Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi"

Transkript

1 YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi Ara. Gör. Bar SAFRAN Mu la Üniversitesi, BF, letme Bölümü, MU LA ÖZET Günümüzde küreselle me ile birlikte geçmi dönemlerden çok daha yo un bir rekabet ve belirsizlik ortam nda faaliyetlerini sürdüren örgütlerin varl n devam ettirebilmeleri, bu tehlikelerden korunmalar na veya f rsatlar de erlendirebilmelerine ba l d r. Bunun sa lanabilmesi için de öncelikle örgütlerde etkili bir kriz yönetim sisteminin olu turulmas gerekmektedir. Özellikle i letme yöneticilerinin, kriz ortamlar ndan ç kabilmek için s kça tercih etti i insan kayna na ili kin uygulamalarda sorumluluklar daha da artmaktad r. Bu bak mdan insan kayna na ili kin, k sa vadeli çözümler yerine uzun vadede dü ünülüp, birlikte tart lm ; ak ll, yap c ve kal c uygulamalar n ya ama geçirilmeleri gerekmektedir. Kriz dönemlerinde i letmelerin personelin motivasyonunu art rmaya yönelik faaliyetleri ile olumsuz yönde etkileyen çal anlarla ilgili tasarrufa gitme faaliyetinin kriz ya amayla ili kisi ortaya konmaya çal lm t r ve bu konuda baz öneriler getirilmi tir. Anahtar Kelimeler: Kriz, kriz yönetimi, kriz kaynaklar, insan kaynaklar yönetimi, güdüleme, güdüleme araçlar, ücret Investigation of Organizations Operat ng in Textile Sector in stanbul to Understand The Effects of Employee Motivation in Overcoming Crises ABSTRACT Today, with the rise of globalization, organizations need to carry out their operations in a more competitive and unstable conditions. Survival of organizations in such conditions depends on their protecting themselves from dangers and making use of opportunities in the market. First thing to be done by organizations to protect themselves. From dangers and make use of opportunities is to establish and effective crisis management system. In crisis conditions, particularly managers, responsibilities connected with human resources-related operations which are usually drawn on by managers to survive from crises increase. Hence, instead of short term solutions to problems relating to human resources, it is necessary to implement long term solutions which are found out as a result of cooperative endeavor and which are constructive and stable. Here, relationship between operations carried out by organizations to enhance their staff s motivation and operations carried out to cut to expenses connected with staff and experiencing a crisis is investigated and some suggestions are provided. Keywords: Crisis, crisis management, resources of management, human resources management, motivation, motivation tools, salary G R Günümüzde küreselle me ile birlikte geçmi dönemlerden çok daha yo un bir rekabet ve belirsizlik ortam nda faaliyetlerini sürdüren örgütlerin varl n devam ettirebilmeleri, bu tehlikelerden korunmalar na veya f rsatlar de erlendirebilmelerine ba l d r. Bunun sa lanabilmesi için de öncelikle örgütlerde etkili bir kriz yönetim sisteminin olu turulmas gerekmektedir. Özellikle i letme yöneticilerinin, kriz ortamlar ndan ç kabilmek için s kça tercih

2 60 B. Safran / Krizlerin A lmas nda gören Motivasyonu- stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi etti i insan kayna na ili kin uygulamalarda sorumluluklar daha da artmaktad r. Çünkü, insan kayna n n etkin yönetimi, örgütün performans nda ve ya ayabilmesinde fiziksel sermayenin yönetiminden daha etkili olabilmektedir. Bu bak mdan insan kayna na ili kin, k sa vadeli çözümler yerine uzun vadede dü ünülüp, birlikte tart lm ; ak ll, yap c ve kal c uygulamalar n ya ama geçirilmeleri gerekmektedir. Kriz dönemlerinde, tüm çal anlar n asli görevlerinden biri olan problem çözme i i, e er ba ar l bir ekilde gerçekle tirilemezse, problemin niteli ine ba l olarak örgüt etkinli ini azaltan sonuçlara yol açabilir ve hatta bazen örgütün hayat n tehlikeye atabilir. Ancak çal anlar n bu i te ba ar l ya da ba ar s z olmalar, güdülenme düzeyleriyle yak ndan ili kilidir. Güdülenme, dü ünceyi yönlendirerek ki ilerin yaln zca problem çözümüne ili kin olan dü ünceler üzerinde durmas n sa lar. Bu dü üncelerin nda haz rlanan bu çal man n amac na uygun olarak, kriz yönetimi adl ilk bölümde kriz ve kriz yönetimi kavramlar aç klanarak kriz süreci, krizin olumlu ve olumsuz etkileri ve nedenleri üzerinde durulmu tur. kinci bölümde kriz döneminde insan kaynaklar yönetiminin önemine de inilmi ve üçüncü bölümde krizlerin a lmas nda problem çözme ve i gören motivasyonu aras ndaki ili ki irdelenmi tir. Uygulama k sm nda ise kriz dönemlerinde i letmelerin personelin motivasyonunu art rmaya yönelik faaliyetleri olan gelir, güvenlik, yükselme olanaklar, çekici i, statü, ki isel yetke ve güç kazand rma, özel ya ama sayg l olma, kararlara kat lma olanaklar sa lama ve adaletli, sürekli bir disiplin sistemi olu turmaya ili kin yakla mlar ile yine kriz dönemlerinde i gören motivasyonunu olumsuz yönde etkileyen çal anlarla ilgili tasarrufa gitme faaliyetinin kriz ya amayla ili kisi ortaya konmaya çal lm t r ve bu konuda baz öneriler getirilmi tir. 1. KR Z YÖNET M Günümüzün de i ken ve karma k ekonomik, teknolojik ve politik yap s ndan dolay i letmeler kriz, risk ve belirsizlik durumlar yla s k s k kar la maktad rlar. Genel olarak kriz, h zl ve ani bir ekilde meydana gelen, önceden tahmin edilemeyen ve zaman bask s yaratan bir durumdur (Lippit ve Schmit,1967: , ). Ba ka bir ifadeyle kriz, irketlerin ödeme gücünü ve performanslar n etkileyen acil ve beklenmeyen olaylar olarak tan mlanabilir (Jimenez,2001:54). Daha kapsaml bir tan mda kriz, örgütsel amaçlar n gerçekle tirilmesi için f rsat veya tehdit yaratan, i letmenin amaçlar na ula ma yetene ini azaltan veya ortadan kald ran, karar vermede organizasyonel ara t rmalar gerekli k lan, çözüm stratejilerinin belirsizli i nedeniyle risk yaratan bir durumdur (Milburn, Schuller, Watman, 1983:1144). Kriz yönetimi ise muhtemel bir krizin engellenmesi amac yla uyar sinyallerinin saptanmas, koruma ve önleme mekanizmalar n n olu turulmas ile örgütün krizi tamamen ortadan kald rmas veya en az kay pla atlatabilmesi için gerekli faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanmas sürecini kapsar (Can,1999: ). Bu süreçte en büyük sorumluluk tepe yöneticilerine dü mektedir. Kriz zamanlar nda yönetici,

3 Yönetim ve Ekonomi 10/1 (2003) bir stratejist gibi olaylar n önemini önyarg s z kavray p tehlikeyi sezerek çabuk karar vermek zorundad r (Hinterhuber,1992:105). Krizi yönetebilmek ve olumsuz etkilerini ortadan kald rmak için haz r ve her durumda kullan labilecek bir formül veya çözüm önerisi bulunmamas na ve literatürde kriz süreciyle ilgili çok farkl s n fland rmalar olmas na ra men genel olarak üç a amadan söz etmek mümkündür (Akat,1999:337). Birinci a ama olan kriz uyar lar n n alg lanmas sürecinde örgütün çevreyle olan ili kilerinde sorunlar ortaya ç kmaya ba lam t r. Örgütün veri toplama sistemleri kriz sinyallerinin tespitinde geç kal r veya yöneticilere iletmede etkisiz olursa gerekli önlemler al namayacak, yönetim eksik veriyle ve geçmi deneyimlerine dayanarak yanl kararlar alacak ve kriz dönemine geçecektir ( im ek,1999:309). Ikinci a ama olan kriz döneminde, hem i görenler hem de yöneticiler aras nda panik ba lar, yetki merkezile ir ve buna ba l olarak karar alma sürecinde bozulmalar ortaya ç kar (Budak,1998:245). Üçüncü a ama olan çözüm veya çökü evresi, i letmenin içine dü tü ü krize cevap verebilmek için son ans d r. Üst yönetim veya olu turulmu sa kriz yönetim ekibi üyeleri, stratejiyi seçmeli, amaçlar olu turmal ve de i ikli i ba latmal d r. Aksi takdirde örgütün devaml l tehdit alt na girer ve i letme faaliyetlerine son vermek zorunda kalabilir (Türk,1995:25-26). Krizin i letmeler üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri vard r. Krizin olumsuz sonuçlar na örnek olarak merkezile me e ilimlerinin ve örgüt üyeleri aras nda gerilim ve stresin artmas, plan ve kararlar n niteli inin bozulmas, psikolojik ve fizyolojik çöküntü, özsavunman n artmas, amaçlar n netli ini yitirmesi, kar l kl güvenin kaybolmas ve ekonomik çöküntü verilebilir (Çelik,1995:64-69). Krizin olumlu etkileri ise yöneticilerin krizleri kullanarak yap sal veya kültürel de i imler yapmalar, astlar yla yak nla malar, yar m kalan projeleri gündeme getirmeleri, gerek i letmede gerekse de kendilerinde aksayan yönleri fark etmeleri ve i letmenin kriz yönetimi konusunda tecrübe kazanmas, yeni rekabet avantajlar ve ekonomik ç karlar için f rsat yakalamas, ekip çal mas n n güçlenmesi olarak s ralanabilir (Hurst,2000:65-84). Krizi ortaya ç karan pek çok faktör s ralanabilir ancak genel bir ifadeyle örgütle çevresi aras ndaki uyumsuzluklar n krize yol açt söylenebilir. Çevresel etmenler ekonomik dalgalanmalar ve düzensizlik, arz talep dengesizli i gibi ekonomik sistem ve durumla ilgili ö eler, teknolojik geli meler, toplumun de er, beklenti ve ya am tarzlar ndaki de i meler, hukuksal ve siyasi s n rlamalar, uluslararas rekabet, sava veya deprem, sel gibi do al afetlerdir (Ergin,1992:50-56). ç çevre faktörleri ise koordinasyon, kontrol ve ileti imin yetersiz olmas, i letmenin içinde bulundu u hayat safhas, örgüt yap s n n kat l ve yönetimin merkezile me derecesi, i letmenin büyüklü ü ve yönetimin yetersizli i olarak s ralanabilir (Can,1994:30-32). 2. KR Z DURUMUNDA NSAN KAYNAKLARININ ÖNEM nsan kaynaklar i letmenin en de erli varl d r. Aç k bir sistem anlay içinde bak ld nda i letme girdileri aras nda yer alan hammadde, malzeme, makine ve enerji gibi faktörler ancak insan n fiziksel ve dü ünsel katk s yla 61

4 62 B. Safran / Krizlerin A lmas nda gören Motivasyonu- stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi biçimlenir ve de er kazan r. Di er tüm girdileri sa layan, planlayan, onlar i letme içinde bilinçli ve uyumlu biçimde birle tiren, mal ve hizmet ç kt lar n bilgisi ve eme iyle gerçekle tiren en büyük güç, insan kayna d r (Sabuncuo lu,1997:13). Günümüzde di er üretim faktörlerinin gelecekte ne gibi bir seyir izleyecekleri önceden tahmin edilebilirken, personelin ya da di er bir ifadeyle insan kayna n n davran n tahmin edebilmek çok güç olmaktad r. Personelin yaratt bu belirsizlik de örgütlerin performans n büyük çapta etkilemektedir. Son y llarda yap lan ara t rmalarda di er üretim faktörlerinde yap lan iyile tirmelere kar n, üretimdeki gerilemenin en aç klay c nedeni olarak insan gücünün etkin kullan lmamas gösterilmektedir (Aldemir,2001:5). Özellikle de stresin ve gerilimin üst düzeyde oldu u kriz durumlar nda insan kayna n n etkin kullan lmas büyük önem arz etmektedir. Çünkü bir i letmeyi ayakta tutan, i letmeye ba l ve onun vizyonunu payla an çal anlard r. Burada bahsedilen tüm çal anlar n olu turdu u ve payla t, i letme içindeki herkese ilham veren bir vizyondur. E er çal anlar ve onlar n olu turdu u i letme, günü kurtarmak için de il de gelecekte ne olmak istediklerinin hayali ile çal rsa, bu noktada krizleri de beraberce a malar kolay ve sanc s z olacakt r (Gürsoy,2000:24). letmelerin parasal kaynaklar ve di er kaynaklar kriz durumundan nas l etkileniyorsa, insan kaynaklar da ayn ekilde hatta daha fazla etkilenebilmektedir. Bu nedenle i letmelerin insan kaynaklar yöneticileri ve di er yöneticilerinin kriz ortamlar nda farkl stratejiler geli tirmesi ve uygulamaya koymas gerekmektedir ( im ek ve Aydo an, 2000:16). nsan kaynaklar fonksiyonlar n n geli tirilen bu stratejiler do rultusunda yerine getirilmesi gerekmektedir. Kriz dönemleri asl nda, organizasyonlar n ve insan kaynaklar politika ve uygulamalar n n kalitesinin test edildi i ve önemli derslerin al nd dönemlerdir. Bu nedenle de i letme stratejileri do rultusunda insan kaynaklar n iyi yönetebilen i letmelerin, söz konusu kriz ortamlar ndan fazla etkilenmedi i söylenebilir. 3. KR ZLER N A ILMASINDA GÖREN MOT VASYONUNUN ÖNEM Kriz döneminde ve sonras nda ortaya ç kan problemlerin çözülebilmesi için insan kaynaklar yönetimine dü en görevlerin yerine getirilmesinin aciliyeti konusunda pek çok yazar fikir birli ine varm bulunmaktad r. Konuyla ilgili olarak yap lan literatür taramas nda, problem çözmede dört a aman n oldu u sonucuna var lm t r. Bunlar, tan ma (haz rl k), üretme, kuluçka (kavray,ayd nlanma) ve de erlendirme (düzeltme) a amalar d r (Wallas, 1926: 26, Johnson, 1944: , Morgan, 1995: 150, Cücelo lu, 1999: 219). Birinci a amada problemin gerçekte nas l oldu u ortaya konur. lgili görülen bilgi ve malzeme toplan r. kinci a amada de i ik çözüm seçenekleri aranmaya ba lan r. Bunlar uygulamaya konur ve sonuçlar gözlenir. Hatta bir süre için problemin çözümünden vazgeçilir. Böylece üçüncü a amaya (kuluçka) geçilir. Daha sonra probleme yeniden geri döneriz. Bu noktada problem için

5 Yönetim ve Ekonomi 10/1 (2003) yepyeni, en az ndan çözen ki i için yepyeni bir çözüm yolu bulunmu tur. Yeniden de erlendirme yap l r ve problem çözüme ula ncaya kadar tekrar tekrar bu a amalardan geçilir. A amalar her zaman bu s rada gelmeyebilir. Bazen atlamalar olur ve belli bir s ralamay izlemeyebilir.problem çözme yetene i güdülenme, kurulum ve i leve tak lma gibi bireysel faktörlere de ba l d r (Örücü ve Safran, 2002: 203). nsanlar problemi çözmek için güdülenmi olmal d rlar. Yoksa, dü ünmeleri amaçs z olacak ve belki de çözüme ula amayacaklard r. Güdülenme, dü ünceyi yönlendirir; böylece, yaln zca problemin amac na ili kin olan dü ünceler üzerinde durulur. Güdüleme en çok problem çözmenin ba lang ç ve son a amalar için önemlidir. nsanlar birinci a amada, haz rl kta, problemi ortaya koyma ve çözüm için gerekli bilgileri bir araya toplamaya güdülenmi olmal d rlar. Fakat ikinci a amada a r güdülenme bir engel olabilir. Ayn ekilde insanlar n problemi bir yana b rak p kuluçka a amas n n etkisini göstermesini beklemek yerine, yanl çözümler üzerinde verimsizce u ra malar na yol açabilir. Fakat bir kez kuluçka a amas atlat ld ktan sonra de erlendirme ve düzeltme için güdülenme yine gereklidir (Morgan, 1997: 163). nsan harekete geçiren ve hareketlerinin yönlerini belirleyen, onlar n dü ünceleri, umutlar, inançlar, k saca arzu, ihtiyaç ve korkular d r. Bu kelimeler ise aktif güdüleyici kuvvetlerdir. Öyleyse güdüleme, bir veya birden çok insan, belirli bir yöne (gaye veya amaca) do ru devaml ekilde harekete geçirmek için yap lan çabalar n toplam d r (Eren, 1996: 412). Ba ka bir tan ma göre güdüleme, örgütün ve bireylerin ihtiyaçlar n tatminle sonuçlanacak bir i ortam yaratarak bireyin harekete geçmesi için etkilenmesi ve isteklendirilmesi sürecidir (Can, 1999: 64). nsanlar n i ile ilgili davran lar n güdüleme için kullan lan özendirme araçlar n n saptanmas uzun zaman alm t r. Bu etmenlerin önem derecesi ki iden ki iye ya da duruma göre de i ir. Güdüleme planlar bu araçlar çerçevesinde yap l rsa daha ba ar l olur. Bunlar; gelir, güvenlik, yükselme olanaklar, çekici i, statü, ki isel yetke ve güç kazand rma, özel ya ama sayg l olma, kararlara kat lma olanaklar sa lama ve adaletli, sürekli bir disiplin sistemi olu turma olarak s ralanabilir (Eren, 1998: ). Günümüz Türkiye sinde son dönemde yap lan çal malar ücretin en önemli motivasyon araçlar ndan biri olmaya devam etti ini göstermektedir (Örücü ve Safran, 2002: 211; Örücü ve Cabar, 1998: ; Örücü, 1997: 57-63). 4. ARA TIRMANIN AMACI Bu çal man n temel amac, Kas m 2000 ve ubat 2001 tarihlerinde ya ad m z krizin de etkisiyle sorunlar ya anan son dönemlerde, nsan Kaynaklar Yönetimi departman olan i letmeler ile olmayan i letmeler aras nda personelin motivasyonunu art rmaya yönelik olarak uygulanan stratejiler aç s ndan fark olup olmad n n de erlendirmesini yapabilmektir. Kriz döneminde insan kaynaklar yönetimi üzerinde odaklan lmas n n temel sebebi, insan kaynaklar yönetimi stratejilerinin özellikle örgütsel de i im programlar n n gerçekle tirilmesinde ve çe itli kriz dönemi politikalar n n 63

6 B. Safran / Krizlerin A lmas nda gören Motivasyonu- stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi uygulanmas nda yard mc bir rol üstlenmi oldu u (Küskü,2000:703) konusundaki yayg n dü üncedir. 5. ARA TIRMANIN YÖNTEM VE ÖRNEKLEM Farkl sektörlerde, sektörlerin farkl yap sal ve yönetsel özelliklerinden kaynaklanan, farkl uygulamalar n olabilece i varsay m ile belirlenen amaca ula abilmek için, uygulamada sadece stanbul Tekstil Sektörü * incelendi. Ara t rma için Tekstil Sektörü nün seçilmesinin temel nedenleri aras nda son dönemlerde ya ad m z krizlerden en çok etkilenen sektörlerin ba nda yer almas ile sektörün Türkiye ekonomisi için ta d önem ve içinde bulundu u ko ullar say labilir. ** Sektör özelli i aç s ndan daha çok, küçük ve orta büyüklükteki i letmelerden olu tu u için böyle bir ayr m yap lmaks z n stanbul Sanayi Odas na kay tl, tekstil firmalar belirlenmi ve tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 250 tanesine mail yoluyla anket formlar gönderilmi tir. Ancak formlar n bir k sm i letmenin eline ula mad ndan, bir k sm da yetkililerin konuya ilgi göstermemesinden dolay geri dönmemi ve yaln zca 57 firmadan yan t al nabilmi tir. 6. KULLANILAN ANKET FORMU Küskü (2001:29) taraf ndan yap lan Kriz Döneminin nsan Kaynaklar Yönetimi Uygulamalar na Etkileri: Ampirik Bir nceleme isimli çal mada kullan lan anket formu ba ta olmak üzere literatür k sm nda ad geçen tüm eserlerden yararlan larak anket formu olu turulmu tur. 7. ARA TIRMA BULGULARININ ANAL Z Ara t rma verilerinin analizinde, SPSS paket program kullan lm t r. SPSS (Statistical Package For Social Scientist- Sosyal Bilimciler çin statistik Paketi) pogram n n veri editörü, veri kütüklerini olu turmak ve derlemek için yay lan sayfa türünde bir penceredir (Gürsakal,1997:47). Veriler söz konusu programdan girilerek yüzde testi ve T testi yap lm, sonuçlar tablolar halinde düzenlenmi tir Anket Sorular n n Frekans Analizi Yap lan uygulama sonucunda, ankete kat lan firmalar n genel yap s na ve Kas m 2000 ve ubat 2001 krizlerinden etkilenip etkilenmediklerinin tespitine yönelik olarak haz rlanan sorulardan baz lar n n yüzde analizleri ve bunlara ili kin grafikleri a a daki gibidir. * Bu ara t rmada, dokuma ve giyim sektörleri, Tekstil sektörü ad alt nda birlikte de erlendirilmektedir. ** Daha fazla bilgi için bkz. B ÇER smail H., KÜSKÜ Fatma, Örgütsel De i im Çabalar n n nsan Kaynaklar Yönetimi ile li kisi: Türk Tekstil Sektörü Örne i, 7. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, stanbul, May s

7 Yönetim ve Ekonomi 10/1 (2003) Faaliyet Y l Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 20 <1 7 12,1 12,1 12, ,1 12,1 24, ,1 24,1 48, ,4 22,4 70,7 > ,3 29,3 100,0 Frekans Toplam ,0 100,0 1 y ldan yl ve az y l y l y l üstü 10 0 Tablo-1: letmelerin Faaliyette Bulunduklar Y llara Göre Da l m Tablo-1 den de görüldü ü gibi ankete kat lan i letmelerin %50 si, on y ldan daha uzun bir süreden beri faaliyettedir. Bu da krizlerin s kça ya and tekstil sektöründe daha tecrübeli i letmelerin bu tür ara t rmalara daha çok ilgi gösterdi i anlam na gelmektedir. stanbul tekstil sektörünün genel yap s itibariyle yap lan istatistikler faaliyet y l on y ldan fazla olan i letmelerin anakütlenin %50 sinden çok daha az n olu turdu unu göstermektedir. * letme FrekansYüzdeGeçerli Birikimli Büyüklü ü Yüzde Yüzde Küçük 21 36,2 36,2 36,2 Orta 28 48,3 48,3 84,5 Büyük 9 15,5 15,5 100,0 Toplam ,0 100, Frekans 10 0 Küçük Ölçekli Orta Ölçekli letmeler letmeler Büyük Ölçekli letmeler Tablo-2: letmelerin Büyüklüklerine Göre Da Sektörün özelli i gere i daha çok küçük ve orta büyüklükteki i letmelerden olu tu unu daha önce de belirtmi tik. Bu durum ankete kat lan l m * Bu konuda ayr nt l bilgi için bkz. 65

8 B. Safran / Krizlerin A lmas nda gören Motivasyonu- stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi i letmelerde de gözükmektedir. Ankete kat lan i letmelerin %84,5 i küçük ve orta büyüklükteki i letmelerden olu maktad r. Bunlar n büyük bir ço unlu u faaliyet hayat alt y ldan daha fazla olan kökü i letmelerdir ancak yine de büyük ölçekli i letme statüsünde de erlendirilmemektedirler. KY Departman FrekansYüzdeGeçerli Birikimli Yüzde Yüzde Var 27 46,6 46,6 46,6 Yok 31 53,4 53,4 100,0 20 Fr ekans 10 Toplam ,0 100,0 0.K. Bölümü Var.K. Bölümü Yok Tablo-3: letmelerin nsan Kaynaklar Departman Olup Olmamas na Göre Da l m A nkete kat lan i letm elerin % 46,6 s nda nsan K aynaklar D epartm an bulunm aktad r. A ra t rm aya konu olan i letm elerin yar s ndan fazlas nda insan kaynaklar departm an n n bulunm am as üzücü bir durum olm as na ra m en küçük ve orta ölçekli i letm elerin örneklem deki a rl dikkate al nd nda (% 84,5) anla labilir bir nitelik kazanm aktad r. Ç ünkü insan kaynaklar departm an n n daha çok büyük i letm elerde olm as beklenm ektedir. Ö zellikle büyük i letm elerin anketim izdeki oran (% 15,5) göz önüne al nd nda, orta büyüklükteki i letm elerin insan kaynaklar departm an olu turm aya önem verdi i ortaya ç km aktad r. T ablo 4 teki m atris incelendi inde orta ölçekli i letm elerin yakla k % 60 nda insan kaynaklar departm an n n varolm as olum lu bir bulgu olarak de erlendirilebilecektir. 66 B üyüklü üne G öre Firm a T ürü K Y D epartm an Küçük Orta Büyük Toplam Var Yok Toplam Tablo-4: letme Büyüklü ü/ KY Departman Matrisi

9 Yönetim ve Ekonomi 10/1 (2003) Anketimize kat lan i letmelerin %74,1 i Kas m ve ubat aylar ndaki krizden olumsuz, %13,8 i olumlu etkilendi ini, %12,1 i hiç etkilenmedi ini belirtmi tir. letme Krizden FrekansYüzdeGeçerli Birikimli Yüzde Yüzde 50 Olumlu 43 74,1 74,1 74,1 Etkilendi Etkilenmedi 7 12,1 12,1 86,2 Olumsuz 8 13,8 13,8 100,0 Etkilendi Toplam ,0 100, Frekans O l u m s u z E t k i l e n d i E t k i lenmedio l u m l u E t k i l e n d i Tablo-5: letmelerin Kas m ve ubat Krizlerinden Etkilenmelerine Göre Da nsan Kaynaklar Bölümünün Varl n n Kriz An nda Ya da Sonras nda Personelin Motivasyonunu Yüksek Tutmaya Yönelik Çabalar Üzerine Etkisinin Tespit Edilmesi nsan kaynaklar bölümüne sahip i letmeler ile sahip olmayan i letmeler aras nda kriz an nda ya da sonras nda personelin moralini yüksek tutmaya yönelik çabalar aç s ndan fark olup olmad n n tespit edilmesi için T testi yap lm t r. Bu amaçla öncelikle personelin motivasyonunu art rmaya yönelik faaliyetler olan gelir, güvenlik, yükselme olanaklar, çekici i, statü, ki isel yetke ve güç kazand rma, özel ya ama sayg l olma, kararlara kat lma olanaklar sa lama ve adaletli, sürekli bir disiplin sistemi olu turma faktörlerinden her birine cevaplay c lar n; 1. Hiç Uygulanm yor 2. Pek Uygulanm yor 3. Karars z m 4. K smen Uygulan yor 5. Tamamen Uygulan yor seçenekleri do rultusunda cevap vermeleri istenmi ve her bir i letmeye bu cevaplar do rultusunda bir ba ar puan hesaplanm t r. * Elde edilen puanlarla insan kaynaklar biriminin varl aras nda bir ili ki aranm t r. l m * Anket formunda, söz konusu güdüleme araçlar ndan her biriyle ilgili olarak bir önerme yer alm ve cevaplay c lardan bunlara 5 li likert tipi ölçe e göre bir puan vermeleri istenmi tir. Örne in, güdüleme araçlar ndan gelirle ilgili olarak letmemizde çal anlara kriz öncesi, kriz s ras nda ve kriz sonras nda tatmin edici bir ücret ödenmektedir. ya da yükselme olanaklar n ölçmek için letmemizde üstün performansl çal anlar n yükselme olanaklar son derece fazlad r. önermeleri 67

10 B. Safran / Krizlerin A lmas nda gören Motivasyonu- stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi t sd Sig. (2-tailed) Ortalama Farklar K Bölümü var -2,498 56,015 -,3166 K Bölümü yok -2,509 55,656,015 -,3166 Tablo-6: nsan Kaynaklar Bölümünün Varl n n Kriz An nda Ya da Sonras nda Personelin Motivasyonunu Yüksek Tutmaya Yönelik Çabalar Üzerine Etkisinin Tespit Edilmesi Ho: nsan kaynaklar bölümüne sahip i letmeler ile sahip olmayan i letmeler aras nda kriz an nda yada sonras nda personelin moralini yüksek tutmaya yönelik çabalar aç s ndan fark yoktur. H : nsan kaynaklar bölümüne sahip i letmeler ile sahip olmayan i letmeler aras nda kriz an nda yada sonras nda personelin moralini yüksek tutmaya yönelik çabalar aç s ndan fark vard r. Yap lan T testi sonucunda (Sig. de eri 0.05 ten küçük oldu u için) Ho red, H kabul edilir. Yani i letmelerde insan kaynaklar bölümüne sahip olan i letmeler ile olmayanlar aras nda, kriz an nda yada sonras nda personelin moralini yüksek tutmaya yönelik çabalar aç s ndan fark vard r. Teorik aç klamalar m zda kriz dönemlerinde örgüt üyeleri aras nda gerilim ve stresin artmas, psikolojik ve fizyolojik çöküntü, özsavunman n artmas, kar l kl güvenin kaybolmas gibi olumsuz durumlar n ortaya ç kabildi ini ve bunlar n a labilmesinde insan kaynaklar yönetiminin en önemli görevlerinden birinin personele psikolojik ve teknik destek vermek oldu unu vurgulam t k. Analiz sonucuyla da bunu ortaya koymaktay z Kriz Ya aman n Çal anlarla lgili Tasarrufa Gitme Üzerine Etkisinin Tespit Edilmesi Yukar da kriz döneminde insan kaynaklar yönetiminin i gören motivasyonunu olumlu yönde etkileyen faaliyetlerine yönelik olarak yap lan analizden sonra i gören motivasyonunu olumsuz yönde etkileyen çal anlarla ilgili tasarrufa gitme faaliyetinin kriz ya amayla ili kisi ortaya konmaya çal lm t r. * Kriz ya ama olgusuyla ilgili olarak cevaplay c lar n; 1. Krizden olumsuz etkilendik. 2. Etkilenmedik. 3. Olumlu etkilendik. verilmi tir. Güdüleme araçlar n n her biriyle ilgili puanlar n aritmetik ortalamas al narak i letmelerin ba ar puanlar hesaplanm t r. * Çal anlarla ilgili tasarrufa gitme faaliyetleri, ücretli ve ücretsiz izin verme, maa kesintisine gitme, yar m maa verme, vardiya saatlerini dü ürerek saat ücretlerinden tasarruf sa lama gibi eylemleri içermektedir. Cevaplay c lara i letmelerinde krizi a mak amac yla söz konusu uygulamalardan hangilerinin yürürlü e konuldu u cevaplanmas istenerek elde edilen cevaplarla krizden etkilenme ekilleri aras ndaki ili kiler incelenmi tir. 68

11 Yönetim ve Ekonomi 10/1 (2003) seçeneklerine verdikleri yan tlara göre kriz ya aman n çal anlarla ilgili tasarrufa gitme üzerine etkisinin tespit edilmesi için varyans analizi yap lm t r. Ho: Kriz ya aman n çal anlarla ilgili tasarrufa gitme üzerine etkisi yoktur. H : Kriz ya aman n çal anlarla ilgili tasarrufa gitme üzerine etkisi vard r. Yap lan varyans analizi sonucunda (Sig. de eri 0.05 ten küçük oldu u için) Ho red, H kabul edilir. Yani kriz ya aman n çal anlarla ilgili tasarrufa gitme üzerine etkisi vard r. Buna göre krizden etkilenen firmalar n çal anlarla ilgili olarak çe itli tasarruf tedbirleri uygulad klar söylenebilir. Gruplar Aras Kareler toplam sd Ortalamalar Karesi F Sig. 13, ,943 6,155 0,004 Gruplar içi 62, ,128 Toplam 75, Tablo-7: Kriz Ya aman n Çal anlarla lgili Tasarrufa Gitme Üzerine Etkisinin Tespit Edilmesi SONUÇ VE ÖNER LER Ara t rmadan elde edilen sonuçlara göre tekstil i letmelerinin çok önemli bir bölümü Kas m 2000 ve ubat 2001 tarihlerinde ya anan ekonomik krizlerden olumsuz etkilenmi tir. Bunlar n büyük bir ço unlu u faaliyet hayat alt y ldan daha fazla olan köklü i letmelerdir ancak personel say s n n azl, üretim ve sat hacminin dü üklü ü gibi nedenlerle büyük ölçekli i letme statüsünde de erlendirilmemektedirler. Uygulamaya konu olan i letmelerin yar dan fazlas nda insan kaynaklar departman n n bulunmamas üzücü bir durum olmas na ra men küçük ve orta ölçekli i letmelerin örneklemdeki a rl dikkate al nd nda anla labilir bir nitelik kazanmaktad r. Çünkü insan kaynaklar departman n n daha çok büyük i letmelerde olmas beklenmektedir. Özellikle büyük i letmelerin anketimizdeki oran göz önüne al nd nda, orta büyüklükteki i letmelerin insan kaynaklar departman olu turmaya önem verdi i ortaya ç kmaktad r. letmelerde insan kaynaklar bölümüne sahip olan i letmeler ile olmayanlar aras nda, kriz an nda ya da sonras nda personelin moralini yüksek tutmaya yönelik çabalar (gelir, güvenlik, yükselme olanaklar, çekici i, statü, ki isel yetke ve güç kazand rma, özel ya ama sayg l olma, kararlara kat lma olanaklar sa lama ve adaletli, sürekli bir disiplin sistemi olu turma) aç s ndan fark vard r. Bu departmana sahip olan i letmeler gerek kriz döneminde gerekse sonras nda çal anlar n motivasyonlar n art rabilmek için söz konusu faaliyetlere a rl k verirken, olmayan i letmeler bu hususu göz ard etmektedirler. letme 69

12 B. Safran / Krizlerin A lmas nda gören Motivasyonu- stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi yöneticileri, kriz dönemlerinde örgüt üyeleri aras nda gerilim ve stresin artmas, psikolojik ve fizyolojik çöküntü, özsavunman n artmas, kar l kl güvenin kaybolmas gibi olumsuz durumlar n ortaya ç kabildi ini ve bunlar n a labilmesinde insan kaynaklar yönetiminin en önemli görevlerinden birinin personele psikolojik ve teknik destek vermek oldu unu dikkate al rlarsa krizlerin a lmas nda daha ba ar l olabilirler. Ülkemizdeki i letmelerin büyük bir ço unlu u taraf ndan birer maliyet unsuru olarak görülen çal anlar, özellikle kriz dönemlerinde daha büyük bir öneme sahip olmaktad r. Bu dönemlerde i letmeler maliyetlerini azaltmak isterken, çal anlar da pahal la an hayat artlar kar s nda gelirlerini art rmak istemektedir. Uygulamada krizden etkilenen firmalar n çal anlarla ilgili olarak çe itli tasarruf tedbirlerine ba vurduklar söylenebilir. Ancak i letme üst düzey yöneticileri ile insan kaynaklar yöneticileri, i letmelerin parasal kaynaklar ve di er kaynaklar kriz durumundan nas l etkileniyorsa, insan kaynaklar n n da ayn ekilde hatta daha fazla etkilenebilece ini de göz önüne alarak, bir yandan çal anlar n ç karlar di er yandan i letmenin gereksinmeleri aras ndaki süreçte özellikle toplumsal sorumluluklar n da unutmadan ortak bir çözüm arama, ortak bir payda bulma çabas nda olmal d r. Çünkü krizlerin a lmas nda i gören motivasyonu önemli bir araçt r ve günümüz Türkiye sinde ücret, en önemli motivasyon araçlar ndan biri olmay sürdürmektedir. KAYNAKÇA AKAT, lter, Gönül Budak, Gülay Budak; letme Yönetimi, Bar Yay nlar, zmir 1999 ALDEM R Ceyhan, ATAOL Alpay, BUDAK Gönül, nsan Kaynaklar Yönetimi, Bar Yay nlar, IV. Bask, zmir, 2001 B ÇER smail H., KÜSKÜ Fatma, Örgütsel De i im Çabalar n n nsan Kaynaklar Yönetimi ile li kisi: Türk Tekstil Sektörü Örne i, 7. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, May s 1999, stanbul BUDAK, Gönül ve Gülay Budak; Halkla li kiler, 2.bask, zmir 1998 CAN, Esin Nesrin; Kriz Dönemlerinde letme Stratejileri (Yay nlanmam Yüksek Lisans Tezi), stanbul 1994 CAN, Halil; Organizasyon ve Yönetim, Siyasal Kitabevi, Ankara, 1999 CÜCELO LU, Do an; nsan ve Davran, 9.bask, Remzi Kitabevi, stanbul, 1999 ÇEL K, Adnan; letmelerde Kriz Yönetimine li kin Teorik ve Uygulamal Bir Çal ma (Yay nlanmam Doktora Tezi, Konya 1995 EREN, Erol; Örgütsel Davran ve Yönetim Psikolojisi, 5.Bask, Beta Bas m Yay m Da t m A.., stanbul, 1998 EREN, Erol; Yönetim ve Organizasyon, 3.bask, Beta Bas m Yay m Da t m A.., stanbul, 1996 ERG N, Esin; letme Politikalar, stanbul 1992, Der Yay nlar GÜRSAKAL Necmi, Bilgisayar Uygulamal statistik I, Marmara Kitabevi Yay nlar, Bursa, 1997 GÜRSOY Mehmet, Kriz Yönetiminde nsan Kaynaklar, stanbul Sanayi Odas Dergisi, Say :423 H NTERHUBER, Hans H. ve Wolfgang Popp Are You A Strategist Or Just A Manager?, Harward Business Rewiev, January February 1992 HURST, David K., Kriz ve Yenilenme, Çev: Ela Güldemir, Alfa B.Y.D., stanbul 2000 J MENEZ, Davis; When You Are The Headline: A Guide To Understanding Crises Management, Franchising World, April 2001, V33, 3 JOHNSON, D.M.A.; A Modern Account of Problem Solving, Psychological Bulletin,

13 Yönetim ve Ekonomi 10/1 (2003) KÜSKÜ Fatma, Kriz döneminin nsan Kaynaklar Yönetimi Uygulamalar na Etkileri: Ampirik Bir nceleme, Amme dare Dergisi,Türkiye ve Orta Do u Amme dare Enstitüsü Yay nlar, 34/1 Mart 2001 KÜSKÜ Fatma, Krizde nsan Kaynaklar Yönetimi: Türk Tekstil Sektöründe Bir Ara t rma, 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirileri, Nev ehir, May s 2000 L PP T, Gordon L. ve Warren H. Schmit; Crises In A Developing Organizations, Harward Business Rewiev, November December 1967 M LBURN, Thomas W., Randall S. Schuller ve Kenneth H. Watman; Organizational Crisis: Part 1, Human Relations, Volume 36, Number 12, 1983 MORGAN, Clifford T.; Psikolojiye Giri (Çev: Hüsnü Ar c ), 11.bask, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yay nlar Yay n No:1, Ankara, 1995 ÖRÜCÜ, Edip ve SAFRAN, Bar ; malat letmelerinde Orta ve Üst Kademe Yöneticilerin Ücret Düzeylerinin Problem Çözme Ba ar lar Üzerine Etkisi, Atatürk Üniversitesi ktisadi dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Say 5-6, Aral k 2002 ÖRÜCÜ, Edip ve CABAR, Ya ar; Kamu ve Özel Sektör Banka Çal anlar nda Tatmini Mu la li Örne i, Örgütlerde nsan Davran lar n n Yönetimi Sempozyumu, zmir, 1998 ÖRÜCÜ, Edip; Güdülemenin Neresindeyiz?, letme ve Finans Dergisi, Y l 12, Say 139, Ankara, Ekim 1997 SABUNCUO LU Zeyyat, Personel Yönetimi; Politika ve Yönetsel Teknikler, VIII. Bask, Furkan Ofset, Bursa, 1997 M EK M. erif, AYDO AN Enver, Kriz Ortamlar nda Stratejik nsan Kaynaklar Yönetimi Stratejisi, Atatürk Üniversitesi,..B.F. Dergisi, Cilt:14, Say :1, Y l:2000 M EK, M. erif; Yönetim ve Organizasyon, Nobel Yay nlar, Ankara 1999 TÜRK, Murat; letmelerde Kriz Yönetiminde Kar la lan Sorunlar ve Bu Sorunlar n Çözümü Üzerine Bir Ara t rma (Yay nlanmam Yüksk Lisans Tezi), Adana 1995 WALLAS, G.; The Art of Thought, New York: Hrcourt, Brace&World,

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ *

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * Doç. Dr. Meral TEKİN ** Son yıllarda halk eğitimi, toplumdaki öneminin giderek artmasına koşut olarak, önemli bir araştırma alanı olarak kabul görmeye

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Risk Yönetimi. Gürcan Banger

Risk Yönetimi. Gürcan Banger Risk Yönetimi Gürcan Banger Risk Yönetimine giriş Bu sunumun amacı, sivil toplum alanında hizmet tedarik projelerinde, süreç boyunca ortaya çıkması muhtemel risk alanlarının tespiti ve takibi ile oluşabilecek

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

İ.Esenyurt Üniv.2016 Yüksek Lisans / Bahar Dönemi Yönetimde Yeni Gelişmeler Sunum 02. Hazırlayan; Erkut AKSOY

İ.Esenyurt Üniv.2016 Yüksek Lisans / Bahar Dönemi Yönetimde Yeni Gelişmeler Sunum 02. Hazırlayan; Erkut AKSOY 1 Yönetimde Yeni Gelişmeler Yalın Organizasyonlar Sunumu; Erkut AKSOY Kaynak; Öğrenci No.:1432110032 2016 Bahar Dönemi Yüksek Lisans III.Dönem YALIN ORGANİZASYONLAR ZASYONLAR; Daha önceki konularda değindiğimiz

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM 1. Açıklama 1.1.Proje Ortaklarının Adları: Uzman Klinik Psikolog Özge Yaren YAVUZ ERDAN, Uzman Klinik Psikolog Elvan DEMİRBAĞ, Uzman Klinik Psikolog Nilay KONDUZ 1.2.Nihai

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 14 SUNUŞ 16 BİR SEÇİM YAPMA BİLİMİ OLARAK EKONOMİ VE VERİMLİLİK İLKESİ 19 BÖLÜM 1 VERİMLİLİK-KAVRAMSAL ÇERÇEVE

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 14 SUNUŞ 16 BİR SEÇİM YAPMA BİLİMİ OLARAK EKONOMİ VE VERİMLİLİK İLKESİ 19 BÖLÜM 1 VERİMLİLİK-KAVRAMSAL ÇERÇEVE İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 14 SUNUŞ 16 BİR SEÇİM YAPMA BİLİMİ OLARAK EKONOMİ VE VERİMLİLİK İLKESİ 19 BÖLÜM 1 VERİMLİLİK-KAVRAMSAL ÇERÇEVE Soru 1 Verimlilik nedir? 25 Soru 2: Verimlilikle ilişkili kavramlar nelerdir?

Detaylı

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I İLİŞKİSEL PAZARLAMA 31 MAYIS 2014 K O R A Y K A R A M A N

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU İhsan ÇULHACI Giriş Siyasi tarih disiplininde Almanya nın siyasal birliğinin sağlanması ve kuruluş yılı 1871 olarak kabul edilmekle birlikte, Almanya Sayıştayı,

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir.

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 30.12.2014

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu AKILCI İLAÇ KULLANIMI PROJE YARIŞMASI BAŞVURU FORMU BAŞVURU SAHİBİNİN ADI SOYADI * BAŞVURU SAHİBİNİN MESLEĞİ BAŞVURU SAHİBİNİN YAŞI BAŞVURU SAHİBİNİN MEDENİ : DURUMU BAŞVURU SAHİBİNİN EĞİTİM DURUMU BAŞVURU

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili?

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili? Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti Hasan Çağlayan Dündar Araştırmacı Ayşegül Dinççağ Araştırmacı

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN SOSYAL ŞİDDET Süheyla Nur ERÇİN Özet: Şiddet kavramı, çeşitli düşüncelerden etkilenerek her geçen gün şekillenip gelişiyor. Eskiden şiddet, sadece fiziksel olarak algılanırken günümüzde sözlü şiddet, psikolojik

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İş Sağlığı ve Güvenliği Fayda-Maliyet Analizi Proje Raporu

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İş Sağlığı ve Güvenliği Fayda-Maliyet Analizi Proje Raporu ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Fayda-Maliyet Analizi Proje Raporu ANKARA, 2010 ÖZET İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemenin

Detaylı

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması Latif Onur Uğur Süslü Sokak No: 4/2 Mebusevleri, Beşevler, 06580 Ankara E-Posta: latifugur@mynet.com, onurugurtr@yahoo.com

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK? Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK? Yazar: Arif TEMİR* Yaklaşım / Şubat 2013 / Sayı: 242 I- GİRİŞ Bilindiği üzere risk değerlendirmesi

Detaylı

TİSK GENEL SEKRETERİ BÜLENT PİRLER'İN DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ÇOCUK İŞGÜCÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİDİR

TİSK GENEL SEKRETERİ BÜLENT PİRLER'İN DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ÇOCUK İŞGÜCÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİDİR TİSK GENEL SEKRETERİ BÜLENT PİRLER'İN DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ÇOCUK İŞGÜCÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİDİR Çocuğun çalışması, hemen bütün ülkelerde yaşanmakta olan evrensel bir olgudur ve önemli bir sosyal

Detaylı

2 Gemi Kiralama ve Demuraj-Dispeç Hesapları

2 Gemi Kiralama ve Demuraj-Dispeç Hesapları GĠRĠġ Dünya ticareti insanlığın gereksinimleri, yaşam kalitesi ve refahı için vazgeçilmez bir unsurdur, dünya ticaretinin vazgeçilmezi ise ulaşım sistemleridir. Ulaşım sistemleri içinde, çok uzun, kıtalar

Detaylı

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Meslek Lisesi Koçları Programı Okul & Şirket Buluşması, 23 Şubat 2016, 09:00 16:30 Koç Holding, Nakkaştepe

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 19 Ocak 2016 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; Kısa dönemde 144 günlük ortalama $1110.82 trend değişimi için referans takip seviyesi olabilir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 1.1. İlk Çağ da Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.1. İlk Uygarlıklarda Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.2. Antik Yunan da Bilgi ve Bilimin Gelişimi...

Detaylı

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ Dr. Emre BALIBEK Genel Müdür Yardımcısı Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü E-posta: emre.balibek@hazine.gov.tr 1 İçerik Borç İdaresinde Risk

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİM 442 YAPIM YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ Prof.Dr.Nilay COŞGUN Yrd.Doç.Dr.Ferhat PAKDAMAR Arş.Gör.SeherGÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör.Selin ÖZTÜRK YAPI

Detaylı

Bölüm 11. Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler İŞLETME BİRLEŞMELERİ. (Mergers)

Bölüm 11. Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler İŞLETME BİRLEŞMELERİ. (Mergers) Bölüm 11 Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler İŞLETME BİRLEŞMELERİ (Mergers) İki veya daha fazla sayıda bağımsız işletmenin, eski kimlik ve tüzel kişiliklerini sona erdirerek, sahip

Detaylı

MOTİVASYON(GÜDÜLEME) VE KURAMLARI

MOTİVASYON(GÜDÜLEME) VE KURAMLARI MOTİVASYON(GÜDÜLEME) VE KURAMLARI Motive; Harekete geçirici Hareketi devam ettirici Olumlu yöne yöneltici Güdüleme Bir veya birden çok insanı, belirli bir yöne(amaca)doğru devamlı şekilde harekete geçirmek

Detaylı

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A İÇ KONTROL ç Kontrol Dairesi I lda Arslan 2 ubat 2009 / ISPART A İç Kontrol Tanım ç Kontrol, kurumlar n, yöneticileri ve çal anlar taraf ndan uygulanan; kurumlar n hedeflerinin el de edilmesinde gereken

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Şekil 3-1: "ÇED İzni Alanı"nın ve "Proje Alanı"nın Yeri... 4

Şekil 3-1: ÇED İzni Alanının ve Proje Alanının Yeri... 4 İÇINDEKILER 3. ÇEVRESEL VE SOSYAL DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI 2 3.1 GİRİŞ 2 3.2 ÇSED SÜRECİ YAKLAŞIMI 2 3.3 PAYDAŞ KATILIMI 2 3.3.1 ÇSED Kapsam Belirleme Çalışması 2 3.4 ALTERNATİFLERİN ANALİZİ 2 3.5 PROJE

Detaylı

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK DANIġMAN: Faik GÖKALP SOSYOLOJĠ ALANI ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ARASI ARAġTIRMA PROJE YARIġMASI BURSA TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107. Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107. Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107 Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR 30/11/2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Haksız

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Kırsal Kalkınmada Yönetişim Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Çalışmanın arka planı Amaç: Kırsal kalkınmada yönetişim mekanizmalarının nasıl işlediği ve hangi araçların kullanıldığı Urfa özgülünde

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1. AMAÇ Madde 2. KAPSAM Madde 3. HUKUKİ

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER TANIM Gıda mühendisi gıda hammaddelerinin besin değerini kaybetmeden standartlara uygun olarak verimli bir şekilde işlenmesini, korunmasını ve depolanmasını planlayan, uygulamasını yürüten ve yeni sistemleri

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Gelişim psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal

Detaylı

TKY de Karar Almaya Katılımın ve Örgütsel Bağlılığın Kişisel Performansa Etkisi

TKY de Karar Almaya Katılımın ve Örgütsel Bağlılığın Kişisel Performansa Etkisi TKY de Karar Almaya Katılımın ve Örgütsel Bağlılığın Kişisel Performansa Etkisi Yard.Doç.Dr. Hakan KİTAPCI Özet: Bu çalışmanın temel amacı, örgütsel bağlılık ve karar almaya katılımın kişisel performansa

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 Turan ÖZYURT İSO Meclis Üyesi MADEN, TAŞ VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İMALATI 1. Grup Madencilik, Mermer ve Taş Ocakçılığı 23. Grup Cam ve Cam Mamulleri Sanayii 43.

Detaylı