4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDA"

Transkript

1 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDA *MAL ALIMI *HİZMET ALIMI *YAPIM İŞLERİ İHALELERİ (Özel Hükümler) Dr. Nazım YILMAZ Kamu İhale Uzmanı

2 İHALE SÜRECİ İhale işlemler 1) Teknik Şartname Haz. YM maliyetin hesaplanması 2) İhale usulünün tespiti İhale doküm.hazırlanması 3) İhale onayının alınması 4) İhalenin ilana çıkarılması 5)İhale komisyonunun görevlendirilmesi 6)Tekliflerin alınması/ değerlendirilmesi 7)İhalenin sonuçlandırılması 8)sözleşmenin imzalanması 2

3 Eşik EŞİK değerler DEĞERLER 4734 (4734 KİK. Mad. 8) : 8 Alım Konusu Bütçe tertibi Eşik değer 1) *Mal *Hizmet a) Genel Bütçeli İdareler TL b) Diğer İdareler TL 2) *Yapım İşleri c) 4734 kapsamındaki idareler TL 3

4 /a / b EŞİK DEĞERLER ve İlan Koşulları ( ) İhale İlanı ( ) İlan Koşulları (İlan/Ön yeterlik ilan tarihi) İlan Yeri ve sayısı Mal ve Hizmet alımları (13/b-1,2,3) ( Yak.Mal.Eşik değerin altı ) YM < TL < YM < < YM. YM < TL. Madde: : 7 Gün Madde: Madde: 20 Madde: Madde: 20 :14 Gün : 7 Gün :21 Gün : 7 Gün Madde: : 7 Gün En az 2 yerel gazete (YG)+KİB Kamu ihale Bülteni (KİB) + 1YG KİB+1 YG En az 2 YG+KİB Yapım İşleri (13/b-1,2,3) ( Yak.Mal.Eşik değerin altı ) < YM < 1.579,327 Madde: :14 Gün Madde: 20 : 7 Gün KİB+ 1 YG TL < YM Madde: Madde: 20 :21 Gün : 7 Gün KİB+1 YG Yaklaşık Maliyet ED Mal ve Hizmet Alımları Genel Bütçe: 868,486 TL Diğer Bütçe: TL Yapım işleri : TL İlana Elektr. Erişim (40-7=33 Gün) Dokümana Elektr. Erişim (33-5=28 Gün) 40 günlük Davet Süresi 5 gün kıslaır. Madde: 19 Madde: 20 Madde : 21 : 40 Gün : 14 Gün : 25 Gün KİB Küçük alımların toplulaştırılması ile YM eşik değeri aşan ihalelerde «işin yapılacağı birden fazla yerinde ilan yapılabilir.» RG:

5 UYGULANACAK İHALE USULLERİ Açık ihale usulü Belli istekliler arasında ihale usulü Pazarlık usulü ile ihale * Doğrudan Temin ( ihale yöntemi değildir) 5

6 Sözleşme/Teklif Türleri BİRİM FİYAT SÖZLEŞME ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL SÖLEŞME Uygulama projesi yapılamayan ön veya kesin proje üzerinden yapılan yapım Mal ve Hizmet alımı ihalelerinde Her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle yapılan ihalelerde Uygulama projesi bulunan anahtar teslimi götürü bedel ile teklif alınan yapım işleri ihalelerinde KARMA SÖZLEŞME GÖTÜRÜ BEDEL SÖZLEŞME Uygulama projesi bulunan işin kısımları için anahtar teslimi götürü bedel, Ön ve kesin proje bulunan kısımlar için ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle yapılan yapım ihalelerinde Götürü bedel teklif alınan Mal ve Hizmet alımı ihalelerinde MÜNFERİT SÖZLEŞME Çerçeve anlaşmaya dayalı Mal, Hizmet Alımı ve Yapım işleri ihalelerinde

7 Uygulama İlkeleri Kanun 5. md Yapım 4.md; Hizmet 4.md; Mal 4.md Güvenirlik Gizlilik Eşitlik Kamuoyu denetimi Rekabet İhtiyaçların uygun şartlar ve zamanda karşılanması Saydamlık İhalelerde Temel İlkeler Kaynaklar verimli kullanılması 7

8 Uygulama İlkeleri (K: Md:5. MYH: md:4) Mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri Bir arada ihale edilebilmesi için Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olması şarttır. Eşik değerlerin veya parasal limitlerin altında kalmak, Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan hükümlerin uygulanmasından kaçınmak amacıyla, Mal ve Hizmet alımları ile Yapım işleri; kısımlara bölünerek ihale edilemezler Temel İhale Usulleri; * Açık ihale usulü * Belli İstekliler Arasında İhale Usulü *Pazarlık usulü ihale veya *Doğrudan temine Kanunda belirtilen özel hallerde gidilebilir. 8

9 EKAP a Kayıt Zorunluluğu (Y:26: H:25 M:23) (Yürürlük ) EKAP a KAYIT Doküman satın alınabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişileri EKAP a kayıt olmaları zorunludur. Ortak Girişimlerde Ekap a Kayıt Ortak girişimlerde ise yukarıda belirtilen tüzel /gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir. ( Yabancı kişiler hariç) Doküman Alacak Kişiler Adına doküman satına alınacak Tüzel Kişi için Vergi Kimlik No Gerçek kişi için TC. Kimlik No ile doküman satın alınabilecek

10 Bildirim ve Tebligatlar (K :65 md; Y:7. md; H 6.md; Mal 6.md;) Aday, istekli veya istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak; A) EKAP üzerinden (*) B) İmza karşılığı elden yapılır. (*) EKAP üzerinden Elektronik İh. Uyg. Yön. Usulüne göre yapılır Zorunlu nedenlerle belirtilen yöntemlerle yapılmaması halinde C) 4734 S.Kanun 65/(a) bendine yer alan diğer yöntemlere göre, elektronik posta faks yoluyla tebligat İadeli taahhütlü mektupla İmza karşılığı elden yapılabilir. Tebligat İadeli taahhütlü mektupla yapılırsa; * Mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır. Not: 1 * 4734/65 Kanun hükmü; Anayasa M.'nin RG: yayımlanan 2012/179 sayılı kararı ile 7. gün tebliğ hükmü iptal Not: 2 (*) Yönetmelik değişikliği : RG: tarih ve RG: sayısı :29023 Yürürlük tarihi:

