Vergi mahkemelerinde davanın görüşülmesi ve karara bağlanması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vergi mahkemelerinde davanın görüşülmesi ve karara bağlanması"

Transkript

1 Vergi mahkemelerinde davanın görüşülmesi ve karara bağlanması 1. Dilekçe Üzerinde İlk İnceleme Dava dilekçesi görevli ve yetkili yargı yerine verildiğinde, dilekçeler, vergi mahkemelerinde, mahkeme başkanının veya hâkimin havalesi ile kaydolunur. Danıştay da ise Evrak Müdürlüğünce kaydedilir ve Genel Sekreterlikçe görevli dairelere havale olunur. Dilekçeler, Danıştay da daire başkanının görevlendireceği bir tetkik hâkimi, idare ve vergi mahkemelerinde ise mahkeme başkanı veya görevlendireceği bir üye tarafından: Görev ve yetki, İdari merci tecavüzü, Ehliyet, Süre aşımı, Husumet, İdari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı, İYUK 3 ve 5 inci maddelere uygun olup olmadıkları, yani, birden fazla işleme karşı bir dilekçe ile de dava açılmışsa ya da birden fazla kişi tek dilekçe ile dava açmışsa gerekli şartların oluşup oluşmadığı yönlerinden sırasıyla incelenir. Dilekçelerde yukarıda belirtilen hususlardan kanuna aykırılık görülürse, durum görevli daire veya mahkemeye bir rapor ile bildirilir. Tek hâkimle çözümlenecek davalarda rapor düzenlenmez ve İYUK m. 15 (ilk inceleme üzerine verilecek karar) hükümlerine göre sorun çözülür. İlk incelemeyi yapanlar, bu noktalardan kanuna aykırılık görmezler ya da daire veya mahkeme tarafından ilk inceleme raporu yerinde görülmezse, tebligat işlemi yapılır. İlk inceleme en geç 15 gün içinde sonuçlandırılır (İYUK, m. 14). 2. İlk İnceleme Üzerine Verilecek Karar Dilekçe üzerinde yapılan ilk inceleme sonucu (İYUK, m. 15); Adli ve askeri yargının görevli olduğu konularda açılan davaların reddine, İdari yargının görevli olduğu ancak davanın görevli veya yetkili olmayan mahkemeye açılması halinde dava görev veya yetki yönünden reddedilerek dava dosyasının görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesine, Dilekçe şekle aykırılık teşkil ediyorsa, otuz gün içinde aykırılığı gidererek yeniden dava açmak üzere dilekçenin reddine, eğer şekle aykırılık tekrar ederse dilekçenin reddine, Dava ehliyetsiz kişi tarafından açılmışsa (dava dilekçesi ehliyetsiz kimse tarafından imzalanmışsa), ehliyetsizlik nedeniyle davanın reddine, Dava süresi içinde açılmamışsa, süre aşımı nedeniyle davanın reddine, Dava konusu işlemin kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olmaması halinde davanın reddine, Davanın hasım gösterilmeden veya yanlış hasım gösterilerek açılması halinde, dava dilekçesinin tespit edilecek gerçek hasma tebliğine, Ehliyetli olan şahsın avukat olmayan vekili tarafından dava açılmış ise otuz gün içinde bizzat veya bir avukat vasıtasıyla dava açılmak üzere dilekçelerin reddine, Birden çok işleme karşı tek dilekçe ile açılan davalarda kanundaki şartları taşımaması nedeniyle otuz gün içinde her işleme karşı ayrı ayrı dilekçe ile dava açmak ya da herkes kendisiyle ilgili işleme karşı ayrı dilekçe ile dava açmak üzere dilekçenin reddine, İdari merci tecavüzü gerçekleşmişse dilekçelerin görevli idare merciine tevdiine,

2 Karar verilir. Diğer taraftan, çözümlenmesi Danıştay ın, idare ve vergi mahkemelerinin görevlerine girdiği halde, adli ve askeri yargı yerlerine açılmış bulunan davaların görev noktasından reddi halinde, bu husustaki kararların kesinleşmesini izleyen günden itibaren otuz gün içinde görevli mahkemede dava açılabilir. Görevsiz yargı merciine başvurma tarihi, Danıştay a, idare ve vergi mahkemelerine başvurma tarihi olarak kabul edilir (İYUK, m.9/1). Bu şekilde reddedilen davalarda, görevsizlik kararının kesinleşmesinden sonra otuz günlük süre geçirilmiş olsa dahi, idari dava açılması için öngörülen süre henüz dolmamış ise bu süre içinde idari dava açılabilir (İYUK, m.9/1). Dilekçe ret kararı, davanın reddedilmesi anlamına gelmemektedir. Dilekçenin reddedilmesi halinde, otuz (30) gün içinde dilekçenin usulüne uygun olarak yenilenmesi gerekmektedir. Ancak bu süre içerisinde yeniden verilen dilekçelerde aynı yanlışlıkların yapılması halinde davanın reddine karar verilir. 3. Tebligat ve Cevap Verme Dilekçe üzerinde yapılan ilk inceleme sonucu İYUK mad. 14 te belirtilen noktalarda kanuna aykırılık görülmezse ya da aykırılıklar yasada belirtilen şekilde giderilirse tebligat işlemi yapılır. Bu bağlamda dava dilekçelerinin ve eklerinin birer örneği davalıya gönderilir. Böylelikle davalı kendisine karşı dava açıldığından haberdar olur. Davalı otuz gün içinde savunmasını yaparak mahkemeye verir. Davalının bu savunması ilk savunması olduğu için buna birinci savunma denir. Mahkeme davalının verdiği birinci savunmayı davacıya tebliğ eder. Davacı buna karşı otuz gün içinde mahkemeye cevap verir. Mahkeme, davacının cevabını davalıya tebliğ eder. Davalı yine otuz gün içinde ikinci savunma sını mahkemeye sunar. Davalının ikinci savunması da mahkeme aracılığıyla davacıya tebliğ edilir, davalının ikinci savunmasında, davacının cevaplandırmasını gerektiren hususlar bulunduğu, davanın görülmesi sırasında anlaşılırsa, davacıya cevap vermesi için bir süre verilir (İYUK, m. 16). Böylece dava dosyasında; davacı tarafın biri dava dilekçesi ve diğeri cevap olmak üzere iki, davalı tarafın da birinci ve ikinci savunmaları olmak üzere iki beyanı bulunur. Taraflar, yapılacak tebliğlere karşı, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde cevap verebilirler. Bu süre, ancak haklı sebeplerin bulunması halinde, taraflardan birinin isteği üzerine görevli mahkemenin kararı ile otuz günü geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. Sürenin geçmesinden sonra yapılan uzatma talepleri kabul edilmez (İYUK, m. 16). Bu şartlar altında dava dosyası tekemmül etmiş olur ve karar verme aşamasına gelinmiş olur. Dosyaların tekemmül ettikleri sıraya göre en geç 6 ay içinde sonuçlandırılması gerekir. Vergi mahkemesinde kararlar tek hakimle veya kurul şeklinde verilir Duruşma Vergi davalarında kural olarak yazılı yargılama usulü uygulanmaktadır. Danıştay ile İdare ve Vergi Mahkemeleri nde açılan iptal ve belli bir miktarı aşan (Örneğin 2010 yılı için TL yi) tam yargı (tazminat) davaları ile tarh edilen vergi, resim ve harçlarla benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları toplamı belli bir miktarı aşan ( Örneğin 2010 yılı için TL yi) vergi davalarında, taraflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılır (İYUK, m. 17/1). Temyiz ve itirazlarda duruşma yapılması tarafların istemine ve Danıştay veya ilgili bölge idare mahkemesi kararına bağlıdır (İYUK, m. 17/2). Duruşma talebi, dava dilekçesi ile cevap 1 Uyuşmazlık konusu parasal tutar TL den aşağı ise karar tek hakimle üzeri ise karar kurul halinde verilir ( den geçerli tutar).

3 ve savunmalarda yapılabilir(iyuk, m. 17/3). Ayrıca Danıştay ve vergi mahkemeleri de bu kayıtlara bağlı olmaksızın kendiliğinden duruşma yapılmasına karar verebilirler (İYUK, m. 17/4). Duruşma talebi, dava dilekçesi ile cevap ve savunma dilekçeleri ile yapılabilir. Duruşma davetiyeleri duruşma gününden en az otuz (30) gün önce taraflara gönderilir (İYUK, m. 17/4). Duruşma yapıldıktan sonra en geç onbeş gün içinde karar verilir (İYUK, m. 19). Duruşmalar açık olarak yapılır. Genel ahlakın veya kamu güvenliğinin gerekli kıldığı hallerde, görevli daire veya mahkemenin kararı ile duruşmanın bir kısmı veya tamamı gizli olarak yapılır (İYUK, m. 18/1). Duruşmalarda taraflara ikişer defa söz verilir. Taraflardan yalnız biri gelirse onun açıklamaları dinlenir; hiç biri gelmezse duruşma açılmaz, inceleme evrak üzerinde yapılır (İYUK, m. 18/3). Duruşmaları başkan yönetir (İYUK, m. 17/2). Danıştay da görülen davaların duruşmalarında savcının bulunması şarttır. Taraflar dinlendikten sonra savcı yazılı düşüncesini açıklar. Bundan sonra taraflara son olarak ne diyecekleri sorulur ve duruşmaya son verilir (İYUK, m. 18/4). Duruşmalı işlerde savcılar, keşif, bilirkişi incelemesi veya delil tespiti yapılmasını yahut işlem dosyasının getirtilmesini istedikleri takdirde, bu istekleri görevli daire veya kurul tarafından kabul edilmezse, işin esası hakkında ayrıca yazılı olarak düşünce bildirirle (İYUK, m. 18/5). 5. Dosyaların İncelenmesi Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin davalarda re sen araştırma ilkesi geçerli olduğundan hâkim, tarafların iddia, delil ve defi leriyle sınırlı kalmadan kendiliğinden davaya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi araştırabilir, delil toplayabilir. Danıştay ile vergi mahkemeleri, bakmakta oldukları davalara ait her çeşit incelemeleri kendiliklerinden yaparlar. Mahkemeler belirlenen süre içinde lüzum gördükleri evrakın gönderilmesini ve her türlü bilgilerin verilmesini taraflardan ve ilgili diğer yerlerden isteyebilirler. Bu husustaki kararların, ilgililerce, süresi içinde yerine getirilmesi mecburidir. Haklı sebeplerin bulunması halinde bu süre, bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir (İYUK, m. 20/1). Ancak, istenen bilgi ve belgeler Devletin güvenliğine veya yüksek menfaatlerine veya Devletin güvenliği ve yüksek menfaatleriyle birlikte yabancı devletlere de ilişkin ise, Başbakan veya ilgili bakan, gerekçesini bildirmek suretiyle, söz konusu bilgi ve belgeleri vermeyebilir. Verilmeyen bilgi ve belgelere dayanılarak ileri sürülen savunmaya göre karar verilemez (İYUK, m. 20/3). Dilekçeler ve savunmalarla birlikte verilmeyen belgeler, bunların vaktinde ibraz edilmelerine imkân bulunmadığına mahkemece kanaat getirilirse, kabul ve diğer tarafa tebliğ edilir. Bu belgeler duruşmada ibraz edilir ve diğer taraf cevabını hemen verebileceğini beyan eder veya cevap vermeye lüzum görmezse, ayrıca tebliğ edilmez (İYUK, m. 21) Danıştay, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde dosyalar, İYUK ve diğer kanunlarda belirtilen öncelik veya ivedilik durumları ile Danıştay için Başkanlar Kurulunca diğer mahkemeler için Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca konu itibariyle tespit edilip Resmi Gazete'de ilan edilecek öncelikli işler göz önünde bulundurulmak suretiyle geliş tarihlerine göre incelenir ve tekemmül ettikleri sıra dahilinde bir karara bağlanır. Bunların dışında kalan dosyalar ise tekemmül ettikleri sıraya göre ve tekemmül tarihinden itibaren en geç altı ay içinde sonuçlandırılır (İYUK, m. 20/5). 6. Davanın Karara Bağlanması Dava dosyası tekâmül ettikten ve konular aydınlandığında dava konusu uyuşmazlıklar sırasıyla oya konulur ve karara bağlanır. İYUK 15 nci maddede sayılan sebeplerden biri ile

4 veya yargılama usullerine ilişkin meselelerde azınlıkta kalanlar işin esası hakkında da oylarını kullanırlar. Azınlıkta kalanların görüşleri, kararların altına yazılır (İYUK, m. 22). Türk İdari Yargı Sisteminde, tek hâkimle bakılması gereken davalar dışında, toplu yargılama usulü benimsenmiştir. Bu sistemde, uyuşmazlığı sona erdiren, diğer bir deyişle, hâkimin davadan elini çekmesi sonucunu doğuran, nihai karar aşamasına gelinmeden önce, varsa usul sorunlarının görüşülüp oylanarak bir sonuca ulaşılır. Mevcut usul sorunlarının aşılmasından sonra, işin esası hakkında görüşme yapılarak, uyuşmazlığın esası hakkında oylama yapılır. Bu aşamaya geçilebilmesi için, taraflarca dosyaya ibraz edilen tüm belge ve bilgiler ile idari yargı yerinin re'sen araştırma ve inceleme yapma yetkisi çerçevesinde elde edilen sonuçlara göre, maddi ve hukuki sorunların, herhangi bir kuşkuya yer vermeyecek derecede aydınlığa kavuşturulmuş olması gerekir. Kararlar, yargılamaya katılan hâkimlerce oybirliği ile verilebileceği gibi oyçokluğu ile de verilebilmektedir. Bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinde kararın oyçokluğu ile verildiğinden söz edilebilmesi için, görüşmeye katılan hâkimlerden en az ikisinin, yapılan oylamada, aynı yönde oy kullanması, usul sorunlarından dolayı karşı oy kullanılacak olması halinde, işin esası ile ilgili oyun da belirtilmesi gerekir (Dnş., 7.d., E.2006/2231, K.2007/2766, T ). Her dava dosyası için görüşmelere katılan başkan ve üyelerin, Danıştay da düşünce veren savcının, tetkik hâkiminin ve tarafların ad ve soyadlarını, incelenen dosya numarasını, kısaca dava konusunu ve verilen kararın neticesini, çoğunlukta ve azınlıkta bulunanları gösteren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanaklar görüşmelere katılanlar tarafından aynı toplantıda imzalanır ve dosyalarında saklanır (İYUK, m. 23). Kararın mahkeme başkanı ve üyeleri veya hakimi tarafından imzalı asıllarından biri, karar dosyasına, diğeri de dava dosyasına konur; mahkeme mührü ve başkan yahut hakim, Danıştay da daire veya kurul başkanı veya görevlendireceği bir üye imzasıyla tasdikli birer örneği de taraflara tebliğ edilir (İYUK, m. 25). Kararlarda şu hususların belirtilmesi gerekir (İYUK, m. 24) Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları yahut unvanları ve adresleri, Davacının ileri sürdüğü olayların ve dayandığı hukuki sebeplerin özeti, istem sonucu ile davalının savunmasının özeti, Danıştay da görülen davalarda tetkik hakimi ve savcının ad ve soyadları ile düşünceleri, Duruşmalı davalarda duruşma yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise hazır bulunan taraflar ve vekil veya temsilcilerinin ad ve soyadları, Kararın dayandığı hukuki sebepler ile gerekçesi ve hüküm; tazminat davalarında hükmedilen tazminatın miktarı, Yargılama giderleri ve hangi tarafa yükletildiği, Kararın tarihi ve oybirliği ile mi, oyçokluğu ile mi verildiği, Kararı veren mahkeme başkan ve üyelerinin veya hakiminin ad ve soyadları ve imzaları ve varsa karşı oyları, Kararı veren dairenin veya mahkemenin adı ve dosyanın esas ve karar numarası, 7. Kararın Taraflara Tebliği ve Uygulanması Mahkemenin verdiği nihai karar taraflara tebliğ edilir. Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin mahkeme kararlarının idareye tebliğinden sonra bu kararlara göre tespit edilecek vergi, resim, harçlar ve benzeri mali yükümler ile zam ve cezaların miktarı ilgili idarece mükellefe bildirilir (İYUK, m. 28/5). Karar mükellefin aleyhine çıkmışsa (dava reddedilmiş) tarh edilen vergi ve kesilen cezaları vergi dairesi davacıya tebliğ eder ve 1 ay içinde vergi ve/veya cezanın

5 ödenmesini ister. Diğer bir ifadeyle, vergi mahkemesinde dava açma dolayısıyla tahsili durdurulan vergilerden taksit süreleri geçmiş olanlar, vergi mahkemesi kararına göre hesaplanan vergiye ait ihbarnamenin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir (VUK, m. 112). Kararın davacı aleyhine çıkması vergi idaresinin tesis ettiği işlemin hukuka uygun olduğu anlamına gelmektedir. Bu durumda davanın açılmasıyla tahakkuku geciken vergi ve/veya cezalar tahakkuk eder. Ancak kanun yolu açık olduğundan kesinleşme söz konusu değildir. Diğer taraftan davanın açılmasıyla yürütülmesi durdurulan dolayısıyla da zamanında tahakkuk etmeyen vergi için gecikme faizi de söz konusu olacaktır. VUK. mad. 112 e göre, davanın kaybedilmesi halinde, ikmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlarda, dava konusu yapılan vergilerin ödeme yapılmamış kısmına, kendi vergi kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren, yargı organı kararının tebliğ tarihine kadar geçen süreler için gecikme faizi uygulanır. Gecikme faizi de aynı süre içinde ödenir. Karar davacı mükellefin kısmen veya tamamen lehine sonuçlanmışsa (dava kabul edilmişse) dava konusu işlem karara uygun şekilde iptal edilerek terkin işlemi gerçekleştirilir. Burada mahkeme, vergi idaresinin tesis ettiği işlemi hukuku aykırı bulmakta ve bu işlemi kısmen ya da tamamen iptal etmektedir. Bu karar sonucunda tarhiyat kısmen ya da tamamen terkin olunur, bu işlem dolayısıyla vergi tahsil edilmişse yine kısmen ya da tamamen iade edilir. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak 30 günü geçemez. Vergi idaresi, Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin vermiş oldukları kararların icaplarına göre, gecikmeksizin işlem tesis etmek veya eylemde bulunmak zorundadır. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. Ancak, haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar hakkında bu kararların kesinleşmesinden sonra idarece işlem tesis edilir (İYUK, m. 28/1). Davacı, söz konusu mahkemelerin kararlarına göre işlem tesis etmeyen veya eylemde bulunmayan idare aleyhine mahkemede maddi ve manevi tazminat davası açılabilir (İYUK, m. 28/3). Aynı şekilde mahkeme kararlarının gereğini otuz gün içinde kasten yerine getirmeyen kamu görevlisi aleyhine de tazminat davası açılabilir (İYUK, m. 28/4). Tazminat ve vergi davalarında kararın idareye tebliğinden itibaren infazın gecikmesi sebebiyle idarece kanuni gecikme faizi ödenir (İYUK, m. 28/6). Ancak burada hemen belirtelim ki, vergi mahkemenin kararını alan davacı veya davalı bu karara karşı durumuna göre itiraz veya temyiz yoluna gidebilirler. Dava sürecini şematik olarak şöyle gösterebiliriz;

Bu Kanunun 5 ve 6 ncı madde hükümleri, tahkim yerinin Türkiye dışında belirlendiği durumlarda da uygulanır.

Bu Kanunun 5 ve 6 ncı madde hükümleri, tahkim yerinin Türkiye dışında belirlendiği durumlarda da uygulanır. MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU Kanun No: 4686 Kabul Tarihi: 21/06/2001 Resmi Gazete Tarihi: 05/07/2001 Resmi Gazete Sayısı: 24453 BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM

Detaylı

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU Bilindiği üzere, 2577 sayılı İdari Yargılama

Detaylı

FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI. Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi

FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI. Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 A GİRİŞ 4 B YARGI KOLLARI (ÇEŞİTLERİ), YARGI YOLU

Detaylı

Bir Usul Ekonomisi Kolaylığı: Vergi Yargısında Tek Dilekçe ile Dava Açma

Bir Usul Ekonomisi Kolaylığı: Vergi Yargısında Tek Dilekçe ile Dava Açma Bir Usul Ekonomisi Kolaylığı: Vergi Yargısında Tek Dilekçe ile Dava Açma Soner YAKAR * Özet İdari yargıda olduğu gibi vergi yargısında da her bir idari işleme karşı ayrı ayrı dava açılması esastır. Bu

Detaylı

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI 4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI Hatice SARITAŞ * I- Genel Olarak Kanun Yolları Kanun yolu, davanın taraflarınca yanlış olduğu iddia edilen kararların,

Detaylı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu HUKUK YARGILAMAMIZA NE GETİRİYOR (HMK nın Tümü Hakkında Genel Bilgi) Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu HUKUK YARGILAMAMIZA NE GETİRİYOR (HMK nın Tümü Hakkında Genel Bilgi) Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES. Hukuk Muhakemeleri Kanunu HUKUK YARGILAMAMIZA NE GETİRİYOR (HMK nın Tümü Hakkında Genel Bilgi) Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES Kasım 2011, İzmir Bu bir eğitim materyalidir ve tüm yayın hakları Prof.Dr.Muhammet

Detaylı

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası: 1136; Kabul Tarihi: 19/3/1969. RG: 7/4/1969-13168; Düstur: Tertip 5, Cilt 8, s. 1694. Bu Kanun un yürürlükte olmayan hükümleri için bkz., Başbakanlık Yürürlükteki

Detaylı

VERGİ DAVALARINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ÜZERİNE

VERGİ DAVALARINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ÜZERİNE VERGİ DAVALARINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ÜZERİNE Hasan BAK* 1.Giriş Demokratik ülkelerde, yargı yoluyla hakkını aramak, mağduriyetin giderilmesinde adli kurumlara başvurmak en önemli araçlardan birisidir.

Detaylı

659 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDAKİ İDARELERİN TARAF OLDUKLARI HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN SULHEN HALLİ

659 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDAKİ İDARELERİN TARAF OLDUKLARI HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN SULHEN HALLİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 659 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDAKİ İDARELERİN TARAF OLDUKLARI HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN SULHEN HALLİ Müşavir Hazine Avukatı

Detaylı

FRANSA UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ NİN KURULUŞU, YAPISI, BAŞVURU USULLERİ VE KARARLARI

FRANSA UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ NİN KURULUŞU, YAPISI, BAŞVURU USULLERİ VE KARARLARI A-YAPISI FRANSA UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ NİN KURULUŞU, YAPISI, BAŞVURU USULLERİ VE KARARLARI 1-Hukuk Bölümü: Uyuşmazlık Mahkemesi nin Örgütlenmesine ilişkin 04.02.1950 Tarihli Kanun un 1. Maddesi: Uyuşmazlık

Detaylı

RED KARARI ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ :

RED KARARI ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : RED KARARI KARAR NO :2013/59 ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI :.. ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE :Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/Ankara ŞİKAYET KONUSU :Başbakanlık ve Çalışma Sosyal Güvenlik

Detaylı

ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI

ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI Vergi Hukukunda Ödeme Zamanları ve Ödeme Zamanlarına Uyulmamasının 207 H VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME ZAMANLARI VE ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI Dr. Adil NAS * GİRİŞ Vergi hukukunda süreler,

Detaylı

TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU: Vergi Alma Hakkı, devletlerin en önemli egemenlik haklarından biri olduğu gibi, Vergi Ödevi

Detaylı

DIS-TAHKİM KURALLARI 98

DIS-TAHKİM KURALLARI 98 DIS-TAHKİM KURALLARI 98 (Yürürlük tarihi: 1.7.1998) TAHKİM SÖZLEŞMESİ Alman Tahkim Kurumu (DIS), sözleşmelerinde DIS-Tahkimine atıf yapmak isteyen taraflara aşağıda yer alan tahkim sözleşmesini esas almalarını

Detaylı

Örnek Dava Uygulamalarıyla Kooper atif Genel Kurul K ararlarında Hükümsüzlük ve Sonuçları. Av. Dr. Bülent Hayri ACAR Av.

Örnek Dava Uygulamalarıyla Kooper atif Genel Kurul K ararlarında Hükümsüzlük ve Sonuçları. Av. Dr. Bülent Hayri ACAR Av. Örnek Dava Uygulamalarıyla Kooper atif Genel Kurul K ararlarında Hükümsüzlük ve Sonuçları Av. Dr. Bülent Hayri ACAR Av. Ender DEDEAĞAÇ* Değerli dostumuz ve meslekdaşımız, Güzel insan Av. Savaş Karahisar

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI İÇİNDEKİLER 1 KANUNLAR 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu... 3 6207 Sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanunu... 163 YÖNETMELİKLER

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetinin Oluşumu, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Tebliğ (*)

Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetinin Oluşumu, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Tebliğ (*) Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetinin Oluşumu, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Tebliğ (*) Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu Tebliğin amacı, Birlik üyeleri ile bireysel müşterileri arasındaki uyuşmazlıkların değerlendirilmesi

Detaylı

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Doç. Dr. İBRAHİM ORGAN Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Arş. Gör. DOĞAN BOZDOĞAN Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802 ALACAĞA MAHSUBEN SATIŞLARDA KAMU BANKALARI VE ÖZEL BANKA AYRIMINA GİTMEDEN TÜM BANKALARIN TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ SATIN ALIRSA TAHSİL HARCI ÖDEME ZORUNLULUĞU İNCELEMESİ Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür

Detaylı

KAMU İHALELERİNE KARŞI İDARİ BAŞVURU VE ŞİKAYET REHBERİ

KAMU İHALELERİNE KARŞI İDARİ BAŞVURU VE ŞİKAYET REHBERİ KAMU İHALELERİNE KARŞI İDARİ BAŞVURU VE ŞİKAYET REHBERİ İÇİNDEKİLER Türkiye SEİS Başkanı Metin DEMİR in Önsöz ü GİRİŞ I - İHALE İŞLEMİNE KARŞI YAPILACAK İDARİ BAŞVURU YOL VE ESASLARI 1-İdareye Karşı Şikayet

Detaylı

KISIM 1 HUKUKİ VE TİCARİ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA I. BÖLÜM ADLİ HİMAYE. Madde 1

KISIM 1 HUKUKİ VE TİCARİ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA I. BÖLÜM ADLİ HİMAYE. Madde 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDA HUKUKİ, TİCARİ VE CEZAİ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA, TANIMA VE TENFİZ, SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ VE HÜKÜMLÜLERİN NAKLİ SÖZLEŞMESİ Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİCİ ÖĞRETİM ELEMANI VE İDARİ PERSONELİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Genel Hükümler

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİCİ ÖĞRETİM ELEMANI VE İDARİ PERSONELİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Genel Hükümler KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİCİ ÖĞRETİM ELEMANI VE İDARİ PERSONELİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I Genel Hükümler AMAÇ 1. Bu yönetmelik, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi personelinden,

Detaylı

VEKİL VASITASIYLA TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT *

VEKİL VASITASIYLA TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT * 95 VEKİL VASITASIYLA TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT * Av. Gizem YÖNDER Özet Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde, tebligatın vekile yapılması asıldır. Kişinin birden fazla vekili varsa, tebligatın bunlardan

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 7749 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4483 Kabul Tarihi : 2/12/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/12/1999 Sayı : 23896 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

(a) "Sözleşme" terimi, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya dair Sözleşme ve buna bağlı Protokolleri;

(a) Sözleşme terimi, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya dair Sözleşme ve buna bağlı Protokolleri; AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İÇ TÜZÜĞÜ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlüklerini Korumaya dair Sözleşmeyi ve bağlı Protokolleri dikkate alarak, Bu İçtüzüğü yapmıştır: Madde

Detaylı

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ HUKUK BÖLÜMÜ Yargıtay Kararları T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No : 2011/33127 Karar No : 2013/25090 Tarihi : 07.10.2013 KARAR ÖZETİ: İŞVERENİN EŞİT İŞLEM BORCU 4857 sayılı İş Kanunu nun 5. maddesindeki

Detaylı

BİRİNCİ KISIM. Toplu İş Sözleşmesi BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM. Toplu İş Sözleşmesi BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ, GREV VE LOKAVT KANUNU Kanun Numarası : 2822 Kabul Tarihi : 5.5.1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 7.5.1983 Sayı: 18040 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 334 BİRİNCİ

Detaylı

Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı:

Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı: Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı: Kanunda ticari işletmenin bir bütün halinde devredilebileceği ve aksi kararlaştırılmadıkça devrin duran malvarlığını, işletme değerini, kiracılık hakkını, ticaret

Detaylı