DÜNYA İŞGÜCÜ P~YASALARINDAKİ SON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜNYA İŞGÜCÜ P~YASALARINDAKİ SON"

Transkript

1 Ekonomik Yaklaşım Cilt: 5, Sayı: 14, 1994 DÜNYA İŞGÜCÜ P~YASALARINDAKİ SON GELIŞMELER Oğuz ESEN(*) I. Giriş ı 990' lı yıllarda işgücü piyasasındaki gelişmeleri, 1980' lerde başlayan genel eğilimleri dikkate almadan değerlendirmek mümkün değildir. Genel gelişme eğilimleri de, yalnızca işgücü piyasasındaki değişmelerin değil, aynı zamanda dünya ekonomisinin içinde bulunduğu koşulların bir sonucudur. 1980' li yıllar, tam bir iktisadi devreyi içermesi bakımından, yalnızca herhangi bir on yıl değildir. Gerçekten, 1980'li yıllar derin bir bunalımla başlamış, arkasından İkinci Dünya Savaşı sonrası en uzun genişleme dönemi yaşanmış; konjonktür devresi, ı 990' lı yıllara da sarkan bir durgunlukla sona ermiştir. 1980' li yıllar başında dünya ekonomisinin içinde bulunduğu koşullar, biçimde etkilemiştir. sanayileşmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeleri farklı Gelişmekte olan ülkeler açısandan bakıldığında, 1980'li yılların, ekanomilerin dünya ekonomisine uyumlama çabalarıyla geçtiği görülür. Bu uyum süreci oldukça olumsuz bir uluslararası konjonktürde başlamıştı. Sanayileşmiş ekonomilerdeki iktisadi durgunluk, dünya ticaretindeki daralma, yeni korumacılık, birincil madde fiyatlarındaki düşme ve uluslararası faiz oranlannın yükselmesi bu uyum sürecini güçleştiren dış koşullar oldu. Gelişmekte olan ülkelerin uygulamaya zorlandıkları uyum politikaları çoğunlukla yavaş bir ekonomik büyüme ve baskı altındaki toplam harcamalar çerçevesinde yürütüldüğünden, sonuç üretimde ve istihdamda gözlenen daralmalar olmuş, gelişmeyi sağlayıcı yapısal politikalara pek az yer ve- * Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü.

2 40 OğuzESEN rilmiş, sosyal refahın artırılması yönünde hiçbir ilerleme kaydedilmemiştir. 1990'larda global iktisadi faaliyetlerdeki canlanma, gelişmekte olan ülkeler arasında farklı sonuçlar yarattı. Ancak bir bütün olarak gelişmekte olan ülkeler ı 99 ı' de yüzde 5, ı 992' de yüzde 6 oranında büyürneyi başardıl ar. ı 993 yılı sonunda büyümenin yine yüzde 6 olacağı tahmin ediliyor. Bu da istihdam konusu~da ölçülü de olsa belirli bir iyimserlik nedeni olmaktadır. Sanayileşmiş piyasa ekonomilerinde 1970'li yılların sonunda başlayan iktisadi faaliyetlerdeki daralına 1980' lerin başında daha da derinleşti. 1979'dan sonra izlenen anti-enflasyonist politikalar faizlerin artmasına, özel tüketim ve yatırımların azalmasına yol açmıştı. Uluslararası ticaret hacıninin daralınası, ticaret hadlerinin sanayileşmiş ülkeler aleyhine dönmesi gibi nedenlerle, ı 984 yılına kadar büyüme oranları düşük düzeylerde kaldı. Kısaca, 1 980' li yıllar, sanayileşmiş ekonomiler için, tohumları 1970' lerde atılan bir iktisadi daralına ile başlamıştı. Bunu ı 984 yılından ı 989' a kadar, İkinci Dünya Savaşı sonrası en uzun genişleme dönemi izledi. Reel GSYİH' daki büyüme oranı ı 979- ı 983 yılları arasında yüzde 0.9 olarak gerçekleşmiş iken, 1983-ı989 yılları arasında yüzde 3.9'a ulaştı. ı990 yılının ikinci yarısından sonra sanayileşmiş ekonomiler de yeni bir iktisadi daralma dönemine girdiler. Körfez krizinin sona ermesi ile ekonomik faaliyetlerin düzeyine ilişkin kötümserliğin sona ermesi bekleniyordu, ancak ı 992 yılı pek çok ülke için ekonomik durgunluğun devam ettiği bir yıl oldu. Bu devresel faktörler hemen hemen tüm sanayileşmiş ekonoınilerin işgücü piyasalarını yakından etkiledi. Ne var ki işgücü piyasalarında ortaya çıkan değişınelerin bir kısmı devresel faktörlerle açıklanabilse de, önemli bir kısmı ekonominin, işgücünün ve İstabdamın yapısında ortaya çıkan değişınelerden kaynaklandı. Son yılların sosyal ve ekonomik alandaki en dramatik gelişmeleri Doğu Avrupa ve eski Sovyetler Birliğinde yaşandı. İkinci Dünya Savaşını takip eden 40 yıllık süre içinde bu ülkeler, sanayileşmiş piyasa ekonomilerinden farklı bir ekonomik yapıya sahip olmuşlardı. Bu farklılık kendisini en açık biçimde işgücü piyasalarında göstermişti. Örneğin, sanayileşmiş piyasa ekonomilerindeki eğilimin tersine, istihdam, hizmetlerden çok, sanayi sektöründe yoğunlaşmış; istihdamda en büyük payı büyük ölçekli kamu kuruluşları almıştı. Bugün, bu ülkelerde fiyat ve ücretlerin merkezi biçimde belidendiği bir ekonomik si'stemden serbest piyasa ekonomisine geçiş süreci yaşanmaktadır. Hiç kuşkusuz böyle bir sürecin

3 Ekonomik Yaklaşım 41 işgücü piyasalarına önemli etkileri olacaktır. Bu ülkelerin ilk yaşadıkları deneyimler, yapısal reformlar, makroekonomik istikrar ile başarılı bir ekonomik dönüşüm arasında önemli bir bağ olduğunu göstermektedir. Amacı, işgücü piyasalarındaki son gelişme eğilimlerinin belirlenmesi ve bunların değerlendirilmesi olan bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İkinci bölümde dünya işgücü piyasalarındaki genel eğilimler incelenecektir. Sanayileşmiş ülkelerde, gelişmekte olan ülkelerde ve Doğu Avrupa ile eski Sovyetler Birliğinde işgücü piyasalarindaki genel eğilimler devresel faktörler, işgücü piyasasına katılım ve işsizlik çerçevesinde belirlenmeye çalışılacaktır. Son bölümde elde edilen bulgular değerlendirilecektir. II. Dünya İşgücü Piyasalarındaki Son Gelişmeler Sanayileşmiş Ülkeler Dünya işgücünün yüzde 20'ye yakın bir bölümünün yaşadığı 24 OECD ülkesinde işsizlik ı 990' daki iktisadi durgunluğa rağmen, ı 989' a göre bir miktar azaldı. Tüm OECD üyesi ülkeler için işsizlik oranı yüzde 6.4'den yüzde 6. ı 'e düştü. Bu azalma özellikle Belçika, İrlanda, İtalya, Hollanda, İspanya, İngiltere ve Türkiye' de daha belirgin olarak ortaya çıktı. Almanya' da işsizlik ı 990 yılında bir azalma gösterdiyse de, iki Almanya' nın birleşmesinden sonra Doğuda belirgin bir artış gösterdi. Tablo-1 'den gözlenebileceği gibi ı 99 ı yılı, işsizliğin pek çok ülkede artmaya başladığı bir yıl oldu. Özellikle Avustralya, Kanada, Finlandiya, İrlanda, Yeni Zelanda, İsveç, İngiltere ve ABD' de işsizlik önemli artış1ar gösterdi yılında tüm OECD üyesi ülkelerde işsizlik oranı yüzde 7. ı' e çıkarak işsiz sayısı 28 milyonu aştı. ı 992 yılında ise işsizlik oranları pek değişmedi. ı980'den itibaren sanayileşmiş ülkelerin işgücü piyasalarındaki gelişmelere damgasını vuran ilk eğilim uzun dönemli işsizlikteki rekor düzeydeki artıştır. Bu olgu işsizliğin artık iktisadi büyüme dönemlerinde bile göreli olarak yüksek düzeyde seyrettiği biçimde yorumlanabilir. Nitekim İkinci Dünya Savaşından sonra işsizlik oranının yüzde 2'sinin üzerine çıkması ciddi bir tehdit olarak değerlendirilirken, günümüzde bir çok ülke için işsizliği yüzde 6'nın altına düşürmek imkansız gözükmektedir (ILO, 1992a).

4 42 Oğuz ESEN Tablo 1: OECD Ülkelerinde İşsizlik (İşgücünün yüzdesi olarak) Kanada ABD Japonya Avustuı ya Belçika Fransa Almanya Irianda Lüksemburg Hollanda İsviçre İngiltere Yunanistan İtalya Portekiz ispanya Türkiye Danimarka Finlandiya İzlanda Norveç lsveç Avusturalya Yeni Zelanda Toplam OECD \ O ı ı ı ın. ı lll Kaynak: OCED. 1993: yılları arasında hem işgücü hem de istihdamın her ikisi birden artmıştır. Ne var ki yılları arasında sürekli büyüme döneminde bile bu ikisi arasındaki fark çok az kapanabilmiştir. Sanayileşmiş ekomomilerde yılları arasında yıllık ortalama işsizlik oranı yüzde 7.3 olarak gerçekleşti. Benzer bir ekonomik konjonktür devresini gösteren yılları arasında, bu oran yüzde 4.7 olmuştu. Hemen hemen tüm ülkeler ortalama işsizlik oranındaki bu artıştan etkilendiler yılına kadar devam eden uzun süreli iktisadi genişlemeye rağmen, sanayileşmiş ülkelerin çoğunda işsizlik oranı 1979' dan daha yüksek oldu. Finlandiya, İsveç, Portekiz ve ABD' de işsizlik hem mutlak olarak hem de toplam işsizliğin bir yüzdesi olarak artış gösterdi. Sonuçta, tüm sanayileşmiş ülkelerde, bir yıl ve daha fazla işsiz kalanların, toplam işsizler içindeki oranı yüzde 33 'e ulaştı (Tablo-2).

5 Ekonomik Yaklaşım 43 Tablo 2: OECD Ülkelerinde İşsizlik ve Uzun Dönemli İşsizlik ı İşsizlik Oranı Uzun Dönemli İşsizlik ı ı Kanada 7.2 ABD 6.7 Japonya 1.9 Avusturya 1.7 Belçika 6.3 Fransa 4.5 Almanya 3.2 lı! anda 8.4 Hollanda 4.9 İngiltere 5.0!talya 6.6 Ispanya 5.2 Danimarka 5.8 Norveç 1.8 lsveç 1.9 Avustralya 5.0 Toplam OECD : !.() Kaynak: OECD, I 993:40. İkinci önemli eğilim işgücünün bileşiminde ortaya çıkan değişiklikler oldu. Bunun bir kısmı demografik ve sosyal nedenlerden bir kısmı da yeni çalışma biçimlerinden kaynaklandı. Sanayileşmiş piyasa ekonomilerinde ı 980 ile 1989 yılları arasında işgücünün büyüme oranı ortalama yüzde 1.3 oldu. Bunun dörtte üçü çalışma yaşındaki nüfusun artışından kaynaklanırken, geri kalanı işgücü piyasasına katılmak isteyen ya da katılmak zorunda olanlardan kaynaklandı (ILO, ı 992a). Hemen hemen tüm ülkeler ı980'li yıllara ıs-24 yaş arası genç bir nüfus ile girdiler. Japonya ve Finlandiya bunun istisnası oldular. Bu iki ülkede genç nüfusdaki artış oranı an yüksek düzeye daha önce ulaşmıştı. Türkiye'de ise aynı dönemde işgücünün büyüme oranı yüzde 1.9 olarak gerçekleşip, OECD ülkeleri ortalamasının üstüne çıkmıştı (Tablo-3). İşgücü piyasasına katılmak isteyen ya da katılmak zorunda kalan nüfusun önemli bir bölümünü kadınlar oluşturmaktadır. İşte işgücü bileşimindeki değişmenin ikinci boyutu kadın emeğinin işgücü piyasasına katılımına ilişkindir. Kadınların işgücü piyasasına katılımı, 1980' li yıllarda başlayarak devam etti. Bu genel eğilim tüm sanayileşmiş ülkeler için geçerli olmakla birlikte, Kuzey Ülkelerinde daha yüksek, Güney Ül-

6 44 OğuzESEN kelerinde daha düşük oldu (Tablo-4). Kadınların artan oranlarda işgücü piyasasına girmeleri, doğum oranının düşmesi, anne olanların işe devam etmeleri ve ikiden fazla çocuk sahibi olan anne oranının giderek azalması gibi nedenlerle açıklanabilir. Sonuç olarak bu eğilimin doğum oranlarındaki azalma devam ettikçe gelecekte de devam edeceği söylenebilir. Tablo 3: İşgücünün Büyüme Oranı 196o-1989 (Yıllık Ortalama Büyüme Oranları) Kanada ABD Japonya Avusturya Belçika Fransa Almanya Irianda Hollanda İsviçre Ingiltere Yunanistan İtalya Portekiz Türkiye Danimarka Finlandiya Norvec isveç, Avustralya Toplam OECD ! ı. ı 0.4 ı. ı \ ! ı. o ı. o Kaynak: OECD, 1993: 3l Kadınların işgücü piyasasına katılımları artarken, yaş arası erkeklerin işgücü piyasasına katılımları önemli ölçüde düştü (OECD, I 993). Örneğin Finlandiya, Fransa ve Hollanda' da söz konusu yaş kategorisindeki erkeklerin işgücü piyasasına katılım oranları yüzde 50'nin altında kaldı. Bu eğilim, kısmen hükümetlerin işsizliği emeklilik yaşını düşürerek azaltmak istemesinden, kısmen de önemini kaybeden endüstrilerde istihdamın azalmasından kaynaklandı. İşgücü bileşimindeki bu değişmelerin yanında, yüksek işsizlik dönemini açıklayacak bir diğer faktör istihdamın yapısına ilişkindir. Bu konudaki belirleyici olan ilk uzun dönemli eğilim sektörel değişmedir. Sa-

7 Ekonomik Yaklaşım 45 Tablo 4: Kadın İşgücünün Büyüme Oranı (Yıllık ortalama büyüme oranları) Japonya Avusturya Almanya Hollanda İsviçre Ingiltere Yunanistan İtalya Türkiye Kaynak: OECD, 1992: nayileşmiş ekonomilerde toplam üretim içinde hizmetler sektörünün payı artarken, istihdam da giderek hizmetler sektöründe yoğunlaştı. OECD ülkelerinde toplam istihdam içinde, hizmetlerin payı ı 980' de yüzde 57 iken, ı988'de yüzde 68'e çıktı. ı980'li yıllarda toplam istihdam içinde hizmetlerin payı ABD'de yüzde 70'in üzerine çıkarken Almanya ve Japonya'da yüzde 60'ın altında kaldı (ILO, ı992a). Sanayileşmiş ülkelerde istihdamın yapısında ortaya çıkan bir başka değişme standart -olmayan işlerdeki çeşitlenme ve bu alanlardaki istihdam artışıdır. Kısmi-gün çalışma, kendi-hesabına çalışma, mevsimlik çalışma ve geçici çalışma bunlardan bazılarıdır... ı980'li yıllarda kısmi gün çalışma altındaki işçilerin sayısı hemen her ülkede arttı. Kısmi-gün koşulları altındaki çalışmadaki artış, avantajları yanında, iş ve istihdam koşulları açısından bazı dezavantajlaı a da sahiptir. Böyle bir gelişim tam gün çalışanlara göre daha güvensiz geniş bir kitlenin dağınasına yol açmıştır. Ailevi, temel ve mesleki eğitim, ya da diğer faaliyetler yüzünden tam gün çalışamayanlara bir fırsat yaratılmış olur. İşgücü piyasasından uzunca bir süre uzak kalmış kadınlara çalışma konusunda bir olanak sağlanır. Ancak bunun yanında, kısmi çalışmaya tabi işçiler pek az iş güvencesine sahiptirler. Çalışma saatleri düzensiz olabilir ya da kıdem hakları, hastalık izni ödemeleri, resmi tatiller ve fazla mesai gibi ödemeler kısmı çalışanlara verilmeyebilir. Bunun dışında daha fazla iş baskısı, işletme düzeyinde mesleki eğitim programlarının dışında tutulma ve mesleki ilerleme imkanlarının yokluğu, bu tür çalışma statüsünün getirdiği diğer kısitlardır (ILO, ı 986). Kısmi gün stasüsündeki çalışma

8 +:.. 0\ Tablo 5: Kısmi- Gün Statüsüurleki İstihdamın Bileşimi, Kısmi-Gün Çalışmanının Kısmi-Gün Çalışmanın Kısmi-Gün Çalışmanın Toplam Istihdam Erkek istihdamı Kadın Istihdamı içindeki payı içindeki payı içindeki payı Avusturya Avusturya Belçika Kanada Danimarka Finlandiya Fransa Almanya ı İrlanda Japonya Hollanda Yeni Zellanda Norveç Portekiz İngiltere ABD Kaynak: OECD, 1993:46. Kısmi-Gü.n Çalışmanın Kadın Işgücünün payı o ClCI< = N trj m ~

9 Ekonomik Yaklaşım 47 hem erkek hem de kadın işgücü arasında artmıştır; bununla birlikte, bu statünün kadın istihdamı içindeki payı daha büyük olmuştur (Tablo-S). Gerçekten bu konudaki en belirgin gelişme Kuzey Avrupa, İngiltere ve ABD dışında diğer sanayileşmiş ülkelerde yaşanmış ve kısmi gün çalışan kadınların kadın istihdamı içindeki oranı artmıştır. İstihdamın yapısında gözlenen bir başka eğilim geçici işlerin bazı sanayileşmiş ülkelerde hızla artmış olmasıdır. Örneğin Fransa, Almanya, Hollanda ve İspanya' da 1980' lerde yaratılan yeni istihdamın neredeyse yarısından fazlası geçici iş statüsünde olmuştu (ILO, 1992a). Bağımsız çalışanların sayısındaki artış, sanayileşmiş ülkelerde istihdamın yapısını değiştiren önemli bir gelişme oldu. 1980' li yılların sonunda tanm-dışında bağımsız çalışanların oranı giderek yükseldi. Tablo- 6'da görüldüğü gibi İnglitere, İsveç ve Finlandiya' daki artışlar belirgindir. Birçok ülkede bağımsız çalışan kadın sayısındaki artış da kadın istihdamındaki artışdan daha hızlı seyretmiştir. Finlandiya, İtalya, İspanya, İsveç ve İngiltere' de bu ikisi arasındaki farkın önemli boyutlara ulaştığı iktisadi canlanma dönemlerinde yılda yüzde 4 civarında artış gösterdi. Kısaca bağımsız çalışan kadın sayısındaki artış 1980'li yıllarda işgücü piyasasındaki en önemli eğilimlerden biriydi. İstihdamın yapısında ortaya çıkan tüm bu değişınelerin en açık nedeni hiç kuşkusuz işsizlikteki artıştır. İşgücü piyasasında iş arayanlar daha güçsüz bir durumda olduklarında, işverenlerin cazibesi az, iş güvenliği olmayan iş teklifleriyle karşılaştılar. Buna ek olarak rekabetin artması ve globalleşmesi, işverenleri, tam-gün ist ihdamın maliyetlerini azaltacak istihdam arayışlarına yöneltti. Ayrıca sanayileşmiş ülkelerde işletme organizasyonları da değişti. Büyük imalat tesislerinin yerini küçük işletmeler aldı. Özellikle kısmi-gün koşullarında işçi çalıştıran hizmetler sektöründe küçük işletmeler sayısı arttı. imalat sanayindeki işletmeler bile, çalışma yöntemlerini değiştirdiler. 'Esnek üretim yöntemi" uygulaması giderek yaygınlaştı. Bu yönteme göre işletmeler sürekli çekirdek bir istihdam ile bunu çevreleyen sürekliliği olmayan bir istihdam politikasını hayata geçirdiler. Böylece, İktisadi faaliyetlerdeki dalgalanmalara, işgücü maliyetlerine süretli olarak katlanmadan, uyum gösteme imkanına kavuşmuş oldular (ILO, 1992a).

10 ---~' :>- 00 Tablo 6: Bağımsız Çalışmanın Bileşimi, Bağımsız Çalışmanının Bağı,msız Çalışmanın Bağımsız Çalışmanın Toplam Istihdam Erkek Istihdamı Kadın İstihdamı içindeki payı içindeki payı içindeki payı Kanada ABD Japonya Belçika ı Yunanistan Finlandiya İng1itere İtalya İspanya 15.7 i İsveç Avustralya, Bağımsız Çalışma. Içinde Kadın lstihdamın payı Kaynak: OECD,!993: 56. o ClCI< = N trl r:n trl z

11 Ekonomik Yaklaşım 49 Gelişmekte Olan Ülkeler Gelişmekte olan ülkelerde işgücü piyasalarındaki genel eğilimler ve istihdamın yapısı, sanayileşmiş piyasa ekonomilerinin aksine, birbirlerinden oldukça farklı bir görünüme sahiptir. Esasen bu farklılık söz konusu ülkelerin ekonomik ve sosyal yapılarından kaynaklanır. Afrika kıtasına baktığımızda, bu kıtadaki ülkelerin büyük çoğunluğunun, birincil madde fiyatlarında ıo yıllık süre içinde ortaya çıkan yüzde 50'ye varan fiyat düşüşlerinin, ağır borç yükünün, yetersiz fiziki ve beşeri sermaye yatırımların neden olduğu ekonomik krizin etkilerinden henüz kurtulam~mış olduğu görülür. Bunun sonucunda krizin en derin biçimde yaşandığı Aşağı-Salıra ülkelerinde kentsel yörelerdeki işsizlik, ı 970'li yıllardaki yüzde 1 O düzeyinden, günümüzde yüzde 18' e ulaşmıştır. Buna karşılık Asya ekonomileri, ı980'li yıllarda dünyanın diğer bölgelerindeki gelişmekte olan ekonomilerden daha üstün bir performans sergilemişlerdir. Nitekim bölgenin gelişmekte olan ülkeleri ı 990 yıllında ortalama olarak yüzde 5.4'lük bir büyüme hızı tutturmuşlardır. 1980'li yılların oluşlararası konjonktürüne, bölge ekonomileri başarıyla uyum göstermişler, yeni iş alanları yaratarak reel gelirde iyileştirmeler sağlayabilmişlerdir. 'Kayıp on yıl' deyimi Latin Amerika ülkelerini 1980'lerde nitelemekte çok sık kullanılan bir ifade oldu. Bu on yıllık süre içinde kişi başına düşen GSYİH yaklaşık yüzde 9.6 azaldı. Tüketim aynı süre içinde yüzde 6 geriledi. Enflasyon ı990'da ortalama yüzde ı500 düzeyine ulaştı. Yatırırnların GSYİH'ya oranı ı arasında yüzde 21.2'den yüzde 17.8' e düştil Tüm bunların istihdam üzerinde ciddi etkileri oldu. Düzenli ücretli istihdarnın gelişimi yavaşladı, işgücünün bir kısmı ya enformal sektöre kaydı ya da bağımsız çalışmaya başladı. Gerçek ücretler azaldı. Ancak, 1980' li yılların ikinci yarısından itibaren bazı Latin Amerika ülkelerinde kentsel işsizlik oranlarında yüzde ı o' a varan düşüşler de kaydedildi. Gelişmekte Olan Ülkeler: Afrika Afrika, kuzeyde, göreli olarak sanayileşme ve kentleşme derecesinin yüksek olduğu Akdeniz ülkelerinden, güneyde ekonomik olarak Güney Af-, ~

12 50 OğuzESEN rika Cumhuriyetine bağlı ülkelere doğru büyük farklılıklar gösteren bir kıtadır. Afrika kıtasında yer alan ülkeler 1980 yılından itibaren ciddi iktisadi sorunlarla karşılaşmışlardı. Tüm bu sorunların sonucu olarak bölgede yaşayan nüfusun yüzde 50'sinin mutlak yoksulluk içinde yaşadığı, 2000 yılına kadar yüzde 50 oranında artacağı tahmin edilmektedir. bu oranın İşsizlik esas olarak kentlerde yoğunlaşmaktadır. Nüfusun büyük çoğunluğunun yaşadığı ve 'geçinme' temeli üzerinde çalıştığı kırsal kesimde işsizlik göreli olarak düşüktür. Nitekim ı 990 yılında kentsel yörelerde 9 milyon işsiz varken, kırsal kesimde işsizlik örneğin, Etopya'da yüzde 1.6, Tunus'da yüzde 0.5'di. Tablo 7: Afrika Ülkelerinde GSYİH'nın Büyüme Hızı (Yüzde Değişme) ı Cezayir B urundi 2.7 ı Çad Etyopya I Gana ı Kenya M ari tu s \ Senegal S. ı Tunus Tanzanya Zambia -0. ı ı. o Aj"rika Kaynak: IMP, 1993: ı984 yılları arasında reel GSYİH'nın yılda ortalama yüzde 2.2 büyüdüğü Afrika' da, büyüme oranı 1990 yıllından sonra belirgin bir biçimde düşmeye başlamıştır. 199ı yılında reel GSYİH'nın büyüme oranı yüzde 1.5 olmuş, 1992 yılında ise bu oranın yüzde ı' in altına düşmesi beklenmektedir. Söz konusu ekonomik krizden en fazla Aşağı Salıra Ülkeleri etkilenmiştir. Bu bölgedeki ülkelerde reel GSYİH' da ekonomik kriz nedeniyle önemli gerilemeler gözlenmiştir. Ekonomik kriz nedeniyle istihdamın büyüme hızı pek çok ülkede azalmıştır (Tablo-8). Özellikle Aşağı-Salıra ülkelerinde, kentsel yörelerde

13 Ekonomik Yaklaşım 51 Tablo 8: Bazı Afrika Ülkelerinde istihdamdaki Büyüme Cezayir Bostwana B urundi Kenya Benin Maritius Zambia ı Kaynak:!LO, l992(b)'deıı hesaplanmıştır. düzenli-ücretli istihdam, toplam istihdamın yüzde 10 civarında küçük bi~. bölümünü oluşturur. Kentsel yörelerde işgücünün büyük bir bölümü enformal sektörde istihdam edilmektedir. Enfonrtal sektörde istihdam esas olarak ticaretle ilgili küçük işletmelerde. yoğunlaşmıştır. Bu sektördeki gelişme, daha fazla kadının işgücü piyasasına katılımı sonucunu doğurmuştur (Tablo-9). Ancak bu kentsel işgücünün büyük çoğunluğunun bağımsız çalıştığı anlamına gelmemektedir. Nitekim, yapılan son çalışmalar kentsel işgücünün önemli bir oranının kar amacıyla değil ücret için çalıştığını göstermiştir. Mevcut eğilimlerin değerlendirilmesiyle, bölgesel işgücünün yılda yüzde 3.3, istihdamın ise yüzde 2.4 artacağı beklentisine bağlı olarak kentsel yörelerdeki varolan 9 milyon işsiz sayısının, yüzyıl sonuna kadar 28 milyona çıkacağı tahmin edilmektedir.

14 Vı N Tablo 9: İstihdamın Sektörlere ve Cinsiyete Göre Dağılımı Kenya Bostwana Maritius Çada Zimbabwaa Nijera Toplam Kadın Toplam Kadın Toplam Kadın Toplam Kadın Toplam K adi n Toplam Kadın Tarım Madencilik imalat Elektrik, gaz ı imalat Ticaret, Otel, Lokanta, vb. Ulaştırma Bankacılık, Finansınan Sosyal ve Kişisel Faaliyetler ı Diğer (a) 1989 Kaynak: ILO, 1992 (b)' den hesaplanmıştır. o ~( ı:: N ~ m trl z

15 Ekonomik Yaklaşım 53 Gelişme Olan Ülkeler: Latin Amerika 1980'li yıllardaki dünya ekonomisinin içinde bulunduğu koşullardan en olumsuz etkilenen ülkeler Latin Amerika ülkeleri oldu. Uluslararası borç krizi, borç krizinin de katkıda bulunduğu mali dengesizlikler, yüksek enflasyon, sermaye kaçışı bölge ülkelerini uyum politikalarına zorladı. Bu politikaların sonucu, üretimde ve büyürnede gözlenen azalmalar oldu (Tablo-lO). Tablo 10: Bazı Latin Amerikan Ülkelerinde Reel GSYİH'nını Büyüme Oranları ı Arjantin ı Bolivya Şili Kolombiya Meksika Peru ı Uruguay Venezuella Latin Amerika Kaynak: IMF, 1993: Üretim ve büyürnede gözlenen daralmaların işgücü piyasalaı ına ciddi etkileri oldu. Bu konuda iki tür etkiden söz edilebilir. Birincisi, istihdam hizmetler sektöründe yoğunlaştı (Tablo- ll). Bağımsız çalışma ve geçici ücretli işlerin geliştiği küçük ölçekli işletmelerde istihdam arttı. Birçok işçi enformal sektöre kaydı. Kadın işgücünün istihdamına baktığımızda, kadınların Mila çok az işte yoğunlaşma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Perakende ticaret, bankacılık, eğitim, sağlık gibi hizmetler ile gıda, tekstil gibi hafif endüstriler bunların başlıcalarıdır. Tablo- ı ı' den gözlenen bir başka eğilim hizmetler sektörünün kadınlara hem tarım hem de sanayiden daha fazla istihdam imkanı sağladığıdır. Latin Amerika ülkeleri 1980 'li yıllarda sanayileşmiş piyasa ekonomilerini aşan ölçülerde yüksek işsizlik sergilemişlerdir. Ancak ülkeler arasında bu konuda büyük farklar gözlenmektedir. Brezilya, Arjantin ve Meksika gibi büyük ülkelerde işsizlik daha düşük, Bolivya, Venezuella ve Uruguay gibi küçük ülkelerde ise daha yüksektir: Gözlenen bir başka ge-

16 :.11.ı::. Tablo ll: Bazı Latin Amerika Ülkelerinde İstihdamm Sektörlere ve Cinsiyete Göre Dağılımı Bolivya Brezilya Kolombiya Şili Paraguay Peru. Toplam Kadın Toplam Kadın Toplam Kadın Toplam Kadın Toplam Kadın Toplam Kadın Tarım : Madencilik imalat Elektrik, gaz, su İnşaat Ticaret, Otel, Lokanta, vb. Ulaştırma ı. o Bankacılık, Finansman Sosyal ve Kişisel Faaliyetler Diğer Kaynak: ILO, 1992(b)'den hesaplanmıştır o (JQ< = N trl \J). trl 'Z

17 Ekonomik Yaklaşım 55 lişme de, özellikle ı980'li yılların ikinci yarısından sonra, ekon9milerini uyum politikalarıyla başarıyla dönüştüren Şili ve Uruguay gibi ülkelerde işsizlik konusunda bazı olumlu sinyaller alınmasıdır. Tablo 12: Bazı Latin Amerika Ülkelerinde İşsizlik Oranları Arjantin Bolivya Brezilya Şili Meksika Paraguay ı Uruguay Venezuella Kaynak:!LO (b)'den hesaplanmıştır. Gelişmekte Olan Ülkeler: Asya Asya kıtası, gerek alanın büyüklüğü ve nüfusun çokluğu gerekse de bir yanda Kore, Singapur, Hong Kong, Tayland ve Malezya gibi kalkınmada büyük ilerleme sağlamış ülkeler ile öte yanda Bengaldeş gibi geri kalmış ülkelerle çarpıcı bir görünüm verir. Böylesine farklı gelişme düzeylerindeki ekonomilerio var olduğu bir bölgede işgücü piyasalarındaki eğilimler hakkında genellemeler yapmak oldukça zordur. Genel olarak bölge ekonomileri, 1980'li yıllarda ve 1990'ların başında, dünyanın diğer bölgelerindeki ülkelere göre daha başarılı bir performans göstermişlerdir. Ortalama olarak bölge ekonomileri ı 99 ı yılında yüzde 5.8 büyümüşlerdir (Tablo-13). En yüksek büyüme hızını tututuran ülke yüzde 9 ile Malezya olmuş, bunu yüzde 8.4 ile Kore ve yüzde 8.2 ile Tayland izlemişlerdir. Aynı şekilde bölgenin geri kalmış ülkeleri Bengaldeş ve Sri Lanka'da ı990'lı yıllara yüksek büyüme hızları ile girmişlerdir. Son otuz yılda dünya Pasifik kıyısındaki bölge hızlı bir sanayileşmeye tanık oldu. Güney Kore, Tayvan, Hong Kong ve Singapur bu hızlı sanayileşmeyi gerçekleştiren dört ülkeydi. Bu ülkelere daha sonra Endonezya, Tayland ve Malezya katıldı. Ekonomik büyüme ve hızlı sa-

18 56 OğuzESEN Tablo-13: Bazı Asya Ülkelerde Reel GSYİH'nın Büyümesi Bengaldeş Çin Hong Kong Hindistan Endonezya Kore ı Malezya Pakistan Filipinler Singapur Sri Lanka Tayvan ı Asya Kaynak: IMF, 1993: 136 nayileşme bu ülkelerde hem işgücünün yapısını ve bileşimini hem de istihdamı önlemli ölçüde değiştirdi. Tablo-14, toplam istihdamın sektörlere göre dağılımını göstermektedir. Hızlı sanayileşme sonucunda Güney Kore'de tanmda istihdam edilenlerin oranı yüzde 20'nin altına düşmüştür. Tarımın toplam istihdam içindeki payının en yüksek olduğu ülke yüzde 60 ile Tayland olmuştur. imalat şektöründeki istihdam bütün yeni sanayileşen ülkelerde önemlidir. imalat sektörünün toplam istihdam içindeki payı göreli olarak Kore, Malezya ve Singapur'da yüksek, Tayland ve Filipinler'de ise düşüktür. Asya'nın en gelişmiş finansal merkezlerinden olan Hong Kong'da finans sektörünün, toplam istihdam içindeki payı yüzde 22'ye kadar çıkmaktadır. İstihdamın bileşiminde ortaya çıkan bir diğer özellik kadın işgücünün istihdamına ilişkindir. Dikkati çeken ilk nokta, Kore, Malezya ve Singapur' da imalat sektöründe kadın istihdam oranının hay li yüksek olduğudur. Bu oran Singapur' da yüzde 33 düzeyine kadar ulaşmaktadır. Kadın istihdamında ikinci önemli sektör hizmetlerdir. Buna karşılık ekonomik olarak daha geri bir gelişme düzeyinde bulunan Pakistan' da kadın istihdamı geleneksel olarak tanmda yoğunlaşmaktadır. İşsizlik oranlarına bakıldığında Hong Kong, Kore, Singapur ve Tayvan' ın göreli olarak düşük işsizlik oranlarına sahip olduğu tesbit edilebilir

19 Taplo 14: Bazı Asya Ülkelerinde İstihdamın Sektörlere ve Cinsiyete Göre Dağılımı 1990 Kore Malezya Singap ur Tayland Filipinler Pakistan t!j ::of o = o = ;;: -< ~ c ~ "" 3 Toplam Kadın Toplam Kadın Toplam Kadın Toplam Kadın Toplam Kadın Tarım Madencilik imalat Elektrik, gaz İnşaat Ticaret, Otel, Lokanta, vb. Ulaştırma Bankacılık, Finansman Sosyal ve Kişisel Fa aliyetler Diğer Toplam Kadın Kaynak: ILO, 1992, (b)'den hesaplanmıştır. Vı --ı

20 Uı Ç:l:j TablolS: Bazı Asya Ülkelerinde İşsizlik Oranları Hong Kong Kore Singapur Tayvan Tayland Malezya Toplam Kadın Toplam Kadın Toplam Kadın Toplam Kadın Toplam Kadın Toplam Kadın Kaynak: ILO. l992(b)'den hesaplanmıştır. o 'IQ< c: N ~ ~

21 Ekonomik Yaklaşım 59 (Tablo- 1 5). Sanayileşme düzeyinin en yüksek olduğu ülkelerden biri olmasına rağmen Malezya' da işsizlik oranının yüksek olduğu, Kore ve Hong Kong' da kadın işsizlik oranlarının diğer yeni sanayileşen ülkelere göre daha düşük olduğu tablodan kolaylıkla izlenebilir. Doğu Avrupa ve Eski Sovyetler Birliği Son yılarda yaşanan ekonomik ve politik dönüşümler sonucu tüm Doğu Avrupa ve eski Sovyetler Birliği'nde üretim önemli ölçüde geriledi. Ancak işsizlikteki artış şaşırtıcı biçimde yavaş oldu. Ne var ki, ülkeler farklı performanslar gösterdi. Polonya, Maceristan,ve eski Çekoslovakya gibi pazar ekonomisine geçişte belli bir yol almış ülkelerin ekonomik performansı, Bulgaristan, Romanya ve eski Sovyetlerden daha iyi oldu. Tablo 16: GSYİH'nın Büyüme Oranı Bulgaristan Eski Çekoslavakya Macaristan Polanya Romanya Eski SSCB Kaynak: IMF, 1993: 138. Sektörler itibariyle alındığında en büyük gerilemeler sanayi sektöründe ortaya çıktı. Sanayi üretimi Bulgaristan'da yüzde 13.6, Polanya'da yüzde 20, Romanya'da yüzde 10.5 geriledi. Dolayısıyla işsizlikteki artışlar da bu sektörde daha fazla oldu. İşin bir hak değil bir görev olarak değerlendirilmesi nedeniyle genel işgücüne-katılım oranı sanayileşmiş piyasa ekonomilerine göre daha yüksektir. Dikkati çeken bir başka özellik kadınların katılım oranının da çok: yüksek olmasıdır. Buna karşılık erkek işgücünün katılımı sanayileşmiş piyasa ekonomilerine uymakta ve azalma eğilimi içinde bulunmaktadır. (Tablo-18).

22 60 OğuzESEN Tablo 17: Sanayi Üretiminde ve İstihdamdaki Değişmeler Net Sanayi Toplam Üretim Üretimi istihdam Bulgaristan Eski Çekos Macaristan Polonya Romanya Sanayi Sektöründe istihdam Kaynak: OECD. 1993:21 Tablo18: İşgücü Katılım Oranları Bulgaristan Eski Çekoslavakya Macaristan Erkek Kadın Po1onya Romanya Erkek Kadın Kaynak: OECD. 1993: 15. İstihdamın sektörlere göre dağılımında belirleyici olan, merkezi plan ekonomlerinin ağır sanayi önceliğiydi. Bu nedenle Doğu Avrupa ve eski SSCB' de istihdamın en fazla yoğunlaştığı sektör sanayi sektörüdür. Hizmetler sektöründeki istihdam hala göreli olarak düşüktür. Örneğin Bulgaristan ve Macaristan' da hizmetlerin toplam istihdam içindeki payı yüzde 40'ın altındadır. Bunun bir nedeni sanayin büyük devlet işletmelerinde örgütlenmiş olması, yatay ve dikey bütünleşmenin yüksek olmasıdır. Bunun sonucunda birçok sanayi-dışı işlerde ulaştırma, depolama ve dağıtım faaliyetleri de sanayi içinde görülür. Ayrıca hizmetler sektörünün istihdam payının düşük olduğu Bulgaristan ve Romanya' da tarımın payı oldukça yüksektir. (Tablo- 1 9).

