Sar göl Fay Zonu Boyunca Meydana Gelen Deformasyonlar n Nedenleri Üzerine Bir Ara t rma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sar göl Fay Zonu Boyunca Meydana Gelen Deformasyonlar n Nedenleri Üzerine Bir Ara t rma"

Transkript

1 Jeoloji Mühendisli i Dergisi 35 (2) Ara t rma Makalesi / Research Article Sar göl Fay Zonu Boyunca Meydana Gelen Deformasyonlar n Nedenleri Üzerine Bir Ara t rma An Investigation on the Causes of Deformations Formed Along the Sar göl Fault Zone M. Yalç n KOCA, Hasan SÖZB L R, Bora UZEL Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisli i Bölümü, Buca, ZM R ÖZ Geli (received) : 10 May s (May) 2011 Düzeltme (revised) : 05 Temmuz (July) 2011 Kabul (accepted) : 06 Temmuz (July) 2011 Bu çal mada, Sar göl Fay Zonu boyunca gözlenen yüzey deformasyonlar incelenmi tir. Sar göl kasabas, Gediz Grabeni nin güneydo u ucunda yer al r. Çal ma alan nda yüzlek veren birimler, alttan üste do ru, Menderes Masifi ne ait metamorfik kayalar, Pliyo Pleyistosen ya l Asartepe formasyonu ve Holosen ya l alüvyonlard r. Asartepe formasyonu zay f çimentolanm k r nt l kayaçlardan olu maktad r ve metamorfik kayaçlar uyumsuzlukla örtmektedir. Haritalanan faylar, Sar göl alan n üç blo a ay r r. Sar göl yerle im alan n kat eden faylardan biri (Sar göl Fay ) kanallarda, asfalt yolda ve evlerin duvarlar nda deformasyonlara neden olmu tur y l nda Sar göl Fay n n yüzey deformasyonu boyunca meydana gelen dü ey yer de i tirme miktarlar cm olarak ölçülmü tür y l nda ayn hatta ölçülen yer de i tirme miktarlar m dir. Çal mada, on y ll k dönem içinde meydana gelmi olan cm lik ilave oturmalar n nedenleri ara t r lm t r. Listrik-normal büyüme fay olarak tan mlanan Sar göl Fay n n dü en blo u üzerinde geli en fay cebinde, zemin tabakalar fay n konveks ekilli aynas na do ru e imlidir. Bu cepte, yüzeyden itibaren m derinli inde, geçirimsiz özellikte, CH-tipi killer ve bu kil seviyesinin üzerinde de silt ve kum tabakalar yer almaktad r. Fay n aynas ve geçirimsiz kil tabakas üzerinde yer alan üçgende, a r ya lar sonras nda yüzey sular birikmektedir. Listrik faya do ru e im kazanm kumlu zeminlerin ya lar sonras nda su ve e imin etkisi ile borulanarak fay aç kl ndan kaçt tahmin edilmektedir. Aç kl k olu umu, konveks fay yüzeyinde dü en fay blo unun dönme hareketiyle aç klanm t r. Di er taraftan, su seviyesi dü ümü her metrede yakla k 1 ton/m 2 lik fazladan bir gerilme olu turmu ve normal konsolide olmu killi zeminler yeniden konsolidasyona u ram t r y llar aras kurakl k problemi ve a r su çekimine ba l olarak yeralt su seviyesinin dü ümüyle geli en alansal oturmalar (sübsidans) ve sismik aktiviteyle fay bölgesi boyunca meydana gelen dü ey yer de i tirmeler, bu çal mada ayr nt l olarak incelenmi tir. Anahtar Kelimeler: Gediz grabeni, Güncel deformasyon, Listrik normal fay, Mühendislik jeolojisi, Sar göl. M. Yalç n Koca E-Posta:

2 152 Sar göl Fay Zonu Boyunca Meydana Gelen Deformasyonlar n Nedenleri Üzerine Bir Ara t rma Koca, Sözbilir ve Uzel ABSTRACT In this study, causes of surface deformations observed along the Sar göl fault zone have been investigated. Sar göl Town is located at the southeastern end of the Gediz Graben. The rocks exposed in the study area, from bottom to top, are metamorphic rocks of Menderes Massif, Plio-Pleistocene aged Asartepe formation and Holocene alluvium. The Asartepe formation is made up of weakly cemented clastic rocks and unconformably overlies the metamorphic rocks. The mapped faults divide the Sar göl area into 3 different blocks. One of the fault passing throughout Sar göl municipality exhibits current deformational patterns on irrigational chanells, asphalt roads and cracks on the walls of several houses. The amount of vertical displacement of surface rupture along the fault is about cm in the year of On the other hand, the amount of displacement measured on the same profile in 2010 is m. In this study causes for the additional vertical displacements of cm which occurred in ten years were investigated in detail. Sar göl fault is defined as Listric normal growth fault in this study. Soil beds in the hanging wall fault pocket are sloped towards the concave-up fault surface. In this pocket, an impermeable CH-type clay level at a depth of m from the ground surface is located, and this level is overlaid by the silty and sandy soil beds. Surface water are accumulated in the area of triangular shape which is located on the clay level in front of the fault plane. It is estimated that sandy soils, which back-tilted toward listric fault, have been eroded from the open space of fault by the piping under the effect of water and back-tilting after the raining. Formation of the open space in the fault is explained by the rotational movement on the hanging wall of the fault. In addition, subsidence developed on the hanging wall of the fault due to the problem caused by decrease of the water level and drought in the years between 2000 and 2010 were computed. An extra load of 1.0 t/m 2 per meter of the decreasing water level was formed and the normally consolidated soil layers were overconsolidated. Amount of vertical displacement on the surface ruptures along the Sar göl fault depending on both seismic activity in the region and overconsolidation was investigated in detail. Key Words: Gediz graben, Recent deformation, Listric normal fault, Engineering geology, Sar göl. G R Gediz Grabeni nin do usunda yer alan Sar göl kasabas, güneyden Emcelli, Selimiye ve Sar göl faylar, kuzeyden ise T razlar ve Çapköy faylar ile s n rlanm bir alan üzerinde bulunmaktad r ( ekil 1). Sar göl Fay Zonu nu olu turan bu faylardan birço u aktiftir ve yüzey deformasyonlar kasaba s n rlar içinde aç kça gözlenebilmektedir. En güneyde, kuzeybat güneydo u uzan ml ve Asartepe formasyonu ile Menderes Masifi ne ait kayaçlar aras ndaki dokana temsil eden Emcelli Fay, birinci fay basama n n güney s n r n olu tururken; ikinci fay basama n güneyden Selimiye Fay, kuzeyden ise Sar göl Fay s n rlar. Sar göl yerle im alan n n kuzeydo usundaki üçüncü fay basama, Sar göl ve T razlar faylar aras nda Gediz Grabeni nin devam eklindeki graben içinde yer almaktad r ( ekil 1 ve 2).

3 Jeoloji Mühendisli i Dergisi 35 (2) Ara t rma Makalesi / Research Article ekil 1. (a) Çal ma alan n n Bat Anadolu Grabenleri içerisindeki yeri (GG: Gediz Grabeni, KMG: Küçük Menderes Grabeni, BMG: Büyük Menderes Grabeni), (b) Sar göl yöresinde geli mi graben faylar ve bu faylar n olu turdu u I, II ve III- numaral fay basamaklar (Koca vd., 2000). Figure 1. (a) Location of study area in West Anatolian Grabens GG: Gediz Graben, KMG: Küçük Menderes Graben, BMG: Büyük Menderes Graben). (b) Graben faults in the Sar göl settlement area and 1 st, 2 nd, and 3 rd fault steps formed by their faults (Koca vd., 2000). Journal of Geological Engineering 35 (2) 2011

4 154 Sar göl Fay Zonu Boyunca Meydana Gelen Deformasyonlar n Nedenleri Üzerine Bir Ara t rma Koca, Sözbilir ve Uzel ekil 2. Çal ma alan ndan geçen enine jeolojik kesit (kesit hatt için ekil 1 e bak n z). Figure 2. Geological cross-section of study area (see Figure 1 for location of the cross section). Grabenin her iki kanad ndaki faylara ba l olarak deformasyonlar tarihsel dönem içerisinde süregelmi tir (Temiz vd., 1998). Sar göl ilçesindeki konutlarda geli en deformasyonlar (yüzey deformasyonlar ve bina hasarlar ), tarihinde etüt edilerek tarihli jeolojik etüt raporu Afet leri Genel Müdürlü ü (A GM) taraf ndan düzenlenmi tir ( ekiller 3 5). Raporda, bir konutta a r, çok say da konutta de i ik hasarlar ve bahçe duvarlar nda y k lma eklinde deformasyonlar n geli ti i belirtilerek olay n genel hayat etkilemedi i ifade edilmi tir. Belediye s n rlar içerisinde yer alan alanlar tarihlerinde de etüt edilmi ve tarihli jeolojik etüt raporu ayn kurum taraf ndan düzenlenmi tir. Raporda, beldede meydana gelen olaylar n tektonik krip özelli i ta d, yap ve zemin deformasyonlar n n 7269 say l yasa kapsam nda de erlendirilebilecek bir afet niteli inde oldu u belirtilmi tir. Raporda kullan lan tektonik krip terimi, depreme ba l olarak geli en kütle hareketini vurgulamaktad r. Deprem Ara t rma Dairesi Ba kanl taraf ndan düzenlenen raporda, bölgedeki hendek ve yüzey ara t rmalar sonucunda Sar göl Fay üzerinde krip türü (sismik aktiviteye ba l olmaks z n) bir hareketin geli ti i sonucuna ula ld belirtilmi tir. Sar göl ilçesi, merkez mahallelerinde, A GM taraf ndan yürütülen jeolojik çal malar n sonucu olarak tarihli jeolojik etüt raporu haz rlanm t r. Etüt raporunda, 94 binan n (85 konut, 9 i yeri) tektonik krip afetine maruz oldu u ve nakli gerekti i belirtilmi tir. Bu raporda tektonik krip tan m, depreme ba l olarak geli en kütle hareketi anlam nda kullan lmam t r.

5 Jeoloji Mühendisli i Dergisi 35 (2) Ara t rma Makalesi / Research Article ekil 3. Sar göl Fay boyunca gözlenen yüzey deformasyonlar. Figure 3. Surface deformations observed along the Sar göl fault. ekil 4. Sar göl Fay n n dü en blo u üzerinde yer alan a r hasarl beton bir binan n görünümü. Figure 4. A view of the heavily damaged concrete building located on the hanging wall of the Sar göl fault ve tarihlerinde haz rlanan jeolojik etüt raporlar nda, Sar göl Fay boyunca meydana gelen hareketler farkl ekillerde tan mlanm lard r tarihli raporda tektonik krip olay depreme ba l, sismik bir etki sonucu olu an afet olarak tan mlan rken, Deprem Ara t rma Dairesi Ba kanl teknik elemanlar nca haz rlanan tarihli raporda ise güncel deformasyonlar fay üzerinde sismik aktiviteye ba l olmaks z n meydana gelmi krip olarak tan mlanm t r. Journal of Geological Engineering 35 (2) 2011

6 156 Sar göl Fay Zonu Boyunca Meydana Gelen Deformasyonlar n Nedenleri Üzerine Bir Ara t rma Koca, Sözbilir ve Uzel ekil 5. Yo un ya lar n oldu u dönemlerde, fay n dü en blo u üzerinde borulanma nedeni ile meydana gelen çukur. Figure 5. In the periods of heavy rains, the vertical hole occurred in the hanging wall of the fault due to piping. Sar göl Fay Zonu ile ilgili A GM taraf ndan haz rlanan tarihli raporda fay zonu Afete Maruz Bölge karar al nm t r. Yüzey deformasyonlar ndan dolay hasar görmü 94 binay içerecek ekilde bu zon Yerle ime Uygun Olmayan Alan olarak önceki çal malarda belirlenmi tir. Özel ah s ve kurumlar taraf ndan yapt r lan iki önemli çal ma bu saha için mevcuttur y l a ustos ay nda, Koca vd. (2000) taraf ndan, Sar göl ilçesi yerle im alan n n jeolojik ve jeoteknik özelliklerinin belirlenmesi ve ilçenin yerle ime uygunluk aç s ndan de erlendirilmesini hedefleyen Manisa li, Sar göl lçesi Yerle im Alan na Ait Jeoteknik Etüt Raporu adl çal ma yap lm t r. Bu çal mada, 25 farkl noktada derinlikleri m aras nda de i en karotlu zemin sondajlar yapt r lm, yerinde (in-situ) ve laboratuvarda yap lan deneylerden elde edilen sonuçlar dikkate al narak statik ve dinamik artlarda mevcut zeminler üzerindeki yap la malar n güvenlik s n rlar belirlenmi tir (Koca ve K ncal, 2001). lçede gözlenen faylar n etki alanlar, yap la malar n güvenlik s n rlar, i yeri ve konutlarda sismik aktiviteye ba l geli en yüzey deformasyonlar ve yeralt su durumu dikkate al narak inceleme alan yerle ime uygunluk aç s ndan s n fland r lm t r y l haziran ay nda, özel ah slar taraf ndan, Sar göl ilçesindeki güncel yüzey deformasyonlar n kapsayan ve Sar göl Fay boyunca uzanan alan n, Emcelli Fay n n günaybat da kalan k sm n n ve yeni yerle im alan n n mar Plan ve Revizyonuna Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu haz rlanm t r. Bu raporda, tarihinde A GM taraf ndan onaylanarak afete maruz bölge ilan edilen, Sar göl Belediyesi mar Plan s n rlar içerisinde yer alan yüzey deformasyonlar n kapsayacak ekilde tampon bölge olu turulan 4.23 hektarl k alan n, yeniden yerle ime uygunluk de erlendirilmesi yap lm ve tampon bölge geni li i belirlenmi tir.

7 Jeoloji Mühendisli i Dergisi 35 (2) Ara t rma Makalesi / Research Article 2000 y l nda Dokuz Eylül Üniversitesi taraf ndan yap lan ara t rmalar (Koca vd., 2000) Sar göl Fay boyunca olu an deformasyon yap lar üzerindeki dü ey yer de i tirme miktar n n cm kadar oldu unu göstermi tir. Ayn hatta 2010 y l itibar yla ölçülen yer de i tirme miktarlar m dir y l ndaki yer de i tirme miktar n n dikkate al nmas durumunda; cm lik ilave dü ey yer de i tirmelerin 10 y ll k bir dönemde olu tu u ortaya ç kmaktad r. Ayr ca, fay bölgesi üzerindeki mülklerin sahipleri ile yap lan görü melerde bu ki iler; yo un ya lar n oldu u dönemlerde yer alt ndan gürültülü sesler geliyor eklinde ifadelerde bulunmu lard r. Yo un ya lar n oldu u dönemlerde, fay n dü en blo u üzerinde, 3-4 noktada ve derinli i 2 3 metreyi bulan dü ey çukurlar olu mu tur ( ekil 5). Sel sular n n saatlerce fay hatt üzerindeki bu çukurluklara akt yöresel yay n organlar nda belirtilmi tir (Sar göl Gazetesi, 2010). Bu durum yöre halk taraf ndan sel sular n fay yuttu eklinde ifade edilmektedir. Bu çal ma kapsam nda, Sar göl kasabas içinden geçen Sar göl Fay Zonu boyunca gözlenen yüzey deformasyonlar n n nedenlerinin belirlenmesi için a a da s ralanan çal malar yap lm t r: a) Sar göl de y ll k toplam ya ve s cakl k ortalamalar de erlendirilmi tir. Buna göre, 1964 ve 2010 y llar aras ndaki ya de i imi ekil 6 da ve s cakl k de i imi ise ekil 7 de görülmektedir ile 2004 y llar aras nda önemli bir kurakl n ya and, ayn dönemde ya lar n da oldukça azald anla lmaktad r. ekil 6. Y llara göre y ll k toplam ya n de i imi. Figure 6. The variation of annual precipitation according to the years. b) Yeralt su seviyesinin dü ü üne ba l olarak kil katmanlar nda on y ll k dönemde meydana gelen a r konsolidasyon olay ve sonucunda olu an alansal oturmalar hesaplanm t r. c) Yüzeyden itibaren 3.5 m derinlikte, iki silt tabakas (ML) aras nda yer alan, kal nl 2 m olan kumlarda (SP) borulanma sorununun olu abilece inin tespiti yap lm ve bu sorun fay cebi ad verilen jeoteknik modelle çözülmü tür. Yo un ya lar n oldu u dönemlerde fay cebinin Journal of Geological Engineering 35 (2) 2011

8 158 Sar göl Fay Zonu Boyunca Meydana Gelen Deformasyonlar n Nedenleri Üzerine Bir Ara t rma Koca, Sözbilir ve Uzel bir tünek akifer gibi çal t ve borulanma olay n n bu mekanizmayla ba lant l oldu u aç klanm t r. d) Sar göl Fay n n dü en blo u üzerinde meydana gelen toplam yer de i tirme miktar yukar daki olaylarla ve sismik aktiviteye ba l geli en hareketlerle ili kilendirilerek aç klanm t r. Ayr ca, Dokuz Eylül Üniversitesi taraf ndan 2000 y l nda yap lan sondajlara ait kütükler (loglar) ile laboratuvar deney sonuçlar (Koca vd., 2000) bu çal mada dikkate al nm ve jeolojik kesitler yeniden yorumlanarak on y ll k süreç içinde geli en olaylara yeni bir bak aç s getirilmi tir. Bu kapsamda, Sar göl Fay n n tan m yeniden yap lm ve fay n dü en blo u üzerinde gerek sismik aktiviteye gerekse yeralt suyu dü ümlerine ba l olarak meydana gelen alansal oturmalar fay cebi modeli ile aç klanm t r. ekil 7. Y llara göre y ll k ortalama s cakl n de i imi. Figure 7. The variation of annual mean temperature according to the years. YÖNTEM De i ik nedenlerle su düzeylerinin dü mesi durumunda, efektif gerilme toplam gerilmeye yakla acak ekilde büyüyerek konsolidasyona neden olur. Su seviyesinin on y l içinde yakla k 20 metre dü mesi, zemin katmanlar n n a rl klar n n artmas na neden olmu ve iki farkl derinlikte yer alan killi zemin seviyelerini a r konsolidasyona u ratm t r. Yeralt su seviyesi dü ümüne ba l olarak killi zeminlerin oturma miktarlar hesaplanm t r. Bu hesaplamalarda, Koca vd. (2000) taraf ndan yap lan konsolidasyon deneylerinin sonuçlar kullan lm t r. Oturma miktarlar yla, fay n dü en blo u üzerinde, on y ll k dönemde gerçekle en ek dü ey yer de i tirme miktarlar kar la t r lm t r. lave dü ey yer de i tirmelerin, sadece hesaplanan oturma de erleriyle kar lan p kar lanmayaca veya ne kadar n n kar land belirlenmi tir. Sar göl Fay n n dü en blo u üzerinde 9 11 m derinlikte, geçirimsiz kil katman üzerinde yer alan, üçgen ekilli ve k sa kenar fay düzlemine

9 Jeoloji Mühendisli i Dergisi 35 (2) Ara t rma Makalesi / Research Article yaslanm bir fay cebinin olu tu u, bu cebin yo un ya lar sonras nda yüzey sular ile belli bir doygunlu a eri ti i varsay lm t r. Bu ara t rmada, siltli ve kumlu siltli zeminlerin statik elastisite modülü, düzeltilmi SPT-N 30 de erleri kullan larak Bowles (1998) taraf ndan önerilen a a daki formüle göre hesaplanm t r: E s = 300 (SPT-N ) (1) Kayma modülünün (G s ) hesaplanmas nda ise, Tokimatsu (1988) taraf ndan önerilen a a daki formül kullan lm t r: E G s (2) 1 2 s burada Poisson oran d r ve siltli zeminler için bu çal mada 0.30 olarak al nm t r. Killerde bu de er aras nda de i mektedir (Wroth ve Wood, 1978). SK-11 sondaj n n 13.0 ve 13.7 metreleri aras ndan (I numaral kil katman ) Shellby tüpü kullan larak konsolidasyon deneyi için örselenmemi zemin örne i al nm t r. Örnek, deney halkas n n içerisine mümkün oldu unca örselenmeden yerle tirilmi tir. Deneyde kullan lan konsolidasyon aleti, ASTM D standartlar na göre imal edilmi, belirli yükler alt nda zeminde meydana gelen dü ey yer de i tirmeleri ölçen, zeminin s k ma indisi (C c ), s k ma say s (a v ) ve hacimsel s k ma katsay s (m v ) gibi parametreleri belirlemede kullan lan bir cihazd r. Konsolidasyon deney aleti 5 cm çap nda, 2 cm yüksekli inde deney halkas, üst ve alt k s mlar na konulan poroz ta lar ve konsolidasyon hücresinden olu maktad r. DEPREM ETK NL N N DE ERLEND R LMES Sar göl ve yöresinde yer alan faylar kuzeydo uya do ru e imlidirler. Faylar n do rultular genellikle vadiye paraleldir. Vadiye paralel çok say da fayla grabenin taban kademeli olarak çökmü tür. Bu faylar günaybat dan kuzeydo uya do ru (grabenin ortas na) do ru gençle irler den 2011 y l na kadar Gediz Grabeni üzerinde 40 tan fazla hasar verici deprem (Mw> 5.5) meydana gelmi tir (Koeri, 2011). Bunlardan en bilineni 1969 Ala ehir depremidir. 6.5 büyüklü ündeki deprem 30 km uzakl ktaki Sar göl ilçesinde de etkili olmu tur. Arpat ve Bingöl (1970) fay n yüzey deformasyonlar üzerinde 3 13 cm dü ey at m ölçmü lerdir ve tarihleri aras nda Sar göl yöresinde hasar verici deprem olmamas na kar n 285 adet mikro deprem kaydedilmi tir (Koeri, 2011). Bu depremlerin büyük bir bölümü son be y lda meydana gelmi tir. Depremlerin büyüklüklerine göre da l mlar ekil 8 de verilmi tir. Bu depremlerin 228 tanesi Ala ehir Sar göl Buldan aras nda uzanan normal faylar boyunca meydana gelmi tir. Sar göl de son on y l içerisindeki en büyük depremin büyüklü ü 3.7 olup tarihinde meydana gelmi tir. Bu depremlerin odak derinlikleri 3 16 km aras nda de i mektedir. ekil 9 daki sismotektonik harita üzerinde 11 y ll k dönem içinde meydana gelmi depremlerin d merkezleri ile mevcut graben faylar n n konumlar aras ndaki ili kiler görülmektedir. Journal of Geological Engineering 35 (2) 2011

10 160 Sar göl Fay Zonu Boyunca Meydana Gelen Deformasyonlar n Nedenleri Üzerine Bir Ara t rma Koca, Sözbilir ve Uzel ekil 8. Sar göl ve yak n yöresinde (Enlem: , Boylam: ) ve tarihleri aras nda meydana gelen depremlerin frekans da l m. Figure 8. Histogram of the frequency distribution of earthquakes occurred in the Sar göl and it s vicinity between and Sismotektonik aktivitenin en yo un oldu u bölge Sar göl Fay n n güneydo usudur ( ekil 9). I, II ve III numaral fay basamaklar üzerinde (Emcelli, Selimiye ve Sar göl faylar n kapsayan alan) ve Sar göl yerle im alan s n rlar içinde (fay n yerle im alan içerisindeki uzunlu u 3 km dir) meydana gelen deprem say s 64 olarak belirlenmi tir. 1.7 < Mw < 3.7 aras nda büyüklü e sahip, d merkezleri Sar göl Fay Zonu üzerinde yer alan küçük depremlerin, hangi faydan kaynakland bilinmemektedir. MÜHEND SL K JEOLOJ S Asartepe formasyonu üzerine uyumsuz olarak gelen Kuvaterner ya l alüvyonlar n kal nl Sar göl ve yöresinde 0 40 metre aras nda de i mektedir ( ekil 1). Alüvyon kal nl, graben taban n n ortas na do ru artarak 40 metreye ula maktad r. Birime ait litolojik veriler 25 noktada aç lm sondajlara ait loglardan elde edilmi tir ( ekil 10). Sondajlardan elde edilen zemin profilleri de erlendirildi inde; Sar göl ve Emcelli fay zonlar aras nda kalan alanda zemin grubunun, genellikle dü ük plastisiteli siltlerden (ML) olu tu u anla lmaktad r ( ekil 10). Sar göl Fay n n kuzeyinde kalan alanlardaki bask n zemin gruplar killi-siltli kumlard r. Sar göl yerle im alan n n zemini genel hatlar yla derine do ru belli ba l dört farkl seviyeden olu maktad r ( ekil 11). Sar göl Fay n n dü en blo u üzerinde yer alan zemin profilinin metre derinlikten sonraki kesiminde siltlerle ardalanmal plastik kil zonlar n n (II ve IV numaral zemin katmanlar ) varl dikkat çekmektedir ( ekil 11). Sar göl Fay n n taban

11 Jeoloji Mühendisliþi Dergisi 35 (2) Araĩt rma Makalesi / Research Article bloþunda yer alan zeminlerin penetrasyon dirençleri, tavan bloþundakilere (düĩen blok) göre daha yüksek deþerlerdedir. SK-19 da yüzeyden 0 2 m derinlikte yer alan nispeten düĩük penetrasyon dirençlerine sahip (SPT- N30ƍ=13) zon hariç, tüm zemin seviyelerinde SPT-Nƍ30 deþerleri aral þ nda elde edilmiĩtir. Ĩekil y llar aras nda meydana gelmiĩ küçük depremlerin d ĩ merkezlerinin Sar göl fay zonu boyunca daþ l mlar (www.deprem.gov.tr verileri kullan lm ĩt r). Figure 9. Epicenter distribution of the small earthquakes occurred in the Sar göl fault zone between the years 2000 and 2011 (data used from Sar göl Fay n n düĩen bloþu üzerinde aç lm ĩ olan SK-11, SK-12 ve SK-24 numaral sondajlara ait zemin profillerine bak ld þ nda; SK-11 den SK-12 ye doþru zemin profilinin en üst kesiminde, SK-11 de 3.5 m kal nl kta ve yanal yönde devams z yumuĩak siltler yer almaktad r. Yumuĩak siltlerin jeoteknik özelliklerine bak ld þ nda (Dr = %30, Jn= 17.1 kn/m3, Zn = 0.26, ø = 27, Es = 42 kg/cm2, Gs = 16 kg/cm2); bu tür zeminlerin gözenekli, düĩük yoþunluklu, kayma dayan m düĩük, s k ĩabilir zeminler olduþu anlaĩ lmaktad r. Yumuĩak siltler 2 m kal nl þa sahip kötü derecelenmiĩ kumlar (SP) üzerinde yer al rlar ve çok düĩük kayma ve deformasyon modülüne sahiptirler (Gs=16 kg/cm2, Es=42 kg/cm2). Kumlu zemin zonu Sar göl Fay n n tavan bloþunda faya doþru eþimlidir (Ĩekil 12). Journal of Geological Engineering 35 (2) 2011

12 162 Sar göl Fay Zonu Boyunca Meydana Gelen Deformasyonlar n Nedenleri Üzerine Bir Ara t rma Koca, Sözbilir ve Uzel ekil 10. Sar göl fay zonu üzerindeki bask n zemin tipleri ve önceden aç lm sondajlar n lokasyonlar. Figure 10. Dominant soil types on the Sar göl fault zone and locations of the boreholes drilled beforehand. Orta kat killerin üzerinde yer alan siltli zeminler kapilarite etkisiyle yüksek doygunluk derecelerine eri ebilir. Toplam 13 metrelik siltli zonun 7.5 metreden sonraki kesimi nispeten daha yüksek kayma modülüne sahip orta s k -s k siltlerden (G S =28 kg/cm 2, E S =72 kg/cm 2 ) olu maktad r ( ekil 11). II numaral zonu, dü ük penetrasyon direncine sahip (SPT N 30 = 8 10), plastik özellikte, yakla k s k ma dayan m 0.5 kg/cm 2 olan CH-türü killer olu turur. SK-11 ve SK 24 numaral sondajlarda 4 metre kal nl kta kil kesilmi tir. SK 11 de 11.5 metrede, SK 24 te ise 9 metrede kile girilmi tir. Dü ük plastisiteli siltler içerisinde yanal yönde kamalanan II numaral plastik kil zonu Sar göl fay n n yükselen blo u üzerinde yer alan sondajlarda kesilmemi tir ( ekil 12). III numaral zonu dü ük plastisiteli sitler olu turur. Genellikle kat zemin özelli ine sahip olan bu zonda ölçülen penetrasyon direnci de erleri SPT N 30 = aras nda, kayma modülü de erleri ise 27 kg/cm 2 < G S < 46 kg/cm 2 dolaylar ndad r. Bu özellikleri nedeniyle, III numaral zonu olu turan dü ük plastisiteli siltler ya s k abilir zemin özelli ine sahip de ildir ya da oturman n büyük bir bölümünü tamamlam durumdad r.

13 Jeoloji Mühendisliþi Dergisi 35 (2) Araĩt rma Makalesi / Research Article Ĩekil 11. (a) Sar göl Fay n n düĩen bloþu üzerinde aç lm ĩ olan sondaj profilleri, (b) Sondaj profillerden elde edilen zeminlerin jeoteknik özellikleri. Figure 11. (a) Geotechnical descriptions of the soils drilled in the hanging wall of the Sar göl fault,(b) the geotechnical properties of the soils obtained from the drillings. Journal of Geological Engineering 35 (2) 2011

14 164 Sar göl Fay Zonu Boyunca Meydana Gelen Deformasyonlar n Nedenleri Üzerine Bir Ara t rma Koca, Sözbilir ve Uzel ekil 12. Sondaj verilerinden yararlan larak elde edilen jeoteknik kesit. Figure 12. Geotechnical cross-section obtained by using the borehole data metre aras nda yer alan IV numaral zonu plastik özellikteki kat killer olu turur. CHtürü bu killerin penetrasyon dirençleri SPT N 30 = civar nda, s k ma dayan mlar ise q U = 1,0 kg/cm 2 dir. Bu zon az s k abilir kil özelli indedir. ON YILLIK DÖNEM Ç N MEYDANA GELEN YERALTI SUYU DE MLER VE OTURMA M KTARLARI On y ll k dönem içindeki yeralt suyu de i imlerine bak ld zaman ( ekil 13), 2008 y l ndan sonra yeralt su seviyesinde h zl bir dü ü gözlenir. Bu durum, bölgede, 2008 y l ndan sonra meydana gelen kurakl k ve a r su çekimi ile aç klanabilir. Koca vd. (2000) taraf ndan arazide yap lan gözlemler, Sar göl Fay boyunca olu an deformasyon yap lar üzerindeki yer de i tirme miktar n n cm kadar oldu unu göstermi tir. Bugün itibariyle ölçülen yer de i tirme miktarlar m civar ndad r ( ekil 13). Bu de erlendirmede, yüzeyde yer alan killi, kumlu siltler (ML) ve iki plastik kil zonunun aras nda kalan, nispeten yüksek penetrasyon dirençlerine sahip di er killi, kumlu siltlerin (ML) oturmalar n tamamlad varsay lm t r ( ekil 13 ve 14).

15 Jeoloji Mühendisli i Dergisi 35 (2) Ara t rma Makalesi / Research Article ekil 13. Y llara göre meydana gelen oturma miktarlar ve yeralt su seviyesi de i imleri [X 1 : Su seviyesinin dü ümü nedeniyle meydana gelen oturmalar (alansal oturmalar), X 2 : A r kurakl k nedeniyle meydana gelen yeralt su seviyesindeki dü ümler]. Figure 13. The values of settlements and changes of the groundwater levels according to the years [X 1 : Settlements (subsidances) occurred due to the decrease of the groundwater level. X 2 : The decrease of the groundwater level due to over drought]. YERALTI SU SEV YES DÜ ÜMLER NE BA LI OLARAK GEL EN GER LME ARTI LARI Sar göl yerle im alan nda 3-4 kat geçen bina say s son derece s n rl d r. Yap lardan zemine aktar lan dü ey uniform yüklerin ortalama olarak q V = 75 kpa mertebesinde oldu u tahmin edilmi tir (q V = 0,75 kg/cm 2 ). Bu yükler temel geni likleri ile orant l olan alanlarda zemine aktar ld ndan, derinlerdeki zemin tabakalar nda belli bir gerilme art olu turmalar na ra men bir konsolidasyona neden olmazlar. Zeminlerin oturmas na neden olan esas etkenler, ya zemin tabakalar ndaki yeralt su seviyesinin ya da bölgede derin bir akiferin piezometrik su seviyesinin dü mesidir ( ekil 13). Journal of Geological Engineering 35 (2) 2011

16 166 Sar göl Fay Zonu Boyunca Meydana Gelen Deformasyonlar n Nedenleri Üzerine Bir Ara t rma Koca, Sözbilir ve Uzel ekil 14. Yeralt su seviyesinin dü ümüne ba l olarak meydana gelen gerilme art lar. Figure 14. Stress increments due to the decrease of the groundwater level. Zeminin herhangi bir noktas ndaki toplam gerilme, buraya etkiyen suyun piezometrik su bas nc kadar eksik gerçekle ir. Bu durumda efektif gerilmeler etkili olur (s = s u). Su seviyesinin bir ekilde dü ürülmesi ile efektif gerilmeler toplam gerilmelere yakla arak büyür. Zemin tabakalar n n a rl n n artmas na ba l olarak efektif birim hacim a rl ( ) söz konusudur. Olu an ek yük, zeminlerin konsolidasyon sürecini h zland r r. Buna göre:

17 Jeoloji Mühendisli i Dergisi 35 (2) Ara t rma Makalesi / Research Article Su seviyesi 15 inci metrede ise (5 metre dü üm); s A = 17.1 * 10 + ( )*5 = = kpa ( ekil 13 ve 14). s A1 = = kpa (Su seviyesi 10 metredeyken A 1 seviyesindeki gerilme art ) Ds A1 = = kpa (A 1 noktas ndaki gerilme art ) s A0 = 17.1 * 10 = 171 kn/m 2 = 171 kpa ( ekil 13 ve 14). s A2 = 17.1 * 10 + ( ) * * (18 10) + ( ) * 1 = = kpa (Su seviyesi 10 metredeyken A 2 noktas ndaki gerilme) Su seviyesi A 2 noktas n n alt na inmi olmas durumunda; s A1 = 17.1 * * * 1 = = kpa s A1 = = kpa ( ekil 13 ve 14) Ds A2 = = 169 kpa (A 2 noktas ndaki gerilme art ) s A3 = ( ) * 5 = = kpa (Su seviyesi 10 metredeyken A 3 noktas ndaki gerilme). Su seviyesi A 2 noktas n n alt na inmi olmas durumunda; s A3 = * 5 = = kpa ( ekil 13 ve 14) Ds A2 = = 219 kpa (A 3 noktas ndaki gerilme art ) s A3 = (18 10) * 5 = kpa Su seviyesi A 3 noktas n n alt na inmi olmas durumunda; s A3 = * 5 = = kpa ( ekil 13 ve 14) Ds A3 = = 269 kpa olarak elde edilir (A 4 noktas ndaki gerilme art ). Toplam gerilmeler, tabakalar n kendi a r l klar ndan kaynaklanan, yeralt suyunun yüzdürücü etkisinin yok varsay ld gerilme durumu olarak tan mlanabilir ( ekil 15). Toplam gerilmeler a-çizgisiyle temsil edilirken, b-çizgisi yeralt su seviyesi (yüzdürücü) 10 metredeyken olu an aktif gerilmeleri, c- çizgisi 2011-Ocak ay itibariyle yeralt su seviyesi 28 metredeyken olu an aktif gerilmeleri, d-çizgisi üst yap dan kaynaklanan 75 kpa l k bir ek yükün sonucunda olu an son durumu gösterir ( ekil 15). Su seviyesinin 10 ve 30 m seviyelerinde olmas durumunda 265 kpa l k gerilme art meydana gelmektedir ( ekil 15). Piezometrik düzeydeki 20 m lik dü ümlerin olu turaca 265 kpa mertebesindeki gerilmeler, yakla k olarak katl bir yap n n zemine aktaraca yüklere e de erdir. Bu boyuttaki gerilmelerin de, tüm alanda s k abilir zemin kesitinde etkili olaca aç kt r. Sar göl esnaf çar s ve Yukar Koçakl lar Caddesi üzerinde yer alan i yerlerine ait kald r mlarda yap lan güncel ölçümlerde, dü ey yer de i tirme miktar m olarak belirlenmi tir y l ndaki yer de i tirme miktar n n 40 cm olarak kabul edilmesi durumunda; cm lik ilave oturmalar n [ = 60 cm ve/veya = 85 cm] son 10 y ll k süre içinde ( y llar aras nda) olu tu u ortaya ç kmaktad r ( ekil 14) y l ndan itibaren a r su çekimi, y ll k s cakl klar n önceki dönemlere göre artmas ( y llar aras nda y ll k ya miktar çok dü ük gerçekle mi tir) ve yeralt su seviyesindeki ani dü ümler zemin tabakalar n n a rl klar n n artmas na neden olmu tur. Journal of Geological Engineering 35 (2) 2011

ÇUKUROVA ÜN VERS TES FEN B MLER ENST TÜSÜ

ÇUKUROVA ÜN VERS TES FEN B MLER ENST TÜSÜ ÇUKUROVA ÜN VERS TES FEN B MLER ENST TÜSÜ YÜKSEK L SANS TEZ Mustafa KILIÇ NERG ZL K BARAJI (ADANA) K L ÇEK RDEK MALZEMES N JEOTEKN K NCELEMES JEOLOJ MÜHEND SL ANAB M DALI ADANA, 20 ÖZ YÜKSEK L SANS TEZ

Detaylı

Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme

Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme 185 Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme ka ÇET N Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü Bina Bilgisi A.B.D. Anahtar

Detaylı

ANKARA STANBUL DEM RYOLU HIZLI TREN PROJES KAPSAMINDA SAKARYA NEHR ÜZER NDE YAPILAN V4 V YADÜ ÜNDE KULLANILAN ÖNGERMEL K R LER N ÜRET M VE KAL TES

ANKARA STANBUL DEM RYOLU HIZLI TREN PROJES KAPSAMINDA SAKARYA NEHR ÜZER NDE YAPILAN V4 V YADÜ ÜNDE KULLANILAN ÖNGERMEL K R LER N ÜRET M VE KAL TES ANKARA STANBUL DEM RYOLU HIZLI TREN PROJES KAPSAMINDA SAKARYA NEHR ÜZER NDE YAPILAN V4 V YADÜ ÜNDE KULLANILAN ÖNGERMEL K R LER N ÜRET M VE KAL TES THE PRODUCTION AND THE QUALITY OF THE PRETENSIONED GIRDERS

Detaylı

EGE BÖLGES NDE TROP KAL GÜN VE YAZ GÜNÜ SAYILARINDAK

EGE BÖLGES NDE TROP KAL GÜN VE YAZ GÜNÜ SAYILARINDAK Ege Co rafya Dergisi, 18/(1-2) (2009), 1-15, zmir Aegean Geographical Journal, 18/(1-2) (2009), 1-15, Izmir TURKEY EGE BÖLGES NDE TROP KAL GÜN VE YAZ GÜNÜ SAYILARINDAK DE M VE E L MLER Variation and Trends

Detaylı

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i Yrd. Doç. Dr. U ur YILDIRIM Kahramanmara

Detaylı

türkiye nin kap s ndaki f rsat: dr. can fuat gürlesel

türkiye nin kap s ndaki f rsat: dr. can fuat gürlesel türkiye nin kap s ndaki f rsat: 2025 e do ru nüfus, e itim ve yeni aç l mlar dr. can fuat gürlesel 2025 e do ru nüfus, e itim ve yeni aç l mlar Eğitim Reformu Girişimi (ERG), eğitim politikaları ve karar

Detaylı

Onur Bigikoçin, Hasan Ayd n Bilgin Ortado u Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisli i Bölümü, Ankara

Onur Bigikoçin, Hasan Ayd n Bilgin Ortado u Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisli i Bölümü, Ankara U ak K lada Alt n Madeninde Önkesme Patlatmas ndan Kaynaklanan Hava oku Bas nc Analizi Preslipt Blast Induced Air Overpressure Investigation At U ak K lada Gold Mine Onur Bigikoçin, Hasan Ayd n Bilgin

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER Ay enur ERD L Yalova Üniversitesi Hüseyin BA LIG L Y ld z Teknik Üniversitesi ÖZET leri

Detaylı

T.C. FEN B MLER ENST TÜSÜ MÜDÜRLÜ Ü. Emin KAPLAN

T.C. FEN B MLER ENST TÜSÜ MÜDÜRLÜ Ü. Emin KAPLAN T.C. CLE ÜN VERS TES FEN B MLER ENST TÜSÜ MÜDÜRLÜ Ü GAP BÖLGES NDEK B TK KORUMA UYGULAMALARINA A T SORUNLARIN BEL RLENMES Emin KAPLAN YÜKSEK L SANS TEZ TK KORUMA ANAB M DALI YARBAKIR Eylül 2014 T.C. D

Detaylı

T.C KARABÜK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü KARABÜK L ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C KARABÜK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü KARABÜK L ÇEVRE DURUM RAPORU T.C KARABÜK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü KARABÜK L ÇEVRE DURUM RAPORU KARABÜK-2012 K A R A B Ü K 2 0 1 1 Y I L I L Ç E V R E D U R U M R A P O R U K A R A B Ü K - 2012 HAZIRLAYANLAR Mehmet Ali

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

Hamza ÇE TEPE Tu ba MISTAÇO LU Özet

Hamza ÇE TEPE Tu ba MISTAÇO LU Özet Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S. 123-140 GÜMRÜK B RL N N DO RUDAN YABANCI YATIRIMLARA ETK S : AVRUPA B RL N N YEN ÜYELER VE TÜRK YE ÜZER NE B R PANEL VER ANAL Z 1 Hamza

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel At ksu Ar t m ve Ar tma Çamurlar n n Kontrolü Prof. Dr. zzet ÖZTÜRK Dr. Hacer T MUR Dr. Ufuk KO KAN 1. ATIKSU M KTAR VE ÖZELL KLER... 1 1.1. At ksu Ak m n

Detaylı

Gümü hane University Journal of Science and Technology Institute. Gümü hane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Gümü hane University Journal of Science and Technology Institute. Gümü hane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Gümü hane University Journal of Science and Technology Institute Gümü hane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Published by Gümü hane University Science and Technology Institute Cilt/Volume: 2

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE NEVŞEHİR 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE NEVŞEHİR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE NEVŞEHİR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE NEVŞEHİR 2013 Açık Hava Müzesi-Göreme TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE NEVŞEHİR 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

KEMERALTI 1. ETAP 1. KORUMA AMAÇLI REV ZYON MAR PLANI PLAN NOTLARI 2. KEMERALTI KENTSEL TASARIM REHBER. 3. TESC LL ve UYUMLU YAPILAR L STES

KEMERALTI 1. ETAP 1. KORUMA AMAÇLI REV ZYON MAR PLANI PLAN NOTLARI 2. KEMERALTI KENTSEL TASARIM REHBER. 3. TESC LL ve UYUMLU YAPILAR L STES KEMERALTI 1. ETAP 1. KORUMA AMAÇLI REV ZYON MAR PLANI PLAN NOTLARI 2. KEMERALTI KENTSEL TASARIM REHBER 3. TESC LL ve UYUMLU YAPILAR L STES Ç NDEK LER çindekiler... 2 ekiller Listesi...3 1/1000 Ölçekli

Detaylı

İSTANBUL UN AVRUPA YAKASINDAKİ ZEMİN VE KAYA KOŞULLARININ BİNA TEMELLERİNE ETKİSİ

İSTANBUL UN AVRUPA YAKASINDAKİ ZEMİN VE KAYA KOŞULLARININ BİNA TEMELLERİNE ETKİSİ Uygulamalı Yerbilimleri Sayı:2 (Ekim-Kasım 2009) 47-70 İSTANBUL UN AVRUPA YAKASINDAKİ ZEMİN VE KAYA KOŞULLARININ BİNA TEMELLERİNE ETKİSİ The Effect of Soil and Rock Conditions on Construction Foundation

Detaylı

VE YAPI DENET M YASALARININ SA LI I VE GÜVENL AÇISINDAN BÜTÜNLE K NCELENMES

VE YAPI DENET M YASALARININ SA LI I VE GÜVENL AÇISINDAN BÜTÜNLE K NCELENMES Eski ehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarl k Fakültesi Dergisi Cilt : XXIV, Say : 2, 2011 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eski ehir Osmangazi University, Vol : XXIV, No: 2,

Detaylı

Dikey geçi s nav ve mimarl k e itimi: Selçuk Üniversitesi Mimarl k Bölümü örne i

Dikey geçi s nav ve mimarl k e itimi: Selçuk Üniversitesi Mimarl k Bölümü örne i Cilt:8 Say :1 Y l:2011 Dikey geçi s nav ve mimarl k e itimi: Selçuk Üniversitesi Mimarl k Bölümü örne i Mehmet UYSAL 1 Özet Meslek Yüksekokullar ve Aç k Ö retim Önlisans Program mezunlar n lisans renimlerine

Detaylı

Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri Raporu

Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri Raporu T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLI I ORMAN GENEL MÜDÜRLÜ Ü Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri Raporu Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl ANKARA ORMAN GENEL MÜDÜRLÜ Ü Gazi Tesisleri No lu Bina,

Detaylı

LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE

LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE PERCEIVED CONFLICT MANAGEMENT STYLES OF PRIMARY SCHOOL PRINCIPALS AND STRESS LEVEL

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA 4842 Say l Kanunla Yap lan Düzenlemeler I nda Yat r m ndirimi Uygulamas ve Ekonomik Etkileri Dr. Mehmet ÖZKARA Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak

Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak Çank r Karatekin Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak Birol ÇET N * Gaziosmanpa a Üniversitesi ktisat Bölümü bcetin@gop.edu.tr Serap

Detaylı

Deprem: Suçlu Kim? P i V O L K A, Y l: 3 Say : 13, Sayfa: 7

Deprem: Suçlu Kim? P i V O L K A, Y l: 3 Say : 13, Sayfa: 7 Deprem: Suçlu Kim? Güler I n guler_isin@elyadal.org Ele tirel - Yarat c Dü ünme ve Davran Ara t rmalar Laboratuvar Yer kabu unun belli bir derinli inde, bir d merkezden ba layarak olu an ani devinim ya

Detaylı

Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi

Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi Bankac lar Dergisi, Say 78, 2011 Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi Prof. Dr. Erdinç Telatar * I. Giri Türkiye ekonomisinde son y llarda en çok tart lan iktisadi sorunlardan

Detaylı

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA Kas m BAYNAL Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisli i Bölümü

Detaylı

S LV KÜLTÜREL UYGULAMALARIN TEKN K ESASLARI

S LV KÜLTÜREL UYGULAMALARIN TEKN K ESASLARI T.C. ORMAN VE SU LER BAKANLI I ORMAN GENEL MÜDÜRLÜ Ü S LV KÜLTÜR DA RES BA KANLI I S LV KÜLTÜREL UYGULAMALARIN TEKN K ESASLARI TEBL NO: 298 BÜTÜN TE K LATA OCAK 2014 2 3 S LV KÜLTÜREL ÇALI MALAR LE L K

Detaylı