SULAR Tu ba Evrim MADEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SULAR Tu ba Evrim MADEN"

Transkript

1 Çank r Karatekin Üniversitesi Uluslar aras Avrasya Strateji Dergisi 1(1): TÜRK DI POL T KASINDA SUR YE ÖRNE LE SINIRA AN SULAR Tu ba Evrim MADEN ÖZET Ortado u gibi su kaynaklar n n s n rl oldu u bölgelerde, k y da ülkelerin s n ra an sulardan faydalanmas söz konusu ülkelerin ili kilerini do rudan etkilemektedir. Hatay sorunu, So uk Sava Dönemi, Adana Mutabakat, ABD nin Irak müdahalesi ve Mart 2011 sonras nda Arap Bahar etkisiyle Suriye de meydana gelen olaylar, Türkiye-Suriye ili kilerinde önemli dönüm noktalar d r. F rat-dicle havzas ve Asi havzas nda k y da olan Türkiye ve Suriye nin ikili ili kileri söz konusu sular n kullan m ndan etkilenirken, bu sular n kullan m Ortado u nun de i en dengelerinden ve her iki ülkeye de olan yans malar ndan etkilenmektedir. S n ra an su kaynaklar iki ülkenin ili kilerinde baz dönemlerde çat ma nedeni olabilirken, baz dönemlerde de i birli i için önemli bir araç rolü üstlenmektedir. S n ra an su politikalar nda her zaman i birli ine odaklanan Türkiye, Suriye ile ili kilerinde de i birli ini benimseyen bir politika izlemi tir. Anahtar Kelimeler: F rat-dicle havzas, Asi Havzas, Türkiye, Suriye, s n ra an sular, i birli i, çat ma TRANSBOUNDARY WATERS IN TURKISH FOREIGN POLICY : SYRIAN CASE ABSTRACT In the regions where water resources are limited such as the Middle East, the use of transboundary waters directly affects the relations between the riparian countries. The Hatay problem, cold war period, Adana Agreement, the U.S. intervention in Iraq, and the Arab Spring affecting Syria after March 2011 are important milestones in Turkey-Syria relations. While the use of transboundary waters affects Turkey-Syria relations that are riparian to each other in Euphrates-Tigris basin and Orontes basin, it is also directly affected by the changing balances of the Middle East and its effects on these two countries. While the water resources that carry an important role in the relations between the two countries might lead to conflict in certain periods, it might also serve as an instrument for cooperation in some periods. Turkey, which always considers cooperation as a solution for transboundary water policies, adopted cooperation as the main goal in its relations with Syria as well. Keywords: Euphrates-Tigris Basin, Asi Basin, Turkey, Syria, transboundary waters, cooperation, conflict Dr., ORSAM (Ortado u Stratejik Ara t rmalar Merkezi)- Su Ara t rmalar Program, 89

2 Giri Su kaynaklar n n gün geçtikçe azalmas son 20 y ld r dünya gündeminde yerini s kça almaktad r. Nüfusun artmas, iklim de i imi, insan faaliyetler, sanayinin ve teknolojinin geli mesi, gün geçtikçe ehirlerin büyümesi su kaynaklar n etkilemektedir. Yerküre nin 4/3 ü sularla kapl d r ve toplam su miktar 1,4 milyar km 3 dür. Fakat dünya üzerinde var olan suyun yüzde 97,5 i tuzlu su olarak deniz ve okyanuslarda muhafaza edilmektedir. Geriye kalan yüzde 2,5 luk miktar ise tatl su miktar na tekabül etmektedir. Tatl suyun yüzde 68,7 si buzullarda, yüzde 30,1 i yeralt sular nda ve geriye kalan miktar ise atmosferde, toprakta ve di er ortamlarda depolanmaktad r. Tatl su, miktar n n az olmas n n yan nda dünya üzerinde e it bir da l ma sahip de ildir. Dünya da baz bölgelerde su miktar aç s ndan bolluk ya an rken, baz bölgelerde özellikle yar kurak-kurak bölgelerde su s k nt s ya anmaktad r. Dünya üzerinde 263 ten fazla nehir birden fazla ülkenin s n rlar içerisinden geçmektedir ve s n ra an özelli e sahiptir. Dünya nüfusunun %40 n ndan fazlas do rudan s n ra an sulara ba ml d r. Bu nedenle günümüzde su sorunu yaln zca bir ülkenin sosyal yap s n veya ekonomisini etkileyen bir konu olmaktan ç km art k ayn havza içinde yer alan ülkelerin d politikalar n etkileyen önemli bir unsur haline de gelmi tir. Su, Türkiye nin de içerisinde bulundu u Ortado u gibi su kaynaklar n n k s tl oldu u bölgelerde, devletler için hayati bir konu haline gelmi tir 1. Türkiye nin tatl su kapasitesi incelendi inde Türkiye nin ortalama y ll k ya oran 643 mm dir. Bu rakam y lda ortalama 501 milyar m 3 suya kar l k gelmektedir. Bu miktar n 158 milyar metreküpü yüzey suyu olarak akarsulara ve göllere kat lmaktad r. 69 milyar metreküpü yeralt sular n beslerken, 274 milyar metreküpü toprak, su yüzeyleri ve bitkilerden buharla makta ve atmosfere geri dönmektedir. Ekonomik ve teknik artlar göz önüne al nd nda ise Türkiye nin kullan labilir su miktar y ll k olarak ortalama 112 milyar metreküp olarak kar m za ç kmaktad r 2. Türkiye, hidrolojik özellikleri do rultusunda 25 havzaya ayr lm t r. Havzalarda ortalama toplam y ll k ya miktar 186 milyar metreküptür. Türkiye su potansiyelinin yüzde 28,4 üne sahip olan F rat ve Dicle Havzas gerek yüzölçümü gerek sahip oldu u su potansiyeli ile en büyük havzad r ve ülke s n rlar n a maktad r. Di er s n ra an havzalar ise, kuzeyden güneye do ru Çoruh Nehri Havzas, Aras Nehri Havzas, Asi Nehri Havzas ve bat da Meriç Nehri Havzas d r. Söz konusu havzalar s n ra an özellikleri dolay s yla Türkiye nin kom u ülkeler ile ili kilerinde de önemli bir yere sahiptir 3. F rat-dicle Havzas, konumu ve k y da lar nedeniyle su çal malar nda ele al nan önemli havzalardan biridir. F rat ve Dicle havzas n n sular, Türkiye ile havza k y da ülkeleri olan Suriye ve Irak la ili kilerini ekillendirirken önemli bir rol oynamaktad r. Özellikle Irak n 2003 y l ndan 2011 y l n n sonuna kadar i gal 1 Peter H.Gleick, Water and Conflict; Fresh Water Resources and International Security, International Security, Vol.18, No.1, (Summer 1993), s DS, Su ve DS, DS, Ankara, A.g.e 90

3 alt nda olmas nedeniyle suyla ilgili ili kilerde son y llarda Suriye ön plana ç km t r. Suyun özellikle 1950 lerden sonra kilit rol ald Türkiye-Suriye ili kilerinde Hatay meselesi, So uk Sava dönemi, 1998 y l nda imzalanan Adana Mutabakat ve sonras, 2000 y l nda Haf z Esad n vefat ve yerine Be ar Esad n geçmesi, 2003 y l nda ABD nin Irak müdahalesi ve Mart 2011 den günümüze devam eden Suriye de halk ayaklanmalar, Türkiye ve Suriye ili kilerinin geli imini belirleyen dönüm noktalar d r 4. F rat-dicle Havzas nda Kriz Dönemleri Türkiye, Suriye ve havzan n di er k y da Irak aras nda 1950 l y llara kadar bölge sular ile ilgili olarak herhangi bir gerginlik veya ikâyet geli memi tir. Ancak, 1950 li y llardan itibaren Türkiye ve Suriye nin F rat nehri sular ndan faydalanmak üzere projeler yapmaya ba lamas ile süregelen bu durum de i ime u ramaya ba lam t r 5. Asl nda 1950 li y llarda Suriye öncelikle Asi nehri havzas nda hektar batakl k alan n drene edip, sulu tar m için uygun bir alana dönü türme amac yla Ghap Projesini 6 yapmay planlam t r. Ayn dönemde, Türkiye de 1954 y l nda ülkenin tüm su kaynaklar n n plânlanmas, yönetimi, geli tirilmesi ve i letilmesinden sorumlu DS yi kurmu tur. Türkiye 1965 y l nda, 1975 y l nda tamamlanacak olan Keban Baraj n yapmaya ba larken, Suriye de 1968 y l nda Tabka baraj n yapmaya ba lam t r 7. Havzada ya anan ilk kriz de bu dönemde meydana gelmi tir. Türkiye ve Suriye, 1960 larda ayn dönemlerde in a etmeye ba lad Keban ve Tabka barajlar n n dolumu a amas nda Irak, su s k nt s çekti ini iddia etmi ve bu durumda Suriye yi sorumlu tutmu tur. Bu durum, Suriye ve Irak aras nda gerilime neden olmu tur 8. Ülkeler aras nda ikili ve üçlü görü meler, Suriye nin 1961 y l nda F rat Projesinin Genel Kurumunu kurmas ile ba lam t r y l nda ilk Türkiye-Suriye ikili görü mesi gerçekle mi tir. Bu görü me sadece F rat havzas verilerinin payla m ile ilgilidir. ki k y da ülke tekrar 1964 y l nda bir araya geldi inde F rat sular n n hakça ve makul kullan m için Ortak Teknik Komite (OTK) kurulmas na 4 Tu ba Evrim Maden, Türkiye-Suriye li kilerinde Suyun Rolü, Ortado u Analiz, Kas m 2011, Cilt3, say 35, s Hilal Elver, Peaceful Uses of International Rivers, Transnational Publications, NY, 2002, s Dante A.Caponera, Legal Aspects of Transboundary River Basins in The Middle: The Al Asi (Orontes), The Jordanand The Nile. Natural Resources Journal, XXLIII No:3, Summer 1993, s Ay egül Kibaro lu ve Waltina Scheumann, Euphrates-Tigris River System: Political Rapprochement and Transboundary Water Cooperation, 2011,s A.g.e. 91

4 karar vermi lerdir. Bu toplant da, bu komiteye üçüncü k y da Irak n da kat lmas karar verilmi tir. Bu ilk toplant 1965 y l nda yap lm t r. Bu toplant da Türkiye, Suriye ile k y da oldu u tüm sular içeren bir anla ma yapma iste ini dile getirmi tir. Hatay kendi s n rlar içinde kabul eden Suriye, Asi nehrini de içeren bu anla may imzalamam t r. Irak ta Dicle nehrini konu mak istemeyince toplant lar bloke olmu tur Aral k 1980 tarihinde Ortak Ekonomik ve Teknik birli i nin ilk toplant s nda bir araya gelen Türkiye ve Irak, havza sular n n tart lmas ve k y da lar aras nda su sorununu ortadan kald rmak amac yla Ortak Teknik Komite yi kurmu lard r. Suriye söz konusu komiteye, 1983 y l nda kat lm t r. OTK çerçevesinde, y llar aras nda toplam 22 toplant düzenlenmi tir 10. Türkiye Keban Baraj n n tamamlanmas n n ard ndan 1976 y l nda Karakaya Baraj n n in as na ba lam t r y l nda in as biten Karakaya baraj n n yap m a amas nda Dünya Bankas na kredi için ba vuran Türkiye tek tarafl olarak Dünya Bankas na, Türkiye-Suriye s n r nda F rat nehrinden saniyede 500 metreküp su b rakaca n taahhüt etmi tir y l nda Türkiye, Suriye ve Irak a F rat-dicle havzas s n ra an sular n n hakça, makul ve optimum kullan m n içeren Üç A amal Plan teklifinde bulunmu tur. Üç A amal Plan, toprak ve su kaynaklar n n ortak envanter çal malar yap lmas n ve sektörlere göre su ihtiyaçlar n n belirlenmesini ve bu do rultuda tahsisinin yap lmas n kapsamaktad r. Bu plan, Suriye ve Irak taraf ndan reddedilmi tir y l nda Türkiye, Suriye ile iki protokol imzalam t r. mzalanan protokollerden bir tanesi güvenlik ile ilgili olup, Suriye nin PKK ya verdi i deste e son vermesi hakk ndad r. Di er protokol ise Türkiye nin, nihai bir anla maya kadar y lda ortalama 500metreküp/sn suyu Türkiye-Suriye s n r nda b rakmas n içermektedir. Bu protokol sonras nda Suriye ve Irak, 1990 y l nda Türkiye taraf ndan b rak lan ortalama y ll k 500 metreküp/sn suyun yüzde 58 ini Irak n kullan m na b rakan bir anla ma imzalam t r protokolü sonras nda devam eden 10 y l k süre içerisinde Suriye, PKK ya verdi i deste i geri çekmemi tir 12. So uk Sava dönemi Türkiye ve Suriye ili kilerini do rudan etkileyen dönemlerden biri olmu tur. Su ve güvenlik konular ayn zamanda iki ülkenin iç politikalar ndan da etkileyen bir boyut kazanm t r. Özellikle tar m n ulusal kalk nma politikas içinde ülke rejiminin önemli bir parças olmas nedeniyle su konusu Suriye için sadece teknik bir konu olmam, kimlik, kendi kendine yeterlilik, ba ms zl k, Arap milliyetçili i ile ili kilendirilmi tir. Türkiye, özellikle F rat-dicle havzas nda ba latt su geli tirme projelerini, refah ve geli im düzeyinin di er 9 H.Elver, s Ali hsan Ba, Turkey s Hydropolitics of the Euphrates-Tigris Basin, International Journal of Water Resources Development, 13:4, s.199, s Ay egül Kibaro lu, Olcay Ünver, An Institutional Framework for faciliating cooperation in the Euphrates-Tigris River Basin, International Negotiation, vol.5, no:2, 2000, s A.. Ba,. s

5 bölgelerle e it olmad Güneydo u Anadolu Bölgesi için bir yat r m olarak de erlendirmi tir. Bu amaçla GAP ayn zamanda bir sürdürülebilir kalk nma projesine dönü mü tür. Güvenlik iki ülkenin iç politikalar n n öncelikli konusu haline gelmi ve Türkiye nin Suriye ile ili kilerinde PKK olumsuz rol oynam t r ler ve 1990 larda meydana gelen hem küresel hem de bölgesel sistemde meydana gelen geli meler Türkiye-Suriye ili kilerini etkilenmi tir. Özellikle 1990 larda Suriye nin yak n ili kiler içerisinde oldu u SSCB nin da lmas ile Suriye kendini dezavantajl bir konumda bulmu tur lar ile birlikte su Arap- srail bar sürecinin de bir konusu olmaya ba lam t r. Türkiye nin iste inin d nda F rat sular srail-suriye su sorununun merkezine çekilmeye ba lam t r. Türkiye, birbiri ile hidrolojik ba lant s olmayan birbirinden farkl iki havza sular n n birbiri ile ili kilendirilmesini reddetmi tir 14. F rat-dicle havzas nda ya anan di er bir önemli kriz ise, 1990 larda Atatürk Baraj n n dolum a amas nda ya anm t r. Türkiye 13 Ocak 1990 tarihinde in as biten Atatürk Baraj n n doldurmas s ras nda F rat nehri debisi azalm t r. Türkiye,1989 y l Kas m ay nda k y da lar Suriye ve Irak a teknik detaylar ve söz konusu dönemdeki mevcut su miktar ve telafi edilme sürecini aç klam t r. Baraj üç hafta içinde dolmas na kar n, sulama yap lmayan ve suya en az ihtiyaç duyulan Ocak ay nda Suriye ve Irak ikâyetlerine devam etmi tir 15. Türkiye nin 1996 y l nda F rat nehri üzerinde Birecik baraj n n in as na ba lamas havzada ya anan bir di er krizdir. Söz konusu Birecik Baraj, su miktar n etkilemeden sadece pik dönemlerde Atatürk Baraj ndan b rak lan suyu regüle etmek için in a edilmi tir. Birecik baraj n n F rat nehri sular n n kalite ve miktar n etkileyece ini belirterek, Suriye ve Irak, baraj n yap m na itiraz etmi ler ve Türkiye nin baraj projelerine verilecek finans n kesilmesi ve Birecik Baraj n in a edecek Avrupa irketlerinin boykot edilmesi için Arap Ligi ne ba vurmu tur Adana Mutabakat Sonras Meydana Gelen Geli meler 1990 lar n ortas nda PKK n n terör faaliyetlerinin artmas ile Türkiye, Suriye ye kar PKK hakk nda sert bir tutum sergilemi tir y l nda Türkiye, Suriye ye PKK ya sa lad destek ile ilgili tezkere göndermi ve devam nda sorunun çözümü için diplomatik çözüm geli tirmeye çal m fakat istedi i sonuca ula amam t r. 30 Eylül 1998 tarihinde Ulusal Güvenlik Konseyi, Suriye ye kar bir eylem plan imzalad. S n r boyunca asker seferber edildi. Cumhurba kan Süleyman Demirel Meclis aç l konu mas nda Türkiye nin bu konuda sabr kalmad n ve Suriye nin PKK ya verdi i deste in sonuçlar n ya amak zorunda olaca n belirtmi tir. Bir hafta sonra Türk Hükümeti, Suriye Hükümetine son bir 13 Meliha Benli Altun k, Özlem Tür, From Distant Neighbours to Partners? Changing Syria-Turkish Relations.SAGE Publications, Vol. 37 (2), 2006, s Maden, a.g.e., s A.Kibaro lu ve W. Scheumann, s A.g.e,s

6 uyar da bulunmu tur. 17 O güne kadar Türkiye nin talep ve uyar lar n dikkate almayan Suriye, Türkiye nin tavr n n ciddiyetini anlam ve Türkiye ile 20 Ekim 1998 tarihinde Adana Mutabakat n imzalam t r. Bu mutabakat ile ikili ili kiler, özellikle de güvenlik alan nda ili kiler geli meye ba lam t r. Bu mutabakat ile Suriye, Abdullah Öcalan s n rd etmi, PKK kamplar n kapatm ve lojistik deste ine de son vermi tir 18. Su kaynaklar n n kullan m ile ilgili gergin durum 1998 y l nda imzalan Adana Mutabakat na devam etmi, Türkiye nin F rat-dicle Havzas nda yapaca her proje Suriye ve Irak taraf ndan veto edilmi tir Adana Mutabakat ile olu turulan yeni güvenlik düzenlemeleriyle Türkiye ve Suriye aras nda ticaretten turizme uzanan geni ölçekli bir i birli i zeminin haz rlanmas n sa lam t r y l nda imzalanan Adana Mutabakat sonras, 2000 y l na kadar iki ülke ili kilerinde güven in a etme çal malar devam etmi tir. 13 Haziran 2000 tarihinde Haf z Esad n cenaze törenine Türkiye Cumhurba kan Ahmet Necdet Sezer in kat lmas ve 2000 y l nda Suriye Ba bakan Yard mc s Abdulhalim Haddam n Ankara ya yapt resmi ziyaret ile ili kiler olumlu bir geli im sürecine girmi tir. Bu olumlu süreç içerisinde Türkiye ve Suriye nin resmi kurumlar, GAP Bölgesel Kalk nma daresi ve Suriye GOLD (General Organization for Land Resources) aras nda 2001 y l nda ehir ve k rsal bölgelerde su kalitesi yönetimi, k rsal kalk nma, sulama yönetimine kat l m ve tar msal ara t rma konular da ele alan bir i birli i protokolü imzalanm t r y l sonras d politikada ya anan de i im sonras Türkiye nin Ortado u ya artan ilgisi, 2003 y l nda Irak n i gali sonras ABD nin Suriye üzerinde artan bask s, Suriye nin bölgede izolasyonu ve Irak n parçalanma ihtimalinin iki ülke üzerinde yaratt ortak güvenlik endi esi Türkiye ve Suriye yi birbirine yak nla t rm t r 20. ki ülke aras nda geli en güven, iki ülkenin ekonomik ili kilerini geli tirme ad mlar atmas n da sa lam t r. 22 Aral k 2004 tarihinde iki ülke aras nda ilk Serbest Ticaret Anla mas imzalanm t r. Bu süreç içerisinde Lübnan dan do an, Suriye nin bat s nda akt ktan sonra, Türkiye nin s n rlar içerisinde Hatay da denize dökülen Asi Nehri ile ilgili sorunlar Suriye nin Hatay Türkiye s n rlar içinde oldu unu kabul etmesi ile uzun y llar sonra iki ülke aras nda konu ulmaya ba lanm t r. Türkiye-Suriye ili kileri 2003 y l nda yap lan kar l kl üst düzey ziyaretlerle önemli ivme kazanm t r. Suriye Devlet Ba kan Be ar Esad n 2004 y l nda Türkiye ye yapt resmi ziyaret ile 1946 y l ndan bu yana ba ms z Suriye tarihinde ilk defa Suriyeli bir devlet ba kan Türkiye ye gelmi oluyordu. Bu ziyaret, 17 Özlem Tür, Turkish-Syrian Relations-Where are we going?, UNISCI Discussion Papers, No: 23, May s 2010, s F. Stephen Larrabee, Turkey Rediscovers the Middle East, Foreign Affairs, July/August, 2007, s A.Koluman, O.Orhan, Suriye-Türkiye li kileri, Stratejik Analiz, ASAM, Ankara, 2003, s. 5; A.Kibaro lu ve W. Scheumann, s T.E.Maden, Ortado u Analiz, Kas m 2011, s

7 iki ülke ili kileri aç s ndan oldu u kadar, bölgesel dengeler aç s ndan da yepyeni bir dönemin ba lang c olarak yorumlanm t r 21. Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, 22 Aral k 2004 tarihinde yapt Suriye ziyareti s ras nda Suriye Ba bakan Otri ile yapt görü mede, Asi nehri üzerinde yap lacak ortak bir baraj için i birli i ve teknik destek verebilece ini belirtmi tir 22. En son 1992 y l nda toplanan OTK toplant lar üç k y da n 7-11 May s 2007 tarihinde Suriye de bir araya gelmesi ile tekrar ba lam t r. Devam nda, Ocak 2008 tarihinde Suriye de toplanm t r ubat 2009 tarihinde stanbul da gerçekle en toplant da taraflar F rat-dicle havzas sular n n kalite ve meteorolojik bilgilerini payla ma karar na varm t r. stanbul da gerçekle tirilen 5. Dünya Su Forumu nda Türkiye ve Suriye, Irak s n r a an sular n makul kullan m ve tahsisi ile ilgili görü meye ça rm t r. Irak bu ça r y reddetmi tir. En son olarak 3 Eylül 2009 tarihinde biraraya gelen k y da lar, 2010 y l Ocak ay nda Irak ta tekrar bir araya gelmeyi planlam fakat Irak seçimleri nedeniyle toplant ertelenmi tir. Üç ülke tekrar Kas m 2011 de bir araya gelmi tir Eylül 2009 tarihinde, Türkiye ve Suriye Yüksek Düzeyli Stratejik birli i Konseyi Anla mas n imzalam t r. Bu durum iki ülkenin ili kileri için çok önemli bir geli me olarak de erlendirilmi tir. Bu anla man n sonras nda Birinci Ortak Bakanlar Kurulu toplant s 13 Ekim 2009 tarihinde Halep ve Gaziantep de iki ayr toplant olarak düzenlenmi tir 24. Bu toplant n n devam nda 23 Aral k 2009 tarihinde Ba bakanlar ba kanl nda, Türkiye ve Suriye aras nda 50 adet Mutabakat zapt imzalanm t r. Bu mutabakat zab tlar ndan bir bölümü bölge sular n da kapsayan kararlar da içermektedir. Bu kararlar s ras yla 25 : - Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti, Türkiye-Suriye s n r nda Asi nehri üzerinde Asi Dostluk Baraj n yapacakt r. - Suriye Arap Cumhuriyeti s n rlar içinde Dicle nehrinden y lda 1,25 Milyar metreküp su çekmek amac yla pompa istasyonu kurulacakt r. - Türkiye ve Suriye, su kaynaklar n n verimli kullan m ve kurakl k ile mücadele çal malar yapacakt r. - ki ülke, su kalitesinin iyile tirilmesine ili kin çal malar yürütecektir. 21 Tu ba Evrim Maden, S n ra an Sularda Örnek birli i: Asi Nehri Havzas nda Türkiye- Suriye birli i, ORSAM, May s 2011, ORSAM Rapor no: 47, s Veysel Ayhan, Türkiye-Suriye li kilerinde Yeni bir Dönem: Yüksek Düzeyli Stratejik birli i Konseyi. Ortado u Analiz, Cilt 1, Say 11, Kas m, 2009, s. 27; T.C. çi leri Bakanl, Bas n Aç klamas, No: 2009/ Ay egül Kibaro lu, Waltina Scheumann, Annika Kramer, (Ed.), Turkey s Water Policy; National Frameworks and International Cooperation, Springer, London, 2011,s A. Kibaro lu, W. Scheumann, A. Kramer,,s A.g.e. 95

8 - ki ülke aras nda meteoroloji alan nda i birli i yap lacakt r, - Cevre Koruma Alan nda birli i yap lacakt r. Asi nehri üzerinde Türkiye-Suriye s n r nda, iki ülkenin yar yar ya i tiraki ile Asi Dostluk Baraj n n yap lmas için yukar da sözü edilen mutabakat imzalanm t r. 6 ubat 2011 tarihinde Asi Dostluk Baraj temeli iki ülkenin ba bakan ve bakanlar n n kat l m ile at lm t r. Bugünkü plan dâhilinde 22,50 metre yüksekli inde, homojen dolgu tipinde in a edilecek olan baraj, sulama, ta k n koruma ve elektrik üretme amac yla yap lmas planlanm t r Asi Dostluk baraj tamamland nda yakla k hektar tar m arazisi sulanacak, birçok yerle im yeri ta k ndan korunacak, 9 MW kurulu güçle y lda yakla k 16 GWh enerji üretilecektir 26. Arap Bahar ve Sonras, Türkiye-Suriye li kileri ve S n ra an Su Kaynaklar na Etkisi 2011 y l n n Ocak ay ndan itibaren Ortado u ülkelerinde geli en halk hareketleri, 2011 y l n n Mart ay nda Suriye nin fakir ve su s k nt s da ya ayan tar m bölgesi Dara vilayetinde ba göstermi tir. Tar m ovas Havran n en büyük vilayetlerinden biri olan Dara da, ya miktar n n dü mesi ve kötü su kaynaklar yönetimi nedeniyle su sorunu ya anmaktad r. Otoriteler su sorununda uzun süren kurakl sebep olarak gösterseler de, su kaynaklar n n kötü yönetim ve denetimin, sorunun ana nedeni oldu u belirtmektedir. Kötü yönetime, yerel yönetimlerin yeralt suyunun a r kullan m na yasal olmad halde müsamaha etmesi örnek gösterilmektedir. Bu durum tar m sektörüne büyük zarar vermi tir. Uzun süreli su s k nt s, fakirli e yol açm ve bölgeden göçlere neden olmu tur. Bu durumun devam nda a iretler, kaçakç l k ve büyük zarar gören tar m sektörü aras nda s k m t r, rejimden destek gelmemesi ile toplumsal gerilim artar bir hale gelmi tir 27. Dara da ba layan isyan hareketi devam nda Lazkiye, Hama, Humus, Idlib, Deyr ez Zor gibi vilayetlere s çram ard ndan tüm ülkeye yay lm t r. Ülke içinde ya anan çat ma Suriye nin d politikas na ve özellikle Türkiye ile ili kilerine yans m t r Mart ay na kadar i birli i içinde devam eden ikili ili kiler ba lang çta Türkiye nin Suriye nin reform çal malar na destek olma tavr ile ekillenmi tir. Nisan 2011 ile birlikte Türkiye-Suriye ili kilerinde de i im gözle görünür hale gelmi tir. Türkiye nin Be ar Esad n reform yapmas gereklili i üzerinde srar ile devam etmi tir. lerleyen dönemde Suriye de artan çat malar ve reformlar n yap lmamas üzerine Türkiye, Be ar Esad n ülke yönetimini b rakmas n istemi tir. Son alt ayda, Türk askeri uça n n dü ürülmesi, Ekim ay nda meydana gelen Akçakale sald r s Türkiye ve Suriye ili kilerini derinden sarsm t r. ki ülkenin bugünkü ili kileri son on y la k yasla her geçen gün gerginle en bir hal alm t r sonras dönemde h zla geli en ili kilerde duraksamaya sebep olan 26 T.E.Maden, S n ra an Sularda., s Popular Protest in the North Africa and the Middle East(VI): the Syrian People s Slow Motion Revolution, MiddleEast/North Africa Report N July 2011, 96

9 durum, iki ülkenin örnek i birli i olarak i aret edilen Asi Dostluk Baraj projesi u anda sadece Türkiye aya nda devam etmektedir 28. Türkiye-Suriye ili kilerinden olumsuz anlamda ya anan de i im, bu durumun su politikalar na nas l yans yaca sorusunu do urmaktad r. ki ülke ili kileri, s n ra an su kaynaklar n n kullan m na ili kin politikalar da etkilemektedir.. Türkiye, s n ra an su politikalar nda özellikle de F rat-dicle havzas k y da lar Irak ve Suriye ile her zaman i birli i içinde sular n tahsis edilmesini istemektedir y l nda imzalad F rat nehri sular na ili kin protokol, Ortak Teknik Komiteler ve Üç A amal Plan, Türkiye nin i birli ine aç k politikas n n birer delilidir. 29. Ayr ca, Türkiye, Kas m 2011 ay nda Suriye ye yapt r m olarak ekonomik yapt r mlar uygulayaca n belirtmi ve uygulamaya ba lam t r, Türkiye Cumhuriyeti D i leri Bakan Ahmet Davuto lu, söz konusu yapt r mlar içerisinde hem Suriye hem de Irak için önemli olan, Türkiye den do an ve Suriye ve Irak a akan s n ra an sularda herhangi bir su k s tlamas olmayaca n belirtmi tir. Bugüne kadar suyu politik bir araç olarak kullanmayan Türkiye nin bu tavr de i meyecek ve yeni dönemde devam edecektir. ki ülkenin su alan nda i birli inin devam etme durumu, Suriye iç dengeleri ekillendi inde netle ecektir. KAYNAKÇA Altun k M.B., Ö. Tür, From Distant Neighbours to Partners? Changing Syria-Turkish Relations.SAGE Publications, Vol. 37 (2), 2006, Veysel Ayhan, Türkiye-Suriye li kilerinde Yeni bir Dönem: Yüksek Düzeyli Stratejik birli i Konseyi. Ortado uanaliz, Cilt 1, Say 11, Kas m, 2009, s. 27 Ba A.., Turkey s Hydropolitics of the Euphrates-Tigris Basin, International Journal of Water Resources Development, 13:4, Caponera D.A., Legal Aspects of Transboundary River Basins in The Middle: The Al Asi (Orontes), The Jordanand The Nile. Natural Resources Journal, XXLIII No:3, Summer 1993: DS, Su ve DS, DS, Ankara, Elver H., Peaceful Uses of International Rivers, Transnational Publications, NY, Gleick P.H., Water and Conflict; Fresh Water Resources and International Security, International Security, Vol.18, No.1, (Summer 1993). Kibaro lu A. ve W. Scheumann, Euphrates-Tigris River System: Political Rapprochement and Transboundary Water Cooperation, T.E.Maden, S n ra an Sularda., s T.E.Maden, a.g.e, s

10 Kibaro lu A, Waltina Scheumann, Annika Kramer, (Ed.), Turkey s Water Policy; National Frameworks and International Cooperation, Springer, London, Koluman A., O.Orhan, Suriye-Türkiye li kileri, Stratejik Analiz, ASAM, Ankara, Larrabee F.S., Turkey Rediscovers the Middle East, Foreign Affairs, July/August, Maden T.E., S n ra an Sularda Örnek birli i: Asi Nehri Havzas nda Türkiye-Suriye birli i, ORSAM, May s 2011, ORSAM Rapor no: 47. Maden T.E., Türkiye-Suriye li kilerinde Suyun Rolü, Ortado u Analiz, Kas m 2011, Cilt3, say 35. Popular Protest in the North Africa and the Middle East(VI): the Syrian People s Slow Motion Revolution, MiddleEast/North Africa Report N July 2011, T.C. çi leri Bakanl, Bas n Aç klamas, No: 2009/107 Tür Ö., Turkish-Syrian Relations-Where are we going?, UNISCI Discussion Papers, No: 23, May s 2010,

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585 13.07.2001 Cuma Sayı: 24461 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Türkiye Keban Barajını yapma sürecindeyken, Suriye de Tabqa Barajını yapmaya başlamış ve iki ülke de 1973 yılında barajların inşasını tamamlamıştır.

Türkiye Keban Barajını yapma sürecindeyken, Suriye de Tabqa Barajını yapmaya başlamış ve iki ülke de 1973 yılında barajların inşasını tamamlamıştır. Türkiye Keban Barajını yapma sürecindeyken, Suriye de Tabqa Barajını yapmaya başlamış ve iki ülke de 1973 yılında barajların inşasını tamamlamıştır. Kriz Dönemlerinde Su Politikaları: Türkiye-Suriye Water

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili?

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili? Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti Hasan Çağlayan Dündar Araştırmacı Ayşegül Dinççağ Araştırmacı

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER

SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ (22-24 Ekim 2015 Aksaray Üniversitesi) KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Genişletilmiş Üçüncü Basım Mart 2010 Yayın No : MMO

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Kırsal Kalkınmada Yönetişim Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Çalışmanın arka planı Amaç: Kırsal kalkınmada yönetişim mekanizmalarının nasıl işlediği ve hangi araçların kullanıldığı Urfa özgülünde

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 01 TEMMUZ-30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Raporun Dönemi : 01 Temmuz-30 Eylül 2008 Faaliyete Geçiş Tarihi Bankanın Merkezi Ödenmiş Sermayesi

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu 14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu Kamu ve özel sektörde çalışan mimarların mesleki alanda gereksinimlerini karşılamak, mesleki uğraşlarını kolaylaştırmak, mesleki hizmetinin güvencelerini sağlamak

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sayın Başkanlar, Sayın KĐK üyeleri, Sayın Katılımcılar, Sayın Basın Mensupları, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Federal İstatistik Dairesi nin verilerine göre, Almanya da toplam çalışanların

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010 EYLÜL 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 16 Eylül 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Eylül 2010 k EKONOMİK FORUM 73

Eylül 2010 k EKONOMİK FORUM 73 Eylül 2010 k EKONOMİK FORUM 73 SEKÖR >> OBB ürkiye Sağlık Kurumları Meclisi, sağlık politikalarını görüştü OBB ürkiye Sağlık Kurumları Meclisi, OBB Merkez Bina da bir araya geldi. Meclis toplantısında

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 16/07/2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Karar

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

AVRUPA BĐRLĐĞĐ HELSĐNKĐ ZĐRVESĐ ve TÜRKĐYE. Helsinki Zirvesi

AVRUPA BĐRLĐĞĐ HELSĐNKĐ ZĐRVESĐ ve TÜRKĐYE. Helsinki Zirvesi AVRUPA BĐRLĐĞĐ HELSĐNKĐ ZĐRVESĐ ve TÜRKĐYE Helsinki Zirvesi 10 ve 11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki de toplanan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Binyıl Bildirgesi ni kabul ederken genişleme sürecinde yeni

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1.1.Su Kaynakları ve Hidrolojik Rejim Üzerindeki 1.2. Toprak Kaynakları Üzerindeki 1.3. Atmosfer Üzerindeki 1.2.Toprak Kaynakları Üzerindeki Toprak Tuzluluğu ve Suya Doygunluk Toprak u Sedimentasyon 1.2.Toprak

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali

YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali Bu doküman, Yamaç Hidroelektrik Santralinin Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır ve projeye

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM Yrd.Doç.Dr. Okan Fıstıkoğlu DEÜ, SUMER

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM Yrd.Doç.Dr. Okan Fıstıkoğlu DEÜ, SUMER 0/18 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM Yrd.Doç.Dr. Okan Fıstıkoğlu DEÜ, SUMER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İZMİR BULUŞMASI 26 OCAK 2007 1/18 İklim Değişikliği 970 Atmosferdeki CO 2 konsantrasyonu

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME İlk İki Ayda 2,7 Milyar Dolarlık

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 3 AYLIK USAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2016-31.03.2016 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. nin 09.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 2 5 EKİM 2012 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ EKİM 2012

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 2 5 EKİM 2012 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ EKİM 2012 İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 2 5 EKİM 2012 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ EKİM 2012 Hazırlayan: Zeynep Armağan Dış İlişkiler Masası Uzman Yardımcısı

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

TURKLAB BÜLTEN - 2016 Ocak-Şubat-Mart. TURKLAB Olağan Genel Kurul Toplantısı

TURKLAB BÜLTEN - 2016 Ocak-Şubat-Mart. TURKLAB Olağan Genel Kurul Toplantısı TURKLAB Olağan Genel Kurul Toplantısı Derneğimiz, 21 Ocak 2016 tarihinde, Olağan Genel Kurul Toplantısını ilan edilmiş gündeme uygun olarak başarıyla gerçekleştirmiş olup, 2016-2017 Döneminde görev yapacak

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ DÖRDÜNCÜ ZİRVESİ TASLAK BİLDİRİSİ, 5 HAZİRAN 2014, BODRUM, TÜRKİYE

TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ DÖRDÜNCÜ ZİRVESİ TASLAK BİLDİRİSİ, 5 HAZİRAN 2014, BODRUM, TÜRKİYE TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ DÖRDÜNCÜ ZİRVESİ TASLAK BİLDİRİSİ, 5 HAZİRAN 2014, BODRUM, TÜRKİYE Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (bundan sonra Türk Konseyi olarak anılacaktır)

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107. Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107. Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107 Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR 30/11/2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Haksız

Detaylı

Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı

Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı Overview Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industrylevel, and Firm-level Perspective

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı