Öncelik nitelikli iþgücü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öncelik nitelikli iþgücü"

Transkript

1 Süleyman Soylu AK Parti aday tanýtýmý bugün * HABERÝ 4 DE Zihinsel engellilerin rapor sorununa çözüm önerisi Çorum Zihinsel ve Spastik Engelli Çocuklarý Koruma Derneði yönetimi Musa Zorlu yu ziyaret Çorum Zihinsel ve Spastik Engelli Çocuklarý Koruma Derneði Baþkaný Dr. Neslihan Hüsülüoðullarý, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Musa Zorlu'yu ziyaret ederek, zihinsel engelli çocuklarýn rapor konusunda yaþanan sorunlara çözüm önerisi teklif etti. * HABERÝ 6 DA 20 ÞUBAT 2014 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 4 yýldýr Çorum da yaþayan Iraklý Fattah Ailesi, sergiledikleri örnek davranýþla insanlýk ölmedi dedirtti. Iraklý aileden insanlýk örneði Gülabibey Mahallesi sakinlerince, Çorum da yaþayan mülteci aileler yararýna baþlatýlan yardým kampanyasýnda ilginç bir geliþme yaþandý. Yardým kampanyasý dahilinde kendilerine hediye edilen battaniyenin arasýnda 3 bin 700 Dolar bulan Iraklý bir aile, parayý sahibine teslim ederek insanlýk örneði sergiledi. * HABERÝ 11 DE Öncelik nitelikli iþgücü Vali Sabri Baþköy, Türkiye'nin ve Çorum'un önceliðinin nitelikli istihdam için yeterli olan iþ gücünü temin etmek olduðunu söyledi. Baþkanlýðýný yaptýðý Ýl Ýstihdam Kurulu Toplantýsý'nda deðerlendirme konuþmasý yapan Vali Baþköy, "Türkiye' de iþgücü piyasasý yapýsal bir dönüþüm içerisindedir. Bir yandan küresel rekabet koþullarý içerisinde ihtiyaç duyulan iþgücünün yetiþtirilmesi, öte yandan nitelikli bir istihdam için gereken düzeyde yeterli iþgücüne ulaþýlmasý Türkiye'nin ve ilimizin önceliklerindendir." dedi. * HABERÝ 7 DE Fazlý Ölçek baðýmsýz aday Avukat Fazlý Ölçek, Baðýmsýz Çorum Barosu avukatlarýndan Av. Fazlý Ölçek, Baðýmsýz Belediye Baþkan Adalý Fazlý Ölçek oldu. * HABERÝ 8 DE Ýlkbaharýn müjdecisi çiðdem çiçeði çýktý. Baharýn müjdecisi Ýstihdama katkýda bulunan kurum ve kuruluþlara teþekkür plaketi verildi. Ýstihdama katkýya teþekkür Anitta Otel'de düzenlenen Ýl Ýstihdam Kurulu Toplantýsý'nda istihdama katkýda bulunan kurum ve kuruluþlara teþekkür plaketi verildi. * HABERÝ 7 DE Polisleri yaralayan zanlý tutuklandý Þüpheli polisler tarafýndan adli makamlara sevk edildi. Çorum'da bir tahkikat gereði ifadesine baþvurmak üzere evine gelen komiser yardýmcýsý ile polis memurunu býçakla yaraladýðý iddiasýyla gözaltýna alýnan þüpheli tutuklandý. * HABERÝ 6 DA Peugeot tan Karataþ Otomotiv e tam not Peugeot Türkiye Genel Müdürü Marc Bergeretti dün Karataþ Otomotiv i ziyaret etti. Erol Karadaþ ýn evsahipliðindeki ziyarette konuþan Bergeretti, Çorum da Karataþ Otomotiv tarafýndan temsil edilmekten gurur duyuyoruz dedi. * HABERÝ 11 DE * HABERÝ 10 DA Peugeot Genel Müdürü Marc Bergeretti, Erol Karadaþ la birlikte yeni 308 i tanýttý. Þapinuva da açýk hava müzesi kurulmasý için çalýþma baþlatýldý. Þapinuva ya açýk hava müzesi Çorum un Ortaköy ilçesinde dünyanýn en eski uygarlýklarýndan olan Hitit Medeniyeti nin en önemli yer yerleþim birimlerinden biri olan Þapinuva da açýk hava müzesi kurulmasý için çalýþma baþlatýldý. * HABERÝ 6 DA ÇÖZDEBÝR Baþkaný Hüseyin Çetin (ortada), STS hakkýnda bilgiler verdi. ÇÖZDEBÝR den ortak sýnav organizasyonu * HABERÝ 11 DE Trafiðe kayýtlý 143 bin aracýmýz var Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan yapýlan araþtýrmaya göre, Türkiye de trafiðe kayýtlý araç sayýsý Aralýk ayý sonu itibarýyla 17 milyon 939 bin 447 olurken, Çorum da trafiðe kayýtlý araç sayýsý 143 bin 580 oldu. * HABERÝ 2 DE Traktör sayýmýz yine arttý Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, traktör sayýsýnýn, 2013 yýlýnda, Þemsi Bayraktar 2012 yýlýna göre, 50 bin 396 adet artarak 1 milyon 515 bin 421 adetten 1 milyon 565 bin 817 adete ulaþtýðýný bildirdi. * HABERÝ 2 DE

2 2 PERÞEMBE 20 ÞUBAT 2014 Çorumlular 5'ledi Ç orumlular'ýn gerek siyasette gerekse bürokraside görev almasý haliyle hemþehrilerini de memnun ediyor. Seçimler yaklaþýrken Çorum dýþýnda bilhassa Ankara, Ýstanbul ve Ýzmir baþta olmak üzere diðer büyük Anadolu þehirlerinde yaþayan Çorumlular'ýn yönetimde söz sahibi olmasý memleketin etkinliði ve lobi faaliyetleri açýsýndan önemli. Gerek yerel gerekse genel seçimler de Çorumlular için bir fýrsat olabiliyor. Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn yayýnladýðý son kararnamede eski Ýskilip Belediye Baþkaný Ýstanbul Küçükçekmece Kaymakamý Orhan Öztürk, Bitlis Valisi oldu. Öztürk'le birlikte Çorumlu Valisi sayýsý 5'e yükseldi. Hatýrlatýrsak, Sivas Valisi Zübeyir Kemelek, Erzincan Valisi Abdurrahman Akdemir, Afyon Valisi Ýrfan Balkanlýoðlu, Kýrklareli Valisi Mustafa Yaman Çorumlu valiler arasýnda yer alýyor. Ýrfan Balkanlýoðlu Mustafa Yaman Zübeyir Kemelek Abdurrahman Akdemir Orhan Öztürk Traktör sayýmýz yine arttý ürkiye Ziraat Odala- Birliði (TZOB) Trý Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, traktör sayýsýnýn, 2013 yýlýnda, 2012 yýlýna göre, 50 bin 396 adet artarak 1 milyon 515 bin 421 adetten 1 milyon 565 bin 817 adete ulaþtýðýný bildirdi. Bayraktar, traktör sayýsýnýn 2010 yýlýnda 36 bin 840, 2011 yýlýnda 61 bin 336 adet arttýðýný, 2012 yýlýnda bu rakamýn 49 in 213 e düþtüðünü, 2013 yýlýnda yeniden yükselerek 50 in 396 ya ulaþtýðýný vurguladý. Þemsi Bayraktar, yaptýðý açýklamada, 2013 yýlýnda aylýk düzeyde en fazla artýþ 6 bin 838 adetle Aralýk ayýnda meydana geldiðini belirtti. Bayraktar, traktör sayýsýnýn 2013 yýlý Ocak ayýnda 2 bin 113, Þubat ayýnda 2 bin 458, Mart ayýnda 4 bin 23, Nisan ayýnda 4 bin 646, Mayýs ayýnda 4 bin 918, Haziran ayýnda 2 bin 629, Temmuz ayýnda 4 bin 283, Aðustos ayýnda 3 bin 276, Eylül ayýnda 4 bin 837, Ekim ayýnda 4 bin 687, Kasým ayýnda ise 5 bin 688 adet arttýðý bilgisini verdi. EN FAZLA AR- TIÞ KONYA DA TZOB Genel Baþkaný Bayraktar, traktörde iller arasýnda 2013 yýlýnda en fazla artýþýn 2 bin 676 adetle Konya da, 2000 adetle Manisa da, 1665 adetle Ankara da, 1535 adetle Gaziantep te, 1526 adetle Denizli de, 1496 adetle Þanlýurfa da, 1394 adetle Balýkesir de, 1365 adetle Adana da, 1219 adetle Bursa da, 1199 adetle Ýzmir de, 1182 adetle Kayseri de, 1079 adetle Kars ve Tokat ta, 1061 adetle Aydýn da,1020 adetle Çorum da görüldüðünü belirtti. Þemsi Bayraktar, 2013 yýlýnda traktör sayýsýnýn Yozgat ta 982, Diyarbakýr da 969, Kahramanmaraþ ta 961, Sivas ta 953, Afyonkarahisar da 942, Erzurum da 941, Antalya da 906, Sakarya da 879, Ardahan da 872, Adýyaman da 826, Muþ ta 773, Samsun da 735, Çanakkale de 729, Muðla da 724, Amasya da 716 arttýðýný bildirdi. TRAKTÖR SA- YISI ÝSTANBUL DA AZALDI, TRAB- ZON DA ARTMADI Traktör sayýsýnýn 2013 yýlýnda Ýstanbul da 163 adet azalýrken, Trabzon da deðiþmediðine dikkati çeken Bayraktar, þunlarý kaydetti: Traktör sayýsý Rize de 2, Hakkari de 29, Þemsi Bayraktar Zonguldak ta 38, Karabük te 57, Yalova da 63, Ordu da 70, Bingöl de 76, Artvin de 89, Gümüþhane de 90, Bayburt ta 94 adet arttý. Traktör sayýsýndaki artýþ, 2013 yýlýnda Þýrnak ve Tunceli de 102, Giresun da 114, Erzincan da 125, Bartýn da 135, Bitlis te 167, Siirt te 210, Bilecik te 235, Kýrýkkale de 248, Aðrý da 261, Sinop ta 288, Batman da 294, Elazýð da 312, Van da 327, Niðde de 328, Iðdýr da 344, Nevþehir de 346, Düzce de 386, Kilis te 387, Kýrþehir de 395, Bolu da 415, Kocaeli de 424, Çankýrý da 428, Isparta da 434, Kýrklareli 439, Edirne de 452, Burdur da 458, Uþak ta 524, Tekirdað da 540, Hatay da 593, Malatya da 595, Kastamonu da 599, Osmaniye de 601, Mardin de 625, Karaman da 628, Eskiþehir de 661, 23. KURULUÞ YILIMIZA ÖZEL NÝSAN AYI UMRESÝ Kredi kartýna 6 taksit imkaný Dua, Dostluk ve Hizmetinize Talibiz A GRUBU SEYAHAT ACENTESÝ Aksaray da 662, Mersin de 680, Kütahya da 683 adet oldu. TRAKTÖR SAYI- SINDA MANÝSA BÝ- RÝNCÝ, RÝZE SONUN- CU Traktör sayýsýnda Manisa 75 bin 890 adetle birinciliðini sürdürürken, Konya 73 bin 578 adetle ikinci, Balýkesir 55 bin 407 adetle üçüncü, Bursa 54 bin 495 adetle dördüncü, Ýzmir 54 bin 369 adetle beþinci sýrada bulunduðunu bildiren Bayraktar, Ankara da 46 bin 744, Samsun da 46 bin 207, Adana da 45 bin 582, Denizli de 41 bin 847, Antalya da 41 bin 70 adet traktör bulunuyor dedi. Bayraktar, þunlarý kaydetti: Aydýn da 37 bin 751, Tokat ta 36 bin 952, Ayfonkarahisar da 36 bin 111, Çorum da 35 bin 468, Þanlýurfa da 31 bin 652, Sakarya da 31 bin 485 traktör var. Mersin, Kütahya, Edirne, Çanakkale, Yozgat, Tekirdað, Sivas, Muðla, Kastamonu, Gaziantep de bin, Kayseri, Ýstanbul, Diyarbakýr da bin, Eskiþehir, Malatya, Hatay, Burdur, Isparta, Bolu, 775 EURO Umre ye gitmeyen kalmasýn Osmancýk Cad. Ulucami karþýsý No: 17/1 ÇORUM Tel: Faks: Cep: Selahattin-Yasir KÜÇÜK Kýrklareli, Nevþehir, Amasya, Kahramanmaraþ, Kars, Uþak ve Aksaray da bin, Erzurum, Kocaeli, Niðde, Osmaniye, Adýyaman, Çankýrý da bin, Karaman, Kýrþehir, Bilecik, Muþ, Düzce, Mardin, Zonguldak, Elazýð, Kýrýkkale, Ardahan, Sinop, Van, Aðrý, Erzincan, Karabük te 5-10 bin arasý traktör bulunuyor. Batman, Bartýn, Kilis, Iðdýr, Gümüþhane, Bitlis, Giresun, Bayburt, Yalova, Siirt, Ordu, Þýrnak, Tunceli, Artvin de 1-5 bin arasý traktör var. Bingöl de 949, Hakkari de 732, Trabzon da 173, Rize de ise 40 adet traktör bulunuyor. DESTEKLERÝN SATIÞLARA ETKÝSÝ 2006 yýlýnda Ziraat Bankasý nýn yaný sýra diðer bankalarýn da tarýmsal kredi kullandýrmaya baþlamasýyla birlikte üreticilerin bu bankalardan kredi kullanýmýnýn arttýðýný, traktörlerini yenileme imkaný bulunduðunu belirten Bayraktar, þu bilgileri verdi: Ayrýca 2004 yýlýndan bu yana uygulamasý devam eden devlet destekli düþük faizli kredi uygulamasýna 2011 yýlýnda traktör konusu da eklendi. Böylelikle 2011 yýlýnda üreticiler, Ziraat Bankasý ndan yýllýk yüzde 5 faiz oranýyla traktör kredisi kullanabildiler yýlýnda 36 bin 840 adet olan traktör sayýsý artýþý, 2011 yýlýnda yüzde 66,5 artarak 61 bin 336 adede yükseldi yýlýnda traktör sayýsýnda bu artýþa düþük faizli kredi kullanýmýnýn etkisinin olduðu düþünüyoruz. Traktör sayýsý, 2012 yýlýnda 49 bin 213 adet arttý. Bu uygulama 2013 yýlýnda da uygulandý, 2014 yýlýnda de devam ediyor. Ayrýca Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Programý kapsamýnda verilen makine ekipman desteklerinin ve IPARD programý kapsamýnda traktör alýmý desteðinin de tarým makineleri sektörüne olan katkýsý büyüktür. Destek kapsamýnda alýnan traktör sayýsý 2013 yýlýnda 1840 adet olmuþtur. Çiftçilerimizin modern teknolojiye ulaþmasý bakýmýndan tarým alet ve makinelerine verilen desteklere devam edilmesi son derece önemlidir. (ÝHA) Çorum il genelinde trafiðe kayýtlý 143 bin araç bulunuyor. Merkezde araç sayýsý 80 bin. Trafiðe kayýtlý 143 bin 580 aracýmýz var ürkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan yapýlan Taraþtýrmaya göre, Türkiye de trafiðe kayýtlý araç sayýsý Aralýk ayý sonu itibarýyla 17 milyon 939 bin 447 olurken, Çorum da trafiðe kayýtlý araç sayýsý 143 bin 580 oldu. Aralýk ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 17 milyon 939 bin 447 adet taþýtýn % 51.8 ini otomobil, % 16.3 ünü kamyonet, % 15.2 sini motosiklet, % 8.7 sini traktör, % 4.2 sini kamyon, % 2.4 ünü minibüs, % 1.2 sini otobüs, % 0.2 sini ise özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. Aralýk ayýnda 81 bin 911 taþýtýn kaydý yapýldý Aralýk ayýnda trafiðe kaydý yapýlan toplam 81 bin 911 taþýt içinde otomobil % 63.8 ile ilk sýrada yer aldý. Bunu sýrasýyla % 12 ile kamyonet, % 9.4 ile motosiklet, % 8.6 ile traktör takip etti. Taþýtlarýn % 6.2 sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. Trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý bir önceki aya göre % 13.8 azaldý Aralýk ayýnda trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý Kasým ayýna göre % 13.8 azaldý. Bu azalýþ otomobilde % 13.7, minibüste % 7.8, otobüste % 27.3, kamyonette % 14.3, kamyonda % 11.5, motosiklette % 32.3 olarak gerçekleþti. Özel amaçlý taþýtlarda % 52.3, traktörde ise % 19.3 artýþ oldu. Trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý geçen yýlýn ayný ayýna göre % 13.5 arttý Aralýk ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsýnda % 13.5 artýþ gerçekleþti. Bu artýþ otomobilde % 23, minibüste % 43.3, kamyonda % 26.2, özel amaçlý taþýtlarda % 14.5, traktörde % 44.4 oldu. Otobüste % 39.7, kamyonette % 21.4, motosiklette % 0.7 azalýþ oldu. Trafikteki toplam taþýt sayýsý Ocak - Aralýk döneminde 906 bin 34 adet arttý Ocak-Aralýk döneminde 1 milyon 131 bin 390 adet taþýtýn trafiðe kaydý yapýldý, 225 bin 356 adet taþýtýn ise trafikten kaydý silindi. Böylece trafikteki toplam taþýt sayýsý 906 bin 34 adet arttý. Aralýk ayýnda 469 bin 334 adet taþýtýn devri yapýldý Devri yapýlan toplam 469 bin 334 taþýt içinde otomobil % 66.7 ile ilk sýrada yer aldý. Otomobili sýrasýyla % 17.6 ile kamyonet, % 4.3 ile traktör, % 3.9 ile kamyon takip etti. Aralýk ayýnda devri yapýlan taþýtlarýn % 7.5 ini ise minibüs, otobüs, motosiklet ve özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. Böylece, 2013 yýlý Ocak-Aralýk döneminde toplam 5 milyon 73 bin 592 adet taþýtýn devri yapýlmýþ oldu. Trafiðe kayýtlý LPG li otomobil oraný % 41.5 oldu Aralýk ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý 9 milyon 283 bin 923 adet otomobilin % 41.5 i LPG li, % 31.1 i benzinli, % 26.9 u dizel yakýtlýdýr. Yakýt türü bilinmeyen otomobillerin oraný ise % 0.5 tir. Trafiðe en fazla motor silindir hacimli otomobillerin kaydý yapýldý Ocak-Aralýk döneminde trafiðe kaydý yapýlan 654 bin 905 adet otomobilin % 38.3 ü , % 20.5 i 1300 ve altý, % 17.3 ü , % 16.7 si , % 5.3 ü , % 1.6 sý 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir. Motor silindir hacmi bilinmeyen otomobillerin oraný ise % 0.2 dir. Aralýk ayýnda trafiðe kaydý yapýlan otomobillerin markalara göre daðýlýmýna bakýldýðýnda; 52 bin 277 adet otomobilin % 13.3 ünün Renault, % 11.9 unun Volkswagen, % 9 unun Ford, % 8.5 inin Opel, % 7.5 inin Hyundai, % 6.7 sinin Fiat, % 6.4 ünün Toyota, % 4.3 ünün Dacia, % 3.8 inin BMW, % 3.5 inin Peugeot olduðu, % 25.2 sinin ise diðer markalardan oluþtuðu görüldü. Trafiðe kayýtlý taþýtlarýn ortalama yaþý 12.3 olarak hesaplandý Türkiye de 2013 yýlý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý 17 milyon 939 bin 447 motorlu kara taþýtý için ortalama yaþ 12.3 olarak hesaplandý. Ortalama yaþ otomobillerde 11.8, minibüslerde 11.9, otobüslerde 10.9, kamyonetlerde 8.8, kamyonlarda 14.2, motosikletlerde 11.5, özel amaçlý taþýtlarda 14.2 ve traktörlerde 22.7 dir yýl sonu itibarýyla otomobillerin yaþ grubuna göre daðýlýmýna bakýldýðýnda, toplam otomobillerin % 33.4 ünün 0-5 yaþ arasý, % 17.6 sýnýn ise 21 yaþ ve üzeri otomobillerden oluþtuðu tespit edildi.

3 (BASIN:10000) PERÞEMBE 20 ÞUBAT

4 4 PERÞEMBE 20 ÞUBAT 2014 Saðlýkta faturayý vatandaþ ödüyor Emre Kut bedel alýnabilmektedir. Elbette bu örnekleri çoaðlýkta masraflar ðaltmak ve daha birçok DÝSK'e baðlý Emekli tedavi için alýnmakta olan Sen üyeleri basýn açýklailave ücretlere örnek vermasý eylemi yaptý. mek mümkündür. Ancak Hitit Üniversitesi bu iki örnek bile vatandaeðitim ve Araþtýrma Hasþýn nasýl soyulduðunu tanesi bahçesinde dün düaçýklamaya yeterde artar. zenlenen eylemde konuhastaneler sýnýflanþan Emekli Sen Þube Baþdýrýldý, bir baþka deðiþle kaný Ömer Sözüdoðru, AK hastaneler oteller gibi yýlparti'nin iktidar olduðu dýzlý artýk. Türkiye'de yýlýndan bu yana saðcivarýnda özel hastane ve lýkta pek çok yenilik ve desaðlýk kuruluþu var. SGK ðiþiklik gerçekleþtirdiðini özel hastaneleri A-B-Csöyledi. D-E olarak gruplandýrdý. Yapýlan deðiþiklerin Bu gruplandýrmada E Emekli Sen Þube Baþkaný Ömer Sözüdoðru, basýn açýklamasý yaptý. baþýnda saðlýk sisteminin grubu hastanelerde yüzde finansmanýn geldiðini be10, A grubu hastanelerde lirten Sözüdoðru, tedavi ve yüzde 90 oranýnda ilave muayene masraflarýnýn taücret alýnabiliyor. Örnemamýnýn sosyal güvenlik ðin göðüs hastalýklarý nekurumundan temin edildeniyle gidilen özel hastamesi modelinin ortadan nede muayene olan vatankaldýrýldýðýný savundu. daþ 3 lira ilave ücret ödersözüdoðru þöyle deken, A grubuna dâhil olan di; "Tedavi ve muayene bir özel hastanede muayemasraflarýnýn tamamýný ne olan vatandaþ 25 lira sosyal güvenlik sisteminin ilave ücret ödüyor. Son karþýladýðý model terk edilyapýlan deðiþiklikle fark di ve yerine cepten ödemeücretleri iyiden iyiye el ye veya maaþtan kesilmeyakýyor. Vatandaþýn özel ye dayalý karma bir model hastanelere ödediði ilave getirildi. fark ücretleri yüzde 200'e kadar çýkarýldý. Mevcut Asgari ücretin net sistemde yüzde 90 farký 846 lira, dört kiþilik bir aieylem Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi bahçesinde düzenlendi. sadece A grubundaki haslenin açlýk sýnýrýnýn taneler alabilirken, þimdi lira, yoksulluk sýnýrýnýn ise yüzde 200'ü A-B-C-D-E Ura olduðu günügrubu fark etmeksizin müzde, insanlarýn saðlýk tüm gruptaki hastaneler hizmetine daha çok para vatandaþlardan alabileayýrmak zorunda kalmalarý ceklerdir. Diðer yandan ailelerin ay sonu hesaplarýise hastanelerde otelcilik ný alt üst etmektedir. Açýkanlayýþý ile oda ücreti çasý dört kiþilik bir ailenin alýnmaktadýr. Buna göre, gýda, giyim, konut, ýsýnma tek kiþilik tuvaletsiz özel gibi aylýk harcamalarýnýn oda günlük 60 lira, tuvaardýndan yüzde 2'yle dörletlisi ise 90 lira. Ýki yadüncü sýrada yer alan saðtaklý tuvaletli odalar ise lýk harcamalarý, vatandaþýn 45 lira. belini bükmektedir. Kamu Hastane BirSaðlýkta soygun, dalikleri'nin 2 Kasým ha hastaneye gitmeden, 2012'de kuruldu ve kamu randevu alýrken baþlýyor. Çünkü randevu almak için Saðlýkta masraflar DÝSK'e baðlý Emekli Sen üyeleri basýn açýklamasý eylemi yaptý. hastanelerinde þirketler gibi CEO düzenine geçilaranan Alo 182 Merkezi di. Artýk devlet hastanelerini kar amaçlý þirketlere dönüþtüren bu dürandevu Sisteminden randevu alan herkes bu hizmet karþýlýðýnda 4.5 zende en yetkili olanlardan baþlayarak tüm çalýþanlarýn güvencesiz, lira katýlým payý ödmektedir. esnek ve çok çalýþtýrýlmalarý hedefleniyor. Ayrýca bu yeni yönetim Randevu alýrken, vatandaþýn cebinden çýkmaya baþlayan para, þekli hastanelerin iþletmecilik mantýðý ile yönetilmesine ve çalýþanlahastane kapýsýndan içeriye girdikten sonra, ilaç katýlým payý, muayerýn performans deðerlendirmesine tabi tutulmalarýna yol açmaktadýr. ne katýlým payý, reçete ücreti, tahlil ve tetkik farký ücreti, erken musaðlýk çalýþanlarýnýn performans deðerlendirmesin de en önemli kriayene farký gibi deðiþik isimlerle alýnmaya devam ediyor. ter hastaneyi kara geçirip geçirmedikleri veya saðladýklarý kar miktaözel hastanelerde, devlet hastanelerinde, üniversite hastanelerinrýdýr. Burada verilen saðlýk hizmetinin nitelikli olmasýnýn hiçbir önede, aile hekimliklerinde yapýlan tedavinin faturasý eczanelerde tahsil mi yoktur. Az adamla çok iþ yapmak esastýr. ediliyor, emeklilerin ise aylýklarýndan kesiliyor. Zaten bu sistemde kar etmeyen hastane birliði kapatýlacak veya Uluslar arasý sermayenin dayattýðý, saðlýkta dönüþüm programýsatýlacaktýr. Bir baþka deðiþle, iþletmeye dönüþtürülen, saðlýk kurumnýn uygulanmasýnýn baþladýðý ilk dönemlerde, devlet hastanelerinde lan ne olursa olsun kar etmek zorundadýrlar. Performans deðerlendirve üniversite hastanelerinde ücret alýnmýyordu. Bu uygulama, saðlýkmesine tabi tutulan saðlýk çalýþanlarý ise parça baþý ücret alacaklardýr. ta dönüþüme karþý yükselebilecek tepkileri engellemeye yönelik bir Dolayýsýyla çalýþanlar daha çok iþ yapmak için muayene, tetkik ve tealdatmacaydý. Zira dönüþüm için gerekli yasal ve idari düzenlemeler daviye yeterli zaman ayýrmayacaklardýr. yapýlýp, program tam olarak yürürlüðe konduktan sonra, önce 3 lira AKP Hükümeti'nin Kamu Hizmetleri'nin tasfiyesi, piyasalaþtýrýlmuayene ücreti alýnmasýna baþlandý. Bu ücret þu anda kamu hastanemasý ve ticarileþtirilmesinin bir parçasý olarak uygulanmakta olan lerinde 8 lira, özel saðlýk kuruluþlarý ile hastanelerinde ise 15 lira. "Saðlýkta Dönüþüm Programý" ile bütçeden sermayeye kaynak aktaeskiden halka en yakýn saðlýk kurumu olan ve yurttaþlara ücretrýlmaktadýr. Saðlýk Hizmeti tamamen ticarileþtirilmiþtir. Bu nedenle siz hizmet veren, Saðlýk Ocaklarýnýn kaldýrýlmasý ile yerine Aile Hehizmetin verimliliði de kara göre planlanmaktadýr. Bu anlayýþ doðrulkimliði sistemi getirildi. Aile Hekiminin yazdýðý, reçete için 3 kalem tusunda birçok hastane ve klinik verimsiz olduðu gerekçesiyle kapailaca kadar 3 lira, 3 ilaçtan sonra ise yazýlan her bir kalem ilaç için l týlmýþtýr, Bütün bunlar yapýlýrken; bir yandan da Kamu-Özel Ortaklýlira katýlým payý alýnmaktadýr. ðý yoluyla sermayeye kaynak aktarýlmakta, "Kampus Hastane"-"Þehir Kuþkusuz bu dönüþümde vatandaþýn cebini ve saðlýðýný ilgilenhastaneleri" planýnýn hayata geçirilmesi ile birlikte hastanelerin, þediren en kritik deðiþiklik hastadan katýlým payý ve otelcilik hizmeti dýhirlerin ranta uygun ve stratejik yerlerde bulunan binalarý ile arsalarýþýnda ücret alýnmasýnýn önünü açan Ýlave Ücret Alýnabilen Ýstisnai nýn yandaþ sermayeye peþkeþ çekilmesi planlanmaktadýr. Saðlýk Hizmetleri'nde gerçekleþti. Ýstisnai saðlýk hizmeti kapsamýnda Kýsacasý bu yýkým programý ile saðlýk hizmeti almak, bir hak oltanýmlý iþlemlerin sayýsý arttýrýldý. Daha önce 12 kalem olan istisnai maktan çýkarýldý. Saðlýðýn maliyeti eskisine göre katlandý. Bu artýþlar saðlýk hizmeti sayýsý 29 kaleme çýkarýldý. Bu uygulama ile Sosyal Günedeniyle hem devlet harcamalarý hem de cepten harcamalar katlanvenlik Kurumu ile sözleþmeli veya protokol imzalamýþ saðlýk kurudý. Saðlýðýn piyasadan satýn alýnýr hale getirilmesi en çok, saðlýklarý luþlarýna, kamu-özel farký gözetmeksizin, her bir iþlem için kurumun bozulmuþ olan biz emeklileri vurmaktadýr. Bu nedenle Emekli-sen belirlediði bedelin 3 katýna kadar ücret alýnmasýnýn yolu açýldý. Böyolarak Türkiye çapýnda hastaneler önünde bu gün eylemdeyiz, Baþta lece saðlýk kurumlarý, hastalardan 100 lira ile lira arasýnda deemekliler olmak üzere tüm yurttaþlarý, saðlýk hakkýnýn gasp edilmesi ðiþen rakamlarla ilave ücret alabilmektedirler. Örneðin SGK tarafýnve sermayeye kaynak aktarýlmasý üzerine kurulu dönüþüm programý dan; 400 lira bedel belirlenmiþ, kapsül endoskopi için, l.200 lira, ile saðlýk hakkýnýn gasp edilmesine karþý çýkmaya çaðýrýyoruz." lira bedel belirlenmiþ Lazerle prostat tedavisi için ise lira S Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kaya, tekrar muhtar adayý olmayacaðýný açýkladý. Hasan Kaya veda etti B Erol Taþkan ahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kaya, 30 Mart'ta yapýlacak yerel seçimlerde tekrar muhtar adayý olmayacaðýný açýkladý. Dün saat 12.00'de Pirbaba Kafe'de düzenlenen toplantýya Emekliler Derneði Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, bazý mahalle muhtarlarý, muhtar adaylarý ile Hasan Kaya'nýn arkadaþlarý katýldý. Yeniden aday olmayacaðýný belirten Kaya, bugüne kadar yaptýðý hizmetleri sýraladý. Kaya, þöyle devam etti; "1999 yýlýnda baþlayan 2014 yýlýnda sona erecek olan muhtarlýk görevimi siz dostlarýmýn katýlýmýyla noktalamak istediðimi kamuoyuna duyurmak istiyorum yýlýnda muhtar olduðumda 30 bin nüfusu, 9 semti, 290 sokaðý bulunan Bahçelievler Mahallesi'nin, bugün 13 semti, 23 caddesi, 420 sokaðý, 65 bin nüfusu oldu. Çorum'un en büyük mahallesinin tabi ki sorunlarý da bir o kadar çoktu. Mahallemde yapmam gereken hizmetleri masaya yatýrarak aciliyet sýrasýna göre ilgili kurum ve kuruluþlara, eðitim, saðlýk, imar, enerji, alt ve üst yapý, kaldýrým, asfalt, tretuar, park, dere yataklarýnýn ýslahý, asayiþ muhtar kayýt sistemleri ve sosyal aktiviteler vs gibi sorunlarý baþta Belediye, Tedaþ, DSÝ, Gençlik Spor, Milli Eðitim, Saðlýk Müdürlüðü ve Emniyet Müdürlüðü gibi kamu kurum ve kuruluþlarýnýn nezdinde mahalleme yapýlmasýný istediðim hizmetleri bir bir ilgili kuruluþlara þifai ve resmi yazýlarýmla, yazýlý ve görsel basýný da yanýma alarak ayrýca mahallemin desteðini de alarak sorunlarý gündemde tuttum. Yeri geldiðinde valilik makamýný harekete geçirerek bazý hizmetlerin alýnmasýný bahse konu kurum ve yetkililerinin valilik, belediye baþkanlýðý ve belediye encümeni, il genel meclisi, sivil toplum kuruluþlarýnýn da yardýmlarý ile aþaðýda bende iz býrakan unutamadýðým hizmetlere yýllar içerisinde imza atýlmýþtýr. Hizmetlerimiz 1-Okul sayýsýnýn 4 Toplantý dün saat 12.00'de Pirbaba Kafe'de düzenlendi. Yeniden aday olmayacaðýný belirten Kaya, bugüne kadar yaptýðý hizmetleri sýraladý. iken 2 ek bina, 2 ortaokul, 2 ilkokul, 1 lise, 2 anaokulu. 2- Park sayýsýnýn 5 iken 18'e çýkarýlmasý. 3- Ýpekli, Çoraklý ve Sülüklü semtlerinin kanalizasyon sorunlarýnýn çözülmesi. 4- Þenyurt ile Bahabey Caddeleri'nin yaðmur kanalizasyon sistemlerinin yapýlmasý. 5- Þenyurt 9. Sokak ve Þenyurt caddesinin saðlý sollu 3'er metre geniþlemesi, ev sahiplerinin herhangi bir bedel almamalarý. 6- Çamlýk, Mehmet Akif Ersoy ve Bahar Caddeler'inin alt yapýsý dahil asfaltýnýn yapýlmasý. 7- Bölgede elektrik sorunu çözülerek 26 adet konsül trafo konulmasý. 8- Melikgazi deresi üzerinde 7 adet kýsmi kapama yapýlmasý ve ýslahý. 9- Sülüklü deresi üzerinde 105 metrelik kýsmýn kapatýlarak cumartesi pazarýnýn istimlaki ile pazar yerinin taþýnmasý. 10- Eski cumartesi pazarýnýn yerinin Hünkar Hacý Bektaþi Veli Parký olarak yapýlmasý ve kadýn kültür merkezinin hayata geçirilmesi. 11- Üç mahalle muhtarýmýn katkýlarýyla YKB Eti Spor Kulübü'nün kurulmasý. 12- Dostluk ve kardeþliðe susamýþ, Çorum'da olmasý gerekli 14 mahalle muhtarlýðýnýn kardeþ ve dostça bir araya gelerek 15 yýldýr kamuya örnek bir durum sergilemeleri. 10 yýldýr görev aldýðým amatör spor kulüpleri federasyonun da eðitim sekreterliði ve genel baþkan yardýmcýlýðý dönemimde Çorum amatör spora yardýmlarýný esirgemeyen ASKF yönetimine teþekkürlerimi borç bilirim. 15 yýldýr muhtarlýk dönemimde yardýmlarýný esirgemeyen bazý hayýrsever kardeþlerime sonsuz þükranlarýmý arz ederim. Kýsacasý 15 yýllýk muhtarlýk süresinde baþýndan bugüne kadar hizmet ürettiðim sayýn Valilerime ve Ýl Genel Meclisi Üyelerine, Belediye Baþkanlarýma, Belediye Encümen Üyelerine, Belediyenin diðer alt birim çalýþanlarýna, Kamu Kuruluþ Yöneticilerine, Sivil Toplum Kuruluþlarýna, hayýrsever vatandaþlarýma, ma- halle sakinlerime ve Çorum'un sesi güzide basýnýmýza sonsuz teþekkürlerimi sunar haklarýný helal etmelerini istirham ederim. Sayýn Bahçelievler mahallesi muhtar aday adayý arkadaþlarým 3 dönemdir muhtarlýkta sizlerin oyunu alan tanýdýðým dostlarýmsýnýz. Adaylýðýnýzý açýklamadan önce muhtarlýða gelerek tekrardan aday olup olmadýðýmý sormanýz, 'Aday olacaksanýz biz olmayýz' diyerek nazik ve centilmen bir harekette bulunmanýz beni mutlu etti. Bende hepinize baþarý dileklerimle adaylýðýnýzý açýklamanýzý yalnýz hiçbir muhtar adayýna destek veremeyeceðimi çünkü hepinizin benim samimi dost ve arkadaþlarým olduðunuzu desteðimin etik olamayacaðýný düþünüyorum. Sizlerin size yakýþýr bir seçim yaþamanýzý mahalle,okul ve sandýk baþýnda da birbirinizi saygý ölçüleri içerisinde size yaraþýr bir seçim geçirmenizi kazanan muhtarýmla da benim yapmak isteyip de yapamadýðým hizmetleri kendisiyle birlikte çözeceðimi belirtir, sizlere saðlýklý, mutlu bir seçim yaþamanýz dileðiyle saygýlarýmý sunarým." Eðitimi deðerlendirdiler Süleyman Soylu geliyor Ý Mustafa Demirer lçe Milli Eðitim Müdürleri Deðerlendirme Toplantýsý yapýldý. Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük baþkanlýðýnda Eðitim Denetmenleri Baþkaný, Milli Eðitim Müdür Yardýmcýlarý, Milli Eðitim Þube Müdürleri, Eðitim Denetmenleri Baþkan Yardýmcýsý, Milli Eðitim Sivil Savunma Uzmaný ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlerinin katýlýmýyla Bayat'ta gerçekleþtirilen toplantýda, Eðitim-Öðretim Yýlý I. Dönem ve Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ Ortak Sýnavý deðerlendirildi. Mustafa Demirer AK Ýlçe Milli Eðitim Müdürleri Deðerlendirme Toplantýsý yapýldý. Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Süleyman Soylu, bugün Çorum a gelecek. AK Parti Ýl ve Merkez Ýlçe Baþkanlýðý belediye baþkan adaylarýný tanýtacak. Saat de Atatürk Spor Salonu nda yapýlacak tanýtýma AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Süyelman Soylu iþtirak edecek. AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Süleyman Soylu

5 PERÞEMBE 20 ÞUBAT TEÞEKKÜRLER Çok deðerli babamýz Ali Rýza Demiran ýn, hastalýðý süresince, tedavisini yapan, olaðanüstü ilgi ve yakýnlýklarýný esirgemeyen, Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi hastane yöneticisi, Yrd. Doç. Dr. Sayýn Musa Zorlu ya Üroloji Kliniði deðerli öðretim üyeleri ve doktorlarý Prof. Dr. Sayýn Mesut Çetinkaya Prof. Dr. Sayýn Hamit Ersoy Op. Dr. Sayýn Ömer Sobacý Op. Dr. Sayýn Mustafa Sungur Op. Dr. Sayýn Erol Uysal Op. Dr. Sayýn Selahattin Çalýþkan Op. Dr. Sayýn Rýza Çevik Op. Dr. Sayýn Musa Ekici Op. Dr. Sayýn Aykut Buðra Þentürk görevlerini büyük özveri ile yapan, hiçbir zaman emek ve fedakarlýklarýný unutamayacaðýmýz servis hemþireleri, Rukiye Görmez, Tülay Sarsýk, Tülay Öksüz, Tülay Kavak, Fatma Urhan, Selvigül Korkmaz, Suzan Karaer, Bülent Yaycý, servis personeli Ünal Kazak gerek hastanede yattýðý süre içinde, gerekse de cenazemize katýlarak acýlarýmýzý paylaþan, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Sayýn Agah Kafkas Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Sayýn Salim Uslu Çorum Milletvekili Sayýn Tufan Köse Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Sayýn Zeki Gül CHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Sayýn Kenan Nuhut CHP Çorum Ýl Baþkaný Sayýn Cengiz Atlas MHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Sayýn Ercan Daþdan MHP Ýl Baþkaný Sayýn Ýsmail Lek Ýþçi Partisi Ýl Baþkaný Sayýn Mehmet Patlar Çorum TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Sayýn Çetin Baþaranhýncal Çorum Ticaret ve Sanayi Ýl Müdürü Sayýn Fikret Yýldýrým Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Sayýn Ali Bektaþ Çorum Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Sayýn Mustafa Boyraz Çorum Kamusen Ýl Temsilcisi Sayýn Mahmut Alparslan Çorum Türk Ocaðý Baþkaný Sayýn Hilmi Demir Çorum Özel Saðlýk Diyamiz Merkezlerinin deðerli doktor ve personelleri Alaca Belediye Baþkaný Sayýn Muhammed Esat Eyvaz, MHP Alaca Belediye Baþkan Adayý Sayýn Fuat Ýstanbullu, CHP Alaca Ýlçe Baþkaný Sayýn Ýsmail Çimen, MHP Alaca Ýlçe Baþkaný Sayýn Alim Okur, AK Parti Alaca Ýlçe Baþkaný Sayýn Ümit Tokgöz, Alaca TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Sayýn Günser Þirin, Alaca T.B Yönetim Kurulu Baþkaný Sayýn Fahri Coþkun, Alaca Z.O Baþkaný Sayýn Ýlhan Yýlmaz, Çorum Hýdýrlýk Kuran Kursa Yöneticisi Sayýn Mehmet Hocaefendi ve Tüm Din Görevlileri, gerek evimize, gerekse de iþyerimize gelerek taziyede bulunan eþ, dost ve yakýnlarýmýza en kalbi teþekkürlerimizi arz ederiz. Uzm. Dr. Vahit Demiran - Ertuðrul Demiran Ç.HAK:446)

6 6 PERÞEMBE 20 ÞUBAT 2014 Polisleri yaralayan zanlý tutuklandý orum'da bir tahkikat Çgereði ifadesine baþvurmak üzere evine gelen komiser yardýmcýsý ile polis memurunu býçakla yaraladýðý iddiasýyla gözaltýna alýnan þüpheli tutuklandý. Bahçelievler Mahallesi'nde, cumhuriyet savcýsýnýn talimatý ile ifadesini almak istedikleri Haydar K. nýn (49) çýkan arbedede Bahçelievler Polis Merkezi Amirliðinde görevli komiser yardýmcýsý Yüksel Kýy (43) ile polis memuru Mithat Sezen'i Þüpheli polisler tarafýndan adli makamlara sevk edildi. orum un Ortaköy Çilçesinde dünyanýn en eski uygarlýklarýndan olan Hitit Medeniyeti nin en önemli yer yerleþim birimlerinden biri olan Þapinuva da açýk hava müzesi kurulmasý için çalýþma baþlatýldý. Hitit Çaðýnda, hem siyasi hem de coðrafi konumu nedeniyle stratejik bir noktada yer alan ve önemli bir askeri ve dini merkez olan Þapinuva, kendi idari bölgesinde yer alan þehirlerle birlikte oldukça geniþ bir alana yayýlmakta ve iki Fýrtýna Tanrýsý adýna ayrý ayrý yapýlmýþ olan iki tapýnaðý, kraliçe sarayý, ordu komutanlýðý ve belediye teþkilatý gibi önemli kurumlarýyla oldukça teþkilatlý bir þehir görünümünde. Þapinuva da ki tarihi ören yerlerinde halen kazý çalýþmalarý devam ederken, bölgeden çýkan eserler ve bu eserlerden elde edilen bilgilerde bilim dünyasýnda dikkat çekiyor. Bilim dünyasýnýn ile yerli ve yabancý turistlerin ilgisini çekmek amacýyla bölgedeki tarihi ören yerlerin açýk hava müzesi olarak düzenlemesi amacýyla çalýþma baþlatýldý. Bu kapsamda bölgede Þapinuva ören yerlerinde baþlatýlan alt yapý çalýþmalarý tamamlandý. Antik kentin açýk hava müzesi olarak düzenlenme çalýþmalarý ise Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan yürütülüyor. Açýk hava müzesinde taþ eserlerin yaný sýra kentin mimarý (54) býçakla yaralamasýyla ilgili soruþturma sürdürülüyor. Soruþturma kapsamýnda gözaltýna alýnan þüpheli Haydar K., emniyetteki iþlemlerinin ardýndan adliyeye sevk edildi. Zanlý, çýkarýldýðý mahkemece tutuklandý. Öte yandan yaralý memurlardan komiser yardýmcýsý Kýy'ýn tedavisinin ardýndan taburcu edildiði, Sezen'in tedavisinin hastanede devam ettiði öðrenildi.(aa) Sürücüler kadar yayalar da suçlu orum'da Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu'na (MOBESE) Çyansýyan trafik kazalarýnda, sürücü hatalarýndan kaynaklanan kazalarýn yaný sýra yayalarýn da dikkatsiz olduðu gözlendi. Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü, kent merkezinde farklý tarihlerde meydana gelen 15 trafik kazasýna iliþkin görüntüleri basýnla paylaþtý. Kameralarýn kaydettiði görüntüler, sürücü ve yayalarýn dikkatsizliðinin nelere mal olabileceðini gözler önüne seriyor. MOBESE kameralarýnca kaydedilen görüntülerin ilki, Ýnönü Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüðü kavþaðýnda, motosikletiyle yola kontrolsüz çýkan sürücüye bir aracýn çarpma anýný gösteriyor. Ýkinci görüntüde ise Milönü kavþaðýnda dikkatsizce yolun karþýna geçmeye çalýþan bir kadýna, kavþaða kontrolsüz giren bir otomobilin çarpma aný yer alýyor. Okul servisi otobüsle çarpýþtý Buhuraevler de meydana gelen kazada okul servisi ile belediye otobüsü çarpýþtý. H.K. ýn kullandýðý okul servisi ile belediye otobüsü Kýz Meslek Lisesi civarýnda çarpýþtý. Maddi hasarlý kaza sonrasýnda baþka servisle okullarýna giden öðrencilerden S.Ç. isimli kýz öðrenci okulda rahatsýzlandý. Genç kýz babasý tarafýndan hastaneye götürüldü. Kýz öðrencinin babasý, kaza yapan servis þoföründen þikâyetçi oldu. Evin gelini kayýp Bayat Gediði nde oturan genç kadýn kayýp. Emniyet e baþvuran kayýnpeder S.S., oðlunun Ýstanbul da, gelini B.S. ýn(20) ise Organize Sanayi Bölgesi nde çalýþtýðýný belirterek, ayný binada ayrý katlarda oturduklarý gelininin kayýp olduðunu bildirdi. S.S. nin söylediðine göre, giysilerine toplayýp giden genç kadýn kendi ailesinin yanýnda da bulunamadý. Cep telefonundan ulaþýlamayan genç kadýn aranýyor. Fazla ilaç içti Kýz kardeþiyle tartýþan genç fazla ilaç içerek intihara teþebbüs etti. Ulukavak Mahallesi Tekceviz 37. Sokak ta meydana gelen olayda, kýz kardeþi ile tartýþan M.K.Ç. isimli genç(21), odasýna çekildikten sonra sürekli kullandýðý depresyon ilaçlarýndan içti. Rahatsýzlanan genç hastaneye kaldýrýldý. Alaca da ise iþ yerinde düþen H.D. isimli iþçi ilçede yapýlan ilk tedavinin ardýndan ileri tetkik ve tedavi amacýyla Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. Alaca nýn Cumhuriyet Mahallesi nde meydana gelen olayda ise bisikletten düþen 13 yaþýndaki K.T. isimli çocuk yaralandý. Yaralý çocuk Çorum a sevk edildi. Dünya Miras Alaný Hattuþa Mustafa Demirer 'Dünya Miras Alaný Hattuþa' konulu toplantý düzenlenecek. Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Çorum sýnýrlarý içinde yer alan Hattuþa'nýn, UNESCO tarafýndan Dünya Miras alaný ilaný edilen 11 deðerden birisi olduðunu hatýrlattý. Dünya Miras Alanlarýnýn korunmasý için ilgili paydaþlarla toplantýlar yapýldýðýný belirten Özüdoðru, Dünya miras alanýna iliþkin ulusal ve yerel düzeyde farkýndalýk yaratma, alanýn deðerinin daha iyi anlaþýlmasý, bu deðeri tehdit eden faktörlerin tespit edilerek kurumlar arasý iþbirliði ile çözüm önerilerinin ve buna göre eylem planlarý yapýlmaktadýr. Ýlimiz, Boðazkale ilçesinde yer alan Hitit Baþkenti Hattuþa ile ilgili ulusal ve yerel düzeyde farkýndalýk yaratma, alanýn deðerinin daha anlaþýlmasý ve Hattuþa ile ilgili olumsuz faktörleri tespit edip gidermek amacýyla Bakanlýðýmýzdan uzmanlar ile yerel paydaþlarýn katýlýmý ile 24 Þubat Pazartesi günü saat 14:00 de Çorum Müzesi Konferans Salonu nda bir toplantý yapýlacak. Ýlgilileri toplantýya bekliyoruz" dedi. Görüntüler arasýnda bir otomobilin, motosikletiyle kural ihlali yapan sürücüye çarpmasý, çevre yolu üzerinde kontrolden çýkan otomobilin refüje çýkarak takla atmasý, bir motosiklet sürücüsünün yolun karþýsýna geçmeye çalýþan kiþiye çarpma anlarý da bulunuyor. Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, yaptýðý açýklamada, kent merkezindeki 42 noktada 55 kamera bulunduðunu belirterek, sistemin, adli olaylarýn aydýnlatýlmasý baþta olmak üzere trafik kazalarýnýn ve kural ihlallerinin tespitinde büyük önemi olduðunu ifade etti. Doðan, "Trafik bir Hayat tarzýdýr. Trafik kazalarý, uyulmasý gereken trafik kurallarýnýn ihmal ve ihlalleri sonucu yüzlerce insanýmýzýn can kaybýna ve sakat kalmasýna neden olmaktadýr. Sürücülerin yaný sýra yayalarýmýzýn da duyarlý olmasý gerekmekte" ifadelerini kullandý.(aa) Þapinuva da açýk hava müzesi kurulmasý için çalýþma baþlatýldý. Þapinuva ya açýk hava müzesi Þapinuva Hitit medeniyetinin önemli merkezleri arasýnda bulunuyor. Müze için ilk çalýþmalar baþlatýldý. planlarý gibi görseller yer alacak. Öte yandan Þapinuva daki SÝT alanlarýnýn da yeniden düzenlenmesi için çalýþma yapýlmasýnýn planlandýðý öðrenildi. SÝT alanlarýnýn geniþ olmasý nedeniyle bölge halký maðduriyetler yaþýyordu. Bunun önüne geçmek için harekete geçen bakanlýk yetkilileri bölgede irdeleme çalýþmasý yapacaðý, bu çalýþmanýn ardýndan SÝT alanlarýnýn yeniden belirleneceði bildirildi.(ýha) Çorum Zihinsel ve Spastik Engelli Çocuklarý Koruma Derneði yönetimi Musa Zorlu yu ziyaret etti. Zihinsel engellilerin rapor sorununa çözüm önerisi Erol Taþkan orum Zihinsel ve ÇSpastik Engelli Çocuklarý Koruma Derneði Baþkaný Dr. Neslihan Hüsülüoðullarý, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Musa Zorlu'yu ziyaret ederek, zihinsel engelli çocuklarýn rapor konusunda yaþanan sorunlara çözüm önerisi teklif etti. Hüsülüoðullarý, zihinsel engelli raporlarýnýn yüzde oranlarýnýn tespitinde Eðitim Araþtýrma Merkezi Uzmanlarýndan da yararlanýlmasýný önerdi. Dernek olarak bilim kurulu oluþturduklarýný ve hazýrladýklarýný bildiren Neslihan Hüsülüoðullarý, hazýrladýklarý raporu Musa Zorlu'ya sundu. Özellikle zihinsel engelli çocuklarýn Dr. Neslihan Hüsülüoðullarý, zihinsel engellilerle ilgili önerilerini sundu. ve ailelerin yaþadýðý sýkýntýlarla ilgili örnekler veren Hüsülüoðullarý, ði'ne ileterek, görüþ isteyeceklerini, söz konusu raporlarýn düðunu ifade ederek. dernek yöneticilerine hassasiyetlerinden Musa Zorzenlendiði kurulda dolayý teþekkür ettiði'ne lu'nun konuya yaklaþýmýndan son derece bulunmasý gereken görevlilerin yönetmeliklerle ðini dile getirdi. Ziyarette hasta- memnun olduklarýný tarif edilne doktorlarýndan, ifade ederek, Zorlu'ya teþekkür etti. diðini anlattý. Bakanlýðýn konu heyet baþkaný KBB Uzmaný Dr. Yusuf Hitit Üniversitesi hakkýnda vereceði Osman Harun, Dernek Eðitim ve Araþ- týrma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Musa Zorlu, yapýlan teklifi üst yazý ile Kamu karara göre hareket edeceklerini aktaran Zorlu, sorunu aktarmanýn yanýsýra çözüm önerisi sunulu- Bilim Kurulu Baþkaný Bilim Kurulu Baþkaný Elvan Tutuþ, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hasði Hastaneleri Birliyor olmasýnýn önemli taoðlu, Hastane Genel Sekreterli- bir sorumluluk oldu- Halkla Ýliþkiler ve Saðlýkta dönüþüm, geri dönüþüme döndü ürk Saðlýk-Sen 5. TOlaðan Kongresi Ankara Büyük Anadolu Oteli'nde gerçekleþtirildi. Kongreye milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, Türkiye Kamu- Sen Genel Baþkaný Ýsmail Koncuk ve baðlý sendikalarýn genel baþkanlarý, yönetim kurulu üyeleri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katýldý. Ýstiklal Marþý ve saygý duruþunun ardýndan yapýlan seçimle Divan Baþkanlýðýna Þube Baþkaný Reþit Kýlýç seçilirken divan baþkan vekilliklerine Veli Küçük ve Gülnur Kaptanoðlu üyeliklere ise Ahmet Kýlýkoðlu ve Yusuf Aydýn seçildi. Çalýþanýn hayrýna hiçbir deðiþim yok Konuþmasýnda saðlýk alanýnda yaþanan geliþmeleri deðerlendiren Genel Baþkan Önder Kahveci "Saðlýkta Dönüþümün nasýl bir geri dönüþüme döndüðünü gördük. Saðlýkta dönüþümde çalýþanlar yok sayýldý. Çalýþanlarýn hayrýna olan hiçbir deðiþim yapýlmadý. Bilakis bu süreçte saðlýk çalýþanlarý sürekli kötülenerek vatandaþlarla karþý karþýya getirildi. Siyasi rantýn bedeli saðlýk çalýþanlarýna ödetildi. Vatandaþ memnun olsun da çalýþanlara ne olursa olsun denildi. Bunun sonucunda da Doktorumuz katledildi, Hastaneler basýldý. Hemþireler tartaklandý. 112 çalýþanlarý býçaklandý. Bugün gelinen noktada yapýlan bazý yasal düzenlemelere raðmen hala her ay bin saðlýk çalýþaný þiddete uðruyorsa sebepleri bu dönüþümde aranmalýdýr." dedi. Genel Baþkanýmýz Önder Kahveci kamuda tüm çalýþanlarýnýn sýkýntýlarla uðraþtýðýna ve sorunlar yaþadýðýna da dikkat çekerek " Hekimi, Hemþiresi, Öðretmeni, Akademisyeni, Mühendisi, Uzmaný, Memuru ve Hizmetlisi kamuda maðdur olmayan ve sýkýntý yaþamayan hiç kimse kalmamýþtýr. Kamu çalýþanlarý yeterince sabretmiþtir. Kamuda alýnan ahlarýn hesabýný mutlaka vereceklerdir. Yunus Emre'nin dediði gibi; Olsun be aldýrma Yaradan yardýr. Sanma ki zalimin ettiði kârdýr. Mazlumun ahý indirir þâhý. Her þeyin bir vakti vardýr. Vakit yaklaþýyor. Onlar içinde hesap verme zamaný hýzla gelmektedir. " dedi. Sadece kamuda deðil, Türkiye'de sosyal hayattýn zorlaþtýðýný belirten Önder Kahveci Ahlaksýzlýk zirve yapmýþ, hýrsýzlýk büyük olunca meþrulaþtýrýlmýþ, menfaat en önemli deðer haline getirilmiþtir. Deðerler ve inançlar istismara uðratýlarak yok edilmiþtir. Milletin adýnýn aðzýna almayanlarýn, "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" var diye andýmýzý kaldýranlarýn zoru görünce milli iradeye sarýlmalarý gülünç ve ayný zamanda ýzdýrap vericidir Oslo'da terör örgütü ile masaya oturanlarýn, T.C'yi tabelalardan kaldýranlarýn, Kamuda ikinci dili hayata geçirmeye çalýþanlarýn milli iradeyle alakalarý yoktur. Demokratikleþme paketi diye süslenen ancak milli birlik ve ülke bütünlüðü için bombalý düzenek olan bir projeyi bölücülerle hayata geçirenlerin neresi millidir? Teþkilatýmýzýn gücüne güç, þanýna þan katacaðýna inandýðým birliðimizi, dirliðimizi ve beraberliðimizi bir kez daha taçlandýracaðýmýz 5 Olaðan Genel Kurulumuzun, Baþta teþkilatýmýz olmak üzere Türkiye Kamu-Sen ailesine, saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýna, memurlarýmýza, milletimize ve ülkemize hayýrlar getirmesini diliyorum."dedi. Türk Saðlýk-Sen 5. Olaðan Kongresi ne Çorum dan sendikacýlar katýldý.

7 Önceliðimiz nitelikli istihdam için yeterli iþgücü oluþturmak Erol Taþkan ali Sabri Baþköy, Türkiye'nin ve Çorum'un önceliðinin nitelikli is- için yeterli olan iþ gücünü temin etmek olduðunu söyledi. Vtihdam Baþkanlýðýný yaptýðý Ýl Ýstihdam Kurulu Toplantýsý'nda deðerlendirme konuþmasý yapan Vali Baþköy, "Türkiye' de iþgücü piyasasý yapýsal bir dönüþüm içerisindedir. Bir yandan küresel rekabet koþullarý içerisinde ihtiyaç duyulan iþgücünün yetiþtirilmesi, öte yandan nitelikli bir istihdam için gereken düzeyde yeterli iþgücüne ulaþýlmasý Türkiye'nin ve ilimizin önceliklerindendir." dedi. Güçlü bir Türkiye'nin ve Çorum'un ancak nitelikli, ufku açýk, yetiþmiþ iþgücü ile kurabileceðinin altýný çizen Vali Sabri Baþköy, 2023'de Türkiye'nin hedefinin, dünyanýn en büyük 10 ekonomisinden birisi haline gelmek olduðunu söyledi. "Bu hedefe ancak çok çalýþarak; insanlarýmýzýn nitelikli, eðitimli, birikimli ve üreten insanlar olmasýyla ulaþabiliriz." diyen Baþköy, dünyada yaþanan krizin en çok hissedildiði alanlardan birisinin iþgücü piyasasý olduðuna dikkat çekerek, konunun önemine vurgu yaptý. Vali Sabri Baþköy, konuþmasýnda þunlarý ifade etti; "Bildiðiniz gibi geçtiðimiz yýllarda dünyada yaþanan küresel ekonomik ve mali krizin Türkiye'de etkilerini en fazla hissettirdiði alanlardan biri iþgücü piyasasýdýr. Yaþanan kriz sonrasýnda, tüm dünya ülkelerinde olduðu gibi Türkiye'de de iþsiz sayýsýnda bir miktar artýþ yaþanmýþtýr. Buna baðlý olarak ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz sayýsý da artmýþtýr. Bu artýþ karþýsýnda, aktif ve pasif istihdam politikalarýný uygulamakta olan ÝÞKUR'un iþsizliði önleme, azaltma ve iþgücünün niteliklerini geliþtirme yönündeki stratejik önemi artarken; Hükümetimizce yapýlan yasal düzenlemeler ile alýnan idari tedbir ve uygulamalar neticesinde krizin sistematik bir þekilde iþgücü piyasasýnda derinleþmesi ve bütün sektörlere sirayet etmesi engellenmiþtir. Bu süreçte kýsa çalýþma ödeneði, mesleki kurslar, iþgücü yetiþtirme kurslarý ve toplum yararýna çalýþma programlarý ile yüz binlerce kiþinin iþini korumasý ve iþ sahibi olmasý saðlanmýþ oldu. Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurullarý ile ÝÞKUR bu çabalarýyla ön plana çýkmýþtýr. 61. Hükümet Programýnda yer alan ÝÞKUR' a kayýtlý her iþsizin bir "iþ ve meslek danýþmaný" olmasý ve iþsizlerimize birebir hizmet vermesine yönelik çalýþmalar sürmekte olup 27 danýþman yýllarý 108 bin kayýtlý çalýþanýmýz var Ýl Ýstihdam Kurulu Vali Sabri Baþköy ün baþkanlýðýnda toplandý. içerisinde içerisin de iþe baþlatýlmýþtýr. Bu kapsamda; 2013 yýlý içerisinde ÝÞKUR danýþmanlarýnca SYDVaracýlýðý ile ya da bireysel baþvurusu ile ÝÞKUR'a müracaat eden 8145 vatandaþýmýzýn hepsine iþ ve meslek danýþmanlýðý bilgilendirme hizmeti sunulmuþ olup, 847 kiþi kurslara, 1247 kiþi de iþe yerleþtirilmiþtir. Ýþsizlik oraný Türkiye'de % 9.7, ilimizde %5.1'dir. Rakamlara bakarak, þu anda istihdamýn lokomotif sektörlerinin makine, yapý, hizmet ve tekstil olduðunu söyleyebiliriz. Türkiye'de son yýllarda mesleki eðitim konusunda çok ciddi bir farkýndalýk süreci geliþmiþtir. Bugün baþta Hükümet Programýmýz olmak üzere, orta vadeli program, AB Müktesebatýnýn Üstlenilmesine Ýliþkin Türkiye Ulusal Programýmýz da dahil Temel Ulusal Belgelerimizde mesleki eðitim önemli bir yer kapsamaktadýr. Ýþgücü piyasasý konusunda yapýlacak reformlarla baðlantýlý olarak mesleki eðitimin ve istihdamý daha esnek bir yapýya kavuþturarak artýracak þekilde yaþam boyu öðrenme stratejisinin uygulanmasý artýk bir zorunluluk haline gelmiþtir. Bu nedenle esnek iþ gücü piyasasý koþullarýna rahatça uyum saðlayabilen ve firmalarýn aradýðý becerilerle donanmýþ kalifiye iþ gücünün yaratýlmasý için aktif iþ gücü programlarýna destek verilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu deðiþim doðrultusunda; Ýlimizde istihdamýn artýrýlmasýnda, iþ gücü piyasasýnýn dengeli bir yapýya kavuþturulmasýnda, piyasanýn ihtiyaç duyduðu nitelikli iþ gücünün yetiþtirilmesinde, iþsizlikle mücadele etmede, istihdam politikalarýna yön verilmesine katkýda bulunulmasýna yönelik çalýþmalarýný yürüten Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulumuz; Kamu-Özel Sektör, üniversite, sendikalar, dernekler ve diðer sivil toplum kuruluþlarýyla iþbirliði yaparak Ýþsizlik Sigortasý Fonundan ayrýlan kaynaklarla iþgücü yetiþtirme kurs projeleri, TYÇP projeleri, giriþimcilik projeleri, iþ baþý eðitim programlarý üreterek iþyerlerimizin nitelikli eleman ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýnda önemli mesafeler kat etmiþtir yýlý Kurul çalýþmalarýmýz için tahsis edilen TL. kullanýlmýþtýr yýlý çalýþmalarýmýz TL'dir. Kamu-özel, STK'larý tüm taraflarýn katýlýmýyla çalýþmalarýmýz artýrýlarak sürdürülmektedir. Ýþverenlerimizi, vatandaþlarýmýzý ÝÞKUR ile iþbirliði yapmaya ÝÞKUR' un saðladýðý iþgücü temini, iþbaþý eðitimleri, giriþimcilik eðitimleri ve iþgücü yetiþtirme kurslarý gibi imkanlarý tanýmaya davet ediyorum." Toplantýya kurul temsilcileri katýldý. ÞKUR Ýl Müdürü Zafer ÝEyvaz, Ýl Ýstihdam Kurulu Toplantýsýnda, Çorum'da 8 bin 804 özel ve 304 kamu kurumunda toplam 108 bin kiþinin çalýþtýðýný açýkladý. Eyvaz, Türkiye genelinde 9,7 olan iþsizlik oranýnýn, Çorum'da % 5,1 olduðunu bildirdi. ÝÞKUR olarak yapýlan çalýþmalar hakkýnda kurul üyelerini bilgilendiren Zafer Eyvaz, 2013 yýlý içerisin- Zafer Eyvaz de kurum kaynaklý projeler kapsamýnda 8 milyon 669 bin 745 TL'lik ödenek kullanýldýðýný, 201 yýlýnda bu ödeneðin 10 milyon 86 bin 243 TL olduðunu bildirdi. ÝÞKUR çalýþma alanlarýný 5 ana baþlýkta sýralayan Zafer Eyvaz, Ýþgücü Piyasasý Bilgi Hizmetleri, Aktif Ýþgücü Piyasasý Hizmetleri, Ýþ ve Ýþçi Bulma Hizmetleri, Pasif Ýþgücü Piyasasý Hizmetleri, Çalýþma Ýliþkileri çalýþmalarý hakkýnda sunum yaptý. ÝÞKUR Müdürü Zafer Eyvaz, açýklamasýnda þu bilgileri verdi; Projeler "Bu kapsamda Ýlimizde ve ilçelerimizde 2013yýlý içerisinde 1474 erkek, 1159 kadýn toplam 2633 kiþinin katýldýðý 847 program halinde; konfeksiyon iþçiliði, dýþ ticaret meslek elemanlýðý, bilgisayarlý muhasebe, büro sekreterliði, hukuk sekreterliði, autocad, kadýn kuaförlüðü, saya dikiciliði, çocuk bakýcýlýðý, bilgisayar programcýlýðý, grafiker, seracýlýk, kaynakçý, CNC torna ve freze operatörlüðü, dökümcü, PVC doðrama, mobilya iþçiliði gibi mesleklerde iþgücü yetiþtirme kurslarý, Toplum Yararýna Programlar, Ýþ Baþý Eðitim Programlarý açýlmýþtýr. Giriþimcilik Projeleri Kendi iþini kurmak isteyen ancak, çeþitli nedenlerle bu isteðini gerçekleþtiremeyen vatandaþlarýmýzýn, bu isteðini gerçekleþtirebilmelerine, iþ planlarýný geliþtirmelerine imkan saðlayan kurumsal ve uygulamalý projedir. Bu eðitime katýlan ve kendi iþini kurmak için proje hazýrlayan vatandaþlarýmýza KOSGEB tarafýndan TL hibe, TL faizsiz kredi olmak üzere TL'ye kadar destek saðlanmaktadýr. Ýlimizde bu amaçla düzenlemiþ olduðumuz programlara 2013 yýlýnda 187 erkek 209 kadýn olmak üzere toplam 396 kiþi katýlmýþtýr. Ýþ Baþý Eðitim Programlarý Aldýðý eðitim ya da öðrenmek istediði meslekle ile ilgili alanda mesleki tecrübe edinmek isteyen vatandaþlarýmýza iþbaþýnda eðitim verilmesi sürecidir yýlý itibarý ile faklý iþ yerlerinde 1020 kiþi bu hizmetlerimizden yararlanmýþ ve büyük çoðunluðu iþe yerleþtirilmiþtir. TYP ve Aðaçlandýrma Projeleri TYP (Toplum Yararýna Programý) da Ýl Özel Ýdaresi, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ve baðlý birimleri, Ýl ve il çe belediyeleri, Ýl Müftülüðümüz, Alaca Müftülüðümüz, 2013 yýlýnda 894 kiþi verilerek 6-9 ay süreyle aðaçlandýrma, altyapý yenilemesi, park bahçe düzenlemesi, bakým onarým, temizlik vb. iþlerin yapýlabilmesi amacýyla çalýþtýrýlmasý için sözleþme imzalanmýþtýr. Projelerle birçok beldenin çevre düzenlemelerine katkýda bulunulmuþ, 100' ün üzerinde okulumuzun temizliði saðlanmýþ, 100 bi- Ýstihdamla ilgili konular deðerlendirildi. nin üzerinde aðaç dikimi, aðaç bakýmý yapýlmýþtýr. 40 adet park yapýmý, m2 park bakýmý, 5000m yol yapýmý, 5000 m. Kaldýrým yapýmý, 1500 m. Dikenli tel çekimi, m2 kilit taþý döþenmiþ, 500 dönüm alanýn çevre düzenlemesi, 200 m istinat duvarý yapýlmýþtýr. UMEM Projesi Bu projenin amacý; ÝÞKUR tarafýndan yürütülen meslek edindirme faaliyetlerinin, özellikle sanayiye yönelik alanlardaki mesleki eðitimin etkinlik ve verimliliðinin artýrýlmasý, disipline edilmesi ve iþgücü piyasasýnýn ihtiyaçlarý ile uyumlu, iþverenlerin katýlýmýna imkan veren bir hale getirilmesine yönelik bir sistemin ortaya konulmasý ile bu sistemde eðitilen iþsizlerin tümüne staj, büyük çoðunluðuna istihdam imkanlarýnýn saðlanmasýdýr. Proje taraflarý ÝÞ- KUR, TSO, TEML'dir. Bu proje kapsamýnda belirlenen ihtiyaçlar doðrultusunda Ýlimize TL. tahsis edilmiþ, TL, makine-teçhizat alýmý yapýlmýþ, eðitimlerde görev alacak olan 37 eðiticinin eðitimi tamamlanmýþtýr. TEML'miz günün þartlarýna uygun donanýma kavuþturulmuþtur yýlý Ocak ayýnda UMEM kapsamýnda eðitimlere baþlanýlmýþ ve TSO'muz aracýlýðý ile iþyerlerimizden 1000 kiþilik talep alýnmýþ ve 66 programda 732 erkek 662 kadýn olmak üzere 1394 kiþiye eðitim verilmiþ staj ve iþe yerleþtirme çalýþmalarý devam etmektedir. Ýþ ve Ýþçi Bulma Hizmetleri Ýlimiz SGK verilerine göre 8084 özel, 304 kamu iþyerimizde, toplam çalýþanýmýz mevcuttur. Ýlimizde iþsizlik Ülkemiz ortalamasýna göre hayli düþüktür döneminde özel sektör iþyerlerimizden 7956 iþçi talebi (açýk iþ) alýnmýþ toplam 5059 kiþi ÝÞ- KUR tarafýndan iþe yerleþtirilmiþtir iþyeri ziyareti personelimizce gerçekleþtirilmiþtir. Pasif Ýþ Gücü Piyasasý Hizmetleri Pasif Ýþgücü Piyasasý Hizmetlerimiz; bu kapsama iþsizlik sigortasý ödemeleri, iþ kaybý tazminatý ödemeleri, kýsa çalýþma ödeneði ödemeleri, ücret garanti fonu ödemeleri girmektedir. Ýþsizlik sigortasý için 2013 yýlýnda 2255 kiþiye Ýþsizlik Sigortasý Fonundan toplam TL ödeme yapýlmýþtýr. KÇÖ (kýsa çalýþma ödeneði) için baþvuru olmamýþtýr." PERÞEMBE 20 ÞUBAT Ýstihdama katký saðlayan kurumlara teþekkür plaketi nitta Otel'de düzen- Ýl Ýstihdam Alenen Kurulu Toplantýsý'nda istihdama katkýda bulunan kurum ve kuruluþlara teþekkür plaketi verildi. Vali Sabri Baþköy'ün baþkanlýk ettiði kurul toplantýsý, Anitta Otel'de düzenlenen kahvaltý ile baþladý yýlýnýn ilk toplantýsýnda açýlýþ konuþmasý yapan ÝÞKUR Müdürü Zafer Eyvaz, ÝÞKUR çalýþmalarý ve istihdam istatistiklerini paylaþarak, kurulu üyelerini bilgilendirdi. Vali Sabri Baþköy, Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, ÝÞKUR çalýþanlarý ve kurul üyelerinin katýldýðý programda, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Mintay Tekstil, (Ç.HAK:439) Ýstihdama katkýda bulunan kurum ve kuruluþlara teþekkür plaketi verildi. ÇESOB, Kavsan, Erkan Makine, Elit Saðlýk Hizmetleri, Erdemli Makine, Metropol Gýda, Cazgýr Makine ve Olmuksan A.Þ.'ye protokol üyeleri tarafýndan teþekkür plaketleri takdim edildi. Vali Baþköy, Rektör Alkan a istihdama katkýlarýndan dolayý teþekkür belgesi verdi. Toplantýda bazý resmi ve özel sektör temsilcilerine teþekkür edildi. Ankara Yolu 3. km ÇORUM Tel: (0364)

8 8 PERÞEMBE 20 ÞUBAT 2014 AK Parti seçim startý verdi AK Parti Seçim Beyannamesi ve Belediye Baþkan Adaylarý Toplantýsý Ankara Arena Spor Salonu nda yapýldý. Toplantýya; AK Parti Genel Baþkaný Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Genel Baþkan Yardýmcýlarý, Bakanlar, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, milletvekilleri ile 81 ilin il-ilçe ve belde belediye baþ- AK Parti Seçim Beyannamesi ve Belediye Baþkan Adaylarý Toplantýsý Ankara da yapýldý. kan adaylarý ve çok sayýda partili katýldý. Orta Asya Türkleri ni anlatan Nogay Türkleri ne ait olan Dombra þarkýsý, AK Parti'nin seçim çalýþmalarý dahilinde Uður Iþý- lak tarafýndan yeniden yorumlandý ve Erdoðan'ýn konuþmasýndan önce salona dinletildi. AK Parti Genel Baþkaný Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan toplantýda yaptýðý konuþmasýnda, 30 Mart'ýn startýný veriyoruz. Allah yar ve yardýmcýmýz olsun, yolumuz ve bahtýmýz açýk olsun. 30 Mart seçimleri Türkiye için, aziz milletimiz için, tüm þehirlerimiz, ilçe, belde ve köylerimiz için, dünya ve insanlýk için hayýrlara vesile olsun. Rabbim bizleri utandýrmasýn. Rabbim bu kutlu yolculukta bizleri korusun. Her türlü tehdit, tehlikeden esirgesin diye dualar ediyorum Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, esnaf ziyaretlerine devam etti. Milletle yola çýktýk Emre Kut M Arena Spor Salonu nda düzenlenen toplantýya Çorum Milletvekilleri, teþkilat yöneticileri ile belediye baþkanlarý katýldý. Fazlý Ölçek baðýmsýz aday A Mustafa Demirer vukat Fazlý Ölçek, Baðýmsýz Çorum Barosu avukatlarýndan Av. Fazlý Ölçek, Baðýmsýz Belediye Baþkan Adalý oldu. Edinilen bilgilere göre, 30 Mart ta yapýlacak mahalli idareler seçimlerinde Çorum merkezden baðýmsýz belediye baþkan adayý çýktý. Çorum Barosu avukatlarýndan Fazlý Ölçek, Çorum Baðýmsýz Belediye Baþkanlýðý için adaylýðý için merkez ilçe seçim kuruluna resmi baþvurudu bulundu. Fazlý Ölçek Akaydýn Pensilvanya ya gitti iddiasý S eçimlere 1 aydan biraz fazla zaman kalmýþken, CHP ile Cemaat yakýnlaþmasý da medya kulislerinde en çok konuþulan konulardan biri olmaya devam ediyor. Gezi olaylarýndan sonra Cemaat'le giderek yakýnlaþan CHP'de ilginç bir seçim heyecaný yaþanýyor. Yýllarca laiklik savunuculuðunun üzerine þimdi de diyalogcu Cemaat'le yakýnlaþan CHP'de, Antalya Belediye Baþkaný Mustafa Akaydýn'ýn da Pensilvan- ya'ya gittiði iddia edildi. AKAYDIN DA GÜLEN'Ý ZÝYARET ETTÝ Fethullah Gülen'in Sarýgül'ü destekleyen kasetlerinin ortaya çýkmasýnýn ardýndan Akaydýn'ýn da Gülen'le görüþmek üzere ABD'ye gittiðini iddia eden Sabah yazarý Sevilay Yükselir, bu iddiasýný yineledi. Yükselir, bu iddiasýný daha önce de yazmýþtý. Bugünkü yazýsýnda bu iddiasýnýn doðruluðunu bir kez daha vurguladý ve CHP'li- Mustafa Akaydýn lerin de bu durumdan rahatsýz olduðunu yazdý. Ýþte Yükselir'in yazýsýndaki o bölüm; "Antalya Belediye Baþkaný Mustafa Akaydýn'ýn Pensilvanya'ya gidip Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen'le görüþtüðü bilgisini köþeme taþýdýðýmda CHP içinden çok sayýda telefon almýþtým. Arayanlarýn çoðu aktardýðým bilginin detaylarýný almak istiyordu. Bir kýsmý da Akaydýn gibi ömrünü dindarlarla mücadele ederek geçirmiþ katý bir laikçi ismin böyle bir ziyareti yapmasýna ihtimal vermediðini söylüyordu. Bunlardan biri ki çok sevdiðim bir eski dostumdur- benim kasýtlý olarak CHP ve Ce- maat arasýnda bir iliþki algýsý yaratmaya çalýþýp, CHP tabanýnýn zihnini karýþtýrmaya dönük bir manipülasyon peþinde olduðumu ima etmiþti. Ona göre CHP iktidara doðru yürüyordu ve ben de mevcut iktidarýn azýlý yandaþý olarak bu yürüyüþü durdurmak için bu tür tezviratlarla olaðanüstü gayret sarf ediyordum. Neyse dün o eski dost yine aradý. Hani; "Aðlýyordu resmen" dersem abartmýþ olmam." (Týmetürk) Ormancýlar eðitim seminerinde A masya Orman Bölge Müdürlüðü tarafýndan Çorum da Aðaçlandýrma Teknikleri ile Uygulamalarý ve 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu ve 4735 sayýlý Kamu Ýhaleleri Sözleþmesi Kanunu konulu eðitim semineri düzenlendi. Önceki gün Anitta Otel de düzenlenen eðitim seminerine 11 Ýþletme Müdür Yardýmcýsý, ATM ve Fidanlýk Þefleri, Özel Bütçe Muhasebe Yetkilisi ve Özel Bütçe Mutemedinden oluþan 50 kiþilik grup katýldý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý nýn okunmasýyla baþlayan seminerin açýþ konuþmasýný yapan Amasya Orman Bölge Müdürü Yaþar Sarý, Kamu Ýhale ve Mevzuatý ile ilgili kanunlarýn deðiþikliðe uðradýðýný belirterek, Ýhale ve Mevzuattaki deðiþiklikler- den dolayý sýkýntýlarýn aþýlmasý amacý ile yapýlacak olan bu seminerin önemine dikkat çekti. Aðaçlandýrma konularýnda yapýlacak olan 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu uygulamalarýnda dar boðazlarýn aþýlmasý ve ihale sürecinin bütçe takvimine göre tamamlanmasý için bu seminerin düzen- lendiðini ifade eden Sarý, kamu adýna yapýlan bu çalýþmalarda, az imkânlarla çok iþler yapan personele teþekkür edip, eðitime katýlanlara baþarýlar diledi. Amasya Orman Bölge Müdür Yardýmcý Salim Sýðýrcý ise, Yatýrýmcý Kamu Kurumlarýn Ýhale Kanunu uygulama baþarýlarýnýn ku- rumsallaþmada bir kýstas olduðunu bu anlamda Amasya Orman Bölge Müdürlüðü olarak 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren makineli aðaçlandýrma iþlerinde açýk ihale yöntemleriyle ihale yapýlacaðýný kaydetti. Seminerde Amasya Orman Bölge Müdürlüðü Amasya Orman Bölge Müdürlüðü tarafýndan Çorum da Aðaçlandýrma Teknikleri ile Uygulamalarý konulu eðtimi semineri düzenlendi. Mali Ýþler Þube Müdürü Rafet Ermiþ, 4734 ve 4735 sayýlý kanunlarla 5018 sayýlý kanunun iliþkisini ve ilgili kavramlarýn anlatýmýný yaparken, Çorum Orman Ýþletme Müdür Vekili Halil Oflu da, 2013 ve geçmiþ yýllarda Çorum bölgesinde yapýlan aðaçlandýrma ve teras çalýþmalarý hakkýnda sunum gerçekleþtirdi. Orman Genel Müdürlüðü Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Tedarik Ýþleri Þube Müdürü Ayvaz Baþbozkurt un 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu ve 4735 sayýlý Kamu Ýhaleleri Sözleþmesi Kanunu ve bu kanunlar istikametinde yayýnlanmýþ olan Ýkincil Mevzuatlar hakkýnda anlatýmýnýn ardýndan Aðaçlandýrma Þube Müdürü Mustafa Tuncer de Aðaçlandýrma Teknikleri ve Uygulamalarý ile 6852 Sayýlý birim fiyat tamimindeki deðiþiklikleri anlattý. illiyetçi Hareket Partisi Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, esnaf ziyaretlerine devam etti. Esnaf turuna MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþgýn ile Belediye Meclis Üyesi Adaylarý eþlik etti. Sabah Osmancýk Caddesi ile Çöplük esnafýný ziyaret eden Ercan Daþdan, öðleden sonra Ayakkabýcýlar Arastasý, Ulu Camii ve Halk Eðitim Merkezi civarýnda ziyaretleri devam etti. Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, esnaf turunda yaptýðý açýklamada, 30 Mart yerel seçimlerinin Çorum için deðiþim günü olacaðýný söyledi. Çorum esnafýnýn ilgisinden memnun olduðunu belirten Daþdan, "Belediye meclis üyelerimizin de bir çoðunun esnaf olmasý bu ilgiyi biraz daha arttýrýyor. Halkla yola çýktýk, halkla bitirmeyi düþünüyoruz. Baþkalarý gibi devasa afiþlere verecek paramýz yok. Dev ekranlar kuramayýz. Ýnsanlarýmýz bunlarý iyi düþünüp sorgulamalý Esnaf turuna MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþgýn ile Belediye Meclis Üyesi Adaylarý eþlik etti. Ercan Daþdan, seçimlerde destek istedi. ve doðru karar vermeli. Esnafýmýzýn arasýna giriyoruz, sýcak diyalog- lar kurup oy istiyoruz. Ýnsanlar seçimden önce birbirlerine kime oy ve- receklerini sormalý, karþýlýklý istiþare etmeli." Dedi. Hemþehrimiz sergi açacak Ç orumlu Ressam Nilgün Ayþecik Çevik, 21 Þubat Cuma günü (yarýn) Sanko Sanat Galerisi nde resim sergisi açacak. Ebru tekniðini diðer resim teknikleriyle kaynaþtýrmak amacýyla baþladýðý çalýþmalarýnýn, kendisini bazý araþtýrmalara yöneltip farklý sonuçlara ulaþtýrdýðýný belirten Çevik, bunu Geleneðin izini sürerek, ebrunun kendi dilini kullanarak ve ebru tadýný yok etmeden figüratif yorumlar yapmaktýr sözleriyle ifade ediyor. Son dönem çalýþmalarýnda deðiþik yörelerde çýkarýlan Hitit uygarlýðýna ait eserlerin üzerindeki motiflerden yola çýkarak kendine özgü bir anlatým yolu seçen ressam Çevik, resmettiði eserlerinin taþýdýðý izlere iliþkin þunlarý paylaþtý: Batý kültürünün temel taþý niteliðindeki Grek mitolojisi kadar, Doðu nun söylencelerinde yer etmiþ motiflerin, gizli anlamlar taþýyan iþaretlerin, Ýslami sembollerin yorumlandýðý çalýþmalarýma bakýldýðýnda insanlýk tarihinin deðiþik inanç ve düþünce sistemlerinin izleri görülebilir onlarda. Eserlerini ebru tekniðinden de yararlanarak plastik sanat- Çorumlu Ressam Nilgün Ayþecik Çevik, 21 Þubat Cuma günü (yarýn) Sanko Sanat Galerisi nde resim sergisi açacak. lar formunda yorumlayan sanatçý Çevik, bu sanat dalýný geleneksel anlatým kalýplarýndan kurtarýp çaðdaþ bir anlayýþla ele alýyor. Çevik in, yarýn saat da Sanko Park Alýþveriþ Merkezi 3 üncü katta bulunan Sanko Sanat Galerisi nde açýlacak sergisi, 7 Mart a kadar her gün saatleri arasýnda gezilebilecek. Nilgün Ayþecik Çevik kimdir? Çorum da 1958 yýlýnda doðan ressam Çevik, Samsun Eðitim Enstitüsü Resim Bölümü nden 1979 da mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi nde lisans eðitimini tamamladý. Çorum da Milli Eðitim Bakanlýðý na baðlý okullarda resim öðretmeni olarak çalýþtý. Topkapý Sarayý Kutsal Emanetler Bölümü restorasyon çalýþmalarý kapsamýnda hazýrlanan bilgi panolarýnda ebrularý kullanýldý. Yurtiçi ve yurtdýþýnda 18 kiþisel olmak üzere 50 nin üzerinde karma sergisi bulunuyor. Kültür Bakanlýðý tarafýndan Ýspanya, Fransa, Kýrgýzistan ve Ýtalya ya ebru sanatý tanýtým için görevli olarak gönderildi. Birleþmiþ Ressamlar ve Heykeltýraþlar Derneði Üyesidir. Hitit Üniversitesi nde Türk Geleneksel El Sanatlarý dersi kapsamýnda ebru sanatý dersi veren Çevik in, müzelerde ve özel koleksiyonlarda çok sayýda eseri yer alýyor. Çalýþmalarýna, kurmuþ olduðu N ART Galeri de devam eden Çevik, Ço- rum Belediyesi nin sanat danýþmanlýðýný da yapmaktadýr. Sanko Sanat Galerisi Gaziantep te 2004 yýlýnda sanatseverlerin kullanýmýna sunulan ve sergi açmak için yurtiçi ve yurtdýþýndan gelenlerin büyük beðenisini kazanan Sanko Sanat Galerisi, kent kültür ve sanat etkinliklerine önemli kazanýmlar saðladý. Kurulduðu tarihten bu yana, aralarýnda iki defa uluslararasý ressamlar buluþmasý, Salvador Dali ve Joan Miro sergilerinin de bulunduðu 173 sergiye ev sahipliði yapan Sanko Sanat Galerisi, 4 yýl önce taþýndýðý Sanko Park AVM ye de farklý bir anlam kazandýrdý. ÝHA

9 Hocalý tarihe geçen bir leke Mustafa Demirer lperen Ocaklarý Ýl ABaþkan Yardýmcýsý Ahmet Tapan, Hocalý katliamýnýn tarihe kara bir leke olarak geçtiðini bildirdi. Tapan, yaptýðý yazýlý açýklamada, þu görüþlere yer verdi; "Azeri kardeþlerimize uygulanan zulüm ve iþkencenin son yýllardaki en önemli örneði, adý yýllar önce Hocalý'da iþlenen katliamla tarihe kara bir leke olarak yazýlmýþtýr. Dünyanýn birkaç bölgesinde bazý insanlarýn ayaðýna taþ deðmesiyle bile ayaða kalkan insan haklarý savunucularý ve medeni haklar topluluklarý ne hikmetse,özellikle de Türk-Ýslam topluluklarýnda zulüm, haksýzlýk, iþkence ve katliam gibi insanlýk dýþý uygulamalara yýllardýr gözünü, kulaðýný kapamýþtýr. Liderimiz Muhsin Yazýcýoðlu ömrünü Türk-Ýslam coðrafyasýnda ki kardeþlerinin sevinci, sýkýntýsý, yükseliþi ile hemhal olarak geçirmiþ, ortaya koyduðu davasýnda da bunu vazgeçilmez bir prensip olarak altýný kalýn bir çizgiyle çizmiþti. Bizler de Türk-Ýslam birliði davasýnda, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne güçlü, birleþmiþ, bütünleþmiþ bir Türk dünyasý idealinde her geçen gün daha büyümüþ ve güçlenmiþ bir heyecanla çalýþmalarýmýza devam ediyoruz. Türk dünyasýnýn birlik ve bütünlüðü Türk dünyasý halklarýyla olan iliþkilerimiz ortadadýr. Onlarýn haklý davalarýnda sahip çýkýþýmýzdaki tablo ne yazýk ki son derece acýdýr. Bu kötü tabloya en bariz örneklerinden biridir Hocalý katliamý. Hocalý'da katledilen soydaþlarýmýzýn hakkýný takipte sadece dünya sessiz kalmamýþtýr, maalesef bizim milletimizin duyarsýzlýðý ve takipsizliði de kahredicidir. Birileri yüz yýl öncenin hala hesabýný sormaya çalýþýrken, biz Türk'ler daha 22 yýl öncekini neredeyse unutma noktasýna getirildik. Bu vesile ile Hocalý'da Ermeni saldýrýlarýyla þehit olan Azeri soydaþlarýmýzý rahmetle anýyoruz. Azeri soydaþlarýmýzýn yasýna ortak olduðumuzu bir kez daha hatýrlatmak istiyoruz. Yüce Allah böyle acýlarý milletimize tekrar yaþatmasýn, hakkýyla onlara sahip çýkmayý da bizlere nasip eylesin." Vali ye projelerini anlattýlar to Tamirciler Odasý OBaþkaný Necmettin Uzunkaya ve yeni yönetim kurulu üyeleri Vali Sabri Baþköy ü ziyaret etti. 08 Þubat 2014 tarihinde yapýlan seçimlerin ardýndan Oto Tamirciler Odasý Baþkanlýðýna seçilen Necmettin Uzun ile Halil Yiðitoðlu, Kadir Akdað, Mustafa Fýndýkçý, Alaattin Yaðcý, Adem Kabadayý, M.Murat Ýlter ve Doðan Yurdakul dan oluþan yeni yönetim kurulu üyeleri, Vali Baþköy ü makamýnda ziyaret ederek çalýþmalarý ve projeleri hakkýnda bilgi verdi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Vali Baþköy; Çorum Oto Tamirciler Odasý Baþkanlýðýna seçilen Necmettin Uzun ve yeni yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Valilik Basýn Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzunkaya ve yeni yönetim kurulu üyeleri Vali Sabri Baþköy ü ziyaret etti. Aile huzuru olmayan gençler kolay kandýrýlýyor l Emniyet Müdürlüðü ÝTerörle Mücadele Þube Müdürü Cengiz Gümüþay, Ýnönü Anadolu Lisesi öðrencilerine Gençlik ve Güvenli Gelecek konulu bir konferans verdi. Ýki gün süren konferansta Gümüþay a ayný birimde görevli olan Aziz Duman, Rahime Turap ve Harun Þener de eþlik etti. Konferansta özellikle Türkiye nin terör örgütlerinin hedefinde olma nedenleri, hangi eylemlerin terör eylemi olarak kabul edildiði ve bu eylemlerin cezai yaptýrýmlarýnýn neler olduðu konuþuldu. Terör örgütleri ve bu örgütlerinin insanlara nasýl ulaþtýklarý hakkýnda da detaylý bilgiler veren Gümüþay, özelliklede yaþ arasý aile yapýsý bozuk olan, bazý Terörle Mücadele Þube Müdürü Cengiz Gümüþay, Gençlik ve Güvenli Gelecek konulu bir konferans verdi. zaaflarý bulunan ve aile içinde huzursuzluk yaþayan gençlerin daha çabuk kandýrýldýklarýna da dikkat çekti. Gümüþay, ayrýca militan kimlik ve kiþilik kazanma süreçleri hakkýnda da öðrencilere bilgiler verirken özellikle bu yaþ grubundaki gençlerin daha bilinçli olmalarý hususunda uyarýlarda bulundu. Toplumumuza ekilmeye çalýþýlan ayrýmcýlýk filizlerinin yeþermesine izin vermemeliyiz. Aksine bizler farklýlýklarýmýzý, gücümüz ve zenginliðimiz olarak görmeliyiz. Bunun aksini ifade eden kiþi veya gruplardan da uzak durmalýyýz. þeklindeki açýklamalarda bulunan Gümüþay, öðrencilerin sorularýný yanýtladýktan sonra bir de anket düzenledi. Ýnönü Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Güngör, Terörle Mücadele Þube Müdürü Cengiz Gümüþay a verdiði bilgilerden dolayý teþekkür etti. Köpek dostlarý bu eðitimi kaçýrmayýn 991 yýlýnda köpek 1eðitim okulunda kurs alarak profesyonel anlamda köpek eðitimine baþlayan Erkan Diþoðlu, Çorum da köpek sahiplerine ve köpek edinmek isteyenlere eðitim semineri verecek. 1-2 Mart tarihlerinde Ýnci Restoran da gerçekleþecek eðitim seminerinde 1. gün köpek sahiplerine, yol arkadaþlarýna itaati nasýl öðreteceklerini anlatacak olan Erkan Diþoðlu, 2. gün kendi köpeði ile gösteri yapacak. Katýlýmcýlar gösteriye köpekleri ile birlikte katýlabilecek. Profesyonel eðitmenlerden alýnacak birkaç saatlik bilginin, olasý sorunlarý ve çözüm yollarýný öðrenme ile çok daha verimli hale gelebileceðini belirten Diþoðlu, köpek alacak herkesin daha önceden bazý bilgiler öðrenip son nefeslerine kadar doðru uygulamalarla baþarýyý elde edebileceklerini, dolayýsýyla bilinçli olan herkesin kendi köpeðini eðitebileceðini söyledi yýlýnda kurduðu Dost K9 Köpek Eðitim Merkezi nde profesyonel eðitim pansiyon hizmetleri verdiklerini de belirten Diþoðlu, köpek almak isteyenlere bu beraberlik öncesi kurslar verip, bilinçlendirdiklerini kaydetti. Eðitimlerde Türkiye de uygulanmayan bir yöntem uyguladýklarýný ve köpekle sahibini ayýrmadýklarýný dile getiren Erkan Diþoðlu, kursa birlikte giren ikilinin yüzde yüz baþarýya ulaþtýklarýný da garantiledi. Yakýn zamanda Çorum da da bu hizmetlerini vereceklerini belirten Diþoðlu, köpek dostlarýnýn adresinden konuyla ilgili ayrýntýlý bilgi alabileceklerini kaydetti. (Ç.HAK:2381) PERÞEMBE 20 ÞUBAT Vali Sabri Baþköy ün eþi Fatma Baþköy, ilçe kaymakamlarýnýn eþleri ile Bayat a bir ziyaret gerçekleþtirdi. Bayat ta gönül elçileri ile buluþtu Çocuklarla çocuk oldu ali Sabri Baþ- eþi Fat- Vköy ün ma Baþköy, Çocuk Evleri nde bulunan çocuklarý ziyaret etti. Ziyaretinde çocuklarla tek tek ilgilenen Baþköy, onlarla çocuk oldu. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs ün de hazýr bulunduðu ziyarette, çocuklarla birlikte pasta kesen Fatma Baþköy, faydalý nasihatlerde de bulundu. Birinci okul döneminin ikinci döneme örnek olmasý gerektiðini söyleyen Baþköy, çocuklardan düzenli ders çalýþma sistemini ayný azimle sürdürmelerini, bu çerçevede ikinci dönemde de baþarýlarýnýn devam edeceðini ve istedikleri yerlere gelebileceklerini ifade etti. ali Sabri Baþköy ün eþi Fatma Baþköy, ilçe Vkaymakamlarýnýn eþleri ile Bayat a bir ziyaret gerçekleþtirdi. Gönül elçileri projesi kapsamýnda ilçede yürütülen çalýþmalarý yerinde izleyen Baþköy, Bayat Kaymakamlýðý ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü ortaklýðýnda yürütülen Ýþte, Kadýnlarýmýz Ýþte projesinin mesleki eðitim kursu olan, tamamýný bayan kursiyerlerin oluþturduðu Ahþap ve Hediyelik kursunu da ziyaret etti. Kursiyerlerle sohbet eden Fatma Baþköy, bayan kursiyerlerden açýk öðretim okullarýna kayýt olmalarýný istedi. Vali Sabri Baþköy ve kendisinin resmedildiði ahþap iþlemeyi görünce þaþkýnlýðýný gizleyemeyen Fatma Baþköy, kendilerine hediye edilen tablolarý alarak kursiyerlere teþekkür etti. Baþköy ziyareti esnasýnda, makine ve teçhizat hakkýnda da bilgi aldý. Ýþte, Kadýnlarýmýz Ýþte adlý proje ile baþta Çorum olmak üzere Türkiye nin tarihi ve turistik deðerleri hediyelik eþyalara nakýþlayarak tanýtýmý ve satýþý amaçlanýyor. Çocuklarýn isteklerini dinleyip, gelecekleriyle ilgili tavsiyelerde de bulunan KARAKAÞLAR OTOMOTÝV Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364) Fatma Baþköy, çocuklarla satranç oynamayý da ihmâl etmedi. Vali Sabri Baþköy ün eþi Fatma Baþköy, çocuk evlerini ziyaret etti.

10 10 PERÞEMBE 20 ÞUBAT 2014 Bayi ziyareti için Çorum'a gelen Fransýz Genel Müdür Marc Bergeretti, Karataþ Otomotiv den övgüyle söz etti. Peugeot tan Karataþ a tam not Recep Mebet larýnýn da hazýr bulunduðu ziyarette konuþan eugeot Türkiye Genel PMüdürü Marc Bergeretti Marc Bergeretti, Karataþ Grubu ndan övgüy- dün Karataþ Otomotiv i ziyaret etti. Karataþ Otomotiv Yönetim Kurulu Baþkaný Erol Karadaþ ýn evsahipliðindeki ziyarete Peugeot Satýþ Sonrasý Hizmetler Direktörü Michel Furth, Satýþ Müdürü Uður Ercan, Servisler ve Yedek Parça Satýþ Müdürü Emre Göker, Kalite ve Bayi Geliþtirme le söz etti. Çorumlu iþadamý Erol Karadaþ ý otomotiv sektöründeki yatýrýmýndan dolayý tebrik eden Bergeretti, Çorum da Karataþ Otomotiv tarafýndan temsil edilmekten gurur duyuyoruz dedi. Direktörü Alpay Karataþ Otomole Türker ile Satýþ Direktörü Merih Tüzün de katýldý. Bayi ziyareti için Çorum'a gelen Fransýz Genel Müdür Marc Bergeretti, Peugeot un tiv in satýþ ve servis açýsýndan örnek bir tesise sahip olduðunu belirten Bergeretti, Tesisin yaný sýra satýþ ve servis önde gelen bayileri ekibinde görev alan arasýnda yer alan Karataþ personelin kalitesi de Otomotiv yönetici ve çalýþanlarýný gösterdikleri per- bu iþletmenin baþarýsýný formanstan dolayý kutlayarak baþarýlarýnýn devamýný Peugeot Genel Müdürü Marc Bergeretti, Erol Karadaþ la birlikte yeni 308 i tanýttý. konuþtu. ortaya koyuyor diye diledi. Karataþ Otomotiv Genel Müdürü Özcan Eriþen, Peugeot Satýþ Müdürü Ufuk Özdemir, Servis Müdürü Muhittin Ýme, Satýþ Danýþmanlarý Ýsmail Karabýyýk ve Ýlker Aksungur ile bazý firma çalýþan- Basýn mensuplarýnýn sorularýný da cevaplayan Bergeretti, açýklamalarýnýn ardýndan Yeni Peugeot 308 i tanýtarak ziyaret anýsýna Karataþ Otomotiv Ailesi yle hatýra fotoðrafý çektirdi. ONKOSAV yeni yerinde Recep Mebet nkoloji Hastalarý Yardýmlaþma ve Savaþma Derneði (ONKO- OSAV) taþýndý. Daha önce Çamlýk Caddesi Anýt Apartmaný A Blok numara 2/4 te faaliyet gösteren ONKOSAV, Bahçelievler Mahallesi 4. Sokak Zafer Apartmaný Sufle Pastanesi çaprazý numara 5/4 te hizmete girdi. Vali Sabri Baþköy ün eþi Fatma Baþköy ve Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ýn eþi Gülcan Doðan dün Derneðin yeni yerini ziyaret etti. ONKOSAV Baþkan Yardýmcýsý Birgül Gülbay ve Yönetim Kurulu Üyeleri nin evsahipliðindeki ziyarette bazý kanser hastalarý ile yakýnlarý da hazýr bulundu. Çorum Halk Eðitimi Merkezi nin katkýlarýyla ONKOSAV da düzenlenen kurslar hakkýnda bilgi alan Fatma Baþköy, usta öðreticiler ve kursiyerlerle sohbet etti. Kanser hastalarýnýn yaþadýðý sýkýntýlarý dinleyen Baþköy, çözüm konusunda elinden gelen desteði vereceðini söyledi. Baþköy, ONKOSAV ýn yeni yerinin hayýrlý uðurlu olmasýný da diledi. Vali Sabri Baþköy ün eþi Fatma Baþköy ve Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ýn eþi Gülcan Doðan ONKOSAV ý ziyaret etti. Yeni Peugeot 308, Çorumlu otomotiv tutkunlarýnýn beðenisine sunuldu. Yeni 308 Çorum da Recep Mebet eugeot'nun yenilenen modeli 308 dün Karataþ POtomotiv de düzenlenen programla Çorum da görücüye çýktý. Peugeot Türkiye Genel Müdürü Marc Bergeretti nin de katýldýðý programla tanýtýlan yeni 308, Çorumlu otomotiv tutkunlarýnýn beðenisine sunuldu. Yalýn tasarým, yenilikçi kokpit ve rekor karbondioksit emisyonu ile dikkat çeken yeni Peugeot 308 hakkýnda bilgi veren Marc Bergeretti, yeniden dizayn edilen modelin yepyeni bir sürüþ keyfi sunduðunu söyledi yýlýnýn son çeyreðinde lansmaný yapýlan yeni 308 in c segmentinde yer alan bir otomobil olduðunu anlatan Bergeretti, Üstün özelliklere sahip yeni modelimiz 2014 e damgasýný vuracak dedi. Karataþ Otomotiv Yönetim Kurulu Baþkaný Erol Karadaþ la birlikte yeni Peugeot 308 önünde basýn mensuplarýna poz veren Bergeretti, yaptýðý açýklamada þu bilgilere yer verdi: Peugeot'nun tasarýmcý ve mühendisleri, yalýn ve asil tasarýmlý, cüretkar, sezgisel ve modern bir hatchback tasarladýlar. Yeni modüler platform EMP2 (Efficient Modular Platform 2) sayesinde, Yeni Peugeot 308'e kompakt boyutlar (4,25 m) ve hafifletilmiþ bir aðýrlýk (- 140 kg) kazandýrýldý. Yalýn bir iç mekan ve Peugeot i-cockpit adý verilen yenilikçi bir kokpit seçimiyle, yepyeni bir sürüþ keyfi vaad ediyor. Son derece iddialý bir teknik þartnamenin ürünü olan yüksek kalite seviyesi, bir yandan Peugeot'nun ürün gamýnda yükseliþ stratejisini somutlaþtýrýrken, aracý en iyiler seviyesine çýkarmayý hedefliyor. Yeni Peugeot 308, rekabetin son derece yoðun olduðu Avrupa pazarýnda satýþlarýn 1/3'ünü temsil eden stratejik C segmentinde yer alýyor. Bu segmentin müþterileri hatchback tasarýma baðlýlar ve teknoloiji ile ekolojiye karþý duyarlýlar. Kaçamaklar yapmayý, keyifli anlar yaþamayý seviyorlar ve yüksek kaliteyi arýyorlar. Yeni Peugeot 308, yeni müþteriler fethetmek için, tasarým, sürüþ deneyimi, verimlilik ve kalite olarak özetlenebilecek 4 kilit temaya dayanan tasarýmýyla güçlü ve farklý bir alternatif olarak konumlanýyor. ÖZGÜN TASARIM Müþteri beklentileriyle uyumlu kompakt ve hafif bir hatchback. Yeni Peugeot 308'in verimliliði akýlcý bir hafifletme giriþimine dayanýyor. Araçta kompakt boyutlar ve azaltýlmýþ bir aðýrlýk sunuluyor. Özellikle geniþ iç oturma alaný ve sýnýf lideri geniþlikte bagajý hedef müþteri kitlesinin beklentileriyle uyumlu. 4,25 m uzunluðu ile Yeni Peugeot 308 segmentinin en kompakt hatchback'i. Ayný zamanda 1,46 m yüksekliði ile alçak bir model, geniþliði ise 1,80 m'ye ulaþýyor. Yeni EMP2 platformu sayesinde aracýn ön ve arka dingil çýkýntýlarý azaltýldý, bu da tekerleklerin '4 köþeye' atýlmasýna olanak veriyor. Bu boyutlar kesinlikle dinamik bir duruþ saðlýyor ve geniþ bir iç mekaný garanti ediyor. 35 litresi paspas altýndaki yerleþtirme alanlarýndan oluþan 470 L su hacmi boyutunda bagaj segmentte rekor oluþturuyor.[420dm3] Alçak yükleme eþiði ve geniþ açýklýðý dörtgen ve yerleþtirilmeye elveriþli alanýn yüklenmesini kolaylaþtýrýyor. TEKNOLOJÝK MOTOR SEÇENEKLERÝ Yeni nesil benzinli ve dizel motor seçenekleri Yeni Peugeot 308'de lansmanýndan itibaren yer alýyorlar. Benzinli 3 silindirli motor, THP motor (2013 Yýlý Uluslararasý Motoru) ve e-hdi versiyonlarý. Motor güçleri benzinlilerde 82 ilâ 156 hp arasýnda deðiþiyor, CO2 emisyonlarý ise 114 g/km'den baþlýyor. Dizel cephesinde ise, motor güçleri 92 ilâ 115 hp arasýnda deðiþirken, CO2 emisyonlarý 93 g/km'den baþlýyor. Bu etkin motor seçenekleri Michelin ile özel iþbirliði çerçevesinde geliþtirilen yuvarlanmaya karþý çok düþük dirençli lastiklerle birleþebiliyorlar. Bu yeni kuþak lastikler ýslak zeminde daha kýsa fren mesafesi ve standart lastiklerle ayný kullaným ömürleriyle birlikte CO2 emisyonunda ortalama 3 g/km kazanç saðlýyorlar. Modellerin üçte birinden fazlasýnda bu lastikler yer alacak. Bu yýl baþta 3 silindirli benzinli turbo (1.2 e- THP) olmak üzere, segmentte rekor oluþturan emisyon ve tüketim deðerleriyle (82 g/km CO2, 3,1 l/100 km) BlueHDi versiyonlarý ve yeni kuþak 6 ileri vites kutularý olmak üzere, Yeni Peugeot 308'de yepyeni teknolojiler sunulacak. Euro 6 Dizel motorlarýný ifade eden BlueHDi, dizel Euro 6 kirlilik giderme sistemi için özel þekilde Selective Catalytic Reduction (SCR) fonksiyonu ile katkýlý Partikül Filtresini (FAP) bir araya getiren BlueHDi teknolojisi NOx'lerin %90'a kadar azaltýlmasýný, CO2 emisyonlarýnýn ve yakýt tüketiminin minimize edilmesini ve her zaman partiküllerin %99,9 oranýnda azaltýlmasýný saðlýyor. Yeni 308 i yakýndan görmek, test etmek ve detaylý bilgi almak isteyen herkes Karataþ Otomotiv Peugeot Plaza yý ziyaret edebilir.

11 PERÞEMBE 20 ÞUBAT Iraklý aileden insanlýk örneði Recep Mebet nin arasýndan bir zarf dolusu döviz çýktýðýný söyle- ülabibey Mahallesi Gsakinlerince, Çorum da diler. yaþayan mülteci aileler yararýna baþlatýlan yardým kampanyasýnda ilginç bir geliþme yaþandý. Ortadoðu ülkelerinden gelerek Türkiye ye sýðýnan ailelere yardým eli uzatan hayýrsever mahalle sakinleri, topladýklarý YASTIK ALTI BÝ- RÝKÝMMÝÞ Karþýlaþtýklarý manzara nedeniyle hayli þaþýrdýklarýný anlatan Fattah çifti, yaklaþýk 8 bin TL deðerindeki paranýn sahibine ulaþmak için harekete geçtiklerini kaydettiler. Zarf üzerindeki isimhiplerine eþyalarý ihtiyaç saden Çorum merkeze baðlý teslim ettikten bir köyde yaþayan hayýrsever aileye ulaþtýklarýný sonra sýra dýþý bir durumla karþýlaþtýlar. belirten Iraklý Aile, Gülabibey Mahallesi sakinleri- ÝNSANLIK ÖLME- DÝ nin aracýlýðýyla parayý sahibine teslim ettiklerini Yardým kampanyasý dahilinde kendilerine hediye edilen battaniyenin ifade ettiler. arasýnda 3 bin 700 Dolar bulan Iraklý bir aile, parayý sahibine teslim ederek insanlýk örneði sergiledi. Ýsmini vermek istemeyen hayýrsever aile Fattah çiftinin örnek davranýþý karþýsýnda teþekkürlerini Ýnsanlýk ölmedi ifade ederken aylar- dedirten hadise, geçtiðimiz günlerde Bahçelievler Mahallesi Ekin 2. Sokak taki dýr yastýk altý birikimlerini aradýklarýný ancak bulamadýklarýný dile getirdiler. Fattah Ailesi nin 4 yýldýr Çorum da evinde yaþandý. yaþayan Fattah Ailesi nin Konuyla ilgili açýklama yapan Khawle-Kevser Hasan Fattah çifti, 280 TL lik mülteci maaþý ile geçinmeye çalýþtýðýný anlatan mahalle sakinleri teslim aldýklarý battaniye- Khawle-Kevser Hasan Fattah çifti, battaniye arasýndan çýkan parayý sahibine verdi. de Iraklý çifti tebrik ettiler. 4 yýldýr Çorum da yaþayan Iraklý Fattah Ailesi, sergiledikleri örnek davranýþla insanlýk ölmedi dedirtti. Baharýn müjdecisi çiðdem çýktý Recep Mebet lkbaharýn müjdecisi çiðdem çiçeði Ýçýktý. Bu yýl kurak bir kýþ geçiren Çorum da erken gelen baharýn izleri yaþanýyor. Gazi Caddesi nde rastladýðýmýz Ali Efe (71) isimli ihtiyar delikanlý, köyünden topladýðý çiðdem demetlerini Çorumlular ýn beðenisine sundu. Harmancýk Köyü nden geldiðini belirten Ali amca, yaklaþýk 10 gün önce günyüzüne çýkan çiðdemlerin Çorum da baharýn geldiðini ortaya koyduðunu söyledi. ÇÝÐDEM AÞI VAKTÝ DE GELDÝ Topladýðý çiðdemleri kökleriyle birlikte demetlediðini anlatan Efe, Gazi ve Ýnönü Caddesi nde gezerek cüz i bir bedel karþýlýðýnda isteyenlere sunduðunu kaydetti. Çiðdem Aþý geleneðinin vaktinin de geldiðini hatýrlatan Efe, baharý özleyenlerin büyük ilgi gösterdiði çiðdemlerin kýsa bir süre sonra hazan olacaðýný da sözlerine ekledi. Ýlkbaharýn müjdecisi çiðdem çiçeði çýktý. ÇÖZDEBÝR tarafýndan düzenlenen Seviye Tespit Sýnavý 1-2 Mart 2014 tarihlerinde gerçekleþecek. ÇÖZDEBÝR den ortak sýnav organizasyonu Recep Mebet orum Özel Der- Birliði Çsaneler (ÇÖZDEBÝR) tarafýndan düzenlenen ödüllü Seviye Tespit Sýnavý (STS) 1-2 Mart 2014 tarihlerinde gerçekleþecek. ÇÖZDEBÝR üyesi dersane yöneticileri dün Özbeyler her geçen sene artan bir talep var. Öðrenci ve ve- ÇÖZDEBÝR Baþkaný Hüseyin Çetin (ortada), STS hakkýnda bilgiler verdi. Park Ýskender de düzenledikleri basýn toplantýsýnda 2014 STS ile ilgili açýklamalarda bulundu- Geçen yýl 10 bin öðrencinin katýldýðý sýnava bu liler ÇÖZDEBÝR STS ye büyük ilgi gösteriyor. lar. yýl 15 bin civarýnda öðrencinin katýlýmýný bekliyoruz. ÇÖZDEBÝR Baþkaný ve Anafen Dersanesi Müdürü Hüseyin Çetin yönetimindeki toplantýya STS kayýtlarýmýz 15 Þubat ta baþlamýþ olmasýna raðmen büyük bir ilgi ile karþý karþýya- Ahi FEM, Bil, Demer-Birey, Final ve Seviye Dersaneleri nin yöneticileri katýldý. yýz. Her yýl artarak devam eden katýlým ÇÖZDE- Toplantýnýn açýþ konuþmasýný yapan ÇÖZ- BÝR üyesi dersanelere duyulan güveni yansýtýyor. DEBÝR Baþkaný Hüseyin Çetin, Merkezi imtihanlar dýþýnda Çorum un en büyük sýnav organizasyonuna imza atýyoruz dedi. öðrencileri için 1 Mart Cumartesi günü, 3, 9, 10 Organize ettiðimiz STS 4, 5, 6 ve 7. sýnýf Geleneksel hale getirdikleri STS ile öðrencilerin seviyelerini belirlemelerine yardýmcý olnü yapýlacak. Çorum genelinde sýnava giren ve ve 11. sýnýf öðrencileri için ise 2 Mart Pazar gümayý hedeflediklerini vurgulayan Çetin, Çorum un baþarý çýtasýný daha yükseðe taþýma ko- saðlayacaðýz. baþarý gösteren öðrencilere eðitim bursu imkaný nusunda el ele verdiklerini söyledi. Sýnava giriþ için öðrencilerin ÇÖZDEBÝR'e ÇÖZDEBÝR üyesi dersanelerin katýlýmýyla üye dershanelerden herhangi birine sýnav kaydýný yaptýrýp Sýnav Giriþ Belgesi ni almasý gereki- gerçekleþecek olan sýnav organizasyonu ile ilgili açýklamalarýný sürdüren Çetin, yaptýðý yazýlý yor. Sýnav kaydý yapýlan öðrencilere sýnav giriþ açýklamada þu ifadelere yer verdi: belgesi, sýnavda çýkacak sorularla ilgili konu Çorum Özel Dersaneler Birliði olarak ilkokul, ortaokul ve lise öðrencilerine yönelik ÇÖZDEBÝR olarak bu sýnavlarda öðrencile- baþlýklarý ve örnek deneme kitapçýðý veriliyor. olarak ödüllü Düzey Belirleme Sýnavý organize rin baþarý durumuna göre dersane ücretlerinde ettik. yüzde 10 ile yüzde 100 arasýnda indirimler uyguluyoruz. Ýlköðretim 3. sýnýftan baþlayýp lise 12. Düzenleyeceðimiz sýnava ilkokul 3 ve 4, ortaokul 5, 6 ve 7. sýnýf öðrencileri ile lise 9, 10 sýnýfa kadar sýnava giren tüm öðrencilerimiz ve 11. sýnýf öðrencileri katýlabilecek. ÇÖZDEBÝR baþarý eðitim burslarýndan yararlanacak ve indirimler üye dershanelerimizin tamamýnda geçerli olacak. Bu fýrsatlardan yararlan- Sýnavlar, 1 ve 2 Mart tarihlerinde belirlenen yer ve saatlerde ÇÖZDEBÝR üyesi dersanelerimizde gerçekleþecek. mak isteyen öðrencilerin ise mutlaka STS 2014 e katýlmalarý gerekiyor. Öðrencilerin bilgi seviyelerini ölçmeleri Çorum'da eðitimli ve baþarýlý bir nesil yetiþtirmeyi amaçlýyoruz. Baþarýlý nesiller yetiþtirmek açasýndan büyük önem taþýyan bu sýnavlar sonucunda, öðrencilerimize ÇÖZDEBÝR üyesi dersaneler tarafýndan burslu eðitim imkaný sunulacak. için hiçbir etkinlikten kaçýnmadan tüm imkanlarýmýzý seferber ediyoruz. Çorum un aydýnlýk geleceði olan eðitimli ve baþarýlý nesiller için yak- Seviye Tespit Sýnavý na kayýtlarla ilgili detaylý bilgi ÇÖZDEBÝR üyesi dersanelerden edinilebilir.týðýmýz ýþýðý parlak tutmaya hazýrýz. Eðitime destek amacýyla düzenlediðimiz sýnav organizasyonu hakkýnda detaylý bilgi almak sýnav sonuçlarý KATILIM REKORU KIRACAÐIZ Dershaneciliðin bayramýný yaþýyoruz. Eðitimin bir parçasý olan dershanede bugünlerde bir ve cevap anahtarlarýný görmek isteyenler 7-8 Mart 2014 ten itibaren adlý bayram telaþý var. Çorum halkýnýn sabýrsýzlýkla internet sitemizi ziyaret edebilirler. beklediði þehrin en geniþ kapsamlý ve katýlýmlý özel sýnav organizasyonu olan ÇÖZDEBÝR STS Ýyi bir lise ve üniversite hedefiyle yola çýkan 1-2 Mart 2014 tarihlerinde gerçekleþecek. tüm öðrencileri ÇÖZDEBÝR STS ye katýlmaya Geleneksel olarak düzenlediðimiz bu sýnava davet ediyor, baþarýlar diliyoruz. Erdoðan Yýlmaz, Pazarcýlar Odasý Baþkanlýðý na aday Erdoðan Yýlmaz adaylýðýný açýkladý. Recep Mebet P azarcý esnafýndan Erdoðan Yýlmaz, Çorum Sebzeciler ve Pazarcýlar Odasý Baþkanlýðý na aday olduðunu açýkladý. Dün gazetemizi ziyaret eden Erdoðan Yýlmaz, mesleki problemlerin çözümü ve pazarcýlýða yeni bir vizyon kazandýrmak amacýyla aday olduðunu söyledi. Meslek odasý seçimlerinin 23 Þubat 2014 Pazar günü saat da Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði (ÇESOB) salonunda yapýlacaðýný hatýrlatan Yýlmaz, Sebzeciler ve Pazarcýlar Odasý ný daha iyi koþullara taþýmayý hedeflediðini kaydetti. Genç ve dinamik bir yönetim için adayým diyen Yýlmaz, tecrübelerini esnaf için hizmete dönüþtürmeyi istediðini dile getirdi. Meslektaþlarýnýn teþvik ve teveccühü üzerine aday olmaya karar verdiðini belirten Yýlmaz, Pazarda büyüdüm ve bu mesleðin içinde yetiþtim. Edindiðim tecrübeyi genç ve dinamik ekibimle birlikte Oda yönetimine yansýtmayý arzu ediyorum. Mesleki problemleri çözmek ve Odamýzý daha iyi koþullara taþýmak amacýyla adayým. Bu yolda tüm esnaf arkadaþlarýmýzýn desteðini bekliyorum diye konuþtu.

12 12 PERÞEMBE 20 ÞUBAT 2014 Her adaya eþit mesafedeyiz Ç Emre Kut orum Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði Baþkan Yardýmcýsý Zeki Dilmen, bazý basýn yayýn organlarýnda Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði'nden Nuhut'a açýk destek baþlýðý ile yer alan haberin dernek yönetimi ve üyeleri olarak kendilerini çok üzdüðünü dile getirdi. Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði'ne Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut'un ziyarette bulunduðunu, bu ziyaretten dolayý dernek olarak son derece memnun kaldýklarýný, ancak ziyaret sýrasýnda Dernek Baþkaný Cafer Eker'in aðzýndan dernek adýna "Sayýn Kenan Nuhut'a açýk destek vereceðimizi kamuoyuna bildiriyorum" þeklinde sözlerin haberlerde yer aldýðýný hatýrlatan Zeki Dilmen, böyle bir açýklamanýn söz konusu olmadýðýný bildirdi. Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði'nin yönetim kurulunda veya üyeleri arasýnda tüm siyasi partilere üye olan, sempati duyanlarýn bulunduðunu, dernek olarak sadece bir partiye veya adaya destek vermelerinin söz konusu olamayacaðýný kaydeden Zeki Dilmen, Der- Zeki Dilmen nek Baþkaný Cafer Eker'in ya da derneðin baþka bir yöneticisi ve üyesinin kendi düþüncelerini, tüm derneðe mal edemeyeceðini belirterek, açýklamasýný þöyle sürdürdü: "Çorum Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði, sadece bir siyasi partiye veya adaya deðil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlýðýna, bölünmez bütünlüðüne, Türk Milletinin manevi deðerlerine sahip çýkan, saygý duyan tüm partilere ve adaylara açýk bir dernektir. Bizim Derneðimiz ve mensuplarý siyaset üstüdür. Bizlere verilen þehitlik ve gazilik ünvaný bir seçim malzemesi olarak kullanýlacak kadar basit ve ucuz deðildir. Bizim aldýðýmýz þehitlik, þehit yakýnlýðý ve gazilik ünvaný çok kutsaldýr. Bunun bilinciyle hareket etmek, buna göre dav- ranmak zorundayýz. Dolayýsýyla da basýn yayýn organlarýnda çýktýðý gibi, dernek olarak bir partiye veya adaya þartsýz destek vermemiz gibi bir durum söz konusu deðildir. Bunun bir yanlýþ anlaþýlmadan kaynaklanan ve bilgi eksikliðinden dolayý basýn kuruluþlarýna servis edildiðini düþünüyoruz. Bu ve benzeri durumlarda siyasilerimizin ve basýn kuruluþlarýnýn da derneðimizin hassasiyetini dikkate alarak davranmasýný rica ediyoruz. Seçimin de huzurlu, sükûnet içerisinde, memleketimiz için hayýrlý olmasýný temenni ediyoruz." Arinna Þehir Tiyatrosu kuruldu Ç Mustafa Demirer orum da Arinna Þehir Tiyatrosu kuruldu. Murat Ergen ve Mustafa Arýkoðlu yönetiminde kurulan ekip Çorum'a yeni bir yüz olacak. Arinna Þehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Ergen, Çorum'a yeni bir ekip kazandýrmanýn verdiði mutluluðu dile getirdi yýlýndan beri sahnelerde görülen oyuncu Murat Ergen, yönetmenlik anlamýnda da ilk atýlýmýný yapmaya hazýrlanýyor. Arinna Þehir Tiyatrosu adý altýnda baþarýlý tiyatro oyunlarýný Ço- rum halkýna izlettirmeyi hedeflediklerini belirten Ergen, Nisan ayýnda oynanacak olan ilk oyun için çalýþmalara baþlanýlacaðýný dile getirdi. Çorumlu yazar Mustafa Arýkoðlu'nun ''Ýki Kere Ýki ' isimli iki perdelik komedi oyunuyla perdelerini açacak olan Arinna Þehir Tiyatrosu, uzun yýllar Çorum'da sahnede kalmayý planlýyor. Sahnelenecek ilk oyun hakkýnda bilgi veren Yazar Mustafa Arýkoðlu, oyunun, kadýn-erkek iliþkisi,evlilik hayatýndaki karakter çatýþmalarý ve duygusal farklýlýk- Erol Taþkan Çorum da Arinna Þehir Tiyatrosu kuruldu. larýn mücadelesini absürt Arinna Þehir Tiyatparak çalýþmalarýna baþbir dille anlattýðýný dile rosu ekibi Þubat ayý sonlayacak. getirdi. larýnda ilk toplantýsýný ya- 320 kiþi dinledi. Depremlerin, Özellikle imamlarýn yangýnlarýn, kazalarýn ve öðretmenlerin afetlere karþý bilinçli ve duyarlý nerede, ne zaman olaolmasýnýn öneminden caðý belli deðildir ama bahseden Odabaþý, koher zaman az çok ipunuþmasýnda, Siz bugüncu verebilir. diyen Siden bu noktalarda bilinçli vil Savunma Uzmaný olursanýz, ihtiyaç halinde Mahir Odabaþý, gelekoca bir köyü yanmaktan cekte en ücra orman kurtarabilirsiniz. dedi. köylerinde imam olaodabaþý, örnekler vererak görev yapacak rek güçlendirdiði seminemahir Odabaþý gençlere seminer verdi. rinde öðrencilerin sorularýný da cevapladý. Odabaþý, Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi nde verdiði konferansokul Müdürü Hüseyin Kýr, seminer sonunda Sivil Savunma Uzta, olasý afetlere ve dikkat edilmesi maný Mahir Odabaþý na verdiði gereken hususlara karþý öðrencileri önemli bilgilerden dolayý teþekkür bilgilendirdi. Konferansý öðrencileredip, bu bilgilerin yýllar sonra görev le birlikte Okul Müdürü Hüseyin yaparken mutlaka hatýrlanacaðýný Kýr, Müdür Yardýmcýsý Namýk Akdal ifade etti. ve öðretmenlerle birlikte yaklaþýk Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde bel fýtýðý ameliyatý olan Belediye Özel Kalem Müdürü murat Erdem'i ziyaret ederek, geçmiþ olsun dileðinde bulundu. Önceki gün muayene olmak üzere gittiði Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde ameliyat oldu. Beyin Cerrahi Uzmaný Dr. Þahatayi Þahin tarafýndan ameliyata alýnan ve baþarýlý bir ameliyat geçiren Murat Erdem, taburcu iþlemleri tamamlandýktan sonra, dün hastaneden ayrýldý. Büyük Keþlik te Hýzýr Cemi Alaca ilçesine baðlý Büyük Keþlik (Nesimi Keþlik) köyünde Hýzýr Lokmasý ve Hýzýr Cemi yapýlacak. Büyük Keþlik Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði tarafýndan düzenlenen Hýzýr Cemi, 22 Þubat Cumartesi günü Büyük Keþlik Köyü Cemevi'nde gerçekleþtirilecek. Dernek Baþkaný Garip Aygün, 22 Þubat ta düzenleyecekleri Hýzýr Lokmasý ve Hýzýr Cemi ne herkesi davet ederken, cem törenine katýlmak isteyenler için ayný gün saat 16.30'da Bahabey Caddesi üzerinde bulunan Düdüklü-Bekaroðlu Köyü Dernek Binasý önünden araç kaldýrýlacaðýný bildirdi. Hakimiyet Þ Emre Kut ahin Baskül Yetkilisi Þahin Bekdamar'ýn oðlu Ferhat Bekdamar'a ait Hitit Tartý Muayene Sistemleri dün hizmete girdi. Gülabibey Mahallesi Yenidoðan 4. Sokak No:21'deki açýlýþa Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Murat Ocak, kurum þube müdürleri, Þahin Baskül firma yetkilisi Þahin Bekdamar katýldý. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Murat Ocak, Yetkili Muayene Servisi ve Yetkili Personel Belgesi için talepte bulunan Ferhat Bekdamar'a Ç Demirer den Erdem e geçmiþ olsun ziyareti Hitit Tartý Muayene hizmette belgesini verdi. Murat Ocak, "Yetkili Muayene Servisi olarak periyodik muayene ve damga iþlemi yapacaðý ölçü ve ölçü aletleri, otomatik tartý aletleri, tartým kapasitesi 2000 Kg'a kadar okuma, çýktý verebilme veya baþka elektronik cihazlarla baðlantýlý çalýþabilme özelliðine sahip 3 ve 4'üncü sýnýf otomatik olmayan elektronik tartý aletleri(marketlerde kullanýlan), 1 ve 2'nci sýnýf otomatik olmayan tartý aletleri(kuyumcu ve eczacý terazileri) Þubat ayý sonuna kadar yetkili muayene servislerine verilmesi gerekmektedir. " dedi. Mesai arkadaþlarýndan veda yemeði Bilinçli imam afetlerde hayat kurtarýr Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer, Belediye Özel Kalem Müdürü Murat Erdem'i ziyaret ederek, geçmiþ olsun dileðinde bulundu. Þahin Baskül Yetkilisi Þahin Bekdamar'ýn oðlu Ferhat Bekdamar'a ait Hitit Tartý Muayene Sistemleri dün hizmete girdi Ýmam ve öðretmenlerin afetlere karþý bilinçli ve duyarlý olmasýnýn önemine dikkat çekildi. Gazipaþa Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmeni Çetin Akbulut için veda yemeði düzenlendi. Programa Okul Müdürü Musa Ediz ve görevli öðretmenler katýldý. Öðrencilere askeri lise bilgisi Ç Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi nde konferans düzenlendi. orum Ýmam Hatip Lisesi ne tayini çýkan Gazipaþa Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmeni Çetin Akbulut için veda yemeði düzenlendi. Okul idaresi ve öðretmenler tarafýndan tertip edilen yemeðe; Okul Müdürü Musa Ediz ve görevli öðretmenler katýldý. Yemekte kýsa bir konuþma yapan Okul Müdürü Ediz, Çetin Akbulut a verdiði hizmetlerden dolayý teþekkür etti. Ediz, Çetin bey, hoþgörüsü ile herkese örnek olabilecek bir arkadaþýmýzdý. Okulumuz adýna üzülsek de Ýmam Hatip Lisesi adýna seviniyoruz. diyerek yeni görev yerinde baþarýlar diledi. Düzenlenen organizasyon için mesai arkadaþlarýna teþekkür eden Çetin Akbulut ise, Gazipaþa Ortaokulu ndan ayrýldýðý için üzüldüðünü fakat asýl düþüncesinin Ýmam Hatip Lisesi nde görev yapmak olduðu için ayrýldýðýný dile getirdi. orum merkezde öðrenim gören ortaokul 8. sýnýf erkek öðrencilerine yönelik askeri liselerle ilgili sunum yapýldý. Mustafa Kemal Ortaokulu konferans salonunda gerçekleþen sunumda, Çorum Garnizon Komutanlýðýnca görevlendirilen subaylar, askeri okullarýn tanýtýmý ve sýnav sürecini öðrencilerle paylaþtý. Askeri okullarýn tanýtým filmi ve tanýtým slaytlarýyla güçlendirilen sunumda, orta dereceli askeri okullar, eðitim ve öðretim, giriþ koþullarý, baþvuru iþlemleri ve sýnavlarý ve sorularýn cevaplandýrýlmasý þeklinde bilgiler verildi. Çorum merkezde öðrenim gören ortaokul 8. sýnýf erkek öðrencilerine yönelik askeri liselerle ilgili sunum yapýldý.

13 PERÞEMBE 20 ÞUBAT Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:20 Rebi ûl-âhýr: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:7 Þubat 1429 Kasým: ÞUBAT Cehennemi bildiði halde, günâh iþleyen kimseye hayret ederim. Hazret-i Osman Radýyallahü anh Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY HAYAT BAHABEY KALE MÝMARSÝNAN BAÐCILAR YAVRUTURNA BAHAR YAVRUTURNA ABDALATA AKKENT BÜYÜKDÜVENCÝ ÝKBAL KONAKLI HÝTÝTEVLER BUHARA HÝTÝTEVLER BUHARA GAZÝ GAZÝ KUNDUZHAN ÞENYURT ULUKAVAK ULUKAVAK HACIBEY HAMAMLIÇAY SEYDÝM VEFAT EDENLER 1-Gökdere Köyü' nden gelme, Mahmut KILIÇ' ýn babasý, Oktay KILIÇ' ýn amcasý, Bayýndýrlýk Müdürlüðü' nden emekli; Vahit KILIÇ. 2-Bayburt Ýlinden gelme, Tarým Ýl Müdürlüðü çalýþaný; Dursun Ali TORUN. 3-Adliye çalýþaný Osman UÇUM' un kayýnpederi, Çopikas' dan emekli Yakup ÇETÝN' in babasý; Ýsmail ÇETÝN. 4-Kavakalan Köyü' nden gelme, Mehmet Ali ve Ahmet ÝLTER ile Arife ÇANKA- YA' nýn babasý, Minibüsçü Esnafýndan Oktay ÇANKAYA' nýn kayýnpederi; Ali ÝL- TER. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. E Rum elçisi, bu güzel, latif sözleri duydukça daha Hz. Ömer i görmeden ona olan aþký, özlemi daha da artýyordu. Bütün aðýrlýðýný Medine de býrakarak Medine civarýnda Hz. Ömer i aramaya koyuldu. Elçinin Hz. Ömer e karþý içerisinde öyle bir arzu oluþtu ki, Hz. Ömer e kul-köle olacaktý. Arayan mevlasýný bulur dedi. Elçinin deli divane gibi Medine dýþýnda Hz. Ömer i aradýðýný gören bir Arap kadýný, elçiye iþte Ömer þu hurma veya yýlgýn aðacýnýn altýnda, gölgede yatýyor dedi. (Beyit Mesnevi 1412) Elçi Hz. Ömer i yatarken gördü. Hurma aðacýnýn altýnda halktan ayrý, hiçbir maddi korumasý yok. Kaç milyon km2 topraðýn (imparatoru) Halifesi, baþýnýn altýna taþtan bir yastýk koymuþ yatýyor. Halbuki krallar köþklerde kuþ tüyü döþeklerde, süt banyolarý yaparak uyuyorlar. Elçi, Hz. Ömer i gördü. Uzakta durdu. Haline baktý. Kendi krallarýný, imparatorlarýnýn yaþantýlarýný düþündü. Bir de Hz. Ömer in yaþantýsýna baktý. Yarab, bu nasýl tevazu. Biz krallarýmýzdan randevu alarak günlerce sonra huzura girebiliyoruz. Ýðneden ipliðe aranýyoruz. 10 tane devleti bir devlet haline getirmiþ bir hükümdar, týð teber þahý merdan, yani yapayalnýz. Bir aðaç gölgesinde istirahat ediyor. Çünki, gece uyumuyor. Halkýnýn emniyet ve asayiþi için denetim yapýyor. (Yeri gelmiþken, bir dul kadýn Hz. Ömer e gelip bu gece benim evime bir taþ atýldý, kapým bacým açýktý dedi. Hz. Ömer neden kapýný kapatmýyorsun, be hey hatun deyince, kadýn, Ömer gece uyumuyor. Devamlý geziyor. Kontrolde demiþlerdi. Sizin böyle olmadýðýnýzý, gece yataðýnýzda uyuduðunuzu bilseydim, kapýmý kilitlerdim. Bundan sonra kapýmý örterim dedi. Halbuki, Hz. Ömer gece uyumuyor. Gece denetimi yapýyordu. Ýþte onun için gündüzleri öðle vakti kaylule-öðle uykusu R.SAV efendimiz öðle vakti biraz uyurdu ki buna kaylule denir. Hz. Ömer R.A. da kaylule uykusuna yatmýþtý. Rum elçisi Hz. Ömer in uyurken yakýnýna geldi. Hz. Ömer i Edebiyat ve ahlâk debiyat; ilhamýný, kaynaðýný, enerjisini ve kodlarýný toplumdan alýr. Ve bunlardan daha mühim ola- Çýnar Altý toplumun genel ahlakýyla uyumlu olup olmadýðýný ve özellikle o dönemde yeni çýkan roman ve hikâyelerin ný, edebiyatýn toplumla yüzleþmesidir. Yüzleþmesiyle beraber toplumu dizayn eder ve dönüþtürür. Edebiyatta vuku bulan her hususun hayatta dolayýsýyla toplumda var olmasý bir sosyal gerçekliktir. Topluma bir takým deðerler sunma ve katma kaygýsý ve ýzdýrabý yaþayan edebiyatta ahlakýn yeri tartýþýlmaz derecede önemlidir. Edebiyatýn topluma sirayeti hususunda baþat araçlardandýr ahlak. Çünkü toplumlarýn genel kabulüyle ahlakýn genel kabulleri bazen pratikte örtüþmese de, teorik düzlemde her zaman örtüþür, daha doðrusu Gökçer ÖÐÜNÇ ahlaki yönden nasýl bir etik çýtada olmasý gerektiðinin muhasebesini yapar. Ayrýca Ahmet Mithat, hepimizin malumu olduðu üzerine edebiyatý eðitim iþleviyle sunan en usta yazarlardandýr. Bu sebeple de hacei evvel sýfatýný ve unvanýný kendi bünyesinde barýndýran Ahmet Mithat; insanlarýn genel ahlakýndaki kötülük ve çirkinliklerin roman ve hikâye suretinde insanlara sunularak insanlýðý bu kötülük ve çirkinliklerden sakýndýrmanýn önemine deðinerek edebiyat-ahlak iliþkisini sunmuþtur. Edebiyatýn ahlaki yönünü irdeleyen bir baþka Tanzimat örtüþmek zorundadýr. Edebi eserlerin ahlakilik eksenli bir denklemde olmasý gerekliliði edebiyat terminolojisinde ve tarihinde her zaman tartýþýlagelmiþtir. Çoðu zaman ahlakilik öðesinin zorunluluðu kabul görse de özellikle hürriyet metaforuna takýlarak ahlakiliðininde sorgulandýðý çok defa vakidir. Bir tarafta sanatçýnýn ihtiyaç duyduðu hatta varlýk sebebi gördüðü hürriyet; diðer taraftan toplumun ahlakýnýn kýymeti ve akýbeti Edebiyat-ahlak iliþkisi bazen bir metaforda bir ileri bir geri giderek cereyan etmiþtir. Edebiyat-ahlak iliþkisinde, edebi eserin çoðu zaman ne anlattýðýndan ziyade nasýl ve ne þekilde anlattýðý hususu daha ön planda deðerlendirilmiþtir. Yani üslup ekseninde deðerlendirmesi yapýlýr. Zira; üslupda, ne dendiði deðil, nasýl ve ne þeklide denildiðinin önemini taþýr. Üslubu ahlaki derecenin neresindeyse, zuhur olacak edebi eserin standardý da o düzeyde olmasý beklenir. Bu hususu ihtiva eden misaller çoktur edebiyat tarihimizde. Üslubu sabit ve belirli kývamda olan yazarlarýn, neyi yazdýklarý deðiþse de nasýl yazdýklarý genelde aynýdýr. Yani üslubu o edebi eserin ahlaki boyutunu göstermesi bakýmýndan en önemli jargonlardandýr. Edebiyat ile ahlak iliþkisine özellikle Tanzimat sanatçýlarý deðinmiþleridir. Burada Tanzimat sanatçýlarýndan Ahmet Mithat, Namýk Kemal ve Mizancý Murat'ýn ahlak ve edebiyat iliþkisindeki görüþlerini teferruata girmeden kabaca vermek istiyorum: Ahmet Mithat Öðretmen Ahmet Mithat, Hacei sanatçýsý da Namýk Kemal'dir. Namýk Kemal, edebiyat anlayýþýný ahlakla temellendirir. Toplumu eðitmeyi amaç edinen ve edebiyat anlayýþýný bu temel hususiyetler üzerine inþa eden, bu fikirleri ile de pek çok takipçisi olan Namýk Kemal, edebiyatýn milletin hüsni terbiyetine hizmet etmesi gerektiðine inanýr. Namýk Kemal'e göre bir eser hem edebi kýymete sahip olmalý hem de edebe uygun olmalýdýr. Edebiyat ahlak iliþkisinin muhasebesini yapan bir diðer Tanzimat sanatçýsý ise Mizancý Murad'dýr. Mizancý Murad özellikle Türk Edebiyatýnýn eleþtiri tarihinde muhalif ve aykýrý görüþleriyle tanýnýr. Mizancý Murad, edebiyatýn ahlaki yönünü deðerlendirirken bazý mülahazalarda Ahmet Mithat'tan ve Namýk Kemal'den ayrýlýr. Mizancý Murad; edebiyatýn sadece toplum ahlakýna þekil vermesi, bu þeklinin genel ahlak kurallarý olmasý gerektiði hususu ile sýnýrlý kalmaz. Bunlara ek olarak Ýslami hukuka riayet noktasýnda da uyarýlarýný ifa eder. Daha çok gazetecilik kimliði ile anýlan Mizancý Murad'ýn tek romaný olan 'Turfanda mý yoksa Turfa mý' eserinde de bu kaygýyý güttüðü aþikardýr. Bence ahlaki edebiyat tezini bu romanda iþlemiþtir Mizancý Murad. Zaten kendisi çok yazýsýnda dile getirdiði edebiyat-ý ahlakiye kavramýný özellikle romanýnda ve tiyatroda ustaca iþler. Edebiyat ve ahlak iliþkisine sadece edebi açýdan deðil gündelik ve basit bir açýdan baksak bile, ahlakýn edebiyat üzerinde hem misyonu olmasý gerekliliðinden hem de önemli bir unsuru olduðunyatçýmýz. evvel sýfatýný layýkýyla taþýmýþ edebidan þüphe duymayýz. Kötü olandan, za- Hacei evvel, yani milletin ilmen ve fikren terakki etmesi için, çeþitli rarlý olandan kim hazzedebilir? Ve üstelik kökeni 'edep' yani 'iyi huy' olan edebiyat açýsýndan düþündüðümüzde bunun bilgileri, halkýn rahatlýkla anlayabileceði bir lisan ile yayan kimse. Ahmet Mithat daha çok aðýrlýðýný hemen görürüz. Allah ýn sonsuz rahmet okyanusundan Mevlana denizine inen hikmet damlalarý 19 Fikrettin ÇIPLAK Emekli Din Görevlisi görünce, titremeye baþladý. Ömer in heybeti, elçiye sirayet etti. Adam tir tir titriyordu. Elçi hem Ömer i Mecnun- Leyla aþkýyla seviyor, hem de korkudan titriyordu. Buna muhabbet, aþýrý sevgi, aþk ve mehabet, korku ki, sevgi ile korkunun cemi birleþimi derler. Elçi, kendi kendine ben nice þahlar padiþahlar, krallar, imparatorlar görmüþ, sultanlara elçilik yapmýþ beynelmilel bir adamým. Hiç kimseden heybet (gösteriþli), korku duymadýðým halde, bu adamýn heybeti mehabeti þuurumu aldý yok etti. Aslanlarýn, kaplanlarýn yataðýna varýnca insanýn beti benzi uçar ya, ben de öyle oldum. Hatta þiddetli harp meydanlarýnda bulundum. Birçok yaralar aldýðým halde, ölümlerden korkmadým ve kurtuldum. Halbuki, bu adam (Hz. Ömer R.A.) silahsýz olarak yerde yatan, uyumuþ birisinden niçin korkup titriyorum. Bu ne haldir. Bütün beden, vücudumun tamamýný saran bir titreme. Elçi bu titremenin sebebini arýyor ve diyor ki; Her ki tersid ez hak ü takva güzid Tersed ez vey cinnu insü her ki did. (Mevlana) Her kim Allah tan korkar ve takva yolunu intihap eder, seçerse, ondan cin de, insan da ve her gören mahluk ta korkar. Hadisi þerifte R.SAV Her kim Allah tan sevgiyle, saygýyla, hakkiyle korkarsa, her þey ondan korkar buyurmuþtur ve herkesi ondan Allah korkutur. Allah dostlarýnýn Ehlüllahým-velikullarýn genel kerametlerindedir ki, Hz. Süleyman A.S. gibi hayvanata, haþerata, tabiata, rüzgara hükmediyordu. Bu kerametlerden birisi de, velilerin aslana binip yol almalarýdýr. Ýran ýn büyük alim-þair, hikmet sahibi velilerinden olan Þeyh Sadi Þirazi, Bostan adlý eserinde, aynelyakin görerek seyrettim bu olayý, diyor. Bir veli ki kaplana binmiþ, yýlaný kamçý yapmýþ olduðu halde hayvaný sürüp gidiyordu, diyor. (Sürecek) Kadir Yüktaþýr com Gram METEOROLOJÝ Yýl:24 Sayý: ÞUBAT 2014 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Bahtiyar aileler 1 Dünya cenneti Ýþte bunun adý ailedir. Ama ailede kavram kargaþalarý varsa, bu aile de de cehennemin numuneleri yaþanýr. Haným ayrý telden, Baba ayrý telden, Çocuklar ayrý telden çaldýðý zaman hayat çekilmez hale gelmeðe baþlar. Bahtiyar aileler o yuvayý cennetten bir köþe haline getirir. Kavalcý ailesi böyle bahtiyar bir ailedir. Mithat, Abdurrahman, Süleyman, Ramazan, Serkan, Erkan. Bu aile iþte bu kardeþleri ile Nur hizmetine yýllarca çekinmeden hizmet eden çok yakýndan tanýdýðým ve emeklerimizin olduðu fertlerdir. Çorum'un Dodurga ilçesinden ülkemizin muhtelif illerinde hizmet eden kardeþler Üç bacanak üç kardeþ Çok nadirdir.. Hemþerimiz Zübeyir aðabeyimin üç kýzýný da bu bahtiyar ailenin, Abdurrahman, Süleyman ve Ramazan kardeþlerimiz ile evlendirmeleri iki Nur talebesi ailenin ne kadar isabetli bir evlilik yaptýklarýna þahit olduk. (Sürecek) Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) 93, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÇÝ ECZANELER HABOÐLU ÇORUM DEVLET HAST. YANI - DOÐUM EVÝ KARÞISI DUYGU GAZÝ CAD. NO: 36/E ( KÜLTÜR SÝTESÝ KARÞISI ) , 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 PERÞEMBE 20 ÞUBAT proje için imzalar atýldý T arým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) ya 11. çaðrý döneminde teslim edilen 31 projenin daha hibe sözleþmeleri imzalandý. TKDK Ýl Koordinatörlüðü Toplantý Salonu nda düzenlenen hibe sözleþmesi imza törenine Ýl Koordinatör Vekili Ýsmail Daðdelen, birim amirleri, baþvuru sahipleri, danýþmanlar ve makine ekipman tedarikçileri katýldý. 11. Baþvuru Çaðrý Döneminde Ýl Koordinatörlüðü ne teslim edilen 317 projeden ilk etapta 35 adedi ile sözleþme imzalanmýþ ve Aralýk 2013 itibarý ile ödemeleri gerçekleþmiþti. Kalan 282 adet projenin inceleme süreci devam ederken incelenmesi tamamlanan projelerden Çiftlik Faaliyetlerinin Çeþitlendirilmesi ve Geliþtirilmesi Tedbiri kapsamýndaki 31 adeti ile daha hibe sözleþmeleri imzalandý. 31 projenin yatýrým tutarý 3 milyon 531 bin 118 Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu salonunda imza töreni düzenlendi. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu 31 projenin imzasýný attý. TL olup bu projelere hibe destek miktarý da 1 olacak. saðlanacak olan toplam milyon 765 bin 559 TL Ýl Koordinatör V. Ýsmail Daðdelen, imza töreninde yaptýðý konuþmada imzalanan sözleþmelerle Çorum tarýmýna önemli miktarda yatýrým yapýlacaðýný ve önümüzdeki süreçte bu yatýrýmlarýn üretimde artýþ olarak il ekonomisine katkýsýnýn büyüyeceðini belirtti. Daðdelen, Proje hazýrlýðýndan sözleþme imza aþamasýna kadar geçen süreçte emeði geçen en baþta tüm yatýrýmcýlarýmýza olmak üzere danýþmanlarýmýza, paydaþ resmi kurumlarýmýza, sivil toplum örgütlerimize ve Ýl Koordinatörlüðümüz uzmanlarýna sunduklarý hizmetler ve gayretleri için teþekkür ediyorum." dedi. Toplantýda baþvuru sahiplerinin, danýþmanlarýn ve makine ekipman tedarikçilerinin sorularý Proje Baþvuru Yönetim Birim Amiri Ahmet Kuyulu, Yerinde Kontrol Birim Amiri V. Bülent Albayrak ve Ödeme Talep Birim Amiri Aytekin Deniz tarafýndan cevaplandýrýldý. Ýtalya ekibi yurda döndü Ç orum Atatürk Anadolu Lisesi Come- nius Proje ekibi Ýtalya'dan döndü. Ýtalya'nýn Isernia þehrinde 1 hafta boyunca ortaklarý Almanya, Fransa, Finlandiya, Ýtalya ve Polonya ile birlikte çalýþmalar yürüten ekip, geziyi baþarýlý bir þekilde noktaladý. Ülke, þehir, kültür tanýtýmýnda en çok ilgiyi Türkiye'nin gördüðünü belirten ekip, eski fotoðraflar, büyüklerinin günlükleri, eski eþ- yalar, lokumlar, leblebiler, þekerlemeler gibi çeþitli materyallerle Türkiye yi baþarý ile tanýttý. Diðer ülkelerke eski ve yeni nesil arasýndaki benzerlik ve farklýlýklarý inceledi. Bu çalýþmalarýn yaný sýra müzelere, tarihi yerlere geziler düzenlenip Ýtalya'nýn tarihi hakkýnda da bilgi edinen Ýtalya ekibi, ge- ziden tarihi ve kültürel anlamda çok þey kazandý. Öðrenciler gezi sonunda kendilerini aðýrladýklarý için Ýtalyan ailelere, okul müdürü ile öðretmenlere ve bu þansý kendilerine tanýdýðý için proje sorumlusu öðretmenleri Asiye Kaynar'a teþekkür ettiler. Buhara KTML öðrencileri ile tecrübelerini paylaþtý ali Sabri Baþköy ün eþi Fatma Baþköy, Buharaevler Kýz Teknik ve Meslek Lisesi Kýz Öðrenci Pansiyonu nu ziyaret etti. Fatma Baþköy, Çocuklar Ülkemizin Geleceðidir sloganýyla hareket ederek öðrencilerin gelecek kariyer planlarý ile ilgili sorular sorup, tecrübelerini paylaþtý. Baþköy, Bireylerin yanlýþ meslek seçimi, yanlýþ istihdam veya istihdam edilememek kadar büyük sorunlara yol açmaktadýr. Ortaöðrenim öðrencilerinin yetkinliklerini ve mesleki eðilimlerini tespit ederek, bireysel kariyer planlamalarýna yön verecek ve gelecekteki mesleklerini doðru ve etkin olarak seçebilmelerine yardýmcý olacak bir kariyer geliþtirme sistemi kurmak ve böylece doðru istihdamýn önünü açabilmek gerekir. diye konuþtu. Rehber öðretmen- Fatma Baþköy, Buharaevler Kýz Teknik ve Meslek Lisesi Kýz Öðrenci Pansiyonu nu ziyaret etti. Fatma Baþköy, Çocuklar Ülkemizin Geleceðidir sloganýyla ziyaretlerini sürdürüyor. Fatih Sultan Mehmet kutladý F Mustafa Demirer atih Sultan Mehmet Ýlkokulu Müdürü Haydar Deveci, Müdür Baþyardýmcýsý Ferhat Kaygusuz ve Müdür Yardýmcýsý Arif Aksoy, Hakimiyet in 24. kuruluþ yýldönümünü kutladý. Okul idarecileri gazetemize nice yýllar temennisinde bulunarak, çalýþmalarýnda baþarý dileklerini ilettiler. ASKF den Hakimiyet e nice yýllar A Mustafa Demirer matör Spor Külepleri Federasyonu ASKF Genel Baþkaný Sefer Kurtaran ve Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Aydar, Hakimiyet in 24. kuruluþ yýldönümünü kutladý. ASKF Genel Baþkaný Sefer Kurtaran, Hakimiyet e niceyýllar temennisinde bulunarak gazete yönetici ve çalýþanlarýna baþarý dileklerini iletti. ASKF yöneticileri Hakimiyet e nice yýllar temennisinde bulundu. 24. yaþýmýza tebrik K arakeçili Mahallesi Muhtarý Mustafa Turhan, Hakimiyet'in 24. Kuruluþ yýldönümünü kutladý. Turhan, gazetemize uzun ömürlü yayýn temennisinde bulunarak, yönetici ve personeline çalýþmalarýnda baþarý dileklerini iletti. Karakeçili Mahallesi Muhtarý Mustafa Turhan, Hakimiyet'in 24. Kuruluþ yý Eðitim Sen Genel Kurulu 22 Þubat ta Çorum Atatürk Anadolu Lisesi Comenius Proje ekibi Ýtalya'dan döndü. V Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu idarecileri Hakimiyet in 24. yaþýný kutladý. lerin, öðrencilerinin kariyer eðilimi ve öðrenme stilini görerek meslek seçimi konusunda tavsiyelerde bulunabildiðini de belirten Baþköy, öðrencilerle birebir görüþmeler de yaptý. Ziyaretin öðrencilere farkýndalýk kazandýrdýðýný ve onlar için önemli bir ziyaret olduðunu söyleyen Okul Müdürü Sabriye Esen, Fatma Baþköy ve beraberindekilere teþekkür etti. Fatma Baþköy ün Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ýn eþi Gülcan Doðan, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs ve Kýz Sevgi Evleri Kuruluþ Müdürü Zeliha Uzun eþliðinde gerçekleþtirdiði ziyarette Merkez Kýz Meslek Lisesi Müdür Baþyardýmcýsý Özlem Zeren ve Buharaevler Kýz Teknik ve Meslek Lisesi Müdürü Sabriye Esen, Müdür yardýmcýlarý Necla Kurt ve Ayþe Yaz da hazýr bulundu. E ðitim Sen Çorum Þubesi 9. Olaðan Kurulu 22 Þubat Cumartesi günü saat da As Kültür Düðün Salonu nda baþlayacak. Kongremizin sendikal haklar ve özgürlükler mücadelesine yeni umutlar getirmesini diliyoruz. diyen Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, Eðitim Sen, kurulduðu günden bugüne yarattýðý deðerler ile kamu çalýþanlarý sendikal hareketinin en büyük kurucu öznesi, en güçlü mücadele örgütü olmuþtur. Eðitim Sen, yüz yýlý aþkýn bir geçmiþe sahip olan eðitim emekçileri mücadelesinin bayraðýný bütün engelleme ve karalama kampanyalarýna raðmen sabýrla ve inatla taþýmýþtýr. Eðitim Sen i farklý kýlan, her türlü anti-demokratik, baskýcý, dayatmacý ve ayrýmcý uygulamalara karþý mücadele etmeyi kendisine görev edinmesi ol- muþtur. Türkiye`nin demokratikleþmesi için Dünya'da ve Türkiye`de barýþýn ve kardeþliðin egemen olmasý, her türlü sýnýfsal, dinsel, etnik ve cinsel ayrýmcýlýða son verilmesi sendikamýzýn her dönem ýsrarla savunduðu ilkeler arasýnda yer almýþtýr. Sendikamýz, eðitim ve saðlýk baþta olmak üzere, kamu hizmetlerini piyasaya açma giriþimlerine, eðitimde gizli ve açýk özelleþtirme uygulamalarýna, esnek, iþ güvencesiz ve angarya çalýþma uygulamalarýna karþý büyük bir özveri ile mücadele etmiþtir. Eðitim ve bilim emekçilerinin yüz yýllýk mücadele birikiminden ve kararlýlýðýndan aldýðýmýz güç ve güvenle kongremizi gerçekleþtireceðiz. Bu süreçte her bireye, her düþünceye önemli toplumsal ve tarihsel sorumluluklar düþmektedir. Kongremizin sendikal mücadeleye, demokrasi mücadelesine, hak ve özgürlükler mücadelesine büyük katkýlar yapacaðýna inanýyoruz. diye konuþtu. Osmancýk ta konser K ültür ve Turizm Bakanlýðý Devlet Türk Halk Müziði ses sanatçýlarý Latife Eraslan ve Süleyman Hatunoðlu Osmancýk'ta konser verecek. Osmancýk Fenerbahçeliler Derneði Baþkanlýðý'nýn organize Kültür ve Turizm Bakanlýðý Türk Halk Müziði Konseri, 22 Þubat Cumartesi günü saat 19.00'da Osmancýk Kültür Merkezi nde yapýlacak. Latife Eraslan ve Süleyman Hatunoðlu nun, çeþitli yörelerden seçtikleri türküleri seslendireceði konserde ses sanatçýlarýna kabak kemane de Ertuðrul Erarslan, bas Erol Çetin, baðlamalarda Orkun Yýlmazer, Candeniz Eroðlu, nefesli sazda Yücel Erbasan, ritim Bülent Yanýk, Yaþar Altýndaþ ve Adem Ýman eþlik edecek. Osmancýk Haber Vahit Kýlýç vefat etti B BP eski il baþkanlarýndan Oktay Kýlýç'ýn amcasý Vahit Kýlýç (79) dün vefat etti. Merhumun cenazesi öðle namazýna müteakip Ulu Cami'de kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezar'da topraða verildi. Hakimiyet merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

15 Köse den Cemevi açýklamasý kirse þiddet de uygulayarak dayatmayý içine sindirebilmektedir; ne kadar acý maalesef. HP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Diyanet Ýþleri CBaþkanlýðý na baðlý yaygýn din eðitimi veren kurumlara Bir süredir ve uzun mücadeleler sonucu, Alevilik tanýnan kurumlar vergisi muafiyetinden cemevleri- nin de yararlanmasý gerektiðini söyledi. TBMM Genel Kurulu nda, 18 Þubat 2014 tarihinde görüþülen kanun teklifinin 30 maddesinin sonundaki izcilik kamplarý ifadesinden sonra cemevlerine yapýlan yardýmlar ifadesinin eklenmesine iliþkin konuþan Köse, ayrýca cem evlerinin varlýðýný ve önemini de vurguladý. inancý gizli yaþanýlan bir inanç olmaktan çýkmýþtýr ama bunun için çok büyük bedeller ödenmiþ ve çok büyük acýlar yaþanmýþtýr. Bizler; Alevi de olsak, Sünni de olsak, Hristiyan da olsak, Yahudi de olsak, hatta ve hatta inançsýz da olsak inançlarýmýzý yaþadýðýmýz yerlerin eþit saygý görmesini istiyoruz, baþka da bir þey istemiyoruz. Türkiye'de herkesin ibadetini özgürce yapmasýný istiyoruz. Aleviler in sorunlarýna laik demokratik anlayýþla ve Aleviler in taleplerine uygun çözüm üretilmesini, uygun çö- Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý na baðlý yaygýn din eðitimi veren kurumlara tanýnan kurumlar vergisi muafiyetinden Gençlik ve Spor Bakanlýðý na baðlý gençlik merkezzüm yollarýný aranmasýný istiyoruz. lerine ve izcilik kamplarýna da ayný muafiyetin saðlanmasý yönünde yapýlacak deðiþiklikten cem evlerinin de faydalanmasý Tufan Köse Alevi yurttaþlarýmýz inançlarýný ve kültürlerini kimseye onaylatmak zorunda deðildir. Cemevlerinin kaderi asla gerektiðini savunan Köse, konuþmasýnda þu hususlara deðin- di: ve asla Diyanet kurumuna baðlý kýlýnamaz. Aleviler bir baþkasýnýn kendilerini tarif etmesine, hele de iktidarýn ve iktidara baðlý Diyanet in, belli bir mezhebin güdümündeki Diyanet in kendilerini Geçtiðimiz hafta, ondan önceki hafta, bir ay önce, üç ay önce, tarif etmesine asla ve asla izin vermeyeceklerdir. altý ay önce, geçen yýl gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Genel Kurulu nda ve gerekse komisyonlarda hakareti gördük, þiddeti gördük, uçan tekmeli, yumruklu saldýrýlarý gördük ama maalesef Baþbakan Erdoðan'dan bir tek kýnama görmedik. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, þiddet uygulayanlarý inkâr ederek, överek, ödüllendirerek, söz söyleyerek demokratik haklarýný kullananlarý, parlamentolarýn geleneðinde olan engelleme hakkýný kullananlarý da tahrik etmekle itham ederek âdeta þiddeti meþrulaþtýrmýþtýr; akýl tutulmuþtur, mantýk tutulmuþtur, vicdanlar susmuþtur. Fikir ve düþünce özgürlüðünü aðzýndan düþürmeyen Baþbakan, eline fýrsat geçtiði zaman kimsenin düþüncesine, özgürlüðüne hak tanýmamakta, kafasýndakini herkese gere- Alevi vatandaþlarýmýz el ele ve kardeþçe yaþamak istiyorlar. Eðer onlar Cemevleri bizim ibadethanemiz diyorsa, bize düþen Al sana cemevi diyebilmektir, demektir. Kýrk dereden kýrk su getirmemeliyiz, iki yüzlü olmamalýyýz, samimi olmalýyýz, Emevi siyaseti yapmamalýyýz. Onlarýn sorunlarýný, onlarýn taleplerine uygun olarak çözmeliyiz. Yok sayarak, dýþlayarak, ezerek, susturarak ve hatta geçtiðimiz yýllarda çok gördüðümüz gibi onlarý yakarak deðil saygý duyarak, anlamaya çalýþarak, kucaklayarak ve kardeþlik elini uzatarak çözmeliyiz, çözebilmeliyiz. Alevi inancýnýn hiç kimsenin inayetine ihtiyacý olmadýðýný bilmeliyiz. TMO dan pirinç fiyatýný indiren hamle irincin 5 TL'ye çýkmasýnýn ardýndan piyasaya müdahale eden PTMO, marketleri pirince boðdu. 5 bin markete 6 bin ton pirinci 2.55 TL'den veren TMO fiyatlarýn 2.90'a kadar çekilmesini saðladý. Kuraklýk ve ekim azlýðý nedeniyle pirinç fiyatlarýnda geçtiðimiz ay yaþanan fiyat artýþýna Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) müdahalesi meyvelerini vermeye baþladý. Kilogramý 5 liraya kadar yükselen ve hem üretici hem de tüketiciyi tedirgin eden fiyatlar þu an 2.90 TL seviyelerine kadar indi. TMO fiyatlarýn inmesi için Türkiye genelinde marketlere uygun fiyattan pirinç tedarikinde bulundu. Toplam 19 zincir market markasý bünyesinde hizmet veren 5 bin noktaya ulaþan TMO marketlere pirinç fiyatýný 2.55 TL'den verdi. Baþta Kiler ve Carrefour olmak üzere birçok market bu ürünü 2.90 TL'den satma kararý aldý. Fiyatlarýn arttýðý günden bu yana 78 ile ürün tedarikinde bulunan TMO, hafta sonuna kadar 81 ile ulaþacak. 6 bin ton ürün daðýtýldý Fiyatlarýn bu seviyeye çekilebilmesi için toplam 6 bin ton pirinç daðýtýmý yapýldý. TMO'dan yapýlan açýklamada fiyatlara yönelik müdahale sonrasý pirinç fiyatlarýnýn tavan yaptýðý dönem ile neredeyse yarýyarýya düþtüðü belirtildi. Teslimatlarýn artarak devam ettiði belirtilen açýklamada 5 bin markete ulaþýldýðý ve bu rakamýn hýzla arttýðý belirtildi. Pirinçlerin kalite yönünden halk tarafýndan beðenildiðine ve büyük ilgi gördüðüne dikkat çekilen açýklamada, pirinç piyasasý ve fiyatlarýnýn yakýndan takip edildiði, ileriye dönük gerekli tüm tedbirlerin alýndýðý kaydedildi. Carrefour fiyatý aþaðý çekti Bu arada CarrefourSA'dan yapýlan açýklamada "TMO pirinçlerinin bütün ülkeye yayýlmasýný saðlamak için yapýlan anlaþma sonucunda TMO markalý ürünler CarrefourSA'larda kilogram baþýna 2.90 liradan satýlmaya baþlandý" denildi. CarrefourSAGenel Müdürü Mehmet HEM Uðurludað da 24 kurs açtý Sungurlu ya hemþehri ziyareti nkara Akyurt Ço- Dernek Arumlular Baþkaný ve üyeleri Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya yý ziyaret eden Ankara Akyurt Çorumlular Dernek baþkaný Erdoðan Karakaþ ve Dernek üyeleri Baþkan Uzunkaya ya, gurbette yaþayan hemþerilerine göstermiþ olduðu ilgi ve alakadan dolayý teþekkür ederek tekrar adaylýðýnýn hayýrlý olmasý konusunda temennilerinde bulunarak görevinde baþarýlar dilediler. Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya Ziyaret ve desteklerinizden dolayý teþekkür ediyorum. AK Partili bir Belediye olarak anlatacak çok hizmetimiz var. 5 yýl gibi kýsa bir süreye 20 yýllýk hizmet sýðdýrdýk. Sungurlu için hemþerilerimiz için daha iyi hizmetleri sunmak için çalýþýyoruz. Özellikle, Gurbette bulunan hemþerilerimizin birlik ve beraberliklerine çok önem veriyoruz, bu vesileyle Ankara da düzenlenen etkinliklerde yer almaya TMO pirinç fiyatlarýnýn 2.90'a kadar çekilmesini saðladý. Nane iþ birliði ilgili "Özellikle uluslararasý piyasalarda fiyatlarý deðiþen ürünler çok önemli. Bunlarda aðýrlýklý olarak hububat fiyatlarýnda dalgalanmalar olduðunu görüyoruz. Hasatýn tamamlanmasýný takiben henüz üç aylýk bir süre geçmesine raðmen pirinç ve bazý tarýmsal ürün fiyatlarýnda ani olarak spekülatif artýþlar yaþandý. Kaliteli ve uygun fiyatlý pirinci tüketiciye ulaþtýrmak için TMO ile bir iþbirliði anlaþmasý imzaladýk; böylece pirinç fiyatlarýný 2.90 liraya kadar çektik. Dünya hububat fiyatlarý ve kurdaki dalgalanma nedeniyle enflasyonda yaþanan bu etkilerin geçici olduðunu düþünüyorum" dedi. Star Gazetesi orum un Uðurludað il- Halk Eðitim Ççesinde Merkezi Müdürlüðü tarafýndan 24 kurs açýldýðý bildirildi. Uðurludað Kaymakamý Hasan Gümüþçüoðlu, HEM yetkilileri ile bir araya gelerek kurslar hakkýnda bilgi aldý eðitim öðretim yýlýnda HEM bünyesinde deðiþik dallarda 24 kursun açýldýðýný dile getiren kaymakam Gümüþçüoðlu, bu kurslara 168 i kadýn, 364 ü erkek olmak üzere toplam 532 kiþinin katýldýðýný söyledi. Arýcýlýk kursuna yoðun ilginin olduðunu dile getiren Gümüþçüoðlu, Ankara da düzenlenen Çorum Tanýtým Günlerinde Uðurludað Kaymakamlýðý ve Belediyenin açmýþ olduðu standýmýza vatandaþlarýn ilgisi yoðun oldu. Ve burada ilçemizde üretilen balýn satýþý yapýldý. Tanýtým günlerine her yýl bal gideceðinden dolayý kursa ilgi yoðun oldu. Maddi durumu iyi olan kursiyerlerimiz proje hazýrlamalarý halinde hem kendilerine hem de aile bütçelerine katkýda bulunabilirler dedi. Toplantýda SYDV Müdürü Yakup Yalman, Halk Eðitim Müdürü Coþkun Koþan ve usta öðretici Yücel Saygý da hazýr bulundu.(ýha) Uðurludað da Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü tarafýndan 24 kurs açýldý. Ankara Akyurt Çorumlular Dernek Baþkaný ve üyeleri Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya yý ziyaret etti. özen gösteriyor ve hemþerilerimizin duyduklarý memleket hasretini bir nebze olsun dindirmeye çalýþýyoruz diye konuþtu.(ýha) CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, resmi kurum ziyaretlerini sürdürdü. PERÞEMBE 20 ÞUBAT Kenan Nuhut un ziyaretleri sürüyor C HP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclis Üyesi Adaylarý ile birlikte Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, Orman ve Su Ýþleri Müdürlüðü ve Çarþamba Pazarý ný ziyaret etti. Dün sabah saatlerinde baþlayan ziyaretlerde Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ'i makamýnda ziyaret eden Kenan Nuhut, Çorum için ürettikleri projelerin baþýnda tarým ve spor kent projeleri olduðunun altýný çizdi. Çorum'un bir tarým þehri olduðunu ve tarýmýn büyük ölçüde desteklenmesi gerektiðini vurgulayan Nuhut, Çorum'un sebze halinde soðuk hava deposu yapýlmasý için giriþimlerde bulunacaklarýný söyledi. Ziyaret nedeniyle memnuniyetini dile getiren Erkan Elfaz Ermiþ de, Çorum tarýmý ile ilgili paylaþýmlarda bulundu. Pazar esnafýyla sohbet CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve partililerle bir- CHP Alaca adaylarýný tanýttý HP Alaca Ýlçe Ör- 30 Mart'ta Cgütü, yapýlacak olan Mahalli Ýdareler Genel Seçimleri için belirlediði adaylarýný parti binasýnda düzenlediði toplantý ile kamuoyuna tanýttý. Düzenlenen toplantýda kýsa bir açýklama yapan CHP Ýlçe Baþkaný Ýsmail Çimen, Alaca'da yaþayan insanlar olarak arkadaþlarýmýz mahalli yönetimlerde görev almaya talip oldular. Arkadaþlarýmýzýn göreve gelmeleri durumunda en iyi hizmeti vereceklerinden þüphem yok. Göreve talip olan arkadaþlarýma baþarýlar diliyor, Alacamýz ve Alacalý hemþerilerimize hayýrlý olmasýný diliyorum dedi. Yapýlan aday tanýtým toplantýsýnda Belediye Baþkan Adayý Buðra Kihtir, Ýl Genel Meclisi Adaylarý Naki Görgülü, Süleyman Coþkun, Cemal Þahin, Belediye Meclisi Adaylarý da Suat Yalçýnkaya ve Zeynal Yalçýnkaya olarak açýklandý. Alaca Lider Nezaket ziyaretlerine parti yöneticileri de katýldý. likte Çarþamba Pazarý'ný ziyaret ederek, esnaf ve vatandaþlarýn sorunlarýný dinledi. Nuhut a sýkýntýlarýný anlatan pazar esnafý, pazarýn kapalý alanýnýn geniþletilmesi gerektiðini, pazar yerinin alt yapý sorunlarýnýn olduðunu, ortak kullandýklarý tuvaletlerin bakýmsýz ve hijyenik olmadýðýný söylediler. Çorum u yeþil- Kenan Nuhut, pazar esnafýyla görüþtü. lendireceðiz Nuhut, pazar ziyaretinin ardýndan Orman ve Su Ýþleri Müdürü Mahmut Temel i de makamýnda ziyaret etti. Ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getiren Mahmut Temel, CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut'a baþarýlar diledi. Ziyarette açýklamalarda bulunan CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan CHP Alaca Ýlçe Örgütü baþkan adaylarýný tanýttý. Nuhut, Çorum'u yeþillendirmek için gereken herþeyi yapacaklarýný belirterek Çorum'da yeþil namýna bir þeylerin olmadýðýnýn altýný çizdi. Çorum halkýnýn hizmete susadýðýný belirten Nuhut, Çorum Belediyesi'ni almak için yola çýktýklarýný dile getirdi. Belediyelerin iþinin siyaset üretmek olmadýðýnýn altýný çizen Nuhut, siyasetin meclisin iþi olduðunu söyledi. Alaca Belediye Baþkan Adayý Buðra Kihtir kamuoyuna tanýtýldý.

16 16 PERÞEMBE 20 ÞUBAT 2014 Dua; kulun gönlünü yaratana açarak, sebepler halk eden, derdinin dermanýnýn, Allah c.c olduðunu görmesidir. Duasýz bir gönül yaðmur indirmeyen bir buluta, meyvesiz aðaca, suyu çekilmiþ bir gölete benzer ki, kendisine lütfedilen ömrün heder edilerek kuraklaþtýrýlmasýdýr. Bir önceki yazýmýzda Bakara suresi 186. "(Peygamberimize hitaben)eðer kullarým beni sana soracak olurlarsa bilmiþ olsunlar ki ben onlara çok yakýným. Dua ettiklerinde onlarýn dualarýný kabul ederim. Onlarda bunu bilsinler tövbe etsinler, dua ve ibadet etsinler ki rahmetime kavuþan kullardan olsunlar." Ayetini söylediðimiz zaman "Biz dua ediyoruz ama dualarýmýz hiç kabul görmüyor." Diyenler olduðunu, dualarýmýz neden kabul olmaz sorularýna cevap arayarak, 1. Biz dua ediyoruz da acaba istediðimiz þey bizim için hayýrlý mý deðil mi bilebiliyor muyuz diyerek Salebe örneðini anlatmýþtýk. Zengin olmasý için peygamberimizin kendisine dua etmesini istemiþ, peygamberimiz de dua etmiþ, zengin olmuþ fakat sonuç hüsran olmuþtu. Peygamberimiz onun için dua ettikten sonra da orada bulunanlara Salebe'ye yardým edin demiþti. Bazen maðdur durumda olan birisinin sýkýntýsý öðrenildiðinde Allah yardým etsin diyoruz. Eðer Rabbim sana veya bana bir imkan verdiyse bu da bir emanet ve imtihandýr. Verilenler ihtiyaç sahibinin sýkýntýsýný giderirken bizler de Rabbimizin rýzasýný kazanmýþ olacaðýz. Zaten peygamberimiz "insanýn sahip olduðu mal önceden gönderdiðidir" Buyurur. 2. ise dualarýmýzýn karþýlýk bulmasý için sadece iþimiz düþtüðü veya darda kaldýðýmýz zamanlarda deðilde normal zamanlarda da Rabbimizin rýzasýný kazanma yolunda bir gayret gösterir ondan sonra da dua edip Kur'an-ý Kerim'in Gönderiliþ amacý 11 bir takým istek ve taleplerde bulunursak, hiç þüphemiz olmasýn ki çaðrýlarýmýz ve dualarýmýz karþýlýksýz kalmaz. Meþhur Maðara hadisinde önce ki ümmetlerden 3 salih insanýn maðarada ki yaþadýklarýný ve önemli mesajlar veren süreci Peygamberimiz(a.s) þöyle anlatýr: Geçmiþ ümmetlerden tevhit inancýna sahip 3 arkadaþ yolculuða çýktýlar. Yaðmurlu bir havada akþam karanlýðý bastýrýnca, geceyi geçirmek üzere bir maðaraya sýðýnýrlar. O gece bir deprem olup, büyük bir kaya yuvarlanarak maðaranýn aðzýný kapatýr. Bu durumumuzu hiç kimse bilmiyor. Yaðmurla izlerimizde kayboldu. Buradan kurtulma þansýmýz da yok, iþimiz Allah'a kaldý. Haydi, sýra ile dua edelim diyerek 1. duaya þöyle baþladý: "Allah'ým sana malum, benim yaþlý bir anne ve babam vardý. Bir gün hayvanlarým gelmediler. Onlarý aramaya gittim. Döndüðümde geç vakit olmuþtu, yiyeceklerini hazýrlayarak götürdüðümde uyumuþlardý. Uyandýrmaya da kýyamadým. Sabaha kadar onlar uyanmadýlar bende sabaha kadar onlarýn baþýnda bekledim. Allah'ým senin annenize ve babanýza iyi davranýn, onlar sizi nasýl tevazu kanatlarý altýnda þefkat ve merhamet duygularý içerisinde yetiþtirdiler ise sizde onlara ayný ile mukabele edin ilahi emrin gereðince öyle davrandým. Bu davranýþým senin indi ilahinde makbule geçti ise onun hürmetine bizi buradan kurtar dedi ve kaya biraz aralandý. Sýra 2. ye geldi o da Allah'ým komþumun kýzýna sevdalanarak ona evlenme teklifinde bulundum. O da kabul etmedi. Kuraklýk ve kýtlýk yýllarý baþlamýþtý bir gün kapýmý çalarak ailecek aç olduklarýný ve yardým etmemi talep etti. Bende benimle beraber olursan þunlarý Vahyin Iþýðýnda Veysel Uysal hotmail.com þunlarý veririm dedim. Çaresizdi, kabul etti. Ýstediklerini verdiðimde çaresizliðimden istifade etmeye kalkma, bu konuda seni Allah'tan korkmaya çaðýrýyorum dedi; Allahým sýrf senden korktuðumdan dolayý ondan bu teklifimi geri aldým. Sana verdiklerimi de hediye ettim. Bana borcunda yok dedim. Allah'ým bunu senden korktuðum ve senin rýzaný kazanmak için yaptým. Bu davranýþým senin indi ilahinde makbule geçti ise bizi buradan kurtar dedi ve kaya biraz daha aralandý. Sýra 3. ye geldi. O da; Allah'ým sana malum benim bir iþçim vardý. Bir gün bir yakýnýnýn vefat haberini alýp bende ki alacaðýný almadan gitmiþ. Yýllar sonra gelerek; beni tanýdýnýz mý? Evet. Benim sende alacaðým vardý, onu da hatýrladýnýz mý? Evet. Verirseniz onu almaya geldim dedi. Bende onu hayvan sürümün yanýna götürerek þunlar senin dedim. Adam þaþýrarak bir yanlýþlýðýn olmasýn, benim senden alacaðým parayla ancak bunlardan bir tanesi alýnabilirdi, halbuki bana verdiklerin çok fazla yoksa benimle dalga mý geçiyorsun dedi. Bende gerçekten bunlar senin. Sen uzun süre gelmeyince hakkýn zayi olmasýn diye o parana 1 hayvan alarak sürüme kattým, o da yavruladý. Yavrularý büyüdü ve onlarda yavruladý. Çoðalarak bu kadar oldular. Bunlarýn hepsi de senin alýp götürebilirsin dedim. O da çok sevindi, Allah senden razý olsun, sana daha çoðunu versin diye dua ederek gitti. Allah'ým bunu sen kul hakký ile huzuruma gelmeyin dediðin için ve senin rýzaný kazanmak amacýyla yaptým. Ey rabbim eðer bu davranýþým senin indi ilahinde makbule geçti ise bizi buradan kurtar deyince kaya aralandý ve maðaranýn kapýsý tamamen açýldý. Onlar da bu þekilde kurtuldular buyuruyor peygamberimiz (a.s) Ayet ve hadislerin en önemli özelliði, insanlara yol gösterici, yanlýþlardan koruyucu ve Rabbimizin rýzasýný kazandýran mesajlar verici özelliklerinin olmasýdýr. Bu hadiste de önemli mesajlar görüyoruz. 1. Anne ve babaya iyi davranýlmasýnýn ilahi emrin bir gereði olduðu mesajý, 2. dara düþen insanlarýn zaaflarýndan yararlanýp nefsin heva ve heveslerinin peþinden koþarak, þeytaný sevindirmeyin. Allah'ýn yasaðýný çiðnemeyin. Kendinize de zulmedip maskara etmeyin mesajý 3. Ýse kul hakkýna vurgu yapýlarak hakký geçen kiþinin hakkýný vermek veya gönlünü almak suretiyle helalleþmenin gerçekleþebileceði mesajý verilmiþtir. Allah korusun bazen görmek veya duymak istemediðimiz trafik kazalarý ve deprem gibi doðal afetler olabiliyor. Van depreminde kýþ þartlarýnda, günler sonra yýkýntýlar altýndan canlý çýkarýlan insanlarý gördük. Þöyle bir düþünelim. Allah korusun baþýmýza benzer bir felaket gelmiþ olsa, bizlerin de o maðarada ki insanlar gibi, Allah'ým senin rýzan için þunlarý yaptým veya senden korktuðum için þunlarý yapmadým diyip, Rabbimizin rahmetine sýðýnarak bizi kurtar diyebileceðimiz güzel davranýþ ve uygulamalarýmýz varmý? Allah c.c, Hz. Musa'ya, benim için ne yaptýn; o da namaz kýldým, oruç tuttum Rabbimiz "onlar benim emrim olup dünyada ki imtihan sürecinin parçalarýdýr" Hz. Musa Rabbim ne yapmamý buyurursun? Yüce Rabbimiz "Her davranýþýnda Rabbinin rýzasýný gözetmendir." Ey Rabbimiz bizleri Kur'an-ý Kerim'in ilmi ile zenginleþtir, peygamberimizin ahlaký ile güzelleþtir. Ar, edep, haya ve utanma duygularý ile süsle. Muttakilerden olmamýzý lütfeyleyerek sonumuzu da hayreyle. Dil, hayatýn içinde. Her haliyle onun ruhunu taþýr. Onun yapý taþlarý ise kelimelerdir. Onlar hayattandýr.yoðun olarak kullanýlan kelimeleri tespit ettiðimizde, günlük hayatýmýzýn ana temalarýný rahatlýkla belirleyebiliriz. Dil ile yaþamýn örtüþüklüðünü görmek için kullanýma giren eþyalarla onlarýn anlatýmý arasýndaki iliþkiye dikkat etmek yeterlidir. Ýþte cep telefonu. Cep telefonu kullanýma girmemiþken, bu gün onunla ilgili olarak dilimizde bulunan kelime ve deyimler yine vardý. Ancak, görevleri farklýydý. Þimdilerde en fazla kullanýma giren sözcüklerin baþýnda cep telefonuyla ilgili olanlar geliyor. Dil, kiþisel ve sosyal hayatýn en canlý taraflarýndan biridir. Müzik kadar akýcý, dans kadar hareketlidir. Dil, zihin ve kalpteki her deðiþimi, geliþimi kýsa zamanda içselleþtiren müthiþ bir hazmetme kapasitesine sahiptir. Bilimde, dile dayanan sanatlarda, kültürde, iktisadi kullanýmlarda hepsinde dilin kendini her an güncelleyen yönü þaþýrtýcý ölçülerde bir hýzla gerçekleþir. "Gerçek" kelimesinin taþýdýðý tüm anlamlar dil için daima geçerlidir. Bu sebepledir ki, hayatýn her alanýný kapsamaktadýr. Hep bizimle olan kelimelerle ne zaman tanýþýrýz? Dilimize dolanan ilk kelime hangisi acaba? Bunlarý biz bilmeyiz. Kucaðýnda büyüdüðümüz annemiz, ablamýz, hala ya da teyzemiz daha iyi bilir elbette. Onlardan birinin teþvikiyle öðrenip söylediðimiz o sözcük, bizim ilk el veriþimizdir çevremize, gülücüklerimizle, mýrýldanmalarýmýzla, bakýþ ve aðlamalarýmýzla birlikte. * Kelimeler ve sanat. Yazarlar, þairler kelimelerle var. Onlar, sözcüklerledir sanatçýlýklarý süresince. Bütün mesaileri onlarý kullanarak ürettikleri metinleri olgunlaþtýrýp güzelleþtirmektir. Sözlükler ellerinin altýndadýr. Hafýzalarýyla devamlý yoklarlar o alemi. Evet, sözcüklerin de bir alemi vardýr. O alemin rengi, þekli, kokusu, anlam evreleri zamanla deðiþir. Hatta kelimeler de hareketleriyle yýldýzlar gibidir uzaydaki. Þairler, yazarlar onlarý alýp, fikrin ve hissin daha güzel, daha özel anlatýmý için dizelere, cümlelere yerleþtirirken, bütün hünerlerini gösterirler. Necip Fazýl Kýsakürek, bir edebiyat sanatçýsý olarak tam bir dil ustasýdýr. Diyor ki bir þiirinde: "Bu dünya bir kuyu, havasýz çömlek; Daralýyorum! Kelime, manayý boðan bir gömlek! Paralýyorum!" Þairin, dünya kavrayýþý baðlamýndaki "kelime"ye bakýþý ilginç. Kelimelerin anlamlýlýk özelliklerinin yaný sýra, bu niteliðinin sýnýrlýlýðý da var tabii. Þair, kelimelerin bu özelliðini eleþtiriyor. Kelimeler ve hayat DEÐÝNMELER Þahin ERTÜRK * Bazen kelimeler sesleriyle kulaklarýmýzý ahenkle doldururlar. Þairler sözcüklerin bu özelliðini bilerek þiir yazarlar, ozanlar ise þiir söylerler. Aþýk Veysel þiirlerinde bu sözcüklerin ses imkanýný sazý eþliðinde etkili kullanan ozanlarýmýzdandýr. iki dizesini alalým ozanýn: "Çaðlayýp akýyor bakarsýn suya Yaðan yaðmurlardan zevk duya duya" Su ve yaðmur, hasretinde olduðumuz iki varlýk bilhassa bu yýl. Yine kelime tekrarlarý bizde belirgin etkiler býrakýr, olumlu ya da olumsuz ifadeleriyle. Halk þiirimizde bunun örnekleri çoktur. Türküler, maniler, ninniler, bilmeceler, tekerlemeler hepsi dil þenliðinin örneklemesidir sesiyle, manasýyla. 'Benim Sadýk Kara Topraktýr' diyen Aþýk Veysel, bir çok þiirinde olduðu gibi bu dizelerinde de su ve yaðmur için duyarlýdýr. * Anlatamamak! Çaðýn dokusundan kaynaklanan iletiþim sorunu var dünya genelinde insanlar arasýnda. Þair olup da anlatamamak! Günlük hayatta da sýk sýk karþýlaþtýðýmýz bir durumdur. Anlatamadýðýmýzý söyleriz. Þair Orhan Veli sanatýný konuþturarak, kendini ifadede kelimelerin yetersizliðinden söz eder meþhur þiirinde. "Düþtüðü dert" nedeniyle önceki anlam deðerlerini yetersiz bulur artýk diline gelen kelimelerin. Bunu bir þair olarak söylediðini de vurgulamadan edemez. Þiirinden bir bölüm: "Bilmezdim þarkýlarýn bu kadar güzel Kelimelerinse kifayetsiz olduðunu Bu derde düþmeden önce." Nefes aldýðýmýz sürece bitmez kelimelerle iliþkimiz. Bizim dünyamýz ile onlarýn alemi arasýnda nice baðlar kurarýz her duygumuzu, düþünce ve faaliyetimizi anlatmak için. Dil, bir bakýma en belirgin davranýþ göstergelerindendir. Bilgelik de ona yansýr, bilgisizlik de. Bilimin, sanatýn ve kültürün temel eksenlerinden biri de ademoðlunun bu bitmez tükenmez dil etkinliði baðlamýndadýr zaten. Medeniyetle dil arasýndaki bað hayatidir. Dil, yaratýlan alemleri, kendi varlýðýmýzý, inanç dünyamýzý idrak etmede çok önemlidir. Bu nedenle dil üzerine düþünmek, kelimelerin etkisini, gücünü anlamaya çalýþmak, yazýlý ve sözlü kültürümüzün özelliklerini kavrayýþýmýzý artýracaktýr. Mevlana Celalettin -i Rumi ve Yunus Emre'nin eserlerini okuduðumuzda onlarýn dile derinlikli bakýþlarýný sezeriz. Dil sanatý olan edebiyatýn ana kapýsýnýn eþiði de buradadýr ya. Trafikte meydana gelebilecek tehkileler 1. Alkollü araç kullananlarýn sebep olabileceði kazalar. 10. Düðün konvoylarýnda para alabilmek için diði günümüzde bu husus önem arz etmektedir. 2. Iþýk ihlali yapanlarýn sebep olabileceði gelin arabasýnýn önüne çocuklarýn atýlmasý. Tabiri kazalar. Maalesef ülkemizde en sýk yaþanan kazalardan bir tanesi de ýþýk ihlalinin sebep olduðu dýr. Çoðumuz düðün konvoylarýna katýlmaktan caizse bu yanlýþ adet ülkemizde kanayan bir yara- kazalardýr. Bunun için, bilhassa þehir merkezinden geçen anayollarda her ne kadar bizim için üzere çocuklarýn bilinçlendirilmesi gerekmekte- korkar hale geldik. Bu noktada baþta aileler olmak 'YEÞÝL' ýþýk yansa da, araçlarýn geliþ yönüne göre çok dikkat etmek gerekmektedir. Dikkatsizlik Mahir ODABAÞI 11. Bilhassa yazýn, toplu ulaþým araçladir. veya fren boþalmasý nedeniyle telafisi mümkün Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný rýnýn kapýsýnýn açýk olarak yola devam etmesi. Ýstanbul'da hareket halinde iken, kapýsý açýk olan olmayan acýlar yaþanmaktadýr. 3. Traktörlerin römork veya ön kabininden dolmuþtan düþen bir bayan hayatýný kaybetmiþti. düþmeler. Bilhassa tedbirsiz davranan sürücüler, kabinsiz 12. Düzenli kapatýlmayan pikap, traktör römorku veya olan traktörün ön tarafýnda oturan çocuklar, gençler ani frene basma veya kasisli yollardan geçerken düþme yaþayabilide yolda giderken öndeki pikabýn kapaðý açýldý. Allah'tan va- kamyon kasa kapaklarýnýn açýlmasý. Geçenlerde Pazar yerinyorlar. Geçmiþ yýllarda Osmancýk ilçemizde bir arkadaþýn tandaþlara denk gelmedi. hanýmý traktörden düþerek hayatýný kaybetmiþti. Yýllar önce 13. Kamyon, pikap gibi kasalý araçlarýn kasasýndan malzeme düþmesi.özellikle ana yollarda tehlikeli köyden ilçeye traktörle giderken, tabiri caizse traktörün ön tarafýna üst üstte otururduk. Ne kadar büyük bir tehlike yaþadýðýmýzý þimdi daha iyi anlýyoruz. 14. Yükseklik uyarý levhasýna riayet edilmemesi nedeniyle meydana gelen kazalar. Yükseklik 4,5 m yazýyor ama 4. Benzin, gaz alýnýrken cep telefonuyla konuþulmasý sonradan asfalt 20 cm yükseltilmiþ fakat levha deðiþtirilmemiþ. Geçmiþ yýllarda bir ilimizde otobüs üst geçide vurmuþ, ve sýðara içilmesi veya depoda benzin bitince, ne kadar var diye çakmakla kontrol edilmesi. Geçenlerde televizyon haberlerinde izlemiþtim, aracýyla yolda kalan vatandaþ pet þiþe iki vatandaþ hayatýný kaybetmiþti. ile aldýðý benzini depoya koyup sonra da çakmakla kontrol 15. Seçim veya diðer etkinliklerde görüntü alabilmek etmeye çalýþýnca kendini alevler içerisinde bulmuþtu. için otobüs üzerinde çekim yapan basýn mensuplarýnýn üst geçide çarpmasý. Geçmiþ yýllarda Adana'da iki basýn mensubu hayatýný kaybetmiþti. 5. Oyun amaçlý olarak traktör gibi araçlarýn arkasýndan çocuklarýn tutunmasý. Bilhassa köy yerlerinde yaþanmakta olup, tehlikeli bir davranýþtýr. 16. Ýlgili Kurumlarýn uyarýlmasýna raðmen geciken önlemlerin sebebiyet verdiði zararlar. Yýllar önce bir okulun 6. Otomobillerde çocuklarýn üzerinden kapýlarýn kilitlenmesi neticesinde havasýz kalma önündeki yolun trafik açýsýndan tehlike arz ettiðini beyanla, gelecekte üzücü olaylarýn yaþanmamasý için dilekçe vermiþtim. Ancak dilekçem 3-4 ay iþlem görmedi. Akýbet ayný yer- 7. Çocuklarýn ailesinden habersiz kontaðý alýp arabayý sürmeye çalýþmasý. Arabasý olan vatandaþlarýn 'Çocuk çocuktur, belki düþünemez' sýrrýnca bu þekilde yapýlabilecek de çocuðuma araç çarptý ama Allahtan hafif atlattý. Bende yanlýþ bir davranýþýn nelere sebep olabileceði hakkýnda çocuklarýmýzý bilinçlendirmemiz gerekmektedir. men gerekli önlemler alýndý. O günden beri kendi kendime bunlarý da beyan ederek ikinci bir dilekçe daha verince, he- 8. Eðimli yerlerde, baraj kenarlarýnda ve özellikle piknik yaparken aracýn kapýlarýnýn açýk býrakýlmasý neticesinde lusu kim olacaktý? soruyorum, Allah korusun çocuðuma bir þey olsaydý, sorum- çocuklarýn vitesle oynamasý ve vitesin boþalmasý. Baraj ve DAVET: göletlerin bulunduðu ilimizde bu hususta da zaman zaman tarih Cuma günü saat te Fatih Sultan üzücü olaylar yaþanmaktadýr. Mehmet Ýlkokulu velilerine yönelik okulda tarafýmdan ''Ev 9. Aracýn vitesinin boþta unutularak park edilmesi. Kazalarý ve Korunma'' konferansý verilecek olup, ilgili okulun tüm velileri davetlidir. Unutmayalým ki, bir cümle hayat Geçmiþ yýllarda bir yakýným böyle bir hata yapmýþ ve aracý metre yol istikametine gitmiþ, ancak bahçe duvarýna kurtarabilir vurarak durmuþtu. Özellikle meþguliyetin ve stresin kol gez- ÖÐRETMENDEN ÇÝZGÝLER Çizen: Neþet ANBAR

17 PERÞEMBE 20 ÞUBAT Okullar Judo da kupalar sahiplerini buldu Okullar Judo il birinciliði dün yýldýzlar ve gençler kategorilerinde yapýldý. Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Judo Salonu nda yapýlan il birinciliðinde 45 sporcu mücadele etti. Yapýlan müsabakalar sonunda yýldýz kýzlarda TOKÝ Þehit Þükrü Özyol, yýldýz erkeklerde Merkez YBO, Genç kýzlarda Spor Lisesi, genç erkeklerde ise Bilge Kaan Ticaret Meslek Lisesi okullarý takým sýralamasýnda þampiyonluðu kazandýlar. O Genç Kýzlarda Spor Lisesi sporcularý maç yapmadan birinciliði kazandýlar ÇORUM 1.ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ NDEN ÝLAN Sayý : 2011/589 Esas Dava konusu; Çorum Merkez Ulukavak Mahallesinde kain 987/2 Pafta,3443 Ada 28 Parselde kayýtlý 2.633,53 M2.miktarlý Arsa vasfýndaki taþýnmazýn, davacý idare tarafýndan kamulaþtýrma iþlemi yapýlmýþ olmasý nedeniyle, kamulaþtýrmayý yapan idarece 22/09/2011 tarihinde mahkememizin yukarýda esas numarasý yazýlý dava dosyasýnda kayda alýnmýþ olan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve taþýnmazýn idare adýna tescili davasý açýlmýþ olup, duruþmasý mahkememiz duruþma salonunda yapýlacaktýr.4650 Sayýlý Kanun ile deðiþik 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Kanununun 10/4 maddesi gereðince ilan olunur. (Basýn: 150) Resmi ilanlar: kullar Judo Ýl birinciliði dün Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Judo Salonu nda yapýldý. Yýldýzlar ve Gençler kategorilerinde yapýlan il birinciliðinde 25 i bayan 20 si erkek toplam 45 sporcu mücadele etti. 15 okuldan sporcularýn katýldýðý il birinciliðinde yapýlan müsabakalar sonunda Yýldýz Kýzlarda Toki Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu birinciliði kazanýrken Alaca Cumhuriyet Ortaokulu ikinci, Alaca Denizhan YBO üçüncü Mustafa Kemal Ortaokul ise dördüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Yýldýz erkeklerde ise Merkez YBO birinciliði kazanýrken Alaca Fatih Ortaokulu ikinciliði, Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu üçüncü, 23 Nisan Ortaokulu ise dördüncü oldu. Genç Kýzlar da ise bir tek Spor Lisesi nden sporcular müsabaka yapmadan madalya kazandýlar ve birincilik kupasýný alýrken Genç erkeklerde T.C. BAYAT ÝCRA DAÝRESÝ 2013/121 ESAS TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : l NOLU TAÞINMAZIN Özellikleri :üzerinde 82m2 kargir kümes ve 75m2 tek katlý çatýsý kiremit kaplý kargir ev bulunmaktadýr. Dýþ cephe sývasý/ ve boyasýz. Yapý imar dýþý alanda olup üzerindeki yapýlar ruhsatsýzdýr. Yapýlar dýþýnda karýþýk dikimleri yapýlmýþ bað,elma kiraz ceviz gibi meyve aðaçlan bulunmakta olup, aðaçlar arasýnda sebze yetiþtirlmektedir. Adresi : Çorum Bayat ilçesi 56 ada 100 parsel Yüzölçümü : 5.186,00m2 Arsa Payý : Tam Ýmar Durumu : Dosyasýnda Kýymeti : ,00TL KDV Oraný : yasal Kaydýndaki Þerhler 1. Satýþ Günü : 04/04/2014 günü 12:00-12:10 arasý 2. Satýþ Günü : 29/04/2014 günü 12:00-12:10 arasý Satýþ Yeri : BAYAT HÜKÜMET KONAÐI GÝRÝÞ KAPISI BAYAT/ÇORUM Satýþ þartlarý: 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/121 Esas sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.07/02/2014 (Ý.Ý.K. m.126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir. Resmi ilanlar: (Basýn: 172) ise Bilge Kaan Ticaret Meslek Lisesi takým sýralamasýnda birinci, Alaca Metem ikinci, Merkez Endüstri Meslek Lisesi ikinci Anadolu Turizm ve Otelcilik Lisesi ise dördüncülük kupasýný aldý. Dün yapýlan müsabakalar sonunda sýkletlerinde dereceye giren sporculara madalyalarý takým sýralamasýnda dereceye giren okullara ise kupalarý verildi. Sýkletlerinde birinci olan sporcular grup ve Türkiye Þampiyonalarýnda ilimizi temsil etmeye hak kazandýlar. GENÇ ERKEKLER: 50 Kg 1. Hakan Þahin (Alaca Metem), 2. Metehan Kýyýþkan (Spor Lisesi), 3. Reþit Yaðlý (Anadolu Lisesi), 4. Serkan Sefil (Alaca Metem), 55 Kg 1. Samet Marým (Turizm Otelcilik), 2. Nazýn Sabuncu (Endüstri Meslek Lisesi), 60 Kg 1. Hamza Erköse (Bilge Kaan Ticaret Meslek Lisesi), 2. Serhat Mirza (Endüstri Meslek Lisesi), 3. Yusuf Özdemin (Alaca METEM). 66 Kg Alperen Ýpek (Mehmetcik Anadolu Lisesi), 73 Kg Murat Karakaya (Bilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesi), +90 Kg Halil Ýbrahim Boz (Özel Pýnar Lisesi). GENÇ BAYANLAR: 48 Kg 1. Merve Taþ (Spor Lisesi), 52 Kg 1. Sedanur Ýçaðasý (Spor Lisesi), 57 Kg Sümeyra Aykaç (Spor Lisesi), 63 Kg Zahide Köksal (Spor Lisesi). YILDIZ ERKEKLER: 38 Kg 1. Tunahan Murat (Alaca Fatih Ortaokulu), 2. D. Tunç Alpaslan (Alaca Cumhuriyet), 3. Enes Þamlý (Ýnkilap), 4. Tarýk Deve (Türkiyem), 42 Kg 1. Bayram Yýldýz Kýzlarda takým sýralamasýnda dereceye giren okullar kupa töreninde antrenörleri ile birlikte görülüyor Þahin (Alaca Fatih Ortaokulu), 46 Kg 1. Rýza Sabuncu (Mimar Sinan Ortaokulu), 50 Kg 1. Berk Cankar (Türkiyem), 2. Umut Hoþgör (Merkez YBO), 3. Yusuf Yanmaz (Merkez YBO), 55 Kg 1. Cahitcan Zileli (23 Nison), 2. Murat Yayvan (Merkez YBO), 60 Kg 1. Umut Baloðlu (Merkez YBO), 2. Ziya Mert Þahin (Mustafa Kemal), +66 Kg 1. Emircan Solak (Mustafa Kemal Ortaokulu). YILDIZ BAYANLAR: 36 Kg 1. Kübra Tosun (Alaca Cumhuriyet), 2. Þevval Büyüktaþ (Daniþmentgazi), 40 Kg 1. Sibel Yayla (Toki Þehit Þükrü Özyol), 2. Ebru Demiröz (Toki Þehit Þükrü Özyol), 3. Elif Tomak (Alaca Cumhuriyet). 4. Cansu Özkarslý (23 Nisan Ortaokulu), 44 Kg 1. Þeyma Hacer Yaðlý (Mustafa Kemal), 48 Kg 1. Elif Uðurlu (Alaca Denizhan YBO), 57 Kg 1. Hasret Sabuncu (TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu), 63 Kg 1. Sevda Kardelen Aktaþ (Toki Þehit Þükrü Özyol), +63 Kg 1. Emine Erdoðan (Alaca Cumhuriyet). Yýldýrým dan mesajlar Yýldýz Erkekler Basketbol da mücadele sürüyor Basketbol Ýhtisas A: 88 - Gençlikspor: 47 SALON : Atatürk HAKEMLER : Haluk Yakýn, Ha- kan Kaya. BASKETBOL ÝHTÝSAS A : Buðra, Gökberk, Gökhan, Ataberk, Yusuf, Taha, Yýlmaz, Anýl, Berkay, Emrehan, Alp, Ataberk, Orbay. GENÇLÝKSPOR : Oðulcan, Mustafa, Kaan, Sercan, Þevket, Emre, Ahmet, Ziya, Mert, Ýsmail, Mertcan. PERÝYOTLAR : 30-2, 19-11, 24-7, Basketbol Ýhtisas A takýmý þampiyonluk ylolunda rakiplerini farklý yeniyor Basketbol Ýhtisas B: 70 - HE Kültürspor: 35 SALON : Atatürk HAKEMLER : Haluk Yakýn, Ha- kan Kaya. BASKETBOL ÝHTÝSAS B : Özgür Deniz, Furkan, Mete, Emre, Emirhan, Alperen, Olcan, Akýn, Ahmet. HE KÜLTÜRSPOR : Özgür, Mehmet, Doðuhan, Ali, Reþit, Metehan, Onur, Nurettin, Oðuzhan, Ahmet, Ahmet Güler, Alperen, Selim. PERÝYOTLAR : 29-10, 10-3, 2011, Ü nyespor un Ýdari Menajeri Ýbrahim Yýldýrým, Ünyespor un Hacettepe ile oynadýðý müsabaka sonrasýnda çarpýcý açýklamalarda bulundu. Ünyespor un devre arasý kamp yapmadan çok zor þartlarda lige girmeyi baþardýðýný dile getiren Yýldýrým, Bu takým devre arasý hazýrlýk dönemi geçirmedi. Devre arasý her þey güllük gülistanlýk deðildi. Ýnsanlar bunlarý unutuyorlar. Ünye de bu görevde bizde olabiliriz baþka birileri de, þu anda bu görev bize teblið edildi, bizde kaçmadýk. Ünyespor bizim göz bebeðimiz, bizim Ünye de nefes almamýzýn sebebi. Bu takýmý göz göre göre terk edemezdik. Belki muvaffak olamayacaðýz, ancak çabalýyoruz. Bu mücadeleye insanlar saygý göstermesi lazým. Ýnsanlar taþýn altýna elini koyuyor, elini býrak vücudunu koydu. Bazýlarý çýkýyor bu takým düþer diyor. 3 günde kurulan bir takýmla çýkýlan maçta ortaya konan bir mücadele var. O yüzden oyuncularý cani gönülden tebrik ediyoruz. Bazý kesimler lütfen bizlere destek olsunlar, destek olmuyorlarsa bile oturup bir köþede izlesinler. Ünyespor kulübünün yerini herkes biliyor. Basketbol Ýhtisas B ilk yarýdaki oyunu sonuca gitmeyi baþardý

18 18 PERÞEMBE 20 ÞUBAT 2014 Gençler Türkiye Güreþ Þampiyonasý Urfa da baþlýyor G ençler Türkiye Güreþ Þampiyonasý Urfa da baþlýyor. Þampiyona da bugün grekoromen müsabakalar baþlayacak. Dün akþam yapýlan teknik toplantýnýn ardýndan bugün saat da Þanlýurfa Arena Spor Salonu nda yapýlacak müsa- bakalar ile baþlayacak olan grekoromen þampiyonasýnda Çorum dan 11 güreþççi mücadele edecek. Muay Thai de otuz beþ sporcu Türkiye Þampiyonasý vizesi aldý Þubat ta Samsun da yapýlan Muay Thai Bölge birinciliðinde 12 ilden 328 sporcu katýldý. Çorum dan 68 sporcunun mücadele ettiði bölge birinciliðinde 19 birincilik, 16 ikincilik ve 13 üçüncülük kazanan sporculardan ilk iki sýrada yer alan 35 sporcu Antalya Kemer de 8-15 Mart tarihlerinde yapýlacak Türkiye Þampiyonasý nda mücadele etmeye hak kazandýlar. S Muay Thai Ýl Temsilcisi Þahin Güler amsun da yapýlan Muay Thai Karadeniz Bölge Þampiyonasý nda Çorum lu sporcular 19 birincilik, 16 ikincilik ve 13 bronz madalya kazandýlar Þubat tarihlerinde Samsun da yapýlan Bölge bi- rinciliðine Çorum ile birlikte Trabzon, Tokat, Rize, Gümüþhane, Ordu, Samsun, Sinop, Karabük, Kastamonu, Bolu, Zonguldak sporcularý katýldýlar. Bölge birinciliðinde 12 ilden 328 sporcu mücadele etti. Samsun da yapýlan Bölge birinciliðinde dereceye giren büyük erkeklerde ödül töreni Bölge birinciliðinde ilk iki sýrayý alan sporcular Türkiye Þampiyonasýna katýlacaklar Çorum bölge birinciliðine Karadeniz Bölge Yürütme Kurulu Baþkaný ve Muay Thai Ýl Temsilcisi Þahin Güler in kafile baþkanlýðýnda 68 sporcu, 3 antrenör ve 11 hakem katýldý. Türkiye Þampiyonasý na gidecek sporcularý belirlemek amacýyla düzenlenen müsabakalar sonunda sýkletlerinde birinci olan sporcular þöyle: Büyük Erkekler A Divisyon da 51 Kg da Eren Dumanlý, 57 Kg da Abdussamet Uðurlu, 67 Kg da Giray Keltepe ve 75 Kg da Yasin Pamay. Büyük Erkekler B Divisyon da 54 Kg da Murat Kara, 63.5 Kg da Ýlkay Saðýr, 75 Kg da Recep Ýpek. Büyük Bayanlar da 45 Kg da Esra Cam, Yýldýz Bayanlar da 39 Kg da Leyla Lamia Avni, +57 Kg da Elif Demir, Minik Bayanlar da 33 Kg da Sevgi Erdoðdu. Genç Erkekler birincileri 45 Kg Recep Tayyip, 51 Kg Taner Çalýþkan, 57 Kg Ömer Faruk Gençkan, 71 Kg da Mehmet Ceylan. Genç Bayanlar 51 Kg Ayþenur Dede, 54 Kg Münire Demirce. Yýldýz Erkekler 67 Kg Ýsmail Doðan, 45 Kg Cemal Can Güner. Kategorilerinde ikinci olan sporcular ise Büyük Bayanlar da 45 Kg Sümeyra Aydýn, 51 Kg Hilal Erdoðdu, 57 Kg Merve Balak ve 63.5 Kg Meltem Akdemir. Yýldýz Erkekler 33 Kg Fatih Gün, 51 Kg Arapcan Biçer. Minik Erkekler 30 Kg Enes Daðlamaz, 33 Kg Hüseyin Gedik ve +48 Kg Eren Erseven. Büyük Erkekler A Divisyon 71 Kg Uður Sarýtaþ, Genç Bayanlar 48 Kg Çaðla Gedik, 54 Kg Menþure Top, Yýldýz Bayanlar 33 Kg Zehra Çiçek. Üçüncü olan sporcular ise þunlar, Büyük Erkekler B Divisyon, 60 Kg Uður Eyvaz, 86 Kg Cemal Özkoç, Mertcan Kalender, +86 Kg Ýhsan Ýsmet Maptan. Genç Bayanlar da 45 Kg Burcu Akkuþ, 51 Kg Belgin Olukçu, 57 Kg Buket Çalýþkan, Yýldýz Erkekler 45 Kg Oðuzhan Özdemir, Genç Erkekler 71 Kg Alper Aksu, 75 Kg Samet Ekici. Yýldýz Bayanlar 39 Kg Ebru Erdoðdu, 51 Kg Esma Coþar, minik erkekler 30 Kg Doðan Ünalan. Wai Kuru 8-11 yaþ arasýnda ise Nida Fýrat birinciliði kazandý. Muay Thai Ýl Temsilcisi Þahin Güler Samsun da yapýlan bölge birinciliðinde ilk iki sýrayý alan 36 sporcunun 8-15 Mart tarihleri arasýnda Antalya Kemer de yapýlacak olan Türkiye Þampiyonasý na katýlmaya hak kazandýklarýný söyledi. Bu þampiyonada dereceye girecek sporcularda milli takýmlarda forma giyecekler. Ýl Temsilcisi Þahin Güler bu þampiyonaya katýlmalarýnda destek veren Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer e, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ye Belediyespor Baþkaný Zeki Gül e ve kulüp yönetimine teþekkür etti. Yüksel BASAR Sungurlu Kaymakamlýk Voleybol turnuvasý baþladý S ungurlu Kaymakamlýðý tarafýndan geleneksel olarak düzenlenen kurumlar arasý voleybol turnuvasý baþladý. Ýki grupta toplam 14 takýmýn mücadele edeceði turnuvada her gün iki maç oynanacak. 20 gün sürecek olan turnuvada maçlar saat de ilçe spor salonunda baþlayacak. Turnuvaya katýlacak olan takýmlar kurum dýþýndan en fazla iki sporcu oynatabilecekler, nizami oyun kurallarýna göre 5 set üzerinden oynanacak olup, 3 set alan takým galip sayýlacak. Her gruptan 3 takým bir üst tura çýkacak ve kendi aralarýnda maç yapacak. 1 ve 2 ler belirlendikten sonra çaprazlama eþleþme ile ilk dört belirlenecek. Müsabakalar sonucunda ilk dörde giren takýmlara kupa ve hediyeler verilecek. Ýlk Maçta Sungur- lu Belediyesi ile Emniyet Müdürlüðü karþý karþýya geldi. Emniyet Müdürlüðü rakibi Sungurlu Belediyesini 2512, ve skorlarla 3-0 maðlup etti. Ýkinci maçta ise Halk Eðitim Müdürlüðü ile Eðitim-Sen karþý karþýya geldi. Halk Eðitim Müdürlüðü rakibi Eðitim-Sen i 25-20, 25-20, ve skorlarla 3-0 maðlup etti. Ýlk günkü turnuvalarý Ýlçe Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Garnizon Komutaný Jandarma Yüzbaþý Necip Sirkeci, Belediye Baþkanvekili Erol Erkoç, Emniyet Müdürü Osman Ertaþ, daire amirleri ve sporseverler izledi. Bugün Urfa da baþlayacak olan Grekoromen Güreþ Türkiye Þampiyonasý nda mücadele edecek Çorumlu güreþçiler toplu halde görülüyor. Hüseyin Karakuþ un kafile baþkanlýðýnda Urfa ya giden kafilede antrenör Hasan Demirer ile dokuz güreþçi bulunuyor. Þampiyonada mücadele edecek Çorumlu güreþçiler Fazlý Kartal, Mehmet Çeker, Ümit Kýrçiçek, Serkan Kurtaran, Seyit Bayram, Erdem Çelik, Fatih Savrun, Murat Çevik ve Oðuzhan Yalçýn. Ýki gün sürecek grekoromen müsabakalarýn ardýndan ise Þubat tarihlerinde Serbest stil müsabakalarý yapýlacak. Çorum dan bu kategoride de 11 güreþçi mindere çýkacak. Özgür ARZOÐLU Hitit Üniversitesi, 19 Mayýs önünde tutunamadý: 0-3 SALON : Atatürk HAKEMLER : Ömer Karabudak, Murat Çelik. ÇORUM HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ : Mer- ve, Gonca, Feyza, Ayþe, Müberra, Kübranur, Emel, Zeynep. SAMSUN 19 MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ : Melda, Ergül, Nilüfer, Hecile, Kadriye, Rahime, Gamze, Zeynep, Elif, Aysun, Mervenur, Ümran. SETLER : 21-25, 14-25, (Samsun 19 Mayýs Üniversitesi) Ü nilig Voleybol maçýnda Çorum Hitit Üniversitesi evinde konuk ettiði Samsun 19 Mayýs Üniversitesi ne 30 yenilmekten kurtulamadý. Dün Atatürk Spor Salonu nda saat de baþlayan maçýn ilk setin- de Hitit Üniversitesi rakibi önünde iyi bir mücadele ortaya koydu. Büyük çekiþmeye sahne olan maçýn ilk setini lik skorla kazanan konuk takým ikinci seti rahat bir oyun sonunda 2514 kazandý ve 2-0 öne geçti. Üçüncü ve son se- tide konuk 19 Mayýs Üniversitesi maçýda 3-0 kazanar üç puanýn sahibi oldu. Kargý sahasý tamam Ç orum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan Kargý ilçesine yaptýrýlan ilçe stadyumunda sona gelindi yýlýnda ihalesi yapýlan Teyfik Kýþ Stadyumu nun sentetik çim yapýmý çalýþmalarýnda sona yaklaþýldý. FIFA standartlarýna uygun olarak yaptýrýlan sahanýn hizmete girmesiyle birlikte ilçede bulunan futbol kulüplerini maçlarýný bu statta oynayacak. Baþtan aþaðý yenilenen stadyumda seyirciler için mevcut tribünlerin karþýsýna yeni tribünler, futbolcular için yedek kulübeleri yapýlýyor. Çalýþmalar hakkýnda bilgi veren firma yetkilisi Emrah Yurtbaþ, stadyumun Mart ayýna yetiþtirilmesi için çalýþmalarýn hýzlandýrýldýðýný açýkladý. Çalýþmalarýn tamamlanmasýnýn ardýndan yetkililerin gelerek sahanýn denetimde bulunacaðýný dile getiren Yurtbaþ, denetimin ardýndan stadyumun halkýn hizmete açýlacaðýný belirtti. Bayat Ömer Mülazým ýn masa tenisi baþarýsý O kullu Yýldýzlar Masa Tenisi il birinciliðinde erkeklerde üçüncü olan Bayat Ömer Mülazým YBO okulu baþarýsýný ile mutlu etti. Okul pansiyonunda kalan öðrencileri Beden Eðitimi Öðretmeni Beþir Ozan Çýtak yönetiminde yaptýklarý çalýþmalar sonunda katýldýklarý il birinciliðinde 14 okul arasýndan üçüncü olarak kupa almaya hak kazandýlar. Beden Eðitimi Öðretmeni Beþir Ozan Çýtak sporcularýnýn elde ettiði bu baþarýnýn pansiyonda kalan diðer öðrenciler için büyük bir motivasyon kaynaðý olduðunu belirterek bundan sonraki dönemde daha fazla sayýda öðrenci ile çalýþmalar yapacaklarýný belirtti.

19 PERÞEMBE 20 ÞUBAT ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 20 ÞUBAT T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi 19 KC 602 plakalý, 2004 model Volkswagen marka, Cityvan tipli, siyah renkte aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Yolu Özkiremit yaný (Kültür Yedieminli Otoparký) Çorum Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi 19 FK 926 plakalý Ford marka, 1996 model, LYC uzun þasi tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Belediye Otoparký Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 06 DC 4073 plakalý, 2000 model, HAT marka, Marea V tipli, Sedan cinsinde, mavi renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ÞUBAT Çorum Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü Et alýmý iþi. Yer: Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Saat: ÞUBAT Çorum Belediye Baþkanlýðý Mayi Klor alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: ÞUBAT T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi litre motorin satýþý iþi. Muhammen bedel: Satýþ günü itibariyle EPDK nýn belirlemiþ olduðu birim fiyat. Yer: Ankara Yolu 6. km Tuzcu Otomotiv / Çorum Saat: ÞUBAT Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Boðazkale Ýlçe Müftülüðü Hizmet Binasý onarým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: ÞUBAT Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Elektrik enerjisi alýmý iþi. Yer: Ýl Emniyet Müdürlüðü Lojistik Þube Müdürlüðü Satýnalma Büro Amirliði Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il, Mecitözü ilçe, Sökelek mevkii, Hisarkavak köyünde muhtelif yer ve fiyatlarda 2 arazinin satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: MART T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi 37 ER 647 plakalý, 1993 model Renault marka, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kültür Yedieminli Otoparký Çorum Saat: Kamu Hastaneleri Birliði 2014 yýlý temizlik malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Hacýpiri Mah. Kaçak mevkii, 603 ada, 14 parsel arsa vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: MART Kamu Hastaneleri Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yýlý 83 kalem ilaç alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: MART T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 DK 263 plakalý, 2004 model, Ford marka, Transit tipli, beyaz renkli dizel kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: MART T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 EY568 plakalý, 1992 model Renault marka, L423 tipli, bordo renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Mimar Sinan Mah. Galericiler Sitesi 8. Sokak No: 10 Çorum Saat: MART T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2366 Ada no, 316 Parsel no, Ulukavak Mah. Mahalle/Mevkii, 3. katta dairenin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Uðurludað ilçesi, Yüzgeç Mahallesi, Baþkýþla mevkii, 237 ada, 8 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,03 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ile merkez ilçe, Ýlice Mahallesi, Yukarý Ýlice mevkii, 95 ada, 8 parsel nolu meyveli bað niteliðinde 4.286,00 m2 yüzölçümlü taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: MART T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, Ýskilip ilçe, 64 ada no, 17 parsel no, Bahabey Mahallesi nde m2 yüzölçüme sahip bahçe vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Sulh Hukuk Mahkemesi (Satýþ Memurluðu nun þerhi) Saat: MART T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Bahabey Mahallesi 574 ada, 253 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,10 Yer: Ýskilip Sulh Hukuk Mahkemesi (Satýþ Memurluðu) Saat: MART T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Ulukavak Mahallesinde 3231 ada, 5 parselde 714,43 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: MART T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesi, 2945 ada, 81 parselde 368,31 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,16 Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: MART T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Tepecik Mahallesinde 721 ada, 5 parselde 425,70 m2 yüzölçümlü arsa üzerindeki bahçeli iki katlý kavgir ev vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: NÝSAN T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Kale Mahallesi Hamit Duran Caddesi No: 6 adresinde bulunan 3 katlý binanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliye Sarayý Saat: NÝSAN T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Çomar Mahallesi Çomar mevkiinde bulunan tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum Merkez Gülabibey Mah. ada 2926, parsel 1 de kayýtlý arsanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: FÝRMAMIZDA GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE 1- Satýþ ve pazarlama konusunda tecrübeli, * Ýkili iliþkilerde baþarýlý, kendisine güvenen, özgüveni tam, diksiyonu düzgün, * Yüksekokul mezunu * Tercihen yabancý dil bilen * Askerliðini yapmýþ, * Sürücü belgesine sahip (seyahat engeli olmayan) 2- Muhasebe ve idari iliþkiler departmanýnda görevlendirilmek üzere, * Rapor durumu en az %40 olan engelli kadrosunda istihdam edilmek üzere tercihen bayan çalýþma arkadaþý, arýyoruz. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:415) Satýlýk Tesis Arsasý Turistik tesis arsasý 12 dönüm imarlý, bütün projeleri çizilmiþ, inþaat ruhsatý alýnmýþ, 70 m soðuk su ruhsatlý, 255 m sýcak su kuyusu açýlmýþ, 40 m2 idare binasý mevcut, 70 adet yetiþmiþ aðaç 5 yaþýnda, Avrupa Birliði projesi hibe teþvik kapsamýna uygun, temeli kazýlmýþ, yazýþmalar ve ruhsat turizm tesisi olarak alýnmýþtýr. Adres: Sungurlu-Çorum Karayolu (Ç.HAK:431) (Ç.HAK:447) 5. Km. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Ekmek daðýtýmýnda deneyimli þoförler alýnacaktýr. Coþkun Kardeþler Ekmek Fabrikasý Baþaranlar Ahþap Sanayi Tic. Ltd. Þti. Adres: OSB 3. Cadde No: 11 Tel: (Ç.HAK:266) (Ç.HAK:383) (Ç.HAK:426) (Ç.HAK:423) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Ýnþaat Mühendisi veya Mimar Aranýyor Þirketimiz ve þantiyelerimizde görevlendirilmek üzere en az 3 yýl deneyimli Ýnþaat Mühendisi veya Mimar aranmaktadýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. AL-KA ÝNÞ. ve ÝNÞ. MALZ. SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Karakeçili Mah. 14. Sok. Kültür Apt. 2/3 ÇORUM SATILIK DÜKKAN Üç katlý toplam 210 m2 merkezde bulunan iþyerimiz sahibinden satýlýktýr. Adres: Yeniyol Mah. Eski Saray Sokak 3/D ÇORUM Tel: SATILIK DÜKKAN Yeni Adliye arkasýnda 100 m2, 20 metre yola cepheli, içinde kiracýsý bulunan dükkan satýlýktýr. Not: Takas olunur. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere zýmpara yapan ve astar atabilen mobilya boyacýsý ve yetiþtirilmek üzere çýrak alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:442) Adres: K.S.S. 48. Sok. No: 23 Tel: Acil Satýlýk Dükkan Varinli Cad. 360 m2, 34 metre cepheli Mür. Tel: BAYAN ELEMAN ARANIYOR Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere tecrübeli, çay servisinde görevlendirilecek BAYAN eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. KARAKAÞLAR OTOMOTÝV FIAT BAYÝÝ Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel.(0364) (Ç.HAK:445) (Ç.HAK:418) Acil Satýlýk Daire Ulukavak Mahallesi Hürriyet Ýlköðretim Karþýsý 5. kat güney batý cepheli, yalýtýmla, içi full yapýlý 140 m2, 1. sýnýf daire acilen satýlýktýr. Dairenin fotoðraflarýna adresinden bakýlabilir. Ýlan no: Mür. Tel: (Ç.HAK:432) (Ç.HAK:435) (Ç.HAK:436) ELEMAN ARANIYOR Firmamýz bünyesinde sürekli çalýþtýrýlmak üzere 30 yaþýný aþmamýþ kaynakçý eleman aranýyor. Mür. Tel: SATILIK BAÐ Boyralý baðlarýnda müstakil tapulu bir dönüm bað arsasý satýlýktýr. Mür. Tel: BAYAN ELEMAN ARANIYOR Ön muhasebede çalýþtýrýlmak üzere yaþlarý arasýnda bayan eleman alýnacaktýr. Çaðdaþ Emlak Ýnþaat Osmancýk Cad. Ulu Camii Karþýsý No: 14/2 Mür. Tel:

20 PERÞEMBE 20 ÞUBAT 2014 * Muay Thai de otuz beþ sporcu Türkiye Þampiyonasý vizesi aldý * Kargý sahasý tamam * Sungurlu Kaymakamlýk Voleybol turnuvasý baþladý * Okullar Judo da kupalar sahiplerini buldu * Hitit Üniversitesi, 19 Mayýs önünde tutunamadý: 0-3 * Bayat Ömer Mülazým ýn masa tenisi baþarýsý Haberleri 17. ve 18. sayfalarýmýzda Spor adamlarý, spor severler ve gönül verenler idareciler antrenörler ve beden eðitim öðretmenleri gelin birazda bu konuda kafa yoralým. Çorum sporu neden geri gidiyor? Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü ile Halk Eðitim Müdürlüðü bünyesinde kadrolu yaklaþýk 100 kadrolu veya sözleþmeli antrenör görev yapýyor. Deðiþik branþlardaki bu antrenörlerin yaptýklarý çalýþmalar karþýlýðýnda ortaya çýkmasý gereken ürünü ise maalesef göremiyoruz. Çok deðil 10 yýl önce tesis yok, antrenör sayýsý bir elin parmaklarýný geçmezken kazanýlan baþarýlar, yetiþtirilen milli sporcu sayýsýnýn çok daha fazlaydý. Bugün ise düþüþteyiz. Ýmkânlar çok ama biz geri gidiyoruz Yýllardýr tesis fakiri dediðimiz dürlüðü bünyesinde bugün bir çok branþta antrenör istihdam ediyor. Hakkaniyetli deðerlendirme þart Gerek Gençlik Spor Ýl Mü- Çorum her geçen gün yeni Halk Eðitim Müdürlüðü dürlüðü, gerek Halk Eðitim Müdürlüðü bir tesis kazanýyor. Mevcut tesisler modernize ediliyor. Malzeme toplam 68 kurs açýlmýþ. Kurs açýpor'larý da katabiliriz- görev ve- bünyesinde 2013 yýlý itibariyle dürlüðü -bunun içine Belediyes- sýkýntýsý yok denecek kadar azaldý. Tüm branþlarda çalýþmak iste- badminton, basketbol, bocce, lan branþlar arasýnda atletizm, rilen karþýlýðýnda ücret ödenen antrenörlerin yaptýklarý çalýþmalarý ve bu çalýþmalar sonucunda yene ortam hazýr gibi. Buna karþýn sportif anlamda Çorum her yýl te, kick boks, masa tenisi, okçu- boks, futbol, güreþ, hentbol, kara- elde ettikleri baþarýlarý iyi deðerlendirmeli, kararýný da buna göre biraz daha geriye gidiyor. - luk, satranç, tekvando, voleybol, wushu, sayokan, Step-aerobik ve Buna tüm branþlarý dahil etmek mümkün. Nedenleri konu- vermeli. yüzme branþlarý bulunuyor. Görev yapan antrenör sayýsý ise yaklaþýk 50. meyeceði acý bir gerçek var. Ço- Ortada kimsenin itiraz edesunda her kesin farklý düþüncesi olabilir. Ancak benim gündeme getirmek istediðim konu, antrenörlerimiz, beden eðitimi öðretrak, maddi destek olarak bu ka- Can alýcý soru þu: Tesis olarum sporu her geçen gün geriye Halil ÖZTÜRK gidiyor. Spor taban birlikleri, il lunmuyor. Burada sorgulanmasý temsilcileri, spor uzmanlarý bir menlerimiz. Beþ yýl öncesine kadar Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl runda neden bir geliþme göremirin verilmemesi, haketmeyenle- yatýrmalý. Hak edenin hakettiði dar iyi durumdaki Çorum spo- gereken hakedene hakettiði deðe- araya gelerek bu sorunu masaya Müdürlüðü'nde bir elin parmaklarýný geçmeyen sayýda antrenör týklarý kurumlar dýþýnda farklý malarý. rum'un baþarý çýtasýný yeniden yoruz peki? Bunca antrenör çalýþrin de bir takým yollarla unvan al- deðeri aldýðý bir sistemle Ço- deðiþik branþlarda görev yapardý. isimler adý altýnda ücretler aldýklarý halde neden ortaya bir ürün Ortaya çok güzel ürünler çýkardý. Kimsenin iþinde, yerinde yukarý çýkartmak gerekiyor. Sözün özü Çorum sporunda yeni- Sportif anlamda baþarýlý isimler, gözümüz yok; ancak birileri bir çýkmýyor? Alýnanda yenilende milli takým düzeyinde sporcularýmýz vardý. yerlerde olacak diye de Çorum den yapýlanma þart. gözümüz yok ancak spor camiasý olarak baþarýlý sonuçlar bekle- fazla seyirci kalamayýz. sporunun geri gitmesine daha Genel bir deðerlendirme Bugün ise Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü'nde yaptýk. Sorunun çözümü için gerekli adýmlarýn atýlmasýný beklemez hakkýmýz diye düþünüyorumrum'un sahip çýkmadýðý bir deðer, yeceðiz. Sorunun devam etmesi Kýyaslama çok kolay: Ço- tam 27 kadrolu antrenör, hizmet alýmýyla 10 antrenör ve bunlara ilave olarak ta yazýn açýlan il spor merkezlerinde yaklaþýk 50 kadar fahri antrenör görev yapýyor. Milli takýmlarda antrenör var neden sporcumuz yok? Bir deðil üç dört yerden ücret alan antrenörler, milli takým Ankara'da hem de bir devlet okulunda 1,5 yýlda Türkiye Þampiyonu olacak bir takým oluþturabiliyor. Biz ise ilk grupta iyi kura halinde ise bu kez branþlarý detaylandýrarak çözüme kavuþmasý için elimizden gelen çabayý göstereceðiz. Unutmadan ekleyim; Devlet tek bunla yetinmiyor, bir düzeyinde isimler var ancak ne çekip bir üst tura geçtik mi kendimizi 'çok baþarýlý' addediyoruz. baðcýyý dövmek deðil. amacým kesinlikle üzüm yemek, de ilk yýllarda bir kaç antrenörün yazýk ki antrenörlerimizin gittiði görev yaptýðý Halk Eðitim Mü- milli takýmlarda sporcumuz bu- Baþkan Gül, minderde görevli Bugün baþlayýp pazar günü sona erecek olan Türkiye Gençler Güreþ Þampiyonasý nda Çorum dan dokuz grekoromen, onbir serbest stilde mindere çýkacak. Çorum Belediyespor Baþkaný ve Güreþ Federasyonu Denetim Kurulu üyesi Zeki Gül bu þampiyonada görevli olarak Urfa ya gidecek. orum Belediyespor Güreþ Takýmý, Türkiye Güreþ Federasyonu Çtarafýndan Þubat 2014 tarihleri arasýnda Þanlýurfa'da düzenlenecek grekoromen ve serbest güreþ Türkiye þampiyonasýna atmanspor maðlubiyeti sonrasý, BBelediyespor Kulübü Baþkaný Zeki Gül'ün, yapmýþ olduðu bazý olumsuz eleþtiriler, takýmý ters yönde etkiler, kamplaþmalara neden olur ve hedeften sahada uzaklaþtýrýr diye düþünüyorum. Oysa baþta kontenjanlar olmak üzere ideal takým hazýr olsaydý, bu kadar düþüþ olmazdý. Dahasý 10 puan farkla lider olunurdu. Yine iddia ediyorum ki, bu takým 2. Lig kapasitesinde bir takýmdýr. Devre arasýnda iki de takviye yapýldý, ne hikmetse ideal 11 kurulamadý. Her hafta en az 3-4 tane ayrý ayrý sporcularla çýkmak zorunda kalýyoruz. Bakýnýz güzel futbol sergileyerek, sezon baþýndan bu yana, saysan 8 maçý kazanamamýþýzdýr. Diðer karþýlaþmalar ise rakipler Belediyespor'un lig ikincisi olmasýndan dolayý geriye yaslanarak kaybetmiþtir. Týpký Belediyespor'un içerde ve dýþarda yenildiði gibi. Bu ortamda açýklamalarý þahsen üzerime alýnmýyorum, ancak þýk ve akýlcý bulmuyorum. Çünkü sporcularý olduðu gibi camiayý da düþündürüyor ve kamplara bölüyor..:: YORUM ::. Ýþimi yapýyorum! Kadir Þimþek Zeki Gül'ün açýklamalarýndan pasajlar halinde siz deðerli okuyucularýmýza aktarmak ve bazýlarýný da cevaplamak istiyorum. "Biz þeffafýz" diyor. Eee bütün yönetim Belediye'nin emrinde, dýþardan hiç kimse yok. Aksini söyleyen olabilir mi? "Bizi sevmeyenler rakiplerimizi tutsunlar" dedi. Bu söz bir kulüp baþkanýna yakýþacak söz mü? Ýþte bu bölücü kelimeye girmiyor mu? Diyor ki "Herkes saflarýný belirlesin." Herkes saflarýný çok iyi biliyor, sizden öðrenecek deðil. "Defterlerimi incelesinler." sözüne ise, o kongrede verilecek bir hesaptýr diyerek cevap vermek istiyorum. "Böyle Çorumluluk olmaz" diyor. Biz size böyle Alacalýlýk olmaz demiyoruz, herkes Çorumlu olmayý sizden öðrenecek deðil. Çorumluluðumuzu sorgulamak sizin haddinize de düþmez. Üstelik "Kulüp yönetmek bizim iþimiz." diyorsunuz. Þimdi doðru söylediniz, çünkü kurumsal takýmlarý yönetmek çok kolaydýr, keza en riski az olan kulüplerdir. Bakýnýz Sayýn Zeki Gül, size tavsiyem; her baþarýsýzlýkta faturayý basýna, taraftara, hakeme kesmeyi býrakýn. Bazý þeylere kýlýf aramayýn, þapkanýzý önünüze koyun, radikal kararlar alýp çýkýþ yollarý arayýnýz. Yine altýný çiziyorum ki, yukarýda bahsettiðim yazýmda kendime en ufak bir pay çýkarmýyorum, ancak bazý þeyleri de kamuoyuna mâl etmenize de tahammül edemem, özellikle Çorumluluðuma hele hele sizin söz etmenize asla müsaade etmem. Mesaj: Zeki Gül, Çorum'un sporuna yaptýðým maddi ve manevi katkýyý sen düþünemezsin bile. Yarýn siz oradan gittikten sonra, biz yine burada Çorum'un sporuna katký vermeye devam edeceðimizden kimsenin þüphesi olmasýn. katýlmak için bu akþam Þanlýurfa'ya hareket edecek. Güreþ Ýl Temsilcisi ve Belediyespor Güreþ Takýmý Koordinatörü Hüseyin Teke, Þubat tarihleri arasýnda Amasya'da düzenlenen serbest ve grekoromen gruplarýnda Türkiye Þampiyonasý'na katýlma hakký elde eden Çorum Belediyespor Güreþ Takýmý'nýn Þanlýurfa'da düzenlenecek grekoromen ve serbest güreþ Türkiye þampiyonasýnda da Çorum'u en iyi þekilde temsil edeceðini söyledi. Þampiyonaya serbest güreþte 11 sporcu, grekoromende de 9 sporcu ile katýlacaklarýný belirten Hüseyin Teke, "Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Güreþ Federasyonu Denetim Kurulu üyesi ve Çorum Belediyespor Kulübü Baþkaný Zeki Gül'ün güreþ takýmýnýn baþýnda olmasýný istedi. Zeki Gül de Þanlýurfa'ya takýmla birlikte gidecek. Zeki Gül, her zaman güreþ takýmýmýzýn yanýnda. Bizlere destek oluyor." dedi. Teke, þampiyonaya idareci Hüseyin Karakuþ, antrenör Hasan Demirer ile birlikte güreþçiler Fazýl Kartal, Mehmet Çeker, Ümit Kýrçiçek, Serkan Kurtaran, Seyit Beyat, Erdem Çelik, Fatih Saðrum, Oðuzhan Yalçýn, Murat Çevik; serbest güreþte ise antrenör Ruþen Çetin, güreþçiler Deniz Akkaya, Bünyamin Çeker, Hamza Çaylan, Mimar Sinan Ýþler, Bünyamin Çoþkun, Abdulkadir Ateþ, Ramazan Tanrýkol, Burak Ünal, Bekir Eryücel ve serbest yýldýzlar dünya þampiyonasýnda Dünya Þampiyonu olan Selim Kozan ve Avrupa Þampiyonu Fatih Erdin'in katýldýðýný kaydetti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün tüm spor branþlarýnda olduðu gibi güreþe de katkýsýnýn büyük olduðunu ifade eden Hüseyin Teke, "Çorum güreþi Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü ile hak ettiði deðeri bulmuþ ve þampiyonluklar elde etmektedir. Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü'ye spora yaptýðý katkýlardan dolayý teþekkür ediyorum" dedi. Harun AKKAYA P Üzerinde durup düþünmemiz gereken de bu. 100 civarýndaki antrenörün çalýþmasýna karþýn neden baþarý gelmediðini tüm spor adamlarýnýn irdelemesi gerekiyor. Görevlendirilen antrenörler hangi kýstaslarla alýnýyor, baþarý düzeyleri nedir, iþler ahbap-çavuþ iliþkisi ile mi yürüyor yoksa. Örnekler de bize bu kýyaslamayý yapmayý zorunlu kýlýyor. Örneðin, Çorum'un sahip çýkmadýðý bir antrenör 1.5 yýlda Ankara þampiyonu okul çýkartýyor bizim antrenörlerimizden ses seda yok. Bu sorunu çözmeden sporda baþarýdan söz etmek mümkün deðil. Moraller azar günü Sakaryaspor deplasmanýnda galibiyet arayacak olan Çorum Belediyespor hazýrlýklarýný dün yaptýðý taktik çalýþma ile sürdürdü. Teknik Direktör Sedat Özbað yönetiminde Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda yapýlan antrenmana kolu çýkan Osman Bodur ile aþil tendonundaki sakatlýðý nedeniyle Nedim dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Isýnma hareketleri ve dar alanda pas çalýþmasý ile baþlayan antrenman kale arkasýnda kuvvet çalýþmasý ile devam etti. Daha sonra takýmý ikiye ayýran Özbað bir bölümüne yarý sahada savunma ve hücum oyuncularýna gol çalýþmasý yaptýrýrken diðer takým ise yan top çalýþmasý yaptýrdý. Özellikle bu çalýþmalar sýrasýnda sýk sýk oyunculara uyarýlarda bulunan Özbað yanlýþ pas ve yanlýþ koþu yapanlara uyarýlarda bulundu. Kýrýkkale hazýrlýðý sürüyor orumspor pazar gü- Kýrýkalespor dep- Çnü lasmanýnda oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý taktik çalýþma ile sürdürdü. Teknik Direktör Hasan Atalay yönetiminde 1 nolu sentetik çim sahada yapýlan antrenmana disiplinsiz davranýþlarý nedeniyle kadro dýþý býrakýlan Uður ve Mehmet Ali dýþýndaki tüm futbolcular katýldýlar. Sakatlýðý bulunan Osman Seçkin ise takýmdan ayrý olarak düz koþu yaptý. Isýnma hareketleri ve çabuk kuvvet hareketleri ile devam eden antrenman daha sonra topla kuvvet ve zamanlama çalýþmasý ardýndan da isabetli pas çalýþmalarý Teknik Direktör Sedat Özbað taktik çalýþma sýrasýnda futbolculara uyarýlarda bulundu Çalýþmanýn son bölümünde ise tam sahada taktik antrenmaný yaptýran Özbað bu bölümde de futbolculardan orta sahada rakibe boþ alan býrakmamalarý ve pas yapmalarý konusunda uyarýlarda bulundu. Çorum Belediyespor, Sakaryaspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý çift kale maçla sürdürecek. Halil ÖZTÜRK yaptý. Ýki saati aþkýn süren çalýþma sýrasýnda futbolcularýn hayli yorulduðu gözlendi. Teknik Direktör Hasan Atalay dünki çalýþmada da isabetli pas konusunda özel uyarýlarda bulunduðu gözlendi. Rakip önünda kanatlardan etkili olmalarý isteyen Atalay taktik çalýþmanýn ardýndan çift kale maçta bunlarý uygulatmaya çalýþtýðý gözlendi. Çorumspor, Kýrýkkalespor ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý çift kale maçla sürdürecek. Hurþit BOZKURT

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Aralık 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. MART 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI P T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2017/60 11 NİSAN 2017 BASIN AÇIKLAMASI Zorunlu trafik sigortası sisteminin sürdürülebilirliği bakımından sigorta primlerinin sigorta şirketleri için sunulan

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

ÜLKE GENELİ 2016-YILI. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ 2016-YILI. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı 2016-YILI AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı MAYIS-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı MART-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı ŞUBAT-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Ocak 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI Umut Oran Basın Açıklaması 27.5.2013 -TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI -SON ÜÇ YILDA KİŞİBAŞINA DÜŞEN TÜKETİCİ BORCU YÜZDE 90 ORANINDA ARTARKEN, AYNI DÖNEMDE TASARRUF NDAKİ ARTIŞ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers II

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers II OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers 2007 - II OSD OICA Üyesidir

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 07 2014 Sayı 27 Genel Değerlendirme Şubat 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat 2014 verilerinin değerlendirildiği- 27. sayısında sigortalı

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017 Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi kapsamında 81 ilde bulunan 122 okulun makine/teçhizat donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Bununla birlikte proje çerçevesinde verilecek

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE Temel Sağlık Hizmetleri G.M.Tarih:27.02.98 Sayı:2195 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI:B100TSH0140005/2195 KONU:Ruh

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı EKİM-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34>

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34> 3.2.2. ECZANELER Osmanlı İmparatorluğu döneminde en eski eczane 1757 yılında Bahçekapı semtinde açılmış olan İki Kapılı Eczahane'dir. İstanbul'da sahibi Türk olan ilk eczahane ise "Eczahane-i Hamdi" adıyla

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı