İSLÂM VE OSMANLI TARİHİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSLÂM VE OSMANLI TARİHİ"

Transkript

1 Emevîler: 1. Endülüs Emevî Devletleri nerede kurulmuştur? Cevap: İspanya 7. Abbâsi devletini kim yıktı? Cevap: Moğollar Gazneliler: 2. Endülüs İslam devletleri ne zaman kuruldu ve ne zaman yıkıldı? Cevap: Endülüs Emevî Devleti (Mîladî 756 yılında kuruldu ve 1031 yılında yıkıldı) Endülüs Ben-î Ahmer Devleti (Mîladî 1233 yılında kuruldu ve 1492 yılında yıkıldı) 3. Yaptığı savaşlarda Mısır, Filistin, Suriye, Hicaz ve Yemen in hâkimi oldu. İngiliz komutan Richard ın başında bulunduğu Haçlı Ordusunu dize getirdi. Kudüs ü bir İslam beldesi haline getiren ve Eyyûbî Devletinin kurucusu bu kumandan Cevap : Selahaddin Eyyûbî 4. Allah (c.c.) ın adını denizlerin ötesine yaymak gayesi ona İspanya nın fethini nasîb etmiştir. Emevî halifesi Abdülmelik ve I. Velid zamanında yaşadı. İspanya nın fethinde gemileri yakarak tanınan bu kumandan Cevap: Târık bin Ziyâd 5. Emevî devletini kim yıkmıştır? Cevap: Ebû Müslim Horasânî Abbâsiler: 6. Abbasî Halifelerinin en kudretlisi ve büyüklerinden, 23 yıllık halifelik dönemi Abbasîlerin en parlak dönemi olmuştur. Onun devri Abbasîlerin toprak bakımından en geniş oldukları devir oldu. Abbasîler denince ilk akla gelen bu halifenin adı nedir? Cevap: Halîfe Hârun Reşît 8. İslam ı Hindistan ın içlerine kadar yayan, aralarında Birûnî ve Firdevsî nin de bulunduğu bir çok bilim ve sanat adamını himayesine alarak Gazne yi Orta Asya nın en parlak kültür merkezi haline getiren Türk hükümdârı Cevap: Gazneli Mahmût Selçuklular: Malazgirt meydan muharebesinin kahramanıdır. Bizans imparatoru Romen Diyojen i esir etmiş ve Anadolu yu müslümanların yurdu haline getirmiştir. Malazgirt savaşında askerlerine dönerek Burada Allah (c.c.) dan başka Sultan yoktur. Benimle birlikte savaşmak ya da savaşmamakta serbestsiniz diyerek kefenini giyip Malazgirt e yürüyen bu komutan Cevap: Alparslan 10. Selçuklu vezirlerinin ünvanı veya Selçuklu hükümdarı oğullarına harp ve siyaseti öğretmek için tayin ettikleri ve ümerâdan olan bu zâtlara ne denir? Cevap: Atabey 11. Anadolu Selçuklu Devletinin ilk sultanı Süleyman Şâh ın oğludur. Toplam kişilik haçlı ordusunu bozguna uğratan bu meşhur Selçuklu Sultanı Cevap: I. Kılıçarslan 12. Selçuklu Devletinde isminden söz ettiren en büyük devlet adamıdır. Sultan Alparslan ın vezîri olup ve 29 yıl bu vazifede kaldı. Kendi adıyla anılan meşhur Nizamiye Medresesini kurdu. Melikşâh ında vezirliğini yapan ve batıl mezhep mensupları tarafından şehit edilen bu ünlü Selçuklu veziri Cevap: Nizâm-ül Mülk 1/6

2 13. Alparslan ın oğludur. Abbasî Halifesi ile akrabalık kurarak Selçuklu Devletini İslâm ülkelerinin koruyucusu yaptı. Değerli veziri Nizâm-ül Mülk sayesinde adaleti gerçekleştirdi ve lakabına El Sultân-ül Âdil adalet sahibi sultan denildi. Zamanında Ömer Hayyam, Kaşgarlı Mahmut, İmâm-ı Kuşeyrî ve İmâm-ı Gazâlî gibi alimler onun yardımını gördü. Selçukluların altın döneminin bu sultanı Cevap: Melikşah OSMANLI: 14. Osmanlı İmparatorluğunda devlet idaresinin merkezi sayılan yere ne denilir? Cevap: Bâbıâlî 20. Oğlum! Tüm güç ve kuvvetini Allah yolunda hizmet için harca. Âlimlere saygılı ol. Mal ve asker çokluğu ile gururlanma. Dinimiz Allah dini, yolumuz doğruluk yoludur. Emelimiz cihangirlik ve kuru kavga davâsı değildir. Bütün ömrümce dinimize hizmet için yaşadım. Sizlere yakışacak olan da budur. şeklinde olan bu vasiyetini oğlu Orhan Gâzi ye yapan ve Osmanlı Devletinin kurucusu olan bu zat Cevap: Osman Gâzi 21. Zafere ulaşılamayan 1683 senesi Osmanlı nın Viyana kuşatması esnasında Osmanlı Ordusunun kumandanı hangi paşadır? Cevap: Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 15. Osmanlılarda meydana gelen dava ve ihtilafları şerîat esaslarına göre çözen ve karar veren hâkime ne ad verilir? Cevap: Kadî 16. Osmanlı hükümdar sülalesinin erkek evlatlarına verilen isim nedir? Cevap: Şehzâde 17. Osmanlılarda ilmiye sınıfının başında bulunan en yetkili din adamı Cevap: Şeyh-ül İslâm yılında kurulmuş, 465 sene devam etmiştir. Osmanlıların yükselme döneminde birçok fütûhatlara vesile olmuş, duraklama ve gerileme dönemlerinde devlete verdiği zararlar sebebiyle 1826 tarihinde II. Mahmud Hân tarafından kaldırılmış olan bu askerî teşkilatın adı nedir? Cevap: Yeniçeri Ocağı 19. Osman Gâzi nin kayınpederidir. Osmanlı Devletinin mânevi mimarlarından olan bu zât Cevap: Şeyh Edebâli 2/6 22. Tarihe Kanije kahramanı olarak geçen meşhur Osmanlı paşası Cevap: Tiryâki Hasan Paşa 23. Osmanlı Devletinin ünlü bir denizcisi vardı ki, haçlılar ondan bahsederken Dragut diye söz ederlerdi. Bir deniz seferinde Malta kuşatmasını yaparken şehit olan bu ünlü denizcimiz ve reisimiz Cevap: Turgut Reis 24. Mavi renkli çinileriyle büyüleyici mimari güzelliğe sahip Sultan Ahmet Câmiinin mimarı Cevap: Sedefkâr Mehmet Ağa 25. I. Dünya savaşı Almanya nın dolayısıyla Osmanlı nın da yenilmesiyle sonuçlanan ve Anadolunun işgaline zemin hazırlayan bu anlaşmanın adı nedir ve kaç tarihinde imzalanmıştır? Cevap: Mondros Mütârekesi, 30 Ekim 1918

3 26. Mondros mütârekesinin akabinde başlayan işgal hareketlerine karşı, halkın kendi toprağını savunmak ve zilletten kurtulmak maksadıyla tesis ettiği kurumlar nelerdir? Cevap: Müdâfa-i Hukûk Cemiyetleri ve Kuvâyı Milliye 34. Yıldırım Beyazıd dan sonra kardeş kavgaları 10 yıl 11 ay 8 gün sürdü. Kardeşler arası saltanat mücadelesi sonunda I. Çelebi Mehmet in pâdişah olmasıyla son buldu. Osmanlının tahtında pâdişah olmadan geçen bu döneme ne ad verilir? Cevap: Fetret devri 27. Osmanlının kurucusu Osman Gâzinin babasının adı nedir? Cevap: Ertuğrul Gâzi 28. Osmanlı Devletinin kurucusu kimdir ve kaç tarihinde kurulmuştur. Cevap: Osman Gâzi Orhan Gâzi ( ) zamanında Osmanlının başkenti neresi idi? Cevap: Bursa 30. Osmanlı Devletinin ikinci pâdişahı olan, kendi adına ilk defa para bastıran ve kendi zamanında ilk defa Rumeli yakasına geçilen pâdişah Cevap: Orhan Gâzi 31. Orhan Gâzi kaç yıl tahtta kalmıştır? Cevap: 36 yıl 32. Orhan Gâzinin oğlu, Osmanlı pâdişahlarının üçüncüsü ve Kosova zaferinin kahramanıdır. Elde ettiği Sırp sındığı zaferiyle Haçlı ordularını ilk defa perişan eden, Edirne yi başkent yapan, kazanılan Kosova meydan muharebesinde savaş sonunda harp meydanında şehit ve ölüleri dolaşırken yaralanan fakat ölmeyen bir Sırp askeri tarafından hançerlenerek şehit edilen Osmanlı hükümdarı Cevap: I. Murat (Murat Hüdâvendigâr) ( ) 35. Osmanlı Devleti Yıldırım Bâyezid Hân dönemi Şeyhülislamlarındandır. Yıldırım Bâyezid ın şahit olarak geldiği bir mahkemede onun şahitliğini Siz namazlarınızı cemaatla kılmıyorsunuz diyerek kabul etmemişti. Kendisinin cilt kitabı vardı ve 1430 yılında bu kitaplar arasında vefat eden büyük âlim ve Şeyhülislâm ın adı nedir? Cevap: Molla Fenâri 36. Osmanlı pâdişahlarının dördüncüsü, I. Murat ın oğludur. Babasının Kosova daki şehâdetinden sonra 1390 da tahta oturmuştur. Anadolu hisarını yaptırdı, Niğbolu da haçlı ordusunu mağlup etti. Ankara Çubuk ovasında 1402 yılında Timur un ordusuna yenilerek esir düştü yılında vefat etti. Bu pâdişahımız Cevap: Yıldırım Bâyezid 37. Osmanlı Devleti nin ikinci kurucusu sayılan Sultan 1.Mehmed hangi lakabı ile meşhurdur ve hangi tarihler arasında tahtta kalmıştır. Cevap: Sultan Çelebi Mehmet ( ) 38. Fatih Sultan Mehmed in babası üç defa pâdişahlık tahtına oturmuştur yılındaki ilk pâdişahlığı 1444 yılında kendini yorgun hissettiği için tahtı oğlu II. Mehmed e bırakmasıyla biter. Osmanlı Devletinin îmâr, düzen ve intizamı ile uğraşarak ülkeyi idare eden pâdişah Cevap: II. Murat 33. Ankara savaşı kimler arasında yapılmıştır? Cevap: Yıldırım Bâyezid Hân ve TimurHân 3/6

4 39. Fatih Sultan Mehmet in Zamanın Ebu Hanifesi diye tarif ettiği, Osmanlı medreselerinin müderrisi (Profesörü) ve ömrünün sonuna kadar Şeyhülislamlık gibi ulvî vazifeyi derûhte etmiş olan, büyük fıkıh kitaplarından Gürer ve Dürer isimli kitapların müellifi bu âlimimiz Cevap: Molla Hüsrev 40. Osmanlı tarihinde çağ kapatıp çağ açan, zamanının büyük alimleri olan Molla Gürâni, Molla Hüsrev ve Akşemseddin gibi alimlerin dizinin dibinde yetişen, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) in övgüsüne mazhar olan bir kumandan olan; 21 yaşında iken İstanbul un fâtihi olmuş olan bu büyük pâdişah Cevap: Fâtih Sultan Mehmet Hân 43. Fatih Sultan Mehmet in oğlu, Yavuz Sultan Selim in babası olan ve kardeşi Cem Sultan ile mücadele ederek tahta geçen Osmanlı pâdişahı Cevap: II. Bâyezid ( ) 44. İmtisâli câhidu fillâh oluptur niyyetim. Dîni İslâm ın mücerret gayretidir gayretim. Bu beyitler hangi Osmanlı pâdişahına aittir? Cevap: Fatih Sultan Mehmet Hân 45. Hilafet makamını Osmanlılara getiren, mukaddes emanetleri Mısır dan İstanbul a Topkapı Sarayına getiren, II. Bâyezid ın oğlu, Hâdimül Haremeyn (iki haremin hizmetçisi) lakabı ile meşhur pâdişah Cevap: Yavuz Sultan Selim Hân 41. Mikrobu ilk keşfeden âlimdir. Tıp, Matematik, Astronomi, Biyoloji gibi ilimlerde asrın en meşhurlarından olup, Osmanlı medreselerinde müderrislik (prof.) yapmış, bitkilerden ilaç yapan bir otorite idi. Osmanlı tarihinde İstanbul un mânevî Fâtihi olarak tanınan ve Ebâ Eyyub el- Ensarî nin mübarek kabrini keşfeden Fatih Sultan Mehmed i yetiştiren İslam âlimimiz Cevap: Akşemseddin Hazretleri 42. Osmanlı Şehzadeleri arasında en talihsiz olanı idi. Ağabeyi ile olan iktidar mücadelesi sonunda vatanı terk etti. O günden sonra ömrü tevbe ile geçti. Papa tarafından yapılan hiç bir vaade boyun eğmedi ve taviz vermedi. Allah (c.c.) a şöyle yalvarırdı: Ya Rabbi! Eğer İslam düşmanları beni vatanıma karşı kullanacaksa al canımı ve o günleri bana gösterme. Hatta papağanına bile duayı öğretti. Ölümünden bir yıl sonra bile hâlâ papağanı Allah ım onu affet diye mırıldanıyordu. Talihsiz Şehzade ismi ile tarihe geçmiş, Fatih Sultan Mehmed Hân ın küçük oğlu Cevap: Cem Sultan 46. Osmanlının yükselme döneminin pâdişahıdır. 25 yaşında pâdişah olmuş, zamanında Osmanlı Devleti km kareye ulaşmış, iki saatlik bir savaşla Macar ları mağlup etmiş bir Sultandı. Zamanında Ebussuud Efendi gibi alimleri, Barbaros Hayrettin Paşa, Piri Reis ve Turgut Reis gibi denizcilere sahip, Avrupalının Muhteşem Süleyman lakabını verdikleri, Yavuz Sultan Selim Hân ın oğlu olan 46 yıl Osmanlıyı idare eden bu pâdişah Cevap: Kânûni Sultan Süleyman ( ) 47. Osmanlı devletinde 30 yıllık Şeyhülislamlık yapmış, ilmini babası ve İbni Kemal dan almış, zamanında 2. Ebu Hanife ünvanını almış, Kânûni, III. Selim, III. Murat, III. Mehmet zamanlarının Şeyhülislamı olmuştur. Kânûni ona: Halde haldaşım, sinde sindaşım, doğru yolda yoldaşım ve ahiret gardaşım dediği, fetvaları ile ünlü Osmanlı Şeyhülislamı Cevap: Ebussuud Efendi 4/6

5 yılları arasında yaşamış 99 yıl ömrünün 50 yılını Osmanlının baş mimarı olarak tamamlayan ünü dünyayı tutmuş, 1000 taneye ulaşan eserlerini bir ömre nasıl sığdırdığı anlaşılamayan, 81 Cami, 400 den fazla Mescit, 55 Medrese, 26 Dârul Kurrâ, 16 Kervan saray, 33 Saray, 14 İmâret, 32 Hamam, 12 Mahzen, 8 Köprü, yüzlerce türbe, küçük köprü, hastane vs.. yapan Osmanlının ve dünyanın en büyük mimarının kim olduğunu iki büyük eseri ile birlikte söyleyiniz? Cevap: Mimar Sinan, eserleri; Edirne Selimiye Câmii, İstanbul Süleymaniye Câmii 49. Dünya denizcilik tarihinin en önde gelen isimlerinden olup, bu hususta yazdığı ve Kânûni Sultan Süleyman a takdim ettiği Kitâb-ül Bahriye isimli eseri dünya denizcilerinin sayılı kaynakları arasındadır. En önemli yanının haritacılık olması, çizdiği dünya haritasında Amerika kıtasının varlığını teyit eder. O, dünya haritasını 1550 li yıllarda çizdiğinde, Amerika yı keşfettiği söylenen Kristof Kolomb henüz dünyaya gelmemişti. Osmanlının bu ünlü denizcisi Cevap: Pîri Reis 52. Yavuz ve Kânûni dönemlerinin ünlü bir Şeyhülislamı vardı ki, Yavuz Sultan Selim in huzurunda konuşurken Allah zalimleri sevmez diye söze başlardı. Kendi odasından aşağı bir zembil indirir halk istediği soruyu yazar ve zembilin içersine koyar soruların cevaplarını yazardı. Bu hareketinden dolayı aldığı lakabı ile anılan bu büyük âlimin adı nedir? Cevap: Zenbilli Ali Efendi 53. Sultan II. Osmanın lakabı nedir? Cevap: Genç Osman ( ) 54. I. Sultan Ahmet in oğlu olup, II. Osman (Genç Osman) ın küçük kardeşidir. 11 yaşında iken pâdişah oldu. fakat hiç yetkisi olmadı. Yeniçeri ocağını yeniden düzenledi. Tebdili kıyafet (kıyafet değiştirerek) yaparak halkın arasına girdi ve halkın problemlerini bir vatandaş gibi öğrendi ve çarelerini saraydan aradı. Onun bu şekilde davranışı batının Osmanlı batıyor diye beklediği yıllarda Osmanlının yeniden ayağa kalkışı oldu. Hazineyi, orduyu, halkı ve devleti tekrar düzene koyan ve sonunda Bağdat fatihi olan bu pâdişahımız Cevap: Sultan IV. Murat ( ) 50. Hâdim-ül Müslimîn (müslümanların hizmetçisi) lakabı hangi pâdişaha aittir? Cevap: Sultan Abdülhamît Hân 51. Osmanlı İmparatorluğunun en ihtişamlı pâdişahlarından biri vardı ki, halifelik gibi o yüce makamı Abbasîlerden alıp Osmanoğullarına geçtiğini Halep şehrinde bir cuma hutbesinde ilan etmişti. Bu pâdişah Fatih Sultan Mehmed Hân ın torunudur. Kânûni Sultan Süleyman ın da babasıdır. 24 Nisan 1512 de ezeli rakibi olan Şah İsmail i ortadan kaldırmış, sırtında çıkan bir çıbandan (şirpençe) dolayı vefat eden, Çaldıran zaferinin kahramanı bu büyük pâdişah Cevap: Yavuz Sultan Selim Hân 55. Sultan Abdülhamit Hân tarafından Rus birliklerine karşı gönderilen ve Plevne kalesini kahramanca koruyup adını tarihe Plevne Kahramanı diye yazdıran, pâdişah tarafından da kendisine Gâzi ünvanı verilen paşamız Cevap: Gâzi Osman Paşa 56. Halk arasında Sultan Reşâd olarak meşhûr olan Osmanlı Pâdişahı Cevap: Sultan V. Mehmed ( ) 5/6

6 57. Osmanlı Devletinin 34. Pâdişahı, Ermeni komitecilerinin onun arabasına bomba koyarak suikast düzenledikleri dünya siyasetindeki deha ve üstün iradesiyle yıkılmak üzere olan Osmanlı Devletini ayakta tutan ve 33 yıl idare eden; Dış basının ve ülkedeki kuklaların Kızıl Sultan diye yaftaladıkları, Osmanlının son dönem pâdişahlarından olan velî pâdişahın adı nedir? Cevap: Sultan II. Abdülhamid Hân ( ) 58. Osmanlı Devletinde kaç pâdişah tahta oturmuştur. Son pâdişah Cevap: 36 pâdişah. Sonuncusu ise VI. Mehmed Vahdettin Hân dır. ( ) 6/6

GENEL KÜLTÜR SORULARI

GENEL KÜLTÜR SORULARI GENEL KÜLTÜR SORULARI 1. Kişinin toplum içinde dikkat etmesi gereken kurallara ne denir? Cevap: Adab-ı Muaşeret veya Görgü Kuralları 2. Hazreti Üstazımız Süleyman Hilmi Tunahan( k.s.) kaç yılında dünyaya

Detaylı

2014 BİLGİ YARIŞMASI SORULARI (TÜRKÇE)

2014 BİLGİ YARIŞMASI SORULARI (TÜRKÇE) 2014 BİLGİ YARIŞMASI SORULARI (TÜRKÇE) GENEL KÜLTÜR SORULARI 1- Olimpiyat halkasında kaç tane halka bulunur? Cevap: 5 2- Uzaya çıkan ilk insan kimdir? Cevap: Yuri Gagarin 3- La Giaconda nın daha çok bilinen

Detaylı

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Osmanlı Hakkında

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Osmanlı Hakkında DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com Osmanlı Hakkında Künye Sahibi: Mehmet Ali Demirbaş Gazeteci Yazar 29 Ekim Cad. No:23 Kat:4 Yenibosna İstanbul Tel: (0212) 454 38 20 mehmetali.demirbas@tg.com.tr Hazırlayan:

Detaylı

HANİFİ DEMİR. www. hanifidemir. net TARİH ÖĞRETMENİ

HANİFİ DEMİR. www. hanifidemir. net TARİH ÖĞRETMENİ HANİFİ DEMİR www. hanifidemir. net TARİH ÖĞRETMENİ ANKARA - 2014 TARİH BİLİMİNE GİRİŞ VE İLKÇAĞ MEDENİYETLERİ 1. Bütün insanlığın sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel tüm etkinliklerini inceleyen tarih

Detaylı

TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK

TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK ü ü Kentlerde sosyal yaşama uyum sorunu yaşanır. Elektrik ve su gibi sorunlar ortaya çıkar. YERLEŞME VE SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ T.C.Anayasası Madde 23: Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Yerleşme

Detaylı

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi OSMANLI KURULUŞ DEVRİ

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi OSMANLI KURULUŞ DEVRİ Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi OSMANLI KURULUŞ DEVRİ GİRİŞ:Anadolu (Türkiye) Selçuklularının 1308 yılında ortadan kalkmasıyla beraber, özellikle batı Anadolu da beylikler arasında, Türk birliğini yeniden

Detaylı

Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri

Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri LİSANS Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri Bu soruları görün, KPSS sorununu çözün... İÇİNDEKİLER İslamiyet Öncesi Türk Tarihi... Türk - İslam Devletleri... Türkiye Tarihi... Osmanlı Devleti Kuruluş ve

Detaylı

AMASYA ŞEHRİ. Yazan OSMAN FEVZİ OLCAY. SADELEŞTİRENLER Harun KÜÇÇÜK Kurtuluş ALTUNBAŞ

AMASYA ŞEHRİ. Yazan OSMAN FEVZİ OLCAY. SADELEŞTİRENLER Harun KÜÇÇÜK Kurtuluş ALTUNBAŞ AMASYA ŞEHRİ Yazan OSMAN FEVZİ OLCAY SADELEŞTİRENLER Harun KÜÇÇÜK Kurtuluş ALTUNBAŞ AMASYA BELEDİYESİ www.amasya.bel.tr Kültür Yayınları No: 14 Temmuz 2010 ISBN: 978-605-61549-1-1 Yayın Danışmanı Osman

Detaylı

TARİH. 10. Sınıf HALİL ÖZSU YILDIRIM AYMERGEN PALME YAYINCILIK

TARİH. 10. Sınıf HALİL ÖZSU YILDIRIM AYMERGEN PALME YAYINCILIK 10. Sınıf TARİH HALİL ÖZSU YILDIRIM AYMERGEN M.E.B Talim ve Terbiye Kurulu'nun 30.6.2008 gün ve 144 sayılı kararı ile kabul edilen 10. Sınıf Tarih dersi öğretim programına uygun hazırlanmıştır. PALME YAYINCILIK

Detaylı

HANGİ İNKİLAPLAR HANGİ İLKELER DOĞRULTUSUNDA YAPILDI? Devletçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

HANGİ İNKİLAPLAR HANGİ İLKELER DOĞRULTUSUNDA YAPILDI? Devletçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar HANGİ İNKİLAPLAR HANGİ İLKELER DOĞRULTUSUNDA YAPILDI? Devletçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar Devletçilik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma için, yapılması gereken işlerin derhal yapılması

Detaylı

OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir.

OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir. OSMANLI PADİŞAHLARI Kuruluş Dönemi; 1. Osman Bey (1299-1324) Kayı Aşiretini, aşiretten beyliğe dönüştüren, devletin temellerini atan kişidir. Bizans a yönelik fetih hareketleri yaparak sınırları genişletmiştir.

Detaylı

à Yurt edinmek amaçlı ilk akınları 1015 ten itibaren Oğuzlar yapmıştır.1048 Pasinler zaferi Bizans la ilk savaş olmuştur.

à Yurt edinmek amaçlı ilk akınları 1015 ten itibaren Oğuzlar yapmıştır.1048 Pasinler zaferi Bizans la ilk savaş olmuştur. 3.ÜNİTE: TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK ANADOLU-ANAYURT Anadolu ya ilk Türk akınları: à IV.yy.da Hunlar VI yy.da Sabarlar ( Sibirler) tarafından yapılmıştır. à Yurt edinmek amaçlı ilk akınları 1015 ten itibaren

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 STRATEJİK PLANI 25.09.2014 Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi BAŞKAN IN SUNUŞU Sayın Meclis üyeleri, Değerli Hemşehrilerim; Bir medeniyet şehri olan Sivas ımızın

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖZET... i ABSTRACT...iii ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi KISALTMALAR CETVELİ...viii KAYNAKLAR VE TETKİKLER A.Kaynaklar... 1 a.

İÇİNDEKİLER ÖZET... i ABSTRACT...iii ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi KISALTMALAR CETVELİ...viii KAYNAKLAR VE TETKİKLER A.Kaynaklar... 1 a. v ÖNSÖZ Yöneticilerin halka karşı nasıl hareket edeceği, halka karşı vazifeleri, halkın devlete karşı görevleri kısacası yöneten-yönetilen ilişkisi her dönemde olduğu gibi bugünde üzerinde durulan önemli

Detaylı

BÜYÜK SELÇUKLULAR DÖNEMİNDE BAĞDAT. Dr. Selim KAYA KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

BÜYÜK SELÇUKLULAR DÖNEMİNDE BAĞDAT. Dr. Selim KAYA KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü AKADEMİK BAKIŞ, SAYI 15, EKİM, 2008 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694-528X, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız- Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat-KIRGIZİSTAN

Detaylı

BÖLÜM 2: TARİHE GİRİŞ

BÖLÜM 2: TARİHE GİRİŞ BÖLÜM 2: TARİHE GİRİŞ Tarihin Tanımı İnsan topluluklarının geçmişteki her türlü faaliyetlerini, sebep-sonuç ilişkilerine dayanarak yer ve zaman gösterip belgelere dayanarak araştıran, anlatan bileme tarih

Detaylı

MÜFERRİCÜ L - KURUB A GÖRE EYYÛBÎ SULTANLARININ ÖRNEK DAVRANIŞLARI

MÜFERRİCÜ L - KURUB A GÖRE EYYÛBÎ SULTANLARININ ÖRNEK DAVRANIŞLARI 3307 MÜFERRİCÜ L - KURUB A GÖRE EYYÛBÎ SULTANLARININ ÖRNEK DAVRANIŞLARI YARAR ÇAKIROĞLU, Hülya * TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ABSTRACT According to Muferricu l-kurub the Commendable Conducts of Eyyubi Sultans Eyyubi

Detaylı

HORASAN ERENLERİ AİLESİ SOYAĞACI VE KURBAKLAR SÜLALESİNİN YERİ

HORASAN ERENLERİ AİLESİ SOYAĞACI VE KURBAKLAR SÜLALESİNİN YERİ HORASAN ERENLERİ AİLESİ SOYAĞACI VE KURBAKLAR SÜLALESİNİN YERİ Yazan Prof. Dr. Arif KURBAK Şubat 2013, İZMİR ÖNSOZ Horasan Erenleri ailesi kimlerdir, nerede yaşamışlardır bu pek bilinmiyordu. 2006 yılından

Detaylı

BAHRÎ MEMLÛK DEVLETİ NİN EĞİTİM SİSTEMİ VE MEDRESELER (1250-1382)

BAHRÎ MEMLÛK DEVLETİ NİN EĞİTİM SİSTEMİ VE MEDRESELER (1250-1382) T.C GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BAHRÎ MEMLÛK DEVLETİ NİN EĞİTİM SİSTEMİ VE MEDRESELER (1250-1382) Hazırlayan Yasemin Kaçar Tarih Ana Bilim Dalı Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı Yüksek

Detaylı

OSMANLILARDA İSTİHBARAT (XIV.-XX. YÜZYILLAR)

OSMANLILARDA İSTİHBARAT (XIV.-XX. YÜZYILLAR) 233 OSMANLILARDA İSTİHBARAT (XIV.-XX. YÜZYILLAR) Erdal LTER* This essay examines the place and the importance of the intelligence in the Ottoman Empire starting from the 16th century and its development

Detaylı

MEDENİYET VE TOPLUM REKTÖRLÜK DERSİ BİN YILLIK TÜRKİYE İKTİSAT TARİHİ

MEDENİYET VE TOPLUM REKTÖRLÜK DERSİ BİN YILLIK TÜRKİYE İKTİSAT TARİHİ MEDENİYET VE TOPLUM REKTÖRLÜK DERSİ BİN YILLIK TÜRKİYE İKTİSAT TARİHİ Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi GİRİŞ... 1 I. ANADOLU SELÇUKLULARI (1075-1318)... 3 II. OSMANLI EKONOMİSİNİN

Detaylı

Zarif, asil, okumuş, Türkçenin Batı'ya Açılan Penceresi: Kâtip Çelebi

Zarif, asil, okumuş, Türkçenin Batı'ya Açılan Penceresi: Kâtip Çelebi 14 Batılı bilim adamlarının ilgisini çeken, gerek Latince gibi klasik; gerekse Fransızca, İngilizce ve Almanca gibi modern Batı dillerine tercüme edilen tek Osmanlı bilgin ve düşünürü, Kâtip Çelebi olsa

Detaylı

Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bir Günün Hikayesi Fatma Ç. Börekçi / İçimizden biri Fatih Kafalı / Röportaj Şehremaneti 3 Nisan 1930 Belediye

Detaylı

Celâleddin Karatay ın Hayatı ve Siyasi Kariyeri * 1

Celâleddin Karatay ın Hayatı ve Siyasi Kariyeri * 1 Celâleddin Karatay ın Hayatı ve Siyasi Kariyeri * 1 PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 575 Dr. Zehra ODABAŞI SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Celâleddin Karatay ın, devşirilmesinden gulâmhanede yetişmesine

Detaylı

Milat İÇİNDEKİLER. Türk Tarihinden Sayfalar...35 Dünden Bugüne Karatay Lisesi...37 Tarihte Bu Ay...38 Tarih Kitaplığı...41

Milat İÇİNDEKİLER. Türk Tarihinden Sayfalar...35 Dünden Bugüne Karatay Lisesi...37 Tarihte Bu Ay...38 Tarih Kitaplığı...41 İÇİNDEKİLER MİLAT KARATAY LİSESİ Yayın Organıdır. Yıl: 1 Sayı: 1 Sahibi: Fehmi CEYLAN Okul Müdürü Yazı İşleri Sorumlusu: Şener ŞEKER Tarih Öğretmeni Yayın Kurulu: Şükran KIZILKAYA (Tarih Öğretmeni) İbrahim

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KIBRIS TÜRK TARİHİ. ORTAOKULLAR İÇİN TARİH KİTABI (Temel Eğitim 2. Kademe) sınıf AĞUSTOS 2014

KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KIBRIS TÜRK TARİHİ. ORTAOKULLAR İÇİN TARİH KİTABI (Temel Eğitim 2. Kademe) sınıf AĞUSTOS 2014 KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KIBRIS TÜRK TARİHİ ORTAOKULLAR İÇİN TARİH KİTABI (Temel Eğitim 2. Kademe) 7 sınıf AĞUSTOS 2014 Akademik Danışma ve Yazı Kurulu Başkan Mehmet Kortmaz AKADEMİK DANIŞMA KURULU:

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları İnkılâp ( ) Arapça =klb=kalb kökünden türetilmiş bir kelimedir. Bir halden başka bir hale dönüşme, biçim değiştirme anlamına gelir. İnkılâplar, sanayi, bilim, kültür, sosyal, v.b. alanlarda olabilir. Etimolojik

Detaylı

2. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi

2. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi 2. HAFTA PFS105 Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler İSLAMİYET İN KABULÜ VE TÜRKLER... 3 İslamiyet in Kabulünden Sonra

Detaylı

EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİ NDEN SEÇMELER. Hazırlayan Atsız

EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİ NDEN SEÇMELER. Hazırlayan Atsız EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİ NDEN SEÇMELER Hazırlayan Atsız Evliya Çelebi (1611-1682) T ÜRK EDEBİYATıNDA en büyük seyahatnameyi yazmış müellif olarak haklı bir şöhret kazanmış bulunan seyyah; memur ve asker.

Detaylı

KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI

KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI Orta Asya: Türklerin dünya üzerinde ilk kez görüldükleri yerdir. Türklerin anavatanıdır. Orta Asya nın Coğrafi Özellikleri: Yükseltisi fazla, deniz

Detaylı