%$ 7(8*9$ :!%*%$ 3;<;(=> A6('6* :B6'CD?% FGH 3;5$I%J Q;4&%(R<)(S T$-6*U6

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "01 2 3+456%$ 7(8*9$ :!%*%$ 3;<;(=> 7%?)(&"@%*+9 A6('6* :B6'CD?% FGH 3;5$I%J KL"KM @"NLOLP Q;4&%(R<)(S T$-6*U6"

Transkript

1 %.`4)&%-)`$'`)g.-)0`W'* f)'%*) `*`.`W>*:W'0- `W)/'/./M`*`W--*)&/ 34567!44"4#4$%&'(')$* * IJK8L7'M&')$* OL5LPPPM$'M. QR5RR#SS;HTU V7S#787S8S)W*)0/W;B< 3774L77Sbc5db4e6LE'/W/&/`W)4)/&`&'*`>&`&'%f'``4)&%a 7"4L(1W*`%*))Wf%&&/&/&/)`$'`)g`$'`)g.--*)&W'h*.W` k57875 v45"lld5454#454w4 48L45xs%W)*!77d5"5L7wSK5443%&&/&/&/)`$'`)g.--*) d5"4k47878s77"4y75pìa`*`*`j`w%-&-.)f)4)a--*)).)w`'0àw*$)ww/.) 1'`:`a`0*'*>ìa`*`*`j`&)j*))W`g`'&`& %.`4)&%->)'/W)4*).)*W'Ẁ1'`` --*-1'`)f/*)W')./M_10'`*h4*$ D`)>&-a f%f)d`)&/%*) g0`'gh41*&--*)w')./mt*`f)g)*)d`) 1'`*W'a1W&WW)*`'&').)'//'-'-)W`g`.`j11*. '.)Ẁg`*h4*&g`*W'.`M;;MBBBu`14`.`0).`*`0 '&`&u`)'/w/&/.)ì*..`*&`w%-&-.)w`-4)*/j// 'W`j`>)W`1'``W%-*)/.))W'`D%*)0`W'*.`.)* W4MPPPM$'M. `f)'`*`0%')w*/j/>.`&'` N$'M. -$)W)4)/)*)/.)D))*`'h&' +,-'./0/&)'/ )4)*))1.115 `*`ME/:) `&W'h.D))*`'h&'WhW*1 )&/g*/w)f1'`:`*`).)ì 1'h*1W11W*1W'a `.`W'`D*. `D`)).) 1&`.`

2 (6*-6&'6<C(^ r6('*%(+$%+d)('6&$cvc S+-6$6(C*'%&*+&R6'C*6$-64C$6(C E696($6-63;<;(;= ;(%'+-+^#$%&'(+&'6R6(uSuR6v$6U6*R+R'%-$%(^ VWXYNNZZ[P[Y["M\ HXYNNZZ[P[Y["PP ]H<^?6('6*_SJ"%$%&'()*+&^<%>-^&(6%*9$_SJ"%$%&'()*+&^<% `III^SJ"%$%&'()*+&^<% abbb2cddznom ed2hcdhdy[ fddghijklz3+$^t?()m<6*<65669:mlzz= cdnopnq7)-r$%&r?%6&c$c%*%(s+ut*%'+-r+r'%-$%(+*+*j%$+d'+(+$-%r+?% zwh.&9^iii^sj"%$%&'()*+&^<% z{ d3;d'%(+$%(%t9%$xt9;-$%(ru*u$-6rc^!+<%(%&t*%-&696*6*%*%(s+ }p2~ HcT$-6*U6;9%(+*<%* ;(&+U%r696(C*65+9-%'Ru*u$-6RC>$)&6$.+( Vpc]cHHdGGWB6'CD&)*uRu*<6+D.+($+v+U6rC$-6RC S+(-6$6(?%R6'CD'%-R+$4+$%(+^w<%6$r6('*%(<%R%&'t(<%*%U+-+ R6*6U+>t$x;?%&)*'()$R+R'%-$%(+R%&'t($%(+*<%*%'I)(&;.u$u*6* R6*6U+>t$x;?%&)*'()$R+R'%-$%(+R%&'t($%(+*<%S66$+U%'JtR'%(%*?%(+-$+$+v+&)*uRu*<6!"#$%&'()*+&!-./!"#$%&'()*+&J%(%&$+&*)I"5)IuRu*-6&'6<C(^

3 s$3b M&30* )>* s 0# 3$# 3$[ * 31$($($(0 $s!30&b#kqk %$%&3#kB!u$(# *%# 3$$t$*B!%M!* *0# 3 -./,*01 <=>?# NOPQRCCSFCGSQTU.PQRCCSFCGSQTRR VWXY&*01 ]YYIIIZ) ^ /`aad ba/`aafc caa.defghifjfu=$#z,[3!&3&(k*j&4tuff; `YalmnlopY7&M$# o<o.y'&*ks%&*#kbs$3b wod w.xyyyza7!%m# s&*163>>3.yynx/x} Y`~,#%&*:&>v -<Nn.Y}aXO93>*# Nn.`X`a<.<O93>*# 46v!#%&(k[ s$3b [ 0# #$B# Z[&3)&(\) 2&3)&(456* 3$*>3B$: 3$*$*>3B$: ($)*, 0$A$($!#%&(kr{2($(0 3$*J *CDE'DFEEFGH>3(0 3k(k0%&[!A#$%&J ($)*ZA!% 0# %$ J *>3B$: 0$%7838#89: 3$r?!0 (&0ksk*k:&M&A&B(&0ks[ *(&(#kk(k0%&[ 31$[ # ($)*ZA!% 3$*$?&vk3#&:&*M3!1 M&v&3k*&?$v% #[ ($*$:&M&*s$3B ($; *I&#J (!q80%&($(0 3$$t$*0 KLM3 0# 3%&#B!%M!* # 3:&J&%$%&3#kB!u$(# **J$3% 31$[,#%&*:& * 3$*$*>3 31$[ 3$%#$#$q$ :$%#$$*s&&0 u$3%&#&3k &??$0#$B B>3 3$%#$#$q$ *0>3 0$%$r 0$A$ (k(k 0$%$ 3$

4 &I#4#$H#r3q%'%41:0114)%?1 H#$9:)#$49o:1o%04%1 r#0$%14%1:30#o49z9 +,,-./#01$2$3&435678#09:; STUM>VW%01%&X0#$$%&%'% YVVZZZ _,^.>]^>^R =L-V,son)?#$#K1:1o%04%1$1$'%$%4)nHn4%1B?#09$#4)#594#9K#H# ul>,&og u-vvvw^xnkno%4%o01o0no%01)'ir4#9$9$#$#43'o3$0341)o#$9by#h153$14% {-VVj., >V]M}J4)#$K#ng%1$H%$"no1K%r#g#9$#61g)%0?I$I4)#?9B43o#4&1 +=,j-mv ^UML,x1m3o1$Hno?1K3$35#z934#$W%K949oFDDD03$I$ng%1$H%%10)% j-]u]>>^=-~=l,8#$#k1%4%o01ot1k#04#9$9$'%41:1)16#oo9$h#&14'1#4)#obr#0%$01?1?0%)4%1bkno3r01)1g#?k3$iw%%4%o01or1oo3$034?1?0%)4%1 m%w%w%%$%q1ks$%01514%1b630%4%w%'#?03$3)11:4%0)%4%1b5#)b?%#)1ob14#mb'9h#?#$#k1$h%t##41k%0's?0%%$t1)#4#b##:09)# :1o%04%1B1$:##0:1o%04%1B)%HK#W%?r30%?1?4%1B)1)#4#B %4%o01ot#0I#)1o0#4#9$H#s$%)41)1o0#H#Hn:n:?#z4#$)#o0#H9 o%$h14%1$%#10yj ƒnn$n$n$"no1k%r#g#9$#?i$i4)#?9w% 16#5#09$9$'%41:0114)%?1B'%4%5%o0%:I&%oII4)#?9 o#r#?10%?1&i4i$#$hson):1o%04%1bhson)0%?1?1r4#$4#)#?9k#r#$ )n6%$h1?41o:1o%04%1w%?n%m3r01)1g#?k3$ik#r#$%$%q1ks$%01514%1 "#$$%&%'%()&* ZZZ 0#$$%&%'% H% H%p$%q1o3$034JK95#

