Fabrikası, yağ ve küspe olmak 55

10 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) üzere iki ürünün satışını gerçekleştirmektedir. Küspe satış alanı yem fabrikalarının talebine göre değiştiği için, yağ satış alanlarından daha geniş sahalara uzanabilmekte, yağ satışlarında yukarıda saydığımız etmenler nedeniyle alan biraz daha daralmakta ve yakın çevre ön plana çıkmaktadır (Şekil.3). Tablo7: Tesisin Bölgelere ve İllere Göre Ürün Satışı (2000) Bölgeler Yağ Satışı Küspe Satışı Doğu Anadolu Malatya, Elazığ, Muş, Van Elazığ, Malatya, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Van, Ağrı, Muş, Bingöl Güneydoğu Anadolu Diyarbakır, Gaziantep, Gaziantep, Urfa Adıyaman İç Anadolu Kayseri, Sivas Ankara, Kütahya, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri Karadeniz Tokat, Çorum, Bayburt, Bolu Akdeniz Adana İŞÇİ İşçi sayısı bakımından işletmede yıllar itibariyle bir azalma söz konusudur (Tablo.8). Bu azalma esas itibariyle tesiste maliyetleri azaltmak amacıyla personel taşınması, yemekhane, ham madde ve mamul madde sevkıyatında özel sektörden faydalanmasından ileri gelmektedir. İşletmede sektörün genel özelliği dikkat çeker ki bu da erkek personel sayısının bayan personel sayısından oldukça fazla olmasıdır. Çalışan bayan personel büro hizmetlerinde çalışan elemanlardan oluşmakta ve üretim kademesinde yer almamaktadırlar. İşletmedeki personelin % 96 dan fazlası Elazığ lı olup, 56

11 Kuruluş Yeri Açısından Doğan Erdil Yağ Fabrikas. başka memleketlerden gelen personel sayısı çok düşüktür. Temininde en çok zorlanılan personel teknik elemanlar olarak göze çarpmaktadır. Tablo 8: Yıllara Göre Tesiste Çalışan İşçi Miktarları ( ) Yıllar Toplam Erkek Kadın Yıllar Toplam Erkek Kadın ENERJİ VE SU Tesiste, elektrik ve akaryakıt olmak üzere iki tip enerji kullanılmaktadır. Bunlardan TEK ten sağlanan elektrik enerjisi üretim aşamasında makinaların çalıştırılması ve aydınlatma işlemlerinde kullanılmakta, akaryakıt ürünü fueloil ve mazot ise ısınma ve üretim aşamasında buhar elde etmede kullanılır. Zaman zaman üretim aksamasına neden olan elektrik kesintileri dışında bu kaynaklarda pek problem yaşanmamaktadır. Tesis, üretim esnasında soğutma, malzeme yıkama ve buhar elde etmek için kullandığı suyu kendisine ait kuyulardan temin ettiği için su açısından herhangi bir problemi bulunmamaktadır. DEVLETİN ETKİSİ Klasik kuruluş yeri teorisi açısından ham maddenin ağırlığından fazla kaybetmesi halinde tesis ham madde kaynağına yakınlaşmak zorundadır ve bugün kurulu olanlarında büyük bir kesiminin yine ham madde üretim alanlarında yer alması da bu nedendendir (Kara, 1990, 212, Tümertekin, 1969, 61, Soğancılar, 1986, 35, Dinler, 1994, 53). İşletmemiz için de aynı durum geçerli olduğu halde, yeterli inceleme yapılmadan karar verilerek yanlış yer seçimi yapılmıştır. İşletmeciyi yanlış karara iten nedenleri tespit edebilmek için devletin sunduğu kolaylıkları, teşviki veren kamu kurumu, projeyi gerçekleştiren firmanın etkisini incelemek gerekir. Vergi ve devlet yardımlarının sanayinin gelişmesi ve kuruluş yeri seçimindeki önemli rolü nedeniyle (Tümertekin, 1969, 101), Ülkemizde ekonomik ve toplumsal gelişmeyi yönlendirmek için kalkınma planları hazırlanmaktadır (Özgüç, 1986, 41).Bu çerçevede Devlet Planlama Teşkilatı yatırımlar konusunda tüm ülke genelinde bölge ve illere yapılacak yatırımların türünü ve destek sağlanacak (kredi, vergi kolaylığı vb.) sektörler ile faaliyetleri belirlemektedir. Bu kararlar alınırken, o alan veya bölgenin toplam üretim değerleri baz alındığından bazı hatalara düşülmektedir. Zira gerek il 57

12 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) gerekse bölge ölçeğinde olsun, elde edilen ürünlerin toplam üretim miktarları ele alınmaktadır, Fakat bu alan veya alanların birçok alt ünitelerden (iller, ilçeler, köyler) oluştuğu dikkate alınmadığından toplam üretim miktarının birçok değişik birimlerden farklı oranlarda elde edildiği ve bunların genel toplam olduğu göz ardı edilmektedir. Mesela Elazığ ili ayçiçeği üretim miktarına göre işlem yapıldığında hataya düşülecektir. Zira 9152 km² büyüklüğündeki alanı bünyesinde barındıran Elazığ ilinde birbirinden farklı büyüklükte tarım alanlarına, ürün desenine, verimliği sahip 11 ilçe 569 köy yer almaktadır. Değerlendirilmeye tabii tutulan bu üretim miktarı yerleşmelerin hepsinden sağlanmaktadır yukarıda belirttiğimiz özellik ülke ve bölgeler içinde geçerliliğini korumaktadır.birbirinden çok farklı karakterlere sahip bu ünitelerin ulaşım durumu, alan büyüklüğü, kullanılan üretim teknolojisi, üretilen ürünün ne kadarının üretici kitle tarafından tüketildiği vb. konular göz önünde bulundurulmadığı için tesis kuruluş yeri ve faaliyet konusunda hatalar yapılmaktadır. Gerçi ülke, bölge gibi geniş bir sahayı içine alan çalışmalarda, sanayi veya tarım potansiyelinin değerlendirilmesinde o alanın toplam üretim rakamlarını almanın dışında başka bir alternatifin bulunmadığı dikkate alınırsa, bu bilgilerin alt detaylarda ayrıca incelenmesinin gerekliliği açıkça ortaya çıkmaktadır. Detay incelemeyi de yatırımcı için çalışan firmanın göz önünde bulundurarak yapması gerekmektedir. Zaten ülkemizde çeşitli şekillerde problemler yaşayan sanayi tesislerinin bir çoğunun kuruluşlarında bu hususlara yeterince dikkat edilmediğini görebilmekteyiz. Bu tür detay incelemeler yerine, kalkınma planlarında ve alan analizlerinde verilen toplam üretim değerleri ve potansiyel ekim alanları dikkate alınarak işlem gerçekleştirildiğinden sık sık hataya düşülüyor. Zira potansiyel durum ileride imkan ölçüsünde olabilecekleri verdiğinden uygulanabilirliği net değildir. Örneğin IV.5. Yıllık Kalkınma Planında Doğu Anadolu bölgesinde yaklaşık hektarlık pancar ekimi için kullanılan sulamalı tarım alanlarında ayçiçeği ekimi yapılabileceği belirtiliyor (Dinçer, 1984, 96). Fakat o yöre çiftçisinin başka bir ürünü ekme eğilimi, ürünün verim durumu, çiftçinin eline geçecek para, kullanılan teknolojiler hesaba katılmadığından, bu tahminlere göre yapılan yatırımlar da ülkemizdeki birçok işletmelerde görüldüğü üzere bir takım problemleri de beraberinde getirmektedir. Nitekim bulunduğumuz bölge dahilinde toplam ekim alanlarının verilen bu rakamların çok altında kalmış olması da bizi destekler niteliktedir Devlet, sanayici için bir takım teşvikler vermektedir. Mesela olağanüstü hal bölgesinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde vergi teşvikleri de (gelir ve kurumlar vergisinden işçi çalıştıran işletme % 40, çalışanların gelir vergisinden iki yıl erteleme, vergi, resim ve harç bedellerinde indirim, sigorta prim indirimi, bedelsiz yatırım 58

13 Kuruluş Yeri Açısından Doğan Erdil Yağ Fabrikas. yeri vb) bir takım avantajlar kazandırdığından, kuruluş esnasında yukarıda belirtilen detaylara dikkat edilmediği ortaya çıkmaktadır. Zira ülke genelinde önceki yıllarda kurulanlarda yaşanan bu tür problemlerin farkına varılmış olsa gerek ki tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan bakanlar kurulunun 88/13458 sayılı karar ekinde bitkisel ham ve rafine yağ tesisleri kalkınmakta öncelikli yöre haricinde teşvik edilmeyen yatırım konusu olarak belirtilmiş (Türkiye Kalkınma Bankası, 1989, 7) ve sonraları bu çerçeve daha da daraltılmıştır. Nitekim bunun sonucunda bölgemiz için 1997 yılında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası tarafından yayınlanan potansiyel yatırım alanları konusundaki çalışmada da bu sektörü göremiyoruz (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, 1997, 63-66). SONUÇ İncelememize konu teşkil eden Doğan Erdil Yağ Fabrikası da, yukarıda belirttiğimiz unsurlar göz önünde bulundurulmadan, genel potansiyel değerlendirmeler ışığında yapılan yetersiz detay çalışmalar sonucunda devlet tarafından sağlanan kolaylıklar ve teşvik neticesinde kurulmuştur. Bu nedenle fabrika, kuruluşundan itibaren saydığımız sebepler doğrultusunda ham madde sıkıntısı çekmiş, bu sıkıntıyı hafifletmek içinde alandaki çiftçilere destek vererek ürün ekimini artırmaya çalışmış fakat bunda da başarılı olamamıştır. Sonuçta ham madde sıkıntısını Karadeniz Birlik ten temin ederek gidermeye çalışmış, fakat borçlarını ödeyemeyince Sanayi Bakanlığı na bağlı Karadeniz Birlik işletmelerine devredilmiştir. Bugün tesis 94 çalışanıyla çalışmasına devam etmektedir. Tarıma dayalı sanayi işletmelerinde tarımsal ham maddenin ve sanayi kolunun özelliğine (ham yağ, iplik, kumaş vb) göre kuruluş yeri seçiminde farklılıklar bulunmaktadır. Kuruluş yeri seçimi, alandaki toplam üretim miktarı ve potansiyel ekim alanlarına göre değil bilhassa sahada yapılacak detay çalışmaların sonucuna göre seçilmeli ve ayrıca bu çalışmalarda ham madde, pazar, işçi, su, arazi vb faktörler de göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir. İşletme, mevsimlik olarak sağlanan, kolay bozulabilen, kalitesinde belirsizliklerin olduğu tarıma dayalı bir ürünü ham madde olarak kullanmaktadır. İşletmenin kullandığı ham maddenin ağırlığından kaybetmesi diğer bir ifade ile % oranında bir firenin olması ham madde alanının lokasyonunu ön plana çıkarmaktadır. Bu durumda tarıma dayalı sanayi işletmelerinde kuruluş yeri seçiminde, işletmenin kullandığı tarım ürününün tesisin kurulacağı alanda yeteri kadar üretilip üretilmediğinin kontrol edilmesi yanında, o alanda uzun yıllara dayalı üretim miktarlarının incelenmesi gerekir. Bu yönden 59

14 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) baktığımızda geçmiş yıllara ait alandaki üretim durumu net olarak incelenmemiş demektir. Zira yaptığımız incelemede uzun yıllar içinde Doğu Anadolu Bölgesinde ayçiçeği tarımının istikrarlı olmadığı ve yeteri ölçüde ürün üretilmediği görülmektedir. Kısaca tesis yeri seçiminde, 1. Kuruluş yapılacak bölge veya alanda ham maddenin yıllar itibariyle üretim miktarı, sürekliliği ve özelliği, 2.Ham maddenin temin edileceği yerleşim alanlarının sayısı, ulaşım kolaylığı açısından aralarındaki mesafe miktarı ve kullanılacak yolun niteliği gibi birtakım özelliklerinin bilinmesi, 3.Sahadaki üreticinin sahip olduğu ve tarımda kullandığı teknolojik yapı ile bunun tarımsal üretim üzerine olan etkisi, 4.Üreticinin, yeni ürün ve teknolojik yeniliklere, gelişmelere açık olup olmaması ve buna karşı takındığı tavır, 5.Üreticinin ürettiği ürünü değerlendirme şekli, (kendi ihtiyaçları için tükettiği ve pazara sunduğu miktarın oranı) kısaca buradaki üretimin geçimlik veya ticari yönünün bilinmesi, 6.Oluşabilecek olumsuz şartlar karşısında alternatif ham madde temin alanlarının bilinmesi ve değerlendirilmesi, 7.Yurtiçi, yurtdışı pazar alanları ve tüketicilerin özelliklerinin bilinmesi, 8.Diğer üretici firmalarla olan rekabet durumu, gibi değişik faktörlerin detay incelemelerle tespit edilmesinin gerekliliği açıkça ortaya çıkar 60

ELAZIĞ ŞEHİR NÜFUSUNDA TURİZM EĞİLİMİ

ELAZIĞ ŞEHİR NÜFUSUNDA TURİZM EĞİLİMİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 11, Sayı: 1, Sayfa: 57-85, ELAZIĞ-2001 ELAZIĞ ŞEHİR NÜFUSUNDA TURİZM EĞİLİMİ Tourism Tendency in City Population

Detaylı

Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir

Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir izlediği görülmektedir. İlin KBGSYİH sında kriz dönemlerine

Detaylı

TÜRKİYE DE BİTKİSEL YAĞ SANAYİNDEKİ GELİŞMELER VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER. H.Ebru ONURLUBAŞ Yrd.Doç.Dr.Halil KIZILASLAN

TÜRKİYE DE BİTKİSEL YAĞ SANAYİNDEKİ GELİŞMELER VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER. H.Ebru ONURLUBAŞ Yrd.Doç.Dr.Halil KIZILASLAN TÜRKİYE DE BİTKİSEL YAĞ SANAYİNDEKİ GELİŞMELER VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER H.Ebru ONURLUBAŞ Yrd.Doç.Dr.Halil KIZILASLAN Mayıs 2007 ANKARA ÖNSÖZ Türkiye sosyal, kültürel ve ekonomik değişim süreci yaşamaktadır.

Detaylı

NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ

NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ E. Günel 1, M.E. Çalışkan 2, A.İ.Tortopoğlu 3, N. Kuşman 4, K.M. Tuğrul 5, A. Yılmaz 6, Ö. Dede 7, M. Öztürk 6 ÖZET Geleneksel sınıflandırmaya göre nişasta ve şeker grubunda

Detaylı

BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ

BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ Mayıs 2005 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 2 2. BUĞDAY ÜRETİM VE TÜKETİMİ... 2 2.1. Dünya Buğday üretimi... 2 2.3. Dünya Buğday Tüketimi... 4 2.4. Türkiye Buğday Üretimi...

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR BİTKİSEL SIVI YAĞLAR SEKTÖR ARAŞTIRMASI Mustafa TOSUN GA/03-1-2 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Ocak 2003 Ankara İÇİNDEKİLER SAYFA NO GİRİŞ... 1 1. SEKTÖRÜN VE ÜRÜNÜN

Detaylı

BÖLGESEL KALKINMA VE YATIRIM TEŞVİKLERİ: TOKAT İLİNDE BİR UYGULAMA

BÖLGESEL KALKINMA VE YATIRIM TEŞVİKLERİ: TOKAT İLİNDE BİR UYGULAMA BÖLGESEL KALKINMA VE YATIRIM TEŞVİKLERİ: TOKAT İLİNDE BİR UYGULAMA Rüştü YAYAR *1 Yusuf DEMİR ** ÖZ Teşvikler, genel ekonomi politikasının en önemli uygulama araçlarından biri olup ekonomik birimleri belirli

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DEKİ UN VE UNLU MAMUL İŞLETMELERİNİN PAZARLAMA YÖNETİMLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: EDİRNE ÖRNEĞİ HAZIRLAYAN:Volkan

Detaylı

1.1 Araştırmanın Amacı ve Önemi

1.1 Araştırmanın Amacı ve Önemi 1. GİRİŞ Tarım eskiden olduğu gibi günümüzde de ekonominin önemli üretim kollarından biri olarak faaliyetini devam ettirmektedir. Bu önem, nüfusumuzun büyük bir kısmının tarımsal faaliyetle uğraşarak üretimde

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 0 / 48 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

i T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞ-YL-2006-0002 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI'NDA (İMKB) İŞLEM GÖREN GIDA SEKTÖRÜ ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ VE ÖZSERMAYE

Detaylı

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ TEKNİK DESTEK YARARLANICISI Konya /Ereğli Ticaret Borsası YÜKLENİCİ

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU

TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU 2013 TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU 2013 ISBN: 978-605-137-388-1 TOBB Yayın No: 2014/230 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR YEM SEKTÖRÜ SA/99-2-8 HAZIRLAYAN FULYA BAYRAKTAR KIDEMLİ UZMAN ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Nisan 1999 ANKARA TKB MATBAASI İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. SEKTÖRÜN VE

Detaylı

Sanayi Sektörü Mevcut Durum Raporu

Sanayi Sektörü Mevcut Durum Raporu Dicle Bölgesi (TRC3) Sanayi Sektörü Mevcut Durum Raporu T.C. Dicle Kalkınma Ajansı 2010 İçindekiler TABLO LİSTESİ...3 ŞEKİL LİSTESİ...3 SUNUŞ...4 1. BÖLGE SANAYİSİNİN GELİŞİMİ...4 2. ÜRETİM YERİNE GÖRE

Detaylı

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI HAZIRLAYANLAR Rekabet Başuzmanı Kürşat ÜNLÜSOY Rekabet Uzman Yardımcısı Ebru İNCE Rekabet Uzman Yardımcısı Fethullah GÜLER 3. Daire Başkanlığı Ankara 2010

Detaylı

KOBİ LERDE PAZARLAMA VE PERAKENDECİ İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KOBİ LERDE PAZARLAMA VE PERAKENDECİ İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI KOBİ LERDE PAZARLAMA VE PERAKENDECİ İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA DENİZ BAŞ YÜKSEK

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 1.1. Projenin Gerekçesi... 6 1.2. Proje Hakkında Özet Bilgiler... 6 1.2.1.Projenin Adı:... 6 1.2.2.

Detaylı

SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR DERİ VE DERİ İŞLEME SANAYİİ SEKTÖRÜ. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mayıs 2004 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. DERİ VE DERİ İŞLEME SANAYİİ SEKTÖRÜ SA / 04-3-7

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÖLGESEL GELİŞMİŞLİK FARKLILIKLARI, DOĞU ANADOLUNUN BÖLGESEL GELİŞMEDEKİ YERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÖLGESEL GELİŞMİŞLİK FARKLILIKLARI, DOĞU ANADOLUNUN BÖLGESEL GELİŞMEDEKİ YERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÖLGESEL GELİŞMİŞLİK FARKLILIKLARI, DOĞU ANADOLUNUN BÖLGESEL GELİŞMEDEKİ YERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Nisan 2012 Hazırlayanlar: Bayram Ali EŞİYOK Kıdemli Uzman

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ

DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Cemal DOĞAN

Detaylı

Afyonkarahisar İli, Potansiyel ve Alternatif Yatırımların Belirlenerek, Ön Fizibilitelerinin Hazırlanması Projesi OCAK 2013

Afyonkarahisar İli, Potansiyel ve Alternatif Yatırımların Belirlenerek, Ön Fizibilitelerinin Hazırlanması Projesi OCAK 2013 Afyonkarahisar İli, Potansiyel ve Alternatif Yatırımların Belirlenerek, Ön Fizibilitelerinin Hazırlanması Projesi OCAK 213 Zafer Kalkınma Ajansı Development Agency Bu Proje T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Tarafından,

Detaylı

MUŞ BİTKİSEL YAĞ ÜRETİM TESİSİ YATIRIM FİZİBİLİTESİ FUAT ÖZKAN

MUŞ BİTKİSEL YAĞ ÜRETİM TESİSİ YATIRIM FİZİBİLİTESİ FUAT ÖZKAN MUŞ BİTKİSEL YAĞ ÜRETİM TESİSİ YATIRIM FİZİBİLİTESİ FUAT ÖZKAN SEKTÖREL/EKONOMİK DEĞERLENDİRME Sektör ve Ürünün Tanımı Sektörün Tanımı ve Sınıflandırması Rafine bitkisel sıvı yağ üretimi, DPT sektör sınıflandırmasına

Detaylı

TÜRKİYE VE KONYA DA HAYVANCILIK SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE VE KONYA DA HAYVANCILIK SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE VE KONYA DA HAYVANCILIK SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ KONYA 2009 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER.ii GİRİŞ iii TABLOLAR LİSTESİ..iv

Detaylı

HENDEK TE SANAYİNİN YAPISI VE DAĞILIŞI ÖZET

HENDEK TE SANAYİNİN YAPISI VE DAĞILIŞI ÖZET ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 4, Article Number: 4A0013 NATURE SCIENCES Received: February 2009 Accepted: September 2009 Series : 4A ISSN : 1308-7282 2009

Detaylı

DOĞU ANADOLU PROJESİ (DAP) VE TARIMSAL KALKINMAYA ETKİLERİ

DOĞU ANADOLU PROJESİ (DAP) VE TARIMSAL KALKINMAYA ETKİLERİ DOĞU ANADOLU PROJESİ (DAP) VE TARIMSAL KALKINMAYA ETKİLERİ Prof.Dr. A.Vahap YAĞANOĞLU (1) ÖZET Bu çalışma, Doğu Anadolu Projesi nin (DAP); amacı, kapsamı, son durumu, kapsadığı iller, tarım ve kırsal kalkınma

Detaylı

KOBİ LERİN KARŞILAŞTIKLARI YAPISAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ)

KOBİ LERİN KARŞILAŞTIKLARI YAPISAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ) KOBİ LERİN KARŞILAŞTIKLARI YAPISAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ) STRUCTURAL PROBLEMS FACED BY SMEs AND PROPOSED SOLUTIONS (DIYARBAKIR EXAMPLE) Öz Abdulkadir BİLEN 1 Hasan SOLMAZ 2 Ekonominin

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE'DE UYGULANAN YATIRIM TEŞVİKLERİ VE DİYARBAKIR BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA Yasemin ÖZDAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA 29 T.C.

Detaylı

KARABÜK ESKİPAZAR METAL VE METAL ÜRÜNLERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖN ARAŞTIRMA VE BİLGİLENDİRME RAPORU

KARABÜK ESKİPAZAR METAL VE METAL ÜRÜNLERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖN ARAŞTIRMA VE BİLGİLENDİRME RAPORU KARABÜK ESKİPAZAR METAL VE METAL ÜRÜNLERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖN ARAŞTIRMA VE BİLGİLENDİRME RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ Karabük, 03.04.2015 İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri, üretim firmalarının

Detaylı