İKİNCİ BÖLÜM ELEKTRONİK VERİ DEĞİŞİM SİSTEMİNİN (EDI) DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE UYGULANIŞI VE VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İKİNCİ BÖLÜM ELEKTRONİK VERİ DEĞİŞİM SİSTEMİNİN (EDI) DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE UYGULANIŞI VE VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 67 İKİNCİ BÖLÜM ELEKTRONİK VERİ DEĞİŞİM SİSTEMİNİN (EDI) DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE UYGULANIŞI VE VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

2 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi Verimlilik Ve Verimliliği Değerlendirme Ölçütleri Verimlilik, -genel bir tanımlama olarak- bir üretim ya da hizmet sürecinin belli bir dönem sonunda üretilmiş olan ürün ve hizmetlerle(çıktı) bu üretimi gerçekleştirmek amacıyla kullanılan üretim kaynaklarının (girdi) birbirine oranlanmasıyla elde edilen bir katsayı olarak tanımlanmaktadır. 187 Bu nedenle verimlilik, çeşitli mal ve hizmetlerin üretimindeki kaynakların emek, sermaye, toprak, aramalı, hammadde, enerji, bilgi vb.- etken kullanımı olarak tanımlanabilir. 188 Yüksek verimlilik, aynı miktar kaynakla daha çok üretmek ya da aynı girdi ile daha çok çıktı elde etmektir. Verimlilik = Çıktı / Girdi 189 Verimlilik, ulaşılan sonuçlarla bu sonucu elde etmek için harcanan zaman arasındaki ilişki olarak da tanımlanabilir. Bu tanımlama esas alındığında görülmektedir ki; verimlilik artışının temeli daha çok çalışmak değil, daha akılcı çalışmaktır. Verimlilik ölçümü, çeşitli ekonomik sektörler arasındaki gelir ve yatırım dağılımına etki eden faktörlerin bilinmesine ve karar almada kullanılacak önceliklerin saptanmasına yardımcı olur. 190 Sermaye yoğun sektör ve işletmelerde, verimlilik artışı, iş saati ihtiyacını azaltır ve verimlilik artışı emek girdisi ile değil, ek sabit sermaye yatırımları ile sağlanır. Burada verimlilik, yalnızca sermaye, zaman ve maliyete göre ölçülebilir. 187 Aykut TOP, Verimlilik ve Üretkenlik Üzerine Düşünceler, Öneri Marmara Üniv. Sosyal. Bil. Ens. Hakemli Derg, 17, c:5, Ocak MPM, Verimlilik Yönetimi, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları:476, Ankara, 1992, s Bülent TOKAT- Derya ŞERBETÇİ, İşletmecilik Bilgisi, İstanbul, MPM, a.g.e., s.41

3 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 69 Verimlilik ölçümünde üç düzeyde karşılaştırma yapılmasını içeren farklı yaklaşımlar söz konusudur. i. Mevcut uygulamaların performansı ile, daha önceki uygulamaların performansının karşılaştırılması. ii. Bir birimin, (bir birey, bir iş, bir bölüm, bir süreç vs.) performansı ile diğer bir birimin performansının karşılaştırılması, iii. Cari performans ile hedeflenen performansın karşılaştırılması. Maliyet-Fayda Analizi: Doğrudan para cinsinden ölçülemeyecek fayda ve maliyetleri de hesaba katarak, verili bir projenin faydalarının maliyetlerine oranını belirlemede kullanılan güçlü bir verimlilik artırma tekniğidir. Verimlilik artırma tekniğinin yöneldiği asıl amaç, genel olarak maliyetlerinin azaltılmasıdır. Kalite yolu ile verimliliğin artması; Kalite, gereksinimlere uygunluk olarak tanımlanabilir. Başka bir deyişle kalite, bir hizmetin veya ürünün verili bir gereksinimi karşılayabilme yeteneği ile ilgili vasıf ve kendisine has özelliklerin toplamıdır. 191 Verimlilik, yeni ekonominin koşullarında stratejik öneme sahip bir unsur olarak görülüyor. Çünkü bilgi teknolojilerinin iş verimliliğinde kullanılması çalışmaları, ağ ekonomisinin ortaya çıkışıyla birlikte farklı bir boyut kazandı. Artık web ve bilgi teknolojilerinin bütünleşmesi ile desteklenen elektronik iş yapma uygulamaları sayesinde, şirketler verimliliklerini çok geniş olanaklarla artırabiliyorlar. 192 Bilişim teknolojilerinin verimliliğe katkısı hem sermaye derinleşmesi (capital deepening) hem de toplam faktör verimliliği (TFV) büyümesi olarak gerçekleşir. Sermaye derinleşmesi, işgücü verimliliğinde, çalışan başına daha yüksek seviyede sermayeyle ilişkilendirilebilen değişim olarak tanımlanır. TFV ise sermaye ve 191 Önder ESEN, İşletme Yönetiminde Sistem Yaklaşımı, Alfa Yayınları, 1998, s Özgür KARAGÖZ, Verimlilik Yeni Ekonomide Stratejik Öneme Sahip,

4 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 70 işgücünün bir çıktı elde etmek için birleştirilmesinin verimliliğinde sağlanan iyileşme olarak tanımlanır 193 Verimlilik ölçümü ve analizi bir yandan verimliliğin araştırılması ve geliştirilmesi için temel oluşturmakta, diğer yandan da verimlilik hedeflerine, göreceli olarak başarım düzeyine ilişkin bilgi ve veri besleme için bir baz oluşturmaktadır. 194 Bilgi ve İletişim teknolojilerinin verimliliğinin değerlendirilmesinde ise; mevcut sistemin nispi verimliliği ve yeterliliğinin araştırılması esastır. Bilişim sistemlerinin verimliliğinin değerlemesinde kullanılabilecek üç önemli ölçüt belirlenmiştir. 195 Bu ölçütler; i. Maliyet Verimliliği Ölçütü ii. Zaman Verimliliği Ölçütü, iii. Kalite Verimliliği Ölçütüdür Maliyet Verimliliği Ölçütü Maliyet verimliliğinin ölçülmesinde iki farklı yaklaşım söz konusu olabilir. Bunların ilkinde önerilen yeni sisteme ilişkin maliyet, belirli bir periyoda göre belirlenir. Bu durumda ulaşılan toplam değer, maliyet hakkında en önemli kaynaktır. İkinci yaklaşımda ise, her bir kaydın işlenmesine ilişkin birim maliyetler bulunur. Her kaydın birim maliyetleri belirlenirken genel giderler ve demirbaş (makine, teçhizat, yan hizmetler ve kırtasiye vb.) maliyetleri de dikkate alınmalıdır. Böylelikle belirlenen periyot veya kayıt maliyetleri daha önceki sistem maliyetleri ile karşılaştırılarak, bilişim sisteminin verimliliği değerlendirilmesine çalışılabilir. 193 Gaye ESLEN, E-Ekonomi Nedir?, 0017/01-e-ekonomi_nedir.doc 194 Meral AŞKINOĞLU, İnsan Kaynaklarını Verimliliğe Yönlendirme Aracı Olarak Motivasyon, Üniversite Kitapevi, İstanbul, 1996, s ESEN Önder, a.g.e., s.95

5 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi Zaman Verimliliği Ölçütü Bir bilişim sistemi için zaman verimliliği ölçütü oldukça önemli bir değerleme öğesidir. Böyle bir ölçütün hesaplanmasının temel amacı Zamanın en kısa miktarında" en düşük maliyette en fazla değerin sağlanmasıdır 196 Örneğin bir satın alma talebinin ortaya çıkıp satın alma bölümüne iletilmesinden satın alma emrinin gönderilmesi ve bir kopyasının dosyaya girmesi arasındaki süre, zaman verimliliğinin bir ölçütü olarak kullanılabilir. Analist, raporların zamanında üretilip üretilmediğini araştırmak üzere, yeteri kadar kaydın bilgi işlem sürecinde ortalama ne kadar sürede işlendiğini araştırır. Çeşitli işleme kayıtları tiplerini temsil eden örnek kütleye ilişkin olarak yapılan araştırma sonucunda raporların zamanında üretilip üretilmediği veya ne kadarlık bir süre avantajı ile rapor üretiminin gerçekleştiği yönünde karar verilebilir Kalite Verimliliği Ölçütü Kalite; kaynakların verimli kullanımını sağlayan, ürün ve hizmetlere kullanım uygunluğunu kazandıran, müşteri gereksinimlerine uygun üretim ve hizmet anlayışını egemen kılan ve böylece işletmelerin kamusal sorumluluklarını da olumlu olarak gerçekleştirmelerine olanak sağlayan bir performans boyutudur. 197 Kalite verimliliğinin ölçülmesi diğerleri arasında belki de en güç olanıdır. Bilgi sistemi bu yolla belirlendiğinde, hangi bilginin gelişmeye elverişli olduğunu veya hangi bilginin hatalara neden olduğunu belirlemek amacıyla gereksinim vardır. Ancak ne yazık ki böyle bir araştırmanın sonuçları çoğu kez mükemmel, iyi, kabul edilebilir veya zayıf gibi subjektif deyimlerle ifade edilmek zorundadır. Bu deyimler aynı zamanda mevcut sistemin kalitesini de belirlemeye yardımcı olurlar Türker SUSMUŞ-Özgür ESKİ, Zamana Dayalı Rekabetin Maliyet ve Verimlik Üzerine Etkisi 197 Özlem İpekgil DOĞAN, Kalite Uygulamalarının İşletmelerin Rekabet Gücü Üzerine Etkisi, DEÜ. Sos. Bil. Dergisi, Cilt 2, sayı 1, Ocak Şubat Mart, 2000, s Türker SUSMUŞ, a.g.e.

6 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi Elektronik Veri Değişim (EDI) Sistemi Özel ve Kamu sektör kuruluşları gerek kurum için gerekse kurumlar arasındaki iktisadi ilişkilerinde veri (bilgi) alışının en verimli şekilde iletimini hedeflemektedirler. Bu amaçla kurumlar arası bilgi iletimini sağlayan elektronik veri değişimi sistemi en çok kullanılan yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır Elektronik Veri Değişim (EDI) Sisteminin Genel Tanıtımı EDI, Elektronik Ticaret kavramının merkezi kısmını oluşturur. Elektronik Ticaret, ticari bilginin kağıt kullanmadan değişimi şeklinde tanımlanır. 199 EDI ilk olarak 20 yıl kadar önce taşımacılık endüstrisinde geliştirilmiştir. Amerikan taşımacılık endüstrisi kendi sektöründeki standartları tanımlamak için 1968 yılında Taşımacılık Veri Koordinasyon Komitesi'ni (TDCC-Transportation Data Coordinating Committee) kurmuştur. Komite bilgisayardan bilgisayara iletişim için 45 işlem kümesini (transaction sets) içeren ilk EDI standartları kümesini ortaya koymuştur. EDI standartları deniz, motor, hava ve demiryolunu da içeren taşımacılık nakil araçları ile komisyoncular, müşteriler,nakliyeciler ve bankacılar gibi mal ve hizmet sağlayıcılar arasında elektronik işlemlerin gerçekleştirilmesi için kullanılmıştır. 200 Elektronik Veri Değişim (EDI) Sistemi; aralarında ticari ilişki bulunan birden fazla kuruluşun, insan faktörü olmaksızın bilgisayar ağları aracılığıyla parasal işlemler dışında kalan belge ve bilgi değişimini sağlayan bir sistem olarak tanımlanabilir. 201 EDI kamu ve özel sektör kuruluşlarının etkin ve güvenilir biçimde iletişim kurmaları ihtiyacından doğmuş olup, modern bilgi teknolojilerinin araçlarından yararlanmaktadır. 199 Elektronik Veri Alışverişi, 200 A.g.e. 201 FIPSP(Federal İnformation Processing Standards Publication), Electronic Data İnterchange (EDI), 161-2, 04,1996,

7 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 73 EDI, firma-firma arası elektronik ticaretin en eski ve en gelişmiş şekillerinden biri olarak, 1970 lerin başından beri kullanılmasına rağmen, elektronik ticaretin ve Internetin gelişimi ile yenileştirilmiştir. 202 EDI ile iki firma, önceden belirlenmiş bir mesaj formatı, bu formata yerleştirilecek veri ve bu veriyi anlamlı bir dile çeviren bir sözdizim (syntax) ile bilgisayarlar arasında bilgi değişimi yapabilir. Mesajlar veya işlem setleri, bir dizi standart iş dokümanı ile ilgilidir. Örneğin bir EDI mesajı bir alım siparişi veya müşteri faturası olabilir. EDI, bilgi transferi ve ödemeler gibi ticari işlemlerde önemli bir gerekliliktir. 203 Aşağıda, bir dokümanın EDI mesaj formatıyla formatlanmış şekline örnek verilmiştir. Bu yolla veri anlamsız bir işlem seti haline dönüşmüştür. UNB+UNOB: :01:MFGB-PO+PARTNER ID:ZZ : ORDERS UNH+1+ORDERS:S:93A:UN BGM+221+P1M24987E+9 DTM+4:980101:101 RFF+CT: RFF+CR:1 NAD+SE+8049P::92++ACMEINC UNZ Herbir segment üç harflik tanımlayıcılarla önden birleştirilmiştir. Mesela tarih segmenti DTM ile birleştirilmiştir. 204 Şirketler birbirleriyle elektronik yollarla doğrudan haberleşebilirken, bu işlemi daha da basit bir hale getirmek için Katma Değerli Ağlar (VANs-Value Added Networks) adı verilen aracı ağlar tesis edilmiştir. VAN, ticari ortaklar arasında Ersoy Zeynep, Elektronik Ticaret ve...,a.g.e. 204 Benoit MARCHAL, Electronic Data İnterchange on The Internet,

8 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 74 elektronik mesajların transferi için bir postahane gibi çalışır. VAN aynı zamanda elektronik mesajları saklar. 205 EDI için her iki ticari ortağın bilgisayarında da veriyi EDI ye ve EDI den çevirecek bir yazılım ve bir haberleşme hattı (doğrudan hat, Katma Değerli Network- VAN, Internet) olması gerekir. 206 Şekil 2.1: Alıcı ve Satıcı Arasındaki EDI İletişim Standardı Kaynak: Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI) Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kullanılan standartların koordinasyonu ve onaylanmasından sorumlu olan kuruluştur. Bu enstitünün denetimi altında çalışan Yetkili Standartlar Komiteleri (ASCs-Accredited Standards Committess) adı verilen organizasyonlar ulusal standartları belirlemek, yazıya geçirmek ve onaylandıktan sonra yayınlamak imtiyazına sahiptir. 207 EDI standartlarını geliştirmekten sorumlu ASC'ye X12 adı verilmiştir. ASC X12 organizasyonu üyelik işlerini, standartların geliştirilmesi ve idamesini, yayınları ve 205 Elektronik Veri Alışverişi, 206 Zeynep ERSOY, Elektronik ticaret ve...,a.g.e. 207 The Basics of Electronic Commerce and Electronic Data İnterchange, 22,05,2002

9 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 75 ANSI ile iletişim gibi işleri yürütmesi için Veri Alışverişi Standartları Birliği (DISA- Data Interchange Standarts Association, Inc.)adında kar amacı gütmeyen bir şirket kurmuştur. Taşımacılık Veri Koordinasyon Komitesi (TDCC) tarafından geliştirilen ilk EDI standartları ASC X12 komitesi tarafından geliştirilen ANSI X12 standartları için temel oluşturmuştur. Yönetim, Ticaret ve Taşımacılık için EDI (EDIFACT-EDI for Administration, Commerce and Trasport) adında ikinci bir EDI standartları kümesi Birleşmiş Milletler tarafından desteklenmiştir. EDIFACT standartı Avrupa ve Asya endüstrileri tarafından büyük oranda benimsenmiştir. Gerçekte EDI, Avrupa ticaretinde öylesine yaygın bir şekilde kullanılmaktadır ki, Avrupa ticaret pazarıyla rekabet etmek isteyen veya bu pazara girmek isteyen her şirket EDI'yi kullanma gerekliliğini duymaktadır. Birleşik Devletler şirketlerinin global düzeyde rekabet edebilmeleri için, 1997 yılının başından itibaren ANSI X12 standartları kademeli olarak kendini EDIFACT standartlarına göre ayarlamayı kabul etmiştir. 208 Yukarıda bahsedilen Elektronik Veri Değişimi kapsamındaki mesajlar Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen UN/EDIFACT standartları kullanılarak gönderilecektir. Bu standart kapsamında çeşitli kuruluşlar tarafından kullanılmak üzere mesajlar yayınlanmaktadır. Kuruluşlar veri alışverişlerinde bu standartları kullanan yazılımlar ile kendi verilerini standart mesajlara dönüştürerek, çeşitli iletişim ortamlarından veri transferlerini yapmaktadır. Bu transferlerde kullanılan iletişim protokolleri, ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) tarafından onaylanan ve tanınan X25, X400 gibi protokollerdir. Fiziksel bağlantılarda ise kiralık hatlar,turpak veya Dial-Up bağlantılar tercih edilmektedir. 209 EDI uygulamaları da, bazı alt yazılımlarla yapılır. Kapalı ağ üzerinde iki işletme arasında, güvenli postane hizmeti gören bir servis sunucu vardır. Bir işletmeden diğerine gönderilen EDI mesajı önce bu servis sunucusuna gelir. Servis sunucusu, mesajı alıcı işletmenin posta kutusuna yerleştirir ve alıcıya mesajı alması gerektiğini bildirir. Alıcı mesajı kendi posta kutusundan aldığında, hem 208 Elektronik Veri Alışverişi, 209

10 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 76 alıcıya hem de mesajı gönderene geri bildirimle bunu bildirir. Kapalı ağdaki her işletme ancak kendi posta kutusuna erişebilir. Servis sunucu, mesajın iletimini de başından sonuna izler. Böylelikle veri iletimi güvenli bir şekilde sağlanmış olur. Alıcı ve gönderen tarafında ise, işletmelerin kullandığı uygulama yazılımları ile uyumlu bir EDI mesajlama ve EDI mesaj yollama alt yazılımları bulunur. Daha açık bir ifade ile, örneğin fatura bilgilerinin girildiği muhasebe yazılımından fatura verileri, otomatik olarak bu yazılım aracılığı ile EDI mesajına dönüştürülür ve gönderilmeye hazır hale getirilir. 210 Bir uygulama programının çıktılarını EDI standardına dönüştürmek, ve EDI standardındaki verileri alıp uygulama programının kabul edebileceği girdi şekline getirebilmek için gereken yazılımlara genel olarak EDI yazılımları denir. EDI yazılımı başlıca üç bölümde incelenebilir i. Biçimlendirme: Bu işlem ile EDI ile gönderilecek yada alınacak verilerin standarda dönüştürülmesi için gereken dönüştürme tabloları hazırlanmaktadır. EDI nın ilk kuruluşunda yapılmaktadır. ii. Dönüştürme: EDI ile gönderilen yada alınan verilerin standart biçimde uygulama programının istediği biçime dönüştürülmesi sağlanır. Dönüştürme işlemi; her iletişim sonrasında, EDI yazılımı tarafından, kullanıcıya görünmeden gerçekleştirilir. iii. İletişim: Gerçekte EDI yazılımının bir parçası olmayan iletişim yordamları, EDI yazılımının verdiği olanaklar ve desteklediği yöntemler çerçevesinde kullanılır. EDI yazılımları var olan hemen her tür iletişim standartlarını desteklemektedir A.g.e. 211 SİGURA Jack-KESİKTAŞ Hüseyin İ.Halil-SELEN Bengi, Dökümanların Elektronik Aktarımında Gelişmiş Bir Sistem Olarak EDI: Teknik, Uygulama ve Hukuksal Açılardan, Gümrük Dergisi, Haziran 1999, Sayı:28

11 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi EDI'nin Bileşenleri ve Maliyeti Elektronik veri değişim sistemi birlikte kullanılan çeşitli yazılımları gerektirmektedir. Bu yazılımların maliyetleri uygulama alanının büyüklüğüne ve yapılacak işin niteliğine göre değişmektedir EDI nın Bileşenleri EDI teknolojisi için birkaç çeşit yazılım ve donanım gereksinimi vardır. Bu yazılımlar ve gerektirdiği donanımlar aşağıda verilmiştir. EDI çeviri ve adresleme yazılımı : Üç çeşit çeviri paketi vardır. Kişisel PC'ler için olanı en düşük maliyetli seçenektir ve tek başına kullanılabilir. İkinci seçenek ise ek bir yazılımla gelen bütünleşik yazılım paketleridir. Sonuncu ve en pahalı seçenek ise çeşitli donanım platformlarına (PC, minibilgisayarlar, ve mainframler) seçenekler ve bağlantılar sunan EDI gateway/server yazılımlarıdır. İletişim yazılımı : Çoğu çeviri yazılım paketi gerekli iletişim yazılımını içerir. Bazı çeviri paketleri ise üçüncü-parti iletişim yazılımlarını gerektirir. Bir modem ve PC : Ticari işler için asgari bps hızına ihtiyaç vardır. Daha iyi iletişim için daha yüksek iletişim hızları tavsiye edilir. Katma Değerli Ağ (VAN) : VAN-EDI işlemlerini iletmesi için kurulur. İletilecek bilginin istenilen hedefe ulaşması için gerekli iletişim yolunu sağlamak amacıyla VAN'lar diğer VAN'lara gateway rolü üstlenir. Bazı şirketler EDI işlemlerini diğer Ticari Ortaklara Internet üzerinden göndererek ek maliyet getiren VAN'ları kullanmamanın yolunu bulmuşlardır Elektronik Veri Alışverişi,

12 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi EDI nın Maliyeti EDI'nin uygulanması için katlanılması gereken maliyet, uygulamanın yapılacağı firmanın hacmi, işlem hacmi, kullanılacak iletişim ağı gibi birden fazla faktöre bağlıdır. Büyük hacimli EDI dokümanları için orta büyüklükte EDI çeviri yazılımına ihtiyaç vardır. EDI yazılım maliyetinin hesaplanmasında, sistemin uygulama maliyetleri de dikkate alınmalıdır. Daha gelişmiş EDI sistemleri, yazılımın uygulanabilmesi için bir eğitim dönemi gerektirecektir. Yazılımın bakım maliyetleri de göz ardı edilmemelidir. Daha büyük EDI sistemleri için yazılım güncelleştirilmeleri ve teknik destek daha pahalı olacaktır. Katma Değerli Ağları (VANs) kullanmak iletişim maliyetleri, aylık servis ücretleri ve posta kutusu masraflarını gerektirecektir. EDI sistemini uygulamak için gerekli asgari maliyet tahmini: Sunucu sistem bazındaki yazılımlar için 10,000-20,000 kişisel bilgisayarlarda EDI çeviri yazılımı için 500 ila 2500 dolar arasında değişebilir. Katma Değer Ağ maliyeti, aylık asgari ücretlendirme baz alınırsa dolar arasında bir maliyet getirecektir. Buna dolar arasında bilgisayar ve modem maliyeti eklenmelidir. 213 Aşağıda dış ticarette kullanılan bazı programların güncel fiyatları verilmiştir Web Sipariş Modülü (İnternetten Sipariş Alma): 250 $ - Gümrükleme İthalat: 2500 $ - Gümrükleme İhracat: 2200 $ - Özet Beyan EDI Sistemi: 1500 $ - EDI Gümrük Bağlantı Sistemi: 500 $ 213 A.g.e. 214 Soft Dizayn, Ticari Programlar Fiyat Listesi,

13 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi Elektronik Veri Değişim (EDI) Sisteminin Kullanım Alanları İktisadi faaliyetlerde verimlilik artışı yaratmak amacıyla tam zamanında (Just in Time-JIT) ve hızlı yanıt (Quik Reipense QR) gibi anlayışlar geliştirilmiştir. Bu anlayışların gerçekleştirilebilmesi için iş akışında katma değer yaratmayacak çeşitli veri (bilgi) veya işlemlerin elimine edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçlara ulaşmak için birçok uluslar arası kuruluş ve büyük bölgesel organizasyonlar tarafından kullanılmakta olan EDI nin ticari faaliyette bulunan tüm iktisadi birimler tarafından da yaygın olarak kullanılması önem kazanmaktadır. 215 EDI Sistemi; Ulusal veya uluslar arası ticaret yapan işletmeler, nakliyeciler, komisyoncular, barkalar, sigortacılar, gümrük idareleri, kısaca ticari faaliyette bululan tüm firmalar ile devletin tüm hizmet birimlerinin katıldığı bir süreç olarak algılanmaktadır. EDI kullanım alanlarının sistemi kullanılan geleneksel sektörler, taşımacılık, sağlık ve eczacılık, ticaret ve sanayi, dağıtım, finans kesimi ve kamu kesiminde gümrüklerdir. 216 i. Ticaret alanında; endüstri, üretim, finans, bankacılık, sigortacılık, ii. Ulaştırma alanında; kara, demir, hava, denizyolu, dağıtım, yer hizmetleri ve depolama, iii. Kamu sektöründe; gümrük, uluslararası ve ulusal ticaret, istatistik, alanlarında kullanılmaktadır. EDI sistemi günümüzde, geleneksel kullanım alanları dışında da yaygınlaşarak, çok sayıda ülkenin kamu hizmetlerinde ve özellikle büyük şirketlerin ticari EDI(Elektronik Veri Değişim Sistemi),

14 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 80 faaliyetlerinde kağıda dayalı belge değişimi yerine geçerek yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır Elektronik Veri Değişim (EDI) Sisteminin Yararları EDI ın en genel ve klasik anlamda yararı, belgelerin varacakları yere ulaşma süreleri ve buna bağlı olarak sipariş sürelerinin azaltılması şeklinde ifade edilebilir. Bir başka anlatımla, her şeyin zamanında yapılarak hiçbir kaynağın boşa harcanmaması planlanmaktadır. 218 Elektronik doküman sistemlerinde, dokümanların arşivde bir kopyası tutulmakta ve aynı dokümana birden fazla birimin aynı anda ulaşması da mümkün olabilmektedir. Böylece birimlerin aynı dokümana ulaşmak için sırada beklemelerine gerek kalmamaktadır. 219 EDI şirketlerin müşterilerine daha fazla odaklanabilmelerine olanak sağlar. Bilginin miktarı ve kalitesindeki artış, daha iyi kararlar verebilmeyi ve artan müşteri memnuniyetini getirecektir. 220 EDI ın doğrudan sağladığı diğer bir yarar da, iletişimde insan unsuruna olan gereksinimi ortadan kaldırmasıdır. Dolayısıyla, büyük sorunlara neden olabilecek insan hataları ve diğer hatalar azaltılabilecektir. 221 EDI'nin sağladığı tam zamanında sipariş etme ile envanter maliyetleri asgari düzeye indirilebilir. Elektronik formların postalama ve dağıtım maliyetleri olmadığından posta maliyetleri azalmıştır. 222 Tüm bu yararları başlıklar halinde özetlemek gerekirse EDI ; i. Hızlı ve doğru veri akışını, ii. Daha etkin denetim yöntemlerinin geliştirilmesini, iii. Üretkenliğin ve karlılığın artmasını, iv. İş ilişkilerinin geliştirilmesini, 217 Kürşat, TÜZMEN Dış Ticarette Gündemimizde Olması Gereken Bir Konu Elektronik Ticaret İGEME den Bakış, Ekim-Aralık 1997, s Bahadır BALİBAŞA, Entegre Doküman Yönetimi, 220 Elektronik Veri Alışveişi, Elektronik Vei Alışverişi,

15 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 81 v. Müşteri memnuniyetinin ve rekabet gücünün arttırılmasını sağlayacaktır Elektronik Veri Değişim (EDI) Sisteminin Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılması EDI dış ticaret işlemlerinin yürütülmesinde oldukça etkin biçimde kullanılmaktadır. 224 Dış ticaret işlemlerinin daha az formalite ve bürokrasi ile daha şeffaf yapılmasına olanak tanıyan bir girişimdir. 225 Dış ticaret işlemlerinde EDI kullanımı ile; gümrük idaresi ile gümrük partnerleri, (ithalatçı/ihracatçı şirketler, gümrük komisyoncuları) bankalar, diğer kamu kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar arasında elektronik olarak veri alışverişi sağlanmaktadır. 226 Geleneksel ticari işlemlerde, mektuplar, notlar gibi yapılanmamış (unstructured) dokümanlarla birlikte faturalar, sipariş formları, teslim belgeleri gibi standart şekilde yapılanmış (structured) dokümanlar kullanılmaktadır. Elektronik posta ( ) yapılanmamış dokümanların iletilmesinde kullanılırken EDI yapılanmış mesaj değişimini sağlamaktadır. Böylece standart bilgilerin diğer bilgisayar sistemlerine kolayca aktarılmasını olanaklı kılmaktadır. EDI de amaç; sipariş alınması, ticari sözleşmelerin ve faturaların hazırlanması gibi işlemler ile gümrük, bankacılık ve buna benzer işlemlerin yapılmasında tekrarların önlenmesi ve böylelikle işlemleri en az hatayla en kısa sürede tamamlayarak maliyet azaltımını gerçekleştirmektir. 227 Bir malın siparişinden başlayarak, sevkıyatından, banka işlemlerine ve en son gümrük işlemlerine kadar her aşamada EDI kullanımı mümkündür. Bu kullanımı gümrük işlemleri açısından ele alırsak; EDI nin amacı, gümrük işlemlerini yapmaya yetkili gümrük komisyoncuları veya ithalatçı/ihracatçı firma temsilcilerinin beyan 223 EDI(Elektronik Veri Değişim Sistemi), 224 A.g.e. 225 Cahit GÖKÇELİK, Dış Ticarette Bilgisayarlı Gümrük İşlemleri, Gümrük Müst. Yay., Nisan 2002, Ankara, s EDI(Elektronik Veri Değişim Sistemi), 227

16 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 82 bilgilerini gümrük bilgisayarına elektronik ortamda kendi bürolarından belli standartta transfer etmelerini sağlamaktır. 228 Aşağıda genel olarak dış ticaret konu olan işlemleri ve işlemlerin akışını gösteren şekil verilmiştir. Şekil 2.2: Dış Ticaret İşlemlerinin Akım Şeması Kaynak: EDI(Elektronik Veri Değişim Sistemi),http://www.customs-edi.gov.tr/edigenel.htm EDI yöntemi bir kamu kuruluşu olan gümrük idaresinde de uygulama alanı bulmuştur. Bu yöntem sayesinde Özet Beyan veya Gümrük Beyannamesi oluşturmak isteyen yükümlüler, kendi bürolarından tescil işlemi yapabilmekte ve gümrük idaresinden on-line olarak tescil numarası alabilmektedirler. EDI sistemi, gümrük bilgisayar sistemine, network üzerinden ve gümrüğün intraneti dışından erişilmesine olanak tanıyan bir sistemdir. Bu sistem ile yükümlüler, 228 EDI(Elektronik Veri Değişim Sistemi),http://www.customs-edi.gov.tr/edigenel.htm

17 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 83 kendi kullandıkları beyanname düzenleme yazılımları ile gümrük otomasyon sistemine erişmeleri ve beyanda bulunmaları mümkün bulunmaktadır. Yani, değişik beyanname düzenleme programlarına sahip olan yükümlü ile gümrük idaresi bu yöntemle elektronik olarak veri değişimi yapabilmektedirler. 229 EDI sistemini dış ticaret işlemlerinde kullanabilmek için genel olarak üç fonksiyona ihtiyaç vardır. Gümrük Uygulama yazılımı, EDI yazılımı ve Haberleşme kanalı. Gümrük ygulama yazılımı ile bir doküman oluşturulur. Bu veri girişi, elektronik beyanname şeklinde olabileceği gibi var olan bir veriyi/belgeyi istenilen formata sokma şeklinde de olabilir. Veri, EDI yazılımı aracılığıyla standart EDIFACT(veya kullanılıyorsa başka bir standart) mesajına dönüştürülür. Bu mesaj haberleşme kanalı ile karşı tarafa gönderilir. Karşı taraftaki EDI yazılımı ise EDIFACT mesajına dönüşen veriyi kendi yazılımına uygun hale çevirir. Gönderen Uygulama Flat File Çeviri Programı Uzak iletim X400 TCP/IP Çeviri Programı Flat File Alıcı Uygulama Şekil 2.3: EDI yazılım Formatı ile Doküman Aktarımı Kaynak: Firmaların gümrük bilgisayar sistemine erişmek için yapmaları gereken sadece bir EDI çevrimci programını sistemlerine yüklemeleri ve kendi gümrük yazılımlarını gümrük idaresinde kurulacak otomasyon sistemine entegre etmeleridir. Çünkü EDI, farklı ortamlarda çalışan uygulama yazılımları arasında belli standartlarda veri aktarılmasını, oluşturulan standartlar sayesinde mümkün kılmaktadır Cahit GÖKÇELİK, a.g.e., s A.g.e., s.32

18 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 84 Yükümlülerin gümrük otomasyon sistemine ulaşmaları için izlemeleri gereken yöntem aşağıda şekil üzerinde gösterilmiştir. Gümrük X.25(Turpak) EDI Leased Line BÜRO PC Network Bağlantısı Gateway Frame Relay Gümrük Şekil:2.4 Yükümlüden Gümrüğe EDI Yoluyla Mesaj Gönderilmesi Kaynak: Cahit Gökçelik, Dış Ticarette Bilgisayarlı Gümrük İşlemleri, Güm. Müf. Der. Yay.,8,Ankara, 2002 Yükümlüler bürolarından gümrük idaresinin bilgisayar sistemine veri gönderirken kendi oluşturdukları veya satın aldıkları yazılımı kullanarak beyanlarını hazırlarlar. Kendi PC lerinde kendi gümrük yazılımları dışında EDI Translatör (çevrimci) denilen bir yazılımda çalışmaktadır. BU EDI Translatörü kullanarak OB için CUSCAR (Customs Cargo Message)ve TCGB için CUSCED (Customs Decleration Message) mesajını, kullandıkları network bağlantısı ile Gümrük EDI Gateway in üzerinden beyanda bulunacakları gümrük idaresinin otomasyon sistemine ulaştırırlar. Kullanıcı EDI yöntemi ile beyan bilgilerini gümrük otomasyon sistemine gönderirken her işleme kendi EDI kodu ile başlayan bir referans numarası vermektedir. Kullanıcılar tarafından gümrüğe gönderilen ve gümrükten gelen mesajların, belirli standartları taşıması gerekir. CUSCAR ve CUSCED mesajları ile aşağıda bahsedilecek CUSRES (Customs Response Message) mesajları Birleşmiş Milletlerin kabul ettiği UN EDIFACT mesajlarıdır. Dış ticaret işlemlerinde kurumlararası bilgi paylaşımında belirli standartların oluşturulması gerekmektedir. 231 UN/EDIFACT mesajları içerisinde dış ticaret işlemleri ile ilgili olarak gümrük sektöründe kullanılan uluslararası mesajlar şunlardır: 231 Tülay URGANCI, Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Işığında Dış Ticari İlişkilerin Kolaylaştırılması, Dış Ticaret Dergisi, ,

19 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 85 i. CUSCAR ( Customs Cargo Messages) : Gümrük Kargo Mesajları; Gümrük İdaresi ve taşıyıcı firmalar arasında kullanılan mesajdır. İçeriğinde taşıyıcı firma tarafından gümrük idaresine gönderilen özet beyan (manifesto) bilgileri vardır. ii. CUSDEC ( Customs Decleration Messages) : Gümrük Beyannamesi Mesajları; İthalatçı/İhracatçı ve Gümrük Komisyoncuları ile Gümrük İdaresi arasında kullanılan mesajdır. İçeriğinde gümrük idaresine verilen gümrük beyannamesi bilgileri vardır. iii. CUSRES ( Customs Response Messages) : Gümrük Cevap Mesajları; Gümrük İdarelerinden CUSDEC ve CUSCAR mesajlarına yöneltilen cevapları içeren mesajlardır. iv. CUSREP ( Customs Report Messages) : Gümrük Taşıma Raporu Mesajları; Her tür taşıma şekli için detaylı bilgileri içerir. Taşıyıcı firma ile gümrük idaresi arasında kullanılır. Her bir mesaj sadece bir taşımanın verilerini içerir ve aracın varışından sonra gönderilir. Boş konteyner ve yolcu sayısının da gümrük idaresine rapor edilmesinde kullanılır. 232 Yükümlü, gümrük otomasyon sisteminden gelen mesajları almak üzere EDI aracılığıyla Tariff Call (Tarife çağırma) işlemini gerçekleştirir. Gümrük otomasyon sisteminden gelen mesaj özet beyan ise bu mesaj CUSCAR, Gümrük beyannamesi ise e CUSDEC dir) Sistem beyan bilgilerinden hareketle tarife modülünü çalıştırır ve vergi, belge ve mesaj bilgilerini yükümlüye aynı referans numarasını kullanarak CUSRES mesajı ile gönderir. 233 Gümrük otomasyon sisteminden gelen yanıtta ödenmesi gereken vergilerin detayı, beyannameye eklenmesi gereken belgelerin detayı ile sistemin ön gördüğü ilave sorular ve hangi şekilde yanıtlanması gerektiği, yanlış beyanda bulunulması halinde 232 Cahit GÖKÇELİK, a.g.e., s A.g.e., s.34

20 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 86 yanlış doldurulan alanlara ilişkin detay da yer alır. Bu yanıtı alan yükümlü beyanında yanlışlık varsa bunu da düzeltmek suretiyle gümrük idaresine beyanını tescil etmek üzere mesajını iletir. Bu mesaj gümrük otomasyon sistemi uyumlu bulursa, yanıt olarak yükümlüye beyanname tescil numarasını gönderir. Gümrük CUSRES Gümrük EDI Büro/PC Gateway tescil Şekil:2.5 Gümrükten Yükümlünün EDI Mesajına Yanıt Verilmesi Kaynak: Cahit Gökçelik, Dış Ticarette Bilgisayarlı Gümrük İşlemleri, Güm. Müf. Der. Yay.,8,Ankara, 2002:32 EDI nın dış ticaret işlemlerinde uygulanması ile elde edilebilecek yararlar şu şekilde sıralanabilir: i. Gümrüklü sahaya eşyaların gelişi ile ithalatçı ve ihracatçılar beyanlarını hızlı bir şekilde gümrük idaresine verebilecekler ve gümrük idaresi beyanı ve gerekirse eşyayı minimum gecikme ile kontrol edebilecektir. ii. Gümrük beyannameleri gümrük idaresinin bilgisayarına yeniden veri girişi yapılmadan aktarılacak ve vergiler sistem tarafından hesaplandıktan sonra rahatlıkla kontrol edilebilecektir. iii. Daha gerçekçi istatistikler alınabilecektir. iv. İşlemler basitleşecektir. v. Gümrük Müdürlüklerinde her gün iş takip eden yüzlerce komisyoncu ve firma görevlisi sayısı EDI uygulaması ile süratle azalacak ve gümrük personeli üzerindeki fiziki iş yükü minimum seviyeye inecektir. 234 Personelin verimliliği artacaktır. vi. İşlemler basitleşip, hızlandığı için özellikle az gelişmiş ülkelerde yaygın olan komisyoncuların iş takibi ve dolayısıyla rüşvet verilerek işlemlerin tamamlatılabilmesi ihtiyacı minimize edilecektir. 234 EDI(Elektronik Veri Değişim Sistemi),

21 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi Elektronik Veri Değişim (EDI) Sisteminin Verimliliğinin Değerlendirilmesi Geleneksel yöntemlerle çalışan (bürokratik) devlet kurumları ve işletmeler üstlendikleri görevleri yerine getirmekte güçlüklerle karşılaşabilmektedirler. Görevlerin ve sunulması gereken hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli olan kağıda dayalı emek yoğun çalışma sistemi; -birim işlem süresinin uzun olması, -sabit ve işletme masraflarının yüksekliği ve fire oranının fazla olması nedeniyle, işletmelerde üretim maliyetlerinin, kamu kesiminde ise kamu cari harcamalarının artışına neden olmaktadır. 235 Ayrıca geleneksel çalışma sistemi kalitatif yönden değerlendirildiğinde; görevlerin ve sunulması gereken hizmetlerin yüksek kalite standartlarına ulaşmasında önemli problemlerle karşılaşıldığı görülmektedir. Elektronik veri değişim sisteminin verimliliğinin değerlendirilmesinde temel yaklaşım olarak, bilişim sistemlerinin verimliliğinin değerlendirilmesinde yararlanılan ölçütler (Maliyet Verimliliği, Zaman Verimliliği ve Kalite Verimliliği ölçütleri) kullanılabilir Maliyet Verimliliği Ölçütü Yönünden Değerlendirme Elektronik veri değişim (EDI) sisteminin temel amacı, kamusal hizmetlerin görülmesinde güvenli, hızlı ve maliyeti düşük bir iletişim sağlamaktır. Kurumlararası bilgi iletişiminde kağıda dayalı dokümanların ortadan kalkması, işlemlerin tekrarlanma ve hata yüzdelerinin azalması sistemin verimliliğini pozitif yönde etkilemektedir. Elektronik veri değişim sisteminin kullanılması sonucunda oluşacak maliyet avantajlarını, sabit ve değişken maliyetler açısından değerlendirebiliriz. 235 Murat İNCE, E-Devlet, DPT,

22 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 88 Sabit maliyetler yönünden değerlendirme i. İhtiyaç duyulan fiziki mekan daha küçüktür. ii. İşlem sayısı arttıkça fiziki mekanda önemli değişiklik gerekmemektedir. iii. Makine ve teçhizat yatırımı başlangıçta sistemi kurarken yüksek olmasına rağmen, işlem sayısına bağlı olarak sürekli azalacaktır. iv. Evrakların arşivlenmesinden kaynaklanan maliyetlerde önemli oranda tasarruf sağlanmaktadır. v. Sistemi güncelleştirme maliyeti oldukça düşüktür. Değişken Maliyetler yönünden değerlendirme i. Bilgilerin en kısa sürede düzenlemesi, iletimi ve onayı mümkün olduğu için; ii. Bilgilerin düzenlenmesi, iletimi ve onayında insan faktöründen kaynaklanabilecek hatalar ortadan kalktığı için; iii. Belgelerde standartlaşmaya gidildiğinden, yanlış belge düzenleyerek zaman ve mal kaybına neden olma olasılığı ortadan kalktığı için; iv. Elektronik Veri Değişim Sistemi içinde sadece veri değişimi değil sektör firmaları, ürünler ve özellikleri gibi ulaşmada belirli bir ilave maliyete katlanılması gereken diğer bilgilere de ulaşılabileceği için; değişken maliyetlerde azalma meydana gelecektir Zaman Verimliliği Ölçütü Yönünden Değerlendirme Elektronik veri değişim sistemi dokümanın işlem görme süresinin kısalmasını sağlamaktadır. Bilindiği gibi birçok doküman, kurum içerisinde veya kurumlar arasında, belirli bir iş akışına göre dolaşmaktadır. Bu dolaşım, dokümanların birimler arasında kağıt ortamda gidip gelmesi sırasında kaybedilen zamandan dolayı oldukça yavaştır. Birçok doküman işlem gördükten sonra bir doküman kutusunda, o dokümanı bir sonraki birime taşıyacak kişiyi beklemektedir. Ayrıca, kağıt ortamdaki dokümanlar üzerinde

23 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 89 işlem yapılması, (örneğin bazı kısımların doldurulması, kopyalanması) her bir dokümanın işlem görme süresini uzatmaktadır. Elektronik Doküman transferi ve arşiv sistemleri, doküman üzerinde yapılması gereken işlemlerin elektronik ortamda, daha kısa sürede yapılmasını sağlayarak dokümanların işlem görme sürelerini kısaltır. Ayrıca, dokümanların birimler arasında elektronik ortamda dolaşmasını sağlayarak her bir dokümanın birkaç saniye içerisinde bir sonraki birime ulaştırılabilmesini mümkün kılar. Böylece, kağıt ortamda günler süren işlemler, kurumun yapısına göre tasarlanmış bir EDI sistemi ile dakikalarla ifade edilebilecek zaman dilimlerinde bitirilebilir. Dünya çapında 10000'den fazla müşterisi, 1300 taşıma birimi olan bir İngiliz taşımacılık firması, daha önceleri faturalama işlemleri için gerekli olan bir haftalık sürenin, yeni doküman yönetimi sistemi ile %600 oranında azaltılarak bir güne indirildiğini ifade etmektedir. 236 i. Veri iletim hızı çok yüksek olduğu için; ii. Veri girişinde hata söz konusu olsa bile en kısa sürede düzeltilmesi mümkün olduğu için; iii. Belgelerin onay için fiziki olarak elden ele dolaşması söz konusu olmadığından işlemlerin tamamlanmasının çok kısa sürede gerçekleştiği için; iv. Birim zamanda geleneksel sisteme göre çok daha fazla işlem yapıldığı için; zamanın en verimli şekilde kullanımı ve bir zaman ekonomisi yaratımı söz konusudur Kalite Verimliliği Ölçütü Yönünden Değerlendirme Kağıda dayalı sistemlerinin en büyük problemlerinden birisi de kağıt ortamdaki dokümanların sık sık kaybolması veya yanlış dosyalandığı için belki de yıllarca bulunamamasıdır. Bu sebepten dolayı firmalar her yıl büyük zararlara uğramakta ve bilgilerine ulaşılamayan kızgın müşteriler yüzünden pazar paylarını kaybetmektedirler. Elektronik doküman ve arşiv sistemlerinde ise kağıt ortamdaki dokümanlar, bir defa doküman tarayıcıdan geçirilerek elektronik ortama alındıktan ve doğru olarak 236 Bahadır BALİBAŞA, a.g.e.

24 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 90 indekslendikten sonra, kaybolma, yıpranma, yanlış dosyalama gibi riskler ortadan kalkmaktadır Dokümanların işlem görme sürelerini kısaltarak, birim zamanda birim iş gücü tarafından daha çok işlemin başarılı bir şekilde bitirilebilmesine olanak verir. Böylece, firmanın üretkenliği, iş gücünü arttırmaksızın artar. Dolayısıyla kurumların hizmet kalitesinde ciddi bir artış meydana gelir. Kamu hizmetlerinde elektronik veri değişim sistemi uygulandığında: i. Kişiler ellerinde bir kayıt parçasını onaylatmak için kapı kapı dolaşmak zorunda kalmayıp, belki de evlerindeki bilgisayardan resmi işlemleri tamamlayabilecekleri için; ii. Pek çok kamu kuruluşlarında şahsen iş takibinin yapılmasında problemle karşılaşıldığından kişilerin başvurmak zorunda kaldıkları aracılara gerek kalmayacağı için; iii. Hatalı bir belge kullanılmasının söz konusu olmayacağı için; iv. Bazı kurumlarda ağır işleyen bürokratik yapı içinde işlemleri hızlandırmak amacıyla başvurulan rüşvet uygulamasına gerek duyulmayacağı için; hizmet kalitesinde artış meydana gelecektir. v. İşletmelerde elektronik veri değişim sistemi uygulaması sonucu hatasız ve hızlı veri iletimi gerçekleştiği için, özellikle hizmet işletmelerinde hizmet kalitesinde artış meydana gelecektir. İmalat işletmelerinde ise, ürün kalitesinin artırılması ve piyasa yapısındaki değişmeye uygun yeni ürünlerin geliştirilmesi mümkün olabilecektir. Elektronik veri değişim sisteminin verimliliğinin değerlendirilmesi sonucu belirlenebilen avantajların, çeşitli uygulamalarda somut olarak elde edildiği gözlenmektedir.

25 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 91 Örneğin: General Motors şirketi, posta ve materyal yerine EDI kullanarak yılda 336 milyon $ lık tasarruf sağlamaktadır. ABD gümrük işlemlerini elektronik gümrük sistemi kullanmak suretiyle hata yapma oranını % 17 den % 1,7 ye düşürmüştür. 237 Singapur, tüm ticari işlemlerini EDI kullanarak yürüten ilk ülkedir. İhracatçılar, ithalatçılar, nakliye şirketleri ve dış ticaret işlemleriyle ilgili yirmiden fazla kuruluş arasında 1989 yılında Singapur Network Sistemi (SNS) kurulmuştur. İlgili resmi kuruluşların her birine ayrı ayrı müracaat edip izin almak yerine, EDI uygulamasıyla bilgisayar ağında tek bir elektronik belge oluşmakta, SNS in kuruluşundan önce 2-3 gün süren işlemler dakika içinde tamamlanmaktadır. Halen ticari işlemlerin %98 inden fazlası bu ortamda yapılmakta ve %50 civarında tasarruf sağlanmakta, verimlilik artışının ise %20-30 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Singapur Limanı SNS uygulaması sonucu dünyada en hızlı mal sevkıyatının gerçekleştirildiği liman niteliği kazanmıştır. 238 Elektronik Doküman Sistemlerine harcanan her bir 100 $ karşılığında, en az 89 $, en fazla 1,279 $ yatırım geri dönüşü gerçekleşmektedir. Yayınlanan bir rapora göre, yaklaşık 1 milyon civarında dokümanın, bir depolama ortamından başka bir depolama ortamına dönüştürülmesi, tipik olarak 50,000 $ ile 100,000 $ arasında bir harcama gerektirmektedir. 239 Kurumlarda elde edilecek bu boyuttaki tasarruflar günümüzün rekabet ortamında kurumların verimliliğine büyük katkılar sağlayacaktır. Buna rağmen teknolojideki hızlı değişmelere paralel olarak EDI nın yerine kullanılabilecek ve daha düşük maliyetlerle çalışmayı mümkün kılacak yazılımlar ortaya çıkmaktadır. Bu teknolojileri web tabanlı olup açık ağları kullanarak işlem yapmaktadırlar. Örneğin XML teknolojisi gibi. EDI'nin önemli kısıtları çok pahalı donanım ve yazılım gerektirmesi, uygulamada genellikle üçüncü bir VAN (Katma Değerli Ağ) ile çalışması iken, internet işletmelere çevreleriyle ilişki için sınırsız bir imkan sunmakta, bu işlem için de pahalı 237 Kürşat TÜZMEN, a.g.e., s Bahadır BALİBAŞA, a.g.e.

26 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 92 yazılımlar yerine sadece bir web tarayıcısı gerektirmektedir. Özellikle internet döneminin en önemli gelişmelerinden olan XML (Extensible Markup Language) kullanımı küçük ölçekli işletmelerin de büyük bilgi işlem departmanları olmaksızın kolaylıkla EDI uygulamaları yapmalarına imkan vermiştir. 240 EDI ve XML aynı amaca hizmet eden fakat veri yapılandırma yöntemleri açısından farklılıklar gösteren iki teknolojidir. EDI oluşturulurken ana nokta olarak, mesajların boyutu alınmıştır. Günümüzde bile EDI sistemleri için gereken bant genişliği fazladır. Bunun yanında EDI mesajları, yüksek oranda sıkıştırılmış ve karmaşık yapıda mesajlardır. Tüm bu karmaşık yapısı EDI konusunda çalışan uzman sayısının sınırlı kalmasına, uygulamaların pahalı ve değiştirilmesi zor uygulamalar haline gelmesine neden olmuştur. Ayrıca EDI sistemlerinde kullanılan kodlama yapısının karmaşıklığı da diğer bir dezavantaj olarak görülmektedir. Buna karşın XML, zengin veri yapısı ile mesajların kolaylıkla okunabilir ve değiştirilebilir olmasına imkan sağlamaktadır. XML in kolay ve anlaşılır yapısı, bu konuda çalışan kalifiye uzman sayısının artmasına ve böylelikle uygulamaların düşük maliyetli ve kolay yürütülebilir olmasına fırsat vermektedir. İşletmelerde veri değişimi teknolojilerine yapılacak yatırımlarda sistemin durumu önem kazanmaktadır. Mevcut bir sisteme sahip olmayan işletmeler, XML in sağladığı avantajlardan faydalanmak için sistemlerini XML üzerinde şekillendirmelidir. Bunun yanında EDI sistem-lerine yatırım yapan işletmeler ise, artık bir standart olan XML ile uyumlu bir yapıya kavuşmak durumundadır. 241 Bu yapının teşkil edilmesi için kısa vadede EDI-XML çevirici sistemlere ve uzun vadede ise EDI ın işletme maliyetinin yüksek olması nedeniyle açık ve kolay entegre edilebilir XML altyapısına geçmek gerekmektedir. 240 H.Bahadır AKIN, a.g.e., s Veri Teknolojileri ve Gelişim Süreci

27 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 93 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ELEKTRONİK VERİ DEĞİŞİM (EDI) SİSTEMİNİN TÜRKİYE DE UYGULAMA ÖRNEĞİ OLARAK; BİLGİSAYARLI GÜMRÜK ETKİNLİKLERİ (BİLGE) SİSTEMİ VE VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

28 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri (BİLGE) Sistemi Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri (BİLGE) sistemi Türkiye de tüm dış ticaret işlemlerini bilgisayar ortamında, Elektronik Veri Değişim Sistemi (EDI) mantığı içinde gerçekleştirmeyi hedefleyen bir uygulamadır Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri (BİLGE) Sisteminin Genel Tanıtımı 1996 yılında Gümrük Birliğine geçişle, Tek İdari Belge denilen Gümrük Beyannamesi kullanılmaya başlanılmış olup eski sistem belgelerinin hepsi kullanımdan kaldırılmıştır. Dünya Bankası ndan sağlanan yüklü bir kredi ve ülke içi yazılım çalışmaları ile gümrüklerde otomasyona yönelik çalışmalar başlatılmıştır. 5 Şubat 2000 tarihinde de 1/95 sayılı kararın şartlarından biri olan Avrupa Gümrük Kanunu, ülkemizde 4458 Sayılı Gümrük Kanunu olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Bu kanun beraberinde bir çok yenilikler getirmiştir. Getirilen bu yeniliklerle, gümrüklerde yapılan tüm işlemlerin bilgisayar üzerinden yapılması olanaklı hale gelmiştir Şubat 2000 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan yeni Gümrük Yönetmeliği kapsamda, Gümrük idarelerine bilgisayar veri işleme tekniği ile hazırlanmış beyannamelerin de verilebilmesi ile Beyannamelerin tescil defteri yerine gümrük idaresinin bilgisayar kaydına alınması halinde de tescil yapılmış olacağı hususları mevzuata eklenmiştir. 243 Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri Sistemi (BİLGE), gümrük işlemlerinin yaklaşık %99 unu gerçekleştiren 54 noktada 59 gümrük müdürlüğünde kullanılan ve gümrük 242 Kenan GÜLER, Gümrükler, 243 Mehmet ÖZYAZICI, Gümrük İdaresinin Modernizasyonu,

29 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 95 işlemlerinin bilgisayar ortamında yapılmasına olanak sağlayan, esas itibariyle 4 ana modülden oluşan gümrük bilgisayar sistemidir. BİLGE, gümrük işlemlerinin bir parçası olan beyan sahibi veya temsilcisinden gümrük memuruna, idare amirine, merkezdeki gümrük personeline her kullanıcının bir şekilde işlem yaptığı veya eriştiği entegre bir gümrük programıdır. 244 Bilgisayarlı gümrük etkinlikleri yazılımı, malların gümrük sahasına girişinden çıkışına kadar tüm gümrük işlemlerinin gerçek zamanlı olarak bilgisayar ortamında yürütülmesine ilişkin olarak kullanılan bir sistemdir. 245 BİLGE, Client/Server mimarisinde C++ programlama dili, İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemi (RDBMS) ve object-oriented Library kullanılarak geliştirilmiştir. 246 Entegrasyon yalnızca programın modülleri arasında değil, gümrük hizmetlerinde kullanılan başkaca yazılımlarla da kurulmuştur. BİLGE yalnızca gümrük personelinin işlem yaptığı bir platform değildir; 247 Gümrüklerde çalışan personel ve dış ticaret işlemi yapan veya bu işlemlerle ilgilenen herkes BİLGE sistemine erişebilmekte ve tanımlı kullanıcıları ise işlem yapabilmektedir. 248 BİLGE sistemi, Türkiye de ilk kez 1998 yılı başlarında Atatürk Havalimanı Gümrük Müdürlüğü nde uygulanmaya başlanmıştır. Bu sisteme bürolarından erişmek isteyen firmaların talepleri ise; 1998 yılı ikinci yarısında EDI sisteminin devreye alınmasıyla karşılanabilmiştir. Özellikle AB ile Gümrük Birliği anlaşmasının uygulaması ve Türkiye deki gümrük sisteminin Avrupa Birliği Gümrük mevzuatına entegre hale getirilmesi çalışmaları kapsamında; BİLGE sistemi uygulamasına hız verilmiştir. Tüm Gümrük İdarelerinin modernizasyonuna ve Otomasyonuna yönelik çalışmalar içeren proje için Dünya Bankasından mali kaynak sağlanmış ve proje Dünya 244 Cahit GÖKÇELİK, a.g.e., s A.g.e. 247 Cahit GÖKÇELİK, a.g.e., s

30 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 96 Bankasının Kamu Mali Yönetimi projesine dahil edilmiştir. Dünya bankası ile yapılan çalışmalarda, Fransız Gümrük İdaresinin de ortak olduğu Douan Export tarafından geliştirilen SOFIX Gümrük yazılımı önerilmiş ve kredinin ikraz şartı öngörülmüştür. SOFIX yazılımının Türkiye deki gümrüklerde karşılaşılabilecek özel durumlar dikkate alınarak, kullanıcı istekleri doğrultusunda adaptasyonu yapılmış ve BİLGE adı verilmiştir. BİLGE yazılımındaki ilaveler, TIR-Transit Kontrol, Teşvikler, Kaçak Bilgi Bankası, Yolcu İşlemleri ve Dış Ticaret İstatistikleridir. 249 İlgili kişi veya kurum temsilcileri BİLGE Sistemi ne, Gümrük İdaresi nde bulunan veri giriş salonlarındaki bilgisayarlardan veri girişi yapabilecekleri gibi EDI (Elektronik Data İnterchange) aracılığıyla kendi bürolarından veya internet üzerinden de veri girişi gerçekleştirebilmektedirler. BİLGE sistemi gerçek zamanlı olarak çalışmaktadır. Yani BİLGE sisteminde bilgisayar üzerinde işlem hangi anda yapılıyorsa, gümrük işlemi gerçekte o anda yapılmaktadır. Yükümlüden başlayan süreçte girilen bir veri gümrük işleminin bütün süreçlerinde kullanılmakta, böylece her işlem yapanın tekrar veri girmesi gibi zaman kaybettirici bir süreç yaşanmamaktadır. 250 Yazılım; i. Özet Beyan Modülü (ambar yönetimi de dahil) ii. Detaylı Beyan Modülü (giriş, çıkış transit ve antrepo beyannameleri, ekonomik etkili rejimlere ilişkin takip ve kapatma işlemleri) iii. Muhasebe Modülü (transit ve ödeme işlemleri, vezne ve menkul kıymet alındıları, tahsilat bordrosu ve kasa işlemleri) iv. Tarife (ithalat rejimi vergi ve fon oranları, ithalat ve ihracat tebliğleri, serbest ticaret anlaşmaları, standardizasyon tebliğleri ulusal ve uluslararası muafiyetler ve işlemleri) v. Referans Tabloları (ülke ve döviz kodları, gümrük kodları, banka kodları, belge kodları, ölçü birimleri v.b.) 249 A.g.e. 250 Cahit GÖKÇELİK, a.g.e., s.21

BİLGE (BİLGİSAYARLI GÜMRÜK ETKİNLİKLERİ) ve EDI (ELEKTRONİK VERİ DEĞİŞİM SİSTEMİ)

BİLGE (BİLGİSAYARLI GÜMRÜK ETKİNLİKLERİ) ve EDI (ELEKTRONİK VERİ DEĞİŞİM SİSTEMİ) BİLGE (BİLGİSAYARLI GÜMRÜK ETKİNLİKLERİ) ve EDI (ELEKTRONİK VERİ DEĞİŞİM SİSTEMİ) Gümrükleme olarak adlandırılan eşyaların yurt dışına çıkış ve yurda girişinde tabi tutulduğu işlemler lojistik firmaları

Detaylı

DIŞ TİCARET TE E-GÜMRÜK VE TÜRKİYE UYGULAMASI Arş. Grv. Oğuz KARA DEU İ.İ.B.F. İKTİSAT BÖLÜMÜ oguz.kara@deu.edu.tr

DIŞ TİCARET TE E-GÜMRÜK VE TÜRKİYE UYGULAMASI Arş. Grv. Oğuz KARA DEU İ.İ.B.F. İKTİSAT BÖLÜMÜ oguz.kara@deu.edu.tr DIŞ TİCARET TE E-GÜMRÜK VE TÜRKİYE UYGULAMASI Arş. Grv. Oğuz KARA DEU İ.İ.B.F. İKTİSAT BÖLÜMÜ oguz.kara@deu.edu.tr ÖZET Kamu ve özel sektör kuruluşlarının verimli bir biçimde iletişim kurma ihtiyacından

Detaylı

GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU

GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU 1 GÜMRÜKLERİN MİSYONLARI HIZLA DEĞİŞİYOR GELENEKSEL MİSYONLAR: Vergi tahsilatı Kaçakçılıkla mücadele Eşya hareketlerinin sınırlarda kontrolü YENİ MİSYONLAR: Ekonomik büyümenin desteklenmesi

Detaylı

Yasal Ticaretin Kolaylaştırılmasında e(n)-kolay Yasadışı Ticaretin Önlenmesinde e(n)-zor Gümrük İdaresi

Yasal Ticaretin Kolaylaştırılmasında e(n)-kolay Yasadışı Ticaretin Önlenmesinde e(n)-zor Gümrük İdaresi MİSYONUMUZ Yasal Ticaretin Kolaylaştırılmasında e(n)-kolay Yasadışı Ticaretin Önlenmesinde e(n)-zor Gümrük İdaresi Elektronik Gümrükten Mobil Gümrüğe Elektronik Gümrükten Mobil Gümrüğe %85 oranında bürodan

Detaylı

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİR İDARESİNDE KULLANIMI (VEDOP) Öğr.Grv.Dr. Şennur ÖZTÜRK Anadolu Üniversitesi AÖF VERGİ

Detaylı

Asgari Kayıt Saklama Gereksinimleri

Asgari Kayıt Saklama Gereksinimleri Asgari Kayıt Saklama Gereksinimleri Bazı vergi mükelleflerine yönelik olmak üzere, belirlenen konulara ilişkin kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, muhafaza ve ibraz edilmesine dair usul ve esasların

Detaylı

BSOFTefat E-FATURA ÇÖZÜMÜ

BSOFTefat E-FATURA ÇÖZÜMÜ Gelir idaresine yapılan başvuruya göre POROSefat e-fatura alım/gönderim işlemlerinde kullanıcılara iki farklı seçenek sunulmaktadır. 1. E-Fatura GİB Dosya Aktarım modülü: Gelir idaresinden sadece e-fatura

Detaylı

GLOBAL GÜMRÜK AĞLARI YAKLAŞIMIYLA 1 YENİLENEN ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

GLOBAL GÜMRÜK AĞLARI YAKLAŞIMIYLA 1 YENİLENEN ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GLOBAL GÜMRÜK AĞLARI YAKLAŞIMIYLA 1 YENİLENEN ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ TÜRK GÜMRÜK İDARESİNDE DEĞİŞİM 2 Gümrük idaresinin değişen misyonları ve hızla gelişen teknoloji gümrük idarelerinde kullanılan

Detaylı

1. Medisoft ile ETS arasındaki bütünle ik yapı : hatasız ve hızlı ETS hastane otomasyonu için neden çok önemlidir :

1. Medisoft ile ETS arasındaki bütünle ik yapı : hatasız ve hızlı ETS hastane otomasyonu için neden çok önemlidir : ETS hastaneler için geliştirilmiş kullanımı kolay ve Medisoft ile bütünleşik çalışan bir kurumsal kaynak planlama sistemidir. Amacımız; Medisoft ile sağlanan eksiksiz hastane otomasyonunu tam entegre bir

Detaylı

6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği

6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği GİRİŞ 6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. bünyesine katılmış ve Contrans DGL Lojistik ve Dış. Tic. Ltd. Şti. ismini alarak Doğa Global

Detaylı

04.10.2010. Agency-1 Golf Otomasyonu

04.10.2010. Agency-1 Golf Otomasyonu Agency-1 Golf Otomasyonu 5N 1K Ne? Neden? Ne zaman? Nerede? Kim? Ne? Agency-1 Golf Otomasyonu Golf Organizasyonu yapan işletmelerin sektörel ihtiyaçlarını karşılamak için üretilmiş bir yazılımdır. Bilinen

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Go Plus/Go 3 e-ihracat İşlemleri

DESTEK DOKÜMANI. Go Plus/Go 3 e-ihracat İşlemleri Go Plus/Go 3 e-ihracat İşlemleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğe istinaden E-fatura mükelleflerinin ihracat işlemlerinin elektronik olarak gönderiminin yapılabilmesi için 2.42.00

Detaylı

E-Dönüşüm. 15. Çözüm Ortaklığı Platformu. 15 Aralık

E-Dönüşüm. 15. Çözüm Ortaklığı Platformu. 15 Aralık E-Dönüşüm www.pwc.com.tr 15. Çözüm Ortaklığı Platformu Gündemimiz Gelecek Dünyada ve Türkiye de Neler Oluyor? Gerçek Dönüşüm Yeni Başlıyor Vergi Teknolojileri Beklenen Gelişmeler 1 2 3 4 5 2 Gelecek "

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı HAFTA IV Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Güz Yarıyılı Open System Interconnection (OSI) OSI modeli sıradüzensel 7 katmandan oluşur. OSI modeli hala geliştirilmekte olmasına rağmen satıcılar ve standart

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK PERSONELİNİN EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T601-02 Revizyon No: 02

Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK PERSONELİNİN EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T601-02 Revizyon No: 02 Doküman Adı: TÜRKAK PERSONELİNİN EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ TALİMATI Doküman No.: T601-02 Revizyon No: 02 5 2 Yetki ve sorumluluklarda düzenlemeler yapıldı. 2 2 Tanımlar çıkarılarak T501-04 Talimatına

Detaylı

UBL UBL Türkiye Özelleştirmesi TEMEL BİLGİLER

UBL UBL Türkiye Özelleştirmesi TEMEL BİLGİLER e-fatura UBL UBL Türkiye Özelleştirmesi TEMEL BİLGİLER UBL (Universal Business Language) UBL, iş dünyasının evrensel ölçekte birlikte iş yapabilirlik ihtiyacını gidermek amacıyla doğmuş bir yapıdır. Bu

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı EKi Salı, Perşembe Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı EKi Salı, Perşembe Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 Güz Yarıyılı 22-23 EKi. 2015 Salı, Perşembe Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU OSI modeli sıradüzensel 7 katmandan oluşur. OSI modeli hala geliştirilmekte olmasına rağmen

Detaylı

GTREurope Turkey Trade & Export Finance Conference Serkan BİLEN, DAIKIN TÜRKİYE, Genel Müdür Yardımcısı 21 Mart 2017 İstanbul

GTREurope Turkey Trade & Export Finance Conference Serkan BİLEN, DAIKIN TÜRKİYE, Genel Müdür Yardımcısı 21 Mart 2017 İstanbul GTREurope Turkey Trade & Export Finance Conference 2017 Serkan BİLEN, DAIKIN TÜRKİYE, Genel Müdür Yardımcısı 21 Mart 2017 İstanbul GÜNDEM Kullanılan Uygulamalar ve Devam Eden Projeler DBS Otomasyonu Finans

Detaylı

Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002

Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002 Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002 KAYITLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURULMASI, MUHAFAZASI VE İBRAZ EDİLMESİNE (KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİNE) DAİR USUL VE ESASLAR (431 Sıra No.lu Vergi

Detaylı

Tedarik Sisteminin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi

Tedarik Sisteminin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi SUNUM LOGOSU Müşterin Kamu Olsun Tedarikçi firma ve ürün sayısının artırılması Genişleyen ürün yelpazesi Kamu ihtiyaçlarının karşılanması Rekabetçi fiyatlar Tedarik Sisteminin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi

Detaylı

6 Ocak 2014. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : E-Fatura

6 Ocak 2014. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : E-Fatura 6 Ocak 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Özel Entegratör ile e-fatura Uygulaması e-fatura uygulama yöntemlerinden biriside; firmaların özel entegratörler vasıtası

Detaylı

İÇERİK OTO-MOBILE. Standart Süreç OTO-MOBILE. Avantajlar. Sistem Görünümü. Sistem Bilgisi. Yazılım / Donanım Gereksinimi

İÇERİK OTO-MOBILE. Standart Süreç OTO-MOBILE. Avantajlar. Sistem Görünümü. Sistem Bilgisi. Yazılım / Donanım Gereksinimi 03.05.2011 1 İÇERİK OTO-MOBILE Standart Süreç OTO-MOBILE Avantajlar Sistem Görünümü Sistem Bilgisi Yazılım / Donanım Gereksinimi 2 3 Tamir/Bakım Talebi Müşteri Araç Kontrolü Servis İş Emri Servis Parça

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 KONU Bir Takım Muhasebe Kayıtlarının Belirli Mükellefler Tarafından Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası Ve İbraz Edilmesi Zorunluluğuna İlişkin Vergi

Detaylı

e-fatura e-arşiv Fatura e-defter

e-fatura e-arşiv Fatura e-defter 1 E - D E V L E T U Y G U L A M A L A R I e-fatura e-arşiv Fatura e-defter D İ R E K E N T E G R A S Y O N T A N I T I M B Ü L T E N İ Hazırlayan: Ankara Yazılım A.Ş. ANKARA, AĞUSTOS 2016 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

2. hafta Bulut Bilişime Giriş

2. hafta Bulut Bilişime Giriş 1 2. hafta Bulut Bilişime Giriş 3. Bulut Bilişime Duyulan İhtiyaç Son yıllarda veri kullanımında görülen artışlar sayesinde verinin elde edilmesi ve üzerinde analizler yapılarak genel değerlendirmelerde

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2013-050 Tarih : 31.12.2013 Konu : Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası Ve İbraz Edilmesi 29.12.2013 tarih ve28866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 431 sıra numaralı Vergi Usul

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR E-İŞ Elektronik İş (E-iş) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir şirketin tüm aktivitelerini desteklemek amaçlı uygulanması Şirketin iç ve dış veri sistemlerini

Detaylı

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz.

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz. OFİS Mikro Perakende Çözümleri 1 MİKRO OFİS SERİSİ Küçük ve orta ölçekteki perakende firmaları için hazırlanan programları, perakende satış noktalarının belkemiği olan satış noktası terminalleri (POSlarla),

Detaylı

Elektronik Ortamda Kayıt Saklama (431 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu)

Elektronik Ortamda Kayıt Saklama (431 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu) Elektronik Ortamda Kayıt Saklama (431 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu) Amaç ve Fayda Muhasebe modülünde 431 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) uyarınca ilgili vergi mükelleflerine yönelik olmak üzere belirlenen

Detaylı

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Özlem Özgöbek Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2010 İnternet erişiminin yaygınlaşması ve artık mobil cihazlar üzerinden bile yüksek hızlı veri iletişimine

Detaylı

çözüm odaklı yaklaşım

çözüm odaklı yaklaşım çözüm odaklı yaklaşım 29 30 proje dahilde işlem gümrük hizmetleri serbest bölge danışmanlığı banka ve kambiyo işlemleri dış ticaret mevzuat danışmanlığı teminat ve taahhütlerin kapatılması uluslararası

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK Uluslararası Pazarlamada dağıtım alt karması birbiriyle ilişkili iki kısımda ele alınır 1- Dağıtım kanalları seçimi 2- Fiziksel dağıtım (lojistik) ULUSLARARASI

Detaylı

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS)

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) KPMG Türkiye kpmg.com.tr Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS / AEO) nedir? Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen yetkilendirilmiş yükümlü statüsü, uluslararası

Detaylı

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı Dış Ticaret İşlemlerine Bakış e-gümrük işlemleri başlatıldı. Beyannameler elektronik olarak üretiliyor Beyanname eki olarak gümrüğe sunulan imzalı evrak sayısı 200 Islak Mali kayıp : Kayıplar Islak imzalı

Detaylı

VERĠ HABERLEġMESĠ OSI REFERANS MODELĠ

VERĠ HABERLEġMESĠ OSI REFERANS MODELĠ VERĠ HABERLEġMESĠ OSI REFERANS MODELĠ Bölüm-2 Resul DAġ rdas@firat.edu.tr VERİ HABERLEŞMESİ TEMELLERİ Veri İletişimi İletişimin Genel Modeli OSI Referans Modeli OSI Modeli ile TCP/IP Modelinin Karşılaştırılması

Detaylı

Yabancı Bölgeye İhracat e-fatura Gönderimi

Yabancı Bölgeye İhracat e-fatura Gönderimi 1. Amaç : Yabancı Bölgeye İhracat e-fatura Gönderimi Gelir İdaresi Başkanlığı nın kararı ile Yabancı Bölgeye İhracat yapan e-fatura mükelleflerinin yabancı bölgeye yaptıkları satış için e-fatura oluşturma

Detaylı

Bölüm 6 - İşletme Performansı

Bölüm 6 - İşletme Performansı Bölüm 6 - İşletme Performansı Performans Kavramı Performans, genel anlamda amaçlı ve planlanmış bir etkinlik sonucunda elde edileni, nicel ya da nitel olarak belirleyen bir kavramdır. Performans Kavramı

Detaylı

Enterprise Resource Planning - ERP - Kurumsal kaynak planlaması ya da iş letme kaynak planlaması,

Enterprise Resource Planning - ERP - Kurumsal kaynak planlaması ya da iş letme kaynak planlaması, Enterprise Resource Planning - ERP - Kurumsal kaynak planlaması ya da iş letme kaynak planlaması, işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde

Detaylı

FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME

FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME BILGI SISTEMLERI ÜNİTE 7 GİRİŞ İşletmelerin işlerini yürütebilmeleri için tedarikçileri, müşterileri, çalışanları, faturaları, ödemeleri, mal ve hizmetleri ile ilgili birçok

Detaylı

DÜNYADA E-FATURA. Avrupa da elektronik fatura çalışmalarının yasal kaynağı 2001/115/EC KDV Direktifidir

DÜNYADA E-FATURA. Avrupa da elektronik fatura çalışmalarının yasal kaynağı 2001/115/EC KDV Direktifidir DÜNYADA E-FATURA TARİHÇE 1960 lı yılların başında demiryolu sektöründe ilk defa verinin bir noktadan tanımlanmış diğer bir noktaya şifrelenerek transferine imkan veren EDI (Electronic Data Interchange)

Detaylı

ANKARA YAZILIM DONANIM MÜŞAVİRLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANKARA YAZILIM DONANIM MÜŞAVİRLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ DONANIM MÜŞAVİRLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ E-Dönüşüm Uygulamaları E-FATURA E-ARŞİV FATURA E-DEFTER Direk Entegrasyon Tanıtım Bülteni Hazırlayan: Ankara Yazılım A.Ş. ANKARA, OCAK 2017 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI AMAÇ Bu faaliyette verilecek bilgiler sonunda muhasebe ve finansman alanındaki meslekleri ve meslek elemanlarını tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Türkiye

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

LOGO DA E-DEFTER VE E-FATURA UYGULAMALARI. Serdar TEKİN Ürün Uzmanı

LOGO DA E-DEFTER VE E-FATURA UYGULAMALARI. Serdar TEKİN Ürün Uzmanı LOGO DA E-DEFTER VE E-FATURA UYGULAMALARI Serdar TEKİN Ürün Uzmanı E-Defter Nedir? E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik dosya

Detaylı

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ 1.1. Niçin Tedarik Zinciri?... 1 1.2. Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi... 3 1.3. Tedarik Zinciri Yapısı... 5 1.4. İş Modelleri... 6 Kaynaklar... 7 BÖLÜM 2

Detaylı

TEK PENCERE SİSTEMİ DAHİLDE İŞLEME İZNİ

TEK PENCERE SİSTEMİ DAHİLDE İŞLEME İZNİ 2016 TEK PENCERE SİSTEMİ DAHİLDE İŞLEME İZNİ YÜKÜMLÜ RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KILAVUZU TPS-910-GEÇİCİ İTHALAT İZNİ BELGESİ Versiyon 1.1 Bakanlığımız web sayfasından https://uygulama.gtb.gov.tr/tekpencere

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ

MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ TANIMLAR KURUMSAL HAFIZA: Bilgiyi gelecekte kullanmak amacıyla insanlarda ve/veya teknolojilerde gerektiğinde geri çağrılabilir şekilde depolamak

Detaylı

B i l g i l e n d i r m e

B i l g i l e n d i r m e B i l g i l e n d i r m e Kime : Banka Genel Müdürlükleri Kimden : Türkiye Bankalar Birliği Konu : EFT Operasyon Çalışma Grubu Toplantısı Tarih : 14 Ekim 2010 EFT-EMKT operasyon çalışma grubunu 8 Ekim

Detaylı

İHRACAT E-FATURA SIKÇA SORULAN SORULAR. Yeni sistemde yurtdışındaki firmalara nasıl fatura kesilecek? Kur nasıl belirlenecek?

İHRACAT E-FATURA SIKÇA SORULAN SORULAR. Yeni sistemde yurtdışındaki firmalara nasıl fatura kesilecek? Kur nasıl belirlenecek? İHRACAT E-FATURA SIKÇA SORULAN SORULAR Yeni sistemde yurtdışındaki firmalara nasıl fatura kesilecek? Kur nasıl belirlenecek? **Fatura kesilen ülke mevzuatına göre şekillenecek, o ülke mevzuatında kağıt

Detaylı

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi CEO - Yönetim Raporlama Sistemi Tanıtım ve Çalışma Şekli: %100 Türk Mühendisleri tarafından geliştirilen CEO-Yönetim Raporlama Sistemi yazılımı, Nokta Bilgisayar A.Ş.'nin tescilli bir markasıdır. Günümüz

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 08.01.2014 Sayı: 2013/006 Konu: KAYITLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA SAKLANMASINA İLİŞKİN TEBLİG YAYINLANMIŞTIR Gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânlar çerçevesinde mükelleflerin

Detaylı

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu Yeni Nesil e-defter 1.00.00 Kullanıcı Kılavuzu Kasım - 2013 e-defter 14.2.2012 tarihli 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-defter kullanmak zorunda olan ve Yeni Nesil Programını kullananan

Detaylı

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Neden Mali Yönetim Reformu Mali disiplin Kaynak tahsisi ve kaynakların stratejik önceliklere göre kullanılması Etkinlik

Detaylı

Erma Yazılım EBYS Sistemi. (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Dijital Arşivleme. Otomasyonu

Erma Yazılım EBYS Sistemi. (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Dijital Arşivleme. Otomasyonu Erma Yazılım EBYS Sistemi (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ve Dijital Arşivleme Otomasyonu ERMA YAZILIM ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ EBYS Otomasyonumuzun genel özellikleri; Kaysis web servislerinden

Detaylı

TABİMnet E-DEFTER ve E-FATURA PROGRAMI

TABİMnet E-DEFTER ve E-FATURA PROGRAMI TABİMnet E-DEFTER ve E-FATURA PROGRAMI Tabim e-defter çözümü ile Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerini, Gelir İdaresi Daire Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak hazırlayıp GİB'e

Detaylı

e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ

e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ igur@gelirler.gov.tr Kaynak: GIB ÖZEL ENTEGRASYON NEDİR? Başka mükelleflerin faturalarını göndermek ve almak amacıyla bilgi işlem sisteminin Başkanlık sistemiyle

Detaylı

Netsis e-fatura UBL-TR v1.2 Geçişi

Netsis e-fatura UBL-TR v1.2 Geçişi Netsis e-fatura UBL-TR v1.2 Geçişi Amaç ve Fayda Ürün Grubu Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen elektronik fatura çalışmaları kapsamında oluşturulan UBL-TR v1.2, UBL 2.1 standardında yer alan

Detaylı

EXPORT IMPORT. Gümrükte işlem süreci 6 ana bölümden oluşmaktadır. 1. Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine Giriş ve Çıkışları

EXPORT IMPORT. Gümrükte işlem süreci 6 ana bölümden oluşmaktadır. 1. Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine Giriş ve Çıkışları EXPORT IMPORT Gümrükte işlem süreci 6 ana bölümden oluşmaktadır. 1. Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine Giriş ve Çıkışları 2. Özet Beyan ve Eşyanın Türkiye ye Getirilmesi 3. Eşyanın Gümrüğe Sunulması 4.

Detaylı

AĞ HİZMETLERİ. Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ. Version 4.0

AĞ HİZMETLERİ. Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ. Version 4.0 AĞ HİZMETLERİ Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ Version 4.0 İSTEMCİ SUNUCU İLİŞKİSİ İnsanlar her gün başkalarıyla iletişim kurmak ve rutin görevlerini yerine getirmek için ağ ve İnternet üzerinden sağlanan hizmetleri

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR Doküman Adı: GELİŞTİRME SÜREÇLERİ Doküman No.: P508 Revizyon No: 01 5 1 Web Sayfası Hazırlama Talimatı iptal edildiği için 5.2 maddesinden ilgili cümle çıkartıldı. 3 1 Web Sayfası Hazırlama Talimatı iptal

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

efatura UYGULAMASI HAKKINDA

efatura UYGULAMASI HAKKINDA BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ GİB PORTAL KULLANIM YÖNTEMİ Bayt EntegrePro e-fatura modülü avantajları; -Yıllık güncelleme bedeli alınmıyor. -Firma dosyası sınırlaması yok. -Firma dosya sayısına bağlı

Detaylı

PERFORMANS YÖNETĐMĐ. Hedefe Odaklı Çalışma ve Yetkinlik Yönetimi.

PERFORMANS YÖNETĐMĐ. Hedefe Odaklı Çalışma ve Yetkinlik Yönetimi. PERFORMANS YÖNETĐMĐ Kurumların yapısına uygun performans yönetimi sistemini esnek yapı sayesinde Đnsan Kaynakları uygulaması içinde tanımlayarak takip edebilme Performans kayıtlarını yöneticilere e-posta

Detaylı

YENİ NESİL FİYAT LİSTESİ

YENİ NESİL FİYAT LİSTESİ YENİ NESİL FİYAT LİSTESİ 16 EYLÜL 2016 31 MART 2017 SAYI : 103 YENİ NESİL ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ Ürünler Grup 1 Stok, Cari, Fatura, Senet Çek, İrsaliye, Form Ba Bs Grup 2 Stok, Cari, Fatura, Senet Çek,

Detaylı

Yabancı Bölgeye İhracat e-fatura Gönderimi

Yabancı Bölgeye İhracat e-fatura Gönderimi 1. Amaç : Yabancı Bölgeye İhracat e-fatura Gönderimi Gelir İdaresi Başkanlığı nın kararı ile Yabancı Bölgeye İhracat yapan e-fatura mükelleflerinin yabancı bölgeye yaptıkları satış için e-fatura oluşturma

Detaylı

GOST-K Nedir? GOST, Rusça kelime olarak türkçe karşılığı Norm dur ve K harfi de Kazakistan demektir. Kazakistan devletine satmayı planladığınız pek ço

GOST-K Nedir? GOST, Rusça kelime olarak türkçe karşılığı Norm dur ve K harfi de Kazakistan demektir. Kazakistan devletine satmayı planladığınız pek ço GOST-K BELGESİ WHİTE PAPER HAKKINDA TEMEL BİLGİLER 1999 dan beri Bilgilendiriyoruz, Belgelendiriyoruz GOST-K Nedir? GOST, Rusça kelime olarak türkçe karşılığı Norm dur ve K harfi de Kazakistan demektir.

Detaylı

İHRACATTA GÜMRÜK UYGULAMALARI İŞ DÜNYASI KAYITSIZ KALMIYOR PROJESİ

İHRACATTA GÜMRÜK UYGULAMALARI İŞ DÜNYASI KAYITSIZ KALMIYOR PROJESİ İş dünyası kayıtsız kalmıyor KAYITLI İSTİHDAMIN TEŞVİKİ-II HİBE PROGRAMI TRH1.3.PREII/P-03/238 İHRACATTA GÜMRÜK UYGULAMALARI İŞ DÜNYASI KAYITSIZ KALMIYOR PROJESİ ÖMER KAPLAN 1- TEMSİL İhracatçı *irma,

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET GÜMRÜK BEYANNAMESİ (ETGB) İŞLEMLERİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ELEKTRONİK TİCARET GÜMRÜK BEYANNAMESİ (ETGB) İŞLEMLERİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER ELEKTRONİK TİCARET GÜMRÜK BEYANNAMESİ (ETGB) İŞLEMLERİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A) İTHALAT İŞLEMLERİ... 3 1) SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ... 3 2) GERİ GELEN EŞYA...

Detaylı

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ & DIŞ TİCARET

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ & DIŞ TİCARET Gümrük Hizmetleri Özel Çözümler Lojistik Hizmetleri Sigorta ve Aracılık Hizmetleri Uluslar arası Dış Ticaret GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ & DIŞ TİCARET Ticaret Güvenle Şekillenir GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ & DIŞ TİCARET

Detaylı

STANDART VE STANDARDİZASYON

STANDART VE STANDARDİZASYON STANDART VE STANDARDİZASYON İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen tesis etme gayreti içerisinde olmuştur. Bu düzenleme sürecinin tabiî bir neticesi olarak ortaya

Detaylı

Kara Yolu. KITA, başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve BDT ülkeleriyle karşılık olarak çalışmaktadır.

Kara Yolu. KITA, başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve BDT ülkeleriyle karşılık olarak çalışmaktadır. TANITIM Kıta Ulaştırma Hizmetleri A.Ş. 1995 te kurulmuş bir lojistik hizmet firmasıdır. Kıta, verdiği taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef almış, kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi 1. Genel Bakış Değişen rekabet ortamı ve farklılaşan müşteri beklentileri, bayi ağlarının kompleks ve yönetiminin zor olması satış süreçlerini oldukça farklı bir

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir?

ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir? DERS NOTU - 1 ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir? Ticaret ifadesi kavramsal olarak mal veya hizmetin satın alınması ve satılması işlemlerini kapsamaktadır. Bu sürecin elektronik ortamda

Detaylı

BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ

BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ e-fatura UYGULAMASI HAKKINDA e-fatura NEDİR? Türkiye de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura (elektronik

Detaylı

Konu: 431 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği, 01/07/2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Konu: 431 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği, 01/07/2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2014/58

Detaylı

LOGO NETSİS 3 STANDARD FİYAT LİSTESİ 5 Nisan 2016 tarihinden itibaren geçerlidir.

LOGO NETSİS 3 STANDARD FİYAT LİSTESİ 5 Nisan 2016 tarihinden itibaren geçerlidir. 1. 2. 3. 4. LOGO NETSİS 3 STANDARD FİYAT LİSTESİ 5 Nisan 2016 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel Açıklamalar Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri Logo tarafından

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Transit Rejimi 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

KARŞI ÖDEME TARİHİ TAKİBİ

KARŞI ÖDEME TARİHİ TAKİBİ KARŞI ÖDEME TARİHİ TAKİBİ Doküman Kodu : RFN-05 Açıklama : Karşı Ödeme Günü Takibi Kapsam : Finansal İşlemler Revizyon No : 1 Yayın Tarihi : Mayıs 2014 AMAÇ Müşterilerle yapılan anlaşmalar çerçevesinde

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ SÜREÇ ANALİZİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ SÜREÇ ANALİZİ 911.MKH.GYS/P01 01.07.2014 1 / 6 REVİZYON DURUM Revizyon Tarihi Revizyon No Açıklama 911.MKH.GYS/P01 01.07.2014 2 / 6 1. Amaç: Bu süreç, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Detaylı

w w w. a n k a r a b t. c o m

w w w. a n k a r a b t. c o m Şirket Profili w w w. a n k a r a b t. c o m AnkaraBT, yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren ve uzman kadrosuyla Türkiye'nin önde gelen kurumsal çözümlerini üreten %100 Türk sermayeli bilgi teknolojisi

Detaylı

Kargo Modülü. Diğer modüller ile entegre çalışan Kargo modülü ile satış irsaliyesifaturasıoluşturduktan

Kargo Modülü. Diğer modüller ile entegre çalışan Kargo modülü ile satış irsaliyesifaturasıoluşturduktan Kargo Modülü Ürün Grubu [X] 7.0 NetsisEnterprise Kategori [X] Yeni Modül Versiyon Önkoşulu 7.0 Onaylı Sürüm Uygulama Kargo modülü ile işletme içerisinde satışa yönelik yapılan işlemler, dağıtım şirketleri

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/46

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/46 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 24.07.2017 Sayı : 2017/46 Değerli Müşterimiz; E-Fatura sistemine kayıtlı mükelleflerin gümrük beyannameli mal ihracı işlemlerinde, e-fatura uygulaması 01.07.2017 tarihi itibariyle

Detaylı

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir.

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir. E-Fatura Nedir? E-fatura Uygulaması, mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı nın sistemi üzerinden, belirlenen standart ve formata göre birbirlerine fatura alıp göndermelerini sağlayan sistemin genel adıdır.

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3 01.01.2014 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3 Bazı Mükelleflere Elektronik Ortamda Kayıt Saklama Zorunluluğu Getirildi 29.12.2013 tarihli Resmi Gazete de 431 no.lu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır link http://goo.gl/3xs2po

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ÇAĞDAŞ İŞ DÜNYASININ DEĞİŞİMİ Globalleşme: Global Pazar piyasasında yönetim ve kontrol Dünya piyasalarında rekabet Global iş grupları Global dağıtım sistemleri Bugün bilişim

Detaylı

e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ

e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ NEDİR? Elektronik faturalamada uzmanlaşmış bir kurumun, başka mükelleflerin faturalarını göndermek ve almak amacıyla kendi sistemini

Detaylı

3. Bölüm: Ağ Protokolleri ve İletişimleri

3. Bölüm: Ağ Protokolleri ve İletişimleri 3. Bölüm: Ağ Protokolleri ve İletişimleri CCNA 1 - Ağlara Giriş Yrd.Doç.Dr. Ersan Okatan v 1.0 Presentation_ID 1 3. Bölüm: Hedefler Öğrenciler aşağıdakileri yapabilecek: Kuralların iletişimi kolaylaştırmak

Detaylı

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC)

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Kontrol Fonksiyonu Gerçekleştirilmek istenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, planlanan amaçlar (standartlar), ile

Detaylı

ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi

ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi ERP'ye Bakış ve ARGUS Plus Zaman içinde firmalar geliştikçe, iş yapış şekilleri değişmekte ve ihtiyaçları artmaktadır. Bir çok gelişen firma, gerçekleştirdikleri operasyonel

Detaylı

AKARYAKIT VARDİYA ALIMINDA, İLGİLİ VARDİYA TARİHİNDEKİ SATIŞ DETAY LİSTESİ EKRANINDA OTOMASYON İLE KARŞILAŞTIRILMASI YAPILIR.

AKARYAKIT VARDİYA ALIMINDA, İLGİLİ VARDİYA TARİHİNDEKİ SATIŞ DETAY LİSTESİ EKRANINDA OTOMASYON İLE KARŞILAŞTIRILMASI YAPILIR. Market Modülü Akaryakıt Modülü Market Modülü Otomasyon Modülü Merkezi Sistem Veresiye Takip Promosyon E-Fatura E-Defter Cep Rapor Online Orion ays AKARYAKIT VARDİYA ALIMINDA, İLGİLİ VARDİYA TARİHİNDEKİ

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Ortak Transit Rejimi ve NCTS 2012 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI:

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: TARİH : 28/08/2015 SİRKÜLER NO : 2015/70 ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: 5 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazetede elektronik ticarete ilişkin

Detaylı

SAC PARÇA ÜRETİM BÖLÜMÜNDE ENERJİ ANALİZÖRLERİYLE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMA AMAÇLI İŞ EMRİ TAKİP, VERİ TOPLAMA ve ANALİZ SİSTEMİ OTOMASYONUNUN KURULMASI

SAC PARÇA ÜRETİM BÖLÜMÜNDE ENERJİ ANALİZÖRLERİYLE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMA AMAÇLI İŞ EMRİ TAKİP, VERİ TOPLAMA ve ANALİZ SİSTEMİ OTOMASYONUNUN KURULMASI AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI AR-GE YÖNETİMİ YILDIZ KALIP SAN. TİC. A.Ş. SAC PARÇA ÜRETİM BÖLÜMÜNDE ENERJİ ANALİZÖRLERİYLE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMA AMAÇLI İŞ EMRİ TAKİP, VERİ

Detaylı

Bilgi Teknolojisi ve Muhasebe Bilgi Sistemi 6-1

Bilgi Teknolojisi ve Muhasebe Bilgi Sistemi 6-1 Bilgi Teknolojisi ve Muhasebe Bilgi Sistemi 6-1 Amaçlar 1 Etkin bir muhasebe bilgi sisteminin özellikleri ve bilgisayarlar 2 Bilgisayar kullanılan ve elle ile yürütülen muhasebe bilgi sistemlerinin farklarının

Detaylı

1. Elektronik İmza nedir? 2. Elektronik imza ile dijital imza arasında ne fark vardır?

1. Elektronik İmza nedir? 2. Elektronik imza ile dijital imza arasında ne fark vardır? 1. Elektronik İmza nedir? Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulçıma amacıyla kullanılan elektronik veri olarak tanımlanabilir. 2. Elektronik

Detaylı

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Elektronik Gümrük İşlemleri Dairesi

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Elektronik Gümrük İşlemleri Dairesi NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Elektronik Gümrük İşlemleri Dairesi v.3 26.11.2012 A) ULUSAL UYGULAMA(TR rejimi) Ülkemizin 01/01/2012 tarihinde başlayan

Detaylı