23 Ekonomik Y akla!iım 61 Tablo 19: İstihdamm Sektör ve Cinsiyete göre dağılımı (1991) Eski Çekoslovakyaa Macarİstana Bulgarİstana Polanya Romanya Top. Kadın Top. Kadın Top. Kadın Top. Kadın Top. Kadın Tarım l M aden 3.2 ı. o ı. o imalat Elektrik l gaz su İnşaat Ticaret lo kanta, otel Ulaştırma Finasman Sos. ve kişisel faa Diğer (a) 1990 Kaynak; OECD, 1993;19. Kadınların işgücüne yüksek oranda katılımıarına rağmen, kadın istihdamı belirli işlerde yoğunlaşmıştır. Genel olarak hizmetler sektörü, sanayi ve tarıma göre kadınlara daha fazla iş imkanı sağlamaktadır. SONUÇ ı 980' li yıllarda dünya ekonomisinin içinde bulunduğu koşullar gerek sanayileşmiş ekonomilerin gerekse gelişmekte olan ülkelerin işgücü piyasalarını yakından etkiledi. Sanayileşmiş piyasa ekonomilerinin bir çoğunda işsizlik ı 992 yılında artmaya devam etti. Bu kısmen konjonktürel nedenlerden, kısmen de işgücü piyasalarındaki niteliksel değişikliklerden kaynaklandı. Kabaca son on yılın en dikkate değer değişiklikleri işsizliğin genişleme dönemlerinde bile yüksek bir düzeyde süreklilik göstermesi ve uzun dönemli işsizlikteki artış oldu. Ancak istihdamda da bazı niteliksel değişiklikler ortaya çıktı. Öncelikle istihdamın sektörel yapısı değişti. Hizmetler sektörü toplam istihdamdan daha büyük pay alarken, sanayi sektöründeki işletmeler esnek üretim yöntemlerini

24 62 OğuzESEN uygulamaya başladılar. ve arttı. Buna bağlı olarak stanqart olmayan işler çeşitlendi Kısmi gün çalışma hemen her ülkede artarken, geçici çalışma ve bağımsız çalışma pekçok ülkede yaygınlaştı. Nihayet kısmen istihdamdaki bu niteliksel değişmeye bağlı olarak, kısmen de sosyal ve demografik nedenlerle işgücünün bileşimi değişti, kadınların işgücü piyasasına katılımları attı. Ekonomik ve sosyal yapılarındaki farklılıklar nedeniyle gelişmekte olan ülkelerin işgücü piyasaları genelierne yapmaya imkan vermemektedir. Afrika' da ekonomik kriz 1992 yılında da devam etmiştir. Bunun sonucunda kentsel yörelerde işsizlik yüzde 18 olmuştur. İstihdam enformal sektöre kayarken bu sektöre kadın işgücünün katılımı artmıştır. Asya kıtasındaki yeni sanayileşen ülkeler dünyanın diğer bölgelerinden farklı bir perforans göstermişlerdir. Dünya ekonomisindeki değişikliklere, ekonomilerini başarı ile uyumlandıı an bu ülkeler istihdam olanaklarını artırma olanaklarını bulabilmişlerdir. Asya'nın diğer ülkeleri bu gelişmeden aynı ölçüde pay almasalar bile genel olarak kıtada yoksulluk azalmıştır. Latin Amerika ülkeleri açısından 1980'li yıllar uyum politikalarının etkilerinin en fazla hissedildiği yıllar olmuştur. Gelişmeyi sağlayıcı politikalara pek az yer verilmiş, istihdamın artırılması yönünde pek bir ilerleme sağlanamamıştır. Buna bağlı olarak düzenli ücretli istihdam azalırken, enformal sektörde istihdam artmıştır. Ancak, 1980'lerin ikinci yarısından itibaren makroekonomik dengeleri sağlayan bazı ülkeler büyüme ve istihdam konusunda iyimser sinyaller vermeye başladılar. Doğu Avrupa ve eski Sovyetler' de yaşanan sosyal ve ekonomik dönüşümler üretimde ve istihdamda önemli düşüşler yaratmıştır. İşsizlikteki artışın özelleştirmenin kapsamı genişledikçe devam etmesi beklenmektedir.

25 Ekonomik Yaklaşım 63 KAYNAKÇA H ol mstedt, Margareta ( 1991) Employment Policy, Routge, Londra. ILO (1991 ). Dünya Çalışma Raporu, DPT, Ankara. ILO (l992a), World Labour Report, Cenevre. ILO ( l992b ), Year Book of Statistics, Cenevre. IMF ( 1993), World Economic Outlook, Washington, D.C. OECD (1992), Employment Outlook, Paris. Teague, Paul (1989), The European Community: The Social Dimension, Labour Market Policies for 1992, Kogan Page Ltd. Bedford. Therborn, Göran (1986), Why Some People Are More Unemployed Than Others, Verso, Londra.

26

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK Dünyada gelir dağılımındaki adaletsizliğin hangi boyutlarda olduğunu

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR!

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ekim 2016 17 Ekim 2016, İstanbul İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İki yılda 457 bin yeni işsiz! Geniş tanımlı işsiz sayısı 6.3 milyonu aştı Tarım istihdamı 291 bin, imalat sanayi

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ Kemal Gürüz Atılım Üniversitesi 12 Mart 2012 Yirmi beş yaş üstü nüfus içinde ortaöğrenim görmüş olanların oranı, %. 2007.

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2015 HALI SEKTÖRÜ Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılını % 7,3 oranında

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1

OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1 OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1 OECD VE AB ÜLKELERĠNDE YATIRIM ORTAMININ ÇEKĠCĠLĠK SIRALAMASI, 2005 Yeni Zelanda ABD Kanada Norveç Avusturalya Danimarka İngiltere

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 3 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Kasım ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 12,8 artış göstererek 211 bin adet seviyesinde

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006 ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ 16.10.200.2006 İSTANBUL DÜNYADA DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR (milyar $) 1600 1400 1396 1200 1092 1000 800 693 826 716 710 916 600 400 331

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 16 Ekim 2016 Pazar 2016 yılı Ağustos ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 31,2 artış göstererek 157 bin adet seviyesinde

Detaylı

FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014

FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014 FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014 FAO süt fiyat endeksi 184,3 ile Ekim ayında bir önceki aya göre %1,9 geriledi. Böylece geçen yıl aynı dönemin % 26,6 gerisinde kaldı. Tereyağı,

Detaylı

İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR

İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR Araştırma Notu 09/31 01.03.2009 İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR Seyfettin Gürsel ***, Gökçe Uysal-Kolaşin ve Mehmet Alper Dinçer Yönetici

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU Dünyada yoksulluğun boyutlarını bütünsel olarak görebilmek

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi Basın Bülteni 26 Haziran 2013 YASED, UNCTAD 2013 Dünya Yatırım Raporu nu açıkladı Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi 2012 yılında dünyada yüzde 18

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

RAKAMLARLA DÜNYA ÜLKELERİ

RAKAMLARLA DÜNYA ÜLKELERİ İSTANBUL YAYIN NO: 1991-22 TİCARET ODASİ RAKAMLARLA DÜNYA ÜLKELERİ Hazırlayan BİRGÜL ACARI Reklamcılık ve Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. Haznedar, Menderes Cad. 25/2 34600 Bakırköy/İSTANBUL Tel: 556 04

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Enflasyon

Dünyada ve Türkiye de Enflasyon Dünyada ve Türkiye de Enflasyon Erdem Başçı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Doğuş Üniversitesi Mayıs 28 1 Sunum Planı I. Dünyada Enflasyon II. III. Türkiye de Enflasyon Türkiye de Para

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi Ankara, 25 Ağustos 2008 Y.Doç.Dr. İpek İlkkaracan İstanbul Teknik Üniversitesi Kadının

Detaylı

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ! İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!! IŞIL KURNAZ" GAZİ ÜNİVERSİTESİ UNDP 2014 İNSANİ GELİŞME RAPORU# TÜRKİYE TANITIM

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

AKP hükümeti zamanında ekonomik büyüme ve istikrar sağlanmıştır

AKP hükümeti zamanında ekonomik büyüme ve istikrar sağlanmıştır Türkiye, AKP iktidarı zamanında ekonomik büyüme ve istikrar elde etmiştir. Bu başarı, geçmiş hükümetler ve diğer büyüyen ekonomiler ile karşılaştırıldığında pek de etkileyici değildir Temel Mesajlar 1.

Detaylı

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU 2016 PAGEV 1. DÜNYA PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER 1.1. DÜNYA PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ Yüksek kaynak verimi, düşük üretim ve geri kazanım maliyeti ve tasarım ve uygulama zenginliği

Detaylı

BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞMEKLE BERABER İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 30 U AŞIYOR

BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞMEKLE BERABER İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 30 U AŞIYOR 19/04/2008 2008/9 BASIN BÜLTENİ BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞMEKLE BERABER İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 30 U AŞIYOR Dünyada işsizlik oranı istihdam halinde olmayan, son üç ay içinde iş aramış ve 15 gün içinde iş başı yapabilecek

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 521.361.708,54 519.945.727,22-0,27 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 308.690.215,23 226.634.279,98-26,58 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

Türkiye nin dış ticaret ve yatırım bağlantıları: Güçlü yönler

Türkiye nin dış ticaret ve yatırım bağlantıları: Güçlü yönler tepav türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Türkiye nin dış ticaret ve yatırım bağlantıları: Güçlü yönler Prof. Dr. Serdar TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Detaylı

24 Haziran 2016 Ankara

24 Haziran 2016 Ankara 24 Haziran 216 Ankara Sunum Planı I. İktisadi Görünüm II. Yapısal Konular III. Genel Değerlendirme 2 İKTİSADİ GÖRÜNÜM 3 3.15 6.15 9.15 12.15 3.16 İktisadi Faaliyet Büyümeye Katkılar (Harcama Yönünden,

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 24 Eylül 2008 İstanbul 1 DÜNYA YATIRIM RAPORU Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü UNCTAD ın uluslararası yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM ( )

TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM ( ) TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM (196-215) 1. Giriş Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) ülkelerin ekonomik büyümelerini dönemsel olarak ölçmek için kullanılan ve ülkelerin ekonomik büyümeleri

Detaylı

GTIP 130219: DIGER BITKILERDEN ELDE EDILEN BITKISEL ÖZSU VE HULASALAR

GTIP 130219: DIGER BITKILERDEN ELDE EDILEN BITKISEL ÖZSU VE HULASALAR GTIP 130219: DIGER BITKILERDEN ELDE EDILEN BITKISEL ÖZSU VE HULASALAR HAZIRAN 2009 Hazirlayan: Mesut DÖNMEZ GENEL KOD BILGISI: 130219 GTIP kodunun alt kodu oldugu 1302 GTIP koduna ait alt kodlar ve ürünler

Detaylı

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU Bu çalışmada beton santrali sektörü olarak GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. GTIP GTIP TANIMI 847431 BETON/HARÇ KARIŞTIRICILAR 847490

Detaylı

TÜRKİYE, DÜNYADA BÜYÜME ORANI EN DÜŞÜK VE SANAYİ ÜRETİMİ EN HIZLI AZALAN ÜLKELER ARASINDA BULUNUYOR

TÜRKİYE, DÜNYADA BÜYÜME ORANI EN DÜŞÜK VE SANAYİ ÜRETİMİ EN HIZLI AZALAN ÜLKELER ARASINDA BULUNUYOR TÜRKİYE, DÜNYADA BÜYÜME ORANI EN DÜŞÜK VE SANAYİ ÜRETİMİ EN HIZLI AZALAN ÜLKELER ARASINDA BULUNUYOR 14 Şubat 2009 Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından yapılan basın açıklamasında

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2012

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2012 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2012 5 Temmuz 2012 İstanbul www.yased.org.tr 1 DÜNYA YATIRIM RAPORU Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü - UNCTAD ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU. A.Tuncay TEKSÖZ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU. A.Tuncay TEKSÖZ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi SOSYAL GÜVENLİK REFORMU A.Tuncay TEKSÖZ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İşgücünün Durumu TÜRKİYE KENT KIR 2005 2006 2005 2006 2005 2006 Kurumsal olmayan sivil nüfus (000) 71 915 72 879 44 631 45

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını,. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK İnsani yoksulluk (human poverty), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017)

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) UİB Ar-Ge Şubesi 1 Eylül 2017 Sayfa 1 / 15 İÇİNDEKİLER AYLIK İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ... AĞUSTOS 2017

Detaylı

Temel Ekonomik Gelişmeler

Temel Ekonomik Gelişmeler Temel Ekonomik Gelişmeler 6 Temmuz 21 Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Günlük veriler her Perşembe günü (resmi tatil olması durumunda bir önceki iş günü); diğer veriler ise verinin açıklandığı

Detaylı

Temel Ekonomik Gelişmeler

Temel Ekonomik Gelişmeler Temel Ekonomik Gelişmeler 29 Eylül 217 Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Günlük veriler her Perşembe günü (resmi tatil olması durumunda bir önceki iş günü); diğer veriler ise verinin açıklandığı

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2014 MART AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Niisan 2014 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

Temel Ekonomik Gelişmeler

Temel Ekonomik Gelişmeler Temel Ekonomik Gelişmeler 18 Aralık 21 Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Günlük veriler her Perşembe günü (resmi tatil olması durumunda bir önceki iş günü); diğer veriler ise verinin açıklandığı

Detaylı

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık Ekonomide Değişim www.pwc.com.tr 15. ÇözümOrtaklığı Platformu Temel göstergelerde neler değişti? Ortalama Büyüme, % Milli gelir hesaplama yönteminde revizyon Ekonomik Büyüme Oranları % 12.0 10.0 8.0 6.0

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

MERCOSUR ÜLKELERİ - Ekonomik Genel Bilgi

MERCOSUR ÜLKELERİ - Ekonomik Genel Bilgi MERCOSUR ÜLKELERİ - Ekonomik Genel Bilgi Başta MERCOSUR Bloğunda yer alan ülkeler olmak üzere, Latin da 1990 lı yılların sonunda ve 2000 li yılların başında oldukça ağır bir şekilde hissedilen ekonomik

Detaylı

ENERJİ TALEBİNE YÖNELİK KÜRESEL EĞİLİMLER KAPSAMINDA SANAYİ SEKTÖRÜNÜN TOPLAM NİHAİ ELEKTRİK TÜKETİMİNDEKİ ROLÜ

ENERJİ TALEBİNE YÖNELİK KÜRESEL EĞİLİMLER KAPSAMINDA SANAYİ SEKTÖRÜNÜN TOPLAM NİHAİ ELEKTRİK TÜKETİMİNDEKİ ROLÜ ENERJİ TALEBİNE YÖNELİK KÜRESEL EĞİLİMLER KAPSAMINDA SANAYİ SEKTÖRÜNÜN TOPLAM NİHAİ ELEKTRİK TÜKETİMİNDEKİ ROLÜ Nazif Hülâgü Sohtaoğlu İ.T.Ü. Elektrik - Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü

Detaylı

International Cartographic Association-ICA

International Cartographic Association-ICA International Cartographic Association-ICA 1.AMAÇ: Uluslararası Kartografya Birliği (International Cartographic Association-ICA), 1959 yılında kurulmuştur. Hükümetler dışı bir kuruluş olan ICA nın ana

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Aralık ayında, Türkiye nin

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MART 2016 (SAYI: 85) GENEL DEĞERLENDİRME 31.03.2016 Ekonomi ve İşgücü Piyasası Reformlarına Öncelik Verilmeli Gelişmiş ülkelerin çoğunda ve yükselen ekonomilerde büyüme sorunu

Detaylı

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir?

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? tepav Economic Policy Research Foundation of Turkey Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? Güven Sak 28 Şubat 2012 Çerçeve Ne yapmak istiyoruz? İnsan gücümüz dünyanın en büyük 10 uncu ekonomisi olma

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı mayıs ayında, Türkiye

Detaylı

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde 1 16-31 Temmuz 2012 SAYI: 41 MÜSİAD Araştırmalar ve Yayın Komisyonu İşsizlikte Belirgin Düşüş 2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

Detaylı

Büyük Türkiye, Güçlü Ekonomi için kişi başına gelirle birlikte insani gelişmişliğe, özgürlük ve demokrasi standartlarına da bakmak gerekir

Büyük Türkiye, Güçlü Ekonomi için kişi başına gelirle birlikte insani gelişmişliğe, özgürlük ve demokrasi standartlarına da bakmak gerekir Umut Oran Basın Açıklaması 26.10.2013 Büyük Türkiye, Güçlü Ekonomi için kişi başına gelirle birlikte insani gelişmişliğe, özgürlük ve demokrasi standartlarına da bakmak gerekir TÜRKİYE, KİŞİ BAŞINA MİLLİ

Detaylı

MİLLİ GELİR VE BÜYÜME

MİLLİ GELİR VE BÜYÜME EYLÜL Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla (GSYH), yılının. çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine göre %, oranında büyüdü.. çeyrek gelişim hızı ise, %, e yukarı yönlü revize edildi. Böylece Türkiye ekonomisi, yılın

Detaylı

Küresel Krizden Sonrası Reel ve Mali. Sumru Altuğ Koç Üniversitesi, CEPR ve EAF 14 Mayıs 2010

Küresel Krizden Sonrası Reel ve Mali. Sumru Altuğ Koç Üniversitesi, CEPR ve EAF 14 Mayıs 2010 Küresel Krizden Sonrası Reel ve Mali Piyasaların Geleceği Sumru Altuğ Koç Üniversitesi, CEPR ve EAF 14 Mayıs 2010 IMF Büyüme Tahminleri 12 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 2006Ç1 2006Ç4 2007Ç3 2008Ç2 2009Ç1 2009Ç4

Detaylı

SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ

SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ 21.07.2017 Saha Rating güncellenmiş Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi (DKYE) çalışmasını tamamladı. Saha nın çalışması sonucunda, endekse giren ülkelerin

Detaylı

Temel Ekonomik Gelişmeler

Temel Ekonomik Gelişmeler Temel Ekonomik Gelişmeler 3 Ocak 217 Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Günlük veriler her Perşembe günü (resmi tatil olması durumunda bir önceki iş günü); diğer veriler ise verinin açıklandığı

Detaylı

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU 2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 ARALIK /

Detaylı

Ücretler yüzde 12 eridi, çalışan yoksullaştı

Ücretler yüzde 12 eridi, çalışan yoksullaştı 25.10.2009 2009/21 Ücretler yüzde 12 eridi, çalışan yoksullaştı Ekonomik krizden en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Türkiye, bu süreçte işsizler ordusunu en fazla büyüten ülkelerden biri olurken

Detaylı

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2011, No:5

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2011, No:5 EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2011, No:5 Bu sayıda; Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayımlanan Dünya Ekonomik Görünümü Raporu tahminleri değerlendirilmiştir. i Küresel

Detaylı

Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir

Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir Ozan Acar 14 Aralık 2012, Ankara Çerçeve 1) Türkiye nin orta gelir tuzağı ve sanayisizleşme

Detaylı

Küresel Girişimcilik Endeksi Türkiye 2014 Sonuçları

Küresel Girişimcilik Endeksi Türkiye 2014 Sonuçları Küresel Girişimcilik Endeksi Türkiye 2014 Sonuçları GEM Nedir? 1997 DE KURULDU VE KATKILARIYLA 2013 DE İLK DEFA BÖLGESEL BAZDA TÜRKİYE NİN GİRİŞİMCİLİK KARNESİ ÇIKTI. GEM Projesine Katılan Ülkeler Bangladeş

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

2013 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2013 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2013 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU A.T.S.O DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 NİSAN

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

KURU MEYVE RAPOR (EGE)

KURU MEYVE RAPOR (EGE) Sayı : 73445262-TİM.EİB.GSK.15.1/6686 İzmir, 03/08/2015 Konu : Kuru Meyve Haftalık İhracat İstatistikleri SİRKÜLER EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE Sayın Üyemiz, 2014/15 sezonu

Detaylı

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var VİZE TABLOSU Pasaport Vize Tablosu MAVİ YEŞİL GRİ KIRMIZI ÜLKE UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK MAHSUS DAMGALI A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var ALMANYA

Detaylı

Türkiye nin kriz sürecinde AB pazarındaki performansı. Betam Araştırma Notu 10/82

Türkiye nin kriz sürecinde AB pazarındaki performansı. Betam Araştırma Notu 10/82 AB PAZARINDA TÜRKİYE VE RAKİPLERİ Zümrüt İmamoğlu Son günlerde büyük tartışma yaratan TEPAV ın AB pazarındaki ihracat kayıpları adlı politika notunda Türkiye nin Avrupa Birliği deki (AB) pazar payının

Detaylı

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ)

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) TUZ 1 IRAK 3.665.673 4.904.225 33,79 TUZ 2 ROMANYA 882.243 1.341.776 52,09 TUZ 3 RUSYA FEDERASYONU 733.563 920.885 25,54 TUZ 4 KUZEY KIBRIS TÜRK CU 786.773 651.917-17,14 TUZ 5 MENEMEN DERİ SR.BLG. 476.010

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (4) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 5 Ocak 2014 Geçtiğimiz üç hafta boyunca 2013 OECD Eğitim Göstergeleri

Detaylı

1. Uluslararası Gelişmeler. 1.1 Küresel Büyüme

1. Uluslararası Gelişmeler. 1.1 Küresel Büyüme 1. Uluslararası Gelişmeler 1.1 Küresel Büyüme 9 ekonomik kriz sonrası, ekonomik büyümede görülen yavaşlama 1 yılında da devam etmiştir (Grafik-1.1) 1. Gelişmiş ülkelerin ortalama ekonomik büyümesi 1 yılı

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME

FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME Niyazi ÖZPEHRİZ FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME 1. Giriş Finansal sistemin işleyişi, ekonomik büyüme üzerinde önemli etkilere sahip olabilmektedir. İyi işleyen bankacılık sistemi ve menkul

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 06/2015 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 yılı

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı

Detaylı

PAZAR DEĞERLENDİRME ARALIK 2010

PAZAR DEĞERLENDİRME ARALIK 2010 PAZAR DEĞERLENDİRME ARALIK 21 TÜRKİYE OTOMOTİV PAZARI 21 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre toplam pazar %69,3 artarak 154.734 adete, üretim %19,2 artarak 111.792 adete, ithalat %98,7 artarak

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran: Türkiye ile AB arasındaki gelir uçurumu azalmadı arttı Tarih : 14.12.2012 2011 DE HIZLI KALKINMA MASALINA ULUSLARARASI YALANLAMA TÜİK, EUROSTAT ve OECD işbirliğiyle

Detaylı

GENÇLERĠN ĠġĠ OLMADIĞI GĠBĠ Ġġ ARAYIġI DA YOK

GENÇLERĠN ĠġĠ OLMADIĞI GĠBĠ Ġġ ARAYIġI DA YOK 06 Temmuz 2015 GENÇLERĠN ĠġĠ OLMADIĞI GĠBĠ Ġġ ARAYIġI DA YOK TĠSK in OECD ve TÜĠK verileri ile yaptığı analize göre, 6 milyon genç boģta geziyor, üstelik bunların 4,7 milyonu iģ de aramıyor. Sorunun temel

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2014 (SAYI: 30)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2014 (SAYI: 30) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ 2014 (SAYI: 30) (Ekim 2014 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) AÇIKLAMA TÜİK, Şubat 2014 döneminden itibaren Hanehalkı İşgücü İstatistikleri nde yeni zaman serisi başlatmış,

Detaylı