11 Bildirim ve Tebligatlar (K :65 md; Y:7. md; H 6.md; Mal 6.md;)

12 Bildirim ve Tebligatlar (K :65 md; Y:7. md; H 6.md; Mal 6.md;) Faksla yapılan bildirimlerde; bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. (Teyit işlemi: tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olmasını ifade eder.) Faksla yapılan bildirimler bildirim tarihini ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir. * Faks ile yapılan bildirimler de idare faksı kullanılır. Tebligatlar/bildirimler; Ortak girişimlerde Pilot ortak veya Koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu OG de Tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde; a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana, b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine, Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda; Elektronik ortam ve faks kullanılamaz. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, Doküman satın almaya ilişkin talepler faksla veya postayla bildirilebilir. Not: 2 (*) Yönetmelik değişikliği : RG: tarih ve RG: sayısı :29023 Yürürlük:

13 Yaklaşık Maliyetin Tespiti (Yön. m. 7-9) Yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde; a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenmiş fiyatlar, rayiçler b) Daha önce idarelerce gerçekleştirilmiş benzer iş fiyatları, rayiçleri c) İlgili odalar veya üniversitelerce, belirlenmiş fiyatlar, rayiçler d) Piyasa araştırması ile alınan fiyatlar/fiyatların ortalaması e)uzman bilirkişi ve ekspertizlerden alınan fiyatlar, f)daha önceki dönemlerde yapılan mal alımı sözleşme bedellerinin güncellenmesi g) İhale konusu işe ilişkin olarak; Bütçe Uygulama Talimatı Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan fiyatlardan KDV veya farklı nitelikteki diğer giderler indirilmek suretiyle bulunan fiyatlar, esas alınır. Fiyat farkı ödenmeyecek durumlarda ; Muhtemel fiyat değişiklikleri de hesaplamada dikkate alınır. 15

14 YAKLAŞIK MALİYETİN GÜNCELLENEMESİ (H:9:Y:11) Yaklaşık Maliyet: Güncelliğini kaybetmesi halinde ilk ilan veya davet tarihine kadar idarece güncellenir. (Y:11) Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinin ihale tarihinde güncelliğini kaybetmesi halinde YM ihale komisyonu tarafından güncellenir. İstekliler tekliflerini ihale tarihinde geçerli olan asgari işçilik fiyatlarını dikkate alarak hazırlamaları gerekir. 16

15 Hizmet Alımı İhaleleri Hizmet alımı ihaleleri niteliği bakımından; *Personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmetler *Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmetler Personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmetlerin ihale edilebilmesi, idare personelinin yeterli nitelik veya sayıda olmaması koşuluna bağlanmıştır. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet ihalelerinde Birim fiyat teklif alınması ve İhale üzerinde bırakılan istekli ile Birim fiyat sözleşme imzalanması zorunludur

16 PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET TANIMI (K.İ.G. Tebliği m. 78.1/2) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler: İhale dokümanında Personel sayısı gösterilecek Personelin çalışma saatlerinin tamamı idare için kullanılacak YM içerisindeki asgari işçilik oranı (aynı yemek yol dahil) en az % 70 olması gerekir RG:29023 Temizlik hizmeti (malzemeli/malzemesiz) Yemek hizmeti (malzemesiz) Özel Güvenlik hizmeti Sayaç okuma açma kesme Hasta ve ziyaretçi yönlendirme Tıbbi sekreterlik Veri işleme ve otomasyon hizmetleri 18

17 PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI OLMAYAN HİZMETLER (K.md:4) Malzemeli yemek hazırlama, Araç ve yakıt yükleniciye ait çöp toplama, Personel taşıma, Araç kiralama, Bakın onarım hizmetleri Tıbbi hizmetler Tıbbi görüntüleme Laboratuvar hizmetleri Raporlama hizmetleri Vb. Tebliğin 78.1 maddesinde sayılan hizmetlerin dışında yer alan ve 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde tanımlanan diğer hizmetler ise Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmetler olarak tanımlanır. 19

18 PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET TANIMI (K.İ.G. Tebliği md: 78.3) Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan Ancak, İhale dokümanında yapılan düzenleme ile «Haftalık çalışma saatinin tamamını» idarede geçiren «Personel sayısının belirlendiği» işlerin; *** Personel Çalıştırılmasına Dayalı İş Olarak Kabul Edilmesi İçin *** YM içerisindeki asgari işçilik oranı en az % 70 olması gerekir. (varsa ayni yemek ve yol giderleri dahildir ) RG:29023 (Asgari İşçilik Gideri/YM*100) = %70 Bir hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı olup olmaması; Yaklaşık maliyet hesabı ihale dokümanının hazırlanması, Tekliflerin değerlendirilmesi, Açısından farklı sonuçlar doğurur. 20

19 PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMETLER Teklif Bedel - Asgari işçilik Maliyeti (T md: 78.30) Teklif bedel maliyet bileşenleri a) Asgari İşçilik Maliyeti b) İşçilikle Bağlantılı Ayni Giderler c) Hizmetin Yürütülmesine Yardımcı Unsurlar ç) Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler d) Yüklenici karı Asgari İşçilik Maliyeti: Brüt asgari ücret Brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil), Nakdi yemek ve yol bedeli işçiliğe bağlı diğer ödemeler İşveren sigorta primleri Toplamından oluşur 21

20 İşçilik Hesaplama Modülü (KİGT: ) Kurumca hazırlanan İşçilik Hesaplama Modülü (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilir. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde Tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur. 22

21 Hizmet Alımı İhalelerinde YM (Yön. m. 7-9) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerde yaklaşık maliyet hesaplanması 1) a) Çalıştırılacak personel gideri Giyim bedeli A 2) b) % 4 sözleşme ve genel gideler (a)*0.04 B 3) c) Temizlik malzemesi C 4) d)firma karı %20 [ (a+c)*0.20] D Toplam yaklaşık maliyet (TL) YM=(A+B+C+D) YM= a+c+[(a)*%4]+[(a+c)*%20)] İhale konusu işin yürütülmesi sırasında kullanılacak kıyafetlerin tür, miktar ve özelliklerine ilişkin bilgilere teknik şartnamede yer verilir Yüklenici için öngörülen kar tutarının bu cetvelde gösterilmesi zorunludur. 23

22 PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMETLER ( RG:29116 Yürürlük 4 ay sonra K. No: 6552 md:10) İdareler; PÇD olan hizmet alımlarında aşağıda belirtilen hususlara uyması zorunludur: 1) İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması hâlinde PÇD olan yardımcı işlere ilişkin hizmetler için ihaleye çıkılabilir. (5393 sayılı Belediye Kanununun 67 nci maddesi ile diğer kanunların hizmet alımına ilişkin özel hükümleri saklıdır. ) 2) İdarelerin teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin mevzuatı ile 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası esas alınmak suretiyle, idareye ait bir işyerinde yürütülen asıl işin bir bölümünde idarenin ve işin niteliği gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde hizmet alımı ihalesine çıkılabilir. 3) Danışmanlık hizmet alım ihalelerinde istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması şartı aranmaz. 24

23 PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMETLER (ilan: RG:29116 Yürürlük : ) K. No: 6552 md:11) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerde uygun görüş alınması 4734/62 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında Personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler (Danışmanlık hizmetleri hariç) İhaleye çıkılmadan önce uygun görüş alınması zorunludur. Niteliği gereği sözleşme süresi altı ayı aşmayan işlerde Uygun görüş şartı aranmaz sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvelde yer alan idareler: Maliye Bakanlığından 233 sayılı KHK tabi KİT ler ve bağlı ortaklıkları: Hazine Müsteşarlığından 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu kapsamında bulunan idareler Özelleştirme İdaresi Başkanlığından, uygun görüş alınmalıdır. (I) Sayılı Cetvel :Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri (II) Sayılı Cetvel: Özel Bütçeli İdareler: YÖK, Üniv. Yük.Tek Ens (III) Sayılı Cetvel : Düzenleyici Ve Denetleyici Kurumlar (IV) Sayılı Cetvel: Sosyal Güvenlik Kurumları SGK, Türkiye İş Kurumu 25

24 PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET TANIMI (ilan ve yürürlük RG:29116 K. No: 6552 md:14) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, 4734 saylı Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında olan işlerden; Süreklilik arz eden hizmet alımlarında, Yüklenme süresi üç yıl olup, İşin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu hâllerde Bu süre gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yöneticinin onayıyla kısaltılabilir (5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 28. maddesinde yapılan değişiklikle eklenen fıkra gereğince) 26

25 5 ) Engelli işçi çalıştırılması 4857 /30 KİGT md: 78,28 Tarih: RG:29090 Yürürlük: Tebliğ in inci maddesinde yapılan yeni düzenleme ile; * 4857 sayılı İş Kanunu nun 30 uncu maddesinde belirtilen asgari oranda engelli işçi çalıştırılması zorunlu hale getirilmiştir. * İdareler, İdari Şartaneme de düzenleme yapmak koşulu ile takdiren İş Kanunu nda belirtilen orandan fazla engelli işçi çalıştırabilecektir. * Engelli işçi sayısı, aynı işverenin aynı il sınırları içerindeki diğer işyerlerinde çalışan personel sayısından bağımsız olarak hesaplanacaktır. * İdarece tespit edilen engelli işçi sayısı ile bu işçilerin tabi olacağı ücret grubunun İdari Şartname de belirtilmesi ve bu işçiler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır/satırlar açılması gerekecektir.

26 Hizmet Alımı Yolu İle Taşıt Kiralanması (Yayım ve Yürürlük: RG: 29137) Genel Yönetim kapsamındaki Kamu idareleri Bunlara bağlı döner sermeye işletmeleri (Cuhurbaşkanlığı ve TBMM Genel Sekreterliği hariç) Yakıt hariç sürücülü veya sürücüsüz taşıt kiralayabilir. Sürücü giderleri hariç aylık taşıt kiralama bedeli (KDV hariç diğer giderler dahil) Kasko listesinde yer alan kasko değerinin %2 sini geçemez «Sürücü giderleri dahil yapılan taşıt kiralamaları» Sürücü gideri : Asgari ücretin azami %50 artırımlı tutarını geçemez. Aylık taşıt kiralama bedelini (idareler ve taşıt cinsleri bağlı olarak) %20 ye kadar arttırmaya eksiltmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bu yöntemle temin edilemeyen taşıtlar ile 5018 S. Kanunun (I) ve (II) sayılı cetvelinde bulunan makam ve hizmetler için «satın alma yöntemi tercih edilecektir.» 28

27 Aşırı Düşük Teklifler Y: 60.md; H: 59.md; M:58.md Yapım işlerinde : Aşırı düşük sınır değer Hizmet alımlarında: Sınır Değer/Karsız yaklaşık maliyet (*) Mal alımlarında : Belirlenmiş sınır değer yok(**) (*) Personel çalıştırılmasına dayalı olan veya olmayan hizmetler (**) Teknik Şartname kriterleri daha çok belirleyicidir. 1/5/2011 tarihi ve sonrasında ilanı veya duyurusu yapılan yapım işi ihalelerinde Yapım işleri benzer iş grupları Tebliğinde yer alan iş gruplarında; N sınır değer katsayısı (KİGT maddesine göre tespit edilen sınır değer katsayısı belirtilecektir.) 1) Altyapı (A) İşlerinde :1,20 2) (B E) Grup işlerde:1,00 3) A ve Diğer iş gruplarının birlikte yapıldığı işlerde, YM ağırlık oranına göre 1,00 vey1,20 4) Ara değerler için: (KİGT maddesi uyarınca ilgili Bakanlık tarafından belirlenen sınır değer katsayısı belirtilecektir) N katsayısı uygulaması; (1,00) den küçük, (1,20) den büyük olmamak üzere (N) sınır değer katsayıları belirlenebilir. Ayrıca Bakanlıklar tarafından ön proje üzerinden ihalesi yapılacak olan üst yapı işleri için (0,90) dan küçük, (1,10) dan büyük olmamak kaydıyla farklı katsayılar belirlenmesi de mümkündür. Belirlenen katsayılar, Resmî Gazete de ilan edilir. (DKD: 2013/DK.D-155, RG: /28744 ) 30

28 Aşırı Düşük Teklifler ve Kapsamı (H:59 T:79) Hizmet alımı ihalelerinde; isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarında teklif bileşenlerinden sözleşme ve genel giderler içerisinde değerlendirilecek unsurlar genişletilmiş, % 3 olan SGG - % 4 e çıkarılmıştır. Personel kıyafeti % 4 SGG içine alınmıştır. Kıdem tazminatı % 4 SGG dan çıkarılmıştır. Özel güvenlik mali sorumluluk Sigortası % 4 SGG içine alınmıştır. Özel güvenlik malzeme ve teçhizat % 4 SGG dan çıkarılmıştır. Yönetmelik değişikliği : RG: tarih ve RG: sayısı :29023 Yürürlük:

29 Sınır Değer ve Aşırı Düşük Teklifler (Y:md:60: H:59 (RG: Tarih ) İD.Şrt: 33 Yapım işleri Hizmet alımı ihalelerinde, * Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde, * İhale ilanında ve dokümanında belirtilmesi kaydıyla, *Sınır Değer hesaplanarak aşağıdaki seçeneklerden biri tercih edilerek yapılabilir. 1*) İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 2*) (Mevcut uygulama) Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir 3*) YM < ½ ED olan ihalelere özgü olmak üzere, Teklifi sınır değerin altında olan isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 32

30 Hizmet Alımı İhalelerinde Sınır Değer Tespiti (Teb: mad: 79) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; SD= (Karsız yaklaşık maliyet) SD:YM-KAR Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde Sınır Değer = Yaklaşık maliyet /1,30 SD: YM/1.30 Hizmet Konuları 1) Personel Çalışmasın Dayalı Hizmet 2) Personel Çalışmasına Dayalı Olmayan Hizmet Maliyet Tutarı Kar Oranı (%) Yaklaşık Maliyet Sınır Değer A B C=A+B D=C-B ,00 15% ( ) , ,00 A B C=A+B D=C/1, ,00 15% ( ) , ,38 33

31 Tekliflerin Eşit Olması (H:md:63) Hizmet Alımı İhalelerinde EAEA teklif, Sadece fiyat esasına göre belirlenen ihalelerde (En düşük teklifin birden fazla istekli tarafından verilmesi halinde) a) Vergi matrahının/net satışlar tutarına oranının büyüklüğü, ** a) Mali zararın/net satışlar tutarına oranının büyüklüğü, ** b) İsteklinin ve istekli tarafından söz konusu ihalede tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağının, ihale ilan/davet tarihi itibariyle yüklenimlerinde bulunan ve Kanuna göre sözleşmeye bağlanan hizmet işlerine ait sözleşme tutarları toplamının düşüklüğü, c) İsteklinin korumalı iş yerine sahip olması, ç) Faaliyet süresinin uzunluğu, Bu kriterler, sırayla dikkate alınır. Buna göre, üst sırada belirtilen kritere göre eşitliğin bozulmaması durumunda sonraki kritere başvurulur.

32 Tekliflerin Eşit Olması (H:md:63) Hizmet Alımı İhalelerinde EAEA teklif, (En düşük teklifin birden fazla istekli tarafından verilmesi halinde) a) Vergi matrahının/net satışlar tutarına oranının büyüklüğü, ** a) Mali zararın/net satışlar tutarına oranının büyüklüğü, ** İstekliler Teklifler 2013 Kurumlar Vergisi Matrahı 2013 Net Satışlar Vergi Matrahı /Net Satışlar İstekli 1 (*) , , ,17 0,0262 İstekli , , ,37 0,0214 İstekli , , ,58 0,0096 İstekli , , ,40 0,0070

33 TEMİNATLAR Y:56.md; H:55.md; M:54.md Geçici teminatlar Teklif Bedelinin (TB) :%3 Kesin tem. (SB SD) Sözleşme Bedelinin :%6 Fiyat farkı kesin teminatı Fiyat farkının: %6 * İş artışlarında artan iş tutarının :%6 * *İhale; teklifi SD altında bulunan istekli üzerinde bırakılması halinde Kesin Teminat Tutarı Yaklaşık Maliyet üzerinden alınır * Söz. Bedeli SB< SD ise Kati teminatlar :%9 alınır. Teminatlar: a) Türk parası b) Teminat mektupları c) Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) d) DİBS ler yerine düzenlenen belgeler

34 Kısmı teklif ihalelerde sınır değer ve Teminatlar Y:56.md; H:55.md; Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, (Tek Sözleşme yapılması durumunda) Bütün Kısımlar İçin Sınır Değer (SD) hesaplanacak Kısım/kısımlar Teklif Bedeli <SD Kesin Teminat : %9 Kısım/kısımlar Teklif Bedeli SD Kesin Teminat :%6 Bu tutarların toplamı kadar kesin teminat alınır «FF ödemelerinde ve İş artışlarında %6 (Sözleşme Tas. mad:11)»

35 Kısmı teklif ihalelerde sınır değer ve Teminatlar Y:56.md; H:55.md; Kısımlar YM (TL) 1. Kısım < SD Kısım < SD Kısım > SD Kısım > SD Kısımlar Tekl. Bed. (TL) Kısımlar Sınır Değ Teminat Oranı Teminat Tutarı (TL) ,00% ,00% ,00% ,00% Toplam Ve 4. kısımlarda Kati Teminat =YM*%9 üzerinden (TB< SD) 2. Ve 3. Kısımlarda Kati Teminat = TB*% 6 üzerinden (TB SD) * TB: Teklif Bedeli (Sözleşme Bedeli) **YM: Yaklaşık Maliyet

36 İhale Dokümanının İçeriği Yapım 13.md; Hizmet 12.md; Mal 10.md İhale dokümanında 1. İdari şartname 2. Sözleşme tasarısı, 3. Teknik şartname (yapım işlerinde proje dahil) 4. Gerekli diğer belge ve bilgiler *standart formlar, *birim fiyat tarifleri, *yapım işlerinde analiz formatları, vs. bulunur. Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi doküman satın alanlara doküman kapsamında verilmeyecektir. İhale dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz 40

37 Teknik Şartname Yapım 17.md;Mal 14.md;Hizmet 16.md İhalelerde teknik şartname hazırlanması zorunludur. Teknik şartnamede ihale konusu işin; teknik kriterleri ve özellikleri gösterilir. Teknik kriterler ve özellikler; Verimliliği fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olmalı, Rekabeti engelleyici hususlar içermemeli Fırsat eşitliğini sağlaması zorunludur. TŞ de marka, model, patent, vb tanımlara yer verilemez Ancak, ulusal veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde veya dengi ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir. 41

38 (İhale Konusu: Kent Temizliği Hizmeti) Arazöz Su taşıma kapasitesi: en az 9 ton en çok 12 ton Motor gücü : en az 240 HP en çok 255 HP Vites : Otomatik vitesli Vakumlu Yol Süpürme Aracı Kapasite :en az 6 m³ atık Motor gücü :en az 200 HP en çok 220 HP Direksiyon :Sağ taraftan direksiyonlu, «(yanlış Düzenleme)»» Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu Kapasite :11 m³ Atık Kapasiteli Vites :Otomatik vitesli Motor gücü :en az 180 HP en çok 190 HP «(yanlış Düzenleme)» Çok amaçlı çöm kamyonu (doğru) en az 18 m³ atık kapasiteli Benzer iş : Kamu ve/veya özel sektörde 1) Yüklenici tarafından temin edilen Otomatik vinçli hidrolik sıkıştırmalı çok amaçlı çöp kamyonu ile 2) Yer altı ve yer üstü çöp konteynırlarından çöplerin toplanması ve 3) Yüklenici tarafından temin edilen Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonları ile çöplerin toplanması nakledilmesi «bir bütün olarak aranacaktır.» «(yanlış Düzenleme)» 42

39 İhale Dokümanı hazırlaması ve Temini (Y: 26.md; H: 25.md; M:23.md) Satın alınması 40 MB İdareden bedelsiz görülür e-imza /m- imza Satın alınması M-İmza ile İndirilir. İhale Dokümanı Temini İdareden Satın Alınır. E-İmza ile İndirilir. 44

40 İhale Komisyonu Yapım 20.md; Hizmet 19.md; Mal 17.md İhale yetkilisi ihale ilanı veya ön yeterlik ilanı yada davet tarihini izleyen en geç 3 gün içinde yedek üyelerde dahil olmak üzere ihale komisyonunu oluşturur. İhale komisyonu en az beş kişiden oluşur. Üyelerden en az 2 isi ihale konusu işin uzmanı olacaktır. (Danışmanlıkta mali üye hariç hepsi konu uzman olacak) Bir üyenin muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel olması zorunludur. İhale sürecindeki değerlendirmeleri yapmak üzere oluşturulan ihale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar kurulamaz. 45

41 Komisyon idarenin personelinden oluşturulur. Yeterli sayıda veya nitelikte personel yoksa Kanun kapsamındaki diğer idarelerden üye alınabilir. İhale yetkilisi, ihale komisyonunda görev alamaz. Komisyon üyeleri, Eksiksiz toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalamaz. İhale komisyonu üyeleri İhale Komisyonu Yapım 20.md; Hizmet 19.md; Mal 17.md Muayene ve kabul komisyonunda veya kontrol teşkilatında görev alabilir. Ancak kontrol teşkilatında yer alan görevliler, Muayene ve kabul komisyonunda görev alamazlar. 46

42 Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (4) Görev Ayrılığı İlkesi (15.md) Malî hizmetler biriminde ön malî kontrol görevini yürütenler İhale komisyonunda Muayene ve kabul komisyonunda başkan ve üye olamazlar. Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez. Malî hizmetler biriminde ön malî kontrol görevini yürütenler, onay belgesi ve ekleri ile şartname ve sözleşme tasarılarının hazırlanması, malî karar ve işlemlerin belgelendirilmesi, mal ve hizmetlerin teslim alınması gibi malî karar ve işlemlerin hazırlanması ve uygulanması aşamalarında görevlendirilemezler 47

43 İlan tarihi İhale tarihi Dokümanda değişiklik yapılması İlan süresi 40 ve 25 gün gün olan ihalelerde ilanı takip eden ilk 15 gün içinde Düzeltme ilanı En fazla 20 gün 4734 SK Md:29 İhale tarihinden 10 gün önce Zeyilname ile ihale tarihinin ertelenmesi 4734 SK. Md:55 İhale tarihinden 3 iş günü önce Diğer ihale İlanlarında ilan tarihini takip eden ilk 10 gün içinde Düzeltme ilanı En fazla 20 gün İhale tarihinden 20 gün önce

44 Belgelerin Sunuluş Şekli (Yapım 31.md; Hizmet 31.md; Mal 29.md) * Belgelerin aslı * Aslına uygun noterce onaylanmış örnekleri * İstenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından aslı idarece görülmüştür veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretler sunulabilir. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunludur. Sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile ibraz edilenin aynıdır veya bu anlama gelecek ifade taşıyanlar geçerli kabul edilmez. 55

45 İhaleye Katılım Engelleri ( K: 10,11,17) İhale Dışı Bırakılma Nedenleri (K:10) İhaleye Katılamayacak Olanlar (K:11) Yasak Fiil ve Davranışlar (K:17) 56

46 İhale Dışı Bırakılma Nedenleri (Yapım 52.md; Hizmet 51.md; Mal 50.md K:10 md) İhale dışı bırakılacak olanlar a)iflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alanlar b)iflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunanlar c) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olanlar (*) ç) Kesinleşmiş vergi borcu olanlar (KİGT Md: 17; Vergi borcu> TL) d)ihale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler e)ihale tarihinden önceki 5 yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idarece ispat edilenler (tutanak vs.) 57

47 İhale Dışı Bırakılma Nedenleri (Yapım 52.md; Hizmet 51.md; Mal 50.md K:10 md) f) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olanlar g) İdareler tarafından istenilen bilgi ve belgeleri idareye vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilenler ğ) Kanunun 11 inci md. ne göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılanlar h) Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler,... İhalelere katılamazlar/değerlendirme dışı bırakılırlar... 58

48 İhaleye Katılamayacak Olanlar (Yapım 53.md; Hizmet 52.md; Mal 51.md K:11 md) a) Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan, Örgütlü suçlardan İdare veya mahkeme kararı ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklananlar ( RG:28463) Kendi ülkesi/yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. c)ihaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. ç) İdarenin ihale ile ilgili işlemlerini yürütmekle görevli olanlar. d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10 undan fazlasına sahip olmadıkları A.Ş.ler hariç) f) Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen yabancı ülkelerin isteklileri. 59

49 İhaleye Katılamayacak Olanlar (Yapım 53.md; Hizmet 52.md; Mal 51.md K:11 md) İhale konusu işin danışmanlık hizmetini yapan yükleniciler (bu işin ihalesine katılamazlar ve alt yüklenicisi olamazlar.) İhale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. İhaleyi yapan idare bünyesinde her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar. 60

50 İhaleye Katılamayacak Olanlar (Yapım 53.md; Hizmet 52.md; Mal 51.md K:11 md) İhaleye katılamayacak olduğu halde ihaleye katılanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. (*) Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. İhaleye katılamayacak olanların ihaleye katılması yasak fiil ve davranışlar arasında yer aldığından bu kişilerin yasaklanması da gerekmektedir. (*) RG : idarelerce veya mahkeme kararıyla yasaklananlar (teminatı irat edilir.) Hakkında kamu davası açılanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Ancak teminat iradı ve yasaklama hükümleri uygulanmaz 61

51 Yasak Fiil ve Davranışlar (K:17 md) a)her ne sebeple olursa olsun ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. (Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet) b) ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak. (İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti engellemek) c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek. e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak. ** Yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında Kanunun Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu başlıklı kısmındaki hükümler uygulanır. 62

52 Tekliflerin Geçerlik Süresi Y: 55.md; H: 54.md; M: 53.md; Kanun 32 ve 35.md Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. (ilan ve idari şartname) Bu süre, en fazla ihale dokümanında belirtilen süresi kadar uzatılabilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesinleşen ihale kararı bildirildikten sonra şikayet başvurusu veya dava açılması nedeniyle ihale sürecinin uzaması sonucunda; Teklif geçerlilik süresinin ihale dokümanında öngörülen süre kadar uzatıldığı ve bu sürenin de dolmasına rağmen sözleşmenin imzalanamadığı durumlarda; EAEAT sahibi veya ikinci teklif sahiplerinin kabul etmeleri şartıyla, sözleşme imzalanabilir. 63

53 Aritmetik hata ve yuvarlama (Y: 57.md; H:56.md; M:55.md Teb: 16 md) Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılır. Maliyet Bileşenleri Birimi Miktarı Birim Fiyat ( A)Tutar TL Düz işçi kişi , ,94 Maliyet Bileşenleri Birimi Miktarı Birim Fiyat ( A)Tutar TL İş kalemi 1 ad ,00 İş kalemi 2 kg , ,636 İş kalemi 3 ad ,00 İş kalemi 4 ad , ,384 İş kalemi 5 ton ,00 Toplam A ,02 Maliyet Bileşenleri Birim Miktar Birim Fiyat Hesaplanan Tutar Yuvarlama Kısım I Ad , , ,53 Kısım 2 Ad , , ,32 Kısım 3 Ad , , ,80 Toplam (KDV Hariç) , ,65 64

54 İş deneyim belgeleri Yüklenici iş deneyim belgeleri İş denetleme belgesi İş yönetme belgesi İş bitirme belgesi İş durum belgesi Alt yüklenici iş bitirme belgesi Mezuniyet belgesi Devam eden işlerde İş deneyim belgeleri : *İlk sözleşme bedelinin en az % 80 i oranında denetlenen ya da yönetilen işlerde düzenlenir. *1/5 oranında değerlendirilir. 65

55 İŞ DENEYİM BELGELERİNİN EKAP ÜZERİNDEN DÜZENLENMESİ (RG: Tarih ) Yürürlük *)İş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur. 2*) İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan ihalelerde EKAP a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş İş bitirme belgeleri Asılları 1/7/2015 tarihine kadar belgeyi düzenleyen idareye teslim edilmesi ve EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur 3*) EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş bitirme belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu 1/7/2015 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz. 4*) İlanı veya duyurusu 1/9/2014 tarihinden sonra yapılan ihalelerde, aday veya istekliler tarafından sunulan ve üzerinde «EKAP Kayıt No» bulunan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanması zorunludur. 66

56 Benzer İş Deneyim Belgelerinin İstenmesi Benzer İş Belirleme Konusu Kanun (4734) Maddesi Yapım İşleri Hizmet Alımları Mal Alımları Teklif edilen bedel Yaklaşık maliyet (idarece parasal olarak belirlenir.) Madde :19 ve 21 (b)(c)(f) Madde :20 ve 21 (a)(d(e) Yaklaşık Maliyet Sınırlaması (***) YM< 2*ED YM> 2*ED %50-%100 %50-%80 %25-%50 %10-%40 %50-%100 %50-%80 %25-%50 %10-%40 (*)Yıllara yaygın hizmetlerde % değişir Kabul Koşulları Geçici Kabul (**) Kesin Kabul Kesin Kabul 67

57 İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi İhale Konuları Benzer İş oranı Pilot Ortak (PO) Özel Ortak/ Ortaklar (ÖO) Özel Durumlar Yapım İşleri Hizmet Alımları 80% 20% PO %100 ise ÖO benzer iş: %20 %50 -%100 (YM< 2*ED) veya Benzer olmayan iş:%40 %50 - %80 (YM> 2*ED) 100% %20, %40 %25-%50 70% 30% Tek ÖO her durumda %30, ÖO 70% 10% ikiden fazla ise ÖO'lar her durumda Min %10 Mal Alımları %10-%40 20% PO>ÖO PO %100 ise ÖO belge vermeyebilir. PO'ın belgesi her durumda>öo

58 Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif Yapım 61.md; Hizmet 60.md; Mal 59.md Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Fiyat esasına göre belirlenir. (İd Şart mad 33) Fiyat ile birlikte fiyat dışındaki unsurlara göre belirlenir. Yerli istekliler/yerli malı lehine fiyat avantajı (%15) uygulanabilir. İhale konusu işin özelliğine göre fiyat dışı unsur; işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer, süre gibi unsurlar olarak belirlenebilir. Fiyat dışı unsurlar idari şartnamede açıkça belirtilir. (gerekçeli rapor) * Parasal değerler * Nispi ağırlıklar * Hesaplama yöntemi

59 Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajı Yapım 63.md; Hizmet 62.md; Mal 61.md Yapım ve hizmet alımlarında yerli istekliler lehine, mal alımlarında ise yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı öngörülerek EAEA Teklif belirlenebilir. Yerli istekliler lehine uygulanacak fiyat avantajı, Yabancı isteklilerin teklif ettikleri bedellere/ yerli olmayan mal fiyatına, bu bedeller üzerinden ihale dokümanında belirlenen fiyat avantajı oranı uygulanarak bulunacak tutar eklenmek suretiyle hesaplanır. Konular Yerli istekli Örnek :1 Örnek :2 Örnek :3 Yabancı Yerli Yerli istekli istekli Yabancı istekli istekli Yabancı istekli Teklif bedeli 100 TL 100 TL 100 TL 90 TL 98 TL 90 TL Fiyat avantajı 10% Değerlendirme 100 TL 110 TL 100 TL 99 TL 98 TL 99 TL EAEAT(*) *(1) (2) (2) *(1) *(1) (2)

60 Yerli Malı teklif eden lehine Fiyat Avantajı Mal 61.md ( RG:29090) Kısmı teklife açık olan mal alımlarında Her kısmın aynı kalemi oluşturması durumunda farklı iş kalemlerine farklı oranlarda fiyat avantajı uygulana bilir Yerli malı teklif etmeyen isteklilerin mal fiyatına, teklif edilen bedeller üzerinden ihale dokümanında belirlenen fiyat avantajı oranı uygulanarak bulunacak tutar eklenmek suretiyle hesaplanır. Kurum tarafından her yıl Ocak ayında ilan edilen Orta ve yüksek teknoloji sanayi ürünleri Teklif eden istekliler lehine %15 oranını geçmeyecek fiyat avantajı sağlanması zorunludur Kısımlar Yerli Malı (TL) Yerli Malı Değil F. Avantajı Mukayese Avnatajlı Teklif 1. Kısım A % Avantajlı MAL (Yerli Malı bbel.) Yerli Malı (*) 2. Kısım B % Yerli Olmayan Mal 3. Kısım C Kısım D % Yerli Olmayan Mal % Yerli Malı (*)

61 Fiyat Dışı Unsur Hesabı Sıra No 1 2 (*) 3 4 Fiyat dışı unsurların puan hesaplaması (Puan 1 ) En düşük teklif bedeli / Teklif bedeli * %85 (Puan 2 ) Sunulan belge EN : 1*%5 (Puan 3 ) Sunulan belge ISO :1*%5 (Puan 4 ) Sunulan belge ISO :1*%5 Toplam puan: (Puan 1 )+(Puan 2 )+(Puan 3 )+(Puan 4 ) (*) En yüksek puana sahip teklif EAEA tekliftir İstekliler Verilen teklif tutarı (TL) Fiyat Dışı Unsur Fiyat Dışı Unsur(1) Fiyat Dışı Unsur (2) Fiyat Dışı Unsur (3) (4) Fiyat Teklifi %85 %5, EN %5: ISO %5: ISO (Puan1) En.Düş. Geç. Tek/Teklif bed.*%85 Toplam Puan (Puan2) 1*%5 (Puan 3) 1*%5 (Puan4) 1*%5 100 Müşteri Hizmetleri A. Ş , ,94 Danışma ve Çağrı Ser. Hizmetleri A.Ş , ,00..İletişim Hizmetleri A.Ş , ,07..İletişim Hizmetleri A.Ş , ,31 EN Müşteri İletişim Merkezleri Hizmet Sağlama Gereklilikleri Standardı ISO Müşteri Memnuniyeti Müşteri Şikâyetlerinin Yönetimi Standardı ISO İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardı

62 Hizmet Alımlarında Aşırı Düşük Teklif Sözleşme ve genel giderlerin kapsamı ve oranı Eklenen unsurlar (giyim, silahlı atış eğitim gideri, özel güvenli mali sorumluluk sigortası) Çıkartılan unsurlar (ihbar ve kıdem tazminatı) Engelli işçiler Açıklama yapılması Üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri Kamu tarafından sunulan mal ve hizmet fiyatları Kamu tarafından ilan edilen mal ve hizmet fiyatları Ticaret borsası fiyatları Toptancı hal fiyatları Özel ve münhasır hak sahibi kuruluşların uyguladığı fiyatlar Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin fiyatlar Ortağı olduğu tüzel kişi işletmeden mal çekme ile oluşan emsal bedel 73

63 Yemek Hizmeti Alımlarında Aşırı Düşük Teklif Belge Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere Teknik Şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılır Bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları belirtilir. Ana çiğ girdisi ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdiler anlaşılır Yardımcı girdiler enerji gideri, amortisman temizlik malz. tuz sigorta vb. Bu unsurlar için açıklama sunulması gerekmez Malzemeli yemek alımı ihalelerinde, ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki için üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri kullanılamaz. Ancak nci maddede yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılabilir. 74

64 Yemek Hizmeti Alımlarında Aşırı Düşük Teklif Belge Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli (Ek- H.4) «Ana çiğ girdi» «İşçilik gideri» «Yardımcı gider, diğer giderler» (Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı = AÇİG Koşul : %80 (AÇİG) %95 Açıklamada; 1) Oran belirtmeyen 2)AÇİG oranı %80 den az %95 den çok olan isteklilerin teklifleri reddedilir. Maliyet Bileşenleri Maliyet (TL) Yemek/Ana çiğ girdi maliyeti ,30 Asgari işçilik maliyeti ,25 Sözleşme ve yardımcı giderler maliyeti ,49 Firma karı (%12) 5.395,24 Bölüm Toplamı % ,55 85,16% ,73 14,84% TOPLAM , ,28 100% 75

65 İhale Kararının onayı/iptali İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ihale EAEA teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır Alınan gerekçeli karar ihale yetkilisinin onayına sunulur. 76

66 İhale Kararının Onaylanması Bildirilmesi Y: 67.md; H: 66.md; M: 65.md İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç 5 iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini belirterek iptal eder. İhale yetkilisi tarafından kararın onaylandığı günü izleyen 3 gün içinde, Karar, teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama/uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde 5 gün, diğer hallerde ise 10 gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz. 77

67 Sözleşmeye Davet Yapım 68.md; Hizmet 67.md; Mal 66.md İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçtikten sonra, Ön mali kontrolün yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren; (*) 3 gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen 10 gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. (*)Ön Mali Kontrol: Yapım: 3 milyon TL (**), Mal, Hizmet: 1 Milyon TL (**)Çev ve Şeh. Bak., DSİ, Karayolları Gen Müd. ve YİKOB tarafından yapılan yapım ihalelerde 2 kat olarak uygulanır RG: 29072

68 Sözleşmenin İmzalanması Yapım 69.md; Hizmet 68.md; Mal 67.md İhale üzerinde kalan istekli, sözleşme imzalamaz ise (mücbir sebep halleri dışında) 1- Geçici teminatı gelir kaydedilir. 2- İhalelere katılmaktan yasaklanır. Diğer yasal yükümlülükler yerine getirilir ancak Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında sunulan belgeler taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içeriyor; 1-Geçici teminatı gelir kaydedilir. 2- Ancak hakkında ihalelere katılmaktan yasaklanmazlar. 79

69 EAEA İkinci Teklif Sahibinin Sözleşmeye Davet Edilmesi Yapım 69.md; Hizmet 68.md; Mal 67.md İhale üzerinde kalan istekli ihale tarihinde Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermez ya da sözleşme imzalamaz ise; EAEA ikinci teklif fiyatının, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir. İkinci istekli de sözleşmenin imzalanması koşullarını yerine getirmediği taktirde ilgili yaptırımlar uygulanır ve ihale iptal edilir. 80

70 Teyit işlemleri (RG: /28617) Başvuru veya ihale tarihi itibariyle tüm aday ve istekliler için, K: md: 11 T:31) İhale kararının onayından önce ihale üzerinde kalan istekli ve varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi için, (K: md:40) sözleşmenin imzalanacağı tarihte ise ihale üzerinde kalan istekli için (K:Md:42) ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit ettirilmesi zorunludur. Yasaklılık teyidi yapılırken aday ve isteklilerin kendileri dışında, şahıs şirketi ortakları ve yarıdan fazla hisseye sahip olduğu sermaye şirketi ortakları ile başvuru veya teklifi ya da sözleşmeyi imzalayanların, ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit ettirilecektir, Yasaklılık teyidi sonucunda ihalelere katılmaktan yasaklı olduğu tespit edilenler İhale dışı bırakılacak, geçici teminatı gelir kaydedilecek Kanunun 58 inci maddesi uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklanacak. Hakkında kamu davası açılanların ise teklifi değerlendirme dışı bırakılacak, ancak teminat iradı ve yasaklama hükümleri uygulanmayacaktır 81

71 Yasaklama (RG: /28617) Ortakları hakkında yasaklama kararı bulunan şahıs şirketlerinin ihalelere katılması halinde, yasaklı ortağın hisse oranına bakılmaksızın 4734 sayılı Kanunun 11 ve 17. maddelerine göre işlem tesis edilir Sermaye şirketlerinde ise, hakkında yasaklama kararı bulunan ortağın; sermaye şirketinin yarıdan fazla hissesine sahip olması veya haklarında yasaklama kararı bulunan sermaye şirketi ortaklarının hisseleri toplamının şirketin sermayesinin yarısından fazlasını teşkil etmesi halinde, ihaleye katılan sermaye şirketi hakkında 4734 sayılı Kanunun 11 ve 17. maddelerine göre işlem tesis edilir 82

72 Sözleşme Yapılmasında İdarenin Sorumluluğu Kanun 42/45.md. İdarenin sözleşme yapılmasında yükümlülüğünü yerine getirmez ise istekli, Kanunun sözleşmeye davet maddesinde (42.md) yer alan sürenin bitmesini izleyen günden itibaren; En geç beş (5) gün içinde, on (10) gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu idareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. İhale sonucu, sözleşmenin imzalanmasından sonra en geç 15 gün içerisinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanır (4734/ md:47 ) 83

73 Bu slaytların sunumun yapıldığı tarihten sonra kullanılması durumunda, Mevzuatta yeni değişiklilerin olabileceği hususu göz önünde bulundurularak Sunumun güncel mevzuat ile uyumluluğu kontrol edilmelidir. 100

74 TEŞEKKÜRLER

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME VE KANUN KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALELERE İLİŞKİN İKİNCİL MEVZUATTAKİ ORTAK HÜKÜMLER

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME VE KANUN KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALELERE İLİŞKİN İKİNCİL MEVZUATTAKİ ORTAK HÜKÜMLER 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME VE KANUN KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALELERE İLİŞKİN İKİNCİL MEVZUATTAKİ ORTAK HÜKÜMLER 1 PROGRAMIN KAPSAMI Bu Eğitimin sonunda katılımcıların;

Detaylı

EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İş sahibi idareye ilişkin bilgiler Madde 1-1.1. a) İdarenin

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SATINALMA YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SATINALMA YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- Tanımlar Madde 5- Temel İlkeler AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SATINALMA YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İKİNCİ BÖLÜM Satın

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 13 23 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27297 YÖNETMELİK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

Detaylı

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında)

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) (4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ ŞÖFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: Ankara

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU (Genel Esaslar)

4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU (Genel Esaslar) 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU (Genel Esaslar) 1 GĠRĠġ Kamu İhale Kanunu, satın alma sürecine ilişkin esas ve usulleri belirlerken Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu bu süreç sonunda imzalanacak sözleşmelere

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar Karar Sayısı: 2003/6554 ( 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK DİSKLİ ÖĞÜTÜCÜ İDARİ ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK DİSKLİ ÖĞÜTÜCÜ İDARİ ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK DİSKLİ ÖĞÜTÜCÜ İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İş sahibi idareye ilişkin

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (f) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN ESASLAR

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (f) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN ESASLAR Resmi Gazete Tarihi: 07/10/2012 Sayısı: 28434 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (f) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler 1.1. İş sahibi idarenin;

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN PANELVAN (TARIM) ARAÇ KİRALANMASI HİZMETİ ALIMINDA

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN PANELVAN (TARIM) ARAÇ KİRALANMASI HİZMETİ ALIMINDA 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN PANELVAN (TARIM) ARAÇ KİRALANMASI HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMA VE SERVİS ARACI KİRALAMA HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMA VE SERVİS ARACI KİRALAMA HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMA VE SERVİS ARACI KİRALAMA HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72 BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. 04.03.2009 Tarih ve 27159 Sayılı Resmi Gazete

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. 04.03.2009 Tarih ve 27159 Sayılı Resmi Gazete YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 04.03.2009 Tarih ve 27159 Sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Amaç ve kapsam (1) Bu Yönetmelik,

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

18.6.2005-25849 sayılı Resmi Gazete. Yönetmelik. Kültür ve Turizm Bakanlığından:

18.6.2005-25849 sayılı Resmi Gazete. Yönetmelik. Kültür ve Turizm Bakanlığından: 18.6.2005-25849 sayılı Resmi Gazete Kültür ve Turizm Bakanlığından: Yönetmelik Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri,

Detaylı

: ATATÜRK MAH. HATİCE BEYAZTAŞ CAD. NO:1 62000 TUNCELİ MERKEZ/TUNCELİ. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: ATATÜRK MAH. HATİCE BEYAZTAŞ CAD. NO:1 62000 TUNCELİ MERKEZ/TUNCELİ. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TUNCELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2015-31/12/2017 TARİHLERİ ARASI 36 AY SÜRELİ 1(BİR) ADET ŞOFÖRLÜ BİNEK ARACI(YAKIT HARİÇ) KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ TUNCELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 2013 model ve üstü, en az 4 kapılı, klimalı ve dizel

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

RESMİ GAZETE SAYISI: 25849 RESMİ GAZETE TARİHİ: 18.06.2005 DEĞİŞİKLİK: RESMİ GAZETE SAYISI: 27315 RESMİ GAZETE TARİHİ: 10.08.2009

RESMİ GAZETE SAYISI: 25849 RESMİ GAZETE TARİHİ: 18.06.2005 DEĞİŞİKLİK: RESMİ GAZETE SAYISI: 27315 RESMİ GAZETE TARİHİ: 10.08.2009 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme,

Detaylı