BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 02.Aralık.2010 tarihli ve sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan ĠKĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLĠ PERSONELE BĠRĠM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, ikinci basamak sağlık kurumlarında görev yapan personele sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli sağlık hizmet sunumunun sağlanması için dâhili branşlarda görev yapan uzman tabiplerin yatan hasta toplam vizit puanının toplam girişimsel puanına oranının ölçülmesiyle, cerrahi branşlarda görev yapan uzman tabiplerin A, B, C, D grubu toplam ameliyat puanlarının toplam girişimsel puanına oranının ölçülmesiyle, ameliyat veya vizit puanı bulunmayan uzman tabipler ile pratisyen tabipler, diş tabipleri ve tabip dışı tüm personel için ise Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi hizmet kalite standartlarında yer alan bölümlerin değerlendirilmesi neticesinde tespit edilen Bölüm Puanı esas alınarak belirlenen kriterlere göre performansının ölçülmesi suretiyle kurumlarda verimlilik artışı sağlanması ve personelin birim performans katsayısının tespitine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2- (1) Bu Yönerge; Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci basamak sağlık kurumlarında (hastane rollerine göre D ve E grubu olan hastaneler hariç) görev yapan personeli kapsar. Dayanak Madde 3- (1) Bu Yönerge, 12/05/2006 tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ff) bendi ile aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ss) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen; a) Yönetmelik: 12/05/2006 tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliği, b) Yönerge: 02/07/2008 tarihli ve 2008 tarihli Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi ni, c) Hizmet Kalitesi Standartları: 02/07/2008 tarihli ve 2008 tarihli Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi nin kurumlar için Ek-1 sayılı tablosunda yer alan Hizmet Kalitesi Standartlarını, ç) Dönem: Birim Performans sının hesaplanacağı ayların her birini, d) Kurum: Bakanlığa bağlı ikinci basamak sağlık kurumlarını (hastane rollerine göre D ve E grubu olan hastaneler hariç) e) Birim: Kurumda personelin görev yaptığı yeri, f) Bölüm: Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi Hizmet Kalite Standartlarında yer alan ana başlık bölümlerini, g) Bölüm Puanı: Kurumlarda Cerrahi/Dahili Branş Birim Performans sı esas alınarak birim performans katsayısı tespit edilen uzman tabipler hariç diğer personelin görev yaptığı birime ilişkin Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi hizmet kalite standartlarında yer alan bölüm standartlarının değerlendirilmesi neticesinde belirlenen ve (0) ile (1) arasında değişen puanı, ğ) Toplam Tabip Muayene ve Girişimsel İşlem Puanı: 05/05/2009 tarihli ve 2729 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren Girişimsel İşlemler Yönergesinde yer alan girişimsel işlemlerden ilgili uzman hekimin o dönem elde etmiş olduğu toplam tabip muayene ve girişimsel işlem puanını, 1

