4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDA"

Transkript

1 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDA *MAL ALIMI *HİZMET ALIMI *YAPIM İŞLERİ İHALELERİ (Özel Hükümler) Dr. Nazım YILMAZ Kamu İhale Uzmanı

2 İHALE SÜRECİ İhale işlemler 1) Teknik Şartname Haz. YM maliyetin hesaplanması 2) İhale usulünün tespiti İhale doküm.hazırlanması 3) İhale onayının alınması 4) İhalenin ilana çıkarılması 5)İhale komisyonunun görevlendirilmesi 6)Tekliflerin alınması/ değerlendirilmesi 7)İhalenin sonuçlandırılması 8)sözleşmenin imzalanması 2

3 Eşik EŞİK değerler DEĞERLER 4734 (4734 KİK. Mad. 8) : 8 Alım Konusu Bütçe tertibi Eşik değer 1) *Mal *Hizmet a) Genel Bütçeli İdareler TL b) Diğer İdareler TL 2) *Yapım İşleri c) 4734 kapsamındaki idareler TL 3

4 /a / b EŞİK DEĞERLER ve İlan Koşulları ( ) İhale İlanı ( ) İlan Koşulları (İlan/Ön yeterlik ilan tarihi) İlan Yeri ve sayısı Mal ve Hizmet alımları (13/b-1,2,3) ( Yak.Mal.Eşik değerin altı ) YM < TL < YM < < YM. YM < TL. Madde: : 7 Gün Madde: Madde: 20 Madde: Madde: 20 :14 Gün : 7 Gün :21 Gün : 7 Gün Madde: : 7 Gün En az 2 yerel gazete (YG)+KİB Kamu ihale Bülteni (KİB) + 1YG KİB+1 YG En az 2 YG+KİB Yapım İşleri (13/b-1,2,3) ( Yak.Mal.Eşik değerin altı ) < YM < 1.579,327 Madde: :14 Gün Madde: 20 : 7 Gün KİB+ 1 YG TL < YM Madde: Madde: 20 :21 Gün : 7 Gün KİB+1 YG Yaklaşık Maliyet ED Mal ve Hizmet Alımları Genel Bütçe: 868,486 TL Diğer Bütçe: TL Yapım işleri : TL İlana Elektr. Erişim (40-7=33 Gün) Dokümana Elektr. Erişim (33-5=28 Gün) 40 günlük Davet Süresi 5 gün kıslaır. Madde: 19 Madde: 20 Madde : 21 : 40 Gün : 14 Gün : 25 Gün KİB Küçük alımların toplulaştırılması ile YM eşik değeri aşan ihalelerde «işin yapılacağı birden fazla yerinde ilan yapılabilir.» RG:

5 UYGULANACAK İHALE USULLERİ Açık ihale usulü Belli istekliler arasında ihale usulü Pazarlık usulü ile ihale * Doğrudan Temin ( ihale yöntemi değildir) 5

6 Sözleşme/Teklif Türleri BİRİM FİYAT SÖZLEŞME ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL SÖLEŞME Uygulama projesi yapılamayan ön veya kesin proje üzerinden yapılan yapım Mal ve Hizmet alımı ihalelerinde Her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle yapılan ihalelerde Uygulama projesi bulunan anahtar teslimi götürü bedel ile teklif alınan yapım işleri ihalelerinde KARMA SÖZLEŞME GÖTÜRÜ BEDEL SÖZLEŞME Uygulama projesi bulunan işin kısımları için anahtar teslimi götürü bedel, Ön ve kesin proje bulunan kısımlar için ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle yapılan yapım ihalelerinde Götürü bedel teklif alınan Mal ve Hizmet alımı ihalelerinde MÜNFERİT SÖZLEŞME Çerçeve anlaşmaya dayalı Mal, Hizmet Alımı ve Yapım işleri ihalelerinde

7 Uygulama İlkeleri Kanun 5. md Yapım 4.md; Hizmet 4.md; Mal 4.md Güvenirlik Gizlilik Eşitlik Kamuoyu denetimi Rekabet İhtiyaçların uygun şartlar ve zamanda karşılanması Saydamlık İhalelerde Temel İlkeler Kaynaklar verimli kullanılması 7

8 Uygulama İlkeleri (K: Md:5. MYH: md:4) Mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri Bir arada ihale edilebilmesi için Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olması şarttır. Eşik değerlerin veya parasal limitlerin altında kalmak, Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan hükümlerin uygulanmasından kaçınmak amacıyla, Mal ve Hizmet alımları ile Yapım işleri; kısımlara bölünerek ihale edilemezler Temel İhale Usulleri; * Açık ihale usulü * Belli İstekliler Arasında İhale Usulü *Pazarlık usulü ihale veya *Doğrudan temine Kanunda belirtilen özel hallerde gidilebilir. 8

9 EKAP a Kayıt Zorunluluğu (Y:26: H:25 M:23) (Yürürlük ) EKAP a KAYIT Doküman satın alınabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişileri EKAP a kayıt olmaları zorunludur. Ortak Girişimlerde Ekap a Kayıt Ortak girişimlerde ise yukarıda belirtilen tüzel /gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir. ( Yabancı kişiler hariç) Doküman Alacak Kişiler Adına doküman satına alınacak Tüzel Kişi için Vergi Kimlik No Gerçek kişi için TC. Kimlik No ile doküman satın alınabilecek

10 Bildirim ve Tebligatlar (K :65 md; Y:7. md; H 6.md; Mal 6.md;) Aday, istekli veya istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak; A) EKAP üzerinden (*) B) İmza karşılığı elden yapılır. (*) EKAP üzerinden Elektronik İh. Uyg. Yön. Usulüne göre yapılır Zorunlu nedenlerle belirtilen yöntemlerle yapılmaması halinde C) 4734 S.Kanun 65/(a) bendine yer alan diğer yöntemlere göre, elektronik posta faks yoluyla tebligat İadeli taahhütlü mektupla İmza karşılığı elden yapılabilir. Tebligat İadeli taahhütlü mektupla yapılırsa; * Mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır. Not: 1 * 4734/65 Kanun hükmü; Anayasa M.'nin RG: yayımlanan 2012/179 sayılı kararı ile 7. gün tebliğ hükmü iptal Not: 2 (*) Yönetmelik değişikliği : RG: tarih ve RG: sayısı :29023 Yürürlük tarihi:

11 Bildirim ve Tebligatlar (K :65 md; Y:7. md; H 6.md; Mal 6.md;)

12 Bildirim ve Tebligatlar (K :65 md; Y:7. md; H 6.md; Mal 6.md;) Faksla yapılan bildirimlerde; bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. (Teyit işlemi: tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olmasını ifade eder.) Faksla yapılan bildirimler bildirim tarihini ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir. * Faks ile yapılan bildirimler de idare faksı kullanılır. Tebligatlar/bildirimler; Ortak girişimlerde Pilot ortak veya Koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu OG de Tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde; a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana, b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine, Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda; Elektronik ortam ve faks kullanılamaz. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, Doküman satın almaya ilişkin talepler faksla veya postayla bildirilebilir. Not: 2 (*) Yönetmelik değişikliği : RG: tarih ve RG: sayısı :29023 Yürürlük:

13 Yaklaşık Maliyetin Tespiti (Yön. m. 7-9) Yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde; a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenmiş fiyatlar, rayiçler b) Daha önce idarelerce gerçekleştirilmiş benzer iş fiyatları, rayiçleri c) İlgili odalar veya üniversitelerce, belirlenmiş fiyatlar, rayiçler d) Piyasa araştırması ile alınan fiyatlar/fiyatların ortalaması e)uzman bilirkişi ve ekspertizlerden alınan fiyatlar, f)daha önceki dönemlerde yapılan mal alımı sözleşme bedellerinin güncellenmesi g) İhale konusu işe ilişkin olarak; Bütçe Uygulama Talimatı Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan fiyatlardan KDV veya farklı nitelikteki diğer giderler indirilmek suretiyle bulunan fiyatlar, esas alınır. Fiyat farkı ödenmeyecek durumlarda ; Muhtemel fiyat değişiklikleri de hesaplamada dikkate alınır. 15

14 YAKLAŞIK MALİYETİN GÜNCELLENEMESİ (H:9:Y:11) Yaklaşık Maliyet: Güncelliğini kaybetmesi halinde ilk ilan veya davet tarihine kadar idarece güncellenir. (Y:11) Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinin ihale tarihinde güncelliğini kaybetmesi halinde YM ihale komisyonu tarafından güncellenir. İstekliler tekliflerini ihale tarihinde geçerli olan asgari işçilik fiyatlarını dikkate alarak hazırlamaları gerekir. 16

15 Hizmet Alımı İhaleleri Hizmet alımı ihaleleri niteliği bakımından; *Personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmetler *Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmetler Personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmetlerin ihale edilebilmesi, idare personelinin yeterli nitelik veya sayıda olmaması koşuluna bağlanmıştır. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet ihalelerinde Birim fiyat teklif alınması ve İhale üzerinde bırakılan istekli ile Birim fiyat sözleşme imzalanması zorunludur

16 PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET TANIMI (K.İ.G. Tebliği m. 78.1/2) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler: İhale dokümanında Personel sayısı gösterilecek Personelin çalışma saatlerinin tamamı idare için kullanılacak YM içerisindeki asgari işçilik oranı (aynı yemek yol dahil) en az % 70 olması gerekir RG:29023 Temizlik hizmeti (malzemeli/malzemesiz) Yemek hizmeti (malzemesiz) Özel Güvenlik hizmeti Sayaç okuma açma kesme Hasta ve ziyaretçi yönlendirme Tıbbi sekreterlik Veri işleme ve otomasyon hizmetleri 18

17 PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI OLMAYAN HİZMETLER (K.md:4) Malzemeli yemek hazırlama, Araç ve yakıt yükleniciye ait çöp toplama, Personel taşıma, Araç kiralama, Bakın onarım hizmetleri Tıbbi hizmetler Tıbbi görüntüleme Laboratuvar hizmetleri Raporlama hizmetleri Vb. Tebliğin 78.1 maddesinde sayılan hizmetlerin dışında yer alan ve 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde tanımlanan diğer hizmetler ise Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmetler olarak tanımlanır. 19

18 PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET TANIMI (K.İ.G. Tebliği md: 78.3) Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan Ancak, İhale dokümanında yapılan düzenleme ile «Haftalık çalışma saatinin tamamını» idarede geçiren «Personel sayısının belirlendiği» işlerin; *** Personel Çalıştırılmasına Dayalı İş Olarak Kabul Edilmesi İçin *** YM içerisindeki asgari işçilik oranı en az % 70 olması gerekir. (varsa ayni yemek ve yol giderleri dahildir ) RG:29023 (Asgari İşçilik Gideri/YM*100) = %70 Bir hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı olup olmaması; Yaklaşık maliyet hesabı ihale dokümanının hazırlanması, Tekliflerin değerlendirilmesi, Açısından farklı sonuçlar doğurur. 20

19 PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMETLER Teklif Bedel - Asgari işçilik Maliyeti (T md: 78.30) Teklif bedel maliyet bileşenleri a) Asgari İşçilik Maliyeti b) İşçilikle Bağlantılı Ayni Giderler c) Hizmetin Yürütülmesine Yardımcı Unsurlar ç) Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler d) Yüklenici karı Asgari İşçilik Maliyeti: Brüt asgari ücret Brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil), Nakdi yemek ve yol bedeli işçiliğe bağlı diğer ödemeler İşveren sigorta primleri Toplamından oluşur 21

20 İşçilik Hesaplama Modülü (KİGT: ) Kurumca hazırlanan İşçilik Hesaplama Modülü (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilir. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde Tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur. 22

21 Hizmet Alımı İhalelerinde YM (Yön. m. 7-9) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerde yaklaşık maliyet hesaplanması 1) a) Çalıştırılacak personel gideri Giyim bedeli A 2) b) % 4 sözleşme ve genel gideler (a)*0.04 B 3) c) Temizlik malzemesi C 4) d)firma karı %20 [ (a+c)*0.20] D Toplam yaklaşık maliyet (TL) YM=(A+B+C+D) YM= a+c+[(a)*%4]+[(a+c)*%20)] İhale konusu işin yürütülmesi sırasında kullanılacak kıyafetlerin tür, miktar ve özelliklerine ilişkin bilgilere teknik şartnamede yer verilir Yüklenici için öngörülen kar tutarının bu cetvelde gösterilmesi zorunludur. 23

22 PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMETLER ( RG:29116 Yürürlük 4 ay sonra K. No: 6552 md:10) İdareler; PÇD olan hizmet alımlarında aşağıda belirtilen hususlara uyması zorunludur: 1) İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması hâlinde PÇD olan yardımcı işlere ilişkin hizmetler için ihaleye çıkılabilir. (5393 sayılı Belediye Kanununun 67 nci maddesi ile diğer kanunların hizmet alımına ilişkin özel hükümleri saklıdır. ) 2) İdarelerin teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin mevzuatı ile 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası esas alınmak suretiyle, idareye ait bir işyerinde yürütülen asıl işin bir bölümünde idarenin ve işin niteliği gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde hizmet alımı ihalesine çıkılabilir. 3) Danışmanlık hizmet alım ihalelerinde istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması şartı aranmaz. 24

23 PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMETLER (ilan: RG:29116 Yürürlük : ) K. No: 6552 md:11) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerde uygun görüş alınması 4734/62 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında Personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler (Danışmanlık hizmetleri hariç) İhaleye çıkılmadan önce uygun görüş alınması zorunludur. Niteliği gereği sözleşme süresi altı ayı aşmayan işlerde Uygun görüş şartı aranmaz sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvelde yer alan idareler: Maliye Bakanlığından 233 sayılı KHK tabi KİT ler ve bağlı ortaklıkları: Hazine Müsteşarlığından 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu kapsamında bulunan idareler Özelleştirme İdaresi Başkanlığından, uygun görüş alınmalıdır. (I) Sayılı Cetvel :Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri (II) Sayılı Cetvel: Özel Bütçeli İdareler: YÖK, Üniv. Yük.Tek Ens (III) Sayılı Cetvel : Düzenleyici Ve Denetleyici Kurumlar (IV) Sayılı Cetvel: Sosyal Güvenlik Kurumları SGK, Türkiye İş Kurumu 25

24 PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET TANIMI (ilan ve yürürlük RG:29116 K. No: 6552 md:14) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, 4734 saylı Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında olan işlerden; Süreklilik arz eden hizmet alımlarında, Yüklenme süresi üç yıl olup, İşin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu hâllerde Bu süre gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yöneticinin onayıyla kısaltılabilir (5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 28. maddesinde yapılan değişiklikle eklenen fıkra gereğince) 26

25 5 ) Engelli işçi çalıştırılması 4857 /30 KİGT md: 78,28 Tarih: RG:29090 Yürürlük: Tebliğ in inci maddesinde yapılan yeni düzenleme ile; * 4857 sayılı İş Kanunu nun 30 uncu maddesinde belirtilen asgari oranda engelli işçi çalıştırılması zorunlu hale getirilmiştir. * İdareler, İdari Şartaneme de düzenleme yapmak koşulu ile takdiren İş Kanunu nda belirtilen orandan fazla engelli işçi çalıştırabilecektir. * Engelli işçi sayısı, aynı işverenin aynı il sınırları içerindeki diğer işyerlerinde çalışan personel sayısından bağımsız olarak hesaplanacaktır. * İdarece tespit edilen engelli işçi sayısı ile bu işçilerin tabi olacağı ücret grubunun İdari Şartname de belirtilmesi ve bu işçiler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır/satırlar açılması gerekecektir.

26 Hizmet Alımı Yolu İle Taşıt Kiralanması (Yayım ve Yürürlük: RG: 29137) Genel Yönetim kapsamındaki Kamu idareleri Bunlara bağlı döner sermeye işletmeleri (Cuhurbaşkanlığı ve TBMM Genel Sekreterliği hariç) Yakıt hariç sürücülü veya sürücüsüz taşıt kiralayabilir. Sürücü giderleri hariç aylık taşıt kiralama bedeli (KDV hariç diğer giderler dahil) Kasko listesinde yer alan kasko değerinin %2 sini geçemez «Sürücü giderleri dahil yapılan taşıt kiralamaları» Sürücü gideri : Asgari ücretin azami %50 artırımlı tutarını geçemez. Aylık taşıt kiralama bedelini (idareler ve taşıt cinsleri bağlı olarak) %20 ye kadar arttırmaya eksiltmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bu yöntemle temin edilemeyen taşıtlar ile 5018 S. Kanunun (I) ve (II) sayılı cetvelinde bulunan makam ve hizmetler için «satın alma yöntemi tercih edilecektir.» 28

27 Aşırı Düşük Teklifler Y: 60.md; H: 59.md; M:58.md Yapım işlerinde : Aşırı düşük sınır değer Hizmet alımlarında: Sınır Değer/Karsız yaklaşık maliyet (*) Mal alımlarında : Belirlenmiş sınır değer yok(**) (*) Personel çalıştırılmasına dayalı olan veya olmayan hizmetler (**) Teknik Şartname kriterleri daha çok belirleyicidir. 1/5/2011 tarihi ve sonrasında ilanı veya duyurusu yapılan yapım işi ihalelerinde Yapım işleri benzer iş grupları Tebliğinde yer alan iş gruplarında; N sınır değer katsayısı (KİGT maddesine göre tespit edilen sınır değer katsayısı belirtilecektir.) 1) Altyapı (A) İşlerinde :1,20 2) (B E) Grup işlerde:1,00 3) A ve Diğer iş gruplarının birlikte yapıldığı işlerde, YM ağırlık oranına göre 1,00 vey1,20 4) Ara değerler için: (KİGT maddesi uyarınca ilgili Bakanlık tarafından belirlenen sınır değer katsayısı belirtilecektir) N katsayısı uygulaması; (1,00) den küçük, (1,20) den büyük olmamak üzere (N) sınır değer katsayıları belirlenebilir. Ayrıca Bakanlıklar tarafından ön proje üzerinden ihalesi yapılacak olan üst yapı işleri için (0,90) dan küçük, (1,10) dan büyük olmamak kaydıyla farklı katsayılar belirlenmesi de mümkündür. Belirlenen katsayılar, Resmî Gazete de ilan edilir. (DKD: 2013/DK.D-155, RG: /28744 ) 30

28 Aşırı Düşük Teklifler ve Kapsamı (H:59 T:79) Hizmet alımı ihalelerinde; isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarında teklif bileşenlerinden sözleşme ve genel giderler içerisinde değerlendirilecek unsurlar genişletilmiş, % 3 olan SGG - % 4 e çıkarılmıştır. Personel kıyafeti % 4 SGG içine alınmıştır. Kıdem tazminatı % 4 SGG dan çıkarılmıştır. Özel güvenlik mali sorumluluk Sigortası % 4 SGG içine alınmıştır. Özel güvenlik malzeme ve teçhizat % 4 SGG dan çıkarılmıştır. Yönetmelik değişikliği : RG: tarih ve RG: sayısı :29023 Yürürlük:

29 Sınır Değer ve Aşırı Düşük Teklifler (Y:md:60: H:59 (RG: Tarih ) İD.Şrt: 33 Yapım işleri Hizmet alımı ihalelerinde, * Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde, * İhale ilanında ve dokümanında belirtilmesi kaydıyla, *Sınır Değer hesaplanarak aşağıdaki seçeneklerden biri tercih edilerek yapılabilir. 1*) İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 2*) (Mevcut uygulama) Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir 3*) YM < ½ ED olan ihalelere özgü olmak üzere, Teklifi sınır değerin altında olan isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 32

30 Hizmet Alımı İhalelerinde Sınır Değer Tespiti (Teb: mad: 79) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; SD= (Karsız yaklaşık maliyet) SD:YM-KAR Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde Sınır Değer = Yaklaşık maliyet /1,30 SD: YM/1.30 Hizmet Konuları 1) Personel Çalışmasın Dayalı Hizmet 2) Personel Çalışmasına Dayalı Olmayan Hizmet Maliyet Tutarı Kar Oranı (%) Yaklaşık Maliyet Sınır Değer A B C=A+B D=C-B ,00 15% ( ) , ,00 A B C=A+B D=C/1, ,00 15% ( ) , ,38 33

31 Tekliflerin Eşit Olması (H:md:63) Hizmet Alımı İhalelerinde EAEA teklif, Sadece fiyat esasına göre belirlenen ihalelerde (En düşük teklifin birden fazla istekli tarafından verilmesi halinde) a) Vergi matrahının/net satışlar tutarına oranının büyüklüğü, ** a) Mali zararın/net satışlar tutarına oranının büyüklüğü, ** b) İsteklinin ve istekli tarafından söz konusu ihalede tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağının, ihale ilan/davet tarihi itibariyle yüklenimlerinde bulunan ve Kanuna göre sözleşmeye bağlanan hizmet işlerine ait sözleşme tutarları toplamının düşüklüğü, c) İsteklinin korumalı iş yerine sahip olması, ç) Faaliyet süresinin uzunluğu, Bu kriterler, sırayla dikkate alınır. Buna göre, üst sırada belirtilen kritere göre eşitliğin bozulmaması durumunda sonraki kritere başvurulur.

32 Tekliflerin Eşit Olması (H:md:63) Hizmet Alımı İhalelerinde EAEA teklif, (En düşük teklifin birden fazla istekli tarafından verilmesi halinde) a) Vergi matrahının/net satışlar tutarına oranının büyüklüğü, ** a) Mali zararın/net satışlar tutarına oranının büyüklüğü, ** İstekliler Teklifler 2013 Kurumlar Vergisi Matrahı 2013 Net Satışlar Vergi Matrahı /Net Satışlar İstekli 1 (*) , , ,17 0,0262 İstekli , , ,37 0,0214 İstekli , , ,58 0,0096 İstekli , , ,40 0,0070

33 TEMİNATLAR Y:56.md; H:55.md; M:54.md Geçici teminatlar Teklif Bedelinin (TB) :%3 Kesin tem. (SB SD) Sözleşme Bedelinin :%6 Fiyat farkı kesin teminatı Fiyat farkının: %6 * İş artışlarında artan iş tutarının :%6 * *İhale; teklifi SD altında bulunan istekli üzerinde bırakılması halinde Kesin Teminat Tutarı Yaklaşık Maliyet üzerinden alınır * Söz. Bedeli SB< SD ise Kati teminatlar :%9 alınır. Teminatlar: a) Türk parası b) Teminat mektupları c) Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) d) DİBS ler yerine düzenlenen belgeler

34 Kısmı teklif ihalelerde sınır değer ve Teminatlar Y:56.md; H:55.md; Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, (Tek Sözleşme yapılması durumunda) Bütün Kısımlar İçin Sınır Değer (SD) hesaplanacak Kısım/kısımlar Teklif Bedeli <SD Kesin Teminat : %9 Kısım/kısımlar Teklif Bedeli SD Kesin Teminat :%6 Bu tutarların toplamı kadar kesin teminat alınır «FF ödemelerinde ve İş artışlarında %6 (Sözleşme Tas. mad:11)»

35 Kısmı teklif ihalelerde sınır değer ve Teminatlar Y:56.md; H:55.md; Kısımlar YM (TL) 1. Kısım < SD Kısım < SD Kısım > SD Kısım > SD Kısımlar Tekl. Bed. (TL) Kısımlar Sınır Değ Teminat Oranı Teminat Tutarı (TL) ,00% ,00% ,00% ,00% Toplam Ve 4. kısımlarda Kati Teminat =YM*%9 üzerinden (TB< SD) 2. Ve 3. Kısımlarda Kati Teminat = TB*% 6 üzerinden (TB SD) * TB: Teklif Bedeli (Sözleşme Bedeli) **YM: Yaklaşık Maliyet

36 İhale Dokümanının İçeriği Yapım 13.md; Hizmet 12.md; Mal 10.md İhale dokümanında 1. İdari şartname 2. Sözleşme tasarısı, 3. Teknik şartname (yapım işlerinde proje dahil) 4. Gerekli diğer belge ve bilgiler *standart formlar, *birim fiyat tarifleri, *yapım işlerinde analiz formatları, vs. bulunur. Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi doküman satın alanlara doküman kapsamında verilmeyecektir. İhale dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz 40

37 Teknik Şartname Yapım 17.md;Mal 14.md;Hizmet 16.md İhalelerde teknik şartname hazırlanması zorunludur. Teknik şartnamede ihale konusu işin; teknik kriterleri ve özellikleri gösterilir. Teknik kriterler ve özellikler; Verimliliği fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olmalı, Rekabeti engelleyici hususlar içermemeli Fırsat eşitliğini sağlaması zorunludur. TŞ de marka, model, patent, vb tanımlara yer verilemez Ancak, ulusal veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde veya dengi ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir. 41

38 (İhale Konusu: Kent Temizliği Hizmeti) Arazöz Su taşıma kapasitesi: en az 9 ton en çok 12 ton Motor gücü : en az 240 HP en çok 255 HP Vites : Otomatik vitesli Vakumlu Yol Süpürme Aracı Kapasite :en az 6 m³ atık Motor gücü :en az 200 HP en çok 220 HP Direksiyon :Sağ taraftan direksiyonlu, «(yanlış Düzenleme)»» Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu Kapasite :11 m³ Atık Kapasiteli Vites :Otomatik vitesli Motor gücü :en az 180 HP en çok 190 HP «(yanlış Düzenleme)» Çok amaçlı çöm kamyonu (doğru) en az 18 m³ atık kapasiteli Benzer iş : Kamu ve/veya özel sektörde 1) Yüklenici tarafından temin edilen Otomatik vinçli hidrolik sıkıştırmalı çok amaçlı çöp kamyonu ile 2) Yer altı ve yer üstü çöp konteynırlarından çöplerin toplanması ve 3) Yüklenici tarafından temin edilen Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonları ile çöplerin toplanması nakledilmesi «bir bütün olarak aranacaktır.» «(yanlış Düzenleme)» 42

39 İhale Dokümanı hazırlaması ve Temini (Y: 26.md; H: 25.md; M:23.md) Satın alınması 40 MB İdareden bedelsiz görülür e-imza /m- imza Satın alınması M-İmza ile İndirilir. İhale Dokümanı Temini İdareden Satın Alınır. E-İmza ile İndirilir. 44

40 İhale Komisyonu Yapım 20.md; Hizmet 19.md; Mal 17.md İhale yetkilisi ihale ilanı veya ön yeterlik ilanı yada davet tarihini izleyen en geç 3 gün içinde yedek üyelerde dahil olmak üzere ihale komisyonunu oluşturur. İhale komisyonu en az beş kişiden oluşur. Üyelerden en az 2 isi ihale konusu işin uzmanı olacaktır. (Danışmanlıkta mali üye hariç hepsi konu uzman olacak) Bir üyenin muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel olması zorunludur. İhale sürecindeki değerlendirmeleri yapmak üzere oluşturulan ihale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar kurulamaz. 45

41 Komisyon idarenin personelinden oluşturulur. Yeterli sayıda veya nitelikte personel yoksa Kanun kapsamındaki diğer idarelerden üye alınabilir. İhale yetkilisi, ihale komisyonunda görev alamaz. Komisyon üyeleri, Eksiksiz toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalamaz. İhale komisyonu üyeleri İhale Komisyonu Yapım 20.md; Hizmet 19.md; Mal 17.md Muayene ve kabul komisyonunda veya kontrol teşkilatında görev alabilir. Ancak kontrol teşkilatında yer alan görevliler, Muayene ve kabul komisyonunda görev alamazlar. 46

42 Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (4) Görev Ayrılığı İlkesi (15.md) Malî hizmetler biriminde ön malî kontrol görevini yürütenler İhale komisyonunda Muayene ve kabul komisyonunda başkan ve üye olamazlar. Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez. Malî hizmetler biriminde ön malî kontrol görevini yürütenler, onay belgesi ve ekleri ile şartname ve sözleşme tasarılarının hazırlanması, malî karar ve işlemlerin belgelendirilmesi, mal ve hizmetlerin teslim alınması gibi malî karar ve işlemlerin hazırlanması ve uygulanması aşamalarında görevlendirilemezler 47

43 İlan tarihi İhale tarihi Dokümanda değişiklik yapılması İlan süresi 40 ve 25 gün gün olan ihalelerde ilanı takip eden ilk 15 gün içinde Düzeltme ilanı En fazla 20 gün 4734 SK Md:29 İhale tarihinden 10 gün önce Zeyilname ile ihale tarihinin ertelenmesi 4734 SK. Md:55 İhale tarihinden 3 iş günü önce Diğer ihale İlanlarında ilan tarihini takip eden ilk 10 gün içinde Düzeltme ilanı En fazla 20 gün İhale tarihinden 20 gün önce

44 Belgelerin Sunuluş Şekli (Yapım 31.md; Hizmet 31.md; Mal 29.md) * Belgelerin aslı * Aslına uygun noterce onaylanmış örnekleri * İstenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından aslı idarece görülmüştür veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretler sunulabilir. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunludur. Sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile ibraz edilenin aynıdır veya bu anlama gelecek ifade taşıyanlar geçerli kabul edilmez. 55

45 İhaleye Katılım Engelleri ( K: 10,11,17) İhale Dışı Bırakılma Nedenleri (K:10) İhaleye Katılamayacak Olanlar (K:11) Yasak Fiil ve Davranışlar (K:17) 56

46 İhale Dışı Bırakılma Nedenleri (Yapım 52.md; Hizmet 51.md; Mal 50.md K:10 md) İhale dışı bırakılacak olanlar a)iflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alanlar b)iflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunanlar c) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olanlar (*) ç) Kesinleşmiş vergi borcu olanlar (KİGT Md: 17; Vergi borcu> TL) d)ihale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler e)ihale tarihinden önceki 5 yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idarece ispat edilenler (tutanak vs.) 57

47 İhale Dışı Bırakılma Nedenleri (Yapım 52.md; Hizmet 51.md; Mal 50.md K:10 md) f) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olanlar g) İdareler tarafından istenilen bilgi ve belgeleri idareye vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilenler ğ) Kanunun 11 inci md. ne göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılanlar h) Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler,... İhalelere katılamazlar/değerlendirme dışı bırakılırlar... 58

48 İhaleye Katılamayacak Olanlar (Yapım 53.md; Hizmet 52.md; Mal 51.md K:11 md) a) Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan, Örgütlü suçlardan İdare veya mahkeme kararı ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklananlar ( RG:28463) Kendi ülkesi/yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. c)ihaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. ç) İdarenin ihale ile ilgili işlemlerini yürütmekle görevli olanlar. d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10 undan fazlasına sahip olmadıkları A.Ş.ler hariç) f) Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen yabancı ülkelerin isteklileri. 59

49 İhaleye Katılamayacak Olanlar (Yapım 53.md; Hizmet 52.md; Mal 51.md K:11 md) İhale konusu işin danışmanlık hizmetini yapan yükleniciler (bu işin ihalesine katılamazlar ve alt yüklenicisi olamazlar.) İhale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. İhaleyi yapan idare bünyesinde her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar. 60

50 İhaleye Katılamayacak Olanlar (Yapım 53.md; Hizmet 52.md; Mal 51.md K:11 md) İhaleye katılamayacak olduğu halde ihaleye katılanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. (*) Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. İhaleye katılamayacak olanların ihaleye katılması yasak fiil ve davranışlar arasında yer aldığından bu kişilerin yasaklanması da gerekmektedir. (*) RG : idarelerce veya mahkeme kararıyla yasaklananlar (teminatı irat edilir.) Hakkında kamu davası açılanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Ancak teminat iradı ve yasaklama hükümleri uygulanmaz 61

51 Yasak Fiil ve Davranışlar (K:17 md) a)her ne sebeple olursa olsun ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. (Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet) b) ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak. (İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti engellemek) c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek. e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak. ** Yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında Kanunun Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu başlıklı kısmındaki hükümler uygulanır. 62

52 Tekliflerin Geçerlik Süresi Y: 55.md; H: 54.md; M: 53.md; Kanun 32 ve 35.md Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. (ilan ve idari şartname) Bu süre, en fazla ihale dokümanında belirtilen süresi kadar uzatılabilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesinleşen ihale kararı bildirildikten sonra şikayet başvurusu veya dava açılması nedeniyle ihale sürecinin uzaması sonucunda; Teklif geçerlilik süresinin ihale dokümanında öngörülen süre kadar uzatıldığı ve bu sürenin de dolmasına rağmen sözleşmenin imzalanamadığı durumlarda; EAEAT sahibi veya ikinci teklif sahiplerinin kabul etmeleri şartıyla, sözleşme imzalanabilir. 63

53 Aritmetik hata ve yuvarlama (Y: 57.md; H:56.md; M:55.md Teb: 16 md) Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılır. Maliyet Bileşenleri Birimi Miktarı Birim Fiyat ( A)Tutar TL Düz işçi kişi , ,94 Maliyet Bileşenleri Birimi Miktarı Birim Fiyat ( A)Tutar TL İş kalemi 1 ad ,00 İş kalemi 2 kg , ,636 İş kalemi 3 ad ,00 İş kalemi 4 ad , ,384 İş kalemi 5 ton ,00 Toplam A ,02 Maliyet Bileşenleri Birim Miktar Birim Fiyat Hesaplanan Tutar Yuvarlama Kısım I Ad , , ,53 Kısım 2 Ad , , ,32 Kısım 3 Ad , , ,80 Toplam (KDV Hariç) , ,65 64

54 İş deneyim belgeleri Yüklenici iş deneyim belgeleri İş denetleme belgesi İş yönetme belgesi İş bitirme belgesi İş durum belgesi Alt yüklenici iş bitirme belgesi Mezuniyet belgesi Devam eden işlerde İş deneyim belgeleri : *İlk sözleşme bedelinin en az % 80 i oranında denetlenen ya da yönetilen işlerde düzenlenir. *1/5 oranında değerlendirilir. 65

55 İŞ DENEYİM BELGELERİNİN EKAP ÜZERİNDEN DÜZENLENMESİ (RG: Tarih ) Yürürlük *)İş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur. 2*) İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan ihalelerde EKAP a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş İş bitirme belgeleri Asılları 1/7/2015 tarihine kadar belgeyi düzenleyen idareye teslim edilmesi ve EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur 3*) EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş bitirme belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu 1/7/2015 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz. 4*) İlanı veya duyurusu 1/9/2014 tarihinden sonra yapılan ihalelerde, aday veya istekliler tarafından sunulan ve üzerinde «EKAP Kayıt No» bulunan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanması zorunludur. 66

56 Benzer İş Deneyim Belgelerinin İstenmesi Benzer İş Belirleme Konusu Kanun (4734) Maddesi Yapım İşleri Hizmet Alımları Mal Alımları Teklif edilen bedel Yaklaşık maliyet (idarece parasal olarak belirlenir.) Madde :19 ve 21 (b)(c)(f) Madde :20 ve 21 (a)(d(e) Yaklaşık Maliyet Sınırlaması (***) YM< 2*ED YM> 2*ED %50-%100 %50-%80 %25-%50 %10-%40 %50-%100 %50-%80 %25-%50 %10-%40 (*)Yıllara yaygın hizmetlerde % değişir Kabul Koşulları Geçici Kabul (**) Kesin Kabul Kesin Kabul 67

57 İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi İhale Konuları Benzer İş oranı Pilot Ortak (PO) Özel Ortak/ Ortaklar (ÖO) Özel Durumlar Yapım İşleri Hizmet Alımları 80% 20% PO %100 ise ÖO benzer iş: %20 %50 -%100 (YM< 2*ED) veya Benzer olmayan iş:%40 %50 - %80 (YM> 2*ED) 100% %20, %40 %25-%50 70% 30% Tek ÖO her durumda %30, ÖO 70% 10% ikiden fazla ise ÖO'lar her durumda Min %10 Mal Alımları %10-%40 20% PO>ÖO PO %100 ise ÖO belge vermeyebilir. PO'ın belgesi her durumda>öo

58 Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif Yapım 61.md; Hizmet 60.md; Mal 59.md Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Fiyat esasına göre belirlenir. (İd Şart mad 33) Fiyat ile birlikte fiyat dışındaki unsurlara göre belirlenir. Yerli istekliler/yerli malı lehine fiyat avantajı (%15) uygulanabilir. İhale konusu işin özelliğine göre fiyat dışı unsur; işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer, süre gibi unsurlar olarak belirlenebilir. Fiyat dışı unsurlar idari şartnamede açıkça belirtilir. (gerekçeli rapor) * Parasal değerler * Nispi ağırlıklar * Hesaplama yöntemi

59 Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajı Yapım 63.md; Hizmet 62.md; Mal 61.md Yapım ve hizmet alımlarında yerli istekliler lehine, mal alımlarında ise yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı öngörülerek EAEA Teklif belirlenebilir. Yerli istekliler lehine uygulanacak fiyat avantajı, Yabancı isteklilerin teklif ettikleri bedellere/ yerli olmayan mal fiyatına, bu bedeller üzerinden ihale dokümanında belirlenen fiyat avantajı oranı uygulanarak bulunacak tutar eklenmek suretiyle hesaplanır. Konular Yerli istekli Örnek :1 Örnek :2 Örnek :3 Yabancı Yerli Yerli istekli istekli Yabancı istekli istekli Yabancı istekli Teklif bedeli 100 TL 100 TL 100 TL 90 TL 98 TL 90 TL Fiyat avantajı 10% Değerlendirme 100 TL 110 TL 100 TL 99 TL 98 TL 99 TL EAEAT(*) *(1) (2) (2) *(1) *(1) (2)

60 Yerli Malı teklif eden lehine Fiyat Avantajı Mal 61.md ( RG:29090) Kısmı teklife açık olan mal alımlarında Her kısmın aynı kalemi oluşturması durumunda farklı iş kalemlerine farklı oranlarda fiyat avantajı uygulana bilir Yerli malı teklif etmeyen isteklilerin mal fiyatına, teklif edilen bedeller üzerinden ihale dokümanında belirlenen fiyat avantajı oranı uygulanarak bulunacak tutar eklenmek suretiyle hesaplanır. Kurum tarafından her yıl Ocak ayında ilan edilen Orta ve yüksek teknoloji sanayi ürünleri Teklif eden istekliler lehine %15 oranını geçmeyecek fiyat avantajı sağlanması zorunludur Kısımlar Yerli Malı (TL) Yerli Malı Değil F. Avantajı Mukayese Avnatajlı Teklif 1. Kısım A % Avantajlı MAL (Yerli Malı bbel.) Yerli Malı (*) 2. Kısım B % Yerli Olmayan Mal 3. Kısım C Kısım D % Yerli Olmayan Mal % Yerli Malı (*)

61 Fiyat Dışı Unsur Hesabı Sıra No 1 2 (*) 3 4 Fiyat dışı unsurların puan hesaplaması (Puan 1 ) En düşük teklif bedeli / Teklif bedeli * %85 (Puan 2 ) Sunulan belge EN : 1*%5 (Puan 3 ) Sunulan belge ISO :1*%5 (Puan 4 ) Sunulan belge ISO :1*%5 Toplam puan: (Puan 1 )+(Puan 2 )+(Puan 3 )+(Puan 4 ) (*) En yüksek puana sahip teklif EAEA tekliftir İstekliler Verilen teklif tutarı (TL) Fiyat Dışı Unsur Fiyat Dışı Unsur(1) Fiyat Dışı Unsur (2) Fiyat Dışı Unsur (3) (4) Fiyat Teklifi %85 %5, EN %5: ISO %5: ISO (Puan1) En.Düş. Geç. Tek/Teklif bed.*%85 Toplam Puan (Puan2) 1*%5 (Puan 3) 1*%5 (Puan4) 1*%5 100 Müşteri Hizmetleri A. Ş , ,94 Danışma ve Çağrı Ser. Hizmetleri A.Ş , ,00..İletişim Hizmetleri A.Ş , ,07..İletişim Hizmetleri A.Ş , ,31 EN Müşteri İletişim Merkezleri Hizmet Sağlama Gereklilikleri Standardı ISO Müşteri Memnuniyeti Müşteri Şikâyetlerinin Yönetimi Standardı ISO İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardı

62 Hizmet Alımlarında Aşırı Düşük Teklif Sözleşme ve genel giderlerin kapsamı ve oranı Eklenen unsurlar (giyim, silahlı atış eğitim gideri, özel güvenli mali sorumluluk sigortası) Çıkartılan unsurlar (ihbar ve kıdem tazminatı) Engelli işçiler Açıklama yapılması Üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri Kamu tarafından sunulan mal ve hizmet fiyatları Kamu tarafından ilan edilen mal ve hizmet fiyatları Ticaret borsası fiyatları Toptancı hal fiyatları Özel ve münhasır hak sahibi kuruluşların uyguladığı fiyatlar Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin fiyatlar Ortağı olduğu tüzel kişi işletmeden mal çekme ile oluşan emsal bedel 73

63 Yemek Hizmeti Alımlarında Aşırı Düşük Teklif Belge Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere Teknik Şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılır Bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları belirtilir. Ana çiğ girdisi ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdiler anlaşılır Yardımcı girdiler enerji gideri, amortisman temizlik malz. tuz sigorta vb. Bu unsurlar için açıklama sunulması gerekmez Malzemeli yemek alımı ihalelerinde, ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki için üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri kullanılamaz. Ancak nci maddede yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılabilir. 74

64 Yemek Hizmeti Alımlarında Aşırı Düşük Teklif Belge Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli (Ek- H.4) «Ana çiğ girdi» «İşçilik gideri» «Yardımcı gider, diğer giderler» (Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı = AÇİG Koşul : %80 (AÇİG) %95 Açıklamada; 1) Oran belirtmeyen 2)AÇİG oranı %80 den az %95 den çok olan isteklilerin teklifleri reddedilir. Maliyet Bileşenleri Maliyet (TL) Yemek/Ana çiğ girdi maliyeti ,30 Asgari işçilik maliyeti ,25 Sözleşme ve yardımcı giderler maliyeti ,49 Firma karı (%12) 5.395,24 Bölüm Toplamı % ,55 85,16% ,73 14,84% TOPLAM , ,28 100% 75

65 İhale Kararının onayı/iptali İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ihale EAEA teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır Alınan gerekçeli karar ihale yetkilisinin onayına sunulur. 76

66 İhale Kararının Onaylanması Bildirilmesi Y: 67.md; H: 66.md; M: 65.md İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç 5 iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini belirterek iptal eder. İhale yetkilisi tarafından kararın onaylandığı günü izleyen 3 gün içinde, Karar, teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama/uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde 5 gün, diğer hallerde ise 10 gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz. 77

67 Sözleşmeye Davet Yapım 68.md; Hizmet 67.md; Mal 66.md İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçtikten sonra, Ön mali kontrolün yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren; (*) 3 gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen 10 gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. (*)Ön Mali Kontrol: Yapım: 3 milyon TL (**), Mal, Hizmet: 1 Milyon TL (**)Çev ve Şeh. Bak., DSİ, Karayolları Gen Müd. ve YİKOB tarafından yapılan yapım ihalelerde 2 kat olarak uygulanır RG: 29072

68 Sözleşmenin İmzalanması Yapım 69.md; Hizmet 68.md; Mal 67.md İhale üzerinde kalan istekli, sözleşme imzalamaz ise (mücbir sebep halleri dışında) 1- Geçici teminatı gelir kaydedilir. 2- İhalelere katılmaktan yasaklanır. Diğer yasal yükümlülükler yerine getirilir ancak Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında sunulan belgeler taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içeriyor; 1-Geçici teminatı gelir kaydedilir. 2- Ancak hakkında ihalelere katılmaktan yasaklanmazlar. 79

69 EAEA İkinci Teklif Sahibinin Sözleşmeye Davet Edilmesi Yapım 69.md; Hizmet 68.md; Mal 67.md İhale üzerinde kalan istekli ihale tarihinde Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermez ya da sözleşme imzalamaz ise; EAEA ikinci teklif fiyatının, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir. İkinci istekli de sözleşmenin imzalanması koşullarını yerine getirmediği taktirde ilgili yaptırımlar uygulanır ve ihale iptal edilir. 80

70 Teyit işlemleri (RG: /28617) Başvuru veya ihale tarihi itibariyle tüm aday ve istekliler için, K: md: 11 T:31) İhale kararının onayından önce ihale üzerinde kalan istekli ve varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi için, (K: md:40) sözleşmenin imzalanacağı tarihte ise ihale üzerinde kalan istekli için (K:Md:42) ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit ettirilmesi zorunludur. Yasaklılık teyidi yapılırken aday ve isteklilerin kendileri dışında, şahıs şirketi ortakları ve yarıdan fazla hisseye sahip olduğu sermaye şirketi ortakları ile başvuru veya teklifi ya da sözleşmeyi imzalayanların, ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit ettirilecektir, Yasaklılık teyidi sonucunda ihalelere katılmaktan yasaklı olduğu tespit edilenler İhale dışı bırakılacak, geçici teminatı gelir kaydedilecek Kanunun 58 inci maddesi uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklanacak. Hakkında kamu davası açılanların ise teklifi değerlendirme dışı bırakılacak, ancak teminat iradı ve yasaklama hükümleri uygulanmayacaktır 81

71 Yasaklama (RG: /28617) Ortakları hakkında yasaklama kararı bulunan şahıs şirketlerinin ihalelere katılması halinde, yasaklı ortağın hisse oranına bakılmaksızın 4734 sayılı Kanunun 11 ve 17. maddelerine göre işlem tesis edilir Sermaye şirketlerinde ise, hakkında yasaklama kararı bulunan ortağın; sermaye şirketinin yarıdan fazla hissesine sahip olması veya haklarında yasaklama kararı bulunan sermaye şirketi ortaklarının hisseleri toplamının şirketin sermayesinin yarısından fazlasını teşkil etmesi halinde, ihaleye katılan sermaye şirketi hakkında 4734 sayılı Kanunun 11 ve 17. maddelerine göre işlem tesis edilir 82

72 Sözleşme Yapılmasında İdarenin Sorumluluğu Kanun 42/45.md. İdarenin sözleşme yapılmasında yükümlülüğünü yerine getirmez ise istekli, Kanunun sözleşmeye davet maddesinde (42.md) yer alan sürenin bitmesini izleyen günden itibaren; En geç beş (5) gün içinde, on (10) gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu idareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. İhale sonucu, sözleşmenin imzalanmasından sonra en geç 15 gün içerisinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanır (4734/ md:47 ) 83

73 Bu slaytların sunumun yapıldığı tarihten sonra kullanılması durumunda, Mevzuatta yeni değişiklilerin olabileceği hususu göz önünde bulundurularak Sunumun güncel mevzuat ile uyumluluğu kontrol edilmelidir. 100

74 TEŞEKKÜRLER

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU *MAL ALIMI *HİZMET ALIMI *YAPIM İŞLERİ İHALELERİ İhale süreci Özel Hükümler Dr. Nazım YILMAZ Kamu İhale Uzmanı İHALE SÜRECİ İhale işlem basamakları 1) Teknik Şartname Haz.

Detaylı

7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK

7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK

7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli

Detaylı

Biosidal Ürün Alım Süreci

Biosidal Ürün Alım Süreci Biosidal Ürün Alım Süreci 21.03.2014 Yavuz ATEŞ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Türk İhale Sisteminin Gelişimi 2886 sayılı Kanunun uygulamasında ortaya çıkan problemler, Türkiye deki Kamu ihaleleri alanındaki

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET 1 İhtiyacın Ortaya Çıkması İHALE İŞLEM ADIMLARI 2 Teknik Şartnamenin Hazırlanması

Detaylı

Kamu İhale Mevzuatı; Genel İlkeler ve Ortak Düzenlemeler

Kamu İhale Mevzuatı; Genel İlkeler ve Ortak Düzenlemeler Kamu İhale Mevzuatı; Genel İlkeler ve Ortak Düzenlemeler Dr. Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Çanakkale, 26 Ekim 2016 Kavramsallaştırma İhale Kamu İhalesi; Kamu Alımı; Devletin kamu hizmeti sunma sorumluluğu

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE KAMU İHALE MEVZUATI 2015 YILI HAZİRAN DEĞİŞİKLİKLERİ. Sn. Bahadır KADRON

TÜM YÖNLERİYLE KAMU İHALE MEVZUATI 2015 YILI HAZİRAN DEĞİŞİKLİKLERİ. Sn. Bahadır KADRON TÜM YÖNLERİYLE KAMU İHALE MEVZUATI 2015 YILI HAZİRAN DEĞİŞİKLİKLERİ Sn. Bahadır KADRON Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile yedinci ve dokuzuncu

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Giresun, 13 Haziran 2012 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

YÖNETMELİK. a) İşin niteliğine uygun yapı yaklaşık maliyetlerinden, rayiçlerinden ve birim fiyatlarından sırasıyla;

YÖNETMELİK. a) İşin niteliğine uygun yapı yaklaşık maliyetlerinden, rayiçlerinden ve birim fiyatlarından sırasıyla; 21 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29243 Vakıflar Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 10/9/2008 tarihli ve

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Dr. Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Çanakkale, 26 Ekim 2016 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler YAYIMLANDIĞI GÜN Yürürlüğe Girecektir. MAL

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 16 Mart 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27876 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIK ENDÜSTRİSİ İŞVERENLERİ SENDİKASI HEALTH INDUSTRY EMPLOYERS ASSOCIATION OF TURKEY. İçindekiler

TÜRKİYE SAĞLIK ENDÜSTRİSİ İŞVERENLERİ SENDİKASI HEALTH INDUSTRY EMPLOYERS ASSOCIATION OF TURKEY. İçindekiler İçindekiler 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren ihalelere girebilmek için EKAP a kayıt zorunlu hale geldi. Tebligatlar elektronik olarak EKAP a kayıtlı olduğunuz mail adreslerinize yapılacak. EKAP ta düzenlenmeyen

Detaylı

Hizmet alımı ihalelerinde Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler ne anlama gelmektedir?

Hizmet alımı ihalelerinde Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler ne anlama gelmektedir? Hizmet alımı ihalelerinde Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler ne anlama gelmektedir? Bahattin IŞIK- Sayıştay Uzman Denetçisi (E.Kamu İhale Kurulu Üyesi ve Hizmet Grup

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Uygulama İlkeleri Madde 1-Amaç 15 Madde 2- Kapsam 15 Madde 3- İstisnalar 16 Madde 4-Tanımlar 19 Madde 5- Temel İlkeler 22 Madde 6- İhale Komisyonu

Detaylı

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Mart 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27876 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer

Detaylı

KAMU ĠHALE MEVZUATI. c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

KAMU ĠHALE MEVZUATI. c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. 26- ĠHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU Ġhaleye katılamayacak olanlar Madde 11- Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI 1/5 İhtiyaç sahibi birim tarafından yazılı talep ve ekinde ihtiyaca yönelik(yapım işlerinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili)teknik şartnameler ve maliyeti etkileyen unsurlara ilişkin dokümanlar

Detaylı

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri www.itirazci.com 25.01.2017 Tarihli Değişiklikleri DEĞİŞEN MEVZUAT DEĞİŞEN MADDE YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ MADDENİN DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCEKİ HALİ 30. Madde 25.1.2017 İstenecek belgeler MADDE 30 (1) Ekonomik ve

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

7 Haziran 2014 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELĐK

7 Haziran 2014 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELĐK 7 Haziran 2014 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELĐK Kamu Đhale Kurumundan: ÇERÇEVE ANLAŞMA ĐHALELERĐ UYGULAMA YÖNETMELĐĞĐNDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve

Detaylı

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ. Kamu Harcama Yöntemi

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ. Kamu Harcama Yöntemi T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ Kamu Harcama Yöntemi 1 Kamu harcama yönetim sistemi, kamu kaynaklarının yönetimi ile ilgili kararların nasıl alınacağına

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER MADDE 30 (1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aday veya isteklilerden istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir: a) Yaklaşık

Detaylı

EK-3 (Değişik: 3/7/ R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA

EK-3 (Değişik: 3/7/ R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA EK-3 (Değişik: 3/7/2009 27277 R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA İKN (İhale Kayıt Numarası):. Madde 1- Anlaşmanın tarafları 1,2 1.1. Bu anlaşma, bir tarafta...

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE Sayı : 97342770-934.99-E.1758100 08.08.2016 Konu : Personel Çalıştırılması DAĞITIM YERLERİNE Orman Mühendisleri Odası Başkanlığınca bazı Bölge Müdürlüklerimizde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu 14 Kasım 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete 28467 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı

Detaylı

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 25 Ocak 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29959 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer

Detaylı

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN İHALELERE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Bu Yönetmeliğin 9 uncu Maddesi

Detaylı

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Detaylı

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İhale ve İhale Usulleri Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İHALE NEDİR? İhale, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek

Detaylı

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 16 Ağustos 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29090 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Değişiklik Eski Yeni MADDE 1 4/3/2009

Detaylı

Sayfa 1/10

Sayfa 1/10 Kurumsal Müşteri İlişkileri İK Bize Ulaşın Beni Hatırla Şifremi Unuttum Deneme Kullanımı Yayınlarımız Eğitimlerimiz Abone Olun Çeşitli Bilgiler > MEVZUATTAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER > 2017 Mevzuattaki Son Değisiklikler

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN 1 Mal Alımı Sözleşmelerinde Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar Ve Kesintiler 2 Mal Alımı Sözleşmelerinde

Detaylı

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 1) İdari Şartnamenin 25.3.1.1.maddesinde; Hizmet alımı yoluyla bakım işinde çalışan ilkokul,

Detaylı

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR 1. Tanımlar ve Tasfiye Memurluğu'na

Detaylı

YÖNETMELĐK. şeklinde değiştirilmiştir.

YÖNETMELĐK. şeklinde değiştirilmiştir. 7 Haziran 2014 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELĐK Kamu Đhale Kurumundan: MAL ALIMI ĐHALELERĐ UYGULAMA YÖNETMELĐĞĐNDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci Açık İhale Süreci Teknik Şartnamenin Teknik Şartname Teknik Şartnamenin incelenmesi Ödenek kontrolünün yapılması Ödenek yeterliyse; Ödenek yetersizse; Yaklaşık maliyet değerlendirme formunun düzenlenmesi

Detaylı

40- GEÇĠCĠ TEMĠNAT MEKTUBU KAMU ĠHALE MEVZUATI

40- GEÇĠCĠ TEMĠNAT MEKTUBU KAMU ĠHALE MEVZUATI 40- GEÇĠCĠ TEMĠNAT MEKTUBU KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU Geçici teminat Madde 33- (Değişik: 30/7/2003-4964/20 md.) İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, istekli

Detaylı

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhalelerine Yönelik Başvurular 1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhale Kanununun İdareye Şikâyet Başvurusu başlıklı 55 inci maddesi uyarınca şikâyet başvurusu usulüne uygun olarak

Detaylı

HİZMET ALIMI İHALE MEVZUATI. Dr. Nazım YILMAZ Kamu İhale Uzmanı

HİZMET ALIMI İHALE MEVZUATI. Dr. Nazım YILMAZ Kamu İhale Uzmanı HİZMET ALIMI İHALE MEVZUATI Dr. Nazım YILMAZ Kamu İhale Uzmanı İhale ilanı öncesi işlemler HİZMET ALIMI İHALE SÜRECİ Yaklaşık maliyetin hesaplanması Uygulanacak ihale usulünün tespiti ve İhale dokümanının

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) 1 - İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tüm Yönleriyle Hizmet Alım İhaleleri ve Sözleşme Uygulamaları HİZMET ALIM İHALELERİ VE SÖZLEŞME UYGULAMALARI

İÇİNDEKİLER. Tüm Yönleriyle Hizmet Alım İhaleleri ve Sözleşme Uygulamaları HİZMET ALIM İHALELERİ VE SÖZLEŞME UYGULAMALARI Tüm Yönleriyle Hizmet Alım İhaleleri ve Sözleşme Uygulamaları İÇİNDEKİLER HİZMET ALIM İHALELERİ VE SÖZLEŞME UYGULAMALARI BİRİNCİ BÖLÜM HİZMET ALIM İHALELERİ 1. TANIM, KAPSAM VE GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLER...

Detaylı

BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ

BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE ÖN YETERLİK BAŞVURUSUNA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Resmî Gazete TEBLİĞ KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 25 Ekim 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27035 TEBLİĞ Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 25/7/2005 tarihli ve 25886 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092 HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092 MADDE 1-11/9/2003 tarihli ve 25226 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Hizmet

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 5 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27219 YÖNETMELİK Kapadokya Meslek Yüksekokulundan: KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Şikayet Matbuu şikayet dilekçesi ve varsa ekleri HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Kayıda giriş

Detaylı

FİYAT FARKI HESAPLAMALRI DURSUN AKTAĞ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANI

FİYAT FARKI HESAPLAMALRI DURSUN AKTAĞ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FİYAT FARKI HESAPLAMALRI DURSUN AKTAĞ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre MAL ALIMI İHALELERİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre MAL ALIMI İHALELERİ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre MAL ALIMI İHALELERİ 1 Mal Alımı Nedir? (4734 sk. M.4.) Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları ifade eder. Kit alımı ile birlikte

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/41341 İhale Kayıt Numaralı Özel Koruma ve Güvenlik Alımı İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/41341 İhale Kayıt Numaralı Özel Koruma ve Güvenlik Alımı İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

7 Haziran 2014 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELĐK

7 Haziran 2014 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELĐK 7 Haziran 2014 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELĐK Kamu Đhale Kurumundan: Yapım Đşleri Đhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (7 Haziran 2014 ) MADDE 1 4/3/2009

Detaylı

Biyosidal Ürün Alım Süreci

Biyosidal Ürün Alım Süreci Biyosidal Ürün Alım Süreci 12.11.2015 Yavuz ATEŞ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Biyosidal Ürün Bir veya birden fazla aktif madde içeren, Kullanıma hazır halde satışa sunulmuş, Kimyasal veya biyolojik

Detaylı

MİMARLIK MERKEZİ RESTORASYONU KABA İNŞAAT İŞLERİ İHALESİ ÖN YETERLİLİK İLANI

MİMARLIK MERKEZİ RESTORASYONU KABA İNŞAAT İŞLERİ İHALESİ ÖN YETERLİLİK İLANI MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ MİMARLIK MERKEZİ RESTORASYONU KABA İNŞAAT İŞLERİ İHALESİ ÖN YETERLİLİK İLANI Mimarlar Odası İzmir Şubesi Mimarlık Merkezi Restorasyonu Kaba İnşaat İşlerinin yapılması işi davetiye

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Süperonline İletişim Hizmetleri A.Ş., Yeni

Detaylı

HİZMET ve MAL ALIMI İHALE MEVZUATI

HİZMET ve MAL ALIMI İHALE MEVZUATI HİZMET ve MAL ALIMI İHALE MEVZUATI İhale ilanı öncesi işlemler HİZMET ALIMI İHALE SÜRECİ Yaklaşık maliyetin hesaplanması Uygulanacak ihale usulünün tespiti ve İhale dokümanının hazırlanması ihale onayının

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/26531 İhale Kayıt Numaralı Hizmet Alımı İle 7 İşçi Çalıştırılması İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/26531 İhale Kayıt Numaralı Hizmet Alımı İle 7 İşçi Çalıştırılması İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satınalma Bürosu Mal Alımları Personeli Bağlı Olduğu Pozisyon: Satın Alma Bürosu Mal Alımları Sorumlusu Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU HİZMET ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU HİZMET ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satın Alma Bürosu Hizmet Alımları Sorumlusu Bağlı Olduğu Pozisyon: Şube Müdürü Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657 Sayılı Devlet Memurları

Detaylı

... İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR... xxiii

... İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR... xxiii .... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR... xxiii BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR 1. Kanun un Kapsamı..... 25 1.1. Açıklamalar.. 25 1.2. Kanun a Tabi İdareler.. 25 1.3. Kanun Kapsamındaki İşler.. 33 2. Temel

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G. DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092 MADDE 1-11/9/2003 tarihli ve 25226 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA UYGUN GÖRÜŞ ALINMASI, GÖREVLİLERİN SORUMLULUKLARI İLE YAPTIRIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 6 ŞUBAT 2015 CUMA R.G SAYI: 29259 AMAÇ

Detaylı

5. DOĞRUDAN TEMİN SURETİYLE YAPILACAK ALIMLARDA DÜZENLENECEK ONAY BELGESİ NEDİR?... 4

5. DOĞRUDAN TEMİN SURETİYLE YAPILACAK ALIMLARDA DÜZENLENECEK ONAY BELGESİ NEDİR?... 4 İçindekiler DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI REHBERİ... 3 1. DOĞRUDAN TEMİN USULÜ NEDİR?... 3 2. DOĞRUDAN TEMİN BİR İHALE USULÜ MÜDÜR?... 3 3. DOĞRUDAN TEMİN ALIM SÜRECİ NASIL İŞLER?... 3 4. DOĞRUDAN TEMİNİN GETİRDİĞİ

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satınalma Bürosu Mal Alımları Sorumlusu Bağlı Olduğu Pozisyon: Şube Müdürü Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL SENATO

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL SENATO Unvanı: Satınalma Bürosu Hizmet Alımları Personeli Bağlı Olduğu Pozisyon: Satınalma Bürosu Hizmet Alımları Sorumlusu Vekili: 1. Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: Sayfa No : 1

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

Mal Alımı İhale Mevzuatı

Mal Alımı İhale Mevzuatı KURUM MÜŞAVİRLİĞİ Mal Alımı İhale Mevzuatı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Standart Formlar Tip İdari Şartnameler

Detaylı

44- MESLEKĠ VE TEKNĠK YETERLĠĞE ĠLĠġKĠN BELGELER. (Ġġ BĠTĠRME BELGESĠ) KAMU ĠHALE MEVZUATI

44- MESLEKĠ VE TEKNĠK YETERLĠĞE ĠLĠġKĠN BELGELER. (Ġġ BĠTĠRME BELGESĠ) KAMU ĠHALE MEVZUATI 44- MESLEKĠ VE TEKNĠK YETERLĠĞE ĠLĠġKĠN BELGELER (Ġġ BĠTĠRME BELGESĠ) KAMU ĠHALE MEVZUATI HĠZMET ALIMI ĠHALELERĠ UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ ĠĢ deneyimini gösteren belgeler (DeğiĢik 3/7/2009 27277 R.G. / 2. md.)

Detaylı

57- ĠDARE TARAFINDAN ġġkayet BAġVURUSUNA CEVAP VERĠLMESĠ

57- ĠDARE TARAFINDAN ġġkayet BAġVURUSUNA CEVAP VERĠLMESĠ 57- ĠDARE TARAFINDAN ġġkayet BAġVURUSUNA CEVAP VERĠLMESĠ KAMU ĠHALE MEVZUATI ĠHALELERE YÖNELĠK BAġVURULAR HAKKINDA YÖNETMELĠK Ġdare Tarafından Ġnceleme ġikayet baģvurusu üzerine inceleme MADDE 10 (1) İhalelere

Detaylı

HALK GYO A.Ş. ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI

HALK GYO A.Ş. ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI HALK GYO A.Ş. ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI HALK Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından, aşağıda tapu kaydı bilgileri bulunan gayrimenkul üzerinde, Arsa Satışı Karşılığı

Detaylı

c) Tekliflerin sunulacağı adres : TRT Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 Oran- Çankaya/ ANKARA

c) Tekliflerin sunulacağı adres : TRT Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 Oran- Çankaya/ ANKARA TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN ARAÇLARIN SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ Madde 1- İhalenin Konusu TRT Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına ait olup, ekonomik ömrünü tamamlayan 3 adet Hyundai

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Sıra No Yapılan Düzenleme Eski Düzenleme

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

İHALELERE KARŞI BAŞVURU REHBERİ İÇİNDEKİLER

İHALELERE KARŞI BAŞVURU REHBERİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İHALELERE KARŞI BAŞVURU REHBERİ KISALTMALAR... 13 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER... 14 1.1. İhale süreci nedir?... 14 1.2. Çerçeve anlaşma nedir?... 14 1.3. Münferit sözleşme süreci nedir?...

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

İHALEYİ YAPAN İDARE: Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü, Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No: Kağıthane/İSTANBUL

İHALEYİ YAPAN İDARE: Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü, Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No: Kağıthane/İSTANBUL TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ BAŞVURU SAHİBİ: Referans Zemin

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2016/2145 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2016/2145 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol Ahmet İhsan ŞATIR, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. BAŞVURU SAHİBİ: Seril İnşaat

Detaylı