ÖZEL NESIBE AYDIN OKULLARI ĠNDĠRĠM, BURS VE ÜCRETSĠZ OKUYACAK ÖĞRENCĠLER YÖNETMELĠĞĠ Madde 1. Genel Hükümler 1.1 Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Özel

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL NESIBE AYDIN OKULLARI ĠNDĠRĠM, BURS VE ÜCRETSĠZ OKUYACAK ÖĞRENCĠLER YÖNETMELĠĞĠ Madde 1. Genel Hükümler 1.1 Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Özel"

Transkript

1 ÖZEL NESIBE AYDIN OKULLARI ĠNDĠRĠM, BURS VE ÜCRETSĠZ OKUYACAK ÖĞRENCĠLER YÖNETMELĠĞĠ Madde 1. Genel Hükümler 1.1 Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Özel Nesibe Aydın Okulu öğrencilerine verilecek baģarı bursu, eğitim ücretinden yapılacak indirim ve ücretsiz okutulacak öğrenciler ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. 1.2 Kapsam Bu Yönetmelik; burs verilecek ve eğitim ücretinden indirim yapılacak öğrenciler ile Milli Eğitim Bakanlığı'nca tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre baģvuru yapacak Özel Nesibe Aydın Okulu öğrencilerini kapsar. 1.3 Tanımlar Bu yönetmelikte geçen; "Okul", Özel Nesibe Aydın Okulları adı altında Özel Nesibe Aydın Anaokulu, Özel Nesibe Aydın Ġlköğretim Okulu ve Özel Nesibe Aydın Anadolu Lisesi'ni, "Değerlendirme Kurulu", Okul Müdürünün baģkanlığında iki eğitim personelinden oluģan Kurulu, "Eğitim Ücreti", içinde bulunulan öğretim yılı için belirlenen okul eğitim ücreti tutarını, "BaĢarı Bursu", üstün baģarılı öğrencilere, eğitim ücretinin tamamını veya bir kısmını karģılamak üzere yapılan mali desteği, "Ücretsiz okutulacak öğrenci" bir ders yılı veya dönem içinde ücretsiz öğrenim gören öğrenciyi, "Ders Yılı" derslerin baģladığı tarihten, sona erdiği tarihe kadar olan süreyi, "Öğretim Yılı", ders yılının baģladığı tarihten sonraki ders yılının baģladığı tarihe kadar geçen süreyi, "Yıl Sonu BaĢarı Puanı", derslerin ağırlıklı puanları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile elde edilen puanı, "Yıl Sonu BaĢarı Notu", derslerin ağırlıklı notları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile elde edilen notu, ifade eder. 1.4 Yetki ve Sorumluluklar 1. Bu yönetmelik kapsamında verilecek olan baģarı burslarından yararlanacakları belirleme yetkisi iģbu yönetmelikte belirlenen kriterlere göre Genel Müdüre, ücretsiz okuyacak öğrencileri tespit ve seçme yetkisi ise Değerlendirme Kurulu'na bırakılmıģtır. 2. Değerlendirme Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı'nca tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan M.E.B. Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak değerlendirme yaparak seçimini tamamlayacaktır. 3. Değerlendirme Kurulu; dönem baģlamadan toplanarak yönetmelik ekindeki Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyerler BaĢvuruları Değerlendirme Formu na göre baģvuruları değerlendirip ücretsiz okuyacak öğrencileri tespit ederek ilgililere duyurur. 4. Genel Müdür, ders ya da sınavlardaki baģarıları veya bilim, kültür, sanat, spor ve benzeri alanlardaki baģarılarından veya maddi imkânsızlıklarından dolayı öğrenci ve kursiyerlere karģılıksız olarak burs verme hakkına sahip olup, burs verilecek öğrenci ve kursiyer tespitine yönelik sınav yapılması halinde bu sınavlardan sınav ücreti alınmayacaktır. 5. Bu yönetmelik kapsamındaki hususların uygulanması, takip edilmesi ve iģlemlerin zamanında gerçekleģtirilmesinden Genel Müdür sorumludur.

2 Madde 2: Öğrenim Ücretine Uygulanabilecek Ġndirimler 2.1. Okulda ya da Özel Nesibe Aydın Dershanesi'nde kayıtlı olan bir öğrencinin bir veya daha fazla kardeģinin her biri için % 10 oranında indirim uygulanır Yıllık öğretim bedelinin tamamını en geç öğretim yılının baģlamasından önceki 15 Haziran tarihine kadar defaten peģin ödeyen öğrenciler için % 10 oranında indirim uygulanır Okulun giriģ (öğrenci seçme) sınavları sonucuna göre indirim kazanmıģ öğrencilerin indirimleri; bir öğretim yılı sürelidir. Takip eden yıldan itibaren öğrenciler; iģbu yönetmeliğin 3. maddesine göre değerlendirilirler KardeĢ indirimi ve/veya baģarı bursu kazanmıģ öğrencilerin peģin ödeme indirimleri %5 oranında uygulanır Yemek ücreti için herhangi bir indirim uygulanmaz. Madde 3: BaĢarı Bursu 3.1. Ġlköğretim Okulu 5-8. sınıfları ile Anadolu Lisesi'nin sınıflarında okumakta olan öğrencilerden BaĢarı Bursu'ndan yararlanacak olanların seçiminde, bitirilen sınıfa ait baģarı ve davranıģ bilgileri, yılsonu ağırlıklı not ortalaması ve bitirilen yılda girilmiģ olan Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Deneme Sınavları sonuçları esas alınacaktır Nesibe Aydın Okulları'nın yukarıda yazılı sınıflarında okuyan öğrencilerden, bir önceki yıl sonu baģarı ortalaması en yüksek olan ilk 10 öğrenci, bitirilen öğretim yılı boyunca Nesibe Aydın Eğitim Kurumları'nda girdikleri deneme sınavlarında aldıkları puanların ortalamasına göre sıralamaya tabi tutulacak ve sıralamada eģitlik olması halinde en son girilen deneme sınavında elde edilen puanı yüksek olana öncelik tanınacaktır Sınıflara göre ayrı ayrı yapılacak sıralama sonucunda her sınıfta en yüksek puana sahip birinci öğrenciye öğrenim ücretinin % 70'i, ikinci öğrenciye öğrenim ücretinin % 50'si, üçüncü öğrenciye ise öğrenim ücretinin % 30'u oranında indirim yapılacak ve bu Ģekilde BaĢarı Bursu verilecektir BaĢarı Bursu yalnızca ait olduğu bir öğretim yılı için ve bir öğretim yılı süresince geçerli olacak ve BaĢarı Bursundan yararlanacak öğrenciler her öğretim yılı baģında yukarıdaki kriterlere göre yeniden belirlenecektir KesinleĢmiĢ disiplin cezası bulunan öğrenciler hiçbir Ģekilde sıralamaya dâhil edilmeyecek ve BaĢarı Bursu'ndan yararlandırılmayacaktır. BaĢarı bursundan yararlanan öğrencinin disiplin cezası alması halinde BaĢarı Bursu kesilecektir BaĢarı Bursu kazanmıģ öğrenciler, iģbu yönetmeliğin "Uygulanabilecek Ġndirimler" baģlıklı 2. maddesinde sayılan indirimlerden de ayrıca yararlanabileceklerdir. Madde 4: Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler 4.1.Ücretsiz okuma hakkından yararlanmak için baģvuracak öğrencilerden Ģehit veya malûl gazi çocukları dıģındaki öğrencilerin bir önceki sınıfını geçmiģ olması ve davranıģ notunun tam olması ve Ģehit veya malûl gazi çocuklarının buna iliģkin belgelerini ibraz etmesi Ģarttır. 4.2.BaĢvuru için, Okul'a kayıt sırasında bir örneği iģbu Yönetmeliğin ekinde (Ek-1) yer alan Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyerlere Ait BaĢvuru Formu'nun eksiksiz ve doğru bir biçimde doldurularak Okul'a teslim edilmesi gerekmektedir.

3 4.3.BaĢvurular, Değerlendirme Kurulu'nca bir örneği iģbu yönetmeliğin ekinde (Ek-2) yer alan Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyer BaĢvuruları Değerlendirme Formu'na göre değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve ücretsiz okuyacak öğrenciler tespit edilerek ilgililere duyurulacaktır. 4.4.Ücretsiz okuması uygun bulunan öğrenciden alınan ücret, öğretimin baģlamasından sonra iki ay içinde iade edilecektir. Ancak; ücretsiz okuma hakkı kazanan öğrencinin daha önce ödediği ücrete ait faturanın ya da makbuzun aslını Okula iade etmesi zorunludur. 4.5.Ücretsiz okuma hakkı kazanan öğrencinin bu hakkı, yalnızca hak kazanılan bir öğretim yılı ya da dönemi için geçerlidir. 4.6.Okul, ücretsiz okutmakla yükümlü oldukları öğrenci ya da kursiyerlerden Ģehit veya malûl gazi çocukları dıģındakileri tamamen ücretsiz veya bunların ücretlerinin toplam miktarı kadar öğrenim ücretinde % 25, % 50 veya % 75 oranında indirim uygulayarak daha fazla öğrenciyi okutma hakkına sahiptir. 4.7.Ücretsiz okuyacak öğrencilerin baģvurusunda ve değerlendirilmesinde Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanacaktır. Madde 5: Son Hükümler 5.1. Gerçek dıģı beyanda ya da bildirimde bulunduğu tespit edilen öğrencinin ücretsiz okuma hakkı iptal edilerek, ücretsiz okuduğu dönemlere ait ücretler kanuni faizi ile birlikte velisinden tahsil edilecektir Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Eki nde yer alan Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyerlere Ait BaĢvuru Formu ile Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyer BaĢvuruları Değerlendirme Formu iģbu Yönetmeliğin ayrılmaz ekini oluģturmaktadır Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Milli Eğitim Bakanlığı'nca tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır. Madde 6: Yürürlük Bu yönetmelik hükümleri Kurucu tarafından onaylanarak ekleri ile birlikte yürürlüğe girmiģtir. GENEL MÜDÜR KURUCU

4 ÖZEL ÖĞRETĠM KURUMLARINDA ÜCRETSĠZ OKUYACAK ÖĞRENCĠ VE KURSĠYER FORMU EK-1 1 Adı ve Soyadı 2 T.C. Kimlik No 3 Okul ve Dershanelerde sınıfı Diğer Kurumlarda Öğretim Programı Durumunuza uygun olan bölümü (x) ile iģaretleyiniz. 4 ÖĞRENCĠNĠN BĠR YIL ÖNCEKĠ BAġARI DURUMU (Ġlköğretim ve ortaöğretim okulları 2-12 nci sınıflar için) Pekiyi Ġyi Orta 5 ANNE BABA HAYATTA MI? Anne veya baba ölü Ġkisi de ölü Anne-baba ayrı 2828 sayılı Kanuna göre devletin himayesi altında 2828 sayılı Kanuna göre koruyucu ailenin himayesi altında 6 ÖĞRENCĠ VEYA KURSĠYERĠN RAPORA BAĞLI ÖZÜR DURUMU VAR MI? Hayır Evet 8 AĠLENĠN AYLIK TOPLAM GELĠRĠ (*) 750 TL den daha az ise (*) 751 TL veya TL arası ise (*) TL veya TL arası ise (*) TL veya TL arası ise (*) TL veya TL arası ise (*) TL veya TL arası ise (*) TL veya TL arası ise (*) TL veya TL arası ise (*) TL veya TL arası ise (*) TL ve daha fazla 9 AĠLEDE BAġKA ÖĞRENĠM GÖREN VAR MI? Yok Her bir okul öncesi eğitim ve ilköğretim öğrencisi için Her bir ortaöğretim okulu öğrencisi için Her bir üniversite öğrencisi için AĠLEDE ÇALIġANLARIN Adı ve Soyadı Yakınlık Derecesi Öğrenim Durumu Görevi ĠĢ Adresi ve Tel. No: (*) Ailenin aylık toplam gelir tutarları her yıl bir önceki yıla iliģkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle yeniden belirlenir. ÖZEL NESĠBE AYDIN OKULLARI MÜDÜRLÜĞÜ NE, Velisi bulunduğum nın ücretsiz okuma hakkından faydalanmasını istiyorum. Ücretsiz okuma hakkından faydalanması için yapılacak değerlendirmeye esas olmak üzere bu formda vermiģ olduğum bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. Bu Formda vermiģ olduğum bilgilerin doğru olmaması hâlinde velisi bulunduğum öğrenciye tanınan ücretsiz okuma hakkının sona erdirilmesini kabul ve ücretsiz okuduğu süreye ait ücretleri kanuni faizi ile birlikte ödemeyi taahhüt ederim. / / VELĠNĠN ADI VE SOYADI T.C. KĠMLĠK NO EV ADRESĠ ĠMZA Ġġ ADRESĠ

5 EK-2 ÖZEL ÖĞRETĠM KURUMLARINDA ÜCRETSĠZ OKUYACAK ÖĞRENCĠ VE KURSĠYER BAġVURULARI DEĞERLENDĠRME FORMU 1 ÖĞRENCĠNĠN BĠR YIL ÖNCEKĠ BAġARI DURUMU (Ġlköğretim ve ortaöğretim PUAN okulları 2-12 nci sınıflar için) Pekiyi +15 Ġyi +10 Orta +5 2 ANNE BABA HAYATTA MI? Anne veya baba ölü +5 Ġkisi de ölü +10 Anne-baba ayrı sayılı Kanuna göre devletin himayesi altında sayılı Kanuna göre koruyucu ailenin himayesi altında ÖĞRENCĠ VEYA KURSĠYERĠN RAPORA BAĞLI ÖZÜR DURUMU VAR MI? Hayır Evet AĠLENĠN AYLIK TOPLAM GELĠRĠ (*) 750 TL den daha az ise + 50 (*) 751 TL veya TL arası ise + 40 (*) TL veya TL arası ise + 30 (*) TL veya TL arası ise + 20 (*) TL veya TL arası ise + 10 (*) TL veya TL arası ise - 10 (*) TL veya TL arası ise - 20 (*) TL veya TL arası ise - 30 (*) TL veya TL arası ise - 40 (*) TL ve daha fazla AĠLEDE BAġKA ÖĞRENĠM GÖREN VAR MI? Yok Her bir okul öncesi eğitim ve ilköğretim öğrencisi için + 10 Her bir ortaöğretim okulu öğrencisi için + 15 Her bir üniversite öğrencisi için Kurum değerlendirme puanı + 20 (*)Ailenin aylık toplam gelir tutarları her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle yeniden belirlenir. Not:18 yaşından büyük olup herhangi bir yerde çalışanlar, yukarıdaki tablonun Ailenin Aylık Toplam Geliri bölümü dikkate alınarak değerlendirilir.

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 5580 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKĠ ÖZEL OKULLARDA ÖĞRENĠM GÖREN/GÖRECEK ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN VERĠLECEK EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM DESTEĞĠ UYGULAMA e-kilavuzu

Detaylı

... (İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

... (İl Millî Eğitim Müdürlüğü) ... (İl Millî Eğitim Müdürlüğü) EK-1 Aşağıda belirttiğim özel öğretim kurumuna ait bilgiler tam ve doğru olarak tarafımdan doldurulmuş olup kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak istiyorum.

Detaylı

(Değişik:RG-5/7/2014-29051)... (İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

(Değişik:RG-5/7/2014-29051)... (İl Millî Eğitim Müdürlüğü) (Değişik:RG-5/7/2014-29051)... (İl Millî Eğitim Müdürlüğü) EK-1 Aşağıda belirttiğim özel öğretim kurumuna ait bilgiler tam ve doğru olarak tarafımdan doldurulmuş olup kuru m açma izn i ile iş yeri açma

Detaylı

LİSE VE FEN LİSESİ BAŞARI BURSU YÖNETMELİĞİ

LİSE VE FEN LİSESİ BAŞARI BURSU YÖNETMELİĞİ LİSE VE FEN LİSESİ BAŞARI BURSU YÖNETMELİĞİ SON REVİZE TARİHİ: 28.08.2014 REVİZE SAYISI: 18 YAYIN TARİHİ: 28.08.2014 SAYFA SAYISI: 10 HAZIRLAYAN: TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EĞİTİM YARDIMI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EĞİTİM YARDIMI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EĞİTİM YARDIMI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz Belediyesi

Detaylı

VEHBİ KOÇ VAKFI EĞİTİM BURSLARI YÖNETMELİĞİ

VEHBİ KOÇ VAKFI EĞİTİM BURSLARI YÖNETMELİĞİ VEHBİ KOÇ VAKFI EĞİTİM BURSLARI YÖNETMELİĞİ Madde 1 : AMAÇ Bu yönetmelik, Vehbi Koç Vakfı Resmi Senedine uygun olarak verilen eğitim burslarının uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

2015-2016 Özel Okullarda Öğrenim Gören/Görecek Öğrencilere Verilecek Eğitim Ve Öğretim Desteğine ĠliĢkin Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

2015-2016 Özel Okullarda Öğrenim Gören/Görecek Öğrencilere Verilecek Eğitim Ve Öğretim Desteğine ĠliĢkin Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları 2015-2016 Özel Okullarda Öğrenim Gören/Görecek Öğrencilere Verilecek Eğitim Ve Öğretim Desteğine ĠliĢkin Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları 1.2015-2016 öğretim yılı için özel okullarda öğrenim gören/görecek

Detaylı

Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrencilere Verilecek Eğitim Ve Öğretim Desteği ne İlişkin Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrencilere Verilecek Eğitim Ve Öğretim Desteği ne İlişkin Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrencilere Verilecek Eğitim Ve Öğretim Desteği ne İlişkin Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları 1. Özel Okulların MEBBİS üzerinden başvuruları hangi tarihlerde yapılacaktır?

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Esenyurt Üniversitesinin vereceği burslarla eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek,

Detaylı

ASKERÎ OKULLARA BAġVURU KILAVUZU VE FORMLARI

ASKERÎ OKULLARA BAġVURU KILAVUZU VE FORMLARI KKTC GÜVENLĠK KUVVETLERĠ KOMUTANLIĞI BOĞAZKÖY 2015 ASKERÎ OKULLARA BAġVURU KILAVUZU VE FORMLARI Kara Harp Okulu Deniz Harp Okulu Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Deniz Astsubay

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; lisans düzeyindeki öğrencilerin Uluslararası Antalya Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır. 2 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28013 Mustafa Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.27/GSS- 34 17/1/2012 Konu : YeĢil kart devri ve genel sağlık sigortası tescil iģlemleri GENELGE 2012/2

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; lisans düzeyindeki öğrencilerin Uluslararası Antalya Üniversitesi

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Burs ve Destek Programları Yönergesi (1)

İstanbul Bilgi Üniversitesi Burs ve Destek Programları Yönergesi (1) İstanbul Bilgi Üniversitesi Burs ve Destek Programları Yönergesi (1) Kabul eden makam, tarih ve sayı : Mütevelli Heyet, 16.07.2004 (247) Ek ve değişiklikler : - Mütevelli Heyet, 16.02.2006 (304) - Mütevelli

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ 10.12.2013 Tarih 25 Sayılı Senato Kararı

İPEK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ 10.12.2013 Tarih 25 Sayılı Senato Kararı İPEK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ 10.12.2013 Tarih 25 Sayılı Senato Kararı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; lisans düzeyindeki öğrencilerin İpek Üniversitesi nde yer alan lisans

Detaylı

Resmî Gazete, Sayı : 28391 YÖNETMELİK TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Resmî Gazete, Sayı : 28391 YÖNETMELİK TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Resmî Gazete, Sayı : 28391 YÖNETMELİK TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Toros Üniversitesine

Detaylı

24 Ağustos 2014 Sayı : 29098 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER

24 Ağustos 2014 Sayı : 29098 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER 24 Ağustos 2014 Sayı : 29098 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinin

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; diğer yükseköğretim

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Burs ve Destek Programları Yönergesi (1)

İstanbul Bilgi Üniversitesi Burs ve Destek Programları Yönergesi (1) İstanbul Bilgi Üniversitesi Burs ve Destek Programları Yönergesi (1) Kabul eden makam, tarih ve sayı : Mütevelli Heyet, 16.07.2004 (247) Ek ve değişiklikler : - Mütevelli Heyet, 16.02.2006 (304) - Mütevelli

Detaylı

Özel Alman Lisesi Deutsche Schule Istanbul

Özel Alman Lisesi Deutsche Schule Istanbul Özel Alman Lisesi Deutsche Schule Istanbul EK:1 İHTİYAÇ VE BAŞARI BURSU FORMU Formda istenen bilgileri büyük harfle yazınız. ÖĞRENCİ VE AİLESİ HAKKINDA BİLGİLER Fotoğraf 1. Öğrencinin : Adı: Soyadı: Sınıfı:

Detaylı

BURSA ANADOLU LİSESİ MEZUNLAR DERNEĞİ BURS ve YARDIM YÖNETMELİĞİ

BURSA ANADOLU LİSESİ MEZUNLAR DERNEĞİ BURS ve YARDIM YÖNETMELİĞİ BURSA ANADOLU LİSESİ MEZUNLAR DERNEĞİ BURS ve YARDIM YÖNETMELİĞİ A) BAŞLANGIÇ AMAÇ MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı; Bursa Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği nin, mezunlarla, geleceğin mezunları arasında bağ

Detaylı

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ EĞĠTĠM VE SERTĠFĠKA PROGRAMLARI YÖNERGESĠ Senato: 5 Nisan 2011 / 289-2-Ġ

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ EĞĠTĠM VE SERTĠFĠKA PROGRAMLARI YÖNERGESĠ Senato: 5 Nisan 2011 / 289-2-Ġ MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ EĞĠTĠM VE SERTĠFĠKA PROGRAMLARI YÖNERGESĠ Senato: 5 Nisan 2011 / 289-2-Ġ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

MANİSA DEFTERDARLIĞI. 01/01/2011 TARĠHĠNDEN ĠTĠBAREN YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR VE PRATĠK BĠLGĠLER

MANİSA DEFTERDARLIĞI. 01/01/2011 TARĠHĠNDEN ĠTĠBAREN YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR VE PRATĠK BĠLGĠLER MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2011 TARĠHĠNDEN ĠTĠBAREN YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR VE PRATĠK BĠLGĠLER KATSAYILAR 01/07/2011-31/12/2011 Tarihi arası AYLIK KATSAYI 0,06446 TABAN AYLIK KATSAYISI

Detaylı

AKTAŞ EĞİTİM VAKFI BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKTAŞ EĞİTİM VAKFI BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKTAŞ EĞİTİM VAKFI BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. AKTAŞ EĞİTİM VAKFI tarafından, öğrenim aşamasındaki yetenekli ve başarılı, ancak maddi olanakları sınırlı

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; diğer yükseköğretim

Detaylı

İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI KARŞILIKSIZ BURS YÖNERGESİ

İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI KARŞILIKSIZ BURS YÖNERGESİ İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI KARŞILIKSIZ BURS YÖNERGESİ MADDE 1: AMAÇ Ülkemizin geleceği olan gençlerimize imkan tanımak ve eğitimlerine yardımcı olmak suretiyle ileride eğitim seviyesini yükseltmek ve

Detaylı

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gediz Üniversitesi Yabancı Dil

Detaylı

LK DEFA OLARAK ALINACAKLAR

LK DEFA OLARAK ALINACAKLAR TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DAİMİ KADROLARINA İLK DEFA İŞÇİ OLARAK ALINACAKLAR İÇİN YAPILACAK MERKEZİ SINAVA GİRECEKLER İLE EĞİTİM DÜZEYLERİ İTİBARIYLA

Detaylı