2 h) Vizit Puanı: Dahili branşlarda görev yapan uzman tabiplerin, o dönem yoğun bakım ve servislerde yatan her hasta için günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit puanından elde ettikleri toplam puanı, ı) Dahili Branş Birim Performans sı: Dahili branşlarda görev yapan uzman tabiplerin ek ödemesinin hesaplanmasında kullanılmak üzere o dönem hesaplanan Vizit Puanının Toplam Tabip Muayene ve Girişimsel İşlem Puanına oranı esas alınarak belirlenen ve (0,80) ile (1) arasında değişen katsayıyı, i) Ameliyat Puanı: Cerrahi branşlarda görev yapan uzman tabiplerin, o dönem yapmış oldukları A, B, C, D grubu ameliyatlardan elde ettikleri toplam puanı (E grubu ameliyatlar hariç), j) Cerrahi Branş Birim Performans sı: Cerrahi branşlarda görev yapan uzman tabiplerin ek ödemesinin hesaplanmasında kullanılmak üzere o dönem hesaplanan Ameliyat Puanının Toplam Tabip Muayene ve Girişimsel İşlem Puanına oranı esas alınarak belirlenen ve (0,80) ile (1) arasında değişen katsayıyı, k) Diğer Tabipler: Laboratuar branşları, Patoloji, Anestezi, Radyoloji, Acil Tıp Uzmanları gibi ameliyat veya vizit puanı bulunmayan branşlarda bulunan uzman tabipler ile pratisyen tabip ve diş tabiplerini, l) Diğer Tabipler Birim Performans sı: Ameliyat veya vizit puanı bulunmayan uzman tabipler ile pratisyen tabip ve diş tabiplerinin ek ödemesinin hesaplanmasında kullanılacak olan ve görev yaptıkları birim için belirlenen Bölüm puanı esas alınarak hesaplanan, (0,80) ile (1) arasında değişen katsayıyı, m) Tabip Dışı Personel Birim Performans sı: Tabip dışı tüm personelin ek ödemesinin hesaplanmasında kullanılacak olan ve görev yaptıkları birim için belirlenen Bölüm puanı esas alınarak hesaplanan, (0,90) ile (1) arasında değişen katsayıyı, n) Toplam Doğum Sayısı: O dönem içerisinde yapılan tüm doğumları, o) Primer Sezaryen Oranı sı: Kadın Doğum uzmanlarının o dönem yapmış oldukları primer sezaryen sayısının toplam doğum sayısına oranından oluşan katsayıyı, ö) Kadın Doğum Branşı Ameliyat Puanı: Kadın Doğum uzmanlarının ilgili dönemde toplam sezaryen ameliyatı puanı hariç yapmış oldukları A, B, C, D grubu ameliyat puanları toplamını, p) Kadın Doğum Branşı Ameliyat Puanı sı: Kadın Doğum branşında görev yapan uzman tabiplerin o dönem hesaplanan Kadın Doğum Branşı Ameliyat Puanı esas alınarak hesaplanan ve (0,80) ile (1) arasında değişen katsayıyı, r) Kadın Doğum Branşı Birim Performans sı: Kadın Doğum uzmanlarının ek ödemesinin hesaplanmasında kullanılmak üzere ilgili dönem Kadın Doğum Branşı Ameliyat Puanı sı (toplam sezaryen puanı hariç), Primer Sezaryen Oranı sının aritmetik ortalamasından oluşan ve (0,80) ile (1) arasında değişen katsayıyı, ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Ġkinci Basamak Sağlık Kurumlarında Birim Performans sı tespitine ilişkin usul ve esaslar Temel Esaslar Madde 5- (1) Kurumlarda görevli dahili ve cerrahi branşlardan ameliyat ve vizit puanı hesaplanan uzman tabiplerin birim performans katsayısı her dönem için hesaplanır ve Yönetmelik uyarınca ödenecek brüt ek ödeme tutarının hesaplanmasında kullanılır. Personelin Dahili/Cerrahi Branş Birim Performans sı brüt ek ödeme tutarı ile çarpılarak ortaya çıkan tutardan gerekli yasal kesintiler düşüldükten sonra personele yapılacak net ek ödeme tutarı tespit edilir. Personelin brüt ek ödeme tutarının, tavan ek ödeme tutarının üzerinde olması halinde birim performans katsayısı ilgili personelin tavan ek ödeme tutarı ile çarpılarak brüt ek ödeme tutarı bulunur. 2

3 (2) Kurumlarda görevli ameliyat veya vizit puanı bulunmayan uzman tabipler ile pratisyen tabip, diş tabipleri ve tüm tabip dışı personelin birim performans katsayısı Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi uyarınca görev yaptığı birim için belirlenen Bölüm puanı esas alınarak tespit edilir. Tespit edilen katsayı esas alınarak belirlenen Diğer Tabipler Birim Performans sı ve Tabip Dışı Personel Birim Performans sı her ek ödeme dönemi için personele Yönetmelik uyarınca ödenecek brüt ek ödeme tutarının hesaplanmasında kullanılır. Diğer Tabipler Birim Performans sı ve Tabip Dışı Personel Birim Performans sı brüt ek ödeme tutarı ile çarpılarak ortaya çıkan tutardan gerekli yasal kesintiler düşüldükten sonra personele yapılacak net ek ödeme tutarı tespit edilir. Personelin brüt ek ödeme tutarının, tavan ek ödeme tutarının üzerinde olması halinde birim performans katsayısı ilgili personelin tavan ek ödeme tutarı ile çarpılarak brüt ek ödeme tutarı bulunur. (3) Yönetici birim performans katsayısı uygulanan yöneticiler için bu Yönerge uyarınca birim performans katsayısı uygulanmaz. (4) Dahili ve cerrahi branş birim performans katsayısı hesaplanan uzman tabiplerinin ilgili kuruma naklen atanması, açıktan atanması veya geçici görevle gelmesi halinde birim performans katsayısı iki (2) ay süreyle bir (1) olarak esas alınır. (5) İlgili kuruma naklen atanan, açıktan atanan veya Bakanlığa bağlı kurum veya kuruluşlardan geçici görevle gelen diğer tabipler ile tabip dışı personelin birim performans katsayısı altı (6) ay süreyle bir (1) olarak hesaplanır. (6) İlgili kuruma 2547 sayılı kanun un 38 inci maddesine göre Bakanlığa bağlı ikinci basamak sağlık kurumlarına görevlendirilen dahili ve cerrahi branş uzman tabipleri ile Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca en az bir ay süreyle Bakanlık kurum ve kuruluşlarına görevlendirilen dahili ve cerrahi branş uzman tabiplerinin birim performans katsayısı iki (2) ay süreyle bir (1) olarak esas alınır. (7) Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca en az bir ay süreyle Bakanlık kurum ve kuruluşlarına görevlendirilen personelden ameliyat ve vizit puanı bulunmayan uzman tabipler ile pratisyen tabip, diş tabipleri ve tüm tabip dışı personelin birim performans katsayısı altı (6) ay süreyle bir (1) olarak hesaplanır. (8) Ameliyat veya vizit puanı bulunan dahili veya cerrahi branş uzman tabiplerin ek ödemesinin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (z) bendi uyarınca hastane hizmet puan ortalaması üzerinden hesaplanması durumunda, hesaplanan brüt ek ödeme tutarı o dönem belirlenen Cerrahi/Dahili Branş Birim Performans sı ile çarpılır. (9) Hizmete yeni açılan kurumlarda görevli personelin birim performans katsayısı 1 (bir) yıl süreyle bir (1) olarak hesaplanır. (10) Birleştirilen kurumlarda görevli personelin birim performans katsayısı 6 (altı) ay süreyle bir (1) olarak esas alınır. (11) Bakanlık merkez teşkilatında geçici görevle görevlendirilen personelin birim performans katsayısı bir (1) olarak kabul edilir. (12) İlgili dönem hizmet içi eğitim, kongre, seminer, yurt dışına görevlendirme gibi Yönetmelik gereği asıl kadrosunun bulunduğu kurumdan ek ödeme yapılması gereken durumlarda eğitim ve/veya görevlendirme süresince birim performans katsayısı bir (1) olarak kabul edilir. (13) İlgili dönem içerisinde hem görev yaptığı kurumda, hem de görev yaptığı kurum dışında başka kurumda geçici görevlendirme ile çalışan personelin geçici görevlendirme ile çalıştığı kurumda çalıştığı süreler için birim performans katsayısı bir (1) olarak kabul edilir. (14) Kurumlarda görevli ameliyat veya vizit puanı bulunmayan uzman tabipler ile pratisyen tabip, diş tabipleri ve tüm tabip dışı personelin birim performans katsayısı; Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi uyarınca değerlendirmenin yapıldığı ilgili dönemde (altı (6) aylık sürede) en fazla görev yaptığı birim için belirlenen Bölüm puanı esas alınarak tespit edilir. (15) Yan dal branşlarda görev yapan uzman tabiplerin birim performans katsayıları ana dal için öngörülen kriterler esas alınarak değerlendirilir. (16) Doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik, yangın vb. olağanüstü hâllerde Bakanlıkça uygun görülmesi halinde Dahili ve Cerrahi Branş Birim Performans sı, Diğer Tabipler Birim Performans sı ve Tabip Dışı Personel Birim Performans sı bir (1) olarak değerlendirilir. 3

4 (17) Ameliyathane ve/veya servislerin bakım, onarım veya tadilat gibi nedenlerle hizmet veremediği dönemlerde bakım, onarım veya tadilat süresince Dahili/Cerrahi Branş Birim Performans sı (1) olarak kabul edilir. (18) Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi uyarınca hizmet kalite standartları çerçevesinde değerlendirme yapılmayan birimlerde görev yapan ameliyat veya vizit puanı bulunmayan uzman tabipler ile pratisyen tabip, diş tabipleri ve tüm tabip dışı personelin birim performans katsayısı; Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi uyarınca değerlendirmesi yapılan bölümlerin puan ortalaması esas alınarak tespit edilir. (19) Kurumlarda görevli ameliyat veya vizit puanı bulunmayan uzman tabipler ile pratisyen tabip, diş tabipleri ve tüm tabip dışı personelden görev yaptığı birim için Bölüm Puanı belirlenemeyenlerin birim performans katsayısı; Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi uyarınca değerlendirmesi yapılan bölümlerin puan ortalaması esas alınarak tespit edilir. (20) O dönem kadın doğum uzmanının toplam doğum sayısının sıfır (0) olması durumunda, Primer Sezaryen Oranı sı, Kadın Doğum Branşı Birim Performans sı hesaplanmasına dahil edilmez. (21) İlgili dönem birim performans katsayısının tespitine ilişkin tüm işlemler başhekim tarafından yürütülür ve bir sonraki dönemin en geç 5 inci gününe kadar imzalanarak tutanak altına alınır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ġkinci Basamak Sağlık Kurumlarında Birim Performans sının Hesaplanması Dâhili Branş Birim Performans sının Hesaplanması Madde 6- (1) Kurumlarda dâhili branşlarda görev yapan uzman tabiplerin o dönem yoğun bakım ve servislerde yatan her hasta için günde en az iki kez yaptıkları hasta başı vizit puanından elde ettikleri toplam puanın toplam tabip muayene ve girişimsel işlem puanına oranına karşılık gelen ve aşağıdaki tabloda yer alan katsayı, ilgili dönem Dâhili Branş Birim Performans sı olarak esas alınır. Vizit Puan Oranı % 10 1 % 9-7 0,95 % 6-4 0,90 % 3 0,80 (2) Kapalı psikiyatri servisi bulunan kurumlarda psikiyatri branşının vizit puanı ve katsayısı birinci fıkrada belirlenen Vizit Puan Oranı esas alınarak hesaplanır. (3) Kapalı psikiyatri servisi bulunmayan kurumlarda psikiyatri branşında çalışan uzman tabipler, Çocuk Psikiyatrisi ile cildiye branşında çalışan uzman tabiplerin o dönem elde ettikleri toplam vizit puanının toplam tabip muayene ve girişimsel işlem puanına oranına karşılık gelen ve aşağıdaki tabloda yer alan katsayı, ilgili dönem Dâhili Branş Birim Performans sı olarak esas alınır. Vizit Puan Oranı > % 3 1 % 3 - > % 2 0,95 % 2 - > % 1 0,90 % 1 0,80 4

5 (4) Çocuk Psikiyatrisi branşında çalışan uzman tabiplerin o dönem elde ettikleri toplam vizit puanının toplam tabip muayene ve girişimsel işlem puanına oranına karşılık gelen ve aşağıdaki tabloda yer alan katsayı, ilgili dönem Dâhili Branş Birim Performans sı olarak esas alınır. Vizit Puan Oranı > % 2 1 % 2 - > % 1 0,95 % 1 - > % 0,5 0,90 % 0,5 0,80 (5) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji branşının birim performans katsayısı Diğer Tabipler Birim Performans sı usul ve esasları doğrultusunda hesaplanır. Cerrahi Branş Birim Performans sının Hesaplanması Madde 7- (1) Kurumlarda cerrahi branşlarda görev yapan uzman tabiplerin o dönem yapmış oldukları toplam A, B, C, D grubu ameliyat puanı toplamının (E grubu ameliyatlar hariç) toplam tabip muayene ve girişimsel işlem puanına oranına karşılık gelen ve aşağıdaki tabloda yer alan katsayı, ilgili dönem Cerrahi Branş Birim Performans sı olarak esas alınır. Ameliyat Puan Oranı % 15 1 % ,95 % 9-5 0,90 % 4 0,80 Kadın Doğum Branşı Birim Performans sının Hesaplanması Madde 8- (1) Kadın doğum branşında çalışan uzman tabiplerin o dönem yapmış oldukları toplam A, B, C, D grubu ameliyat puanı toplamının (toplam sezaryen puanı hariç) toplam tabip muayene ve girişimsel işlem puanına oranına karşılık gelen ve aşağıdaki tabloda yer alan katsayı, ilgili dönem Kadın Doğum Branşı Ameliyat Puanı sı olarak esas alınır. Kadın Doğum Branşı Ameliyat Puan Oranı Ameliyat Puanı sı (toplam sezaryen puanı hariç) % 10 1 % 7-9 0,95 % 6-4 0,90 % 3 0,80 (2) Kadın Doğum uzmanlarının o dönem yapmış oldukları primer sezaryen sayısının toplam doğum sayısına oranına karşılık gelen ve aşağıdaki tabloda yer alan katsayı, ilgili dönem Primer Sezaryen Oranı olarak esas alınır. Primer Sezaryen Oranı Primer Sezaryen Oranı sı % 15 1 % ,95 % ,90 % 25 0,85 5

6 (3) Kadın Doğum Branşı Birim Performans sının Hesaplanması: Kadın Doğum Branşı Ameliyat Puan sı ile Primer Sezaryen Oranı sının aritmetik ortalaması esas alınarak Kadın Doğum Branşı Birim Performans sı bulunur. Kadın Doğum Branşı Ameliyat Puan sı + Primer Sezaryen Oranı sı KDBBPK = Diğer Tabipler Birim Performans sının Hesaplanması Madde 9 - (1) Kurumlarda görevli ameliyat veya vizit puanı bulunmayan uzman tabipler ile pratisyen tabip ve diş tabiplerinin Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi uyarınca görev yaptığı birim için belirlenen Bölüm puanına karşılık gelen ve aşağıdaki tabloda yer alan katsayı, ilgili dönem Diğer Tabipler Birim Performans sı olarak esas alınır. Bölüm Puanı 0,86 1 0,80-0,85 0,95 0,71-0,79 0,90 0,70 0,80 Tabip Dışı Personel Birim Performans sının Hesaplanması Madde 10 - (1) Kurumlarda görevli Tabip dışı tüm personelin Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi uyarınca görev yaptığı birim için belirlenen Bölüm puanına karşılık gelen ve aşağıdaki tabloda yer alan katsayı, ilgili dönem Tabip Dışı Personel Birim Performans sı olarak esas alınır. Bölüm Puanı 0,86 1 0,80-0,85 0,97 0,71-0,79 0,94 0,70 0,90 Madde 11 - Bu Yönerge usul ve esasları uyarınca hesaplanan birim performans katsayısı personelin brüt ek ödeme tutarı ile çarpılır. Personelin brüt ek ödeme tutarının, tavan ek ödeme tutarının üzerinde olması halinde Birim Performans sı tavan ek ödeme tutarı ile çarpılarak personelin brüt ek ödeme tutarı bulunur. Yürürlük Madde 12- (1) Bu Yönergenin; Kurumlarda görevli ameliyat veya vizit puanı bulunmayan uzman tabipler ile pratisyen tabip, diş tabipleri ve tüm tabip dışı personelin birim performans katsayısının brüt ek ödeme tutarı ile çarpılarak ek ödemelerinin hesaplanmasına ilişkin hükümleri 01/06/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, diğer maddeleri ise 01/02/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Bakan Onayı ile yürürlüğe girer. Yürütme Madde 13- (1) Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür. 6

Temel Esaslar Madde 5-

Temel Esaslar Madde 5- TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, sağlık hizmetlerinin

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Uz. Dr. Nuretdin KUZHAN YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Kamu

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 (Mükerrer) Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 (Mükerrer) YÖNETMELİK

14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 (Mükerrer) YÖNETMELİK 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 (Mükerrer) YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

uzman sayısına oranı kullanılır. Kriter Katsayısı = [Elde edilen puan toplamı / (110 Değerlendirme dışı puan

uzman sayısına oranı kullanılır. Kriter Katsayısı = [Elde edilen puan toplamı / (110 Değerlendirme dışı puan TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREV YAPAN LABORATUVAR UZMANLARININ EK ÖDEMELERİNE ESAS KRİTER KATSAYILARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Tablo 1-a. Tablo 1-b %5 1,00 %3-4,99 0,95 %1-2,99 0,90 <%1 0,85

Tablo 1-a. Tablo 1-b %5 1,00 %3-4,99 0,95 %1-2,99 0,90 <%1 0,85 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ İLE DİŞ HASTANELERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Temel Esaslar Madde 5- Diş Tabibi Birim Performans Katsayısının Hesaplanması Madde 6 Tablo 1-a

Temel Esaslar Madde 5- Diş Tabibi Birim Performans Katsayısının Hesaplanması Madde 6  Tablo 1-a TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ İLE DİŞ HASTANELERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığına bağlı İl

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE ĠġLETMELERĠNDEN MERKEZE AKTARILAN TUTARIN DAĞILIM VE SARFI ĠLE BU TUTARDAN BAKANLIK MERKEZ TEġKĠLATINDA GÖREVLĠ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİ VERİMLİLİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİ VERİMLİLİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİ VERİMLİLİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kurumun strateji ve hedefleri doğrultusunda

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EK:1 T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İLE SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİMİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Tanımlar Madde 3- (1) Bu Yönergede geçen;

Tanımlar Madde 3- (1) Bu Yönergede geçen; T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ BİRİMLERİNDE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Döner Sermaye

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge

Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge Ocak 2015. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam:

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 26.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28599 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hizmetlerinin yurt genelinde

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu İlkeler, Balıkesir Üniversitesi Sağlık

Detaylı

TAM GÜN YASASI TASLAK METNİ

TAM GÜN YASASI TASLAK METNİ TAM GÜN YASASI TASLAK METNİ MADDE 1.- 04/01/1961 tarihli ve 209 sa yı lı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Ka nu nun

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ. HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 24.12.2013/28861 BİRİNCİ BÖLÜM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ. HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 24.12.2013/28861 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 24.12.2013/28861 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanlığı ADAY MEMUR EĞİTİMLERİ İstanbul SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA

Detaylı

ERTAN YILMAZ TABİP DIŞI PERSONEL ATAMA DAİRE BAŞKANI. II. Yönetici Çalıştayı 10.04.2015 12.04.2015

ERTAN YILMAZ TABİP DIŞI PERSONEL ATAMA DAİRE BAŞKANI. II. Yönetici Çalıştayı 10.04.2015 12.04.2015 ERTAN YILMAZ TABİP DIŞI PERSONEL ATAMA DAİRE BAŞKANI II. Yönetici Çalıştayı 10.04.2015 12.04.2015 MD 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapan sağlık hizmetleri ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMUNDA GÖREV YAPAN VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KAPSAMI DIŞINDA BULUNAN PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ İpek ÖZKAL SAYAN * Yusuf ŞAHAN ** 1980 li yıllarla birlikte ortaya çıkan Yeni Kamu Yönetimi anlayışının bir parçası olarak tanımlanması

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (12/3/2015 tarihli ve 29293 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2015/2 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

İfade eder. Genel ilkeler Madde 4- (1)İlave ücret alınması

İfade eder. Genel ilkeler Madde 4- (1)İlave ücret alınması T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İLE SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN İLAVE ÜCRETLE MESAİ SAATLERİ DIŞINDABİZZAT VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÜCRETLENDİRME, ÖDEME

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar

İKİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar Resmi Gazete Tarihi: 17.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28650 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik;

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SINAV VE BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SINAV VE BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SINAV VE BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Süleyman Şah Üniversitesine bağlı birimlerde

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amacı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın koordinasyonunda,

Detaylı

6354 SAYILI TORBA YASA Ve SAĞLIK MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6354 SAYILI TORBA YASA Ve SAĞLIK MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6354 SAYILI TORBA YASA Ve SAĞLIK MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 12 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan torba yasa ile sağlık alanını düzenleyen mevzuatta yine pek çok değişiklik yapıldı. Değişiklikleri

Detaylı