9778 -AVANS HESAP ÖDEME GÜVENCESİ SERTİFİKASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "9778 -AVANS HESAP ÖDEME GÜVENCESİ SERTİFİKASI"

Transkript

1 KT NE ÖR İR

2 Teminat Bilgileri Teminatlar Teminat Geçerlilik Dönemi Teminat Tutarı(TL) Yıllık Prim (TL) VEFAT TEMİNATI ,00 63,00 KAZAEN MALULİYET TEMİNATI ,00 İŞSİZLİK/GÜNDELİK HASTANE TAZMİNATI ,00 Sigortalı Adayının Sağlık Beyan Formu Sorular Kalp Hastalığı Hipertansiyon Diyabet Kanser Romatizmal Ateş Böbrek Hastalıkları Ameliyat geçirdiniz mi? AIDS vb testler yaptırdınız mı? Son üç yıl içinde geçirdiğiniz bir rahatsızlık veya kaza sonucu bir hekime muayene oldunuz mu? Şu anda herhangi bir sağlık sorununuz var mı? Cevaplar Yukarıda eksiksiz olarak doldurduğum bu form nedeniyle Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ nin bir taahhüt altına girmediğini, başvuru formunda/sağlık beyanında mevcut tüm soruları okuyarak eksiksiz ve doğru olarak doldurduğumu, aksi halde sigortamın iptali ile tüm haklarımı kaybedeceğimin tarafıma açıklandığını, yapmış olduğum ön ödemenin başvurumun Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ tarafından kabul edilip poliçenin tanzim edilmesi halinde prim ödemesi haline geleceğini, sigorta teminatının ve Garanti Emeklilik Ve Hayat A Ş nin taahhütlerinin poliçede belirtilen başlangıç tarihi itibarıyla geçerli olacağını, poliçenin tanzim edilmesinden sonra sigortadan vazgeçmem halinde alınan ilk primin tarafıma iade edilmeyeceğini yukarıda belirttiğim tüm hususlar hakkında doktor, sağlık kurumları ve diğer ilgili kişi ve kuruluşlardan bilgi alma konusunda Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ yi yetkili kıldığımı kabul, beyan ve tasdik ederim Ürüne Ait Genel Ve Özel Şartlar YILLIK HAYAT SİGORTASI Avans Hesap Ödeme Güvencesi Sigortanın Konusu ve Kapsamı Bu grup hayat sigorta sözleşmesi şartlarına göre: sigorta süresi içinde sigortalının vefat ve kaza sonucu daimi maluliyet durumları ile istek dışı işsiz kalması halinde hak sahiplerine tazminat ödenir yaş aralığındaki, TC'de ikamet eden özel sek tör bodrolu çalışan TGaranti Bankası avans hesap sahibi kişiler sigortalanabilir İşbu poliçe kapsamında gündelik hastane teminatı verilmemektedir Serbest meslek sahipleri bu üründen yararlanamazlar TGaranti Bankası'nda kredili mevduat hesabı olmayan kişilere ait başvuru formları ve sertifika/poliçe yenilemeleri Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ tarafından bu gerekçe ile reddedilmesi mümkündür Bu üründe verilecek olan teminatlar Hayat, Ferdi Kaza Genel, İşsizlik Sigortası ve Poliçe Özel Şartları' na istinaden düzenlenmiştir Sigortanın Süresi : Sigortanın süresi bır (1) yıldır İşbu sertifika/poliçe sigorta ettirenin veya Garantı Emeklilik ve Hayat AŞ'nin aksi bir görüşü olmadığı ve sigortalının kredili mevduat hesabı açık kaldığı sürece otomatik olarak yenilenecektir İşsizlik Teminat Tanımı : 2 / 7

3 Bir iş yerinde çalışırken, kendisinin herhangi bir kasdı ve/veya kusuru olmaksızın işini kaybeden kişilere işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelır kaybını bu özel şartlar kapsamında güvence altına alan ve sıgortacılık tekniği ile hesaplanarak verilen bir teminattır İşsizlik sigortası aşağıdaki kriterler dahilindeki kişilere sunulabilir : 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılan sigortalılar, bu kanun kapsamına girip de memur ve sözleşmeli statüde olmayanlar: Tazminat Ödenmesi : Sertifikada belirtilmiş olması kaydıyla aşağıdaki teminatlar sigortaya dahildir Vefat Halinde : Hak sahiplerinin, Hayat Sigortaları Genel Şartları kapsamında geçerli olan bir rizikonun gerçekleştiğini öğrendikleri tarihten itibaren beş (5) gün içinde durumu Garantı Emeklilik ve Hayat AŞ' ye bildirmeleri ve poliçeden doğan haklarını talep etmek iç in aşağidaki yazılı belgeleri masrafları kendilerine ait olmak üzere ilgili banka şubelerine ulaştırmaları gerekir Sigorta sertifikası (Kaybı halinde hak sahiplerinden alınan yazılı beyan yeterlidir), gömme izin kağıdı / defin ruhsatı, nüfus idaresi tarafından verilecek tasdikli ve vukuatlı nüfus kayıt örneği, ölüm nedenini açıklayan doktor raporu, şüpheli ölümlerde ek bilgi ve belge talebi, gaiplik halinde mahkemeden alınacak olan gaiplik kararı, lehtar tayin edilmediği durumlarda veraset ilamı, poliçe üzerinde Dain-i Mürtehin tanımı mevcut ise, Dain-i Mürtehin' den sigortalının kendisine yönelik borç tutarını bildiren belge Vefat gerçekleşmesi durumunda sigorta sona erer Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Halinde : Sigortalının sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları' nda tanımlanan bir kaza sonucu, derhal veya kaza tarihinden itibaren iki (2) yıl içinde daimi olarak malul kalması halinde, tıbbi tedavinin sona ermesinin ve daimi maluliyetin tespit edilmesinin ardından daimi maluliyet tazminatı Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları' nda belirtilen oranlar dahilinde ödenir Sigorta ettiren veya hak sahiplerinin rizikonun gerçekleştiğini öğrendikleri tarihten itibaren beş (5) gün içinde durumu kazanın nerede, ne zaman, ne şekilde olduğunu belirten resmi kaza tutanağı ile birlikte sigorta şirketine iletmesi gerekir İstenilen Belgeler Aşağıda Sıralanmıştır : Sigorta sertifikası (kaybı halinde hak sahiplerinden alınan yazılı beyan yeterlidir), TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı tam teşekküllü bir hastaneden temin edilecek maluliyet derecesini gösterir doktor heyet raporu, tedavi ile ilgili raporlar, Kaza sonucu maluliyet halinde resmi kaza tespit tutanağı, tazminat talebinde bulunan sigorta ettiren/sigortalının tazminat talebine konu olan kazanın nerede, ne zaman, ne sebepten ve ne şekilde gerçekleştiğini açıkça belirten yazılı ve imzalı beyanı, tazminat talebinin değerlendirilebilmesi için şirket tarafından gerekli görülen diğer bilgi ve belgeler İstek Dışı İşsiz Kalınması Halinde : Türkiye İş Kurumu işsizlik sigortası kapsamında olan bordrolu çalışanlar (SSK ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu geçici 20 madde kapsamındaki Özel Emekli Sandığı çalışanları) için 'istek dışı işsizlik' teminatı verilir İstek dışı işsizlik teminat ı aynı iş yerinde son 180 gün boyunca aralıksız çalışanlar için geçerlidir Teminat kapsamı için riskin gerçekleştiği tarihteki durum esas alınır Teminat, Türkiye İş Kurumu işsizlik sigortası kapsamında olan sigortalıların ayrıldıkları işveren ve kurumd an alacakları belgelerle istem dışı işsizliklerini belgelemeleri halinde işler Tazminat süresinin devamı için işsizlik durumunun devam ettiğini gösterir gerekli belgelerin iletilmesi gerekir İstek dışı işsizlik tazminatının ödenebilmesi için sigortalının, durumu Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ' ye bildirmesi ve poliçeden doğan haklarını talep etmek için aşağıdaki yazılı belgeleri masrafları kendisine ait olmak üzere ilgili banka şubesine ulaştırması gerekir En son çalışılan iş yerinden alınacak istem dışı işsizliğin nedenini ve bu iş yerinde çalıştığı süreyi belirten belge Türkiye İş Kurumu' ndan istem dışı işsizliğin devam ettiğini gösteren belge Sigortacı tarafından tazminat talebinin değerlendirilebilmesi için uygun görülecek diğer bilgi ve belgeler Sigorta ettiren tarafından, sigortacıya bildirilen teminat tutarı kadar risk tutarı teminat altına alır İstek dışı işsizlik teminatına 3 / 7

4 Ürüne Ait Genel Ve Özel Şartlar sigortalının işsiz kaldığı tarihten itibaren 30 gün boyunca işsizliğin devam etmesi koşulu ile hak kazanılır İstek dı şı işsizlik zeyil ile alınmış ise zeyil başlangıcından sonraki 120 günlük sürenin dolması ile geçerli olur Poliçe ilk satın alındığında aynı iş yerinde çalışma süresi 180 günden az ise, kalan kısım muafiyet süresine eklenir Sigortalının KKB ve TCMerkez Bankası Kara Listesi'nde bulunmaması, bankadan 2 kez borcunun kapatılması için uyarı almamış olması gerekir Sigortalının, istek dışı işsizlik teminat kapsamında tekrar tazminat talep edebilmesi için işsiz kalınan tarihten önceki 120 gün boyunca ücretli ve sigortalı olarak aynı iş yerinde çalışmış olması gereklidir İstek dışı işsizlik teminatı için herbir sigorta yılı içinde azami iki (2) kez ödeme yapılır İşbu teminatların yıllık olarak aynı şartlarla devam ettirilmesi halinde ise isşizlik teminatı için 120 günlük süre aranmadan teminat başlar talebin yapıldığı gün esas alınarak, ilgili risk ve masraf tutarları tahsil edilerek yapılır Teminat Dışında Kalan Haller : Vefat teminatı ile ilgili istisnalar hayat sigortası genel şartlarına tabidir Kazaya ilişkin olarak verilen ek teminatlar ile ilgili istisnalar Ferdi Kaza Sigortaları Genel Şartları' na tabidir Aşağıdaki durumlarda işsizlik tazminatı ödenmez : Türkiye İş Kurumu' ndan işsizlik durumu uygun bulunmayanlar, sigorta ettiren tarafından sigortacıya bildirimi yapılan sigortalının bildirim tarihini takip eden ilk 120 gün içinde işsiz kalması, yenileme ile alınması durumunda ise işsiz kalınan tarihten önceki 120 gün boyunca ücretli olarak çalışmaması veya 120 gün boyunca çalışmış olsa dahi mevcut sigortasının devam etmemesi durumunda: sigortalı sigorta başlangıcında işsiz kalacağını biliyorsa: sigortalı mevsimsel ve çalışmaya ara verilmesinin doğal olduğu bir işte çalışıyorsa: sigortalı belirli projelerde çalışıyorsa ve bu projeler biterse: sigortalı isteyerek işsiz kalmışsa veya istifa etmişse yada emekli olmuşsa, sigortalının kusuru veya suçu sonucu işten çıkarılması söz konusu olursa sigortalının lokavt veya grev nedenleri ile iş sözleşmesinin askıya alınmış olması: savaş, düşman haraketleri, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun olmasın), ihtilal, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati askeri haraketler nedeniyle oluşan işsizlikler: herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonlar veya radyo-aktivite bulaşmaları ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri tedbirler (bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım 'füzyon' olayını da kapsayacaktır) nedeniyle oluşacak işsizlikler: deprem, yanardağ püskürmesi, sel ve su baskını, yer kayması gibi doğal afetler nedeniyle oluşacak işsizlikler: ülke çapında etkili olabilecek siyasi veya ekonomik bir olay veya benzeri herhangi bir yasal veya idari önlem nedeniyle oluşacak işsizlikler: biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak zararlar dahil olmak üzere, 3713 sayılı terörle mücadele kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sebebiyle meydana gelen zararlar sonucunda oluşacak işsizlikler Sigortalının: kendisinin, hısım ve akrabalarının, tüzel kişi olması halinde: münhasıran sigortalının, ortaklarının, iştiraklerinin ve yöneticilerinin: hısım ve akrabalık, ortaklık, iştirak ve yöneticilik ve benzeri bağlılıklar ile ilişki içinde bulunduğu işyerlerinde ki çalışmaları sonucunda oluşan işsizlikler Kuruluş amacı veya işin devam etmesi belirli ihalelere bağlı olan şirketlerde, ihalenin sona ermesi veya yeni ihale alınamaması nedeni ile meydana gelen işsizlikler İşverenin şirket satışını veya başka bir şirketle birleşeceğini sigorta başlangıç tarihinden önce açıkladığı durumda ilgili satış veya birleşmeden kaynaklanan işsizlikler Hamilelik nedeniyle çalışmaya ara verilmesi muafiyet döneminden sayılmayacaktır Lehdar : Sigorta sözleşmesine taraf olmamakla beraber lehine sigorta sözleşmesi yapılan ve rizikonun gerçekleşmesi halinde kural olarak sigorta tazminatını sigorta şirketinden isteme hakkına sahip olana 'lehdar' denir Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı bilgi vermek amacıyla 4 / 7

5 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan sigorta sözleşmelerinde bilgilendirmeye ilişkin yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır A Sigortacıya İlişkin Bilgiler : 1 Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin: Ticaret ünvanı : T Garanti Bankası AŞ Adresi: Levent Nispetiye Mah Aytar Cad No: Beşiktaş / İstanbul TEL ve FAKS NO: ve Teminatı veren sigortacının: Ticaret ünvanı : Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ Adresi: Mete Caddesi No:30 Taksim İstanbul Tel ve Faks No: ve B Teminatlar : I Ölme İhtimaline Karşı Verilen Teminat: Sözleşmede gösterılen süre veya sözleşmede belirlenmış şart ve hâller içinde sigortalının ölümünü ifade eder Sözleşme süresi içinde ölüm: sözleşmede gösterilen süre içinde sigortalı ölürse sigortacı tazminatı ilgili kişilere öder Bu grup hayat sigortasında sigorta masraflarının karşılanması için iş bu grup hayat sigorta sertifikasında belirtilen primin üzerinden % 25 oranında gider payı kesintisi yapılır D Vergı Uygulaması : irat ödemesi kesilir 1 Hayat sigortası için ödenen primler vergiye esas matrahtan düşülebilir Bu konuda sigortacınıza danışınız 2 Hayat sigortalarının vergilendirilmesi prim ödeme süresine bağlı olarak değişiklik göstermektedir * 10 yıl süreyle prim ödemeden ayrılanlara yapılan ödemelerden % 15, * 10 yıl süreyle prim ödeyenler ile vefat, malulıyet veya tasfıye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerden, ödeme tutarının % 10'u gelır vergisinden istisna edilerek kalan tutar üzerinden % 10 oranında gelir vergisi kesintisi yapılır E Genel Bilgiler : 1 Sigortacının ödeyeceği tazminat, sözleşmenin kurulması sırasında, ilke olarak, herhangi bir sınırlandırmaya tabi olmaksızın taraflarca serbestçe belirlenir 2 Birden fazla sigortacıya aynı veya değişik bedeller üzerinden sigorta yaptırılabilir Bu durumda her bir sigortacının tazminat ödeme borcu birbirinden bağımsızdır 3 Sözleşme süresi içinde, sigorta ettirenin talebi ve sigortacının da kabulü hâlinde sigorta bedeli artırılabilir 4 Küçüklerin (reşit-sezgin olmayanların), mahcurların (kısıtlıların) ve mümeyyiz (ergin) olmayanların ölümü üzerine sigorta geçersizdir Ancak, bunların yaşama ihtimaline karşı sigorta yapılabilir Ancak, her iki hâlde de ölüm gerçekleşirse matematik karşılık ödenir 5 Sigorta sözleşmesinin yapılmasına ilişkin teklif, sigorta şirketine ulaştığı andan itibaren 30 gün içinde ret edilmemişse sözleşme kurulmuş olur Teklifin verilmesi sırasında alınan para, sözleşme kurulmuşsa ilk prim olarak kabul edilir ya da ilk prime mahsup edilir Teklif reddedilmişse ödenen para iade edilir 6 Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin tesliminde ödenmesi gerekir İlk prim ödenmeden rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacının sorumluluğu başlamazsigortanın başladığı tarihten itibaren 30 günlük süre içinde sigorta ettiren sertifikadan cayabilirbu durumda ödenen primler sigorta ettirene iade edilirancak herhangi bir tazminat ödemesi yapılmış ise bu hak kullanılamaz30 günden sonraki iptaller,talebin yapıldığı gün esas alınarak, ilgili risk ve masraf tutarları tahsil edilerek yapılır 5 / 7

6 7 İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) ödeme belgesi almayı unutmayınız 8 Sözleşme kurulmadan önce, teklifnamede yer alan sorulara doğru cevap verilmesi gereklidir Bu yükümlülüğün ihlali hâlinde sigortacının sözleşmeden cayma veya ek prim almak suretiyle sözleşmeye devam etme hakları saklıdır Bu nedenle sözleşmenin her aşamasında sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız Aksi taktirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama hâlleri ortaya çıkabilir 9 En az 3 yıllık primi ödenen sigortada sigortacı poliçenin geri iadesi kaydıyla sigortayı satın almaya mecburdur (iştira) Bu süre sözleşmeyle kısaltılabilir 10 En az 3 yıllık primi ödenen sigortada, sözleşmede belirlenen şartlar çerçevesinde ödünç para alma hakkı vardır Bu süre sözleşmeyle kısaltılabilir 11 En az 3 yıllık primi ödenen sigortada, daha sonra prim ödenmezse sigortacı ödenen primin ödenmesi gereken prime oranına göre ödeme yapar Bu süre sözleşmeyle kısaltılabilir 12 Sigortacının, akdettiği sigorta sözleşmelerinden doğabilecek yükümlülüklerini (ödeyeceği tazminatlar) karşılayabilmek için ayırdığı paranın (matematik karşılık) işletilmesinden doğan kâr, kâr payı olarak adlandırılır Sigortacı bu kârın sözleşmede gösterilen belli bir yüzdesini lehtara öder 13 Üstlenilen risk için alınan prim risk primini, birikim amacıyla alınan prim ise birikim primini ifade eder 14Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi için, Hayat Sigortası Genel Şartları'nı ve Hayat Sigortaları Yönetmeliği'ni dikkatlice okuyunuz F Ödemenin yapılması : 1 Sigortadan faydalanan kimse sigortalıyı öldürür veya öldürülmesine suç ortaklığı ederse sigorta tazminatını alamaz, ancak sigorta tazminatı sigortalının mirasçılarına ödenir 2 En az 3 yıl devam eden bir sigortada, sigortalı intihar ya da buna teşebbüs sonucu ölürse, sigortacı sigorta bedelinin tamamını, ilk 3 yıl içerisinde ise sigortanın o andaki matematik karşılığını öder Bu süre sözleşmeyle kısaltılabilir 3 Sözleşmede birden fazla lehdar (sigortadan faydalanan) tayini mümkündür Lehdarların herbiri için ayrı ayrı hisse belirlenmemişse, hepsi eşit oranda pay sahibidir Mirasçı dışındaki kimseler de lehdar olarak gösterilebilir 4 Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip sigortacınızdan isteyiniz 5 Rizikonun gerçekleşmesi durumunda 5 iş günü içinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres ve telefonları yer alan sigortacıya başvuruda bulununuz 6 Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, tazminat ödeme borcu sigortacıya aittir G Diğer Bilgiler : 1) Sigortacı: *Tahkim Sistemine Üye *Tahkim Sistemine Üye Değil H Şikayet ve Bilgi Talepleri : 1 Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikayetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 iş günü içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır Adres: Mete Caddesi No:30 Taksim İstanbul Telefon: Faks: Bu başvuru formunun ekinde yer alan bilgilendirme formunu okudum ve başvuru ekinde teslim aldım Ürüne ilişkin tüm muafiyet, istisnalar, teminat dışı bırakılan haller sigortacı tarafından tarafıma açıklandığını kabul ve beyan ediyorum Sigorta detayları için wwwgarantiemeklilikcomtr adresinden bilgi alabileceğimi biliyorum Sigorta Teminatı Dışında Kalan Haller : Sigortalı, sigortacıyı haberdar etmeksizin ticari ve hava hatları üzerinde yolcu nakline ruhsatlı işletmelerin uçak veya herhangi bir hava gemisinde ancak, yolcu sıfatıyla seyahat edebilir Hayatı sigortalanan kişinin ölümü yolcu sıfatı dışında havada yapılan yolculuklar esnasında olursa, şirket yalnız riyazi ihtiyatı ödemekle yükümlüdür: ölüm tazmınatı ödenmez Sigortalı, intihar veya intihara teşebbüs sonucunda öldüğü takdirde, sigortalının intiharı anında aklı melekeleri ne olursa olsun, sigortacı sigortanın o andaki riyazi ihtiyatını öder Aksine bir sözleşme ile süre kısaltılmış olmadıkça sigortalı aralıksız olarak en az üç yıl devam etmiş bulunuyorsa, sigortacı sigorta teminatının tamamını ödemekle yükümlüdür 6 / 7

7 Sigortadan faydalanan kimse hayatı üzerine sigorta yapmış olanı öldürmüş veya onun öldürülmesinde herhangi bir şekilde suç ortaklığı etmişse sigorta bedelinden mahrum kalır ve bu bedel ölenin mirasçılarına ait olur Aksi sözleşme ile kararlaştırılmadıkça, sigorta savaş halinde geçerli değildir Ancak sigortalı savaş esnasında ve savaş hareketleri dolayısıyla ölürse, ölüm tarihindeki matematik karşılıklar, ödeme tarihine kadar geçecek süreye ait teknik faizleriyle birlikte hak sahiplerine ödenir Sigortalı aksine bir sözleşme olmadığı sürece, AİDS nükleer, biyolojık ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj veya tedavi amaçlı olanlar hariç nükleer rizikolar sonucu ölürse, sigortacı, yalnız riyazi ihtiyatı ödemekle yükümlüdür Sözleşmenin Yapılması Sırasındaki Beyan Yükümlülüğü : Sigortacı, bu sözleşmeyi, gerek sigorta ettiren gerekse bilgisinin olduğu hallerde hayatı sigorta edilenlerin ve temsilci aracılığıyla sıgorta yapılıyorsa temsilcinin de beyanını esas tutarak yapmıştır Gerek sigorta ettiren gerekse sigortalı ve temsilci, sigorta sözleşmesinin yapılması sırasında kendisince bilinen ve sigortacının sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek bütün halleri bildirmekle yükümlüdür Bu yükümlülüğün ihlali halinde, sıgortacı durumu öğrendıği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeden cayabılır veya sözleşmeyı yürürlükte tutarak sekız gün içinde prim farkını talep edebilirancak sigortacının bildirilmemiş,eksik veya yanlış bildirilmiş olan hususları rı bilmesi veya ihbar etmemenin ya da yanlış ihbar etmenin kusura dayanmaması halinde cayma caiz değildir Bu durumda rizikonun kabul edildiğinden daha yüksek olması nedeniyle daha fazla bir prim alınması gerekiyorsa sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren sekiz gün içinde prim farkını talep edebilir Sigorta ettiren, talep edilen prim farkını kabul ettiğini sekiz gün içinde bildirmediği takdirde sözleşmeden cayılmış olur Ancak, prim farkının kabul edilmemesi nedeniyle sözleşmeden cayılması sigortacının gerçeğe aykırı veya eksik beyanı öğrendiği tarihten itibaren bir aylık süre içinde söz konusudur Beyan yükümlülüğünün kasıtlı ihlalinde sigortacı riziko gerçekleşmiş olsa bile sözleşmeden cayabilir ve prime hak kazanırkastın söz konusu olmadığı durumlarda riziko: Sigortacı durumu öğrenmeden önce veya sigortacının cayabileceği veya caymanın hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde gerçekleşirse,sigortacı tazminatı o tazminata ilişkin olarak tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre öder Aşağıdaki Haller Kaza Sayılmaz : Her nevi hastalıklarla bunların neticelerinin ve marazı bir halin: Sigortanın şümulüne giren bir kaza neticesinde vukua gelmediği takdirde, sühunetın, donma, güneş çarpması ve konjestıon gibi tesirlerinin: herhangi akıl ve ruh haleti ile olursa olsun, intiharın veya intihara teşebbüsün: aşikar sarhoşluğun, sigortanın şümulüne giren bir kazanın icap ettirmediği ahvalde uyuşturucu madde kullanmanın, ilaç ve zararlı madde almanın: sigortanın şümulüne giren bir kazanın icap ettirmediği cerrahi müdahalenin (ameliyatın) ve her türlü şua tatbikinin,tevlit ettiği vefat hali veya cismanı arızalar Aksine Mukavele Yoksa, Aşağıdaki Haller de Sıgortadan Hariçtir : Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek: açık deniz balıkçılığı ile sürek ve sürgün avları, yaban domuzu vesaire vahşi hayvan avcılığı ve yüksek dağlarda avcılık: dağlara ve cümudiyelere tırmanma suretiyle yapılan dağcılık kar ve ya buz üzerinde yapılan, bilumum sporlar (kayak,patinaj, hokey ve bobsley gibi): cirit oyunu, manialı binicilik, polo, rugbi, eskrim, halter, güreş, boks, basketbol, futbol ve yelken sporlar ile ağır ve tehlikeli jimnastik hareketleri ve profesyonel spor hareketleri: her nevi spor müsabakaları ile sürat ve mukavemet yarışları: havada yolcu sıfatından gayri bır sıfatla uçuş: deprem, sel, yanardağ püskürmesı ve yer kayması: 3713 sayılı terörle mücadele kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler 7 / 7

444 9 BES CAN YELEĞİ SİGORTASI BAŞVURU FORMU. Küçük birikimler yarını belirler. 237 vakifemeklilik.com.tr

444 9 BES CAN YELEĞİ SİGORTASI BAŞVURU FORMU. Küçük birikimler yarını belirler. 237 vakifemeklilik.com.tr 444 9 BES 237 vakifemeklilik.com.tr CAN YELEĞİ SİGORTASI BAŞVURU FORMU GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. :22 Ortaköy 34347 Beşiktaş - İstanbul Tel: (0212) 310 37 00 Faks: (0212) 310 39 99 Çağrı Merkezi:

Detaylı

YILLIK (27-60 YAŞ) KREDİ HAYAT MAKSİMUM KORUMA SİGORTASI BİLGİ FORMU

YILLIK (27-60 YAŞ) KREDİ HAYAT MAKSİMUM KORUMA SİGORTASI BİLGİ FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

Küçük birikimler yarını belirler YILLIK HAYAT SİGORTASI BAŞVURU FORMU

Küçük birikimler yarını belirler YILLIK HAYAT SİGORTASI BAŞVURU FORMU Küçük birikimler yarını belirler YILLIK HAYAT SİGORTASI BAŞVURU FORMU YILLIK HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Ölme İhtimaline Karşı Verilen Teminatlı Hayat Sigortaları En az iki nüsha olarak düzenlenen

Detaylı

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin

Detaylı

HAYAT ARKADAŞIM YILLIK HAYAT SİGORTASI

HAYAT ARKADAŞIM YILLIK HAYAT SİGORTASI c) Sürekli Maluliyet Teminatı HAYAT ARKADAŞIM YILLIK HAYAT SİGORTASI A. SİGORTANIN TEMİNATLARI 1. TEMEL TEMİNAT Vefat Teminatı: Sigortalının vefatı halinde sigortaya girişte seçilen sigorta bedeli (teminat)

Detaylı

Vefat (Ana Teminat) İşsizlik (Bordrolu Çalışanlara) (Ek Teminat) Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş. Vefat (Ana Teminat)

Vefat (Ana Teminat) İşsizlik (Bordrolu Çalışanlara) (Ek Teminat) Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş. Vefat (Ana Teminat) Şirket Nüshası BİRİKİMSİZ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

Tehlikeli Hastalıklar (Kanser) (Ek Teminat)

Tehlikeli Hastalıklar (Kanser) (Ek Teminat) Şirket Nüshası BİRİKİMSİZ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER FERDİ BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

KARA GÜN DOSTU. ĠġSĠZLĠK. ÖZEL ġartlari

KARA GÜN DOSTU. ĠġSĠZLĠK. ÖZEL ġartlari KARA GÜN DOSTU ĠġSĠZLĠK ÖZEL ġartlari ĠÇĠNDEKĠLER... SAYFA I. KARA GÜN DOSTU ĠġSĠZLĠK ÖZEL ġartlari... 3 A. SĠGORTA KONUSU:... 3 B. SĠGORTA SÜRESĠ VE GEÇERLĠLĠĞĠ:... 3 C. COĞRAFĠ SINIR:... 3 D. SĠGORTALANMA

Detaylı

İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası FiNANSÖR İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ KARTI DESTEK SİGORTASI (İŞSİZLİK SİGORTASI)

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ KARTI DESTEK SİGORTASI (İŞSİZLİK SİGORTASI) En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta poliçesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta poliçesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU Kredi Kartı Destek Sigortası

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU Kredi Kartı Destek Sigortası En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta poliçesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta poliçesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel olarak

Detaylı

KART BORCUM GÜVENDE (İŞSİZLİK DAHİL) ÖZEL ŞARTLARI

KART BORCUM GÜVENDE (İŞSİZLİK DAHİL) ÖZEL ŞARTLARI KART BORCUM GÜVENDE (İŞSİZLİK DAHİL) ÖZEL ŞARTLARI A. SİGORTAYA GİRİŞ - YENİLEME Kart Borcum Güvende Planı kapsamında yeni kart müşterileri kredi kartına başvururken Kart Borcum Güvende Planı na da başvurmuşlarsa

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU Kredi Kartı Destek Sigortası

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU Kredi Kartı Destek Sigortası En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta poliçesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta poliçesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel olarak

Detaylı

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER: 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentenize ilişkin bilgiler poliçeniz üzerinde belirtilmektedir.

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER: 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentenize ilişkin bilgiler poliçeniz üzerinde belirtilmektedir. En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU TEHLİKELİ HASTALIK TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU TEHLİKELİ HASTALIK TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

Savı: 148 SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI ( 60/2010 SAYILI YASA)

Savı: 148 SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI ( 60/2010 SAYILI YASA) 250 Savı: 148 SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI ( 60/2010 SAYILI YASA) Madde 29 (3) Altında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim)

Detaylı

a) Aylık tazminat tutarı: Rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortalıya ödenmesi gereken aylık ödemeyi,

a) Aylık tazminat tutarı: Rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortalıya ödenmesi gereken aylık ödemeyi, Borç Ödeme Sigortası Genel Şartları A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1 Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, işsiz kalma ya da kaza veya hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik hâllerinin gerçekleşmesi sonucu

Detaylı

Ferdi Kaza Sigortaları Bilgilendirme Formu

Ferdi Kaza Sigortaları Bilgilendirme Formu Hayat ve Emeklilik Ferdi Kaza Sigortaları Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

BORÇ ÖDEME SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

BORÇ ÖDEME SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1 Sigortanın Konusu BORÇ ÖDEME SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Bu sigorta ile sigortacı, işsiz kalma ya da kaza veya hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik hâllerinin gerçekleşmesi sonucu

Detaylı

MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

PRESTİJ KİŞİSEL GÜVENCEM EKSTRA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

PRESTİJ KİŞİSEL GÜVENCEM EKSTRA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI PRESTİJ KİŞİSEL GÜVENCEM EKSTRA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI İşbu Genel Şartlar Kitapçığı, poliçenize konu Prestij Kişisel Güvencem Sigortası na eklenebilecek tüm ek teminatlara ilişkin Genel Şartları gösteren

Detaylı

Modüler Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu

Modüler Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

Kredi Sigortası Genel Şartları. Yürürlük Tarihi : 25.08.2011

Kredi Sigortası Genel Şartları. Yürürlük Tarihi : 25.08.2011 Kredi Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi : 25.08.2011 A- SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile kararlaştırılan kredili satış ve kredili hizmet işlemlerinde alıcının;

Detaylı

ÖĞRENCİM GÜVENDE SİGORTA PAKETİ BİLGİLENDİRME FORMU

ÖĞRENCİM GÜVENDE SİGORTA PAKETİ BİLGİLENDİRME FORMU ÖĞRENCİM GÜVENDE SİGORTA PAKETİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU STANDART KRİTİK HASTALIK SİGORTASI

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU STANDART KRİTİK HASTALIK SİGORTASI En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı