(Matbu) Yenikapı Mevlevihanesi Postnişini Şeyh Celaleddin Merhum Efendi. Muhammed Tahir Mektebi Sanayi Osmanlıca

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(Matbu) Yenikapı Mevlevihanesi Postnişini Şeyh Celaleddin Merhum Efendi. Muhammed Tahir Mektebi Sanayi 1326 1326 Osmanlıca"

Transkript

1 1 Hulasatü'l-Münşea(Hat Yazısı Örnekleri) Osmanlıca 2 İcmal-i Tarih-i Osman Osmanlıca 3 Kaside-i-Emali Şerhi Muhammed Şükrü Gelembevi İbrahim efendi matbaası 1327 Osmanlıca matbu 4 Kırat-ı Fenniyye Abdulkadir 1325 Osmanlıca 5 MÜZEKKEİ NUFUS EŞREF ZADE 1263 OSMANLICA 6 (Matbu) Bayram Namazları Sadık Vicdani Matbai Amire/ Osmanlıca 7 (Matbu) Berguzar Ahmet Remzi Mevlevi Kastamonu Matbaası Osmanlıca 8 (Matbu) Ediyei Ziyareti Medinei Tayyibe Arapça 9 (Matbu) Evrat-ı Usbuiyye Muhyiddin Muhammed b. Ali el- Magribi 10 (Matbu) Hizbü'l-Bahri Şerif Osmanlıca 11 (Matbu) Hulasa-i Rehnümayı Farisi Habib Efendi Karabet Matbaası Osmanlıca 12 (Matbu) İlm-i Hilaf İsmail Hakkı Osmanlıca 13 (Matbu) Kavaidü'l-İrâb Abdullah b. Yusuf İbni Hişam 1318 Salah Bilici Kitabevi 1318 Arapça 14 (Matbu) Kenzü'l-Hikem İbrahim İstanbul 1325/ Osmanlıca 15 (Matbu) Keşfü Hakaik-i'r Rumuzât fi Şerh-i Dibace-i't Tasavvurat Tîrevi(Tireli) Arapça 16 (Matbu) Kitabü'l-Hac Hacı Necib Ahmet Kamil Matbaası Osmanlıca 17 (Matbu) Makalat-ı Hazreti Cafer es-sadık Caferi Sadık Osmanlıca 18 (Matbu) Medhâl-i Kavâid Ahmet Cevdet Osmanlıca 19 (Matbu) Müntehab-ı Âdâb ve Huteb Heyet Ebuzziye mat. 1314/İstanbul 1314/İstanbul Arapça 20 (Matbu) Risale-i İrşadiyye Abdulhamit Hamit el-berzanci 1331/İstanbul 1331/İstanbul Osmanlıca 21 (Matbu) Risale-i İrtifa Hüseyin Faik b. Muhammed Kastamonu Matbaası Osmanlıca 22 (Matbu) Şemsü'l- İrşad Li Sultan Reşad Ebul Kemal İbrahim Hakkı 1329 Mürettibin Osmaniye Mat Osmanlıca 23 (Matbu) Şerhü'ş-Şemsiye Sadettin Mesut b. Ömer et-taftazâni Arapça 24 (Matbu) Tabirnameti Muhyiddin Arabi Muhidelini Arabi 25 (Matbu) Yenikapı Mevlevihanesi Postnişini Şeyh Celaleddin Merhum Efendi Muhammed Tahir Mektebi Sanayi Osmanlıca 26 (Matbu) Zafername Şerhi İzmir Mutasarrıfı Fazıl Paşa Osmanlıca 27 (Matbu)Dua Mecmuası Kitapçı Raşit Hulusi Matbaası Osmanlıca 28 (Matbu)Mersiye-i İmam Hüseyin ve Cafer Tayyar 1288 Osmanlıca 29 1) )DİVANI NİYAZİ )DİVANI KUDDUS 1327 OSMANLICA 30 1)ARAPÇA,FARSÇA,FRANSIZCADAN EDEBİ PARÇALAR 2)MEKTUBAT 3)YABANCI DOSTLAR 2)HAFIZ İSHAK 3)ABDÜLHAK HAMİT 2)İSTANBUL )1342 OSMANLICA 31 1)Diri Külşeni Hal Tercümesi(Osm.) 2)Şerhi Manevi Şerif 3)Güheri 2)Şeyh İbrahimi Mağrufi 3) 1114 Osmanlıca

2 32 1)Divanı İsmail Hakkı 2)Malakat İsmail Hakkı İstanbul-1288 Osmanlıca-Arapça 33 1)El Muhtasarat 2)Makalat-ı Edebiyye 3)Tuhfetul Samiyn 1)Mehmet Emin 2) Said..3)Ahmet Remzi İstanbul-1)1332 2)1294 3)1216 Osmanlıca 34 1)EVRAD 2)TAHMÜL FARİSİ 35 1)İRADEİ CERZİYE RİSALESİ 2)KİTABI ESARET 3)ERENLERİN BAĞINDA 4)MALTA GECELERİ 1)MEHMET TAHİR(BURSALI) 2)AHMET FERİT 3) YAKUP KADRİ 4)SÜLEYMAN NAZİF 1)KERBELA 2)MANZUM 3)MEHMET MEVAT 36 2)SEYYİD MUHAMMED SAKİR 1)İSTANBUL )İSTANBUL-1326 OSMANLICA 4)RUHUSİ SALAVA 5)RİSALETÜN NECAT MÜMİNUN 37 1)Kırk Hadis 2)Kamül Araf 3)İlmi Ahlak 4)Mektubat 1)Mustafa Taki 2)Erbilli Hacı Muhammet 3) Abdurrahman İstanbul-1)1327 Şeref 2)1327 3)1312 4)1338 Osmanlıca 38 1)LEYLALİ KERZAN 2)MEHMET AKİF(1919)3) 4)FERAİZ MECMUASI 1)HÜSEYİN SİREF 2)SÜLEYMAN NAZİF 1)AHMET İHSAN MATBAASI ) İSTANBUL )MANASTIRLI EL HAC İSMAİL HAKKI MATBAASI 1329 OSMANLICA 39 1)MEDRİCİL MÜMİNİN SEYEL-ETTAVSİLATİL FUZİYYE SEYFULLAH KUDDUSİ SIRRA 1)1303 2)1326 OSMANLICA 40 1)MEFHALİ FIKIH 2)TASAVVUFUN ZAFERLERİ 3) 1 ESER DAHA 1)İÇELLİ SÜLEYMAN SIRRI 2)URFA MEBUSU İSTANBUL-1329 ŞEYH SUBUTİ 41 1)MENRAT İSLAM 2)NECATEL MÜSLİ 1)MEHMET TEYFİK MECLİSİ MEZAYİH NAZIRI İSTANBUL )AHMET SEKKİ 42 1)MIZRAKLI İLMİHAL 2)ŞURATUS SALAH MUHAMMED İZNİKİ OSMANLICA 43 1)MÜSESSEL TERCÜMESİ-TUHFEHÜ CELİYLE SEYYİD ESAD EFENDİ 1359 OSMANLICA 3 ESER 44 1)Nigarname 2)Mecmisül Hayal 2)Osman Sıraceddin Paşa İstanbul Cüz Tefsiri ve Mevlana'nın Mesnevisi Hadis Tercümesi Ahmet Muhtar Efendi Mütenevvive 47 Abul Vehabi Veledi Minel Adap Hacı Muharrem Arapça 48 Ahidname İsmail Hakkı İstanbul-1329 Osmanlıca 49 AHKAM EL EFKAF ÖMER HİLMİ EFENDİ İSTANBUL-1308 OSMANLICA 50 Ahlak Dersleri(Talimül Gıraat) Muallim Naci Osmanlıca 1 51 AHLAKI MEDENİ A.İRFAN ARTİNLAT-1329 OSMANLICA 52 AHMEDİYE(EKSİK BİR DİVAN) İLK İKİ SAYFA YOK OSMANLICA 53 Ahsenül Kasas Sırrı Paşa Ahteri Kebir 1310 Osmanlıca 55 Akaid Ömerin Nesefi Ömer Nesefi Arapça 56 Akaid Risalesi İshak Hoca Osmanlıca Matbu 57 Akaidi Hayriyye Tercümesi Mehmet Vehbi Osmanlıca 58 Akaidi İslamiye Osmanlıca

3 59 Akşam Namazından Sonra Okuna Nurettin el-cerrahi el-halveti Arapça 60 Ana ve Baba Hakları Ömer Lütfi Selanik 1110 Mütenevvive 61 Anglılan Kiliselere Cevap Şeyh Abdül Azmi Cevaz Osmanlıca 62 ARAB EL KAFİYE LEZİNİ ZADETİ SEBİYN VE MİETEYN VE ELE ARAPÇA 63 Ashabı Kiramın Menkıbeleri Muhammet Sait 1264 Osmanlıca 64 ASKERE DİN DERSİ AHMED HAMDİ AKSEKİ 1344 OSMANLICA 65 ASR SAADET SÜLEYMAN OSMANLICA 3 66 Asrı Saadet Eknik Osmanlıca 67 ASRI SAADET (İSLAM TARİHİ) MEVLANA ŞİBRİ İSTANBUL-1928 OSMANLICA 2 68 AŞIK DERTLİ ÇANKIRILI AHMET TALAT 1928 OSMANLICA 69 Atiyyei Subhaniye Mehmet Arif Dersaadet 1304 Osmanlıca 70 AVAMİL TUHFESİ OSMANLICA 71 AZADE PİER LOTİ 72 Bağdatlı Ruhi Divanı Bağdatlı Ruhi 1287 Osmanlıca 73 Baharistan Nurettin Abdurrahman b. Ahmet el-cami 1260 Farsça 74 Bayram Namazları Sadık Vicdani Matbayi Amire Osmanlıca 75 Behçetü'l-Esrar Hüseyin b. Hasan Edirnevi (Ebcet) Osmanlıca 76 Behçetü'l-Fevaihi'r-Rahmaniyye Mustafa Behçet b. Muhammed Salim 1356 Zilhicce Osmanlıca 77 BELAGAT-I VALİHA ALİ EL CEBİR 1924 ARAPÇA 78 Bendei Name Şeyh Hurudeldin Muhammed Attar 1293 Farsça 79 BENDİ ATTAR TÜRK KUMPANYASI TARAFINDAN-1357 OSMANLICA 80 Bengüzar Girit Defterdarı Rıfat Efendi Osmanlıca Eksik 81 BEYANÜL HAK MUHAMMED VEZİRHAN 1283 OSMANLICA 82 Binbir Hadis Mehmet Arif Ceride Mat. Kahire 1225 H 83 Bismihi Subhane Tercümei Advakız Zehbi Fil Havraizi Vel Hitab 84 Bostan ve Gülistan Şerhi Suudiyiyei Bosnavi (Şerhi) Osmanlıca Boston Şeyh Sadi Ahter Mat Osmanlıca 86 Bu eserin son kitabı okutulacak 87 Bürhanü'l-Arifin Selim-i Divane Kırımlı Selim-i Dîvâne 60 Osmanlıca 88 Büyük Tarihi Umumi Ahmet Vefik 1328 Osmanlıca 2 89 Camiül Kavael Vel Fevarid Emsile Şehri Arif Efendi Mat R Osmanlıca 90 Cevahiri Bevahir Mesnevi Şerhi Sarı Abdullah Efendi 1288 Osmanlıca 3

4 91 CEVAHİRUL MÜSTELETA İST OSMANLICA 92 Cevdet Tarihi Ahmet Cevdet 1299 H 2 93 Cevdet Tarihi Ahmet Cevdet 1299 H Osmanlıca CEVHERETÜN NEYYİRE EBUBEKİR BİN ALİ MUHAMMED 1301 ARAPÇA 95 CEVRİ ALEYH RAHMATÜL BARİ OSMANLICA 96 Cuma Namazı Sadık Vicdani Matbai Amire / Osmanlıca 97 D,VANI ŞİRAZİ HAFIZI ŞİRAZİ İST OSMANLICA 98 Delaili Hayrat Ebu Abdullah Muhammed Bin Süleymani Behzevi Osmanlıca 99 Delaili Hayrat Şerhi Davut Efendi 1255 Osmanlıca 100 Delaili Hayrat Şerhi Davut Efendi Osmanlıca 101 DELAİLİ NÜBÜVVETİ MUHAMMEDİ VE ZEMAİLİ FÜTÜVVETİ AHMET 1271 OSMANLICA 102 DELAİLİ ŞERİF MECMUASI 1325 OSMANLICA 103 DELAİLİL HAYRAT MUHAMMED RIDVAN MEDMİ 1282 FARSÇA 104 Delailü'l-Hayrat ebu Abdillah Muhammed b. Süleyman 1323 Arapça 105 Delailü'l-Hayrat Ebuabdillah b. Süleyman b. Ebibekr el-cazali Arapça 106 Delil Et Haam El İbrahim El Şerif Arapça 107 DESTANİ ŞEYH CELALEDDİN OSMANLICA 108 Dımışquşşam Eshabı Kiramin Medfun Osmanlıca 109 Dıvanı Sultan Beyazıd ı Sani (Seyyidi Battal Gazi) Ddersaadet 1308 Osmanlıca 110 Dibace-i Tercüme-i Kaside-i Nuniyye Üryani Ahmet Esat Osmanlıca 111 Din Dersleri İbrahim Hilmi İstanbul 1927 Osmanlıca 112 DİN DERSLERİ TÜRKÇE TERCÜMESİ İLE BERABER İBRAHİM HULUSİ İSTANBUL-1344 EKSİK 113 Din Dersleri Ve Coğrafya İbrahim Hilmi İstanbul 1344 H Osmanlıca 114 DİNİ EKSİK ARASI OSMANLICA 115 DİNİ DERSLER AHMET HAMDİ AKSEKİ 1291 OSMANLICA 116 Dini Hasbihal Ömer Fehmi Osmanlıca 117 Dini İslam Ulum ve Fünun Milsalı İsmail Hakkı İstanbul-1327 Osmanlıca 118 Diranı Nefani Nefani Mısır-1253 Arapça 119 DİVAN HAFIZ HASAN EFENDİ İSTANBUL Divan Hakkı Osmanlıca 121 DİVAN ZİYAEDDİN HALİD 1260 OSMANLICA 122 DİVANI AYNİ AYNİ OSMANLICA

5 123 Divanı Belagati Nazimi Osmanlıca 124 Divanı Ehsan Kazım Paşa Osmanlıca 125 DİVANI HAFIZ ŞİRAZİ HAFIZ ŞİRAZİ 1303 OSMANLICA 126 Divanı Hafıza Şerh Seyyid Muhammed Vehbi Bin Seyyid 1273(H) Osmanlıca 127 Divanı Hafıza Şerh Seyyid Muhammed Vehbi Bin Seyyid 1273(H) Osmanlıca DiVANI HAZANİ İST OSMANLICA 129 DİVANI İBRAHİM HAKKI ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI İST OSMANLICA 130 DİVANI KUTSİ KUDDUSİ İSTANBUL-1323 OSMANLICA 131 Divan-ı Magribi Magribi Osmanlıca 132 DİVANI MAHİR ŞEYH MAHİR OSMANLICA 133 Divanı Muhibbi Muhibbi 1308 Osmanlıca 134 Divanı Muradı Emri 135 DİVANI OSMAN NURSİ OSMAN NURSİ OSMANLICA 136 Divan-ı Ragıb Mübareküllah Asım el-belhi 1253 H Farsça Matbu 137 Divan-ı Ragıb Ragıp Paşa Osmanlıca 138 Divanı Selami Mustafa Selami 1287 Osmanlıca 139 Divanı Seyyid Nesib Seyyid Nesib 1261 Osmanlıca 140 Divanı Seyyit Nail İbni Ebi Talip 1251 Arapça 141 Divan-ı Sezai Sezai 1267 Osmanlıca 142 DİVANI SİRANGARİ KARABAĞLI HAMZA EFENDİ 1326 OSMANLICA 143 DİVANI ŞEMİ ŞEMİ 1304 OSMANLICA 144 DİVANI VEHBİ VEHBİ EKSİK OSMANLICA 145 Divani Fani Hacı Hasan Bin Ömer Mütenevvive 146 DUAYI HADİSİ ŞERİF ESER KİTABEVİ OSMANLICA 147 DUMÜL MUHTAR İBNİ ABİDİN İSTANBUL-1307 ARAPÇA DUMÜL MUHTAR İBNİ ABİDİN İSTANBUL-1307 ARAPÇA DUMÜL MUHTAR İBNİ ABİDİN İSTANBUL-1307 ARAPÇA Durerü'l Hükkam Şerhu Gureri'l Ahkam Molla Hüsrev 1379 Arapça EL YAZMA 151 Dustur Matbaa-i Amire-1289 Osmanlıca 2. Cüz 152 Dürerü'l-Hükkâm Şerhü Mecelleti'l-Âlâm Ali Haydar Sanayi-i Şahane Mat. 1298/İst. 1298/İst. 153 Dürr-ü Meknun İmamı Azam 1283 Osmanlıca 154 DÜRZİ YEKTA OSMANLICA

6 155 Düstur Osmanlıca 156 Edeb Risalesi Muhammed bin Abdullay Hani 1326 Osmanlıca 157 EDELLEL HAYAT HAFIZ İSMAİL OSMANLICA 158 Efkarul Ceberut Fi Tercümei Esrar Melekut Muhammed Said 1265 H Osmanlıca 159 eksik eser Eksik Eser 160 eksik eser 161 eksik eser Osmanlıca 162 eksik eser Osmanlıca 163 El Burhan El Mürid Er Rufai Ahmet İstanbul-1303 Osmanlıca 164 EL HADİS EL HAZEN OKÇUZADE İSTANBUL-1313 OSMANLICA 165 El Hakaik Muhammed Zihni Osmanlıca 166 El Hakaiki Muhammed Zihni Osmanlıca 167 EL HÜKKAM Fİ ŞERHİL HÜKKAM HAFIZ AHMET MAHİR(KASTAMONULU) İST OSMANLICA El İnayetül Kabbaniyyetun Li Muhafazatil Akaidi İslamiye Osmanlıca 169 EL İNSANI KAMİL SEYYİD ABDULKERİM İBNİ İBRAHİM EL CEYLANİ OSMANLICA 170 EL KAVLÜL CEYD MUHAMMED ZİHNİ EL MUHAMMEDİN VE SEMANİYE ALİ KEREMULLAHİ VECHE RAŞİT MAT. İST OSMANLICA 172 el-canibü'l-garbi fi Müşkilati'ş- Muhammed bin Şeyh Muhyiddin el Arabi Hamidüddin Abdullah el Mekki Osmanlıca 173 el-matlub Arif Efendi Matbaası/ Arapça 174 Elyanna Kuran 1242 Elyazması 175 EMRAZI DAHİLİYE MOSYO MENYİT OSMANLICA Emrul Acib Fi Tarihi Ehili Sevlib Ali Fuat-Ahmet Arif-Ethem Osmanlıca 177 Ennefehatü'l-İlahiyye Muhammed Bin İshak bin El Konevi Arapça 178 Envanil Aşikin Şeyh Ahmet Bican 1301 Osmanlıca 179 er-risaletü'l-gavsiyye Abdülkadir Geylani Arapça 180 ESBABÜL FELAH SÜLEYMAN SIRRI MEKTEBİ SANAYİ MATBAASI-1302 ARAPÇA 181 ESER ADI YAZARI BASILDIĞI YER VE TARİH DİLİ CİLT 182 ESRARED TARİK ŞEYH MAHMUD ŞEYH ARİF ŞEYH ABDÜLHAKİK OSMANLICA ŞEYH YUSUF HOCA 183 Esrarü't-Talibiyn Seyyid Yahyâ Şirvânî Arapça

7 184 Eş Şifa Kadiül İyad Kadı İyah İstanbul-1324 Arapça 185 EŞREFOĞLU RUMİ BAŞTAN SAYFALAR YOK OSMANLICA 186 Evliya Çelebi Seyahatnamesi Evliya Çelebi Osmanlıca Evliya Çelebi Seyahatnamesi Evliya Çelebi Osmanlıca Evliya Çelebi Seyahatnamesi Evliya Çelebi Osmanlıca Evliya Çelebi Seyahatnamesi Evliya Çelebi Mehmet Zelli Derviş İstanbul(ilk baskı)-1314 Osmanlıca Evliya Çelebi Seyahatnamesi Evliya Çelebi Mehmet Zelli Derviş 1314 Osmanlıca 191 Evliya Çelebi Seyehatname Evliya Çelebi İstanbul Osmaniye Mat Osmanlıca 192 EVRADI BAHAİYYE YASİN TEBAREKE 193 EVRADI BAHARİYE ŞERHİ BAHARİ TARİKATININ ZİKİRLERİ OSMANLICA 194 EVRADI BAHARİYE ŞERHİ BAHARİ TARİKATININ ZİKİRLERİ OSMANLICA 195 Evradı Behayye Şerhi Osmanlıca 196 EVRADI MUKARRETAN ŞEYH ABDURRAHMAN ŞEMSİ İST OSMANLICA 197 EVRAKI EYYAM KANAAT MATBAASI İSTANBUL-1331 OSMANLICA 198 EVRAKI PERİZAN İSTANBUL-1301 OSMANLICA 199 Eyyühel Veleal İmamı Gazzali Mahmut Bey Mat Osmanlıca 200 Falakani Tarihi Osmani Matbai Amire Felahatname İnayet Efendi 1184 Osmanlıca 202 Felsefeli Din Osmanlıca 203 Feraiz Arapça Eksik 204 Feraiz Mecmuası Manastırlı İsmail Hakkı İstanbul-1326 Osmanlıca 205 Fesaidil Veledeyn Seyyid Ahmet Hezhed 1253 Osmanlıca 206 Fetava-i Yahya Efendi Muhammed Galib Efendi Osmanlıca 207 FETAVATI ALİ EFENDİ ALİ EFENDİ İST OSMANLICA FETAVAYI İBNİ NECİM NECİM 1279 OSMANLICA 209 Fetavayi Ali Efendi Şeyhülislam Çatalcalı Ali Efendi 1103(H) Osmanlıca FETAVAYİ FERAİDİYYE AHMET HULUSİ 1311 OSMANLICA 211 FETAVAYİ FERAİRİYYE AHMET HULUSİ İST OSMANLICA 212 Feteva-i Ebussuud Efendi Ebussuud el-imadi Arapça 213 Fethel Mübin Seyyid Ahmet Darahir 1308 Osmanlıca Fethul Kadir Muhammed Bin Ali Bin Muhammed Şevkani Halep Matbayi Mustafayi Babi Osmanlıca Fethul Kadir Muhammed Bin Ali Bin Muhammed Şevkani Halep Matbayi Mustafayi Bab Osmanlıca

8 216 Fethül Kadir Ali İbni Mehmed Arapça 217 Fetvayı (İbni) Necimi İbni Necimi Şeyh Yahya Mat. İstanbul 1289 Osmanlıca 218 FEZLEKEİ TARİHİ OSMANİ SAMİ AZİZ ŞEVKİ İST OSMANLICA 219 Fıhıhı Hanifinin Esam Seyyid Nesif Evlaf Mat Fi Kitabil Halebi (Halebi Sagir) İbrahim İbni Muhammet Şirketi Osmaniye Arapça 221 Fiyatül Ayan Fi İbnül Hülkan Tercümesi Osmanlıca Fraki Irak S.Nesiy Mahmut Bey Mat Fusulü'l-Mufassal (?) 224 FUZULİ ABDÜLHAK HAMİT İSTANBUL-1926 OSMANLICA 225 Gavsiyye Muhyiddin İbnül Arabi Osmanlıca 226 GUNYETÜL MÜTEMELLİ ŞERHU MÜNYETÜL MUSALLİ (HALEBİ SAGIR) İBRAHİM BİN MUHAMMED EL HALEBİ MATBAA-İ AMİRE-1275 OSMANLICA 227 GÜLİSTAN ŞEYH SADİ ŞİRAZİ İSTANBUL-1299 FARSÇA 228 GÜLİSTAN ŞİRAZİ İST OSMANLICA 229 Gülistan 1275 Farsça 230 Gülizarül Medinetü'l Münevvere Hafız Ali Rıza Kaşıkal Osmanlıca 231 GÜLLİZAN HAKİKAT(MESNEVİ ŞERİF HİKAYESİ) OSMANLICA GÜLZAN BEYA NURİ GÜLZARI SOFİYYE DEVELİLİ MÜFTİZADE ABDULLAH İSTANBUL-1929 OSMANLICA 234 Gürer Şehri Dürer Muhammed Bin Feraiz Ali Mehmet Esat Kütüphanesi 1299 H Hadikatül Evliya Ahmet Hilmi 1318 H Osmanlıca 236 Hadikatüs Süeda Fuzulu Sitte ve Tisiyn ve Mietey Bagdel Elf Osmanlıca 237 Hadikatüs Süeda İstanbul 1286 H Osmanlıca 238 Hadiyyit Teshil Fi Usulil Lehçeti ve Sarfi Ahmet Selahuttin 1321 Osmanlıca 239 Hafızı Celid Osmanlıca Hakikatül İslam Milaslı İsmail Hakkı İstanbul Osmanlıca 241 Halile-i Hakkı İsmail Hakkı 1256 Osmanlıca 242 Handan Seyyid El Beşer Eimmei İbna Aşer İbni Hüseyin Ahmed Muhtar İstanbul-1327 Osmanlıca 243 Harabat (Mecmul Müntehab) Dinai Saadetlü İsmail İstanbul-1292 Osmanlıca 244 HAREKELİ SAHİHİ BUHARİ İ. BUHARİ HASBİHAL EŞREF VE KEMAL OSMANLICA 246 Hasbihali Salik Fi Akvamil Mesaik Muhammet Vasfi Efendi 1263 Osmanlıca 247 Haşiyei Reddül Muhtar İbni Abidin 3

9 248 Hatemül Embiya Celal Nuri 1332 Osmanlıca 249 Havadisi Anasır Mütenevvive 250 Hayatül Hayvan Tercümesi Kemalettin Ebul Bakai Muhammed 1272(H) Osmanlıca 251 Hazainü'l-Hikme fi İkazi'-Ümme Hasan Fehmi el-erzurumi Narmanlızade 1337 Osmanlıca 252 Hazarı Esrar 1275 Osmanlıca 253 Hazinetül Esrar Muhammet Hakkı En Nazili 1320(H) Osmanlıca 254 HAZİYEL HİŞAM EL FERİDİ-HAZİYEİ CEDİDE ALA ŞERHİL ASAMİ FERİDE 1282 ARAPÇA 255 Haziyetis Alel Fenari Li Gurrai Halil Kurrei Halil Matbaa-i Amire-1278 Arapça 256 Haziyetül GaziLi Abdil Hakimi Es-Seylikuti Abdülhakim İbni Şemsettin 1270 (H) Arapça 257 HEDİYYE EL KADA 1288 HİCRİ 258 Hesap İlmi Mehmet Celal Osmanlıca 259 Heyetü'l-İslam İşrakı Billah İbrahim Hakkı Erzurumi 1126 Arapça 260 Hikayatı Mum Lahibe (Çocuk Hikayeleri) Osmanlıca (Eksik) 261 Hilye-i Şerif Muhammed İbni Hüseyin 1142 Osmanlıca Elyanna 262 Hilyetün Naci Muhammet Esat İbni İmamı Ahmet Arapça Hulasatül Beyan Mehmet Vehbi Efkar-ı islamiye Matbası 1340 R Osmanlıca Hulasatül Beyan Mehmet Vehbi Efkar-ı islamiye Matbası R Osmanlıca Hulasatül Beyan Mehmet Vehbi Efkar-ı islamiye Matbası R Osmanlıca Hulasatül Beyan Mehmet Vehbi Efkar-ı islamiye Matbası R Osmanlıca Hulasatül Beyan Mehmet Vehbi Efvkafı İslamiye Mat Osmanlıca Hulasatül Ucube (Çeşmizade Mehmet Halis (Sahibi)) Giresun Naibi Sabıg Çeşmizade Mehmet Fuatİstanbul HULASAYN ENBİYA NEZATİ İSTANBUL-1312 OSMANLICA 270 HULASETÜL BEYAN Fİ TEFSİRİL KURAN MEHMET VEHBİ ŞEHZADEBAŞI-1339 ARAPÇA 271 Hulatü'l Şuruh Halil Esat Dersaadet-1305 Osmanlıca 272 Humayunname Hüccetüllahil Baliga Mevlana Şeyh Ahmet Mısır 1286 H Arapça 274 Hülasatül Beyan Mehmet Vehbi Evkafı İslamiye Mat Hülasatül Beyan Mehmet Vehbi İstanbul Osmanlıca Hülasatül Beyan Mehmet Vehbi İstanbul Osmanlıca Hülvü'n-Nasihin 1314 Osmanlıca 278 Istilahatı Edebiyye Muallim Naci İstanbul-1307 Osmanlıca 279 İbni Faiz Kaside Şerhi Muhammed Nazım Osmanlıca

10 280 İbni Musa (Zatül Cemal) Abdülhak Hamit 1334 Osmanlıca 281 İBRAHİM GÜLŞENİ 1151 OSMANLICA 282 İBRAZ EL İŞHAR MİTHAT EFENDİ METEBİYYE MATBAASI İbtali Mezhebi Madeliyyun İsmail Ferik İzmir 1312 Osmanlıca 284 İcani Kuran Hakaiki İslam Osmanlıca Mütenevvive 285 İcazetül Kuran Ali Rıza Diyarbakır Valisi Osmanlıca 286 İhyai Muhiddin İmamı Gazali Mısır-1302 (H) Arapça İhyalül Ulumiddin İmam Gazali 1302 Osmanlıca İhyaül Ulumiddin İmam Gazali Mısır-1302 (H) Arapça 289 İHYAÜL ULUMUDDİN İMAM GAZALİ İlaveli Zübdetü'l-Tarifat Ehli Çelebi 1304 (eksik) 1304 (eksik) Arapça 291 İlhamı Vatan A.Behlül Hevk Hamit 292 İlhamı Vatan Abdülhak Hamit 1334 Osmanlıca 293 İlhamı Vatan Abdülhak Hamit 294 İlmihal Abdülhamit Bin Mustafa (eksik) Osmanlıca 295 İlmiye Salnamesi Matbai Amire 1334 Osmanlıca 296 İmamı Azam Ebu Hanif Hazretlerinin Tesbihi ve Şerhi İmamı Azam Osmanlıca 297 İnşayı Hayri Efendi Hayri Efendi 1242 Osmanlıca 298 İNTİBAH NAMIK KEMAL İSTANBUL OSMANLICA 299 İSLAM TARİHİ TONA KATANİ (İTALYANCADAN) İSTANBUL-1920 OSMANLICA İSLAM TARİHİ GATANİ CİTALYAN İST İslam Tarihi Hüseyin Cahit İstanbul 1924 Osmanlıca İslam Tarihi Mahmut Essir (Bahriye Şişhaneci Eyyam Katibi) 1278 Osmanlıca 303 İslam Tarihi Seydişehirli Mahmut Esat İbni Emin Matbayi Hayriye R Osmanlıca İslam Tarihi İstanbul 1925 Osmanlıca İslam Tarihi İstanbul 1926 Osmanlıca İslam Tarihi İstanbul 1925 Osmanlıca İslam Tarihi İstanbul 1924 Osmanlıca İslam Tarihi İstanbul Osmanlıca İSLAM TARİHİ 1929 OSMANLICA İSLAM TARİHİ 1929 OSMANLICA İSTANBULUN MEVHAZARASI VE ZABTI İSTANBUL-1330 OSMANLICA

11 312 İstiare Şerhi Ankarevi Ankarevi Farsça 313 İşel Fazıl Kur'an-ı Kerim Mehmet Fuat Abdülbaki Lübnan İthaful Ahlaf Fi Ahkamül Evkaf Ömer Hilmi Efendi 1307 R Osmanlıca 315 İtikat ve Filah Maaniy Mat Osmanlıca 316 İzahül Hidayet Süleyman Sırrı Huluk Mat R Osmanlıca 317 İzhar Şerhi Abdullah Eybenri 1310(H) Arapça 318 İzhar Şerhi Seyyid Hasan Fehmi Arapça 319 KADI MİR OSMANLICA 320 KAFİYE Kamus Tercümesi (Okyanus) Ali İbni Yusuf Şirazi Matbai Amire 1278 H Kamus Tercümesi (Okyanus) Ali İbni Yusuf Şirazi Matbai Amire 1278 H Kamus Tercümesi (Okyanus) Ali İbni Yusuf Şirazi Matbai Amire 1278 H Kamusu Türki Şemseddin Sami İstanbul 1317 Osmanlıca Kamusu Türki Şemseddin Sami İstanbul Osmanlıca Kamusu Türki Şemseddin Sami Osmanlıca Kamusu Türki Şemseddin Sami Osmanlıca Kamusu Türki Şemseddin Sami Osmanlıca Kamusul Alam (Tarih ve Coğrafya Lügati) Şemsettin Sami Mihran Matbası 1306 R Osmanlıca Kamusul Alam (Tarih ve Coğrafya Lügati) Şemsettin Sami Mihran Matbası 1311 R Osmanlıca KAMUSUL MUHİT ASIM EFENDİ MATBAİ AMİRE-1272 OSMANLICA Kamusül Alam Şemsettin Sami Mihran Matbası 1305 Osmanlıca 333 Kara Değirmen Cinayeti Mustafa Refik İstanbul Kasidei Bürde Şerhi Mekkei Mükerremede İmareti Hicaz-1314 Osmanlıca 335 Kaside-i Büride Tercümesi Süleyman b. Abdurrahman Osmanlıca 336 KASİDEİ MÜNFENCE İBNİ NAHVİ İST OSMANLICA 337 Kaside-i Münferice Şerhi Mustafa Behçet b. Muhammed Salim Osmanlıca 338 Kasidei Vitriyye Fedlal Melik Osmanlıca 339 KEFETÜL MÜLÜK SEYYİD MUHAMMET MUNİB MİETEYN VE SİTTİYN VE ELF-1260 ARAPÇA 340 Kenzül Mahfi Ruhul Beyan Yazarı İsmail Hakkı Osmanlıca 341 Keşf-ül Zünun Katip Çelebi İstanbul-1971 Osmanlıca Keşf-ül Zünun Katip Çelebi İstanbul-1971 Osmanlıca Keşfü'l-Hicab min Vechi'l-Kitap Hüseyin el-ahlati Osmanlıca

12 344 Kısası Enbiya Ahmet Cevdet 1331 Osmanlıca KISASI ENBİYA AHMET CEVDET İSTANBUL-1331 OSMANLICA 1&2 346 Kısası Enbiya Tarihi Ahmet Cevdet 1302 Osmanlıca 1. Cüz 347 KISASI ENBİYA YUSUFU ZÜLEYHA OSMANLICA 348 Kısası Yusufu Züleyha Hamdi 1257 H Osmanlıca 349 KİTABET (YAZI ÖRNEKLERİ) ALİ HAZMİ 1227 OSMANLICA 350 KİTABET DERSLERİ ALİ SEYYİDİ İSTANBUL-1321 OSMANLICA 351 Kitabı Ahmet Farsça 352 Kitabı Camiül Fevaid El Hac Abdullah İbni Ağazade Osmanlıca El Yazması 353 Kitabı Envarül Kudsiyye Muhammed Bin Hasan Zafir 1302 Zilhicce Osmanlıca 354 KİTABI FÜYÜZATI HALİDİYE MUAHMMED ESAT ARAPÇA 355 Kitab-ı Gülizar Osmanlıca 356 KİTABI MECMUATI ETTEYAR BEYZAVİ- NASEFİ İBNİ ABBAS ARAPÇA KİTABI MENHECE SULUK Fİ SİYASETE MULUK HÜSEYİN EFENDİ Kitabı Muhyiddin (Eksik) 1144 Arapça 359 KİTABI MÜHANDİS İSHAK EFENDİ KİTABI TELVİC İBNİ MESUT ERBAİ VE SELASETE VE ELF 361 Kitabun Necat İsmail Hakkı Busevi Osmanlıca 362 Kitabü Cevahiri'l-Kelimat XVII. yy.da Şemsî adlı bir şairin 1125 Osmanlıca 363 Kitabü Lema Bedrettin Osmanlıca 364 Kitabü Mirâcı Resul Osmanlıca 365 Kitabül Eftai Vel Gazat İsmail Hakkı (İzmirli) Evlaf Mat Osmanlıca 366 KİTABÜL HİTAB İSMAİL HAKKI BURSEVİ HACI MUHARREM EFENDİ MAT. BOSNA HERSEK-1292 OSMANLICA 367 Kitabül Hitap İsmail Hakkı Busevi 1256 R Osmanlıca 368 Kitabü'l Kevakibi'z-Zahir fi Menakıbi'l- Gavsi Abdil Kadir Muhammed Ebul Hüda İstanbul Melamat Mat./ Arapça 369 Kitabül Tecaim Beyazıdı Bestami 370 Kitabü'l-Meleküt Ebucafer Muhammed b. Abdullah el-kisai Arapça 371 Kitabü'l-Nasuhi Muhammed b. Nasuh 1250 Osmanlıca matbu 372 Kitabü's-Silsileti'ş-Şeyh İsmail Hakkı İsmail Hakkı Osmanlıca 373 KUDUSİ ŞERHİ EBUBEKİR MUHAMMED EL YEMERİ KUMÜL ES SIHHA (TERCÜME) MISIR-1261 OSMANLICA 375 Kur'an-ı Kerim

13 376 KURANI KERİM FARSÇA TERCÜMESİ FARSÇA 377 Kuranı Kerimden Sureler ve Fıkhi Meseleler Hafız Muhammed Darendeli Osmanlıca Elyanna 378 Külliyat İşeyhül İslam Musa Kazım 1332 Osmanlıca 379 LEYLA HANIM DİVANI LEYLA HANIM İST Li Keşfizzünun Anesamil Kütübi Vel Fünun Mustafa Bin Abdullah 1362 Arapça 381 Lil Ataiyyi Min Zeylişşekayik Muhammed Cemil Rıfati Matbai Amire Zihihicce 1260 Osmanlıca Lüccetül Esrarı Şerhi Mühcetül Ebrar Salih Salih 1288 Osmanlıca 383 LÜGAT İSTANBUL 384 LÜGATI OSMANİYE EKSİK ALİ EFENDİ MATBAASI-1281 OSMANLICA 385 MA HADARA OSMANLICA 386 Ma Hazar Seyyid Hafız Mehmet Osmanlıca 387 Madeliyyun Mezhebimin İzmihlali İsmail Fenni 388 MAHADARA MEHMET SAİT İSTANBUL-1297 OSMANLICA 389 Mahazar Ebubekir Nusret 1229 Osmanlıca 390 Mahfel Dergisi Tahir (Çıkaran) Osmanlıca Mahfil 1338 Osmanlıca 392 Makasıdış Şuhud MALUMATI DİNİYYE HAFIZ MEHMET ERŞAD İSTANBUL-1335 OSMANLICA 394 MALUMI İSLAMİYE CEZAYİR BAHRİ SEFİD VALİSİ ABİDİN İSTANBUL-1316 OSMANLICA 395 MANTIKIT TAYR FAKIR MEHMET ALİ 1274 OSMANLICA 396 Manzaimefül Lil Ali (Harputi)-Rumuzun Tevhid Hacı Yusuf Şüküs (Medine'de müderris) İshak Hoca (Müseyyid İshak Hoca) 397 MANZUMELER MUFTİ İBRAHİM İBRAHİM MAT OSMANLICA 398 Marifetnami Marifetname İbrahim Hakkı 1180(H) Osmanlıca 399 Marifetül Nefs Osmanlıca 400 Mataliün Hücum Hersekli Mahmut Kamil Mahmut Bey Mat Osmanlıca MATLUB 1295 ARAPÇA 402 MAVHALİ NEBİ OSMANLICA 403 MAZAHİRİL İSLAM HAMİT VE HACI OSMANLICA 404 Maziden Atiye İlyas Kanaat Mat. Osmanlıca 405 Meal Komisyon İstanbul MEARİAN NÜBÜVVE TERCÜMESİ TERCÜMEİ TABERİ KEBİR 1

14 407 Mecalisül Vaazı Vet Tezkir Şeyh İsmail Hakkı Osmanlıca Mecamiu'l Hakaik Ebusaid el-hadimi Arapça 409 MECELLETÜL AGLAM ALİ HAYDAR BİN HOCA EMİN EFENDİ İSTANBUL-1301 OSMANLICA 410 MECMAÜL ENHAR 1301 ARAPÇA Mecmaül Enhar Fi Şehri Mültekai Enbar Dersaadet 1310 H Arapça Mecmeu'r Resail 1302 Arapça 413 MECMUAL ADAB İST MECMUAL ADAP EKSİK OSMANLICA 415 MECMUATÜL AHZAH ŞEYH MUHİDDİN EL ARABİ 416 Mecmuatül Ulum Riyadiye Baz Hoca El Hac Hafız İshak Mecmuatül Ulume Hafız İshak Erbai ve Samaniyn ve Mieteyn ve Elf Medeniyeti İslamiye Corci Zeydan Kanaat Kütüphanesi Akdem Mat R Osmanlıca MEDİNE-İ İSLAMİYYE TARİHİ AHMET CEVDET VE ZEKİ MEGAZİ İSTANBUL-1326 OSMANLICA 420 Medinetül İslamiye Tarihi Corci Zeydan Dersaadet-1330 Osmanlıca Medresei Hukuk 1298 Osmanlıca 422 Medübeti'l-Hitan Karslıhocazade Muhammed Cemaleddin 1252 Osmanlıca 423 MEHMETCİK AVRUPADA İSTANBUL-1926 OSMANLICA 424 Mektub Eded Muallim Naci İstanbul Baskı 425 Mektubatı Sırrı Paşa Arail Milel (Sim Kurdu) İstanbul MEKTUBATI SIRRI PAŞA İST Mektubi Edeb Muallim Naci Ebüzziya Mat Osmanlıca 428 Mektuplar (Bazı El Yazması)? Mektuplarım Muallim Naci MENAKIBI CİHARI YARI GÜZİN ŞEMSETTİN AHMET BİN MUHAMMED ES-SİVASİ 1290 OSMANLICA 431 Menakıb-ı Hazret-i Eşrefzade Eşrefoğlu Rum 1279 Osmanlıca 432 MENAKIBI HZ HÜDAVENDİGAR MİTHAT BUHARİ HİŞAMİ 1331 OSMANLICA 433 Menakıbı Mevlana Menakıbı Şemsi Şems Dersaadet-1303 Osmanlıca 434 Menasik-i Hac 1093 Osmanlıca 435 Menasik-i Haccı Şerif Osmanlıca 436 Menasikü'l-Hac ABDURRAHMAN CÂMii Osmanlıca 437 MENKIBE BESİLETEN MUDİRİ YAHYA EFENDİ İST OSMANLICA

15 438 Menkıbe Osmanlıca 439 Merahül Maali Fi Şerhil Emali 1304 Osmanlıca 440 MERAKUL FELAH ŞEYH AHMEDİ TAHTARİ 1304(H) ARAPÇA 441 MERATÜL İBİR DİYARBAKIRLI SAİD PAŞA İSTANBUL &3 442 MERHALİ MEALİ Fİ ŞERHİL AMAL İBRAHİM İST OSMANLICA 443 Mesahibil İhvan İbni Hüseyin Kastamonu İstanbul-1322 Osmanlıca 444 Mesahiri İslam Hamit Vehbi İstanbul Osmanlıca 445 Mesahiri İslam Hamit Vehbi 446 MESAİB KERBELA İBNİ REŞAT 1327 OSMANLICA 447 Mesnevi Mevlana İstanbul-1289 Osmanlıca Mesnevi Mevlana Mesnevi Mevlana Osmanlıca Mesnevi Osmanlıca Cilt 451 Mesnevi Osmanlıca Cilt 452 Mesnevi 6 Cilt 453 Mesnevi Osmanlıca MESNEVİ RIZA HAN RIZA HAN 1320 FARSÇA 455 Mesnevi Serhi Abidin Paşa Sivas MESNEVİ ŞERHİ MEVLANA İST.1320 OSMANLICA Mesnevi Şerhi Matbaa-i Amire-1289(H) Osmanlıca Mesnevi Şerif Şerhi Sırrı Abdullah Efendi İstanbul-1288 Osmanlıca Mesnevi Şerih Şerh Tercümesi Abidin Paşa Osmanlıca 460 Metni Alaka Osmanlıca 461 METNİ KAFİYE İBNİ HACİP EN NAHİRİ 462 Mevahibi Ledüniye Ahmet İbni Hatibül Kastalani Tophanei Amire 1261 R Osmanlıca 463 Mevakib ve Tıbyan Tefsiri Muhammed Mehahi 1324 Osmanlıca MEVAREL EL ENAMN Fİ BERAHİRİ İSMAİL HAKKI EFENDİ OSMANLICA 465 MEVKUFAT(MÜLTEKANIN TERCÜMESİ) MUHAMMED MEVKUFAT EFENDİ 1318 OSMANLICA MEVKUFAT(MÜLTEKANIN TERCÜMESİ) MUHAMMED MEVKUFAT EFENDİ 1318 OSMANLICA MEVLANA DR. ABDULLAH CEVDET İST.1921 OSMANLICA 468 Mevlid-i Şerif Süleyman Çelebi 1327 Mahmut Bey Matbaası 1327 Osmanlıca 469 MEVLİDİ ŞERİF.. İST OSMANLICA

16 470 Mevzualtül Ulum Ahmet Efendi Osmanlıca Mevzuatül Ulum Taşköprü Zade Ahmet Akdem Mat. Osmanlıca Mezahirül Vücud Ali Menabirül Şuhud Seyyid Ahmet Hüsamettin Mezahirü'l-Vücud ala Menabiri'ş-Şühud Seyyid Ahmed Hüsameddin Rekalizade 30. Cüzün Tefsiri Osmanlıca Matbu 474 Mezahirün Nisa Muhammed Zihni İstanbul-1294 Osmanlıca MEZAYİDİ TARİKATİL HALVETİYYE ZİHNİ PAŞA İSTANBUL-1297 OSMANLICA 476 MİFFAHEL ARİFİYİN MİFTAHAL KUTUB YAHYA EFENDİ 1330 OSMANLICA 478 Miftehül Mabed Osman Bahvi Matbai Sent 1289 Osmanlıca 479 Milli Roman İsmail Naşıl 1920 Osmanlıca 480 Min Reddil Muhtar Ala Dürrül Muhtar İbni Abidin Arapça Minel Berigatı Şerhi Tariyga Muhammed Hadımi Erbai ve Samaniyn ve Mieteyn ve Elf Osmanlıca MİNEL MUHARREM HACI ABDULLAH EFENDİ ARAPÇA 483 MİNHAC EL FUKAHA İBNİ AHMET ANKARAVİ OSMANLICA 484 Mirah Nezahi İnsaniye M.Hilmi İstanbul 1327 Mütenevvive 485 MİRATI KAİNAT MUHAMMET KAMİL KAHİRE-1258(H) OSMANLICA Miratı Muhammediye Ve Menakıbı Ahmet Nazım 1303 Osmanlıca 487 Miratı Muhammediye Ve Menakıbı Hasan Hayri Paşa Osmanlıca 488 Miratı Tarihi Osmani Komisyon Sanayi Mektebi Mat Osmanlıca 489 Miratül Abr Diyarbakırlı Said Paşa Karabet Gabor Mat Miratül Abr Diyarbakırlı Said Paşa Karabet Gabor Mat Miratül Akaid Hasan Hüsnü İstanbul-1304 Osmalıca 492 Miratül Aşikiyn Muhammed Emin Şükrü Bey 1302 Zilhicce Arapça 493 Miratül Harameyn Eyüp Sabri İstanbul-1306 Osmanlıca Miratül Harameyn Eyüp Sabri Bahriye Mat R Osmanlıca Miratül Medine El Hac Ahmet Tebrizi Osmanlıca Miratül Mekke El Hac Ahmet Tebrizi Osmanlıca Miratül Usul İstanbul-1966 Arapça 498 Miratül Usul (Usulü Fılah) Muhammed Said Cemaziyel Evvel 1272 H 499 Miyarül Tarikat Seyyit Mahmut 1246 H Osmanlıca 500 Miyarü't-Tarikat Ali Karabaş'ın Yazdığı ''Miyarü't-Tarikat'' Adlı Eserin Tercümesidir Osmanlıca

17 501 Mizanül İrfan 502 MOLLA CAMİ ZİYASEDDİN YUSUF OSMANLICA 503 MUHAMMED SAMİ EKSİK 504 MUHAMMEDİYE ABDÜSSALİH MUHAMMED EFENDİ OSMANLICA Muhammediye Yazıcıoğlu Muhammed Osmanlıca Eksik 506 Muhammediye Yazıcızade Muhammed Efendi 1280 Osmanlıca 507 MUHAMMEDİYE ŞERHİ YAZICI ZADE MUHAMMET EFENDİ İSTANBUL-1294 OSMANLICA Muhiddini Arabi Tefsir Muhiddin Arabi Arapça Muhrem Abdullah İbni Salih 1236 H Arapça 510 Muhtasar İlmihal Süleyman Paşa Osmanlıca 511 MUHTASAR SEMAİLİ ŞERİF HOCA MEHMED RAİF EFENDİ İST OSMANLICA 512 Muhtasar Usül İslamiye Mat. Mütenevvive 513 Muhtasaru'l-Maâni Sadettin Mesut b. Ömer et-taftazâni 1183 Arapça 514 Mukaddime İbni Haldun 1274(H) Osmanlıca 515 Mukaddime İbni Haldun 1279(H) Osmanlıca Mukaddimetü'l-Cezeri Muhammed b. Muhammed el-cezeri 1308 Arapça 517 Musahabat İstanbul-1927 Osmanlıca 518 Musameletname Osmanlıca 519 MUSTADAF OSMANLICA Mustadraf Seyyid Muhammed Esad Efendi 1261(H) Osmanlıca Müfredatı Tıp Miralay Ahmet Bey (müstercim) 1290 Osmanlıca 522 Mülteka İstanbul-1319 Osmanlıca 523 MÜLTEKA (MÜLTEGIYEL EBHAR) MUHAMMET HAKLA 1315 ARAPÇA 524 MÜNŞEAT ASIM EFENDİ 1286 OSMANLICA 525 Münyetü'l-Müsalli (Haleb-i Sağir) İbrahim b. Muhammed el-halebi 1127 Arapça 526 Müşahiri Estabı Künih Hilmizade İbrahim Rıfat Efendi Darül Hilafe-1323 Osmanlıca 527 NAHİS CÜMLESİ İSTANBUL-1321 OSMANLICA EKSİK 528 NAHİV CÜMLESİ AHMET HUKIA ARİF EF MAT. OSMANLICA-ARAPÇA 529 Naktü'l-Hal İsmail Hakkı Bursevi 1231 Osmanlıca 530 Nazmuz Seyri Zühdi Mahmut Kemal Osmanlıca 531 Nazmü'l-Leâl fi ilmi-hâl (Divan-ı Rızâi) Rızâi 1098 Osmanlıca 532 Necafül Mukallifeni Abdullah Şevket Bin Mahmud Osmanlıca

18 533 Necatil Kebir Tercümesi Şifaül Müminin Ahmet Ziyauddin Bin Mustafa 1310 Arapça 534 Necatü'l-Garîk (el-cem ve'ttefrik) Azîz Mahmûd Hüdâ'î b. Fazl-Allâh Seferihisârî Osmanlıca 535 Nefahatül Üns Fi Menakibil Evliya (Tercüme) Abdurrahman Camii 1289 Osmanlıca 536 Nefayicül Efkar Şerhi İzharül Esrar Eşşeyl Mustafa Bin Hamza 1309 Arapça 537 Nefhatül Edep İzzet Efendi İstanbul Neticetü'l-Fetava es Seyyid Ahmet (sonu eksik) Osmanlıca 539 NEZATÜ AZİZİYE (MÜNŞEATİ AZİZİYE) FARSÇA 540 Nihayetül Muhtaç İla Şehril Mümhac Abrurrahman El Ar Cemaziyel Evvel Nihayetü'l-Behçet İbrahim eş-şebisteri 1130 Arapça 542 NİMETİ İSLAM MEHMET ZİHNİ İST OSMANLICA 543 Nimeti İslam Muhammed Zihni İstanbul Nimet-i İslam (Kitabül Hac) Muhammed Zihni İstanbul 1329/ Osmanlıca Matbu 545 Nizamat-ı Zabdiyye yahut Vezaif-i Zabıta Manyaslı zade Refik Osmanlıca (Matbu) 546 Not: Eksik 1004 Arapça 547 NUD HUDE LİMAN İHTEDA MUHAMMET BEKARA 1286 OSMANLICA 548 Nuru Vehhac Şeyh Musa Amani Osmanlıca 549 Nurul Beyan Şeyh Muhsin 1240 H Osmanlıca Nüzhetül Ervah İstanbul Osmanlı Rus Seferi Ali Fuat Osmanlıca Osmanlı Tarihi Ahmet Rasim Şems Mat Osmanlıca Osmanlı Tarihi Ahmet Rasim Ebüzziya Mat 1330 Osmanlıca Osmanlı Tarihi Ahmet Rasim 1328 Osmanlıca OSMANLI-RUS SEFERİ ( ) ALİ FUAT İSTANBUL Pendi Attar Bursalı İbrahim Hakkı Seba ve Semaniyn ve Mieteyn ve Elf Osmanlıca 557 PENDİ ATTAR ŞİRKETİ İRANİYYE MATBAASİ FARSÇA 558 Pendname Zarifi Osmanlıca 559 Peygamberimin Hayatı Ömer Rıza Seblül Reşat Kütüp Osmanlıca 560 Peygamberimizin Muharebeleri Arapça 561 RAMUZEEL HAKARRE ABBDURRAHMAN ŞEMRİ 562 Ravda El Ahbab Osmanlıca Ravzatül Ahbab Tercümesi

19 564 Ravzatül Embiya Osmanlıca 565 RAVZATÜN NAZİRİYN VE HULASATÜL MENAKIBU SALİHİYN ŞEYH AHMET İBNİ MUHAMMEDİL VİTRİ MISIR-1306 ARAPÇA 566 Reddül Hilaf ve Faslı İhtilaf İsmail Ferit İstanbul-1333 Osmanlıca 567 Rehberi Gülistan Tayyar REZAHATÜL AYNÜL HAYAT MEVLANA 1291 OSMANLICA 569 Risale Eskişehirli Mehmet Emin Efendi İstanbul-1306 Osmanlıca 570 Risalei Akaidi İslamiye Osmanlıca 571 Risalei Bahaiyye 572 Risale-i Bahariyye İstanbul-1328 Osmanlıca 573 RİSALEİ CEVAİB VE EL MENAABBA İST OSMANLICA 574 RİSALEİ FEDAİLİL ZİKRULLAH HACI ABDULLAH BİN MUSTAFA 1284 OSMANLICA 575 Risalei Mergube ve İsalei Matlube Fittasavvuf Muhammet Sadık 1194 H Osmanlıca Elyazması 576 Risale-i Revnak-i'l Bostan 1263 Osmanlıca 577 RİSALEİ TEHVİDİ MUHAMMED ESAD 1337 OSMANLICA 578 Risalei Tevsiyye Şeyh Ahmet Zeynel Abidini 1271 H Osmanlıca Elyazması 579 RİSALE-İ TOKADİ MEHMET EFENDİ OSMANLICA 580 Risale-i Vazife-i Müminin Selanik Askeri Rutiyesi Arapça Muallimi Süleyman Selanik-1303 Efendi Osmanlıca 581 Risalei-Fürüşte oğlu Abdülmecid Abdülmecid b. Fürüşte Osmanlıca 582 Risaletü Hakikati'l-Akika Eşref zade Hafız Muhammed Hulusi 1301 Osmanlıca 583 RİSALETÜL TARİKAT MUHAMMEDİYE AZİZ MAHMUT HÜDAYİ OSMANLICA EKSİK 584 Risaletün fi Ehl-i Bedr Ahmet eş Şevki Arapça 585 Risaletün fi Ehl-i Bedr (Kaside-i Buride) devamı Ahmet eş Şevki 1194 Arapça 586 Rivatül Muvaggınıin Eyyüp Sabri İstanbul 1298 Osmanlıca 587 RUBAİYYATİL ÖMER HAYYAM ÖMER HAYYAM İSYANBUL-1342 OSMANLICA 588 Ruhu İslam Ali Emiri Mahmut Bey Mat Osmanlıca 589 RUHUL BEYAN TEFSİRİ İSMAİL HAKKI BURSEVİ MATBA-İ NEFİSE-1306 ARAPÇA 1,2,3,4 590 Rumuzud Tevhid Harputlu Hacı Yusuf Şükrü Efendi Osmanlıca 591 Saatname HİBETULLAH BİN İBRAHİM Osmanlıca 592 Sabah Namazından Sonra Okuna Nurettin el-cerrahi el-halveti Arapça 593 Sadrazam Osman Paşanın Muhalcemesi Osman Paşa Dersaadet Mat 1326 R Osmanlıca

20 594 Sahait El Ahbar Derviş Ahmet Osmanlıca 595 Sahihi Buhari İmam Buhari Arapça Sahihi Buhari İmam Buhari Arapça Sahihi Buhari İmamı Buhari 1315 Arapça Sahihi Buhari İmamı Gazali Arapça SAHİHİ BUHARİ MUHTASARI-TERCİDİ SARİH TERCÜMESİ BUHARİ İSTANBUL-1928 OSMANLICA SAHİHİ BUHARİ MUHTASARI-TERCİDİ SARİH TERCÜMESİ İ. BUHARİ İST.1928 OSMANLICA Sahihi Buhari Şerhi Bedrettin Mahmut Bin Ahmedül Ayni 1257 Arapça 602 Sahihi Müslim Buhari Pakistan 603 Said Paşa Hatırası Sabah Mat Osmanlıca Sait Paşanın Hatıraları Sabah Mat Osmanlıca Sait Paşanın Hatıraları 1328 Osmanlıca SALAVAT ESENA MUHAMMED SAİT BEY 1317 (H) OSMANLICA 607 Sarfi Terisi Osmanlıca 608 Sebi Nur Rezad Osmanlıca Sebilür Rezad 27'den-42'ye 9-2 Cilt 610 Sebilür Rezad M 16. Cilt 611 Sebiül Fesad Osmanlıca 612 SEMARATİLİ RUAF ABDULLAH EFENDİ İST OSMANLICA 613 Serheş Şifa Ali Er Kari 1307 Arapça 614 SEYFÜL YAZAN PADİŞAHININ HİKAYESİ AHMET NAZİF OSMANLICA 615 Sıratı Müstakim Osmanlıca SIRRA FURKAN DİYARBAKIR VALİSİ SIRRI İSTANBUL-1312 OSMANLICA Sırrı Furkan Abdülhamit Hama 618 Sırrı Kuran Fatiha Tefsiri Hizri Ankara Sırrı Kuran Fatiha Tefsiri Osmanlıca 620 SİLSİLEİ SAFA MUHAMMED MUSTAFA MAHMUT EFENDİ 1279 OSMANLICA 621 Siyeri Nebi Mehmet Ziya İstanbul Siyeri Nebi Muhammet Ziya 1926 Osmanlıca 623 Suidüddin Numan Mahir 1253 H Arapça 624 Sultan Abdülhamit Nasıl Hal Edildi Ahmet Kamil Mat. 625 ŞAHİDE OSMANLICA

21 626 Şair Edip Muharir Ahmet Rasim İstanbul 1342 Osmanlıca 627 Şark Mesailesi Osmanlıca 628 Şebahidün Mübüvve Abdurrahman El Cami Matbai Amire R.Evvel 1293 H Osmanlıca 629 ŞECEREİ ŞERİFE MAHMUD NURETTİN İST OSMANLICA 630 ŞECEREİ ŞERİFE MAHMUD NURETTİN(İSMAİL HAKKI) Şehadet Namei Veysi Osmanlıca 632 ŞEHRATI SELAMET AHMET SAMİ İST OSMANLICA 633 ŞEMAİLİ ŞERİF TERCÜMESİ HOCA MEHMET RAİF EFENDİ İSTANBUL-1311 OSMANLICA 634 Şemsettin Sivasi Şemsi Sivasi Osmanlıca 635 Şemsül Hakika Hoca İshak Efendi Matbai Amire Osmanlıca 636 ŞERH TELHİS MUSTAFA İMAMEDDİN 1320 ARAPÇA 637 ŞERHEL TAKDİR ZEKERİYA EL ENSARİ ARAPÇA 638 ŞERHİ 54 FARZ AHMET NAZİF AMİRE MAT ŞERHİ ALAKA İBNİ HACİP EN NAHŞİ 1305 OSMANLICA 640 ŞERHİ DERİKKA HAFIZ MUHAMMED ESAD 1316 OSMANLICA 641 Şerhi Esmaül Hüsna Muhammed İbrahim İstanbul-1326 Osmanlıca Şerhi İtikat Abrurrahman El Aman İbni Yakup El Ahi Çelebi 1286 H Osmanlıca 643 Şerhi Kasidei Bürdiye Selanik Mahkemei İsnaf Baş Katibi Selanik Mahkemei İsnaf Baş Katibi Osman Tevfik Dersaadet-1300 Osmanlıca 644 ŞERHİ NİYAZİ İSMAİL NİYAZİ 1255 OSMANLICA 645 Şerhi Pendi Attar El Şeyh İsmail Hakkı Seba ve Semaniyn ve Mieteyn ve Elf 646 ŞERHİ ŞERİAL İSLAM SEYYİD ALİZADE İSTANBUL-1310 ARAPÇA 647 Şerhi Tercimei Delaili Abdulkadir Geylani İstanbul 1306 Osmanlıca 648 Şerhi Tuhfetül Manzametit Deriyye Muhammed Esat Osmanlıca ŞERHİL KASİDE-İ BÜRDE ŞEYHZADE 650 Şerhil Muhammediye Şerhil Muhammediye Şerhu Kasideti Bedi'l-Emali Ali İbnüssultan Muhammed el-kari Matbai Amire Arapça 653 Şerhü Emali Akaid Siraciddün Ali Osmanlıca 654 Şerhü İsa Goci Şemsettin Muhammed b. Hamza el Fenari 1144 Arapça 655 Şerhü Kasideti'l-Bürde Ebu Said el-hadimi 1104 Osmanlıca 656 Şerhül Usulü Aşara 1256 Osmanlıca 657 Şerhü'l-Hüsam Husâm Kâti Esîrüddîn el-ebherî'nin 1144 Arapça

22 658 Şerhü'l-Kebâir(Rumûzü'l-künûz) İsmail Hakkı Bursevi Osmanlıca 659 Şevki Ferani Şerhi Ahmet İbni Abdullah Arapça 660 Şifai Kulub Mustafa İyaz Efendi Arapça 661 Şifai Şerif şerhi Ş i Şerif Peyaninin Özellileri Arapça 662 Şifayi Kulübü Seyyidi Osmanlıca 663 TABİR NAME-İ MUHYİDDİN ARABİ MUHYİDDİN ARABİ OSMANLICA 664 TAGRİDAT MEHMET NAİL 1258 OSMANLICA 665 TAKRİR-İ MURAT MUSTAFA EFENDİ EL VEDİNİ HACI MUHARREM EFENDİ MAT. BOSNA HERSEK-1310 ARAPÇA 666 Talim-i Farisi Osmanlıca 667 TALİMİ KIRAAT MUALLİM NACİ İSTANBUL &2 668 TALİMİ KIRAAT MUALLİM NACİ İSTANBUL-1316 OSMANLICA 669 Tarifname-i Harita-i Emsile es-seyyid Reeb Ruyi 1281 Osmanlıca 670 Tarihi Cevdet Ahmet Cevdet Şemsi Arş Osmanlıca Tarihi Cevdet Ahmet Cevdet Osmanlıca Tarihi Cevdet Cevalet Paşa Matbai Amire 1288 Osmanlıca Tarihi Cevdet Cevalet Paşa Tasfiri Efkar Mat Osmanlıca Tarihi Cevdet Cevdet Paşa Osmanlıca Tarihi Cevdet Cevdet Paşa Osmanlıca 676 TARİHİ EDEBİYATI ARABİYE MÜDERRİSZADE MEHMET FEHMİ İSTANBUL-1332 (1917 (M)) OSMANLICA Tarihi Endülüsi Tercümanı Ahval Matbı-1276(H) Tarihi Endülüsi Tercümanı Ahval Matbı-1276(H) TARİHİ FETÜL ŞAM İMAM MUHAMMED VAKHİ İSTANBUL-1302 OSMANLICA 680 TARİHİ İSLAMİ SEYYİD EMİR ALİ İSTANBUL-1329 OSMANLICA Tarihi İsmail Asım Efendi Tarihi Çelebi Zade Çelebi Zade 1202 H 682 TARİHİ RAŞİT Tarihi Şamzade Yok Ceride Mat Osmanlıca TARİHİ UMUMİ ALİ TEVFİK İSTANBUL-1304 OSMANLICA Tarikat Hüccetüs Sema İsmail Ankaralı Osmanlıca 686 Tarikat İcazetnamesi (Nakşibendi) icazeti veren: Osman b. Ahmet el- Cermeni 687 Tarikat Name-i Sultan Eşref zade Rumi Eşref zade es-seyyid İsmail 1267 H Osmanlıca 688 TARİKAT-I MUHAMMED,YE TERCÜMESİ OSMANLICA 689 Tarikatı Muhammediye

23 690 TARİKATNAME AZİZ MAHMUT HÜDAYİ OSMANLICA 691 TARİKATÜL MUKARRETAİN ABDURRAHMAN EN NASIR 1272 OSMANLICA 692 Tarikıs Süluk Tavali-i Düvel ve Milel Hüseyin er-raşit Osmanlıca 694 Tecvid-i Mutavvel-Kavaid-i Kur'an 1052 H Matbu 695 Tefsir Bedir 1289 Arapça 2 El yazması 696 TEFSİR TERCÜMESİ EBULLEYS SEMERKANDİ OSMANLICA 697 Tefsir-i Amentü Kadızade (Not: Sonu eksik)osmanlıca 698 Tefsiri Cemal Mısır Osmanlıca Tefsiri Cemali Eş Şeyh Muhammed Hüseyin Bin- Eş Şeyh İsmail Mısır-1294 Dehlevi Osmanlıca Tefsiri Nur'ul Beyan Osmanlıca Tefsiri Surei Vakıa Hacı Ahmet Hülüsi ve Hacı Mustafa Derviş Dersaadet 1307 Osmanlıca 702 Tefsiri Tıbyan ve Tefasiri Merakib İstanbul Tefsiri Yasin Yusuf Ziya Kırımi 1325 Şirketi Sahafiyye-i Osmaniye Mat Arapça 704 TEFSİRİL KUR'ANİL AZİM KAHİRE-1955 ARAPÇA 705 TEFSİRÜ SURETİL-VAKIA MUHAMMED BİN OSMAN EL HİLMİ MATBAİ AMİRE-1288 ARAPÇA 706 Tefsirül Kuran Mehmet Vehbi Osmanlıca Temhirül Efkarül Nur Hüseyin Vaafi Bin Ahmet Matbai Amire 1306 Osmanlıca El yazması 708 Tenzilül Hatır Kale-i Sultanlı Ziyaddin İstanbul-1312 Osmanlıca 709 Terbüyatül Ezhar (Bülbülname) Meyrem Ana Hutbelerine Reddiyye (1331) 710 Tercüme-i Ahmediye 1301 Osmanlıca 711 Tercümei Bendi Attar Osmanlıca Elyazması 712 Tercüme-i Fusus 1370 Osmanlıca TERCÜMEİ HALLİ ENA OSMANLICA 714 Tercümei İbni Zeydun Minel Edep Seyyid Mustafa Sami 1287 H Osmanlıca 715 TERCÜMEİ KİMYAYI SAADET İ. GAZALİ 1290(H) OSMANLICA 716 TERCÜME-İ KUDURİ EMİN FEHMİ PAŞA ŞİRKETİ SAHAFİYE-İ OSMANİYE MATBAASI OSMANLICA 717 Tercüme-i Mısri Efendi İsmail Hakkı Bursevi 1186 Osmanlıca 718 Tercüme-i Müfredat-ı İbni'l- Baytar Ziyaüddin Abdullah b. Ahmet'in Eserinin Tercümesi Osmanlıca 719 Tercüme-i Risale-i Halidiyye şeyh muhammed halid ziyaeddin Osmanlıca 720 Tercüme-i Şerhi Aruzi Endelüsi Mustafa İsamüddin 1256 Osmanlıca 721 TERCÜMEİ TABERİ 3

24 722 TERCÜMEİ TABERİ KEBİR İST OSMANLICA TERCÜMEİ TARİKATI MUAHMMEDİYE OSMANLICA 724 TERCÜME-İ TELEMAK FENELON OSMANLICA 725 TERCÜME-İ TIBYAN MUHAMMED EFENDİ ET-TEFSİRİ OSMANLICA 1&2 726 TERCÜMENİ HİKAYEİ NEFTİ PEYKER EKSİK İSTANBUL OSMANLICA 1,2,3,4,5,6,7 727 TEVESSÜLAT EL FARZİYYE EDİRNE MÜFTÜSÜ FEVZİ EFENDİ 1303 OSMANLICA 728 Tevsiri Yasin Hamami Arapça 729 Tezhilül Uruz Vel Gafafi Vel Hediyi Osmanlıca 730 TIBYAN VE MEVAKIB TEFSİRİ MUHAMMED MEHAT 1323 OSMANLICA-ARAPÇA3 731 TİBYAN TEFSİRİ TUHFE ŞERHİ HAYATİ İST OSMANLICA 733 Tuhfetül Ahbab Osmanlıca Elyazması 734 Tuhfetül Müminin Abdullah İbni Abdullah 1285(H) Osmanlıca 735 Tuhfetüs Sami Li Tahsilil Mübted Sami Oda Hariciye M.Sami 1299 Osmanlıca-Arapça 736 Tuhfrtül Ferlasife Osmanlıca 737 Türk Edebiyatı Tarihi İsmail Habib İstanbul-1340 Osmanlıca Türk Sanatı Celal Esat (Meclifi) Akşam Mat-1928 Osmanlıca 739 Türk Tarihi Rıza Hür Matbai Amire Türk Tarihi Rıza Hür Matbai Amire 1344 Osmanlıca Türk Tarihi Rıza Hür Matbai Amire 1344 Osmanlıca 742 TÜRKÇE KASİDEİ BURDİYE ŞEYH ŞERAFEDDİN ABDULLAH BİN MUHAMMED İST Türkçe Kuranı Kerim 744 Türkçe Kuranı Kerim Komisyon Halis Haç Zihni Aydoğdu Tevfik Faiz Mehmet Efendiler Kütüphanesi 745 TÜRKÇE SARF VE NAHV OSMANLICA 746 TÜRKİ ARABİ FARİSİ Türkiye Tarihi Ahmet Refik Babıali Caddesi Ulumu Riyaziye Hacı İbrahim 1248 Osmanlıca 749 ULUMÜL ARABİYYE ŞEYH MUHAMMED CEMALETTİN 1337 OSMANLICA 750 Umdetül Gari Fi Şerhi Şahül Buhari Ebi Muhammed Mahmud Bin Ahmedül Aynül Refi Arapça Umdetül Gari Fi Şerhi Şahül Buhari Ebi Muhammed Mahmud Bin Ahmedül Aynül Refi Arapça Umdetül Gari Fi Şerhi Şahül Buhari Ebi Muhammed Mahmud Bin Ahmedül Aynül Refi Arapça 753 Umdetül Gari Fi Şerhi Şahül Buhari Ebi Muhammed Mahmud Bin Ahmedül Aynül Refi Arapça

25 754 Umdetül Gari Fi Şerhi Şahül Buhari Ebi Muhammed Mahmud Bin Ahmedül Aynül Refi Arapça 755 Umdetül Gari Fi Şerhi Şahül Buhari Ebi Muhammed Mahmud Bin Ahmedül Aynül Refi Arapça 756 Umdetül Garifi Şerhi Sahihil Buhari Bedrettin Ebi Muhammet Mahmut Bin Ahmedil Ayni Arapça 757 Umdetül Garifi Şerhi Sahihil Buhari Bedrettin Ebi Muhammet Mahmut Bin Ahmedil Ayni Arapça 8 Cilt 758 UMDETÜS SALİHİN HZ. ABDÜLKADİR GEYLANİ 1304 OSMANLICA Vaiz Kitabı Halil Sıtkı 1331 Osmanlıca 760 Vaka-i Kerbela Nureddin, Mersiye Ve Vaka-İ Kerbela Osmanlıca 761 Varidatü'l-Fütuh (Sefine-i Nuh) İbrahim el-hakki 1227 Osmanlıca 762 Vasiyetname Şemsettin Mehmet Nuri Matbai Amire 763 Velayetname Osmanlıca 764 VESİLETÜL FELAH SÜLEYMAN SIRRI İSTANBUL Yaeli Mazi İsmail Hakkı Osmanlıca 766 YENİ ÇEŞİTLERİ 767 Yunus Emre Divanı Yunus Emre 1327 Osmanlıca 768 Yusuf ve Zeliha Hafız Hüseyin Efendi Sevki Mat H Osmanlıca 769 Zafername Ramazan Yahya Efendi Mat Osmanlıca 770 ZİYAFİ EVLİYA AHMET HİLMİ 1325 OSMANLICA 771 Zübde Gülistan istanbul 1299 Osmanlıca 772 Zübdetül Asar Tefsiri Rena Efendi Mat H 773 ZÜBDETÜL HAKAYIK TERCÜMESİ OSMANLICA 774 Zübtedül Buhari Tercümesi Ömer Ziyauddin Dağıstani Osmanlıca 775 BASTAN SONA EKSIK ARASI 776 ÇEŞİTLİ.. OSMANLICA 777 Molla Cami'i İstanbul-1270(H) Arapça 778

BURSALI MEHMET TAHİR İN AHLAK KİTAPLARIMIZ ADLI ESERİ

BURSALI MEHMET TAHİR İN AHLAK KİTAPLARIMIZ ADLI ESERİ bilimname XVIII, 2010/1, 251-264 BURSALI MEHMET TAHİR İN AHLAK KİTAPLARIMIZ ADLI ESERİ Mehmet Kasım ÖZGEN Dr., Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi mehmetkozgen@hotmail.com Kitabiyat bilgisiyle meşhur Bursalı

Detaylı

BİBLİYOGRAFİK KAYNAKLAR

BİBLİYOGRAFİK KAYNAKLAR BİBLİYOGRAFİK KAYNAKLAR Prof. Dr. İsmail Hakkı AKSOYAK Abdulkadiroğlu, Abdulkerim-F. Hakan Özkan (1994). Yozgat Meşhurları. Yozgat Belediyesi. Yozgat. Abdulkadiroğlu, Abdülkerim (1988). Güldeste-i Riyâz-ı

Detaylı

Site Mah./Elazığ Cad./No:56 ALACAKAYA 0424 481 64 98. yunusdoner@gmail.com. Yunus DÖNER Dernek Üyesi

Site Mah./Elazığ Cad./No:56 ALACAKAYA 0424 481 64 98. yunusdoner@gmail.com. Yunus DÖNER Dernek Üyesi DOĞRUDAN TEMİN İLANI ALACAKAYA KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ Elazığ ili SODES Benim de Geleceğim Var! Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına ilişkin SODES 2010 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

19. Yüzyıl İstanbulu nun İlim Merkezlerinden Murad Molla Tekkesi ve Kütüphanesi

19. Yüzyıl İstanbulu nun İlim Merkezlerinden Murad Molla Tekkesi ve Kütüphanesi 19. Yüzyıl İstanbulu nun İlim Merkezlerinden Murad Molla Tekkesi ve Kütüphanesi Hatice Özdil Bitlis Eren Üniversitesi 1. Murad Molla Tekkesi ve Kütüphanesi nin Bânisi Murad Molla Tekkesi ve Kütüphanesi

Detaylı

MİLLÎ MÜCADELEDE MAARİF ORDUSU ZEKİ SARIHAN

MİLLÎ MÜCADELEDE MAARİF ORDUSU ZEKİ SARIHAN MİLLÎ MÜCADELEDE MAARİF ORDUSU ZEKİ SARIHAN Tarihçi Kitabevi Yayınları: 43 Tarihçi Kitabevi Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Necip Azakoğlu Editör : Necip Azakoğlu Sayfa ve tasarım : Tarkan Togo Ön Kapak

Detaylı

Tanzimat tan Cumhuriyet e Osmanlı Gazete ve Dergilerinde Yer Alan Tefsir İlanları

Tanzimat tan Cumhuriyet e Osmanlı Gazete ve Dergilerinde Yer Alan Tefsir İlanları Tanzimat tan Cumhuriyet e Osmanlı Gazete ve Dergilerinde Yer Alan Tefsir İlanları Recep ARPA * Öz: Osmanlı da 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın ilk çeyreğine tekabül eden zaman aralığı, olumlu veya olumsuz hayatın

Detaylı

Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Yayınları: 23

Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Yayınları: 23 Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Yayınları: 23 ISBN 978-605-60594-3-8 1. baskı İstanbul, Ocak 2012 Genel Yönetmen HASAN EKMEN Yayın Yönetmeni RAMAZAN KIZILKAYA Proje

Detaylı

ARTUKOĞULLARINDAN CUMHURİYET E KADAR HARPUTLU MÜELLİFLER Yrd. Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT 1

ARTUKOĞULLARINDAN CUMHURİYET E KADAR HARPUTLU MÜELLİFLER Yrd. Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT 1 Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ 23-25 Mayıs 2013 667 ARTUKOĞULLARINDAN CUMHURİYET E KADAR HARPUTLU MÜELLİFLER Yrd. Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT

Detaylı

NAKŞBEND YOLUNUN ESASLARI

NAKŞBEND YOLUNUN ESASLARI G A Z Z Î Z Â D E A B D U L L A T I F NAKŞBEND YOLUNUN ESASLARI MERGUBÜ's-SÂLİKÎN Hazırlayan ŞABAN KAR J itasâvvuf insan yayınlan içindekiler ÖNSÖZ 7 KISALTMALAR 11 GİRİŞ GAZZÎZÂDE ABDÜLLATÎF'İN YAŞADIĞI

Detaylı

MABED VE KİTAP: ULUCAMİ KÜTÜPHANESİ

MABED VE KİTAP: ULUCAMİ KÜTÜPHANESİ 285 MABED VE KİTAP: ULUCAMİ KÜTÜPHANESİ YEDİYILDIZ, M. Asım TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Bursa Ulucami Yıldırım Bayezid in yaptırdığı bir külliyedir. Camide başlangıçta olmamakla birlikte sonradan oluşturulmuş

Detaylı

İLK MATBÛ TÜRKÇE (OSMANLICA) TEFSİR: TİBYÂN TEFSİRİ. İlk Matbû Türkçe (Osmanlıca ) Tefsir: Tibyân Tefsiri

İLK MATBÛ TÜRKÇE (OSMANLICA) TEFSİR: TİBYÂN TEFSİRİ. İlk Matbû Türkçe (Osmanlıca ) Tefsir: Tibyân Tefsiri RECEP ARPA İLK MATBÛ TÜRKÇE (OSMANLICA) TEFSİR: TİBYÂN TEFSİRİ 241 İLK MATBÛ TÜRKÇE (OSMANLICA) TEFSİR: TİBYÂN TEFSİRİ İlk Matbû Türkçe (Osmanlıca ) Tefsir: Tibyân Tefsiri RECEP ARPA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KONYA KOYUNOĞLU KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK İLE İLGİLİ YAZMA ESERLER

KONYA KOYUNOĞLU KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK İLE İLGİLİ YAZMA ESERLER KONYA KOYUNOĞLU KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK İLE İLGİLİ YAZMA ESERLER Doğan KAPLAN * Özet Konya, anıtsal tarihi binaları kadar yazma eser barındırması yönüyle de ülkemizin en önemli kentlerinden

Detaylı

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 251

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 251 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 251 Avrupa İle Asya Arasında Önemli Bir Geçiş Noktası Gelibolu da Tarîkatlar ve Tekkeler Orders And Dervish Lodges In Gallipoli In The Cross Road Of Europe And Asia Selami

Detaylı

KASTAMONULU HATTATLAR

KASTAMONULU HATTATLAR KASTAMONULU HATTATLAR Mustafa ASLAN * ÖZET Hat sanatı İslâm kültürünün önemli unsurlarındandır. Bu sebeple Osmanlı Türkleri de ona büyük önem vermişler, kıymetli hattatlar yetiştirmişlerdir. Bugün yerli

Detaylı

Fatîn DAVUD HÂTİMETÜ L- EŞ ÂR (FATÎN TEZKİRESİ) Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Ömer ÇİFÇİ

Fatîn DAVUD HÂTİMETÜ L- EŞ ÂR (FATÎN TEZKİRESİ) Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Ömer ÇİFÇİ Fatîn DAVUD HÂTİMETÜ L- EŞ ÂR (FATÎN TEZKİRESİ) Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Ömer ÇİFÇİ T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3218 KÜLTÜR ESERLERİ 469 ISBN 978-975-17-3438-9

Detaylı

Yazma Kitaplar. Kaynak: http://www.yazmalar.org/elyazmaciligimiz.php#okutuphaneleri (17 Şubat 2005)

Yazma Kitaplar. Kaynak: http://www.yazmalar.org/elyazmaciligimiz.php#okutuphaneleri (17 Şubat 2005) Yazma Kitaplar Kaynak: http://www.yazmalar.org/elyazmaciligimiz.php#okutuphaneleri (17 Şubat 2005) İÇİNDEKİLER HAZIRLAYANLARIN SUNUŞU I. BÖLÜM İSLAMİ YAZMALARIN TARİHÇESİ YAZMALARIN DOĞUŞU VE GELİŞMESİ

Detaylı

KUBBEALTI AKADEMİ MECMUASI İNDEKSİ (Yazarların soyadlarına göre düzenlenmiştir.)

KUBBEALTI AKADEMİ MECMUASI İNDEKSİ (Yazarların soyadlarına göre düzenlenmiştir.) KUBBEALTI AKADEMİ MECMUASI İNDEKSİ (Yazarların soyadlarına göre düzenlenmiştir.) ABAZİ, Ahmet Pirlepe deki Çarşı Câmii, Ekim 2001, Y. 30, S. 4, s. 89-93. ABDURRAHİMOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Erişah Osmanlı Devleti

Detaylı

TÜRKİYE SEYAHATNAMELER KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Nisan 1981 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3 TÜRK YAZARLARININ SEYAHATNAMELERİ (LATİN HARFLİ KİTAPLAR. 1929 DAN İTİBAREN)... 4 ARAP HARFLİ TÜRKÇE BASMA

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI

TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI İstanbul Üniversitesi Yayın No.: 4737 CiltXXXVI ISSN 1015-2091 İSTANBUL ÜNiVERSiTESi Edebiyat Fakültesi TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI Dergisi 2007 Kurucu: A. Caferoğlu TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI DERGİSİ HAKEMLİ BİR

Detaylı

Doç. Dr. Şener DEMİREL

Doç. Dr. Şener DEMİREL Doç. Dr. Şener DEMİREL MEVLÂNÂ'NIN MESNEVÎ'SİNİN TÜRKÇE ŞERHLERİ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR ÇALIŞMASI* Bu yazıda Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî'nin dünyaca ünlü eseri Mesnevî'nin Türkçe şerhleri üzerine bir literatür

Detaylı

Şerh-i Mesnevî Tahir-ül Mevlevî

Şerh-i Mesnevî Tahir-ül Mevlevî Bismillahirrahmanirrahim Şerh-i Mesnevî Tahir-ül Mevlevî TEBRİK VE TEŞEKKÜR Prof. Dr. Ali Nihat TARLAN Konyalı münevver bir genç, merhum Tahir Olgun un Mesnevî tercüme ve şerhini tab a başladıklarını bana

Detaylı

Sheikh Ghālib. Fahir İZ ** Çev. Dr. Süleyman TÜLÜCÜ ***

Sheikh Ghālib. Fahir İZ ** Çev. Dr. Süleyman TÜLÜCÜ *** Sheikh Ghālib Fahir İZ ** Çev. Dr. Süleyman TÜLÜCÜ *** * Bu yazı, Fahir İz tarafından EI² (İng.) ya yazılan Ghālib Dede maddesinin (II, 999-1000) çevirisidir. Yazının sonuna, özellikle Türk okuyucusuna

Detaylı

BALKANLAR DA TÜRK TASAVVUF EDEBİYATI NA GENEL BAKIŞ ÖZET. Mustafa KARA* Bosna lı âlim Muhammed Tayyib OKİÇ i vefatının 25. yılında rahmetle anarak...

BALKANLAR DA TÜRK TASAVVUF EDEBİYATI NA GENEL BAKIŞ ÖZET. Mustafa KARA* Bosna lı âlim Muhammed Tayyib OKİÇ i vefatının 25. yılında rahmetle anarak... T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ Cilt: 10, Sayı: 2, 2001 ss. 1-26 BALKANLAR DA TÜRK TASAVVUF EDEBİYATI NA GENEL BAKIŞ Mustafa KARA* Bosna lı âlim Muhammed Tayyib OKİÇ i vefatının 25. yılında

Detaylı

TARİH İ ÖSMÂNÎ ENCÜMENİ MiCiVîUAS

TARİH İ ÖSMÂNÎ ENCÜMENİ MiCiVîUAS TARİH İ ÖSMÂNÎ ENCÜMENİ MiCiVîUAS Sayı: 1-101 Önsöz ve Fihrist: D oç.dr. A bdülkadir Özcan Enderun Kitabevi İstanbul 1988 Boğaziçi University Library Enderun Yayınlan: 24 oes-c D R 1 0 *T 315 1 3 8 3 jjj

Detaylı

Doğumunun 800. Yılında Mevlânâ ve Mevlevîlik

Doğumunun 800. Yılında Mevlânâ ve Mevlevîlik T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 15, Sayı: 1, 2006 s. 1-22 Doğumunun 800. Yılında Mevlânâ ve Mevlevîlik Mustafa KARA Prof. Dr., U. Ü. İlahiyat Fakültesi Özet İslam Kültür ve medeniyetinin

Detaylı

AYINTÂBÎ NİN TERCÜME İ TİBYÂN TEFSİRİNİN MUHTEVA VE METOD BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

AYINTÂBÎ NİN TERCÜME İ TİBYÂN TEFSİRİNİN MUHTEVA VE METOD BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AYINTÂBÎ NİN TERCÜME İ TİBYÂN TEFSİRİNİN MUHTEVA VE METOD BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Orhan İYİBİLGİN Öz Tercüme-i Tibyân Tefsiri, Padişah IV. Mehmed in isteği üzerine Tefsîrî Mehmed Efendi lakabıyla

Detaylı

AHMED CEVDET PAŞA MECELLE. İstanbul 2007

AHMED CEVDET PAŞA MECELLE. İstanbul 2007 AHMED CEVDET PAŞA ve MECELLE Ahmed Şimşirgil Ekrem Buğra Ekinci İstanbul 2007 Takdim Osmanlı hukukçusu denince Batılıların hemen aklına gelen iki kişiden biri Şeyhülislâm Ebussuud Efendi ise, diğeri de

Detaylı

T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3363

T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3363 Yard. Doç. Dr. Mustafa Erdoğan 2011 T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3363 KÜLTÜR ESERLERİ 503 Eser Adı: Bursalı Rahmî Dîvânı Şair: Bursalı Rahmî Hazırlayan: Mustafa

Detaylı

AN ESSAY OF BIBLIOGRAPHY ABOUT NEF Î

AN ESSAY OF BIBLIOGRAPHY ABOUT NEF Î - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.1977-1993, ANKARA-TURKEY NEF Î HAKKINDA BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ Halil Sercan KOŞİK * ÖZET On yedinci yüzyılın

Detaylı

Hulasatan yeni yazılara iktibas eden (çeviren) Emekli Başkomiser Mustafa Şevket EROL

Hulasatan yeni yazılara iktibas eden (çeviren) Emekli Başkomiser Mustafa Şevket EROL MÜELLİFİ Kasımpaşa da Yahya Kethüda Dergâhi Postineşini Nakşiye-i Halvetiye-i Uşakıyye Ve Kadiriyeden Mağnisalı Kadızade Şeyh (Merhum) Abdurrahman Sami kaddesellâhü sırrahu l âlî Hulasatan yeni yazılara

Detaylı