MÜHENDİSİLK JEOLOJİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜHENDİSİLK JEOLOJİSİ"

Transkript

1 MÜHENDİSİLK JEOLOJİSİ Doç. Dr. Zeynal Abiddin ERGÜLER Tel: BÖLÜM 3 SAHA İNCELEMELERİ 1

2 AMAÇLAR İnşaat ve maden mühendisliği uygulamaları yerkabuğunun en üst kısmın içinde veya üzerinde geçekleştirilmektedir. Söz konusu bu yerkabuğunun en üst kısmı zemin, kaya, hava ve sudan oluşmaktadır. Ancak, bunların birleşimi sonucu tamamen farklı saha koşulları oluşmaktadır Yerkabuğunun her noktası mühendislik özellikleri açısında farklı özelliklere sahiptir. Her saha kendine has özelliklere sahip olacak ve yapılacak mühendislik çalışmasına karşı farklı şekilde reaksiyon verecektir. Mühendislik yapıları veya yer kabuğu ile ilgili diğer mühendislik çalışmalarında, yerüstü(yüzey) ve yer altı koşullarının araştırılıp önceden bilinmesi, bu yapıların başarılı ve ekonomik bir şekilde yapılması açısından önemlidir Saha incelemelerinin genel amacı: Önerilen bir mühendislik yapısının fizibilite, tasarım ve performansını etkileyebilecek zemin koşullarını belirlemektir (sahanın planlanan mühendislik yapısı için uygunluğunun araştırılmasını oluşturur) Jeoteknik Saha İncelemesi (Site Investigation): Herhangi bir sahadan gerekli bilgileri elde etmek amacıyla kullanılan tüm teknikleri ve araştırmaları içerir. 2

3 Efor (Katkı) Saha incelemeleri farklı disiplinlerden çok sayıda personelin katılımıyla gerçekleştirilir. Projenin özeliğine göre tümü görev almayabilir. Jeologlar Mühendisler Topoğraflar Jeofizikçiler Hidrojeologlar Saha İncelemeleri Ziraatçılar Biyologlar Fotojeolog Kimyagerler Arşivciler Yerbilimcilerin jeolojik-jeoteknik incelemelere katılımını ve katkısını gösteren genelleştirilmiş grafik Zaman (Tilford, 1994 ten düzenlenmiştir) 3

4 İNCELEMENİN MALİYETİ VE ZAMANLAMASI Jeoteknik incelemelerin maliyeti ve zamanlaması projenin özelliğine ve zemin koşullarına bağlıdır. Ayrılan bütçe genelde proje maliyetinin %1 i ile %5 i arasında değişir. Tipik jeoteknik saha incelemesi maliyetleri Proje Binalar Yollar Barajler % Toplam maliyetler % Temel maliyetleri İncelemeyle ilgili olarak incelemenin bütçesi, yeterlik ve zamanlama açısından ortaya çıkabilecek gecikmeler ve eksiklikler projede başarısızlığa neden olur. Ancak beklenmeyen saha koşulları bu payı %10 a çıkarabilir. Bu aşamada planlama büyük önem taşır. Yanlış veya eksik planlamanın sonuçlarına örnekler; Temel kaya derinliğinin doğru belirlenmesi İri bloklar Problemli bir dayk içinde tünel açma 4

5 SAHA İNCELEMELERİNİN AŞAMALARI Hava fotoğrafları Jeolojik haritalar ve raporlar Madencilik ve mineral kayıtları Kamu kurumlarına danışma TASARIM KAVRAMI Ön Bilgi (Büro Çalışması) Alan İncelemesi Arazi sahibi, giriş, hizmetler Sondajlar ve kazılar - Örnekleme - Yumuşak zemin sondajı - Dönel sondaj - Araştırma çukurları - Sondalama Ön Alan Araştırması Eski ve yeni topoğrafik haritalar Zemin inceleme haritaları Komşu alanların inceleme raporları Yerinde deneyler Laborauvar deneyleri Ön Rapor Jeolojik Haritalama Jeofizik İnceleme Değerlendirme Temel Alan Araştırması Arazi Deneyleri Kanatlı kesici Plaka yükleme Dutch cone Presiyometre Yerinde makaslama Sondajlar, kazılar ve jeofizik incelemeler Özel inceleme alanları Laboratuvar deneyleri Deneme dolguları Deney kazıkları Alet yerleştirme Sonuç Raporu ve Öneriler İnşaat sırasındaki araştırma İşletim sırasındaki araştırma 5

6 Ayrıntılı İncelemeler: Sonuç raporu çerçevesinde tasarımda değişiklik yapılabilir. İnşaat Aşaması: Ayrışma zonlarının kaldırılması Jeolojik koşulların kontrolü Yerinde deneyler Gerekiyorsa ilave jeolojik ve jeoteknik incelemeler İnşaat Sonrası Aşama: Yapının çevreyle olan etkileşimi ve yapı civarında oluşabilecek değişimler. Hareketler, oturmalar hareket izleme çalışmaları (izleme çalışmaları) E:\User\Zeynal_DPU\Guzide\eski\guzide_2 \resim\dkp-foto (1) Büro Çalışmaları: Herhangi bir konuda araştırmaya başlarken öncelikli olarak, ilgilenen alandaki jeolojik malzemelerin doğası ve davranışı ile ilgili bütün verilerin toplanmalıdır. 1) Topoğrafik Haritalar: 1) Kullanılabilecek en küçük ölçek 1/ ) Ayrıntılar için 1/10 000, 1/5 000, 1/ ) Literatür İncelemesi: 3) Çalışılacak saha ile ilgili olarak aşağıdaki kaynaklardan yararlanılabilir: 1) Kamu ve özel kuruluşlarca hazırlanmış raporlar 2) Bilimsel yayınlar (makale, bildiri, tez) 3) Meteorolojik kayıtlar 4) Maden kayıt defterleri 5) Kişisel görüşmeler 4) Hava fotoğrafları 1) Haritaların aksine, fotoğraflar çekildikleri zamandaki durumu gösterdiğinden, haritaların çiziminden bu yana oluşan gelişmeleri yansıtır. 2) 1976 dan bu yana Harita Genel Müdürlüğü tarafından 1/5000 lik siyah-beyaz hava fotoğrafları çekilmektedir. 5) Jeoloji Haritaları 6) Yer kullanım haritaları 6

7 Yukarıdakilere ek olarak, Hidrojeolojik bilgiler (D.S.İ., E.İ.E.İ.) Batimetrik (bathimetric) haritalar (kıyı bölgelerinde çalışılıyorsa) Sismik veriler Toplanır ve detaylı araştırmalar için değerlendirilir (2) Ön Alan Araştırmaları: Bu kısım farklı kişiler tarafından farklı yorumlanır. Bu aşama genellikle sahada yapılan gezi sırasında alınan ön gözlemlerin not edilmesinden ibarettir. Bulunan kaya ve zemin türlerinin dağılımı Arazinin rölyefi Yüzey drenajı ve ilgili özellikler Mevcut veya muhtemel heyelan alanları Arazi örtüsü Karstlaşma Sahaya en uygun ulaşım Bitki örtüsünün az ve iyi mostra olması oldukça etkili sonuçlar doğurur. Keşif amaçlı kuyular ve jeofizik çalışmaları bu aşamada gerçekleştirilebilir. Bu aşamanın önemi: Planlanan çalışma için sahanın uygunluğu konusunda değerlendirme sağlar Büro çalışmaları sırasında varılan sonuçların kontrolü sağlar. 7

8 (3) Temel Alan Araştırması: Bu aşamada; incelenecek sahanın doğal koşullarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu aşama aşağıda verilen çalışmaları kapsamaktadır : Haritalama Yüzey ve yer altı araştırmaları Jeofizik çalışmaları Yerinde deneyler İzleme (eğer gerekli ise) (4) Yapım sırasındaki araştırma: Bu aşama süresince, Kaya kütlesinin değerlendirilmesi ve tasarımın kontrolü için izleme çalışmaları yapılmakta Yerinde deneyler Gerekli olması durumunda ilave jeolojik ve jeoteknik araştırmalar. (5) Yapı sonrasındaki araştırma: Yapının çevre üzerindeki etkisi İnşaat sonrası oturma ve hareket ölçümleri 8

9 Açık ocaklarda ve madencilikte güvenlik amaçlı hareket izleme Yol, köprü ve binanın güveliğini tehdit edebilecek şev veya yamaç duraysızlıklarının hareket izleme çalışmalarıyla kontrol edilmesi JEOTEKNİK SAHA İNCELEMELERİNİN ORGANİZASYONU SAHA ETÜDÜ Yüzey Etütleri Yeraltı Etütleri Harita, Hava Fotoğrafı Örnek alımı ve deneyler Arazide örnek alımı İndeks d. Dayanım d. Diğerleri 9

10 (a) Yeraltı araştırmaları: (a.1) El Burguları (Hand Augering): 1. Hafif ve portatiftir. 2. Yüzeye yakın yumuşak ve sıkı zeminlerde kullanılır. 3. Örselenmiş örnek alımı, YASS gözlemi ve cihaz yerleştirme amacıyla kullanılır. 4. Kullanılabileceği en fazla derinlik 6 m dir. 5. Çap kalınlığı mm arasındadır. 6. En yaygın burgu tipi IWAN burgusudur. Sınırlamaları: Muhafaza kullanılmadığı için çökme Blokların varlığı veya sıkı killerin bulunması nedeniyle penetrasyon engellenebilir. El burgu takımı Burgular Örnek tüpleri Tijler 10

11 El Burgusu (a.2) Deney çukurları ve araştırma galerileri: Deney ve Gözlem Çukurları: Kazma-kürek veya makine ile kazılırlar. Aşağıdaki amaçlar için kullanılırlar; 1. Zemin koşullarının yerinde tanımlanması 2. Zeminin değişkenliğinin, yapının ve bozunma profilinin ayrıntılı değerlendirilmesi 3. Su sızıntılarının gözlenmesi ve izlenmesi 4. Mevcut temellere ilişkin ayrıntıların incelenmesi 5. Yarmalarda, temellerde veya dolgularda duraysızlık modellerinin tayini 6. İnşaat kazısı için değerlendirilme yapılması 7. Büyük ölçekli yerinde deneyler (örn.: plaka yükleme deneyi) 8. Büyük boyutta blok örnek alımı 9. Kazıların duraylılığının değerlendirilmesi Küçük makinelerle 3.5 m, büyük makinelerle 7 m derine inilebilir. Derinliğin 1.5 m den daha fazla olması durumunda kazı duvarları desteklenmelidir. 11

12 Deney çukurları Gözlem çukurundan örnek alımı 12

13 İri taneli zeminde açılmış ve desteklenmiş araştırma çukuru Amaç: Yerindeki koşulların belirlenmesi 1. Yapısal özelliklerin ölçülmesi 2. Örselenmiş örnek alımı Araştırma Galerileri: Birimlerin incelenmesi, örnek alımı ve deney amaçlı kullanılır. Özellikle barajlarda abatmanlardaki incelemeler için yararlıdır. Bazı durumlarda çimento enjeksiyonu amacıyla da kullanılır. Genellikle genişlikleri 2 m uzunlukları en az 40 m olmaktadır. Barajlarda m boyutlarında açılmalıdır. 13

14 (a.3) Sondajlar (1)Darbeli sondajlar: Çekme halatı Makara Kil Kesicisi Tel halat Kule ayağı Uzunluk 1.5 m Haç şekilli kesit Delici gereç Çekme tekeri Güç kaynağı ve vinç Kesici kenar Kesici halka Kesit Basit sağlam, hafif ve mobil bir makina olup, zeminler ve zayıf kayalarda kullanılır Üç ayağa tutturulmuş bir vinç ve dizel motoru Vinç Tüpleri kaldırıp düşürmek için kullanılır. Killerde kil kesicisi (clay cutter) kullanılır. En fazla derinlik 60 m Tüp (sheel) : Açık tüp bir vana ile sertleştirilmiş kesici bölmeye tutturulmuş Çaplar 140 mm, 194 mm, 254 mm Tijlerle birlikte hareket eder. Az pekişmiş zeminlerde kuyu göçmesini engellemek için muhafaza borusu kullanılır Amaç: örselenmemiş örnekleme yerinde deneyeler kazık sürülmesi 14

15 (2) Döner Sondaj: en yaygın sondaj tekniği olup aşağıdaki amaçlar için kullanılır 1. Jeolojik birimlerin değişimini, temel kayanın derinliğini, fay, yer altı boşlukları ve yer altı suyu koşullarını belirlemek 2. Örnekleme yapmak 3. Yerinde deneyler için gerekli ekipmanı kurmak Sondaj çalışmalarında arazide gerekli ekipman ve tesisat Sondaj makinesi Karavan Tijler Su tankı Su geri dönüşüm tankı Yüksek basınçlı su pompası Değişik matkaplar 15

16 Döner Sondaj Yönteminin Ana Elemanları 1. Kule 2. Motorlar ve Güç Dağıtım Düzeneği 3. Vinç 4. Halat ve Makaralar 5. Sondaj Dizisi ve Döner Masa 6. Matkaplar 7. Kuyu başı donanımı 8. Çamur pompaları 9. Sallantılı elek, tanklar ve ayırıcılar 10. Ölçme ve kontrol aletleri Döner Sondaj Sondaj Dizisi (Drill string) 1. Su Başlığı (Swivel) 2. Köşeli Boru (Kelly) 3. Döner Masa (Rotary Table) 4. Sondaj Boruları/Tij, (Drill Pipes) 5. Manşon/Bağlantı Elamanları (Tool Joints) 6. Ağırlık Boruları (Drill Collar) 7. Matkap (Drill Bit) 8. Yardımcı Parçalar 1. Bu sistemde, tijler mekanik olarak döndürülür ve bu dönme hareketi kuyu tabanındaki matkaba iletilir ve kazma işlemi sağlanır. 2. Zayıf zeminlerde muhafaza borusunun kullanılması kuyu stabilitesi açısından oldukça önemlidir. Uygun teknik kullanılarak sürekli karot almak mümkün ve karotlar bir karot sandığında muhafaza edilmeli (Karot: silindirik kaya ve zemin örneğidir) Karot sandığı 16

17 Sondaj sıvısı aşağıdaki amaçlarla kullanılır parçalanmış malzemeleri uzaklaştırmak Matkap ve tijleri soğutmak mekanik sürtünmeyi azaltmak kuyu duvarını desteklemek, Başlıca sondaj sıvıları: Su ( su-bentonit karışımı) Yağ tabanlı sıvı sistemi Hava Duraylı köpük. Sondaj kuyularının yer, derinlik ve loglaması Kaç tane sondaj kuyusu ve derinliği? Sondaj yeri ve derinliği ile ilgili herhangi bir belirli kural yoktur. Bu iki koşul aşağıda belirtilen durumlara bağlıdır: Jeolojik koşullar Yapının şekli, yükü ve genişliği Ön çalışmalar, deney ve gözlem çukurlarından elde edilen bilgiler sondaj programı için temel alınabilir. 17

18 Örneğin: Bazı durumlarda geniş aralıklı başlanabilir ve ilave sondajlar elde edilen bilgiler ışığında yapılmalı. Büyük binalar Eğer üniform ise yandaki gibi açılabilir veya m aralıklı yapılmalı Karayolu ve otobanlarda: Eğer temel değişken ise - aralık Eğer temel üniform ise - aralık m 500 m 18

19 Yol kazısı (şev) Boru hattı 1 m aşağıya kadar 5 m planlanan yol kazısının altına kadar Barajlar ve tüneller için bu konuda detaylı bilgi Bölüm 4 ve Bölüm 5 te sırasıyla verilecektir. Toprak dolgu Büyük toprak dolgu için H=H JEOTEKNİK LOGLAMA Sondajlara ait veriler sondaj loglarına kaydedilir. Eğer sondaj mühendislik jeolojisijeoteknik amaçlı ise, bu loglara JEOTEKNİK LOG adı verilir. Bu tür logların başlıca amaçları: (a) Jeolojik birimlerin derinlikle değişimini göstermek (b) Kaya ve zemin türü birimlerin bazı mühendislik özelliklerini tanımlamak (c) Süreksizliklere ait parametreleri belirlemek (d) Yeraltısuyu ile ilgili verileri kaydetmek İLERLEME ARALIĞI: Sondaj sırasında belirli derinlikler arasında yapılan ilerleme Bu aralık; zemin koşullarına, kullanılan ekipmanın ve karotiyerin uzunluğuna bağlı olarak değişir. Güç koşullarla karşılaşılmadığı takdirde, ilerleme aralığı Türkiye de genellikle 3 veya 3.05 m dir. Karot veriminin düştüğü durumlarda daha kısa aralıklarla ilerlenir. 19

20 Karot Verimi: - İlerleme aralığı 3.05 m, ancak sorunlu bir birim ise 3.05 m den kısa olmalıdır. - Toplam Karot verimi (TKV) Alınan karotun boyunun ilerlemenin boyuna oranından belirlenir. - Sağlam karot verimi (SKV) Silindirik şeklini koruyan karot parçalarının boyunun ilerlemenin boyuna oranından belirlenir. Kaya Kalite Göstergesi (RQD): RQD her karot parçasının merkezinden geçen bir hat boyunca ölçülür. Dik ve dike yakın süreksizlikler (karotun eksenine paralel) içeren karot parçalarının boyları 10 cm ve daha büyük ise, bu karotlar RQD ye dahil edilir. Eğer karotlar karotiyerden çıkartılırken kırılmışsa, bu kırıklar doğal bir kırık olarak değerlendirilmez ve karotlar bu yapay kırıklar boyunca birleştirilerek RQD ölçümü yapılır. RQD sadece kaya türü birimler için uygulanır. 20

21 Kaya kütlesi kalitesi RQD kullanılarak sınıflandırılabilir. Eklem Sıklığı (FF): RQD sınıflaması (Deere, 1964) RQD <25 Kaya Kalite Göstergesi Çok iyi (mükemmel) İyi Orta Zayıf Çok zayıf Bir metredeki doğal süreksizliklerin sayısıdır FF = Eklem sayısı İlerleme aralığı (m -1 ) 21

22 ÖRNEK Düşük kalitedeki karotlar TKV, SKV, RQD çok düşük ve FF yüksek 22

23 Karot sandıklarının fotoğrafları çekilmeli İKZ İKZ Süreksizlik özellikleri (Hudson, 1989) Süreksizliğin Türü Eklem Tabakalanma Fay zonu Fay Dilinim (klivaj) Şistozite Yapraklanma (foliasyon) Laminasyon Makaslanma yüzeyi Gerilim çatlağı Fisür Damar Simgesi J B FZ F C S F o L SP TC F V 23

24 Pürüzlülük sınıfları (Golder Hoek and Associates, 1979a) Tanımlama Kaygan-parlak Sınıf 1 Tanımlama Düzlemsel Sınıf 1 Pürüzlülük Düz Pürüzlü Çıkıntılı Basamaklı Dalgalılık Az dalgalı (düz olmayan) Dalgalı Kavisli Kıvrımlı Zeminlerin dayanımları deneysel olarak ölçülemediği yerlerde, aşağıda verilen tablodan tahmin edilebilir (ISRM, 1981) Dayanım simgesi Tanım Sahada tanımlama ölçütü Tek eksenli sıkışma dayanımı,s c (MPa) S1 Çok yumuşak zemin El, yumruk haline getirilerek zeminde 1 inç civarında bir derinliğe kadar bastırılabilir. S2 Yumuşak zemin Başparmak, zeminin içinde birkaç inç'lik derinliğe kadar bastırılabilir. < S3 Katı zemin Başparmak, orta derecede bir çabayla zeminde birkaç inç'lik derinliğe kadar bastırılabilir. S4 Sert zemin Başparmakla kilde çentik oluşturulabilir, ancak zemine parmakla girilmesi için büyük çaba gerekir. S5 Çok sert zemin Zemine elle bastırılarak nüfuz edilemez S6 Aşırı derecede sert zemin Zeminde tırnakla çentik oluşturulması güçtür >0.50 (Ulusay ve Sönmez, 2002) 24

25 Kayaların dayanımlarının deneysel olarak ölçülemediği yerlerde, aşağıda verilen tablodan tahmin edilebilir (ISRM, 1981) Simge Tanım Saha tanımlaması R0 Aşırı derecede zayıf kayaç Kayacın yüzeyinde tırnak ile çentik oluşturulabilir. Tek eksenli sıkışma dayanımı, s c (MPa) R1 Çok zayıf kayaç Jeolog çekiciyle sert bir darbeyle ufalanan kayaç, çakı ile doğranabilir R2 Zayıf kayaç Kayaç, çakı ile güçlükle doğranır. Jeolog çekici ile yapılacak sert bir darbe kayacın yüzeyinde iz bırakır R3 Orta derecede sağlam kayaç Kayaç, çakı ile doğranamaz. Kayaç örneği, jeolog çekici ile yapılacak tek ve sert bir darbeyle kırılabilir R4 Sağlam kayaç Kayaç örneğinin kırılabilmesi için, jeolog çekici ile birden fazla darbenin uygulanması gerekir R5 Çok sağlam kayaç Kayaç örneğinin kırılabilmesi için jeolog çekici ile çok sayıda darbe gerekir R6 Aşırı derecede sağlam kayaç Kayaç örneği, jeolog çekici ile sadece > 250 yontulabilir. (Ulusay ve Sönmez, 2002) Kaya kütlelerinin bozunma derecesiyle ilgili sınıflama (ISRM, 1981) Tanım Bozunmamış (Taze) Az bozunmuş Orta derecede bozunmuş Tamamen bozunmuş Artık zemin Tanımlama ölçütü Kayacın bozunduğuna ilişkin gözle ayırdedilebilir bir belirti olmamakla birlikte, ana süreksizlik yüzeylerinde önemsiz bir renk değişimi gözlenebilir. Kayaç malzemesinde ve süreksizlik yüzeylerinde renk değişimi gözlenir. Bozunma nedeniyle tüm kayacın rengi değişmiş ve kayaç taze halinden daha zayıf olabilir. Kayacın yarısından az bir kısmı toprak zemine dönüşerek ayrışmış ve/veya parçalanmıştır. Kayaç; taze, ya da renk değişimine uğramış olup, sürekli bir kütle veya çekirdek taşı halindedir. Kayacın tümü toprak zemine dönüşerek ayrışmış ve/veya parçalanmıştır. Ancak orijinal kaya kütlesinin yapısı halen korunmaktadır. Kayacın tümü toprak zemine dönüşmüştür. Kaya kütlesinin yapısı ve dokusu kaybolmuştur. Hacim olarak büyük bir değişiklik olmakla birlikte, zemin taşınmamıştır. Bozunmanın derecesi W1 W2 W3 W4 W5 25

26 RQD İÇİN KAROT BOYU (m) RQD (%) TİP ADET VE SIKLIK EĞİM ( a 0 ) EĞİM YÖNÜ (*) DOLGUNUN TİPİ KALINLIĞI VE DAYANIMI PÜRÜZLÜLÜK DALGALILIK NOKTA YÜKÜ DAYANIM İNDEKSİ ( I (MPa) s DAYANIM İNDEKSİ BOZUNMA DERECESİ DOLAŞIM SUYU KAYBI (%) SEMBOLİK LOG ÖRNEK NO. Sondaj sırasında hazırlanan jeoteknik log PROJE : ÖRNEK EĞİM : Dik LOKASYON : EĞİM YÖNÜ : MAKİNA TİPİ : Long Year - 44 SAPMA : SONDAJ YÖNTEMİ : Rotari (Dönel) DERİNLİK : m KAROTİYER VE : 6.10 m ye kadar NW, MATKAP gerisi NQ; elmasl? BAŞLAMA T. : MUHAFAZA BORUSU : 40 m BİTİŞ T. : DERİNLİĞİ MANEVRA KAROT VERİMİ RQD SÜREKSİZLİKLER BAŞI SONU TOPLAM SAĞLAM (m) (m) (Silindirik Karot) KOORDİNATLAR : X Y Z LOGLAYAN JEOTEKNİK TANIM m (%) m (%) J J S O N D A J S O N U Dolgusuz 2 2 R 4 W Kil < 1mm, S R 3 W xx xx xx xx... Pembe, az bozunmu? ANDEZ?T, dayan?kl?, az geçirgen Pembe, eklemli, orta der e cede bozunmu? ANDEZ?T, orta dayan?ml? ve orta d e recede geçirgen 10 Tarih Yeralt?suyu seviyesi ölçümleri Sondaj Muha faza Suyun Saat D e rinli?i (m) Derinli?i (m) Derinli?i (m) N O T L A R : Karotlar üzerinde dayan?m deneyi (nokta yükleme deneyi) uygulanmam??t?r. Rapor için Sonuç Jeoteknik Log PROJE: Sondaj makinasının tipi: Karotiyer tipi: Matkap tipi: Derinlik (m) İlerleme ve muhafaza borusu ile ilgili veriler Su derinliği (m) Su döngüsü (%) Permeabilite (m/s) Toplam karot verimi (%) Sağlam karot verimi (%) RQD (%) Eklem sıklığı Sondaj sıvısı: Süreksizlikler TTürü Sayısı Eğimi Eğim Y. Yüzey Özel. Dolgu Nokta yükü dayanım indeksi (MPa) I 550 Talep eden kuruluş: Kuyu ağzı koordinatları:: Y: X: Kuyu ağzı kotu: 1572 m Eğim: Dik Azimut: - Bozunma derecesi Tanımlama SONDAJ NO: D-17 Sayfa No: Sondajı yapan: MTA Loglayan: KZMS Tarih: Kasım 1980 Derinlik ve tabakalanmadaki değişiklik (m) Kot Sembolik Log 0 NQ 10 m/s % % % (/m) 10 %0 J L J Gelişigüzel eklemler J O + Gelişigüzel eklemler MPa Zonlar Volkanik kaya parçalı, karbonat çimentolu kumtaşı Diyabaz 50 J Gelişigüzel eklemler J J Gelişigüzel eklemler Volkanik breş Siderit çimentolu breş F7 W J P J v fy J J Siderit (yer yer pirit içeriyor) 100 NQ Gelişigüzel eklemler Gelişigüzel eklemler J J J Gelişigüzel eklemler J Gelişigüzel eklemler Çamurtaşı Sideritik breş W W W 26

27 Zemin logu (a.4) Jeofizik araştırmalar: Jeofiziksel araştırma teknikleri çoğu zaman yüzeyde kurulan ekipmanlarla yerin bazı fiziksel özeliklerinin uzaktan belirlenmesini sağlar. Saha araştırmalarında jeofizik araştırmalar iki ana kullanıma sahiptir: sondaj kuyuları arasını doldurması. Geniş alanlara araştırma yapma kapasitesi. Çoğu durumlarda daha ekonomiktir. Jeofizik yöntemler ile diğer tekniklerin birlikte kullanımı yüksek standartlarda sonuçların elde edilmesini sağlar 27

28 Bütün mühendislik jeoloji problemlerine uygulanabilen tek jeofizik yöntem yoktur. Jeofiziksel yöntemler, üzerinde çalışılan malzemenin belirli fiziksel özelliklerinden (yoğunluk, elastisite, elektrik iletkenliği, manyetik duyarlılık, yerçekimi) yararlanılarak: jeolojik birim ve yer altı kayaların yapısının belirlenmesinde kullanılır Ana Jeofizik yöntemler: Sismik Yöntem (sismik kırılma ve sismik yansıma) Rezistivite Yöntemi Manyetik Yöntem Gravite Yöntemi Sismik Yöntemler 28

29 Kayıt cihazı Sismik Yöntem Jeofonlar Sismik ölçüm hattı (Jeofonlar ve kablo) Rezistivite Yöntem Özellikle maden, petrol, su, jeoteknik mühendislik problemlerinin aydınlatılmasında ekonomik, hızlı ve en çok kullanılan yöntemdir. Rezistivite yönteminin çalışma prensibi, yere iki elektrotla verilen akımla diğer iki elektrotta oluşan potansiyel farkının ölçülmesidir. ELEKTROD DİZİLİMLERİ Rezistivite yöntemi gömülü hidrotermal yapının boyutlarını belirlemek ve onları jeotermal rezervuarlarla ilgili termal ve hidrojeolojik yapılarla ilişkilendirmek için, Schlumberger veya Wenner elektrot dizilimi kullanılarak, gerçekleştirilebilir. 29

30 Zeminlerde Örnekleme Zeminler iki şekilde örneklenebilir Örselenmiş Örselenmemiş Örselenmemiş örnek: Doğal su içeriği,yoğunluğu ve gözenekliği değişmemiştir Yapı ve dokusu değişmemiştir Gerilim durumu Bu koşulların tamamını sağlamak imkansızdır (özellikle gerilim durumu) Aşağıdaki örnekler örselenmemiş örnek kabul edilir: (a) Blok örnekler (b) Tüple alınmış örnekler (c) Pistonlu tüple alınmış örnekler (d) Dönel sondajla alınmış karot örnekleri Örnek Alma Teknikleri (a) Deney veya Deneme Çukurlarından Blok Örnek Alımı (b) Zeminin İçine İtilen Örnek Alıcılar Açık Tüpler Kalın çeperli tüpler Örselenmiş örnek alırlar - U100 tüpleri - Ortadan ayrılan tüpler (SPT tüpü) İnce çeperli tüpler (Shelby tüpleri) Pistonlu Örnek Alıcılar Serbest pistonlu örnek alıcılar Geriye çekilebilir pistonlu örnek alıcılar Sabit pistonlu örnek alıcılar (c) Dönel Sondajlarda Örnek alıcılar Karotiyerler Denison Karotiyeri (d) Kumdan Örnek Alıcılar Bishop kum örnekleyicisi Delft örnek alıcısı 30

31 BLOK ÖRNEK ALIMI - Muayene veya deney çukurlarında sıkı killerden ve dağılmayacak şekilde yeterli sıkılıkta olan zeminlerden zemin traşlanarak blok örnek alınabilir. - Kenarı yaklaşık 300 mm olan küp şeklinde kesilerek bir kutuya konur. Kutunun kenarları ile örnek arasında mm boşluk bırakılmalıdır. 31

32 TÜPLE ÖRSELENMEMİŞ ÖRNEK ALIMI ZEMİNE İTİLEN ÖRNEK ALICILAR Açık Tüpler (a) Kalın Çeperli Tüpler U100 tüpleri Ortadan ayrılan tüpler (SPT tüpü) Çakma çekici U100 tüpü Çakma çekici ile bağlantı aracı U100 tüpü Hız mekanizması D w2 -D 2 c Alan Oranı= x 100 D 2 c U 100 tüpünün Alan Oranı %30 Örnek tutucu Dişli kesici pabuç Kesici pabuç Örnek tüpü 450 mm Kesici pabuç -İç Ferahlama Oranı (İFO): Kesici pabucun iç çapı D c, tüpün iç çapı D s den biraz daha küçük olması gerekir (çapın %1 i kadar). Bu durum örneğin tüp içinde elastik şekilde genişlemesini ve örnekle tüp arasındaki sürtünmenin azaltılmasını sağlar. 32

33 -Burgulu ve çakmalı sondajlarda kullanılır mm çaplı çelik bir tüp olup, ucunda kesici pabuç bulunur. - Tijlere takılır. - Üst kısmındaki subap, örnek tüpe girerken hava ve suyun çıkmasını sağlar - Çakma şahmerdan kullanılarak zemine sokulur. - Alan oranı %30, iç ferahlama oranı %1.4 olmalıdır. - Zemin türlerine göre örnekleme sınıflamaları: Düşük kıvamlılığa sahip sıkı kohezyonlu ince taneli zeminlerde 1. ve 2. sınıf örnek Hassas killerde 2. sınıf örnek Kırılgan veya sık aralıklı fisürlü malzemelerde (zayıf kayaçlar ve sert killer, ayrışmış şeyller) 3. sınıf örnek Zemin örneklerinin kalitelerine (örselenme derecelerine) göre sınıflandırılması SINIF TANIM TAYİN EDİLEBİLECEK BAZI ÖZELLİKLER 1 Örselenmemiş (blok) 2 Örselenmemiş (baskı ile) Sınıflama deneyleri, elek analizi, dayanım, deformasyon özellikleri, konsolidasyon vb. Su içeriği, sınıflama deneyleri, yoğunluk 3 Örselenmiş Sınıflama deneyleri, su içeriği 4 Örselenmiş Sadece sınıflama deneyleri 5 Örselenmiş Sadece istifin tanımlanması ÖRNEKLEME YÖNTEMİ - Blok örnek (duyarlı olmayan killer) - Pistonlu ince çeperli tüpler (duyarlı ve gevşek siltler) suyla dengelenmeli Baskı ile sürülen ince ve kalın çeperli tüp, suyla dengelenerek Baskı ile sürülen kalın çeperli tüp, burgu veya kil kesici, suyla dengeleme yapılmadan Kavanoz, torba veya kutu örnekleri Yıkanarak örnek alımı 33

34 Ortadan ayrılan tüpler (SPT tüpü): 63.5 kg lık şahmerdan Konik başlık Ortadan ayrılan SPT tüpü Basket SPT tüpü ve örselenmiş örnek Tüp uzunlamasına ikiye ayrılır. Örnek alınırken bu iki parça bir pabuç ve başlık tarafından tutulur. SPT örselenmiş örnek alımında kullanılır. Alan oranı SPT %100, deneyi iç ferahlama oranı 0 dır. Çakıllı zeminlerde kesici pabuç çıkarılarak yerine tepe açısı 60 lik çelik koni takılır. 3. veya 4. sınıf örnek elde edilir. 34

35 (b) İnce Çeperli Tüpler (Shelby tüpleri): -Örselenmeye karşı oldukça hassas zeminlerde kullanılır. - İri tane içermeyen kıvamlı (sıkı) ince taneli zeminler için uygundur. - Alan oranı %10, iç ferahlama oranı %1-1.5 tir sınıf örnek alınır. - Çok sıkı, sert ve çakıllı zeminlerde kesici uç bükülerek veya yırtılarak zarar görebilir. - Çakma yerine itilerek zemine sokulması tübün hasara uğrama olasılığını azaltır. - Tüp uzunluğu mm, örnek uzunluğu mm dir. Bağlantı borusu Sübap Bağlantı başlığı Hava deliği Vida Vida İnce çeperli örnek İnce tüpü çeperli örnek tüpü Tüp Kesici ağız 35

36 Pistonlu Örnek Alıcılar: Örnek alıcıların pistonlu yapılmasındaki amaç, -Tüp, örnek alma konumuna gelmeden önce zeminin örnek tüpünün içine girmesini engellemek (özellikle sondaj deliği açılmadan örnek alınıyorsa). - Tüpün geri çekilmesi sırasında örneğin tepe kısmında hava geçirmeyen bir tıkaç koyularak örnek kayıpları önlenir (örneğin üzerindeki basınç azaltılıyor). - Örneklerin son evrelerinde tübün içine aşırı miktarda zemin girmesini önlemek - Kabul edilebilir uzunluk (L) / çap (D) oranını arttırmak. L / D oranı artarsa tüp ile örnek arasındaki adhezyon verimi düşürür. Pistonun sağlayacağı vakum etkisi bu olumsuzluğu giderir. Pistonlu örnek alıcı ile örnekleme işlemi - Pistonlu örnek alıcılar düşük dayanımlı ince taneli zeminler, siltte, kilde ve duyarlı killerde 1. sınıf örnekler - İnce çeperli tüplerle karşılaştırıldığında, örselenmiş zonun altından örnek alınabilmesi bir avantajdır. - Sıkı killer için de özel pistonlu örnek alıcılar vardır. 36

37 DENİSON KAROTİYERİ Üç tüpten oluşan ve dönerek zemine giren bir karotiyer. - Dış tüple birlikte tungsten karbitten yapılmış matkap - İç tüp ve kesici kenar (pabuç) - İç gömlek Aliminyum veya ince pirinçten yapılmış tüp İç tüp yavaşça itilerek dış tüpün dışına bir miktar çıkarılabilir mm kadar. N tipi matkap Dış kolu kovan başlığı Su kanalları ve boşluklar Fırdöndü Mil İç kovan başlığı Kafes Çelik valf Plastik conta astar Dış kovan İç kovan astar Dış kovan delgisi Basket Kesici dişler İç kovan delgisi Tungsten karbit matkap zemini örseler, ancak iç tüp örseleme yapmaz. Basket İç tüpün mm kadar dışarı itilmesi Gevşek ve yumuşak zeminler Kesici dişlerin kullanılması çok sıkı ve kırılgan zeminler Karotiyerin ucundaki karot tutucular; - Basket tipi yumuşak zeminler için - Yaylı tutucu karot için Bishop Kum Örnekleyicisi: KUMLARDA ÖRNEKLEME -Çift tüplü, iç tüp (örnek tüpü) 60 mm çapında - YASS altında kumdan örnek alımında kullanılır - Örnek tüpü kuyu tabanına indirilir ve zemine bastırılır. - Tüp dolunca tijler ayrılarak yukarı çekilir ve sıkışmış hava dış tüpün içine çekilir. Wire-line sistemiyle tüp yukarı alınır. - Örnek tüpü dinamik yöntemle (çakılarak) zemine sokuldu ise 3. sınıf örnek - Örnek tüpü statik olarak zemine sokuldu ise 2. sınıf, bazen 1. sınıf örnek. Sıkıştırılmış hava Fren mekanizması Örnekleyici başlığı Örnek tüpü Kablo hattı 37

38 Delft Örnek Alıcısı - 29 mm ve 66 mm çapında örnek alınabilir. - Örnek alıcı 200 kn luk itki sağlayan makina ile zemine itilir. - Örnek alıcının çelik dış tüpü zemine itilirken, örnek naylon bir kılıfın içine dolar, buradan da plastik iç tübe geçer. - İç tüp önce bentonitle doldurulur (zeminin yoğunluğuna yakın) su geçirmeyen bir kılıf oluşturur ve örneği destekler. - En fazla penetrasyon derinliği 18 m (30 m ye inebilir) Plastik iç tüp Çelik dış tüp Örnek tutma kelepçesi Naylon kılıf Örneğin üzerindeki başlık Kesici pabuç Taneli Zeminlerde Diğer Örnek Alım Teknikleri Zeminin Doygunlaştırılması: -Taneli zeminlerde kohezyonun arttırılması amacıyla zemine asfaltik bitüm emulsiyon enjeksiyonu yapılır. - Bitüm, örnek daha sonra karbon disülfit ve aseton ile yıkanarak zeminden çıkarılır. - Bazı kimyasal maddeler, reçineler ve silis çimentosu örnekleme aşamasında kullanılarak örneğin örselenmesi önlenir. Zeminin Dondurulması: - Özellikle örnek tüplerinin alt kısımlarını kapatmak, laboratuvara nakil sırasında örselenmeyi önlemek amacıyla örnek alımından önce örneği dondurmak için kullanılan bir tekniktir. - Çok pahalı bir yöntemdir. - Dinamik 3 eksenli test örneklerinin (sıvılaşma analizi için) elde edilmesinde çok önemlidir. 38

39 Yöntem: -73 mm çaplı ince çeperli bir tüp kuyuya indirilir. - Dondurma işleminin yapılacağı derinliğe ulaşılınca tüpün alt ucu çimento ile kapatılır. - Plastik dondurma tüpü çelik tüpün ortasına gelecek şekilde aşağı indirilir saat süreyle C de etanol sirkülasyonu ve parçalanmış buz soğutucusu yardımıyla dondurulmuş bir zemin kolonu oluşturulur ve tüp yukarı çekilir. Kesici metal kalıplarla örnekleme 39

40 NEDEN ARAZİ DENEYLERİ? - Örnekleme sırasındaki örselenme, - Gerilme durumunun değişimi, -Laboratuvara nakliye sırasında meydana gelen örselenme Sınır koşulları Laboratuvarda çeşitli ekipman ve teknikle bunu sağlamak mümkün, ancak ilksel gerilme koşulları bozulunca bu husus da tartışmalı oluyor. Duyarlı ve makro-fabrik içeren, karmaşık stratigrafi ve gerilim tarihçesi olan zeminler ÖNEMLİ Duyarlı ve makro-fabrik içeren, karmaşık stratigrafi ve gerilim tarihçesi olan zeminler ÖNEMSİZ ARAZİ DENEYLERİ Daha büyük hacimde test yapılarak ölçek etkisi dikkate alınıyor Örselenme en az düzeyde İstenilen derinliğe ulaşılır ve tanımlama da yapılabilir 40

41 Arazi Deney Türleri (a) Penetrasyon Deneyleri SPT, CPT, Dutch Cone Zeminlerin dayanımının değerlendirilmesi Zemin profili Sıvılaşma analizi Taşıma gücü hesaplamaları (b) Kanatlı kesici Killerin drenajsız makaslama dayanımı (c) Presiyometre ve Dilatometre Zemin deformasyon karakteristikleri (d) Yükleme Deneyi Plaka yükleme deneyi California taşıma gücü deneyi Kazık yükleme deneyi (e) Makaslama Deneyi Süreksizliklerde makaslama dayanımının tayini (f) Gerilme Ölçümleri Yassı veren (flat-jack) Hidrolik çatlama (g) Permeabilite ve Su Basıncı Ölçümü Piezometre (su basıncı) Pompa testleri Packer, Lugeon veya Basınçlı Su Deneyi (eklemli kaya kütlelerinde) Standard Penetration Test (SPT) Örnekleyicinin 150 mm den 450 mm ye ilerlemes için vuruş sayısı kaydedilir 63.5 kg 760 mm 63.5 kg lik şahmerdan 760 mm yükseklikten Tekrar tekrar bırakılır Ayrılabilen Örnekleyici D.Ç.:50 mm İ.Ç.: 35 mm L:760 mm SPT-N 41

42 SPT SPT (1902 den beri değişmedi!) a) b) 15 cm 45 cm 42

43 SPT tüpü ve örselenmiş örnek SPT Deneyinin Uygulanması Deney, 63.5 kg ağırlığındaki bir şahmerdanın, 760 mm lik yükseklikten tijlerin üzerindeki örsün üzerine bırakılması sonucunda standart bir örnek alıcının (ayrılabilen tüp) zemine 300 mm girmesi için gereken darbe sayısının belirlenmesi şeklinde yapılır. Şahmerdan 760 mm yükseklikten düşürülerek birbirini izleyen üç çakma aşamasında tüpün 150 mm lik penetrasyonunu sağlayan darbe sayıları kaydedilir. İlk 150 mm lik ilerleme örselenme nedeniyle dikkate alınmaz Daha sonra biribirini izleyen iki adet 150 mm lik çakma sırasındaki darbe sayılarının toplamı SPT darbe sayısı (N) olarak kaydedilir. N sayısı 50 yi geçerse veya ilk 10 darbede ilerleme kaydedilemezse deneye devam edilemez. 43

44 SPT sonuçlarını etkileyen faktörler ve gerekli düzeltmeler a) Enerji oranı düzetlemesi Standart olarak 63.5 kg lik bir şahmerdanın, 760 mm den düşerken tije aktarılan enerji: E in = 63.5x9.81x = 475 j N darbe sayılarının standart tij enerjisine (E in ) ve kullanılan şahmerdan ve şahmerdanın serbest bırakılma yöntemine göre (E r ) düzeltilmesi gerekir. Genel olarak E i =%60, Türkiye de halatlı tip şahmerdan ve halata iki çevrim uygulanarak şahmerdan serbest bırakılması nedeniyle E r = 45 olarak alınır. Düzeltilmiş darbe sayısı N 60 simgesi ile gösterilerek aşağıdaki eşitlikten belirlenir. E r N60 N 60 b) Gereç ve kuyu çapı ile ilgili düzeltmeler N N( E / 60) C 60 r t C ö C ç Tij uzunluğu düzeltmesi C t Uzunluk>10 m C t = m = m = m = 0.80 <3 m =0.75 İç gömlek düzelmesi (C ö ) İç gömlekli (standart) örnekleyici C ö = 1.00 İç gömleksiz örnekleyici = (1.2) Kuyu çapı düzeltmesi (C ç ) Kuyu çapı: mm C ç = mm = mm =

45 c) Etkin (efektif) örtü gerilmesi düzeltmesi Zemin üzerindeki mevcut örtü yükü penetrasyon direncinin artmasına neden olur. Bu nedenle SPT-N değerleri, etkin örtü yükü gerilmesinden (etkin düşey gerilme, s v ) etkilenir. Örneğin aynı yoğunluktaki zeminlerde yüzeye yakın derinliklerde daha düşük N-darbe sayıları elde edilir. Düzeltme katsayısı C N bu gerilmeye göre ilişkilendirilmiş eşitlikten belirlenerek, düzeltilmiş nihai darbe sayısı (N 1 ) 60 hesaplanır. C N = 167/(s v +69) kpa (Tokimatsu ve Yoshimi, 1983) C N değerinin 1.7 yi aşmaması önerilmektedir. (N 1 ) 60 = C N N 60 d) Su düzeltmesi SPT yeraltısuyu tablasının altında yer alan çok ince kumlarda yapıldığında N darbe sayısı 15 de büyükse. N = (N-15) (Peck vd., 1974) SPT düzetlmesine ilşkin örnek Bir temel araştırması sondajında elde edilen zemin profili aşağıda görülmektedir. Sondajın m leri arasındaki kum zeminde yapılan SPT deneyinde elde edilen darbe sayıları aşağıdaki çizelgede verilmiş olup, kil, silt ve kumun birim ağırlıkları sırası ile 17.5, 17 ve 16 kn/m 3 tür. SPT-N değerlerini düzeltiniz (Ulusay, 2010). N= = 26 H SPT = = 8m Tij uzunluğu: 8 m C t =0.95 İç tüp kullanılmış C ö =1 Kuyu çapı: 80 mm C ç =1 45

46 r (N 1 ) 60 = C N N 60 C N = 167/(s v +69) s v = (2x17.5)+(3x16)+(1x17)+(2x16)-(9.81x(8-6))= kpa C N = 167/( ) = 0.92 N N( E / 60) C 60 r t C ö C ç N 60 = 26(45/60)x0.95x1x1= (N 1 ) 60 = C N N 60 = x 0.92 = 17 SPT kullanım alanları (a)kohezyonsuz zeminlerin bağıl yoğunluğunu belirlemek (b)sığ temeller için zeminlerin taşıma kapasitesini hesaplamak (N-f) (c) Kohezyonsuz kumların sıkışma (compaction) derecesini değerlendirmek (d) Zeminlerin sıvılaşma analizlerinde SPT darbe sayısı, N (a) Bağıl yoğunluk, D r(%) Çok Gevşek Gevşek Orta Sıkı Çok Sıkı Bağıl yoğunluk, D (%) (b) f, İçsel sürtünme açısı İçsel sürtünme açısı, f (Derece) 46

47 Konik Penetrasyon Deneyi (CPT) Ayrıca; Statik penetrasyon deneyi, Yarı-statik penetrasyon deneyi Hollanda konik penetrasyon deneyi Hollanda delme (sounding) deneyi gibi adlarda verilmektedir CPT nın amaçları 1. Zemin profilinin tanımlanması 2. zeminlerin jeoteknik parametrelerinin yerinde belirlenmesi 3. Temellerin taşıma gücü, oturma analizi ve sıvılaşma analizi CPT deneyinin yapılışı Taban alanı 1000 mm 2 ve tepe açısı 60 olan koni bağlı penetrometre, zeminin içine sabit bir penetrasyon hızı ile ilerletilir. İlerleme hızı deney süresince sabit ve 20 5 mm/s olmalıdır. Konik uç üzerindeki kuvvet (F c ) ile sürtünme halkası üzerindeki kuvvet (F s ) sensörler yardımıyla aralıksız ölçülerek, veri yüzeydeki kayıt cihazlarına aktarılır. 47

48 CPT VE PENETROMETRE Basınç ölçerlerden elde edilen kuvvet değerleri deney formuna işlenir ve bu kuvvetler etkiledikleri alanlara bölünerek konik uç direnci (q c ) ile yüzey sürtünme direnci (f s ) ve ayrıca sürtünme oranı (R f ) belirlenir. q c = F c /A T (A T : Koni taban alanı, 1000 mm 2 ) f s = F s /A s (Sürtünme halkası yüzey alanı, mm 2 ) R f = f s /q c x1000 Elde edilen verilerin sunumu için, konik uç direnci (q c ), yüzey sürtünme direnci (f s ) ve sürtünme oranı (R f ) değerlerinini derinliğe karşı işaretlenerek grafik halinde sunulması gerekmektedir. 48

49 CPT Profili 0 q t (MPa) f s (kpa) u b (kpa) f s Depth (meters) u b q t CPT Zemin tanımlama grafikleri Zemin davranış türü (Robertson et al., 1986; Robertson & Campanella, 1988) 1 Hassas ince taneli 5 Killi silt-siltli kil 9 Kum 2 Organik malzeme 6 Kumlu silt-killi silt 10 Çakıllı kum-kum 3 Kil 7 Siltli kum-kumlu silt 11 Çok sert ince çakıl* 4 Siltli kil- kil 8 Kum-siltli kum 12 Kum-killi kum* *: Aşırı konsolide veya aşırı sıkışmış 49

50 Kanatlı Kesici Deneyi Kanatlı kesici deneyi: doğrudan killerin drenajsız makaslama dayanımını (s u ) tayin eder Yumuşak killerde örnekleme sırasında meydana gelen örselenmeden dolayı kanatlı kesici deneyi yumuşaktan sıkı killere kadarki malzemelerin drenajsız makaslama dayanımının ölçülmesinde yararlı olur Tipik Değerler s u = kpa ( psf) Tek eksenli sıkışma deneyi t s u Kanatlı kesici f=0 Tek eksenli sıkışma s u = q u /2 q u s Tork cihazı Tij Kanatlı kesici muhafazası Kanatlı kesici Tij 50

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 Zemin incelemesi neden gereklidir? Zemin incelemeleri proje maliyetinin ne kadarıdır? 2 Zemin incelemesi

Detaylı

8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS)

8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS) 8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS) TEMELLER (FOUNDATIONS) Temel, yapı ile zeminin arasındaki yapısal elemandır. Yapı yükünü zemine aktaran elemandır. Temeller, yapıdan kaynaklanan

Detaylı

ZEMİN İNCELEMELERİ. Yetersiz Zemin İncelemesi Sonucu Ortaya Çıkabilecek Kayıplar. İçin Optimum Düzey. Araştırma ve Deney

ZEMİN İNCELEMELERİ. Yetersiz Zemin İncelemesi Sonucu Ortaya Çıkabilecek Kayıplar. İçin Optimum Düzey. Araştırma ve Deney ZEMİN İNCELEMELERİ Doğal yamaç ve yarmada duraylılığın kontrolü Barajlarda ve atık depolarında duraylılık ve baraj temelinin kontrolü, sızdırmazlık Yapıdan gelen yüklerin üzerine oturduğu zemin tarafından

Detaylı

SONDAJ TEKNİĞİ GENEL TARAMA SORULARI

SONDAJ TEKNİĞİ GENEL TARAMA SORULARI SONDAJ TEKNİĞİ GENEL TARAMA SORULARI 1) Aşağıdakilerden hangisi sondajı tanımlayan özelliklerden biri değildir. (a) Özel bir takım araç gereçlerin kullanılması (b) Her türlü katı ortamda açılabilir olması

Detaylı

JEOLOJİK ETÜT İŞLERİ JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ İŞİN ADI ESKİ POZ NO YENİ POZ NO

JEOLOJİK ETÜT İŞLERİ JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ İŞİN ADI ESKİ POZ NO YENİ POZ NO JEOLOJİK ETÜT İŞLERİ Jeolojik etüt ( 1/5000 ölçekli ) 38.1101 Jeolojik rapor yazımı ( 1/5000 ölçekli ) 38.1102 jeoteknik etüt ( 1/1000 ölçekli ) 38.1103 Jeolojik rapor yazımı ( 1/1000 ölçekli ) 38.1104

Detaylı

Zeminlerden Örnek Numune Alınması

Zeminlerden Örnek Numune Alınması Zeminlerden Örnek Numune Alınması Zeminlerden örnek numune alma tekniği, örneklerden istenen niteliğe ve gereken en önemli konu; zeminde davranışın süreksizliklerle belirlenebileceği, bu nedenle alınan

Detaylı

2015 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT VE HİZMET İŞLERİ, JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ, ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ

2015 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT VE HİZMET İŞLERİ, JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ, ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT VE HİZMET İŞLERİ, JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ, ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ

Detaylı

İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜTLER, JEOFİZİK ETÜTLER, JEOTEKNİK HİZMETLER İLE ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ Oğuzhan YILDIZ

Detaylı

YENİLME KRİTERİ TEORİK GÖRGÜL (AMPİRİK)

YENİLME KRİTERİ TEORİK GÖRGÜL (AMPİRİK) YENİLME KRİTERİ Yenilmenin olabilmesi için kayanın etkisinde kaldığı gerilmenin kayanın dayanımını aşması gerekir. Yenilmede en önemli iki parametre gerilme ve deformasyondur. Tasarım aşamasında bunlarda

Detaylı

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar).

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). . KONSOLİDASYON Konsolidasyon σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). σ nasıl artar?. Yeraltısuyu seviyesi düşer 2. Zemine yük uygulanır

Detaylı

1. GİRİŞ 2. ETÜT ALANI JEOLOJİSİ

1. GİRİŞ 2. ETÜT ALANI JEOLOJİSİ 1. GİRİŞ 1.1 Raporun Amacı Bu rapor, Ödemiş-Aktaş Barajı Kat i Proje kapsamında yer alan baraj gövde dolgusunun oturacağı temel zeminini incelemek, zemin emniyet gerilmesi ve proje yükleri altında temelde

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 ÖZET Yer yüzündeki her cismin bir konumu vardır. Zemine her cisim bir konumda oturur. Cismin dengede kalabilmesi için konumunu koruması gerekir. Yapının konumu temelleri üzerinedir.

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ KAPSAMINDA 2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ BİRİM FİYAT LİSTESİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ KAPSAMINDA 2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ BİRİM FİYAT LİSTESİ Poz No İşin Adı i JF 1 GRAVİTE ÖLÇÜMLERİ VE HARİTALANMASI JF 1.1 250 m x 250 m karelaj Nokta 44.00 JF 1.2 100 m x 100 m karelaj Nokta 22.00 JF 1.3 50 m x 50 m karelaj Nokta 16.50 JF 1.4 25 m x 25 m karelaj

Detaylı

Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 22 Haziran 2011 18:58 - Son Güncelleme Cuma, 24 Haziran 2011 15:48

Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 22 Haziran 2011 18:58 - Son Güncelleme Cuma, 24 Haziran 2011 15:48 SONDAJ TEKNİĞİ Sondajın Tanımı ve Açıklaması:Bir delici uç yardımı ile yeryüzünden itibaren içeriye doğru belirli çap ve derinlikte dönen borular ile veya darbeli tel, halat ve delici uç ile kuyular açılmasına

Detaylı

ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN

ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN Bu çalışmada; Gümüşhane ili, Organize Sanayi Bölgesinde GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK tarafından

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI Asgari Fiyat Listesi Poz No İşin Adı i JF 1 GRAVİTE ÖLÇÜMLERİ VE HARİTALANMASI JF 1.1 250 m x 250 m karelaj Nokta 50 JF 1.2 100 m x 100 m karelaj Nokta 24 JF 1.3 50 m x 50 m karelaj Nokta 18 JF 1.4 25

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER Kod Deney Adı Sayfa No 1. AGREGA DENEYLERİ 2 2. TAŞ DENEYLERİ 2 3. ÇİMENTO

Detaylı

HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU

HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU İL HEYELAN AKTİVİTE DURUMU Olmuş Muhtemel Her ikisi FORMU DÜZENLEYENİN İLÇE AFETİN TARİHİ ADI SOYADI BELDE ETÜT TARİHİ TARİH KÖY GENEL HANE/NÜFUS İMZA MAH./MEZRA/MEVKİİ

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI Asgari Poz No İşin Adı i JF 1 GRAVİTE ÖLÇÜMLERİ VE HARİTALANMASI JF 1.1 250 m x 250 m karelaj Nokta 55 JF 1.2 100 m x 100 m karelaj Nokta 26 JF 1.3 50 m x 50 m karelaj Nokta 20 JF 1.4 25 m x 25 m karelaj

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI Asgari Poz No İşin Adı i JF 1 GRAVİTE ÖLÇÜMLERİ VE HARİTALANMASI JF 1.1 250 m x 250 m karelaj Nokta 60 JF 1.2 100 m x 100 m karelaj Nokta 28 JF 1.3 50 m x 50 m karelaj Nokta 22 JF 1.4 25 m x 25 m karelaj

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER JEOTEKNĠK ETÜTLER ve SONDAJ ÇALIġMALARI, 1 1.1. BÜRO ÇALIġMALARI, 1 1.1.1. Literatür AraĢtırması, 2 1.1.2. Jeoloji/Mühendislik Jeolojisi Haritalarının ve Jeofiziksel Ölçümlerin Ġncelenmesi,

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI

AKADEMİK BİLİŞİM Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI AKADEMİK BİLİŞİM 2010 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI 1 ZEMİN İNCELEME YÖNTEMLERİ ZEMİN İNCELEMESİ Bir alanın altındaki arsanın

Detaylı

JEOLOJİK ETÜT İŞLERİ JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ JEOTEKNİK HİZMET İŞLERİ İŞİN ADI ESKİ POZ NO YENİ POZ NO

JEOLOJİK ETÜT İŞLERİ JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ JEOTEKNİK HİZMET İŞLERİ İŞİN ADI ESKİ POZ NO YENİ POZ NO JEOLOJİK ETÜT İŞLERİ Jeolojik etüt ( 1/5000 ölçekli ) 38.1101 Jeolojik rapor yazımı ( 1/5000 ölçekli ) 38.1102 jeoteknik etüt ( 1/1000 ölçekli ) 38.1103 Jeolojik rapor yazımı ( 1/1000 ölçekli ) 38.1104

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI Asgari Poz No İşin Adı i JF 1 GRAVİTE ÖLÇÜMLERİ VE HARİTALANMASI JF 1.1 250 m x 250 m karelaj Nokta 65 JF 1.2 100 m x 100 m karelaj Nokta 30 JF 1.3 50 m x 50 m karelaj Nokta 24 JF 1.4 25 m x 25 m karelaj

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI DÖNER SERMAYE BİRİM FİYAT LİSTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI DÖNER SERMAYE BİRİM FİYAT LİSTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI DÖNER SERMAYE BİRİM FİYAT LİSTESİ A-Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı LABORATUVAR / İS Birim Fiyati (TL/ Adet) INCE KESİT LAB. Ince kesit yapımı ve Petrografik tanımlama

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

Ders Notları 2. Kompaksiyon Zeminlerin Sıkıştırılması

Ders Notları 2. Kompaksiyon Zeminlerin Sıkıştırılması Ders Notları 2 Kompaksiyon Zeminlerin Sıkıştırılması KONULAR 0 Zemin yapısı ve zemindeki boşluklar 0 Dolgu zeminler 0 Zeminin sıkıştırılması (Kompaksiyon) 0 Kompaksiyon parametreleri 0 Laboratuvar kompaksiyon

Detaylı

Döner Sondaj(Rotary Drilling) Yöntemleri. Döner Sondaj Yöntemi

Döner Sondaj(Rotary Drilling) Yöntemleri. Döner Sondaj Yöntemi Döner Sondaj(Rotary Drilling) Yöntemleri Yrd. Doç.Dr. İrfan Yolcubal Döner Sondaj Yöntemi Sondaj hızını artırmak ve bir çok formasyonda derin sondaj yapmak için geliştirilmiş bir metod. Kayaçın parçalanması

Detaylı

2011 BİRİM FİYAT CETVELİ

2011 BİRİM FİYAT CETVELİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı Su Sondajları, Temel Sondajları, Enjeksiyon İşleri, Kaya-Zemin Mekaniği Deneyleri

Detaylı

Su seviyesi = ha Qin Kum dolu sütun Su seviyesi = h Qout

Su seviyesi = ha Qin Kum dolu sütun Su seviyesi = h Qout Su seviyesi = h a in Kum dolu sütun out Su seviyesi = h b 1803-1858 Modern hidrojeolojinin doğumu Henry Darcy nin deney seti (1856) 1 Darcy Kanunu Enerjinin yüksek olduğu yerlerden alçak olan yerlere doğru

Detaylı

1 GERİLME-BİRİM DEFORMASYON

1 GERİLME-BİRİM DEFORMASYON Kaya Mekaniği - ilkeleri, uygulamaları İçindekiler Sunuş...... Önsöz......... v vii 1 GERİLME-BİRİM DEFORMASYON.. 1 1.1 GERİLME....... 3 1.2 DÜZLEMDEKİ GERİLMELER VE GERİLME ÇEVİRİMİ (TRANSFORMASYON)...

Detaylı

NOKTA YÜKLEME DAYANIM İNDEKSİ TAYİNİ. Bu deney, kayaların nokta yükleme dayanım indekslerinin tayinine ilişkin bir deneydir.

NOKTA YÜKLEME DAYANIM İNDEKSİ TAYİNİ. Bu deney, kayaların nokta yükleme dayanım indekslerinin tayinine ilişkin bir deneydir. NOKTA YÜKLEME DAYANIM İNDEKSİ TAYİNİ KONU Bu deney, kayaların nokta yükleme dayanım indekslerinin tayinine ilişkin bir deneydir. KAPSAM Nokta yük deneyi, kayaçların dayanımlarına göre sınıflandırılmasında

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ 1. KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI HİZMETLERİ BİRİM FİYAT LİSTESİ (KDV HARİÇ) KOD İŞİN ADI STANDART NO BİRİMİ 1.1. Parça Kayadan Numune Alınması 1.2.

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

ANALİZ YÖNTEMLERİ. Şevlerin duraylılığı kaya mekaniği ve geoteknik bilim dallarının en karmaşık konusunu oluşturmaktadır.

ANALİZ YÖNTEMLERİ. Şevlerin duraylılığı kaya mekaniği ve geoteknik bilim dallarının en karmaşık konusunu oluşturmaktadır. ŞEV STABİLİTESİ VE GÜVENSİZ ŞEVLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ Y.Doç.Dr. Devrim ALKAYA PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ŞEVLERİN DURAYLILIĞI Şevlerin duraylılığı kaya mekaniği ve geoteknik bilim

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ DERSİ LABORATUVARI. (2014-2015 Güz Dönemi) NOKTA YÜK DAYANIMI DENEYİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ DERSİ LABORATUVARI. (2014-2015 Güz Dönemi) NOKTA YÜK DAYANIMI DENEYİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ DERSİ LABORATUVARI (2014-2015 Güz Dönemi) NOKTA YÜK DAYANIMI DENEYİ THE POINT LOAD TEST DENEY:4 Amaç ve Genel Bilgiler: Bu deney, kayaçların

Detaylı

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran temel derinliği/temel genişliği oranı genellikle 4'den büyük olan temel sistemleri derin temeller olarak

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Zemindeki mühendislik problemleri, zeminin kendisinden değil, boşluklarında bulunan boşluk suyundan kaynaklanır. Su olmayan bir gezegende yaşıyor olsaydık, zemin

Detaylı

KARADENİZ MÜHENDİSLİK

KARADENİZ MÜHENDİSLİK KARADENİZ MÜHENDİSLİK BAĞLIK MAH. ŞEHİT RIDVAN CAD. NO:25/1 KDZ EREĞLİ / ZONGULDAK TEL & FAX : 0 (372) 322 46 90 GSM : 0 (532) 615 57 26 ZONGULDAK İLİ EREĞLİ İLÇESİ KIYICAK KÖYÜ İNCELEME ALANI F.26.c.04.c.4.d

Detaylı

10/11/15 FORMASYON ZEMİN TANIMLAMA. - Her sondaj işinde öncelikle kesilen formasyon tanımlanmalı,

10/11/15 FORMASYON ZEMİN TANIMLAMA. - Her sondaj işinde öncelikle kesilen formasyon tanımlanmalı, 10/11/15 FORMASYON ZEMİN TANIMLAMA Önemi: Çoğu kez bir sondajda amaç derinliğe doğru geçilen jeolojik ortamın tanımlanması iken, bazen bu amaç ikincil bir konuma düşebilir. ANCAK Her sondajda delinen zeminin

Detaylı

Yapılma Yöntemleri: » Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) TOPOĞRAFİK KONTURLAR

Yapılma Yöntemleri: » Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) TOPOĞRAFİK KONTURLAR TOPOĞRAFİK HARİTALAR EŞ YÜKSELTİ EĞRİLERİ TOPOĞRAFİK HARİTALAR Yapılma Yöntemleri:» Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) HARİTALAR ve ENİNE KESİT HARİTALAR Yeryüzü şekillerini

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Yılı DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Yılı DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ Kullanılıyor Mesai içi 1. AGREGA DENEYLERİ 1.1. Elek analizleri 150 1.2. Agrega özgül ağırlığının bulunması 130 1.3. Agrega su muhtevasının bulunması 130 1.4. Los Angeles deneyi ile aşınma kaybının bulunması

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI- İZMİR ŞUBESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI- İZMİR ŞUBESİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI- İZMİR ŞUBESİ GEOTEKNİK UYGULAMA PROJESİ ÖRNEĞİ 08.07.2014 Proje Lokasyonu Yapısal/Geoteknik Bilgiler Yapı oturum alanı yaklaşık 15000 m2 Temel alt kotu -13.75 m Konut Kulesi

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR İÇİN ZEMİN ETÜT HİZMETLERİ İÇİN ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR İÇİN ZEMİN ETÜT HİZMETLERİ İÇİN ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR İÇİN ZEMİN ETÜT HİZMETLERİ İÇİN ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME 1 MADDE 1. KAPSAM Bu özel teknik şartname, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yaptırılacak zemin etüt hizmetleri kapsamında

Detaylı

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU SAHĐBĐ ĐLĐ ĐLÇESĐ KÖYÜ MEVKĐĐ : BĐGA MERMER SANAYĐ VE TĐC. LTD. ŞTĐ : ÇANAKKALE : BĐGA : KOCAGÜR : SARIGÖL PAFTA NO : 6 ADA NO : -- PARSEL NO : 1731-1732-1734 ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT

Detaylı

ZEMİN ETÜDÜ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ZEMİN ETÜDÜ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ZEMİN ETÜDÜ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ZEMİN ETÜDÜ Zemin etüdü aşağıdaki bilgilerin elde edilmesi için gereklidir.

Detaylı

Tel : 0312 394 70 75 Fax : 0312 395 50 64 Özpetek Sanayi Sitesi 1381 sok. No:5 Ostim/ANKARA oztaygrup@hotmail.com www.oztaygrupsondaj.

Tel : 0312 394 70 75 Fax : 0312 395 50 64 Özpetek Sanayi Sitesi 1381 sok. No:5 Ostim/ANKARA oztaygrup@hotmail.com www.oztaygrupsondaj. Tel : 0312 394 70 75 Fax : 0312 395 50 64 Özpetek Sanayi Sitesi 1381 sok. No:5 Ostim/ANKARA oztaygrup@hotmail.com www.oztaygrupsondaj.com T.C. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI GENEL

Detaylı

DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK

DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK KONU: SUNUM YAPAN: DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK Sunum İçeriği o Derivasyon Tipleri ve Kullanıldıkları durumlar Açık kanallı derivasyon Kondüvi (Aç-kapa Tünel) Tünel o Alpaslan

Detaylı

... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU

... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE... (İL)... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN TEKNİK SORUMLU Adı Soyadı JEOLOJİ MÜHENDİSİ Oda Sicil No AY-YIL 1 İLETİŞİM İLE İLGİLİ BİLGİLER

Detaylı

2. Bölüm ZEMİNLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

2. Bölüm ZEMİNLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ 2. Bölüm ZEMİNLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Zeminler yapıları itibariyle heterojen malzemelerdir. Yani her noktasında fiziksel ve mekanik özellikleri farklılık göstermektedir. Zeminin Öğeleri Birçok yapı

Detaylı

Kapak Konusu www.madencilik-turkiye.com Barkom, Ürün Portföyü İle Göz Dolduruyor...

Kapak Konusu www.madencilik-turkiye.com Barkom, Ürün Portföyü İle Göz Dolduruyor... Kapak Konusu www.madencilik-turkiye.com Barkom, Ürün Portföyü İle Göz Dolduruyor... Madencilik, sahada karşılaşılan sorunlar ve bilinmeyenleri ile oldukça zorlu bir sektördür. Madencilikte kaybedilen zamanın

Detaylı

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları SIVILAŞMA Sıvılaşma Nedir? Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Sıvılaşmanın Etkileri Geçmiş Depremlerden Örnekler Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) VERİ RAPORU FORMATI

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) VERİ RAPORU FORMATI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Necatibey Cad. No: 57 Kızılay /Ankara Tel: (0 312) 294 30 00 - Faks: (0 312) 294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.tr BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut

AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. 70 kg gelen bir bayanın 400 cm 2 toplam ayak tabanına sahip olduğunu göz önüne alınız. Bu bayan

Detaylı

T.C. Karayollar Genel Müdürlü ü. SAYI : B091TCK01200/710 /06/2004 KONU : TADB 2004 Y Birim Fiyat Listesi (Düzeltme) GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

T.C. Karayollar Genel Müdürlü ü. SAYI : B091TCK01200/710 /06/2004 KONU : TADB 2004 Y Birim Fiyat Listesi (Düzeltme) GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA T.C. BAYINDIRLIK VE SKAN BAKANLI I Karayollar Genel Müdürlü ü SAYI : B091TCK01200/710 /06/2004 KONU : TADB 2004 Y Birim Fiyat Listesi (Düzeltme) GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA Teknik Ara rma Dairesi Ba kanl Merkez

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Saadet Arzu BERİLGEN

Yrd.Doç.Dr. Saadet Arzu BERİLGEN Zemin Araştırmaları Yrd.Doç.Dr. Saadet Arzu BERİLGEN İnşaat mühendisliğinin bazı yapıları. Temeller Zemin araştırması Tünel ayağınızın altında gömülüdür. 2 İyi bir zemin araştırması önşarttır 3 Zemin koşullarını

Detaylı

7. TOPRAĞIN DAYANIMI DAYANIM

7. TOPRAĞIN DAYANIMI DAYANIM 7. TOPRAĞIN DAYANIMI DAYANIM Dayanım bir malzemenin yenilmeye karşı gösterdiği dirençtir. Gerilme-deformasyon ilişkisinin üst sınırıdır. 1 Toprak Zeminin Yenilmesi Temel Kavramlar Makaslama Dayanımı: Toprağın

Detaylı

APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ

APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ Zemin hakkında gerekli etütlerin yapılması ve bilgi edinilmesinden sonra yapının projesi hazırlanır. Hazırlanan projenin uygulanabilmesi inşaat sahasının kenarlarının arsa üzerinde

Detaylı

FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI

FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI FORE KAZIK En basit tanımlamayla, fore kazık imalatı için önce zeminde bir delik açılır. Bu deliğe demir donatı yerleştirilir. Delik betonlanarak kazık oluşturulur. FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI 1) Temel kazısı

Detaylı

KALINLIK VE DERİNLİK HESAPLAMALARI

KALINLIK VE DERİNLİK HESAPLAMALARI KALINLIK VE DERİNLİK HESAPLAMALARI Herhangi bir düzlem üzerinde doğrultuya dik olmayan düşey bir düzlem üzerinde ölçülen açıdır Görünür eğim açısı her zaman gerçek eğim açısından küçüktür Görünür eğim

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. Yoğunluğu 850 kg/m 3 ve kinematik viskozitesi 0.00062 m 2 /s olan yağ, çapı 5 mm ve uzunluğu 40

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI. (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI. (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ Amaç ve Genel Bilgiler: Kayaç ve beton yüzeylerinin aşındırıcı maddelerle

Detaylı

Bahar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1.

Bahar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1. Su Yapıları II Dolgu Barajlar Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli

Detaylı

VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ KALİTE POLİTİKAMIZ

VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ KALİTE POLİTİKAMIZ MÜHENDİSLİK VİZYONUMUZ Tüm mühendislik yapıları (Baraj, Tünel, Karayolu, Demiryolu, Bina vd.) ve yerleşim alanları için, sığ ve derin temel, heyelan, güzergah vd. etütleri ve olumsuz koşullarda zemin iyileştirme,

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI DENEY ADI: EĞİLME (BÜKÜLME) DAYANIMI TANIM: Eğilme dayanımı (bükülme dayanımı veya parçalanma modülü olarak da bilinir), bir malzemenin dış fiberinin çekme dayanımının ölçüsüdür. Bu özellik, silindirik

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ Konsolidasyon Su muhtevası Dane dağılımı Üç eksenli kesme Deneyler Özgül ağırlık Serbest basınç Kıvam limitleri (likit limit) Geçirgenlik Proktor ZEMİNLERDE LİKİT LİMİT DENEYİ

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: (0 312) 294 30 00 - Faks: (0 312) 294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.tr BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL

Detaylı

JEM 302 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ UYGULAMA NOTLARI

JEM 302 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ UYGULAMA NOTLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JEM 302 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ UYGULAMA NOTLARI Dr. Koray ULAMIŞ Şubat 2010 Ankara Ad Soyad : Numara : JEM 302 Mühendislik Jeolojisi

Detaylı

RESİMLERLE FORE KAZIK UYGULAMALARI

RESİMLERLE FORE KAZIK UYGULAMALARI İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ SUNUMU RESİMLERLE FORE KAZIK UYGULAMALARI Ramazan YILDIZ İnş.Müh./Şirket Ortağı. FORE KAZIK YAPIM METODU Fore kazık, Sondaj yolu ile delme yolu ile yerinde dökme

Detaylı

İmal Usulleri. Fatih ALİBEYOĞLU -8-

İmal Usulleri. Fatih ALİBEYOĞLU -8- Fatih ALİBEYOĞLU -8- Giriş Dövme, darbe veya basınç altında kontrollü bir plastik deformasyon sağlanarak, metale istenen şekli verme, tane boyutunu küçültme ve mekanik özelliklerini iyileştirme amacıyla

Detaylı

Zemin İyileştirme Yöntemleri

Zemin İyileştirme Yöntemleri ZEMİN MEKANİĞİ II ADANA 2015 Zemin İyileştirme Yöntemleri 1 Giriş İnşaat mühendisinin görevi güvenli, fonksiyonel ve ekonomik yapılar tasarlamak ve inşa etmektir. İnşaat mühendisliği uygulamalarında, proje

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İ 2. Bölüm Ek Notları (Marmaray Projesi nde Yapılan Sondaj Çalışmalarının Sayısal Değerlendirilmesi) Prof. Dr. Müh. Yapı Merkezi AR&GE Bölümü Mart

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 2 Duvar Altı (veya Perde Altı) Şerit Temeller (Duvar Temelleri) 3 Taş Duvar Altı Şerit Temeller Basit tek

Detaylı

İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji

İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji Hafta_1 İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji Giriş: Jeolojinin tanımı ve alt disipleri Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com Dersin Amacı Yer bilimlerinin temel kavramlarını

Detaylı

Karabük ili Merkezinde yapılacak ojarr Orta Öğretim Hizmet Binası yaptım Zemin Etütü YAPILACAK İŞLER LİSTESİ

Karabük ili Merkezinde yapılacak ojarr Orta Öğretim Hizmet Binası yaptım Zemin Etütü YAPILACAK İŞLER LİSTESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA M İS K İN TEKLİF VERMEYE DAVET MEKTUBU İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Adı,Adresi Telefon-Faks No Piyasa Fiyat Araştırmasını Yapan Personelin Adı, Unvanı : Karabük İl Özel İdaresi Destek

Detaylı

MADEN ARAMALARINDA DES VE IP YÖNTEMLERİ TANITIM DES UYGULAMA EĞİTİM VERİ İŞLEM VE SERTİFİKA PROGRAMI

MADEN ARAMALARINDA DES VE IP YÖNTEMLERİ TANITIM DES UYGULAMA EĞİTİM VERİ İŞLEM VE SERTİFİKA PROGRAMI MADEN ARAMALARINDA DES VE IP YÖNTEMLERİ TANITIM DES UYGULAMA EĞİTİM VERİ İŞLEM VE SERTİFİKA PROGRAMI a) Zaman b) V P c) V P V P V(t 1 ) V M S V(t 1 ) V(t 2 ) V(t 3 ) V(t 4 ) Zaman t 1 t 2 V(t ) 4 Zaman

Detaylı

teframuhendislik @teframuh

teframuhendislik @teframuh www.tefra.com.tr teframuhendislik @teframuh www.tefra.com.tr l info@tefra.com.tr İçindekiler Hakkımızda 5 Faaliyet Alanlarımız 6-7 Derin Temel Uygulamaları 9 Derin Temeller 9 Fore Kazık 9 Mini Kazık 9

Detaylı

9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI

9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI 9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI Birçok mühendislik probleminin çözümünde, uygulanan yükler altında toprak kütlesinde meydana gelebilecek gerilme/deformasyon özelliklerinin belirlenmesi

Detaylı

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER Laboratuvar Adı: Yapı Malzemesi ve Beton Laboratuvarı Bağlı Olduğu Kurum: Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. M. Haluk Saraçoğlu E-Posta: mhsaracoglu@dpu.edu.tr

Detaylı

KİLLİ ZEMİNLERE OTURAN MÜNFERİT KAZIKLARIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL PROGRAMI KULLANILARAK HESAPLANMASI. Hanifi ÇANAKCI

KİLLİ ZEMİNLERE OTURAN MÜNFERİT KAZIKLARIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL PROGRAMI KULLANILARAK HESAPLANMASI. Hanifi ÇANAKCI KİLLİ ZEMİNLEE OTUAN MÜNFEİT KAZIKLAIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL POGAMI KULLANILAAK HESAPLANMASI Hanifi ÇANAKCI Gaziantep Üniersitesi, Müh. Fak. İnşaat Mühendisliği Bölümü. 27310 Gaziantep Tel: 0342-3601200

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB-305 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB-305 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB-305 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I DENEY 2 : BORULARDA BASINÇ KAYBI VE SÜRTÜNME DENEYİ (AKIŞKANLAR MEKANİĞİ) DENEYİN AMACI:

Detaylı

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU SINIRLI SORUMLU KARAKÖY TARIMSAL KALKINMA KOOP. MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ BAYRAMİÇ İLÇESİ KARAKÖY KÖYÜ Pafta No : 1-4 Ada No: 120 Parsel No: 61 DANIŞMANLIK ÇEVRE

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yüzeysel Temeller 2015 2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Doç. Dr. Sadık ÖZTOPRAK Mayne et al. (2009) 2 ÖZTOPRAK, 2014 1 Zemin İncelemesi Sondaj Örselenmiş

Detaylı

XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER

XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER 1- Bu çalışma Edirne İli, Keşan İlçesine bağlı Erikli Beldesinde G16-c-15-d-1-d nolu 1/1000 ölçekli hali hazır paftasında sınırları belirtilen tapuda 12 Pafta, 1041 Parsel olarak

Detaylı

Deniz ÜLGEN ODTÜ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Çankaya/Ankara/Türkiye. udeniz@metu.edu.tr ÖZET

Deniz ÜLGEN ODTÜ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Çankaya/Ankara/Türkiye. udeniz@metu.edu.tr ÖZET İnşaat Mühendisleri Odası 2. Geoteknik Sempozyumu, Bildiriler Kitabı. s. 473-479 ÜLKEMİZDE YAPILAN GEOTEKNİK ETÜT SONDAJLARI İLE İLGİLİ BAZI DEĞERLENDİRMELER Adil ÖZDEMİR Adil ÖZDEMİR Sondaj ve Mühendislik

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI Asgari Poz No İşin Adı i JF 1 GRAVİTE ÖLÇÜMLERİ VE HARİTALANMASI JF 1.1 250 m x 250 m karelaj Nokta 70 JF 1.2 100 m x 100 m karelaj Nokta 33 JF 1.3 50 m x 50 m karelaj Nokta 26 JF 1.4 25 m x 25 m karelaj

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü. 321 Cevher Hazırlama Laboratuvarı I ÖRNEK AZALTMA

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü. 321 Cevher Hazırlama Laboratuvarı I ÖRNEK AZALTMA İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü 321 Cevher Hazırlama Laboratuvarı I ÖRNEK AZALTMA 1. GİRİŞ Belirli bir cevherin niteliklerinin saptanmasında kullanılmak üzere temsili

Detaylı

Zemin ve Asfalt Güçlendirme

Zemin ve Asfalt Güçlendirme Zemin ve Asfalt Güçlendirme Zemin iyileştirmenin temel amacı mekanik araçlarla zemindeki boşluk oranının azaltılması veya bu boşlukların çeşitli malzemeler ile doldurulması anlaşılır. Zayıf zeminin taşıma

Detaylı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Mühendislik Birimleri bünyesinde yer alan İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları: Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı,

Detaylı

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Farklı sonlu eleman tipleri ve farklı modelleme teknikleri kullanılarak yığma duvarların

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ZEMİN ETÜT TEKNİK ŞARTNAMESİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ZEMİN ETÜT TEKNİK ŞARTNAMESİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ZEMİN ETÜT TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL

Detaylı

SÜREKSİZLİK DÜZLEMLERİNDE AYRIŞMANIN PÜRÜZLÜLÜK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ * Effect Of Alteration On Roughness In Discontinuities Surfaces *

SÜREKSİZLİK DÜZLEMLERİNDE AYRIŞMANIN PÜRÜZLÜLÜK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ * Effect Of Alteration On Roughness In Discontinuities Surfaces * SÜREKSİZLİK DÜZLEMLERİNDE AYRIŞMANIN PÜRÜZLÜLÜK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ * Effect Of Alteration On Roughness In Discontinuities Surfaces * Burcu ÖZVAN Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Altay ACAR Jeoloji Mühendisliği

Detaylı

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 S a y f a CİHAZLAR Cihazın ismi Sayfa Beton Basınç Dayanımı ve Kiriş

Detaylı

TEMEL İNŞAATI TAŞIMA GÜCÜ

TEMEL İNŞAATI TAŞIMA GÜCÜ TEMEL İNŞAATI TAŞIMA GÜCÜ Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 2 Tekil Temel tipleri Bir Tekil Temel Sistemi 3 Sığ Temeller 4 Sığ Temeller 5 Sığ Temeller 6 Sığ Temeller 7 Sığ

Detaylı

TERS DOLAŞIMLI SONDAJ UYGULAMALARI

TERS DOLAŞIMLI SONDAJ UYGULAMALARI (Sondaj Dünyası Dergisi, Sayı 4) www.sondajcilarbirligi.org.tr MADEN ARAMA ÇALIŞMALARINDA TERS DOLAŞIMLI SONDAJ UYGULAMALARI Adil ÖZDEMİR (adilozdemir2000@yahoo.com) Maden aramaya yönelik sondajlar, genellikle

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ (2015 Yılı Birim Fiyat Listesi) GENEL HUSUSLAR 1. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye İşletmesince, protokollü

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 1) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) VERİ VE DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 1) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) VERİ VE DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Necatibey Cad. No:57 Kızılay Ankara Tel: (0.312) 294 30 00 - Faks: 294 30 88 www.imo.org.tr BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 1) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN

Detaylı

Maden aramaya yönelik olarak

Maden aramaya yönelik olarak Maden Arama Çalışmalarında Ters Dolaşımlı Sondaj Uygulamaları (Bölüm 1) Adil ÖZDEMİR Adil Özdemir Mühendislik ve Sondaj Jeoloji Mühendisi adilozdemir2000@yahoo.com O. Çağım TUĞ Madencilik Türkiye Dergisi

Detaylı