ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar"

Transkript

1 ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM Genel Esaslar AMAÇ : Madde-1 : 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş Yasası na 3305 sayılı Yasa ile eklenen Ek-4 madde uyarınca kurulan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü nün; su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış suların uzaklaştırılması, septik çukurların boşaltılması ile bu işlemlere ilişkin hizmetlerle ilgili tarifelerin hangi esaslara göre saptanacağını ve uygulanacağını belirlemektir. KONU : Madde-2 : ASKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş Yasası nın 2. Maddesinde belirlenen görev ve yetki alanı içerisindeki abonelere götürdüğü her türlü hizmetin; güvence, bedel ve yaptırımları bu Yönetmelikle düzenlenir. TARİFENİN TANIMI : Madde-3 : Satış, hizmet, güvence ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesidir. Tarife gerçek değerlere dayanmalı, uygulamada eşitlik sağlanmalıdır. TARİFE ÇEŞİTLERİ ve UYGULAMALARI : Madde-4 : Bu Yönetmeliğin konusu olan tarifeler ve uygulamaları 4 grupta toplanır. 1- Abonelik, tahakkuk ve tahsilatla ilgili esaslar. 2- Su ve Atık su (kullanılmış suların uzaklaştırılması) tarifesi. 3- Hizmetler ve güvence tarifesi. 4- Yaptırımlar tarifesi. ABONE TANIMI : Madde-5 : ASKİ Genel Müdürlüğü ile bir hizmet sözleşmesi yapan gerçek ve tüzel kişilere abone adı verilir. a-) Su abonesi. b-) Atık su (kullanılmış su) abonesi. Olmak üzere 2 tür abone vardır. Her su abonesi ayrı bir sözleşme yapmaya gerek olmaksızın aynı zamanda kullanılmış su abonesidir. Su abonesi olmaksızın su tüketenler de atık su üreteceklerinden, bu gibilerle atık su aboneliği sözleşmesi yapılır. ABONE TÜRLERİ: Madde 6- (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik gereği) 1

2 Abonelerin gruplandırılmasıyla, tarifelerin uygulama esasları aşağıda açıklanmıştır. a) Konut tarifesi uygulanacak aboneler: Barınma amacıyla oturulan yerlerde, içme ve temizlik için su kullanan ve atık su üreten aboneler. (ABB Meclisi, /1433) b) İşyeri tarifesi uygulanacak aboneler: Gelir sağlamak gayesi ile her çeşit meslek sanat faaliyeti ve zanaatın icra edildiği yerlerle ticarethaneler, mal ve hizmet üreten işyerlerine ait abonelere işyeri tarifesi uygulanır. c) Sanayi tarifesi uygulanacak aboneler: 1) Hammadde üreten veya şekil, nitelik, nicelik değiştirerek seri olarak mamul veya yarı mamul madde üreten ve işyeri ile konut tarifesi dışında kalan yerler. 2) Endüstriyel nitelikle kullanılmış suyu bulunan yerlere sanayi tarifesi uygulanır. d) Resmi tarife uygulanacak aboneler: 1) Resmi daireler, kamu kurum ve kuruluşlarına ait abonelikler. 2) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına bağlı hastane ve sağlık kurumları. 3) Resmi, özel okullar (okul öncesi eğitim, ilk öğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okulları ) ile üniversiteler ve askeri okullar. e) Toptan su tarifesi uygulanacak aboneler: ASKİ hizmet sınırları dışında kalan mülki birimlere dağıtımı kendi şebekeleri ile yapılmak üzere belirli noktalardan su satışı yapılan abonelerdir. f) Yalnız kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesi uygulanacak aboneler : ASKİ nin su hizmetlerinden yararlanmayıp yalnızca kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve sanayi tanımına giren özel ve tüzel kişilerdir. Kuyu, kaptaj, havuz ve benzeri tesislerden veya tankerle yeraltı ve yüzeysel suları temin edip kullanarak atık su üreten, atan özel ve tüzel kişiler de ASKİ ye başvurup abonelik sözleşmesi yapmak zorundadır. Bu bentteki abonelere tahakkuk edilecek atık su bedeli, Yönetmeliğin 34.maddesine göre belirlenir. ASKİ den herhangi bir hizmet alımı yapılmamak ve her türlü işletme masrafları kendilerince karşılanmak koşuluyla, Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı okulları üniversiteler, ibadethaneler, profesyonel ve amatör spor kulüplerince (lokal, tesis, idari hizmet binası, kapalı ve açık spor tesisleri, stadyumlar,..vb dahil) kuyu açılmak suretiyle su kullanılması halinde atık su bedeli alınmaz. (ABB Meclisi, /1433) 2

3 g) Şantiye aboneleri: Her türlü inşaat, maden arama, çeşitli amaçlarla kazı yapma ve bunun gibi sebeplerle özel ya da tüzel kişilerin bu etkinliklerini sürdürmek için veya bu etkinliklerini sürdürmeyi sağlayacak kalıcı tesislerin yapılmasına imkan tanımak için kurdukları, faaliyetlerinin ve kalıcı tesislerinin tamamlanmasıyla varlığı sona erecek olan geçici tesislere uygulanacak aboneliktir. h) Geçici aboneler: 1) Hizmet alanı içindeki şehir, kasaba ve köylerde kurulan sergi, fuar, sirk, panayır ve bunun gibi abonelerdir. 2) Yapı ruhsatı bulunup da, elektrik, doğalgaz ve telefon gibi kamu hizmetlerinin en az birinden yararlandığını ispatlamak koşuluyla, yapı kullanma izni için ilgili kuruma başvurulduğu halde izin verilmeme nedeninin; a) Sigorta prim veya vergi borçlarından kaynaklanması halinde tüm bağımsız bölümlere, b) Binanın tamamından kaynaklanmayıp, binanın bazı kısımlarının yapı ruhsatına aykırı olması halinde, bu aykırılığın binanın taşıyıcı unsurlarını etkilemeyen ve teknik açıdan tamamında oturulmasında sakınca olmadığının belgelenmesi şartıyla yapı ruhsatına uygun bağımsız bölümlerine, c) Binanın oturulan bölümleriyle ilgili olmayıp çevre düzenlemesi gibi eksikliklerden kaynaklanması halinde tüm bağımsız bölümlere, Yapı Kullanma İzni Belgesi alınıncaya kadar geçici olarak, kullanım türüne göre su verilen aboneliklerdir. Geçici abone olacaklardan; bu yönetmeliğin 39 uncu maddesinde belirtilen katılma payları avans olarak tahsil edilir. Bina veya tesisler için yapı kullanma izni alınarak ilgilisinin müracaatı halinde; önceden ödenmiş bulunan katılma payları avansı güncelleştirilerek, işlem tarihindeki rayiç bedeller üzerinden hesaplanacak olan tahakkuklardan düşülür. Arada fark kalıyorsa kalan tutar tahsil edilir. Bu madde hükümlerine göre abonelik sözleşmesi yapılan bina ve tesislere 10 yıl içinde yapı kullanma izni alınarak ASKİ ye başvurulmaması halinde, tahsil edilen her türlü avans bedeli ASKİ ye irat kaydedilir ve abonelik sözleşmesi ASKİ tarafından tek taraflı olarak ihbarda bulunulmaksızın feshedilebilir. Bu yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen sanayi tarifesi uygulanacak aboneliklere ait yerlere geçici abonelik verilmez. Yukarıda belirtilen abonelere verilen su, resmi dairelerin talebi halinde yıkım ya da tahliye tarihinden bir gün önce kesilebilir. Bir bina veya tesise bu maddenin uygulanmış olması, ilgilisine kesinleşmiş bir abonelik hakkı kazandırmaz. 3

4 ı) Özel sözleşme (protokol) abonesi: ASKİ nin hizmet sınırları içinde ya da dışında kalan mülki kuruluş, toplu konut vb. protokolle su verilen aboneliklerdir. Bu konuda protokol yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir. i) Elçilik aboneleri: Yabancı ülke elçilik ve temsilciliklerine ait aboneliklerdir. j) Resmi kurum park ve bahçe aboneleri: Tüm resmi dairelerle kamu kurum ve kuruluşlarına ait park ve bahçe abonelikleridir. k)özel park ve bahçe aboneleri: Özel kuruluş ve kişilere ait park, bahçe ve yeşil alan abonelikleridir. l) İbadet yerleri, m) İbadet yerlerine ait lojman ve hizmet binaları, n)bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına faaliyet gösterdiği kabul edilen hayır dernekleri ve kurumlarının hizmet binaları, o) Resmi kurum lojmanları, ö) Öğrenci yurtları, p) Muhtarlık hizmet binaları, r) Spor Kulüpleri: Profesyonel ve amatör spor dallarında faaliyet gösteren kulüpler ile bu kulüpler tarafından ticari amaçla işletilmeyen her türlü lokal, tesis, ilave hizmet binası, kapalı spor salonu,idari hizmet binaları ve stadyumlar dahil. s) Vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar ile malul gazi olarak aylık bağlanmış olanlar, şehit dul ve yetimi sıfatıyla aylık veya gelir bağlanmış bulunan veya özür oranı % 40 ve üzerinde bulunan 18 yaş ve üzerindeki özürlü kişilere ait abonelikler, ş) Belediye park ve bahçeleri, (ABB Meclisi, /1433) ABONE GRUPLARI: MADDE 7- (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla Abone çeşitleri ve yeraltı sularının kullanımı aşağıda açıklanmıştır: a) Su ve atık su aboneleri: 1) Abone: Bir sayaçtan yalnız başına su alan bağımsız bir birim, 2) Grup Abone: Aynı sayaçtan su alan, aynı abone grubuna dâhil, birden fazla bağımsız birim. 3) Karışık Grup Abone: Aynı sayaçtan su alan, değişik abone grubuna dâhil, birden fazla bağımsız birimdir. Sanayi ve işyeri abonelerinin aynı sayaçtan su kullanması halinde, sanayi tarifesi uygulanır. b) ASKİ nin görev alanı içindeki yeraltı ve yerüstü sularının, konut, sanayi, inşaat, park, bahçe vb yerlerde kullanılması amacıyla kamu ve özel kişilerce satılması ve taşınması ASKİ nin izin ve denetimine bağlıdır. 4

5 Bu işle iştigal edenlerden miktarı ve şekli ASKİ Yönetim Kurulu nca belirlenen İzin ve Denetim Bedeli alınır. Bu şekilde su satanların, taşıyanların ve alanların uygulaması gereken usul ve esasları belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir. c) Kuraklık, tabîî afet veya başka bir sebeple kente verilen günlük su miktarında düşme olması durumunda, ASKİ, su tasarrufunu sağlamak ve öncelikle konut abonelerinin su ihtiyacını karşılamak amacıyla bazı abonelere su satışını geçici olarak durdurabilir. II. BÖLÜM ABONELİK, TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASLARI ABONE OLMA KOŞULLARI: MADDE 8- a-) Özel ve Tüzel kişiler döşenmiş olan su ve kanalizasyon şebekesine bağlantı yapabilmeleri için ASKİ Genel Müdürlüğü ne başvuruda bulunurlar. b-) ASKİ Genel Müdürlüğü başvuruları inceleyip, abone türünü saptayarak bağlantının yapılıp yapılamayacağını yasal, idari ve teknik yönden araştırır. Sonuç başvuru sahibine bildirilir. c-) Bağlantı için bir engel bulunmuyorsa, başvuru sahibi yürürlükteki tarifelere göre bağlantı, hizmet ve güvence bedellerini makbuz karşılığı ödeyerek, abone sözleşmesi yaptıktan sonra iş yapılır. d-) Abone, aboneliğin devamı koşulu ile suyun geçici bir süre için kesilmesini isteyebilir. e-) Abonelik sözleşmesinin iptali istenmez ise,abone sözleşmesi aynı koşullarla yenilenmiş sayılır. f-) Abone, borcunu ödeyerek abone sözleşmesini iptal etme hakkına sahiptir. g-) Abone, abonelikten doğan haklarını başkasına devredemez. h) (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik gereği) Başka bir abonelikten dolayı borcu olan kişilerle bu borç ödenmeden veya takside bağlanmadan yeni abonelik sözleşmesi yapılmaz. Taksitlerin ödenmemesi halinde yeni aboneliğin de suyu kesilebilir. ı) (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik gereği) Abonenin ölümü durumunda borç ve alacakları varislerine intikal eder. Ölüm tarihinden itibaren üç aylık süre içerisinde varislerden bir veya birkaçının ASKİ ye başvurarak birikmiş borçları da ödemek kaydıyla yeni abonelik yaptırmaması halinde, mevcut abonelik iptal edilerek tahakkuk eden tüm borçlar varislerden tahsil edilir. i-) Su kullanılan yerde suyu kullanan özel veya tüzel kişiler ASKİ Genel Müdürlüğü ile abone sözleşmesi yapmak zorundadır. 5

6 ŞUBE YOLU: MADDE 9- Şube yolu şebeke hattından sayaca kadar uzanır ve sayacın bitimindeki bağlantı rekorunda sona erer. a-) Su verilecek yerlerin her birinin kendisine ait bir şube yolu olacaktır. b-) Birden fazla sayaçla su verilecek birden fazla birimli binalarda sayaç taksimatı yapılacak yere kadar boru çapı ihtiyaca göre tespit edilerek bir şube yolu yapılır. c-) Şube yolu olarak döşenecek borunun çapı, abonenin kullanacağı su dikkate alınarak İdarece saptanır. d-) Şube yolu masrafları yürürlükteki tarifelere göre aboneden tahsil edilir. e-) Şube yollarının korunması abonelere, bakım ve onarımı ise ASKİ Genel Müdürlüğü ne aittir. f) (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik gereği) ASKİ Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olan şube yolunun ve su sayacının işletme ve bakım masraflarını karşılamak üzere şube yolu bakım ücreti alınır. Bu ücret yürürlükteki tarifelere göre abonelerden peşin alınabileceği gibi aylık bakım ücreti olarak su paraları ile birliktede tahsil edilebilir. Sayaçtan sonraki arızalar abonelere aittir. g-) ASKİ Genel Müdürlüğü kullanma ömrünü dikkate alarak şube yolunu yenilemeye yetkilidir. h) (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik gereği) Şube yolunun bina parsel sınırının içerisinde kalan kısmında abonelerin ihmal veya kusurundan meydan gelebilecek hasarlardan ASKİ sorumlu tutulamaz, bu nedenle üçüncü şahısların uğradığı zararların tazmin yükümlülüğü abonelere aittir.şayet böyle bir durumda ASKİ üçüncü şahısların uğradığı zararları tazmin etmek durumunda kalır ise ihmal veya kusuru olan abonelere rücu edilir. ı) (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik gereği) Şube yolu bakım ücretini mekanik sayaç ve ön ödemeli akıllı su sayacı için ayrı ayrı belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir. İÇ DONANIM : Madde-10 : İç donanım şube yolundan sonra başlar. Aboneler iç donanımı istedikleri kişilere, masrafları, kendilerine ait olmak üzere yaptırırlar. Aboneler iç donanımın iyi bir durumda bulundurulmasından ve su kaybından sorumludur. Sayaçların kaydettiği su abone tarafından tüketilmiş sayılır. 6

7 Madde-11 : Aboneler iç donanımı korumakla; sayaç ve şube yolundaki herhangi bir arızadan ise ASKİ Genel Müdürlüğü ne haber vermekle yükümlüdürler. SAYAÇLAR: MADDE 12- a-) Abonelerin tüketimi sayaçla saptanır. (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla İlk abonelikte sayaç bedeli aboneye aittir. b-) Sayaçlar standartlara uygun sistem ve tiplerde ayarlı ve damgalı olacaktır. c) (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik gereği) Sayaçların konulacağı yer ASKİ ce saptanacak, okunması kolay olan, donmaya ve dış etkilere karşı önlem alınacak bir yer olmalıdır. Sayaçların korunması için yapılacak korunma kutuları ASKİ nin standartlarına uygun olarak abone tarafından masrafları karşılanarak yaptırılır. Korunma kutularının abone tarafından yaptırılmaması durumunda, ASKİ tarafından yaptırılabilir ve bedelleri abonelerden alınır. Sayaç yerleri görülen lüzum üzerine daha sonra ASKİ tarafından değiştirilebilir. d-) Sayaçların konulduğu yer için abonelerce kira veya başka bir adla ASKİ Genel Müdürlüğü nden bedel istenemez. e-) Şube yolunun bitiminde sayaca bağlanacak bağlantı rekorları ASKİ Genel Müdürlüğü nce mühürlenecektir. f) (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik gereği) Sayaç bağlantısından sonra yapılacak değişikliklerde, sayacın yerinin değiştirilmesi için ASKİ ye başvurularak, sayacın konulacak yeni yeri ve değiştirilme şekli saptanır. Aboneden saptanan yeni yerde sayacın takılacağı tesisatı kurması istenir. Abonece yerleri değiştirilen sayaçlar ASKİ tarafından kontrol edilerek rekorlardan mühürlenebilir. Sayaç yerinin değiştirilmesi ASKİ tarafından da yapılabilir. Bu durumda bedeli ASKİ tarafından tahsil edilir. g-) Sayaçların Çapı ; abonenin bir saatte almak istediği su miktarı, şube yolunun boru çapı ve ilgili kuruluşlarca uygulanan mevzuat göz önünde tutularak ASKİ Genel Müdürlüğü nce saptanır. Abonenin tüketiminin artması durumunda daha büyük çaplı sayaç takılması için ASKİ Genel Müdürlüğü ne başvurulur. ASKİ Genel Müdürlüğü isteği uygun bulması durumunda, masrafları abone tarafından karşılanmak koşulu ile sayacın değiştirilmesi İdarece yapılır. Gerektiğinde daha büyük çaplı sayaç takılmasını ASKİ Genel Müdürlüğü aboneden isteyebilir. h-) Birden fazla birimi olan binalarda her birime ayrı sayaç ile su verilmesi durumunda ASKİ Genel Müdürlüğü nce binanın iç donanımı (tesisat) dikkate alınarak her birime ayrı ayrı su verilecek şekilde işlem hazırlanır ve sayaçların konulacağı yer saptanır. Hidroforlu (su depolu) binalarda da aynı işlem yapılır, ancak, hidrofordan önce bir de ana sayaç konulacak 7

8 yer saptanır. Abone işlemleri tamamlanarak abone sözleşmesi yapıldıktan sonra ASKİ Genel Müdürlüğü nce sayaçlar bağlanarak abonelere su verilir. Yapılacak işlemlerin bedeli yürürlükteki tarifelere göre abonelerce ödenir. ı-) ASKİ Genel Müdürlüğü nün fotoğraflı kimliğini taşıyan görevlileri çalışma saatleri içinde her zaman ve gerekli görülen diğer zamanlarda su sayaçlarının bulunduğu yere kadar ( bina ve bahçe içine ) girip tesisatı ve sayacı kontrol ederler. Abone veya bina sahibi kimlik belgesi gösterildiği halde sayacı veya tesisatı kontrol ettirmemekte direnirse suyu kapatılır. i) (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik gereği) Su tesisatına yeni bir sayaç takılması veya herhangi bir nedenle sökülmesi durumunda, sökülen ve takılan sayacın markası, numarası, çapı, kaydettiği su miktarı işlem sırasında saptanır ve aboneye rapor olarak bırakılır. Abone yapılan işleme bildirim tarihinden sonraki 7 gün içinde itiraz edebilir. Aksi halde düzenlenen bilgileri kabul etmiş sayılır. j) (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik gereği) ASKİ, su sayaçlarının tüketimi doğru kaydedip etmediğini, kaçak veya usulsüz su kullanılıp kullanılmadığını saptamak üzere gerek gördüğü zaman yerinde inceleme yapmaya, sayaçların doğruluğundan şüphe edilmesi halinde eski sayacın yerine yeni bir sayaç takmaya yetkilidir. Eski sayacın, muayenesi sonucunda arızalı veya hatalı çıkması ve bu durumun abonenin ihmal veya müdahalesinden kaynaklanması halinde, takılan sayacın bedeli ile sökme takma bedeli aboneden tahsil edilir. İlk abonelikte sayaç bedeli aboneye aittir. k-) Aboneler de su sayaçlarının tüketimi doğru kayıt edip etmediğinin kontrol edilmesini isteyebilirler. Sayaçlar, ilgili Bakanlık tarafından kabul edilen projelere göre kurulmuş ve kabul edilmiş olan ayar istasyonlarında ilgili Bakanlık teşkilatı tarafından kontrol edilir. Kontrol sonucunda, sayacın kaydettiği tüketim ile tüketilen su arasında nizami yanlış payından fazla fark var ise, ilgili Bakanlık teşkilatınca düzenlenen belgeye göre gerekli düzeltmeler yapılır. l-) Kontrol edilmek üzere ayar istasyonuna gönderilen sayaçların kontrolünde dilerse abone veya göndereceği kimse hazır bulunabilir. Kontrolde bulunmayan abonelerin sayaçları huzurda yapılmış gibi işlem görür. m-) ASKİ Genel Müdürlüğü, sayaçları satın alıp, abonelere satacağı gibi, aboneler de standartlara uygun olmak koşuluyla ASKİ Genel Müdürlüğü nün belirleyeceği tipte sayacı satın almakta serbesttirler. n) (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik gereği) Yeni abone olan yerlere mekanik veya kartlı sayaç takılmasına karar vermeye Yönetim Kurulu yetkilidir. 8

9 ASKİ, gerekli gördüğü hallerde mevcut abonenin mekanik/kartlı sayacını, kartlı/mekanik sayaçla değiştirmeye yetkilidir. Hangi durumlarda sayacın değişeceği ile sayaç bedelinin ve sayaç sökme takma ücretinin aboneden alınacağını Yönetim Kurulu belirler. o) (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik gereği) Kartlı sayaç takılan aboneliklerden geçmiş dönemlere ait borcu olanların almak istedikleri su bedelinin %50 si geçmiş dönem borçlarına mahsup edilir, kalan %50 oranındaki bölümü yeni tüketim için serbest bırakılır. Ancak bu mahsup miktarı, borç miktarının 1/6 sından az olamaz. Daha önce taksit yapılmış ve taksitler ödenmekte ise alınmak istenen suyun tamamı verilebilir. p) (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik gereği) Resmi aboneliklere kartlı sayaç takılması veya kullandıkları kartlı sayaçların arıza nedeni ile değişimlerinin yapılması durumunda, yeni takılan kartlı sayaçlar aboneliğin bir aylık tüketim ortalamasına uygun olarak avanslı takılır. r) (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik gereği) Kartlı sayaçlar adres değişikliği nedeniyle başka bir aboneliğe taşınamaz. Aboneler sayaçları başka bir aboneliklerinde kullanamazlar. s) (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik gereği) Sayaç bedellerini belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir. TAHAKKUK ve TAHSİLAT Madde-13: ASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Kararı ile su tüketimi tahakkuk ve tahsilatlarını üst sınırı 2 ayı geçmeyen dönemlerde yapar. Sürelerin saptanmasında Genel Müdürlük yetkilidir. Madde-14: Her abonenin tükettiği su ve atık su miktarı, sayaçları periyodik bir şekilde okunup, bir önceki okuma ile arasındaki fark alınarak tahakkuklara esas alınacak abone tüketimi bulunur. Su tüketim bedeli, atık su bedeli, şube yolu bakım ücreti ve diğer yasal alacaklar ayrı ayrı gösterilerek yürürlükteki tarifelere göre tahakkuk yapılıp, fatura düzenlenerek süresi içinde tahsil edilir. Madde-15 : Su sayaçları ASKİ Genel Müdürlüğü nün bu işle görevli elemanlarınca okunur ve aboneye de bildirilir. Abone bu okumaya 7 gün içinde itirazda bulunabilir. Sayaçların kaydettiği miktar abone tarafından tüketilmiş sayılır. Madde-16 : Abonenin binada bulunmaması, kapıyı açmaması veya sayaç yeri kilitli ya da sayacın görülmesine olanak bulunamazsa, abonenin sayacını okuyarak 7 gün içinde İdareye bildirmesi 9

10 istenir. Bu şekilde de sayacın üzerindeki tüketim miktarı belirlenemezse, önceki tüketimlere göre mahsuben tahakkuk yapılarak, sayacın okunmasında kesin hesaba dönüştürülür. Abone geçici olarak su kullanmayacağını yazılı olarak bildirmiş ise su kullanmaya başladığında tahakkuk yapılır. Madde 17- (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla Sayacı durmuş veya işlememiş abonelerden, abone grubuna göre, varsa abonenin bir önceki yılın aynı dönemlerine ait tüketimi, aksi halde sökülen sayacın doğru tüketimi gösterdiği kabul edilen son üç dönem tüketim ortalaması baz alınarak tahakkuk ve tahsilat yapılır. Madde-18: Dönem arasında durmuş veya işlememiş sayaç yerine çalışan sayaç takılması durumunda; dönem içinde durmuş veya işlememiş sayaçla yapılan tüketimler, çalışan sayacın tüketim göstergesi esas alınarak kıyaslama yöntemi ile saptanarak, çalışan sayacın tüketim göstergesi ile birlikte yürürlükteki tarifelere göre tahakkuk ve tahsilatı yapılır. Madde 19- (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla Abonenin su sayacının tüketimi doğru kayıt edip etmediğinin kontrol edilmesini istemesi halinde, ilgili Bakanlık teşkilatınca düzenlenen belgeye göre; a) Tüketim göstergesinin tamamen geçersiz olduğu saptanmış ise, varsa abonenin bir önceki yılın aynı dönemlerine ait tüketimi, aksi halde sökülen sayacın doğru tüketimi gösterdiği kabul edilen son üç dönem tüketim ortalaması baz alınarak tahakkuk ve tahsilat yapılır. Bu yöntemle tüketimin tespit edilememesi halinde, yeni takılan sayacın ilk okuma dönemindeki göstergesi esas alınarak doğru tüketimin yapılmadığı dönemlere ait tüketimin tahakkuku ve tahsilatı yapılır. b) Tüketim göstergesinin kısmen ( % + - ) geçersiz olduğu saptanmış ise, kısmen geçersiz olduğu dönemlerde hata payı hesaplanarak yürürlükteki tarifelere göre tahakkuk, tahsilat veya iadesi yapılır. Hata payı hesaplaması, en çok, itiraza konu olan dönemden önceki bir dönemi de kapsayabilir. c) Sayaç mührünün bozulmamış olması şartıyla, sayacın tahrip olması sonucu kontrol yapılamamış olmasına rağmen sayaç üzerindeki tüketim göstergesi okunabiliyorsa ve sayaç üzerindeki tüketim geçmiş dönem tüketimleri ile uyumlu ise ( okunan tüketimin güvence bedeline esas tüketim miktarından az olmaması kaydıyla) sayaç göstergesinin yürürlükteki tarifelere göre tahakkuk ve tahsilatı yapılır. d) Sayacın tahrip olması sonucu kontrol yapılamamış ve sayaç üzerindeki tüketim göstergesi de okunamıyorsa bu maddenin (a) bendine göre tahakkuk ve tahsilât yapılır. e) ASKİ Genel Müdürlüğü, su sayacının tüketimi doğru kayıt edip etmediğinin ilgili Bakanlık teşkilatından kontrol edilmesini istemesi halinde, kontrol sonucunda düzenlenen belgeye göre tahakkuk ve tahsilât işlemi yapılır. 10

11 Arızalı olarak değişimi yapılan Kartlı sayacın hesabının yapılması: Madde 20- (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla Sanayi Bakanlığı veya Sayaç Atölyesi Raporunda, a) Sayacın mekanik endeksinin doğru çalıştığı belirtilmiş ise; Abone veya bilgi kartı ile kayıtlara geçmiş olan son ölçüm tarihindeki m³ tüketimi ile sayacın söküldüğü tarihteki m³ tüketimi farkı alınarak, abone tipine göre krediye çevrilir. Bulunan fark kredi miktarı ile hesaba katılan son pulse tarihindeki kayıtlı kredi miktarı toplanarak sayacın toplam harcadığı kredi miktarı hesaplanır. Abonenin o sayaca almış olduğu toplam kredi ile hesaplama sonucu bulunan krediye göre işlem yapılır. b) Sayacın mekanik endeksinin çalışmadığı tespit edilmiş ise; kart bilgisinden veya kontrol raporlarından sayacın ölçüm yaptığı son tarih ve tüketim bilgisi tespit edilir. Varsa abonenin bir önceki yılın aynı dönemlerine ait tüketimi, aksi halde sökülen sayacın doğru tüketimi gösterdiği kabul edilen son üç dönem, tüketim ortalaması baz alınarak hesaplama yapılır. Bu yöntemle tüketimin tespit edilememesi halinde yeni takılan sayacın bir aylık harcaması baz alınarak sökülen sayaç için tespit edilen son pulse tarihiyle sayacın söküldüğü tarih arasındaki tüketim yeni takılan sayacın bir dönemlik tüketimine göre kıyas yapılarak hesaplanır. Hesaplama sonucu bulunan kredi miktarı ile sökülen sayacın tespit edilen son ölçüm tarihindeki kayıtlı kredi miktarı toplanarak sayacın toplam harcadığı kredi miktarı hesaplanır. Abonenin o sayaca almış olduğu toplam kredi ile hesaplama sonucu bulunan krediye göre işlem yapılır. c) Borç miktarı aboneye yazılı olarak bildirilerek 10 günlük süre içinde ödemesi istenir. Bu süre içinde borcun ödenmemesi halinde kredi borcu paraya dönüştürülerek Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun un 51 inci maddesi uyarınca gecikme zammı uygulanarak yasal takip başlatılır. Abonenin borcunu ödemesi için tanınan süre sonuna kadar, her su alımında, aldığı su kredi miktarının yarısı borcuna mahsup edilecek şekilde su satışı yapılır. d) Vanasının kapanmamasından dolayı borca geçtiği için değiştirilen sayaçlara, harcanan ve alınan kredi bilgisine göre işlem yapılır. e) Arızalı olarak değişen sayacın sistemde ve kontrol raporlarında kullanılabilecek bir bilgisi yoksa, kıyas işlemi sayacın takıldığı tarih ile söküldüğü tarih arasında yapılır. Abonenin sayacın takılı olduğu tarih aralığında su kullanmadığını iddia etmesi durumunda, elektrik tüketim bilgisi dikkate alınarak kıyas işlemi yapılır. f) Kartlı sayaca yüklenen kredinin bitmesine rağmen sayacın suyu kesmemesi nedeniyle tüketimin devam etmesi halinde, kartlı sayaç içindeki mekanik sayacın kaydettiği endekse göre tespit edilecek tüketim bedeli abonelerden tahsil edilir. 11

12 Madde 21- (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla Patlayan su sayacının üst mekanizmasının etkilenerek numaratörlerin boşa döndüğünün ilgili bakanlık veya ASKİ teknik personelince belirlenmesi durumunda, patlak olarak sökülen su sayaçlarının, su sayacının patlak olduğu sürede kaydetmiş olduğu tüketim, bu yönetmeliğin 19. maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenerek tahakkuk ve tahsilât yapılır. İnşaatlarda ölçüm ve hesap kesme: Madde 22- (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 3007 nolu kararıyla İnşaat halindeki binalara yapının tamamlanarak yapı kullanma izin belgesi alınıp sözleşme yapılmasına ya da iş bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi gereği geçici sözleşme yapılmasına kadar şantiye tarifesi uygulanır. İnşaatı biten ve Yapı Kullanma İzin Belgesi alan (her iki durumdaki) yapılarda inşaat hesabı sayaç raporuna göre kesilir. Sayaç doğru çalışıyor ise sayacın gösterdiği tüketim esas alınır. İnşaat devam ederken sayaç durmuş veya işlememiş olarak rapor düzenlenmesi halinde; inşaat aboneliği süresince çıkan toplam tahakkukun ortalaması alınarak tahakkuk ve tahsilatı yapılır. Su sayacının mührüne müdahale edildiği veya sayaç mührünün kopması nedeniyle muayene yapılamaması halinde ; inşaat aboneliği süresinde doğruluğu kabul edilen en yüksek tahakkukun 3 katı alınarak tahakkuk ve tahsilatı yapılır. Yapı kullanma izni olmadığı halde fiilen oturulduğunun belgelenmesi ve geçici abonelik yapılmamış olması durumunda bu yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ( e ) fıkrası hükmü uygulanır. SU ABONESİ OLMAYAN ATIKSU ABONESİ : Madde-23: Su abonesi olmayan fakat kanalizasyondan yararlanan konut, işyeri ve resmi kurumlar su tüketip kirleteceklerinden atık su bedeline esas olarak ; a-) Konutlardan ayda 10 m3 su tükettikleri, b-) İşyeri ve resmi kurumlardan da, çalışan insan sayısı ve işyerinin özellikleri ile emsal işyerlerinin su tüketimleri dikkate alınarak tüketecekleri su miktarı bulunarak, yürürlükteki tarifeye göre tahakkuk ve tahsilatı yapılır. KANAL BAĞLANTISI OLMAYAN ABONELER : Madde-24: Kuruluş Yasası nın 17. Maddesi uyarınca kanalizasyon şebekesi bulunan cadde ve sokaklardaki her taşınmazın kanalizasyona bağlanması zorunludur. Resmi kurum, işyeri ve konut su abonesi olup da kanalizasyon şebekesine bağlantısı olmayanlar da atıksu abonesidir. Bunlarda yürürlükteki tarifeye göre atık su bedeli öderler. Cadde ve sokağında kanalizasyon şebekesi olmayan taşınmazlar ile inşaat halindeki yapılar bu hükmün dışındadır. 12

13 Madde-25: Tahsilat ASKİ Genel Müdürlüğü nün resmi kimliğini taşıyan tahsildarları veya veznedarları tarafından yapılabileceği gibi bankalar ve posta aracılığı ile veya başka bir yöntemle de yapılabilir. Abonenin ödediği bedele karşılık ASKİ Genel Müdürlüğü faturası veya makbuzu verilir. Tahsilatla ilgili esasları iç yönetmelikle belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir. TARİFENİN ESASLARI :. BÖLÜM SU VE ATIKSU TARİFESİ Madde-26: Su satış ve atık su tarifesinin belirlenmesinde rol oynayan iki ana faktörden birincisi : yönetim ve işletme giderleri ile amortismanlar, aktifleştirilemeyen yenileme, iyileştirme (ıslah) ve genişletme (tevsi) giderleri, ikincisi ise % 10 dan aşağı olmayacak nispette kâr oranıdır. YÖNETİM VE İŞLETME GİDERLERİ : Madde-27: a) Enerji ve Malzeme Giderleri : Üretim, ısıtma ve aydınlatma için kullanılan elektrik, çeşitli akaryakıt ve katı yakıt gibi her türlü enerji giderleriyle alüminyum sülfat, mayi klor ve benzeri enerji ve malzeme giderlerinden oluşur. b) Personel Giderleri : Devlet Memurları Yasası na tabi memurlarla, İş Yasası na göre çalıştırılan devamlı ve geçici işçi, sözleşmeli personel, Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin aylıkları ile ikramiyeler, yasa ve toplu sözleşmelerle sağlanan her türlü yardım, zam ve tazminatları, fazla çalışma ücretleri, görev yollukları ve her türlü işveren giderlerinden oluşur. c-) Çeşitli giderler : Kiralar, haberleşme giderleri, vergi, harç ve mahkeme giderleri, sigorta, eğitim, öğretim ve temsil giderleri, her türlü taşıma, hizmet harcamaları, güvenlikle ilgili giderler, bakım, onarım, imalat giderleri, yenileştirme (ıslah), genişletme (tevsi), atık su tasfiye giderleri ile benzeri diğer giderlerden oluşur. AMORTİSMANLAR : Madde-28: Sabit bir kıymet olan tesislerin ve demirbaşların özürlerinin sonrasında yenilenebilmeleri için ayrılması zorunlu olan ve miktarı yasa ve yetkili makamlarca belirlenen tutardır. Yatırım kredilerinin yıllık ana para ve faiz miktarı amortismanlarla karşılanamadığı takdirde, aradaki fark bir masraf kalemi olarak dikkate alınır. 13

14 Tesislerin iyileştirilmesi ve aktifleştirilemeyen büyütme ve onarım giderleri de hesaba katılır. Buraya kadar söz konusu edilen giderlere %10 dan aşağı olmayacak nispette bir kâr ilave edilir. Madde-29: Tarifenin belirlenmesinde kayıplar düşüldükten sonra yapılacağı varsayılan ölçülebilir su satış miktarı da göz önünde tutulur. Su satış miktarının tahminine, gerçekleşen satışlarla üretim artışı sağlamak ve kayıpları azaltmak amacıyla alınacak önlemlerin sonuçları gerçekçi bir şekilde değerlendirilerek ulaşılır. Madde 30- (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla Konut, işyeri, şantiye, sanayi, resmi, özel sözleşme ve geçici abonelere uygulanacak su satış tarifesi esasları aşağıda açıklanmıştır: a) Konut, işyeri, sanayi vb. abonelerine uygulanacak su satış tarifesi 26,27,28 ve 29 uncu maddelerde belirtilen gider ve kayıplar ile en az % 10 kâr sağlayabilecek seviyede tespit edilir. b) ASKİ, su tasarrufunu teşvik amacıyla kademeli tarife uygulaması yapabilir. Gerekli kademe aralıklarını, uygulama zamanını, tarifeleri tespite Genel Kurul yetkilidir sayılı Yasa uyarınca su ve kanalizasyon hizmetleri ASKİ ye devredilmiş olan mahalle, köy ve ilk kademe belediyelerine bağlı yerlerde konut tarifelerini, diğer yerlere nazaran daha düşük tespit etmeye Genel Kurul yetkilidir. c) İşyeri, Sanayi ve Şantiye grubu abonelerinin su kullanım amaçlarının ticari olduğu göz önüne alınarak bunlara uygulanan su satış tarifesi konutlara göre daha yüksek düzeyde tespit edilebilir. d) Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunmayan binalar için şantiye suyu hesabının kesilmesi kaydıyla yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi hükmüne göre binanın tamamına veya bir kısmına geçici abonelik verilerek abonelik türüne göre tarife uygulanır. Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinin (1) nolu alt bendine göre yapılacak geçici aboneliklerde işyeri tarifesi uygulanır. e) İnşa halindeki binalara yapının tamamlanmasına kadar şantiye tarifesi uygulanır. Yapı kullanım izni olmadığı halde fiilen oturulduğunun belgelenmesi ve geçici abonelik yapılmaması durumunda, şantiye tarifesine ek olarak şantiye tarifesinin %50 si kadar atık su bedeli uygulanır. TOPLU SU SATIŞ TARİFESİ : Madde-31 : Toplu su satışı yapılan Büyükşehir Belediyesi sınırları dışındaki yerleşim birimlerinin; yönetim ve işletme giderleriyle,su şebekesi ve tesislerinin bakım, onarım ve yenileme 14

15 giderlerinin bir bölümü su satış gelirlerinden karşılanacağından, Yönetim Kurulu kararıyla buralara yapılan su satışı birim fiyatı konut abonesi ortalama fiyatının en fazla % 25 ine kadar indirimle uygulanabilir. KAYNAK SUYU ve ARITILMAMIŞ SU SATIŞ TARİFESİ : Madde 32- ASKİ Genel Müdürlüğü sahibi bulunduğu kaynak sularını ve arıtılmamış suları isteklilere satabilir. Bu nitelikte sulara uygulanacak satış tarifesi, normal su satış tarifesinin abone türüne göre % 50 sinin altında, % 75 inin üstünde olamaz. Bu oranlar arasında bir tarife saptamaya Yönetim Kurulu yetkilidir. (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik gereği) Bahçe sulama dâhil zirai maksatla kullanılan ham suların tarifesini Genel Kurul belirler. ÖZEL SÖZLEŞME : Madde-33: Normal tarifelerle satışı mümkün olmayan sular için Yönetim Kurulu tarife dışı satış kararı almaya yetkilidir. ATIKSU TARİFESİ : Madde 34- Her su abonesi tükettiği kadar suyu kirleteceğinden bunların uzaklaştırılması için atıksu bedeli ödemekle yükümlüdür. Tüketilen beher m3 üzerinden alınan atık su bedeli 27, 28 ve 29. Maddelerde sayılan yönetim ve işletme giderleri ile amortismanlar ve kâr oranının kanalizasyonla ilgili miktarının 29. Maddede nasıl hesaplanacağı belirtilen tahmini su satış miktarına bölünmesiyle bulunur. Bu miktar tüketilen su miktarının %50 sinden aşağı olamaz. İşyeri ve resmi abonelerce üretilecek atık sular boşaldıkları kanalizasyon tesislerine ve çevreye daha çok zarar vereceğinden, bunların atık su bedeli konutlara oranla daha yüksek saptanabilir. (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik gereği) Ayrıca bu abonelerden, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre, Kirlilik Önleme Payı (KÖP) alınır. Kirlilik Önleme Payı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğinin ekinde yer alan Kirlilik Katsayısı Çizelgesi dikkate alınarak, aynı yönetmeliğin 25 nci maddesine göre hesaplanır. (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 3007 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik gereği) Kullanılmış suların kendilerine ait arıtmadan geçirsin veya geçirmesin her konut iş yeri ve resmi abone 2560 sayılı kanunun 17 nci maddesi hükümlerine tabidir.atıksu bedeli kendi abone tipi tarifesi üzerinden alınır. Ayrıca sonu Kuruluşumuza ait bir atıksu arıtma tesisimiz ile biten her sudan abone tipine göre atıksu bedeli alınır. 15

16 VİDANJÖR TARİFESİ : V. BÖLÜM HİZMETLER ve GÜVENCE TARİFESİ Madde-35: Vidanjörün bir seferlik hizmet bedeli, İller Bankası genel fiyat analizlerine ait kitabındaki verilere göre şöyle hesaplanır : Vidanjörün satın alma bedelinin amortisman saat emsali ( ) ile çarpılmak suretiyle bulunacak bir saatlik amortisman ücretine yakıt giderleri, sürücü, sürücü yardımcısı ve vasıfsız işçinin bir saatlik ücreti eklenerek bulunacak miktara % 10 dan aşağı olmayacak bir kâr ilave edilip vidanjörün bir saatlik çekim bedeli saptanır. Bir saat içinde iki seferlik çekim yapılabileceği kabul edilerek bir seferlik çekim için yarım saatlik ücret tahakkuk ettirilir. ASKİ Genel Müdürlüğü dışında içme ve kullanma suyu ile atık su nakli amacıyla faaliyette bulunan vidanjör ve benzeri araçların işlemleri Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği ile Yüzeysel Su Kanallarının Kirlenmeye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. KANAL TEMİZLEME TARİFESİ : Madde-36: Bağlantı kanalları herhangi bir nedenle tıkanan atık su abonelerinin kanalı kanal temizleme aracı ile açılır. Kanal temizleme ücreti sonradan da alınmak üzere 35. Maddedeki usulle hesaplanır. KANAL AÇMA : Madde 37- (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla Kanal veya su bağlantıları yapmak veya şebekeyi uzatmak durumunda olanlara, ASKİ nin imkânları dâhilinde, mevcut iş makinelerinin saat ücreti Bayındırlık ve İskân Bakanlığı nın Genel Fiyat Analizleri kitabının ilgili poz numarasındaki fiyat analizleriyle bulunacak ücrete % 10 dan az olmamak üzere ilave yapılmak suretiyle hesaplanır. Bu tarifenin tespit ve uygulamasında Yönetim Kurulu yetkilidir. Talep halinde özel ve tüzel kişilere ait kullanım alanlarında fiziki kaçak su olup olmadığını tespit amacıyla alınacak hizmet bedelini belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir. PROJE ve BAĞLANTI ONAYLARI : Madde-38 : 16

17 (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 3007 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik gereği) Bina ve yapılara ait sıhhi tesisat, fosseptik tankı uygulama projeleri inceleme projeleri inceleme ücreti: 7 Mühendis/Saat, 3 Tekniker/ Saat, 4 Teknisyen/ Saat, 2 Daktilo/Saat, 2 Memur/Saat, 3 Şoför/Saat ücretleri toplamıdır. Fosseptik tankı proje onay ücreti ( proje inceleme ücreti x F ) formülü ile hesaplanır, F katsayısı fosseptik tankı hacmine göre aşağıdaki gibidir. Fosseptik Tankı Hacmi ( m³) F 3 m³ - 4 m³ 1 5 m³ - 16 m³ 2 17 m³ - 50 m³ 3 Madde-39 : (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 87. ve 88. Maddeleri gereği bir programa göre yapılacak yeni; içme, kullanma, endüstri suyu ve kanalizasyon yatırımları ile mevcutların genişletilmesi (tevsi), iyileştirilmesi (ıslahı) amacıyla yapılan harcamalar ve istek üzerine ASKİ Genel Müdürlüğü nce yapılacak işlerin toplam yatırım giderleri tesislerin hizmet edeceği saha dahilindeki gayrimenkullerin sahiplerinden su ve kanalizasyon tesisleri harcamalarına katılma payı alınır. Su ve kanalizasyon tesisleri harcamalarına katılma payı = KP Tesislerden yararlanacak gayrimenkulün yola nazaran arsa cephesi = L Gayrimenkulün yararlanacağı su veya kanal hattına metre / tûl maliyeti = T Gayrimenkulün toplam inşaat alanı = S Adil bir katılımın sağlanmasına yönelik katsayı : N = S Olmak üzere; 1000 Su ve kanalizasyon harcamalarına katılma payları : KP = L X T X N 2 Formülüne göre hesaplanan değerdir. Bu değer gayrimenkulün vergi değerinin %2 sini geçemez. Su ve kanalizasyon şebekelerine katılım paylarının binasız arsanın vergi değeri payına isabet eden kısmı, inşaat ruhsatının alınması aşamasında avans olarak tahsil edilir. (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 3007 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik gereği) Bina tamamlandıktan sonra bağımsız bölümlere veya binanın tamamına tek su aboneliği verilmesi sırasında arsa değeri üzerinden alınan avans düşülerek, yapı değerinin emlak vergi beyanı üzerinden ayrıca %2 oranından fazla olmamak üzere kanal vizesi verilmesi aşamasından önce binada o bağımsız bölümde lehine kat irtifakı tesis edilen veya 17

18 kat irtifakı tesis edilmemiş ise arsa payı karşılığı malik olarak görünen kişiden katılım payı tahsil edilir. Bu payların Tahsili yapılmadan binaya kanal vizesi verilemez. Su ve kanalizasyon tesisleri harcamalarına katılma payları yararlanılacak su ve kanal hattının cephe uzunluğu ve çapına göre, uygulanacağı yılın, ASKİ Genel Müdürlüğü ve İller Bankası rayiç fiyatları esas alınarak her iki hizmet için ayrı ayrı hesap edilir. İbadet yerlerine, resmi park ve bahçelere, genel çeşmelere ve genel tuvaletlere katılma payları tahakkuku yapılmaz sayılı Belediye Kanunu nun 16 ncı maddesinde belirtilen yerler ve İbadet yerleri ile özel kanunlarına göre su ve kanalizasyon katılma payından muaf tutulan yerler hakkında harcamalara katılma payı tahakkuku yapılmaz. Madde-40 : a-) Özel ve tüzel kişilerce yaptırılacak kanalların ve su hatlarının kendilerince hazırlatılmış projesi km. başına 8 mühendis/saat, 1 daktilo/saat, 1 memur/saat ücreti tutarı karşılığı onaylanır. b) Özel arıtma, pompa ve deşarj tesisi projeleri her 6 litre/saniye, 12 uzman mühendis/saat, 1 daktilo/saat ve1 memur/saat ücreti tutarı karşılığı onaylanır. c-) Taşınmaz mal sahipleri tarafından yapımı tamamlanan kanalların röleve projeleri her km.de ; 2 inşaat mühendisi, 1 harita mühendisi, 1 tekniker, 3 şenörün yerinde yapacağı çalışma için, 18 mühendis/saat, 6 tekniker/saat, 18 şenör/saat, 1 daktilo/saat ve 1 memur/saat ücret tutarı karşılığında onaylanır. Madde-41 : Su hatlarını ve İmar Yasası nın 23. Maddesindeki şartlar nedeniyle kanalın yapımını üstlenenler, projelerini ASKİ Genel Müdürlüğü ne yaptırmak istedikleri takdirde: a-) Su hattının veya kanalın km/tûlu başına : 16 mühendis/saat, 4 harita mühendisi/saat, 4 alet operatörü/saat, 12 şenör/saat, 6 teknik ressam/saat, 1 memur/saat ücret tutarı kadar bedel alınarak projesi düzenlenir. Ancak, bu bedel 1 km.lik proje düzenleme bedelinin % 30 undan az olamaz. b-) (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 3007 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik gereği) Fosseptik tankı uygulama projeleri İller Bankası tip projelerine uygun ve toplam nüfusa bağlı olarak idaremizce tipleştirilmiş olup; proje onay bedeli ve tiplerini gösteren tablo aşağıda belirtilmiştir. Nüfus (kişi) Hacim ( m³) Tipi ve Göz Sayısı Proje Onay Ücreti (PİÜ x F ) m³ - 4 m³ A tipi (2 gözlü) PİÜ x 1 18

19 m³ - 6 m³-8 m³ B tipi (3 gözlü) PİÜ x 2 10m³ - 12 m³- 16 m³ C tipi (3 gözlü) PİÜ x 2 20m³ - 25 m³- 30 m³ D tipi (4 gözlü) PİÜ x 3 40m³ - 50 m³ E tipi (4 gözlü) PİÜ x 3 Proje onay ücreti Madde-38 e göre hesaplanır. Fosseptik tankı uygulama projeleri proje inceleme ve onay bedeli tahsil edildikten sonra onaylı 2 (iki) kopya ozalit iş sahiplerine uygulanmak üzere verilir. c) (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik gereği) ASKİ nin plan-kopya, sayısal harita, ozalit ve fotokopi makinelerinde yapılacak fotokopi, plan-kopya, harita, ozalit ve benzeri her türlü çekimin bedel ve uygulama şeklinin tespitinde Yönetim Kurulu yetkilidir. Madde-42: 39. Maddeye göre tesis harcamalarına katılma payı alınan gayri menkullerden İmar Yasası nın 23. Maddesinde öngörülen katılma payı alınmaz. Sayaç Muayene Tarifesi : Madde-43: Doğru çalışmadığı iddiasıyla ilgili Bakanlık teşkilatına itirazda bulunan abonenin sayacı muayene edilir. Muayene sonucu, abonenin sayacının doğru çalıştığı saptanırsa, ilgili Bakanlıkça belirlenen tarifesine göre sayaç söküp takma ve muayene bedeli aboneden tahsil edilir. Su Güvence Bedeli: Madde 44-(Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla a) Sözleşme imzalayan her aboneden bir tahakkuk dönemindeki su tüketim bedelini karşılayacak kadar güvence bedeli alınır. Bu güvence bedeline esas su tüketim miktarı konut aboneleri ile geçici konut abonelerinde ayda 10 m³ tür. İşyeri ve sanayi abonelerinde işyerinin ve sanayinin büyüklüğü, çalışan personel sayısı ve üretimde suyun rolü dikkate alınarak, Büyük Ankara İçme Kullanma ve Endüstri Suyu Projesi nin kabul ettiği kişi başına su tüketim miktarı baz alınarak güvence bedeline esas aylık su tüketim miktarı bulunur. Bu miktar işyeri, sanayi vb. abonelerden alınacak güvence bedelinin hesabında dikkate alınır. Bu maddede bahsedilen güvence bedeline esas teşkil eden tüketim miktarları ile güvence bedeline esas parasal değerleri belirlemeye Yönetim Kurulu Yetkilidir. b) Grup ve karışık aboneler için güvence bedeli bir bağımsız birim için hesaplanacak miktarın toplam birim sayısıyla çarpılması suretiyle bulunur. Grup ve ortak abonelerde güvence bedeli konutlarda ve işyeri ile sanayinin her biri için ayrı ayrı hesaplanarak bulunur ve toplanır. 19

20 Güvence bedelinin tamamı alınmadan abonelik kaydı yapılmaz. c) Resmi daireler, kamu kurum ve kuruluşlarından güvence bedeli alınmaz. d) Resmi daire, kamu kurum ve kuruluşları dâhil inşa halindeki binalar için yapının temel ruhsatında gösterilen toplam inşaat alanının m²/10 unu gösteren rakamın m³ cinsinden karşılığı kadar güvence bedeli alınır. e) Sözleşmenin iptali durumunda güvence bedeli, abone ile ASKİ arasındaki bütün hesapların tasfiyesinden sonra aboneliğin hâlihazırdaki tarifesi üzerinden iade edilir. Sözleşmesini fesih ederek yeni bir abone sözleşmesi yapmak isteyen abonelere güvence bedeli iade edilmeyerek, güncelleştirilmiş şekli ile yeni sözleşmesi için güvence bedeli olarak alınır. Eğer yeni abone sözleşmesi eskisinden farklı bir abonelik tipi içeriyorsa ve arada güvence bedeli farkı oluşuyorsa güvence bedeli iade veya alımı yoluna gidilir. ATIKSU GÜVENCE BEDELİ : Madde 45: Su abonelerinde su güvence bedeli ile birlikte atık su güvence bedeli de alınır. Miktarı 44. Maddede belirlenmiş usulle tüketileceği varsayılan su miktarı ile tarifesi saptanmış atık su bedeli çarpılmak suretiyle bulunur ve tahsil edilir. Grup ve ortak aboneler için atık su güvence bedeli su abonelerinde olduğu şekilde hesaplanır. Su abonesi olmayan atık su abonelerinden alınacak güvence bedeli sözleşme imzalanması sırasında peşin olarak alınır. Resmi daireler, kamu kurum ve kuruluşlarından güvence bedeli alınmaz. (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik gereği) Atık su güvence bedeli iadesi, su güvence bedelinin iadesindeki hükümlere tabidir. KANAL YAPIM GÜVENCE BEDELİ : Madde 46: 3194 sayılı İmar Yasası nın 23. Maddesi uyarınca imar durumu verilmiş taşınmazların atıksu bağlantı projeleri: a-) Taşınmaz sahibince kanalı yapılmak isteniyorsa, yapımı gerekli kanal (metre) ile İller Bankası birim fiyatlarına göre belirlenmiş kanal metre/tûl fiyatı çarpılarak bulunacak miktar kadar kanal yapım bedeli alınır. (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik gereği) Kanalın yapımı, bu bedelin %25 inin peşin, %75 inin ise geçici kabulün yapıldığı tarihten itibaren yatırılmasının ve kesin hesapta fark olması halinde bundan doğacak borcun da ödeneceğinin taahhüt edilmesi şartıyla idarece gerçekleştirilir. b-) Yapımı gerekli kanalın projesi, kabul işlemi tamamlandıktan sonra 38. Maddede belirtilen ücret karşılığı onaylanır. Cephesinde kanal bulunmayan taşınmaz için yapımı gerekli kanalın, taşınmaz sahibince üstlenilmesi halinde aynı yol izlenir. Özel ve tüzel kişilerce yapımı üstlenilen kanalizasyon tesislerinin projesine uygun olarak yapımını sağlamak amacıyla, İller Bankası birim fiyatlarına göre hesaplanmış tesis keşif bedelinin %10 u kadar kanal yapım 20

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sarıbeyler barajından tarımsal sulama amaçlı

Detaylı

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI MADDE 1 12.05.2016 tarih ve 2016/ 3 sayılı Erzurum Su ve Kanalizasyon

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Kahramanmaraş Belediyesi Su ve Kanalizasyon

Detaylı

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/2016 2016/273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Elazığ Belediye Meclisi, Meclis 1.Başkan Vekili Mithat COŞKUN'un başkanlığında 37 üyeden 30 üyenin

Detaylı

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN ASKİ Yönetim Kurulu nda kabul edilen 2017 yılı Su ve Kanal Hizmet Tarifeleri, Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Bedelleri, Kimyasal, Bakteriyolojik

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 2014 Ş U S K İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 Yönetmeliğin

Detaylı

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği Ali SAĞLIK Genel Müdür

Detaylı

YASKİ BİRLİK BAŞKANLIĞI

YASKİ BİRLİK BAŞKANLIĞI YASKİ BİRLİK BAŞKANLIĞI TARİFELER YÖNETMELİĞİ 2015 1 YALOVA ATIKSU VE KANALİZASYON ALT YAPI TESİSLERİNİ İŞLETME BİRLİĞİ (YASKİ) TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- Amaç 2- Konu 3- Tanımlar

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) 20.11.1981 tarihli ve 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU İkincil Mevzuat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği (13 Eylül 2012 tarihli 28410 sayılı Resmi Gazete) 6306 Sayılı Kanun

Detaylı

a) Enerji istenilen tesis veya kullanım yerinin tapu (ada no, pafta no, parsel no, vb.) ve posta adresi

a) Enerji istenilen tesis veya kullanım yerinin tapu (ada no, pafta no, parsel no, vb.) ve posta adresi Abonelik Başvuruları Bağlantı Anlaşması için Neler Yapmalıyım? Bağlantı anlaşması; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında yeni bir tesis veya kullanım yerine elektrik enerjisi taleplerinde, tesis

Detaylı

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik Amaç (14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete)

Detaylı

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) 20.11.1981 tarihli ve 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş

Detaylı

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ 4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ

T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ AKHİSAR BELEDİYESİ ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USÜL VE ESASLAR GEREKÇELİ

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete Dr. Ahmet OZANSOY BOSTON, 18 Ekim 2014 1 KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

I. BÖLÜM GENEL ESASLAR VE ABONELİK

I. BÖLÜM GENEL ESASLAR VE ABONELİK İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM... 3 GENEL ESASLAR VE ABONELİK... 3 AMAÇ... 3 KONU... 3 TARİFENİN TANIMI... 3 TARİFE ÇEŞİTLERİ... 3 ABONE TANIM VE TÜRLERİ... 4 ABONE OLMA KOŞULLARI... 4 ABONE TÜRLERİ... 5 ABONE GRUPLARI...

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Otopark Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 30/12/1993 tarih ve 21804 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. Sirküler Tarihi : 23.08.2016 Sirküler No : 2016-36 Konu : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. (Diğer Borçlar) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

Detaylı

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ KÖY KANALİZASYON TESİSLERİ İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNERGESİ

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ KÖY KANALİZASYON TESİSLERİ İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNERGESİ T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ KÖY KANALİZASYON TESİSLERİ İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, köy kanalizasyon tesislerinin işletme, bakım ve onarımına dair hususları düzenlemektir.

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB)

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak

Detaylı

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır.

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır. 10 URLA MERKEZ - ZEYTİNLER TEK SEFER 25 X2 = 50 DK 21,4 km X2 = 42,8 km 100 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi URLA MERKEZ İZMİR MERKEZ TEK SEFER 48 X2 = 54 DK 40,7 km X2 = 81,4 km 120 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

TARİFELER YÖNETMELİĞİ

TARİFELER YÖNETMELİĞİ T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( E.S.K.İ ) TARİFELER YÖNETMELİĞİ 29.11.2000 tarih ve 4/3 Sayılı değişiklik 1 I.BÖLÜM Genel Esaslar AMAÇ,YASAL DAYANANAK

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Sirküler Rapor /205-1

Sirküler Rapor /205-1 Sirküler Rapor 25.11.2014/205-1 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BAŞVURU SÜRESİ 1 ARALIK 2014 PAZARTESİ GÜNÜ SONA ERİYOR ÖZET : 6552 sayılı Kanunun 73 üncü

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi

Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi R10.02 Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 18.08. 2014 Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi Hazırlayan: Kontrol: Onay: Turgay ÖZTÜRK Ahmet GÖZÜKÜÇÜK Dr. Halil İbrahim ÇETİN 1. AKREDİTASYON BEDELİ 1.1.

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 26 Temmuz 2006 SİRKÜLER NO : 2006/68 KONU : Kültür Yatırımları ve

Detaylı

1/20 KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

1/20 KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) 13/3/2014 tarihli ve 5518 sayılı yazı üzerine 20/11/1981

Detaylı

Sirküler No: 2017 / 38 Tarih:

Sirküler No: 2017 / 38 Tarih: Sirküler No: 2017 / 38 Tarih: 02.06.2017 Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı. 2 27 Mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:30) HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO:2004/16

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:30) HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO:2004/16 1 İstanbul,13.01.2004 Çevre Temizlik Vergisi nin ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 30 seri no lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği 10.01.2004 tarih ve 25342 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Mali Hizmetler EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ Tellaliye Harcını Tahsil Etmek «Emlak Beyanı Kabulü, Tarh, Tahakkuk, Tebliği «İcra ve Haciz İşlemleri «Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü «MASRAF

Detaylı

RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461. 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır?

RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461. 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır? SORU -1 RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır? A) 13.07.2001 B) 13.07.2011 C) 17.03.2001 D) 17.03.2011 SORU -2 4708

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

1. ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ No Yürürlükteki Metin Taslak. Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

1. ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ No Yürürlükteki Metin Taslak. Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; 6719 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN KAPSAMINDA BAZI MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİNE AİT TASLAĞA İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMA CETVELİ 1. ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 6645 SAYILI KANUNLA 5510 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Kurumdan aylık alanlardan 4/b kapsamında çalışanların SGDP Primi oranı düşürüldü Kurumdan aylık ve gelir almakta iken 4/ b kapsamında çalışmağa

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ. c) Birim park alanı: Bir aracın park etmesi için gerekli olan ve manevra alanları dahil toplam park alanını,

OTOPARK YÖNETMELİĞİ. c) Birim park alanı: Bir aracın park etmesi için gerekli olan ve manevra alanları dahil toplam park alanını, OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ ARALIK 2014 BİRLEŞİM 21 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 05.12.2014 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 84 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :31.05.2017 Sayı : 2017/39 Konu : Soru-Cevaplarla 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğegiren 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU ADI 1 Belge Edinme Talep ile ilgili dilekçe varsa ekleri 15 Gün 2 Bilgi Edinme Bilgi Edinme Dilekçesi 15 Gün 3 İş Deneyim Belgesi 6 B. Tahsilât makbuzu veya banka dekontu 5 Gün 4 Müşteri Şikâyetinin Cevaplanması

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ. Bildirme/ Beyan Tarih, Ekim 2016 ayı sonuna kadar. sonuna kadar

VERGİ AFFI TAKVİMİ. Bildirme/ Beyan Tarih, Ekim 2016 ayı sonuna kadar. sonuna kadar Konu VERGİ AFFI TAKVİMİ Bildirme/ Beyan Tarih, Ödeme Tarihi Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2)

Detaylı

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28702 SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

T.C. KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ KÖY ĐÇME SUYU TESĐSLERĐ ĐŞLETME, BAKIM VE ONARIM YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Esaslar

T.C. KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ KÖY ĐÇME SUYU TESĐSLERĐ ĐŞLETME, BAKIM VE ONARIM YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Esaslar T.C. KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ KÖY ĐÇME SUYU TESĐSLERĐ ĐŞLETME, BAKIM VE ONARIM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 9719 SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5458 Kabul Tarihi : 22/2/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2006

Detaylı

49 SERİ NO'LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

49 SERİ NO'LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ 49 SERİ NO'LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No: 26340 Resmi Gazete Tarihi: 08/11/2006 1. Kapsam 5538 sayılı Kanunun(1) 7 nci maddesi ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa(2) eklenen

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU AKREDİTASYON HİZMET ÜCRETLERİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU AKREDİTASYON HİZMET ÜCRETLERİ R 10.02 AKREDİTASYON HİZMET ÜCRETLERİ Rev.03 12-2011 1. AKREDİTASYON BEDELİ 1.1. Akreditasyon Bedeli Bileşenleri AKREDİTASYON HİZMET ÜCRETLERİ Akreditasyon bedeli, temel olarak aşağıda belirtilen kalemlerden

Detaylı

EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI YENi ABONELİK TALEBİ (SU HİZMET TALEBİ İSKANLI) YENİ ABONELİK TALEBİ (SU HİZMET TALEBİ İSKANSIZ) EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar ALİ YERLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Adres : İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulvarı No.182 Ege Plaza B Blok Kat.20 D.88 Balgat-Çankaya / ANKARA Telefon : 0 312 472 02 37-38 Mersis No

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26959

Resmî Gazete Sayı : 26959 6 Ağustos 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26959 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) 1. Giriş Teknoloji

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/076

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/076 Sirküler Tarihi : 19.08.2016 Sirküler No : 2016/076 VERGİ AFFI TAKVİMİ "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun ile getirilen çeşitli düzenlemelere ilişkin başvuru ve ödeme

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir.

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir. Harcırah Nedir? Harcırah asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından

Detaylı

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 49)

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 49) Maliye Bakanlığından: 1. Kapsam EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 49) 5538 Sayılı Kanunun (1) 7 nci maddesi ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa (2) eklenen geçici 22 nci madde ile takdir

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 29/06/2012 28338 İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞA SUNULAN İN 1. Gerçek ve Tüzel kişilerin İhbar ve Şikayet Dilekçeleri 1-Dilekçe (Başvuru için www.soma.bel.tr linkine tıklayınız SÜRESİ(EN GEÇ) 15 gün 2. 4982 sayılı Bilgi

Detaylı

İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BEYANI

İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BEYANI İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BEYANI I- YASAL SİSTEM 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Yasası nın İhracat İstisnasını düzenleyen 11/c maddesi, İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞINA İLİŞKİN PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞINA İLİŞKİN PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ BİM.F.22/00../ /20. MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YÜKSEK GERİLİM ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞINA İLİŞKİN PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE-1 TARAFLAR TESİSAT NO: Bu Perakende Satış Sözleşmesi; adı / ünvanı EK

Detaylı

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Evlilik işlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Nüfus Cüzdanı 2-Nüfus Kayıt Örneği 3-6 Adet Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş) 4-Sağlık Raporu 5-İzin belgesi 6-Evlenme Beyannamesi

Detaylı

YERALTI KÖMÜR İŞLETMELERİNDE İŞÇİ MALİYETLERİNE UYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YERALTI KÖMÜR İŞLETMELERİNDE İŞÇİ MALİYETLERİNE UYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI 27.06.2016/29-1 YERALTI KÖMÜR İŞLETMELERİNDE İŞÇİ MALİYETLERİNE UYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ ile 3213 sayılı Maden Kanununun geçici 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında,

Detaylı

girmektedir.

girmektedir. 30.05.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/49 KONU: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı.

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

SU ve ATIKSU HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI, TAKİP ve TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLARIN MALİ YAPIYA ETKİSİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

SU ve ATIKSU HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI, TAKİP ve TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLARIN MALİ YAPIYA ETKİSİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SU ve ATIKSU HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI, TAKİP ve TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLARIN MALİ YAPIYA ETKİSİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Fatih YILDIZ Çevre Mühendisi Abone İşleri Avrupa 1. Bölgesi Dairesi Başkanı fyildiz@iski.gov.tr

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/31 İstanbul, 4 Mart 2005 KONU : Gecikme Zammı ve Tecil

Detaylı

İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K.MD. 85 İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü

Detaylı

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR.

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. Vezin Sirküler 2016 044 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. KAPSAM : 02.10.2016 tarih ve 29845 sayılı resmi gazetede yayınlanan 293 no lu Gelir Vergisi

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 4 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 6475 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

YÖNETMELİK. MADDE 4 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 6475 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlar yanında; 29 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29639 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: YÖNETMELİK EVRENSEL POSTA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9)

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-19 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) www.taxand.com 1 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI Gelir ve Kurumlar Vergisinde

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80 SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 28 İST, 24.02.2009 ÖZET: 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Genel Tebliği yayımlandı 5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU GENEL

Detaylı

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI SİRKÜLER NO: YORDAM 2016/S 12 İST. 16.02.2016 ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI Asgari ücrete; işveren desteğine ilişkin 6661 sayılı kanun 27.01.2016 tarih ve 29606

Detaylı

- Üreticilerin kendi ihtiyaçları için kullandıkları elektrik bedeli gayrisafi iş hasılatına dahil olmayacağı,

- Üreticilerin kendi ihtiyaçları için kullandıkları elektrik bedeli gayrisafi iş hasılatına dahil olmayacağı, 09.04.20114 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/57 KONU: 492 Sayılı Harçlar Kanuna bağlı 8 sayılı tarifenin "XV-Elektrik üretimi lisans harçları" Tahakkuk ve Tahsilatı

Detaylı

14 Mart 2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır

14 Mart 2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır 14 Mart 2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Maliye Bakanlığından: HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 19/6/2007 tarihli

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanun Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

İstanbul, DUYURU 376

İstanbul, DUYURU 376 İstanbul, 4.1.2017 DUYURU 376 Konu: Döviz kurları, zorunlu BES uygulaması, TCMB avans faiz oranı, kurumlar vergisi uygulamaları, kıdem tazminatı tavanı ve vergiden istisna çocuk yardımı hakkında. 1. 31.12.2016

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı