YÖNETMELİK. C. ÇĠÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETMELİK. C. ÇĠÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd."

Transkript

1 30 Aralık 2010 PEŞEMBE esmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2010/1237 Ekli Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca ÇalıĢtırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile SözleĢme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığının 23/12/2010 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 24/12/2010 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. ecep Tayyip EDOĞAN BaĢbakan CUMHUBAġKANI Abdullah GÜL C. ÇĠÇEK B. AINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bakanı H. YAZICI F. N. ÖZAK M. Z. ÇAĞLAYAN F. ÇELĠK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı E. BAĞIġ S. A. KAVAF C. YILMAZ S. EGĠN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı F. ÇELĠK B. ATALAY A. DAVUTOĞLU M. ġġmġek Milli Savunma Bakanı V. ĠçiĢleri Bakanı DıĢiĢleri Bakanı Maliye Bakanı N. ÇUBUKÇU M. DEMĠ. AKDAĞ B. YILDIIM Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve Ġskân Bakanı Sağlık Bakanı UlaĢtırma Bakanı M. M. EKE Ö. DĠNÇE N. EGÜN. AKDAĞ Tarım ve KöyiĢleri Bakanı ÇalıĢma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V. E. GÜNAY V. EOĞLU Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMASI KAPSAMINDA SAĞLIK BAKANLIĞINCA ÇALIġTIILAN PESONELE YAPILACAK ÖDEMELE ĠLE SÖZLEġME USUL VE ESASLAI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığınca aile hekimliği uygulaması kapsamında sözleģmeli olarak çalıģtırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemeler, bunların izinleri ve sözleģme esasları ile aile hekimliği uygulamaları için Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemelere iliģkin usûl ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, aile hekimliği uygulaması çerçevesinde sözleģmeli olarak çalıģtırılanlar ile aile hekimliği uygulamaları için görevlendirilen aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarını kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Aile hekimi: KiĢiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teģhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaģ, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kiģiye kapsamlı ve devamlı olarak belirli bir mekânda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalıģan aile hekimliği uzmanı veya Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabipleri, b) Aile hekimliği birimi: Bir aile hekimi ve en az bir aile sağlığı elemanından oluģan yapıyı, c) Aile sağlığı elemanı: Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleģmeli olarak çalıģtırılan veya Bakanlıkça görevlendirilen hemģire, ebe, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenini, ç) Aile sağlığı merkezi: Bir veya birden fazla aile hekimi ile aile sağlığı elemanlarınca aile hekimliği hizmetinin verildiği sağlık kuruluģunu,

2 d) Aylık baģarı oranı: Aile hekimi ve aile sağlığı elemanının, o ay içinde yaptıkları aģılama, gebe ve bebek-çocuk takipleri gibi koruyucu sağlık hizmetlerinin her biri için ayrı ayrı olmak üzere, o ay içinde Bakanlığın belirlediği usûl ve esaslar çerçevesinde yapmaları gereken aģılama, gebe ve bebek-çocuk takipleri gibi koruyucu sağlık hizmetlerine oranını, e) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını, f) Entegre sağlık hizmeti: Bakanlıkça belirlenecek yerlerde, bünyesinde koruyucu sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, muayene, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, doğum, ana çocuk sağlığı hizmetleri, ayakta ve yatarak tıbbî ve cerrahî müdahale ile çevre sağlığı, adlî tabiplik ve ağız diģ sağlığı hizmetleri gibi hizmetlerin de verildiği, birinci basamak sağlık hizmetlerini yoğunlukla yürütmek üzere tasarlanmıģ sağlık hizmetini, g) Geçici aile hekimi: Aile hekiminin yıllık izin, hastalık izni ve benzeri nedenlerle görev baģında bulunamadığı sürede yerine bakan veya boģ aile hekimliği pozisyonuna yerleģtirme yapılıncaya kadar bu pozisyona görevlendirilen aile hekimini, ğ) Geçici aile sağlığı elemanı: Aile sağlığı elemanının yıllık izin, hastalık izni ve benzeri nedenlerle görev baģında bulunamadığı sürede yerine bakan veya boģ aile sağlığı elemanı pozisyonuna yerleģtirme yapılıncaya kadar bu pozisyona görevlendirilen aile sağlığı elemanını, h) Gezici sağlık hizmeti: Aile hekimi ve/veya aile sağlığı elemanının, müdürlükçe tespit edilen uzak mahalle, belde, köy, mezra gibi yerleģim birimlerine, Bakanlıkça belirlenen usûl ve esaslara göre giderek mahallinde vereceği sağlık hizmetini, ı) Kanun: 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunu, i) Müdürlük: Ġl sağlık müdürlüğünü, j) Tavan ücret: SözleĢmeli olarak çalıģtırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile görevlendirilen aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemelerin hesaplanmasında kullanılan, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen sözleģmeli personel için öngörülen brüt tavan ücreti, k) Yerinde sağlık hizmeti: Aile hekimi ve/veya aile sağlığı elemanının, müdürlükçe tespit edilen cezaevi, çocuk ıslahevi, huzurevi, korunmaya muhtaç çocukların barındığı çocuk yuvaları ve yetiģtirme yurtları gibi toplu yaģam alanlarına Bakanlıkça belirlenen usûl ve esaslara göre giderek, yerinde vereceği sağlık hizmetini, ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarında aranacak genel Ģartlar, uyumlu çalıģma MADDE 5- (1) Türkiye de mesleğini icra etmeye yetkili olup tıpta uzmanlık eğitimi mevzuatına göre aile hekimliği uzmanı olanlar ile Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan diğer uzman tabip ve tabipler aile hekimi olabilirler. Sağlık meslek liseleri veya yüksek öğrenim kurumlarının ebelik, hemģirelik, sağlık memurluğu (toplum sağlığı) veya acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar aile sağlığı elemanı olabilirler. (2) SözleĢmeli olarak çalıģtırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen Ģartları taģımaları ve yetmiģbeģ yaģından gün almamıģ olmaları gerekir. AltmıĢbeĢ yaģın üzerinde olanlar ile sözleģme imzalanabilmesi için, sağlık durumunun aile hekimi ve aile sağlığı elemanı görevini yapmasına engel teģkil etmeyeceğine iliģkin sağlık kurulu raporu alma Ģartı aranır. (3) Aile hekimi ile aile sağlığı elemanı, ekip anlayıģı içinde çalıģır. Aile hekimi, birlikte çalıģtığı aile sağlığı elemanını yönlendirme ve denetleme yetkisine sahiptir. SözleĢmelerin içeriği, süresi ve dönemi MADDE 6- (1) SözleĢmeli olarak çalıģtırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile yapılacak sözleģmeler, Ek (1-A) ve Ek (1-B) ye göre düzenlenir. Bu sözleģmeleri Bakanlık adına imzalamaya ve sözleģmeleri sona erdirmeye vali yetkilidir. Vali, sözleģme yapma yetkisini, vali yardımcılarından birine veya il sağlık müdürüne devredebilir. (2) SözleĢmenin süresi ve dönemi en fazla iki malî yıl olup, sözleģmenin imzalandığı ve takip eden malî yılı kapsar. Kazanç getirici baģka iģ yapma yasağı MADDE 7- (1) SözleĢmeli olarak çalıģtırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, bu görevleri dıģında, bilimsel faaliyetler ve telif hakları hariç olmak üzere, mesleklerinin icrasından menfaat temin edemezler. Sanatsal ve sportif faaliyetler dıģında esnaf veya tacir sayılmayı gerektiren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Herhangi bir yerde hizmet akdi ile çalıģamazlar. Ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamazlar, ticarî mümessil, ticarî vekil, kollektif Ģirketlerde ortak veya komandit Ģirketlerde komandite ortak olamazlar. Ġzinler MADDE 8- (1) SözleĢmeli olarak çalıģtırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının yıllık izin süreleri otuz gündür. Malî yıl baģladıktan sonra sözleģme imzalayarak göreve baģlayan aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına, malî yıl sonuna kadar çalıģacakları sürenin bir yıllık çalıģma süresine oranının, yıllık izin süresi ile çarpılması suretiyle

3 bulunacak süre kadar yıllık izin verilir; hesaplamada kesirler tama iblağ edilir. Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları tarafından kullanılmayan izin süreleri bir sonraki sözleģme dönemine aktarılamaz. SözleĢmeli olarak çalıģtırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına mazeretleri sebebiyle yıllık izninin bitiminden sonra beģ gün daha izin verilebilir. (2) Aile hekimi ve aile sağlığı elemanının isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eģinin, çocuğunun veya kardeģinin ölümü hâlinde veya erkek aile hekimi ve aile sağlığı elemanına, eģinin doğum yapması sebebiyle beģ gün izin verilir. (3) Kadın aile hekimi ve aile sağlığı elemanına doğumdan önce sekiz hafta ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere, toplam onaltı hafta süreyle ücretli izin verilir. Çoğul gebelik hâlinde doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde sağlık durumunun uygun olduğunu hekim raporuyla belgeleyen aile hekimi ve aile sağlığı elemanı, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar çalıģabilir. Bu durumda kadın aile hekimi ve aile sağlığı elemanının isteği hâlinde, doğum öncesinde çalıģılan süreler doğum sonrası ücretli izin süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleģmesi nedeniyle doğum öncesi sekiz haftalık ücretli iznin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası ücretli izne eklenir. Anneye, bir yaģından küçük çocuklarını emzirmesi için günde toplam birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır. Seçim hakkını yapan aile hekimi ve aile sağlığı elemanı çalıģma saatlerini aile sağlığı merkezinin görünür bir yerinde duyurur. (4) Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına, görev yapmalarını etkileyecek hastalıkları hâlinde, bir sözleģme dönemi içinde bir malî yılda, tek hekimin uygun görmesiyle en çok on günlük dönemler hâlinde, toplam kırk güne kadar hastalık izni verilebilir. Bir defada on günü aģan hastalık izni için sağlık kurulu raporu gereklidir. Ġdarenin sağlık raporlarının fenne ve usûle uygunluğunu sorgulama hakkı saklıdır. Doksan günü aģan hastalık raporlarının Bakanlığın belirlediği hakem hastane tarafından onaylanması zorunludur. Bir sözleģme dönemi boyunca rapor süresi yüzseksen günü aģan aile hekimi veya aile sağlığı elemanının sözleģmesi fesholunmuģ sayılır. (5) SözleĢmeli olarak çalıģtırılan aile hekimi veya aile sağlığı elemanı, izinli veya raporlu olduğu süre içinde, 5 inci maddede belirtilen Ģartları taģıyan hekim ya da sağlık personeli ile anlaģarak hizmetin görülmesini geçici olarak sağlar. Bu anlaģma, müdürlükçe uygun görülmesi hâlinde uygulanır. Bu mümkün olmadığı takdirde, müdürlükçe geçici aile hekimi veya geçici aile sağlığı elemanı görevlendirilir. (6) Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının Bakanlıkça öngörülen hizmet içi eğitimler için görevlendirilmeleri veya acil hâller ile doğal afet gibi olağanüstü durumlarda valilikçe baģka yerde görevlendirilmeleri hâlinde hizmetin devamı için müdürlükçe gerekli tedbirler alınır. (7) Askerlik nedeni ile sözleģmesini usûlüne uygun olarak sona erdirenler terhis tarihinden itibaren bir ay, doğum nedeni ile sözleģmesini usûlüne uygun olarak sona erdirenler doğum nedeniyle kullandıkları ücretli izin süresinin bitimi tarihinden baģlayan bir yıllık süre içinde müracaatları üzerine, ayrılmadan önce çalıģtıkları ilde, 25/5/2010 tarihli ve sayılı esmî Gazete de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde yer alan aile hekimliği uygulamasında atama ve nakille ilgili usûl ve esaslar çerçevesinde aile hekimi olarak baģlatılırlar. (8) Aile sağlığı elemanları, sözleģme imzaladığı aile hekiminin görevinden ayrılması veya yer değiģtirmesi durumunda, sözleģme döneminin bitimine kadar o pozisyonda görevine devam edebilir ya da sözleģmesini sona erdirebilir. Bu sebeple sözleģmesini sona erdirmek istemesi hâlinde 15 inci madde hükmü uygulanmaz. (9) Ġzin vermeye ve hastalık raporlarını izne çevirmeye müdürlük yetkilidir. (10) Aile hekimliği uygulamaları için aile hekimliği sözleģmesi olmaksızın valilikçe görevlendirilen uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanları, izin kullanmaları yönünden kendi mevzuatına tâbidir. ÇalıĢma saatleri MADDE 9- (1) Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, görevlerini haftalık çalıģma süresi kırk saatten az olmamak kaydıyla, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen usûl ve esaslar çerçevesinde yerine getirir. Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının, pozisyonlarının bulunduğu mahalde ikamet etmeleri esastır. SözleĢme giderleri MADDE 10- (1) Damga vergisi hariç, sözleģme düzenlenmesinin gerektirdiği her türlü giderler Bakanlıkça karģılanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Denetim, SözleĢmenin Sona Ermesi veya Erdirilmesi Denetim MADDE 11- (1) Aile sağlığı merkezi, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi hükmü çerçevesinde, olağan dıģı denetimler hariç olmak üzere, altı aylık aralıklarla denetlenir. Yapılan denetimler sonucunda ilgili mevzuat ve sözleģme Ģartlarına aykırı fiillerin tespit edilmesi hâlinde aykırılığın mahiyetine göre; a) Adlî yönden, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre, b) Ġdarî yönden 13 üncü ve 14 üncü madde hükümlerine göre, c) Kamu zararı oluģturan malî hususlar yönünden; 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine

4 göre, gerekli iģlemler tesis edilir. SözleĢmenin kendiliğinden sona ermesi MADDE 12- (1) Ölüm hâlinde veya tâbi olduğu mevzuata göre zorunlu olarak emekli olması gerekenlerin sözleģmeleri, herhangi bir iģleme gerek kalmaksızın sona erer. Ancak yaģ haddinden emekli olması gerekenler emekliliğe sevk edildikten sonra, 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen Ģartların yerine getirilmesi kaydıyla, mevcut sözleģme Ģartlarına göre çalıģtırılmaya devam edilebilir. SözleĢmenin yetkili merci tarafından sona erdirilmesi MADDE 13- (1) SözleĢmeyle çalıģtırılan aile hekimi ve aile sağlığı elemanının sözleģmesi, vali tarafından herhangi bir ihbar veya ikaza gerek duyulmadan aģağıdaki hâllerde sona erdirilir: a) Aile hekimine kayıtlı kiģi sayısının aralıksız iki aydan fazla süreyle (aylık yapılan üçüncü bildirimde) bin kiģinin altına düģmesi. b) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirlenen Ģartlar ile bu Yönetmelikte belirtilen Ģartların taģınmadığının anlaģılması veya bu Ģartların sonradan kaybedilmesi. c) 7 nci maddede belirtilen faaliyetlerde bulunulduğunun tespit edilmesi, ç) Kurumundan aylıksız veya ücretsiz izinli sayılanlar hakkında, yüksek disiplin kurullarınca verilen Devlet memurluğundan çıkarma cezasına veya sözleģmenin sona erdirilmesine dair kararın valiliğe bildirilmesi. d) ÇalıĢanın kadrosu veya pozisyonundan istifa etmesi. e) Mücbir sebepler hariç, özürsüz olarak kesintisiz on gün görev baģında bulunulmaması. f) Sağlık sebebiyle bir sözleģme döneminde yüzseksen günü aģan süreyle görevin ifa edilememesi. g) Eczane veya medikal firmaları, beģerî ilaç firmaları veya özel sağlık kuruluģları gibi mesleği ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren gerçek kiģiler veya özel hukuk tüzel kiģilerinin temsilcileri ile etik dıģı haksız çıkar iliģkisinde bulunulduğunun tespit edilmesi. ğ) Menfaat karģılığında gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlendiğinin tespit edilmesi. h) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (E) bendinde yer alan suçların iģlendiğinin mahkeme kararıyla sabit olması. ı) Gözaltına alınması veya tutuklanması hâlinde görevi baģında bulunamama süresinin sekiz haftayı aģması. (2) Birinci fıkranın (b), (ç), (g), (ğ) ve (h) bentlerine göre sözleģmesi sona erdirilenler, beģ yıl süreyle yeniden sözleģmeli olarak çalıģtırılamazlar. Birinci fıkranın (c), (d) ve (e) bentlerine göre sözleģmesi sona erdirilenler bir yıl süreyle, (f) bendine göre sözleģmesi sona erdirilenler ise sağlık durumunun görevin sürekli ifasına engel olmadığına dair sağlık kurulu raporu ibraz edilinceye kadar yeniden sözleģmeli olarak çalıģtırılamazlar. (3) Bu maddede yer verilen fiillerin iģlendiğinin sözleģme döneminden sonra öğrenilmesi veya sözleģme döneminde öğrenilse dahi baģlatılan soruģturmanın ilgili sözleģme döneminde tamamlanamaması hâlinde, soruģturmanın aile hekimi veya aile sağlığı elemanının aleyhine sonuçlanması durumunda, soruģturmanın sona erdirildiği tarihte geçerli olan sözleģme sona erdirilir. (4) Bakanlıkça bölgede çalıģan aile hekimi sayısında değiģiklik yapılması nedeniyle ihtiyaç duyulması hâlinde veya kayıtlı kiģi sayısının iki aydan uzun süreyle bin kiģinin altında seyretmesi nedeniyle sözleģmesi sona erdirilen aile hekimi yerine sözleģme yapılan aile hekimi hakkında, birinci fıkranın (a) bendi hükmü sözleģme tarihini takip eden birinci yılın sonundan itibaren uygulanır. SözleĢmenin ihtaren sona erdirilmesi MADDE 14- (1) Ek (2) de yer alan fiilleri iģleyen sözleģmeyle çalıģtırılan aile hekimlerine ve ilgili durumlarda aile sağlığı elemanlarına, tespitin mülkî idare amirleri ve il sağlık müdürleri veya bunların görevlendireceği personelce yapılması hâlinde vali tarafından, tespitin Bakanlık tarafından yapılması hâlinde Bakanlıkça, fiillerine karģılık gelen ihtar puanları uygulanmak suretiyle doğrudan yazılı ihtar yapılır. Bakanlıkça yapılan ihtarlar, iģlem yapılmak üzere ilgili valiliğe bildirilir. (2) Ġlgili aile hekimi ve aile sağlığı elemanı, valinin verdiği ihtara karģı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde il disiplin kuruluna, Bakanlığın verdiği ihtarlara karģı ise yüksek disiplin kuruluna itirazda bulunabilir. Ġtiraz mercileri otuz gün içinde itirazı inceleyerek karara bağlar ve kararı ilgilisine yazılı olarak bildirir. (3) Bir sözleģme dönemi içinde, verilen ihtar puanlarının yüz puana ulaģması hâlinde sözleģme, ilgili vali tarafından sona erdirilir. (4) SözleĢmeleri ihtaren sona erdirilen aile hekimi ve aile sağlığı elemanları, bir yıl süreyle yeniden sözleģme imzalamak üzere talepte bulunamaz. (5) Bir sözleģme dönemi içinde ihtar puanlarının yüz puana ulaģtığının, sözleģme dönemi sona erdikten sonra tespit edilmesi hâlinde, tespit tarihinde geçerli olan sözleģme sona erdirilir. (6) Ġhtarı gerektiren fiilin iģlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde gerekli iģlem baģlatılır. En geç iki ay içinde gerekli iģlemlerin baģlatılmaması, gerekli iģlemlerin altı ay içinde sonuçlandırılmaması veya ihtarı gerektiren fiillerin iģlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde ihtar verilmemesi hâlinde, ihtar verme ve devamında sözleģmeyi sona erdirme yetkisi zamanaģımına uğrar.

5 SözleĢmenin çalıģan tarafından sona erdirilmesi MADDE 15- (1) SözleĢmeyle çalıģtırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları askerlik, doğum, emeklilik ve sair sebeplerle iki ay önceden bildirmek kaydıyla sözleģmenin sona erdirilmesini talep edebilirler. Müdürlük, Ģartların uygun olması durumunda, iki aylık süreyi beklemeden sözleģmenin sona erdirilmesini kabul edebilir. Müdürlüğün kabul etmemesi durumunda, bu süreyi doldurmadan görevden ayrılan aile hekimi ve aile sağlığı elemanı, bir yıl süreyle sözleģmeli aile hekimi veya aile sağlığı elemanı olamaz. DÖDÜNCÜ BÖLÜM Ödemelerde Uygulanacak Usûl ve Esaslar Aile hekimine yapılacak ödemeler MADDE 16- (1) Aile hekimliği uygulamasında sözleģmeyle çalıģtırılan veya aile hekimliği uygulamaları için görevlendirilen aile hekimine, izin, rapor ve Bakanlıkça verilen eğitimlerdeki görevlendirme süreleri hariç olmak üzere, çalıģılan gün sayısına göre ödeme yapılır. Deprem, sel felaketi ve salgın gibi olağanüstü durumlarda valilikçe veya Bakanlıkça görevlendirilenlere, ödeme tam olarak yapılır. Aylık olarak yapılacak ödemeler aģağıdaki (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde yer alan unsurlardan oluģur: a) Kayıtlı KiĢiler Ġçin Ödenecek Ücret: SözleĢmeyle çalıģtırılan aile hekimine yapılacak ödemelerin hesaplanmasında, görev tanımlarında verilen hizmetler için aģağıdaki esaslara göre ödeme yapılır. Deprem, sel felaketi ve salgın gibi olağanüstü durumlarda yapılacak hizmetler için ayrıca bir ödeme yapılmaz. Kayıtlı kiģiler için; 1) 0-59 ay grubu için (1,6) katsayısı, 2) Gebeler için (3) katsayısı, 3) 65 yaģ üstü için (1,6) katsayısı, 4) Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler için (2,25) katsayısı, 5) Diğer kiģiler için (0,79) katsayısı, esas alınır. Birinci ila beģinci gruplardaki katsayı ile o gruptaki kayıtlı kiģi sayısının çarpılması ile oluģan puanların toplamı üzerinden, kayıtlı kiģi sayısına bakılmaksızın, ilk (1.000) puana kadar; 1) Uzman tabip veya tabip için (ikibinyüzaltmıģyedi) TL, 2) Aile hekimliği uzmanları için (üçbinyüzotuzdokuz) TL, ödeme yapılır. (1.000) puanın üzerindeki puanlar için, söz konusu puanların (1,4418) değiģken katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarda ayrıca ödeme yapılır. Ödemeye esas olacak pozisyon planlamasının entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde olması veya nüfus ve coğrafî yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düģük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerdeki aile hekimlerine, ikinci paragrafa göre yapılacak ödemeler toplamının (1,65) katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarda ödeme yapılır. Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezler ile nüfus ve coğrafî yapısı nedeniyle kayıtlı kiģi sayısının zorunlu olarak düģük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerde, kayıtlı kiģi sayısı (2.400) den fazla, diğer yerlerde (4.000) den fazla ise, kayıt tarihi esas alınmak üzere bu sayıları aģan kısım için aile hekimlerine herhangi bir ödeme yapılmaz. b) Sosyoekonomik GeliĢmiĢlik Düzeyi Ücreti: SözleĢmeyle çalıģtırılan aile hekimine, sosyoekonomik geliģmiģlik düzeyi esas alınarak Ek (3) teki listeye göre aile hekimi için belirtilen tutar ödenir. c) Aile Sağlığı Merkezi Giderleri: SözleĢmeyle çalıģtırılan aile hekimine, hizmet verdiği merkezin kira, elektrik, su, yakıt, telefon, internet, bilgi-iģlem, temizlik, büro malzemeleri, küçük onarım, danıģmanlık, sekretarya ve tıbbi sarf malzemeleri gibi Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 19 uncu ve 20 nci maddeleri ile belirlenen asgarî fizikî ve teknik Ģartların devamına yönelik giderleri için, her ay tavan ücretin % 50 sinin, Türkiye Ġstatistik Kurumu tarafından yayımlanan illerin satın alma gücü paritesi puanı ile çarpımı sonucuna göre bulunacak tutarda ödeme yapılır. Aile hekimliği pozisyonunun, sözleģmeli aile hekimi bulunmaması nedeniyle boģ olması durumunda, bu ödeme müdürlüğün döner sermayesine aktarılır ve birimin giderleri müdürlüğün döner sermayesinden karģılanır. Her aile hekimine ayrıca, yukarıdaki tutara ek olarak, her ay Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Ek (3) ünde belirlenen aile hekimliği birimleri gruplandırmasına göre, tavan ücretin aģağıda belirlenen oranı kadar ödeme yapılır: 1) D grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin % 10 u. 2) C grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin % 20 si. 3) B grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin % 35 i. 4) A grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin % 50 si. Bu gruplandırmalara göre daha yüksek ilave ödeme gerektiren gruba göre ödeme yapılabilmesi için, aile hekimince ilgili gruba ait tüm kriterlerin sağlandığına dair belgeleri içeren dosya ile müdürlüğe baģvurulur. BaĢvuru tarihinden itibaren müdürlük veya Bakanlıkça ya da Bakanlıkça yetki verilen özel veya kamu kurum ve kuruluģlarınca en geç otuz gün içinde Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Ek (3) üne göre yerinde değerlendirme yapılır. Değerlendirme evrakının bir nüshası aile hekimine verilir. Talep müdürlükçe, evrakın müdürlüğe intikalinden itibaren on gün içinde sonuçlandırılır. Talebin olumlu sonuçlanması hâlinde, takip eden ilk ödeme döneminde belirlenen yeni grup esas alınarak ödeme yapılır. Grup değiģtiren aile hekimi aynı yer için üç aydan önce yeniden grup değiģtirmek için

6 müracaat edemez. Aile hekimliği birimleri, müdürlükçe olağan dıģı denetimlerin yanı sıra, aile hekimliği birimleri hizmet kalite standartları açısından, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Ek (3) üne göre altı ayda bir denetlenir. Denetim ekibi veya ekipleri, müdürlük tarafından oluģturulur. Bu denetimlerde aile hekimliği birimlerinin ödeme aldığı hizmet kalite standartları grubunun Ģartlarını kaybettiği tespit edilirse, bu Ģartların hangi tarihten itibaren kaybedildiği ve hangi gruba göre ödeme alınması gerektiği denetim raporunda belirtilir. Denetim raporunun müdürlükçe onaylanmasını müteakiben, ödeme yeni duruma göre yapılır ve Ģartların kaybedildiği tarihe göre yapılan fazla ödemeler geri alınır. Denetim ekibi tarafından oluģturulan denetim raporuna karģı yedi gün içinde itiraz edilebilir. Müdürlüğe yapılan bu itiraz, oluģturulan bir komisyon marifetiyle onbeģ gün içinde değerlendirilir. Ġtiraz komisyonunun çalıģma usûl ve esasları Bakanlıkça belirlenir. ç) Gezici Sağlık Hizmeti Giderleri: SözleĢmeyle çalıģtırılan aile hekimine, gezici sağlık hizmeti giderleri için, gezici sağlık hizmeti verilen her yüz kiģi baģına tavan ücretin binde onaltısı oranında ödeme yapılır. Gezici sağlık hizmetinin yürütülmesinde, müdürlüğe ait gezici sağlık araçları aile hekimlerine kullandırılabilir. Ġklim ve ulaģım Ģartları gibi nedenlerle gezici sağlık hizmetinin normal araçlarla verilemediği durumlarda, müdürlük aile hekimine kar paletli araç, 4x4 çekerli arazi tipi araç ve vasıtalarla ulaģım imkânı sağlayabilir. Araç tahsisi yapılan durumlarda gidilen yer veya yerlere ait birinci paragrafta yer alan esasa göre yapılacak gezici sağlık hizmeti giderleri aile hekimi yerine müdürlüğün döner sermayesine aktarılır.. d) Tetkik ve Sarf Malzemeleri Giderleri: SözleĢmeyle çalıģtırılan veya geçici aile hekiminin ihtiyaç duyduğu tetkikler, müdürlüğün belirlediği laboratuvarlarda yaptırılır. Bu tetkikler için gerekli sarf malzemelerini müdürlük temin eder. Müdürlüğün belirlediği laboratuvarlarda yaptırılan tetkikler için belge karģılığında ödeme yapılır; belgelendirilemeyen kısım için herhangi bir ödeme yapılamaz. Tetkik ve sarf malzemeleri giderleri karģılığı yapılacak toplam ödeme tutarının, tavan ücretin % 100 ünü geçmesi hâlinde, aile hekiminin laboratuvar tetkikleri incelemeye tâbi tutulur. (2) SözleĢmeyle çalıģtırılan aile hekimine; birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentleri uyarınca her ay itibarıyla yapılacak brüt ödemeler toplamı ile Devletçe karģılanacak sosyal güvenlik prim veya kesenekleri toplamı, tavan ücretin altı katını aģamaz. (3) Birinci fıkrada sayılan ödemelerden (a) bendinde belirtilenlerden gelir vergisi ve damga vergisi, diğer bentlerde belirtilenlerden damga vergisi kesilir. (4) SözleĢmeyle çalıģtırılan aile hekimlerinin kendilerinden kesilecek sosyal güvenlik prim veya kesenekleri, birici fıkranın (a) bendinde belirtilen ödemeden düģülür. (5) SözleĢmeyle çalıģtırılan aile hekimlerine bu Yönetmelikte belirlenen ödemelerin dıģında, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen eğitimlere katılmaları hâlinde, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ödenecek geçici görev yolluğu hariç olmak üzere, herhangi bir ad altında baģkaca bir ödeme yapılamaz. Bu statüde çalıģanlara, her ne Ģekilde olursa olsun, sözleģmelerinin sona ermesi veya erdirilmesi durumunda, sosyal güvenlik mevzuatı gereği ödenenler hariç herhangi bir ödeme yapılmaz. (6) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre geçici iģ göremezlik ödeneği alma hakkı bulunan aile hekimine birinci fıkranın (a) bendine göre kayıtlı kiģiler için yapılacak ödemelerde geçici iģ görmezlik ödeneği miktarı düģülerek ödeme yapılır. Geçici aile hekimlerine yapılacak ödemeler MADDE 17- (1) 8 inci maddenin beģinci fıkrası çerçevesinde veya Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen eğitimlere katıldığı süre içinde, hizmetin görülmesini sağlaması hâlinde sözleģme ile çalıģtırılan aile hekimine ödeme tam olarak yapılır. Bu mümkün olmadığı takdirde müdürlük, diğer aile hekimleri veya Bakanlık personelini geçici aile hekimi olarak görevlendirir. Bu durumda; a) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre kayıtlı kiģiler için yapılacak net ödeme miktarının % 50 si asıl aile hekimine, kalan % 50 si geçici aile hekimine, b) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre ödenecek sosyoekonomik geliģmiģlik düzeyi ücretinin % 50 si asıl aile hekimine, c) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre ödenecek aile sağlığı merkezi giderlerinin tamamı asıl aile hekimine, ç) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre ödenecek gezici sağlık hizmeti gideri ödeneğinin tamamı, çalıģılan gün sayıyla orantılı olarak geçici aile hekimine, ödenir. (2) BoĢ veya boģalmıģ pozisyona görevlendirilen geçici aile hekimine; 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre kayıtlı kiģiler için yapılacak net ödeme miktarının % 50 si ile 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre ödenecek gezici sağlık hizmeti gideri ödeneğinin tamamı, çalıģılan gün sayısıyla orantılı olarak ödenir. (3) Bakanlıkça yurtdıģında sağlık hizmeti sunmak üzere yapılan görevlendirmelerde veya verilen izinlerde, aile hekimine iki aya kadar birinci fıkraya göre ödeme yapılır. (4) Bu madde gereği görevlendirilen personele yapılacak ödemeler çalıģılan gün sayısıyla orantılı olarak yapılır.

7 (5) Aile hekimliği sözleģmesi bulunmayan geçici aile hekimine 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (ehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun uyarınca ek ödeme yapılmaz. Bunların aylık veya ücretlerinin kadro veya pozisyonlarının bulunduğu birimden ödenmesine devam edilir. Aylıklarına ve ücretlerine ilave olarak birinci ve üçüncü fıkralara göre yapılacak ödemelerin toplamı, tavan ücretin üç katını geçemez. Aile hekiminden yapılacak kesintiler MADDE 18- (1) Koruyucu hekimlik hizmetlerinden; aģılama, gebe, bebek-çocuk takibi için ayrı ayrı, baģarı oranına göre kesinti uygulanır. SözleĢmeyle çalıģtırılan aile hekimi veya geçici aile hekimi için 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre hesaplanan brüt ücretin; a) Aylık baģarı oranı, % 98 - % 97 ise % 2 si, b) Aylık baģarı oranı % 96 - % 95 ise % 4 ü, c) Aylık baģarı oranı % 94 - % 90 ise % 6 sı, ç) Aylık baģarı oranı % 89 - %85 ise % 8 i, d) Aylık baģarı oranı, % 85 ten daha düģük olanlar için % 10 u, esas alınmak suretiyle hesaplanacak miktarlar, aģılama, gebe, bebek-çocuk takibi için ayrı ayrı değerlendirilerek aile hekimine yapılacak ödemeden düģülür. (2) AĢılama, gebe, bebek-çocuk takiplerinin hangi aralıklarda ne Ģekilde yapılacağı ve kesintilerin usûl ve esasları Bakanlıkça belirlenerek duyurulur. (3) Köy yollarının kar, çığ düģmesi, sel nedeniyle kapanması gibi mülkî idare amirinin takdir edeceği mücbir sebepler veya aģılama, gebe, bebek-çocuk takibinin ihbar düzenlenmesine rağmen yaptırılmaması gibi nedenlerle yerine getirilemeyen hizmetler, bu hesaplamalarda dikkate alınmaz. (4) Bu madde uyarınca aile hekiminden yapılacak kesintilerin toplamı, 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hesaplanan brüt tutarın % 20 sinden fazla olamaz. Aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödeme MADDE 19- (1) Aile hekimliği uygulamasında sözleģmeyle çalıģtırılan veya aile hekimliği uygulamaları için görevlendirilen aile sağlığı elemanına izin, rapor, Bakanlıkça verilen eğitimlerdeki görevlendirme süreleri hariç olmak üzere, çalıģılan gün sayısına göre ödeme yapılır. Deprem, sel felaketi ve salgın gibi olağanüstü durumlarda valilikçe veya Bakanlıkça görevlendirilenlere, ödeme tam olarak yapılır. Aylık olarak yapılacak ödemeler aģağıdaki (a) ve (b) bentlerinde yer alan unsurlardan oluģur: a) Kayıtlı KiĢiler Ġçin Ödenecek Ücret: SözleĢmeyle çalıģtırılan aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemelerin hesaplanmasında, görev tanımlarında verilen hizmetler için aģağıdaki esaslara göre ödeme yapılır. Deprem, sel felaketi ve salgın gibi olağanüstü durumlarda yapılacak hizmetler için ayrıca bir ödeme yapılmaz. Kayıtlı kiģiler için; 1) 0-59 ay grubu için (1,75) katsayısı, 2) Gebeler için (3) katsayısı, 3) 65 yaģ üstü için (1,75) katsayısı, 4) Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler için (2,25) katsayısı, 5) Diğer kiģiler için (0,80) katsayısı, esas alınır. Birinci ila beģinci gruplardaki katsayı ile o gruptaki kayıtlı kiģi sayısının çarpılması ile oluģan puanların toplamı üzerinden, kayıtlı kiģi sayısına bakılmaksızın, ilk (1.000) puana kadar; 1) Meslekî yüksek öğrenim mezunu olmayan aile sağlığı elemanına (binyüzellisekiz) TL, 2) Meslekî yüksek öğrenim mezunu aile sağlığı elemanına (binüçyüzaltmıģ) TL, ödeme yapılır. (1.000) puanın üzerindeki puanlar için, söz konusu puanların (0,577) değiģken katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunacak tutarda ayrıca ödeme yapılır. Ödemeye esas olacak pozisyon planlamasının entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde olması veya nüfus ve coğrafî yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düģük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerdeki aile sağlığı elemanlarına, ikinci paragrafa göre yapılacak ödemeler toplamının (1,65) katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarda ödeme yapılır. Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezler ile nüfus ve coğrafî yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düģük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerde, kayıtlı kiģi sayısı (2.400) den fazla, diğer yerlerde (4.000) den fazla ise, kayıt tarihi esas alınmak üzere bu sayıları aģan kısım için aile sağlığı elemanlarına herhangi bir ödeme yapılmaz. b) Sosyoekonomik GeliĢmiĢlik Düzeyi Ücreti: SözleĢmeyle çalıģtırılan aile sağlığı elemanına, sosyoekonomik geliģmiģlik düzeyi esas alınarak Ek (3) teki listede aile sağlığı elemanı için belirtilen tutar ödenir. (2) SözleĢmeyle çalıģtırılan aile sağlığı elemanlarına, bu madde uyarınca her ay itibarıyla yapılacak brüt ödemeler toplamı ile Devletçe karģılanacak sosyal güvenlik prim veya kesenekleri toplamı, tavan ücretin birbuçuk katını aģamaz. (3) Birinci fıkrada sayılan ödemelerden (a) bendinde belirtilenden gelir vergisi ve damga vergisi, (b) bendinde belirtilenden ise sadece damga vergisi kesilir. (4) SözleĢmeyle çalıģtırılan aile sağlığı elemanlarının kendilerinden kesilecek sosyal güvenlik prim veya

8 kesenekleri, (a) bendinde belirtilen ödemeden düģülür. (5) SözleĢmeyle çalıģtırılan aile sağlığı elemanlarına bu Yönetmelikte belirlenen ödemelerin dıģında, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen eğitimlere katılmaları hâlinde, 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ödenecek geçici görev yolluğu hariç olmak üzere, herhangi bir ad altında baģkaca bir ödeme yapılamaz. Bu statüde çalıģanlara, her ne Ģekilde olursa olsun, sözleģmelerinin sona ermesi veya erdirilmesi durumunda, sosyal güvenlik mevzuatı gereği ödenenler hariç herhangi bir ödeme yapılmaz. (6) 5510 sayılı Kanuna göre geçici iģ göremezlik ödeneği alma hakkı bulunan aile sağlığı elemanına birinci fıkranın (a) bendine göre kayıtlı kiģiler için yapılacak ödemelerde geçici iģ görmezlik ödeneği miktarı düģülerek ödeme yapılır. Geçici aile sağlığı elemanına yapılacak ödemeler MADDE 20- (1) 8 inci maddenin beģinci fıkrası çerçevesinde veya Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen eğitimlere katıldığı süre içinde, sözleģmeyle çalıģtırılan aile sağlığı elemanı, 5 inci maddede belirtilen Ģartları taģıyan aile sağlığı elemanları ile anlaģarak, hizmetin görülmesini sağlar. Bu anlaģma müdürlükçe uygun görülmesi hâlinde uygulanır. Bu durumda asıl aile sağlığı elamanına ödeme tam olarak yapılır. Bu mümkün olmadığı takdirde müdürlük, diğer aile sağlığı elemanları veya Bakanlık personelini geçici aile sağlığı elemanı olarak görevlendirir. Bu durumda; a) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre kayıtlı kiģiler için yapılacak net ödeme miktarının % 50 si asıl aile sağlığı elemanına, % 25 i geçici aile sağlığı elemanına, b) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre ödenecek sosyoekonomik geliģmiģlik düzeyi ücretinin % 50 si asıl aile sağlığı elemanına, ödenir. (2) BoĢ veya boģalmıģ pozisyona görevlendirilen geçici aile sağlığı elamanına 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre kayıtlı kiģiler için yapılacak net ödeme miktarının % 25 i ödenir. (3) Bakanlıkça yurtdıģında sağlık hizmeti sunmak üzere yapılan görevlendirmelerde veya verilen izinlerde, aile sağlığı elemanına iki aya kadar birinci fıkraya göre ödeme yapılır. (4) Bu madde gereği görevlendirilen personele yapılacak ödemeler çalıģılan gün sayısıyla orantılı olarak yapılır. (5) Aile sağlığı elemanlığı sözleģmesi bulunmayan geçici aile sağlığı elemanına 209 sayılı Kanun uyarınca ek ödeme yapılmaz. Bunların aylık veya ücretlerinin kadro veya pozisyonlarının bulunduğu birimden ödenmesine devam edilir. Aylıklarına ve ücretlerine ilave olarak birinci ve ikinci fıkralara göre yapılacak ödemelerin toplamı, tavan ücretin % 75 ini geçemez. Aile sağlığı elemanından yapılacak kesintiler MADDE 21- (1) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesine göre yapılacak kesintilerdeki usûl, esas ve oranlar, sözleģme veya görevlendirmeyle çalıģtırılan aile sağlığı elemanları için 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre hesaplanan brüt gelir üzerinden hesaplanmak suretiyle aynen uygulanır. (2) Bu madde uyarınca aile sağlığı elemanından yapılacak kesintilerin toplamı, 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hesaplanan brüt gelirinin % 20 sinden fazla olamaz. Ödeme zamanı MADDE 22- (1) Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemeler, çalıģılan ay sonuçlarının müdürlüğe bildiriminden itibaren onbeģ gün içinde yapılır. Ödemelerdeki artıģlar MADDE 23- (1) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci paragrafında ve 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci paragrafında yer alan Türk Lirası tutarlar ve değiģken katsayılar ile Ek (3) te yer alan aile hekimi ve aile sağlığı elemanına ödenecek tutarlar tavan ücrette yapılan artıģ oranında artırılır. Düzenleyici iģlemler MADDE 24- (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere her türlü alt düzenlemeyi yapmaya yetkilidir. Bu düzenlemeler, Bakanlığın resmî internet sayfasında ilan edilir ve aile hekimlerine, aile sağlığı elemanlarına ve ilgililerine ilan tarihinde tebliğ edilmiģ sayılır. Yürürlükten kaldırılan mevzuat MADDE 25- (1) 27/6/2005 tarihli ve 2005/9142 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca ÇalıĢtırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve SözleĢme ġartları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıģtır. (2) Mevzuatta Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca ÇalıĢtırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve SözleĢme ġartları Hakkında Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmıģ sayılır. BEġĠNCĠ BÖLÜM Son Hükümler GeçiĢ hükümleri GEÇĠCĠ MADDE 1- (1) Aile hekimliği uygulamasına geçen illerde, aile hekimlerine ilin uygulamaya geçtiği tarihten itibaren altı ay süreyle, tavan ücretin % 100 ü herhangi bir kritere bağlı olmaksızın aile sağlığı merkezi gideri

9 olarak ödenir. Aile hekimlerine bu maddeye istinaden ve öngörülen sürelerce yapılan ödemelerin dıģında 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre ayrıca bir ödeme yapılmaz. (2) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci paragrafında ve 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci paragrafında yer alan Türk Lirası tutarlar ve değiģken katsayılar ile Ek (3) te yer alan aile hekimi ve aile sağlığı elemanına ödenecek tutarlar, tavan ücrette 2011 yılı Ocak ayında yapılacak artıģ oranında artırılır. Yürürlük MADDE 26- (1) SayıĢtay ın görüģü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik 1/1/2011 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 27- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. EK 1-A AĠLE HEKĠMLEĠNĠN SÖZLEġME ÖNEĞĠ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĠLE HEKĠMLĠĞĠ HĠZMET SÖZLEġMESĠ 1- T.C. Sağlık Bakanlığı adına Valiliği ile arasında, 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca aģağıdaki Ģartlarda bu sözleģme imzalanmıģtır. 2- SözleĢmede geçen; a) Ġlgili: SözleĢmeyi imzalayan aile hekimini, b) Kanun: 5258 sayılı Kanunu, c) Kurum: Sağlık Bakanlığını, ç) SözleĢme: Bu hizmet sözleģmesini, d) SözleĢme Yönetmeliği: Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca ÇalıĢtırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile SözleĢme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği, e) Uygulama Yönetmeliği: Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğini, ifade eder. 3- Ġlgili, Kurumca belirlenen aile hekimliği çalıģma bölgelerinden Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak tercih ettiği... nolu aile hekimliği biriminde, yürürlükteki kanun, yönetmelik, genelge ve verilecek talimatlara, hasta haklarına, mesleki ve genel etik kurallarına uygun olarak aile hekimliği görevini ifa etmeyi sözleģme süresince kabul eder. 4- ÇalıĢma saatleri ve izinler konusunda Uygulama Yönetmeliği ile SözleĢme Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 5- Ġlgiliye yapılacak ödemeler ve kesintilerde SözleĢme Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bunun dıģında herhangi bir ad altında baģka bir ödeme yapılamaz. 6- Ġlgiliden her türlü prim, kesenek ve kurum karģılıkları sözleģme ücretlerinden kesilerek Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılır. 7- Ġlgili hakkında 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, üģvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır. 8- Ġlgili tarafından Kuruma verilen zararlar tazmin ettirilir ve görevi esnasında veya görevi ile ilgili olarak üçüncü Ģahıslara verilen zararlar neticesinde bu kiģilere Kurumca yapılmak zorunda kalınan ödemeler için genel hükümler çerçevesinde ilgiliye rücû edilir. 9- Ġlgili, görevi sırasında edindiği gizlilik taģıyan bilgileri ve kiģisel verileri, görevinden ayrılsa dahi Kurumun yazılı izni olmadan açıklayamaz. 10- Bu sözleģmede hüküm bulunmayan hâllerde Kanun, Uygulama Yönetmeliği ve SözleĢme Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 11- SözleĢmenin süresi 2 mali yıl ile sınırlı olup, bu sözleģme.. tarihinden tarihine kadar geçerlidir. Bu sözleģme 11 maddeden ibaret olup / / tarihinde (..) nüsha olarak düzenlenmiģtir AĠLE HEKĠMĠ Adı Soyadı : Görev Yeri : Adresi : (imza-tarih) KUUM YETKĠLĠSĠ...VALĠSĠ (imza-tarih)

10 Ek 1-B AĠLE SAĞLIĞI ELEMANLAININ SÖZLEġME ÖNEĞĠ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĠLE SAĞLIĞI ELEMANI HĠZMET SÖZLEġMESĠ 1- T.C. Sağlık Bakanlığı adına.. Valiliği ile arasında, 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca aģağıdaki Ģartlarda bu sözleģme imzalanmıģtır. 2- SözleĢmede geçen; a) Ġlgili: SözleĢmeyi imzalayan aile sağlığı elemanını, b) Kanun: 5258 sayılı Kanunu, c) Kurum: Sağlık Bakanlığını, ç) SözleĢme: Bu hizmet sözleģmesini, d) SözleĢme Yönetmeliği: Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca ÇalıĢtırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile SözleĢme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği, e) Uygulama Yönetmeliği: Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğini, ifade eder. 3- Ġlgili, Kurumca belirlenen aile hekimliği çalıģma bölgelerinden Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak tercih ettiği... nolu aile hekimliği biriminde, yürürlükteki kanun, yönetmelik, genelge ve verilecek talimatlara, hasta haklarına, mesleki ve genel etik kurallarına uygun olarak aile sağlığı elemanı görevini ifa etmeyi sözleģme süresince kabul eder. 4- ÇalıĢma saatleri ve izinler konusunda Uygulama Yönetmeliği ile SözleĢme Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 5- Ġlgiliye yapılacak ödemeler ve kesintilerde SözleĢme Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bunun dıģında herhangi bir ad altında baģka bir ödeme yapılamaz. 6- Ġlgiliden her türlü prim, kesenek ve kurum karģılıkları sözleģme ücretlerinden kesilerek Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılır. 7- Ġlgili hakkında 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, üģvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır. 8- Ġlgili tarafından Kuruma verilen zararlar tazmin ettirilir ve görevi esnasında veya görevi ile ilgili olarak üçüncü Ģahıslara verilen zararlar neticesinde bu kiģilere Kurumca yapılmak zorunda kalınan ödemeler için genel hükümler çerçevesinde ilgiliye rücû edilir. 9- Ġlgili, görevi sırasında edindiği gizlilik taģıyan bilgileri ve kiģisel verileri, görevinden ayrılsa dahi Kurumun yazılı izni olmadan açıklayamaz. 10- Bu sözleģmede hüküm bulunmayan hâllerde Kanun, Uygulama Yönetmeliği ve SözleĢme Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 11- SözleĢmenin süresi 2 mali yıl ile sınırlı olup, bu sözleģme.. tarihinden tarihine kadar geçerlidir. Bu sözleģme 11 maddeden ibaret olup / / tarihinde (..) nüsha olarak düzenlenmiģtir. AĠLE SAĞLIĞI ELEMANI Adı Soyadı : Görev Yeri : Adresi : (imza-tarih) KUUM YETKĠLĠSĠ...VALĠSĠ (imza-tarih) EK 2 AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMASINDA UYGULANACAK ĠHTA PUANI CETVELĠ

11 UYGULANACAK ĠHTALA ĠHTA PUANLAI ÇalıĢma saatleri planına uymamak 3 Ġzinsiz iģe gelmemek (iģe gelmediği her gün için) 5 AfiĢ ve duyuruları usûlüne uygun Ģekilde asmamak 5 Aile Sağlığı Merkezi içi yönlendirme tabelalarının ve Aile Sağlığı Merkezi dıģ tabelalarının usûlüne uygun olmaması Görevi esnasında ilaç reklamı içeren malzeme kullanmak 5 Görevleri ile ilgili kayıtları düzenli tutmamak veya müdürlük ya da Bakanlığa bildirmemek 10 Kayıtlı kiģilerin kiģisel sağlık kayıtlarını devretmemek 10 Aile Sağlığı Merkezinin tıbbi donanım eksiğini on gün içinde gidermemek (eksik olan her malzeme için) Verilen eğitimler için belirlenmiģ devamsızlık sürelerini aģmak 10 Miadı geçmiģ ilaç bulundurmak 10 YeĢil ve kırmızı reçeteye tâbi ilaçları usûlüne uygun muhafaza altına almamak 10 Mesai saati içinde ilaç firma temsilcilerini aile sağlığı merkezi içinde kabul etmek 10 Bekleme ve tedavi alanlarında aydınlatmanın yetersiz olması 5 Veremli hastaların doğrudan gözetim tedavisini yapmamak veya yapılmasını sağlamamak 5 Evde bakım hizmetlerinden görevi olan kısımları yapmamak 10 Gezici sağlık hizmetlerini aksatmak veya planına uymamak 10 Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmamak 5 Forma giymemek 5 Kusurlu olarak kiģisel sağlık kayıtlarının güvenliğini sağlamamak 20 Kasıtlı olarak kiģisel sağlık kayıtlarının güvenliğini sağlamamak 50 Aile Sağlığı Merkezinin asgarî fizikî Ģartlarını 10 gün içinde uygun hâle getirmemek 10 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uymamak 20 Denetimlerde iģbirliği yapmamak, istenilen verileri ibraz etmemek, gerçek dıģı beyanda bulunmak 20 Mevzuatına göre mal bildiriminde bulunmamak 20 Koruyucu hekimlik uygulamalarında verilen görevleri yerine getirmemek, gerçek dıģı beyanda bulunmak Performansa tâbi aģılardan her birinin aģılama oranlarını mücbir sebepler veya ihbar düzenlenen hâller dıģında, % 90 ın altına düģürmek Performansa tâbi gebelik izlem oranlarının mücbir sebepler veya ihbar düzenlenen hâller dıģında, % 90 ın altına düģürmek Koruyucu hekimlik uygulamalarından bebek-çocuk takip oranlarının mücbir sebepler veya ihbar düzenlenen hâller dıģında, % 90 ın altına düģürmek Soğuk zincir kurallarına uymamak 20 Ġlgili mevzuat hükümlerince hasta haklarına ve hasta mahremiyetine uymamak 20 Mesleki ve etik kurallar bakımından Tıbbi Deontoloji Nizamnamesine uymamak 20 ĠĢ arkadaģları veya hizmet alanlara hakarette bulunmak ya da bunları tehdit etmek 20 Göreve sarhoģ gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek 50 Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek EK 3 SOSYOEKONOMĠK GELĠġMĠġLĠK DÜZEYĠ ÜCETĠ

12 Ġl Ġlçe Sosyoekonomi k GeliĢmiĢlik Endeksi Sosyoekonomi k GeliĢmiĢlik Bölgesi Ödeme Göstergesi Aile Hekimine Ödenecek Tutar (TL) Aile Sağlığı Elemanın a Ödenecek Tutar (TL) BUSA BüyükĢehir 7, ,00 0,00 ADANA BüyükĢehir 5, ,00 0,00 KOCAELĠ Körfez 5, ,00 0,00 KOCAELĠ Gebze 4, ,00 0,00 ĠZMĠ Aliağa 4, ,00 0,00 ANTALYA Merkez 3, ,00 0,00 ESKĠġEHĠ Merkez 3, ,00 0,00 GAZĠANTEP BüyükĢehir 3, ,00 0,00 DENĠZLĠ Merkez 3, ,00 0,00 KONYA BüyükĢehir 3, ,00 0,00 KOCAELĠ Merkez 3, ,00 0,00 ĠSTANBUL Büyükçekmece 3, ,00 0,00 MESĠN Merkez 3, ,00 0,00 KAYSEĠ BüyükĢehir 3, ,00 0,00 TEKĠDAĞ Çorlu 3, ,00 0,00 ANTALYA Kemer 2, ,00 0,00 AYDIN KuĢadası 2, ,00 0,00 TEKĠDAĞ Marmaraereğlisi 2, ,00 0,00 ĠZMĠ ÇeĢme 2, ,00 0,00 SAKAYA Merkez 2, ,00 0,00 HATAY Ġskenderun 2, ,00 0,00 MUĞLA Marmaris 2, ,00 0,00 BALIKESĠ Bandırma 2, ,00 0,00 MANĠSA Merkez 2, ,00 0,00 SAMSUN Merkez 2, ,00 0,00 YALOVA Merkez 2, ,00 0,00 MUĞLA Bodrum 2, ,00 0,00 TABZON Merkez 2, ,00 0,00 TEKĠDAĞ Çerkezköy 2, ,00 0,00 EDĠNE Merkez 2, ,00 0,00 KAABÜK Merkez 2, ,00 0,00 ZONGULDAK Ereğli 2, ,00 0,00 BALIKESĠ Merkez 2, ,00 0,00 ISPATA Merkez 2, ,00 0,00 KIKLAELĠ Lüleburgaz 2, ,00 0,00 ÇANAKKALE Bozcaada 2, ,00 0,00 MALATYA Merkez 2, ,00 0,00 KOCAELĠ Derince 1, ,00 0,00 ÇANAKKALE Merkez 1, ,00 0,00 ANTALYA Alanya 1, ,00 0,00 EZUUM Merkez 1, ,00 0,00 KIIKKALE Merkez 1, ,00 0,00 ĠZMĠ Urla 1, ,00 0,00 TEKĠDAĞ Merkez 1, ,00 0,00

13 KAYSEĠ Hacılar 1, ,00 0,00 BUSA Gemlik 1, ,00 0,00 BOLU Merkez 1, ,00 0,00 ANKAA Kazan 1, ,00 0,00 AYDIN Didim 1, ,00 0,00 ĠSTANBUL Sultanbeyli 1, ,00 0,00 BĠLECĠK Bozüyük 1, ,00 0,00 UġAK Merkez 1, ,00 0,00 AYDIN Merkez 1, ,00 0,00 ĠZMĠ Torbalı 1, ,00 0,00 ODU Merkez 1, ,00 0,00 SĠVAS Merkez 1, ,00 0,00 SAKAYA Sapanca 1, ,00 0,00 KÜTAHYA Merkez 1, ,00 0,00 AFYONKAAHĠSA Merkez 1, ,00 0,00 ĠSTANBUL Silivri 1, ,00 0,00 ĠZMĠ Seferihisar 1, ,00 0,00 ĠZMĠ KemalpaĢa 1, ,00 0,00 ÇOUM Merkez 1, ,00 0,00 BALIKESĠ Ayvalık 1, ,00 0,00 ANTALYA Manavgat 1, ,00 0,00 GĠESUN Merkez 1, ,00 0,00 KOCAELĠ Gölcük 1, ,00 0,00 MUĞLA Merkez 1, ,00 0,00 ISPATA Uluborlu 1, ,00 0,00 DĠYABAKI Merkez 1, ,00 0,00 ELAZIĞ Merkez 1, ,00 0,00 K.MAAġ Merkez 1, ,00 0,00 BUSA Ġnegöl 1, ,00 0,00 BUSA Mudanya 1, ,00 0,00 ĠZMĠ Selçuk 1, ,00 0,00 BALIKESĠ Edremit 1, ,00 0,00 MESĠN Tarsus 1, ,00 0,00 BUDU Merkez 1, ,00 0,00 ĠZMĠ Foça 1, ,00 0,00 MUĞLA Datça 1, ,00 0,00 ĠZE Merkez 1, ,00 0,00 MANĠSA Turgutlu 1, ,00 0,00 AYDIN Nazilli 1, ,00 0,00 ĠZMĠ Karaburun 1, ,00 0,00 BĠLECĠK Merkez 1, ,00 0,00 ZONGULDAK Merkez 1, ,00 0,00 KASTAMONU Abana 1, ,00 0,00 YALOVA Çınarcık 1, ,00 0,00 NEVġEHĠ Merkez 1, ,00 0,00 ATVĠN Merkez 1, ,00 0,00 BUSA Kestel 1, ,00 0,00 ANKAA Elmadağ 1, ,00 0,00 KAAMAN Merkez 1, ,00 0,00

25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELĠK Sağlık Bakanlığından:

25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELĠK Sağlık Bakanlığından: 25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELĠK Sağlık Bakanlığından: AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Birinci

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Eylül 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Sayı : 29131 Adalet Bakanlığından: ADLİ YARGI HÂKİM VE

Detaylı

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESĠ Amaç Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

YÖNETMELİK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

YÖNETMELİK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 09/03/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24690 BĠRĠNCĠ KISIM

Detaylı

KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM

KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iģ sağlığı

Detaylı

KESK 2016-2017 YILLARI TOPLU Ġġ SÖZLEġMESĠ TEKLĠFĠ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KESK 2016-2017 YILLARI TOPLU Ġġ SÖZLEġMESĠ TEKLĠFĠ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KESK 2016-2017 YILLARI TOPLU Ġġ SÖZLEġMESĠ TEKLĠFĠ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç MADDE 1- Bu toplu sözleģmenin amacı, Konfederasyon ve bağlı sendikalar ile Kamu ĠĢveren Heyeti arasında, tarafların temsil

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠÇĠNDEKĠLER

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar 1 MADDE 1 - Amaç 1 MADDE 2 - Kapsam 1 MADDE 3 - Tanımlar 2 ĠKĠNCĠ KISIM 7 Sosyal Sigorta Hükümleri 7 BĠRĠNCĠ BÖLÜM 7 Sigortalılara ĠliĢkin Hükümler

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 21. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR:

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 21. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 21. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: İşveren : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. İş Sendikası : Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASS) Yürürlük : 01.05.2013 30.04.2015

Detaylı

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL YENĠ SOSYAL GÜVENLĠK SĠSTEMĠ AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL NEXIA TÜRKĠYE HAKKINDA Nexia Türkiye bağımsız denetim, mali danıģmanlık, tasdik hizmetleri, kurumsal finans, iç denetim ve yapılandırması,

Detaylı

25.01.2013 TARİHLİ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRME

25.01.2013 TARİHLİ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRME 25.01.2013 TARİHLİ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRME Yeni Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazete de yayımlanıp yürürlüğe girdi.

Detaylı

ÇALIġMA REHBERĠ AYLIK BÜLTEN www.calismarehberi.com 2012/1

ÇALIġMA REHBERĠ AYLIK BÜLTEN www.calismarehberi.com 2012/1 31 OCAK 2012 TARĠHLĠ RESMĠ GAZETE SAYI. 28190 MALĠYE BAKANLIĞINDAN: DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 162) 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinde, 11/10/2011

Detaylı

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II)

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II) ĠġVEREN VE SORUMLULUKLARI Yurtiçinde istihdam ederken veya geçici görevle yurtdıģına götürürken; ĠġVEREN 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası uyarınca iģverenin yapması gereken iģ ve iģlemleri ana baģlıklar

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Temmuz 2013 Yayımlandığı Tarih 15 Temmuz2013 Sayı 2013-13 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 12.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27579. SOSYAL SĠGORTA ĠġLEMLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

Resmi Gazete Tarihi: 12.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27579. SOSYAL SĠGORTA ĠġLEMLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Resmi Gazete Tarihi: 12.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27579 SOSYAL SĠGORTA ĠġLEMLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 17 Ağustos 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28028 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ĠLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCIRAH YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCIRAH YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCIRAH YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge; TEMSAN lüğü nün yurt içi ve yurt dıģı harcırah ödemelerinin etkili, ekonomik, süresinde

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05 ġubat 2008/26778 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL 1.TARAFLAR, KONU, DAYANAK VE TANIMLAR 1.1.Taraflar Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk

Detaylı

TÜRKĠYE OTOMOBĠL SPORLARI FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL 04 TEMMUZ 2013 ANKARA

TÜRKĠYE OTOMOBĠL SPORLARI FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL 04 TEMMUZ 2013 ANKARA TÜRKĠYE OTOMOBĠL SPORLARI FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL 04 TEMMUZ 2013 ANKARA 2013 [TOSFED - OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL] TÜRKĠYE OTOMOBĠL SPORLARI FEDERASYONU Göksu Evleri Kartopu Cad. B 168 A Anadolu

Detaylı

18 Ocak 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28886 KANUN

18 Ocak 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28886 KANUN 18 Ocak 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28886 KANUN SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Ağustos 2013 Yayımlandığı Tarih 31 Ağustos 2013 Sayı 2013-16 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 25.03.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27532 (Mükerrer) SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade

Detaylı

A. GÜL A. ġener M. A. ġahġn B. ATALAY DıĢiĢleri Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd.

A. GÜL A. ġener M. A. ġahġn B. ATALAY DıĢiĢleri Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. 18 Ocak 2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazete Karar Sayısı : 2006/11545 Ekli TaĢınır Mal Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 21/11/2006 tarihli ve 19423 sayılı yazısı üzerine,

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2014/12-1 (117) Karar Tarihi : 03/12/2014

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2014/12-1 (117) Karar Tarihi : 03/12/2014 Karar No : 2014/12-1 (117) Belediye Meclisi 03/12/2014 ÇarĢamba günü saat 14.00 de Belediye BaĢkanı ġevket CAN BaĢkanlığında, 2014 Yılı Onikinci BirleĢimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye Meclis

Detaylı

MANİSA DEFTERDARLIĞI. 01/01/2011 TARĠHĠNDEN ĠTĠBAREN YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR VE PRATĠK BĠLGĠLER

MANİSA DEFTERDARLIĞI. 01/01/2011 TARĠHĠNDEN ĠTĠBAREN YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR VE PRATĠK BĠLGĠLER MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2011 TARĠHĠNDEN ĠTĠBAREN YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR VE PRATĠK BĠLGĠLER KATSAYILAR 01/07/2011-31/12/2011 Tarihi arası AYLIK KATSAYI 0,06446 TABAN AYLIK KATSAYISI

Detaylı