Sar göl Fay Zonu Boyunca Meydana Gelen Deformasyonlar n Nedenleri Üzerine Bir Ara t rma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sar göl Fay Zonu Boyunca Meydana Gelen Deformasyonlar n Nedenleri Üzerine Bir Ara t rma"

Transkript

1 Jeoloji Mühendisli i Dergisi 35 (2) Ara t rma Makalesi / Research Article Sar göl Fay Zonu Boyunca Meydana Gelen Deformasyonlar n Nedenleri Üzerine Bir Ara t rma An Investigation on the Causes of Deformations Formed Along the Sar göl Fault Zone M. Yalç n KOCA, Hasan SÖZB L R, Bora UZEL Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisli i Bölümü, Buca, ZM R ÖZ Geli (received) : 10 May s (May) 2011 Düzeltme (revised) : 05 Temmuz (July) 2011 Kabul (accepted) : 06 Temmuz (July) 2011 Bu çal mada, Sar göl Fay Zonu boyunca gözlenen yüzey deformasyonlar incelenmi tir. Sar göl kasabas, Gediz Grabeni nin güneydo u ucunda yer al r. Çal ma alan nda yüzlek veren birimler, alttan üste do ru, Menderes Masifi ne ait metamorfik kayalar, Pliyo Pleyistosen ya l Asartepe formasyonu ve Holosen ya l alüvyonlard r. Asartepe formasyonu zay f çimentolanm k r nt l kayaçlardan olu maktad r ve metamorfik kayaçlar uyumsuzlukla örtmektedir. Haritalanan faylar, Sar göl alan n üç blo a ay r r. Sar göl yerle im alan n kat eden faylardan biri (Sar göl Fay ) kanallarda, asfalt yolda ve evlerin duvarlar nda deformasyonlara neden olmu tur y l nda Sar göl Fay n n yüzey deformasyonu boyunca meydana gelen dü ey yer de i tirme miktarlar cm olarak ölçülmü tür y l nda ayn hatta ölçülen yer de i tirme miktarlar m dir. Çal mada, on y ll k dönem içinde meydana gelmi olan cm lik ilave oturmalar n nedenleri ara t r lm t r. Listrik-normal büyüme fay olarak tan mlanan Sar göl Fay n n dü en blo u üzerinde geli en fay cebinde, zemin tabakalar fay n konveks ekilli aynas na do ru e imlidir. Bu cepte, yüzeyden itibaren m derinli inde, geçirimsiz özellikte, CH-tipi killer ve bu kil seviyesinin üzerinde de silt ve kum tabakalar yer almaktad r. Fay n aynas ve geçirimsiz kil tabakas üzerinde yer alan üçgende, a r ya lar sonras nda yüzey sular birikmektedir. Listrik faya do ru e im kazanm kumlu zeminlerin ya lar sonras nda su ve e imin etkisi ile borulanarak fay aç kl ndan kaçt tahmin edilmektedir. Aç kl k olu umu, konveks fay yüzeyinde dü en fay blo unun dönme hareketiyle aç klanm t r. Di er taraftan, su seviyesi dü ümü her metrede yakla k 1 ton/m 2 lik fazladan bir gerilme olu turmu ve normal konsolide olmu killi zeminler yeniden konsolidasyona u ram t r y llar aras kurakl k problemi ve a r su çekimine ba l olarak yeralt su seviyesinin dü ümüyle geli en alansal oturmalar (sübsidans) ve sismik aktiviteyle fay bölgesi boyunca meydana gelen dü ey yer de i tirmeler, bu çal mada ayr nt l olarak incelenmi tir. Anahtar Kelimeler: Gediz grabeni, Güncel deformasyon, Listrik normal fay, Mühendislik jeolojisi, Sar göl. M. Yalç n Koca E-Posta:

2 152 Sar göl Fay Zonu Boyunca Meydana Gelen Deformasyonlar n Nedenleri Üzerine Bir Ara t rma Koca, Sözbilir ve Uzel ABSTRACT In this study, causes of surface deformations observed along the Sar göl fault zone have been investigated. Sar göl Town is located at the southeastern end of the Gediz Graben. The rocks exposed in the study area, from bottom to top, are metamorphic rocks of Menderes Massif, Plio-Pleistocene aged Asartepe formation and Holocene alluvium. The Asartepe formation is made up of weakly cemented clastic rocks and unconformably overlies the metamorphic rocks. The mapped faults divide the Sar göl area into 3 different blocks. One of the fault passing throughout Sar göl municipality exhibits current deformational patterns on irrigational chanells, asphalt roads and cracks on the walls of several houses. The amount of vertical displacement of surface rupture along the fault is about cm in the year of On the other hand, the amount of displacement measured on the same profile in 2010 is m. In this study causes for the additional vertical displacements of cm which occurred in ten years were investigated in detail. Sar göl fault is defined as Listric normal growth fault in this study. Soil beds in the hanging wall fault pocket are sloped towards the concave-up fault surface. In this pocket, an impermeable CH-type clay level at a depth of m from the ground surface is located, and this level is overlaid by the silty and sandy soil beds. Surface water are accumulated in the area of triangular shape which is located on the clay level in front of the fault plane. It is estimated that sandy soils, which back-tilted toward listric fault, have been eroded from the open space of fault by the piping under the effect of water and back-tilting after the raining. Formation of the open space in the fault is explained by the rotational movement on the hanging wall of the fault. In addition, subsidence developed on the hanging wall of the fault due to the problem caused by decrease of the water level and drought in the years between 2000 and 2010 were computed. An extra load of 1.0 t/m 2 per meter of the decreasing water level was formed and the normally consolidated soil layers were overconsolidated. Amount of vertical displacement on the surface ruptures along the Sar göl fault depending on both seismic activity in the region and overconsolidation was investigated in detail. Key Words: Gediz graben, Recent deformation, Listric normal fault, Engineering geology, Sar göl. G R Gediz Grabeni nin do usunda yer alan Sar göl kasabas, güneyden Emcelli, Selimiye ve Sar göl faylar, kuzeyden ise T razlar ve Çapköy faylar ile s n rlanm bir alan üzerinde bulunmaktad r ( ekil 1). Sar göl Fay Zonu nu olu turan bu faylardan birço u aktiftir ve yüzey deformasyonlar kasaba s n rlar içinde aç kça gözlenebilmektedir. En güneyde, kuzeybat güneydo u uzan ml ve Asartepe formasyonu ile Menderes Masifi ne ait kayaçlar aras ndaki dokana temsil eden Emcelli Fay, birinci fay basama n n güney s n r n olu tururken; ikinci fay basama n güneyden Selimiye Fay, kuzeyden ise Sar göl Fay s n rlar. Sar göl yerle im alan n n kuzeydo usundaki üçüncü fay basama, Sar göl ve T razlar faylar aras nda Gediz Grabeni nin devam eklindeki graben içinde yer almaktad r ( ekil 1 ve 2).

3 Jeoloji Mühendisli i Dergisi 35 (2) Ara t rma Makalesi / Research Article ekil 1. (a) Çal ma alan n n Bat Anadolu Grabenleri içerisindeki yeri (GG: Gediz Grabeni, KMG: Küçük Menderes Grabeni, BMG: Büyük Menderes Grabeni), (b) Sar göl yöresinde geli mi graben faylar ve bu faylar n olu turdu u I, II ve III- numaral fay basamaklar (Koca vd., 2000). Figure 1. (a) Location of study area in West Anatolian Grabens GG: Gediz Graben, KMG: Küçük Menderes Graben, BMG: Büyük Menderes Graben). (b) Graben faults in the Sar göl settlement area and 1 st, 2 nd, and 3 rd fault steps formed by their faults (Koca vd., 2000). Journal of Geological Engineering 35 (2) 2011

4 154 Sar göl Fay Zonu Boyunca Meydana Gelen Deformasyonlar n Nedenleri Üzerine Bir Ara t rma Koca, Sözbilir ve Uzel ekil 2. Çal ma alan ndan geçen enine jeolojik kesit (kesit hatt için ekil 1 e bak n z). Figure 2. Geological cross-section of study area (see Figure 1 for location of the cross section). Grabenin her iki kanad ndaki faylara ba l olarak deformasyonlar tarihsel dönem içerisinde süregelmi tir (Temiz vd., 1998). Sar göl ilçesindeki konutlarda geli en deformasyonlar (yüzey deformasyonlar ve bina hasarlar ), tarihinde etüt edilerek tarihli jeolojik etüt raporu Afet leri Genel Müdürlü ü (A GM) taraf ndan düzenlenmi tir ( ekiller 3 5). Raporda, bir konutta a r, çok say da konutta de i ik hasarlar ve bahçe duvarlar nda y k lma eklinde deformasyonlar n geli ti i belirtilerek olay n genel hayat etkilemedi i ifade edilmi tir. Belediye s n rlar içerisinde yer alan alanlar tarihlerinde de etüt edilmi ve tarihli jeolojik etüt raporu ayn kurum taraf ndan düzenlenmi tir. Raporda, beldede meydana gelen olaylar n tektonik krip özelli i ta d, yap ve zemin deformasyonlar n n 7269 say l yasa kapsam nda de erlendirilebilecek bir afet niteli inde oldu u belirtilmi tir. Raporda kullan lan tektonik krip terimi, depreme ba l olarak geli en kütle hareketini vurgulamaktad r. Deprem Ara t rma Dairesi Ba kanl taraf ndan düzenlenen raporda, bölgedeki hendek ve yüzey ara t rmalar sonucunda Sar göl Fay üzerinde krip türü (sismik aktiviteye ba l olmaks z n) bir hareketin geli ti i sonucuna ula ld belirtilmi tir. Sar göl ilçesi, merkez mahallelerinde, A GM taraf ndan yürütülen jeolojik çal malar n sonucu olarak tarihli jeolojik etüt raporu haz rlanm t r. Etüt raporunda, 94 binan n (85 konut, 9 i yeri) tektonik krip afetine maruz oldu u ve nakli gerekti i belirtilmi tir. Bu raporda tektonik krip tan m, depreme ba l olarak geli en kütle hareketi anlam nda kullan lmam t r.

5 Jeoloji Mühendisli i Dergisi 35 (2) Ara t rma Makalesi / Research Article ekil 3. Sar göl Fay boyunca gözlenen yüzey deformasyonlar. Figure 3. Surface deformations observed along the Sar göl fault. ekil 4. Sar göl Fay n n dü en blo u üzerinde yer alan a r hasarl beton bir binan n görünümü. Figure 4. A view of the heavily damaged concrete building located on the hanging wall of the Sar göl fault ve tarihlerinde haz rlanan jeolojik etüt raporlar nda, Sar göl Fay boyunca meydana gelen hareketler farkl ekillerde tan mlanm lard r tarihli raporda tektonik krip olay depreme ba l, sismik bir etki sonucu olu an afet olarak tan mlan rken, Deprem Ara t rma Dairesi Ba kanl teknik elemanlar nca haz rlanan tarihli raporda ise güncel deformasyonlar fay üzerinde sismik aktiviteye ba l olmaks z n meydana gelmi krip olarak tan mlanm t r. Journal of Geological Engineering 35 (2) 2011

6 156 Sar göl Fay Zonu Boyunca Meydana Gelen Deformasyonlar n Nedenleri Üzerine Bir Ara t rma Koca, Sözbilir ve Uzel ekil 5. Yo un ya lar n oldu u dönemlerde, fay n dü en blo u üzerinde borulanma nedeni ile meydana gelen çukur. Figure 5. In the periods of heavy rains, the vertical hole occurred in the hanging wall of the fault due to piping. Sar göl Fay Zonu ile ilgili A GM taraf ndan haz rlanan tarihli raporda fay zonu Afete Maruz Bölge karar al nm t r. Yüzey deformasyonlar ndan dolay hasar görmü 94 binay içerecek ekilde bu zon Yerle ime Uygun Olmayan Alan olarak önceki çal malarda belirlenmi tir. Özel ah s ve kurumlar taraf ndan yapt r lan iki önemli çal ma bu saha için mevcuttur y l a ustos ay nda, Koca vd. (2000) taraf ndan, Sar göl ilçesi yerle im alan n n jeolojik ve jeoteknik özelliklerinin belirlenmesi ve ilçenin yerle ime uygunluk aç s ndan de erlendirilmesini hedefleyen Manisa li, Sar göl lçesi Yerle im Alan na Ait Jeoteknik Etüt Raporu adl çal ma yap lm t r. Bu çal mada, 25 farkl noktada derinlikleri m aras nda de i en karotlu zemin sondajlar yapt r lm, yerinde (in-situ) ve laboratuvarda yap lan deneylerden elde edilen sonuçlar dikkate al narak statik ve dinamik artlarda mevcut zeminler üzerindeki yap la malar n güvenlik s n rlar belirlenmi tir (Koca ve K ncal, 2001). lçede gözlenen faylar n etki alanlar, yap la malar n güvenlik s n rlar, i yeri ve konutlarda sismik aktiviteye ba l geli en yüzey deformasyonlar ve yeralt su durumu dikkate al narak inceleme alan yerle ime uygunluk aç s ndan s n fland r lm t r y l haziran ay nda, özel ah slar taraf ndan, Sar göl ilçesindeki güncel yüzey deformasyonlar n kapsayan ve Sar göl Fay boyunca uzanan alan n, Emcelli Fay n n günaybat da kalan k sm n n ve yeni yerle im alan n n mar Plan ve Revizyonuna Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu haz rlanm t r. Bu raporda, tarihinde A GM taraf ndan onaylanarak afete maruz bölge ilan edilen, Sar göl Belediyesi mar Plan s n rlar içerisinde yer alan yüzey deformasyonlar n kapsayacak ekilde tampon bölge olu turulan 4.23 hektarl k alan n, yeniden yerle ime uygunluk de erlendirilmesi yap lm ve tampon bölge geni li i belirlenmi tir.

7 Jeoloji Mühendisli i Dergisi 35 (2) Ara t rma Makalesi / Research Article 2000 y l nda Dokuz Eylül Üniversitesi taraf ndan yap lan ara t rmalar (Koca vd., 2000) Sar göl Fay boyunca olu an deformasyon yap lar üzerindeki dü ey yer de i tirme miktar n n cm kadar oldu unu göstermi tir. Ayn hatta 2010 y l itibar yla ölçülen yer de i tirme miktarlar m dir y l ndaki yer de i tirme miktar n n dikkate al nmas durumunda; cm lik ilave dü ey yer de i tirmelerin 10 y ll k bir dönemde olu tu u ortaya ç kmaktad r. Ayr ca, fay bölgesi üzerindeki mülklerin sahipleri ile yap lan görü melerde bu ki iler; yo un ya lar n oldu u dönemlerde yer alt ndan gürültülü sesler geliyor eklinde ifadelerde bulunmu lard r. Yo un ya lar n oldu u dönemlerde, fay n dü en blo u üzerinde, 3-4 noktada ve derinli i 2 3 metreyi bulan dü ey çukurlar olu mu tur ( ekil 5). Sel sular n n saatlerce fay hatt üzerindeki bu çukurluklara akt yöresel yay n organlar nda belirtilmi tir (Sar göl Gazetesi, 2010). Bu durum yöre halk taraf ndan sel sular n fay yuttu eklinde ifade edilmektedir. Bu çal ma kapsam nda, Sar göl kasabas içinden geçen Sar göl Fay Zonu boyunca gözlenen yüzey deformasyonlar n n nedenlerinin belirlenmesi için a a da s ralanan çal malar yap lm t r: a) Sar göl de y ll k toplam ya ve s cakl k ortalamalar de erlendirilmi tir. Buna göre, 1964 ve 2010 y llar aras ndaki ya de i imi ekil 6 da ve s cakl k de i imi ise ekil 7 de görülmektedir ile 2004 y llar aras nda önemli bir kurakl n ya and, ayn dönemde ya lar n da oldukça azald anla lmaktad r. ekil 6. Y llara göre y ll k toplam ya n de i imi. Figure 6. The variation of annual precipitation according to the years. b) Yeralt su seviyesinin dü ü üne ba l olarak kil katmanlar nda on y ll k dönemde meydana gelen a r konsolidasyon olay ve sonucunda olu an alansal oturmalar hesaplanm t r. c) Yüzeyden itibaren 3.5 m derinlikte, iki silt tabakas (ML) aras nda yer alan, kal nl 2 m olan kumlarda (SP) borulanma sorununun olu abilece inin tespiti yap lm ve bu sorun fay cebi ad verilen jeoteknik modelle çözülmü tür. Yo un ya lar n oldu u dönemlerde fay cebinin Journal of Geological Engineering 35 (2) 2011

8 158 Sar göl Fay Zonu Boyunca Meydana Gelen Deformasyonlar n Nedenleri Üzerine Bir Ara t rma Koca, Sözbilir ve Uzel bir tünek akifer gibi çal t ve borulanma olay n n bu mekanizmayla ba lant l oldu u aç klanm t r. d) Sar göl Fay n n dü en blo u üzerinde meydana gelen toplam yer de i tirme miktar yukar daki olaylarla ve sismik aktiviteye ba l geli en hareketlerle ili kilendirilerek aç klanm t r. Ayr ca, Dokuz Eylül Üniversitesi taraf ndan 2000 y l nda yap lan sondajlara ait kütükler (loglar) ile laboratuvar deney sonuçlar (Koca vd., 2000) bu çal mada dikkate al nm ve jeolojik kesitler yeniden yorumlanarak on y ll k süreç içinde geli en olaylara yeni bir bak aç s getirilmi tir. Bu kapsamda, Sar göl Fay n n tan m yeniden yap lm ve fay n dü en blo u üzerinde gerek sismik aktiviteye gerekse yeralt suyu dü ümlerine ba l olarak meydana gelen alansal oturmalar fay cebi modeli ile aç klanm t r. ekil 7. Y llara göre y ll k ortalama s cakl n de i imi. Figure 7. The variation of annual mean temperature according to the years. YÖNTEM De i ik nedenlerle su düzeylerinin dü mesi durumunda, efektif gerilme toplam gerilmeye yakla acak ekilde büyüyerek konsolidasyona neden olur. Su seviyesinin on y l içinde yakla k 20 metre dü mesi, zemin katmanlar n n a rl klar n n artmas na neden olmu ve iki farkl derinlikte yer alan killi zemin seviyelerini a r konsolidasyona u ratm t r. Yeralt su seviyesi dü ümüne ba l olarak killi zeminlerin oturma miktarlar hesaplanm t r. Bu hesaplamalarda, Koca vd. (2000) taraf ndan yap lan konsolidasyon deneylerinin sonuçlar kullan lm t r. Oturma miktarlar yla, fay n dü en blo u üzerinde, on y ll k dönemde gerçekle en ek dü ey yer de i tirme miktarlar kar la t r lm t r. lave dü ey yer de i tirmelerin, sadece hesaplanan oturma de erleriyle kar lan p kar lanmayaca veya ne kadar n n kar land belirlenmi tir. Sar göl Fay n n dü en blo u üzerinde 9 11 m derinlikte, geçirimsiz kil katman üzerinde yer alan, üçgen ekilli ve k sa kenar fay düzlemine

9 Jeoloji Mühendisli i Dergisi 35 (2) Ara t rma Makalesi / Research Article yaslanm bir fay cebinin olu tu u, bu cebin yo un ya lar sonras nda yüzey sular ile belli bir doygunlu a eri ti i varsay lm t r. Bu ara t rmada, siltli ve kumlu siltli zeminlerin statik elastisite modülü, düzeltilmi SPT-N 30 de erleri kullan larak Bowles (1998) taraf ndan önerilen a a daki formüle göre hesaplanm t r: E s = 300 (SPT-N ) (1) Kayma modülünün (G s ) hesaplanmas nda ise, Tokimatsu (1988) taraf ndan önerilen a a daki formül kullan lm t r: E G s (2) 1 2 s burada Poisson oran d r ve siltli zeminler için bu çal mada 0.30 olarak al nm t r. Killerde bu de er aras nda de i mektedir (Wroth ve Wood, 1978). SK-11 sondaj n n 13.0 ve 13.7 metreleri aras ndan (I numaral kil katman ) Shellby tüpü kullan larak konsolidasyon deneyi için örselenmemi zemin örne i al nm t r. Örnek, deney halkas n n içerisine mümkün oldu unca örselenmeden yerle tirilmi tir. Deneyde kullan lan konsolidasyon aleti, ASTM D standartlar na göre imal edilmi, belirli yükler alt nda zeminde meydana gelen dü ey yer de i tirmeleri ölçen, zeminin s k ma indisi (C c ), s k ma say s (a v ) ve hacimsel s k ma katsay s (m v ) gibi parametreleri belirlemede kullan lan bir cihazd r. Konsolidasyon deney aleti 5 cm çap nda, 2 cm yüksekli inde deney halkas, üst ve alt k s mlar na konulan poroz ta lar ve konsolidasyon hücresinden olu maktad r. DEPREM ETK NL N N DE ERLEND R LMES Sar göl ve yöresinde yer alan faylar kuzeydo uya do ru e imlidirler. Faylar n do rultular genellikle vadiye paraleldir. Vadiye paralel çok say da fayla grabenin taban kademeli olarak çökmü tür. Bu faylar günaybat dan kuzeydo uya do ru (grabenin ortas na) do ru gençle irler den 2011 y l na kadar Gediz Grabeni üzerinde 40 tan fazla hasar verici deprem (Mw> 5.5) meydana gelmi tir (Koeri, 2011). Bunlardan en bilineni 1969 Ala ehir depremidir. 6.5 büyüklü ündeki deprem 30 km uzakl ktaki Sar göl ilçesinde de etkili olmu tur. Arpat ve Bingöl (1970) fay n yüzey deformasyonlar üzerinde 3 13 cm dü ey at m ölçmü lerdir ve tarihleri aras nda Sar göl yöresinde hasar verici deprem olmamas na kar n 285 adet mikro deprem kaydedilmi tir (Koeri, 2011). Bu depremlerin büyük bir bölümü son be y lda meydana gelmi tir. Depremlerin büyüklüklerine göre da l mlar ekil 8 de verilmi tir. Bu depremlerin 228 tanesi Ala ehir Sar göl Buldan aras nda uzanan normal faylar boyunca meydana gelmi tir. Sar göl de son on y l içerisindeki en büyük depremin büyüklü ü 3.7 olup tarihinde meydana gelmi tir. Bu depremlerin odak derinlikleri 3 16 km aras nda de i mektedir. ekil 9 daki sismotektonik harita üzerinde 11 y ll k dönem içinde meydana gelmi depremlerin d merkezleri ile mevcut graben faylar n n konumlar aras ndaki ili kiler görülmektedir. Journal of Geological Engineering 35 (2) 2011

10 160 Sar göl Fay Zonu Boyunca Meydana Gelen Deformasyonlar n Nedenleri Üzerine Bir Ara t rma Koca, Sözbilir ve Uzel ekil 8. Sar göl ve yak n yöresinde (Enlem: , Boylam: ) ve tarihleri aras nda meydana gelen depremlerin frekans da l m. Figure 8. Histogram of the frequency distribution of earthquakes occurred in the Sar göl and it s vicinity between and Sismotektonik aktivitenin en yo un oldu u bölge Sar göl Fay n n güneydo usudur ( ekil 9). I, II ve III numaral fay basamaklar üzerinde (Emcelli, Selimiye ve Sar göl faylar n kapsayan alan) ve Sar göl yerle im alan s n rlar içinde (fay n yerle im alan içerisindeki uzunlu u 3 km dir) meydana gelen deprem say s 64 olarak belirlenmi tir. 1.7 < Mw < 3.7 aras nda büyüklü e sahip, d merkezleri Sar göl Fay Zonu üzerinde yer alan küçük depremlerin, hangi faydan kaynakland bilinmemektedir. MÜHEND SL K JEOLOJ S Asartepe formasyonu üzerine uyumsuz olarak gelen Kuvaterner ya l alüvyonlar n kal nl Sar göl ve yöresinde 0 40 metre aras nda de i mektedir ( ekil 1). Alüvyon kal nl, graben taban n n ortas na do ru artarak 40 metreye ula maktad r. Birime ait litolojik veriler 25 noktada aç lm sondajlara ait loglardan elde edilmi tir ( ekil 10). Sondajlardan elde edilen zemin profilleri de erlendirildi inde; Sar göl ve Emcelli fay zonlar aras nda kalan alanda zemin grubunun, genellikle dü ük plastisiteli siltlerden (ML) olu tu u anla lmaktad r ( ekil 10). Sar göl Fay n n kuzeyinde kalan alanlardaki bask n zemin gruplar killi-siltli kumlard r. Sar göl yerle im alan n n zemini genel hatlar yla derine do ru belli ba l dört farkl seviyeden olu maktad r ( ekil 11). Sar göl Fay n n dü en blo u üzerinde yer alan zemin profilinin metre derinlikten sonraki kesiminde siltlerle ardalanmal plastik kil zonlar n n (II ve IV numaral zemin katmanlar ) varl dikkat çekmektedir ( ekil 11). Sar göl Fay n n taban

11 Jeoloji Mühendisliþi Dergisi 35 (2) Araĩt rma Makalesi / Research Article bloþunda yer alan zeminlerin penetrasyon dirençleri, tavan bloþundakilere (düĩen blok) göre daha yüksek deþerlerdedir. SK-19 da yüzeyden 0 2 m derinlikte yer alan nispeten düĩük penetrasyon dirençlerine sahip (SPT- N30ƍ=13) zon hariç, tüm zemin seviyelerinde SPT-Nƍ30 deþerleri aral þ nda elde edilmiĩtir. Ĩekil y llar aras nda meydana gelmiĩ küçük depremlerin d ĩ merkezlerinin Sar göl fay zonu boyunca daþ l mlar (www.deprem.gov.tr verileri kullan lm ĩt r). Figure 9. Epicenter distribution of the small earthquakes occurred in the Sar göl fault zone between the years 2000 and 2011 (data used from Sar göl Fay n n düĩen bloþu üzerinde aç lm ĩ olan SK-11, SK-12 ve SK-24 numaral sondajlara ait zemin profillerine bak ld þ nda; SK-11 den SK-12 ye doþru zemin profilinin en üst kesiminde, SK-11 de 3.5 m kal nl kta ve yanal yönde devams z yumuĩak siltler yer almaktad r. Yumuĩak siltlerin jeoteknik özelliklerine bak ld þ nda (Dr = %30, Jn= 17.1 kn/m3, Zn = 0.26, ø = 27, Es = 42 kg/cm2, Gs = 16 kg/cm2); bu tür zeminlerin gözenekli, düĩük yoþunluklu, kayma dayan m düĩük, s k ĩabilir zeminler olduþu anlaĩ lmaktad r. Yumuĩak siltler 2 m kal nl þa sahip kötü derecelenmiĩ kumlar (SP) üzerinde yer al rlar ve çok düĩük kayma ve deformasyon modülüne sahiptirler (Gs=16 kg/cm2, Es=42 kg/cm2). Kumlu zemin zonu Sar göl Fay n n tavan bloþunda faya doþru eþimlidir (Ĩekil 12). Journal of Geological Engineering 35 (2) 2011

12 162 Sar göl Fay Zonu Boyunca Meydana Gelen Deformasyonlar n Nedenleri Üzerine Bir Ara t rma Koca, Sözbilir ve Uzel ekil 10. Sar göl fay zonu üzerindeki bask n zemin tipleri ve önceden aç lm sondajlar n lokasyonlar. Figure 10. Dominant soil types on the Sar göl fault zone and locations of the boreholes drilled beforehand. Orta kat killerin üzerinde yer alan siltli zeminler kapilarite etkisiyle yüksek doygunluk derecelerine eri ebilir. Toplam 13 metrelik siltli zonun 7.5 metreden sonraki kesimi nispeten daha yüksek kayma modülüne sahip orta s k -s k siltlerden (G S =28 kg/cm 2, E S =72 kg/cm 2 ) olu maktad r ( ekil 11). II numaral zonu, dü ük penetrasyon direncine sahip (SPT N 30 = 8 10), plastik özellikte, yakla k s k ma dayan m 0.5 kg/cm 2 olan CH-türü killer olu turur. SK-11 ve SK 24 numaral sondajlarda 4 metre kal nl kta kil kesilmi tir. SK 11 de 11.5 metrede, SK 24 te ise 9 metrede kile girilmi tir. Dü ük plastisiteli siltler içerisinde yanal yönde kamalanan II numaral plastik kil zonu Sar göl fay n n yükselen blo u üzerinde yer alan sondajlarda kesilmemi tir ( ekil 12). III numaral zonu dü ük plastisiteli sitler olu turur. Genellikle kat zemin özelli ine sahip olan bu zonda ölçülen penetrasyon direnci de erleri SPT N 30 = aras nda, kayma modülü de erleri ise 27 kg/cm 2 < G S < 46 kg/cm 2 dolaylar ndad r. Bu özellikleri nedeniyle, III numaral zonu olu turan dü ük plastisiteli siltler ya s k abilir zemin özelli ine sahip de ildir ya da oturman n büyük bir bölümünü tamamlam durumdad r.

13 Jeoloji Mühendisliþi Dergisi 35 (2) Araĩt rma Makalesi / Research Article Ĩekil 11. (a) Sar göl Fay n n düĩen bloþu üzerinde aç lm ĩ olan sondaj profilleri, (b) Sondaj profillerden elde edilen zeminlerin jeoteknik özellikleri. Figure 11. (a) Geotechnical descriptions of the soils drilled in the hanging wall of the Sar göl fault,(b) the geotechnical properties of the soils obtained from the drillings. Journal of Geological Engineering 35 (2) 2011

14 164 Sar göl Fay Zonu Boyunca Meydana Gelen Deformasyonlar n Nedenleri Üzerine Bir Ara t rma Koca, Sözbilir ve Uzel ekil 12. Sondaj verilerinden yararlan larak elde edilen jeoteknik kesit. Figure 12. Geotechnical cross-section obtained by using the borehole data metre aras nda yer alan IV numaral zonu plastik özellikteki kat killer olu turur. CHtürü bu killerin penetrasyon dirençleri SPT N 30 = civar nda, s k ma dayan mlar ise q U = 1,0 kg/cm 2 dir. Bu zon az s k abilir kil özelli indedir. ON YILLIK DÖNEM Ç N MEYDANA GELEN YERALTI SUYU DE MLER VE OTURMA M KTARLARI On y ll k dönem içindeki yeralt suyu de i imlerine bak ld zaman ( ekil 13), 2008 y l ndan sonra yeralt su seviyesinde h zl bir dü ü gözlenir. Bu durum, bölgede, 2008 y l ndan sonra meydana gelen kurakl k ve a r su çekimi ile aç klanabilir. Koca vd. (2000) taraf ndan arazide yap lan gözlemler, Sar göl Fay boyunca olu an deformasyon yap lar üzerindeki yer de i tirme miktar n n cm kadar oldu unu göstermi tir. Bugün itibariyle ölçülen yer de i tirme miktarlar m civar ndad r ( ekil 13). Bu de erlendirmede, yüzeyde yer alan killi, kumlu siltler (ML) ve iki plastik kil zonunun aras nda kalan, nispeten yüksek penetrasyon dirençlerine sahip di er killi, kumlu siltlerin (ML) oturmalar n tamamlad varsay lm t r ( ekil 13 ve 14).

15 Jeoloji Mühendisli i Dergisi 35 (2) Ara t rma Makalesi / Research Article ekil 13. Y llara göre meydana gelen oturma miktarlar ve yeralt su seviyesi de i imleri [X 1 : Su seviyesinin dü ümü nedeniyle meydana gelen oturmalar (alansal oturmalar), X 2 : A r kurakl k nedeniyle meydana gelen yeralt su seviyesindeki dü ümler]. Figure 13. The values of settlements and changes of the groundwater levels according to the years [X 1 : Settlements (subsidances) occurred due to the decrease of the groundwater level. X 2 : The decrease of the groundwater level due to over drought]. YERALTI SU SEV YES DÜ ÜMLER NE BA LI OLARAK GEL EN GER LME ARTI LARI Sar göl yerle im alan nda 3-4 kat geçen bina say s son derece s n rl d r. Yap lardan zemine aktar lan dü ey uniform yüklerin ortalama olarak q V = 75 kpa mertebesinde oldu u tahmin edilmi tir (q V = 0,75 kg/cm 2 ). Bu yükler temel geni likleri ile orant l olan alanlarda zemine aktar ld ndan, derinlerdeki zemin tabakalar nda belli bir gerilme art olu turmalar na ra men bir konsolidasyona neden olmazlar. Zeminlerin oturmas na neden olan esas etkenler, ya zemin tabakalar ndaki yeralt su seviyesinin ya da bölgede derin bir akiferin piezometrik su seviyesinin dü mesidir ( ekil 13). Journal of Geological Engineering 35 (2) 2011

16 166 Sar göl Fay Zonu Boyunca Meydana Gelen Deformasyonlar n Nedenleri Üzerine Bir Ara t rma Koca, Sözbilir ve Uzel ekil 14. Yeralt su seviyesinin dü ümüne ba l olarak meydana gelen gerilme art lar. Figure 14. Stress increments due to the decrease of the groundwater level. Zeminin herhangi bir noktas ndaki toplam gerilme, buraya etkiyen suyun piezometrik su bas nc kadar eksik gerçekle ir. Bu durumda efektif gerilmeler etkili olur (s = s u). Su seviyesinin bir ekilde dü ürülmesi ile efektif gerilmeler toplam gerilmelere yakla arak büyür. Zemin tabakalar n n a rl n n artmas na ba l olarak efektif birim hacim a rl ( ) söz konusudur. Olu an ek yük, zeminlerin konsolidasyon sürecini h zland r r. Buna göre:

17 Jeoloji Mühendisli i Dergisi 35 (2) Ara t rma Makalesi / Research Article Su seviyesi 15 inci metrede ise (5 metre dü üm); s A = 17.1 * 10 + ( )*5 = = kpa ( ekil 13 ve 14). s A1 = = kpa (Su seviyesi 10 metredeyken A 1 seviyesindeki gerilme art ) Ds A1 = = kpa (A 1 noktas ndaki gerilme art ) s A0 = 17.1 * 10 = 171 kn/m 2 = 171 kpa ( ekil 13 ve 14). s A2 = 17.1 * 10 + ( ) * * (18 10) + ( ) * 1 = = kpa (Su seviyesi 10 metredeyken A 2 noktas ndaki gerilme) Su seviyesi A 2 noktas n n alt na inmi olmas durumunda; s A1 = 17.1 * * * 1 = = kpa s A1 = = kpa ( ekil 13 ve 14) Ds A2 = = 169 kpa (A 2 noktas ndaki gerilme art ) s A3 = ( ) * 5 = = kpa (Su seviyesi 10 metredeyken A 3 noktas ndaki gerilme). Su seviyesi A 2 noktas n n alt na inmi olmas durumunda; s A3 = * 5 = = kpa ( ekil 13 ve 14) Ds A2 = = 219 kpa (A 3 noktas ndaki gerilme art ) s A3 = (18 10) * 5 = kpa Su seviyesi A 3 noktas n n alt na inmi olmas durumunda; s A3 = * 5 = = kpa ( ekil 13 ve 14) Ds A3 = = 269 kpa olarak elde edilir (A 4 noktas ndaki gerilme art ). Toplam gerilmeler, tabakalar n kendi a r l klar ndan kaynaklanan, yeralt suyunun yüzdürücü etkisinin yok varsay ld gerilme durumu olarak tan mlanabilir ( ekil 15). Toplam gerilmeler a-çizgisiyle temsil edilirken, b-çizgisi yeralt su seviyesi (yüzdürücü) 10 metredeyken olu an aktif gerilmeleri, c- çizgisi 2011-Ocak ay itibariyle yeralt su seviyesi 28 metredeyken olu an aktif gerilmeleri, d-çizgisi üst yap dan kaynaklanan 75 kpa l k bir ek yükün sonucunda olu an son durumu gösterir ( ekil 15). Su seviyesinin 10 ve 30 m seviyelerinde olmas durumunda 265 kpa l k gerilme art meydana gelmektedir ( ekil 15). Piezometrik düzeydeki 20 m lik dü ümlerin olu turaca 265 kpa mertebesindeki gerilmeler, yakla k olarak katl bir yap n n zemine aktaraca yüklere e de erdir. Bu boyuttaki gerilmelerin de, tüm alanda s k abilir zemin kesitinde etkili olaca aç kt r. Sar göl esnaf çar s ve Yukar Koçakl lar Caddesi üzerinde yer alan i yerlerine ait kald r mlarda yap lan güncel ölçümlerde, dü ey yer de i tirme miktar m olarak belirlenmi tir y l ndaki yer de i tirme miktar n n 40 cm olarak kabul edilmesi durumunda; cm lik ilave oturmalar n [ = 60 cm ve/veya = 85 cm] son 10 y ll k süre içinde ( y llar aras nda) olu tu u ortaya ç kmaktad r ( ekil 14) y l ndan itibaren a r su çekimi, y ll k s cakl klar n önceki dönemlere göre artmas ( y llar aras nda y ll k ya miktar çok dü ük gerçekle mi tir) ve yeralt su seviyesindeki ani dü ümler zemin tabakalar n n a rl klar n n artmas na neden olmu tur. Journal of Geological Engineering 35 (2) 2011

18 168 Sar göl Fay Zonu Boyunca Meydana Gelen Deformasyonlar n Nedenleri Üzerine Bir Ara t rma Koca, Sözbilir ve Uzel ekil 15. Konsolidasyona neden olan farkl derinliklerdeki etkili gerilme art lar : (a) Toplam gerilmeler, (b ve c) Efektif gerilmeler. Figure 15. Effective stress increments at different depths causing consolidation: (a) Total stresses, (b and c) Effective stresses.

19 Jeoloji Mühendisli i Dergisi 35 (2) Ara t rma Makalesi / Research Article Sar göl Fay n n Dü en Blo u Üzerinde Yeralt su Seviyesi Dü ümlerine Ba l Geli en Alansal Oturmalar Zemin tabakalar n n a rl klar ndaki art lar, 2010 y l itibariyle (Yeralt su Seviyesi (YASS): 30 m) 265 kpa ya ( = 2-4 kg/cm 2 aral nda) eri mi tir ( ekil 15). A rl k art lar zeminde gerilme art lar na neden olmakta ve bunun sonucunda oturmalar meydana gelmektedir. I ve II numaral plastik kil zonlar (CH) s k abilir zemin özelli inde olduklar ndan, bu seviyeler su seviyesi dü ümlerine ko ut olarak konsolidasyona u ram lard r. Konsolidasyon deneyi sonucunda, hacimsel s k ma say s m v = cm 2 /kg ve konsolidasyon katsay s ise c v = cm 2 /dak olarak belirlenmi tir. Konsolidasyon katsay s ve hacimsel s k ma say s de erleri dikkate al nd nda; killer orta s k abilirlikte (0.02 cm 2 /kg < m v < cm 2 /kg) kohezyonlu zemin olarak s n fland r lm t r. CH-I: 4.0 m ve CH-II: 5 m oldu undan, toplam s k abilir kil tabakas kal nl 9.0 m olarak elde edilir. Gerilme art = 265 kpa için toplam oturma miktar E itlik 1 gere ince 45 cm olarak hesaplanm t r. H c = H o m v (3) H c = 900 * * 2.65 H c = 45cm Boyutsuz zaman faktörü T v a a daki gibi hesaplan r: cv t T v = (4) 2 H dr Burada, c v : konsolidasyon katsay s, t : ba lang çtan itibaren geçen zaman (sn, dak vs), H dr : drenaj yolu uzunlu udur (cm). Drenaj yolu uzunlu u (H dr ), kil tabakas n n her iki taraf n n belirli bir geçirimlili e sahip oldu u varsay ld ndan, hesaplamalarda H/2 olarak al nm t r. Nihai konsolidasyon oturmas na kar l k gelen zaman da E itlik 3 ten hesaplanm t r. Tv90 2 t 90 = H (5) dr c v burada, Tv 90 = olarak, farkl konsolidasyon yüzdelerine kar l k gelen T v - Zaman faktörleri tablosundan (Aytekin, 2000) elde edilmi tir. Böylece, E itlik 5 ten * 450 t 90 = = dakika elde edilir. Bu de er, yakla k 391 güne (13 aya) kar l k gelmektedir. Yeralt su seviyesi 30 metreye dü tükten sonraki 13 ayl k dönemin sonunda, oturmalar n % 90 n n tamamlanm oldu u ortaya ç kmaktad r. FAY CEB OLU UMU VE ÖNEM SK-24 te, 9. metrenin alt nda kesilen CHtürü killer, SK-11 de 11.5 metreden sonra yer almaktad r ( ekil 13). Bu zon, fay önünde geçirimsiz bir perde görevi yapmakta ve a r ya lar sonras nda üzerinde yer alan zemin katmanlar n suya doygun halde tutabilmektedir. Yüzeyden itibaren, özellikle ilk 5.5 m lik zonun suya doygun ko ullarda meydana getirebilece i mühendislik problemi, yüksek penetrasyon direncine sahip s k kumlarda (Dr = %52) su nedeniyle olu an bo luk suyunun daneler aras nda meydana getirece i gev emeye ba l borulanmad r (piping). Suya doygun ko ullarda, suyun etkisiyle gev ek zemin özelli ine geçen bu zon, SK-11 ile SK-12 aras ndaki erit boyunca ( ekil 13) yüzey deformasyonlar olu turabilecek niteliktedir. Suya doygun hale gelmi kumlu zonda, karbonat içeri i yüksek zemin Journal of Geological Engineering 35 (2) 2011

20 170 Sar göl Fay Zonu Boyunca Meydana Gelen Deformasyonlar n Nedenleri Üzerine Bir Ara t rma Koca, Sözbilir ve Uzel kesitlerinde, erimeye ba l olarak bo luk olu umlar da gözlenebilecektir. Fay yüzeyi ile birlikte SK-24 te 9. metrenin alt nda yeralan CH-plastik kil zonu (I numaral kil zonu) yandan ve alttan geçirimsiz bir cep olu turmaktad r ( ekil 16). Zemin katmanlar n n e im yönlerinin fay n aynas na do ru olmas, bu cepte suyun birikmesini olanakl hale getirmektedir. Zemin katmanlar n n ekil 16 daki gibi yerle imi, özellikle yo un ya lar sonras nda yüzeyden itibaren 9 10 m kal nl ndaki siltli-kumlu zonu tünek akifer ekline dönü türmektedir. Yo un ya lar s ras nda zemin belli bir doygunlu a eri mekte, kurak mevsimlerde ise do al su içeri inde kalmaktad r. Zemin, suyunu Sar göl Fay n n iç bükey yüzeyi boyunca kil tabakas n n alt na bo altmaktad r. Suyun bo alabilece i tek nokta fay aynas ile kil tabakas aras ndaki faylanma etkisi ile olu mu örselenmi zondur ( ekil 16). Yo un ya lar n oldu u dönemlerde, fay n dü en blo u üzerindeki 3-4 noktada olu an ve derinlikleri 2 3 metreyi bulan dü ey çukurlar, suya doygun ko ullardaki kumlu zemin tabakas n n borulanmas sonucu fay n kayma yüzeyi boyunca akmas yla olu maktad r. Sar göl Fay boyunca, özellikle fay n dü en blo u üzerinde deformasyonlar n daha yo un olarak gözlenmesinin nedenlerinden biri de, yukar da bahsedilen cep olu umunun gerçekle mesidir. Zemin katmanlar n n faya do ru e im kazanmas ve bu zona do ru e ilerek deforme olmas faylanman n etkisiyledir. Bu nedenle, cep olu umuna bu çal mada fay cebi ad verilmi tir. ekil 16 da, fay cebinde olu tu u dü ünülen tünek akifer ve yeralt suyu ak m yönleri gösterilmi tir. Zemin tabakalar n n e im yönünden dolay, suyun hareket yönünün fay aynas na do ru olmas ve tünek akiferde biriken suyun konik fay yüzeyi boyunca geçirimsiz kil tabakas n n alt na do ru ilerlemesi de olu turulan jeolojik modelde görülmektedir. ekil 16. Fay cebinde olu an tünek akifer ve jeolojik modeli (ölçeksiz). Figure 16. Perched aquifer formed in the fault pocket and its geological model (not to scale).

Sarıgöl Fay Zonu Boyunca Meydana Gelen Deformasyonların Nedenleri Üzerine Bir Araştırma

Sarıgöl Fay Zonu Boyunca Meydana Gelen Deformasyonların Nedenleri Üzerine Bir Araştırma Jeoloji Mühendisliği Dergisi 35 (2) 2011 151 Araştırma Makalesi / Research Article Sarıgöl Fay Zonu Boyunca Meydana Gelen Deformasyonların Nedenleri Üzerine Bir Araştırma An Investigation on the Causes

Detaylı

DERİN KAZI ÇUKURU İKSA PROJELENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK

DERİN KAZI ÇUKURU İKSA PROJELENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK DERİN KAZI ÇUKURU İKSA PROJELENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK Ender ÇETİN (*), Yasin BAYRAKLI (*), Erol GÜLER (**) ÖZET Bu çalışmada, Şişli, Harbiye Mahallesi, Taşkışla Caddesi, 95 Pafta, 808 Ada, 2 Parselde inşa

Detaylı

DELTA ÇÖKELLERİNDE ŞEV DURAYLILIĞINI BELİRLEMEK İÇİN BİR YAKLAŞIM: İZMİR KÖRFEZİ UYGULAMASI

DELTA ÇÖKELLERİNDE ŞEV DURAYLILIĞINI BELİRLEMEK İÇİN BİR YAKLAŞIM: İZMİR KÖRFEZİ UYGULAMASI DELTA ÇÖKELLERİNDE ŞEV DURAYLILIĞINI BELİRLEMEK İÇİN BİR YAKLAŞIM: İZMİR KÖRFEZİ UYGULAMASI 16 Nisan 2014 Bora Sonuvar, Kubilay Baykal İçerik Giriş İzmir Körfezi ve Çevresinin Morfolojisi İzmir Körfezi

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis*

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* Mustafa Özgür KESKİN Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Ahmet M. KILIÇ Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ

ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ Arazide bir yapı temeli veya toprak dolgu altında kalacak, veya herhangi bir başka yüklemeye maruz kalacak zemin tabakalarının gerilme-şekil değiştirme davranışlarını

Detaylı

NOVACRETE Kİ MYASALİNİN ZEMİ N O ZELLİ KLERİ NE ETKİ Sİ Nİ N ARAŞTİRİLMASİNA İ Lİ ŞKİ N LABORATUVAR DENEYLERİ RAPORU

NOVACRETE Kİ MYASALİNİN ZEMİ N O ZELLİ KLERİ NE ETKİ Sİ Nİ N ARAŞTİRİLMASİNA İ Lİ ŞKİ N LABORATUVAR DENEYLERİ RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NOVACRETE Kİ MYASALİNİN ZEMİ N O ZELLİ KLERİ NE ETKİ Sİ Nİ N ARAŞTİRİLMASİNA İ Lİ ŞKİ N LABORATUVAR DENEYLERİ RAPORU (25.06.2012)

Detaylı

ÖZELLĠKLERĠ DĠKKATE ALINMADAN YAPILAN SONDAJ

ÖZELLĠKLERĠ DĠKKATE ALINMADAN YAPILAN SONDAJ AKĠFERLERĠN HĠDROLOJĠK ve GEOMETRĠK ÖZELLĠKLERĠ DĠKKATE ALINMADAN YAPILAN SONDAJ ÇALIġMALARI SONUCU YOK OLAN AKĠFERLER ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA. ÖRNEK: SURUÇ OVASI ÖZET: * Yazan : Hasan KIRMIZITAġ Türkiye

Detaylı

3 ŞUBAT 2002 EBER VE ÇAY DEPREMLERİ ÖN RAPORU

3 ŞUBAT 2002 EBER VE ÇAY DEPREMLERİ ÖN RAPORU 3 ŞUBAT 2002 EBER VE ÇAY DEPREMLERİ ÖN RAPORU GİRİŞ Her ilki deprem kaynak mekanizması, odak derintiklerip kırık yırtılma biçimleri, kınk uzunlukları, artçı deprem dağılımları, dalga formları, P-S farklılıkları,

Detaylı

Year : 2016. : Sığ Temellere Giriş

Year : 2016. : Sığ Temellere Giriş Course Year : 2016 : Sığ Temellere Giriş İÇERİK 1. Birleşik Temeller 2. Oturmaları Kavramı 3. Kohezyonlu Zeminde Oturma Hesapları 4. Kohezyonsuz Zeminde Oturma Hesapları Giriş: a) Sığ Temeller Temeller:

Detaylı

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM

Detaylı

1 MAYIS BİNGÖL DEPREMİNDE MEYDANA GELEN YIĞMA YAPI HASARLARI

1 MAYIS BİNGÖL DEPREMİNDE MEYDANA GELEN YIĞMA YAPI HASARLARI YDGA2005 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. 1 MAYIS BİNGÖL DEPREMİNDE MEYDANA GELEN YIĞMA YAPI HASARLARI A. Karaşin Dicle

Detaylı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Fizik 8.01 Ödev # 10 Güz, 1999 ÇÖZÜMLER Dru Renner dru@mit.edu 8 Aralık 1999 Saat: 09.54 Problem 10.1 (a) Bir F kuvveti ile çekiyoruz (her iki ip ile). O

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

5. YERALTISUYU & SIZMA BASINCI (SEEPAGE PRESSURE)

5. YERALTISUYU & SIZMA BASINCI (SEEPAGE PRESSURE) 5. YERALTISUYU & SIZMA BASINCI (SEEPAGE PRESSURE) Toprak içindeki su: Toprağa giren su, yerçekimi etkisi ile aşağı doğru harekete başlar ve bir geçirimsiz tabakayla karşılaştığında, birikerek su tablasını

Detaylı

24/05/2014 GÖKÇEADA AÇIKLARI EGE DENİZİ DEPREMİ Mw:6.5

24/05/2014 GÖKÇEADA AÇIKLARI EGE DENİZİ DEPREMİ Mw:6.5 ÖN RAPOR 24/05/2014 GÖKÇEADA AÇIKLARI EGE DENİZİ DEPREMİ Mw:6.5 www.afad.gov.tr www.deprem.gov.tr 24 Mayıs 2014 tarihinde Türkiye Saati ile 12:25 te Gökçeada açıklarında (Ege Denizi) bir deprem meydana

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

EĞİRDİR VE BEYŞEHİR GÖLLERİNİN UYDU VERİLERİ VE TOPOĞRAFİK HARİTA YARDIMIYLA KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMLERİ

EĞİRDİR VE BEYŞEHİR GÖLLERİNİN UYDU VERİLERİ VE TOPOĞRAFİK HARİTA YARDIMIYLA KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMLERİ Doğal Kay. ve Eko. Bült. (2015) 20: 37-45 EĞİRDİR VE BEYŞEHİR GÖLLERİNİN UYDU VERİLERİ VE TOPOĞRAFİK HARİTA YARDIMIYLA KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMLERİ oluşturmaktadır. Günümüzde artan su ihtiyacı ve mevcut su

Detaylı

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KAYA MEKANĠĞĠ DERSĠ LABORATUVARI. (2015-2016 Güz Dönemi)

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KAYA MEKANĠĞĠ DERSĠ LABORATUVARI. (2015-2016 Güz Dönemi) KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KAYA MEKANĠĞĠ DERSĠ LABORATUVARI (2015-2016 Güz Dönemi) KAYA SERTLĠĞĠ BELĠRLEME DENEYĠ (SCHMIDT ÇEKĠCĠ) DETERMINATION OF ROCK HARDNESS TEST ( SCHMIDT

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

YERLEŞĐM YERLERĐNĐN SEÇĐMĐNDE YERBĐLĐMLERĐNĐN ÖNEMĐ VE KONYA NIN AFET RĐSKĐ

YERLEŞĐM YERLERĐNĐN SEÇĐMĐNDE YERBĐLĐMLERĐNĐN ÖNEMĐ VE KONYA NIN AFET RĐSKĐ Konya Đl Koordinasyon Kurulu 26-27 Kasım 2011 YERLEŞĐM YERLERĐNĐN SEÇĐMĐNDE YERBĐLĐMLERĐNĐN ÖNEMĐ VE KONYA NIN AFET RĐSKĐ Doç. Dr. Şakir ŞAHĐN 1, Jeofizik Yük. Müh. Mehmet Latif ÇAĞIR 2 1 Süleyman Demirel

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

TUĞLA VE KİREMİT RAPORU

TUĞLA VE KİREMİT RAPORU TUĞLA VE KİREMİT RAPORU Her türlü iklim koşuluna dayanıklı olan tuğla-kiremit, yaklaşık 6000 yıllık geçmişi ile kendini kanıtlamış, tamamen doğal ve sağlıklı yapı malzemeleridir. Topraktan (kilden) üretilmeleri

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları 11/22/2014 İçerik Bağlama Elemanlarının Sınıflandırılması Şekil Bağlı bağlama elemanlarının hesabı Kuvvet

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

DER NER BARAJI VE HES N AATI PERDE ENJEKS YONU TEST ÇALI MALARI

DER NER BARAJI VE HES N AATI PERDE ENJEKS YONU TEST ÇALI MALARI DER NER BARAJI VE HES N AATI PERDE ENJEKS YONU TEST ÇALI MALARI Dr. Bünyamin ÜNAL 13 Devlet Su leri Genel Müdürlü ü 1.G R Bu çalı manın amacı, ülkemizin en yüksek barajı olan Deriner Barajında, baraj temeli

Detaylı

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır.

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır. 4. KOLON ŞEMASI VE BORU ÇAPI HESABI Tesisatı oluşturan kazan, kollektörler, borular,,vanalar, ısıtıcılar,genleşme deposu ile diğer donanım ve armatürlerin tümünün düşey görünüşünü iki boyutlu olarak gösteren

Detaylı

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Sayı: 42 BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Gazi Erçel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Aralık 2000 Ankara 2001 yılında uygulanacak para ve kur politikasının çerçevesi, uygulama prensipleri

Detaylı

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER EK- BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER Rüştü GÜNER (İnş. Y. Müh.) TEMELSU Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş. ) Varsayılan Zemin Parametreleri Ovacık Atık

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 1500 Aralık 2000 ICS 93.020 1. Baskı İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE ZEMİNLERİN- SINIFLANDIRILMASI Classificaiton of so in for civil engineering purposes TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Detaylı

DEVLET DESTEKL SERA S GORTASI TEKN K ARTLAR, TAR FE VE TAL MATLAR

DEVLET DESTEKL SERA S GORTASI TEKN K ARTLAR, TAR FE VE TAL MATLAR DEVLET DESTEKL SERA S GORTASI TEKN K ARTLAR, TAR FE VE TAL MATLAR Bu sigorta ile 5363 say l Tar m Sigortalar Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu karar ile kapsama al nan risklerin, Örtü

Detaylı

TÜRKĠYE DEKĠ YERALTISULARININ ARAġTIRILMASI, ĠġLETĠLMESĠ Ve YÖNETĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

TÜRKĠYE DEKĠ YERALTISULARININ ARAġTIRILMASI, ĠġLETĠLMESĠ Ve YÖNETĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME TÜRKĠYE DEKĠ YERALTISULARININ ARAġTIRILMASI, ĠġLETĠLMESĠ Ve YÖNETĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Hasan KIRMIZITAŞ Jeoloji Mühendisi DSİ 5. Bölge Müdürlüğü-ANKARA TMMOB, JMO - Bilimsel Teknik Kurulu Hidrojeoloji

Detaylı

Betonarme ve Prefabrik Yapılarda Risk Değerlendirmesi

Betonarme ve Prefabrik Yapılarda Risk Değerlendirmesi Pamukkale Üniversitesi Betonarme ve Prefabrik Yapılarda Risk Değerlendirmesi Doç. Dr. Şevket Murat ŞENEL Araş. Gör. Mehmet PALANCi RİSK? Belli bir seviyenin üzerinde hasar oluşursa Belli bir şiddetin üzerinde

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. (III. Baskı)

YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. (III. Baskı) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO:294 YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER (III. Baskı) Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir.

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 30.12.2014

Detaylı

YIĞMA TİPİ YAPILARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA ALETSEL VERİ ve HESAPLAMALARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

YIĞMA TİPİ YAPILARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA ALETSEL VERİ ve HESAPLAMALARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ YIĞMA TİPİ YAPILARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA ALETSEL VERİ ve HESAPLAMALARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ S.S. Yücel 1, M. Bikçe 2, M.C. Geneş 3, Ş. Bankir 4 1 Y.L. Öğrencisi, İnşaat Müh. Fakültesi, İskenderun Teknik

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

BÖLÜM ON TÜRKİYE DE DEPREMSELLİK

BÖLÜM ON TÜRKİYE DE DEPREMSELLİK BÖLÜM ON TÜRKİYE DE DEPREMSELLİK 10.1 TÜRKİYE DE DEPREMSELLİK Alp-Himalaya deprem kuşağında yer alan ülkemizde olan depremler, Atlantik Okyanus ortası sırtının iki tarafa doğru yayılmasına bağlı olarak

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

3. Zemin yap na göre seçilen kaz yöntemi, Delme patlatma, mekanize kaz yöntemleri,

3. Zemin yap na göre seçilen kaz yöntemi, Delme patlatma, mekanize kaz yöntemleri, T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 284 Ülkemizin mevcut elektrik tüketimi her geçen gün artmaktad r. Bu ihtiyac n kar lanmas amac ile ba vurulan elektrik üretim yöntemlerin

Detaylı

BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ

BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ tasarım BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ Nihat GEMALMAYAN Y. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü Hüseyin ĐNCEÇAM Gazi Üniversitesi,

Detaylı

www.absyapi.com.tr www.geoplast.com.tr

www.absyapi.com.tr www.geoplast.com.tr Binicilik alanları için zemin stabilizasyon ızgarası www.absyapi.com.tr www.geoplast.com.tr RUNFLOOR AVANTAJLAR Izgaranın %85 düzeyindeki geçirgenliği ve su geçirir alt tabaka sayesinde çamuru ortadan

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması

Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması 5.6.4 Yapıştırılmamış Aşınma Tabakası (Yüzen Şap) Döşeme ile aşınma tabakası arasında aderans yoktur, aksine aderansı önlemek için

Detaylı

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU SAHĐBĐ ĐLĐ ĐLÇESĐ KÖYÜ MEVKĐĐ : BĐGA MERMER SANAYĐ VE TĐC. LTD. ŞTĐ : ÇANAKKALE : BĐGA : KOCAGÜR : SARIGÖL PAFTA NO : 6 ADA NO : -- PARSEL NO : 1731-1732-1734 ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT

Detaylı

SORU 6: Su yapılarının tasarımında katı madde hareketinin (aşınma, oyulma, yığılma vb. olayları) incelenmesi neden önemlidir, açıklayınız (4 puan).

SORU 6: Su yapılarının tasarımında katı madde hareketinin (aşınma, oyulma, yığılma vb. olayları) incelenmesi neden önemlidir, açıklayınız (4 puan). KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 014-015 GÜZ YARIYILI SU KAYNAKLARI MÜHENDİSLİĞİ I ARASINAV SORULARI Tarih: 16 Kasım 014 SORULAR VE CEVAPLAR Adı Soyadı: No: İmza:

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

2013-2014 Dönemi Erasmus Hareketlilik Faaliyeti Hibe Dağıtım Yöntemi

2013-2014 Dönemi Erasmus Hareketlilik Faaliyeti Hibe Dağıtım Yöntemi T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 2013-2014 Dönemi Erasmus Hareketlilik Faaliyeti Hibe Dağıtım Yöntemi 1. Performans Hesaplamaları: 2013-2014

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır

STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır 1. TAŞIYICI SİSTEM SEÇİMİ Mimari ve statik proje kolon sistemi uyumluymuş Mimari projedeki kat planları ile statik projedeki kalıp planları uyumluymuş. Mimari

Detaylı

Bu çal mada var lan sonuçlar ve konuyla ili kin önerilerimiz a da özetlenmi tir.

Bu çal mada var lan sonuçlar ve konuyla ili kin önerilerimiz a da özetlenmi tir. 13 - SONUÇ VE ÖNER LER Bu çal mada var lan sonuçlar ve konuyla ili kin önerilerimiz a da özetlenmi tir. 1) nceleme sahas ; Edirne ili, Enez ilçesi, Yenice köyü s rlar içinde, 1/1000 ölçekli haritalarda

Detaylı

JEOLOJİK-JEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ

JEOLOJİK-JEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ JEOLOJİKJEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ A. Yalçın 1, C. Gökçeoğlu 2, H. Sönmez 2 1 Aksaray Üniversitesi, Jeoloji Müh. Bölümü, Uygulamalı Jeoloji ABD, Aksaray 2 Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

16.07.2012 11. ŞEV DURAYLILIĞI

16.07.2012 11. ŞEV DURAYLILIĞI 11. ŞEV DURAYLILIĞI ŞEV DURAYLILIĞI (Slope Stability) Şev: Düzensiz veya belirli bir geometriye sahip eğimli yüzeydir. Şevler Düzensiz bir geometriye sahip doğal şevler (yamaç) Belirli bir geometriye sahip

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

Yapı-Zemin Etkileşiminin Yapıların Deprem Davranışına Etkileri

Yapı-Zemin Etkileşiminin Yapıların Deprem Davranışına Etkileri MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (1): 12-17 (2012) Araştırma Makalesi / Research Paper Yapı-Zemin Etkileşiminin

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

2.4. ELASTĠK DEPREM YÜKLERĠNĠN TANIMLANMASI : SPEKTRAL ĠVME KATSAYISI

2.4. ELASTĠK DEPREM YÜKLERĠNĠN TANIMLANMASI : SPEKTRAL ĠVME KATSAYISI 2.4. ELASTĠK DEPREM YÜKLERĠNĠN TANIMLANMASI : SPEKTRAL ĠVME KATSAYISI Deprem yüklerinin belirlenmesi için esas alınacak olan Spektral İvme Katsayısı, A(T), Denk.(2.1) ile verilmiştir. %5 sönüm oranı için

Detaylı

2015 OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU

2015 OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man Özel sektörün yurt d ndan sa lad k sa ve uzun vadeli kredilerin borçlu ve alacakl bilgileri, döviz cinsi, kullan m, anapara/faiz

Detaylı

Betonarme Yapıların Projelendirilmesinde Beton Sınıfı Değişiminin İncelenmesi *

Betonarme Yapıların Projelendirilmesinde Beton Sınıfı Değişiminin İncelenmesi * İMO Teknik ergi, 008 7-6, Yazı 87, Kısa ildiri etonarme Yapıların Projelendirilmesinde eton Sınıfı eğişiminin İncelenmesi * li ERGÜN * yşegül LÜLE ** ÖZ Ülkemizde meydana gelen yıkıcı depremler sonucu

Detaylı

GROWTH RELATIONSHIPS OF PINUS SILVESTRIS FOR AFFORESTATIONS OF DERBENT (MOR BEL)- HASAN MOUNTAIN (YENIPINAR)

GROWTH RELATIONSHIPS OF PINUS SILVESTRIS FOR AFFORESTATIONS OF DERBENT (MOR BEL)- HASAN MOUNTAIN (YENIPINAR) [ DERBENT (MOR BEL) VE HASAN DAĞI (YENĠPINAR) AĞAÇLANDIRMALARINDA SARIÇAMIN BÜYÜME ĠLĠġKĠLERĠ M. Doğan Kantarcı M. BarıĢ Uzun Bayram Kaçar İst. Üni. Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Abd (EM). E.Mail

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

B. RAPORTÖRLER : Ekrem SOLMAZ, Hatice YAVUZ, Necla SÜMER

B. RAPORTÖRLER : Ekrem SOLMAZ, Hatice YAVUZ, Necla SÜMER Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI 10 Dosya Sayısı : 2011-2-305 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 11-57/1472-529 Karar Tarihi : 17.11.2011 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof.

Detaylı

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi*

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* 91 Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* Hakan Destici (1) Cengiz Özarslan (2) (1) Söke Ziraat Odası, Söke / Aydın (2) ADÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü,

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/19)

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/19) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/19) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Mevcut önlem ve soruşturma MADDE 1 (1) Çin Halk Cumhuriyeti

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 178 BÖLÜM 1 : Kararların Sınıflandırılması... 179 1.1. Alınan Kararlar... 179 1.2. Kararların İhale Türlerine Göre Sınıflandırılması....180 BÖLÜM 2 : Sonuç Kararlarının Sınıflandırılması...

Detaylı

T.C. Karayollar Genel Müdürlü ü. SAYI : B091TCK01200/710 /06/2004 KONU : TADB 2004 Y Birim Fiyat Listesi (Düzeltme) GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

T.C. Karayollar Genel Müdürlü ü. SAYI : B091TCK01200/710 /06/2004 KONU : TADB 2004 Y Birim Fiyat Listesi (Düzeltme) GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA T.C. BAYINDIRLIK VE SKAN BAKANLI I Karayollar Genel Müdürlü ü SAYI : B091TCK01200/710 /06/2004 KONU : TADB 2004 Y Birim Fiyat Listesi (Düzeltme) GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA Teknik Ara rma Dairesi Ba kanl Merkez

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

Betonarme Binalarda Kentsel Dönüşüm Uygulamaları: Eskişehir

Betonarme Binalarda Kentsel Dönüşüm Uygulamaları: Eskişehir Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt:2, Sayı: 2, 2015 Betonarme Binalarda Kentsel Dönüşüm Uygulamaları: Eskişehir Urban Transformation Applications of Reinforced Concrete Building:

Detaylı

Bu konuda cevap verilecek sorular?

Bu konuda cevap verilecek sorular? MANYETİK ALAN Bu konuda cevap verilecek sorular? 1. Manyetik alan nedir? 2. Maddeler manyetik özelliklerine göre nasıl sınıflandırılır? 3. Manyetik alanın varlığı nasıl anlaşılır? 4. Mıknatısın manyetik

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi :22.02.2011 Karar No :2011/DK-10/91 Gündem Konusu :İnternetin Güvenli Kullanımı. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü 6 ncı ve 50 inci maddeleri

Detaylı

Taş, Yaman ve Kayran. Altan KAYRAN. akayran@metu.edu.tr ÖZET

Taş, Yaman ve Kayran. Altan KAYRAN. akayran@metu.edu.tr ÖZET HAVA TAŞITLARINA UYGULANAN GÜÇLENDİRİLMİŞ, SİLİNDİRİK BİR DIŞ DEPONUN YAPISAL ANALİZİ Caner TAŞ ASELSAN, MST Mekanik Tasarım Müdürlüğü, Macunköy 06370, ANKARA, tas@aselsan.com.tr Yavuz YAMAN Orta Doğu

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 06.06.2016 KARAR NO: 104 Belediyemiz 2015 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi

Detaylı

NETWORK DESIGN AND OPTIMIZATION FOR DEFORMATION MONITORING ON TUZLA FAULT-IZMIR AND ITS VICINITY

NETWORK DESIGN AND OPTIMIZATION FOR DEFORMATION MONITORING ON TUZLA FAULT-IZMIR AND ITS VICINITY NETWORK DESIGN AND OPTIMIZATION FOR DEFORMATION MONITORING ON TUZLA FAULT-IZMIR AND ITS VICINITY by Kerem Halicio lu B.S., stanbul Technical University, 2003 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: DERECELENDİRME KURULUŞLARININ YETKİLENDİRİLMESİNE VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI MADDE

Detaylı

ARAŞTIRMA RAPORU. Rapor No: 2012.03.08.XX.XX.XX. : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33 e-posta: gurbuz@metu.edu.tr

ARAŞTIRMA RAPORU. Rapor No: 2012.03.08.XX.XX.XX. : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33 e-posta: gurbuz@metu.edu.tr ARAŞTIRMA RAPORU (Kod No: 2012.03.08.XX.XX.XX) Raporu İsteyen : Raporu Hazırlayanlar: Prof. Dr. Bilgehan Ögel Tel: 0.312.210 41 24 e-posta: bogel@metu.edu.tr : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33

Detaylı

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir.

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin

Detaylı

2015-2016 Bahar. Hidroloji. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1.

2015-2016 Bahar. Hidroloji. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1. Hidroloji Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi naat Mühendislii Bölümü 1 Hidroloji

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349

Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349 Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349 RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARI İÇİN YAPILACAK RÜZGÂR VE GÜNEŞ ÖLÇÜMLERİ UYGULAMALARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/01)

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ i AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ TRAKTÖR AKS MİLİNİN YORULMA ANALİZİ MUSTAFA PERÇİN 120712010 YALÇIN DEMİRER 120712021 DANIŞMAN PROF. DR. SÜLEYMAN TAŞGETİREN Afyon

Detaylı

Elektro Kaplamada Optimum Ko ullar

Elektro Kaplamada Optimum Ko ullar Elektro Kaplamada Optimum Ko ullar Metal kaplama yüzeyine kaplama yap lan malzeme özelliklerini de tirir. Malzeme yüzeyinde iç gerilmenin ve pörözitenin meydana gelmedi i iyi bir ba lant (yap ma) olmas

Detaylı

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar).

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). . KONSOLİDASYON Konsolidasyon σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). σ nasıl artar?. Yeraltısuyu seviyesi düşer 2. Zemine yük uygulanır

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı