STRATEJİK PLAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STRATEJİK PLAN 2015-2019"

Transkript

1 1 STRATEJİK PLAN -

2 2 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnızca bir şeye ihtiyacımız var; çalışkan olmak

3 3 Hasan GÖKCE Belediye Başkanı

4 İÇİNDEKİLER 1 - STRATEJİK PLAN SÜRECİ VE YÖNTEMİ 1.1 Stratejik Plan Yasal Dayanakları 1.2 Strateji Geliştirme Yöntemi ve Hazırlama Yöntemi 2 - KURUMSAL YAPI, YETKİ VE LUKLAR 2.1 Tarihçe 2.2 Yönetim ve Organizasyon Yapısı Yönetim Birimlerin Görevleri 3 - GÖREV ALANI GELECEĞE BAKIŞ 3.1 Misyon- Vizyon- İlke ve Değerler 4 - STRATEJİK ANALİZLER 4.1 Büyükşehir İlçe Belediye Hizmeti Büyükşehir İlçe Belediye Geliri 4.2 Durum Analizi Eğitim Ulaşım Sağlık Fiziksel Yapı Mali Durum Bilgi İşlem ve Teknolojik Altyapı İnsan Kaynakları Araç Parkı 4.3 Kurumsal GZFT Analizi Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler 4.4 Paydaş Analizleri Dış Paydaş Analizi İç Paydaş Analizi 5 - STRATEJİK PLANIN UYGULANMASI 5.1 Stratejik Alanlar, Amaçlar, Hedefler ve Faaliyetler 6 - İZLEME VE DEĞERLENDİRME 4

5 1.1 Stratejik Plan Yasal Dayanakları STRATEJİK PLAN İLE İLGİLİ 5393 BELEDİYE KANUNU ve 5018 NUMARALI KAMU MALİ YÖNETİMİ KONTROL KANUNUNDA YER ALAN MADDELER 1.STRATEJİK PLAN SÜRECİ VE YÖNTEMİ 5393 sayılı Belediye Kanunu Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri sayılırken maddenin a ) fıkrası Stratejik Planın kabulü ile ilgili amir hüküm bulunmaktadır. a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. Madde 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri sayılırken a ) fıkrası Stratejik Planın Belediye Mecsilisinin kabulünden önce idari bir organ olan Encümen tarafından da görüşülmesi, meclise sunulmasından önce Encümeninde görüşünün eklenmesi gereğini hüküm bulunmaktadır. a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesinhesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri sayılmış olup, mali disipline bağlı kalmak, sürdürülebilir büyümeyi ve hizmeti bir plan çerçevesinde yürütülebilmesi için Stratejik Planın varlığını zorunlu kılmaktadır. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. Madde 41- Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Nüfusu 'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir. Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir. Madde 56- Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır. Madde 61- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir. Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz. Belediye başkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 3- Münhasıran bu Kanunun uygulanmasında; Tanımlar başlığının altında: n) Stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı, 5

6 Madde 9- Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir. (Ek fıkra: 24/7/ /30 md.) Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir. Üstü yöneticileri tanımlayan 11.madde aynı zamanda üst yöneticinin görevi ve sorumluluğu konusuna açıklık getirmektedir. Madde 11- Bakanlıklarda müsteşar, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. Ancak, Millî Savunma Bakanlığında üst yönetici Bakandır. Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahallî idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar. Madde 13- Bütçe ilkelerinin sayıldığı madde stratejik planların bütçeye dayanak oluşturması yönünde kurumlar (Belediyemiz) için hayati bir öneme sahip olduğuna cevaz vermiştir. c) Bütçeler kalkınma planı ve programlarda yer alan politika, hedef ve önceliklere uygun şekilde, idarelerin stratejik planları ile performans ölçütlerine ve fayda-maliyet analizine göre hazırlanır, uygulanır ve kontrol edilir. d) Bütçeler, stratejik planlar dikkate alınarak izleyen iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte görüşülür ve değerlendirilir. Söz konusu kanunların yarattığı mali ortam ülkemizde, yakın geçmişte, kamuda yeniden yapılanma ve reformun ortamı yaratmıştır. Bu vesileyle kamuda kaynakların; Doğru biçimde planlanması, Öncelikli ihtiyaç alanlarına tahsis edilmesi, Etkin bir şekilde kullanılması, Mali disiplinin sağlanması, Hesap verilebilirlik ve saydamlığın sağlanması vb. Amacı ile çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerden biri de kamu kurumlarının 5 Yıllık Stratejik Plan hazırlanması gereğidir. 1.2 Strateji Geliştirme Yöntemi ve Hazırlama Süreci Kurumların üst yönetimi; Hizmet verdikleri bölgelerin geleceğini planlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak, Paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, Faaliyet ve proje yönetimini daha sistematik ve planlı hale getirmek, 6

7 Bütçeyi plan ve program odaklı yönetmek, Vb., için stratejik yönetim anlayışını, yasal zorunluluğun ötesinde, bir yönetim aracı olarak uygulamalıdırlar. STRATEJİ NEDİR Yönetim biliminde strateji kavramı genel olarak, Bir kurumun kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarına ulaşabilmesi için izleyeceği yol(lar) olarak tanımlanmaktadır. Kurumları yürüttüğü faaliyet ve hizmetlerde verimlilik ve etkinliğin ölçülebilir göstergelerle objektif bir şekilde değerlendirilmesini sağlayan ve amaçlarına ulaşmada kurumun gidişatı gösteren bir yönetim aracıdır. Performans yönetiminin en önemli ayağı sürekli iyileştirme ve geliştirmenin sağlanmasıdır. Temel, olarak aşağıdaki dört sorunun cevaplanmasına yardımcı olur; NEREDEYİZ? NEREYE GİTMEK İSTİYORUZ? GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ? BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER VE DEĞERLENDİRİRİZ? Misyon, vizyon, temel değerler ve politikalar kuruluşun üst yönetimi tarafından yapılan analizler neticesinde, paydaşların da görüşleri de dikkate alınarak geliştirilir. 7

8 Faaliyet/projeler, Faaliyet ve projeler bir hedefe yönelik olarak gerçekleştirilen ve maliyeti olan eylemlerdir. Koordinatör birim olarak Mali Hizmetler Müdürlüğü tüm birimlere stratejik plan için faaliyetlerin bildirilmesini genel bir yazı ile yazar. Politikalar, yöneticilere ve çalışanlara, karar vermelerinde ve iş yaparken rehberlik eden bir ilke veya ilkeler dizisidir. Farklı amaçlarla politikalar belirlenebilir. Hizmet politikası, kalite politikası vb. gibi. Stratejik Planlama Ekibi, çalışmaları planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve değerlendirmekle görevlidir. Ekip, daha çok üst düzey yöneticilerden oluşur. Stratejik plan kurum içindeki bir birim veya grubun işi değildir. Özellikle üst yönetim ve tüm birimler bu sürecin içinde olmalıdır. Bu minval üzerine belediyemizin stratejik planlama ekibi Başkan Yardımcısı Metin ARSLAN başkanlığında, Mali Hizmetler Müdür V. Ahmet ALAGÖZ, Çevre Koruma ve Temizlik Müdürü Recep ŞAHİN, Zabıta Amiri Celal KÜÇÜKKARACA ve Osman ÇETMİ den oluşturulmuştur. Koordinatör Birim, planlama sürecinde yapılan çalışmaları derlemek, ekipler arasında ve paydaşlarla olan iletişimi sağlamak, toplantıları organize etmek, yazışmaları yürütmek, süreç içerisindeki bilgi ve belge yönetimini sağlamak la görevli birimdir. stratejik planın oluşturulmasında koordinatör birim olarak Mali Hizmetler Müdürlüğü sorumlu tutulmuştur. Çalışma Grupları, kurum içi ve dış çevre analizlerinin yapılması, analizlerin raporlanması ve sunumu, Stratejik Plan Süreci içerisinde farklı konularda önerilerde bulunmak amacı ile birimlerde görevli personellerden oluşmaktadır. Planın sahiplenilmesi için katılımcı bir yaklaşım belirlenmelidir. Ortak akıl ile herkesin görüşünün alınması ve plana destek vermesi planın sağlıklı bir şekilde yapılması ve uygulanabilmesi için oldukça önemlidir. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 8

9 MEVCUT DURUM ANALİZİ Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan durum analizi, kuruluşun NEREDEYİZ? sorusuna cevap verir. Kuruluşun geleceğe yönelik amaç, hedef ve stratejiler geliştirebilmesi için öncelikle, mevcut durumda hangi kaynaklara sahip olduğunu ya da hangi yönlerinin eksik olduğunu, kuruluşun kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmeleri değerlendirmesi gerekir. Bu analiz, kuruluşun kendisini ve çevresini daha iyi tanımasına yardımcı olarak stratejik planın sonraki aşamalarından daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır. KURUM İÇİ ANALİZ Kurum içi analiz, kuruluşun mevcut durumunu ve geleceğini etkileyebilecek, iç ortamdan kaynaklanan ve kuruluşun kontrol edebildiği koşulların ve eğilimlerin incelenerek güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesidir. Belirleme kurum çalışanlarımıza dağıtılan iç paydaş anketinin değerlendirilmesiyle yapılmaktadır. DIŞ ÇEVRE ANALİZİ Dış çevre analizi, kuruluşun kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin incelenerek, kuruluş için kritik olan fırsat ve tehditlerin belirlenmesidir. İç paydaşların katılımıyla belirlenen kurum içi analiz benzer anket uygulması kurum dışı kurum kuruluş ve sivil toplum kuruluşları için de yapılmaktadır. Dış paydaş analizi daha kapsamlı ve stratejik planımız için daha nesnel olabilmektedir. PAYDAŞ ANALİZLERİ Paydaş, kuruluşun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kuruluştan doğrudan veya dolaylı, olumlu yada olumsuz yönde etkilenen veya kuruluşu etkileyen kişi, grup veya kurumlardır. Paydaşlar, iç ve dış paydaşlar ile müşteriler olarak sınıflandırılabilir. Paydaş analizi, kuruluşun hedef kitlesi ve kuruluş faaliyetlerinden olumlu/olumsuz yönde etkilenenlerin, ilgili tarafların analizidir. SWOT (GZFT) ANALİZİ SWOT (GZFT) Analizi, kuruluşun kendisinin ve kuruluşu etkileyen koşulların sistematik olarak incelendiği bir yöntemdir. Bu kapsamda, kuruluşun güçlü ve zayıf yönleri ile kuruluş dışında oluşabilecek fırsatlar ve tehditler belirlenir. Bu analiz stratejik planlama sürecinin diğer aşamalarına temel teşkil eder. S G Güçlü Yönler Güçlü yönler kuruluşun amaçlarına ulaşması için yararlanılabileceği olumlu hususlardır. Kurum İçi Analiz W Z Zayıf Yönler Zayıf yönler ise kuruluşun başarılı olmasına engel teşkil edebilecek eksiklikler, diğer bir ifadeyle, aşılması gereken olumsuz hususlardır. Kurum İçi Analiz O F Fırsatlar Fırsatlar, kuruluşun kontrolü dışında gerçekleşen ve kuruluşa avantaj sağlaması muhtemel olan etkenler ya da durumlardır. Dış Çevre Analizi T T Tehditler Tehditler ise, kuruluşun kontrolü dışında gerçekleşen, olumsuz etkilerinin engellenmesi veya sınırlandırılması gereken unsurlardır. Dış Çevre Analizi 9

10 . 2.KURUMSAL YAPI, YETKİ ve LUKLAR 2.1 Tarihçe İlçenin Tarihi: Antik çağda Psidia sınırları içinde yer alan ve Pamphylia ya komşu olan yöre Makedonya, Roma ve Bizans yönetimlerinden sonra 12. yüzyılda Anadolu Selçuklularının eline geçti. Stanos adıyla anılan ve Tekeoğullarının merkezlerinden olan yerleşme, daha sonra Hamidoğullarının yönetimide girdi. 16. yüzyılda da Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katıldı ve İstanos adıyla anılmaya başlandı. Teke sancağına bağlı olan İstanos II. Beyazid in (Yıldırım Beyazıt) oğlu Korkud un ( Korkud Çelebi, Osmanlı şehzadesi, d: 1470 Amasya, ö: 1513 Kütahya) burada sancak beyliği yapmasından dolayı zamanla Korkudili veya Korkudeli olarak anıldı da Nahiye olan yerleşme 1915 te Korkuteli ismiyle İlçe ve Belediye yapıldı. Osmanlı döneminde kışlık yerleşim alanı olarak kullanılan Alaeddin Mahallesinin 1) adı Anadolu Selçuklu hükümdarı Sultan Alaeddin e dayanır. Kentin 3 km batısındaki Alaeddin Camisi, I. Keykubad tarafından yaptırılmıştır. Günümüze yalınıca minaresi ve kapısı ulaşan caminin yazıtında Kuyucu Murad Paşa tarafından tekrar yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Bu camiye çok yakın olan Emir Sinaneddin Medresesi ise 1319 da Hamidoğulları tarafından yaptırılmıştır. İlçedeki tarihsel kalıntılardan en önemlisi ise Güllük Dağı Milli Parkı içindeki Termessos kentidir. 10

11 2.2 Yönetim ve Organizasyon Yapısı 11

12 2.2.1 Yönetim ve İdari Birimlerin Görevleri A) Belediye Başkanının görev ve yetkileri 5393 sayılı Belediye Kanunun 37. ve 38. Maddelerinde hüküm altına alınmıştır. Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilir. Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz. Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) Meclise ve encümene başkanlık etmek. e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. j) Belediye personelini atamak. k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. l) Şartsız bağışları kabul etmek. m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak. B) Belediye Meclisinin görev ve yetkileri 5393 sayılı Belediye Kanunun 17. ve 32. Maddelerinde hüküm altına alınmıştır. İkincil mevzuat olarak kanunun 19. Maddesine dayanılarak hazırlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. b) Bütçe ve kesinhesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/ /29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. d) Borçlanmaya karar vermek. e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. g) Şartlı bağışları kabul etmek. h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. 12

13 n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek. s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek. C) Belediye Encümeninin görev ve yetkileri 5393 sayılı Belediye Kanunun 34. Maddesinde hüküm altına alınmıştır. a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek İdari Birimlerin Görevleri YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kalem hizmetlerinin yerine getirilmesi; Belediyemize gelen tüm evrak giriş ve çıkışlarını kayıt altına alınması, Yürürlüğe giren ilgili Yasa, Yönetmelik, Tüzük ve Genelgelerin takibini yaparak yayınlanan belgelerin Başkanlığımız birimlerine dağıtımının sağlanması, Vatandaşın istek, öneri ve şikâyetlerine ilişkin dilekçelerinin kabul edilmesi, konularına göre ilgili birimlere dağıtılması, Müdürlüklerden Belediye dışına giden tüm yazı ve tebligat evraklarının zimmet ile teslim edilmesi, Asker ailesi başvurularını kabul ederek, dosyalarının hazırlanması, Encümene sevkinin sağlanması, Başkanlık Makamınca Belediye Encümenine sevk edilen evrakların kaydını alarak, Encümen gündeminin hazırlanması ve Belediye Encümenince alınan kararların yazım, yayım ve ilgili birim mercilerine dağıtımının sağlanması, Belediye Meclisince yapılan toplantıların tutanak ve dökümünün yapılması, Kesinleşen Meclis kararlarının süresi içerisinde Mülki Amirliğe gönderilmesi, Alınan Meclis kararlarının halka duyurulmasının ve ilgili birimlere dağıtımının sağlanması, 5393 sayılı Yasa ile diğer Yasa ve Yönetmelikler ile verilen görevlerinin yerine getirilmesi, Özel kalem, kültür ve sosyal hizmetler görevinin yerine getirilmesi, Başkanlık makamı tarafından verilen görevlerin yapılması, bunlara ait yazışmaların yürütülmesi, dosyalanması ve muhafaza edilmesi, Başkanlık makamının emir ve direktiflerinin birimlere ulaştırılması, takip edilmesi ve sonuçlandırılmasının sağlanması, Vatandaş, kurum ve kuruluşlardan gelen Belediye Başkanı ile görüşme isteklerini takip ederek randevu taleplerinin karşılanması, 13

14 Başkanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmelerin düzenlenmesi, bunlara ait önemli not ve tutanakların tutulması, Belediye Başkanının katılmadığı organizasyonlara Başkanlık Makamı adına mesaj, çelenk ya da çiçek gönderilmesi, Belediye Başkanının ağırlama, kutlama, tören, açılış, panel vb. törenlerin; konferans, seminer, toplantı gibi faaliyetlerin organize edilmesi, işlemlerinin yapılması, Basın ve medyada çıkan Belediye ile ilgili haberlerin takibi, cevaplandırılması ve arşivlenmesi, Maddi durumu yetersiz olan üniversite öğrencilerine yönelik eğitim yardımında bulunulması, Başkanlık binası odacılık hizmetlerinin yapılması, Personel hizmetlerinin yerine getirilmesi, Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu ve bunlara ek kanunlar, yönetmelikler ve tüzüklerin belediyelere vermiş olduğu yetki çerçevesinde, Belediye Başkanımızın direktifleri doğrultusunda, Kurumun insan gücü planlaması ve politikası konusunda çalışmalar yapar, hizmet üretim gücünü ve hizmet kalitesini arttırarak, ideal kadrolu personel oluşturur. Belediyemiz bünyesinde işçi, memur veya sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin SGK işlemlerini yapar, Tüm çalışanların emeklilik işlemine kadar değişen bütün özlük sürecini yürütür ve özlük dosyalarını saklar. Çalışanların izin, rapor veya ücretsiz izin taleplerinin değerlendirmesini sağlar, gerekli yazışmalarını yaparak izin durumlarını takip eder ve raporlar. Lise, yüksekokul, üniversite öğrencilerinin staj başvurularını değerlendirerek, kabul eder ve eğitimlerine göre kurum içerisinde birimlere yönlendirerek koordinasyonu sağlar. İşe geliş gidişlerin takibi, işlenmesi ile memur ve işçi disiplin kurullarını oluşturarak, işlemlerinin takibi ve verilen cezaları raporlar ve sicillere işler. Memur sicil dosyalarını tutar ve mal bildirimlerini kontrol edip saklar. Yasa ve Yönetmeliklerce verilmiş görevler doğrultusunda gerekli kurulları oluşturur. Belediye bünyesinde çalışan personelin moral güçlerinin ve performanslarının yükselmesi için gezi, eğitim, kültür sanat etkinlikleri ile birlikte personelin insan gücünün geliştirmesine katkı verecek hizmet içi eğitimleri yapar ve yaptırır Sayılı Yasa ile diğer yasa, yönetmelikler ve Belediye Başkanı tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesi, Hizmetlerini yerine getirmek üzere görevlidir. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Belediyenin Analitik Bütçesini hazırlamak, Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verilerin toplanması ve değerlendirilmesi, Belediyenin Kesin Hesabı ile malî istatistiklerin hazırlanması ve Sayıştay'a gönderilmesi, Belediyemizin Birimlerinin harcamalarının düzenli ve mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi, Belediyemize ait ücret, maaş, tazminat, ödenek, ikramiye, fark ve sosyal yardımları Yasalar, Yönetmelikler, sözleşmeler, kararlar ile sağlanan diğer haklar ve bunlardan yapılacak kesintiler, Yasal mevzuata uygun olarak süresinde hesaplanması; Tetkiklerini yaparak ve onaylayarak 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun öngördüğü şekilde eki belgeleri ile ödeme emri belgesine bağlı olarak ilgili muhasebe hesaplarına alınması sağlanarak ödemelerinin gerçekleştirilmesi, İller Bankası'ndan alınan kredinin düzenli bir şekilde ödenmesinin sağlanması Belediye birimlerinin her türlü ödemelerinin gerçekleştirilmesi, Diğer kurumlardan gelen yazışmalara cevap verilmesi, Belediyemizin adına toplanan tahsilâtları kasada biriktirerek, gün sonunda bankalar hesabımıza aktarılmasının sağlanması, Yılsonu dönem işlemlerinin yapılması, İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasının koordine edilmesi ve sonuçlarının konsolide edilerek çalışmalarının yürütülmesi, 14

15 İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlanması ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunun izlenmesi ve değerlendirilmesi, Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlanması ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesinin sağlanması, Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi, Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunun hazırlanması, İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerinin düzenlenmesi, İdarenin yatırım programının hazırlanmasının koordine edilmesi, uygulama sonuçlarının izlenmesi ve yıllık yatırım değerlendirme raporunun hazırlanması, İdarenin, diğer idareler nezrinde takibi gereken malî iş ve işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgilerin sağlanması ve danışmanlık yapılması, Ön malî kontrol faaliyetinin yürütülmesi, İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmaların yapılması, Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevlerin yapılması, 5393 Sayılı Yasa ile diğer yasa, yönetmelikler ve Belediye Başkanı tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesi, Hizmetlerini yerine getirmek üzere görevlidir. Emlak Şefliği 2464 sayılı Belediye Kanunu gereği hazırlanan ve Belediye Meclisimizce kabul edilen gelir tarifesine uygun olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer gelirlerin tahakkuk, tahsilât ve takip işlemlerinin yapılması, Belediyemize ait taşınmazların sözleşmelerinin, tahakkuk ve tahsilât işlemlerinin takip edilmesi, 3194 sayılı imar kanununa aykırı olarak yapılmış olan inşaatlara yasanın 40, 41, 42. maddelerine göre İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tutulan zabıtlara istinaden çıkan Encümen Kararı ile kesinleşmiş olan cezaların tahsilâtının yapılması, İlgili Kanunlar gereği kesilen para cezalarının mükellef sicillerine tahakkuk ettirilerek tahsilâtının yapılması, İmar ve şehircilik Müdürlüğünden gönderilen inşaat ruhsatı bedellerinin tahsilâtının yapılması, Tahsili yapılamayan alacakların evrak bazında hukuki çerçeve içerisinde işlemlerinin tamamlanmasından sonra icra ve haciz işlemleri için servise intikal eden mükellefleri takibe alarak gecikme faizleriyle birlikte 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu gereğince tahsilâtının yapılması, Belediyemizin posta çeki hesabına yatırılan şehir içi ve şehir dışındaki mükelleflerimizin vergi ödemelerinin mükelleflerin ilgili hesaplarına tahsilâtlarının yapılması, Emlak, Çevre Tüketim Vergisi ile ilgili mükellefiyet oluşturulması ve mükellefiyet sonlandırılması, Kaymakamlık bünyesinde Soysal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından gönderilen, yeşil kart işlemleri için gelen kişilerin gayrimenkulünün olup olmadığının araştırılması, 1319 sayılı Emlak vergisi Kanunun 8. maddesi uyarınca vergi indirimlerinin yapılması, Emlak ve Çevre Tüketim Vergisi bildiriminde bulunmayan veya eksik bildirimde bulunan mükelleflerin tespitinin yapılarak reysen tarh ve tahakkukunun yapılması, Kamu kurum ve kuruluşlarından gayrimenkul araştırması ile ilgili gelen yazılara cevap verilmesi, Tapu dairelerine gayrimenkullerle ilgili rayiç değerinin bildirilmesi, Belediye gelirler kanununun maddelerine istinaden ilan ve reklam vergisinin tarh ve tahakkuk ettirilmesi, Belediye gelirler kanununun maddelerine istinaden eğlence vergisinin tarh ve tahakkuk ettirilmesi, Belediye gelirler kanununun maddelerine istinaden işgal harcı tarh ve tahakkuk ettirilmesi, 15

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı. 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 16

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve 1 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. 2 Değerli Didimliler;

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki,Görev ve Sorumluluklar 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler 10 1- Fiziksel Yapı 10 2- Örgüt Yapısı 15 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014. 1 S a y f a

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014. 1 S a y f a GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1 S a y f a TAKDİM Gaziosmanpaşa ilçemizi iki dönemdir sizlerle birlikte yönetmekteyiz. 2004-2009 yılları arasında Gaziosmanpaşa geleceğe yürüyor sloganı

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Konyaaltı Belediye Başkanlığı 01 YILI 01 YILI 01 YILI Kendiniz için değil millet için elbirliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.. M.Kemal ATATÜRK 1 01 YILI 01 YILI 01 YILI 01 YILI İÇİNDEKİLER

Detaylı

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve

Detaylı

www.gaziosmanpasa.bel.tr GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ / STRATEJİK PLAN 2015-2019 STRATEJiK PLAN

www.gaziosmanpasa.bel.tr GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ / STRATEJİK PLAN 2015-2019 STRATEJiK PLAN www.gaziosmanpasa.bel.tr STRATEJiK PLAN 05-09 BAŞKAN SUNUMU Kıymetli Gaziosmanpaşalılar, Saygıdeğer Meclis Üyelerimiz, Hizmetinde bulunmak şerefine nail olduğumuz Gaziosmanpaşa nın geleceğini birlikte

Detaylı

Web: www.bornova.bel.tr Adres: Fevzi Çakmak Caddesi No: 38 Bornova / İzmir Tel: 0 (232) 999 29 29 / 999 19 19

Web: www.bornova.bel.tr Adres: Fevzi Çakmak Caddesi No: 38 Bornova / İzmir Tel: 0 (232) 999 29 29 / 999 19 19 Bornova Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile 16.10.2014 tarih ve 198 sayılı karar ile kabul edilmiştir. Bu kitabın tüm yayın hakları, elektronik ortamlar

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Selçuklu Yükseliyor... I - GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon B - Yetki, Görev ve Sorumluklar C - İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Teşkilat Yapısı

Detaylı

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim,

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, 2 Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, Bergama Belediyesi olarak amacımız daima halkımızın huzur ve mutluluğunu gözeterek önceliği insana ve çevreye veren yönetim anlayışımızla,

Detaylı

Millete efendilik yoktur, hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur, hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Millete efendilik yoktur, hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Değerli Hemşehrilerim; Bugün, gücünü ve cesaretini geçmişten alan, yerelle evrenseli, tarihle bugünü eşzamanlı olarak

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1 0 Değerli Hemşehrilerim, 2009 da göreve başlarken insanımız kadar, medeniyetimiz kadar güzel bir şehir imar etmek için, tam kadro Çorum un hizmetinde olacağız demiştik. Hemşehrilerimizin teveccühüyle göreve

Detaylı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı SELÇUKLU BELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU 9 sayılı Belediye Kanunu nun. Maddesi ile 8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun. Maddeleri gereği Belediyemizin Yılı Raporunu kamuoyunun bilgisine

Detaylı

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No Üst Yönetici Sunuşu 1 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 9 C- İdareye İlişkin

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 2 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ekim 2014 (Meclis) 2015 Yılı Avcılar Belediyesi Performans Programı BAŞKAN SUNUŞU AVCILAR BİR DÜNYA KENTİ OLACAK Değerli Meclis Üyeleri ve

Detaylı

DERİNCE BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLAN TASLAĞI

DERİNCE BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLAN TASLAĞI DERİNCE BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2 DERİNCE BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER BAŞKAN DAN 3 YASAL DAYANAK 4-5 STRATEJİK PLANLAMA AŞAMASINDA UYGULANAN YÖNTEM 5-6 DERİNCE İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Detaylı

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Mart 2014 Sayfa 1 / 74 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 SUNUŞ:...3 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyonumuz....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4-8

Detaylı

İLETİŞİM BİLGİLERİ ADRES: Meram Belediyesi. Vatan Cad. Büyükşehir Belediye Sarayı Kat 1 / 127 Selçuklu/KONYA TELEFON: Başkanlık

İLETİŞİM BİLGİLERİ ADRES: Meram Belediyesi. Vatan Cad. Büyükşehir Belediye Sarayı Kat 1 / 127 Selçuklu/KONYA TELEFON: Başkanlık İLETİŞİM BİLGİLERİ ADRES: Meram Belediyesi Vatan Cad. Büyükşehir Belediye Sarayı Kat 1 / 127 Selçuklu/KONYA TELEFON: Başkanlık Telefon:+90.332.221 14 00-1915 Faks :+90.332.235 02 69 E-POSTA: Bilgi Edinme

Detaylı

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı olması idealinin belkemiğidir. İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER I.A. MİSYON VE VİZYON... 5 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Seyhan Belediyesi Stratejik Planı 2010-2014

Seyhan Belediyesi Stratejik Planı 2010-2014 0 İÇİNDEKİLER Sayfa 1.SEYHAN BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU 2 2.SEYHAN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONU 3 3.STRATEJİK PLANLAMA TEMEL KAVRAMLAR.. 4 4. STRATEJİK PLAN HUKUKİ DAYANAK.... 6 5.SEYHAN BELEDİYESİ

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012

PERFORMANS PROGRAMI 2012 TAKDİM Ülkemizdeki kamu yönetiminin etkinliği ve verimliliği açısından önemli bir dönüşüm sağlayan stratejik yönetim anlayışı ve bu anlayışla birlikte hayata geçirilen plan ve programlar, belediyemiz tarafından

Detaylı

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 001 Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 Sayfa İÇİNDEKİLER No BAŞKAN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER..

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 08.04.2009 tarih ve 32 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Özel idareler ve belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda hayat ucuzluğunu sağlayacak uygun önlemler almalı ve yetkilerini tam kullanmalıdırlar.

Özel idareler ve belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda hayat ucuzluğunu sağlayacak uygun önlemler almalı ve yetkilerini tam kullanmalıdırlar. Özel idareler ve belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda hayat ucuzluğunu sağlayacak uygun önlemler almalı ve yetkilerini tam kullanmalıdırlar. (1 Kasım 1937, 3. Yasama Yılı Meclis Açılış Konuşması ndan)

Detaylı

MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI. KOORDİNATÖR: Mali Hizmetler Müdürlüğü Stratejik Planlama Birimi

MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI. KOORDİNATÖR: Mali Hizmetler Müdürlüğü Stratejik Planlama Birimi T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2014 PERFORMANS PROGRAMI MALİ YILI KOORDİNATÖR: Mali Hizmetler Müdürlüğü Stratejik Planlama Birimi 2 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

SUNUŞ. Aliağa güzel olan her şeye layık. Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı

SUNUŞ. Aliağa güzel olan her şeye layık. Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı SUNUŞ Aliağa güzel olan her şeye layık. 18 Bin 301 hanede yaşayan 50 bini aşan nüfusumuz ile kocaman bir aileyiz. Sanayisi, limanları OSB si ve diğer dinamikleriyle hızla büyüyen ve gelişen ilçemiz Aliağa

Detaylı