ÖRNEKTİR TARİH 11. SINIF. Türklerde Devlet Teşkilatı SÖZEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖRNEKTİR TARİH 11. SINIF. Türklerde Devlet Teşkilatı SÖZEL"

Transkript

1 TARİH Türklerde Devlet Teşkilatı 11. SINIF SÖZEL Orta Asya Türk devletlerinde aşağıdakilerden hangisinde devlet meselelerinin görüşülüp karara bağlandığı söylenebilir? A) Divan B) Kurgan C) Kurultay D) Oguş E) Bodun 2. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk devletlerinde kullanılan hükümdarlık alametlerinden birisi değildir? A) Tuğ B) Hutbe C) Otağ D) Para E) Çetr 3. İlk Türk devletlerinde yöneticilerin görevleriyle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Yönetici Görevi A) Tudun Vergi memuru B) Tamgacı Hazinedar C) Subaşı Ordu komutanı D) Tutuk Askeri vali E) Bitikçi Katip 5. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinin farklı kültürler üzerindeki askeri alandaki etkilerinden biri değildir? A) Roma ordusunun onlu sistemi uygulaması B) Batı da ceket ve pantolon giyilmesi C) Avrupa da üzengi kullanımının yaygınlaşması D) Anadolu da saban kullanımının artması E) Çinliler in ve Avrupalılar ın et konservesi yapmayı öğrenmeleri 6. Çin kronikacısına göre, Türk cemiyetinin en küçük birliği olan aileden Hun imparatoruna varıncaya kadar tam bir nizam vardır. İmparatorluk sağ ve sol şeklinde ikiye ayrılarak yönetilmiştir. Bu bilgiye bakılarak Türk devletlerinin aşağıdakilerden hangisine önem verdikleri görülmektedir? A) Ordu B) Hukuk C) Teşkilatlanma D) Eğitim E) Sanat 7. I. Rus devlet teşkilatına örnek olmuşlardır. II. Coğrafi konumları ticaretin gelişmesine etki etmiştir. III. Peçenek akınlarıyla zayıflamışlardır. IV. İslamiyeti ilk kabul eden topluluklardandır. Yukarıdaki bilgilerden hangileri Hazarlarla ilgili değildir? D) Yalnız IV E) I, II ve III 4. Türklerde savaşlar için ayın birinci veya ikinci yarısı olması, zamanın gece veya gündüz olması, havanın da yağışlı ya da yağışsız olması gibi durumlar önemliydi. Yalnız bu bilgiye dayanarak Türklerin savaş stratejisi için, I. kullanılan silahlar, II. hava şartları, III. zaman, IV. coğrafi konum durumlarından hangisinin etkisinden söz edilmiştir? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III 8. I. Tıraz II. Hilat III. Hutbe Yukarıdakilerden hangileri Türk-İslam devletlerinin kullandığı hükümdarlık sembolleri arasında yer alır? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve IV E) I, II ve III

2 Türklerde Devlet Teşkilatı Kanunuesasi de yer alan, I. padişahın Mebuslar Meclisi ni dağıtabilmesi, II. padişahın izni olmayan bir konunun mecliste görüşülmemesi, III. bakanların yalnız padişaha karşı sorumlu olması hükümlerinden hangilerinin ulus egemenliği ilkesine ters düştüğü söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) II ve III D) I ve II E) I, II ve III 13. I. Ahmet döneminde veraset usulünde ekber ve erşed sistemi getirildi. Bu durumun, I. saltanat kavgalarını önlemek, II. merkezi otoriteyi korumak, III. Avrupa yı örnek almak amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III 10. II. Mahmut, Babıali de açtırdığı tercüme odasıyla tercümanlık görevlerine Müslümanların alınmasını ve yetişmesini sağladı. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti nde bu işi Fenerli Rumlar yapıyorlardı. Bu bilgilere göre, I. Osmanlı Devleti diplomatik ilişkilere önem vermiştir. II. Azınlık isyanları Osmanlı diplomasisini etkilemiştir. III. Rumlar, eğitime Türklerden daha fazla önem vermiştir. IV. Osmanlılar, Avrupa yı yakından takip etmeye çalışmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) I ve IV B) I, II ve III C) II ve III D) I, II ve IV E) III ve IV 11. Osmanlı Devleti nin teşkilatlanmasında, I. Asya Hun, II. Anadolu Selçuklu, III. Bizans devletlerinden hangilerinden etkilendiği söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 12. XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti nde taşra teşkilatında bozulmalar başlamıştır. Bu yüzyılda eyalet ve sancaklar... denilen bir yolla üst düzey görevlilere verilmeye başlanmıştır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Müsellim B) Mütesellim C) Arpalık usulü D) Mukataa E) Müşir Körfez Yayınları 14. II. Mahmut, Rumeli ve Anadolu daki vilayetleri merkeze bağlayarak ülkede devlet otoritesini ve hakimiyetini güçlendirmek istedi. Valilere maaş bağlamak suretiyle onları memur statüsüne getirdi. Tımar sistemini kaldırıp redif sistemini kurdu. Yukarıdaki bilgilerden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Devletin giderleri artmıştır. B) Valiler üzerinde otorite sağlanmıştır. C) Merkezi otorite artırılmaya çalışılmıştır. D) Tarımsal üretim miktarı artmıştır. E) Askeri alanda ıslahatlar yapmıştır. 15. III. Selim, Avrupa tarzı ordu tanzim ve tertip edilirse devletin kurtulacağına, ulema ise bunun devleti yıkacağına inanıyordu. İngiltere de, Osmanlı Devleti nin Fransa dan öğretmenler ve askeri danışmanlar getirmesinden endişeleniyordu. Bu durum ile ilgili olarak; I. Padişah ve ulema arasında görüş ayrılığı vardır. II. İngiltere ile Fransa nın çıkarları çatışmaktadır. III. Osmanlı Devleti nde ordunun yenilenmesi düşüncesi tartışılmıştır. yargılarından hangisine ulaşılabilir? D) I ve II E) I, II ve III

3 TARİH Türklerde Devlet Teşkilatı 11. SINIF SÖZEL İlk Türk devletlerinde hükümdarın bulunmadığı zamanlarda Kurultaya aşağıdakilerden hangisi başkanlık yapardı? A) Buyruk B) Aygucı C) Yargucu D) Tamgacı E) Tudun 2. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde hükümdarın görevlerinden birisi değildir? A) Dini törenleri yönetme B) Adaletli bir yönetim sağlama C) Fetihler yapma D) Ülke güvenliğini sağlama E) Halkın refahını artırma 3. İlk Türk devletlerinde ülke sağ-sol, doğu-batı olarak ikiye ayrılarak yönetilirdi. Bu durum ilk Türk devletlerinde aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırlamıştır? A) Merkezi otoritenin artmasına B) Boyların devlete bağlılığının artmasına C) Federatif bir yönetim oluşmasına D) Özgür düşünce ortamının oluşmasına E) Ticari hayatın gelişmesine 4. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde siyasi teşkilatlanmanın en üst basamağıdır? A) Urug B) Bodun C) İl D) Bod E) Oguş 5. İlk Türk devletlerinde hükümdar hiçbir zaman olağanüstü varlık, yani tanrı-kral sayılmamış, kendisini daima tanrıya ve Türk töresine karşı sorumlu saymıştır. Bazı durumlarda hükümdarın icraatları millet tarafından kontrol edilmiştir. Bu durum Türk devlet yönetiminde; I. hükümdarın mutlak hakim olduğu, II. devlet yönetiminde demokratik anlayışın olduğu, III. halkın devlet yönetiminde etkili olduğu özelliklerinden hangilerine kanıt olarak gösterilebilir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III 6. Kutluk Kağan, Uygur Kitabesinde; Dünyaya geldiği günden beri Uygurlar a saadet vermiş, esirgeyici, koruyucu kendi milletinin hakkını her zaman koruyan bir kağan olmuş demiştir. Bu bilgiye göre Kutluk Kağan devlet yönetiminde aşağıdakilerden hangisini uyguladığı söylenebilir? A) Sosyal devlet B) Demokratik devlet C) Teokratik devlet D) Meşruti devlet E) Monarşik devlet 7. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde Kurultay üyelerinden biri değildir? A) Hatun B) Boy beyleri C) Komutanlar D) İleri gelenler E) Halk 8. Üyeleri padişah tarafından seçilirdi. Ömür boyu görevde kalabilirlerdi. 26 üyeden oluşuyordu. Yukarıda özellikleri verilen I. Meşrutiyet dönemindeki meclise ne ad verilmektedir? A) Heyeti Vükela B) Ayan Meclisi C) Divanı Ahkamı Adliye D) Meclisi Ali E) Mebusan Meclisi

4 Türklerde Devlet Teşkilatı Yönetimde merkez teşkilatına yeni bir biçim vermeye çalışan II. Mahmut sadrazam ve şeyhülislamda toplanan yetkileri nazırlıklar arasında paylaştırdı. Şeyhülislam, hükümete alınarak ilmiye sınıfının ve şeri yargı örgütünün başkanı durumuna getirildi. Bu uygulamadaki amaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Islahatların önünde engel olan seyfiye ve ulema sınıfının kontrol altına alınması B) İdari yetkilerin nazırlıklar arasında paylaştırılması C) Laik olmayan bir anlayışın yerleştirilmesi D) Yeni bir meclis ve komisyon kurmak istemesi E) Şeyhülislamı tamamen yetkisiz hale getirmek istemesi 12. Cumhuriyetin ilanından sonra demokratik rejimin tam anlamıyla yerleşmesi yolunda çalışmalar yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunu sağlamaya yönelik çalışmalar arasında sayılamaz? A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası nın kurulması B) Serbest Cumhuriyet Fırkası nın kurulması C) Kadınların belediye seçimlerine katılması D) Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınması E) 1921 Anayasası yla meclis hükümet sistemin benimsenmesi 10. Osmanlı Devleti nde aşağıdaki devlet yöneticilerinden hangisinin görevi yanlış verilmiştir? Yönetici Görevi A) Tımarbeyi Yönetim B) Kadı Naibi Yargı C) Subaşı Güvenlik D) Yiğitbaşı Güvenlik E) Sancakbeyi Güvenlik 11. Saltanat kaldırılırken kamuoyu henüz hazır olmadığı için halifelik kaldırılmamış, saltanattan ayrılarak devam ettirilmiştir. Halifelik 3 Mart 1924 te kaldırılmıştır. Halifeliğin kaldırılma sebepleri arasında; I. Saltanat taraftarlarının halifelik makamı etrafında toplanması, II. Halk arasındaki eşitliği sağlama düşüncesi, III. Dış devletlerin halifelik makamını kullanarak iç işlerimize karışmak istemeleri durumlarından hangileri etkili olmuştur? A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) Yalnız I E) I ve III Körfez Yayınları 13. Türkiye Büyük Millet Meclisi nin açılışında Mustafa Kemal; Efendiler, millet bizi buraya gönderdi. Fakat ömrümüzün sonuna kadar biz burada ve milletin idaresini ve hakimiyeti miras kalmış mal gibi temsil etmek için toplanmış değiliz ve sizi toplamak ve dağıtmak kudretine hiç kimse sahip değildir. demiştir. Atatürk ün bu ifadesiyle; I. millet iradesine dayanan rejimi açıkça ortaya koyduğu, II. Meclisin demokratik bir anlayışa sahip olduğu, III. Meclisin kozmopolit bir yapıya sahip olduğu durumlarından hangilerini vurguladığı savunulabilir? 14. Cumhuriyetin ilanı ile, D) I ve II E) II ve III I. devlet başkanlığı sorunu, II. meclis hükümet sistemi, III. kabine sistemi durumlarından hangilerinin sona erdiği söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II Mart 1924 te Halifelikle birlikte Erkanı Harbiyei Umumiye Vekaleti de kaldırılarak o zamana kadar hükümette yer alan Genelkurmay Başkanlığı siyaset dışında bırakıldı. Ardından komutanların milletvekili olmalarının kaldırılmasıyla ordunun siyasetten ayrılması sağlandı. Yapılan bu değişiklikte; I. yenilik hareketlerinin hızlandırılması, II. Meclisteki rekabetin iç çatışmaya dönüşmesinin önlenmesi, III. dünya uluslarıyla kültürel etkileşimin kurulması amaçlarından hangilerine ulaşılmak istenmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II Test 01 CA 1.C 2.B 3.B 4.C 5.D 6.C 7.D 8.E 9.E 10.D 11.E 12.C 13.C 14.D 15.E

5 TARİH Türklerde Toplum Yapısı 11. SINIF SÖZEL Vakıf sistemi, halkın yararına olan kurumların giderlerinin devlet eliyle ya da zengin kişiler tarafından karşılanmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi vakıf sisteminin yararlarından biri değildir? A) Toplumsal ihtiyaçlar için maddi kaynak sağlanmıştır. B) Devlet-toplum kaynaşması sağlanmıştır. C) Özel mülkiyetin gelişmesi sağlanmıştır. D) Gelir dağılımındaki farklılık giderilmiştir. E) Şehirlerin kalkınması hızlanmıştır. 2. Orhan Bey döneminde Balkanlar a geçilmesinden sonra, bu bölgede fethedilen yerlere doğudan gelen Türkmenlerin yerleştirilmesine İskan Politikası denilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi İskan politikasının özelliklerinden değildir? A) Konar-göçerlerin tercih edilmesi B) Göçmen alınan bölgenin ekonomisinin bozulmaması C) Bir bölgeye iskanın bir kez yapılması D) Göçmen ailelerden bir müddet vergi alınmaması E) Geçerli sebep olmadan göçmenlerin yerlerini terk edememesi 4. Cumhuriyetin ilanı Medeni Kanun un kabülü Sosyal devlet anlayışının benimsenmesi Soyadı Kanunu nun kabülü Yukarıdaki özellikler aşağıdaki hangi ilke ile daha çok ilgilidir? A) Devletçilik B) Cumhuriyetçilik C) Halkçılık D) Milliyetçilik E) Laiklik 5. - Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması - Kamu İktisadi Teşekküllerinin kurulması Yukarıda verilenler Atatürk ilkelerinden hangileriyle ilgilidir? A) Milliyetçilik - Halkçılık B) Cumhuriyetçilik - Milliyetçilik C) İnkılapçılık - Cumhuriyetçilik D) Laiklik - Devletçilik E) Laiklik - Milliyetçilik 3. I. Tüccar II. Esnaf III. Sipahi IV. Müderris Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti nde yönetilenler sınıfında yer almaz? A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve IV D) III ve IV E) II, III ve IV 6. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde halkı oluşturan alt birimler arasında sayılamaz? A) Urug B) Oguş C) Boy D) Toy E) Bodun

6 Türklerde Toplum Yapısı Orta Asya da Uygurlar dönemine ait vasiyetname, borç alıp verme, kira, alım-satım belgesi gibi vesikalara rastlanılmıştır. Bu bigilere göre Uygurlarla ilgili, I. Yazı kullanılmıştır. II. Yazılı hukuk gelişmiştir. III. Komşu toplumlardan etkilenilmiştir. IV. Göçebe yaşam tamamen terkedilmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılamaz? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV 10. Türk - İslam devletlerinde vakıfların gelişmesinde; I. İslam dininin hayır işlerini teşvik etmesi, II. lüks ve ihtişamın artması, III. gelirlerin artması, IV. sosyal refahı yükseltme düşüncesi durumlarından hangilerinin etkisi olmamıştır? D) I ve II E) II, III ve IV D) II ve IV E) II, III ve IV 8. II. Murat Edirne yakınlarında Ergene ırmağı üzerine bir köprü, köprü girişine yolcuların misafir olabileceği han, imaret, cami ve medreseden oluşan bir külliye inşa ettirmiştir. Bu bilgiye göre Osmanlıların iskan siyasetinin aşağıdaki hangi yönüne değinilmiştir? A) Askeri B) Siyasi C) Sosyal D) Hukuki E) İdari 9. Türk-İslam dünyasında sultanların köylüler için yaptıkları, Belli dönemlerde vergi affı çıkarma Tohum ve çift hayvanı dağıtma gibi yaklaşımlarının; I. köylüleri topraklarında tutabilme, II. üretimi denetleme ve üretim artışı sağlama, III. hayvancılığı geliştirme amaçlarından hangisini sağlamaya yönelik değildir? A) Yalnız I B) I ve III C) Yalnız III Körfez Yayınları 11. Türk-İslam devletlerinde vakıflar aracılığı ile birçok sosyal yardımlaşma kurumu oluşturulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu kurumlardan biri değildir? A) Kervansaraylar B) Ahi teşkilatları C) Darüşşifalar D) Darul hikme 12. E) Bimaristan I. Hilali Ahmer Cemiyeti II. Donanma Cemiyeti III. Darüleytam IV. Darülaceze Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti nde sosyal yardım kuruluşları arasında sayılabilir? A) Yalnız IV B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve III E) I, II, III ve IV Test 02 CA 1.B 2.A 3.C 4.C 5.E 6.A 7.E 8.B 9.A 10.E 11.E 12.E 13.D 14.C 15.C

7 TARİH Türklerde Toplum Yapısı 11. SINIF SÖZEL Aşağıdakilerden hangisi tarihte önemli dev letler kuran Oğuzların 24 boyundan biri değildir? A) Bayat B) Yazır C) Çepni 4. Uygurların yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğu olması; I. din, II. sanat, III. ticaret D) Dodurga E) Kaçar 2. Orta Asya Türklerinde tabiatın yeniden canlandığı ve yeni yılın yeni günü olarak adlandırılan gün aşağıdakilerden hangisidir? A) Zemheri B) Mihrican C) Hıdrellez D) Nevruz E) Cemre 3. Siyasal birliğin olmadığı eski Yunanda olimpiyatlar toplumsal kaynaşmayı sağlamıştır. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde görülen; I. Yuğ törenleri, II. Kurultay, III. Nevruz şölenleri faaliyetlerinden hangilerinin toplumsal kaynaşmayı sağladığı söylenebilir? D) I ve III E) I, II ve III alanlarından hangisinde, diğer Türk topluluklarından farklı gelişmeler göstermesine neden olmuştur? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II 5. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında Darüşşifa adı verilen hastaneler kurulmuştur. Aşağıda verilen şehirlerden hangisinde Darüşşifa kurulmamıştır? A) Edirne B) Çankırı C) Tokat D) Kayseri E) Sivas 6. Osmanlı toplum yapısına göre aşağıdaki meslek ve sınıf eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Sadrazam - Seyfiye B) Müftü - İlmiye C) Kadı - Kalemiye D) Yeniçeri - Seyfiye E) Defterdar - Kalemiye

8 Türklerde Toplum Yapısı Osmanlı Devleti nde olağanüstü durumlarda alınan vergiye ne ad verilir? A) Öşür B) Çiftbozan C) Avarız D) Cizye E) Haraç 10. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi yeni Türk Devleti nin sosyal alanda yaptığı en önemli çağdaşlaşma hareketi olarak sayılabilir? A) Medeni Kanun un kabul edilmesi B) Tevhidi Tedrisat Kanunu nun çıkarılması C) Soyadı Kanunu nun çıkarılması D) Şapka Kanunu nun çıkarılması E) Birinci Beş Yıllık kalkınma planının uygulanması 8. I. 93 Harbi II. Balkan Savaşları III. Yunan İsyanı Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinden sonra Anadolu ya çok sayıda göç yaşanmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II Körfez Yayınları 11. I. Hür bakış açısı II. Çağa uygun toplumsal davranışlar III. Kalkınma yolunda birlikte çalışma IV. Geleneksel aile yapısına bağlı kalma Yukarıdakilerden hangisi yeni Türk Devleti nin vatandaş olgusunda temel değerler olarak savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve IV E) I, II ve III 9. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toplumunda yönetilenler için kullanılan genel addır? A) Reaya B) Cemaat C) Azınlık D) Mültezim E) Millet 12. Cumhuriyet Dönemi nde toplumsal alanda çağdaşlaşmanın sağlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisi 1927 de kurularak yapılan inkılapların halka duyurulması sağlanmıştır? A) Radyo B) Televizyon C) Halkevleri D) Şehir Tiyatroları E) İradeimilliye Gazetesi Test 03 CA 1.C 2.C 3.D 4.C 5.D 6.D 7.C 8.C 9.C 10.B 11.D 12.E

9 TARİH Türklerde Hukuk 11. SINIF SÖZEL Türklerde mal edinme, iş sözleşmesi, köle satışı, vakıfname, vasiyetname ve ipotek senedi gibi hukuki işlemler aşağıdaki devletlerden hangisinde görülmeye başlamıştır? 4. İlk Türk devletlerinde aşağıdakilerden hangisinde ilk defa yazılı hukuka geçilmiştir? A) Göktürkler B) Hunlar C) Avarlar A) Asya Hun Devleti B) Göktürk Devleti C) Uygur Devleti D) Selçuklu Devleti E) Osmanlı Devleti 2. Medeni Kanun la, I. evlenme, II. miras, III. eğitim konularından hangilerinde kadın ve erkekler arasındaki eşitsizlikler giderilmiştir? D) I ve II E) I, II ve III 3. Eski Türklerde uzun süreli hapis cezalarına rastlanmazdı. Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Boylar halinde örgütlenmeleri B) İkili teşkilat yapıları C) Göçebe yaşam tarzını benimsemeleri D) Ticaretle uğraşmaları E) Hoşgörülü olmaları D) Hazarlar E) Uygurlar 5. Osmanlı Devleti nden kalma hukuk kurallarının toplumsal birliği sağlayamaması ve Türkiye için çağdaş uygarlık seviyesinin hedeflenmesinden dolayı, ülkemizde laik hukuk düzenini yerleştirmek amacıyla köklü yenilikler yapılmıştır. Buna göre, yeni hukuk sistemiyle ilgili; I. toplumda laik hukuk anlayışını yerleştirmek, II. Batılı devletlerdeki hukuk anlayışını Türk toplumuna kazandırmak, III. sosyal hayatta kadın erkek eşitliğini sağlamak amaçlarından hangilerine ulaşılmak istendiği söylenebilir? D) I ve II E) I, II ve III 6. Türkiye de azınlıkların şahsi hükümlere ve aile hukukuna ait işlerinin kendi gelenek ve göreneklerine göre çözülmesine Lozan Antlaşması nda karar verilmişti. Ancak azınlıklar, Lozan Antlaşması ndaki haklarından vazgeçtiklerini, kendilerinin de Türk Medeni Kanunu nun hükümlerine uymak istediklerini bildirmişlerdir. Buna göre Türk Devleti ile ilgili; I. yeni yasaların güvence sağladığı, II. azınlıkların imtiyazlı duruma geldikleri, III. yabancı devletlerin iç işlerimize müdahalesinin önlendiği durumlarından hangilerine ulaşılabilir? D) I ve III E) I, II ve III

10 Türklerde Hukuk Türklerdeki töre hükümleri yenilikçi bir yapıya sahipti. Zamana ve çevre şartlarına göre devletin ve toplumun ihtiyacı göz önünde bulundurularak gerekli düzenlemeler yapılırdı. Bununla birlikte adalet, iyilik, eşitlik ve insanlık törenin değişmez hükümleriydi. Bu duruma göre töre ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Çağın ihtiyaçlarına uygundur. B) Siyasi konularda da töre geçerlidir. C) Töre ile ilgili değişiklikleri hükümdar yapar. D) Toplumsal konularda etkilidir. E) Değişmez hükümleri vardır. 10. Müslümanların ve gayrimüslimlerin davalarına bakmak için kurulmuştur. Başkanı kadı olup üyeleri Müslüman ve gayrimüslimlerden meydana gelmiştir. Yukarıda bahsedilen Osmanlı Mahkemeleri aşağıdakilerden hangisidir? A) Şeri B) Nizamiye C) Cemaat D) Konsolosluk E) Ticaret 8. Selçuklular döneminde kadıların verdiği kararlara itiraz Divanı Mezalimde, Osmanlı Devleti zamanında ise Divanıhümayun da görüşülmüştür. Yalnızca bu bilgilere bakılarak Türk-İslam Devletleri nin hukuk sistemi ile ilgili; I. kadıların denetlendiği, II. kararların temyize götürülebildiği, III. sadece azınlık hukukunun uygulandığı durumlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II Körfez Yayınları 11. İlk Türk devletlerinde, Vatana ihanet edenin idam edilmesi, Hayvan kaçıran hırsızın mallarına el konulması, Barış zamanında başkasına kılıç çekenin idam edilmesi cezalarına bakılarak Türk adalet sistemi için varılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? A) Adaletin sağlanmasına ve caydırıcı cezalar uygulamaya önem vermişlerdir. B) Devlet ve toplum yapısı korunmaya çalışılmıştır. C) Çok ağır cezalar içermektedir. D) Türk devletlerinde şeri hukuk uygulanmıştır. E) Suça ve zamana göre cezalar verilmiştir. 9. Türk-İslam devletlerinde hukuk; şeri ve örfi hukuk olmak üzere ikiye ayrılırdı. Şeri hukuk içine giren davalara kadılar bakardı. Aşağıdakilerden hangisi Şeri hukuk kurallarına giren davalardan biri değildir? A) Ticari davalar B) Nafaka davası C) Boşanma davası D) Miras davası E) Evlenme 12. Kurultay gerektiğinde törede değişiklikler yapabilirdi. Kağanın töre kurallarında değişiklik yapılmasını teklif etme yetkisi vardı. Kurultay üyeleri arasında halktan kişiler de bulunmaktaydı. Yukarıdaki bilgilere göre varılacak en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kurultay, yürütme yetkisini de kullanmaktaydı. B) Yargı yetkisinin en üst mercisi Kurultay dı. C) Yasama yetkisi halk, Kurultay ve kağan arasında paylaşılmıştır. D) Devlet yönetiminde demokrasi vardır. E) Kurultay danışma organı niteliğindedir. Test 04 CA 1.E 2.D 3.D 4.A 5.A 6.C 7.C 8.C 9.A 10.A 11.E 12.A

11 TARİH Türklerde Hukuk 11. SINIF SÖZEL Türklerde kağan da dahil olmak üzere herkes töre hükümlerine uymak zorundadır. Yukarıdaki bilgiye göre, Türklerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Kanun gücünün üstünlüğü egemendir. B) Yargı kararları Kurultay da belirlenmektedir. C) Yasama yetkisini doğrudan Meclis kullanmaktadır. D) Yönetimde halkın egemenliği sağlanmıştır. E) Kurultay danışma organı niteliğindedir. 2. Türklerin İslamiyet i kabul etmeleriyle toplum ve devlet hayatında etkili olan töre ile birlikte şeri hukuk da uygulanmaya başlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi şeri hukukun kaynakları arasında yer almaz? A) Kıyas B) İcma C) Ferman D) Sünnet E) Kur an 4. I. Yasama II. Yürütme III. Yargı Türk-İslam devletlerinde adli teşkilatın temel organlarından biri olan Divanımezalim in görevleri arasında yukarıdakilerden hangileri vardır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II 5. Aşağıdakilerden hangisi Divanımezalim in görevleri arasında sayılamaz? A) Memurlarla ilgili şikayetlerin incelenmesi B) Vakıfların denetlenmesi C) Kadı mahkemelerinde verilen kararların uygulanması D) Muhtesibin yerine getiremediği kararların uygulanması E) Hükümdar olacak kişinin belirlenmesi 3. I. Mali yapı II. Askeri düzen III. Yönetim yapısı IV. Aile hukuku Türk-İslam devletlerinde yukarıdakilerden hangilerinde genel olarak örfi hukuk uygulanmaktadır? A) Yalnız IV B) Yalnız III C) I ve II 6. Osmanlı Devleti nde Fatih döneminde yapılan Kanunnamei Ali Osman aşağıdaki dönemlerden hangisine kadar yürürlükte kalmıştır? A) Tanzimat Dönemi B) Birinci Meşrutiyet Dönemi C) İkinci Me0şrutiyet Dönemi D) Cumhuriyet Dönemi E) Lale Devri D) II ve IV E) I, II ve III

12 Türklerde Hukuk Osmanlı Devleti nde idare organları, protokol esasları, padişahlara ait merasimler ile devlet memurlarının idari suçları ve unvanlarına ait hükümleri içeren belgeler aşağıdakilerden hangisidir? A) Hususi Kanunnameler B) Teşkilat Kanunnameleri C) Sancak Kanunnameleri D) Beratlar E) Adaletnameler 10. Osmanlı Devleti nde yasak edilen bir şeyin kanun gereği elden alınması veya suçlu görülen bir kimsenin malının devlet tarafından zapt edilmesi anlamına gelen uygulamaya ne ad verilmektedir? A) İltizam B) Müsadere C) Devşirme D) Kısasa kısas E) Mübadele 8. Osmanlı Devleti nde padişahın herhangi bir konuda tuğra veya nişanını taşıyan yazılı emirlerine...denilmektedir. Yukarıdaki açıklamaya göre, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Ferman B) Berat C) Yasakname D) Kanunname E) Mecelle Körfez Yayınları 11. I. Şeri II. Cemaat III. Konsolosluk IV. Nizamiye V. Ticaret Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti nde Tanzimat öncesindeki mahkemeler arasında sayılamaz? A) Yalnız III B) II ve III C) III ve IV D) Yalnız V E) IV ve V 9. Osmanlı Devleti nde devlet memurlarının görevlerini kötüye kullanmaları ve kanunlara aykırı hareket etmeleri durumunda, halkı zulme karşı korumak amacıyla yayınlanmıştır. Kadı, beylerbeyi ve sancak beylerine hitaben yazılan...halka duyurulması şarttır. Yukarıdaki açıklamaya göre, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Fermanların B) Beratların C) Yasaknamelerin D) Adaletnamelerin E) İlanların 12. Yeni Türk Devleti nde aşağıdakilerden hangisi ile Osmanlı anayasası olan Kanunuesasi yürürlükten kalkmıştır? A) Teşkilatıesasiye nin ilanıyla B) 1924 Anayasası nın kabul edilmesiyle C) İlk TBMM nin açılmasıyla D) Cumhuriyet in ilan edilmesiyle E) 1961 Anayasası nın kabul edilmesiyle Test 05 CA 1.C 2.D 3.C 4.E 5.E 6.D 7.C 8.C 9.A 10.B 11.A 12.C

13 TARİH Türklerde Ekonomi 11. SINIF SÖZEL Dirlik sahipleri aldığı paranın bir kısmını asker ihtiyacını karşılamak için kullanırdı. Sipahiler savaş olmadığı zamanlarda üretim için uğraşırlardı. Osmanlı Devleti, dirlik sistemi ile aşağıdakilerden hangisini amaçlamamıştır? A) Topraktan daha iyi yararlanma B) Devlet gelirlerini arttırma C) Devlet otoritesini genişletme D) Ülkeyi bayındır hale getirme E) Siyasal birliği sağlama 2. I. Harzemşahlar II. Timur İmparatorluğu III. Babür Devleti Yukarıdaki devletlerin hangilerinde ikta sistemi uygulanmıştır? D) I ve II E) I, II ve III 3. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti nin ticareti geliştirmek için yaptığı faaliyetlerden değildir? A) İkta sistemini uygulamaları B) Kervansaraylar yapmaları C) Sigortacılık sistemini uygulamaları D) Gümrük vergilerini düşürmeleri E) Ticaret anlaşmaları yapmaları 5. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında; - Kervansaraylar yapılması, - Liman şehirlerinin fethedilmesi gibi olayların öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) İç güvenliği sağlamak B) Vakıf hizmetlerini geliştirmek C) Ticareti geliştirmek D) Denizlerde hakimiyeti sağlamak E) Merkezi otoriteyi artırmak 6. I. Toprağın bir kısmının halka dağıtılması II. İkta sisteminin uygulanması III. Toprakların boş bırakılmasının engellenmesi Türkiye Selçukluları nda görülen uygulamalardan hangileri üretimde sürekliliği sağlamaya yöneliktir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 7. Türk-İslam devletleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde I. de verilenin II. ye ortam hazırladığı savunulamaz? I. II. A) İkta sistemi Üretimde sürekliliğin sağlanması B) Medreselerin Yetenekli öğrencilerin yetişmesi kurulması C) Kut anlayışı Hükümdarın otoritesinin artması D) Ahilik teşkilatı Devşirme sisteminin uygulanması E) Ülkenin hane- Merkezi otoritenin zayıflaması danın ortak malı sayılması 4. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti nde görevlerindeki başarılarından dolayı memurlara verilen topraklardır? A) Has B) Vakıf C) İkta D) Miri E) Mülk 8. Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam dünyasında uygulanan ikta sisteminin faydaları arasında yer almaz? A) Konar-göçerlerin yerleşik hayata geçirilmesini sağlama B) Devletin sanayi ve ticari gelirlerini artırma C) Devlet gelirlerini artırma D) Ordu oluşturma E) Ülke genelinde otorite sağlama

14 Türklerde Ekonomi Ahilik, Türk devletlerinin ekonomik hayatında önemli rol oynamıştır. Gayrimüslimlere kapalı olan bu teşkilat, Müslüman tüccarlara bir tür ayrıcalık sağlamıştır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Türklerin ekonomik hayata girmeleri kolaylaşmıştır. B) Ekonomik hayat zayıflamıştır. C) Gayrimüslimlerin ticarette etkisi artmıştır. D) Merkezi otorite güçlenmiştir. E) Ahilik teşkilatı önemini kaybetmiştir. 13. Türkiye Selçukluları nda ticaret, devletin politikasını belirleyen en önemli unsurdur. Devletin ekonomik politikaları askeri seferlere dahi yön vermiştir. Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi ticareti canlandırmak amacıyla gerçekleştirilmemiştir? A) Antalya ve Alanya limanlarının fethedilmesi B) Trabzon Rum İmparatorluğu üzerine sefer düzenlenmesi C) Venedik ve Kıbrıs Krallığı ile anlaşmalar imzalanması D) Tüccarlardan düşük gümrük vergisi alınması E) Eyyubiler ile ittifak kurulması 10. Anadolu Selçuklu Devleti nin; I. Sinop u alması, II. Kıbrıs Krallığı ile anlaşma yapması, III. Harzemşahlar ile Yassıçemen Savaşı nı yapması durumlarından hangileri ekonomik gelirlerini arttırmıştır? A) I ve II B) I, II ve III C) Yalnız III D) II ve III E) Yalnız I 11. Anadolu Selçuklu Devleti nde ticari limanlar fethedilmiş, komşu devletlerle ticari anlaşmalar yapılmış ve gümrük vergileri düşük tutulmuştur. Bu bilgiye göre aşağıdaki hangi alanlarda teşkilatlanmaya ve sistemleşmeye gidilmiştir? A) Siyasi - Askeri B) Siyasi - Ekonomik C) Siyasi - İlmi D) Eğitim - Askeri E) Askeri - İdari Körfez Yayınları 14. Türk mimarisinde ilk kervansaray yapımını Karahanlılar gerçekleştirmiştir. Anadolu Selçukluları ise kervansaray yapımına çok önem vermiş ve bu alanda ileri gitmişlerdir. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) İç güvenliği sağlamak B) Asker yetiştirmek C) Ticareti geliştirmek D) Yolcuları korumak E) İslamı yaymak 15. Anadolu Selçuklu Devleti nde hazine gelirlerinin büyük bir kısmını gümrük ve ürün vergileri oluşturmuştur. diyen bir tarihçi; I. tarım, II. ticaret, III. hayvancılık alanlarından hangilerindeki faaliyetleri görüşüne kanıt olarak ileri sürülebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 12. Anadolu Selçukluları nda; - Tüccarların çeşitli nedenlerle uğrayacağı zararların devlet tarafından karşılanması, - Sinop, Antalya ve Suğdak ın fethedilmesi, - Düşük gümrük tarifesi uygulanması durumlarının ortak amacı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) Üretimde sürekliliği sağlama B) Denizcilik faaliyetlerini başlatma C) Ticareti geliştirme D) Ülke bütünlüğünü koruma E) Uluslararası alanda güç dengesi oluşturma 16. Hazar ve Bulgar ülkelerinden başlayarak Altay-Sayan dağları üzerinden Çin e ulaşıyordu. Bu yolun asıl ticari malları sincap, sansar, tilki, samur, kunduz, vaşak vb. hayvan kürkleri idi. Yukarıda bahsedilen yol aşağıdakilerden hangisidir? A) Baharat Yolu B) İpek Yolu C) Akdeniz Yolu D) Atlas Okyanusu Yolu E) Kürk Yolu Test 06 CA 1.A 2.C 3.E 4.E 5.E 6.A 7.B 8.A 9.D 10.B 11.E 12.B

15 TARİH Türklerde Ekonomi 11. SINIF SÖZEL Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletlerinde Ahilik örgütünün görevlerinden biri değildir? A) Esnaflar arası dayanışmayı sağlamak B) Üretimde kaliteyi artırmak C) Tüketici haklarını korumak D) Mesleki eğitim vermek E) Uluslararası ticari anlaşmalar yapmak 2. I. Gümrük vergilerinin yükseltilmesi II. Kabotaj Kanunu nun kabulü III. Yabancı işletmelerin satın alınması Yukarıdaki esaslardan hangileri milliyetçilik ilkesi ile ilgilidir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III D) I, II ve III 3. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ekonomisini olumsuz etkileyen gelişmelerden biri değildir? A) Kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi B) İpek ve Baharat Yolu nun Osmanlılara geçmesi C) Balta Limanı Antlaşması nın yapılması D) Duyunuumumiye İdaresi nin kurulması E) İngiltere de Sanayi İnkılabı nın yapılması 5. Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletlerindeki ikta sisteminin amaçlarından biri değildir? A) Üretimin sürekliliğini sağlamak B) Hazineye para aktarmak C) Vergileri düzenli olarak toplamak D) Taşrada devlet otoritesini sağlamak E) Göçebe yaşayanları yerleşik hayata geçirmek 6. Dirlik, miri arazinin en önemli bölümüdür. Gelirlerine göre has, zeamet ve tımar olarak ayrılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi dirlik sahiplerinin görevlerinden değildir? A) Üretimde devamlılığı sağlama B) Savaş zamanı merkezde bulunma ve padişahı koruma C) Bulunduğu yere devlet otoritesini getirme D) Cebelü yetiştirme E) Görev yerlerindeki asayişi sağlama 7. Osmanlı Devleti nde bütün ekonomik faaliyetler halkın sıkıntıya düşmeden hayatını devam ettirmesi amacına yönelik olarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler sonucunda, I. İhtiyacı karşılayacak üretim yapılmıştır. II. Üretimin ihtiyacı karşılayamadığı durumlarda dışardan satın alma yoluna gidilmiştir. III. Üretimin devamlılığı için tedbirler alınmıştır. IV. İhtiyacı karşılamak için sadece ticaret yapılmıştır. yargılarından hangisine varılabilir? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve IV D) I, II ve III D) I, III ve IV 4. Osmanlı Devleti nde devletin mülkiyetine geçmiş topraklara miri arazi denir. Aşağıdakilerin hangisinin mülkiyeti devlete ait değildir? A) Malikane B) Zeamet C) Mukataa D) Paşmaklık E) Haraciye 8. Aşağıdaki Lonca görevlilerinden hangisi bu örgütün bilirkişisi olarak kabul edilmiştir? A) Şeyh B) Kethüda C) Şakirt D) Ehli Hibre D) Yiğitbaşı

16 Türklerde Ekonomi I. Menzil teşkilatı II. Derbentçiler III. Mekkari taifesi IV. Altıbölük taifesi Yukarıdakilerden hangileri, Osmanlı Devleti nde ticari faaliyetleri desteklemek için kurulan teşkilatlardandır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve III D) I, II, III ve IV 13. Osmanlı Devleti yle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir? A) İltizam sistemi - Salyaneli topraklar B) Tımar sistemi - Salyanesiz topraklar C) Ulufeciler - Saltanat sancaklarını korumakla görevli birlikler D) Sahnı Seman Medreseleri - İlahiyat ve İslam Hukuk Fakültesi E) Cebelü Ocağı - Sefere çıkmadan ve sefer arasında bozulan silahların tamiri 10. I. Osmanlı Devleti Ahilik II. Anadolu Selçuklu Devleti Lonca III. Abbasi Devleti Fütüvvet Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? D) I ve III E) I, II ve III 11. Osmanlı Devleti nde; I. Çarşı ve pazar yerlerinde düzenin sağlanmasıyla görevlidir. II. Mirasçısı olmayan kimselerin mallarını ve kamuya ait malların korunmasıyla ilgili görevlidir. III. Kasaba ve kentlerde sanatsal ve ticari etkinliklerle ilgili vergileri toplamak ve iş kollarındaki düzeni sağlamakla görevlidir. Yukarıda verilen devlet memurları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? I II III A) Muhtesip Kapan emini Beytülmal emini B) Kapan emini Muhtesip Gümrük emini C) Beytülmal emini Gümrük emini Muhtesip D) Muhtesip Beytülmal emini Gümrük emini E) Muhtesip Bac emini Beytülmal emini Körfez Yayınları 14. Osmanlı Devleti nde devletin gelir kaynağı olan vergiler dini kaynaklı şeri vergiler ile padişahın emriyle konulan örfi vergiler olarak ikiye ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi halktan alınan örfi vergilerden değildir? A) Çift Resmi B) Cerime C) Avarız D) Aşar E) Niyabet Rüsümu 15. XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı ekonomisi çeşitli nedenlerden dolayı bozulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu bozulmanın nedenlerinden değildir? A) Atlas Okyanusu ticaretinin önemini kaybetmesi B) Coğrafi keşifler nedeniyle Avrupa nın zenginleşmesi C) Köylünün toprağını terk etmesi D) Yasak yoldan Avrupa ya mal satılması E) Savaşların uzun sürmesi 12. Osmanlıda tarım ve hayvancılığa dayanan sanayi ürünleri aşağıdakilerden hangisinde yanlış eşleştirilmiştir? A) Deri sanayi İstanbul, Kayseri B) Halıcılık Uşak, Milas C) Sof kumaşı Ankara D) Çuha, keçe, kumaş Selanik E) Altınsırma İznik 16. İlk Türk devletlerinde... konusu,... den sonra gelen en önemli devlet işiydi. Yukarıdaki boşluklara uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Askerlik - Eğitim B) Tarım - Hayvancılık C) Ekonomi - Yönetim D) Vergi - Askerlik E) Bilim - Hukuk Test 07 CA 1.E 2.E 3.A 4.E 5.C 6.E 7.D 8.B 9.A 10.A 11.B 12.C 13.E 14.C 15.C 16.E

17 TARİH Türklerde Eğitim 11. SINIF SÖZEL Haberleşme, kontrol, denge kurma ve ayarlama ilmi olan Sibernetik in kurucusu olarak bilinen Artuklular döneminde yetişen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? A) El Cezeri B) Ömer Hayyam C) İbni Sina D) Muhammed Beyhaki E) Ahmet Tusi 2. Karahanlılarda medrese müderrisinin ve yöneticisinin seçimi Semerkant taki ilim adamlarınca gerçekleştirilmekteydi. Öğrencilerin tüm ihtiyaçları burslarla karşılanmaktaydı. Yukarıda bahsedilen uygulamaların sebepleri aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Eğitim kurumlarının dış etkilerden uzak tutulması B) Akademik özerkliğin sağlanması C) Özgürlüklerin sağlanması D) Öğrencilerin sadece eğitime odaklanmalarının sağlanması E) Eğitim ve öğretimin devlet denetiminde tutulması 3. Uygurların bilgi ve kültür düzeylerindeki gelişmişlik; onların yüzyıllarca çeşitli Türk ve yabancı devletlerin saraylarında; I. Katiplik, II. Öğretmenlik, III. Tercümanlık, IV. Kültür elçiliği gibi görevlerden hangilerini yapmalarını sağlamıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III 5. Çeşitli etnik grupların oluşturduğu Gaznelilerde saray ve orduda Türkçe konuşulurken resmi dil Arapçaydı. Bu durum aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur? A) Türklerin asimile olmasına B) Arapların Türkler üzerinde hakimiyet kurmalarına C) Türkçenin gelişiminin yavaşlamasına D) Bilimin ilerlemesine E) İsyanların çıkmasına 6. II.Abdülhamit in Maarifi Umumiye Nizamnamesine rağmen, mektep medrese çatışması, son dönemde açılan Batı tarzında okullar, yabancı okullar ile eğitimde birliğin olmaması ve eğitimin dini nitelikli olması eğitim alanında yenilik yapılmasını zorunlu kılıyordu. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında yapılan inkılapların nedenlerinden değildir? A) Mektep medrese çatışması B) Eğitimde birliğin olmaması C) Maarif yasasının kabul edilmesi D) Batı tarzı okulların açılması E) Yabancı okulların açılması D) I, II ve III D) I, II, III ve IV 4. Karahanlılar resmi dili, edebiyat dili ve bilim dili olarak Türkçeyi kullanmışlardır. Yalnız bu bilgiye bakılarak Karahanlılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Kozmopolit bir yapıya sahiptirler. B) Milliyetçi karakter taşımaktadırlar. C) İslamiyetle birlikte Araplardan etkilenmişlerdir. D) Ticaretin gelişmesine önem vermişlerdir. E) Bilimsel çalışmalara önem vermemişlerdir. 7. Osmanlı Devleti nde eğitim öğretim sisteminin temel kurumu medreselerdir. Özellikle Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında medrese eğitimi zirve dönemini yaşadı. Medresede müftü, kadı, müderris, hekim, astronom ve matematikçiler yetişiyordu. Bu duruma göre medreselerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Yükselme döneminde eğitim gelişmiştir. B) Medrese eğitimi daha yaygındır. C) Medreselerde din eğitimi verilmiştir. D) Osmanlıda pozitif bilimlere önem verilmiştir. E) Medreseler çağın gereklerine uyamamışlardır.

18 Türklerde Eğitim Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti nde XIX. ve XX. yüzyıldaki bilim insanları arasındadır? A) Mehmet Fatih Gökmen (Astronomi) B) Naima (Tarih) C) Altuncuzade (Tıp) D) Katip Çelebi (Coğrafya-Tarih) E) Ayaşlı Şifai (Tıp) 11. Osmanlı Devleti nde tarih yazıcılığı Fatih döneminde büyük bir gelişme göstermiştir. I. Enveri nin Düsturnamesi II. Tursun Bey in Tarihi Ebul Fethi III. Karamani Mehmet Paşa nın Osmanlı Sultanları Tarihi Yukarıdakilerden hangileri Fatih Dönemi tarihçileri ve eserleri arasında yer alır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 9. Lale devrinde, Doğu ve Batı dan çeşitli eserlerin tercüme edilmesini sağlamak amacıyla Tercüme Encümenliği kurulmuştur. Tercüme edilen eserler matbaada çoğaltılarak basılmıştır. Buna göre; I. Avrupa daki gelişmeleri yakından takip etme, II. Kültür hayatını canlandırma, III. İslam kültürünü Avrupa ya taşıma amaçlarından hangilerine ulaşılabilir? D) I ve II E) I, II ve III Körfez Yayınları 12. XVI. yüzyılda İstanbul da Rasathane kurmuştur. Güneş ve Ay tutulmaları ile çeşitli gözlemler yapmıştır. İlk defa mekanik saat yaparak dakik gözlemler yapmıştır. Yukarıda bazı özellikleri verilen Türk bilgini aşağıdakilerden hangisidir? A) Hazerfen Hüseyin Çelebi B) Matrakçı Nasuh C) Takiyüddin Mehmed D) Ali Kuşçu E) Sabuncuoğlu Şerafettin 10. Mutluluk veren bilgi anlamına gelmektedir. Uygur alfabesi ile yazılmıştır. Hükümdara öğütler verir. Yukarıda bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir? A) Divanı Lügati t Türk B) Siyasetname C) Kutadgu Bilig D) Atabet ül Hakayık E) Divanı Hikmet 13. Sanayii Nefise Mektebi nin kurulması (Güzel Sanatlar Mektebi) Arkeoloji müzesinin açılması Osmanlıda görülen yukarıdaki gelişmelerde aşağıdaki aydınlardan hangisinin etkisi daha fazladır? A) Şeker Ahmet Paşa B) İbrahim Çallı C) Osman Hamdi Bey D) Dede Efendi E) Şevket Dağ Test 08 CA 1.E 2.E 3.B 4.E 5.B 6.B 7.D 8.D 9.D 10.C 11.D 12.E 13.E 14.D 15.A 16.D

19 TARİH Türklerde Eğitim 11. SINIF SÖZEL Büyük Selçukluların medreseler kurmasında; I. Yetenekli öğrencilerin topluma kazandırılmak istenmesi, II. Batınilerin yıkıcı çalışmalarının önlenmek istenmesi, III. Devletin yetişmiş memura ihtiyaç duyması durumlarından hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II 2. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) Biruni Geometri B) Farabi Felsefe C) İbni Sina Tıp D) İbnü l Esir Tarih E) Cabir Fizik 3. Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam eserleri arasında gösterilebilir? A) Türemiş Destanı B) Gılgamış Destanı C) Divanı Hikmet D) Orhun Abideleri E) Oğuz Kağan Destanı 5. Türkiye Selçuklu Devleti nin resmi yazışma dilinin Farsça olmasına rağmen, varisi olarak kabul edilen Karamanoğullarının resmi yazışma dili Türkçedir. Buna göre; I. Karamanoğulları ulusçu devlet özelliğine sahiptir. II. Türkiye Selçuklu Devleti, İran kültüründen etkilenmiştir. III. Karamanoğulları ile Türkiye Selçuklu Devleti nin etnik yapıları farklıdır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız III 6. Türklerde pozitif bilimlerin kurucusu kabul edilip, ilimlerin sayımı adlı kitabı ile bilimleri ilk sınıflandırılan bilim adamıdır. Yukarıda sözü edilen Türk-İslam bilim adamı kimdir? A) İbni Sina B) Biruni C) Ahmet Yesevi D) Ferruhi E) Farabi 4. Muhakemetül Lügateyn (iki dilin karşılaştırılması) adlı eseriyle bilinen ve Türkçenin Farsçadan üstün bir dil olduğunu kanıtlamayı amaçlayan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Hoca Ahmet Yesevi B) Ali Kuşçu C) Ömer Hayyam D) Ali Şir Nevai E) Edip Ahmet Yükneki 7. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti nde örgün eğitim kurumları arasında sayılamaz? A) Sıbyan Mektepleri B) Medreseler C) Enderun D) Acemi Oğlanlar Ocağı E) Loncalar

20 Türklerde Eğitim Türkler İslamı kabul ettikten sonra bilime ve araştırmalara çok önem vermişlerdir diyen bir tarihçi; I. Nizamiye medreselerinin açılması, II. Celali takviminin yapılması, III. Manas destanının yazılması durumlarından hangilerini örnek gösteremez? 12. Timur Devleti döneminde bilim adamlarına önem verilmiş, hükümdar bilim ve edebiyat çalışmalarını bizzat desteklemiştir. Bu dönemde yaşamış, Semerkant rasathanesinde önemli araştırmalar yapan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Uluğ Bey B) Ali Kuşçu C) Hüseyin Baykara D) Ali Şir Nevai E) Şahruh 9. Karahanlıların; I. İlk burslu eğitim sistemi, II. İlk ribatların yapılması, III. İlk medreselerin kurulması özelliklerinden hangileri eğitime verilen önemin göstergesidir? D) I ve III E) I, II ve III 10. Bizim milletimiz deneyimli bir maziye maliktir. Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Atatürk bu sözleriyle daha çok aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır? A) Türk milleti bilincini B) Türk dilinin önemini C) Türk kültürünün bilincini D) Türk tarih bilincini E) Türk vatanının bütünlüğünü Körfez Yayınları 13. Türklerde pozitif bilimin kurucusudur. Aristo dan etkilenmiştir. Medinetü l Fazıla adlı eseri vardır. Yukarıda bahsedilen Türk bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Biruni B) Harezmi C) Gazali D) İbni Sina E) Farabi Büyük Selçuklular zamanında yaşamıştır. - Nizamiye medreselerinde müderrislik yapmıştır. - İhyayıulumiddin adında eser yazmıştır yılında Tus şehrinde vefat etmiştir. Yukarıda, hakkında bilgi verilen Türk-İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir? A) İmam Gazali B) Ali Kuşçu C) Farabi D) Ömer Hayyam E) Taberani 11. Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut döneminde eğitim alanında yapılan ıslahatlardan biri değildir? A) Tercüme odalarının kurulması B) Yurt dışına öğrenci gönderilmesi C) Mızıkayıhümayun un açılması D) Mektebiulumuedebiye nin açılması E) Takvimivakayi adlı gazetenin çıkarılması 15. I. Yetenekli öğrencilerin topluma kazandırılmak istenmesi II. Batınilerin yıkıcı propagandalarını etkisiz hale getirebilecek bilgili insanlar yetiştirme düşüncesi III. Yeni Müslüman olmuş göçebe Türkmenleri eğitmek için din adamına duyulan gereksinimin artması Büyük Selçuklular döneminde medreselerin yaygınlaştırılmasının yukarıdaki nedenlerinden hangileri sosyal devlet anlayışına sahip olduğunun göstergesidir? D) I ve II E) I ve III Test 09 CA 1.A 2.E 3.E 4.B 5.C 6.C 7.E 8.A 9.D 10.C 11.E 12.C 13.C

21 TARİH Türklerde Sanat 11. SINIF SÖZEL Osmanlı Devleti nde aşağıdaki sanat dallarından hangisinde gelişme görülmemiştir? A) Minyatür B) Tezhip C) Ciltçilik 2. I. Kümbet II. Kubbe D) Çinicilik E) Fresk III. Silindirik ve yivli minareler IV. Türbe Türkler, yukarıdaki yapılardan hangilerini İslam mimarisine kazandırmıştır? A) I ve II B) I, II ve III C) II ve III D) I ve IV E) I, II ve IV 3. Aşağıdaki mimari eserlerden hangileri Türkiye Selçuklu Devleti dönemine ait değildir? A) Döner Kümbet B) Karatay Medresesi C) Gevher Nesibe Darüşşifası D) Hunad Hatun Külliyesi E) Yağıbasan Medresesi 5. Alaturka müzik, XVIII. yüzyılın ünlü bestecilerini de etkilemiştir. Mozart ın 5 numaralı konçertosu Türk konçertosu olarak tanınmaktadır. Beethoven in Atina Harabeleri adlı eserinde Türk Marşı yer almaktadır. Buna göre; I. Avrupalılar her alanda Osmanlı kültürünü örnek almıştır. II. Müzik evrensel değerler içermektedir. III. Türk kültürü Avrupa da tanınmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? D) I ve II E) II ve III 6. İlk Türk devletlerinde aşağıdaki sanat dallarından hangisine rastlanmamıştır? A) Hattatlık B) Oymacılık C) Halıcılık 7. I. Mama Hatun Külliyesi D) Dokumacılık E) Dericilik II. Yağıbasan Medresesi III. Taç Mahal IV. Malabadi Köprüsü V. Divriği Külliyesi Yukarıdaki eserlerden hangileri ilk beylikler dönemine aittir? A) I ve II B) II, IV ve V C) I ve III D) II ve V E) I, II, IV ve V 4. Orta Asya da kurulan ilk kültür merkezlerinden aşağıdakilerden hangisi günümüze en yakın kültürdür? A) Keltaminar B) Karasuk C) Anav D) Tagar E) Andronova 8. Erken dönem Osmanlı mimari eserleri aşağıdaki şehirlerden hangilerinde daha çok yapılmıştır? A) İznik - Bursa - Edirne B) Şam - Bağdat - Kırım C) İznik - Bağdat - İstanbul D) Bursa - Konya - Diyarbakır E) İzmir - Edirne - İstanbul

22 Türklerde Sanat İslamiyet in etkisiyle gelişen minare geleneği Türk-İslam sanatında önemli bir yere sahiptir. Barış zamanında müminleri... yanında, savaş zamanında... olarak da kullanılmıştır. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Ezan okuma - Duyurular yapma B) Namaza çağırma - Gözcü kulesi C) İlahiler okuma - Haberleşme sağlama D) Namaza çağrı - Mevlüt okuma E) Mevlüt okuma - Haberleşme 12. Türkler ölümden sonraki yaşama ait dini inanışları sebebiyle...adı verilen mezarlar yapmışlardır. Yukarıdaki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Kurgan B) Balbal C) Tümülüs D) Fresko E) Höyük 10. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinde Budist tapınaklarına rastlamak mümkündür? A) Asya Hunları B) Göktürkler C) Uygurlar D) Avarlar E) Akhunlar Körfez Yayınları 13. I. Dokumacılık II. Ahşap işçiliği III. Demircilik Yukarıdakilerden hangileri Türklerde gelişen el sanatları arasında sayılabilir? D) I ve II E) I, II ve III 11. I. Pazırık halısı II. Altın Elbiseli Adam heykeli III. Kültigin heykeli Yukarıdakilerden hangileri Asya Hun Türklerinden kalan eserler arasında sayılabilir? D) I ve II E) I, II ve III 14. I. Kale Mescidi II. Tepsi Minare III. Divriği Ulu Camii IV. Diyarbakır Ulu Camii Yukarıdakilerden hangileri ilk Türk Beylikleri nden kalan mimari eserler arasında yer alır? D) I ve IV E) I, II ve III Test 10 CA 1.E 2.E 3.C 4.D 5.B 6.E 7.E 8.C 9.D 10.D 11.E 12.B 13.E 14.A 15.E

23 TARİH Türklerde Sanat 11. SINIF SÖZEL İlk Türk devletlerinde mimari eserlere geç dönemde rastlanılmasına etki eden en önemli neden aşağıdakilerden hangisidir? A) Yaşam tarzı B) Dini inanışlar C) Ordu-millet anlayışı D) Veraset anlayışı E) Dış saldırılar 2. Hunlarda rastlanılan kurganlar, oda biçiminde olup bu kurganlarda ölünün eşyaları ile birlikte bazı hediyelere de rastlanmıştır. Buna göre Hun Türkleri yle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Yas törenlerinin yapıldığı B) Ölümden sonraki yaşama inandıkları C) Kut inancının etkili olduğu D) Anıt mezar geleneğinin korunduğu E) Tek tanrılı inancın yaygın olduğu 4. XIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Anadolu da medrese ve camilerin taç kapılarında...yapılmıştır. Devlet i sembolize ettiği anlayışından dolayı da yaygınlaşmıştır. Yukarıdaki açıklamaya göre, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Çifte minareler B) Çini süslemeler C) Eyvanlı ögeler D) Büyük kemerler E) Halat motifli figürler 5. Selçuklularda anıt mezarlar kare, çokgen veya yuvarlak planlarda yapılmıştır. Konik veya piramit bir külahla örtülen mezarlara...,kubbeyle örtülü olanına da...denir. Yukarıdaki açıklamaya göre, boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? A) Kümbet - Türbe B) Medrese - Kümbet C) Türbe - Kümbet D) Ribat - Türbe E) Kurgan - Cami 3. İlk Türk devletlerinde hayvancılığın yaygın olması aşağıdaki el sanatlarından daha çok hangisinin gelişmesinde etkili olmuştur? A) Maden işçiliği B) Dokumacılık C) Ahşap işçiliği D) Demircilik E) Minyatürcülük 6. Beylikler ve Türkiye Selçukluları tarafından yapılan Anadolu medreselerinin mimarisi daha çok aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır? A) Karahanlılar B) Gazneliler C) Büyük Selçuklular D) Abbasiler E) İran

24 Türklerde Sanat Aşağıdaki mimari eserlerden hangisi Türkiye Selçukluları dönemine ait değildir? A) Adana Ulu Camii B) Ankara Arslanhane Camii C) Konya İnceminareli Medrese D) Malatya Ulu Camii E) Konya Alaaddin Camii 11. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti nde sivil mimari yapılar arasında yer almaz? A) Köşk B) Bedesten C) Sebil D) Su kemeri E) Külliye 8. Aşağıdaki mimari eserlerden hangisi, Beylikler Dönemi ne ait değildir? A) Selçuk İsa Bey Camii B) Milas Firuz Bey Camii C) Balat İlyas Bey Camii D) İznik Yeşil Camii E) Divriği Ulu Camii 9. Aşağıdakilerden hangisi Süleymaniye Külliyesi nde yer alan bölümler arasında yer almaz? A) Kervansaray B) Enderun C) Hastane D) Medrese E) Aşevi Körfez Yayınları 12. Osmanlı Devleti nde...dönem medreselerinde Türkiye Selçukluları ve Beylikler Dönemi medrese planı devam ettirilmiştir. Ancak...dönem medreseleri genellikle külliye içinde yer alırken bağımsız olarak yapılanları da vardır. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? A) Erken - Geç B) Erken - Klasik C) Klasik - Tanzimat sonrası D) Klasik - Geç E) Geç - Klasik 10. Klasik dönem Osmanlı mimarisinin en önemli eserlerinden olup Mimar Sinan tarafından Edirne de inşa edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? A) Süleymaniye Camii B) Selimiye Camii C) Sultan Ahmet Camii D) Üç Şerefeli Camii E) Muradiye Camii 13. XVI. yüzyılda, en parlak dönemini yaşayan... sanatı, yabancı ressamları etkisinden kurtulmuş ve bu dönemde kent, manzara, olay tasvirleri sıkça kullanılmıştır. Dönemin en önemli nakkaşı... tur. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? A) Minyatür - Matrakçı Nasuh B) Resim - Levni C) Minyatür - Nakkaş Sinan Bey D) Resim - Osman Hamdi Bey E) Hat - Osman Hamdi Bey Test 11 CA 1.E 2.B 3.E 4.D 5.E 6.A 7.E 8.A 9.B 10.C 11.D 12.A 13.E 14.E Test 12 CA 1.A 2.B 3.B 4.A 5.A 6.C 7.A 8.D 9.B 10.B 11.E 12.B 13.A

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK İLK TÜRK { DEVLETLERİNDE HUKUK Hukuk Anlayışı Hukuk fertlerin bir arada barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan hak ve kanunların bütünüdür. Bir devletin uzun ömürlü olabilmesi için

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT

5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT 5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT 1- Osmanlı Devleti nde ekonominin temeli olan tarımdan elde edilen gelirlerle asker beslenir, devlet adamlarının maaşları ödenirdi. Bundan dolayı tarım gelirlerinde bir

Detaylı

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder? KPSS TARİH DENEME SINAVI 1: I- Orhun Anıtları II- Yenisey Yazıtları III- Manas Destanı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir? A- Yalnız ll B-l ve ll C-ll ve lll D-l ve lll E-Yalnız

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

I. Hutbe okutmak. II. Para bastırmak. III. Orduyu komuta etmek. A) Damat Ferit Paşa

I. Hutbe okutmak. II. Para bastırmak. III. Orduyu komuta etmek. A) Damat Ferit Paşa 1. Osmanlı Devletinde inşa edilen ilk medrese aşağıdakilerden hangisidir? A) Süleymaniye Medresesi B) Süleyman Paşa Medresesi C) Sahn-ı Seman Medreseleri D) Kanuni Sultan Paşa Külliyesi E) Şehzade Ahmet

Detaylı

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk

Detaylı

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14 Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Ders Notu OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1300-1453) 1. OSMANLI'DA DEVLET ANLAYIŞI Türkiye Selçuklu Devleti

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir.

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. DENEME 15 1. Kutluk Devleti nde, Bilge Kağan ın Budist tapınağı yaptırma fikrine karşı devlet adamları karşı

Detaylı

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir?

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir? 1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer devletlerle ekonomik ilişkilerinde kolaylık ve uyum sağlamak için yapılan çalışmalardan A) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması B) Tekke ve zaviyelerin

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

TARİH DENEME GENEL KÜLTÜR. kpss ÖSYM. Osmanlı Siyasî Tarihi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi. Serkan Aksoy. Gerçek Sınav Tadında...

TARİH DENEME GENEL KÜLTÜR. kpss ÖSYM. Osmanlı Siyasî Tarihi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi. Serkan Aksoy. Gerçek Sınav Tadında... kpss 2014 GENEL KÜLTÜR ÖSYM yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. TARİH Osmanlı Siyasî Tarihi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 30 DENEME Serkan Aksoy Gerçek Sınav Tadında... Serkan AKSOY KPSS TARİH 30 DENEME

Detaylı

Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya

Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya başlamıştır. Böylelikle Türk-İslam devletlerinde Hukuk

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar.

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ( 1102 1409 ) Diyarbakır, Harput, Mardin Diyarbakır Artuklu Sarayı İlk Artuklu Medresesi İlgazi tarafundan Halep te yaptırıldı. Silvan (Meyyafarkin)

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi DURAKLAMA DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU XVII.YÜZYILDA OSMANLI- AVUSTRYA VE OSMANLI- İRAN İLİŞKİLERİ a-avusturya ile İlişkiler

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ADIM ADIM TÜRKİYE

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ADIM ADIM TÜRKİYE Bu yaz ailemle tatile çıktık. Önce Rize ye gittik. Oradan da Trabzon a geçtik. En son da Kayseri ye uğrayıp tatilimizi bitirerek eve geri döndük. 1- Nihal in tatilde uğradığı şehirler göz önüne alındığında,

Detaylı

ARAYIŞ YILLARI (17.YÜZYIL) (DURAKLAMA DÖNEMİ ) ISLAHATLAR AYAKLANMALAR

ARAYIŞ YILLARI (17.YÜZYIL) (DURAKLAMA DÖNEMİ ) ISLAHATLAR AYAKLANMALAR ARAYIŞ YILLARI (17.YÜZYIL) (DURAKLAMA DÖNEMİ ) ISLAHATLAR AYAKLANMALAR 1. Osmanlı Devleti nde Yeniçeri Ocağı nı kaldırmak isteyen ilk padişah II. dır. Osman 2. Genç Osman saray ile halk arasındaki kopukluğu

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

OSMANLI DEVLETI NDE TAŞRA VE EYALET YÖNETIMI

OSMANLI DEVLETI NDE TAŞRA VE EYALET YÖNETIMI OSMANLI DEVLETI NDE TAŞRA VE EYALET YÖNETIMI OSMANLI DA TAŞRA TEŞKILATI TAŞRA VE EYALET YÖNETIMI İstanbul un merkez kabul edildiği Osmanlı Devleti nde, başkentin dışındaki tüm topraklar için taşra ifadesi

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

Osmanlı Devlet teşkilatında, gerek yönetim alanında,gerekse askeri alanda bazı değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklerin bir kısmı merkez

Osmanlı Devlet teşkilatında, gerek yönetim alanında,gerekse askeri alanda bazı değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklerin bir kısmı merkez Osmanlı Devlet teşkilatında, gerek yönetim alanında,gerekse askeri alanda bazı değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklerin bir kısmı merkez teşkilatında bir kısmı da taşra teşkilatında olmuştur.bilhassa

Detaylı

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU Ertuğrul Gazi 1) * Orhan Bey tarafından fethedilmiş olup başkent buraya taşınmıştır. * İpek sanayisinin merkezi konumundaki bu bölgenin fethiyle Osmanlı gelirleri. Yukarıdaki özellikleri verilmiş bölge

Detaylı

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy kpss soru bankası tamamı çözümlü tarih serkan aksoy ÖN SÖZ Bu kitap, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür Testinde önemli bir yeri olan Tarih bölümündeki 30 soruyu uygun bir süre zarfında ve

Detaylı

Türkiye Tarihi Ders Notları

Türkiye Tarihi Ders Notları Türkiye Tarihi Ders Notları Anadolu ya ilk Türk akınları ve ilk beylikler Çağrı Bey Anadolu ya keşif amaçlı seferler yapmıştır 1015 Anadolu ya Türk akınları Dandanakan Savaşı ndan sonra yeniden başlamıştır

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI 1. OSMANLI SARAYLARININ TARİHİ GELİŞİMİ... 7 2. İSTANBUL DAKİ SARAYLAR... 8 2.1. Eski Saray... 8 2.2.

Detaylı

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Toprak Yapısı Üretim ve Ticaret Flash Anlatım

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Toprak Yapısı Üretim ve Ticaret Flash Anlatım Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Toprak Yapısı Üretim ve Ticaret Flash Anlatım Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Toprak Yapısı Üretim ve Ticaret Ders Notu OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

Anadolu Selçuklu Devleti Kültür ve Medeniyeti

Anadolu Selçuklu Devleti Kültür ve Medeniyeti Anadolu Selçuklu Devleti Kültür ve Medeniyeti 1) Devlet Yönetimi Anadolu Selçuklu Devleti kültür ve medeniyeti konusu içinde ilk işleyeceğimiz alan olan devlet yönetiminde, Büyük Selçuklular örnek alınmış

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur.

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur. 3. Selçuklularda, I. hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekle görevli olması, KPSS 2009 GK-(3) ülkenin, hanedan üyelerinin ortak malı sayılması, din işlerinin halifeye, dünya işlerinin sultana ait olması

Detaylı

Bozkır hayatının başlıca ekonomik faaliyetleri neler olabilir

Bozkır hayatının başlıca ekonomik faaliyetleri neler olabilir Kısrak sütünden üretilen kımız, darıdan yapılan begni bekni ve boza Türklerin bilinen içecekleriydi Bozkır hayatının başlıca Bu Türklerin kültürün bilinen önemli en eski gıda ekonomik faaliyetleri neler

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

KPSS 2007 GK (1) DENEME 17 / 1. SORU 1. İslamiyetten önce Türklerin, I. tarımda sulama kanalları yapma, II. halı kilim dokumacılığı yapma, III. silah,

KPSS 2007 GK (1) DENEME 17 / 1. SORU 1. İslamiyetten önce Türklerin, I. tarımda sulama kanalları yapma, II. halı kilim dokumacılığı yapma, III. silah, KPSS 2007 GK (1) DENEME 3 / 1. SORU 1. İslamiyetten önce Türklerin, I. tarımda sulama kanalları yapma, II. halı kilim dokumacılığı yapma, III. silah, at koşum takımları, süs eşyası imal etme uğraşlarından

Detaylı

Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri. Konya Sahip Ata Cami Erzurum Ulu cami Saltuklar

Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri. Konya Sahip Ata Cami Erzurum Ulu cami Saltuklar Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri Dini Mimari: Bu gruptaki eserler arasında camiler, mescitler, medreseler,türbe ve kümbetler,külliyeler,tekke ve zaviyeler yer almaktadır. Camiler:Anadolu

Detaylı

TÜRK ANAYASA DÜZENİ Bahar dönemi Ara sınavı

TÜRK ANAYASA DÜZENİ Bahar dönemi Ara sınavı TÜRK ANAYASA DÜZENİ 2016 Bahar dönemi Ara sınavı 1. Divan-ı Hümayun hangi Osmanlı padişahı döneminde kurulmuştur? A) I. Osman B) Orhan C) II. Murat D) III. Selim E) II. Mahmut 2. Divan-ı Hümayunun kaldırılmasıyla

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük SANAT VE SPOR - ÇAĞDAŞ TÜRK KADINI - SOYADI KANUNU

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük SANAT VE SPOR - ÇAĞDAŞ TÜRK KADINI - SOYADI KANUNU 1 2 Atatürk e göre; «Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu ifade sözle olursa şiir, nağme ile olursa musiki, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur.» «Efendiler!

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

kpss Önce biz sorduk 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür TARİH DENEME Serkan Aksoy

kpss Önce biz sorduk 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür TARİH DENEME Serkan Aksoy Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür 30 TARİH DENEME Serkan Aksoy Serkan AKSOY KPSS TARİH 30 DENEME ISBN-978-605-318-969-5 Kitapta yer alan

Detaylı

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com Fatih TEKİNKAYA Sosyal Bilgiler Öğretmeni ANAYASALARIMIZ Teşkilat-ı Esasi 1921 Anayasası 1924 Anayasası 1961 Anayasası 1982 Anayasası Türkiye Cumhuriyeti Anayasası MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

HÜKÜMDAR TÜRK İSLAM DEVLETLERİNDE DEVLET TEŞKİLATI. KONU ANLATIMI tarihyolu.com TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE HATUN TÜRK-İSLAM KÜLTÜRÜNÜN ORTAYA ÇIKIŞI

HÜKÜMDAR TÜRK İSLAM DEVLETLERİNDE DEVLET TEŞKİLATI. KONU ANLATIMI tarihyolu.com TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE HATUN TÜRK-İSLAM KÜLTÜRÜNÜN ORTAYA ÇIKIŞI TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE HATUN TÜRK-İSLAM KÜLTÜRÜNÜN ORTAYA ÇIKIŞI Talaş Savaşı'ndan sonra İslamiyet, Türkler arasında hızla yayılmaya başladı. X. yüzyıldan itibaren Türklerin İslam medeniyetinin etkisi

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

Komisyon. KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon. KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN 978-605-364-600-6 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan.

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII TABLOLAR LİSTESİ... XXV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Vatandaşlığın

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

6. ÜNİTE: Türklerde Sanat A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT

6. ÜNİTE: Türklerde Sanat A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT 6. ÜNİTE: Türklerde Sanat A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT Bozkırlının nazarında sabit olan şeyin faydası yoktur. O, her an harekete hazır olmalı, kolayca yer değiş-tirebilmelidir. Bu yüzden eski Türkler

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

OSMANLILAR. 23.03.2015 Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu. İstanbul Ticaret Üniversitesi

OSMANLILAR. 23.03.2015 Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu. İstanbul Ticaret Üniversitesi OSMANLILAR 1 2 3 Osmanlılarda Eğitimin Genel Özellikleri Medreseler çok yaygın ve güçlü örgün eğitim kurumları haline gelmiş, toplumun derinden etkilemişlerdir. Azınlıkların çocuklarını üst düzey yönetici

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 Atatürk ün çocukluk dönemini yaşadığı Selanik in taşıdığı özelliklerden bazıları şunlardır: ANABİLİM 500 SORU-1 KİTAPÇIĞI TEST-2 SORU-16 I. Farklı milletler bir arada yaşamıştır. II.

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER SINAVI

SOSYAL BİLİMLER SINAVI DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SOSYAL BİLİMLER SINAVI TARİH TESTİ 1. Bu testte 44 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Tarih Testi için

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 2016-2017 SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 SOSYAL BİLGİLER Adı ve Soyadı :...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 A. Tarihin Tanımı...3 B. Tarihin Kaynakları...4 C. Tarihe Yardımcı Bilim Dalları...4 D. Tarihte Yüzyıl, Yarı Yüzyıl,

Detaylı

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN 1) XI. Yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri, yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve

Detaylı

7- Osmanlı Devleti'nde Yükselme Devri'nden sonra yeteneksiz padişahlar görülmeye başlandı. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Şehzadele

7- Osmanlı Devleti'nde Yükselme Devri'nden sonra yeteneksiz padişahlar görülmeye başlandı. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Şehzadele 1- Osmanlı Devleti nin ekonomik olarak zayıflamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Teknolojik gelişmelerin artması B) Don-Volga kanal teşebbüsü C) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması D) Avrupalılara

Detaylı

Türkiye'de "Decentralization" Süreci

Türkiye'de Decentralization Süreci Türkiye'de "Decentralization" Süreci 30 Nisan 2013 Bahçeşehir Üniversitesi İlker Girit Ahmet Ketancı Türkiye'de "Decentralization" Süreci Decentralization Prensipleri Türkiye deki Tarihi Süreç Türkiye

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 6: 20 Kasım 2006 Konu: Osmanlı Toprak Sistemi Okuma: Ortaylı, 1979, sf

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 6: 20 Kasım 2006 Konu: Osmanlı Toprak Sistemi Okuma: Ortaylı, 1979, sf KAY 361 Türk İdare Tarihi Ders 6: 20 Kasım 2006 Konu: Osmanlı Toprak Sistemi Okuma: Ortaylı, 1979, sf. 81-122. Osmanlı İmparatorluğu: Genel Bir Bakış 1243 Kösedağ Savaşı sonucunda İran İlhanlıları n tabi

Detaylı

III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ

III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ a. Türk Göçleri ve Sonuçları Göçlerin Nedenleri İklim koşullarının değişmesine bağlı olarak meydana gelen kuraklık, artan

Detaylı

Haçlı Seferlerinin hızının azaldığı 13. yüzyılın ilk yarısı Anadolu Selçukluları için bir yayılma ve yerleşme dönemi olmuşken, İlhanlı vesayeti

Haçlı Seferlerinin hızının azaldığı 13. yüzyılın ilk yarısı Anadolu Selçukluları için bir yayılma ve yerleşme dönemi olmuşken, İlhanlı vesayeti Selçuklular, 1100 KAPALI MEDRESELER Haçlı Seferlerinin hızının azaldığı 13. yüzyılın ilk yarısı Anadolu Selçukluları için bir yayılma ve yerleşme dönemi olmuşken, İlhanlı vesayeti altında geçen ikinci

Detaylı

ETKİNLİK - 1 BOŞLUK DOLDURMA

ETKİNLİK - 1 BOŞLUK DOLDURMA ETKİNLİK - 1 BOŞLUK DOLDURMA Kölelik Türgişler Kültürel Buda Kurultay Keneşçi Göktanrı Turan Taktiği Mani Töre Kut Yuğ Hayvancılık Hazarlar Kuzey Şansi Astronomi Hanedan Ahiret İnancı Ordu-Millet Devlet

Detaylı

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ...

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ... ÖRNEK SORU: 1 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti açısından, 30 Ekim 1918 de, yenilgiyi kabul ettiğinin tescili niteliğinde olan Mondros Ateşkes Anlaşması yla sona erdi. Ancak anlaşmanın,

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI DA 18. YÜZYIL GERİLEME DÖNEMİ DİR. Yaklaşık 100 yıl sürmüştür. 18. Yüzyıldaki Islahatların Genel Özellikleri -İlk kez Avrupa daki

Detaylı

Türkiye'nin En Çok Satan. TARİH ten

Türkiye'nin En Çok Satan. TARİH ten Türkiye'nin En Çok Satan TARİH ten Editör: Suat DÜZ Zehra SAVAŞ ÖZTÜRK Selami REİSOĞLU KPSS TARİH DERS NOTLARI Yayın Yönetmeni: Arzu Batur Dizgi-Grafik Tasarım: Didem Kestek Kapak Tasarımı: Didem Kestek

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapların amaçları; Laik ve çağdaş bir eğitim ile bilimsel eğitimi gerçekleştirebilmek Osmanlı Devleti nde yaşanan ikiliklere

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum Konular *Emeviler Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum. Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum Kaynaklar *İrfan

Detaylı

ÜNİTE:1. Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2. Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3. Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası

ÜNİTE:1. Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2. Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3. Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası ÜNİTE:1 Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2 Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3 Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası ÜNİTE:4 1982 Anayasası na Göre Devletin Temel Nitelikleri

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER 1 1789 da gerçekleşen Fransız İhtilali ile hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi akımlar yayılmış ve tüm dünyayı etkilemiştir. İmparatorluklar yıkılmış, meşruti yönetimler kurulmaya başlamıştır.

Detaylı

BÖLÜM 1 DURUM ANALİZİ 1.1. TARİHÇE * ORTA ASYA DÖNEMİ TÜRK ADALET SİSTEMİ

BÖLÜM 1 DURUM ANALİZİ 1.1. TARİHÇE * ORTA ASYA DÖNEMİ TÜRK ADALET SİSTEMİ BÖLÜM 1 DURUM ANALİZİ 1.1. TARİHÇE * ORTA ASYA DÖNEMİ TÜRK ADALET SİSTEMİ Orta Asya da kurulan Hun, Göktürk ve Uygur Devletleri ile Karahanlı, Selçuklu ve Osmanlı Devletlerinde, devlet yönetimine ilişkin

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

KANUNLAŞTIRMA KANUNLAŞTIRMA. Kanunlaş'rma: Toplumda mevcut kuralların yazılı haline ge@rilmesidir. Kanunlaş'rma hareketleri:

KANUNLAŞTIRMA KANUNLAŞTIRMA. Kanunlaş'rma: Toplumda mevcut kuralların yazılı haline ge@rilmesidir. Kanunlaş'rma hareketleri: Kanunlaş'rma: Toplumda mevcut kuralların yazılı haline ge@rilmesidir. KanunlaşDrma iki anlamda kullanılır: a) Genel anlamda kanunlaş'rma (Taknin): Kanun halinde kural koyma yani mevcut kuralın yazılı hukuk

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR TARİH SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR TARİH SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR TARİH SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde 30. yıl Serkan Aksoy KPSS Tarih Soru Bankası ISBN 978-605-318-503-1 Kitapta yer alan

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4.

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4. Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları 1. T.C. Anayasası, 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar 3. Milli Eğitim Şuraları 4. Kalkınma Planları 5. Hükümet Programları Milli Eğitim Temel Kanunu

Detaylı