Say 16 YAZ MEKÂN MOON BEACH SA LIK GÜNE RÖPORTAJ JTI HOB PARASAILING

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Say 16 YAZ - 2013 MEKÂN MOON BEACH SA LIK GÜNE RÖPORTAJ JTI HOB PARASAILING"

Transkript

1 Say 16 YAZ MEKÂN MOON BEACH SA LIK GÜNE GEZ TALYA RÖPORTAJ JTI HOB PARASAILING

2

3 BA YAZI Yaz... Aç k ve güne li havalar n, rengarenk çiçeklerin ve tad na doyum olmayan meyvelerin mevsimi yaz n içinde bulduk aniden kendimizi. Sofra Grup olarak oldukça yo un ve ba ar l bir dönemi daha geride b rakt k. Peki neler yapt k? Teneffüs markam z hizmet verdi imiz e itim kurumlar yla bulu turduk. Eurest ve Eurest Services markalar m z n sa l k sektöründe verdi i tüm hizmetleri dünya markas Medirest alt nda birle tirdik. Ayr ca Sürdürülebilirlik yile tirme Ödülü ne lay k görüldük. Compass Group PLC Yönetim Kurulu, y ll k genel toplant s n geçti imiz günlerde Türkiye de gerçekle tirdi. Bu toplant, Yönetim Kurulu nda, ayn zamanda dünyan n di er lider irketlerinde de görev yapan birçok Non- Executive olmas ndan dolay bizim için çok önemliydi. Ülkemizin tan t m na ciddi katk sa layaca na yürekten inanmaktay m. Yaza özel haz rlad m z bu say m zda ayr ca, Ege Bölge operasyonlar m zdan, talya n n güney k y lar na uzand k. Lezzet sayfam zda ramazanda dengeli ve sa l kl beslenmemizi sa layacak menülere ve sa l k sayfam zda da güne in olumlu ve olumsuz etkilerine bir göz att k. Berrak denizlerde parasailingle gökyüzüne yak nla rken, Bodrum Yal kavak a da u rad k. Hepinize keyifli bir yaz diliyorum! Ya ar Büyükçetin Sofra Grup CEO

4 Ç NDEK LER 4 Ara S cak 6 Tasar m Mutfak ve Mantar 8 Güncel Compass Group PLC Yönetim Kurulu Toplant s için Türkiye yi seçti Lezzet Sa l kl bir Ramazan ay için 14 Söyle i JTI kinci Ailem 18 Mekân Moon Beach'te tatil keyfi 20 Röportaj imizi Keyifle Yap yoruz 24 Sa l k Güne dost mu dü man m? 26 Vizyon Sa l k sektöründe kalpten hizmetin ad art k Medirest 28 Hobi Adrenalin, deniz ve yükseli : Parasailing 30 Gezi talya'n n güneyine uzand k 34 novasyon Teneffüs çocuklar n ve velilerin hizmetinde 36 Sofra'n n Ustalar yi ki bu mesle i seçmi im 38 Bizden Haberler 40 Kültür Sanat 6

5 Ç NDEK LER Yay na Haz rl k Say 16 YAZ 36 mtiyaz Sahibi Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A ad na Ya ar Büyükçetin Sorumlu Müdür Burcu Güvenç çerenköy Mahallesi, Ye ilvadi Sokak, STFA Merkezi No: 3 Kat:11 Ata ehir stanbul Yay n Türü 3 ayl k süreli, Yayg n Sofra Grup Dergisi, Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A taraf ndan T.C. yasalar na uygun olarak yay mlanmaktad r. Derginin isim hakk, Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A ye aittir. Dergide yay mlanan yaz ve foto raflar n her hakk sakl d r. irketten izinsiz, kaynak gösterilerek dahi kullan lamaz. Genel Yönetmen Gürhan Demirba Genel Yönetmen Yard mc s Eser Soygüder Y ld z Görsel Yönetmen Yavuz Karaka Editör Mehtap Göral Grafik ve Sayfa Tasar m Yasemin Can Düzeltmen Editör Ersel Ergüz Foto raflar Damla Salor, Murat Güney leti im Yaz leri: (0212) Pazarlama: (0212) Bask Globus Dünya Bas nevi 100. Y l Mahallesi Ba c lar / stanbul Tel:

6 ARA SICAK Spor kl k Rahat na dü kün erkekler için tasarlanan Emporio Armani mayo ortlar özel kuma lar ve renkleriyle erkeklerin be enisini kazan yor. Emporio Armani mayo ortlar, Türkiye de Mendo s ma azalar nda plajlarda tarz n yans tmak isteyen erkekleri bekliyor. Emporio Armani koleksiyonunda yer alan mayo ortlar gri, mavi, k rm z, beyaz, lacivert renklerinin en canl tonlar yla kar m za ç k yor. Kenwood kmix serisiyle renkli hayat Birbirinden renkli, zarif ve kullan l tasar mlar yla dikkat çeken Kenwood, tasar mlar n kullan c lar n n be enisine sunmaya devam ediyor. Ekmek k zartma makinesi, su s t c s ve kahve makinesinden olu an kmix kahvalt setiyle gökku a n n renklerini mutfaklar n za ta yan Kenwood, aileniz ve sevdiklerinizle birlikte olaca n z mutlu sabahlar sunuyor. Lamborghini nin yeni boğası Veneno Veneno; Automobili Lamborghini'nin 50. y ldönümü erefine hem yar otomobili prototipi, hem de normal yollarda kullan labilen süper spor bir otomobil olarak Cenevre Otomobil Fuar nda görücüye ç kt. Lamborghini Veneno'dan yaln zca üç adet üretilerek. Markan n gelene i ile tam bir uyum içinde olan Veneno, ad n gelmi geçmi en güçlü ve en y rt c dövü en bo adan al yor. Ayn zamanda bo a güre i tarihindeki en h zl bo alar aras nda yer almas yla da ünlü. 12 silindir ve 6,5 litrelik motor geni letilmi giri yollar ve optimize edilmi termodinamikleri sayesinde 750 HP güç üretiyor. H zl geçi lere sahip yedi ileri ISR anz man, sürekli dört çeker ve pushrod süspansiyonu Veneno nun taleplerini kar lamak üzere özel olarak uyarland. Creed Fleurs De Gardenia Yüzy llar önce krallara ve kraliçelere özel kokular üreten parfüm markas Creed, masumiyet ve a k n ilk tomurcuklar na hayat veren Fleurs de Gardenia y sizlerle bulu turuyor. A k n ilk andaki safl, zarafeti, çarpan kalplerin ve yükselen ruhlar n hayalimsi gerçekli ini yeniden ortaya ç karmaktan ilham alarak üretilen Fleurs de Gardenia, do ada yaln zca çift olarak yeti en gardenyalar n sihrini ta yor. 4

7 ARA SICAK K smet li şans tılsımları Safir, yakut ve p rlantalarla bezenmi, u ur getiren hayvan formlar ndan olu an K smet by Milka n n ans T ls mlar ihti amlar yla dikkat çekiyor. Mücevher sektöründe güncel tasar mlar yla be eni toplayan ve dünyaca tan nan bir marka olan K smet By Milka n n u ur getirdi ine inan lan hayvan formlar ndan etkilenerek tasarlad ans t ls mlar tamamen el yap m olmalar ile dikkatleri çekiyor. Bu ihti aml yüzükleri KISMET BY M LKA n n N ANTA I ve SUAD YE showroomlar nda bulabilirsiniz Işığı yumuşatmak 2008 y l ndan beri Nendo, David Chipperfield, Maarten Van Severen, Inga Sempe gibi dünyaca ünlü tasar mc larla çal an sveçli Wästberg n, HAAZ da bulabilece iniz ürünleri hem zarif, hem ekonomik, fonksiyonel üstelik enerji tasarrufu da sa l yor. Wästberg ayd nlatmalarda, genel kland rma yerine yumu atarak gerekli yerlere direkt olarak veren ürünler 2012 y l nda Wall Paper Design Award kazand ve bunun yan s ra Good Design Award, Swedish Design Award, Reddot Design Award gibi birçok ödülü de bulunuyor. Farklı renk ve desenler Modellerinde rahatl ve kaliteyi bir arada sunan Calvin Klein, 2013 ilkbahar yaz sezonuna özel haz rlad yeni koleksiyonuyla göz kama t r yor. Calvin Klein yeni koleksiyonunda kulland farkl renk ve desen alternatifleriyle yaz n s cakl n ve enerjisini tüm ürünlerine yans t yor. K rm z, turuncu, sar, mavi, beyaz gibi yaz renklerinin hakim oldu u kad n ve erkeklere özel haz rlanan koleksiyonda gömlekler, ceketler, t-shirtler, pantolonlar, ayakkab lar, kemer ve cüzdanlar dikkat çekiyor. 5

8 TASARIM MANTAR OBJELER Mutfak ve mantar Mantar, çok amaçl ve çok fonksiyonlu olarak hemen her alanda kullan labilen bir materyal. Tasar mc lar mantar n ekolojik özelli i nedeniyle yak n gelecekte birçok materyalin yerini alaca na inan yor. Özellikle mutfaklar n zda kullanabilece iniz mantar kombinli aksesuarlar dekorasyonunuzda yepyeni bir stil yaratacak. Daniel Michalik tasar m arap i e ve kadeh altl klar geri dönü ümlü i e mantar ndan üretilmi. Yani arapla ikinci bulu mas bir anlamda. Raquel Castro tasar m mantar seramik çay tak m, çaydanl k, ekerlik, sütlük ve fincanlardan olu uyor. 6

