ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar"

Transkript

1 ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM Genel Esaslar AMAÇ : Madde-1 : 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş Yasası na 3305 sayılı Yasa ile eklenen Ek-4 madde uyarınca kurulan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü nün; su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış suların uzaklaştırılması, septik çukurların boşaltılması ile bu işlemlere ilişkin hizmetlerle ilgili tarifelerin hangi esaslara göre saptanacağını ve uygulanacağını belirlemektir. KONU : Madde-2 : ASKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş Yasası nın 2. Maddesinde belirlenen görev ve yetki alanı içerisindeki abonelere götürdüğü her türlü hizmetin; güvence, bedel ve yaptırımları bu Yönetmelikle düzenlenir. TARİFENİN TANIMI : Madde-3 : Satış, hizmet, güvence ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesidir. Tarife gerçek değerlere dayanmalı, uygulamada eşitlik sağlanmalıdır. TARİFE ÇEŞİTLERİ ve UYGULAMALARI : Madde-4 : Bu Yönetmeliğin konusu olan tarifeler ve uygulamaları 4 grupta toplanır. 1- Abonelik, tahakkuk ve tahsilatla ilgili esaslar. 2- Su ve Atık su (kullanılmış suların uzaklaştırılması) tarifesi. 3- Hizmetler ve güvence tarifesi. 4- Yaptırımlar tarifesi. ABONE TANIMI : Madde-5 : ASKİ Genel Müdürlüğü ile bir hizmet sözleşmesi yapan gerçek ve tüzel kişilere abone adı verilir. a-) Su abonesi. b-) Atık su (kullanılmış su) abonesi. Olmak üzere 2 tür abone vardır. Her su abonesi ayrı bir sözleşme yapmaya gerek olmaksızın aynı zamanda kullanılmış su abonesidir. Su abonesi olmaksızın su tüketenler de atık su üreteceklerinden, bu gibilerle atık su aboneliği sözleşmesi yapılır. ABONE TÜRLERİ: Madde 6- (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik gereği) 1

2 Abonelerin gruplandırılmasıyla, tarifelerin uygulama esasları aşağıda açıklanmıştır. a) Konut tarifesi uygulanacak aboneler: Barınma amacıyla oturulan yerlerde, içme ve temizlik için su kullanan ve atık su üreten aboneler. (ABB Meclisi, /1433) b) İşyeri tarifesi uygulanacak aboneler: Gelir sağlamak gayesi ile her çeşit meslek sanat faaliyeti ve zanaatın icra edildiği yerlerle ticarethaneler, mal ve hizmet üreten işyerlerine ait abonelere işyeri tarifesi uygulanır. c) Sanayi tarifesi uygulanacak aboneler: 1) Hammadde üreten veya şekil, nitelik, nicelik değiştirerek seri olarak mamul veya yarı mamul madde üreten ve işyeri ile konut tarifesi dışında kalan yerler. 2) Endüstriyel nitelikle kullanılmış suyu bulunan yerlere sanayi tarifesi uygulanır. d) Resmi tarife uygulanacak aboneler: 1) Resmi daireler, kamu kurum ve kuruluşlarına ait abonelikler. 2) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına bağlı hastane ve sağlık kurumları. 3) Resmi, özel okullar (okul öncesi eğitim, ilk öğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okulları ) ile üniversiteler ve askeri okullar. e) Toptan su tarifesi uygulanacak aboneler: ASKİ hizmet sınırları dışında kalan mülki birimlere dağıtımı kendi şebekeleri ile yapılmak üzere belirli noktalardan su satışı yapılan abonelerdir. f) Yalnız kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesi uygulanacak aboneler : ASKİ nin su hizmetlerinden yararlanmayıp yalnızca kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve sanayi tanımına giren özel ve tüzel kişilerdir. Kuyu, kaptaj, havuz ve benzeri tesislerden veya tankerle yeraltı ve yüzeysel suları temin edip kullanarak atık su üreten, atan özel ve tüzel kişiler de ASKİ ye başvurup abonelik sözleşmesi yapmak zorundadır. Bu bentteki abonelere tahakkuk edilecek atık su bedeli, Yönetmeliğin 34.maddesine göre belirlenir. ASKİ den herhangi bir hizmet alımı yapılmamak ve her türlü işletme masrafları kendilerince karşılanmak koşuluyla, Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı okulları üniversiteler, ibadethaneler, profesyonel ve amatör spor kulüplerince (lokal, tesis, idari hizmet binası, kapalı ve açık spor tesisleri, stadyumlar,..vb dahil) kuyu açılmak suretiyle su kullanılması halinde atık su bedeli alınmaz. (ABB Meclisi, /1433) 2

3 g) Şantiye aboneleri: Her türlü inşaat, maden arama, çeşitli amaçlarla kazı yapma ve bunun gibi sebeplerle özel ya da tüzel kişilerin bu etkinliklerini sürdürmek için veya bu etkinliklerini sürdürmeyi sağlayacak kalıcı tesislerin yapılmasına imkan tanımak için kurdukları, faaliyetlerinin ve kalıcı tesislerinin tamamlanmasıyla varlığı sona erecek olan geçici tesislere uygulanacak aboneliktir. h) Geçici aboneler: 1) Hizmet alanı içindeki şehir, kasaba ve köylerde kurulan sergi, fuar, sirk, panayır ve bunun gibi abonelerdir. 2) Yapı ruhsatı bulunup da, elektrik, doğalgaz ve telefon gibi kamu hizmetlerinin en az birinden yararlandığını ispatlamak koşuluyla, yapı kullanma izni için ilgili kuruma başvurulduğu halde izin verilmeme nedeninin; a) Sigorta prim veya vergi borçlarından kaynaklanması halinde tüm bağımsız bölümlere, b) Binanın tamamından kaynaklanmayıp, binanın bazı kısımlarının yapı ruhsatına aykırı olması halinde, bu aykırılığın binanın taşıyıcı unsurlarını etkilemeyen ve teknik açıdan tamamında oturulmasında sakınca olmadığının belgelenmesi şartıyla yapı ruhsatına uygun bağımsız bölümlerine, c) Binanın oturulan bölümleriyle ilgili olmayıp çevre düzenlemesi gibi eksikliklerden kaynaklanması halinde tüm bağımsız bölümlere, Yapı Kullanma İzni Belgesi alınıncaya kadar geçici olarak, kullanım türüne göre su verilen aboneliklerdir. Geçici abone olacaklardan; bu yönetmeliğin 39 uncu maddesinde belirtilen katılma payları avans olarak tahsil edilir. Bina veya tesisler için yapı kullanma izni alınarak ilgilisinin müracaatı halinde; önceden ödenmiş bulunan katılma payları avansı güncelleştirilerek, işlem tarihindeki rayiç bedeller üzerinden hesaplanacak olan tahakkuklardan düşülür. Arada fark kalıyorsa kalan tutar tahsil edilir. Bu madde hükümlerine göre abonelik sözleşmesi yapılan bina ve tesislere 10 yıl içinde yapı kullanma izni alınarak ASKİ ye başvurulmaması halinde, tahsil edilen her türlü avans bedeli ASKİ ye irat kaydedilir ve abonelik sözleşmesi ASKİ tarafından tek taraflı olarak ihbarda bulunulmaksızın feshedilebilir. Bu yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen sanayi tarifesi uygulanacak aboneliklere ait yerlere geçici abonelik verilmez. Yukarıda belirtilen abonelere verilen su, resmi dairelerin talebi halinde yıkım ya da tahliye tarihinden bir gün önce kesilebilir. Bir bina veya tesise bu maddenin uygulanmış olması, ilgilisine kesinleşmiş bir abonelik hakkı kazandırmaz. 3

4 ı) Özel sözleşme (protokol) abonesi: ASKİ nin hizmet sınırları içinde ya da dışında kalan mülki kuruluş, toplu konut vb. protokolle su verilen aboneliklerdir. Bu konuda protokol yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir. i) Elçilik aboneleri: Yabancı ülke elçilik ve temsilciliklerine ait aboneliklerdir. j) Resmi kurum park ve bahçe aboneleri: Tüm resmi dairelerle kamu kurum ve kuruluşlarına ait park ve bahçe abonelikleridir. k)özel park ve bahçe aboneleri: Özel kuruluş ve kişilere ait park, bahçe ve yeşil alan abonelikleridir. l) İbadet yerleri, m) İbadet yerlerine ait lojman ve hizmet binaları, n)bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına faaliyet gösterdiği kabul edilen hayır dernekleri ve kurumlarının hizmet binaları, o) Resmi kurum lojmanları, ö) Öğrenci yurtları, p) Muhtarlık hizmet binaları, r) Spor Kulüpleri: Profesyonel ve amatör spor dallarında faaliyet gösteren kulüpler ile bu kulüpler tarafından ticari amaçla işletilmeyen her türlü lokal, tesis, ilave hizmet binası, kapalı spor salonu,idari hizmet binaları ve stadyumlar dahil. s) Vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar ile malul gazi olarak aylık bağlanmış olanlar, şehit dul ve yetimi sıfatıyla aylık veya gelir bağlanmış bulunan veya özür oranı % 40 ve üzerinde bulunan 18 yaş ve üzerindeki özürlü kişilere ait abonelikler, ş) Belediye park ve bahçeleri, (ABB Meclisi, /1433) ABONE GRUPLARI: MADDE 7- (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla Abone çeşitleri ve yeraltı sularının kullanımı aşağıda açıklanmıştır: a) Su ve atık su aboneleri: 1) Abone: Bir sayaçtan yalnız başına su alan bağımsız bir birim, 2) Grup Abone: Aynı sayaçtan su alan, aynı abone grubuna dâhil, birden fazla bağımsız birim. 3) Karışık Grup Abone: Aynı sayaçtan su alan, değişik abone grubuna dâhil, birden fazla bağımsız birimdir. Sanayi ve işyeri abonelerinin aynı sayaçtan su kullanması halinde, sanayi tarifesi uygulanır. b) ASKİ nin görev alanı içindeki yeraltı ve yerüstü sularının, konut, sanayi, inşaat, park, bahçe vb yerlerde kullanılması amacıyla kamu ve özel kişilerce satılması ve taşınması ASKİ nin izin ve denetimine bağlıdır. 4

5 Bu işle iştigal edenlerden miktarı ve şekli ASKİ Yönetim Kurulu nca belirlenen İzin ve Denetim Bedeli alınır. Bu şekilde su satanların, taşıyanların ve alanların uygulaması gereken usul ve esasları belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir. c) Kuraklık, tabîî afet veya başka bir sebeple kente verilen günlük su miktarında düşme olması durumunda, ASKİ, su tasarrufunu sağlamak ve öncelikle konut abonelerinin su ihtiyacını karşılamak amacıyla bazı abonelere su satışını geçici olarak durdurabilir. II. BÖLÜM ABONELİK, TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASLARI ABONE OLMA KOŞULLARI: MADDE 8- a-) Özel ve Tüzel kişiler döşenmiş olan su ve kanalizasyon şebekesine bağlantı yapabilmeleri için ASKİ Genel Müdürlüğü ne başvuruda bulunurlar. b-) ASKİ Genel Müdürlüğü başvuruları inceleyip, abone türünü saptayarak bağlantının yapılıp yapılamayacağını yasal, idari ve teknik yönden araştırır. Sonuç başvuru sahibine bildirilir. c-) Bağlantı için bir engel bulunmuyorsa, başvuru sahibi yürürlükteki tarifelere göre bağlantı, hizmet ve güvence bedellerini makbuz karşılığı ödeyerek, abone sözleşmesi yaptıktan sonra iş yapılır. d-) Abone, aboneliğin devamı koşulu ile suyun geçici bir süre için kesilmesini isteyebilir. e-) Abonelik sözleşmesinin iptali istenmez ise,abone sözleşmesi aynı koşullarla yenilenmiş sayılır. f-) Abone, borcunu ödeyerek abone sözleşmesini iptal etme hakkına sahiptir. g-) Abone, abonelikten doğan haklarını başkasına devredemez. h) (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik gereği) Başka bir abonelikten dolayı borcu olan kişilerle bu borç ödenmeden veya takside bağlanmadan yeni abonelik sözleşmesi yapılmaz. Taksitlerin ödenmemesi halinde yeni aboneliğin de suyu kesilebilir. ı) (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik gereği) Abonenin ölümü durumunda borç ve alacakları varislerine intikal eder. Ölüm tarihinden itibaren üç aylık süre içerisinde varislerden bir veya birkaçının ASKİ ye başvurarak birikmiş borçları da ödemek kaydıyla yeni abonelik yaptırmaması halinde, mevcut abonelik iptal edilerek tahakkuk eden tüm borçlar varislerden tahsil edilir. i-) Su kullanılan yerde suyu kullanan özel veya tüzel kişiler ASKİ Genel Müdürlüğü ile abone sözleşmesi yapmak zorundadır. 5

6 ŞUBE YOLU: MADDE 9- Şube yolu şebeke hattından sayaca kadar uzanır ve sayacın bitimindeki bağlantı rekorunda sona erer. a-) Su verilecek yerlerin her birinin kendisine ait bir şube yolu olacaktır. b-) Birden fazla sayaçla su verilecek birden fazla birimli binalarda sayaç taksimatı yapılacak yere kadar boru çapı ihtiyaca göre tespit edilerek bir şube yolu yapılır. c-) Şube yolu olarak döşenecek borunun çapı, abonenin kullanacağı su dikkate alınarak İdarece saptanır. d-) Şube yolu masrafları yürürlükteki tarifelere göre aboneden tahsil edilir. e-) Şube yollarının korunması abonelere, bakım ve onarımı ise ASKİ Genel Müdürlüğü ne aittir. f) (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik gereği) ASKİ Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olan şube yolunun ve su sayacının işletme ve bakım masraflarını karşılamak üzere şube yolu bakım ücreti alınır. Bu ücret yürürlükteki tarifelere göre abonelerden peşin alınabileceği gibi aylık bakım ücreti olarak su paraları ile birliktede tahsil edilebilir. Sayaçtan sonraki arızalar abonelere aittir. g-) ASKİ Genel Müdürlüğü kullanma ömrünü dikkate alarak şube yolunu yenilemeye yetkilidir. h) (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik gereği) Şube yolunun bina parsel sınırının içerisinde kalan kısmında abonelerin ihmal veya kusurundan meydan gelebilecek hasarlardan ASKİ sorumlu tutulamaz, bu nedenle üçüncü şahısların uğradığı zararların tazmin yükümlülüğü abonelere aittir.şayet böyle bir durumda ASKİ üçüncü şahısların uğradığı zararları tazmin etmek durumunda kalır ise ihmal veya kusuru olan abonelere rücu edilir. ı) (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik gereği) Şube yolu bakım ücretini mekanik sayaç ve ön ödemeli akıllı su sayacı için ayrı ayrı belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir. İÇ DONANIM : Madde-10 : İç donanım şube yolundan sonra başlar. Aboneler iç donanımı istedikleri kişilere, masrafları, kendilerine ait olmak üzere yaptırırlar. Aboneler iç donanımın iyi bir durumda bulundurulmasından ve su kaybından sorumludur. Sayaçların kaydettiği su abone tarafından tüketilmiş sayılır. 6

