MALİYE BAKANLIĞI İLE İMZALANAN PROTOKOL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALİYE BAKANLIĞI İLE İMZALANAN PROTOKOL"

Transkript

1 Slayt1/28

2 MALİYE BAKANLIĞI İLE İMZALANAN PROTOKOL Maliye Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında imzalanan 15/06/2011 tarihli protokol ile, mülkiyeti Hazineye ait /Hazine ile hisseli/ üst yapı Hazineye ait ya da zemini Hazineye ait olup, Sağlık Bakanlığına tahsisli olan yerler ile Sağlık Bakanlığınca kiralanmış ve kira bedelleri merkezi yönetim bütçesinden karşılanan hastane ve birinci basamak sağlık kurumlarındaki ticari amaçla kullanılması mümkün olan (Aile Hekimlerine kiralanması dâhil olmak üzere) Bakanlığımıza devredilmiştir. Slayt2/28

3 DEĞİŞEN SÜREÇ 663 sayılı KHK ile Bakanlığımızda meydana gelen yeniden yapılanma sonucu, anılan protokol ile devredilen ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti veren hastaneler ile ağız ve diş sağlığı merkezlerindeki ticari alanlar devredilmiş olup, bu süreçten sonraki iş ve işlemler Kurumumuzca yürütülmektedir. Slayt3/28

4 KİRALAMALARDA HUKUKİ DAYANAKLAR Bu protokolün uygulanmasında; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 19/06/2007 tarih ve (R.G)Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik 336 nolu Ecrimisil Tebliği, 2011/43 sıra nolu Genelge, 2012/49 sıra nolu Genelge Hükümlerine göre hareket edilecektir. Slayt4/28

5 İHALE USULLERİ Ticari alanların kiralama ihaleleri Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre 3 şekilde yapılabilmektedir. Açık Teklif İhale Usulü Kapalı Teklif İhale Usulü Pazarlık Usulü Slayt5/28

6 Ticari alanların kiralama işlemleri iliniz Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğince yürütülecektir. Kiralamalarla ilgili tüm işlemler Mali Hizmetler Başkanı sorumluluğun dadır. Pazarlık usulü ihaleler ile tahmin edilen yıllık kira bedeli 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesine göre her yıl merkezî yönetim bütçe kanunuyla belirlenen parasal sınırın % 2 (yüzde 2) sini geçmeyen açık teklif usulü ihaleler, Genel Sekreterliğin uygun görmesi halinde sağlık tesislerine devredilebilir. Bu tür ihalelerin ilgili sağlık tesisince yapılabilmesi için, Genel Sekreter tarafından hastane yöneticisine veya hastane yöneticiliği görevini yürüten başhekime yetki verilmelidir. Slayt6/28

7 Otomatik para çekme makineleri (ATM), aile hekimleri, baz istasyonları, reklam levhası, afiş asılmak üzere kiraya verilecek yerler, radyo ve televizyon vericileri için kullanılacak yerlerin kiraya verilmesi pazarlık usulü ile ihale edilebilecektir. Yukarıda sayılan ticari alanlar dışındaki kantin kafeterya çay ocağı vb. tüm ticari alanlar açık veya kapalı ihale usulü ile verilecektir. Sağlık tesisleri yeni oluşturulacak ticari alanlar ile genel kabul görmüş faaliyet alanları dışında yeni bir faaliyet alanı ile ilgili kiralama işlemi yapmadan önce İl bünyesindeki Kamu Hastaneleri Birliğinden izin alacaklardır. Slayt7/28

8 TİCARİ ALAN GELİRLERİ VE HEDEFLER Maliye Bakanlığı ile yapılan protokol gereği TL her yıl ÜFE oranında artırılarak ödenmektedir. Kamu Hastaneleri kurumu olarak sağlık tesislerimizin 15/06/ /06/2012 aralığı geliri TL Diğer Kurumlarımızın gelirleri Slayt8/28

9 HEDEFLERİMİZ Bakanlık olarak önümüzdeki yıl ki hedefimiz 120 Milyon Slayt9/28

10 YANLIŞ UYGULAMALAR Dernek ve Vakıflara Kiralanması Sağlık tesislerimizde kiraya verilecek ticari alanların Maliye Bakanlığı ile yapılan protokol gereği, ticari alanların bedelsiz veya düşük bedeller karşılığında hastane derneklerine, kamu kurumlarına, kamu yararına çalışan derneklere veya vakıflara verilmesi gibi bir uygulama yapılmayacaktır. Bu tür ticari alanlar en kısa zamanda yukarıda belirtilen ihale usullerinden birisi ile ihale edilecektir. Slayt10/28

11 Yanlış İhale Usulleri Pazarlık Usulü Yapılan İhaleler: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik, 2011/43 ve 2012/49 nolu Genelge ve Genel Yazılarımıza rağmen AÇIK İHALE usulü ile Yapılması gereken ihaleler PAZARLIK usulü ile yapılmaktadır. Slayt11/28

12 Ecrimisil Tahsilatı Yapılan Ticari Alanlar İhalesiz ecrimisil Alacakları Sağlık tesislerinde yer alan ticari alanlardan, anılan protokol ile Bakanlığımıza devredilmesine rağmen, halen ihale edilmeden ecrimisil yolu ile tahsilâtları yapılmakta olanların en kısa sürede yukarıda belirtilen ihale yöntemlerinden biri ile kiraya verilmesi gerekmektedir. Slayt12/28

13 Ticari Alanın Giderleri Ticari alanlara ait elektrik, su ve ısınma giderlerinin Tahsil edilmemesi veya edilememesi Abonelik ve güvence bedelleri kiracıya ait olmak üzere abonelikleri ayrılmalı, mümkün değil ise bu giderlerin süzme sayaç veya tahmin edilen değerler üzerinden tahsil edileceği sözleşmelerde belirtilecektir. Isınma giderleri ise, birim ısınma maliyeti tespit edilerek kapalı alanın toplam m² si üzerinden hesaplanmalıdır. Kira harici bu tür alacakların tahsili, kira sözleşmelerine dâhil edilmeden TDMS üzerinden ayrıca muhasebeleştirilecektir. Slayt13/28

14 Sözleşmede Tadilat Kamudan kaynaklanan mücbir sebepler (tabii afetler, ülkede genel veya tesisin bulunduğu yerde kısmi seferberlik ilanı, genel veya kısmi grev, lokavt gibi kısmi hak kullanımından doğan imkânsızlıkların meydana gelmesi, bulaşıcı hastalık, salgın gibi olayların çıkması ve benzeri hâller) hariç olmak üzere, kiracı sözleşmenin devamı süresince kira süresinin uzatımı, kira bedelinin indirilmesi, ödeme tarihi ve miktarları ile kiralanan alanın yüzölçümünün değiştirilmesi gibi taleplerde bulunamayacaktır. Slayt14/28

15 Ticari Alanın Kullanım Alanında Değişiklik Yapılması Sözleşmesi imzalanan ve kiraya verilen ticari alanların kamudan kaynaklanan sebeplerle, bir kısmının kurum ihtiyaçları için kullanılmasına karar verilmesi halinde, yeni kira bedeli belirlenirken sadece m² ölçülerinin baz alınmaması, m² nin fiyata yansımasının yanında hasta popülasyonu, cirosu gibi faktörlerde dikkate alınmalıdır. Slayt15/28

16 Ecrimisil Alacakları Protokolden önceki döneme ait tahsil edilmeyen kira ve ecrimisil bedelleri Milli Emlak Müdürlüklerinin sorumluluğundadır. Protokol tarihinden 15/06/2011 tarihinden sonraki alacaklar kurumlarımız sorumluluğundadır. Bu tür alacaklar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. Slayt16/28

17 ECRİMİSİL ALACAKLARI Genel Sekreterliğe gönderilir tarihinden sonraki alacaklar Bakanlığımızca. TESPİT tarihinden önceki alacaklar Maliye Bakanlığı. Tahsil edilemezse TEBLİGAT TAHSİL EDİLİR. Slayt17/28

18 YENİ TİCARİ ALANLAR AÇILMASI Konferans Salonları Sağlık Tesislerinde bulunan Konferans, Eğitim ve Seminer salonları, kurumlarımızın ihtiyacı dışında kalan süreler için kiraya verebilirler. Depo olarak kullanılacak alanlar Sağlık tesislerinde atıl durumda bulunan ve depo olarak kullanmaya müsait olan kapalı alanlar kiraya verilebilecektir. Slayt18/28

19 -Taksi Durakları Sağlık tesislerimizde hasta ve yakınları ile personele daha iyi hizmet verilmesinin sağlanması, ulaşım imkanlarının iyileştirilmesi ayrıca döner sermaye gelirlerine de katkı sağlaması amacıyla Taksi durakları veya çağırma butonları için alanlar oluşturularak açık ihale ile kiraya verilmelidir! Slayt19/28

20 -Reklam Afiş Ve İlanlar Sağlık tesislerimizde fiziki mekanları uygun olan yerlere reklam, tabela ve bilboard alanları oluşturularak Ticari Reklam ve İlânlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) ve Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri hakkında Yönetmelik (Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu) hükümleri çerçevesinde kiraya verilebilir. Kapalı Devre sistemlere Reklam alınabilir. Slayt20/28

21 Diğer Ticari Alanlar Özellikle trafik yoğunluğu fazla olan illerde çok katlı otopark yapımı Medikal Marketler Küçük çaplı çay ocağı ve kantinlerin lav edilerek fiziki mekanların iyileştirilmesi ile kafeterya haline dönüştürmek. Slayt21/28

22 İyi Uygulama Örnekleri Ankara yüksek ihtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Slayt22/28

23 Slayt23/28

24 Slayt24/28

25 Gelir Değişim Grafiği Maliye Bakanlığı Dönemi Sağlık Bakanlığı Dönemi Maliye Bakanlığı Dönemi Sağlık Bakanlığı Dönemi ANKARA YÜKSEK İHTİSAS E.A.H. İZMİR TEPECİK E.A.H Slayt25/28

26 Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Bir sağlık tesisinde aynı faaliyete sahip birden fazla ticari işletme olabilir mi? Müsait alan varsa olabilir, yeni ticari alanlar açılması hem döner sermayeye katkı, hem de rekabetin sağlanması, açısından önem arz etmektedir. Sözleşme imzalamaya gelmeyen yüklenicileri caydırmak için geçici teminat bedelini tavan oranında (%30) tutulması bu tür isteklileri caydıracaktır. Slayt26/28

27 İhale sürecinin uzaması, yeni ihalenin zamanında yapılamaması durumunda ne yapılmalıdır? 1- Eski sözleşme hükümlerine bakılır aksine bir hüküm yoksa bu döneme ait ecrimisil komisyonu kurularak kira tahsilatları ecrimisil olarak alınır. 2- Sözleşmesi feshedilerek yönetmeliğin 89.maddesi gereği tahliye sürecine başlanır.!! Slayt27/28

28 İDARELERİN DENETLEME GÖREVİ Hastane İdarelerince büfe, kantin, kafeterya ve çay ocağında satılan ürünlerin kalite ve satış fiyatlarının bizzat denetlenmeli, rayiç birim fiyatlar emsal alınarak ürünlerin daha uygun fiyatlarda satılmasının sağlanması konularında gerekli düzenlemelerin yapılması, vatandaşlarımızın ve personelimizin mağdur edilmesini önleyecektir. Hastane kantinlerinde, hastane içerisinde satılması veya kullanılması yasaklanmış olan ürünlerin satılmamasına önem gösterilmeli sık sık İdarelerce yerinde denetimler yapılmalıdır Slayt28/28

29 Emanet Hesaplarda Bekletilen Alacaklar Sağlık tesislerimizde aktif olarak işletilen ticari alanlara ait sözleşmeler TDMS modülüne kaydedilecek olup, ilgili tüm tahsilâtlar bu sözleşme kaydı üzerinden yapılacaktır. Bu ticari alana ait tahsilâtlar emanet hesaplarda bekletilmeyecek, diğer gelir kalemlerinden muhasebeleştirilmeyecektir. Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi ,00 İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştıma Hastanesi ,00 İzmir Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ,29 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ,80 Slayt29/28

30 Soru Yanıt ve Görüşler.. Slayt30/28

Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ

Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ Yöneticiler ve Sistem Kullanıcıları için EKİM 2013 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Kaynak Geliştirme Daire

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 31 Ekim 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28101 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 6 Şubat 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29279 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İlgili Birim: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı.

İlgili Birim: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. İşin Adı: Adıyaman Meslek Yüksekokulu Binasında bulunan 160 m² lik Kantinin öğrencilerimize ve çalışan personelimiz hizmet vermek üzere 3 (üç) yıllığına kiraya verilmesi. İlgili Birim: Sağlık, Kültür ve

Detaylı

2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TABİAT VARLIKLARI VE DOĞAL SİT ALANLARI İLE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE BULUNAN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 15.09.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26290

Resmi Gazete Tarihi: 15.09.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26290 Resmi Gazete Tarihi: 15.09.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26290 KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ KİRAYA VERME İŞLEMLERİ GENEL HİZMET YÖNETMELİĞİ (1) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 24 3 Eylül 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27338 YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve eğitim kurumlarında okul-aile

Detaylı

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8037 HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4706 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih

Detaylı

4916 Sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

4916 Sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 4916 Sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

OKUL-AİLE BİRLİĞİ AYNİ/ NAKDÎ BAĞIŞ ALINDI BELGESİ BİRLİĞİN Adı : Sıra No : Telefon No : Faks No : e-posta Adresi :

OKUL-AİLE BİRLİĞİ AYNİ/ NAKDÎ BAĞIŞ ALINDI BELGESİ BİRLİĞİN Adı : Sıra No : Telefon No : Faks No : e-posta Adresi : EK-1 OKUL-AİLE BİRLİĞİ AYNİ/ NAKDÎ BAĞIŞ ALINDI BELGESİ BİRLİĞİN Adı : Seri No : Adresi : Cilt No : Sıra No : Telefon No : Faks No : e-posta Adresi : Sıra No NAKDÎ BAĞIŞLAR Bağışın Cinsi (TL/Döviz ) Tutar

Detaylı

Kamu Hastane Birliklerine Geçiş Rehberi

Kamu Hastane Birliklerine Geçiş Rehberi Kamu Hastane Birliklerine Geçiş Rehberi İçindekiler Çalışma Grupları ve İletişim Bilgileri... 3 TANIMLAR... 4 I - İLK YAPILACAK İŞLEMLER... 5 A- VERGİ KİMLİK NUMARASI İŞYERİ TESCİL İŞLEMLERİ YAZIŞMA KODLARI...

Detaylı

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ 28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ MAYIS-2013 AFYONKARAHİSAR Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 1 2 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı ÖNSÖZ Ülkemiz ekonomisi

Detaylı

Buna göre; İLAN NEVŞEHİR DEFTERDARLIĞINDAN AĞAÇLANDIRMA AMAÇLI KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR KİRALAMA AMACI

Buna göre; İLAN NEVŞEHİR DEFTERDARLIĞINDAN AĞAÇLANDIRMA AMAÇLI KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR KİRALAMA AMACI İLAN NEVŞEHİR DEFTERDARLIĞINDAN AĞAÇLANDIRMA AMAÇLI KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR SIRA NO İLİ-İLÇESİ KÖY/KSB/MAH. PARSEL YÜZÖLÇÜM KİRA SÜRESİ KİRALAMA AMACI BAŞVURU BEDELİ 1. GRUP BAŞVURU BEDELİ 2.GRUP

Detaylı

DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ

DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, Dikili Sol Sahil Sulama Birliğinin tasarrufunda ve kullanımında bulunan her

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Yüklenmeye girişilmesi Madde 26- Yüklenme, usulüne uygun olarak düzenlenmiş sözleşme esaslarına veya kanun hükmüne dayanılarak iş yaptırılması, mal veya

Detaylı

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu RESMİ GAZETE SAYISI: 27327 RESMİ GAZETE TARİHİ: 22.08.2009 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve kapsam 1.1. Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

Yazımıza konu kanun ve yönetmelik ektedir. Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla.

Yazımıza konu kanun ve yönetmelik ektedir. Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla. İstanbul, 14.07.2006 21 Temmuz 2004 tarih ve 25529 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5225 sayılı yasa ile kültür yatırımları ve girişimlerini teşvik etmek amaçlanmıştır. Kanunun 4. maddesinde teşvik kapsamına

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 9351-9355 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5335 Kabul Tarihi : 21/4/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 27/4/2005 Sayı : 25798 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A MALİYE BAKANLIĞI MUHESEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI 26 ŞUBAT 2011

Detaylı

Konu: 6518 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Hakkında

Konu: 6518 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Hakkında Sayı: Rehber.2014/008 Ankara,01.03.2014 Konu: 6518 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Hakkında 6518 Sayılı AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar Karar Sayısı: 2003/6554 ( 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı

Detaylı

Çeşitli Vergi Düzenlemeleri İçeren 6518 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2014/14

Çeşitli Vergi Düzenlemeleri İçeren 6518 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2014/14 İstanbul, 21.02.2014 Çeşitli Vergi Düzenlemeleri İçeren 6518 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2014/14 06.02.2014 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan ve içerisinde

Detaylı

erişim hizmetleri. 4 Kaldırılan ibare: Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşü üzerine,

erişim hizmetleri. 4 Kaldırılan ibare: Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşü üzerine, 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Yüklenmeye girişilmesi MADDE 26 Yüklenme, usulüne uygun olarak düzenlenmiş sözleşme esaslarına veya kanun hükmüne dayanılarak iş yaptırılması, mal veya

Detaylı

Nazım KUTLU Grup Başkanı

Nazım KUTLU Grup Başkanı 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN UYGULANMASINDA İDARELERCE UYULMASI GEREKEN KURALLAR 4734 SAYILI KANUNUN 22 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK ALIMLARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER VE UYGULAMASI Nazım KUTLU Grup

Detaylı

KAMU ihale KURUMU. Faaliyet. Raporu

KAMU ihale KURUMU. Faaliyet. Raporu KAMU ihale KURUMU 2002 2014 Faaliyet Raporu 1. Kurum Hakkında Genel Bilgiler... 15 1.1. Misyon Ve Vizyon... 15 1.2. Temel İlkeler... 15 1.3. Görev, Yetki Ve Sorumluluklar... 15 1.4. Kuruma İlişkin Bilgiler...

Detaylı