9 Benjamin Hubert tasar m mantar avizeler, modern tasar m yla mutfa n za çok yak acak. TASARIM Miranda Watkins tasar m parlak sürahi, bardak, tepsiden olu an set cilalanm kalay ile mantardan imal edilmi ve el yap m. Note Design Studio taraf ndan tasarlanan La Chance marka Tembo model tabureler, mantar, çelik, kay n a ac ve lakl MDF kullan larak üretilmi. Alzira Peixoto& Carlos Mendonça tasar m k masa lambas ile kendinize keyifli bir çal ma ortam haz rlayabilirsiniz. Nendo for Materia tasar m tuzluk biberlik, cam ve mantar n kombinlenmesiyle tasarlanm. 7

10 HABERLER GÜNCEL Z YARET Compass Group PLC Yönetim Kurulu Toplantısı için Türkiye yi seçti T ürkiye de, özellikle de stanbul da, son y llarda brasserie konsepti h zl bir geli im gösterdi. Frans z kültürünün bir esintisi olan brasserie ler sözlükte, arap ve bira sat lan, ayr ca yemek de servis edilen yer olarak tan mlan yor. Ancak yemek kültürünün ve beklentilerin de i ti i günümüzde mekânlar n konsepti de de i iklik gösterdi. Bugün brasserie ler hem yeme in tad na varmak hem de arab n ya da kahvesini içmek isteyenlere hitap eden mekânlar oldu. Ancak menüsü ve dekorasyonuyla günümüz brasserie leriyle ortak bir dil olu turmay ihmal etmedi. Güne li bir günde Abdi pekçi Caddesi nde yürürken, insanlar n d alanda oturmak için s ra bekledi i bir mekân görürseniz, Beymen Brasserie ye geldiniz demektir. Ni anta Beymen ma azas n n giri kat nda yer alan ve klasik Avrupa brasserie lerindeki ambiyans ya atan Beymen Brasserie, bu tarz n öncü markalar ndan biri 2003 senesinde, henüz stanbul da brasserie konseptinin olmad bir dönemde Metin Fad ll o lu taraf ndan aç lan; dekorasyonu, menüsü ve servis kalitesiyle benzerlerine örnek olan ve bugün de, çizgisini hiç bozmadan yoluna devam eden bir mekân. Ni anta Brasserie nin dekorasyonu Zeynep Fad ll o lu taraf ndan belirleniyor. Mekân n tarz n olu tururken, tasar mlar n Ni anta n n mimarisi ve kültürüne uygun olmas na dikkat eden Fad ll o lu, iç ve d mekânda klasikle mi brasserie unsurlar n, art deco detaylar, kendisine ait tasar mlarla birle tiriyor. ç mekânda yal n hatl sütunlar, bu sütunlarda kullan lan parlak siyah ve alt n n bulu mas, giri kap s, görkemli bar, mekân n sembolü haline gelmi ve sokaktaki hareketi iç mekâna ta mak üzere tasarlanm yuvarlak aynas, art deco ö elere örnek te kil ediyor. Özellikle sandalyeler ile birlikte yeniden yorumlanan sedirlerin kullan lmas, zemine gömülmü metal detaylar, deri koltuklar n kullan l ekli, çok be eni toplayan afi lerin özel bir boya sanatç s taraf ndan renklendirilmi yüksek panolar üzerinde sergilenmesi, Zeynep Fad ll o lu dokunu lar n n özellikle hissedildi i detaylar. D mekânda kullan lan yuvarlak bistro masalar ve sandalyeler ise klasik brasserie unsurlar. Beymen Brasserie, bir, Group 29 i letmesi stanbul un yeme-içme ve e lence kültürüne imzas n atm Group 29 un bünyesinde faaliyet göstermek, Metin ve Zeynep Fad ll o lu nun vizyonuyla yolunu çizmek, Beymen Brasserie yi rakiplerinden hep bir ad m öne geçirmi. Mekân n yenilikçi ve dinamik yap s nda bu vizyonun büyük etkisi var. Bir de Esra Dani mend Abay ve Ay egül Perksoy gibi, genç, ba ar l ve tecrübeli iki i letme yöneticisi taraf ndan; bir nevi kad n eli de mi gibi yönetilmenin stanbul Üniversitesi leti im Fakültesi Halkla li kiler Bölümü nden mezun olduktan sonra, Amerika da a ç l k ve pastac l k e itimi almaya giden Esra Dani mend Abay, Amerika dönü ü Hyatt Regency Otel in pastanesinde i e ba lam. Daha sonra 4. Levent Mövenpick Otel in aç l nda ve 2003 senesinde, Markiz Pastanesi nin 23 y l sonra tekrar aç l projesinde yer alan Abay, burada salon ve mutfaktan sorumlu koordinatörlük görevini üstlenmi. stanbul Doors Grup içindeki i letmelerin tatl da l m operasyonunu yürüten ve imalattan sorumlu olan Esra Dani mend Abay n yolu, yakla k üç y l önce Group 29 ile kesi mi. Grup bünyesindeki ilk iki senesinde Çubuklu 29 da davet organizasyonu faaliyetlerini gerçekle tiren Abay, u an Ni anta Beymen Brasserie nin i letme müdürlü ü görevini yürütüyor. Sir Roy Gardner, Richard Cousins, Dominic Blakemore, Gary Green, Andrew Martin, John Bason, Susan Murray, Don Robert, Sir Ian Robinson ve Mark White tan olu an Compass Group Yönetim Kurulu, y ll k genel toplant s n geçti imiz günlerde Türkiye de gerçekle tirdi. Yönetim kurulu üyelerine Türkiye de geçen y l n kapan yla ilgili brief verildi. Compass Group PLC Yönetim Kurulu üyeleri, bünyesinde yakla k 19 bin çal an ile Türkiye çap nda 72 ehirde faaliyet gösteren, bin 300 mü teriye, 2 bin farkl lokasyonda, y ll k 195 milyon ö ün yemek hizmeti veren Sofra - Compass Group Türkiye nin son y llarda göstermi oldu u istikrarl büyüme ve elde etti i ba ar lar yerinde inceleyip, ekiple kayna mak için stanbul da bir araya geldi. 8

11 GÜNCEL DJ ENG N YELKENC BEYMEN BRASSERIE DE Esra Dani mend Abay, Beymen Brasserie nin en büyük avantaj n n Group 29 i letmesi olmas n n getirdi i titizlikle, tüm detaylarla incelikle ilgilenilmesi oldu unu aktar yor. Bu sayede, Brasserie den vazgeçemeyen mü teri kitlesinin devaml l n n ve mekân n Türk ile yabanc turistler taraf ndan tercih sebebi olmas n n sa land n vurguluyor. Abay ayr ca, Beymen ma azas ile iç içe yer alman n yaratt avantaja da dikkat çekiyor. Beymen Brasserie, her ya grubundan ve de i ik kesimden bir mü teri kitlesine sahip. Ö renciler, sanatç lar, moda tasar mc lar, cemiyet hayat ndan isimler, sporcular, i kad nlar, i adamlar, ev han mlar gibi geni bir yelpazeye hitap ediyor. Bu ayr cal kl profilin olu mas nda mekân n menüsünün çe itlili i de önemli rol oynuyor. Brasserie nin menüsünde aç l ndan beri de i meyen ve art k klasik haline gelen yemeklerin bulundu unu ifade eden Esra Dani mend Abay, Frans z usulü so an çorbas, steak tartar, ördek ci eri, salyangoz, Cafe de Paris soslu bonfile, dondurmal profiterol gibi ürünlerin öne ç kan tatlar oldu unu belirtiyor. Mutfak ekibimiz taraf ndan, menüye s k s k eklemeler ve de i iklikler yap l yor. Bu da, günümüzün dünya lezzetlerini ve klasik Türk lezzetlerini mü terilerle payla mam z sa l yor. Mevsimsel ürünleri menümüzde kullanmaya dikkat ediyoruz. Örne in, palamut mevsimi oldu unda hemen menüye ilave ediliyor ya da incir mevsiminde çok lezzetli bir incirli tart yap l yor diyen Abay, servis ve mutfak bölümünde toplam 35 ki ilik personelin hizmet verdi ini aktar yor. Beymen Brasserie birçok kez, stanbul un ve Türkiye nin en iyi restoranlar listelerinde üst s ralarda yer ald. Bu ba ar da iki kad n yönetici Esra Dani mend Abay ve Ay egül Perksoy un rolünü hat rlatmakta fayda var. Ba ar lar m zla her zaman gurur duyuyoruz. Bu ba ar y ve talebi sürekli k lmak için de tüm personel var gücüyle çal makta diyen Abay, de i ik fikirleri payla abildikleri bir gruba sahip olman n kendileri için büyük ans oldu una i aret ediyor. E itiminin ve sektörde geçirdi i 11 senenin kendisine önemli tecrübeler kazand rd n aktaran Esra Dani mend Abay, Bu mekân n yöneticili ini yap yor olmak benim için büyük mutluluk. Metin Fad ll o lu nun yeniliklere çok aç k olmas, tüm personelin i e farkl aç lardan bakabilmesine ve de i imleri takip edebilmemize imkân veriyor. Bu sayede, Ni anta Brasserie nin ayn noktada ve ayn kalitede y llarca yer alaca ndan hiç üphem yok diyor. Beymen Brasserie nin, çok yak n bir zamanda müdavimlerine çe itli sürprizleri olacak. ç ve d mekândaki dekorasyon detaylar yla ilgili de i ikliklerin yan s ra, mekânda Radio Oxegen n eski müzik direktörü, y llar n deneyimli DJ i Engin Yelkenci müzik yapmaya ba layacak. Ayr ca menüde de birçok revizyon gerçekle tirilecek ve pizza, sushi gibi ürünler yer alacak. Lezzeti ve keyfi bir arada ya amak isteyenlere duyurulur. 9

12 LEZZET RAMAZAN SOFRASI Yaz : Sofra Grup Kalite ve Güvence Denetim Müdürü Uzman Diyetisyen Füsun Atayata Sağlıklı bir Ramazan ayı için Ramazan ay n enerjinizi dü ürmeden, sa l n zda olumsuzluklarla kar la madan ve kilonuzu koruyarak geçirmek istiyorsan z dengeli beslenmeye önem vermelisiniz. Y azla birlikte uzayan günler, bu seneki sahur ile iftar aras ndaki ortalama sürenin 17 saate uzamas ve 30 dereceyi a an s cak yaz günlerini de dü ündü ümüzde biraz daha zorlu bir ramazan ay n n bizi bekledi ini görüyoruz. Bu dönemde beslenme düzenimiz de bir ayl na de i iyor. Yeterli ve dengeli beslenmenin temel ilkelerinden olan üç ana ö ünle beslenme, ramazan boyunca yerini iki ana ö üne b rak yor. Bu noktada, uzun süre açl k sonras 7-8 saatlik yemek yeme süreci içinde ara ö ünlerin önemi art yor. Uzun süren açl k durumu beraberinde halsizlik, yorgunluk, ba a r s, ba dönmesi, unutkanl k, dalg nl k, dikkatsizlik ve sinirlilik yapabilir. Ayr ca i veriminde dü melere, ö renme ve anlama kabiliyetinde azalmalara neden olabilir. Bu nedenle, sahura kalkmak ihmal edilmemeli ve a r besinler yerine hazm kolay, enerji ve besin ögeleri gereksinimini sa layan ve tok tutan besinler tercih edilmelidir. Ayr ca domates, salatal k gibi sebzeleri ve vitamin alman z sa layacak meyveleri ö ününüze ekleyerek sa l kl bir sahur menüsü olu turabilirsiniz. Tüketti imiz proteinin miktar kadar kalitesi de önemlidir. Bu noktada yumurta, dikkat çeken bir besin maddesidir. Anne sütünden sonra en iyi protein kalitesine sahip olan besin yumurtad r. San lan n aksine yumurtan n kan kolesterolünü art rmad yap lan ara t rmalarla ortaya konulmu tur. Özel bir rahats zl n olmas durumu (alerji, safra kesesi hastal klar...) haricinde ramazanda her gün yumurta tüketilebilir. Yakla k 17 saatlik açl n ard ndan, iftarda bo mideye aniden yüklenmeyin. 1 kase mercimek çorbas veya so uk bu day çorbas ve az ya l salata veya bir dilim ekmek/pideyle ba layaca n z yeme inize dakika ara verip zgara, f r n, ha lama gibi sa l kl pi irme yöntemleri ile haz rlanm et, tavuk, bal k yan na zeytinya l sebze yemekleri veya salata ilave edip yo urt/ayran veya cac k e li inde tamamlayabilirsiniz. ftar ile sahur aras na küçük ara ö ünler ekleyerek; enerjinin daha dengeli da l mas n, metabolizman n 10

13 LEZZET 11

14 LEZZET RAMAZAN SOFRASI h zlanmas n ve glisemik kontrolü sa lars n z. Tatl tüketmek istiyorsan z iftar sonras nda bir saatlik dinlenmenin ard ndan meyve tatl lar, sütlü tatl lar, dondurma veya pekmez pudingi - aside gibi hafif tatl lar tercih edebilirsiniz. Gün boyu susuz kal naca için iftar ile sahur aras nda s v ihtiyac n z kar lamak önemlidir. Ramazan döneminde çaykahve tüketimine s n rlama getirmekte fayda var! Diüretik (su at l m ) etkisiyle çay ve kahve, özellikle s cak yaz günlerinde vücudumuzun en çok ihtiyac olan s v n n fazla miktarda kayb na neden olmaktad r. Alternatif olarak vücudu rahatlat p, dinlendirecek ve sindirime yard mc olacak bitki çaylar tercih edilebilir. Kan ekerini h zla yükselten rafine edilmi besinler yerine posa miktar fazla olan besinleri tercih ederek daha uzun süre tok kalabilirsiniz. Tam tah ll ekmek, çavdar ekme i, tam tah ll makarna, esmer pirinç, bulgur, sebze, meyve, kurubaklagiller gibi yüksek lifli besinleri tüketerek sindirim sisteminizin çal mas na da destek olabilirsiniz. BUNLARA D KKAT! Haz ms zl k ve kab zl k ikayetlerini önlemek için özellikle gece ve sahurda lifli g dalar tüketilmelidir. Kan ekerini fazla yükselten ve daha sonra hipoglisemiye yol açan a r tatl lar yerine sütlü ya da meyveli hafif tatl lar tercih edilmeli. Yeterli ve dengeli beslenmenin sa lanabilmesi için 4 temel besin grubu olan 1. Süt grubu, 2. Et, yumurta, kurubaklagil grubu; 3. Sebze ve meyve grubu ve 4. Ekmek ve tah l grubundan iftar ve sahur tabaklar m zda her gruptan en az bir temsilci besin maddesinin bulunmas na ve çe itlili ine dikkat etmeliyiz. Reflü sorunu olanlar, özellikle ya l hamur i i g dalardan ve mideyi fazla doldurmaktan kaç nmal. Reflü, solunum sitemi ve kalp rahats zl klar ndan korunmak için sahurdan sonra yar m saatten erken yat lmamal d r. 12

15 LEZZET ÖRNEK RAMAZAN MENÜSÜ Sahur; 1 adet yumurta ile haz rlanm menemen, yar m ya l peynir kullan larak haz rlanan omlet ya da ye il yaprakl sebzelerle haz rlanan omlet 1 su barda yar m ya l süt ya da yo urt Yar m ya l peynir çe itleri 5 adet zeytin, 3 tam ceviz ya da 6-7 adet f nd k badem (dönü ümlü olarak tercih edilmelidir) Mevsim ye illikleri, domates, salatal k. Sö ü lerinizi zeytinya ve kekik, nane gibi baharatlarla tatland rabilirsiniz Tam tah ll, çavdarl ekmek çe itleri ftar; 2 adet hurma ya da kuru kay s ve 1 bardak su ile orucunuzu açt ktan sonra 5-10 dk ara vermekte fayda var. Mercimek ya da so uk bu day çorbas Az ya l salata 1 dilim tam tah ll ekmek dk ara veriniz gr tavuk/bal k/ k rm z et ve zeytinya l sebze yeme i (ya da 1 tabak etli sebze yeme i) 1 kase cac k ya da 1 su barda ayran Az ya l salata Tam bu day ekme i ya da bulgur pilav /makarna Ara Ö ün önerileri ( ftardan 1 saat sonra); Hafif sütlü tatl, meyve tatl s, dondurma, 1 su barda yar m ya l süt ya da yo urtla birlikte 2 porsiyon meyve PEKMEZL PUD NG / AS DE Aside geçmi ten günümüze gelmi geleneksel bir tatl m z. Özellikle ç Anadolu Bölgesi nde Kayseri ve civar ndan yay lan aside farkl bölgelerde de i ik isimlerle de an l r. (Hasida, Pekmezli Bulamaç, Pekmezli Tatl...) Malzemeler: (4 Porsiyon) 1 su barda pekmez, 1 su barda su,1 dolu yemek ka un,1 dolu yemek ka ni asta, 1 çay barda ceviz,1 çay ka tarç n (iste e ba l ) Haz rlan : Bir tencereye pekmez, su, un ve ni astay ekleyip içinde topak kalmayacak ekilde kar t r l r. Kaynamaya ba lay nca ceviz ve dilenirse tarç n eklenerek k s k ate te birkaç dakika k vam n almas beklenir. Sonras nda kaselere servis yap larak üzeri cevizle süslenir. Il k veya so uk olarak tüketilir. Afiyet olsun 13

16 SÖYLE JTI JTI, ikinci ailem 1992 y l nda JTI da (Japan Tobacco International) çal maya ba layan Ece Süeren Ok, halen nsan Kaynaklar ve dari ler Direktörü olarak görev yapt rmada geçti imiz y l 20'nci y l n doldurdu. Uluslararas zumba serti kalar na sahip olan zumba e itmeni Ok, her departmandan, her pozisyondan ve ya tan arkada lar yla payla t zumba seanslar n, Zumbathon ad verilen sosyal sorumluluk amaçl aktivitelere kat larak i d na da ta yor. Sofra Grup ile olan i birliklerinin uzun y llard r devam etti ini belirten JTI Türkiye nsan Kaynaklar ve dari ler Direktörü Ece Süeren Ok ile kariyerinden sosyal ya am na uzanan bir söyle i yapt k. K saca kendinizden bahseder misiniz? 1969 y l nda, stanbul da do dum. stanbul Üniversitesi ngilizce ktisat Fakültesi mezunuyum. Sanayi ve Pazarlama irketlerimizi ayn çat alt nda birle tirdi imiz 2004 y l ndan bu yana zmir de ya yorum. Art k yar zmirliyim diyebilirim. Evliyim. Efe Kaan ad nda, 12 ya nda, basketbol tutkunu bir o lum var. JTI daki görevim d nda, dönemi Personel Yöneticileri Derne i (PERYÖN) Yönetim Kurulu üyesiyim. Eski bir milli yüzücü ve sutopu oyuncusuyum. Bu anlamda, aile gelene imizi devam ettiriyorum. Hâlâ aktif olarak yüzüyorum ve Masterlar kategorisinde ya grubunda Türkiye rekorlar m var. Her y l irketimizi stanbul da düzenlenen Kurumsal Oyunlar da temsil etmenin gururunu ya yorum. Ayr ca uluslararas Zumba B1,Zumba, B2, Zumba Toning, Zumba Aqua, Zumba Sentao ve Zumba Gold sertifikalar na sahip bir zumba e itmeniyim. ya am n za resepsiyonist olarak ba lam s n z. JTI ile yollar n z nas l kesi ti? Kaç y ld r JTI da çal yorsunuz? 1992 y l ndan bu yana JTI da çal yorum. Tüm samimiyetimle, JTI n ikinci ailem oldu unu söyleyebilirim. JTI da çal maya resepsiyonist olarak ba lad m. S ras yla nsan Kaynaklar ve dari ler Departman Asistan, E itim ve Geli tirme Asistan, E itim Uzman ve E itim efi pozisyonlar nda bulunduktan sonra; 1999 y l nda E itim ve Geli tirme Müdürü, 2005 y l nda ise e Al m, E itim, Kariyer 14

17 SÖYLE 15

18 SÖYLE JTI JTI Türkiye, nsan Kaynaklar ve dari ler Departman Planlama ve Yedekleme Sistemi nden Sorumlu Müdür olarak çal t m y l n n ubat ay ndan itibaren de, JTI Türkiye nin nsan Kaynaklar ve dari ler Direktörü olarak görev yap yorum. Geçti imiz y l JTI daki 20'nci y l m doldurman n mutlulu unu ya ad m. Nice uzun ve ba ar l y llara diyorum... Do ru meslek, do ru yer ve do ru zaman önemli. Sizin için bunlar n tümü JTI da gerçekle ti mi? Hayat da zaten bunlar n üzerine kurulu de il mi? Burada ba lad m ve geldi im noktaya bakt mda, bunlar n tümünün JTI da gerçekle ti ini söyleyebilirim. Do ru zamanlama tabii ki çok önemli. ans da etkili bir faktör. Kariyerime JTI gibi, geli im olanaklar n her zaman çal anlar na sunan ve global bir irkette ba lad m için, kendimi çok ansl hissediyorum. Bununla birlikte, azmin de ba ar yolunda ki inin en önemli gücü oldu una inan yorum. JTI da kaç ki i görev yap yor? Tüm Türkiye ye yay lan sat ekibimizle birlikte, 2 binin üzerinde ki iye istihdam sa l yoruz. irkete personel al m nda hangi unsurlara dikkat ediyorsunuz? e ba vuran ki inin CV sinde sizin için neler önemlidir? nsan kaynaklar politikam z n temelini, JTI' n sürdürülebilir geli imine katk da bulunabilecek yetenekleri irket bünyemize dahil etmek ve geli tirmek, di er yandan etkili ve adil bir ödül sistemiyle bu yetenekleri korumak olu turuyor. Bu anlamda birinci önceli imiz, irket kültürümüze uygun arkada lar m z bünyemize katmak. e al mda, tav r ve davran lar bizim için çok önemlidir. Teknik bilgi geli tirilebilir ama do ru tav r ve davran a sahip de ilseniz bu geli im çok zorla acakt r. Tabii ki geçmi i deneyimleri, mevcut pozisyona uygunluk, al nan e itim gibi genel kriterler bizim için de geçerli ancak benzer özelliklerde ki iler aras nda bir seçim yapmak durumunda kald m zda; birinci önceli imiz JTI n irket kültürüyle uyum sa layaca na inand m z, yetenekli ve istekli arkada lar m z ile yolumuza devam etmek. 16

19 SÖYLE Zumba ile nas l tan t n z? irkette de çal anlar n za haftada bir gün bu e itimi vermeye devam ediyor musunuz? 2011 y l nda bir arkada m Zumba B1 e itimleri vermeye ba lad nda merak edip ara t rm t m. Kendisinin e itim verdi i saatler maalesef ki çal an birine uymuyordu. Zumban n enerjisinin beni günlük hayat n stresinden uzakla t rd n, enerjimi art rd n ve gerçekten mutlu etti ini fark ettim. Ayn y l, kas m ay nda kendi Zumba B1 sertifikam al p, bu mutlulu u yak n çevreme de yaymaya ba lad m. ki y ld r da aktif olarak Zumba Instructor Network (ZIN) üyesi olarak ngiltere ve Fransa daki Uluslararas Zumba E itmenleri Konferans na kat larak bu konudaki yetkinli imi geli tirmeye çal yorum. Zumba B1 sertifikam ald ktan sonra, ilk ö rencilerim JTI daki çal ma arkada lar m oldu. Zumba ile ilgili, herkesin ortak kan s, bir saatin nas l geçti ini anlamad klar, çok e lendikleri ve evlerine günün yorgunlu undan ar nm, mutlu olarak döndükleriydi. Böylece kat l m gün geçtikçe artmaya ba lad. irkette kimlere, ne s kl kta veriyorsunuz bu e itimi? Kaç ki iler, genelde hangi pozisyonda ya da departmanda çal yorlar? Seanslar, her departmandan, her pozisyondan ve ya tan arkada lar m za aç k. Zaten zumba ile bir kez tan an, bir nevi zumba ba ml s oluyor. Kat l m için tek kural m z, her eyi unutup birlikte e lenmeyi ve enerjimizi yükseltmeyi istemek... Tabii maalesef henüz erkek çal anlar m z zumba konusunda ikna etmeyi pek ba aramad k. Seanslar m z, bodrum kat ndaki s na m zda yapt m z için, en fazla ki i olabiliyoruz. Zumba ile ba ka ne tür sosyal sorumluluk projelerine imza atmay planl yorsunuz? Sosyal sorumluluk amaçl zumba aktivitelerine, Zumbathon ad veriliyor. Bu aktiviteler, Türkiye nin dört bir yan ndan gelen zumba e itimenlerini bir araya getiriyor. Geçti imiz y l 24 Mart ta stanbul da ve 21 Haziran da zmir de olmak üzere, ALS hastal n n tedavisine destek amac yla bir araya geldik. 21 Haziran daki etkinli i, JTI daki çal ma arkada lar mla birlikte bizzat organize ettim. 14 ubat günü, Lütfi K rdar da düzenlenen 2013 nsan Kaynaklar Zirvesi nde, JTI Zumba ekibi olarak, kad na yönelik iddeti protesto eden One billion rising (Bir Milyon Ba kald ran) hareketine destek verdik. 9 Mart ta meme kanseriyle mücade eden kad nlar için zumba yapt k. Tüm bu organizasyonlar n gelirleri ilgili derne e ba land. Önümüzde, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Derrne i ad na stanbul da yapaca m z ve KKTC de LÖSEV yarar na 19 Temmuz da gerçekle tirilecek Zumbathonlar m z bulunuyor. Son günlerde üzerinde çal t m z ve yo un i temposundan biraz geciktirdi imiz bir projemiz var ki bu beni gerçekten çok heyecanland r yor y l ndan bu yana JTI Türkiye olarak destekçisi oldu umuz, Türkiye Yard msevenler Derne i Dr. Kemal Tar m Dinlenme Evi nde, Dinlenme Evi sakinlerine özel zumba seanslar gerçekle tirmek istiyorum. Zumba GOLD kategorisi alt nda gerçekle tirece imiz e lenceli seanslar n ya l lar m z n keyifli bir zaman geçirmelerinin yan s ra, fiziksel sa l klar na da iyi gelece ini dü ünüyorum. Sofra Grup ile yollar n z ne zaman kesi ti? Sofra Grup la çal maya karar vermenizde etkili olan unsurlar ö renebilir miyiz? Kuruldu umuz y ldan beri Sofra ile çal yoruz. Bizim için çal anlar m za sundu umuz hizmet de en az mü terilerimize ve i ortaklar m za sundu umuz hizmet kadar önemli. Bu anlamda, hizmet kalitesinden asla ödün vermeyen, uzman yönetim anlay ve ekibiyle her zaman bizimle ayn dili konu tu una inand m z, h zl çözümler üretebilen ve her eyden önce beklentilerimizin en az bizim kadar fark nda olan bir irket oldu u için Sofra ile olan i birli imiz uzun y llard r devam ediyor. 17

20 MEKÂN MOON BEACH Moon Beach te tatil keyfi 18

21 MEKÂN Hem tembellik hem de e lence aray ndaysan z Bodrum Yal kavak taki Tilkicik Koyu nda ikinci y l n kutlayan Moon Beach tam size göre Deniz, güne, kum Tatilden ba ka ne beklenir ki Deniz kenar nda bütün y l n yorgunlu una ve ko u turmas na inat hiçbir ey yapmadan uzanmak ve güne in tatl s cakl na kendini b rakmak Yaz geldi, tembellik zaman geldi, e lence zaman geldi Bodrum Yal kavak ta Tilkicik Koyu nda yer alan Highlight Otel ve Moon Beach, güne in tad n ç karmak isteyenler için tasarland. Highlight Otel, dokuz stüdyo, yedi loft, sekiz süit, bir penthouse ve sekiz aile süiti olmak üzere 33 odal bir butik otel. 150 ki i kapasiteli Delight Restaurant, ayn zamanda iskele üzerinde ak am yeme i de sunuyor. Otelin önünde yer alan Moon Beach, talyan ezlonglar, özel localar, hamaklar ve keyif kö eleriyle mekân tatilinize de er katacak. sterseniz sahilde özel locan zda, denize yak n olay m derseniz masmavi, berrak bir denizin üzerinde iskelede. Seçim sizin Gündüz ve ak amüzerine özel menünün servis edildi i Moon Beach in mutfa ndan yöresel lezzetler ç k yor. Geleneksel mutfa n örneklerinin sunuldu u Moon Beach in ak am menüsü ise tam bir Egeli. Deniz üzerindeki iskelede servis edilen ak am menüsü tam da damak zevkine dü künlere göre. Bu arada tatilde uzun uzun kahvalt keyfi yapmak isteyenler için gerçek Bodrum kahvalt s sizleri bekliyor. Bodrum da güne in e lenceyle bulu tu u, deniz keyfinin özel kar mlarla keyfe dönü tü ü Moon Beach te bu yaz en çok da ak amüzeri partileri konu ulaca a benziyor. Bu yaz Borusan Otomotiv ile yap lan özel anla mayla ki iye özel shuttle servisinin de oldu u Moon Beach e gitmek isteyen müdavimler, BMW X1 araçlarla transfer ediliyor. 19

22 RÖPORTAJ SOFRA GRUP EGE BÖLGE Alptekin Adagide brahim Kara 20

23 RÖPORTAJ İşimizi keyifle yapıyoruz Sofra Grup un Ege Bölgesi nden sorumlu bölge direktörleri brahim Kara ve Alptekin Adagide, 1997 y l nda Sofra Grup ta çal maya ba lam lar. u anda tahminen 130 projeyle ilgileniyor ve 1900 ki iyle Ege de catering hizmeti veriyorlar. U ak, Denizli, Manisa, Ayd n, zmir in tamam, güneyde Bodrum, Marmaris, Mu la, Fethiye Sofra Grup un Ege Bölgesi ne ba l olarak çal yor. Bölgenin en büyüklerinden, Manisa da hizmet veren 30 bin kapasiteli Merkez Mutfak da onlara ba l. Bir kere daha dünyaya gelseler ayn mesle i yapmak isteyecek kadar i lerine ba l olduklar n ve her sabah ayn keyifle i e geldiklerini belirten Sofra Grup un Ege Bölgesi nden sorumlu bölge direktörleri brahim Kara ve Alptekin Adagide ile keyifle okuyaca n z bir söyle i yapt k. Ofiste görevli çal anlar yla Kordon a, Cumhuriyet Meydan na ç kt k ve çal ma azmi yüksek ekibi Atatürk An t n n önünde foto raflad k. Kaç y ld r Sofra Grup Ege de çal yorsunuz? brahim Kara: 16 y ld r çal yorum y l nda Proje Müdürü olarak ba lad m y l sonunda Bölge Müdürü ve 2006 y l ndan beri Bölge Direktörü olarak çal yorum. Alptekin Adagide: 2006 y l na kadar bölge müdürüydük. Sonra ikimiz de bölge direktörü olduk..k.: Ben geldi imde be proje vard. Sofra daha yeni yeni bölgede oturmaya çal yordu. u anda tahminen 135 yerinde, 95 ta ma projesiyle ilgileniyoruz. 21

24 RÖPORTAJ SOFRA GRUP EGE BÖLGE Catering hizmetinde Ege Bölge'de1900 ki iyle hizmet veriyoruz. Sofra Grup olarak burada sadece yemek hizmeti vermiyoruz. Güvenlik, tesis yönetimi, temizlik, ilaçlama gibi destek hizmetlerimiz de var. Yemek hizmeti verdi imiz ki i say s 80 bine yakla t. Sofra Grup'ta çal man n sizin için anlam nedir?.k.: Ben esasen Uluda Üniversitesi Turizm letme ve Otelcilik Bölümü mezunuyum. Uzun y llar otelcilik ve restoran i letmecili i yapt m. Bu sektöre giri im hasbelkader oldu. Keyifli bir meslek ama sevmeniz gerekli. Bunu sadece i olarak görürseniz ba ar l olman z mümkün de il. Biraz ruhunuzu vermeniz, yarat c olman z, i in biraz hobiniz gibi olmas laz m. Ekibinizle de bütünle irseniz keyifli bir i. nsan sa l n do rudan ilgilendiren bir i oldu u için sorumluluk gerektiriyor. Çok dikkatli olmak zorundas n z. nsanlarla temas n z n da do ru olmas ve çözüm odakl çal yor olman z laz m. Her sabah ayn keyifle i e geliyoruz. Arka planda çok fazla emek ve ciddi bir organizasyon var. A.A.: Sektörün lideri ve ayn zamanda i ini keyifle yapmaya çal an profesyonel bir ekiple çal yor olmak. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ekonomi mezunuyum. Yapt m i baba mesle im. Babam zmir in en eski esnaf lokantac s y llar nda zmir e gelmi. Ben hem okudum, hem de lokantada bula k y kayarak,garsonluk yaparak bu i i ö rendim.daha sonra bu i in mutfa na girdim ve e itimini ald m. 50 y ld r bu i i yapan ailemin üç çocu undan biriyim. Keyifle yap yoruz i imizi. Bir daha dünyaya gelsem ayn mesle i yapmak isterim. Bu i i seviyorum. Haz rlanan menüler bölgeye göre de i kenlikler gösteriyor mu? Örne in Ege için özel menüler haz rlan yor mu?.k.: Son y llarda SAP ye geçi le birlikte merkezi menü programlama sistemi olu turuldu. Menüler stanbul da haz rlan yor ve bölgeye at l yor. Ama üzerinde bölgeye özel baz de i iklikler yap l yor. stanbul daki bir menü buraya uymuyor. Buradaki menü Ayd n a uymuyor. Burada yapt n z güveçle Manisa da yapt n z aras nda fark oluyor. Ayn güveci yediremiyorsunuz. A.A.: Standart menülerin d nda,mü teri sözle melerine göre çoktan seçmeli menülerimiz var. Menüler her ay merkezden menü planlama grubu taraf ndan haz rlanarak, bölgeler taraf ndan mü terilerimizin damak tad ve beklentilerine göre de i iklikler yap l yor. Dolay s yla mü teriye özel reçeteler de haz rlan yor. Bu özel menüler nas l belirleniyor?.k.: Biz sat yaparken örnek menü talep ediyoruz mü teriden. Mümkün olursa da yemek al kanl klar n ölçmek üzere orada bir kere yemek yemek istiyoruz. Ama asl nda ikinci ya da üçüncü menülerde oturuyor bu planlar. Bir ay o projeyi yerinde ya yor deneyim kazan yorsunuz, menü yap yorsunuz. Sonra o ayki yorumlar al p menüyü revize ediyorsunuz. Yani ya ayarak ö reniliyor. Ya ad ktan sonra da oran n ezberi oluyor. Böyle do al yolla geli en bir süreç var. Menüler mevsimsel olarak nas l ekilleniyor? A.A.: Sofra Grup beslenme politikam z n temel ilkesi; Yeterli ve Dengeli beslenmektir. Bu ba lamda mümkün oldu unca dönemin sebze ve meyvelerini sunmay hedefliyoruz. Ege bölgesi insan otu sever. Özellikle burada ön plana ç kan salatbarlardaki hizmetlerimizin çe itlili idir..k.: Ege de yayg n bir salat bar uygulamas var. Asl nda biz dengeli ve sa l kl menüler olu turuyoruz. Karbonhidrat, proteini, vitamini bir arada bulabilece iniz bir menü ç k yor. Ege de sebze ön plana ç kar ama Adana da bu kadar sebze veremezsiniz. Kaç ki ilik bir ekipsiniz ve ekip ruhu ne kadar önemli? A.A.: 1900 ki ilik bir ekibiz. Ekip olarak k dem y l m z çok yüksek. Yakla k olarak 7 y l üzerindedir. Bölge Müdürlerimiz ve bizi bu noktaya ta yan tüm proje ekibimizden bahsediyorum. Proje ald kça büyüyoruz ancak yap ta lar n olu turan k dem y l 7 y l n üzerinde, proje müdürlerimiz var. Kendi içimizde büyüyerek terfileri veriyoruz.mü teriden ald m z feedbacklere göre a ç ba lar m z seçiyoruz. Portföyümüzde mutlaka niteliklere göre s n fland rd m z a ç ba lar m z ve proje ekibimiz oluyor. Çal an aç s ndan tercih edilen bir i vereniz..k.: Çal anlar m za söyledi imiz önemli bir ey var. Kurumsal ve büyük bir irketiz. Sürekli büyüyen bir organizasyon. Dolay s yla Bir ad m yukar ç kmak için çaba sarf etmeniz laz m diyerek onlar da te vik ediyoruz. Bir ihtiyaç oldu unda önce içeri dönüyoruz. Elimizde var m diye bak yoruz. Bölge müdürlerimizin hepsi proje müdürlü ünden yükseldi. Proje müdürlerinin ço u asistan proje müdürüydü. A ç ba lar m z n ço u a ç yd. Bunu te vik ediyoruz. Çünkü böylelikle ayn dili konu mu oluyoruz. Kap m z aç kt r. Büyük bir ekibiz. Çok geni bir co rafyaday z. Okullarda hizmet veriyor musunuz? A.A.: Özel okullara, üniversitelere ve ö renci yurtlar na da hizmet veriyoruz. Özellikle okul ça beslenmesi ile ilgili çocuklar n fastfood al kanl klar n de i tirmek, sa l kl ve dengeli beslenmeleri için velilere ve çocuklara e itim seminerleri planl yoruz. Ta ma yemek hizmetiniz var m? A.A.: Manisa Organize Sanayi Bölgesinde 5000 m 2 alan üzerine kurulu yemek üretim kapasitesine sahip tesisimizde 420 çal an m zla çevre fabrikalara yemek hizmeti sunmaktay z. 22

25 RÖPORTAJ Ege Bölge yönetim kadrosu ve ofis çal anlar bir arada 23

26 SA LIK GÜNE Güneş Dost mu Düşman mı? 24

27 SA LIK Güne hepimiz için vazgeçilemez bir enerji kayna. Öyle ki büyük küçük herkes kemik geli imi ve vücut sa l için güne e ihtiyaç duyar. Bu nedenle güne ten uzak durmam z çok da mümkün de il. Ama bunun dozunu ayarlamak çok önemli ÖNLEMLER saatleri aras nda güne e ç kmay n. S k dokuma ve renkli giysileri tercih edin. apka ve gözlük kullan n. Güne e ç kmadan yar m saat önce güne kremi uygulay n ve bunu üç saatte bir tekrarlay n. Denizden, havuzdan ç k nca veya terleyince du alarak tekrar krem sürün. Beyaz tenliler, sar n ve aç k renk gözlü ki iler, çocuklar, ya l lar ve güne e duyarl l olanlar SPF 30 ve üzerinde olan güne koruyucusu kullanmal. Bu day tenli veya esmerseniz SPF 15 ve üzerinde olan ürünleri tercih edin. I k kayna m z güne ayn zamanda mutluluk ve enerji sa l yor, fakat nlar cildimiz için çok zararl etkilere sahip olabiliyor. Güne in verdi i zararlar hemen gerçekle en ve bir anda ortaya ç kan zararlar olmad için belki de uzun vadeli olumsuz etkilerini hemen fark edemiyoruz. Güne kremleri ve losyonlar kullanmak kesinlikle güne in zararlar ndan korunma yöntemlerinin ba nda geliyor. Yaz n plajda en k mayomuz ve güne gözlü ümüzle güzel havan n tad n ç kar rken, ten rengimiz ve hassasiyetiyle uyumlu bir güne kremi kullanmak kesinlikle ana çözümlerden biri. Güne gözlükleri de güne in zararl nlar ndan, gözlerimizi korumak için birebir. Hassas bir yap n z olsun olmas n, güne e ç karken alman z gereken önlemlerden bir di eri ise, apka takmak ya da aç k renkli bir fular ya da al saçlar n z n üzerinden ba n z koruyacak ekilde ba lamak... GÜNE ÇARPMASINA D KKAT Cildiniz güne e çe itli ekillerde reaksiyon gösterebilir. Bu reaksiyonlar az veya çok h zl bir ekilde ortaya ç kabilir. Bronzla ma, cildin morötesi (ultraviyole) nlar na kar do al bir reaksiyonudur. Güne çarpmas ise, UVB'lerin bir etkisi ve güne e a r maruz kalman n sonucunda ortaya ç kar. Birinci derece yan nda, güne e maruz kalan bölgeler k zar r ve bu durum rahats zl k verir. kinci derece güne yan nda ise vücutta kabarc klar olu ur ve vücut su toplar. Ba dönmesi, ba a r lar, ate ve s cak çarpmas ndan ileri gelen susuz kalma ise olu acak di er problemler. Ayr ca uzun süre güne e maruz kalmak, cildinizin ba dokusunu etkiliyor ve erken ya lanmas na neden oluyor. Y llarla birlikte geli ebilecek cilt kanserinden ise söz etmek dahi istemiyoruz 25

28 HABERLER V ZYON B ZDEN MED REST HABERLER Compass Group PLC ye ba l olarak hizmet veren Eurest ve Eurest Services markalar m z n sa l k sektöründe verdi i tüm hizmetleri dünya markas Medirest alt nda birle tirdik. 26

29 V ZYON Sağlık sektöründe kalpten hizmetin adı artık Medirest H aziran 2013 tarihi itibariyle sa l k sektöründe tüm yiyecek, içecek ve destek hizmetlerimizi Medirest markas alt nda verece imiz yeni bir döneme ba lad k. Her zaman oldu u gibi uzman çal anlar m z ve kalpten hizmet ilkemizle, kaliteden hiçbir ekilde ödün vermeden dünya standartlar ndaki hizmetlerimizi sunmay sürdürece iz. Dünyan n en büyük yiyecek&içecek ve destek hizmetler kurulu u olan Compass Group un sadece sa l k sektörüne hizmet veren markas Medirest olarak, mü terilerimize profesyonel, sürdürülebilir ve uygun maliyetli hizmetler sunmakla kalm yor ayn zamanda bu hizmetleri tutarl ve güvenli bir ekilde sunmaya da odaklan yoruz. Sa l k sektörünün ihtiyaçlar n anlay p, uzmanl k alanlar na göre esnek, kuruma özel, dünya klasman nda hizmetler sa layabilmemiz ve bu hizmetleri sa larken Compass Group'un sektördeki rakipsiz uzmanl n, birikimini ve gücünü kullanmam z i imizdeki ba ar n n temelini olu turuyor. Yiyecek&içecek, temizlik, housekeeping, güvenlik, çama rhane, hasta ta ma, bahçe bak m, çevre düzenlemesi, kar lama, teknik bak m ve onar m gibi çoklu destek hizmetlerini en kaliteli ve maliyet dengeli ekilde sunuyoruz. Kendini sa l k sektörüne adam bir marka olarak sa l k hizmetlerimizi sürekli iyile tirerek sektöre öncülük ediyoruz. 27

30 HOB PARASAILING 28

31 HOB Adrenalin, deniz ve yükseliş: Parasailing Bir sürat motorunun vincine ba lanm ve havaya kar direnç gösteren bir para ütün h zla havalanmas yla yap lan parasailing, genellikle yaz aylar nda tatil yörelerinde adrenalin tutkunlar n n en çok ilgi gösterdi i e lenceli su sporu aktivitelerinin ba nda geliyor. Yaz aylar n n en gözde su sporu aktivitelerinden parasailing, parascending ya da e lence ça r m yapan parakiting olarak da biliniyor. Adrenalin tutkunlar n n ayaklar n yerden kesen parasailing, özel tasarlanm havaya kar dirençli para ütün bir araç taraf ndan h zla çekilmesi esas na dayan yor. Parasailing, karada ya da suda bir arazi arac, kamyon veya sürat motoru vas tas yla yap labiliyor. Denizde yap lan parasailingde, güçlü motora sahip bir tekneyle çekilen para ütlere iki veya üç ki i binerek de bu aktiviteyi yapabiliyor, böylece e lence katsay s art yor. Parasailing için gereken ekipman, bir ko um ve çekme halat, tekne, vinç, para üt, arazi arac ve pilot olarak s ralanabilir. Bu aktivite asl nda bir spor de il, bilgi ve beceri de gerektirmiyor. Burada amaç, yamaç para ütü gibi e lenceli bir yolculu a kanat açmak. Ancak yükseklik korkusu olan ve yüzme bilmeyenlerin denemesi de önerilmiyor. Bu aktiviteyi yapmak için, havan n aç k ve rüzgârs z olmas gerekti ini söylememize gerek yok! KARADA PARASAILING Deniz, okyanus, göl derken art k karada da yap labilen parasailing, Avrupa da bir yar ma sporu olarak kabul görüyor. Karada yap lan parasailing, dört çeker bir arac n arkas nda, en yüksek noktaya kadar ç k larak yap labilen bir aktivite olarak tan mlanabilir. 80 li y llardan önce geli tirilen parasailing, o günden bugüne çok popüler hale geldi. lk uluslararas parasailing yar mas 80 lerin ortalar nda düzenlendi ve yar malar nefes kesmeye bugün de devam ediyor. 29

32 GEZ TALYA İtalya nın güneyine uzandık 30

33 GEZ Amalfi, ba ehri Napoli olan Campania Bölgesi nin bat k y lar diye adland r lan talya n n güneybat s nda bir sahil eridi. Sorrento ile Salerno aras ndaki yakla k 50 kilometrelik k y eridinde uzanan dik yamaçlar, begonvilleri ve turkuaz rengi deniziyle bilinen kasabalardan en çok ra bet görenleri s ras yla Positano, Praiano ve Amalfi, bir de tam kar lar nda duran Capri Adas 31

34 GEZ TALYA Praiano Capri 32 Y üre inizi b rakarak evinize dönmeyi kabul edece iniz bir tatil özlemi içindeyseniz, Napoli'nin güneydo usunda, Salerno Körfezi ne aç lan rotam zda yer alan Positano, Praiano, Amalfi k y lar tam size göre. Bu üç tatil beldesinin ortak özelli i denize dik uzanan kayal klar n üzerinde konu lanm olmalar. Ama bu özellikleri, kumsallar n n ve irili ufakl plajlar n n bulunmas na engel olu turmuyor. Baz plajlara ise sadece tekneyle ula labiliyor. Positano, kartpostallara lay k, sezonda a rlad turist say s yla kalabal k bir küçük kasaba. A r kalabal ktan ho lanmayanlarsa sonbahar aylar n tercih etmeli. Aday ünlü yapan 20. yüzy l ba lar ndan itibaren tatillerini geçirmek için buray tercih eden John Steinbeck, Pablo Picasso ve Elizabeth Taylor gibi sanatç ve yazarlar... Hatta ünlü Rus balet Rudolf Nureyev, ömrünün son günlerini burada geçirmi. Praiano, Salerno nun küçük bir ehri ve Positano ile Amalfi ye 20 er dakikal k e it uzakl kta yer al yor. ehrin ad Latincede "aç k deniz" anlam na geliyor. Denize uzanan yamaçlar, kayal klarla bütünle mi evleri ve l man iklimiyle Praiano, aç k denize bak p uzun uzun hayaller kurmak isteyenleri bekliyor. D K YAMAÇLAR, ÜRKÜTÜCÜ YOLLAR Bir sonraki dura m z olan ve tepelere do ru uzanan rengarenk evleriyle dikkat çeken Amalfi nin limonlar da dünyaca ünlü. Bu nedenle buras Limonçello nun en çok üretildi i yer ayn zamanda. Amalfi, Matt Damon, Gwyneth Paltrow, ve Jude Law un birlikte rol ald klar 1999 yap m Yetenekli Bay Ripley (The Talented Mr. Ripley) filminin de do al platosu olmas yla biliniyor. Napoli den ya da Sorrento dan feribotla yar m saatte ula abilece iniz Capri, zengin ve görmekten ziyade görülmek isteyen jet sosyeteye hitap eden bir ada. Yüzy llard r Romal lar n tercih etti i bir Siren adas olan Capri de bir büyük bir de küçük plaj yer al yor. Yaz aylar nda bu plajlarda güne lenecek bir yer bulmaksa oldukça zor. Adan n k vr la k vr la t rmanan, iki arac n zor geçti i dar yollar ndan tepeye t rman nca kar n za Louis Vuitton, Gucci, Burberry gibi lüks ma azalarla çevrelenmi kasaba ç k yor. Kasaban n tam merkezinde yer alan Belediye Meydan nda kokteylinizi yudumlayabilece iniz k kafelerde oturup, gelen geçen ünlüleri gözetleyebilirsiniz. Aday yazar William Somerset Maugham n 1935 te kaleme ald Lotus Eater adl öyküden de biliyoruz. Öykünün kahraman Bostonlu bankac, tatil için Capri yi seçer. Hatta adadan o kadar etkilenir ki sakin ve çulsuz bir ya am için Londra daki banka müdürlü ü görevinden bile vazgeçer.

35 GEZ Positano NASIL G D L R? Uçakla Napoli ye gidilir. Napoli den trenle Sorrento ya ve ard ndan SITA denilen otobüsle Positano ya geçeceksiniz. Biz, Sorrento dan üstü aç k bir otomobil kiralaman z, virajl yollardan geçerken sa taraf n zdaki uçurumdan tek gözle denizi izleyerek gezmenizi öneriyoruz. NE ZAMAN G D L R? Yaz n çok kalabal k olan bu destinasyonlara, sakinlik ve l man iklim aray ndaysan z ilkbahar ve sonbahar aylar nda gitmenizi öneriyoruz. 33

36 NOVASYON TENEFFÜS çocukların 34

37 NOVASYON ve velilerin hizmetinde Sofra- Compass Group Türkiye, çocuklar n ve gençlerin sa l kl beslenmesine yönelik yeni bir anlay getirmek üzere geli tirdi i Teneffüs markas n hizmet verdi i e itim kurumlar ile bulu turdu. Y üksek enerjiye sahip ilkö retim ya grubundaki ö renciler için teneffüs, istedikleri gibi vakit geçirebilecekleri, ihtiyaçlar n giderebilecekleri de erli bir zaman dilimi. Sofra- Compass Group Türkiye, bu amaca sad k kalarak teneffüs sürelerini e lenceli ve enerjik k lmak, sa l kl ve h zl hizmet vermek amac yla Teneffüs markas n yaratt. Küçük ve genç ya taki kullan c lara hitap edecek olan konsept, ö rencilere ders ve ö le aralar nda sa l kl bir ekilde beslenebilecekleri ve iyi vakit geçirebilecekleri ortamlar yaratmay, ayn zamanda bu mekanlarda e itimin süreklili ini sa lamay amaçl yor. Teneffüs konseptinde ö renciler al veri lerini nakit para yerine kendilerine tan mlanan kart ile yapabiliyor. Bu sistem sayesinde al veri verilerine ula abilen veliler, çocuklar n n tüketim al kanl klar yla ilgili bilgi sahibi olabiliyor. Bunun da ötesinde ö rencilerin kulland al veri kartlar na müdahale edebilen veliler, çocu unun sat n almas n istemedi i ürünleri karta tan mlat yor ve sistem, o ürünlerin al nmas n engelliyor. 35

38 SOFRA NIN USTALARI KAM L ADIGÜZEL İyi ki bu mesleği seçmişim Çorba çok önemli, ba lang çta iyi bir izlenim b rak yorsan z, arkas geliyor diyen Dr. Oetker projemizin a ç ba s Kamil Ad güzel e göre iyi yemek yapmak için eller yetmiyor, i e gönülle yakla mak laz m. Yaparken de i e gönlünüzü vermeniz gerekiyor. Aslen Bolulu olan Kamil Ad güzel, erken ya ta para kazanmaya mecbur kald için okulu orta ikiden terk etmi E5 Yolu üzerindeki tesislerde bula kç l k yaparak a ç l k mesle ine ad m atm. lk ba larda 24 saat çal p 24 saat dinleniyormu. Bu tabii ki 13 ya nda bir çocuk için hayli me akkatli bir süreç olmu. u anda sekiz saat çal t n belirten Kamil Ad güzel, e ine ve iki çocu una yeteri kadar zaman ay rabildi i için mutlu. Bolu nun Yeniça a ilçesine yak n bir köyde do an Ad güzel, mesle ine Bodrum, Marmaris, Çe me gibi yazl k yörelerde büyük otel ve tatil köylerinde devam etmi. Ad güzel in toplu yemek sektörüne geçi i ise Sofra Grup ile tan mas yla olmu y l n n ubat ay nda Sofra da çal maya ba layan Ad güzel, yi ki bu mesle i seçmi im diyor. Sofra yla yollar 26 ya ndayken kesi en Ad güzel, o dönem Sofra n n en genç a ç ba s. Coca Cola da a ç ba l kla ba layan Sofra Grup serüvenine u anda Torbal daki Dr. Oetker de devam ediyor. Kamil Ad güzel, toplu yemek sektöründe çal makla otelde çal mak aras ndaki fark ise öyle aç kl yor: Asl nda büyük fark yok. Her ikisinde de neticede yemek yap yorsunuz. Otelde bir eyi kaç r rsan z telafisi var, çünkü mü terinin geri dönü ü yok ama toplu yemekte en büyük s k nt, 365 gün buradas n z ve her gün ayn performans sergilemek zorundas n z. Özel hayat n z i inize asla yans tmamal s n z. Yans d an a a do ru gidersiniz. Dr. Oetker de 11 ki ilik bir ekip olduklar n belirten Ad güzel, Sofra gibi kurumsal bir firmada çal maktan çok memnun. Ad güzel, gerek ücret skalas, gerek çal ma saatleri aç s ndan toplu yemek sektörünün bir numaras ve rakipsiz olduklar n belirtiyor. Çorba çok önemli, ba lang çta iyi bir izlenim b rak yorsan z, arkas geliyor diyen Ad güzel e göre iyi yemek yapmak için eller yetmiyor, i e gönlümüzü de vermemiz laz m. Halen Eski ehir Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü 2. s n f ö rencisi oldu unu belirten ve Sofra sayesinde aile hayat n n düzene girdi ini, ortaokulda ara verdi i e itime de kredili sistemle d ar dan devam etme imkân buldu unu belirten Kamil Ad güzel in bu mesle i seçmek isteyenlere önerileri ise öyle: Me akkatli bir meslek ama artlar eskisi kadar a r de il. Yemek yapmaktan zevk alanlara tavsiye ederim. 36

39 SOFRA NIN USTALARI KU KONMAZ ÇORBASI (8 ki ilik) Malzemeler: 80 g ku konmaz, 40 g krema, 75 g un, 6 g karabiber, 1 / 10 ba dereotu, 70 g s v ya, ¼ kuru so an, 1 di orta boy sar msak Haz rlan : Ocakta s nan ya da sar msak, so an sarart l r, un ilave edilir. 5 dakika kadar kavrulur, ku konmaz parçalar ve karabiber ilave edilir. Suyu konur. Suya krema, ku konmaz n kalan ve dereotu ilave edilerek servis yap l r. KE KEK YATA INDA EK ER K SOSLU BONF LE (8 ki ilik) Malzemeler: 400 g bu day, 50 g tereya, 800 g et, 10 g tuz, 5 g karabiber, 100 g erik kurusu, 6 g s v ya, 1 adet orta boy kuru so an, 2 di orta boy sar msak, 50 g dolmal k f st k, 50 g mantar Haz rlan : Bu day bir gün önceden slat l r, sabah suyu de i tirilerek oca a konur, kaynamaya b rak l r. Aroma vermek için biraz et, suyun içine kat larak dövme eklinde kar t r larak en az 4 saat pi irilir. K rm z toz biber ve tereya sosu yap l r. Etler zgarada pi irilir, sotelik do ran r. So an, sar msak, erik, mantar ve krema ile lezzetlendirilerek ke ke in üzerinde servis edilir. MONIER SOSLU BÖRÜLCE (8 ki ilik) Malzemeler: 700 g börülce, 30 g tereya, 50 g zeytinya, 100 g limon suyu, 200 g domates, 1 / 8 ba maydanoz Haz rlan : Börülce ha lan r, tereya, limon ve maydanozla haz rlanan mönier sos ile servis yap l r. 37

Say 15 KI - 2013 LEZZET BAHARAT MEKÂN PUUR GEZ KARAHAYIT RÖPORTAJ KENT HASTANES HOB YEMEK

Say 15 KI - 2013 LEZZET BAHARAT MEKÂN PUUR GEZ KARAHAYIT RÖPORTAJ KENT HASTANES HOB YEMEK Say 15 KI - 2013 LEZZET BAHARAT MEKÂN PUUR GEZ KARAHAYIT RÖPORTAJ KENT HASTANES HOB YEMEK BA YAZI Yeni bir yıla girmenin coşkusu ile büyümemizi sürdüreceğiz 2012, Sofra Grup için oldukça ba ar l geçen

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber?

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber? BENiM OKULUM Benim ad m Mahmut. Almanya'den geliyorum. Her gün Türkçe ö reniyorum. Türkçe çok kolay. Okula bazen geç kal yorum. O zaman dolmu a biniyorum. S n fta on bir ö renci var. Be ö renci Avrupa'dan,

Detaylı

Gayrimenkulde en az 20 y l, çok ciddi f rsatlar olacak. Uygulama Birimi. Sika Türkiye dünyan n en iyi Sika irketi seçildi.

Gayrimenkulde en az 20 y l, çok ciddi f rsatlar olacak. Uygulama Birimi. Sika Türkiye dünyan n en iyi Sika irketi seçildi. Sika Türkiye dünyan n en iyi Sika irketi seçildi Uygulama Birimi 2011 y l nda yüzde 60 büyüdü Gayrimenkulde en az 20 y l, çok ciddi f rsatlar olacak Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012

Detaylı

HLM. y l yüzde 95 doluluk oran yla kapatt CAN GÜRZAP: TÜRKİYE DE TİYATRO İNŞALLAH BİTMEZ ACCRA: GANA NIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI

HLM. y l yüzde 95 doluluk oran yla kapatt CAN GÜRZAP: TÜRKİYE DE TİYATRO İNŞALLAH BİTMEZ ACCRA: GANA NIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI HOROZ HOLDİNG İN SÜRELİ YAYINIDIR. YIL 5 OCAK 2014 SAYI 17 HLM y l yüzde 95 doluluk oran yla kapatt CAN GÜRZAP: TÜRKİYE DE TİYATRO İNŞALLAH BİTMEZ ACCRA: GANA NIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI HOROZ UN YENİ LOJİSTİK

Detaylı

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR?

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? TEMMUZ 2012 TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? T ürkiye art k daha az tasarruf ediyor. Bunu hem uzmanlar vurguluyor, hem rakamlar do ruluyor. Yurtiçi tasarruf oranlar 20 y l önce yüzde 25 lerdeyken bugün

Detaylı

Türkiye yi dönü türüyoruz

Türkiye yi dönü türüyoruz Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. HAZ RAN 2013 Say : 15 Türkiye yi dönü türüyoruz Sar lar n aat: birli imiz büyüyecek Odaba Nett Makina, yeni vizyonu ile fark yarat yor Nurkan Karayel:

Detaylı

Genç. diyabetli. 14 Kas m DO RU. Psikoloji. kurtulun! Olumsuz KORUYALIM. Göbek varsa... HALKA. Lezzetli ve Sa l kl. Rehberi. Profil.

Genç. diyabetli. 14 Kas m DO RU. Psikoloji. kurtulun! Olumsuz KORUYALIM. Göbek varsa... HALKA. Lezzetli ve Sa l kl. Rehberi. Profil. SA LIKLI YA AM DERG S Y l: 14 Say : 42 KASIM 2013 Türk Diabet Cemiyeti nin yay n organ d r. Lezzetli ve Sa l kl Hem de diyabete uygun Genç diyabetli Bu ra, 10 ya nda, Tip 1 diyabetli + Psikoloji Olumsuz

Detaylı

yemek sohbetleri Cemal Hünal

yemek sohbetleri Cemal Hünal a fl a Say 20 Mart 2009 y Yaflar G da Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. yemek sohbetleri Cemal Hünal mutfaktay z Sarp Levendo lu mekan Kitchenette rehber Çocuk yaflad n ö renir söylefli Yemek kardeflli

Detaylı

Kentsel dönü ümde vatanda ma dur edilmeyecek

Kentsel dönü ümde vatanda ma dur edilmeyecek Kentsel dönü ümde vatanda ma dur edilmeyecek Van da meydana gelen deprem sonras nda Türkiye deki binalar n depreme dayan kl l yeniden tart ma konusu oldu. Olas bir depremde çok say da binan n y k labilece

Detaylı

Araban z bu. nsan n özgürlü ünün kar- s nda hiçbir güç duramaz. Ergenekon davas bir ar nma ve yüzle me vesilesi.

Araban z bu. nsan n özgürlü ünün kar- s nda hiçbir güç duramaz. Ergenekon davas bir ar nma ve yüzle me vesilesi. s04 Yar n ö rencileri rahat b rak n Yar n sabah Yüksekö renime Geçi S nav var. Ö renciler ne yap p ne yapmayacaklar n biliyor. Peki di erleri? Ba ta aileler olmak üzere oförlere, in aat i çilerine, seyyar

Detaylı

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak Nisan-May s-haziran 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 40 Dimes in İngiltere deki yükselişi Özel Dosya: Bu Bahar Siz de Yenilenin Sıcak günlerin serin dostu Limonata Dünyada Dimes tutkusu

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

Ortaklar m z Memi o lu Hafriyat sa Memi o lu. Servislerimiz Samsun Güv-Mak Makinalar. Markalar m z Motor ve hidrolik ya larda çözüm HMF Makina

Ortaklar m z Memi o lu Hafriyat sa Memi o lu. Servislerimiz Samsun Güv-Mak Makinalar. Markalar m z Motor ve hidrolik ya larda çözüm HMF Makina Ç NDEK LER Haberler Endüstriyel Ürünler Grubu na yeni bayi 6 Ortaklar m z Memi o lu Hafriyat sa Memi o lu 8 Gündem Logist Eurasia Fuar ve Uluslararas Makinalar Kongresi 10/11 Gündem Hyundai Makinalar Türkiye

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

ABC KOLEJİ REVİRİ SAĞLIK BÜLTENİ NO: 4

ABC KOLEJİ REVİRİ SAĞLIK BÜLTENİ NO: 4 ABC KOLEJİ REVİRİ SAĞLIK BÜLTENİ NO: 4 HAZIRLAYAN Aynur DİKKAŞ Hemşire Ç NDEK LER 1. Çocukluk Ça nda Diyabet ( eker hastal ) 2. Çocuklarda Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon) 3. Yaz Tatilinde Ö rencilerimize

Detaylı

Ekim-Kas m-aral k 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 42. Çocuğunuz ve Sizin İçin. Sonbaharda. Beslenme ve.

Ekim-Kas m-aral k 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 42. Çocuğunuz ve Sizin İçin. Sonbaharda. Beslenme ve. Ekim-Kas m-aral k 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 42 Çocuğunuz ve Sizin İçin Sonbaharda Beslenme ve Sa l k Tüyolar Türkiye nin En Yenilikçi Markas Dimes e Ambalaj Sanayicileri Derne i

Detaylı

Türkiye İMSAD ın Değişimi Kentsel Dönüşümü Etkiliyor

Türkiye İMSAD ın Değişimi Kentsel Dönüşümü Etkiliyor Türkiye n aat Malzemesi Sanayicileri Derne i/association of Turkish Construction Material Producers Ekim 2013 Say 15 Türkiye İMSAD ın Değişimi Kentsel Dönüşümü Etkiliyor 2 BAŞKAN IN MESAJI DÜNDAR YET

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

at m z MART 2009 - SAYI18 DEKORASYONDA SON TRENDLER EKOLOJ K MOB LYALAR HALDUN DORMEN LE SÖYLEfi

at m z MART 2009 - SAYI18 DEKORASYONDA SON TRENDLER EKOLOJ K MOB LYALAR HALDUN DORMEN LE SÖYLEfi at m z MART 2009 - SAYI18 DEKORASYONDA SON TRENDLER EKOLOJ K MOB LYALAR HALDUN DORMEN LE SÖYLEfi ÖNSÖZ- Ç NDEK LER Her yeni günle beraber hayat m z yenilemek ve geliflmek odakl kurguluyoruz; bazen bilerek

Detaylı

Batman daki temaslar kapsam nda

Batman daki temaslar kapsam nda ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2012 1 e k ÇALI KAN Dünya ekonomisindeki krize asimetrik yakla mal y z. 2 de Bat dan gelip do u ya yat r m yapana te vik Kalk nma Bakan Cevdet Y lmaz, Bat dan gelip Do u

Detaylı

,)W ve CP, özel say s!&2/20%,$7(; 2'$1,1.$/%Ā Ā67$1%8/ ;,661

,)W ve CP, özel say s!&2/20%,$7(; 2'$1,1.$/%Ā Ā67$1%8/ ;,661 218 W ve CP özel say s M Doğayla Kucaklaş. Pamuğu Seç. www.cottonusaturkey.com hedef içindekiler SAH B stanbul Tekstil ve Konfeksiyon hracatç Birlikleri ad na Selçuk GÖKART 6 KISA KISA 16 A A Hikmet TANRIVERD,

Detaylı

Yerli üretimi devlet de benimsemeli

Yerli üretimi devlet de benimsemeli ORGAN ZE SANAY GAZETES EK M 2010 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Prodüksiyon :

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

Türk sanayisi belirsizli e ra men büyüdü

Türk sanayisi belirsizli e ra men büyüdü ORGAN ZE SANAY GAZETES OCAK 2012 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Editör Selin

Detaylı

Ç NDEK LER 2 EYLÜL/EK M. RÖPORTAJ 42 Kaliteli yay nc l k örne i: Makro FM HABERLER 6-25

Ç NDEK LER 2 EYLÜL/EK M. RÖPORTAJ 42 Kaliteli yay nc l k örne i: Makro FM HABERLER 6-25 Ç NDEK LER HABERLER 6-25 Makromarket ten Konya ya dev yat r m Makromarket çocuk flenli i bafllad Makromarket ten bir ilk daha: Hipodrom da Makromarket çad r ma aza Makromarket te Oktay Usta ile yemek yar

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki meydan projesini engelleyip onun yerine birilerine peşkeş çekmek istiyorlar.

Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki meydan projesini engelleyip onun yerine birilerine peşkeş çekmek istiyorlar. ÇAYYOLUHABER www.cayyolu.com.tr OCAK/2010 YIL:1 SAYI:1 Ankaralılar Caddesi Gordion AVM 3. Kat Çayyolu / ANKARA Tel: 0312 236 74 10 Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki

Detaylı