GAZ ÜN VERS TES MERKEZ KÜTÜPHANES. 6 Dil Bilimi Nesrin Bayraktar. 7 Kurba a Prens Jane Porter. 8 te KPSS: E itim Bilimleri.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZ ÜN VERS TES MERKEZ KÜTÜPHANES. 6 Dil Bilimi Nesrin Bayraktar. 7 Kurba a Prens Jane Porter. 8 te KPSS: E itim Bilimleri."

Transkript

1 GAZ ÜN VERS TES MERKEZ KÜTÜPHANES SAYI: 6 TEMMUZ 2010 Bu say da: En Çok Ödünç Verilen Kitaplar 1 Biliyor Musunuz? 2 Veri Tabanlar 3-4 EKUAL E itim Toplant 5 Deneme Veri Tabanlar 6 Yeni Ç kanlar 7 May s Haziran Aylar nda En Çok Ödünç Verilen Kitaplar: 1- Herkes için Adobe InDesign CS3 Galen Gruman 6 Dil Bilimi Nesrin Bayraktar Faydal Linkler 8 Çok Gezen mi Bilir, Çok 9-10 Okuyan m? Antalya 2- Yollar n Ba lang Amin Maalouf Yüzy l Siyasi Tarihi: Fahir Armao lu 4 Borçlar Hukuku: Genel Hükümler Sefa Reiso lu 5 Yaban Yakup Kadri Karaosmano lu 7 Kurba a Prens Jane Porter 8 te KPSS: E itim Bilimleri. Do an Ta 9 Genel Yetenek Genel Kültür Soru Bankas Alper Tekin 10 Temel Üniversite Kimya- Ender Erdik

2 Biliyor Musunuz? Kütüphanemizin, TSE Türk Standardlar na abone oldu unu biliyor musunuz? NOT: TSE - Türk Standardlar na eri im, yaln zca kütüphaneden gerçekle mektedir. Eri im için Referans Birimine ba vurunuz. Duyuru Akademik Dönemin sona ermesi nedeniyle çal ma saatleri 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren yeniden düzenlenmi tir. Üyelerin, kütüphane kapanmadan 15 dakika önce ödünç alma ve fotokopi i lemlerini yap- rmalar gerekmektedir. Yaln zca renmek için okumak ya da retmek için yazmak, kitab de ersizle tirir. Bir kitap retebileceklerin den fazlas içerir, içermelidir. (Faruk Y lmaz) Yaz Dönemi (1 Temmuz-30 Eylül) Kütüphane Ödünç Verme Kütüphaneleraras birli i Okuma Salonu Pazartesi-Cuma ( )( ) Kapal Cumartesi Kapal Kapal Pazar Kapal Kapal Sayfa 2

3 Veri Tabanlar HUKUKTÜRK Hukuk Programlar Ltd. ti.'ne ait web tabanl Hukuk Portal projesidir. HukukTürk te ürünler, çtihatlar T.C. Mevzuat ve Di er olmak üzere üçe ayr lmaktad r. çtihatlar içinde yer alan ba klar unlard r: -Yarg tay Kararlar : Dan tay Kararlar : Anayasa M. Kararlar : A HM Kararlar : Her kitap, her okuru hakk nda bir hüküm verir. (Faruk Y lmaz) Di er ba alt nda u kaynaklar bulunmaktad r: -Hukuk Bibliyografyas : 1928 den 2000 e yakla- k bibliyografik kay ttan olu an bu ça- ma ülkemizde ilk ve tektir. -Resmi Gazete: tarihinden bu yana ar ivi bulunmaktad r. -Kanun Tasar lar : Kanun tasar metinleri e zamanl olarak yay mlanmaktad r. -Hukuk Sözlü ü: 6225 Hukuk teriminin anlamlar n bulundu u sözlüktür. -Güncel Yay nlar: Hukuk alan nda yay nlanm olan son kaynaklar hakk nda bilgiler bulunur. -Duyurular: Barolardan haberler, konferans ve kongreler hakk nda güncel haberler bulunmaktad r. T.C. Mevzuat içinde yer alan ba klar unlard r: (Mevzuat, Resmi Gazete de yay mland gün sistemde zamanl olarak güncellenmektedir) -Kanunlar -Kanun Hükmünde Kararnameler -Tüzükler -Yönetmelikler -Bakanlar Kurulu Kararlar -Genelgeler -Tebli ler Sayfa 3

4 Veri Tabanlar NATURE Nature ve Nature yay nevinin partneri kurumlar n biyoteknoloji, di çilik, eczac k, ekoloji, teknoloji, fizik, immünoloji, kanser, kimya, mikrobiyoloji ve yer bilimleri konular ndaki toplam 58 yay n tam metinlerini içeren bir veri taban - r. Kütüphanemiz, bu veri taban n içerdi i ya- nlardan sadece 9 adedine abonedir. Abone olunan dergiler: 1- American Journal of Gastroenterology Bone Marrow Transplantation British Dental Journal British Journal of Cancer Eye Leukemia Nature Nature Neuroscience Nature Reviews Neuroscience Kitapl k kurmak, tap nak yapmak kadar kutsald r. (Victor Hugo) Sayfa 4

5 EKUAL E itim Toplant Bu y l alt nc düzenlenen TÜB TAK EKUAL Y ll k Toplant, Ma- s 2010 tarihleri aras nda, Kütüphanemiz den 2 uzman kütüphanecinin kat yla Antalya The Marmara Hotel'de gerçekle mi tir. Tüm Türkiye den yo un kütüphaneci kat n gözlemlendi i toplan- ya, ULAKB M ev sahipli i yapt. 17 May s 2010 Pazartesi TÜB TAK EKUAL VI. YILLIK TOPLANTISI May s :25-09:45 Bibliyometrik Yöntemlerin Önemi ve Uygulanmas na Bir Örnek - smail Hakk DEM REL, Cem SARAÇ 09:45-10:30 Öz/At f Veri Tabanlar nda Yeni Geli meler, Veri Grubu Analizleri Yoluyla Akademik Reka- 10:45-11:45 Bilgi Kaynaklar n Yeniden Ke fi, EBSCO Discovery Service - Erol GÖKDUMAN 11:45-12:30 Bilgi Hizmetinde Çözüm Orta z, OVID Elektronik T p Kaynaklar n Ara rma ve Uygulama ile Entegrasyonu - Güne KARA 14:00-14:15 E-yay nlar Web Portal Çözümlerinin Kullan lara Sa lad Kolayl klar - Moshe EFRON Milletleri ilerleten ve yükselten, zengin kitapl klard r. (H. Flecher) 14:15-14:30 Wiley-Blackwell T bbi Bilgi Kaynaklar n Sa k Alan na Getirdi i Yenilikler - Deniz YILMAZO LU 14:30-14:45 SpringerLink Yenilikleri ve Yeni T bbi çerikler - Nadja MADANI 14:45-15:15 Elektronik Yay nlar n Akademik Kullan ve Edinilen Faydalar - Metin TUNÇ 15:30-16:15 Ar iv Verilerinin Tam Metin Veri Tabanlar nda Kullan lar için Önemi ve De eri, Backfiles 16:15-17:00 Taylor&Francis, Company Overview and Newly Acquired Journals Information, SSH and ST Collection Product Overview - Angelie Torne-Matthew Crook 18 May s 2010 Sal 09:30-10:25 IEEE Xplore'da Herkes çin Yenilikler ve Yeni çerikler: E-Kitaplar ve ExpertNow E itim 10:25-10:40 CABI Bilgi Kaynaklar n Dünya ve Türkiye için Yaratt Katma De er - Adam GARDNER 11:00-11:45 Üniversitelerin Bilimsel Performans De erlendirmesi ve K yas: InCites - Jeff CLOVIS 11:45-12:30 Tarama Teknolojilerinde Geli mi Algoritmalar, Bilgi Eri imin Kütüphanecili e Katt De erler - Erol GÖKDUMAN 14:00-14:45 Elektronik çerik Çözümlerinde Yeni Yakla mlar: Elsevier Çevrim içi Ak Çözümleri ve 14:45-15:15 Türkiye'nin Bilimsel Yay n Performans n Ölçümlenmesi ve ULAKB M Ulusal At f Sistemi - Ebru SOYUYÜCE AYDIN 15:30-16:00 Ara rma Faaliyetleri ve Bilimsel çeri e Eri imde Cahit Arf Bilgi Merkezi & Dünden Bugüne TÜB TAK EKUAL - Elif Aytek GÜRSES Sayfa 5

6 Deneme Veri Tabanlar Clarity Medical Databases CKS:Clinical Knowledge Summaries (T bbi Bilgi Özetleri): 500'den fazla t bbi konuda güvenli, pratik cevaplar sunan bir veri taba- r. Clarity Drug Monographs: laç etken maddeleri, bunlar n s flanmas, tedavide kullan ile ilgili bilgiler içerir. En iyi kitaplar n okunmas, geçmi yüzy llar n en büyük insanlar yla konu mak gibidir.. (Descartes) Credo Reference Sanat, t p, tarih, teknoloji, edebiyat ve di er konular kapsayan online referans kayna r. Sayfa 6

7 Yeni Ç kanlar Kitap Her Sekiz Saatte Bir fz Özcan Boyut Yay nlar / nceleme- Ara rma Dizisi Michael Jackson: Büyülü ve Ç lg nca Bir Ya am J. Randy Taraborrelli Kar Yay nlar / Biyografi Dizisi Türk Spastik Çocuklar Derne i'nin an lar ndan olu an bir derleme olan kitap, engelli çocuklar konusunun yurda yans mas nda, anla lmas nda ve desteklenmesinde sosyal yönden çok önemli. Prof. Dr. fz Özcan imzal bu kitap yo un bir mesai, emek, anla- ve sabr n ürünü. 25 Haziran 2010'da Michael Jackson' n ölümünün bu birinci y l dönümünde sanatseverler için anlaml bir arma an. O, dünyan n gördü ü gelmi geçmi en büyük müzisyenlerden biriydi. Bu çok kapsam- biyografide J. Randy Taraborrelli magazinsel söylentilere bir son veriyor ve Michael Jackson' n gerçek hikâyesinin izlerini sürüyor. AutoCad 2011 and AutoLisp Mehmet amil Demiryürek Kodlab Yay. Da. / Programlama Dizisi 3 Boyutlu çizim dünyas n vazgeçilmez programlar ndan AutoCad kendini yenilemeye devam ediyor. Çizim dünyas nda liderli- ini sürdüren AutoCad en yeni versiyonu AutoCad 2011 ile kar zda. Daha önceki versiyonlar ndan farkl bir arayüz ile kar - za ç kan AutoCad 2011, 3 Boyutlu tasa- m yapmay kolayla ran özelliklerine yap lan eklentileriyle hem yeni hem de eski kullan lara hitap eden bir program olma özelli ini koruyor. Size en çok yard mc olan kitaplar, sizi en çok dü ündüren kitaplard r. (Theodore Parker) Sayfa 7

8 Faydal Linkler A-B-C Grubu Dergi listeleri TÜ K statistikleri Bilge ki iler, hayat n dertlerine çareyi, kitaplardan bulurlar. (Victor Hugo) T.C. Resmi Gazete Sayfa 8

9 Çok Gezen mi Bilir Çok Okuyan m? ANTALYA Hadrian Kap Kaleiçi, büyük bir bölümü yok olmu at nal eklinde içten ve d tan surlarla çevrilidir. Surlar, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanl devirleri ortak eseridir. Surlan içinde kiremit çat kadar ev bulunmaktad r. Yivli Minare HABER BÜLTEN Antalya ili, Türkiye nin güneyinde, merkezi Akdeniz k nda olan bir turizm merkezidir. "Attalos Yurdu" anlam na gelen Antalya, II. Attalos taraf ndan kurulmu tur. Modern ehir, antik yerle menin üzerine kuruldu undan, Antalya da antik ça kal nt lar na çok az rastlanmaktad r. Surlar n park d ndaki k snda restorasyonu yap lan Hadrian Kap Antalya n n en güzel antik eserlerinden biridir. Kaleiçi Yivli Minare: Antalya n ilk Türk yap r. Merkezde liman yak ndad r. Üzerindeki yaz ta göre Anadolu Selçuklu Sultan Alâeddin Keykubat n yönetimi zaman nda ( ) in a edilmi tir. Tu la ile örülen gövdesi, sekiz yar m silindirden olu ur. Bu minarenin biti inde bir cami varsa da y lm ol- mal r. Çünkü Minarenin yandaki Cami daha geç devre, 1372 y na aittir. Bir Türk Beyli i olan Hamito ullar zaman nda, Tava i Balaban adl bir mimar taraf ndan yalm r. Her okur bir lider de ildir fakat her lider bir okur olmal r. (Hanry Truman) * Foto raflar: Semin Alt nba Sayfa 9

10 GA Z Ü N V ERS TES MERK EZ K Ü TÜ PH AN ES Gazi Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Ba kanl Teknikokullar ANKARA Tel: 0 (312) Fax: 0 (312) E-Posta: ANTALYA Termessos (Güllük Da ), Anadolu nun içlerinden gelen Solymnler, taraf ndan kurulmu tur. Önemli kal nt lardan olan 4200 ki i kapasiteli tiyatro Hellenistik Ça da yap l, Roma döneminde onar m görmü tür. Haz rlayan: Semin Alt nba Tasar m: Semin Alt nba Termessos Antalya sahillerinden... * Foto raflar: Semin Alt nba

GAZ ÜN VERS TES MERKEZ KÜTÜPHANES. 6 S f Yönetimi ükran K lba Kökta. 7 Kamelyal Kad n Alexandre Dumas. 8 Üç Yanl Üç Ceset Agahta Christie

GAZ ÜN VERS TES MERKEZ KÜTÜPHANES. 6 S f Yönetimi ükran K lba Kökta. 7 Kamelyal Kad n Alexandre Dumas. 8 Üç Yanl Üç Ceset Agahta Christie GAZ ÜN VERS TES MERKEZ KÜTÜPHANES SAYI: 4 OCAK 2010 Bu say da: En Çok Ödünç Verilen Kitaplar 1 Biliyor Musunuz? 2 Veri Tabanlar 3-4 Deneme Veri Tabanlar 5 Yeni Ç kanlar 6 Elektronik Dergiler 7 Ekim-Aral

Detaylı

I.C.5.13. dari Personelin Ya tibariyle Da... 21

I.C.5.13. dari Personelin Ya tibariyle Da... 21 NDEK LER ÜST YÖNET SUNU U... 1 I. GENEL B LG LER... 2 I.A. SYON VE ZYON... 2 I.A.1. Görev (Misyon)... 2 I.A.2. Uzgörü (Vizyon)... 2 I.B. YETK, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 I.B.1. Üniversitenin Görevleri...

Detaylı

T.C. KOCAELø ÜNøVERSøTESø 2008 YILI ødare FAALøYET RAPORU Nisan 2009

T.C. KOCAELø ÜNøVERSøTESø 2008 YILI ødare FAALøYET RAPORU Nisan 2009 T.C. KOCAEL ÜN VERS TES 2008 YILI DARE FAAL YET RAPORU Nisan 2009 Sunarken Kocaeli Üniversitesi nin De erli Mensuplar, Sevgili Ö rencilerimiz, Mezunlar m z, Üniversitemizin Çal malar n zleyen De erli

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

TMMOB HAR TA VE KADASTRO MÜHEND SLER ODASI 2. KADASTRO KONGRES. DS KONFERANS SALONU Ankara 2. KADASTRO KONGRES. 21-24 May s 2008

TMMOB HAR TA VE KADASTRO MÜHEND SLER ODASI 2. KADASTRO KONGRES. DS KONFERANS SALONU Ankara 2. KADASTRO KONGRES. 21-24 May s 2008 TMMOB DS KONFERANS SALONU Ankara 1 leti im Bilgileri Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas Sümer 1 Sokak No : 12/4 06440 K z lay / ANKARA Tel : 0312 232 57 77 (PBX) Faks : 0312 230 85 74 e-posta : hkmo@hkmo.org.tr

Detaylı

Neden +1T? Gazete Tasar m Günleri 8 ya nda

Neden +1T? Gazete Tasar m Günleri 8 ya nda Neden +1T? Günümüz dünyas nda ileti im imkâ nlar n n geli mesi ve çe itlenmesiyle birlikte dünya küçülüyor, mesafeler azal yor adeta. Buna paralel olarak yeni dönemin okur kitlesi de yeniden tan mlan yor.

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ZLEME VE

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ZLEME VE CUMHUR YET ÜN VERS TES 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ZLEME VE DE ERLEND RME RAPORU Mart 2015 Cumhuriyete verece imiz en büyük arma an gençlerimizin itilmesi olacakt r. NDEK LER I-ÜST YÖNET ÖZET...9 II-GENEL

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri Raporu

Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri Raporu T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLI I ORMAN GENEL MÜDÜRLÜ Ü Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri Raporu Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl ANKARA ORMAN GENEL MÜDÜRLÜ Ü Gazi Tesisleri No lu Bina,

Detaylı

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Ç NDEK LER Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu...29 Sa l k Bilimleri Yüksekokulu...34

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Bilgi lem Müdürlü ü olarak 2007 y l n yo un ve verimli bir y l olarak bitirmi bulunuyoruz. Bu y l ilk kez uygulad m z stratejik plan ve performans program paralelindeki çal malar m z

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

HLM. y l yüzde 95 doluluk oran yla kapatt CAN GÜRZAP: TÜRKİYE DE TİYATRO İNŞALLAH BİTMEZ ACCRA: GANA NIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI

HLM. y l yüzde 95 doluluk oran yla kapatt CAN GÜRZAP: TÜRKİYE DE TİYATRO İNŞALLAH BİTMEZ ACCRA: GANA NIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI HOROZ HOLDİNG İN SÜRELİ YAYINIDIR. YIL 5 OCAK 2014 SAYI 17 HLM y l yüzde 95 doluluk oran yla kapatt CAN GÜRZAP: TÜRKİYE DE TİYATRO İNŞALLAH BİTMEZ ACCRA: GANA NIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI HOROZ UN YENİ LOJİSTİK

Detaylı

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na Yönelik iddetle Mücadele Projesi The Project on Empowering Victims

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, geçen y l Hakk a yürüyen Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini yeni

Detaylı

Teorik Uygulama Kredi Saat GENEL TOPLAM

Teorik Uygulama Kredi Saat GENEL TOPLAM SOSYAL B LG LER Ö RETMENL I. YARIYIL II. YARIYIL L SANS PROGRAMI DERS N ADI T U K DERS N ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 A Genel Fiziki Co rafya 4 0 4 A Sosyal Psikoloji 2 0 2 A Eskiça Tarihi

Detaylı

Türk sanayisi belirsizli e ra men büyüdü

Türk sanayisi belirsizli e ra men büyüdü ORGAN ZE SANAY GAZETES OCAK 2012 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Editör Selin

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Türkiye Kalite Derne i Yönetim Kurulu Ba kan 'n n Mesaj A.Hamdi Do an KalDer, Yönetim Kurulu Ba kan EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakf taraf ndan yirmi y l a k n bir süredir

Detaylı

Gayrimenkulde en az 20 y l, çok ciddi f rsatlar olacak. Uygulama Birimi. Sika Türkiye dünyan n en iyi Sika irketi seçildi.

Gayrimenkulde en az 20 y l, çok ciddi f rsatlar olacak. Uygulama Birimi. Sika Türkiye dünyan n en iyi Sika irketi seçildi. Sika Türkiye dünyan n en iyi Sika irketi seçildi Uygulama Birimi 2011 y l nda yüzde 60 büyüdü Gayrimenkulde en az 20 y l, çok ciddi f rsatlar olacak Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012

Detaylı

Elektrik ampulü, 1800 lerin sonunda Amerikal mucit Thomas Edison un patentini ald pek çok önemli bulu aras ndayd.

Elektrik ampulü, 1800 lerin sonunda Amerikal mucit Thomas Edison un patentini ald pek çok önemli bulu aras ndayd. F KR MÜLK YET HAKLARINA G R 1 9 15 20 23 F KR MÜLK YET NED R? ki uzman; patent, ticari marka, telif hakk ve ticari s rlar n gizemlerini aç klamaktad r. EKONOM K VE POL T K ÖZGÜRLÜK Ç N DESTEK ABD Patent

Detaylı

Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534

Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534 03.Aralık 2007 İ D A R İ V E M A L İ İ Ş L E R D A İ R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I B İ L G İ İ Ş L E M Ş U

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0312 218 1618 0312 218 1654 Faks: 0312 218 1511 E-posta: taiex@abgs.gov.tr Avrupa Birli i

Detaylı

Türkiye İMSAD ın Değişimi Kentsel Dönüşümü Etkiliyor

Türkiye İMSAD ın Değişimi Kentsel Dönüşümü Etkiliyor Türkiye n aat Malzemesi Sanayicileri Derne i/association of Turkish Construction Material Producers Ekim 2013 Say 15 Türkiye İMSAD ın Değişimi Kentsel Dönüşümü Etkiliyor 2 BAŞKAN IN MESAJI DÜNDAR YET

Detaylı

13. OLA AN GENEL KURULA ÇALI MA RAPORU

13. OLA AN GENEL KURULA ÇALI MA RAPORU 09-10 HAZ RAN 2012 / 07-08 HAZ RAN 2014 13. OLA AN GENEL KURULA ÇALI MA RAPORU 1 Ç NDEK LER GENEL BA KAN TANSEL ÇÖLA AN IN SESLEN YAZISI.. ATATÜRKÇÜ DÜ ÜNCE DERNE KURUCU ÜYELER.. ATATÜRKÇÜ DÜ ÜNCE DERNE

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

FIT FEDERATION INTERNATIONALE DES TRADUCTEURS INTERNATIONAL FEDERATION OF TRANSLATORS

FIT FEDERATION INTERNATIONALE DES TRADUCTEURS INTERNATIONAL FEDERATION OF TRANSLATORS FIT FEDERATION INTERNATIONALE DES TRADUCTEURS ULUSLARARASI ÇEV RMENLER FEDERASYONU INTERNATIONAL FEDERATION OF TRANSLATORS ÇEV RMENL K B LD RGES 2 FIT FEDERATION INTERNATIONALE DES TRADUCTEURS ULUSLARARASI

Detaylı