F1 ve F2 FORMLARININ HAZIRLANMASI İŞ SÜRECİ DERS YÜKÜ TESPİTİ VE EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİNDE UYULACAK ESASLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "F1 ve F2 FORMLARININ HAZIRLANMASI İŞ SÜRECİ DERS YÜKÜ TESPİTİ VE EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİNDE UYULACAK ESASLAR"

Transkript

1 F1 ve F2 FORMLARININ HAZIRLANMASI İŞ SÜRECİ DERS YÜKÜ TESPİTİ VE EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİNDE UYULACAK ESASLAR Dayanak: Yüksek Öğretim Personel Kanunu (2914) Kaynak:http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F CFF7A CFB32E18FA5 2B4F2ED6CCC5 Ders Yükleri ve Ücret Karşılığı Okutabilecekleri Ek Ders Saatleri Madde 1- a) Maaş karşılığı haftalık ders yükü, öğretim üyeleri için 10 saat, öğretim görevlileri ve okutmanlar için 12 saattir. Öğretim elemanları, haftalık ders yükünün dışında gerek kadrosunun bulunduğu, gerekse diğer yükseköğretim kurumlarında, güz ve bahar yarıyıllarında mecburi ve isteğe bağlı olarak, ek ders ücreti ödenmek kaydıyla ders verebilir. Mecburi ve isteğe bağlı dersler ile diğer faaliyetler için haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla öğretim elemanının toplam olarak ücret karşılığı verebileceği ek ders; normal örgün öğretimde en çok 20 saat, ikinci öğretimde ise en çok 10 saattir. Buna göre öğretim elemanlarının toplam ders yükü ve ek ders saatleri (saat/hafta) aşağıda belirtilmiştir. DERS YÜKÜ VE EK DERS SAATLERİ TABLOSU Maksimum Ek Ders Saati Normal Örgün II. Örgün Eğitim Eğitim Görev Haftalık Unvanları Ders Yükü Mecburi İstekle İstekle Toplam Prof Doç Yrd. Doç Öğr. Gör Okutman Genel Toplam b) Yaz ve yarıyıl tatillerinde yapılan eğitim-öğretim faaliyetleri için ödenecek ek ders ücretinin tespitinde, haftalık ders yükünü doldurmuş olmak koşulu aranmaz. c) Rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri için haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz, bunların yardımcıları ile bölüm başkanlarının haftalık ders yükü yukarıda belirtilen yükün yarısı kadardır. Rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürlüğü ile bölüm başkanlığına Yükseköğretim Kanununda belirtilen şekilde usulüne uygun olarak yapılan vekâleten görevlendirmeler haricinde söz konusu görevlerin vekâleten yürütülmesi halinde ders yükü muafiyeti ve indirimi uygulanmaz. d) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi uyarınca ders saati ücreti karşılığında öğretim görevlisi olarak görevlendirilenler için haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz.

2 Haftalık Ders Yükü Denklikleri Madde 2- Haftalık ders yükünün hesabında bilfiil, bizzat bulunmak ve yapmak şartıyla aşağıdaki denklikler esas alınır. Öğretim elemanın eğitim - öğretim faaliyetleri teorik dersler ve diğer faaliyetler olmak üzere iki grupta toplanır. Her bir dersi (uzmanlık alan dersleri dahil) sadece teorik veya sadece uygulama olarak kategorize etmek mümkün olmadığından ve bazı derslerin hem teorik hem de uygulama bileşeni bulunabileceğinden derslerin içerikleri ve teorik/uygulama bileşenleri üniversite senatolarınca belirlenir ve üniversite kataloglarında duyurulur. a) Teorik Dersler: Haftalık ders programında yer alan, günü, saati ve yeri belirlenmiş, öğrenciye hitap eden, öğretim elemanının aktif olarak katıldığı eğitim - öğretim faaliyetleri olup, her ders saati bir ders yüküne eş değerdir. Bu dersler ön lisans, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık, sanatta yeterlik) düzeyinde açılabilir. Benzer tez konularında çalışan lisansüstü öğrenciler için ilgili yönetmeliklere uygun olarak açılabilecek uzmanlık alan dersleri de yukarıdaki koşulları sağlamak kaydıyla bu kapsamda değerlendirilir. Uzmanlık alan dersleri, Enstitü Yönetim Kurulu nca tez danışmanının atandığı tarihte başlar ve Enstitü Yönetim Kurulu nun öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar devam eder. Bu dersler yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. b) Diğer Faaliyetler: Teorik dersler dışındaki tüm eğitim- öğretim faaliyetlerini kapsar. 1- Haftalık ders programında günü, yeri, saati belirlenmiş, öğrenciye hitap eden, öğrencilerin aktif olarak katıldığı uygulamalı dersler ile teorik derslerin uygulamalarının ve laboratuar, tıbbi ve cerrahi klinik uygulamaları, seminer ve diğer benzeri faaliyetlerin her ders saati bir ders yüküdür. 2- Bitirme ödevi, bitirme projesi, diploma projesi, proje ve staj raporu değerlendirme ve benzeri eğitim, öğretim faaliyetlerini yöneten öğretim elemanları, öğrenci sayısına bakılmaksızın toplam 2 saat /hafta uygulamalı ders yükü yüklenmiş sayılır. 3- Lisansüstü eğitimde (yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık, sanatta yeterlik) tez danışmanlığı, her bir öğrenci için 1 saat/hafta ders yüküdür. Tezsiz yüksek lisans programlarında yürütülen dönem projesi danışmanlığı için aynı şekilde uygulama yapılır (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 21/11/2005 t.ve s. yazısıyla eklenen cümle). Ancak bir öğretim üyesinin lisansüstü eğitim tez ve dönem projesi (21/11/2005 t.ve s. yazıyla eklenen ibare) danışmalıklarından kazanabileceği azami ders yükü 10 saat/hafta yı geçemez. Lisansüstü eğitim tez danışmanlığı, öğretim üyesinin (ders saati ücreti karşılığı ders görevi verilen emekli öğretim üyeleri dahil) öğrencinin danışmanlığına (ders ve tez dönemleri için) ilgili Yönetim Kurulunca atandığı tarihte başlar ve ilgili Yönetim Kurulunun öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar devam eder. 4- Bir yarıyıl içinde yapılan her ara sınav karşılığı olarak derse kayıtlı öğrenci sayısına göre; Öğrenci Sayısı Ders Yükü saat saat saat saat 201 ve daha çok 5 saat ders yükü sınavın yapıldığı haftanın ders yüküne aynen eklenir. Ara sınavlar için öngörülen yük her bir dersin ara sınavı için haftada beş saati aşamaz.

3 Ek Ders Ücreti Madde 3- Ek ders ücreti ödemelerinde 2 nci maddede belirtilen hususlar da dikkate alınarak aşağıdaki esaslar uygulanır. a) Ek ders ücreti, haftalık ders yükü sınırını aşan teorik dersler ve diğer faaliyetler için ödenir. Kısmi statüde bulunanlar dahil öğretim elemanlarına normal örgün öğretimde en çok yirmi saate kadar, ikinci öğretimde ise en çok on saate kadar ek ders ücreti ödenir. Bir öğretim elemanı hem normal örgün öğretimde, hem de ikinci öğretimde görev alıyorsa en çok otuz saate kadar (20 saati normal öğretim, 10 saati ikinci öğretim için olmak üzere) ek ders ücreti ödenir. Ders yüklerinin tamamlanmasında ve ek ders ücretinin hesaplanmasında, öncelikle normal örgün öğretimde verilen ders ve faaliyetler dikkate alınır. Teorik dersler dışındaki faaliyetlerin haftalık ders yükünün tamamlanmasından sonraki kısmı ek ders ücretinin hesabında dikkate alınır. Ancak, haftalık ders yükünün tamamlanmasında ve ek ders ücretinin hesabında, teorik dersler dışındaki faaliyetlerin haftalık en fazla on saatlik kısmı dikkate alınır, toplam on saati aşan kısım için ek ders ücreti ödenmez. Yaz ve yarıyıl tatillerinde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerinde ders yükü zorunluluğu aranmaksızın; sadece normal örgün öğretimde görev alan öğretim üyelerine en çok 30 saate, öğretim görevlileri ve okutmanlara 32 saate, hem normal örgün öğretim hem de ikinci öğretimde görev alan öğretim üyelerine en fazla 40 saate, öğretim görevlileri ve okutmanlara 42 saate kadar ek ders ücreti ödenebilir. b) Ara sınavlar için öngörülen yükten doğan ek ders ücretleri, yalnızca ara sınavların veya ara sınav yerine geçen değerlendirmelerin yapıldığı hafta için ödenir. Ek ders ücretinin hesabında, bir yarıyılda bir ders için yapılan ara sınavların en fazla dördü dikkate alınır ve aşan kısmı için ek ders ücreti ödenmez. c) Eğitim-öğretim niteliğine göre sınıfların aşırı kalabalıklığı ve/veya fiziksel olanakların yeterli olmaması nedeniyle teori ve/veya uygulamadan oluşan bir ders, ilgili Bölüm Başkanının önerisi ve ilgili Yönetim Kurulunun kararı ile birden fazla şube halinde açılabilir. Bu takdirde, ayrı ayrı vermeleri kaydıyla, bu dersleri veren öğretim elemanlarının her birine dersin öğretim programındaki haftalık teorik ve uygulama saati ders yükü ve ek ders saati olarak aynen uygulanır. d) Öğretim elemanlarına geçici görev, sevk, rapor ve izinli olmaları gibi nedenlerle haftalık ders programında belirtilen gün, saat ve yerde ders verme görevlerini yerine getirememeleri halinde anılan mazeretlerin bitiminden sonra vermek istedikleri dersler ve yürütülen faaliyetler için, Yönetim Kurulunun ders programlarının tespitinde takip ettiği prosedüre göre haftalık ders programında yapacağı değişiklik neticesinde belirlenen tarihteki hafta esas alınarak (2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesindeki ek ders ücreti ödenebilecek ders saati sınırları içinde kalmak ve anılan maddenin son fıkrası hükmüne göre herhangi bir fazla ödemeye yol açmamak üzere) ek ders ücreti ödenir. Boş geçen derslerin, müfredat programında değişiklik yapılmaksızın ilgili öğretim elemanı yerine bir başka öğretim elemanı tarafından telafi edilmesi halinde, ek ders ücreti bu dersleri fiilen ve bizzat veren öğretim elemanına (2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesindeki ek ders ücreti ödenebilecek ders saati sınırları içinde kalmak kaydıyla) ödenir. h) Hafta ve bayram tatili, yarıyıl ve yaz tatillerinde veya normal çalışma saatleri dışında yürütülen uzmanlık alan dersleri, tez danışmanlığı, ara sınavlarla ilgili faaliyetler için zamlı ek ders ücreti ödenmez.

4 Sınav Ücreti: Madde 4 - Dersi veren öğretim elemanına, her ders için ayrı ayrı olmak üzere, yarıyıl ve yılsonu genel sınav dönemlerinde her 50 öğrenci için 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar sınav ücreti ödenir. Öğrenci sayısının göz önüne alınmasında küsurlar tama iblağ edilir ve 500 öğrenciden fazlası dikkate alınmaz. Ara sınavlar ve bütünleme sınavları için sınav ücreti ödenmez. Sınavın dersi veren öğretim elemanı tarafından yapılmaması halinde sınav ücreti ödenmez. Diğer Hususlar: Madde 5- Haftalık ders yükünün tamamlanmasında ve ek ders ücretinin hesaplanmasında sırasıyla; normal örgün öğretimde verilen teorik dersler ve diğer faaliyetler, daha sonra ikinci öğretimde verilen teorik dersler ve diğer faaliyetler dikkate alınır sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin (a) bendi uyarınca görevlendirilen öğretim elemanlarının ders yüklerinin tamamlanmasında ve ek ders ücretlerinin hesaplanmasında; sırasıyla bağlı bulundukları fakülte veya yüksekokulda normal örgün öğretimde verdikleri ders ve diğer faaliyetler ile görevlendirildikleri yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimde verdikleri ders ve diğer faaliyetler daha sonra bağlı bulundukları fakülte veya yüksekokulda ikinci öğretimde verdikleri ders ve diğer faaliyetler ile görevlendirildikleri yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimde verdikleri ders ve faaliyetler dikkate alınır. F1 FORMUNUN HAZIRLANMASI İŞ SÜRECİ 1. Enstitü tahakkuk birimi sorumlusu danışman onayının kapanmasından sonra ders yazılım sonuçlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından temin eder. Yazılımları analiz ederek ilgili öğretim üyelerin Enstitüdeki yükleri listeler ve listeyi ilgili anabilim dalı başkanlıklarına gönderir. Listeye hatalı yapılan ders yazılımları eklenmez. Bu durumdaki öğrencilerin ders yazılımları Öğrenci İleri Daire Başkanlığı ndan iptali istenir. Öğretim Üyelerinin Yükleri Listelenirken Dikkat Edilen Hususular Enstitü Kurulunca Açılmasına Karar Verilen Derlerle Öğrenci İşlerinden Gelen Yazılım Sonuçlarını Karşılaştırılması: Enstitü Kurulunca açılmasına karar verilen derslerle Öğrenci işlerinden gelen teorik ve uzmanlık alan derslerine yapılan yazılımlar karşılaştırılır. Enstitü Kurulunda açılmasına karar verilmeyen derslere yapılan yazılımlar iptal edilir. Teorik Dersler: Bir öğretim üyesinin bir tene teorik (5000, 6000, 7000 kodlu) dersi olması durumunda bu derse en az bir öğrencinin yazılması dersin açılması için yeterli iken, iki tane teorik dersi olması durumunda bu derslerin açılması için birine bir diğerine ise en az üç öğrencinin yazılması gerekir. Kuralın sağlanamaması durumunda hangi dersin açılacağına ilgili öğretim üyesi karar verir. Bu koşulları sağlayan dersler ilgili öğretim üyesinin yüküne yazılarak listelenir. Öğrenci yazılmayan ve ya kapatılan dersler listeye dahil edilmez.

5 Uzmanlık Alan Dersi: Danışmanı atanmış olan öğrenciler kendi tez danışmanınca açılmış olan uzmanlık alan derslerine yazılabilirler. Yüksek lisans öğrencileri kendi tez danışmanlarınca açılmış 8000 kodlu, doktora öğrencileri ise kendi tez danışmanlarınca açılmış 9000 kodlu uzmanlık alan dersine yazılabilirler. Bir öğrenci; bir dönemde en fazla bir uzmanlık alan dersine yazılabilir, daha önceki dönemlerde başarılı-başarısız olduğu uzmanlık alan dersine de yazılamaz. Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri uzmanlık alan dersine yazılamaz. Bu durumda olan ders yazılımları iptal edilir. Bir uzmanlık alan dersi en az bir öğrencinin yazılması durumunda açılabilir. Doğru yazılım yapılmış uzmanlık alan dersleri ilgili öğretim üyesinin yüküne yazılarak listelenir, yazılım yapılmayan uzmanlık alan dersleri listeye dahil edilmez. Yüksek Lisans Tezi: Yüksek lisans tezine yazılmış olan öğrencilerin tez danışmanlarının Enstitü Yönetim Kurulunca atanmış olup olmadığı kontrol edilir. Danışman atanması yapılmayan öğrencilerin teze yapmış oldukları yazılımlar iptal edilir. Danışmanı atanmış olan öğrenciler ilgili öğretim üyesinin yüksek lisans yüküne yazılarak listeye ilave edilir Doktora Tezi: Doktora tezine yazılmış olan öğrencilerin tez danışmanlarının Enstitü Yönetim Kurulunca atanmış olup olmadığı kontrol edilir. Danışman atanması yapılmayan öğrencilerin teze yapmış oldukları yazılımlar iptal edilir. Danışmanı atanmış olan öğrenciler ilgili öğretim üyesinin doktora tez yüküne yazılarak listeye ilave edilir Semine Dersi: Danışmanı atanmış tezli yüksek lisans ve doğrudan doktora yapan öğrenciler seminer dersine yazılabilir. Seminer dersine yazılmış olan öğrencilerin tez danışmanlarının Enstitü Yönetim Kurulunca atanmış olup olmadığı kontrol edilir. Danışman atanması yapılmayan öğrencilerin seminer dersine yapmış oldukları yazılımlar iptal edilir. Yazılımları uygun görülen öğrencilerin danışmanlarına seminer dersi iki saat yük yazılacak şekilde listeye ilave edilir. Dönem Projesi: Dönem projesine yazılmış olan öğrencilerin danışmanlarının atanmış olup olmadığı kontrol edilir. Danışman atanması yapılmayan öğrencilerin dönem projesine yapmış oldukları yazılımlar iptal edilir. Danışmanı atanmış olan öğrenciler ilgili öğretim üyesinin dönem projesi yüküne yazılarak listeye ilave edilir Enstitümüz öğrencisi olmayanların Enstitümüzde kendi danışmanlarınca okutulan uzmanlık alan dersi, tez ve seminer derslerine yapmış oldukları yazılımlar iptal edilir. 2. Öğretim üyeleri sırasıyla bağlı bulunduğu fakülte veya yüksekokulda normal örgün öğretimde verdiği ders ve diğer faaliyetler ile görevlendirildiği yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimde verdiği ders ve diğer faaliyetleri daha sonra bağlı bulunduğu fakülte veya yüksekokulda ikinci öğretimde verdiği ders ve diğer faaliyetler ile görevlendirildiği yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimde verdiği ders ve diğer faaliyetleri F1 formuna yazar.

6 Uyarı 1: Enstitümüzde bir öğretim üyesinin ders yükleri teorik dersler (5000, 6000, 7000 kodlu dersler) ve uzmanlık alan derslerinden (8000, 9000 kodlu dersler); diğer faaliyetlerinden ders yükleri ise teorik derslerin uygularları, yüksek lisans tezi, doktora tezi, seminer ve dönem projesi dersinden oluşmaktadır. Öğretim üyeleri Enstitüdeki yüklerini Anabilim Dalı Başkanlıklarına gönderilen listeden yararlanarak yazarlar. Bu derslerin yükleri F1 formuna yazılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır. Bir dersin teorik ders yüküne, söz konusu ders kredili derse haftalık teorik saati, uzmanlık alan dersi ise haftalık saati yazılır. Bir dersin uygulama ders yüküne, teorik derslerin varsa haftalık uygulama saatleri yazılır. Yüksek lisans tez yüküne, o dönem için teze yazılmış danışmanı olduğu tezli yüksek lisans programı öğrencisi sayısı yazılır. Doktora tez yüküne, o dönem için teze yazılmış danışmanı olduğu doktora programı öğrencisi sayısı yazılır. Dönem projesi yüküne, o dönem için projeye yazılmış danışmanı olduğu tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi sayısı yazılır. Seminer dersi yüküne, o dönem seminer dersine yazılmış danışmanı olduğu öğrenciler için iki saat yazılır. Öğretim üyeleri ders yüklerinin tamamlanmasında ve ek ders ücretlerinin hesaplanmasında; sırasıyla bağlı bulundukları fakülte veya yüksekokulda normal örgün öğretimde verdikleri ders ve diğer faaliyetler ile görevlendirildikleri yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimde verdikleri ders ve diğer faaliyetler daha sonra bağlı bulundukları fakülte veya yüksekokulda ikinci öğretimde verdikleri ders ve diğer faaliyetler ile görevlendirildikleri yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimde verdikleri ders ve faaliyetler dikkate alırlar. Uyarı 2: Enstitümüzde ders veren bir öğretim üyesi ders yüklerinin tamamlanmasında ve ek ders ücretlerinin hesaplanmasında öncelikle bağlı olduğu fakültede veya yüksekokulda normal örgün öğretimde verdikleri ders ve diğer faaliyetleri daha sonra Enstitüde verdiği ders ve diğer faaliyetleri dikkate alacaktır. Ancak örgün öğretimde verilen derslerde değerlendirme yapılırken haftalık ders yükünün 10 saatinin maaş karşılığı, bunun dışında kalan en çok yirmi saatinin ek ders ücreti olarak gösterilebileceği, öte yandan maaş karşılığında ve ek ders ücreti karşılığında teorik dersler dışında gösterilen faaliyetlerin haftalık toplamının on saati geçemeyeceği unutulmamalıdır. 3. Öğretim üyeleri yukarıdaki açıklamalara göre bilgisayar ortamında doldurmuş olduğu formun çıktısını alır ve formu imzalar. Ardından formu Anabilim Dalı Başkanlığına teslim eder. 4. Anabilim Dalı görevlisi formu, dekanlık, yüksekokul, varsa diğer birimlerin görevlendirmeleri ve Enstitüden gönderilen öğretim üyesi ders yükleri listesi ile karşılaştırır. Hatalı doldurulan formlar ilgili öğretim üyesine düzelttirilir. Uygun bulunan formlar onaylanmadan önce kontrol için topluca Enstitüye gönderilir. 5. Enstitü tahakkuk görevlisi formları teslim alır ve formları ders yazılım sonuçlarının analiz edilerek oluşturulan öğretim üyesi ders yükleri listesiyle karşılaştırılır. Hatalı düzenlenen formları ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına düzelttirilir. Uygun hazırlanan formlar onay için ABD Başkanlığına iade edilir. 6. Anabilim Dalı görevlisi, formları onay için sırasıyla Anabilim Dalı Başkanına ve Dekana/Yüksekokul Müdürüne sunar. Onaylanmış formlar Enstitü tahakkuk birimine gönderilir. 7. Onaylı formlar Enstitü tahakkuk birimince Ek ders ücretinin ödemesinde kanıtlayıcı belge olarak kullanılırlar.

7 F1 FORMUNUN HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ SÜRECİ Giriş F1 formu dönem başında iş sürecindeki açıklamalara göre ilgili öğretim üyeleri tarafından doldurularak Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edilir. Anabilim Dalı görevlisi; kendisine ulaşan F1 formlarını dekanlık, yüksekokul, varsa diğer birimlerin görevlendirmeleri ve Enstitüden gönderilen öğretim üyesi ders yükleri listesiyle karşılaştırır, ders yüklerinin forma doğru bir şekilde yazılıp yazılmadığını kontrol eder. Hata var mı? Enstitü tahakkuk görevlisi; formları teslim alır ve formları ders yazılım sonuçlarının analiz edilerek oluşturulan öğretim üyesi ders yükleri listesiyle karşılaştırır, ders yüklerinin formlara doğru bir şekilde yazılıp yazılmadığını kontrol eder, hatalı düzenlenen formları ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı na düzelttirir ve uygun görülen formları onay için ABD Başkanlığına iade eder. F1 Formları kontrol için Enstitü Tahakkuk birimine topluca gönderilir. Anabilim Dalı görevlisi F1 formlarını onay için ABD Başkanına sunar. ABD Başkanı formu onayladı mı? Form Dekanın onayına sunulur. Formu Dekan onayladı mı? Form Enstitü Tahakkuk Birimine gönderilir. F1 Formları F2 formlarının hazırlanmasında ve ek ders ücretlerinin ödenmesinde kullanılır.

8 F2 FORMUNUN HAZIRLANMASI İŞ SÜRECİ 1. F2 formu bir öğretim üyesinin F1 formunda göstermiş olduğu Enstitüden alacağı ek ders ücretinin haftalık ders programına göre teorik ve diğer faaliyetlerin gün bazında aylık olarak gösterildiği tablodur. F2 formunda görevli, izinli, raporlu vb. durumlarda yapılamayan derslerin saatleri gösterilmez. Öğretim üyelerinin izinli/raporlu/görevli olduklarını gösteren liste öğretim üyelerinin bağlı oldukları dekanlıktan/yüksek okul müdürlüklerinden temin edilir. 2. F2 formunda haftalık en çok yirmi saat ek ders ücreti gösterilebilir. Ancak teorik dersler dışındaki faaliyetlerin haftalık toplamı on saati geçemez. 3. Öğretim üyeleri geçici görev, sevk, rapor ve izinli olmaları nedeniyle yapamadıkları derslerin telafisini yapabilirler. Ancak bunun için öğretim üyesinin telafi programının telafi tarihinden önce Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanması gerekir. Telafi programının uygulanacağı haftada da bir öğretim üyesine en fazla yirmi saat ek ders ücreti gösterilebilir. 4. Teorik, uygulama, uzmanlık alan dersi, seminer, tez ve dönem projesi derslerine arasınav, kayıt ve derslere yazılım haftası içerisinde ücret ödenmez. 5. Tez ve Uzmanlık alan dersleri yaz ve ara tatilde devam edebildiğinden bu derslere yaz ve ara tatilde ücret ödenmektedir. Ancak uzmanlık alan derslerinin final sınavlarının yapılması durumunda ücretleri kesilir. Seminer dersine sunum tarihinden sonra ücret ödenmez. Danışman değişikliği yapan öğrencinin danışman değişiklik tarihinden itibaren kayıtlı olduğu tez ve seminer dersi için ücret yeni atanan danışman öğretim üyesine ödenir. 6. Kaydını silen, yatay geçiş yapan, izinli olan öğrencilere yazılmış oldukları ders, seminer uzmanlık alan dersi, tez vb dersler için kayıt silme/yatay geçiş/izin tarihinden itibaren ücret ödenmez. Tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci için tez savunma sınav tarihinden itibaren tez ücreti ödenmez. 7. Ek ders ücreti, aşağıdaki göstergelerin Devlet Memurları Kanununa göre aylıklar için belirlenen katsayı ile çarpımından oluşur. Ünvanı Ek Ders Ücreti Göstergesi Profesör 300 Doçent 250 Yardımcı Doçent 200 Öğretim Görevlisi sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca, kendi üniversitelerinin aynı şehirdeki diğer birimlerinden veya aynı şehirdeki diğer yüksek öğretim kurumlarından görevlendirilebilecek öğretim elemanı bulunmaması halinde, başka şehirlerdeki yüksek öğretim kurumlarından ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanlarına 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre geçici görev yolluğu ve anılan fıkradaki esaslara göre iki katı ek ders ücreti ödenir. 9. Enstitü tahakkuk bürosunca yukarıdaki açıklamalara göre F2 formunu hazırlanır ve ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına gönderilir. İlgili Anabilim Dalı Başkanlığınca form kontrol edilir, hata varsa Enstitü tahakkuk bürosuna bildirilerek düzelttirilir. Anabilim Dalı Başkanınca onaylanan formlar Enstitü tahakkuk birimine iade edilir. 10. Enstitü tahakkuk birimi formları Enstitü Müdürünün onayına sunar. Enstitü Müdürü tarafından onaylanan formlar ek ders ücretinin ödenmesinde kullanılır. 11. Ek ders ücretinde bordo hesaplama, ödeme emri belgesi oluşturma, banka ödeme listesi oluşturma vb işlemler Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Söz konusu işlemler sitemi kullanmakla yetkilendirilen Enstitü personeli tarafından yerine getirilir.

9 Giriş F2 FORMUNUN HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ SÜRECİ F2 formu iş sürecinde yazılan açıklamalar doğrultusunda Enstitü Tahakkuk bürosunca hazırlanır ve onay için ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına gönderilir. İlgili Anabilim Dalında sorumlu personel F2 formunu kontrol eder. -F2 formunda gösterilen ek ders tarihleri akademik takvimle uyumlu mu? - F1 de ek ders olarak gösterilen teorik ve diğer faaliyetlerin ders programına göre gün ve saatleri F2 formunda doğru bir şekilde gösterildi mi? -F2 formundan öğretim üyelerinin izinli-raporlu-görevli oldukları veya tatil günlerine gelen günlerdeki ek dersleri çıkarıldı mı? -Varsa izinli sayılan, ilişiği kesilen, yatay geçiş yapan vb. durumdaki öğrenciler için daha önce gösterilen ek ders saatleri (tez, uzmanlık alan dersi, seminer, ders vb.) F2 den çıkarıldı mı? -Varsa mezun olan öğrenciler için daha önce gösterilen tez dersi F2 den çıkarıldı mı? -Varsa uzmanlık alan dersi, final tarihinden itibaren F2 den çıkarıldı mı? -Varsa seminer dersi sunum tarihinden itibaren F2 den çıkarıldı mı? -F2 formunda ek ders saatleri toplamı ve ücretleri doğru bir şekilde hesaplandı mı? -Telafisi yapılan dersler için Enstitü Yönetim Kurulu kararı var mı? Enstitü tahakkuk görevlisince form Müdürlük Makamına onay için sunulur. Form ilgili Anabilim Dalı Başkanının onayından sonra Enstitü tahakkuk bürosuna iade edilir. Enstitü Müdürü Formu onayladı mı? Tahakkuk Birimince F2 deki bilgiler Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi programına girilir. Programdan elde edilen çıktı ile F2 formları karşılaştırılır. Hata varsa düzeltilir, yoksa ödeme Emri Belgesi düzenlenir ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca uygun görülen ders ücretleri için Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi programından temin edilecek ödeme listesinin yer aldığı Excel dosyası Vakıfbank Dosya Transfer Otomasyon sistemine elektronik ortamda yüklenir. Ek Ders ücretleri için Ödeme Vakıf bankla yapılan protokolde belirtilen süreler içerisinde gerçekleşir.

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Yükseköğretim Genel Kurulu nun 01.02.2013 tarihli toplantısında; Yükseköğretim Genel Kurulu nun 6-7.12.2012 tarihli toplantısında Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar ile

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28772

Resmî Gazete Sayı : 28772 21 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28772 YÖNETMELİK Abant İzzet Baysal Üniversitesinden: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurulu) BİRİNCİ BÖLÜM

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurulu) BİRİNCİ BÖLÜM YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Değişik; BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, yükseköğretim kurumlarında, bilgi

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (20.06.2012 gün ve 28329 sayılı resmi gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam **** MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit

Detaylı

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete : 11.11.2002/24933 Ek ve değişiklikler : - R.G. 12.01.2005/25698 (Yürürlüğe girişi:

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 9 Mart 2015; Resmi Gazete Sayısı: 29290) Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinin

Detaylı

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ TEMEL SÜREÇLERİN SINIFLANDIRILMASI

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ TEMEL SÜREÇLERİN SINIFLANDIRILMASI OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ TEMEL SÜREÇLERİN SINIFLANDIRILMASI OPERASYONEL SÜREÇLER 1-İç Kontrol Temel Süreci Kontrol Ortamı Alt Süreci Risk Değerlendirme Alt Süreci Kontrol Faaliyetleri Alt Süreci Bilgi ve

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Đlişkin Karar

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Đlişkin Karar T.C. MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKANLIĞI Đnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Đlişkin Karar Bu kitapçık, 16 Aralık 2006 tarih ve 26378 sayılı

Detaylı

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. Resmî Gazete Sayı : 28058 YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden:

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. Resmî Gazete Sayı : 28058 YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Resmî Gazete Sayı : 28058 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN TAM GÜN YASASININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER. Şubat-2014 İZMİR

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN TAM GÜN YASASININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER. Şubat-2014 İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN TAM GÜN YASASININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER Şubat-2014 İZMİR 1 6514 SAYILI YASA (TAMGÜN) İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARININ

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde yürütülen

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ. KAPSAM ve DAYANAK

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ. KAPSAM ve DAYANAK ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ KAPSAM ve DAYANAK Madde 1 Bu Yönerge; Acıbadem Üniversitesinde İngilizce hazırlık, önlisans, lisans ve yüksek lisans eğitim-öğretimi yapan fakülte, enstitü ve

Detaylı

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları)

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) I. EK DERS ÜCRETİ Ders Saati Ücreti A. Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır. 2 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28013 Mustafa Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi yaz okuluna ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır?

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır? SIKÇA SORULAN SORULAR 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 54 üncü maddesinin 2 ikinci fıkrasında yer alan Aday olarak atanmış Devlet memurunun

Detaylı

TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ SATINALMA YOLU İLE MALZEME GİRİŞİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Malzemeler İlgili Firmalar Tarafından Fatura İle Teslim Edilir. Satın Alma Onaylı Sipariş Fişi İle Sayılarak

Detaylı