5 Firma Profili INGA mbh (Ingenieurgesellschaft für Gebäudeautomation mbh) Firma Đlgili kişi Adres INGA mbh (Ingenieurgesellschaft für Gebäudeautomation mbh) Jelle Aal (Pazarlama / Uluslararası Đş Geliştirme) Wehler Weg 14, D Hameln Almanya Telefon Faks --- E-posta Internet Kuruluş yılı 1986 Çalışan sayısı 15 Yıllık ciro (Mil. ) 1 10 Mil. Avro arasında (2011) Faaliyet alanı / Ürün / Hizmet Hedef kitle Referanslar Rekabet avantajı Şirket ne tür bir iş birliği istiyor? Đdeal Türk ortağın profili Türkiye piyasasındaki hedefler Bina otomasyon sistemleri üretimi, bina içerisindeki tüm teknik ekipmanın kontrol ve analizlerinin oluşturulması için yazılım Bina otomasyon sistemleri kullanıcıları, teknik ekipman planlamacıları ya dab u konuda ihale düzenleyen yerler, system entegratörleri bkz. Sistemin tamamı web bazlıdır, BACnet Advanced Operator Workstation (B-AWS şu an sertifikalandırma sürecindedir), farklı binalardaki ya da bir binadaki var olan ve yeni sistemlerin bir arada kullanımına izin vermesi Almanya üzerinden Türkiye pazarına hizmet sunulması, lokal bir partner ile iş ortaklığı Henüz kendi software çözümü (SCADA) olmayan ya da yeni ürün arayışında olan kontrol sistemleri üreticileri Ürünlerinin Türkiye piyasasına sunumunu gerçekleştirmek ve bu ürünlerin satışını yapacak bir partner bulmak, Türkiye de bina otomasyon sistemlerinin kullanım alanları, bu sistemlerinin alınmasında karar mercilerinin kimler olduğu,bu sistemlerin satışı ve bu sistemlere olan talep hakkında bilgilenmek.

6 Firma Profili Ulrich Müller GmbH Firma Đlgili kişi Adres Ulrich Müller GmbH Steffen Müller (Genel Müdür) Am Schneiderlessee 1, D Waldenburg Almanya Telefon Faks E-posta Internet Kuruluş yılı 1983 Çalışan sayısı 66 (2011) Yıllık ciro (Mil. ) 1-10 Mil. Avro arası (2011) Faaliyet alanı / Ürün / Hizmet Hedef kitle Referanslar Enerji geri kazanım sistemleri; binalarda enerji tasarrufu hakkında fizibilite analizi ve uygulaması. Plug&play çözümleri tedarik ve satışı. Ayrıca bu konularda danışmanlık verilmesi. Uygulayıcılar, endüstriyel işletmeler bkz. Rekabet avantajı Hesaplanacak tasarruf realitede elde edilecek tasarruf ile %100 örtüşmektedir. Şirket ne tür bir iş birliği istiyor? Đdeal Türk ortağın profili Türkiye piyasasındaki hedefler Müşteriler ile direkt iletişim kurmak ve gelecekte şube kurulması Bağımsız danışman ve distribütör Türkiye pazarına girmek, bilgi alışverişinde bulunmak, CO2 azaltımı, Know How transferi

Firma Profili A.P. Bioenergietechnik GmbH

Firma Profili A.P. Bioenergietechnik GmbH Profili A.P. Bioenergietechnik GmbH A.P. Bioenergietechnik GmbH Ulrich Dobler (Satış ve Pazarlama) Trägelhof 2, D-92242 Hirschau Almanya Telefon +49 172 96 729 60 Faks +49 9608 91 33 19 u.dobler@oeko-therm.net

Detaylı

Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti Ekonomi Heyeti nin 4-7 Haziran 2013 tarihlerinde, Eyalet Başbakanı Erwin Sellering başkanlığındaki Türkiye gezisi

Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti Ekonomi Heyeti nin 4-7 Haziran 2013 tarihlerinde, Eyalet Başbakanı Erwin Sellering başkanlığındaki Türkiye gezisi Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti Ekonomi Heyeti nin 4-7 Haziran 2013 tarihlerinde, Eyalet Başbakanı Erwin Sellering başkanlığındaki Türkiye gezisi Firma anketi I. FİRMA BİLGİLERİ Firma adı: Yetkili kişi:

Detaylı

FİRMA PROFİLLERİ - IZMIR

FİRMA PROFİLLERİ - IZMIR FİRMA PROFİLLERİ - IZMIR Altyapı/Şehir ve Ulaşım planlaması dahilinde Çevre Teknolojileri HPC AG (S.2-3) Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme Wolf GmbH (S.3-4) Hizmet Sektörü defacto call center GmbH

Detaylı

Schulstr. 24, 57234 Wilnsdorf. Özgür Kiratli Türkiye satış sorumlusu

Schulstr. 24, 57234 Wilnsdorf. Özgür Kiratli Türkiye satış sorumlusu Firma Adı Adresi AWAS Abwasseranlagen-Systeme GmbH Schulstr. 24, 57234 Wilnsdorf Telefon : +49 (0)2737 985018 Fax : +49 (0)2737 985091 Email : o.kiratli@gmx.de Internet : www.awas.de Kuruluş Yılı: 75 Çalışan

Detaylı

FİRMA PROFİLLERİ - ANKARA

FİRMA PROFİLLERİ - ANKARA FİRMA PROFİLLERİ - ANKARA Yenilenebilir Enerjiler, Enerji Verimliliği, Biyogaz, Çevre Tekn. (S.2-7) Otomotiv Yan Sanayi, Metal Sanayi (S.8-11) 2G Energietechnik GmbH Bosporus New Energy Ltd. GECC German

Detaylı

FİRMA PROFİLLERİ - ISTANBUL

FİRMA PROFİLLERİ - ISTANBUL FİRMA PROFİLLERİ - ISTANBUL Altyapı/Şehir ve Ulaşım planlaması dahilinde Çevre Teknolojileri DataKustik GmbH HPC AG Thyracont Vacuum Instruments GmbH (S.2-4) Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme Nakliye,

Detaylı

a) Maliyet ve finans yönetim yazılımı olan airpas ın geliştirilmesi ve pazarlanması.

a) Maliyet ve finans yönetim yazılımı olan airpas ın geliştirilmesi ve pazarlanması. Airpas Aviation AG Theodor-Heuss-Str. 2 38122 Braunschweig Telefon : 0531-8852 9100 Fax : 0531-8852 9500 Email Internet : team@airpas.com : www.airpas.com Kuruluş Yılı: 2002 Çalışan Sayısı: 21 İhracat

Detaylı

Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. FAALİYET RAPORU 01.01.2014-31.12.2014 İÇİNDEKİLER I II III IV V VI VII GENEL BİLGİLER YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Detaylı

B-PLAN İNTERNET ÜZERİNDEN KİŞİSEL İŞGÜCÜNÜ GELİŞTİRİN

B-PLAN İNTERNET ÜZERİNDEN KİŞİSEL İŞGÜCÜNÜ GELİŞTİRİN B-PLAN İNTERNET ÜZERİNDEN KİŞİSEL İŞGÜCÜNÜ GELİŞTİRİN Bu proje Avrupa Komisyonundan destekle finanse edilmiştir. Bu yayın sadece yazarın görüşünü yansıtır ve Komisyon burada bulunan bilgilerin kullanılmasından

Detaylı

Dijital Pazarlama Planı

Dijital Pazarlama Planı 2015 için güncellendi 2015 Dijital Pazarlama Planı Değişen pazarlama kurallarını yakından takip eden markalar, internet pazarlama çabalarını kalıcı kılmak ve elde ettikleri sonuçları takip etmek için uğraşmaktadır.

Detaylı

ICCI 2014 İkili İş Birliği Görüşmeleri Şirket Profili

ICCI 2014 İkili İş Birliği Görüşmeleri Şirket Profili Şirket: Büchl Consult & Engineering GmbH Adres: Robert-Bosch-Str. 1-5, 85053 Ingolstadt ICCI 2014 İkili İş Birliği Görüşmeleri Şirket Profili Telefon : +49 841 964624 Faks: +49 841 964660 E-Mail: sevda.yildirim@buechl.de

Detaylı

Sizlere sunduklarımız?

Sizlere sunduklarımız? Müşteriye özen göstererek, istemlerine göre kaliteli hizmet sunuyoruz. Müşterinin beklentilerini tamamlayarak, kararlaştırılan süreler çerçevesinde projelerimizi eksiksiz gerçekleştiriyoruz. Müşteri ile

Detaylı

İhtiyaç Analiz Anketi

İhtiyaç Analiz Anketi İhtiyaç Analiz Anketi ERZURUM DA KOBİ LERİN E-TİCARET KONUSUNDA STRATEJİ ve HEDEFLERİ KONULU BAŞVURU FORMU 1. Firma Bilgileri Firma Adı : Telefon : Faks : e-posta : Faaliyet Gösterdiği : Ana Sektör Ürünler

Detaylı

DÜSSELDORF - NIEDERRHEIN TÜRK TİCARET MERKEZİ

DÜSSELDORF - NIEDERRHEIN TÜRK TİCARET MERKEZİ DÜSSELDORF - NIEDERRHEIN TÜRK TİCARET MERKEZİ Almanya da organizasyonunu gerçekleştirmekte olduğumuz Düsseldorf - Niederrhein Türk Ticaret Merkezi ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Organizasyonu

Detaylı

"İLETIŞIM ÇAĞI"NA HOŞ GELDiNiZ PROFILIMIZ AMACIMIZ

İLETIŞIM ÇAĞINA HOŞ GELDiNiZ PROFILIMIZ AMACIMIZ "İLETIŞIM ÇAĞI"NA HOŞ GELDiNiZ Bilişim alanındaki hızı kesilmeyen gelişmeler sadece insanlar arasındaki uzaklıkları değil, ülkeler ve kıtalar arasındaki uzaklıkları da ortadan kaldırdı. Bütün bu gelişmelerin

Detaylı

ANDRAS Steuerungssysteme GmbH. biz çözüm üretiriz. Firma profili. Çözümler. Geliştirmeler. Konseptler. Konseptler. Fikirler.

ANDRAS Steuerungssysteme GmbH. biz çözüm üretiriz. Firma profili. Çözümler. Geliştirmeler. Konseptler. Konseptler. Fikirler. ANDRAS Steuerungssysteme GmbH Firma profili biz çözüm üretiriz Çözümler Geliştirmeler Konseptler Konseptler Fikirler Fikirler Çözümler Geliştirmeler Konseptler Konseptler Fikirler Fikirler Open Automation

Detaylı

Fraunhofer IOA Fikri Haklar Yönetimi Ödülü 2012. Güler Ayyıldız Dalma Arçelik A.Ş. Fikri Haklar Yöneticiliği 14.06.2012

Fraunhofer IOA Fikri Haklar Yönetimi Ödülü 2012. Güler Ayyıldız Dalma Arçelik A.Ş. Fikri Haklar Yöneticiliği 14.06.2012 Fraunhofer IOA Fikri Haklar Yönetimi Ödülü 2012 Güler Ayyıldız Dalma Arçelik A.Ş. Fikri Haklar Yöneticiliği 14.06.2012 Fikri Haklar Yönetimi Ödülü (IP Management Award) 2008 den beri Fraunhofer IOA Enstitüsü

Detaylı

Neden Turalcom. Turalcom.com 'e bugün katılmanız için başlıca nedenleriniz :

Neden Turalcom. Turalcom.com 'e bugün katılmanız için başlıca nedenleriniz : Turalcom.com, 20 Yıllık bilgi ve birikimlerine dayanarak 2007 yılında Cezayirde kurulan TürkCezayir Şirketidir.Tüm kazanmış olduğu bilgi ve girişimleri Türk Sanayisinin yurt dışında tanıtılmasını amaçlamaktadır.

Detaylı

Türkiye'de yan kuruluş olarak yeni bir şirket kuruldu.

Türkiye'de yan kuruluş olarak yeni bir şirket kuruldu. Basın Bildirisi KEBA AG Uluslararası nitelik kazanma yolundaki hedefini sürdürmekte Türkiye'de yan kuruluş olarak yeni bir şirket kuruldu. Ankara, 11 Şubat 2009 Online http://www.keba.com/en/press-lounge/

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI GİRİŞİMCİ ADI : İŞ FİKRİ : İŞLETMENİN ADI : 1 BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER 1.1 Girişimci (Bu kısımda kendinizi/ortaklarınızı kısaca tanıtınız) Eğer ortak varsa her bir ortağın özgeçmişinden (özellikle iş deneyimleri)

Detaylı

Sempozyum Alman Takım Tezgahları ve Üretim Sistemleri 17 18 Kasım 2008, İstanbul VDW, Alman Takım Tezgahı Üreticileri Derneği

Sempozyum Alman Takım Tezgahları ve Üretim Sistemleri 17 18 Kasım 2008, İstanbul VDW, Alman Takım Tezgahı Üreticileri Derneği Sempozyum Alman Takım Tezgahları ve Üretim Sistemleri 17 18 Kasım 2008, İstanbul VDW, Alman Takım Tezgahı Üreticileri Derneği Katılan Alman Firmaları / Profiller Alfred H. Schütte GmbH & Co KG Alfred Schütte

Detaylı

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir.

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir. E-Fatura Nedir? E-fatura Uygulaması, mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı nın sistemi üzerinden, belirlenen standart ve formata göre birbirlerine fatura alıp göndermelerini sağlayan sistemin genel adıdır.

Detaylı

AZERBAYCAN IN EN KAPSAMLI BANKA ÇAĞRI MERKEZĐ SYS DEN

AZERBAYCAN IN EN KAPSAMLI BANKA ÇAĞRI MERKEZĐ SYS DEN Merhaba, 2008 sonlarına doğru yaşanan global krizin etkisini 2009 yılında telekom sektöründe az da olsa hissettik ve pazarda ufak bir daralma görüldü. Diğer taraftan firmalar durgun geçen bu sürede müşteri

Detaylı

SERTİFİKALI ISO 50001 YÖNETİCİSİ

SERTİFİKALI ISO 50001 YÖNETİCİSİ SERTİFİKALI ISO 50001 YÖNETİCİSİ Başarılı en iyi ISO 50001 uygulaması ve yönetimi 1 2 3 4 Rakipsiz eea Elite paketi eea Elite yaklaşım, size fayda sağlayacak know-know aktarımını garanti eder ve Elite

Detaylı

Çalık Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler

Çalık Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler İçindekiler Bağımsız Denetçi Raporu Konsolide Finansal Durum Tablosu Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu Konsolide Nakit Akış Tablosu 31 Aralık

Detaylı

Yazılım Üreticileri/Sağlayacıları için IT-Matchmaker lisans kullanım koşulları. 1 Giriş

Yazılım Üreticileri/Sağlayacıları için IT-Matchmaker lisans kullanım koşulları. 1 Giriş Yazılım Üreticileri/Sağlayacıları için IT-Matchmaker lisans kullanım koşulları 1 Giriş 1.1 Trovarit Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti. (bundan böyle Trovarit olarak anılacaktır), yazılım üreticileri ve kullanıcıları

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM... 1 Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar, Teşekkül Organizasyon Yapısı... 1 Amaç ve kapsam... 1 Dayanak...

Detaylı

HAKKIMIZDA. Misyonumuz; Vizyonumuz;

HAKKIMIZDA. Misyonumuz; Vizyonumuz; HAKKIMIZDA SOFTKEY kurumsal teknoloji hizmetlerinde, müşteri odaklı yaklaşımı, rekabetçi fiyatları ve eksiksiz destek hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur. Sektörün önde gelen teknoloji firmaları ile iş

Detaylı

ETG Danışmanlık. Şirkete Genel Bakış. Technology Evaluation Centers

ETG Danışmanlık. Şirkete Genel Bakış. Technology Evaluation Centers WWW.TECHNOLOGYEVALUATION.COM Şirkete Genel Bakış ETG kendini, danışmanlık hizmetleri, en iyi endüstri uygulamaları, endüstri şablonları ve yazılım dahil olmak üzere endüstriye özgü çözümlerle müşterilerinin

Detaylı

Özel. Top 20 Raporu. Top 20 Report - Lisans # 49369 1

Özel. Top 20 Raporu. Top 20 Report - Lisans # 49369 1 Özel Top 20 Raporu Top 20 Report - Lisans # 49369 1 Sayın Bay İlgili, Lisans # 49369 Bu rapor isteğiniz üzerine size özel hazırlanmıştır. Raporun içerdiği bilgiler, tamamı ile tedarikçi tarafından sağlanan

Detaylı