TG 13 ÖABT FEN VE TEKNOLOJİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TG 13 ÖABT FEN VE TEKNOLOJİ"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FEN BİLİMLERİ / FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ TG ÖABT FEN VE TEKNOLOJİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. angi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 AÇIKLAMA DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

3 05 ÖABT / FBT FEN BİLİMLERİ / FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ TG. Çelik metrelerin sıcaklıkları artınca metredeki bölmeler arası mesafe artacağından masanın boyu daha az ölçülür. Buna göre Veli sıcaklığı en az, Ali en çok ölçmüştür. Sıcaklıklar arasındaki ilişki T > T > T olur. 4. de Broglie dalga boyu h m mv h m mv & h m dir. mv v v & v v 4 olur. 7. Enerji Güç Zaman & Enerji Güç : Zaman & Enerji kilowatt : saat olur. al (kalori) ısı birimidir. Isı bir enerji çeşidi olduğundan cal (kalori) enerji birimi olarak kullanılır. Elektriksel enerji, E V:i:t dir. Enerji Volt:Amper:Saniye olur.. F kal Tahta F 5. LED ler ışık yayan diyotlardır. Yarı iletken malzemeler kullanılarak yapılır. LED lerden elektrik akımı geçirildiğinden etrafa fotonlar yayar. Televizyon kumandasında elektronik devre elemanı olarak LED bulunur. 8. d X 5d Y V Y V X d kar fl m verilmiş. mx+ my dir. V + V d Y d ise d X 5d olur. X Y Su m cisim Tahtaya etki eden kuvvet dengesini yazalım. F kal F + m cisim V tahta :d su F + V tahta :d tahta F V tahta (d su d tahta ) F 00( 0,6) F 40 gr - f olur. V X V ise V Y V olur. V: 5d+ V: d 7 dkar fl m dolur. V+ V dx 5d d & 7 dkar dkar fl m d X fl m & dkar fl m dx olur. 5. Yalnız X anahtarı X ve Y beraber kapatılınca devre kapatılınca devre 9. X Y olur. olur. 6. Sabun köpüğünde, tavus kuşlarının barbüllerinde, kelebeklerin pullarında girişim olayı gözlenir. Saf suyun yüzeyinde gözlenmez. x v:t den XY ( v + v ) t YX ( v - v ): 4t k 4v - 4v v + v a v 5v, v v ise a k a a k 5 vk v olur. k k a a

4 05 ÖABT / FBT TG 0. Basit harmonik harekette hız v w r - x olduğundan hız - uzanım grafiği v. X ip Y. parsek, paralaksı açı saniyeye eşit olan yıldızın Güneş e uzaklığıdır. Bir yıldızın Güneş e olan uzaklığı parsek, kilometre, AB, ışık yılı birimleriyle de belirtilebilir. x 0 x x şeklinde olur. m X düşey m Y Asılma noktasına göre moment alalım. m X : my: m X :m Y olur. m d:v olduğundan dx V: dx : V: dy & olur. d Y 4. Paragrafta sözü edilen gök cismi Plüton dur. Neptün, Mars, Satürn, Jüpiter Güneş sisteminde yer alan gezegenlerdir.. K Benzerlikten r r r r d d d r d & r r olur. r d r d & r r olur. r d r r Perde Yarıçaplar eşit olduğundan perdede eşit büyüklükte yarım daire şeklinde gölge olur. 5. Demir cevheri doğada; Manyetit (Fe04), ematit (Fe0), Limonit (Fe0.0, Siderit (FeO ), Pirit (FeS ) mineralleri şeklinde bulunur. Apatit bileşiminde fosfor olan minerallerdendir. Püskürük, metamorfik ve büyük kristalleri pegmatitlerin içinde bulunur. Apatit demir cevheri minerali değildir. r r Şekildeki gibi tam gölge olur. 4

5 05 ÖABT / FBT TG 6. Granitin soğan kabuklarını andıran şekilde ayrışmasına eksfoliasyon denir. Kuvarsın ayrışması ile kum ortaya çıkmaktadır. Feldispatın ayrışması ile kil ortaya çıkmaktadır. Bilgilerin hepsi doğrudur. 9. Saf suyun donma sıcaklığı en büyüktür. Suya eklenen maddelerin derişim ve tanecik sayısı arttıkça donma noktası düşer. 6 O 6 6 O 6 mol Nal Na + + l 0.5 mol n M formülünden V. Pistonlu kaplardaki tepkimede gazın mol sayısının artması ile piston itilerek hacim büyür. Böylece sistem iş yapabilir. I ve III te gazın mol sayısı artmaktadır. M molar ( 6O6) 05, 05, M 05, molar ( Nal) Dt a Derişim:tanecik sayısı (Şeker) : düşürür ise (Nal) 0,5: düşürür. I > III > II şeklindedir a K + XO4 $ KXO4 0, 0, olmalıdır. Bileşik formulü: K XO 4 tür (I doğru). Suda iyon bulundurduğundan elektrolittir (II doğru). a olduğundan b X O b + (- ) : 4 - b + 5 tir ( III do ru). 0. s 6 S s s p 6 s p 4 Bileşik yapısı S S şeklinde olduğundan kırık doğru oluşturur. Molekül polardır. tane sigma bağı içerir. Moleküller arasında zayıf bağlar yani dipol - dipol etkileşimi bulundurur.. Tepkimeler kendiliğinden gerçekleştiğine göre e verme eğilimi büyük olan, yükseltgenerek diğerini indirger. Buna göre I. tepkimede X > Y II. tepkimede Z > X tir. Z > X > Y olmalıdır X : s s p 6 s p 6 4s d 0 9 X+ : s s p 6 s p 6 d 0 X + : [ 8 Ar] d 0 yazılabilir (II doğru). s orbitallerinde 6e bulunur (I doğru). d 0 ile sonlandığından küresel simetri özelliği gösterir (III doğru).. Gazların difüzyon hızı sıcaklık ile doğru orantılı, mol kütlesi ile ters orantılıdır. Buna göre, III > II > I dir. 4. SO $ SO baz S $ S - asit O $ O - asit baz asit baz Konjuge çiftlerden proton () alan bazdır. 5

6 05 ÖABT / FBT TG 5. A E + + A x :0 6 M :0 6 M 4: 0 [ ][ A ] Ka [ A] : 0 : : 0 x - x 0 M 0, 0 M bulunur. 8. ATP molekülünün yapısında bulunan azotlu organik baz ile riboz şekeri arasındaki bağ glikozit bağıdır. DNA ve RNA moleküllerinde azotlu organik baz ve pentoz şeker arasında; laktoz ve nişasta moleküllerinin monomerleri arasında glikozit bağı bulunur.. Mikrofilamentler, ara filamentler ve mikrotübüller hücre iskeleti elemanlarıdır. ayvan hücrelerinde bölünme sırasında boğumlanmayı sağlayan hücre iskeleti elemanı mikrofilamentlerdir. Mikrofilamentler hücre biçiminin korunması (IV), ince bağırsakta mikrovillus oluşumu (II) ve amipte yalancı ayak oluşumunu (I) sağlar. ücre hareketini sağlayan sil ve kamçının oluşturulması ise mikrotübüllerin işlevlerindendir. 6. bileşiği propen olduğundan bir alkendir. Baeyer ayıracı (bazik, soğuk ve seyreltik KMnO 4 çözeltisi) ile yükseltgenerek O O, propandiol oluştur (I doğru). Üç grup aynı olduğundan cis - trans izomeri göstermez (II yanlış) Katılma tepkimesi verdiğinden Br nin kırmızı rengini giderir (III doğru). + Br 9. İğ ipliklerine tutunan kromozomların ekvator düzlemine dizildiği evre metafazdır. Kromozomların kardeş kromatidler hâlinde belirginleşmesi metafazdan önceki evre olan profazda gerçekleşir. Kardeş kromatidlerin birbirinden ayrılması anafazda; çekirdek zarının oluşması, çekirdekçiğin görünür hâle gelmesi ve kromozomların kromatin ipliklere dönüşmesi ise metafazdan sonraki evre olan telofazda gerçekleşir.. Enzimlerin çoğu tersinir çalışarak reaksiyonları çift yönlü gerçekleştirirken sindirim enzimleri reaksiyonları tek yönlü gerçekleştirir. Karboksipeptidaz proteinlere; maltaz maltoza; lipaz yağlara; amilaz nişastaya etki eden sindirim enzimleridir ve tek yönlü çalışırlar. Karbonik anhidraz ise alyuvarlarda işlev gören tersinir bir enzimdir. Br Br, dibromo propan 7. Primer alkoller yükseltgenerek aldehitleri oluşturur. [O] O O O primer alkol propanal 0. Kuşlar ve sürüngenler amonyağı vücutlarından ürik asit olarak uzaklaştırır. Akciğer solunumu yapma (II) ve olgun alyuvarlarında çekirdek bulundurma (III) kuşlar ve sürüngenlerde ortak olarak görülür. Akciğerlerinde hava kesesi bulundurma kuşlarda görülen bir özelliktir. Kuşlar sıcakkanlı, sürüngenler ise soğukkanlı canlılardır.. Fosforilasyon ve defosforilasyonun gerçekleştiği oksijenli solunum evresi glikolizdir. Glikolizde NAD + molekülü NAD + + ya indirgenir. O nin açığa çıkması krebse hazırlık ve krebste; NAD ve FAD molekülünün indirgenmesi krebste; asetil o - A nın oluşması krebse hazırlık evresinde; NAD + + nın yükseltgenmesi ETS de gerçekleşir. 6

7 05 ÖABT / FBT TG 4. Memelilerin akciğerlerinde alveol bulunur. Balina plasentalı memeliler grubunda yer alan bir canlı olup akciğerlerinde alveoller bulunur. 7. Kan plazmasında Anti B bulunduran dişi birey AA, A0 ya da 00 genotiplerinden birine sahip olabilir. Alyuvarında antijen bulundurmayan erkek birey ise 00 genotipine sahiptir. Bu iki bireyin evliliklerinden meydana gelecek çocuklar A0 ya da 00 kan grubuna sahip olabilir. 40. Rüzgârın en önemli faydası tohumların taşınmasını sağlayarak bitkilerin çoğalmasına yardımcı olmaktır. Artan rüzgâr hızı, bitkilerde su kaybına ve toprağın taşınmasına neden olarak bitki köklerinin açıkta kalmasına sebep olur. 5. İnce bağırsağın içini astarlayan mukoza tabakasındaki salgı bezleri mukus ve hidrolitik enzimler (enterokinaz, sükraz, maltaz, laktaz) salgılar. Lipaz ve karboksipeptidaz ise pankreastan salgılanan hidrolitik enzimlerdir. 8. Böbrek, Eritropoietin hormonunu üretir. (Eritropoietin hormonunun %90 ı böbreklerde, %0 u ise karaciğerde üretilir.) Uzun süreli açlık durumlarında glukoneogenez ile glikoz eldesini gerçekleştirir. İdrar oluşumunda görev alır. Amonyak, üre ve ürik asit gibi toksik maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasında görev alır. Amonyağın üreye dönüşümü ise karaciğerde ornitin döngüsü ile gerçekleşir. 4. Fen bilimleri öğretmeni süreç içerisinde öğrencilerini takip ederse, onları yönlendirirse, öğrencilerin öğrenme güçlüklerini belirleyip onları giderirse, sürekli geri bildirim sağlarsa, sürecin sonunda ürünle birlikte öğrencinin performansını değerlendirirse ölçme ve değerlendirme anlayışına uygun davranmış olur. 6. Embriyo kesesine ulaşan sperm çekirdeklerinden biri yumurtayı biri embriyo kesesinin merkezinde yer alan polar çekirdekleri döller.. Döllenme Sperm + Yumurta. Döllenme Sperm + Polar çekirdekler (n) (n) (n) (n + n) Döllenme Döllenme Zigot (n) Mitoz Embriyo (n) Triploit hücre (n) Mitoz Endosperm (n) 9. Birlikte yaşayan iki türün, karşılıklı olarak birbirinden yarar sağladığı türler arası ilişki mutualizmdir. Birlikte yaşayan iki türden birinin ilişkiden yarar sağlarken diğerinin zarar gördüğü ilişki parazitizm; bir türün yarar sağlarken diğer türün etkilenmemesi kommensalizmdir. Nötralizm aynı ortamdaki canlıların, yarar ya da zarar oluşturmamasıdır. Amensalizmde türlerden biri zarar görürken ikinci türün etkilenmemesi söz konusudur. 4. Ortak beceriler şunlardır: Eleştirel düşünme Yaratıcı düşünme İletişim Araştırma - sorgulama Problem çözme becerisi Bilgi teknolojilerini kullanma Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma D seçeneğinde yer alan kariyer bilinci ara disiplinler arasındadır. 7

8 05 ÖABT / FBT TG 4. Teknolojik gelişmelerin dolaşım sistemi ile ilgili hastalıkların tedavisindeki kullanımına örnekler verir. kazanımı FTTÇ öğrenme alanına ait bir kazanımdır. 46. Yapılan etkinlik 5E modelinin keşfetme basamağına aittir. Keşfetme basamağında öğrenciler sorgulama yöntemini kullanarak etkinlikte oluşturulan sınırlar içinde özgürce hipotezler kurar, deney yaparlar. Ele aldıkları durumu keşfederler. 49. Soruda verilen etkinlik altı şapkalı düşünme öğretim tekniğine ait bir etkinliktir. Öğrenciler farklı görüşleri göz önünde bulundurur. Çok boyutlu düşünürler. 44. I. grup sunum hazırlayıp sunduğundan sözel, II. grup durumu resmedip poster hazırladığından görsel, III. grup şarkı yazıp söylediğinden ritmik, IV. grup bulunduğu çevredeki insanlarla röportaj yaptığından (sosyal bir durum) sosyal zekâ alanına girer. 47. ipotez kurma, deney düzeneği kurma, değişkenleri kontrol etme ve değiştirme, işlevsel tanımlama 6, 7 ve 8. sınıf düzeyinde kazandırılması gereken becerilerdir. Gözlem, tahmin, çıkarım yapma, deney tasarlama, ölçme, verileri kaydetme, sunma, yorumlama gibi beceriler 5. sınıf düzeyinde kazandırılması gereken becerilerdir. 50. Bloom un bilişsel alan taksonomisinin kavrama düzeyinde soruların hazırlanmasındaki amaç olgu ve olayları organize ettirme, olaylar arasında karşılaştırma yapma ve ilişkilendirmedir. Bu düzeyde kullanılan anahtar kelimeler karşılaştır, kıyasla, hesapla, açıkla, örnekle, ilişkilendir dir. Soruda öğrencilerden bir durumun açıklaması istendiğinden soru kavrama düzeyindedir. 45. Kavram yanılgıları bazı bilimsel kavramlardan yola çıkarak öğrencinin deneyimlerine dayanan alternatif kavramlardır. Bu soruda II ve III. öncüller kavram yanılgısı içermektedir. 48. Motivasyon: Psikolojide bir bireyin davranışlarını yönlendiren, davranışı gerçekleştirmesini sağlayan güçtür. Fen bilimleri dersi kapsamında yapılacak olan etkinliklere istekli ve gönüllü olarak katılma, bu dersle ilgili yapılan çalışmalara ihtiyaç duyma bu kapsamda değerlendirilebilir. Feyza nın fen bilimleri dersine ihtiyaç duyması, etkinliklere istekli ve gönüllü olarak katılması motivasyon alt alanını işaret etmektedir. 8

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 22 HAZİRAN 2013 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 22 HAZİRAN 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 22 HAZİRAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

10. Sınıf BİYOLOJİ. Konu Anlatımlı BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

10. Sınıf BİYOLOJİ. Konu Anlatımlı BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf BİYOLOJİ Konu Anlatımlı Banu KARAAĞAÇ Bilgehan PERİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı BİYOLOJİ Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

Detaylı

GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ

GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ 7. ÜNİTE GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ 7. ÜNİTE GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ Gök Cisimlerini Tanıyalım Güneş Sistemi Uzay Araştırmaları Bu ünitede öğrencilerin; Uzayda bulunan gök cisimlerini

Detaylı

10. Sınıf BİYOLOJİ SORU BANKASI. Naci KOÇAK

10. Sınıf BİYOLOJİ SORU BANKASI. Naci KOÇAK 10. Sınıf BİYOLOJİ SORU BANKASI Naci KOÇAK Copyright Evrensel İletişim Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti. Bu kitabın her hakkı EVRENSEL İLETİŞİM LTD. ŞTİ. e aittir. Hangi amaçla olursa olsun, bu kitabın

Detaylı

ÜNİTE 7 BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ

ÜNİTE 7 BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ÜNİTE 7 BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ 7.1 Giriş Fen bilimlerinde öğrenmeyi kolaylaştıran, araştırma yol ve yöntemlerini kazandıran, öğrencilerin aktif olmasını sağlayan, kendi öğrenmelerinde sorumluluk alma

Detaylı

BİYOLOJİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KAVRAMLARA İLİŞKİN DERS MATERYALİ GELİŞTİRME

BİYOLOJİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KAVRAMLARA İLİŞKİN DERS MATERYALİ GELİŞTİRME T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİYOLOJİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KAVRAMLARA İLİŞKİN DERS MATERYALİ GELİŞTİRME YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) ANKARA 2011 ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

ÖABT FİZİK ALAN BİLGİSİ - ALAN EĞİTİMİ. öabt ÖSYM ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

ÖABT FİZİK ALAN BİLGİSİ - ALAN EĞİTİMİ. öabt ÖSYM ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ öabt ÖSYM yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT FİZİK ALAN BİLGİSİ - ALAN EĞİTİMİ Konu Anlatımı Özgün Sorular Ayrıntılı Çözümler Test Stratej ler Çıkmış Sorular

Detaylı

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 Ünite 2 Karışımlar Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 KARIŞIMLAR Karışımlar Bir küp şekerin suda çözünmesi. Çözeltinin özellikleri, çözücüsünden oldukça farklıdır.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

TG 14 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN

TG 14 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN TG 14 ÖABT REHBERLİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

ölçme ve değerlendirme

ölçme ve değerlendirme kpss 2015 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları ölçme ve değerlendirme 2014 kpss de 68 soru

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ 2015 8. SINIF 2. DÖNEM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ MERKEZİ ORTK SINVI 30 NİSN 2015 Saat:

Detaylı

Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir.

Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir. ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir. Besin maddesi ( besin elementi ) : Geniş ölçüde madde ve enerjiyle ilgili

Detaylı

Asitler - Bazlar - Tuzlar. 4. Bazlarla ilgili; D) I ve III E) I, II ve III ÖRNEKTİR. 5. I. Sulu çözeltileri elektrolittir.

Asitler - Bazlar - Tuzlar. 4. Bazlarla ilgili; D) I ve III E) I, II ve III ÖRNEKTİR. 5. I. Sulu çözeltileri elektrolittir. KİMYA Asitler - Bazlar - Tuzlar 10. Sınıf Genel 01 1. Aşağıdakilerden hangisi asitlerin özelliklerinden değildir? A) Suya + iyonu verirler. B) Tadları acıdır. ) Turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler.

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

Bir damla su. Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat

Bir damla su. Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat Bir damla su I Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat Bir Damla Su ALİ POLAT Bu yapıtın tüm hakları saklıdır. Yazarın izni olmadan yapıt yeniden basılamayacağı gibi kayıt,

Detaylı

SİS 5 (Nisan 2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.

SİS 5 (Nisan 2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 1 Türkçe 2. sınıf 2 Türkçe 2. sınıf 3 Türkçe 2. sınıf 4 Türkçe 2. sınıf 5 Türkçe 2. sınıf 6 Türkçe 2. sınıf 7 Türkçe 2. sınıf 8 Türkçe 2. sınıf 9 Türkçe 2. sınıf 10 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 4.SINIF ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 4.SINIF ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 4.SINIF ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ NEDENSEL SÜREÇLER HAZIRLAYANLAR:

Detaylı

SİS 3 2012 (OCAK.2013) 2.SINIFLAR

SİS 3 2012 (OCAK.2013) 2.SINIFLAR SİS 3 2012 (OCAK.2013) 2.SINIFLAR SINIF A KTB DERS ÜNİTE KAZANIM 2. sınıf 1 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe

Detaylı

Mendel Genetiği ve Uzantıları {Test(1-4)}... 141. Kan Grupları {Test(5-8)}... 149. Eşeye Bağlı Kalıtım {Test-(9-12)}... 157

Mendel Genetiği ve Uzantıları {Test(1-4)}... 141. Kan Grupları {Test(5-8)}... 149. Eşeye Bağlı Kalıtım {Test-(9-12)}... 157 2 KALITIMIN GENEL İLKELERİ BÖLÜM- KALITIM VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK... 9 BÖLÜM-2 MODERN GENETİK UYGULAMALARI... 95 Kalıtımla İlgili Kavramlar... 9 Mendel İlkeleri ve Uygulamaları... 9 Modern Genetik... 22

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN ÜST DÜZEY BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

ÖĞRETMENLERİN ÜST DÜZEY BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ISSN 1308 8971 (online) Cilt: 3, Sayı: 5, 2012, 1-28 ÖĞRETMENLERİN ÜST DÜZEY BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ DETERMINATION OF THE LEVEL OF TEACHERS UNDERSTANDING OF INTEGRATED

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ Sara Kefi Foça Belediyesi sarakefi@gmail.com Doç. Dr. Nadir Çeliköz Selçuk Üniversitesi ncelikoz@gmail.com Doç. Dr.

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 1. tema 4 Okuduğunu Anlama Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 2. sınıf 2 1. tema 4 Okuduğunu Anlama Okuduklarında sebep sonuç ilişkileri kurar. 2. sınıf 3 2. tema 1 Okuduğunu Anlama Okuduklarında

Detaylı

Üstkavramsal Öğretim Etkinliklerinin Biyoloji Öğretmen Adaylarının Tohumlu Bitkilerle İlgili Kavramsal Anlamaları Üzerindeki Etkisi

Üstkavramsal Öğretim Etkinliklerinin Biyoloji Öğretmen Adaylarının Tohumlu Bitkilerle İlgili Kavramsal Anlamaları Üzerindeki Etkisi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter 447-464 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Üstkavramsal Öğretim

Detaylı