İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kurulları ve Staj Değerlendirme Anketlerine Ait Analiz Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ. 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kurulları ve Staj Değerlendirme Anketlerine Ait Analiz Raporu"

Transkript

1 İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kurulları ve Staj Değerlendirme Anketlerine Ait Analiz Raporu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi eğitim ve öğretim sisteminde kademeli olarak yapılan revizyonlar sonrasında, tıp eğitiminin preklinik dönemi olan ilk üç yılı, yatay ve dikey entegrasyona dayalı ders kurulu sistemi ile yeniden yapılandırılmıştır. Dördüncü yıl temel olarak uzun dönemli klinik stajlar ve 5. yıl kısa süreli stajlar şeklinde planlanarak, bu yıllarda hastaya yaklaşım, analiz, öğrenilmiş olan temel bilgilerin klinik uygulamaları ile özümsenmesi, problem çözebilme ve sentez oluşturabilme yetilerinin geliştirilmesi öngörülmüştür. Altıncı yıl, intörnlük dönemi tüm tıp fakültelerinde olduğu gibi (bazı yeni stajlar eklenerek) pratik ağırlıklı olarak devam etmektedir. Tüm tıp eğitimlerini bu yeni eğitim ve öğretim sistemi ile alan öğrencilerimiz şu anda 5. yıllarını bitirmekte ve intörnlük dönemine adım atmak üzeredirler. Yapılan revizyonların değerlendirilmesi amacına yönelik olarak tüm paydaşların görüş ve önerilerinin alındığı birçok toplantı yapılmıştır. Ayrıca bu süreçte fakültemizin bazı bölümlerinde düzenli olarak farklı formatlarda öğrenci geri bildirimi alınmakta ve değerlendirilmekteydi. Bu geri bildirimlerin sistematik ve standart olması amacıyla akademik yılı başında Staj ve Ders Kurulları Değerlendirme Anketleri hazırlanarak uygulanmaya başlandı. Böylece özellikle 5 yıl sonunda gelinmiş olunan noktada öğrencilerin görüşleri ve yorumları alınıp, yapılabilecek revizyonlar tartışmaya açıldı. Anket değerlendirme kurulu olarak Mart-Nisan 2013 de güz yarıyılı ve bitmiş olan diğer stajlara ait anketleri nicel ve nitel (açık uçlu) veriler doğrultusunda değerlendirme fırsatını bulduk. Anketlerin yıllara göre değerlendirilmesine karar verdik. Özellikle önemli noktaların öğrenciler tarafından belirtildiği ders kurulları ve/veya stajları da ayrıca ele aldık. Değerlendirilen ders kurulu ve stajlar: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3 ders kurulları ve 4. & 5. yıl stajları (Tablo 1). Henüz tamamlanmamış olan ders kurulları akademik yıl sonunda ayrıca incelenecektir. Sorulara verilen cevaplar değerlendirilirken Beşli Likert Ölçeğinde yer alan: 5. Kesinlikle katılıyorum ve 4. Katılıyorum olumlu görüş: 2. Katılmıyorum ve 1. Kesinlikle katılmıyorum olumsuz görüş olarak ele alındı. 3. Kararsızım ise nitel verilere bakılarak ayrıca değerlendirildi. 25 Nisan 2013; Sayfa 1/10

2 Tablo 1 Anket sonuçları incelenen Ders kurulu ve Stajların isimleri Ders Kurulları 4. Yıl Stajları 5. Yıl Stajları 1.1: Tıp Bilimlerine Giriş İç Hastalıkları Ortopedi ve Travmatoloji 1.2: Hücre Doku ve Organ Sistemleri I Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Psikiyatri 2.1: Lokomotor Sistem Kadın Hastalıkları ve Doğum Nöroşirurji 2.2: Kalp ve Damar Sistemi Genel Cerrahi Fiziksel Tedavi ve R. 2.3: Solunum Sistemi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Nöroloji 3.1: Sinir Sistemi ve Duyu Üroloji Göz Hastalıkları 3.2: Genitoüriner Sistem Radyoloji Kulak Burun ve Boğaz 3.3: Topografik Anatomi - Biyoistatistik Deontoloji Birinci Eğitim Yılı Değerlendirmesi Göğüs Hastalıkları Kalp Damar Cerrahisi 6. Yıl Stajları Göğüs Cerrahisi Acil Tıp Çocuk Cerrahisi Radyasyon Onkolojisi Plastik Cerrahi Nükleer Tıp Kardiyoloji Enfeksiyon Hastalıkları Adli Tıp Dermatoloji Halk Sağlığı Güçlü bir lise eğitimi ve zorlu sınavlar sonrası donanımlı bir şekilde tıp eğitimine başlayan öğrencilerin ilk ders kurullarında öğrenmeleri gerekenlerin temel konular olduğu bilincine vakıf oldukları bilinmekteydi. Bu durumun öngörüsüyle oluşturulan 1.1 ve 1.2 ders kurullarının öğrencilerin beklentilerini karşıladığı görülmektedir ve bu durum öğrencilerimiz tarafından Tıpla tanışma bir nebze olsun sağlandı! ifadesiyle yorumlandırılmıştır. Amaç ve hedeflerin açıklanma oranı İngilizce Program da (İNGPROG) Ders Kurulu 1.1 için % 14 ve 1.2 için de % 5 gibi düşük bir oran gösterirken, Türkçe Program da (TURPROG) % 40 ve % 35 olduğu görülmüştür. Her ders kurulunun başlangıcında o kurulun amaç - hedef, geçme-kalma kriterleri ve sınav sistemi hakkında bilgi veren bir GİRİŞ dersinin gerekliliği anlaşılmıştır. Her iki grupta da ilan edilen ders programına uyulduğu ve öğretim üyeleri ile ilgili bir iletişim sorunu yaşanmadığı, öğretim üyelerine ders dışında ulaşabilmenin mümkün olduğu belirtilmiş. TURPROG da bazı derslerde aynı konuyu anlatmak için iki amfiye farklı iki öğretim üyesinin geldiği belirtilmiştir. İNGPROG da dersliklerin fiziki şartları, öğretim üyelerinin seslerinin arka sıralardan duyulmaması dışında bir sorun belirtilmezken, TURPROG da amfilerin altyapısında (öz. ses düzeni, aydınlatma ve ısıtmada) sorun olduğu belirtilmiştir. Ön plana çıkan bir nokta da Meliha Terzioğlu amfisindeki projeksiyon cihazının yetersiz olduğudur. TURPROG da 25 Nisan 2013; Sayfa 2/10

3 amfilerin fiziksel altyapısı ile ilgili yakınmalar ilk üç yıl boyunca düzenli olarak tüm ders kurullarında belirtilmektedir. Özellikle Ekrem Kadri Unat (EKU) amfisinde belirgin bir ısıtma ve aydınlatma sorunu olduğu aşikardır. Amfinin tavanında bulunan floresanlar açıldıklarında çok ses oluşturduklarından kapalı tutulmakta ve yan tarafa yerleştirilmiş olan floresanlar da yeterli aydınlatmayı sağlamamaktadır. İki yılını bu amfide geçiren öğrenciler için bu nokta çözüm bekleyen önemli bir sorundur. Eğitim materyallerinin geliştirilmesi önerilmiştir. Ders notlarına ulaşmakta güçlük çekildiği anlaşılmıştır. Bioistatistik dersinin tıp için öneminin tekrar vurgulanması gerekmektedir. Bu ders kurulunda uygulanan kurul sınavlarının, daha önceki yıllarda sorulmuş soruların bazı derslerde tekrar tekrar kullanılması nedeniyle tam anlamıyla ölçme değeri taşımadığı, soruların mutlaka güncellenmesi gerekliliği belirtilmiştir. İkinci Eğitim Yılı Değerlendirmesi İkinci yıl bir bütün olarak değerlendirildiğinde sistem temelli ders kurullarına geçilmesi ile beraber, yeni yapılandırılan eğitim sisteminde ders kurullarında klinik derslerin de bulunması nedeniyle bir ani geçiş dönemi yaşadıkları anlaşılmıştır. İkinci yılın lokomotor sistem (2.1) gibi göreceli olarak zor bir ders kurulu ile başlaması da bu geçişi güçleştirmiştir. Amaç ve hedeflerin açıklanması kurullar arasında farklılıklar göstermekle beraber yeterli orana ulaşamamıştır. Entegrasyonun ve programın olumlu bulunduğu, ancak bazı anabilim dallarının yaklaşımı nedeniyle öğretim üyeleri ile sorunlar yaşandığı belirtilmiştir. Ders programında sık değişiklik yapılması, öğretim üyelerinin derse geç gelmesi, teneffüse vakit kalmaması, telafi derslerinin sıklığı veya yapılamaması göze çarpan olumsuzluklardır. Buna ek olarak ders kurullarında yer alan bazı klinik anabilim dallarının derslere gelmediği ön plana çıkmıştır. Teorik programa uymada sorun olduğu anlaşılmıştır. İNGROG ve TURPROG arasında ders kurullarına verilen ortalama not kurullar arasında farklılıklar göstermek ile beraber İNGPROG da daha yüksek olarak belirtilmiştir (2.1 İNGPROG: 7.00; TURPROG 4.93). Bu farkın temel sebebi: İNGPROG da öğrenci sayısının azlığı pratik derslerden yüksek verim alabilmelerini sağlarken, TURPROG da pratik gruplarında öğrenci sayısının çok fazla olması nedeniyle gerek pratik mekanları gerekse materyaller yetersiz kalmakta ve yeterli verim alınamamaktadır. Bu durum uygulama ağrılıklı ders kurullarının tümünde bir sorun olarak göze çarpmıştır. 25 Nisan 2013; Sayfa 3/10

4 Ders kurullarının yapısı incelendiğinde 2.2 de 22 saat Kardiyoloji dersi bulunduğu ve bu sayının fizyoloji dersi ile eşit olduğu, 2.3 de de 16 saat Göğüs Hastalıkları dersi bulunduğu belirlenmiştir. Klinik derslerin yoğunluğu ve çeşitliliği ders kurullarının güçlü bir yönü olmakla beraber öğrenci seviyesinin üzerinde anlatıldığında konunun tam olarak anlaşılamadığı vurgulanmıştır. Öğrenciler bu konuya çok önem vermektedirler. Ders kurulunda az sayıda (1-5) dersi bulunan bir anabilim dalı derse gelmediğinde veya dersi seviyelerinin üstünde 4. veya 5. Yılın slaytları ile anlattığında bu nokta öğrencilerin gözünden kaçmamakta ve hemen not edilmektedir. Burada tekrar vurgulanması gereken konu öğrencilerin aslında mevcut programı ne kadar benimsedikleri ve sahiplendikleridir. Aynı konuyu başka derslerde de görerek bilgiler oturuyor. cümlesi ile ders kurulu içerisinde tekrarlar olduğunun farkında olduğunu, fakat bu sistemin de pozitif getirileri bulunduğunu veciz bir şekilde dile getiriyor. Nadir olarak çok fazla tekrar olduğundan şikayet ediliyor. Her iki programda da öğrenciler öğretim üyelerine ders dışında ulaşılabilir olduğu konusunda > % 55 oranında görüş bildirmişlerdir. Kararsız bir % 25 oranında grup olmakla beraber, olumsuz olan grup yaklaşık % 10 seviyesinde kalmaktadır. Akademik eğitim kadrosunun ulaşılabilir olması pozitif bir yön olarak algılandı. Her ne kadar fakültemiz içerisinde öğretim üyelerinin ulaşılabilir olmadığı konusunda bir yargı mevcut ise de bu nokta öğrenciler tarafından tam olarak bu şekilde algılanmamıştır. Özellikle bazı ders kurullarında bu oranların değiştiği görülmüştür. Klinik stajlar seviyesinde ise aynı soru sorulmadığından bir fikir edinilememiştir. 2.1 ders kurulunda İNGPROG ve TURPROG arasında uygulanan farklı metodolojiler nedeniyle sözlü sınava yaklaşımda ve sınavın objektifliğinde memnuniyetsizlik olduğu belirlendi. Ders kurulu bitiminde uygulanan sınavın objektif olduğunu düşünüyorum. şeklinde sorulmuş olan önemli 16. Soruya İNGPROG % 67 olumlu yaklaşırken bu oran TURPROG da % 25 e gerilemektedir. Bunun sebebi: İNGPROG da bu ders kurulunda ders veren tüm öğretim üyelerinin her öğrenciyi sınava tabi tuttuğu bir sözlü sınav uygulaması yapılmakta iken, TURPROG da öğrencilerin ve dersi veren öğretim üyesi sayısının fazlalığı nedeniyle bu uygulama yapılamamaktadır. TURPROG da öğrenciler sadece bir veya iki öğretim üyesinden sınava girmekte, dolayısıyla sınavı uygulayan öğretim üyelerinin yaklaşım farklılıkları sınavın objektifliğini ve buna bağlı olarak da öğrenci memnuniyetini düşürmektedir. Öğrenciler, ders kurulu sisteminde baraj olmadığının ve bazı dersleri elediklerinin farkında olduklarından, sözlü sınav sisteminin varlığı doğru uygulandığında bir avantaja dönüşebilir. Sözlü sınav sistemine genel olarak bir itiraz olmadığı, ders kurulu sistemi 25 Nisan 2013; Sayfa 4/10

5 içerisinde disiplinli çalışma için gerekli bir eğitim metodolojisi olduğu bir öğrencimizin şu ifadesi ile pekişmektedir: Sözlüler güzel, çünkü çok çalışıyoruz ve öğreniyoruz. Ders kurulunda aldığım eğitim beni hekimlik mesleğine hazırlamakta yeterliydi. şeklinde hazırlanmış olan 21. soru ders kurulları seviyesinde hekimlik yönünde beklentisi yüksek olan öğrencilerimiz tarafından farklı bir şekilde anlaşılmış ve tüm ders kurullarında genellikle olumsuz olarak yorumlanmıştır. Fakat bu soruya olumlu cevap 4. ve 5. yıllarda belirgin olarak yükselmiş ve 6. yıl Acil Tıp stajında da stajın özü gereği doğal olarak üst seviyeye ulaşmıştır. Hekimlik mesleğine hazırlanmayı hasta odaklı pratik uygulama olarak değerlendiren öğrencilerin ders kurulları içerisinde erken dönemde hasta ile karşılaşması anlamlı olabilir. Üçüncü Eğitim Yılı Değerlendirmesi Üçüncü yıl aslında 2. yılın devamı olmakla beraber, hasta başı pratiklerinin başlaması ile ayrı bir özellik kazanmaktadır. Bu yıl 3.1 Sinir Sistemi ve Duyu Organları isimli uzun (160 teorik 42 pratik saat) bir ders kurulu ile başlamaktadır. Bu yıldaki tüm ders kurullarında amaç ve hedeflerin açıklanma oranın ortalama % 30 oranında kaldığı görülmüştür. Öğrenciler ders kurullarına oldukça düşük notlar vermişler ( ). Yükselen beklentiler doğrultusunda ders kurullarını ve içeriklerine daha eleştirel ve bilinçli yaklaşılmıştır. İlk önce vurgulanması gereken bir nokta, sınav sisteminde 50 soruluk finalin adaletsiz bir sınav sistemi ortaya çıkardığıdır. Bu önemli bir konudur ve sınav ölçme değerlendirme güvenirliği açısından doğru olmadığı belirtilmelidir. 160 ve 142 saat teorik ders olan 3.1 ve 3.2 ders kurullarında 50 soru sorulduğunda doğal olarak bilgi ölçme güvenirliği tartışmalı bir konuma gelebilir. Diğer öne çıkan bir nokta da TURPROG da bir kısım derslerin slaytlarının İngilizce hazırlanmış olduğu ve bu konunun bir grup öğrenci tarafından olumsuz olarak karşılandığıdır. Ders kurulu başkanlarının ellerine geçen anketleri bu doğrultuda değerlendirerek gerekli tedbirleri almaları önerilir. Öğrenciler refleks olarak ders kurulları için kendilerine verilen anketlerde, eğitimi bir bütün olarak algıladıklarını gösterecek şekilde hasta başı klinik pratikleri hakkındaki görüşlerini de bildirmektedirler. Bu önemli bir konudur, çünkü öğrenci kendine sunulan tüm imkanları olabilecek en iyi şekilde değerlendirmek istemektedir. Bu doğrultuda hasta başı pratiklerden iyi planlandığı takdirde ve gerekli ilgi gösterildiğinde yararlandıklarını belirtmişlerdir. Genel Cerrahi pratiklerinin amfi dersi olarak yapılması yerine pratik eklenmesini önermişlerdir. 25 Nisan 2013; Sayfa 5/10

6 3.3 ders kurulunda bulunan aile hekimliği derslerini tam olarak algılayamamış olabilecekleri düşünüldü. Bu ders kurulu veya bu yıl için bu derslerin uygunluğu tekrar değerlendirilmelidir. İkinci yılda olduğu gibi bazı ders kurullarında öğretim üyelerinin derse gelmediğinden, anatomi pratiklerinin kalabalık olmasından, eğitim materyalinin arttırılması, güncellenmesi, çeşitlendirilmesi ve yeni teknolojilerin kullanılmasının gerekliliğinden bahsetmişlerdir. Ders kurulunda konu ile çok da ilgili olmayan dersler bulunduğunu, klinik derslerin kendi seviyelerinde ve anlaşılabilir olmadığını tekrar belirtmişlerdir. Üçüncü soru olan Ders kurulu süresince önceden ilan edilen teorik ders programına uyuldu. sorusunu ders kurullarına göre incelediğimizde 3.2 ders kurulunda İNGPROG için % 40, TURPROG için de % 29 olumlu olduğu görülmektedir. Öğrencilerin bu konuya özellikle önem verdikleri ve derslerde olabilecek aksamaları tolere etmedikleri anlaşılmaktadır. Aynı ders yılı içerisinde bu soruyu olumlayanların oranı 3.1 için İNGPROG da %53, TURPROG da % 55 ve 3.3 için ise İNGPROG % 85 ve TURPROG da % 70 dir. Bu husus ders kurullarının yapısı şekillendirilirken göz önüne alınması gereken önemli bir noktadır. Teorik derslerde en az aksamanın olduğu belirtilen 3.3 ders kurulu 5 anabilim dalından oluşurken, 3.1 ve 3.2 ders kurulları klinik derslerin eklenmesi nedeniyle daha karmaşık bir yapıdadır ve yönetilmesi zor olmuştur. Bir kez daha belirtilmesi gereken bir konu, ders kurullarında teorik derslerin aslında öğrencilerin belirttiği oranda aksamadığı, fakat öğrencilerin eksik olan dersler konusuna çok önem verdiğidir. Özellikle de klinik derslerdeki aksamaları ön plana çıkarmaktadırlar. Dördüncü Eğitim Yılı Değerlendirmesi Preklinik ve ders kurulları döneminden sonra büyük bir heves ile 4. yıla başlayan öğrenciler teorik dersler ile beraber eş zamanlı ve aktif olarak hasta başı pratikleri de yapmaya başladıklarının bilincindedirler. Bu yılın meslekleri için önemli bir aşama olduğunu fark ettiklerini anketlere yansıtmışlar. Cerrahpaşa da ilk kez bir öğretim üyesinin öğrencisi olma kavramı ile karşılaşan öğrenciler, kendileri ile pratiklerde ilgilenen ve daha az ilgilenen anabilim dallarını, öğretim üyelerini açık sözlü bir şekilde belirtmişlerdir. Öğretim Üyesi Temelli Eğitim Sistemi dezavantajları ve avantajları ile öğrencilerin eğitim hayatının merkezini oluşturmuştur. Bu gerçeğin bir sonucu olarak da en çok yakınılan konu bazı anabilim dallarında öğretim üyelerinin arasındaki ilgi farklılıkları ve hasta başı pratiklerinin azlığı olarak belirlenmiştir. Tam tersi olarak da ilgili öğretim üyeleri ve bölümler de anketlerde olumlu örnekler olarak yer almış. 25 Nisan 2013; Sayfa 6/10

7 Anketlerin değerlendirmesinde İNGPROG ve TURPROG arasında nicel veriler ortak olarak sunulup, nitel verilerin hangi programa ait olduğu belirtilmiştir. İki grup arasında stajlara yaklaşım açısından belirgin bir fark tesbit edilememiştir, çünkü ilk üç yılda ders kurulu pratiklerinde İNGPROG ile TURPROG öğrenci sayıları arasındaki belirgin sayısal farklılık, staj döneminde kısmen de olsa ortadan kalkmaktadır. Amfilerin altyapısının yetersizliğine, özellikle de Tevfik Remzi Kazancıgil ve Celal Öker amfilerine vurgu yapılmış. Kadın Hastalıkları ve Doğum stajı ile ilgili 17 öğrencinin değerlendirmesi olduğu için bir yorum yapmak zor görünüyor. Önemli bir nokta stajlarda sınavın objektif olduğunu konusunda görüş bildiren öğrenci oranın % oranında kalmasıdır. Bu kayda değer bir konudur. Kaynağı ve nedenleri araştırılmalıdır. Sorun sözlü sınavlardan ve uygulanış şeklinden kaynaklanıyor olabilir. Sözlü ve staj içi başarı notu şeklinde verilen notlar eğitim felsefesi açısından tıp eğitiminin önemli bir bölümünü oluşturmakla beraber öğrenciler tarafından farklı şekilde algılanmaktadır. Teorik ders programında yapılan ani değişiklikler, her ne kadar tüm teorik dersler staj sonuna kadar yapılmış olsa da öğrenci tarafından teorik ders programına uyulmaması olarak algılanmaktadır. Ancak öğrenci şapkasını takıp bu soruna baktığımızda onlar için ne kadar önemli bir konu olduğunu anlayabiliriz. Yüksek oranda memnuniyet ifade ettikleri ve öğretim üyeleri ile bir iletişim sorunun olmadığı (% 82) ve 4. yıl stajları arasında pratik saatlerinin etkin kullanıldığını belirttikleri (% 67), Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları stajında teorik programa uyumda olumluluk % 40 oranında kalmıştır. Aynı şekilde Genel Cerrahide bu oran % 47 ve İç Hastalıklarında % 80 olmuştur. Tüm teorik programın ilan edilenden farklı saatlerde de olsa uygulanıyor olması öğretim üyeleri açısından kısmen kabul edilebilir bir durum olabilir fakat öğrencileri olumsuz etkilemiştir. Pratiklerde kalabalık gruplar bulunduğu bazı stajlar için belirtilmiştir. Staj gruplarındaki öğrenci sayısı etkin öğrenme açısından uygundu. sorusunu İç Hastalıkları için % 90 olumlarken, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları stajında bu oran % 19 ve Genel Cerrahide % 60 olmaktadır. Daha çok hasta görmek ve etkin pratik yapmak isteyen öğrencilerin bu konuyu ne kadar hassas olarak değerlendirdikleri görülmektedir. Tüm stajlarda pratik, yeterli sayıda hasta görme istekleri tam olarak yerine getirilememiş olsa da % oranında bir memnuniyet bildirmişlerdir. Bir örnek olarak İç Hastalıkları stajında Öğretim üyeleri ders ve pratik saatlerini etkin olarak kullanmaktadır. sorusuna olumlu yanıt % 25, Öğretim üyelerinden hasta başı ortamlarda (poliklinik, servis 25 Nisan 2013; Sayfa 7/10

8 vs.) yeterince eğitim alma fırsatım oldu. sorusuna olumlu yanıt % 30 olarak bildirilirken, Staj sırasında kliniklerde yeterince hasta görme şansım oldu. Sorusuna yanıt ise % 53 olumlu, yalnızca % 18 olumsuz ve % 27 de kararsız kalmıştır. Açık uçlu sorularda da hasta sayısının çok olduğunu olumlu bir nokta olarak belirtmişlerdir. Pratiklerde öğretim üyeleri üzerinden olmasa da bir şekilde kendilerini memnun edecek oranda hasta gördükleri aşikardır. Aynı şekilde İç Hastalıkları stajı pratik gruplarındaki öğrenci sayısını etkin öğrenme açısından da yukarıda belirtildiği gibi % 90 oranında yeterli bulmaktadırlar. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı nın MARMARAY inşaatı sırasında hasara uğrayan binadaki polikliniklerini taşımak zorunda kalması nedeniyle ortaya çıkan sıkışık servis düzeni öğrencilerin aslında iletişimleri çok iyi olan bu bölümden yeteri kadar faydalanamamalarının nedeni olabilir. Beşinci Eğitim Yılı Değerlendirmesi Eğitim sistemi organizasyonunda diğer yıllardan farklı olarak 1-3 hafta (5-15 iş günü) arası süren farklı özelliklere sahip stajlardan oluşan bir yıl olduğundan tüm stajları ortak değerlendirmek zordur. İntörnlük öncesi yılda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ndeki Çocuk Psikiyatrisi hariç tüm anabilim dallarında staj yapabilme olanağının sağlanmış olduğu 5. yılda olası ihtisas seçimleri açısından da bilgi- fikir edinmektedirler akademik yılına özel olarak anketi cevaplayan öğrencilerin tüm tıp eğitimlerini yeni eğitim-öğretim sistemi içerisinde almış olan öğrenciler olduğu akılda tutulmalıdır. Bir diğer belirtilmesi gereken önemli nokta da bu yılda öğrencilerin küçük gruplar halinde stajlara katıldıklarıdır (İNGPROG 20-25, TURPROG 30-35). Eğitim metodolojisi açısından bu yapılandırma şekli büyük bir avantajdır ve bir grup stajın bu avantajı pozitif yönde kullandıkları belirlenmiştir. Küçük gruplarda yapılan stajların, staj 5 gün gibi kısa bir süre bile olsa iyi kurgulandıklarında öğrencilerde pozitif bir izlenim bıraktığı gözlenmiştir. Stajlar arasında anketler açısından farklar görülmekle beraber ortak zayıf noktaları pratikler ve hasta görme konusudur. Bu konuda olumlu cevaplar % arasında değişmektedir. Bazı stajlar amaç ve hedeflerin açıklanmasında yeterli görülmezken (% 32 Ortopedi), tam tersi olarak açılış dersinin bulunduğu stajlarda bu oran çok yüksek bulunmuştur (% 92 Kardiyoloji, Adli Tıp). Beşinci yılda bu kısa süreli stajlarda öğrencilerinden beklentileri açıklayacak, stajın kısa bir tanıtımının yapıldığı, geçme-kalma sisteminin açıklandığı kısa bir girişin faydalı olacağı açıktır. Dördüncü yılda olduğu gibi Öğretim Üyesi Temelli Eğitim Sistemi uygulanan stajlarda ilgili öğretim üyesi ile ilişkili olarak pratik, hasta görme ve staj kısa bile olsa stajdan 25 Nisan 2013; Sayfa 8/10

9 maksimum seviyede faydalanma değişiklik göstermektedir. Kısa süreli cerrahi stajlarda öğrenciler ameliyat görme şanslarının olmadığını belirtmişlerdir. Staj amaç ve hedeflerinde ameliyathane ortamına öğrencileri sokmak olmasa bile, öğrencilerde bu beklenti vardır. Bir diğer dikkat çeken nokta sınavın objektifliği konusunda öğrencilerin çok hassas olduklarıdır. Memnuniyetlerini 7.47 not vererek ifade ettikleri Kardiyoloji stajını, sınavın objektifliği konusunda % 24 oranında olumlamışlardır. Stajın yazılı sınavının olmaması, sözlü, performans ve ödev ile not verilmesi etkili olmuştur. Ortopedide bu oran % 30 olarak belirlenirken, diğer stajlarda % arasında değişmektedir. İleride yeni bir yapılandırılmaya gidilerek bazı stajların seçmeli staj programına eklenmesi planlanırsa, beşinci en uygun yıl olarak görülmektedir. Bunun nedenini anlamak için stajların uzunluğu ve kısalığı ile ilgili soruları eleştirel gözle değerlendirmek gerekir. Bir grup öğrenci tarafından bazı stajlar belirgin olarak kısa bulunurken, bazılarının da uzun olduğu belirtilmiştir. Stajların süresi genel ortalamada yeterli bulunurken, özellikle kısa bulunan iki staj Psikiyatri (% 62) ve Kardiyoloji (% 71) olmuştur. Öğrencilere intörnlük döneminde Nöroloji, Psikiyatri ve Dermatoloji stajlarının bulunduğu hatırlatılmalıdır. Altıncı Eğitim Yılı Değerlendirmesi Altıncı yılı, intörnlük yılını değerlendirmek için elimizde henüz yeterli veri bulunmamaktadır. Acil Tıp stajı için 17 öğrenci tarafından verilen cevaplar ile yorum yapmak zordur. Ancak genel anlamda mesleklerine hazırlık açısından bir memnuniyet ifade etmektedirler Toplumu oluşturan bireylerin bir olay veya gerçek karşısındaki beklentileri-yorumlarıanalizleri nasıl farklılıklar gösteriyorsa tıp fakülteleri öğrencileri arasında yapılmış olan bu anketlerde de aynı yansımaları gördük. Anketler kantitatif verilerin olmasına rağmen sübjektivite de içermektedirler. Ancak mevcut yeni kurulmuş ders kurulu ve staj sisteminin işleyişi-eksiklikleri-negatif ve pozitif yönleri hakkında gerçekçi bilgiler vermişlerdir. Öğrencilerle yapılmış olan bire-bir görüşmelerde, yukarıda belirtildiği gibi bazı anabilim dallarının yaptığı anketlerde mevcut sorunlar hakkında gerekli bilgilere ulaşılmış olsa bile, bu sonuçların sayıya dökülmesi ve açık uçlu sorularda açık yüreklilikle ifade edilmiş olması bizim için çok önemliydi. Kendimize doğruyu söyleyen bir ayna tutmamızı sağladı. 1. Yıl: Genel bir memnuniyet 2. Yıl: Şaşkınlık 3. Yıl: Beklentilerin tam olarak karşılanmaması 4. Yıl: "Öğretim Üyesi Temelli Eğitim Sistemi" ile tanışma Yıl: Her stajda yeni ufuklara yelken açmak 25 Nisan 2013; Sayfa 9/10

10 ÖNERİLER: 1. Temel Bilimler Binası ndaki amfilerin altyapısının acil olarak gözden geçirilmesi. EKU tavan aydınlatma, ısıtma; Meliha Terzioğlu amfisindeki projektör gibi. 2. Ders kurullarında ve stajlarda yapılamayan, ertelenen dersler konusunda öğrencilerin ne kadar duyarlı olduğu konusunda ilgili bölümleri bilgilendirmek ve gerekli tedbirlerin alınmasını istemek. 3. Ders kurulları sınavlarının, ders kurulunda yer alan toplam ders saatiyle uyumlu olması, özellikle de finallerin soru sayısının 50 den yüksek, mümkünse 100 soru olması. 4. Bazı stajlarda sınav objektifliği konusunda öğrencilerin çekinceleri vardır. İlgili stajların anketleri bu bakış açısı ile de değerlendirmeleri önerilir. 5. Ders kurullarının ve stajların ilk dersini veya dersin bir bölümünü amaç-hedefleri, içeriği, işleyişi, beklentileri, geçme-kalma kriterlerini ve sınavı açıklayan bir şekilde planlamak. 6. Ders kurullarındaki tüm derslerin tek tek ders kitapları bulunmakla beraber ders kurulu mantığı ile düzenlenmiş bir kaynak bulunmamaktadır. Öğrenciler bu konuyu belirtmişlerdir. Ders kurulu başkanlarına, ders kurulunda yer alan öğretim üyelerinden kısa ders notları veya slaytları talep ederek ders kurulu notu şeklinde düzenlemeleri önerilir. Bu notların pdf formatında eğitim öğretim sayfasında yayınlanması sağlanmalıdır. Bu şekilde öğrenciler tek tek ders notu aramak ve öğretim üyelerinden talep etmek zorunda kalmayacaklardır. 7. TURPROG da öğrenciler bazı ders kurullarında kullanılan İngilizce slaytsunumlarını istemediklerini belirtmişlerdir. Bu konuyu ders kurulu başkanları değerlendirebilir. 8. Stajlarda pratikler ve hasta başı eğitimin beklentileri tam olarak karşılamadığı tespit edilmiştir. Öğretim üyesi temelli stajlarda bu sorunun tamamen çözülmesi güçtür ve tıp eğitiminin temel sorunlarından biridir. 9. Ders kurullarında pratik gruplarının daha küçük alt gruplara ayrılması verimi arttıracaktır. 10. Uygulamalarda kullanılan eğitim materyallerinin eksikliğinin giderilmesi (model, maket ve gerekli sarf malzemelerin temini) önem arz etmektedir. 25 Nisan 2013; Sayfa 10/10

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 4. ve 5. Sınıf Stajları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2012-2013 Bahar Yarıyılı Anket Analizi 2012-2013 Bahar

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 4. ve 5. Sınıf Stajları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2014-2015 Bahar Yarıyılı Anket Analizi 2014-2015 Bahar

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2014-2015 Anket Analizi 2014-2015; Güncellenme tarihi: 20.03.2015;

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Programı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Programı T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Programı 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2014-2015 Anket Analizi 2014-2015; Güncellenme tarihi: 20.03.2015;

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2015-2016 Anket Analizi 2015-2016; Güncellenme tarihi: 08.03.2016;

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İletişim A. GENEL TANITIM Dönem 6, tıp eğitiminin önceki 5 yılında edinilen bilgi,

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2012-2013 Anket Analizi 2012-2013; Güncellenme tarihi: 24.10.2013;

Detaylı

2010 TUS SONBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 11 12 Aralık 2010)

2010 TUS SONBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 11 12 Aralık 2010) 1011139 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 1 1 0 055.625 055.625 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 054.520

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 0-0 Öğretim Yılı Amfi Oturma Düzenleri İçindekiler Amfi Özet Tablo... Meliha Terzioğlu Amfisi Oturma Düzeni... Ekrem Kadri Unat Amfisi Oturma Düzeni...

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları Sinir Sistemi ve Duyu Organları Ders Kurulu (3.1) Sınav Analizi 2010-2015 İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Türkçe ve

Detaylı

CTF Türkçe Tıp Programı

CTF Türkçe Tıp Programı İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Programı 2011-2012 Öğretim Yılı Derslerinin Kredileri ve AKT Kredileri CTF Türkçe Tıp Programı 1. ınıf 1. Yarıyıl CTFT1001 TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ 70 84 0 11 11 CTFT1002

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ DÖNEM-1 Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ DÖNEM-1 Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ DÖNEM-1 Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi I. Yarıyıl Ders Dönemi 15.09.2014 23.01.2015 I. Yarıyıl Seçmeli Ders Final

Detaylı

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF 2013-2014 I.YARIYIL DERS PROGRAMI 2013-2014 2.YARIYIL DERS PROGRAMI

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF 2013-2014 I.YARIYIL DERS PROGRAMI 2013-2014 2.YARIYIL DERS PROGRAMI T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. SINIF 0-0 I.YARIYIL PROGRAMI 9:0 0:00 0:0 :00 :0 :00 :0 :00 :0 :00 :0 :00 :0 Tıbbi Psikoloji Sosyoloji Davranış Bilimleri (.00-.0) (.00-.0) Felsefe Felsefe Biyoistatistik

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları Klinik Bilimlere Giriş Ders Kurulu (1.4) Sınav Analizi 2008-2015 İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Türkçe ve İngilizce

Detaylı

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011)

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011) 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 57.524 57.858 1011196 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI K 1 1 0 59.979 59.979

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK TAKVİMİ DÖNEM 1

2014-2015 AKADEMİK TAKVİMİ DÖNEM 1 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ AKADEMİK TAKVİMİ DÖNEM 1 Güz Dönemi 13 Ekim, 2014-30 Ocak, 2015 MED 101 - Tıbbın Hücresel Temelleri 15 Ekim-28 Kasım, 2014 28 Kasım,2014

Detaylı

2009-2010 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri

2009-2010 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri 1. Sınıf / 1st Year Ders kodu Ders adı (TR) Ders adı (İng) Ders tipi Sömestir Kredi ECTS kredisi 101 Türk Dili 1 Turkish Language 1 Zorunlu / Obligatory 1 2 2 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Ataturk's

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları Dahili Tıp Pratiğine Giriş Ders Kurulu (3.0) Sınav Analizi 2014-2015 Kurulu Sınav Analizi 2014-2015; Güncellenme

Detaylı

2012-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU)

2012-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU) VE LAR ( ) 101111031 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ K 1 0 1 --- --- 101111058 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 1 1 0 49,89946 49,89946 101111094 ANKARA

Detaylı

T.C.DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ 1 / 63 ACİL TIP ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI

T.C.DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ 1 / 63 ACİL TIP ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI EYLEMCAN TIRPANCI-SERFİRAZ ATABEY EYLEMCAN TIRPANCI-SERFİRAZ ATABEY BİRİM ACİL TIP ANABİLİM DALI TETKİK EDİLECEK KRİTER/DOKÜMAN Acil Tıp AD Başkanlığı İş Akış Acil Servis Süreci Radyoloji Süreci Beslenme

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 23/08/2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU Rektörlük makamının 03.01.2011 tarih ve 11 no lu Olur u ile oluşturulan Yalova Üniversitesi Bireysel

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ* Sayın katılımcı bu anket, bölümümüzdeki araştırma görevlilerinin uzmanlık eğitim programları hakkındaki duygu ve düşüncelerini

Detaylı

2015-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2015-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2015-TUS SONBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK LAR () 100111016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi / Acil Tıp K 1 1 0 55,82666 55,82666 100111043 Abant İzzet Baysal

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Ders Kurulu (3.5) Sınav Analizi 2010-2015 İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SANKO Üniversitesi Senatosunun 17.08.2015 tarih ve 2015/06-3 no lu kararıyla onaylanmıştır. Ek-3 SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesinde

Detaylı

2013-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2013-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2013-TUS SONBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () TÜRÜ YERLEŞEN BOŞ 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 0 3 --- --- 100111043 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları Tıp Bilimlerine Giriş Ders Kurulu (1.1) Sınav Analizi 2008-2015 Sınav Analizi 2008-2015; Güncellenme tarihi: 16.02.2015;

Detaylı

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 48,61183 50,20475 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 28/05/2015-19291 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği *BENNLYL5* Sayı : 18649120-900/ Konu : Doğum Yardımı PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

2013-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2013-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () TÜRÜ YERLEŞEN BOŞ 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 3 0 47,79389 49,74187 100111043 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İstanbul

Detaylı

Eğitim Süresi Puan Türü

Eğitim Süresi Puan Türü Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar*

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 3 0 47,29625 52,38247 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP K 1 1 0 57,95892 57,95892 100111043

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2015-TUS Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma

Detaylı

ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ

ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ Türk Tabipleri Birliği Hekimlerin Çalışma Koşulları, İşyükü ve İşgücüne ilişkin Ortak Görüş 2010 VERİ DÖKÜMÜ EKİM 2010 Yanıt dağılım grafkleri, tabloları ve anket soruları

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU) VE LAR ( ) 100211042 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 1 0 1 --- --- 100211139 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI K 1 0 1 --- --- 100311014 ADNAN MENDERES

Detaylı

KOORDĐNATÖR Yard. AKADEMĐK TAKVĐM

KOORDĐNATÖR Yard. AKADEMĐK TAKVĐM DÖNEM: I KOORDĐNATÖR Yrd.Doç.Dr. Nesrin ÖZCANLI KOORDĐNATÖR Yard. Yrd.Doç.Dr. Canan HÜRDAĞ AKADEMĐK TAKVĐM I. Yarıyıl Derslerinin Başlaması : 22 Eylül 2008 I. Yarıyıl Derslerinin Bitmesi : 02 Ocak 2009

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı Psikolojiye Giriş Dersin Kodu OKÖ105 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS kredisi 4 Haftalık Ders

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) 2011 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) İLKBAHAR DÖNEMİ TERCİH KILAVUZU Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara Tablo 2 Ünirsitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar Kontenjanları

Detaylı

2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () 100111043 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 2 2 0 60,48456 61,13287 100111088 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

ÖZET HAZIRLAYANLAR. Temmuz 2015 Sayı:1. T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İnsan Gücü Planlama Daire Başkanlığı

ÖZET HAZIRLAYANLAR. Temmuz 2015 Sayı:1. T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İnsan Gücü Planlama Daire Başkanlığı T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İnsan Gücü Planlama Daire Başkanlığı ÖZET Sağlıkta İnsan Kaynakları (SAİK) alanında 2023 yılına yönelik hedef belirleme çalışmaları, Bakanlığımız

Detaylı

(FORM A) TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMU VE PROGRAMINI DEĞERLENDİRME FORMU

(FORM A) TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMU VE PROGRAMINI DEĞERLENDİRME FORMU (FORM A) TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMU VE PROGRAMINI DEĞERLENDİRME FORMU Bu form, ziyaret başvurusu aşamasında Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu tarafından doldurulacaktır.

Detaylı

ATAMA YAPILACAK KLINIK SEFI VE KLINIK SEF YARDIMCISI KADROLARI ILI HASTANE ADI BRANS KADRO UNVANI KADRO ADEDI ADANA NUMUNE EAH ÇOCUK SAGLIGI VE

ATAMA YAPILACAK KLINIK SEFI VE KLINIK SEF YARDIMCISI KADROLARI ILI HASTANE ADI BRANS KADRO UNVANI KADRO ADEDI ADANA NUMUNE EAH ÇOCUK SAGLIGI VE ATAMA YAPILACAK KLINIK SEFI VE KLINIK SEF YARDIMCISI KADROLARI ILI HASTANE ADI BRANS KADRO UNVANI KADRO ADEDI ADANA NUMUNE EAH ÇOCUK SAGLIGI VE HASTALIKLARI SEF 1 ADANA NUMUNE EAH IÇ HASTALIKLARI SEF 1

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı. 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Başarı Analizi 2008-2015

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı. 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Başarı Analizi 2008-2015 T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Başarı Analizi 28-215 İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı, 1., 2, ve 3. Sınıf

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2014-TUS İlkbahar Tercih Kılavuzu Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık

Detaylı

2010-2011 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri

2010-2011 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri 1. Sınıf / 1st Year Ders kodu Ders adı (TR) Ders adı (İng) Ders tipi Sömestir Kredi ECTS kredisi 101 Türk Dili 1 Turkish Language 1 Zorunlu / Obligatory 1 2 2 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Ataturk's

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1-İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi nde Lisans Öğrenimi nde tüm sınav sorularının

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 12

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 12 Sayfa 1 / 12 Acil Tıp 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 3 1 Radyoloji 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Genel Cerrahi 2 1 Ortopedi ve Travmatoloji 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum 1 1 Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları* Programın Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı 2014-TUS Ek Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Üniversitelerdeki Tıpta

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge, 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İstanbul Medipol

Detaylı

12.10.2015- PAZARTESİ Amfi Programı Görüntülemek için F5 tuşuna basınız (Sayfayı YENİLE)

12.10.2015- PAZARTESİ Amfi Programı Görüntülemek için F5 tuşuna basınız (Sayfayı YENİLE) 12.15- PAZARTESİ Amfi Programı Görüntülemek için F5 tuşuna basınız (Sayfayı YENİLE) A B Merhaba(Tıp Tarihi ve Etik ) 1.sınıf Merhaba(Tıp Tarihi ve Etik ) 1.sınıf Çocuk Cerrahisi 5.sınıf sınavı 09.00-10.00

Detaylı

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Alanları ve Kodları

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Alanları ve Kodları Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Alanları ve Kodları Acil Tıp 010 (İlk ve acil yardım) Adli Tıp (Adli tababet) 020 (Adli ve ruhi tababet) (Tababeti ruhiye ve adliye) 030 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 035

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / 0 a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bu sigorta, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre

Detaylı

Uzman Doktorlar. Akay Hastanesi nin tıbbi kadrosu, alanında uzmanlaşmış, bilgili, deneyimli, yenilikleri takip eden doktorlardan oluşmaktadır.

Uzman Doktorlar. Akay Hastanesi nin tıbbi kadrosu, alanında uzmanlaşmış, bilgili, deneyimli, yenilikleri takip eden doktorlardan oluşmaktadır. /akayhastanesi /akayhastanesi Hizmetindeyiz Akay Hastanesi hedeflerinin doğrultusunda tıbbın bütün kliniklerinde hizmet vermeyi ve 450 yi aşan personeli ile standartlarını daha da ileriye taşımayı amaçlamaktadır.

Detaylı

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları FEP Katılımcı Anket Sonuçları Antalya, 2015 w Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Formatör Eğitim Programı (FEP) Uygulama Değerlendirme Raporu (Yönetici Özeti) Antalya da 10.11.2014 ile

Detaylı

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalına ait dersleri okutan öğretim elemanları hakkında öğrenci görüşlerine

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar Amaç: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinde,

Detaylı

DÖNEM I 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi (15 Eylül 2014-07 Temmuz 2015)

DÖNEM I 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi (15 Eylül 2014-07 Temmuz 2015) DÖNEM I (15 Eylül 2014-07 Temmuz 2015) Hücre Bilimleri Ders Kurulu I (5 hafta) Başlangıç Tarihi : 15 Eylül 2014 Bitiş Tarihi : 20 Ekim 2014 Hücre Bilimleri Ders Kurulu II (6 hafta) Başlangıç Tarihi : 21

Detaylı

Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz,

Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Yükseköğretim kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği (ADEK) çerçevesinde eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Beklentiler - Öneriler

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Beklentiler - Öneriler Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Beklentiler - Öneriler Eğitici Gözüyle (Üniversiteden Bakış) Selda Erensoy Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tıp alanında uzmanlık eğitimi

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 17

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 17 Eğitimi Yılı 1 Süresi (Ay) Sayfa 1 / 17 a Gönderen Alanı a Gönderilen Alanı Acil Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2

Detaylı

2010 YILI BASIMEVĠ FAALĠYET RAPORU

2010 YILI BASIMEVĠ FAALĠYET RAPORU T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Ġstanbul Tıp Fakültesi Basımevi Müzehher KESĠM VERġEN Basımevi ġefi 2010 YILI BASIMEVĠ FAALĠYET RAPORU Sayın Hocalarım HoĢgeldiniz Geçmişten Günümüze Basımevi Kadromuz Müzehher

Detaylı

ÇALIŞAN İŞ DOYUMU VE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

ÇALIŞAN İŞ DOYUMU VE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI ÇALIŞAN İŞ DOYUMU VE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI D.E.Ü TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI İdil Akman, Semra Yakan, Yüksel Özmen, Fadime Akman Radyasyon Onkolojisi Kliniklerinin riskli

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý Tablo 2 Ünirsitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý Kontenjanlarý Türü Türü Abant Ýzzet Baysal Ünirsitesi 1011375 Acil Týp 5 K 2 - - - - - 1011114 Adli Týp 4 K 1 - - - - - 1011139 Anesteziyoloji Reanimasyon

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

TSİM RAPORLARI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz Bilgi Sistemleri Dairesi Ayfer ŞEN

TSİM RAPORLARI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz Bilgi Sistemleri Dairesi Ayfer ŞEN TSİM RAPORLARI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz Bilgi Sistemleri Dairesi Ayfer ŞEN 15 Haziran 2015 GİRİŞ YAPTIĞINIZ VERİLER NASIL RAPORLANIR? TSİM sistemi girmiş olduğunuz verilerin

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 21

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 21 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Dersin Kodu OKÖ 03 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS Kredisi 4

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 Sayfa 1 / 20 a Gönderen Alanı a Gönderilen Alanı Acil Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum

Detaylı

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2013-TUS Sonbahar Dönemi Tercih Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İş Hukuku BIL411 7 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Bakanlığımız Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı ve Başasistan Ataması Yapılacak Kadrolar

Bakanlığımız Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı ve Başasistan Ataması Yapılacak Kadrolar Ankara Atatürk Eğt.ve Arş.H. Deri ve Zührevi Hastalıkları 2 Ankara Atatürk Eğt.ve Arş.H. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 1 1 Ankara Atatürk Eğt.ve Arş.H. Göğüs Hastalıkları 1 Ankara Atatürk

Detaylı

C. ÖĞRETİM ELEMANLARINA GÖRE NİCEL VE NİTEL ANALİZ SONUÇLARI

C. ÖĞRETİM ELEMANLARINA GÖRE NİCEL VE NİTEL ANALİZ SONUÇLARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalına ait dersleri okutan öğretim elemanları hakkında öğrenci görüşlerine

Detaylı

KADRO ADEDİ ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP 3 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ 2 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE

KADRO ADEDİ ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP 3 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ 2 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP 3 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ 2 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1 ADANA NUMUNE EĞİTİM

Detaylı

Tablo 10 Sağlık Bilimleri Temel Alanı

Tablo 10 Sağlık Bilimleri Temel Alanı Tablo Sağlık Bilimleri Temel Alanı Kod Bilim Alanı Koşul No 000 TIP 1 01 Acil Tıp 1 02 Adli Tıp 1 70 Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi 1 04 Aile Hekimliği 1 71 Algoloji 1 05 Anatomi 1 72 Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Detaylı

TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU

TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU Form-1 EĞİTİM KURUMU (ANABİLİM DALI/KLİNİK) ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (UEMS ve ACGME Eğitim Kurumları değerlendirme

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi. (9 Eylül 2013 04 Temmuz 2014)

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi. (9 Eylül 2013 04 Temmuz 2014) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DÖNEM I Hücre Bilimleri Ders Kurulu I (5 hafta) (9 Eylül 2013 04 Temmuz 2014) : 9 Eylül 2013 : 11 Ekim 2013 Hücre Bilimleri Ders Kurulu II (6 hafta) : 14 Ekim 2013 : 29 Kasım 2013

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi sınıf VI eğitim müfredatıyla,

Detaylı

Veri Toplama Teknikleri

Veri Toplama Teknikleri A. Gözlem Yoluyla Veri Toplama Teknikleri B. Soruşturma Yoluyla Nicel Veri Toplama Teknikleri Yazılı Soruşturma Tekniği Anket, Başarı Testi Yapılandırılmış Gözlem Önceden hazırlanmış göstergeler ve semboller

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1 - (1) Bu esaslar 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İstanbul

Detaylı

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor dört alt başlık altında düzenlenmiştir. İlk başlık genel katılım hakkında bilgi vermektedir. İkinci alt başlıkta performans ortalamaları

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015 113082 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 75.39 222.98 459.98 74.57 186.19 370.69 113628 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ * 56.55 167.24 406.2 55.93 139.65 278.02 113627 BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ * 75.39 222.98

Detaylı

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Staj Yönergesi

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Staj Yönergesi TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Staj Yönergesi Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

200611179 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 1 Bülent Ecevit Üniversitesi

200611179 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 1 Bülent Ecevit Üniversitesi Programın Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları* Program Adı Özel Koşullar

Detaylı

II.Ulusal Tematik Tıp Eğitimi Toplantısı Raporu Tıp Eğitiminde Yeterlilik

II.Ulusal Tematik Tıp Eğitimi Toplantısı Raporu Tıp Eğitiminde Yeterlilik II.Ulusal Tematik Tıp Eğitimi Toplantısı Raporu Tıp Eğitiminde Yeterlilik Tıp Eğitimi Çalışma Kolu 2014 2015 II.Ulusal Tematik Tıp Eğitimi Toplantısı Tıp Eğitiminde Yeterlilik 18.01.2015 Aydın Sevgili

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27 MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği dir. Müdek, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları

Detaylı

T.C. ŞİFA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. ŞİFA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. ŞİFA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 7.02.205 Üniversitemiz Tıp, Bilimleri ve için aşağıda belirtilen Bölüm, Program ve Anabilim Dalları ve na 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge, 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İstanbul Medipol

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNE BAŞASİSTAN ATAMASI YAPILMAK ÜZERE İLAN EDİLECEK KADROLAR

BAKANLIĞIMIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNE BAŞASİSTAN ATAMASI YAPILMAK ÜZERE İLAN EDİLECEK KADROLAR BAKANLIĞIMIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNE BAŞASİSTAN ATAMASI YAPILMAK ÜZERE İLAN EDİLECEK KADROLAR İl Adı Hastane Adı Uzmanlık Dalı Ankara Ankara Numune Acil Tıp 2 Ankara Ankara Numune Aile Hekimliği

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde birinci

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ (EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ Genel Bilgi BAŞKENT Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü (Türkçe) Yoğun rekabet koşulları altında olan

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı