FİRİŞTEOĞLU, Abdülmecîd İbn- i Firişte İzzeddîn (d.?/?- ö.864/ ) HuruL müellif, mütercim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİRİŞTEOĞLU, Abdülmecîd İbn- i Firişte İzzeddîn (d.?/?- ö.864/1459-60) HuruL müellif, mütercim"

Transkript

1 FİRİŞTEOĞLU, Abdülmecîd İbn- i Firişte İzzeddîn (d.?/?- ö.864/ ) HuruL müellif, mütercim Eserlerinin giriş bölümünde ismini Abdülmecîd İbn-i Firişte İzzeddîn şeklinde vermektedir. Buradaki İbn-i Firişte ibaresinden dolayı da Firişteoğlu olarak anılmaktadır. Sa âdetnâme sinde isminin sonuna eklediği et-tireviyye lafzı (vr. 93a) ise onun Tireli olduğunun en güçlü kanıtıdır. Doğduğu yıl bilinmemektedir. Firişteoğlu nun babasının, Battuta nın 1332 de Anadolu ya gelişinde Birgi de karşılaştığı, Firişte lakabıyla tanınan Kadı İzzeddîn Firişte olması ihtimali güçlüdür (Baktır 1999: 175). İzzeddîn Firişte nin diğer oğlunun adı Abdüllatîf tir. Abdülmecîd nasıl Firişteoğlu lakabıyla tanınmışsa benzeri şekilde kardeşi Abdüllatîf de aynı anlama gelen İbn-i Melek sanıyla meşhurdur. Kendi hattıyla yazdığı 821/1418 tarihli bir eserden hareketle Abdüllatîf in bu tarihten sonra öldüğü kesindir (Baktır 1999: 175). Kütüphane kataloglarında veya bazı eser nüshalarında geçen Abdülmecîd b. Abdüllatîf b. Ferişte ifadesinden ve Firişteoğlu Abdülmecîd in 864/ ta ölmüş olduğu bilgisinden hareketle ikisinin kardeş değil de baba-oğul

2 olabileceği tezi ise şu anda elde bulunan belgelerin yetersizliği ve tenakuzu nedeniyle doğrulanamamıştır. Nitekim Firişteoğlu Abdüllatîf in bir eseri, yukarıdaki ibarenin tam tersi yani Abdüllatîf b. Abdülmecîd b. Feriştehoğlu şeklinde kayda geçmiştir (Lügat-ı Feriştehoğlu, 43 Vatican Library, no. 2983). Dolayısıyla daha somutları ele geçinceye kadar bu çelişkili bilgilere mesafeli yaklaşılmasında fayda vardır. Döneminin meşhur Sünnî âlimlerinden oluşan bir ailenin ferdi olarak Firişteoğlu Abdülmecîd in tahsilinde ailesi dışında kimlerin rol aldığı bilinmemektedir. Ancak onun, Arapça ve Farsçayı ileri derecede bildiği, din ilimlerine Kuran lügati yazacak ve Hurufîlikle ilgili eserleri çevirecek kadar vakıf olduğu ortadadır. Abdülmecîd b. Firişte nin Hurufîlik üzerine bilinen en eski eseri Şevval 833/ Haziran 1429 tarihlidir. Bundan hareketle onun Fazlullâh ın 1394 tarihindeki idamına denk gelen yıllarda veya hemen akabinde Hurufîliğe girdiği söylenebilir. Hoca İshâk Efendi ve ondan naklen son dönem araştırmacıları, Abdülmecîd Firişte nin, Fazlullâh ın halifelerinden Şemseddîn e mensup Bâyezîd isimli birine intisap ettiğini söylemektedirler (Hoca İshâk Efendi 1291: 156; Aksu 1996: 134). Ancak Firişteoğlu Sa âdet-nâme sinde (vr. 91b) bu ilm-i ilâhiyye-i Fazliyye Fârisî dilince idi ki bu bende-i za îf-i Fazl-ı Feyyâz a...mevlânâ Bâyezîd Hazretlerinden irişdi... ve Mevlânâ Bâyezîd Hazretlerine Seyyid Şemseddîn Muhakkik Hazretlerinden irişdi ve onlara Mevlânâ Fazlullâh Hazretlerinden irişdi cümlesiyle tercümesini yaptığı eser(ler)in kendisine ulaşan silsilesini anlatmıştır. Nitekim ardından Mevlânâ Bâyezîd bu bende-i Fazl-ı Feyyâz a pîr ve mürşid olup taklîdât-ı zulmâniyye-i cehliyyeden halâs eyledi" diyerek (vr. 91b) Mevlânâ Bâyezîd in talebesi olduğunu ifade etmiştir. Tercüme-i Hâb-

3 nâme (Firişteoğlu: vr. 92a) isimli eserinde de Seyyid Atâyî isimli bir Hurufî den duyduğu rivayeti anlatır ki bu kişi Tebriz de Fazlullâh ile görüşmüştür. Tüm bunlar Firişteoğlu nun Fazlullâh ın çevresindeki insanlara ne kadar yakın olduğunu göstermektedir. Firişteoğlu nun vefat tarihini Hoca İshâk Efendi 864/ olarak vermektedir (1291: 156). Bunun dışında onun ölümüyle ilgili başka bir bilgi mevcut değildir. Firişteoğlu nun eserleri şunlardır: 1. Işk-nâme: Firişteoğlu nun en önemli eseridir. Şevval 833/ Haziran 1429 de tamamlanan Işk-nâme nin Fazlullâh ın Câvidânnâme sinin tam veya muhtasar bir tercümesi olduğu söylenegelmiştir (Gölpınarlı 1989: 114; Algar 2004: 487; Aksu 1996: 134). Ancak yapılan araştırmalar neticesinde, 32 bölümden oluşan Işk-nâme nin 299 bâbdan oluşan Câvidânnâme nin değil, Fazlullâh ın farklı eserlerinden yapılmış bir toplama tercüme olduğunu belirtmek gerekir (Usluer 2013: 2-7) de İstanbul da Arap harfleriyle neşredilen Işk-nâme, Raşit Tanrıkulu (yty.) ve Nejat Birdoğan (1996) tarafından da Latin harflerine aktarılarak yayımlanmıştır. Eserin akademik tam neşri ise İsmail Arıkoğlu tarafından doktora tezi olarak yapılmıştır (2006). 2. Hidâyet-nâme: Rebiülevvel 838/Ekim-Kasım 1434 tarihinde yazılan Hidâyet-nâme nin Fazlullâh ın Muhabbetnâmesinin çevirisi olduğu tezi gerçeği yansıtmamaktadır. Nitekim eseri yayımlayan Şenödeyici nin (2009: 16) verdiği bilgiye göre Firişteoğlu da Hidâyet-nâme nin giriş bölümünde zât ve sıfât ve ma rifet-i Rabbü l-erbâb hakkındaki bu risâleyi dostlarının talebi üzerine cem ettiğini belirtmiştir.

4 3. Âhiret-nâme: Firişteoğlu nun telifi olan eser, dünya ve ahiretin hakikatı, ehlullâh, ehl-i cennet ve ehl-i cehennemin kim oldukları, ilm-i ledünnî, eşyanın ve insanın kendi hakikatinin bilgisi hakkındadır. Eser, Özer Şenödeyici tarafından neşre hazırlanmıştır. 4. Sa âdet-nâme: Firişteoğlu Safer 826/Ocak 1423 te tamamladığı bu kitabı, kendi ifadesine göre Fazlullâh ın Câvidânnâme, Arş-nâme ve Muhabbet-nâme sinden istihraç ettiği bölümleri Türkçeye çevirerek oluşturmuştur. Esere isim olarak Sa âdet-nâme yi (Firişteoğlu: vr. 92b) seçmesini de bunun ilmüni ve kânununı bilse ve idrâk eylese kendü nefsüni ve hilkatüni bile ve her kimse ki kendü nefsüni ve hilkatüni bile Rabbini bile ve her kimse ki Rabbini bile sa âdet-i ebedî ana bi lfi l hâsıl ola şeklinde açıklamıştır. Usluer ve Karabulut Sa âdetnâme yi neşre hazırlanmıştır. 5. Tercüme-i Risâle-i Hurûf: Firişteoğlu nun üç sayfalık kısa bir tercümesidir. İçinde harflerden hareketle varlığın tanımlaması, harflerin varlıktaki zuhurlarının anlatılmaktadır. Eserin bilinen iki nüshasından biri İBB Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin Türkçe Yazmaları, no: 656, vr. 202a-205a da diğeri de Süleymaniye Kütüphanesi, Nafiz Paşa Kitaplığı, no: 1509, vr. 272b-275b de bulunmaktadır. Bu tercüme Usluer tarafından neşre hazırlanmıştır. 6. Tercüme-i Hâb-nâme: Hâb-nâme, Fazlullâh ın yaptığı rüya tabirlerinin anlatıldığı iki farklı eserin ortak adıdır. Fazlullah ın yaptığı rüya tabirleri birer keramet örneği olduğu için bu metinler aynı zamanda menâkıbnâme olarak da düşünülebilir. Hurufî literatüründe Seyyid İshâk ve Nasrüddîn Hasan Alî b. Mecdüddîn

5 Hasan Nâficî nin de Hâb-nâme leri vardır. Firişteoğlu Seyyid İshâk ın Hâb-nâme sini bazı tasarruflarla tercüme etmiştir (Usluer 2011: ). Tercüme-i Hâb-nâme, Usluer tarafından neşre hazırlanmıştır. 7. Lugat-ı Kânûn-ı İlâhî: Kuran dan seçilen 2300 kelimenin anlamlarının verildiği bir sözlüktür. 854/1450 te yazılan eser yayımlanmıştır (Muhtar 1993). Firişteoğlu nun Türk edebiyatı tarihi bakımından en önemli özelliği, Nesîmî nin mensur Mukaddimetü l-hakâyık ı unutulmamak kaydıyla, Anadolu da Hurufîliği mensur eserlerle Türkçeye aktaran ilk kişi olmasıdır. O, ilk dönem Hurufî metinlerinin, özellikle Hurufîliğin kurucusu Fazlullâh ın eserlerinin pragmatik tercümelerini yaparak Anadolu da Hurufîliğin yayılmasında kilit rol oynamıştır. Bununla doğru orantılı olarak Firişteoğlu, tercüme faaliyetleri açısından da önemli bir isim konumuna gelmiştir. Tüm Hurufîler gibi kendisi de Fazlullâh ın yazdıklarına, bunları ilahî eser gibi kabul ederek yaklaşmış, bu nedenle seçtiği kısımları asıl metne sadık kalarak neredeyse birebir tercüme etmiştir. Dolayısıyla Firişteoğlu nun eserleri, söz konusu özellikleriyle tercüme edebiyatı açısından da incelenmeye değer nitelik taşımaktadır. Kaynakça Aksu, Hüsamettin (1996). Firişteoğlu, Abdülmecid. İslâm Ansiklopedisi. C. 13. İstanbul: TDV Yay

6 Algar, Hamid (2004). Horufism. Encyclopaedia Iranica. C. 12. Cambridge: Encyclopaedia Iranica Foundation Arıkoğlu, İsmail (2006). Firişteoğlu nun Câvidân-nâme Tercümesi: Işk-nâme (İnceleme-Metin). Doktora Tezi. Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Baktır, Mustafa (1999). İbn Melek. İslâm Ansiklopedisi. C. 20. İstanbul: TDV Yay Birdoğan, Nejat (1996). Alevi Kaynakları-1. İstanbul: Çağrı Yay. Firişteoğlu Abdülmecîd. Lügat-ı Feriştehoğlu. Vatican Library. No Firişteoğlu Abdülmecîd. Sa âdet-nâme. Millet Kütüphanesi. Ali Emiri Şer iyye. no vr. 91b-106a. Firişteoğlu Abdülmecîd. Tercüme-i Hâb-nâme. İBB Atatürk Kitaplığı. Osman Ergin Türkçe Yazmaları. no vr. 36b-95b. Firişteoğlu Abdülmecîd. Tercüme-i Risâle-i Hurûf. İBB Atatürk Kitaplığı. Osman Ergin Türkçe Yazmaları. no vr. 202a-205a. Gölpınarlı, Abdulbâki (1989). Hurûfîlik Metinleri Kataloğu. Ankara: TTK Yay. Hoca İshâk Efendi (1291). Kâşifü l-esrâr ve Dâfiu l-eşrâr. İstanbul. Muhtar, Cemal (1993). İki Kur an Sözlüğü. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. Şenödeyici, Özer (2009). Hurufîliği Ön Yargıdan Arındırmak Bağlamında Ferişteoğlu nun Hidayet-nâme sinin Tetkiki ve Neşri. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 1 (3): Tanrıkulu, Raşit (yty.). Câvidân-nâme i Sağîr. Usluer, Fatih (2011). Hurufîlikte Rüya Tabirleri. Millî Folklor 23 (90):

7 Usluer, Fatih (2013). Farsça dan Türkçe ye Hurufî Metin Tercümeleri. Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları - Metnin Halleri: Osmanlı da Telif, Tercüme ve Şerh. Gaziantep. Doç. Dr. FaUh Usluer Madde Yazım Tarihi: Güncelleme Tarihi: Eserlerinden Örnekler Tercüme-i Hâb-nâme den Minhâ takrîr eyledi ki bir gün dahı Hazret-i Sâhib-i Te vîle vardum. Hâbda görmişdüm ki yolda giderken bir eşek sıpası var belümce. Her gâh ki piyâde gitmekden yorulsam ol sıpaya binerin, ol hâlde ki benüm kat â yolum varmaz. Çün kim piyâde olurın yol varurın. Ben bundan gâyet zahmet çekerin. Çün bu hâbı arz eyledüm, Sâhib-i Te vîl azze fadluhû buyurdılar ki bir kenîzek beççe ki satun almışsın, henüz hadd-i bülûğa irişmemişdür. Her gâh ki ana meyl idersin ol ibâ ider ve tazarru ve zârî kılar. Nâçâr elüni çekersin. Ammâ vazîfe oldur ki tâ hadd-i bülûğa irmeyince zahmet virmeyesin didiler. Bînende-i hâb mu terif oldı, kabûl itdi dahı incitmedi. Firişteoğlu Abdülmecîd. Tercüme-i Hâb-nâme. İBB Atatürk Kitaplığı. Osman Ergin Türkçe Yazmaları. no vr. 49b.

8 Işk-nâme den Hazret-i Ehadiyyete hamd itmekden sonra ve resûl hazretine selâm itmekden sonra şöyle ma lûm u mefhûm oldı kim bu ilm-i ledünnîdür Fârisî lisân üzerine idi. Ba dezân Rûm mülkinde Fârisî lisânın bilenler kalîldür, bazı ihvân ehl-i meşrebden ki kad alime küllü ünâsin meşrabehüm şöyle temennâ itdiler ki bu ilm-i ledünniyye-i ilâhiyye ki ilm-i te vîldür, Türkî lisânına tercüme idüp ve dahı vâzıh beyân ola. Ba dezân anlarun der-hâstlarına icâbet idüp fakîr Abdülmecîd ibn Firişte İzzüdd n aslaha l-lâhu şânehû ve ce ale izzehû hayran min ahsenihî bi-lutfihî ve fazlihî. Hazret-i Risâlet hicretinün sekiz yüz otuz üç yılında Şevvâl ayında bu risâleyi yazdı ve bu risâlenün adını Işk-nâme kodı tâ ki meşrebi sâf olanlar bu risâleden azîm menfa atler bulalar. Arıkoğlu, İsmail (2006). Firişteoğlu nun Câvidân-nâme Tercümesi: Işk-nâme (İnceleme-Metin). Doktora Tezi, Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 71. Resimler / Minyatürler Bestelenmiş Eserleri Seslendirilmiş Eserleri Resim ve Minyatür Bulunmamaktadır.

HURÛFÎLİK NEDİR? Hasan Hüseyin BALLI *

HURÛFÎLİK NEDİR? Hasan Hüseyin BALLI * e-makâlât Mezhep Araştırmaları, IV/2 (Güz 2011), ss. 31-48. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com HURÛFÎLİK NEDİR? Hasan Hüseyin BALLI * Özet Fazlullah-ı Hurûfî (ö. 796/1394) tarafından XIV. yüzyılda İran coğrafyasında

Detaylı

Doç. Dr. Şener DEMİREL

Doç. Dr. Şener DEMİREL Doç. Dr. Şener DEMİREL MEVLÂNÂ'NIN MESNEVÎ'SİNİN TÜRKÇE ŞERHLERİ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR ÇALIŞMASI* Bu yazıda Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî'nin dünyaca ünlü eseri Mesnevî'nin Türkçe şerhleri üzerine bir literatür

Detaylı

TAŞKÖPRÎZADE KEMALEDDİN MEHMED VE ŞERH-İ EHADİS-İ ERBAİN ADLI ESERİ TASKOPRIZADE KEMALEDDİN MEHMED AND HIS WORK NAMED COMMENTARY OF THE FORTY HADITH

TAŞKÖPRÎZADE KEMALEDDİN MEHMED VE ŞERH-İ EHADİS-İ ERBAİN ADLI ESERİ TASKOPRIZADE KEMALEDDİN MEHMED AND HIS WORK NAMED COMMENTARY OF THE FORTY HADITH TAŞKÖPRÎZADE KEMALEDDİN MEHMED VE ŞERH-İ EHADİS-İ ERBAİN ADLI ESERİ TASKOPRIZADE KEMALEDDİN MEHMED AND HIS WORK NAMED COMMENTARY OF THE FORTY HADITH Yakup POYRAZ Mustafa Sefa ÇAKIR Öz Taşköprülü Ailesi,

Detaylı

MOLLA CÂMÎ DEN KAYNAKLARDA ZİKREDİLMEYEN BİR TERCÜME: İBRAHİM İBN HIZIR ES-SİROZÎ NİN ALÂ İMÜ N- NÜBÜVVE Sİ

MOLLA CÂMÎ DEN KAYNAKLARDA ZİKREDİLMEYEN BİR TERCÜME: İBRAHİM İBN HIZIR ES-SİROZÎ NİN ALÂ İMÜ N- NÜBÜVVE Sİ Molla Câmî den Kaynaklarda Zikredilmeyen Bir Tercüme: İbrahim İbn Hızır es-sirozî nin Alâ imü n-nübüvve si MOLLA CÂMÎ DEN KAYNAKLARDA ZİKREDİLMEYEN BİR TERCÜME: İBRAHİM İBN HIZIR ES-SİROZÎ NİN ALÂ İMÜ

Detaylı

ESKĠ ANADOLU TÜRKÇESĠ DÖNEMĠNDE TERCÜME EDĠLEN EBU L-LEYS ES-SEMERKANDÎ TEFSĠRĠ NĠN ASIL MÜELLĠFĠ VE TERCÜMEYE VERĠLEN ĠSĠM

ESKĠ ANADOLU TÜRKÇESĠ DÖNEMĠNDE TERCÜME EDĠLEN EBU L-LEYS ES-SEMERKANDÎ TEFSĠRĠ NĠN ASIL MÜELLĠFĠ VE TERCÜMEYE VERĠLEN ĠSĠM ESKĠ ANADOLU TÜRKÇESĠ DÖNEMĠNDE TERCÜME EDĠLEN EBU L-LEYS ES-SEMERKANDÎ TEFSĠRĠ NĠN ASIL MÜELLĠFĠ VE TERCÜMEYE VERĠLEN ĠSĠM İsmail TAŞ Özet Kur an tercümeleri, Türklerin İslam dinini kabul etmesinden sonra

Detaylı

Ebu l-leys Semerkandî Tefsirinin Türkçe Tercümesi Üzerine

Ebu l-leys Semerkandî Tefsirinin Türkçe Tercümesi Üzerine TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 53 Ebu lleys Semerkandî Tefsirinin Türkçe Tercümesi Üzerine On Turkish Translation of Abu llayth alsamarkandi s Qur an Commentary Abdülbaki ÇETİN * ÖZET Ebu lleys essemerkandî

Detaylı

Türkçe Yazma Tabirnameler

Türkçe Yazma Tabirnameler Türkçe Yazma Tabirnameler Dr. Adem Balaban Hëna e Plotë-Bedër Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tiran/ALBANIA abalaban@beder.edu.al Özet Rüya, insanın yaratılmasıyla beraber var olagelen bir

Detaylı

Ahmed Cevdet Paşa nın Tefsir İlmine Katkısı ve Tercüme-i Şerife Adlı Eseri

Ahmed Cevdet Paşa nın Tefsir İlmine Katkısı ve Tercüme-i Şerife Adlı Eseri Ahmed Cevdet Paşa nın Tefsir İlmine Katkısı ve Tercüme-i Şerife Adlı Eseri Emine ARMAĞAN * / Necmettin GÖKKIR ** Öz: Osmanlı da Tanzimat ın ilanının ardından başlatılan reform süreci pek çok alanı olduğu

Detaylı

İbn Bahâeddin in Risâle Alâ Risâle Ali Çelebi Fi d- Deverân Ve r-raks Adli Risalesinin Tahkik, Tercüme Ve Değerlendirilmesi

İbn Bahâeddin in Risâle Alâ Risâle Ali Çelebi Fi d- Deverân Ve r-raks Adli Risalesinin Tahkik, Tercüme Ve Değerlendirilmesi İbn Bahâeddin in Risâle Alâ Risâle Ali Çelebi Fi d- Deverân Ve r-raks Adli Risalesinin Tahkik, Tercüme Ve Değerlendirilmesi Ahmet İNANIR * Özet Risâle alâ risâle Ali Çelebi fi d-deverân ve r-raks adlı

Detaylı

T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3363

T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3363 Yard. Doç. Dr. Mustafa Erdoğan 2011 T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3363 KÜLTÜR ESERLERİ 503 Eser Adı: Bursalı Rahmî Dîvânı Şair: Bursalı Rahmî Hazırlayan: Mustafa

Detaylı

ARTUKOĞULLARINDAN CUMHURİYET E KADAR HARPUTLU MÜELLİFLER Yrd. Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT 1

ARTUKOĞULLARINDAN CUMHURİYET E KADAR HARPUTLU MÜELLİFLER Yrd. Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT 1 Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ 23-25 Mayıs 2013 667 ARTUKOĞULLARINDAN CUMHURİYET E KADAR HARPUTLU MÜELLİFLER Yrd. Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT

Detaylı

MU ÎNÎ NİN MESNEVÎ-İ MURÂDİYYE Sİ. Hazırlayan Prof. Dr. Kemal YAVUZ

MU ÎNÎ NİN MESNEVÎ-İ MURÂDİYYE Sİ. Hazırlayan Prof. Dr. Kemal YAVUZ MU ÎNÎ NİN MESNEVÎ-İ MURÂDİYYE Sİ ŝ Hazırlayan Prof. Dr. Kemal YAVUZ T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3133 KÜLTÜR ESERLERİ 416 ISBN 978-975-17-3349-8 www.kulturturizm.gov.tr

Detaylı

Tarihte Bir Aydın Tarikatı Zeynîler

Tarihte Bir Aydın Tarikatı Zeynîler Tarihte Bir Aydın Tarikatı Zeynîler DOÇ. DR. REŞAT ÖNGÖREN insan yayınları: 381 irfan ve tasavvuf dizisi: 49 birinci baskı: istanbul, ekim 2003 isbn 975-574-374-X tarihte bir aydın tarikatı zeynîler doç.

Detaylı

[Đsmail Güleç, Türk Edebiyatında Cezire-i Mesnevî Şerhleri Osmanlı Araştırmaları: The Journal of Ottoman Studies, XXIV (2004), s. 159 179.

[Đsmail Güleç, Türk Edebiyatında Cezire-i Mesnevî Şerhleri Osmanlı Araştırmaları: The Journal of Ottoman Studies, XXIV (2004), s. 159 179. [Đsmail Güleç, Türk Edebiyatında Cezire-i Mesnevî Şerhleri Osmanlı Araştırmaları: The Journal of Ottoman Studies, XXIV (2004), s. 159 179.] Türk Edebiyatında Cezîre-i Mesnevî şerhleri Dr. Đsmail GÜLEÇ

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖZET... i ABSTRACT...iii ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi KISALTMALAR CETVELİ...viii KAYNAKLAR VE TETKİKLER A.Kaynaklar... 1 a.

İÇİNDEKİLER ÖZET... i ABSTRACT...iii ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi KISALTMALAR CETVELİ...viii KAYNAKLAR VE TETKİKLER A.Kaynaklar... 1 a. v ÖNSÖZ Yöneticilerin halka karşı nasıl hareket edeceği, halka karşı vazifeleri, halkın devlete karşı görevleri kısacası yöneten-yönetilen ilişkisi her dönemde olduğu gibi bugünde üzerinde durulan önemli

Detaylı

AYINTÂBÎ NİN TERCÜME İ TİBYÂN TEFSİRİNİN MUHTEVA VE METOD BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

AYINTÂBÎ NİN TERCÜME İ TİBYÂN TEFSİRİNİN MUHTEVA VE METOD BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AYINTÂBÎ NİN TERCÜME İ TİBYÂN TEFSİRİNİN MUHTEVA VE METOD BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Orhan İYİBİLGİN Öz Tercüme-i Tibyân Tefsiri, Padişah IV. Mehmed in isteği üzerine Tefsîrî Mehmed Efendi lakabıyla

Detaylı

1 ŜaǾleb lebį nin Kitābu Ǿar arāǿisi isi l l-mec mecālis fį ķıśaśi l-enbiyā sının Anadolu Sahasında Yapılmış Çevirileri Emine Yılmaz-Nurettin Demir 1. Arap ve İran Edebiyatında Ķıśaśu l l-enbiy Enbiyā

Detaylı

Kenan ERDOĞAN ** Hasan CANKURT *** ÖZET

Kenan ERDOĞAN ** Hasan CANKURT *** ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 783-816, ANKARA-TURKEY FENÂYÎ EHL-İ CENNET EFENDİ, TECELİYYÂT ADLI ARAPÇA ESERİ VE TECELLİYYÂT A HASAN RIZÂYÎ

Detaylı

19. Yüzyıl İstanbulu nun İlim Merkezlerinden Murad Molla Tekkesi ve Kütüphanesi

19. Yüzyıl İstanbulu nun İlim Merkezlerinden Murad Molla Tekkesi ve Kütüphanesi 19. Yüzyıl İstanbulu nun İlim Merkezlerinden Murad Molla Tekkesi ve Kütüphanesi Hatice Özdil Bitlis Eren Üniversitesi 1. Murad Molla Tekkesi ve Kütüphanesi nin Bânisi Murad Molla Tekkesi ve Kütüphanesi

Detaylı

İLK MATBÛ TÜRKÇE (OSMANLICA) TEFSİR: TİBYÂN TEFSİRİ. İlk Matbû Türkçe (Osmanlıca ) Tefsir: Tibyân Tefsiri

İLK MATBÛ TÜRKÇE (OSMANLICA) TEFSİR: TİBYÂN TEFSİRİ. İlk Matbû Türkçe (Osmanlıca ) Tefsir: Tibyân Tefsiri RECEP ARPA İLK MATBÛ TÜRKÇE (OSMANLICA) TEFSİR: TİBYÂN TEFSİRİ 241 İLK MATBÛ TÜRKÇE (OSMANLICA) TEFSİR: TİBYÂN TEFSİRİ İlk Matbû Türkçe (Osmanlıca ) Tefsir: Tibyân Tefsiri RECEP ARPA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Gaza devrinde Kur ân ı yorumlamak: Fetih öncesi Osmanlı müfessirleri ve tefsir eserleri

Gaza devrinde Kur ân ı yorumlamak: Fetih öncesi Osmanlı müfessirleri ve tefsir eserleri Gaza devrinde Kur ân ı yorumlamak: Fetih öncesi Osmanlı müfessirleri ve tefsir eserleri Ahmet Faruk GÜNEY GirişBu araştırma, İstanbul un fethi öncesi (kuruluş) Osmanlı coğrafyasında, tefsir ilmini, tefsire

Detaylı

SULTÂN VELED VE MA ÂRİF ADLI ESERİ

SULTÂN VELED VE MA ÂRİF ADLI ESERİ , ss. 427-451. KLASİKLERİMİZ - XIX SULTÂN VELED VE MA ÂRİF ADLI ESERİ Hülya KÜÇÜK ** Giriş 1. Sultân Veled, Hayatı ve Eserleri 1.1. Yaşadığı Dönem Sultân Veled in yaşadığı yıllar olan 623/1226-712/1312

Detaylı

Faik ASLAN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Olarak Hazırlanmıştır. Tez Danışmanı Doç. Dr. Metin BOZKUŞ SİVAS

Faik ASLAN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Olarak Hazırlanmıştır. Tez Danışmanı Doç. Dr. Metin BOZKUŞ SİVAS HACI BEKTÂŞ-I VELÎ NİN DÜŞÜNCE DÜNYASI Faik ASLAN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Mezhepler

Detaylı

EDİRNELİ KÂMÎ DÎVÂNI

EDİRNELİ KÂMÎ DÎVÂNI EDİRNELİ KÂMÎ VE DÎVÂNI Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Gülgün Erişen YAZICI 1 ÖZ GEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Dr. Gülgün Yazıcı, Antakya da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Ankara da tamamladı. Ankara Üniversitesi,

Detaylı

FUZULİ NİN LEYLÂ VÜ MECNÛN MESNEVİSİNİN DİBACESİ HAKKINDA BAZI MÜLAHAZALAR

FUZULİ NİN LEYLÂ VÜ MECNÛN MESNEVİSİNİN DİBACESİ HAKKINDA BAZI MÜLAHAZALAR FUZULİ NİN LEYLÂ VÜ MECNÛN MESNEVİSİNİN DİBACESİ HAKKINDA BAZI MÜLAHAZALAR Özet Leylâ vü Mecnûn mesnevisiyle ilgili çalışmalarda, Fuzuli nin bu eseri Mecnun un mecazi aşktan ilahi aşka geçişi düşüncesini

Detaylı

HACI BEKTÂŞ-I VELÎ NİN VİLÂYETNÂMESİ NDEKİ İSLÂM ÖNCESİ VE İSLÂMÎ MOTİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HACI BEKTÂŞ-I VELÎ NİN VİLÂYETNÂMESİ NDEKİ İSLÂM ÖNCESİ VE İSLÂMÎ MOTİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLAHİYAT ANABİLİM DALI İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ BİLİM DALI HACI BEKTÂŞ-I VELÎ NİN VİLÂYETNÂMESİ NDEKİ İSLÂM ÖNCESİ VE İSLÂMÎ MOTİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Giriş I. Çalışmanın Genel Çerçevesi

Giriş I. Çalışmanın Genel Çerçevesi Giriş I. Çalışmanın Genel Çerçevesi A. LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ VE KAYNAKLAR Dâvûd Kayserî, Muhyiddîn İbnü l-arabî nin (ö. 638/1240) düşüncesini tâkip eden Ekberî ekolün en önemli isimlerinden biridir.

Detaylı

1538 TARİHLİ İLK TÜRKÇE TÛTÎ-NÂME ÇEVİRİSİ. İbrahim SONA * THE FIRST TRANSLATION OF TÛTÎ-NÂME WHICH WAS WRITTEN IN 1538

1538 TARİHLİ İLK TÜRKÇE TÛTÎ-NÂME ÇEVİRİSİ. İbrahim SONA * THE FIRST TRANSLATION OF TÛTÎ-NÂME WHICH WAS WRITTEN IN 1538 - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, p. 2299-2311, ANKARA-TURKEY 1538 TARİHLİ İLK TÜRKÇE TÛTÎ-NÂME ÇEVİRİSİ İbrahim SONA *

Detaylı

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 251

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 251 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 251 Avrupa İle Asya Arasında Önemli Bir Geçiş Noktası Gelibolu da Tarîkatlar ve Tekkeler Orders And Dervish Lodges In Gallipoli In The Cross Road Of Europe And Asia Selami

Detaylı

İbn Seb'in, Hayatı, İlmi Kişiliği Ve Eserleri Birgül BOZKURT* Mantık, Bilgi, Metafizik, Hakikat, Varlık, Alem, Allah'a Ulaşma, Vehim.

İbn Seb'in, Hayatı, İlmi Kişiliği Ve Eserleri Birgül BOZKURT* Mantık, Bilgi, Metafizik, Hakikat, Varlık, Alem, Allah'a Ulaşma, Vehim. -C. ü. İ/ah iyat Fakültesi Dergisi XII/2-2008, 347-380 İbn Seb'in, Hayatı, İlmi Kişiliği Ve Eserleri Birgül BOZKURT* Özet Bu çalışmamızın temel amacı, İbn Seb'in'in hayatı, ilmi kişiliği ve e serlerini

Detaylı