7 Madde-11 : Aboneler iç donanımı korumakla; sayaç ve şube yolundaki herhangi bir arızadan ise ASKİ Genel Müdürlüğü ne haber vermekle yükümlüdürler. SAYAÇLAR: MADDE 12- a-) Abonelerin tüketimi sayaçla saptanır. (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla İlk abonelikte sayaç bedeli aboneye aittir. b-) Sayaçlar standartlara uygun sistem ve tiplerde ayarlı ve damgalı olacaktır. c) (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik gereği) Sayaçların konulacağı yer ASKİ ce saptanacak, okunması kolay olan, donmaya ve dış etkilere karşı önlem alınacak bir yer olmalıdır. Sayaçların korunması için yapılacak korunma kutuları ASKİ nin standartlarına uygun olarak abone tarafından masrafları karşılanarak yaptırılır. Korunma kutularının abone tarafından yaptırılmaması durumunda, ASKİ tarafından yaptırılabilir ve bedelleri abonelerden alınır. Sayaç yerleri görülen lüzum üzerine daha sonra ASKİ tarafından değiştirilebilir. d-) Sayaçların konulduğu yer için abonelerce kira veya başka bir adla ASKİ Genel Müdürlüğü nden bedel istenemez. e-) Şube yolunun bitiminde sayaca bağlanacak bağlantı rekorları ASKİ Genel Müdürlüğü nce mühürlenecektir. f) (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik gereği) Sayaç bağlantısından sonra yapılacak değişikliklerde, sayacın yerinin değiştirilmesi için ASKİ ye başvurularak, sayacın konulacak yeni yeri ve değiştirilme şekli saptanır. Aboneden saptanan yeni yerde sayacın takılacağı tesisatı kurması istenir. Abonece yerleri değiştirilen sayaçlar ASKİ tarafından kontrol edilerek rekorlardan mühürlenebilir. Sayaç yerinin değiştirilmesi ASKİ tarafından da yapılabilir. Bu durumda bedeli ASKİ tarafından tahsil edilir. g-) Sayaçların Çapı ; abonenin bir saatte almak istediği su miktarı, şube yolunun boru çapı ve ilgili kuruluşlarca uygulanan mevzuat göz önünde tutularak ASKİ Genel Müdürlüğü nce saptanır. Abonenin tüketiminin artması durumunda daha büyük çaplı sayaç takılması için ASKİ Genel Müdürlüğü ne başvurulur. ASKİ Genel Müdürlüğü isteği uygun bulması durumunda, masrafları abone tarafından karşılanmak koşulu ile sayacın değiştirilmesi İdarece yapılır. Gerektiğinde daha büyük çaplı sayaç takılmasını ASKİ Genel Müdürlüğü aboneden isteyebilir. h-) Birden fazla birimi olan binalarda her birime ayrı sayaç ile su verilmesi durumunda ASKİ Genel Müdürlüğü nce binanın iç donanımı (tesisat) dikkate alınarak her birime ayrı ayrı su verilecek şekilde işlem hazırlanır ve sayaçların konulacağı yer saptanır. Hidroforlu (su depolu) binalarda da aynı işlem yapılır, ancak, hidrofordan önce bir de ana sayaç konulacak 7

8 yer saptanır. Abone işlemleri tamamlanarak abone sözleşmesi yapıldıktan sonra ASKİ Genel Müdürlüğü nce sayaçlar bağlanarak abonelere su verilir. Yapılacak işlemlerin bedeli yürürlükteki tarifelere göre abonelerce ödenir. ı-) ASKİ Genel Müdürlüğü nün fotoğraflı kimliğini taşıyan görevlileri çalışma saatleri içinde her zaman ve gerekli görülen diğer zamanlarda su sayaçlarının bulunduğu yere kadar ( bina ve bahçe içine ) girip tesisatı ve sayacı kontrol ederler. Abone veya bina sahibi kimlik belgesi gösterildiği halde sayacı veya tesisatı kontrol ettirmemekte direnirse suyu kapatılır. i) (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik gereği) Su tesisatına yeni bir sayaç takılması veya herhangi bir nedenle sökülmesi durumunda, sökülen ve takılan sayacın markası, numarası, çapı, kaydettiği su miktarı işlem sırasında saptanır ve aboneye rapor olarak bırakılır. Abone yapılan işleme bildirim tarihinden sonraki 7 gün içinde itiraz edebilir. Aksi halde düzenlenen bilgileri kabul etmiş sayılır. j) (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik gereği) ASKİ, su sayaçlarının tüketimi doğru kaydedip etmediğini, kaçak veya usulsüz su kullanılıp kullanılmadığını saptamak üzere gerek gördüğü zaman yerinde inceleme yapmaya, sayaçların doğruluğundan şüphe edilmesi halinde eski sayacın yerine yeni bir sayaç takmaya yetkilidir. Eski sayacın, muayenesi sonucunda arızalı veya hatalı çıkması ve bu durumun abonenin ihmal veya müdahalesinden kaynaklanması halinde, takılan sayacın bedeli ile sökme takma bedeli aboneden tahsil edilir. İlk abonelikte sayaç bedeli aboneye aittir. k-) Aboneler de su sayaçlarının tüketimi doğru kayıt edip etmediğinin kontrol edilmesini isteyebilirler. Sayaçlar, ilgili Bakanlık tarafından kabul edilen projelere göre kurulmuş ve kabul edilmiş olan ayar istasyonlarında ilgili Bakanlık teşkilatı tarafından kontrol edilir. Kontrol sonucunda, sayacın kaydettiği tüketim ile tüketilen su arasında nizami yanlış payından fazla fark var ise, ilgili Bakanlık teşkilatınca düzenlenen belgeye göre gerekli düzeltmeler yapılır. l-) Kontrol edilmek üzere ayar istasyonuna gönderilen sayaçların kontrolünde dilerse abone veya göndereceği kimse hazır bulunabilir. Kontrolde bulunmayan abonelerin sayaçları huzurda yapılmış gibi işlem görür. m-) ASKİ Genel Müdürlüğü, sayaçları satın alıp, abonelere satacağı gibi, aboneler de standartlara uygun olmak koşuluyla ASKİ Genel Müdürlüğü nün belirleyeceği tipte sayacı satın almakta serbesttirler. n) (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik gereği) Yeni abone olan yerlere mekanik veya kartlı sayaç takılmasına karar vermeye Yönetim Kurulu yetkilidir. 8

9 ASKİ, gerekli gördüğü hallerde mevcut abonenin mekanik/kartlı sayacını, kartlı/mekanik sayaçla değiştirmeye yetkilidir. Hangi durumlarda sayacın değişeceği ile sayaç bedelinin ve sayaç sökme takma ücretinin aboneden alınacağını Yönetim Kurulu belirler. o) (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik gereği) Kartlı sayaç takılan aboneliklerden geçmiş dönemlere ait borcu olanların almak istedikleri su bedelinin %50 si geçmiş dönem borçlarına mahsup edilir, kalan %50 oranındaki bölümü yeni tüketim için serbest bırakılır. Ancak bu mahsup miktarı, borç miktarının 1/6 sından az olamaz. Daha önce taksit yapılmış ve taksitler ödenmekte ise alınmak istenen suyun tamamı verilebilir. p) (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik gereği) Resmi aboneliklere kartlı sayaç takılması veya kullandıkları kartlı sayaçların arıza nedeni ile değişimlerinin yapılması durumunda, yeni takılan kartlı sayaçlar aboneliğin bir aylık tüketim ortalamasına uygun olarak avanslı takılır. r) (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik gereği) Kartlı sayaçlar adres değişikliği nedeniyle başka bir aboneliğe taşınamaz. Aboneler sayaçları başka bir aboneliklerinde kullanamazlar. s) (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik gereği) Sayaç bedellerini belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir. TAHAKKUK ve TAHSİLAT Madde-13: ASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Kararı ile su tüketimi tahakkuk ve tahsilatlarını üst sınırı 2 ayı geçmeyen dönemlerde yapar. Sürelerin saptanmasında Genel Müdürlük yetkilidir. Madde-14: Her abonenin tükettiği su ve atık su miktarı, sayaçları periyodik bir şekilde okunup, bir önceki okuma ile arasındaki fark alınarak tahakkuklara esas alınacak abone tüketimi bulunur. Su tüketim bedeli, atık su bedeli, şube yolu bakım ücreti ve diğer yasal alacaklar ayrı ayrı gösterilerek yürürlükteki tarifelere göre tahakkuk yapılıp, fatura düzenlenerek süresi içinde tahsil edilir. Madde-15 : Su sayaçları ASKİ Genel Müdürlüğü nün bu işle görevli elemanlarınca okunur ve aboneye de bildirilir. Abone bu okumaya 7 gün içinde itirazda bulunabilir. Sayaçların kaydettiği miktar abone tarafından tüketilmiş sayılır. Madde-16 : Abonenin binada bulunmaması, kapıyı açmaması veya sayaç yeri kilitli ya da sayacın görülmesine olanak bulunamazsa, abonenin sayacını okuyarak 7 gün içinde İdareye bildirmesi 9

10 istenir. Bu şekilde de sayacın üzerindeki tüketim miktarı belirlenemezse, önceki tüketimlere göre mahsuben tahakkuk yapılarak, sayacın okunmasında kesin hesaba dönüştürülür. Abone geçici olarak su kullanmayacağını yazılı olarak bildirmiş ise su kullanmaya başladığında tahakkuk yapılır. Madde 17- (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla Sayacı durmuş veya işlememiş abonelerden, abone grubuna göre, varsa abonenin bir önceki yılın aynı dönemlerine ait tüketimi, aksi halde sökülen sayacın doğru tüketimi gösterdiği kabul edilen son üç dönem tüketim ortalaması baz alınarak tahakkuk ve tahsilat yapılır. Madde-18: Dönem arasında durmuş veya işlememiş sayaç yerine çalışan sayaç takılması durumunda; dönem içinde durmuş veya işlememiş sayaçla yapılan tüketimler, çalışan sayacın tüketim göstergesi esas alınarak kıyaslama yöntemi ile saptanarak, çalışan sayacın tüketim göstergesi ile birlikte yürürlükteki tarifelere göre tahakkuk ve tahsilatı yapılır. Madde 19- (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla Abonenin su sayacının tüketimi doğru kayıt edip etmediğinin kontrol edilmesini istemesi halinde, ilgili Bakanlık teşkilatınca düzenlenen belgeye göre; a) Tüketim göstergesinin tamamen geçersiz olduğu saptanmış ise, varsa abonenin bir önceki yılın aynı dönemlerine ait tüketimi, aksi halde sökülen sayacın doğru tüketimi gösterdiği kabul edilen son üç dönem tüketim ortalaması baz alınarak tahakkuk ve tahsilat yapılır. Bu yöntemle tüketimin tespit edilememesi halinde, yeni takılan sayacın ilk okuma dönemindeki göstergesi esas alınarak doğru tüketimin yapılmadığı dönemlere ait tüketimin tahakkuku ve tahsilatı yapılır. b) Tüketim göstergesinin kısmen ( % + - ) geçersiz olduğu saptanmış ise, kısmen geçersiz olduğu dönemlerde hata payı hesaplanarak yürürlükteki tarifelere göre tahakkuk, tahsilat veya iadesi yapılır. Hata payı hesaplaması, en çok, itiraza konu olan dönemden önceki bir dönemi de kapsayabilir. c) Sayaç mührünün bozulmamış olması şartıyla, sayacın tahrip olması sonucu kontrol yapılamamış olmasına rağmen sayaç üzerindeki tüketim göstergesi okunabiliyorsa ve sayaç üzerindeki tüketim geçmiş dönem tüketimleri ile uyumlu ise ( okunan tüketimin güvence bedeline esas tüketim miktarından az olmaması kaydıyla) sayaç göstergesinin yürürlükteki tarifelere göre tahakkuk ve tahsilatı yapılır. d) Sayacın tahrip olması sonucu kontrol yapılamamış ve sayaç üzerindeki tüketim göstergesi de okunamıyorsa bu maddenin (a) bendine göre tahakkuk ve tahsilât yapılır. e) ASKİ Genel Müdürlüğü, su sayacının tüketimi doğru kayıt edip etmediğinin ilgili Bakanlık teşkilatından kontrol edilmesini istemesi halinde, kontrol sonucunda düzenlenen belgeye göre tahakkuk ve tahsilât işlemi yapılır. 10

11 Arızalı olarak değişimi yapılan Kartlı sayacın hesabının yapılması: Madde 20- (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla Sanayi Bakanlığı veya Sayaç Atölyesi Raporunda, a) Sayacın mekanik endeksinin doğru çalıştığı belirtilmiş ise; Abone veya bilgi kartı ile kayıtlara geçmiş olan son ölçüm tarihindeki m³ tüketimi ile sayacın söküldüğü tarihteki m³ tüketimi farkı alınarak, abone tipine göre krediye çevrilir. Bulunan fark kredi miktarı ile hesaba katılan son pulse tarihindeki kayıtlı kredi miktarı toplanarak sayacın toplam harcadığı kredi miktarı hesaplanır. Abonenin o sayaca almış olduğu toplam kredi ile hesaplama sonucu bulunan krediye göre işlem yapılır. b) Sayacın mekanik endeksinin çalışmadığı tespit edilmiş ise; kart bilgisinden veya kontrol raporlarından sayacın ölçüm yaptığı son tarih ve tüketim bilgisi tespit edilir. Varsa abonenin bir önceki yılın aynı dönemlerine ait tüketimi, aksi halde sökülen sayacın doğru tüketimi gösterdiği kabul edilen son üç dönem, tüketim ortalaması baz alınarak hesaplama yapılır. Bu yöntemle tüketimin tespit edilememesi halinde yeni takılan sayacın bir aylık harcaması baz alınarak sökülen sayaç için tespit edilen son pulse tarihiyle sayacın söküldüğü tarih arasındaki tüketim yeni takılan sayacın bir dönemlik tüketimine göre kıyas yapılarak hesaplanır. Hesaplama sonucu bulunan kredi miktarı ile sökülen sayacın tespit edilen son ölçüm tarihindeki kayıtlı kredi miktarı toplanarak sayacın toplam harcadığı kredi miktarı hesaplanır. Abonenin o sayaca almış olduğu toplam kredi ile hesaplama sonucu bulunan krediye göre işlem yapılır. c) Borç miktarı aboneye yazılı olarak bildirilerek 10 günlük süre içinde ödemesi istenir. Bu süre içinde borcun ödenmemesi halinde kredi borcu paraya dönüştürülerek Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun un 51 inci maddesi uyarınca gecikme zammı uygulanarak yasal takip başlatılır. Abonenin borcunu ödemesi için tanınan süre sonuna kadar, her su alımında, aldığı su kredi miktarının yarısı borcuna mahsup edilecek şekilde su satışı yapılır. d) Vanasının kapanmamasından dolayı borca geçtiği için değiştirilen sayaçlara, harcanan ve alınan kredi bilgisine göre işlem yapılır. e) Arızalı olarak değişen sayacın sistemde ve kontrol raporlarında kullanılabilecek bir bilgisi yoksa, kıyas işlemi sayacın takıldığı tarih ile söküldüğü tarih arasında yapılır. Abonenin sayacın takılı olduğu tarih aralığında su kullanmadığını iddia etmesi durumunda, elektrik tüketim bilgisi dikkate alınarak kıyas işlemi yapılır. f) Kartlı sayaca yüklenen kredinin bitmesine rağmen sayacın suyu kesmemesi nedeniyle tüketimin devam etmesi halinde, kartlı sayaç içindeki mekanik sayacın kaydettiği endekse göre tespit edilecek tüketim bedeli abonelerden tahsil edilir. 11

12 Madde 21- (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla Patlayan su sayacının üst mekanizmasının etkilenerek numaratörlerin boşa döndüğünün ilgili bakanlık veya ASKİ teknik personelince belirlenmesi durumunda, patlak olarak sökülen su sayaçlarının, su sayacının patlak olduğu sürede kaydetmiş olduğu tüketim, bu yönetmeliğin 19. maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenerek tahakkuk ve tahsilât yapılır. İnşaatlarda ölçüm ve hesap kesme: Madde 22- (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 3007 nolu kararıyla İnşaat halindeki binalara yapının tamamlanarak yapı kullanma izin belgesi alınıp sözleşme yapılmasına ya da iş bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi gereği geçici sözleşme yapılmasına kadar şantiye tarifesi uygulanır. İnşaatı biten ve Yapı Kullanma İzin Belgesi alan (her iki durumdaki) yapılarda inşaat hesabı sayaç raporuna göre kesilir. Sayaç doğru çalışıyor ise sayacın gösterdiği tüketim esas alınır. İnşaat devam ederken sayaç durmuş veya işlememiş olarak rapor düzenlenmesi halinde; inşaat aboneliği süresince çıkan toplam tahakkukun ortalaması alınarak tahakkuk ve tahsilatı yapılır. Su sayacının mührüne müdahale edildiği veya sayaç mührünün kopması nedeniyle muayene yapılamaması halinde ; inşaat aboneliği süresinde doğruluğu kabul edilen en yüksek tahakkukun 3 katı alınarak tahakkuk ve tahsilatı yapılır. Yapı kullanma izni olmadığı halde fiilen oturulduğunun belgelenmesi ve geçici abonelik yapılmamış olması durumunda bu yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ( e ) fıkrası hükmü uygulanır. SU ABONESİ OLMAYAN ATIKSU ABONESİ : Madde-23: Su abonesi olmayan fakat kanalizasyondan yararlanan konut, işyeri ve resmi kurumlar su tüketip kirleteceklerinden atık su bedeline esas olarak ; a-) Konutlardan ayda 10 m3 su tükettikleri, b-) İşyeri ve resmi kurumlardan da, çalışan insan sayısı ve işyerinin özellikleri ile emsal işyerlerinin su tüketimleri dikkate alınarak tüketecekleri su miktarı bulunarak, yürürlükteki tarifeye göre tahakkuk ve tahsilatı yapılır. KANAL BAĞLANTISI OLMAYAN ABONELER : Madde-24: Kuruluş Yasası nın 17. Maddesi uyarınca kanalizasyon şebekesi bulunan cadde ve sokaklardaki her taşınmazın kanalizasyona bağlanması zorunludur. Resmi kurum, işyeri ve konut su abonesi olup da kanalizasyon şebekesine bağlantısı olmayanlar da atıksu abonesidir. Bunlarda yürürlükteki tarifeye göre atık su bedeli öderler. Cadde ve sokağında kanalizasyon şebekesi olmayan taşınmazlar ile inşaat halindeki yapılar bu hükmün dışındadır. 12

13 Madde-25: Tahsilat ASKİ Genel Müdürlüğü nün resmi kimliğini taşıyan tahsildarları veya veznedarları tarafından yapılabileceği gibi bankalar ve posta aracılığı ile veya başka bir yöntemle de yapılabilir. Abonenin ödediği bedele karşılık ASKİ Genel Müdürlüğü faturası veya makbuzu verilir. Tahsilatla ilgili esasları iç yönetmelikle belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir. TARİFENİN ESASLARI :. BÖLÜM SU VE ATIKSU TARİFESİ Madde-26: Su satış ve atık su tarifesinin belirlenmesinde rol oynayan iki ana faktörden birincisi : yönetim ve işletme giderleri ile amortismanlar, aktifleştirilemeyen yenileme, iyileştirme (ıslah) ve genişletme (tevsi) giderleri, ikincisi ise % 10 dan aşağı olmayacak nispette kâr oranıdır. YÖNETİM VE İŞLETME GİDERLERİ : Madde-27: a) Enerji ve Malzeme Giderleri : Üretim, ısıtma ve aydınlatma için kullanılan elektrik, çeşitli akaryakıt ve katı yakıt gibi her türlü enerji giderleriyle alüminyum sülfat, mayi klor ve benzeri enerji ve malzeme giderlerinden oluşur. b) Personel Giderleri : Devlet Memurları Yasası na tabi memurlarla, İş Yasası na göre çalıştırılan devamlı ve geçici işçi, sözleşmeli personel, Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin aylıkları ile ikramiyeler, yasa ve toplu sözleşmelerle sağlanan her türlü yardım, zam ve tazminatları, fazla çalışma ücretleri, görev yollukları ve her türlü işveren giderlerinden oluşur. c-) Çeşitli giderler : Kiralar, haberleşme giderleri, vergi, harç ve mahkeme giderleri, sigorta, eğitim, öğretim ve temsil giderleri, her türlü taşıma, hizmet harcamaları, güvenlikle ilgili giderler, bakım, onarım, imalat giderleri, yenileştirme (ıslah), genişletme (tevsi), atık su tasfiye giderleri ile benzeri diğer giderlerden oluşur. AMORTİSMANLAR : Madde-28: Sabit bir kıymet olan tesislerin ve demirbaşların özürlerinin sonrasında yenilenebilmeleri için ayrılması zorunlu olan ve miktarı yasa ve yetkili makamlarca belirlenen tutardır. Yatırım kredilerinin yıllık ana para ve faiz miktarı amortismanlarla karşılanamadığı takdirde, aradaki fark bir masraf kalemi olarak dikkate alınır. 13

14 Tesislerin iyileştirilmesi ve aktifleştirilemeyen büyütme ve onarım giderleri de hesaba katılır. Buraya kadar söz konusu edilen giderlere %10 dan aşağı olmayacak nispette bir kâr ilave edilir. Madde-29: Tarifenin belirlenmesinde kayıplar düşüldükten sonra yapılacağı varsayılan ölçülebilir su satış miktarı da göz önünde tutulur. Su satış miktarının tahminine, gerçekleşen satışlarla üretim artışı sağlamak ve kayıpları azaltmak amacıyla alınacak önlemlerin sonuçları gerçekçi bir şekilde değerlendirilerek ulaşılır. Madde 30- (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla Konut, işyeri, şantiye, sanayi, resmi, özel sözleşme ve geçici abonelere uygulanacak su satış tarifesi esasları aşağıda açıklanmıştır: a) Konut, işyeri, sanayi vb. abonelerine uygulanacak su satış tarifesi 26,27,28 ve 29 uncu maddelerde belirtilen gider ve kayıplar ile en az % 10 kâr sağlayabilecek seviyede tespit edilir. b) ASKİ, su tasarrufunu teşvik amacıyla kademeli tarife uygulaması yapabilir. Gerekli kademe aralıklarını, uygulama zamanını, tarifeleri tespite Genel Kurul yetkilidir sayılı Yasa uyarınca su ve kanalizasyon hizmetleri ASKİ ye devredilmiş olan mahalle, köy ve ilk kademe belediyelerine bağlı yerlerde konut tarifelerini, diğer yerlere nazaran daha düşük tespit etmeye Genel Kurul yetkilidir. c) İşyeri, Sanayi ve Şantiye grubu abonelerinin su kullanım amaçlarının ticari olduğu göz önüne alınarak bunlara uygulanan su satış tarifesi konutlara göre daha yüksek düzeyde tespit edilebilir. d) Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunmayan binalar için şantiye suyu hesabının kesilmesi kaydıyla yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi hükmüne göre binanın tamamına veya bir kısmına geçici abonelik verilerek abonelik türüne göre tarife uygulanır. Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinin (1) nolu alt bendine göre yapılacak geçici aboneliklerde işyeri tarifesi uygulanır. e) İnşa halindeki binalara yapının tamamlanmasına kadar şantiye tarifesi uygulanır. Yapı kullanım izni olmadığı halde fiilen oturulduğunun belgelenmesi ve geçici abonelik yapılmaması durumunda, şantiye tarifesine ek olarak şantiye tarifesinin %50 si kadar atık su bedeli uygulanır. TOPLU SU SATIŞ TARİFESİ : Madde-31 : Toplu su satışı yapılan Büyükşehir Belediyesi sınırları dışındaki yerleşim birimlerinin; yönetim ve işletme giderleriyle,su şebekesi ve tesislerinin bakım, onarım ve yenileme 14

15 giderlerinin bir bölümü su satış gelirlerinden karşılanacağından, Yönetim Kurulu kararıyla buralara yapılan su satışı birim fiyatı konut abonesi ortalama fiyatının en fazla % 25 ine kadar indirimle uygulanabilir. KAYNAK SUYU ve ARITILMAMIŞ SU SATIŞ TARİFESİ : Madde 32- ASKİ Genel Müdürlüğü sahibi bulunduğu kaynak sularını ve arıtılmamış suları isteklilere satabilir. Bu nitelikte sulara uygulanacak satış tarifesi, normal su satış tarifesinin abone türüne göre % 50 sinin altında, % 75 inin üstünde olamaz. Bu oranlar arasında bir tarife saptamaya Yönetim Kurulu yetkilidir. (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik gereği) Bahçe sulama dâhil zirai maksatla kullanılan ham suların tarifesini Genel Kurul belirler. ÖZEL SÖZLEŞME : Madde-33: Normal tarifelerle satışı mümkün olmayan sular için Yönetim Kurulu tarife dışı satış kararı almaya yetkilidir. ATIKSU TARİFESİ : Madde 34- Her su abonesi tükettiği kadar suyu kirleteceğinden bunların uzaklaştırılması için atıksu bedeli ödemekle yükümlüdür. Tüketilen beher m3 üzerinden alınan atık su bedeli 27, 28 ve 29. Maddelerde sayılan yönetim ve işletme giderleri ile amortismanlar ve kâr oranının kanalizasyonla ilgili miktarının 29. Maddede nasıl hesaplanacağı belirtilen tahmini su satış miktarına bölünmesiyle bulunur. Bu miktar tüketilen su miktarının %50 sinden aşağı olamaz. İşyeri ve resmi abonelerce üretilecek atık sular boşaldıkları kanalizasyon tesislerine ve çevreye daha çok zarar vereceğinden, bunların atık su bedeli konutlara oranla daha yüksek saptanabilir. (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik gereği) Ayrıca bu abonelerden, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre, Kirlilik Önleme Payı (KÖP) alınır. Kirlilik Önleme Payı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğinin ekinde yer alan Kirlilik Katsayısı Çizelgesi dikkate alınarak, aynı yönetmeliğin 25 nci maddesine göre hesaplanır. (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 3007 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik gereği) Kullanılmış suların kendilerine ait arıtmadan geçirsin veya geçirmesin her konut iş yeri ve resmi abone 2560 sayılı kanunun 17 nci maddesi hükümlerine tabidir.atıksu bedeli kendi abone tipi tarifesi üzerinden alınır. Ayrıca sonu Kuruluşumuza ait bir atıksu arıtma tesisimiz ile biten her sudan abone tipine göre atıksu bedeli alınır. 15

16 VİDANJÖR TARİFESİ : V. BÖLÜM HİZMETLER ve GÜVENCE TARİFESİ Madde-35: Vidanjörün bir seferlik hizmet bedeli, İller Bankası genel fiyat analizlerine ait kitabındaki verilere göre şöyle hesaplanır : Vidanjörün satın alma bedelinin amortisman saat emsali ( ) ile çarpılmak suretiyle bulunacak bir saatlik amortisman ücretine yakıt giderleri, sürücü, sürücü yardımcısı ve vasıfsız işçinin bir saatlik ücreti eklenerek bulunacak miktara % 10 dan aşağı olmayacak bir kâr ilave edilip vidanjörün bir saatlik çekim bedeli saptanır. Bir saat içinde iki seferlik çekim yapılabileceği kabul edilerek bir seferlik çekim için yarım saatlik ücret tahakkuk ettirilir. ASKİ Genel Müdürlüğü dışında içme ve kullanma suyu ile atık su nakli amacıyla faaliyette bulunan vidanjör ve benzeri araçların işlemleri Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği ile Yüzeysel Su Kanallarının Kirlenmeye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. KANAL TEMİZLEME TARİFESİ : Madde-36: Bağlantı kanalları herhangi bir nedenle tıkanan atık su abonelerinin kanalı kanal temizleme aracı ile açılır. Kanal temizleme ücreti sonradan da alınmak üzere 35. Maddedeki usulle hesaplanır. KANAL AÇMA : Madde 37- (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla Kanal veya su bağlantıları yapmak veya şebekeyi uzatmak durumunda olanlara, ASKİ nin imkânları dâhilinde, mevcut iş makinelerinin saat ücreti Bayındırlık ve İskân Bakanlığı nın Genel Fiyat Analizleri kitabının ilgili poz numarasındaki fiyat analizleriyle bulunacak ücrete % 10 dan az olmamak üzere ilave yapılmak suretiyle hesaplanır. Bu tarifenin tespit ve uygulamasında Yönetim Kurulu yetkilidir. Talep halinde özel ve tüzel kişilere ait kullanım alanlarında fiziki kaçak su olup olmadığını tespit amacıyla alınacak hizmet bedelini belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir. PROJE ve BAĞLANTI ONAYLARI : Madde-38 : 16

17 (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 3007 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik gereği) Bina ve yapılara ait sıhhi tesisat, fosseptik tankı uygulama projeleri inceleme projeleri inceleme ücreti: 7 Mühendis/Saat, 3 Tekniker/ Saat, 4 Teknisyen/ Saat, 2 Daktilo/Saat, 2 Memur/Saat, 3 Şoför/Saat ücretleri toplamıdır. Fosseptik tankı proje onay ücreti ( proje inceleme ücreti x F ) formülü ile hesaplanır, F katsayısı fosseptik tankı hacmine göre aşağıdaki gibidir. Fosseptik Tankı Hacmi ( m³) F 3 m³ - 4 m³ 1 5 m³ - 16 m³ 2 17 m³ - 50 m³ 3 Madde-39 : (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 87. ve 88. Maddeleri gereği bir programa göre yapılacak yeni; içme, kullanma, endüstri suyu ve kanalizasyon yatırımları ile mevcutların genişletilmesi (tevsi), iyileştirilmesi (ıslahı) amacıyla yapılan harcamalar ve istek üzerine ASKİ Genel Müdürlüğü nce yapılacak işlerin toplam yatırım giderleri tesislerin hizmet edeceği saha dahilindeki gayrimenkullerin sahiplerinden su ve kanalizasyon tesisleri harcamalarına katılma payı alınır. Su ve kanalizasyon tesisleri harcamalarına katılma payı = KP Tesislerden yararlanacak gayrimenkulün yola nazaran arsa cephesi = L Gayrimenkulün yararlanacağı su veya kanal hattına metre / tûl maliyeti = T Gayrimenkulün toplam inşaat alanı = S Adil bir katılımın sağlanmasına yönelik katsayı : N = S Olmak üzere; 1000 Su ve kanalizasyon harcamalarına katılma payları : KP = L X T X N 2 Formülüne göre hesaplanan değerdir. Bu değer gayrimenkulün vergi değerinin %2 sini geçemez. Su ve kanalizasyon şebekelerine katılım paylarının binasız arsanın vergi değeri payına isabet eden kısmı, inşaat ruhsatının alınması aşamasında avans olarak tahsil edilir. (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 3007 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik gereği) Bina tamamlandıktan sonra bağımsız bölümlere veya binanın tamamına tek su aboneliği verilmesi sırasında arsa değeri üzerinden alınan avans düşülerek, yapı değerinin emlak vergi beyanı üzerinden ayrıca %2 oranından fazla olmamak üzere kanal vizesi verilmesi aşamasından önce binada o bağımsız bölümde lehine kat irtifakı tesis edilen veya 17

18 kat irtifakı tesis edilmemiş ise arsa payı karşılığı malik olarak görünen kişiden katılım payı tahsil edilir. Bu payların Tahsili yapılmadan binaya kanal vizesi verilemez. Su ve kanalizasyon tesisleri harcamalarına katılma payları yararlanılacak su ve kanal hattının cephe uzunluğu ve çapına göre, uygulanacağı yılın, ASKİ Genel Müdürlüğü ve İller Bankası rayiç fiyatları esas alınarak her iki hizmet için ayrı ayrı hesap edilir. İbadet yerlerine, resmi park ve bahçelere, genel çeşmelere ve genel tuvaletlere katılma payları tahakkuku yapılmaz sayılı Belediye Kanunu nun 16 ncı maddesinde belirtilen yerler ve İbadet yerleri ile özel kanunlarına göre su ve kanalizasyon katılma payından muaf tutulan yerler hakkında harcamalara katılma payı tahakkuku yapılmaz. Madde-40 : a-) Özel ve tüzel kişilerce yaptırılacak kanalların ve su hatlarının kendilerince hazırlatılmış projesi km. başına 8 mühendis/saat, 1 daktilo/saat, 1 memur/saat ücreti tutarı karşılığı onaylanır. b) Özel arıtma, pompa ve deşarj tesisi projeleri her 6 litre/saniye, 12 uzman mühendis/saat, 1 daktilo/saat ve1 memur/saat ücreti tutarı karşılığı onaylanır. c-) Taşınmaz mal sahipleri tarafından yapımı tamamlanan kanalların röleve projeleri her km.de ; 2 inşaat mühendisi, 1 harita mühendisi, 1 tekniker, 3 şenörün yerinde yapacağı çalışma için, 18 mühendis/saat, 6 tekniker/saat, 18 şenör/saat, 1 daktilo/saat ve 1 memur/saat ücret tutarı karşılığında onaylanır. Madde-41 : Su hatlarını ve İmar Yasası nın 23. Maddesindeki şartlar nedeniyle kanalın yapımını üstlenenler, projelerini ASKİ Genel Müdürlüğü ne yaptırmak istedikleri takdirde: a-) Su hattının veya kanalın km/tûlu başına : 16 mühendis/saat, 4 harita mühendisi/saat, 4 alet operatörü/saat, 12 şenör/saat, 6 teknik ressam/saat, 1 memur/saat ücret tutarı kadar bedel alınarak projesi düzenlenir. Ancak, bu bedel 1 km.lik proje düzenleme bedelinin % 30 undan az olamaz. b-) (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 3007 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik gereği) Fosseptik tankı uygulama projeleri İller Bankası tip projelerine uygun ve toplam nüfusa bağlı olarak idaremizce tipleştirilmiş olup; proje onay bedeli ve tiplerini gösteren tablo aşağıda belirtilmiştir. Nüfus (kişi) Hacim ( m³) Tipi ve Göz Sayısı Proje Onay Ücreti (PİÜ x F ) m³ - 4 m³ A tipi (2 gözlü) PİÜ x 1 18

19 m³ - 6 m³-8 m³ B tipi (3 gözlü) PİÜ x 2 10m³ - 12 m³- 16 m³ C tipi (3 gözlü) PİÜ x 2 20m³ - 25 m³- 30 m³ D tipi (4 gözlü) PİÜ x 3 40m³ - 50 m³ E tipi (4 gözlü) PİÜ x 3 Proje onay ücreti Madde-38 e göre hesaplanır. Fosseptik tankı uygulama projeleri proje inceleme ve onay bedeli tahsil edildikten sonra onaylı 2 (iki) kopya ozalit iş sahiplerine uygulanmak üzere verilir. c) (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik gereği) ASKİ nin plan-kopya, sayısal harita, ozalit ve fotokopi makinelerinde yapılacak fotokopi, plan-kopya, harita, ozalit ve benzeri her türlü çekimin bedel ve uygulama şeklinin tespitinde Yönetim Kurulu yetkilidir. Madde-42: 39. Maddeye göre tesis harcamalarına katılma payı alınan gayri menkullerden İmar Yasası nın 23. Maddesinde öngörülen katılma payı alınmaz. Sayaç Muayene Tarifesi : Madde-43: Doğru çalışmadığı iddiasıyla ilgili Bakanlık teşkilatına itirazda bulunan abonenin sayacı muayene edilir. Muayene sonucu, abonenin sayacının doğru çalıştığı saptanırsa, ilgili Bakanlıkça belirlenen tarifesine göre sayaç söküp takma ve muayene bedeli aboneden tahsil edilir. Su Güvence Bedeli: Madde 44-(Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla a) Sözleşme imzalayan her aboneden bir tahakkuk dönemindeki su tüketim bedelini karşılayacak kadar güvence bedeli alınır. Bu güvence bedeline esas su tüketim miktarı konut aboneleri ile geçici konut abonelerinde ayda 10 m³ tür. İşyeri ve sanayi abonelerinde işyerinin ve sanayinin büyüklüğü, çalışan personel sayısı ve üretimde suyun rolü dikkate alınarak, Büyük Ankara İçme Kullanma ve Endüstri Suyu Projesi nin kabul ettiği kişi başına su tüketim miktarı baz alınarak güvence bedeline esas aylık su tüketim miktarı bulunur. Bu miktar işyeri, sanayi vb. abonelerden alınacak güvence bedelinin hesabında dikkate alınır. Bu maddede bahsedilen güvence bedeline esas teşkil eden tüketim miktarları ile güvence bedeline esas parasal değerleri belirlemeye Yönetim Kurulu Yetkilidir. b) Grup ve karışık aboneler için güvence bedeli bir bağımsız birim için hesaplanacak miktarın toplam birim sayısıyla çarpılması suretiyle bulunur. Grup ve ortak abonelerde güvence bedeli konutlarda ve işyeri ile sanayinin her biri için ayrı ayrı hesaplanarak bulunur ve toplanır. 19

20 Güvence bedelinin tamamı alınmadan abonelik kaydı yapılmaz. c) Resmi daireler, kamu kurum ve kuruluşlarından güvence bedeli alınmaz. d) Resmi daire, kamu kurum ve kuruluşları dâhil inşa halindeki binalar için yapının temel ruhsatında gösterilen toplam inşaat alanının m²/10 unu gösteren rakamın m³ cinsinden karşılığı kadar güvence bedeli alınır. e) Sözleşmenin iptali durumunda güvence bedeli, abone ile ASKİ arasındaki bütün hesapların tasfiyesinden sonra aboneliğin hâlihazırdaki tarifesi üzerinden iade edilir. Sözleşmesini fesih ederek yeni bir abone sözleşmesi yapmak isteyen abonelere güvence bedeli iade edilmeyerek, güncelleştirilmiş şekli ile yeni sözleşmesi için güvence bedeli olarak alınır. Eğer yeni abone sözleşmesi eskisinden farklı bir abonelik tipi içeriyorsa ve arada güvence bedeli farkı oluşuyorsa güvence bedeli iade veya alımı yoluna gidilir. ATIKSU GÜVENCE BEDELİ : Madde 45: Su abonelerinde su güvence bedeli ile birlikte atık su güvence bedeli de alınır. Miktarı 44. Maddede belirlenmiş usulle tüketileceği varsayılan su miktarı ile tarifesi saptanmış atık su bedeli çarpılmak suretiyle bulunur ve tahsil edilir. Grup ve ortak aboneler için atık su güvence bedeli su abonelerinde olduğu şekilde hesaplanır. Su abonesi olmayan atık su abonelerinden alınacak güvence bedeli sözleşme imzalanması sırasında peşin olarak alınır. Resmi daireler, kamu kurum ve kuruluşlarından güvence bedeli alınmaz. (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik gereği) Atık su güvence bedeli iadesi, su güvence bedelinin iadesindeki hükümlere tabidir. KANAL YAPIM GÜVENCE BEDELİ : Madde 46: 3194 sayılı İmar Yasası nın 23. Maddesi uyarınca imar durumu verilmiş taşınmazların atıksu bağlantı projeleri: a-) Taşınmaz sahibince kanalı yapılmak isteniyorsa, yapımı gerekli kanal (metre) ile İller Bankası birim fiyatlarına göre belirlenmiş kanal metre/tûl fiyatı çarpılarak bulunacak miktar kadar kanal yapım bedeli alınır. (Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 778 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik gereği) Kanalın yapımı, bu bedelin %25 inin peşin, %75 inin ise geçici kabulün yapıldığı tarihten itibaren yatırılmasının ve kesin hesapta fark olması halinde bundan doğacak borcun da ödeneceğinin taahhüt edilmesi şartıyla idarece gerçekleştirilir. b-) Yapımı gerekli kanalın projesi, kabul işlemi tamamlandıktan sonra 38. Maddede belirtilen ücret karşılığı onaylanır. Cephesinde kanal bulunmayan taşınmaz için yapımı gerekli kanalın, taşınmaz sahibince üstlenilmesi halinde aynı yol izlenir. Özel ve tüzel kişilerce yapımı üstlenilen kanalizasyon tesislerinin projesine uygun olarak yapımını sağlamak amacıyla, İller Bankası birim fiyatlarına göre hesaplanmış tesis keşif bedelinin %10 u kadar kanal yapım 20

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 2014 Ş U S K İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 Yönetmeliğin

Detaylı

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- Amaç 2- Konu 3- Tanımlar 4- Tarife Çeşitleri 5- Abone Tanımı ve Türleri 6- Abonelerin Gruplandırılması

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler)

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 15/9/2014 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 2- VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (Madde 73)... 4 A) YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR...

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER 1 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 1 Amaç Kapsam Dayanak

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNU

3194 SAYILI İMAR KANUNU 3194 SAYILI İMAR KANUNU Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ndan Kabul Tarihi: 03 Mayıs 1985 1- RG.18749-1985-3194-İmar Kanunu 2- RG.20158-1989-3194 Sayılı İmar Kanunu-Değişiklik BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Konu ve Mükellefler Verginin konusu MADDE 1- (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları,

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALĠZASYON ġebekesġne DEġARJ YÖNETMELĠĞĠ I.BÖLÜM Genel Genel Kurul Tarafından Kabulü; Karar Tarihi : 02.12.2005 Karar No : 25 Amaç, Kapsam

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Kanun un amacı, il özel idaresi ve belediyelerin gelirleri ile bunlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Detaylı

Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ

Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ Yöneticiler ve Sistem Kullanıcıları için EKİM 2013 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Kaynak Geliştirme Daire

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler EK : 8 YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanmış olan bu Genel Şartnamenin

Detaylı

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik YÖNETMELİK ( Tamamı Son Değişiklikler Dahil ) Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Enerji ve Tabii

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KHK

YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KHK Yaş Meyve, Sebze ve Hal Yönetmelikleri Yönetmelikler 552 sayılı YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KHK Amaç, Kapsam, Tanımlar Toptancı Halleri ve Pazar Yerlerinin

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 5403 İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2560 Kabul Tarihi : 20/11/1981 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/11/1981 Sayı : 17523 Yayımlandığı

Detaylı

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 8259 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 4735 Kabul Tarihi : 5.1.2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648 Düstur : Tertip :5 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4077 Kabul Tarihi : 23/2/1995 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/3/1995 Sayı : 22221 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı