TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ"

Transkript

1 Madde 1. Kuruluş ve Derneğin Adı Yasalar ile bu Ana Tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek ve amaç ile çalışma konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere 19 Eylül 1995 tarihinde TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ kurulmuştur. Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği izleyen maddelerde (TİDE) kısa adı ile anılmıştır. Madde 2. Merkez ve Şubeler TİDE nin merkezi İstanbul dadır. Şubeleri yoktur. Şube açılması kararı Yönetim Kurulu nun teklifi ile Genel Kurulca değerlendirilir. Şubeler idari ve iktisadi faaliyetlerini TİDE Yönetim Kurulu na bağlı olarak gerçekleştirirler. Çalışma esaslarının belirlenmesine Yönetim Kurulu yetkilidir. Madde 3. Amaç TİDE nin amacı Üyelerini bir araya getirerek aralarında mesleki ilişkileri güçlendirmek, mesleki uygulamada İç Denetim ahlak, gelenek ve ilkelerin, esasların ve standartların oluşmasına, gelişmesine ve devamına katkıda bulunmak, üyelerinin mesleki yararlarını ve bağımsızlıklarını korumak, ulusal ve uluslararası alanda mesleki gelişmeleri izlemek ve bu gelişmeler hakkında bilgi vererek, eğitim çalışmaları yaparak üyelerinin mesleki ilerlemelerine yardımcı olmak, mesleğin nitelikli elemanlar tarafından yürütülmesini sağlayacak çalışmalar organize etmek, bu nitelikteki çalışmalara katkıda bulunmak, denetim mesleğinin niteliğini yükseltmek için teoriyi ve pratiği geliştiren çalışmalar yapmak, meslekle ilgili kamu ve özel kuruluşlar nezdinde üyelerini temsil etmektir. Madde 4. Çalışma Konuları TİDE amaçlarının gerçekleşmesi için aşağıdaki konularda çalışmalarda bulunur. 4.1) Türkiye de denetim mesleğinin düzenlenmesi, tanıtılması ve özendirilmesi; mesleğin ahlak, gelenek ve ilkelerinin yerleştirilip korunması ve güvenliğinin arttırılması, niteliğinin yükseltilmesi için, ulusal veya uluslararası alanda genel kabul gören denetim ilkelerini, esaslarını ve standartlarını geliştirmek ve yayınlar yoluyla ilgililere duyurulmasını sağlamak; bunların benimsenip uygulanması konusunda gerekli çabalarda bulunmak; bu ilkelerin, esasların ve standartların uygulanmasını izlemek, gözetmek ve bu hususlarda gerekli önlemleri almak ve uygulamak, 4.2) Gerekli izinleri alarak uluslararası ve yabancı mesleki kuruluşlar nezdinde üyelerini temsil etmek, onlarla bilgi alışverişinde bulunmak ve işbirliği yapmak; üst mesleki kuruluşlara üye olmak, 4.3) Denetim mesleği mensuplarının yetiştirilmeleri ve mesleki gelişmeleri ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası nitelikte kurslar, seminerler, sempozyumlar ve meslek elemanı yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla eğitim programları düzenlemek veya bu tür girişimlere katkıda bulunmak; 4.4) Üyelerinin mesleki konulardaki sorunlarına çözümler bulmak, üyelerine mesleki konularda yardımcı olmak; 4.5) Meslek mensupları arasındaki sosyal dayanışmayı sağlamak ve güçlendirmek için Dernekler Kanununda belirtilen usul ve esaslara bağlı olarak ortaklık, sandık ve vakıf kurmak; kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek; lokal açmak, geziler düzenlemek ve diğer her tür sosyal faaliyetlerde ve girişimlerde bulunmak; 1

2 4.6) Denetim teorilerini ve uygulamalarını geliştirmek, meslekle ilgili konularda eğitim ve araştırma yapmakla görevli bir kuruluş oluşturmak; kalite güvencesi programları oluşturmak ve bu amaçla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak; 4.7) Denetim mesleğine eleman bulmak ve yetişmiş elemanların yükselmelerini sağlamak için kuruluşlar ile işbirliği yapmak, giriş ve yeterlik sınavları açmak veya bu sınav kurullarına üye sağlamak; düzenlediği sınavlarda sertifika vermek; 4.8) Mesleki konularda kitap, dergi vb. yayınlar yapmak, yayın hakları almak, bu faaliyetleri yürütmek üzere bir yayın kurulu oluşturmak, telif hakları tesis etmek, vb. gibi faaliyetlerde bulunmak. 4.9) TİDE içinde oluşturulacak alt komiteler ya da uzman grupları aracılığıyla amaç ve çalışma konularında araştırma, inceleme ve etüdler yapmak, öneri ve dilekleri saptamak, araştırma ve geliştirme merkezleri kurmak, bilgi bankası oluşturmak, amaç ve hizmet konuları ile ilgili gelir getirici projeler hazırlamak ve uygulamak. Madde 5. Çalışma Biçimi TİDE amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için, 5.1) Yeni üyeler kaydeder; üyelerine, özel ve kamu kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına tanıtıcı dokümanlar verir, 5.2) Kongreler, konferanslar, sempozyumlar, açık oturumlar, forumlar, sergiler, fuarlar düzenler; üyelerin mesleki bilgi, görgü ve deneyimlerinin artmasına ilişkin geziler organize eder; broşür, bülten, dergi, gazete ve kitap ile yayınlar; yazılı ve görüntülü basın araçlarından yararlanır. Yurtdışında uluslararası sergi, fuar ve kongrelere katılmak için gerekli girişimleri yapar, 5.3) Amaç ve çalışma konuları ile gelir getirici projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, şirketler, vakıflar ve yardımlaşma sandığı, eğitim merkezleri ile eğlendirici, dinlendirici ve boş zamanları değerlendirici lokaller, tesisler kurar ve işletir, 5.4) Yardım Toplama Kanunu gereği yardımlar ile Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak bağış alır ve verir; koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir, 5.5) Amaç ve çalışma konularına uygun olmak üzere memur, işçi ya da işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım kabul edebilir ve adı geçen kurumlara, benzer amaçlı çalışmaları için maddi yardımda bulunabilir. 5.6) Amaç ve çalışma konuları ile ilgili olarak her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ile menkul değerleri satın alabilir, kiralayabilir, satabilir, kiraya verebilir ve başka her tür tasarrufta bulunabilir; borçlanabilir ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için gerekli her tür faaliyeti, işi ve işlemi yapabilir. Madde 6. Derneğin Faaliyet Alanı Dernek, mesleki ve sosyal alanda faaliyet gösterir. Madde 7. TİDE nin Amblemi Derneğin amblemi siyah çizgi ile belirlenmiş yuvarlak zemin içinde turkuaz yeşil ana zemin üzerine beyaz ince çizgilerle belirtilmiş eşkenar üçgen ve uzantısı şeklinde belirlenmiştir. Amblemin dış çevresinde ise Türkiye İç Denetim Enstitüsü 1995 ibaresi yazılı olarak yer almaktadır. 2

3 Amblem, mesleki bağımsızlık, tarafsızlık, küreselleşme, standardizasyon, kurumsallaşma, parçadan bütüne, bütünden parçaya takım çalışması ve enstitü ismini simgelemektedir. Amblem, Yönetim Kurulu nun izni olmadan kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz. Amblem için İstanbul Valiliği katında tescil ve Türk Patent Enstitüsünce Marka tescili yaptırılır. Amblem değişikliği için Genel Kurul kararı gereklidir. Madde 8. Üyelik Koşulları TİDE ye asıl üye olabilecek gerçek ve tüzel kişiler aşağıda gösterilmiştir. 8.1) Gerçek kişiler: Onsekiz yaşını bitirmiş, fiil ehliyetine sahip olmak ve yabancılar için Türkiye de oturma hakkına sahip olmak koşuluyla, 8.1.1) Finans, sanayi, ticari ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlarda üst yönetime doğrudan bağlı çalışan Teftiş Kurulu ve denetim birimlerinde görev yapmakta olan yüksekokul mezunu olanlar, 8.1.2) Bilgi teknolojisi, risk yönetimi ve iç kontrol konularında görev yapmakta olan denetçi ve uzmanlar, iç denetçilerle faal ilişki içinde olan ve iç denetimle ilgili alanlarda deneyimli olanlar, 8.1.3) Üniversitelerin denetim ana bilim dallarında görev yapan/yapmakta olan öğretim görevlileri, iç denetim alanında veya ilgili konularda lisans, yüksek lisans mezunu ve doktora çalışması olanlar, 8.1.4) Denetim mesleğini kendi isteği ile bırakan veya bu meslekten emekli olanlar. 8.2) Tüzel kişiler: 8.2.1) Üniversiteler, Yüksek Teknoloji Enstitüleri, Yüksek Okullar, 8.2.2) Kamu kurum ve kuruluşları, 8.2.3) Finans, sanayi, ticari ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren özel sektör kuruluşları, 8.2.4) Sivil toplum kuruluşları. Derneklere üye olmaları yasaklananlar, TİDE ye ödenti ve katılma paylarını ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle TİDE üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ile özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar TİDE ye üye olamazlar. Madde 9. Üyelik Türleri a) Onur Üyesi TİDE nin amacına ve iç denetim mesleğine olumlu katkı ve çalışmaları olduğu belirlenen Türk ve yabancı uyruklu kişiler onur üyesi olabilirler. Onur üyeliğine kabul koşulları yönetmelikle belirlenir. Onur üyeleri Genel Kurul toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamazlar. Onur üyeleri aidat ödemezler, ancak TİDE nin faaliyetlerinden ve asıl üyelere tanınan olanaklardan yararlanırlar. b) Fahri Üye TİDE nin amacına ve iç denetim mesleğine katkı sağlamak ve çalışmalarda bulunmak, TİDE faaliyetlerinden haberdar olmak isteyen, memuriyet yasasında ön görülen yüz kızartıcı suçları işlememiş özel kişiler TİDE nin fahri üyesi olabilirler. 3

4 Fahri üyeler TİDE nin bütün faaliyetlerinden haberdar olur, dilerlerse de katılabilir veya TİDE organizasyonlarında görev alabilirler. Fahri üyeler aidat ödemezler, genel kurula katılsalar da oy kullanamazlar. Asil üyelere tanınan indirimden yararlanamazlar. Fahri üyeler, asil üyelik şartlarını sağlamaları ve talep etmeleri halinde Asil üyelik koşulları yerine getirerek üyeliklerini değiştirebilirler. c) Akademik Üyelik TİDE nin amacına ve iç denetim mesleğine katkı sağlamak ve çalışmalarda bulunmak, TİDE faaliyetlerinden haberdar olmak isteyen, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda ön görülen yüz kızartıcı suçları işlememiş üniversitelerde öğretim görevlileri ile bu okullarda okuyan öğrenciler TİDE nin akademik üyesi olabilirler. Akademik üyeler, TİDE nin düzenlediği faaliyetlere katılabilirler. Akademik üyeler aidat ödemezler, genel kurula katılsalar da oy kullanamazlar. Asil üyelere tanınan indirim olanaklarından aynı şekilde yararlanabilirler. Akademik üyeler, asil üyelik şartlarını sağlamaları değiştirebilirler. ve talep etmeleri halinde üyelik türlerini Öğrencilerin üyelikleri, mezuniyet veya başka şekilde öğrenciliklerinini bitmesiyle bir ihtara gerek kalmazsızın sona erer. Akademik üyelerin, bedellerini ödemeleri halinde TİDE nin yayınladığı İç Denetim dergisine abone, uluslararası meslek kurumlarına üye olmaları sağlanır. Madde 10. Üyelik İşlemleri TİDE üyeliği için gereken işlemler aşağıda gösterilmiştir. 10.1) TİDE üyesi olmak isteyen gerçek ve tüzel kişi adaylar, TİDE amaç ve çalışma konuları ile Ana Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten Üyelik Formu nu doldurup TİDE Yönetim Kurulu Başkanlığına sunarlar. 10.2) TİDE Yönetim Kurulu, üyeleri ya da kuracağı bir komite aracılığı ile aday hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptıktan sonra, başvuru tarihinden başlamak üzere (30) gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve adaya yazılı olarak bildirir. 10.3) Adayın üyeliğe kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Giriş Ödentisinin tamamı ile Yıllık Ödenti alınır. Bu işlemler yapılmadıkça TİDE üyeliği kazanılamaz. Madde 11. Üyelerin Yükümlülükleri Üyeler ödenti vermek, dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici ya da engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür. 4

5 Madde 12. Üyelikten Ayrılma Gerçek kişilerde üyelik ölüm ile tüzel kişilerde ise tüzel kişiliğin sona ermesi ile sona erer. Her üye, Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmek koşuluyla TİDE üyeliğinden ayrılabilir. Ancak, ayrılan üyenin, ayrılacağı tarihe kadar olan tüm yıllık ödenti borçlarını ödemesi zorunludur. Ödenti yükümlülüğünü yerine getiren ayrılan üyenin üyelik kaydı Yönetim Kurulu kararı ile silinir. Madde 13. Üyeliğin Sona Ermesi TİDE üyeliği aşağıda gösterildiği üzere sona erer. 13.1) Derneklere üye olma hakkını yitirme ya da TİDE ana tüzüğüne aykırı hareketten dolayı üyelikten çıkarılma, 13.2) Üyelik için kanunda ya da tüzükte aranılan nitelikleri sonradan yitirme, 13.3) Üst üste iki yıl yıllık ödenti yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle Genel Kurula katılma hakkını yitirme, 13.4) Kişisel ve mesleki davranışlarıyla iç denetim meslek ahlak, gelenek ve ilkelerine uymamak ve TİDE nin saygınlığını zedeleme; TİDE nin amaçlarına ve etik ilkelerine aykırı hareket etmek; TİDE den yetki almaksızın derneği yükümlülük ve borç altına sokma, hallerinde Etik Kurulunun oluru alınarak, yönetim kurulunun üçte iki çoğunluğunun kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Dernekler Kanununda sayılan fiiller ve suçlar ile Türk Ceza Kanununda sayılan yüz kızartıcı suçlar nedeniyle hakkında bir mahkûmiyet kararı verilen üyenin TİDE üyeliği, bir karara gerek duyulmaksızın, kendiliğinden düşer. Üyelikten çıkanlar ya da çıkarılanlar, TİDE nin mal varlığı üzerinde hiçbir hak iddia edemezler. Madde 14. Üyeliğin Sona Ermesi İşlemleri ve İtiraz TİDE Yönetim Kurulu, üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptıktan ve Etik Kurulunun da olurunu aldıktan sonra üyelikten çıkarma kararını gizli olarak yapılan (2/3) çoğunluk oyu ile verir ve üyeye yazılı olarak bildirir. Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere (15) gün içinde TİDE Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder. Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurulda kabul edilmemesi durumunda Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler. Üyenin, Genel kurul kararlarına karşı bir ay içinde ve her halde üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteme hakkı saklıdır. Ölen üyenin dışında ayrılan ya da üyeliği sona eren üyenin tüm ödenti borçları ödenmediği takdirde TİDE Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir. Madde 15. TİDE'nin Organları TİDE nin organları aşağıda gösterilmiştir. 15.1) Genel Kurul 5

6 15.2) Yönetim Kurulu 15.3) Denetleme Kurulu 15.4) Etik Kurulu 15.5) Danışma Kurulu Madde 16. Genel Kurulun Toplanma Şekli ve Zamanı Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel Kurul bu Tüzükte belli edilen zamanlarda olağan ve bu Tüzüğün 20. maddesinde yazılı hallerde olağanüstü toplanır. Genel Kurul, olağan olarak her yıl Mart ayında Genel Kurula katılma hakkına sahip asıl üyelerinin salt çoğunluğunun katılması ile TİDE merkezinin bulunduğu yerde ya da Yönetim Kurulunun alacağı karara göre diğer bir yerde toplanarak çalışmalarına başlar. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Madde 17. Genel Kurul Çağrı Yöntemleri Genel Kurulun toplantıya çağrılmasında aşağıda gösterilen yöntemler uygulanır. 17.1) Yönetim Kurulu, TİDE üyeleri çizelgesini saptar ve tüm ödenti borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler, toplantı tarihi günü dahil borçlarını ödemedikleri takdirde, Genel Kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar. 17.2) Genel Kurula katılacak üyeler, elektronik posta yolu veya normal posta ve adresi aracılığı ile en az (16) gün önceden yapılacak toplantının ve bu toplantıda yetersayı sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi bildirmek suretiyle toplantıya çağrılırlar. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak süre sekiz günden az ve 1 aydan çok olamaz. 17.3) İkinci toplantı yetersayı aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu asıl üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz. 17.4) Toplantı yetersayısının sağlanamaması nedeni dışında başka bir nedenle geri bırakıldığı takdirde en az (16) gün önceden geri bırakılma nedenleri de belirtilerek toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi, ilk duyurunun yapıldığı yöntemle üyelere bildirilir Ertelenen toplantının geri bırakılma tarihinden başlamak üzere en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. 17.5) Genel Kurul toplantısı bir defadan çok geri bırakılamaz. Madde 18. Genel Kurul Toplantı İlkeleri Genel Kurul toplantılarında aşağıda gösterilen ilkeler uygulanır. 6

7 18.1) Genel Kurula katılacak Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen Genel Kurul Üyeleri Çizelgesi ndeki adları karşısına imza atmak suretiyle toplantıya girebilirler. İmzalanan çizelgeye göre Genel Kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı yeter ve karar sayıları, TİDE Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır. 18.2) Genel Kurul Genel Sekreterin, çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra TİDE Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere oluşturulacak Divana açık oyla bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter ve bir Oy Sayıcısı seçilir. 18.3) Genel Kurulda gündemde ki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az (1/10) u tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve gündem maddeleri ile ilişkili konuların gündeme konulması zorunludur. 18.4) Gerçek kişiler ve tüzel kişilerin temsilcilerinin Genel Kurulda bir oy hakkı olup oylarını gerçek kişi ve tüzel kişi temsilcileri bizzat kullanmak zorundadır. Madde 19. Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel Kurulda karar yetersayısı, Genel Kurula katılanların salt çoğunluğudur. Ancak, Ana Tüzük değişikliği ile TİDE nin dağıtılmasına ilişkin kararlar ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Madde 20. Olağanüstü Genel Kurul Olağanüstü Genel Kurul, olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesinin zarar doğuracak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır. 20.1) TİDE üye sayısının (1/5) inin belirtilmiş aynı konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru, 20.2) Yönetim Kurulunun, gerek gördüğü konularda (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı karar, 20.3) Denetleme Kurulunun Dernek hesap ve işlemleri ile bütçe konusunda oybirliği ile alacağı karar. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır. Genel Kurul sırasında gündeme madde eklenmesi önerisi yapılamaz. Madde 21. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri Genel Kurul TİDE nin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir. 21.1) İlgili yasalar ile TİDE Ana Tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak, 7

8 21.2) Gelecek çalışma dönemi çalışma programı ile Yıllık Bütçe yi, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak, 21.3) Geçen Çalışma Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ile Bilânço ve Gelir-Gider Çizelgelerini; Denetleme Kurulunun Denetim Raporunu görüşüp onaylamak ve Yönetim Kurulu üyelerini aklamak, 21.4) Gelecek çalışma dönemi Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Etik Kurulu ve Danışma Kurulu asıl ve yedek üyelerini, asıl ve yedek üye listeleri ayrı ayrı belirlenmek suretiyle gizli oyla seçmek, 21.5) TİDE Ana Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak, 21.6) Yönetim Kurulunun onaya sunduğu yönetmelikler hakkında karar almak, 21.7) TİDE üyeliğinden çıkarılanların, Yönetim kurulu kararlarına karşı sürelerinde yapılan itirazlarını karara bağlamak, 21.8) Taşınmaz mal alınması ya da satılması ya da taşınmaz mallar üzerine aynî haklar tesis etmesi konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek, 21.9) TİDE in uluslararası çalışmalar yapması, yurt dışındaki kuruluşlara katılması ya da ayrılması, bunlarla işbirliğinde bulunulması, federasyon kurması ya da kurulan federasyonlara katılması ya da ayrılması için Yönetim Kurulunun yaptığı öneriler hakkında kararlar almak, 21.10) TİDE nin dağılmasına ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek, 21.11) Gerekli diğer konularda karar vermek ve mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek. Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır. Madde 22. Yönetim Kurulu TİDE nin yetkili yönetim organı olan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi aşağıda gösterilmiştir. 22.1) Yönetim Kurulu, asıl ve yedek üyeleri ayrı ayrı olmak üzere (2) yıllık süre için gizli oyla seçilmiş (7) asıl ve (7) yedek üyeden oluşur. 22.2) Adayların belirlenmesinde TİDE gerçek kişi üyelerinin fiilen çalıştıkları kuruluşlar ile tüzel kişi üyelerin mümkün olduğu ölçüde temsil edebilmeleri hususu gözetilir. Seçimin yapıldığı genel kurul toplantısında hazır bulunmayan gerçek kişi üyeler ile temsilcisi bulunmayan tüzel kişi üyeler aday olarak gösterilemez 22.3) Yedek üyeler, boşalan asıl üyeliklerin yerlerine Genel Kuruldaki seçimde aldıkları oy sırasına göre en geç yedi gün içinde göreve çağrılırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse yeniden seçim için Genel Kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. 8

9 Madde 23. Yönetim Kurulunun Çalışma İlkeleri Yönetim Kurulunun çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir. 23.1) Yönetim Kurulu seçimini izleyen altı gün içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir Başkan, üç Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, bir Sayman ve bir muhasip üye seçerek görev bölümü yapar. Yönetim Kurulu Başkanı, ardarda iki kezden çok seçilemez. 23.2) Yönetim Kurulu, en az, ayda bir kez olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir. 23.3) Yönetim Kurulunun toplantı yetersayısı (5) ve karar sayısı katılanların salt çoğunluğudur. 23.4) Yönetim Kurulu Başkanının, bulunmadığı zamanlarda Başkan Yardımcılarından birinin çağrısı ve saptadığı gündem üzerine toplanır ve çalışmalarını yapar. 23.5) Yönetim Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen (5) toplantıya katılmadıkları takdirde Kuruldan ayrılmış sayılırlar. Ayrılma Kurul kararı ile tespit edildikten ve üyeye de bildirildikten sonra ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye bir hafta içinde asıl üyeliğe çağrılır ve ayrılan üyenin görev süresini tamamlar. Madde 24. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir. 24.1) Yasalar ve Ana Tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak, Genel Kurul kararlarını uygulamak, 24.2) TİDE yi, Yönetim Kurulu Başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere yetki vermek, 24.3) Çalışma Dönemi Çalışma Programı ile Bütçe Yönetmeliği, Gelir-Gider Çizelgelerini hazırlamak ve uygulamak, 24.4) Geçen Çalışma Dönemi Çalışma Raporu ile Bilânço ve Gelir-Gider Çizelgelerini hazırlamak, 24.5) Etik Kurulu nun raporu üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve çalışma konularından uzaklaşan, Ana Tüzük Hükümleri ve Genel kurul kararlarına aykırı hareket eden üyelerin çıkarılmasına; aykırı söz ve eylemlerinden ötürü üyelerin Etik Yönetmeliği hükümlerine göre cezalandırılmalarına karar vermek, 24.6) Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere ve en büyük mülki amire duyurmak, 24.7) Gerekli gördüğünde amaç ve çalışmalar ile mesleki konularda araştırma ve inceleme yapacak uzmanlık grupları ya da komiteler kurmak ve raporları hakkında karar almak, 24.8) İç denetim ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışına yönelik mesleki ödüller ihdas etmek, 24.9) TİDE nin yönetsel ve malî işlerini yürütecek personeli ile danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek, 24.10) TİDE Ana Tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp hazırlanan tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak, 9

10 24.11) TİDE nin düzenlediği sınavlarda sınav kurullarının oluşumunu, sınavların yapılış biçimini, sınav koşullarını ve diğer hususları içeren Sınav Yönetmeliği ile gereken diğer yönetmelikleri hazırlamak ve uygulamak, 24.12) Ortaklık, iktisadî işletme, sandık, lokal ve vakıf kurulmasına ya da kurulmuş ya da kurulacaklara katılmaya karar vermek, 24.13) Üyeler arası uyuşmazlık ve anlaşmazlık konularının çözümlenmesinde oluşturulacak Tahkim Komitesi kararlarının yönetsel işlemlerini yapmak, 24.14) Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yetkili yerlere bildirmek, 24.15) Geçen Çalışma Dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan, görevi ve bilânço gereği malvarlığını teslim almak ve ayni biçimde gelecek çalışma dönemi Yönetim Kuruluna teslim etmek, 24.16) Dış denetim yaptırma kararını vermek, 24.17) Gerekli diğer iş ve işlemleri yapmak. Madde 25. Denetleme Kurulu TİDE her türlü denetime açık olduğu gibi iç denetim açısından Denetleme Kurulu aracılığı ile Dernek içi denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır. Bu maksatla kurulacak Denetleme Kurulu TİDE yönetimi tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri iç kontrol sisteminin bütünlüğünü göz önünde bulundurarak işlevlerin etkinliği ve verimliliği, mali raporlama sisteminin güvenilirliği, yasa ve düzenlemelere uygunluk açısından inceler, değerlendirir ve denetim sonuçlarını Genel Kurula ve Yönetim Kuruluna raporlar. Denetleme Kurulunun oluşumu ve çalışma ilkeleri ile ilişkili hükümler aşağıda gösterilmiştir. 25.1) Denetleme Kurulu, asıl ve yedek üyeleri ayrı ayrı olmak üzere (2) yıllık süre için gizli oyla seçilmiş (3) asıl ve (3) yedek üyeden oluşur. 25.2) Denetleme Kurulu, seçimi izleyen (6) gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir Başkan ve bir Sözcü seçer. 25.3) Denetleme Kurulu, TİDE işlemlerinden bilgi edinmek ve gerekli kayıtların düzenli bir biçimde tutulmasını sağlamak maksadıyla altı ayı geçmeyen aralıklarla toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı (2) dir. 25.4) Denetleme Kurulu, TİDE nin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde en az üç ayda bir yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek; Yönetim Kurulunca hazırlanan Çalışma Dönemi Programı ile Bütçe Yönetmeliği ve Gelir-Gider Çizelgelerinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek; Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen Çalışma Dönemi Raporu ile Bilânço ve Gelir-Gider Çizelgeleri hakkındaki inceleme sonuçlarını bir raporla Genel Kurula sunmakla sorumludur. Madde 26. Etik Kurulu, Etik Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri Etik Kurulunun oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir. 26.1) Etik Kurulu, 5 asıl ve beş yedek üye olmak üzere, TİDE nin asıl üyeleri arasından Genel Kurul tarafından gizli oyla iki yıl için seçilir. 10

11 26.2) Etik Kurulu, ilk toplantısında, üyeleri arasından bir başkan ve bir raportör seçer. 26.3) Etik kurulu, başkan dahil en az üç üye ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir. Üyelikten çıkarma kararları için en az üç üyenin kararı zorunludur. 26.4) Etik Kurulunun, üyelikten çıkarılma veya kural ihlâllerinin görüşüleceği toplantılarına hakkında karar verilecek üyenin bağlı olduğu kuruluş ile ilişkisi bulunanlar veya bu üye ile herhangi bir yakınlığı olanlar katılamazlar ve Etik Kurulunun toplantısında yerini yedek üyeye bırakırlar. Bu kuralı ihlâl etmeyen yedek üye, o toplantıda, asil üyenin yerine görev yapar. 26.5) Etik Kurulunun toplantıları ve kararları, Etik Kurulu defterine yazılır ve yazılı savunmalarla birlikte saklanır. Üye hakkında verilen kararlar en geç üç gün içinde Yönetim Kuruluna gönderilir. 26.6) Etik Kurulu; Dernek üyelerinin uymakla yükümlü olduğu Etik Kuralları belirlemek ve bu Etik Kurallara aykırı davranışlarda bulunan üyelerin durumunu inceleyerek Yönetim Kuruluna görüş bildirmekle görevli ve yetkilidir. Ayrıca, Etik Kurulu, belirlenen Etik Kuralların yayımlanması, uygulanması, izlenmesi, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütür ve üyelerin bu konuda bilinçlendirilmesini sağlar. Kurul, kural ihlallerine ilişkin olarak yapılması gerekenler ve alınması gerekli tedbirler konusunda Yönetim Kurulunu bilgilendirir. Madde 27. Etik Kurulunun Uygulamaları Etik Kurulunun uygulama ilkeleri aşağıda gösterilmiştir. 27.1) Etik Kurulu, karar vermeden önce, ilgili üyenin savunmasını alır. İlgili üye, en az bir hafta önceden yazılı olarak haber vermek koşuluyla belirlenen günde, savunmasını yapmak üzere çağrılır; gelmediği veya geçerli özrünü bildirmediği takdirde, savunma, hakkından feragat etmiş sayılır ve özrünün kabulü durumunda, yeni bir gün belirlenerek bildirilir. 27.2) Etik Kurulunun raporu üzerine Yönetim Kurulunun kararına karşı ilgili üye, Yönetim Kurulu Başkanına verilecek bir dilekçeyle, Genel Kurul nezdinde itiraz edebilir. İtiraz süresi, Etik Kurulu kararının, Yönetim Kurulu tarafından ilgili üyeye bildirilmesinden sonra otuz gündür. Yönetim Kurulu, itirazdan sonra toplanacak ilk Genel Kurul gündemine gerekli maddeyi koymak zorundadır. 27.3) Genel Kurul toplantısında alınacak karara kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder. Ancak, Genel Kurul toplantısına kadar geçecek süre içinde, ilgili üyenin TİDE den yetki almaksızın TİDE yi yükümlülük ve borç altına sokan eylemi hakkında Yönetim Kurulunun adli mercilere başvurma hakkı saklıdır. Madde 28. Danışma Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri Danışma Kurulu, derneğin en üst danışma organıdır. Danışma Kurulu, derneğin kurucu ve onursal başkanı, görev yapmış Yönetim Kurulu Başkanları, görev yapmakta olan Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Etik Kurul üyelerinin oluşturduğu sürekli üyeler ile mesleki alanda bilgileri ve deneyimleri ile temayüz eden dernek asil ve onur üyeleri, mesleğin gelişimine belirgin katkıları olmuş ya da olmuş ya da olabilecek kişiler ve kurumların temsilcileri arasından Yönetim Kurulu tarafından seçilen çağrılı 11 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, çağrılı üyeleri seçimli Genel Kurul dan sonra 45 takvim günü içinde seçer. Danışma Kurulu, ilk toplantısında bir başkan seçer. 11

12 Danışma Kurulu, başkanın çağrısı üzerine yılda en az iki kez, Yönetim Kurulunun isteği üzerine gerektiğinde toplanır; toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile danışma niteliğinde kararlar alarak Yönetim Kuruluna bildirir. Danışma Kurulu, seçimli Genel Kuruldan sonra üç ay içinde, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan çalışma programını görüşmek üzere ilk toplantısını yapar. Danışma Kurulunun başlıca görevleri şunlardır: İç Denetim mesleğinin gelişmesini ve sorunlarını gözden geçirmek, bu konuda uzun vadeli önlemleri belirleyerek tavsiye etmek, Derneğin amaçlarına ulaşabilmesi bakımından stratejiler belirlemek ve bunları tesviye etmek, Derneğin çalışmalarını amaçlara uygunluk ve sonuç almadaki etkinlikler bakımından değerlendirmek ve gerekli önmeleri tavsiye etmek, Derneğin amaç ve çalışma konuları, çalışma biçimi ile ilgili Yönetim Kurulu na öneri ve dileklerde bulunmak, Derneğin yürütme birimi, çalışma komiteleri ve uzmanlık gruplarının talep ettiği konularda görüş ve önerileri ile tavsiyede bulunmak, Derneğin tüzük ve yönetmelikleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyulması halinde görüş ve önerilerini sunmak, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul un talep ettiği konulardaki istek ve dilekleri hakkında görüşlerini bildirmek. Madde 29. Aday Gösterme Komitesi Genel Kurul üyelerinin dikkatine sunulmak üzere, TİDE nin Yönetim Kurulu ve diğer organları için seçimlerden önce aday tavsiye etme amacıyla, Aday Gösterme Komitesi (Komite) oluşturulur. a) Komite 5 üyeden oluşur. Komite, komite üyeliğini kabul eden 3 eski TİDE başkanı, danışma kurulunun seçeceği bir eski yönetim kurulu üyesi ve bir danışma kurulu üyesinden teşekkül eder. Komite başkanlığı, komitede görev alacak mevcut eski başkanlar içinden, görevi en son ifa etmiş olan tarafından yürütülür. Komite üye sayısı, eski başkanlar dahil yeterli olmadığında (üyelik görevinin kabul edilmemesi veya üyenin mücbir bir sebep nedeniyle ayrılması halinde), eksik üye komite başkanı tarafından eski yönetim kurulu üyeleri ve/veya başkanları arasından seçilerek 5 e tamamlanır. b) Komite, her seçimden sonra yeniden teşkil edilir. Komitenin teşekkülü, TİDE Yönetim Kurulunun, en son görev yapmış olan eski başkanı komiteyi toplamak üzere göreve çağırması ile başlar. c) Komite en az 3 kişi ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. d) Komite, yönetim, ve denetim kurullarındaki her bir görev için bir asil, bir yedek olmak üzere en az 2 aday danışma kurulundaki her bir görev için ise en az 1 asil aday belirler. Komite, genel kuruldan en az 2 ay önce her bir görev için adaylarda aranan özellikleri tüm üyelere duyurur. Yönetim, danışma, ve denetim kuruluna aday olmak isteyen üyeler, seçimlerden en az 15 gün önce talip oldukları görevi de belirterek gerekli belgeler ile Komite Başkanlığına başvururlar. Komite, ilânen belirlediği ilkelere göre yönetim, danışma, ve denetim kurulları için belirlediği adayları, Genel kuruldan en az 5 gün önce tüm üyelere duyurur. Duyuru elektronik posta ve TİDE internet sitesi vasıtasıyla yapılır. 12

13 e) Yönetim Kurulu üyeliğine aday olanların belirlenmesinde, adayların meslekî ve akademik başarıları, TİDE çalışmalarına katkıları, yöneticilik kapasiteleri, TİDE nin amaçlarını benimsemeleri, ilgili görev için gerekli diğer özelliklere sahip olmaları ve iç denetim birimlerinde fiilen en az 5 yıl çalışmış olmaları gibi kıstaslar değerlendirmeye esas alınır. f) Danışma, ve denetim kurulları için tavsiye edilecek adayların, TİDE üyesi olma yeterliliğine sahip olmaları yeterlidir. g) Komite, TİDE nin yönetim kuruluna ve diğer organlarına aday tavsiye ederken kendisine yapılan müracaatlar dışında da re sen aday tavsiyelerinde bulunabilir. h) Yönetim Kurulu Başkanı, Komite çalışmalarına katılır; ancak Komite kararlarının oylanmasında oy veremez. i) Görevde bulunan yönetim, danışma, etik ve denetim kurulu üyeleri, yeni yapılacak seçimlerde aday olarak tavsiye edilebilir. j) Komite üyeleri, sadece danışma kurulu üyeliği için aday olabilirler. Komite her seçimden önce yeniden teşkil edilse de, bir önceki Komitede görev alan üyeler, yeni teşekkül edecek Komitede de görev alabilirler. Madde 30. Yürütme Birimi TİDE Yürütme Birimine ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir. Yürütme Birimi, Yönetim Kurulunun gözetimi ve yönetiminde TİDE organlarının kararlarını uygulamak, çalışma konularını yürütmek, lokal ve tesisler, iktisadî işletmeler, sandıklar ve vakıfların TİDE ye ilişkin işlev ve işlemlerini yerine getirmek; TİDE hizmet ve çalışmalarının yürütülmesini sağlamakla görevli olup yetkili yönetici, uzmanlar ve yeterince personelden oluşur. Yürütme Biriminin çalışma ilkeleri, görevlilerinin görev adları, görev ve yetkileri, özlük hakları Yürütme Birimi Yönetmeliği nde gösterilir. Madde 31. Çalışma Komiteleri ve Uzmanlık Grupları TİDE amaç ve çalışma konularında yardımcı olmak üzere, yıllık plan ve stratejiler doğrultusunda geçici ya da sürekli olarak Çalışma Komiteleri ile Uzmanlık Grupları kurulabilir. Çalışma Komiteleri ve Uzmanlık Grupları Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olup TİDE nin amaç ve hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar ve gereğinde uygulama yapmakla görevli olup oluşum ve çalışmalarına ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir. 31.1) Çalışma Komiteleri ile Uzmanlık Grupları Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bir Başkan ile en az (2) üyeden oluşur. Komiteler ve Gruplar ilk toplantılarında bir Başkan ve bir Sekreter seçerek görev bölümü yaparlar. 31.2) Komiteler ve Gruplar çalışma programlarına göre belirtilen tarihlerde toplanırlar. Toplantı ve karar yetersayıları salt çoğunluktur. 31.3) Komite ve Grup üyeleri bir çalışma dönemi süresince görevli olup herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine atama yapılır. Gereğinde üyelerinde her zaman değişiklik yapılabilir. 13

14 Madde 32. Çalışma Dönemi ve Bütçe Uygulaması TİDE in çalışma dönemi 1 Ocak ta başlar ve 31 Aralık ta sona erer. TİDE in bütçesi, Yıllık Bütçe Yönetmeliği ile Gelir ve Gider çizelgelerinden oluşur. Yıllık Bütçe Yönetmeliğinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir. Madde 33. TİDE'nin Gelirleri TİDE nin gelirleri aşağıda gösterilmiştir. 33.1) Giriş Ödentisi: Bir defaya özgü olmak üzere her Çalışma Dönemi Bütçesinde, üyeliğe kabul edilen gerçek ve tüzel kişiler için, 33.2 maddesinde belirtilen yıllık ödenti tutarı kadardır. 33.2) Yıllık Ödenti: Gerçek ve tüzel kişi üyeler için her Çalışma Dönemi Bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu olan yıllık ödenti, gerçek kişiler için ve tüzel kişiler için ayrı ayrı olarak Yönetim Kurulu kararıyla tesbit edilir. 33.3) TİDE taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile taşınır değerler gelirleri, 33.4) Her türlü yayın satışları ile toplantı, temsil, festival, fuar, yarışma, gösteri, kongre, konferans, sempozyum, panel, seminer ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler, 33.5) Sınav gelirleri, 33.6) Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar, 33.7) Ortaklıklar, şirketler, sandıklar, lokaller ve iktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler, 33.8) Yardım Toplama Kanunu hükümleri uyarınca sağlanacak gelirler, 33.9) Diğer gelirler. TİDE, Tüzüğün (5.5)madde/fıkrasında belirtildiği üzere işçi ya da işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım kabul edebilir. Madde 34. Gelir ve Gider Uygulamalarında Yöntemler TİDE nin gelir ve gider uygulamalarında aşağıda gösterilen yöntemler uygulanır. 34.1) Giriş ödentisinin tamamı üyelik işlemleri sırasında; Yıllık Ödenti ilgili yılın Ocak ayında tahsil edilir. Yıllık ödenti ilk yıl için üyelik başvuru tarihi Haziran Temmuz Ağustos ayı ise % 50, Eylül ayı ve sonrası ise %25 olarak hesap edilir. 34.2) Yıllık Ödenti ödenmesinde gecikmeler için yasal faiz ya da kademeli artış uygulamasına Yönetim Kurulu yetkilidir. 34.3) Elden tahsil edilen TİDE gelirleri, Maliye Bakanlığı tarafından bastırılan Alındı Belgeleri ile toplanır. Bağış, yardım ve ödentileri toplayacak yetkili ya da yetkililer Yönetim Kurulu kararı ile belirtilir ve yörenin en büyük mülkî amirine tescil ettirilir. Alındı Belgesine, ödenti ve bağışı ödeyenin açık kimliği yazılır ve imzası alınır. 14

15 34.4) Giderlere ilişkin harcamalarda fatura, gider pusulası ya da makbuz ya da satış fişi alınır. Belirtilen belgelerin sağlanamadığı ödemelerde Harcama Belgesi düzenlenir ve ödemeyi yapan tarafından imzalanır. 34.5) Alındı Belgeleri ile fatura, gider pusulası, makbuz satış fişi ve harcama belgelerinin saklanma süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Madde 35. Defterler TİDE için, Dernekler Yönetmeliği nde yazılı defterler yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak noterden veya il dernekler müdürlüğünden onaylanmış defterler tutulur. Madde 36. Derneğin İç Denetimi Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından bu tüzükte belirlenen aralıklarla derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir. Madde 37. Derneğin Borçlanma Usulleri Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Madde 38. Ana Tüzük Değişikliği TİDE Ana Tüzüğü, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katıldığı toplantıda ya da çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantıda katılan üyelerin 2/3 çoğunluk oyu ile değiştirilebilir. Ancak bu toplantıya Yönetim ve Denetleme Kurulu asıl üyelerinin en az iki katı kadar üyenin katılması zorunludur. Değişiklik önerileri en az (10) gün önceden Genel Kurul Üyelerine gönderilmedikçe Genel Kurulda görüşme yapılamaz. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. Madde 39. TİDE'nin Dağıtılması ve Malvarlığının Tasfiye Şekli Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az (2/3) ünün hazır bulunacağı Genel Kurulda toplantıya katılan üyelerin (2/3) oy çoğunluğu ile dağıtılabilir. İlk toplantıda (2/3) çoğunluk hazır bulunamadığı takdirde ikinci kez toplanmak üzere Genel Kurul üyeleri çağrılır. Ancak bu toplantıya Yönetim ve Denetleme Kurulu asil üyelerinin en az iki katı kadar 15

16 üyenin katılması ve dağıtma kararının, hazır bulunan üyelerin (2/3) oy çoğunluğu ile alınması zorunludur. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. TİDE nin dağıtılması, Yönetim Kurulu tarafından (5) gün içinde yörenin en büyük mülkî amirine bildirilir. Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında Tasfiye Halinde Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. Madde 40. Yönetmelikler TİDE Ana Tüzüğü hükümleri, Yönetim Kurulunun hazırlayacağı ve uygulamaya sokacağı Yönetmelik hükümleri ile birlikte uygulanır. Madde 41. Hüküm Eksikliği Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır. Madde 42. Yürürlük Bu Ana Tüzük değişikliği, eski Ana Tüzük yerine geçerli olmak ve Genel Kurul tarafından onaylandığı 21 Aralik 2011 tarihinden başlamak üzere yürürlüğe girer. 16

TÜRKĐYE ĐÇ DENETĐM ENSTĐTÜSÜ DERNEĞĐ TÜZÜĞÜ

TÜRKĐYE ĐÇ DENETĐM ENSTĐTÜSÜ DERNEĞĐ TÜZÜĞÜ Madde 1. Kuruluş Yasalar ile bu Ana Tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek ve amaç ile çalışma konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere 19 Eylül 1995 tarihinde TÜRKĐYE ĐÇ DENETĐM ENSTĐTÜSÜ DERNEĞĐ kurulmuştur.

Detaylı

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1. Kuruluş ve Derneğin Adı Yasalar ile bu Ana Tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek ve amaç ile çalışma konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere 19 Eylül 1995 tarihinde TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ

Detaylı

DeM DENEYİMSEL EĞİTİM MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DeM DENEYİMSEL EĞİTİM MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ MADDE 1 A. Derneğin Adı: DeM Deneyimsel Eğitim Merkezi Derneği dir. B. Derneğin İngilizce Adı: "DeM Experiential Training Center Association" dır. C. Derneğin Kısaltması: "DeM"

Detaylı

LOJİSTİK DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

LOJİSTİK DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ 1 LOJİSTİK DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM-KURULUŞ HÜKÜMLERİ DERNEĞİN ADI Madde 1: Derneğin adı Lojistik Derneği dir. Lojistik Derneğinin kısa adı LODER dir. MERKEZ VE ŞUBELER Madde 2: Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 a. Derneğin Adı: Türk Tıp Eğitimi Derneği dir. b. Derneğin merkezi Ankara dır. c. Şubesi açılmayacaktır. TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi. İKİNCİ BÖLÜM Amaç ve Faaliyetler

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi. İKİNCİ BÖLÜM Amaç ve Faaliyetler ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1 Derneğin Adı ve Kısa Adı BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi 1. Derneğin adı: Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları Derneği dir. 2.

Detaylı

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ :

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı Merkez Yardımlaşma Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ : MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ : KONU VE AMAÇ Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin şubeleri yoktur.

Detaylı

TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu tüzüğün amacı Türk Fizyolojik Bilimler Derneği nin kuruluş ve çalışma amaçlarını belirlemek ve dernek

Detaylı

RİSK SERMAYESİ DERNEĞİ TÜZÜK

RİSK SERMAYESİ DERNEĞİ TÜZÜK RİSK SERMAYESİ DERNEĞİ TÜZÜK I.BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ VE TANIMLAR MADDE 1: DERNEĞİN ADI Derneğin adı, RİSK SERMAYESİ DERNEĞİ dir. MADDE 2: DERNEĞİN MERKEZİ Derneğin merkezi İstanbul il sınırları içindedir.

Detaylı

TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KURULUŞ Madde 1 Derneğin adı: TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi Alanya dadır. Şubesi açılmayacaktır. Dernek yetkili

Detaylı

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir.

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı Merkez Yardımlaşma Derneği dir. MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ : Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin şubeleri yoktur. MERKEZ YARDIMLAŞMA

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Ocak 2000 Sayı : 23924 Harran Üniversitesinden : Harran Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliği Kuruluş ve Kapsam

Detaylı

MADDE 1 : Derneğin adı Sosyal Haklar Derneği dir. Derneğin kısa adı SHD dir.

MADDE 1 : Derneğin adı Sosyal Haklar Derneği dir. Derneğin kısa adı SHD dir. SOSYAL HAKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI MADDE 1 : Derneğin adı Sosyal Haklar Derneği dir. Derneğin kısa adı SHD dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2 : Derneğin merkezi İstanbul dur. DERNEĞİN AMACI MADDE 3 :

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

Karakutu Derneği Tüzüğü

Karakutu Derneği Tüzüğü Karakutu Derneği Tüzüğü Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 Derneğin adı "Karakutu Derneği" olarak belirlenmiştir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır ve şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Faaliyet Alanı

Detaylı

GELENEKSEL ALKOLLÜ İÇKİ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

GELENEKSEL ALKOLLÜ İÇKİ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ GELENEKSEL ALKOLLÜ İÇKİ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1: Derneğin adı: Derneğin adı, GELENEKSEL ALKOLLÜ İÇKİ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ dir. Derneğin kısa adı, GİSDER dir.

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ Amaç ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

MERSİN İDMAN YURDU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MERSİN İDMAN YURDU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MADDE 21 KULÜBÜN GELİR KAYNAKLARI : Kulübün gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır. 1. Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 500,00 TL., aylık olarak ta 50,00 TL. Aidat alınır. Üye aidatları

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU İtalik yazıyla belirtilen ifadeler kulüp üyeleri tarafından kulüp amaçlarına uygun olarak doldurulacaktır. Normal yazı tipi ile yazılmış diğer

Detaylı

PÜKAD PENCERE VE KAPI SEKTÖRÜ DERNEĞİ

PÜKAD PENCERE VE KAPI SEKTÖRÜ DERNEĞİ PÜKAD PENCERE VE KAPI SEKTÖRÜ DERNEĞİ 2016 YILI İÇ YÖNETMELİĞİ Bu iç yönetmelik, PÜKAD, Pencere ve Kapı Sektörü Derneği Tüzüğünün yetki verdiği konularda ayrıntılı düzenleme yapmak üzere çıkartılmış olup

Detaylı

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Kulübün Adı BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kulübün adı, Amaç, Çalışma Şekli, Dayanak ve Kurucular Madde 1: GO oyununu tanıtmak ve GO oyuncuları yetiştirmek amacıyla Hitit Üniversitesi

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ OTOMASYON SİSTEMLERİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ OTOMASYON SİSTEMLERİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ OTOMASYON SİSTEMLERİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve

Detaylı

1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Derneği Tüzüğü. Derneğin Adı. Madde 1: Derneğin adı, 1907 ÜNİVERSİTELİ FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ dir.

1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Derneği Tüzüğü. Derneğin Adı. Madde 1: Derneğin adı, 1907 ÜNİVERSİTELİ FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ dir. 1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Derneği Tüzüğü Derneğin Adı Madde 1: Derneğin adı, 1907 ÜNİVERSİTELİ FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ dir. Kısaca 1907 ÜNİFEB olarak anılır. Derneğin Merkezi Madde 2: Derneğin

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi GENEL İLKELER Madde 1 - Yaşar Üniversitesi Öğrencilerinin Atatürk İlkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1- DAYANAK Topluluğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. MADDE 2- TOPLULUĞUN

Detaylı

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Öğrenci topluluklarının kurulmasındaki amaç; öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri yapmasına, değerlendirmesine, tanıtım ve

Detaylı

ZİRAAT FAKÜLTELERİ EĞİTİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ZİRAAT FAKÜLTELERİ EĞİTİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ZİRAAT FAKÜLTELERİ EĞİTİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1: Derneğin Adı ve Merkezi Derneğin adı "Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği"dir.

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM KLÜBÜ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM KLÜBÜ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM KLÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 İSİM

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 İSİM BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 İSİM Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü, Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Faaliyetleri Ana Tüzüğü uyarınca, Boğaziçi

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının

Detaylı

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile üniversiteler, kamu ve özel sektörün bilimsel ve teknolojik

Detaylı

TÜM İLERİCİ GENÇLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜM İLERİCİ GENÇLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TÜM İLERİCİ GENÇLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin adı TÜM İLERİCİ GENÇLİK DERNEĞİ dir. Kısa adı TÜM-İGD dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Ülke genelinde yasaya uygun olarak

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

5- Öğrencilerin özgün fikir üretme kabiliyetlerinin gelişmesini sağlamak.

5- Öğrencilerin özgün fikir üretme kabiliyetlerinin gelişmesini sağlamak. K KARABÜK ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME ve TASARIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş

Detaylı

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Avrasya Aile Hekimliği Derneği dir. Derneğin merkezi Edirne dir. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir..

Detaylı

Uluslararası Hukuk Kulübü Tüzüğü

Uluslararası Hukuk Kulübü Tüzüğü Uluslararası Hukuk Kulübü Tüzüğü Kulübün Adı ve Merkezi Madde 1- Kulübün Adı: Uluslararası Hukuk Kulübü dür. Kulübün kısa adı BUHK tur. Kulübün merkezi, T.C Beykent Üniversitesi Taksim Kampüsünde yer almaktadır.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ I.BÖLÜM

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ I.BÖLÜM 1 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KURULUŞ Madde 1 I.BÖLÜM Derneğin Adı: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ dir. Aşağıdaki maddelerde ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu yönerge; Ege Üniversitesine kayıtlı öğrencileri temsil etmek, haklarını gözetmek,

Detaylı

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ 16 MART 2014 TARİHİNDEKİ OLAĞAN GENEL KURULDA ÖNERİLEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ 16 MART 2014 TARİHİNDEKİ OLAĞAN GENEL KURULDA ÖNERİLEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Maddenin Eski Hali Maddenin Yeni Hali Açıklama Madde 6: Derneğin ve şubelerin asli, fahri ve onursal olmak üzere üç tür üyeliği vardır. Madde 6: Derneğin ve şubelerin asli ve fahri olmak üzere iki tür

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

TARIMSAL ÜRÜN KONTROL VE SERTİFİKASYON KURULUŞLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TARIMSAL ÜRÜN KONTROL VE SERTİFİKASYON KURULUŞLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TARIMSAL ÜRÜN KONTROL VE SERTİFİKASYON KURULUŞLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç, Faaliyet Alanı Kuruluş Madde 1- Bu Tüzük ile Tarımsal Ürün Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşları Derneği kurulmuştur.

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 1 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur.

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. KULÜP TÜZÜĞÜ EK - 3 Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. Kulüp Faaliyet Alanları MADDE 2 - (1) (2) (3) (4)

Detaylı

TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜMLER. Birinci Bölüm: İkinci Bölüm: Üçüncü Bölüm: Dördüncü Bölüm: Beşinci Bölüm: Altıncı Bölüm: Derneğin Adı, Merkezi, Amacı ve Faaliyet Alanları Üyelik, Üyelik

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ Tanım Madde 1- Omü... Topluluğu 2547sayılı yüksek öğretim kanununun 47 nci maddesi esas alınarak hazırlanan Ondokuz Mayıs üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ (15.12.2011 - R.G. 213 - EK III - A.E. 652 Sayılı Yönetmelik) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİNİN

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ 1. KURULUŞ GEREKÇESİ Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Bilim-Kültür-Sanat Kulübü ismi ile anılır. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

Detaylı

SAHİPKIRAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi ve Amblemi

SAHİPKIRAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi ve Amblemi SAHİPKIRAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi ve Amblemi Derneğin adı MADDE 1 (1) Derneğin adı; Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği dir. (2)

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde kayıtlı öğrencilerin öğrenci

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

Dernek Tüzüğü Version: 4.0

Dernek Tüzüğü Version: 4.0 Version: 4.0 Dernek : Adres : Türk Sanat Enstitüsü İsviçre TSEI / TKIS, 8046 Zürich / Schweiz İçindekiler 1 Genel bilgiler... 2 1.1 Derneğin ismi ve ikametgâh adresi... 2 1.2 Derneğin amacı... 2 1.3 Derneğin

Detaylı

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve 28768 Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesinin

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLARI VE MENSUPLARI DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLARI VE MENSUPLARI DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLARI VE MENSUPLARI DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ Ad ve merkez MADDE 1 - DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLARI ve MENSUPLARI DERNEĞİ

Detaylı

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER A.6.2 BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ 2 BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ Madde 1. Amaç: Bu yönetmelik, Birleşik Metal İşçileri Sendikası nın merkez ve şubelerinde faaliyet

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönerge, Karabük Üniversitesi önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ KURULUŞ ve AMAÇ: Madde 1 T.C. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma

Detaylı

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02)

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02) BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK 07.04.2006 tarih ve 2006/10333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi BİRİNCİ KISIM

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi BİRİNCİ KISIM İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ KISIM Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans ve Lisansüstü programlarına

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönerge nin amacı, Yeditepe Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 47. Maddesi ve Yüksek Öğretim Kurumları Mediko - Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Daire

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi nin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, araştırma,

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÇALIŞMA İLKELERİ Tanım 1. Bu ilkeler "Doğu Akdeniz Üniversitesi İnternet Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi"nin (İTAM)

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesinin bağlı birimlerinde

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 47 nci maddesi uyarınca

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönerge, Yalova Üniversitesi Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE ( Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE ( Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) .././20... YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE ( Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek olan Yıldırım Beyazıt

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KONSEYĠ YÖNERGESĠ (Kabulü: 28/11/2013 tarih ve 9/40 sayılı Senato Kararı)

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KONSEYĠ YÖNERGESĠ (Kabulü: 28/11/2013 tarih ve 9/40 sayılı Senato Kararı) TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KONSEYĠ YÖNERGESĠ (Kabulü: 28/11/2013 tarih ve 9/40 sayılı Senato Kararı) Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı; Toros Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Temsilcilikler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KÜLTÜR-SANAT, SPOR ve BİLİM TOPLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KÜLTÜR-SANAT, SPOR ve BİLİM TOPLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KÜLTÜR-SANAT, SPOR ve BİLİM TOPLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Amaç Madde 1. Bu Yönergenin amacı Öğrenci Kültür-Sanat, Spor ve Bilim Toplulukları nın

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ COĞRFAYA KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ COĞRFAYA KULÜBÜ TÜZÜĞÜ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ COĞRFAYA KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosu nun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş Yönergesi

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ

TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Resmi Gazete Tarihi: 12/02/2005

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (GOPÜSEM) Eğitim ve Öğretim Programları Yönergesi

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (GOPÜSEM) Eğitim ve Öğretim Programları Yönergesi T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (GOPÜSEM) Eğitim ve Öğretim Programları Yönergesi Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sürekli

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (16.02.2011 gün ve 27848 Sayılı Resmi Gazete) Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Mayıs 2011 gün ve 27948 Sayılı Resmi Gazete ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE Amaç ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı)

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı) HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Hasan Kalyoncu

Detaylı

ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları, Yöntemler ve Faaliyet Alanı Madde 3

ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları, Yöntemler ve Faaliyet Alanı Madde 3 Derneğin Adı ve Merkezi ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin Adı: Uluslararası Şeffaflık Derneği dir. Derneğin merkezi Istanbul dadır. Şubesi yoktur. Derneğin Amacı Madde 2- Derneğin

Detaylı

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ KONSEYLERİ

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 30 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28249 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; YTÜ ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını

Detaylı