I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Ekim 2011, Kahramanmaraş

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş"

Transkript

1 45 Farklı Dolgu Maddelerinin Tabakalanmış Kaplama Kerestelerin (LVL) Bazı Mekanik ve Yanma Özellikleri Üzerine Etkileri Ramazan KURT 1 *, Vedat ÇAVUŞ 1, Kağan ASLAN 1, Muhammet ÇİL 1 KSÜ, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, 46100, Kahramanmaraş ÖZET: Hızlı gelişen İzmit kavak klonundan ( Populus deltoides) elde edilen soyma kaplama levhalar ve iki farklı oranda (%5 ve %10) zeytin çekirdeği ve badem kabuğundan elde edilen unların dolgu maddesi olarak katıldığı fenol formaldehit tutkalı kullanılarak tabakalanmış kaplama keresteler (LVL) üretilmiştir. Dolgu maddesi türünün ve miktarının LVL lerin bazı mekanik ve yanma özellikleri üzerinde etkileri belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, dolgu maddelerinin mekanik özellikler üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlı olduğu, yanma sonrasındaki ağırlık kaybını bir miktar arttırdığı tespit edilmiştir. Farklı artıkların, tutkal endüstrisinde dolgu maddesi olarak değerlendirilmesi imkânlarının araştırılması, bu artıkların katma değeri yüksek alanlarda kullanılmasına öncülük edeceği için önemli bulunmuştur. Anahtar kelimeler: Kavak, Populus deltoides, zeytin, badem, fenol formaldehit The Effects of Different Filler Materials On Some of The Mechanical and Combustion Properties of Laminated Veneer Lumber (LVL) ABSTRACT: Laminated veneer lumbers (LVLs) were manufactured from rotary peeled veneers of fast-growing hybrid Izmit poplar clone ( Populus deltoides) using a phenol formaldehyde adhesive that was filled with olive stones and almond shell flours in two different rates (5% and 10%). The effects of types and amount of filler materials on some of the mechanical and combustion properties of were determined. According to the research results, the negative effects on the mechanical properties of filler materials were limited, but weight loss ratios after the combustion were increased to some extent. Investigation of possible utilizations of different residues as a filler material in the adhesive industry was found important since this would lead to the use of the residues in high value-added areas. Keywords: poplar, Populus deltoides, olive, almond, phenol formaldehyde 1. GİRİŞ Dünya nüfusu hızlı bir şekilde artış göstermektedir. Bu artışa paralel olarak mevcut orman varlığında azalma ve orman endüstrisi ürünlerine karşıda bir talep artışı söz konusudur. Artan odun hammaddesi ihtiyacına cevap vermek, yüksek kaliteli malzeme ihtiyacını karşılamak, üretim tekniklerindeki yeniliklere uygun olarak, yeni malzemelerin standart bir şekilde üretilmesi amacıyla orman endüstrisinde hızlı gelişen ağaç türlerinin ve ticari olarak değeri olmayan ve kullanılmayan küçük çaptaki ağaç türlerinin endüstride kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Bunun sonucunda daha küçük çaplı ve ekonomik anlamda pek fazla değeri olmayan ağaçların, orman endüstrisine mühendislik ürünü ağaç malzemeler (MAM) olarak kazandırılması sağlanmıştır (Mengeloğlu ve Kurt, 2004). Bu ürünler yapısal kompozit keresteler, yapısal odun levhalar, tabakalanmış ağaç malzeme ve I-kirişler olmak üzere * Sorumlu Yazar: Ramazan KURT, dört ana gruba ayrılabilir (Kurt ve ark. 2003). Yapısal kompozit keresteler Amerikan Kontraplak Derneği tarafından tanımlandığı gibi bu ürünler; odun liflerinin, kaplamalarının, kerestelerin son ürünün boyuna paralel olacak şekilde suya dayanıklı tutkallar kullanılarak sıcaklık ve basınç altında yapıştırılmasıyla elde edilen kompozitlerdir (Mengeloğlu ve Kurt 2004). MAM ın son zamanlarda yaygın bir şekilde kullanılan türlerinden olan tabakalanmış kaplama kereste veya kaplamalı tabakalı kereste (LVL), soyma kaplamalardan üretilmektedir. LVL üretimindeki ve kullanım alanındaki genişlemeler orman endüstri sektöründe hızlı bir değişim meydana getirmiştir. Özellikle İkinci Dünya Savaşından sonraki termoset tutkallar alanındaki gelişmeler LVL nin dış ve iç mekanlara uygun bir yapı elemanı olarak kullanımının artmasında etkili olmuştur. Laminasyonda kullanılan tutkallar, ağaç malzemeden sonra en önemli etkendir. Yapıştırmada kullanılan tutkal, lamine elemanların kullanım alanında ve direnç özellikleri üzerinde etkili olmaktadır (Uysal ve ark. 2005).

2 46 MAM ürünlerinin üretimi yapıştırma işlemine dayanmaktadır (Hass ve ark. 2010). Bu durum, orman endüstrisinde sentetik tutkalların yaygın olarak kullanılmasını zorunluluğunu ortaya çıkmıştır. Günümüzde orman endüstrinde elde edilen ürünlerin %80 veya daha fazlasında tutkal kullanılmaktadır. Aynı zamanda dünyada üretilen bütün yapıştırıcıların hacimce yaklaşık %70 i orman endüstrinde tüketilmektedir (Wålinder 2000). TS EN 301 e göre sentetik reçineli yapıştırıcılar, bileşiminde esas olarak fenolik ve aminoplastik tipi sentetik reçinelerden birisini veya her ikisini içeren ve kullanılmadan önce üreticinin talimatlarına uygun olarak ilave edilmesi gerekli olabilen herhangi bir sertleştirici, dolgu maddesi, mukavemet kazandırıcı gibi katkı maddeleri bulunduran yapıştırıcılardır. Üretilen odun esaslı malzemelerin kalitesi, bu ürünlerin üretiminde uygulanan tutkallı birleştirmelerdeki tutkal bağı oluşumunun başarısına bağlıdır. Tutkal çözeltisinin viskozitesi, yapıştırma işleminin başarısını doğrudan etkileyen en önemli faktördür. Yapıştırma işleminde kullanılan tutkalın viskozitesi, odun ve tutkal arasında yeterli direnci sağlayacak bağ oluşumu üzerinde çok etkilidir. Viskozite ile bağlantılı olan yapışma problemlerinin çözülmesi için, hazırlanan tutkal karışımına bazı dolgu ve katkı maddelerinin ilave edilmesi gerekmektedir (Aydın ve ark. 2010). Dolgu maddeleri hem organik hem de inorganik kökenli olmak üzere iki kategoride sınıflandırılabilir (Vick 1999). Organik dolgu maddeleri selülozik tip (odun kabuğu tozu, odun tozu vb), protein tipi dolgu malzemeleri (soya proteini unu, kan tozu, vb) ve nişasta tipi dolgu maddeleri (buğday unu, vb) olarak üç kategoride incelenebilir (Vick 1999). Ceviz kabuğu unu en yaygın olarak kullanılan organik dolgu maddesidir (Selbo 1975). İnorganik dolgu maddelerinden kaolin, marlit, porselen ve kil en sık kullanılanlardır. Bazen, sodyum silikat, diamonyum fosfat, magnezyum da kullanılabilir (Lei 2009) Sentetik yapıştırıcılar ile dolgu maddelerinin kullanımı oldukça yaygındır. Dolgu maddeleri genellikle atıl malzemelerdir (Selbo 1975). Dolgu maddeleri terimi özellikle tutkalın içine çalışma özelliklerini kolaylaştırmak, tutkala kalıcılık ve güç sağlamak, maliyeti azaltmak, vizkositeyi ayarlamak ve diğer özellikleri geliştirmek için katılan yapıştırıcı olmayan maddeler anlamına gelir. Bunun yanında sıvı haldeki tutkala şekil vermek, tutkalın ağacın içine istenmeyen şekilde penetrasyonu engellemek, tutkalın sertliğini artırmak, soğutma sırasında oluşabilecek gerilimleri azaltmak (Frihart 2005), ısı ve elektrik iletkenliğini, ısıl genleşmesini artırmak (Flores 2006), tutkalın tiksotropik özellikleri kontrol etmek, tutkal karışımına kıvam vermek için (Pizzi 2003) eklenir. Daha önce yapılan benzer bilimsel çalışmalarda dolgu/katkı maddesi olarak; meşe palamudu unu (Tan ve Çolakoğlu 2010), ceviz, kestane, göknar, ladin ağacı kabuğu (Aydın ve ark. 2010), sarıçam kabuğu unu (Eberhardt ve Reed, 2006), ceviz, çam ve gingo fıstığı kabuğu unu (Oh ve Sellers 1999), pekan cevizi kabuğu unu (Sellers ve ark. 2005) ve mısır koçanı unu (Ellis ve Paszner 1994) kullanılmıştır. Bu çalışma kapsamında, hızlı gelişen İzmit kavak klonundan ( Populus deltoides) soyma metoduyla üretilen kaplama levhalar ve iki farklı oranda (%5 ve %10) zeytin çekirdeği ve badem kabuğundan elde edilen unların dolgu maddesi olarak katıldığı fenol formaldehit tutkalı kullanılarak LVL üretilmiş, dolgu maddesi türünün ve miktarının LVL lerin bazı mekanik ve yanma özellikleri üzerinde etkileri belirlenmiştir. Araştırma konusunun, farklı artıkların, tutkal endüstrisinde dolgu maddesi olarak değerlendirilmesi imkânlarının araştırılması, bu artıkların katma değeri yüksek alanlarda kullanılmasına öncülük edeceği umulmaktadır. 2. MATERYAL ve METOT LVL üretimi için kullanılan, 600 mm x 600 mm x 3 mm boyutlarında ve %6 8% rutubetindeki hızlı gelişen İzmit kavak klonundan ( Populus deltoides) klonundan elde edilen soyma kaplama levhalar, Sakarya daki bir kontrplak firmasından temin edilmiştir. Çizelge 1. FF tutkalının bazı özellikleri (POLİSAN 2011) Özellik Kabul Kriteri Değer Yoğunluk (20 C, Dansimetre) Viskozite (20 C, 20D 1A), cps Su Toleransı (20 C) Sonsuz Sonsuz PH (20 C) Katı Madde (2 Saat 120 C), % Akma Zamanı (20 C, Dincup4), sn Görünüş Kırmızı Kırmızı

3 47 LVL üretiminde Polisan firmasınca üretilen fenol formaldehit (Polifen 47) tutkalı kullanılmıştır. FF tutkalının özelikleri Çizelge 1 de verilmiştir. FF tutkalına iki farklı oranda (%5 ve %10) zeytin çekirdeğinden (ZU) ve bad em kabuğundan (BU) elde edilen unlar dolgu maddesi olarak kullanılmıştır. Zeytin çekirdekleri ve badem kabukları willey tipi değirmende öğütülmüş, daha sonra 40 ve 60 mesh lik eleklerde kademeli olarak elenmiştir. Elde edilen unlar, fenol formaldehit tutkalına dolgu maddesi olarak ilave edilmiş ve homojen bir çözelti elde edilinceye kadar karıştırılmıştır. Kullanılan farklı tutkal birleşimleri Çizelge 2 de verilmiştir. Hazırlanan tutkal çözeltilisi, kaplama levhalarına silindirli tutkallama makinesi yardımı ile yüzeye 200 g m 2 olarak uygulanmıştır. Sürülecek tutkal miktarı ASTM D899 a (1994) göre hesaplanmıştır. Tutkal uygulanan kaplama levhaları taslak haline getirilerek hidrolik sıcak preste LVL üretilmiştir. LVL üretimindeki presleme şartları; pres sıcaklığı 140ºC, pres basıncı 10 kg/cm 2 ve pres süresi 30 dakika olarak uygulanmıştır. Elde edilen LVL örnekleri 20 C ve %65 bağıl nem koşullarında bekletilmiştir ve deney numuneleri elde edilmiştir. Çizelge 2. Kullanılan tutkal karışımları Karışım No Dolgu Türü Dolgu Oranı (%) Kontrol Yok Yok ZA ZA %5 ZB ZB %10 BA BA %5 BB BB %10 ZA: %5 oranında zeytin çekirdeği unu ZB: %10 oranında zeytin çekirdeği unu BA: %5 oranında badem çekirdeği unu BB: %10 oranında badem çekirdeği unu Elde edilen deney numunelerinin tam kuru yoğunluk (TKY), rutubet, eğilme direnci (ED), elastikiyet modülü (EM), liflere paralel basınç direnci (LPBD) ve yanma sonrasında ağırlık kaybı (AK) özellikleri; sırasıyla TS 2472 (1976a), TS 2471 (1976b), TS 2474 (1976c), TS2478 (1976d), TS 2595 (1977) ve ASTM E69 (2002) standartları kullanılarak belirlenmiştir. Farklı dolgu maddelerinin tabakalanmış kaplama kerestelerin (LVL) bazı mekanik ve yanma özellikleri üzerine etkilerini ortaya koymak için F testi yapılmıştır. Sonuçlar varyasyon analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Analizler, SAS programı kullanılarak yapılmıştır. Gruplar arasında farklılığın önemini ve etki derecesini belirlemek için sonuçlar Bonferroni testi ile karşılaştırılmıştır. 3. BULGULAR ve TARTIŞMA Fenol formaldehit tutkalı içerisine %5 ve % 10 oranlarında ZU ve BU katılarak üretilen LVL ve kontrol örneklerine ait TKY, ED, EM, LPBD ve AK ait elde edilen değerler Çizelge 3 te verilmiştir. Çizelge 3. Deney numunelerinin bazı fiziksel, mekanik ve yanmada ağırlık kaybı değerleri Özellikler Tutkal Karışım No Kontrol ZA ZB BA BB TKY (g cm B 0.50 B 0.49 B 0.55 A 0.48 B ) (0.02) (0.01) (0.03) (0.03) (0.01) ED (MPa) A A A A A (6.68) (4.78) (5.55) (7.12) (7.01) EM (MPa) C A AB BC BC (423.53) (421.92) (374.85) (490.73) (235.48) LPBD (MPa) 55.59B (1.65) A C A BC (1.24) (1.65) (2.13) (2.14) AK (%) B A A A A (1.00) (1.24) (1.45) (1.92) (3.78) Bonferroni t-testi (Bon) grupları, büyük har flerle verilmiştir. Aynı harfi taşıyan gruplar arasında anlamlı derecede farklılık yoktur. Standart sapmalar parantez içinde verilmiştir. TKY: tam kuru yoğunluk, ED: eğilme direnci, EM: elastikiyet modülü, LPBD: liflere paralel basınç direnci, AK: yanma sonrasında ağırlık kaybı.

4 48 Farklı gruplara ait TKY değerlerinin birbirlerine oldukça yakın aralıklarda 0.48 ile 0.55 gr/cm3 olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 3). TKY en yüksek olarak BA, en düşük olarak Kontrol ve BB gruplarında bulunmuştur. Bonferroni t-testi sonuçlarına göre BA ve diğer gruplar arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Bu farklılıkta kullanılan ağaç malzemenin anatomik özeliklerinin etkili olduğu varsayılmıştır. Rutubet miktarı %10±2 olarak bulunmuştur. FF tutkalı içerisine dolgu maddesi katılarak üretilen LVL lerin ED değerlerinin ile MPa aralığında olduğu ve kontrol grubunun ED değerlerinden düşük oldukları tespit edilmiştir (Çizelge 3). En düşük ortalama değer % 10 oranlarında ZB ile üretilen grupta bulunmuştur. Bu düşüşe rağmen, F testi sonuçlarına göre gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. LVL lerin EM değerlerinin kontrol grubu EM değerlerine göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. EM değerleri karşılaştırıldığında en düşük ortalama değer kontrol örneklerinde MPa ve en yüksek ortalama değer MPa olarak ZA da bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara göre belirli oranda dolgu maddelerinin katılmasının EM değerleri üzerinde olumlu bir etki yaptığı ancak dolgu maddesi oranının artmasıyla olumlu etkinin bir miktar azaldığı ve ZU nun dolgu maddesi olarak daha iyi performans gösterdiği belirlenmiştir. Sonuçlar Tan ve Çolakoğlu (2011) ve Aydın ve ark. (2011) tarafından yapılan araştırma sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Bonferroni t-testi sonuçlarına göre, ZA-ZB ve kontrol gruplarının EM değerleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. LPBD değerleri yapılan test sonuçlarına göre ile MPa arasında bulunmuştur. En yüksek ortalama değer MPa ile BA da en düşük ortalama değer ise MPa olarak ZB de tespit edilmiştir. Bonferroni t-testi sonuçlarına göre, ZA-ZB- BB ve kontrol gruplarının LPBD değerleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Dolgu maddelerinin oranı LPBD değerleri üzerinde etkili olmuştur ve oranının artmasıyla LPBD değerlerinde azalma olduğu belirlenmiştir. Dolgu maddesi katılan FF ile üretilen LVL lerin direnç değerlerinde önemli bir azalma olmamasının önemli nedeni, katılan dolgu maddesi oranının düşük oranda olmasından kaynaklanmaktadır. Katı ve sıvı maddelerin kendi molekülleri arasındaki bu çekim kuvveti olarak tanımlanan kohezyon kuvvetinin büyüklüğü, yapıştırıcının kimyasal yapısına bağlı olup ortalama %30 dan fazla dolgu maddesi kullanılması kohezyon kuvvetini olumsuz yönde etkiler (Altınok ve ark. 2009). Kullanılabilecek maksimum dolgu maddesi oranı, tutkal türü, tutkallama koşulları ve teknolojisi, tutkallanan malzeme ile ilgili özellikler, kullanım sırasında istenen direnç ve dayanıklılık özelliklerine ve dolgu maddesinin türü gibi pek çok faktöre göre değişiklik gösterebilir. Araştırma sonuçları daha önce yapılan bilimsel çalışma sonuçlarıyla (Tan ve Çolakoğlu 2010, Aydın ve ark. 2010, Eberhardt ve Reed 2006, Oh ve Sellers 1999, Sellers ve ark. 2005) benzerlik göstermektedir. Yanma testi sonrasında ağırlık kaybı (AK) oranları esas alınarak yapılan karşılaştırmada en düşük ortalama AK değeri kontrol örneklerinde (%84.52) tespit edilmiştir. Bonferroni t-testi sonuçlarına göre kontrol ve dolgu maddesi ilave edilen grupların AK değerleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. AK değerlerinin dolgulu gruplarda daha yüksek olması, dolgu maddesi ilavesinin, yanma özelliklerini olumsuz olarak etkilediği sonucunu ortaya koymuştur. Bundaki önemli etken, FF tutkalının yanmaya karşı dirençli olması olarak gösterilebilir. Dolgu maddesi ilavesiyle bu etkinin belirli oranda azaldığı ortaya konulmuştur. 4. SONUÇ Bu çalışmada dolgu maddesi türünün ve oranının LVL lerin bazı mekanik ve yanma özellikleri üzerinde etkileri belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, LVL lerin TKY değerlerinin yaklaşık olarak aynı, dolgu maddelerinin ED değerlerinde küçük bir azalmaya neden olduğu, EM değerlerini arttırdığını ve LPBD değerlerinde ise bir miktar değişikliğe neden olduğu tespit edilmiştir. Dolgu maddelerinin, LVL lerin mekanik özellikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlı olduğu, yanma sonrasındaki ağırlık kaybı oranını arttırdığı belirlenmiştir. Farklı artıkların, düşük oranlarda tutkal endüstrisinde dolgu maddesi olarak değerlendirilmesi imkanlarının araştırılması, bu artıkların katma değeri yüksek alanlarda kullanılmasına öncülük edeceği için önemli bulunmuştur. KAYNAKLAR Altınok, M., Özalp, M., Karaaslan, A., Perçin, O Borla modifiye edilmiş tutkalların kestane (Castenea sativa Mill.) odununun yapışma direncine etkileri. Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2009, 11(15): Aydın, Ġ., Demirkır, C., Çolak, S., Çolakoğlu, G Çeşitli ağaç kabuğu unlarının kontrplaklarda dolgu maddesi olarak değerlendirilmesi. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi Mayıs Artvin. Eberhardt, T.L., Reed, K.G Strategies for improving the performance of plywood adhesive mix fillers from southern yellow pine bark. Forest Products Journal, 56(10):

5 49 Ellis, S., Paszner, L Activated self-bonding of wood and agricultural residues. Holzforschung, 48, Flores. J.D Chemical characterization and twostep cure kinetics of a high performance epoxy adhesive system. Master of Science. University of San Carlos (Cebu, Philippines), July Frihart, C Wood Chemistry and wood composites. Edited by Roger M. Rowell CRC Press Boca Raton London New York Washington, D.C. p Hass, F.K. Wittel, M. Mendoza, M. Stampanoni, H.J. Herrmann, P.N Adhesive penetration in beech wood Part I: Experiments, accepted for Wood Science and Technology, arxiv:1007,0762. Kurt, R. Mengeloğlu, F., Bektaş, Ġ The Introduction Of Engineered Wood Products (EWPs) For The Earthquake Resistant Building Construction in Turkey. Beşinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, Mayıs İstanbul. Lei, H Synthetic and Natural Materials for Wood Adhesive Resins. Nanjing Forestry University Wood science the degree of doctorate page: Mengeloğlu, F. Kurt, R Mühendislik Ürünü Ağaç Malzemeler Tabakalanmış Kaplama Kereste (LVL) ve Tabakalanmış Ağaç Malzeme (TAM). KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 7 (1): 39. Oh, Y.S., Sellers, T Korean filler raw materials for plywood adhesives. Forest Products Journal, 49(3), Pizzi, A Handbook of Adhesive Technology, Revised and Expanded Marcel dekker inc. Newyork Basel USA p Selbo, M. L Adhesive bonding of wood. U.S. Department of Agriculture Forest Service Technical Bulletin No Washington, D. C. August 10 p. Sellers, T., Miller, G., Smith, W Tool wear properties of five extender/ fillers in adhesive mixes for Plywood. Forest Products Journal Vol. 55, No Tan, H., Çolakoğlu, G Dolgu maddesi olarak meşe palamut unu kullanımının okume kontraplak levhalarında bazı mekaniksel ve fiziksel özellikleri üzerine etkisi. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi Mayıs Artvin. TS EN Yapıştırıcılar Fenolik ve Amino plastik Yüke dayanımımın gerekli olduğu Ahşap yapılar için - Sınıflandırma ve performans özellikleri. s.1 5. TS Yapıştırıcılar Sentetik reçineli (Fenolik ve Aminoplastik)- Rutubete dayanıklı (MR) Ahşap malzemeler için s.1 5. Vick, C Wood handbook Wood as an engineering material. Gen. Tech. Rep. FPL GTR 113. Madison, WI: U.S. p Wålinder, M Wetting Phenomena on Wood Factors Influencing Measurements of Wood Wettability. Doctorate Thesis, Stocholm. p. 2.

Lamine Malzemede Su Buharının Boyutsal Değişime Etkisi

Lamine Malzemede Su Buharının Boyutsal Değişime Etkisi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng J of Fırat Univ. 17 (4), 55-3, 2005 17 (4), 55-3, 2005 Lamine Malzemede Su Buharının Boyutsal Değişime Etkisi Burhanettin UYSAL, Ayhan ÖZÇİFÇİ, Şeref KURT

Detaylı

Üre Formaldehit ve Fenol Formaldehit Tutkalı ile Üretilen Lamine Ağaç Malzemelerin Isı İletkenliği Katsayısı Üzerine Emprenye Maddelerinin Etkileri

Üre Formaldehit ve Fenol Formaldehit Tutkalı ile Üretilen Lamine Ağaç Malzemelerin Isı İletkenliği Katsayısı Üzerine Emprenye Maddelerinin Etkileri Üre Formaldehit ve Fenol Formaldehit ı ile Üretilen Lamine Ağaç Malzemelerin Isı İletkenliği Katsayısı Üzerine Emprenye Maddelerinin Etkileri *Hamiyet ŞAHİN KOL, Ayhan ÖZÇİFÇİ, Suat ALTUN Karabük Üniversitesi,

Detaylı

OKALİPTÜS (E. camaldulensis) AĞACININ FARKLI YÜKSEKLİKLERİNDEN ALINAN TOMRUKLARDAN ÜRETİLMİŞ KONTRPLAKLARIN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİ

OKALİPTÜS (E. camaldulensis) AĞACININ FARKLI YÜKSEKLİKLERİNDEN ALINAN TOMRUKLARDAN ÜRETİLMİŞ KONTRPLAKLARIN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİ OKALİPTÜS (E. camaldulensis) AĞACININ FARKLI YÜKSEKLİKLERİNDEN ALINAN TOMRUKLARDAN ÜRETİLMİŞ KONTRPLAKLARIN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİ Some Mechanical Properties of the Plywood Produced from the Logs Cut

Detaylı

Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri

Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri Süleyman KORKUT

Detaylı

Bazı Ahşap Esaslı Levhalarda Kaplama Yapışma Direncinin Belirlenmesi

Bazı Ahşap Esaslı Levhalarda Kaplama Yapışma Direncinin Belirlenmesi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Bazı Ahşap Esaslı Levhalarda Kaplama Yapışma Direncinin Belirlenmesi M. Budakçı, M. Akkuş Düzce Üniversitesi,

Detaylı

Ülkemiz Orman Endüstrisinde Mühendislik Ürünü Ağaç Malzemeleri ve Orman Varlığına Etkileri

Ülkemiz Orman Endüstrisinde Mühendislik Ürünü Ağaç Malzemeleri ve Orman Varlığına Etkileri II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Ülkemiz Orman Endüstrisinde Mühendislik Ürünü Ağaç Malzemeleri ve Orman

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Çiftliği Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ yapı kimyasalları Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI I-214 (POPULUS X EURAMERİCANA) MELEZ KAVAK KLONUNDAN FENOL FORMALDEHİT VE ÜRE FORMALDEHİT TUTKALI

Detaylı

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUARLARINDA YAPILABİLEN ANALİZ VE TESTLER ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUARLARINDA YAPILABİLEN ANALİZ VE TESTLER ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUARLARINDA YAPILABİLEN ANALİZ VE TESTLER ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI Lignoselülozik Materyallerin Kimyasal Analizleri AÇIKLAMA YÖNTEM ÜNİVERSİTE

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANA Makinaları ve Prof. Dr. Ali Naci TANKUT İstanbul Orman Fakültesi State University of New York College of Environmental Science and Forestry Wood Products

Detaylı

Vakumlu Membran Preste Üretilmiş Ahşap Lamine Elemanların Yapışma Performanslarının Belirlenmesi

Vakumlu Membran Preste Üretilmiş Ahşap Lamine Elemanların Yapışma Performanslarının Belirlenmesi Vakumlu Membran Preste Üretilmiş Ahşap Lamine Elemanların Yapışma Performanslarının Belirlenmesi Mustafa ALTINOK a, Cevdet SÖĞÜTLÜ a, Necmi KAHRAMAN b a Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Mobilya

Detaylı

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.119-126 DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Mühendislik Ürünü Ağaç Malzemeler 1 Tabakalanmış Kaplama Kereste (TAK) ve Tabakalanmış Ağaç Malzeme (TAM)

Mühendislik Ürünü Ağaç Malzemeler 1 Tabakalanmış Kaplama Kereste (TAK) ve Tabakalanmış Ağaç Malzeme (TAM) KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 7(1)-2004 39 KSU Journal of Science and Engineering 7(1)-2004 Mühendislik Ürünü Ağaç Malzemeler 1 Tabakalanmış Kaplama Kereste (TAK) ve Tabakalanmış Ağaç Malzeme (TAM) Fatih

Detaylı

Karbon ve Cam Lifi ile Güçlendirilmiş Lamine Sarıçam (Pinus sylvestris L.)

Karbon ve Cam Lifi ile Güçlendirilmiş Lamine Sarıçam (Pinus sylvestris L.) I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 68 Ekim 011, Kahramanmaraş 78 KSÜ Mühendislik Bil. Der., Özel Sayı, 01 KSU J. Engineering Sci., Special Issue, 01 Karbon ve Cam Lifi ile Güçlendirilmiş Lamine

Detaylı

COMPARING THE RESISTANCE AND BENDING IN THE PLYWOODS WHICH EACH MADE WITH DIFFERENT GLUES. Murat ÖZALP, Abdi ATILGAN, Zafer ESEN, Süleyman KAYA

COMPARING THE RESISTANCE AND BENDING IN THE PLYWOODS WHICH EACH MADE WITH DIFFERENT GLUES. Murat ÖZALP, Abdi ATILGAN, Zafer ESEN, Süleyman KAYA COMPARING THE RESISTANCE AND BENDING IN THE PLYWOODS WHICH EACH MADE WITH DIFFERENT GLUES Murat ÖZALP, Abdi ATILGAN, Zafer ESEN, Süleyman KAYA Dumlupınar Üniversitesi, Simav Tek. Eğt. Fak., Mob. ve Dek.

Detaylı

üniversal- ultralam ULTRALAM LVL modern kompozit bir yapı malzemesidir. ULTRALAM LVL kozalaklı ağaçlardan ( çam-ladin ) veya karışımından üretilir.

üniversal- ultralam ULTRALAM LVL modern kompozit bir yapı malzemesidir. ULTRALAM LVL kozalaklı ağaçlardan ( çam-ladin ) veya karışımından üretilir. üniversal- ultralam ULTRALAM LVL modern kompozit bir yapı malzemesidir. ULTRALAM LVL kozalaklı ağaçlardan ( çam-ladin ) veya karışımından üretilir. ULTRALAM LVL ağaçlardan tabakalar halinde soyularak yapıştırılmış

Detaylı

The effects of heat treatment on shear strength of oak (Quercus petraea L.) wood

The effects of heat treatment on shear strength of oak (Quercus petraea L.) wood SDÜ Orman Fakültesi Dergisi SDU Faculty of Forestry Journal 2012, 13: 150-154 Araştırma makalesi/research article Isıl işlemin meşe (Quercus petraea L.) ağaç malzemede yapışma direncine etkileri Raşit

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2023 YAPI MALZEMESİ I AHŞAP Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter Canlı bir organizma olan ağaçtan elde edilen lifli,

Detaylı

FARKLI TUTKALLARLA LAMİNE EDİLMİŞ AHŞAP MALZEMELERİN MEKANİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Osman PERÇİN, Günay ÖZBAY, Mustafa ORDU

FARKLI TUTKALLARLA LAMİNE EDİLMİŞ AHŞAP MALZEMELERİN MEKANİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Osman PERÇİN, Günay ÖZBAY, Mustafa ORDU FARKLI TUTKALLARLA LAMİNE EDİLMİŞ AHŞAP MALZEMELERİN MEKANİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Osman PERÇİN, Günay ÖZBAY, Mustafa ORDU Dumlupınar Üniversitesi Simav Teknik eğitim Fakültesi Mobilya ve Dekorasyon

Detaylı

Borlu Fenol Formaldehit-Reçinesi

Borlu Fenol Formaldehit-Reçinesi 38 Borlu Fenol Formaldehit-Reçinesi Ertuğrul ALTUNTAŞ 1*, Murat ERTAŞ 1, Eyyup KARAOĞUL 1, M. Hakkı ALMA 1, Ali ŞAMİL 2, Bilal ACEMİOĞLU 2 1 KSÜ, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş

Detaylı

Çeşitli Masif ve Kompozit Ağaç Malzemelerin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi

Çeşitli Masif ve Kompozit Ağaç Malzemelerin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:10 Sayı: 3 s.303-311, 2007 Vol: 10 No: 3 pp.303-311, 2007 Çeşitli Masif ve Kompozit Ağaç Malzemelerin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Yapı Öğretmenliği Süleyman Demirel Üniversitesi 2005 Yüksek Lisans Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Yapı Öğretmenliği Süleyman Demirel Üniversitesi 2005 Yüksek Lisans Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cemal ÖZCAN 2. Doğum Tarihi: 19 / 02 / 1982 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yapı Öğretmenliği Süleyman Demirel Üniversitesi 2005 Yüksek

Detaylı

TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Sayı Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 251-256 JOURNAL OF SCIENCE TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

Kavisli Lamine Ahşap Elemanların Diyagonal Çekme Dirençlerinin Belirlenmesi. Determination of the Diagonal Tensile Strength of Curved Laminated Wood

Kavisli Lamine Ahşap Elemanların Diyagonal Çekme Dirençlerinin Belirlenmesi. Determination of the Diagonal Tensile Strength of Curved Laminated Wood Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 16 (2016) 015401 (84 91) AKU J. Sci. Eng. 16 (2016) 015401 (84

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Deney Laboratuvarı Adresi : Tümsan 2 Sitesi B Blok No:5 İkitelli İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 486 29 53 Faks : 0 212 486 29 52 E-Posta : info@cevkak.org Website

Detaylı

Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi Cilt:9, Sayı:2. : Arş. Gör. Sertaç KAYA. Bilim Kurulu

Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi Cilt:9, Sayı:2. : Arş. Gör. Sertaç KAYA. Bilim Kurulu Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi Cilt:9, Sayı:2 Fakülte Adına Sahibi Baş Editör Konu Editörü Konu Editörü Konu Editörü Konu Editörü Konu Editörü Konu Editörü Dizgi Sorumluları : Prof. Dr. Süleyman

Detaylı

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 1.GİRİŞ Mermer üretiminde ülkemiz dünyada önemli bir yere sahiptir. Mermer ocak işletmeciliği ve işleme

Detaylı

Borik Asit İlave Edilen Bazı Tutkalların Kayın Odununun Yanma Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi

Borik Asit İlave Edilen Bazı Tutkalların Kayın Odununun Yanma Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi Borik Asit İlave Edilen Bazı Tutkalların Kayın Odununun Yanma Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi Bilal YUCA, *Şeref KURT 1, Mustafa KORKMAZ 2, Sema AYSAL 1 1 Karabük Üniversitesi, Orman Fakültesi 78100,

Detaylı

Kayın, kavak ve okaliptüs kaplamalarından üretilen kontrplakların bazı fiziksel özellikleri

Kayın, kavak ve okaliptüs kaplamalarından üretilen kontrplakların bazı fiziksel özellikleri SDÜ Orman Fakültesi Dergisi SDU Faculty of Forestry Journal 22, 3: 43-49 Araştırma makalesi/research article Kayın, kavak ve okaliptüs kaplamalarından üretilen kontrplakların bazı fiziksel özellikleri

Detaylı

Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı. Üzümün depo döneminde dayanıklılığının araştırılması SSCB Bilimler

Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı. Üzümün depo döneminde dayanıklılığının araştırılması SSCB Bilimler Anabilim Dalı Y. Biyoloji Prof.Dr. Surhay ALLAHVERDİ Moskova Ziraat Akademisi Bahçe Bitkileri Fizyoloji - Biyokimya SSCB Bilimler Akademisi Biyokimya Bitki Biyokimya Biyokimya Üzümün depo döneminde dayanıklılığının

Detaylı

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.!

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.! ÜRÜN TANIMI; Granülometrik karbonat tozu, portlant çimentosu ve çeşitli polimer katkılar ( yapışma, esneklik, suya karşı direnç ve aşırı soğuk ve sıcağa dayanmı arttıran ) birleşiminden oluşan, seramik,

Detaylı

PERĐ KALIP SEMĐNERĐ PLYWOOD. Filiz Aydoğdu

PERĐ KALIP SEMĐNERĐ PLYWOOD. Filiz Aydoğdu PLYWOOD Filiz Aydoğdu 1 Kontrplak nedir? Kontrplak ince ağaç katmanlarının fenolik reçine ile yapıştırılmış olarak birbirine çapraz dizilmesi ile elde edilen ahşap paneldir. Kontrplaklar en az üç adet

Detaylı

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! ISIDAÇ 40 yapı kimyasalları Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa ISDAÇ 40 Kalsiyum Alüminat Çimentosu Yapı Kimyasalları Uygulamaları www.cimsa.com.tr ISIDAÇ 40, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından,

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi REVİZYON GÜNCELLEME DOKÜMAN NO YAYIN L27 01.01.2008 13.01.2014-06 08.05.2014 1/8 GÜNCELLEŞTİRMEYİ GERÇEKLEŞTİREN (İSİM / İMZA / TARİH) : DENEYLERİ A01 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Los Angeles

Detaylı

Üçlü Sistemler - 1 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Üçlü Sistemler - 1 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Üçlü Sistemler - 1 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Günümüzde yapı kimyasalları sektöründe doğan farklı ihtiyaçlar için (yüksek sıcaklık, erken mukavemet, hızlı priz, çatlaksız yapı) farklı çözümler

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

KAYISI ÇEKİRDEĞİ KABUĞU VE CEVİZ KABUĞU KATKILI POLİSTİREN KOMPOZİT ÜRETİMİ

KAYISI ÇEKİRDEĞİ KABUĞU VE CEVİZ KABUĞU KATKILI POLİSTİREN KOMPOZİT ÜRETİMİ TÜBİTAK BİDEB KİMYA LİSANS ÖGRENCİLERİ KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ-BİYOMÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI KİMYA-3 (Çalıştay 2012) GRUP ADI: KOMPOZİT PROJE ADI KAYISI

Detaylı

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan)

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan) Kompozitler Kompozitler İki veya daha fazla malzeme grubuna ait malzemelerin bir araya getirilerek daha üstün özellikli malzeme oluşturulmasıdır. Cam takviyeli plastikler, beton, araba lastiği gibi örnekler

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMELERİ ANABİLİM DALI 1. KONU İlgi yazının ekindeki Murat Ayırkan, Fibertaş Prekast Şirketi adına imzalı dilekçede Fibertaş

Detaylı

Erol BURDURLU. burdurlu@hacettepe.edu.tr. Murat KILIÇ. kilicm@hacettepe.edu.tr. Abdullah Cemil İLÇE. ilce@hacettepe.edu.tr.

Erol BURDURLU. burdurlu@hacettepe.edu.tr. Murat KILIÇ. kilicm@hacettepe.edu.tr. Abdullah Cemil İLÇE. ilce@hacettepe.edu.tr. KYIN (Fagus orientalis Lipsky.) VE KVKTN (Populus nigra) ÜRETİLEN KOMPOZİT LMİNE MLZEMELERDE KTMN ORGNİZSYONUN EĞİLME DYNIMI VE ELSTİKİYET MODÜLÜ ÜZERİNE ETKİLERİ Erol URDURLU burdurlu@hacettepe.edu.tr

Detaylı

YAPI MALZEMESİ VE LABARATUVARI S U N İ A H Ş A P

YAPI MALZEMESİ VE LABARATUVARI S U N İ A H Ş A P YAPI MALZEMESİ VE LABARATUVARI S U N İ A H Ş A P Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi SUNİ AHŞAP Basit olarak talaş ile kimyasal bağlayıcılarla (tutkal ve diğer kimyasallar) üretilen ve pres makineleri

Detaylı

2016 Rusya Gagarin de MDF üretiminin başlaması

2016 Rusya Gagarin de MDF üretiminin başlaması Egger MDF Gagarin 2 2016 Rusya Gagarin de MDF üretiminin başlaması 3 EGGER Grubu Rusya daki tesislerinin genişletilmesine ve modernizasyonuna sürekli olarak önemli yatırımlar yapıyor. 2016 BAHARINDA, mobilya

Detaylı

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/ Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 ACADİA MADENCİLİK İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN GETİRİLEN KAYAÇ NUMUNESİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR İlgi: ACADİA Madencilik

Detaylı

Dekorasyon Programı, 03500, Afyon, TÜRKİYE

Dekorasyon Programı, 03500, Afyon, TÜRKİYE Afyon Kocatepe Üniversitesi 7(2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF SCIENCE KUTU KONSTRÜKSİYONLU MOBİLYADA L-TİPİ KAVELALI KÖŞE BİRLEŞTİRMELERİN EĞİLME MOMENT DİRENÇLERİ Ali KASAL

Detaylı

3M VHB Bantlar VHB. THE Acrylic Foam Tape. Güvenilirlik, Güç. ve Dayanıklılık. VHB Akrilik Köpük Bantlar

3M VHB Bantlar VHB. THE Acrylic Foam Tape. Güvenilirlik, Güç. ve Dayanıklılık. VHB Akrilik Köpük Bantlar 3M VHB Bantlar VHB THE Acrylic Foam Tape Güvenilirlik, Güç ve Dayanıklılık VHB Akrilik Köpük Bantlar Kalite avantajları güçlü ve dayanıklı yapıştırma geliştirilmiş estetik görüntü mükemmel sızdırmazlık

Detaylı

Monolitik Refrakter Malzemelerde Temel Özelliklerin Detaylandırılması

Monolitik Refrakter Malzemelerde Temel Özelliklerin Detaylandırılması Monolitik Refrakter Malzemelerde Temel Özelliklerin Detaylandırılması 1.Giriş Monolitik Refrakter Malzemelerin Teknik Bilgi Formları (Data Sheet) malzemelerin laboratuar koşullarında Standardlara uygun

Detaylı

İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ RAPORU

İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ

Detaylı

EMPRENYE EDİLMİŞ AHŞAP MALZEMENİN YAPIŞMA DİRENCİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

EMPRENYE EDİLMİŞ AHŞAP MALZEMENİN YAPIŞMA DİRENCİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2010, Cilt: 12, Sayı: 18, 99-106 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 EMPRENYE EDİLMİŞ AHŞAP MALZEMENİN YAPIŞMA DİRENCİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Hüseyin YÖRÜR 2, Deniz AYDEMİR *1,

Detaylı

Ahşabın Kimyasal Bileşiminin Ahşap Polimer Kompozitlerin Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi

Ahşabın Kimyasal Bileşiminin Ahşap Polimer Kompozitlerin Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Ahşabın Kimyasal Bileşiminin Ahşap Polimer Kompozitlerin Bazı Fiziksel

Detaylı

taze beton işlenebilirlik

taze beton işlenebilirlik 8 taze beton işlenebilirlik Paki Turgut Kaynaklar 1) Hewlett PC, Cement Admixture: uses and applications, Cement Admixture Association 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess

Detaylı

THE EFFECTS OF HEAT TREATMENT TO TECNOLOGICAL PROPERTIES OF PARTICLE BOARDS

THE EFFECTS OF HEAT TREATMENT TO TECNOLOGICAL PROPERTIES OF PARTICLE BOARDS ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 2A0014 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Received: December 2008 Accepted: February 2009 Series : 2A ISSN

Detaylı

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ İlyas CAN*, İbrahim BÜYÜKÇAYIR* *Durer Refrakter Malzemeleri San. Ve

Detaylı

TUTKAL HATTINA KATILAN SODYUMBORATIN YAPI MA DİRENCİNE ETKİSİ THE EFFECTS OF BONDING STRENGTH WITH THE ADDED SODYUMBORAT TO GLUE LINE

TUTKAL HATTINA KATILAN SODYUMBORATIN YAPI MA DİRENCİNE ETKİSİ THE EFFECTS OF BONDING STRENGTH WITH THE ADDED SODYUMBORAT TO GLUE LINE 5. Uluslar arası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye TUTKAL HATTINA KATILAN SODYUMBORATIN YAPI MA DİRENCİNE ETKİSİ THE EFFECTS OF BONDING STRENGTH WITH THE ADDED

Detaylı

Termoplastik Esaslı Polimer Kompozitlerin Üretilmesinde Orman Budama Atıklarının Değerlendirilmesi a

Termoplastik Esaslı Polimer Kompozitlerin Üretilmesinde Orman Budama Atıklarının Değerlendirilmesi a II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Termoplastik Esaslı Polimer Kompozitlerin Üretilmesinde Orman Budama

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ve E1 BELGELENDİRMESİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ve E1 BELGELENDİRMESİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Türk Standardları Enstitüsü (TSE), tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kuruluşudur. Türk Standardları Enstitüsü nün Görevleri: Standart Hazırlama,

Detaylı

AKPA KOMPOZİT PANEL TEKNİK KATALOG

AKPA KOMPOZİT PANEL TEKNİK KATALOG AKPA KOMPOZİT PANEL TEKNİK KATALOG Ekim 2013 AKPA KOMPOZİT PANEL TEKNİK KATALOG İÇİNDEKİLER 1. Alüminyum Kompozit Panel 2 2. Kompozit Panelin Avantajları 2 3. Akpa Kompozit Panel Üretim Ölçüleri 3 4. Tolerans

Detaylı

ALpHASET TM ve Furan Reçine Sistemleri / Karşılaştırması. Ünsal Minoğlu 24 Haziran 2009 İzmir

ALpHASET TM ve Furan Reçine Sistemleri / Karşılaştırması. Ünsal Minoğlu 24 Haziran 2009 İzmir ALpHASET TM ve Furan Reçine Sistemleri / Karşılaştırması Ünsal Minoğlu 24 Haziran 2009 İzmir Ülkemizde yaygın şekilde kullanıldığı için ALpHASET ve Furan reçine sistemleri mukayeseli olarak anlatılacaktır.

Detaylı

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ PROJENİN ADI: POLİMER KATKILI ASFALT ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ ( Kimya Bilim Danışmanlığı Çalıştayı Çalışması 29 Ağustos-9 Eylül 2007) Danışman: Doç.Dr. İsmet KAYA 1 PROJENİN

Detaylı

ATIK KAĞIT LİFLERİNİN İNŞAAT SIVA MALZEMESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ VE KARAKTERİZASYONU

ATIK KAĞIT LİFLERİNİN İNŞAAT SIVA MALZEMESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ VE KARAKTERİZASYONU ATIK KAĞIT LİFLERİNİN İNŞAAT SIVA MALZEMESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ VE KARAKTERİZASYONU Merve YİĞİTER, Kübra ARSLAN, Erdal KARADURMUŞ Hitit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 19000,

Detaylı

MIG-MAG KAYNAK METODUNDA KULLANILAN KAYNAK ELEKTROTLARI VE ELEKTROT SEÇİMİ

MIG-MAG KAYNAK METODUNDA KULLANILAN KAYNAK ELEKTROTLARI VE ELEKTROT SEÇİMİ MIG-MAG KAYNAK METODUNDA KULLANILAN KAYNAK ELEKTROTLARI VE ELEKTROT SEÇİMİ Prof. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Esenboğa Yolu Çankırı Yol Ayırımı Altınova 06105 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 399 27 96 Faks : 0 312 399 27 95 E-Posta : takk@dsi.gov.tr

Detaylı

KTÜ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ BİTİRME ÇALIŞMASI SINAV PROGRAMI

KTÜ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ BİTİRME ÇALIŞMASI SINAV PROGRAMI KTÜ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ BİTİRME ÇALIŞMASI SINAV PROGRAMI (Yedek) (Yedek) İsmail TURAN 280781 28.12.2015/ 08.30-09.00 Orman ürünleri sanayinde tedarik

Detaylı

Gelişmiş olan ülkelere göre Türkiye de kişi başına tüketilen enerji miktarı 1/3 oranında olmasına karşın, ısınma için sarf ettiğimiz enerji 2 kat

Gelişmiş olan ülkelere göre Türkiye de kişi başına tüketilen enerji miktarı 1/3 oranında olmasına karşın, ısınma için sarf ettiğimiz enerji 2 kat YALITIM Yapı ve yapının içindekileri (eşya, insan, hayvan v.b) dış ortamın olumsuz etkilerinden (su, rutubet, ses, ısı ve yangın) korumak için alınan önlemlere yalıtım denir. Yalıtım Çeşitleri Şunlardır:

Detaylı

Dış Cephe Kaplamalarına Ekolojik bir Yaklaşım: Ahşap Polimer Kompozitler

Dış Cephe Kaplamalarına Ekolojik bir Yaklaşım: Ahşap Polimer Kompozitler Dış Cephe Kaplamalarına Ekolojik bir Yaklaşım: Ahşap Polimer Kompozitler Alperen Kaymakcı 1 Nadir Ayrılmış 2 Turgay Akbulut 3 Konu Başlık No: 4 Sürdürülebilir Çatı Ve Cephe Sistemleri ÖZET Yapılarda yapı

Detaylı

ADERTEK GENEL TANIM. KULLANIM ALANI İç Mekanlarda ANA ÖZELLİKLER. Yapıştırma Alçısı. n Konutlar. n Ofis ve yönetim binaları

ADERTEK GENEL TANIM. KULLANIM ALANI İç Mekanlarda ANA ÖZELLİKLER. Yapıştırma Alçısı. n Konutlar. n Ofis ve yönetim binaları ADERTEK Yapıştırma Alçısı GENEL TANIM TANIM ALLEV alçı levha, EPS (genleştirilmiş polistren), XPS (haddelenmiş polistren), mineral yünler (camyünü, taşyünü) ve yalıtımlı kompozit levhaları; tuğla, beton,

Detaylı

P. 356 P. 376. Sertifikalı Yapısal Ahşap Ürünler

P. 356 P. 376. Sertifikalı Yapısal Ahşap Ürünler P. 356 P. 376 Sertifikalı Yapısal Ahşap Ürünler Yapısal Ahşap KVH ASMAZ Ahşap A.Ş. Temmuz 2015 de, EN normlarında sertifikalı ve mukavemet sınıfları belli, yapısal ahşap ürünlerin, ithalatını ve yurtiçi

Detaylı

ODUN FİZİĞİ Yrd.Doç.Dr BİLGİN GÜLLER

ODUN FİZİĞİ Yrd.Doç.Dr BİLGİN GÜLLER ODUN FİZİĞİF İĞİ Yrd.Do Doç.Dr BİLGİN N GÜLLERG Takip edilecek ders kitabı Fiziksel ve Mekanik AğaçA Teknolojisi (I. Bölüm) Yazar: A. Yılmaz Y Bozkurt,Yener Göker Yardımcı Kaynaklar: Wood: Influence of

Detaylı

Epoksi Nedir? Epoksinin Kullanım Alanları Neden Endüstriyel Zemin Kaplaması Yapmalısınız?

Epoksi Nedir? Epoksinin Kullanım Alanları Neden Endüstriyel Zemin Kaplaması Yapmalısınız? Epoksi Nedir? Epoksi suya,asitlere ve alkaliye dirençli,zaman içerisinde direncini yitirmeyen,yapıştırıcı bir kimyasal reçinedir.zamanla mukavim ve kuvvetli yapışma özelliği sayesinde inşaat sektörünün

Detaylı

Nanografi Nanoteknoloji Bilişim İmalat ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Nanografi Nanoteknoloji Bilişim İmalat ve Danışmanlık Ltd. Şti. TEKNİK BİLGİ SAYFASI EPOCYL TM NC R2HM-01- Prepreg İşlemleri için Hazırlanmış Reçine Sistemi Genel Özellikler Tanım: EPOCYL TM NC R2HM-01 epoksi tabanlı bir reçine sistemidir, erimiş sıcak prepreg ve basınçlı

Detaylı

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ N. Gamze Karslı Yılmaz, Ayşe Aytaç, Veli Deniz Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Çeşitli Bağlantı Elemanları ile Üretilen L Tipi Demonte Mobilya Köşe Birleştirmelerinin Moment Kapasitesi

Çeşitli Bağlantı Elemanları ile Üretilen L Tipi Demonte Mobilya Köşe Birleştirmelerinin Moment Kapasitesi Kastamonu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, 2011, 11 (2): 138-145 Çeşitli Bağlantı Elemanları ile Üretilen L Tipi Demonte Mobilya Köşe Birleştirmelerinin Moment Kapasitesi *Selçuk DEMİRCİ 1, Hasan EFE 2,

Detaylı

Master Panel NOVA 5TM Çatı

Master Panel NOVA 5TM Çatı Master Panel NOVA 5TM Çatı Ürün Tanımı Yangın riskinin yüksek olduğu yapılarda ve azami yangın dayanımı istenen binalarda güvenle kullanılırken beş hadveli formuyla geniş açıklıkların güvenle geçilmesini

Detaylı

SU TESİSATLARI ISITMA KLİMA SOĞUTMA SOLAR SİSTEMLER ENDÜSTRİYEL NETWORK

SU TESİSATLARI ISITMA KLİMA SOĞUTMA SOLAR SİSTEMLER ENDÜSTRİYEL NETWORK 1 SU TESİSATLARI ISIA KLİMA SOĞUA SOLAR SİSTEMLER ENDÜSTRİYEL NETWORK Enerji tasarrufu sağlayan ve çevreyi koruyan gelişmiş teknoloji Üst düzey ve sürekli enerji tasarrufu Güvenilir sistem kurulumu Montaj

Detaylı

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION)

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) Püskürtme şekillendirme (PŞ) yöntemi ilk olarak Osprey Ltd. şirketi tarafından 1960 lı yıllarda geliştirilmiştir. Günümüzde püskürtme şekillendirme

Detaylı

Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri Yılın Yatırımı Ödülü 2012-02 FİYAT LİSTESİ

Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri Yılın Yatırımı Ödülü 2012-02 FİYAT LİSTESİ 11 Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri Yılın Yatırımı Ödülü 02 FİYAT LİSTESİ Elastomerik Kauçuk Köpük Yüksek buhar difüzyon değerine sahip olan elastomerik kauçuk köpük malzemeler, tesisatlarda iyi bir ısı

Detaylı

ALÇI ALÇI Tabiatta bazen anhidrit (susuz kalsiyum sülfat) bazen de jips (%21 kadar su taşıyan kalsiyum sülfat) minerali olarak karşımıza çıkan alçıtaşı en fazla ihmal edilen hammadde kaynaklarımızdandır.

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.41-46 Hayrettin KANIT 1* Murat

Detaylı

CEPHE KAPLAMA MALZEMESİ OLARAK AHŞAPTA ORTAM NEMİNİN ETKİSİ

CEPHE KAPLAMA MALZEMESİ OLARAK AHŞAPTA ORTAM NEMİNİN ETKİSİ CEPHE KAPLAMA MALZEMESİ OLARAK AHŞAPTA ORTAM NEMİNİN ETKİSİ Öğr. Gör. Hakan ÜNALAN (Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu) Yrd. Doç. Dr. Emrah GÖKALTUN (Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü)

Detaylı

Yapısal takviye için yapıştırıcı

Yapısal takviye için yapıştırıcı Ürün Bilgi Föyü Düzenleme 20/08/2009 Revizyon no: 0 Identification no 01 04 01 04 001 0 000001 Sikadur 30 Sikadur 30 Yapısal takviye için yapıştırıcı Construction Ürün Tanımı Kullanım Alanları Özellikleri

Detaylı

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Agregalar, beton, harç ve benzeri yapımında çimento ve su ile birlikte kullanılan, kum, çakıl, kırma taş gibi taneli farklı mineral yapıya sahip inorganik

Detaylı

Bazı Yapısal Yapıştırıcıların Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi

Bazı Yapısal Yapıştırıcıların Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi Fırat Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Engineering 24 (2), 119-126, 2012 24 (2), 119-126, 2012 Bazı Yapısal Yapıştırıcıların Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi Bahattin İŞCAN

Detaylı

Assoc. Dr. Karabük University, Karabük Technical Education 2011-2012. Assoc. Dr. Karabük University, Faculty of Forestry 2012 -

Assoc. Dr. Karabük University, Karabük Technical Education 2011-2012. Assoc. Dr. Karabük University, Faculty of Forestry 2012 - CV and list of the Academic Effort 1. Name and Surname: Şeref KURT 2. Date of Birth: 1975 3. Title: Assoc. Prof. Dr. 4. Education: Doctorate Degree Department University Year Bachelor Forest Industry Engineering

Detaylı

TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ

TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ MAK-LAB15 1. Giriş ve Deneyin Amacı Bilindiği gibi malzeme seçiminde mekanik özellikler esas alınır. Malzemelerin mekanik özellikleri de iç yapılarına bağlıdır. Malzemelerin

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Deney Laboratuvarı Adresi : TOSB TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde 15. Yol No:1 Çayırova KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0262 658 16 62 Faks

Detaylı

Durusu Park Çatı Strüktürü. Yapısal Lamine Ahşap...

Durusu Park Çatı Strüktürü. Yapısal Lamine Ahşap... Durusu Park Çatı Strüktürü Yapısal Lamine Ahşap... Ahşap Kubbe - Türkmenistan Tarihi Eser - Sultantepe, Üsküdar Yapısal Lamine Ahşap Yüksek teknoloji ürünü Yapısal lamine ahşap, büyük budaklar, reçine

Detaylı

İNŞAAT DEMİRİ. Anma çapı KANGAL DEMİR. Anma çapı HASIR ÇELİK NO. 1 R106 500 215 4.5 4.5 15 25 14.73 1.37 2 R131 500 215 5 5 15 25 18.19 1.

İNŞAAT DEMİRİ. Anma çapı KANGAL DEMİR. Anma çapı HASIR ÇELİK NO. 1 R106 500 215 4.5 4.5 15 25 14.73 1.37 2 R131 500 215 5 5 15 25 18.19 1. www.akindemir.com İNŞAAT DEMİRİ 8-32 mm. arası inşaat demirleri Anma çapı (D) (mm) TS BS ASTM AFNOR ELOT DIN Çevre Uzunluğu (U) (mm) Kesit Alanı (F) (mm2) Anma Kütlesi (G) (Kg/m) 8 25,10 50,2 0,395 10

Detaylı

SANDVİÇ PANEL MEKANİK DAYANIMI

SANDVİÇ PANEL MEKANİK DAYANIMI SANDVİÇ PANEL MEKANİK DAYANIMI Binaların çatı, cephe, iç bölme veya soğuk hava odalarında kaplama malzemesi olarak kullanılan sandviç panellerin hızlı montaj imkanı, yüksek yalıtım özelliklerinin yanısıra

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ

KATI YALITIM MALZEMELERİ KATI YALITIM MALZEMELERİ ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜĞÜ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜĞÜ Kauçuk

Detaylı

Karbon ve Cam Yünü İle Güçlendirilmiş Lamine Sarıçam (Pinus sylvestris L.)

Karbon ve Cam Yünü İle Güçlendirilmiş Lamine Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Karbon ve Cam Yünü İle Güçlendirilmiş Lamine Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Cengiz GÜLER 1, Serkan SUBAġI 2 1 Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi, Konuralp YerleĢkesi, Düzce, cengizguler@duzce.edu.tr 2

Detaylı

FARKLI KOŞULLARDA ÜRETİLEN KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) KONTPLAKLARDA ÇEKME-MAKASLAMA DİRENCİ ÜZERİNE KAPLAMA LEVHALARIN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN ETKİSİ

FARKLI KOŞULLARDA ÜRETİLEN KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) KONTPLAKLARDA ÇEKME-MAKASLAMA DİRENCİ ÜZERİNE KAPLAMA LEVHALARIN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN ETKİSİ Fen ve Mühendislik Dergisi 2001, Cilt 4, Sayı 1 92 FARKLI KOŞULLARDA ÜRETİLEN KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) KONTPLAKLARDA ÇEKME-MAKASLAMA DİRENCİ ÜZERİNE KAPLAMA LEVHALARIN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN ETKİSİ Cengiz

Detaylı

Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi

Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J. of Fırat Univ. 17 (4), 681-685, 25 17 (4), 681-685, 25 Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi Salih YAZICIOĞLU,

Detaylı

MÜF TUTKALI İLE ÜRETİLEN ÇEŞİTLİ AĞAÇ TÜRÜ KONTRPLAKLARINDA PRESLEME SÜRESİNİN FORMALDEHİT EMİSYONUNA ETKİLERİ. Bölümü, Trabzon/TÜRKİYE,

MÜF TUTKALI İLE ÜRETİLEN ÇEŞİTLİ AĞAÇ TÜRÜ KONTRPLAKLARINDA PRESLEME SÜRESİNİN FORMALDEHİT EMİSYONUNA ETKİLERİ. Bölümü, Trabzon/TÜRKİYE, MÜF TUTKALI İLE ÜRETİLEN ÇEŞİTLİ AĞAÇ TÜRÜ KONTRPLAKLARINDA PRESLEME SÜRESİNİN FORMALDEHİT EMİSYONUNA ETKİLERİ İsmail AYDIN 1*, Cenk DEMİRKIR 1, Gürsel ÇOLAKOĞLU 1, Semra ÇOLAK 1 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Bazı Ağaç Malzemelerin Vida Tutma Mukavemetlerinin Belirlenmesi

Bazı Ağaç Malzemelerin Vida Tutma Mukavemetlerinin Belirlenmesi Bazı Ağaç Malzemelerin Vida Tutma Mukavemetlerinin Belirlenmesi * Kubulay ÇAĞATAY 1, Hasan EFE 2, Erol BURDURLU 2, H. İsmail KESİK 3 1 İncirli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Mobilya ve İç Mekân Tasarımı

Detaylı

Farklı Kalınlıklarda Üretilmiş Yonga Levhaların Bazı Teknolojik Özellikleri

Farklı Kalınlıklarda Üretilmiş Yonga Levhaların Bazı Teknolojik Özellikleri Ormancılık Dergisi 11(1) (2015) 52-63 Farklı Kalınlıklarda Üretilmiş Yonga Levhaların Bazı Teknolojik Özellikleri Cengiz GÜLER 1 Özet Ülkemizde mevcut bir fabrikada yonga levha üretim hattında üretimi

Detaylı

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu.

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu. Toprağa Farklı Şekil ve Miktarlarda Uygulanan TKİ-Hümas ın Toprak Reaksiyonu ve luluğuna Etkisi, Bu Etkisinin Diğer Bazı Humik asit Kaynakları ile Karşılaştırılması Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN

Detaylı

Master Panel 1000 R5T Çatı

Master Panel 1000 R5T Çatı GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS: 0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 R5T Çatı Ürün Tanımı Yangın riskinin yüksek olduğu yapılarda ve azami yangın dayanımı istenen

Detaylı

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ prekast Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Prekast Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse

Detaylı