TÜRK ATASÖZLERiNDE İHTiYAÇ VE GÜDÜLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK ATASÖZLERiNDE İHTiYAÇ VE GÜDÜLER"

Transkript

1

2 TÜRK ATASÖZLERiNDE İHTiYAÇ VE GÜDÜLER Yrd.Doç. Dr. Hüseyin CERTEL* 1. Giriş Atasözleri; geniş halk kitlelerinin yüzyıllar boyu edindikleri hayat tecrübelerine dayalı düşüncelerden oluşan, toplum tarafından benimsenerek dilden dile dolaşan fakat kimin tarafından söylendikleri belli olmayan, kalıplaşmış, az sayıdaki kelime ile çok mana ifade eden sözlerdir. 1 Genellikle anonim olan atasözleri, bir hikmet taşıyan, kalıplaşmış sözler olup, mutlaka bir hüküm ihtiva eder ve gelecek nesillere yol gösterici tavsiyelerde bulunur. Bu itibarla atasözleri bir milletin bireysel ve sosyal hayatla ilgili olarak yaşanan engin tecrübelerine dayalı birikiminin sade ve kısa bir anlatırola gelecek nesillere aktanlması işlevini görmektedir. Sahifelerce izah edilebilecek bir gerçeğin birkaç kelimeden oluşan bir atasözüyle ifade edilmesi şeklinde gerçekleşen bu aktarım, aynı zamanda milli kültürümüzün vazgeçilmez bir unsurudur. Atasözleri bir milletin hayat felsefesini, hayatı nasıl gördüğünü, insana verdiği değeri, toplumda iyi, güzel ve doğru olanın gerçekleştirilmesinde uyulmasını istediği ilke ve kurallann neler olduğunu anlaınamıza yardımcı olduğu gibi, o milletin ortak karakteri, ortak kanaat, inanç, düşünce, tutum ve özlemlerini de yansıtır 2 Süleyman Demirel Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. Krş. Milli Kütüphane Başkanlığı, Türk Atasözleri ve Deyin~leri, M.E.B. Yayınları, İstanbul 1993, s. VI. Ergan, Nevin Güngör, "Türk Devlet Anlayışının Atasözü ve Deyimiere Yansıması Üzerine Bazı Sosyolojik Görüşler", Türk Yurdu Derg., Sayı:l35, Ankara 1998, s.17 Krş. Aksoy, Ömer Asım, Atasözleri ve Deyimler, TDK. Yay., Ankara 1965, s.17-18; Eyüboğlu, E.Kemal, On Üçüncü Yüzyıldan Günümüze Kadar Şiirde ve Halk Dilinde Atasözleri ve Deyimler-Atasözleri I, Doğan Kardeş Yay., İstanbul 1973, s. XIX;

3 Atasözlerinde insanla ilgili olarak ihtiyaç ve güdüler, duygu, düşünce ve tuturnlarla, bunların davranışlar üzerindeki etkileri, insanlar arası ilişkilerde geçerli olan kurallar, insan davranışlannda kahtırn, terbiye ve çevrenin etkileri, olumlu ve olumsuz insani vasıflar ve davramş biçimleri, kişilik özellikleri ve toplurnca arzu edilen ideal insan modeline ait özellikler yer alınaktadır ki, bunlar psikolojik bir yaklaşımla yorumlanmaya oldukça müsaittir. Şu halde atasözleri davranış bilimlerinin deği~ik alanlarında ele alınıp değerlendirilmeye müsait değerli ürünler-' olup, bilhassa psikoloji açısından da araştırma konusu yapılabilir. Psikolojik yaklaşım ve ele ahşla ortaya konacak bu tür çalışmalar, bilime olduğu kadar, milli kültürümüzün anlaşılınasına da katkıda bulunacaktır. İşte bu mütevazi çalışmada bu düşünceden hareketle insanla ilgili olarak temeı' ihtiyaç ve güdüler ve buna bağlı olarak çatışma ve savunma mekanizmalarını konu olan atasözlerimiz psikolojik bir yaklaşımla yorumlanmaya çalışılmıştır. 2. Güdüler ve Atasözleri Güdü ya da motiv, istekleri, arzuları, ihtiyaçları, dürtü ve ilgileri kapsayan genel bir kavramdır. Açlık, susuzluk, cinsellik gibi fizyolojik güdülere dürtü; başarına isteği gibi insanlara has yüksek güdülere de ihtiyaç denilmektedir 4. Buna göre güdü (motiv) kavramı, hem fizyolojik dürtüleri hem de psikolojik ihtiyaçları içine alan daha geniş bir kavramdır. Güdüler, insanı davranışa yöneiten önemli iç etmenlerden olup, bunlar davranışları dış uyaranlardan daha güçlü bir şekilde etkiler 5. Güdülenme halinde, organizmanın faaliyeti artar; davranışlar ya arzulanan bir şeye yaklaşma ya da zararlı bir şeyden uzaktaşma şeklinde belirli bir yöne yönelir. Çıkman, Zeki, Folklorumuzda ve Edebiyatıınızda Göz, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1977, s. 65,66 Turgay, Atilla, "Psikoloji, Psikiyatri ve Atasözleri", Türkiye'de Toplumsal Bilim Araştırmalarında Yaklaşımlar ve Yöntemler Semineri, ODTÜ Aralık 1976, Türk Halkbilim Topluluğu Yayınları, 1977, s. 224 Cüceloğlu, Doğan, İnsan ve Davranışı, 2. Bas., Remzi Kitabevi, İstanbul, 1991, s.229. Baymur, Feziha, Genel Psikoloji, 7. B as., İnkılap Ki tab evi, İstanbul, 1985 s

4 En basit fizyolojik (organik) güdülerden en karmaşık psikolojik güdülere kadar, çok sayıda ihtiyaç ve güdünün bulunması ve bunların birbirleriyle yakından ilgili olması, güdülerin sınıflandınlmasını zorlaştırmaktadır. Bu sebeple güdüler çeşitli şekillerde tasnif edilmiş olmakla birlikte psikologlar bunları genellikle, fizyolojik güdüler ve toplumsal-psikolojik güdüler şeklinde ikiye ayırmaktadırlar. Birincil güdüler de denilen fizyolojik (organik) güdüler, doğuştan itibaren kendini gösteren, özellikle beden dokusunun canlı kalması için gerekli ihtiyaçlardan meydana gelir. Bunların başlıcalan açlık, susuzluk, oksijen eksikliği, dinlenme ve uyuma, cinsiyet, etkinlik ve uyanlma ihtiyaçlarıdır. Gerek benliğin savunulması ve gerekse başka ki2ilerle ilgili güdülere, psikolojik ve toplumsal (sosyal) güdüler denir. Bu gruba giren güdüler organik güdülerden çok daha karmaşık olup, bunların tam ve herkes tarafından kabul edilebilir kesin bir listesini verme imkanı yoktur. Zira insan davranışlarını etkileyen sosyal ve psikolojik motivler, toplurnlara ve onların kültürel şartlarına göre değiştiği gibi, insandan insana bile değişebilmektedir. Verilen bu bilgiler açısından bakıldığında, psikolojik muhtevaya sahip atasözlerimize konu olan hususlardan birinin de temel ihtiyaç ve güdüler olduğu görülür. Bu atasözlerinde ayrıca güdülerle ilgili olarak, güdülerin çatışması ve savunma mekanizmaianna temas edilmektedir. Güdülerle ilgili atasözlerinde, açlık güdüsü ağırlıklı olarak yer almaktadır. Organizmanın hayatını devam ettirebilmesi için en temel ihtiyacının beslenme olduğu düşünülürse, fizyolojik bir güdü olan açlığın insan hayatındaki önem ve önceliğinin, atasözlerinde kendini göstermesi tabiidir. Her bir güdü ayrı bir ihtiyacın giderilmesi konusunda organizmanın genel etkinliğini artırır 7. Açlık güdüsü de vücudun etkili bir biçimde işleyebilmesi için yeterli miktarda gıda almak üzere, canlı varlığın etkinliğini artırır. "Acıkan doymam, susayan kanınam sanır", "Açın kursağına çörek dayanmaz", "Açın karnı doyar, gözü doymaz" Baymur, Genel Psikoloji, s. 67. Krş.Baymur, Genel Psikoloji, s

5 atasözleri, açlığın, insanın bir ihtiyacının giderilmesi yönünde etkinliğini artıran güçlü bir güdü olduğu gerçeğine dikkat çekmektedir. Hatta açlık, ihtiyacın şiddetine göre o kadar güçlü bir şekilde kendini hissettirince, organizmanın kendi hayatını riske atmak pahasına doyum aradığı bir güdü olabilmektedir. "Deveyi yardan uçuran bir tutarn ottur", "Aç kendini ateşe salar", "Aç elini kara sokar", "Aç kurt aslana saldırır" gibi atasözlerinde, açlık güdüsünün çok güçlü olması durumunda, organizmanın aşırı uyarılma sebebiyle, ihtiyacın giderilmesine yönelik tehlikeli davranışlara yönelebileceği ifade edilmek istenmektedir. Bu atasözlerinde aynı zamanda normal durumlarda görülmeyip, temel fizyolojik bir ihtiyaç sebebiyle organizmamn içten gelen aşırı uyanlmanın etkisiyle yönelebileceği bu tür davranışların mazur ve makul görülüp anlayışla karşılanması gerektiği yolunda da bir mesaj verilmektedir. Atasözlerinde aşırı uyanlmış insan ya da hayvanın, açlık güdüsünün etkisiyle sadece kendisi için risk taşıyan tehlikeli davranışlara yönelmekle kalmayıp, başkalarına zararlı olabilecek davranışlara yönelebileceği de hatırlatılmaktadır. "Aç aman bilmez", "Aç anansa da kaç", "Aç köpek fırın deler", "Aç kurt yavrusurıu yer", atasözleri, açın, açlığmı gidermek uğruna başkalanna zararlı olabileceğine işaret etmektedir. Açhğı gidermek amacıyla yapılan bu tür davranışlar aynı zamanda toplumda kabul edilen dini inançlara, ahlak kurallarına ve kanunlara aykırı olabilir. "Acındırırsan arsız olur, acıktırırsan hırsız olur" atasözü, açlığın, hem dinen haram, ahlaken kötü ve hem de hukuken suç olan hırsızlık davranışına yol açabilecek kadar güçlü bir güdü olabileceğini ifade etmektedir. Aynı şekilde "Aç köpek fırın deler" atasözü de açın, bu ihtiyacını karşılamak için başta hırsızlık olmak üzere, meşru olsun ya da olmasın her yola başvurabileceğini vurgulamaktadır. Hiç şüphesiz dini inançlann, ınsan davranışlannın düzenlenmesi, sınırlandırılması ve kontrol edilmesi konusunda çok önemli bir rolü vardır. inanan insan, inancından beslenen bir irade gücüyle davranışlarını dinin emir ve yasaklan çerçevesinde düzenlemeye çalışır. Ancak içten gelen aşırı bir uyarılmadan kaynaklanan güçlü bir açlık dürtüsü, dindar ve iyi huylu kimseleri bile dinen haram ve günah sayılan yollardan açlığını doyurmaya sevkedebilir. Kişinin dini inançları, onun din ve ahlak kurallarına 48

6 aykırı davranışlara yönelmesine engel olmakta yetersiz kalabilir. Bu durum sadece açlık değil, insanın etkisinde kaldığı doyum arayan başka güçlü ihtiyaç ve güdüler için de geçerlidir. Dini hayatta dindarların günah sayılan davranışları işlemelerinde, özellikle cinsellik, sahip olma, üstün olma gibi güdülerin aşırı uyanlması etkili olmaktadır. Bu aşırı uyanlma bazen de açlık gibi içten gelen ve önüne geçilmez bir fizyolojik güdü olabilmektc ve "Açın imam olmaz" ve "Açlık sofuluğu bozar" atasözlerinde ifade edildiği gibi, dini inançlar bile kişinin karnını dayurma uğruna başvurduğu din ve ahlak dışı davranışları engellernede yetersiz kalabilmektedir. Açlık, açhğı gidermeye yönelik davranışlar konusunda etkinliği artırırken, aynı zamanda başka etkinlikler konusunda motivasyon eksikliğine sebep olur. Çünkü kişinin herhangi bir etkinlikte bulunabilmesi için kendisine enerji verecek besinleri alması ve açlıktan kaynaklanan gergin durumdan kurtulması gerekir. Aksi halde heriı çalışmak için gerekli enerjiyi kendisinde bulamaz, hem de dikkatsiz ve isteksiz olduğu için verimli olamaz. Bu husus "Aç ayı oynamaz", "Aç at yol almaz, aç it av almaz" atasözlerinde vurgulanmaktadır. Açlığın doyumsuz kalması halinde uyuma ihtiyacının doyumunu da engelleyecek kadar güçlü bir güdü olduğu ise "Acıyan uyumuş, acıkan uyumamış", "Aça dokuz yorgan örtmüşler, yine uyuyamamış", "Açın uykusu gelmez" atasözlerinde ifadesini bulmuştur. Kuvvetli güdülenmenin algılama yı etkilediği bilinmektedir. 8 Güçlü bir açlık hisseden kişi için de aynı durum söz konusudur. "Açlıkta dan ekmeği helvadan tatlıdır", "Acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa der", "Aç ne yemez, tok ne demez" atasözleri açlığın etkisiyle yiyeceklerin, gerçekte olduklarından çok daha tatlı ve leziz algılanabildiğine temas etmektedir. Bilindiği gibi insanlar, kendi temel ihtiyaç ve güdülerini doyuracak nesnelere ilgi duyarlar, dikkatleri çevrelerindeki bu gibi nesnelere çevrilir. 9 Organik ihtiyaçlardan kaynaklanan açlık ve susuzluk gibi güdüler, dikkati belli bir yöne yöneiten en kuvvetli iç faktörlerden dir. 10 Acıktığımız zaman caddede gezerken ekmek ve lo Baymar, Genel Psikoloji, s. 123 Baymur, a.g.e., s. 123 Öztabağ, Lütfi, Psikolojide İlk Adım, İnkıHtp ve Aka Kitapevleri, İst., 1983, s.!ol 49

7 yemek kokuları daha çok dikkatimizi çeker. Çünkü aç oluşumuz, bizim dikkat ve ilgimizi yiyeceklerden gelen uyancılara yönehen ve aynı zamanda düşüncemizi meşgul eden içten gelen fizyolojik bir ihtiyaçtır. İşte "Açın gözü ekmek torbasında olur" atasözümüz bu durumu bir cümle ile dile getirmektedir. Fizyolojik güdülerden biri olan susuzluk, iki atasözünde geçmektedir. Bu iki atasözünün ifade ettiği psikolojik muhtevaya geçmeden önce, susuzluğun, organizmamn varlığını devam ettirmesine hizmet eden fizyolojik güdülerden biri olduğunu belirtelim. Bu atasözlerinden birinde "Susayan kanınam sanır" denilmektedir ki, bununla susuzluğun şiddetli bir şekilde hissedilmesi duruniunda kişinin sergilediği açgözlü tavır tasvir edilmektedir. Bununla aynı zamanda aşırı güdülenme hallerinde tüm ihtiyaçlar için böyle bir tavrın geçerli olduğu ifade edilmektedir. "Susamış it kerize 11 bakar" sözüyle ise aşırı susuzluk halinde, normal seviyede hissedilen bir susuzluk anında içilemeyecek pis bir suyun bile içilmesi eğiliminin başgösterebileceğine işaret edilmektedir ki, aynı durum diğer fizyolojik ihtiyaçlar için de geçerlidir. Türk atasözlerine konu olan güdülerden birisi de analık güdüsüdür. İnsanlardaki analık güdüsü hormonal, fizyolojik temel olmadan da kendini gösterdiğinden psikolojik güdülerden kabul edilmektedir. 12 Konuyla ilgili atasözlerimiz annenin, analık güdüsünden kaynaklanan duygu, tavır ve davranışlanyla, toplumda anneye verilen değer ve duyulan saygı ya temas etmektedir. "Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar" atasözünde, ananın insana en yakın kişi olduğu, yavrusunun mutluluk ve üzüntüsünü içtenlikle paylaştığı ve evladma güçlü duygusal bağlarla bağlı olduğu anlatılırken, "Ana eviadını atmış, yar başında tutmuş" sözünde ise, güçlü analık güdüsünden beslenen şefkat ve merhamet duygulannın, ananın, evladın zararına olabilecek davranışlarda bulunmasına mani olduğu anlatılmaktadır. ll 12 Keriz; lağım, çirkef, atık su anlamlarına gelmektedir. Bk. Morgan T.Clıfford, Psikolojiye Giriş, Çev.: Hüsnü Ar1c1 ve diğerleri, ı 1. Bas., Hacettepe Üniv. Yay., Ankara, ı 995, s.20ı-202; Arkonaç, Sibel, Psikoloji, Alfa Basım Yay. Dağ., İstanbul, 1993, s. 245; Öztabağ, Psikolojide İlk Adım, s

8 Ananın eviadına karşı beslediği güçlü duygular, onun, çocuğunu gerçekte olduğu gibi algılayıp objektif olarak değerlendirmesine mani olduğu "Karga yavrusuna bakmış da: "Ah benim ak topuklu evladım" demiş" ve "Kuzguna yavrusu anka (şahin, güzel) görünür" atasözlerinde ifadesini bulmaktadır. Gerçekten de güçlü duygular, doğru, kesin ve objektif olarak algılamayı çok kere engeller. Bunlar aşırı sevgi ve nefret gibi olumlu ya da olumsuz duygulardır. Çocuklarına besledikleri güçlü sevgi de ana babaların, onların kusurlarını, görmelerine engel olabilir. Kişi sevdiklerinin kusurlannı, sevmediklerinin de olumlu yönlerini görmekte zorluk çeker. 13 Ananın yavnısuna yönelik güçlü duygu ve tavırları, çocuğun beslenmesi, temizliği, giyimi, sağlığı ile ilgili davranışlarında özen göstermesinde de kendini gösterir. Analı çocuk bu özenden ötürü sağlıklıdır, temizdir, bakımlıdır. Bu dumm halk arasında "Analı kuzu, kınalı kuzu" atasözüyle anlatılır. "Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz", "Ana hakkı Tanrı hakkı" atasözlerinde, Türk toplumunda anaya tanınan değer ve statünün ne kadar yüksek olduğu ve bunun. dini bir temele dayandığı görülmektedir. Anayla evlat arasındaki duygusal bağ ve anaya tanınan yüksek statünün, evladın anasının acı söz ve ineitici davranışlarını olumsuz algılamasına mani olduğu "Ananın bastığı civciv ölmez", " Ananın bastığı yavru incinmez" sözlerinde vurgulanmaktadır. Toplumsal güdülerden biri olan güvenlik ihtiyacı, atasözlerinde temas edilen güdüler arasında yer alır. "Bu ihtiyaç, hem sosyal, hem de ekonomik güvenlik biçiminde belirir. Her iki güvenlik şekli de kaynağını gerçekleşim, yani canlı kalmak, sağlıklı yaşamak ve gelişmek ana güdüsünden alır 14 ". Sosyal güvenlik, başkalan tarafından sevilmek, beğenilmek, itibar görmek arzusu şeklinde kendini gösterir. Sevilme isteği, sosyal güvenlik güdüsünden beslenen en güçlü ihtiyaçlardan biridir 15. Özellikle çocuklarda korunma ve esirgenıııe altında bulunma duygusu 13 14!5 Baymur, Genel Psikoloji, s Baymur, Genel Psikoloji, s. 67. Baymur, Genel Psikoloji, s

9 şeklinde kendini gösterir. Sosyal güvenlik ihtiyacı, hayat boyu devam eder 16 Herkes, kendisini seven, kendisine değer veren, maddi manevi sıkıntı ve dertlerine ortak olacak, her konuda güvenebileceği kişilerin ilgi ve yardımına ihtiyaç duyar. Bireyin bu güvenlik ihtiyacı aile bireyleri, yakın akraba ve dostlar tarafından karşılanır. Kişinin, yardım ve desteğini arkasında hissedip güven duyduğu kişiler için, halk arasında "arka" tabiri kullanılır. "Öksüzün karnma vurmuşlar, "vah arkam" demiş", "Kardeşi olmayan garip olur", "Kardeşim olsun da, kanlım olsun", "Dayısı olan dayısına dayanır", "Ah arka ah arka düşman göre de korka", "Garibi dövmüşler, vah arkarn demiş", "Dost bin ise azdır, düşman bin ise çoktur", "Bin dost az, bir düşman çok" atasözlgrinde insandaki güvenlik ihtiyacı ile bu ihtiyaca cevap veren ana, baba, kardeş, akraba ve dost çevresinin önemi konu edilmektedir. "Ağaç yaprağı ile gürler" sözünde ise, kişinin tek başına bir varlık gösteremeyeceği; dost ve yakınlarının desteği ile büyük başanlar elde edebileceği ve onların desteğinin kişiye güven ve cesaret vereceği aniatılmak istenmektedir. "Denize düşen yılana sarılır" sözünde; bireyin gerek biyolojik hayatını sürdürme ve gerekse sıkıntılı durumlardan kurtulma konusundaki güvenlik ihtiyacına cevap verecek bir dayanak bulamadığı zaman içine düştüğü ruh hali anlatılmaktadır. Ancak atasözlerimiz sadece güvenlik ihtiyacına işaret etmekle kalmaz, kişinin hayatına öncelikle kendine güven duyarak sürdürmesinin zorunlu olduğunu da önemle dikkat çeker 17. "Ağaca dayanma kurur, insana dayanma ölür", "Ele inanma, suya dayanma" gibi atasözlerimiz, sırf başkalanna güvenin sağlıklı, başarılı ve mutlu bir hayat için yeterli olmadığına, kişinin kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmesi gerektiğine işaret etmektedir. Güvenlik güdüsü bir de ekonomik güvenlik ihtiyacı şeklinde kendini gösterir. Ekonomik güvenlik, çok para kazanma ve iyi bir gelire sahip olma arzusu olarak tanımlanabilir. Bu arzu, insanlan çalışmaya yöneiten önemli sebeplerden biridir. Çünkü az para ile Arınan er, Neda, Din Psikolojisine Giriş I, Ayyıldız Mat, Ankara, 1980, s. 81. Kurt, İhsan, Türk Atasözlerine Psikolojik Bir Yaklaşım, 2. Bas. Mikro Yayınları, Konya, 1997, s.40

10 beslenme, giyinme ve barınma gibi ihtiyaçların istenen düzeyde karşılanması zordur 18. İnsanın canlı kalma, sağlıklı yaşama ve gelişme ve ana güdüsünden güç alan güvenlik ihtiyacının bir yönünü oluşturan ekonomik güvenlik güdüsü, kişiyi hem temel ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına imkan sağlayan, hem de toplumda kendisine saygınlık ve statü kazandıran daha çok para, mal, mülk ve arazi sahibi olmak üzere harekete geçiren toplumsal ve psikolojik güdülerden biridir. Buna sahiplenme ya da mülkiyet güdüsü de denilebilir. Konuyla ilgili atasözlerine gelince, bunlardan en çok kullanılan "Mal canın yongasıdır" sözüdür. Bununla, büyük emek ve alın teri karşılığı kazanılan mallara gelen zararın insanı çok üzdüğü ve herkesin sahibi olduğu mallan korumak için elinden geleni yapacağı aniatılmak istenir. "Paranın yüzü sıcaktır" atasözümüzde ise, insana daha rahat yaşama imkanlan sağlaması yüzünden, paranın herkes tarafından sevildiği, bu sebeple karşılığında iyi para kazanabilecek olan her işi, hemen herkesin yapmak isteyeceği anlatılmaktadır. Bazı atasözlerimizde de mal ve paranın, sahibine sağladığı imkanları ve itibarı konu almaktadır. "Varsa pulun herkes kulun; yoksa pulun dardır yolun" atasözünde varlıklı kişilere pekçok kimsenin (para umarak) hizmet etmeye hazır olduğu, yoksulların ise güçlülükleri kendileri aşmak zorunda olduklanndan işlerinin zor olduğu gerçeği anlatılırken; "Var varlatır, yok söyletir" atasözüyle sahip olunan ekonomik varlığın insanları daha güçlü ve nüfuzlu hale getirdiği, yoksulluğun ise insanların sürekli şikayet ve yakınmasına yol açtığı ifade edilmektedir. Para ve mal insanın daha iyi bir hayat sürmesi için gerekli ihtiyaçların karşılanmasına hizmet ettiği nispette bir değer ve anlam taşır. Araç olmaktan çıkıp amaç haline geldiği, insana hizmet vasıtası olmaktan çıkıp insan ona hizmet eder hale geldiği zaman, para ve malın gerçekte bir değeri kalmamıştır. "Malın iyisi boğazdan geçer", "Mal canı kazanmaz, can malı kazanır", parası aziz olan, kendi zelil olur", "Parası ucuz olanın, kendisi kıymetli olur" atasözlerimiz, mal ve paranın gereğinden fazla önemsenerek temel ihtiyaçların karşılanması için bile harcanmayarak cimrilik gösterilmemesini öğütlemektedir. 18 Baymur, Genel Psikoloji, s. 68, 53

11 Her insanda bulunan sosyal güdülerden biri de "toplu halde yaşama" güdüsüdür. Her insan, hemcinsleriyle bir arada yaşamak ister. Bazı psikologların, bütün insanlarda ortak olan bu motivi içgüdü sanmalarının sebebi, toplu halde yaşaına arzusunun çok güçlü bir şekilde kendini hissettirmesindendir. Zira bir arada toplu halde yaşamak, insanlara sayılamayacak kadar çok faydalar sağlanmaktadır 19. Yalnızlık Allah' a mahsus tur" atasözü, diğer insanlarla birlikte yaşamanın, bütün insanların vazgeçilmez bir ihtiyacı olduğu belirtilmektedir. İnsandaki bu güdü aynı zamanda sosyal güvenlik, bağımlılık ve sosyal uyum güdüleri ile de yakından ilgilidir. Çünkü insan, başkalarıyla işbirliği yaparak onların yardım ve desteği ile hayatını sürdürmek ister, içinde bulunduğu grubun normlarına uygun düşünce, tavır ve davranışlan beniruserne kabiliyetine sahiptir 20 Böyle olunca başkalarıyla birlikte yaşamaya muhtaç ve kabiliyetli olan insanın, yalnız yaşaması ya da yalnız yaşamak zorunda. kalması durumunda yaşayacağı zarar, "yalnız kalanı kurt yer" ve " Sürüden ayrılanı kurt kapar" atasözlerinde ifade edilmektedir. 3. Güdülerin Çatışması Türk atasözlerinde güdülerin doyumsuz kalma sebeplerinden biri olan "güdü çatışması" nın da konu edildiği görülür. Çatışma, birbiriyle bağdaşmayan iki veya daha fazla güdünün aynı anda bireyi etkileınesiyle ortaya çıkar. Bunlar bireyi aynı anda birbirine zıt davranışlara güdüleyebilir. Böyle dummlarda insan, etkisi altında kaldığı güdülerden hangisinin doyumuna yönelik davranışta bulunacağına karar vennekte zorlanır. Bu durum onda sıkıntı ve gerginlik yaratır 21. Çatışma, çatışan güdülerin sevkettiği davranış istikametine göre farklı biçimlerde gerçekleşir. Psikologlar üç tür çatışmadan bahsederler: 1) Yaklaşmayaklaşma çatışması 2) Kaçınma-kaçınma çatışması 3) yaklaşmakaçınma çatışması Erdem, Solmaz, Psikoloji, Kurtuluş Ofset Matbaası, Ankara, 1974, s.74. Krş. Cüceloğlu, İnsan ve Davranışı, s Krş. Cüceloğlu, İnsan ve Davranışı, s.282; Baymur, Genel Psikoloji, s.87; Munn, Norman L, Çev: No Tendar, Psikoloji Il, s

12 Atasözlerimizde bu çatışma türlerinden özellikle ikicisi, yani kaçınma-kaçınma çatışmasının yer aldığı görülmektedir. Bu çatışma biçimi ise, istemediğimiz iki durumdan birini seçmek zorunda kaldığımız zaman yaşanır. Karşılaşılan bu iki şıktan her ikisi de olumsuzdur, birisinden kaçmak, diğeri ile karşılaşmayı gerektirir. "İtle dalaşmaktan, çalıyı dolaşmak yeğdir", "Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık", "Ne kızı ver, ne dünürü küstür", "Denize düşen yılana sarılır" atasözleri bu tür çatışmayı ifade etmekle kalmamakta, aynı zamanda böyle durumlarda nasıl davranılması gerektiğini de öğütlemektedir. Buna göre daha az zararlı davranışın tercih edilmesi en uygun yoldur. 4. Giidülerin Doyumsuzlu.ğu ve Savunma Mekanizmalan Engellenme ya da çatışma sebebiyle ihtiyaç ve güdüler doyumsuz kaldığında, birey ıçme düştüğü aşırı kaygı ve komplekslerden kendini koruma yoluna giderek savunma mekanizmalarına baş vurabilir. Bu mekanizmalara psikolojik bir dengeleşim (Homeostasis) de denilebilir. Hemen herkes bu savunma mekanizmalanndan bir ya da bir kaçını kullanabilir. Toplumda yaygın olarak görülen bu tür davranışların bazılan atasözlerimize de konu olmuştur. Günlük hayatta en çok baş vurolan savunma mekanizmalarından birisi bahane bulma, akla uydurma ve mantığa bürünme de diyebileceğimiz rasyonalizasyondur. Aşağılık, suçluluk ve yetersizlik kurtulmak için çokça kullamlan mekanizmalardan birisidir. 22 Kişi bilhassa kişisel yetersizliklerinden dolayı istek ve emellerini gerçekleştirmeyi başaramadığı zamanlarda başarısızlığını mazur göstermek ister. Bunun için bazen kısmen doğru ve genellikle akla uygun, fakat tam doğru olmayan sebepler ileri sürer 2. Birey bu yolla davranışlarını hem çevresindekilere hem de kendi vicdanına haklı ve mantıklı göstermek ister Ankay, Aydın, Eğitim Psikolojisine Giriş, Turhan Kitabevi, Ankara, 1992, s.88. Baymur, Genel Psikoloji, s

13 "Oynayamayan gelin yenim dar, kolum kısa dermiş" ve "Gelin oyun bilmeyince yerim dar; yeri genişletilince bu sefer yenim dar, dermiş" atasözlerimizde insanların başarısızlıklarını mazur ve makul göstermek için bahaneler bulabileceklerine dikkat çekilmektedir. "Tilki erişemediği üzüm e koruk der", "Kedi ulaşamadı ğı ciğere pis der" atasözlerimiz ise, rasyonalizasyonun değişik bir şekli olan "ekşi üzüm" davranışına örnek verilebilir. Ayrıca günlük hayatta gerek kendi başarısızlıklarımızı rnazur göstermek ve gerekse başkalarını teselli etmek için söylediğimiz "Hatasız kul olmaz"," Düşmez kalkrnaz bir Allah", "Geç olsun da güç olmasın", "Ayak almadık taş olmaz, başa gelmedik iş olmaz" gibi atasözleri de çoğu zaman benliği savunmaya yöneliktir. Atasözlerimizde temas edilen bir savunma mekanizması da.yansıtma (projektion) dır. Yansıtmanın iki farklı şekli vardır. Birincisi kişinin, toplurnca onaylanmayan, kendini küçültücü davranışlannın suçunu, kendi dışındaki olay, eşya ya da insanlara yüklerneye yönelrnesidir 24. "Kabahat ipliği eğirende değil, iğ ile çıkrıkta" atasözü, suçu başkasına atma da diyebileceğimiz savunma rnekanizması ile açıklanabilecek davranışlar için kullanılır. Bu savunma mekanizmasının ikinci bir şekli de kişinin toplum değerlerine aykırı olduğu için toplum tarafından beğenilmeyen, tasvip görmeyen, ayıp ve günah sayılan güdülerini, düşüncelerini, isteklerini dışarı yansıtıp bunları başkalarında ve çevrede görmeye başlamasıdır. Bireyin kendi kişilik özelliklerini başkalarında gönnesi, başkalarının davranışlarını kendi temel ihtiyaç ve güdülerinin etkisi altında kalarak yorumlaması bir tür yansıtmadır. "Kişi kişiyi kendisi gibi bilirmiş" ve "Kem söz sahibinindir" atasözlerimiz yansıtmanın bu türüne giren davranışlan anlatmak için kullanılır. "Eşeğini dövenıeyen semerini döver" atasözü, yön değiştirme ya da yer değiştirme olarak bilinen savunma mekanizması ile açıklanabilecek davranışlar için söylenir. Bu mekanizma, çeşitli engellenıneler karşısında, bu engellemelere sebep olan kişiye güç yetişmeyen kişinin, hıncını egemenlik kurabileceği başka birinden veya eşyadan almasıdır Baymur, Genel Psikoloji, s. 91.

14 Görebildiğimiz kadarıyla savunma mekanizmalannın konu edildiği atasözlerimizde geçen bir mekanizma da hayal kurrnadır. insan arzu ve ernellerini gerçekleştiremediği, iç ya da dış etkenler sebebiyle ihtiyaç ve güdüleri doyumsuz kaldığı zaman, hayal kurarak d oyum sağlama yoluna gidebilir. Yaşanan gerçek hayatta doyumsuz kalan istekler rüya ve hayal aleminde doyurn arar. "Aç tavuk (rüyasında) kendini dan arnbarında görür" atasözümüz bu tür davranışları çok güzel bir biçimde anlatmaktadır. Sonuç İnsan, toplum ve tabiatla ilgili pekçok hususu konu alan atasözlerimizin, esas konusu insandır. İnsan ve davranışı aynı zamanda psikolojinin konusudur. Sadece temel ihtiyaç ve güdüler konusuyla sınırlı olan bu mütevazı çalışmamızda, atasözlerimizde konuyla ilgili olarak yer alan bilgilerin, bugünün psikoloji bilimiyle mutabık olduğu görülmüştür. 57

BÖLÜM 2 1.5. Organizma ve Çevre İlişkileri 1.5.1. Organizma, Davranış ve Zihinsel Süreçler. 1.5.2. Çevre. 1.5.3. Fizik Çevrenin Organizmayı Etkilemesi

BÖLÜM 2 1.5. Organizma ve Çevre İlişkileri 1.5.1. Organizma, Davranış ve Zihinsel Süreçler. 1.5.2. Çevre. 1.5.3. Fizik Çevrenin Organizmayı Etkilemesi BÖLÜM 2 1.5. Organizma ve Çevre İlişkileri 1.5.1. Organizma, Davranış ve Zihinsel Süreçler İnsan davranışının temelini oluşturan zihinsel süreçleri açıklamadan önce davranış terimini iyi anlamamız gerekir.

Detaylı

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 1) İnsanlar, dağlar gibi yerlerinden kımıldamayan cansızlar değildir. Arkadaşlar, tanışlar birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsun ve buluşmaları ne kadar güç olursa olsun, günün birinde bir araya

Detaylı

AVCILIK. İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen ve bir faaliyettir.

AVCILIK. İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen ve bir faaliyettir. AVCILIK İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen ve bir faaliyettir. Avcılık İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen Avcılık eskiden; İnsanın kendisini korumak, Karnını doyurmak, Hayvan ehlileştirmek,

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14 Hiçbir ihtiyacı olmadığı halde sürekli arkadaşlarının kalem ve silgilerini çalan çocukla yaptığım görüşmede, çocuğun anlattıkları hem çok ilginç hem de Kleptomani Hastalığına çok iyi bir örnektir. Çocuk

Detaylı

Dr. Halise Kader ZENGİN

Dr. Halise Kader ZENGİN Bilişsel ve duygusal zekanın farklı işlevlerinin olduğu ve birbirlerinden ayrı çalışmadıkları son yıllarda yapılan psiko-fizyoloji ve beyin MR çalışmalarıyla açıklık kazandı. Bilişsel ve duygusal zekası

Detaylı

18 Ocak 2002 de STK olarak kuruldu. 19 Ocak 2006 tarih ve 2006-9982 no lu Bakanlar Kurulu kararı ile Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsü kazandı.

18 Ocak 2002 de STK olarak kuruldu. 19 Ocak 2006 tarih ve 2006-9982 no lu Bakanlar Kurulu kararı ile Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsü kazandı. YETİM RAPORU 18 Ocak 2002 de STK olarak kuruldu. 19 Ocak 2006 tarih ve 2006-9982 no lu Bakanlar Kurulu kararı ile Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsü kazandı. Bakanlar Kurulu nun 6 Şubat 2007 tarihli

Detaylı

Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi. Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş

Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi. Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş Canlılar hayatta kalmak için güdülenmişlerdir İnsan hayatta kalabilmek

Detaylı

MOTİVASYON. Nilüfer ALÇALAR. 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya

MOTİVASYON. Nilüfer ALÇALAR. 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya MOTİVASYON Nilüfer ALÇALAR 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya Motivayon nedir? Motivasyon kaynaklarımız Motivasyon engelleri İşimizde motivasyon

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ. Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu

DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ. Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu DAVRANIŞ (Behavior): Organizmanın doğrudan veya dolaylı olarak gözlenebilen tüm etkinlikleridir. Duygular, tutumlar, zihinsel süreçler

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Test 11 (Bitişiklik Kuramı)...94. Test 12 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...97. Test 13 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...

İÇİNDEKİLER. Test 11 (Bitişiklik Kuramı)...94. Test 12 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...97. Test 13 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)... III İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Test 1 (Psikolojiye Giriş)... 1 Test 2 (Gelişim Psikolojisine Giriş)... 3 Test 3 (Gelişim Psikolojisine Giriş)... 7 Test 4 (Bilişsel Gelişim)...11 Test 5 (Bilişsel Gelişim)...15

Detaylı

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu İÇERİK Rehberlik Birimi Tanıtımı Gelişim Dönemleri ve Okula Uyum Süreçleri Öğrencilerimizin; Zihinsel, bedensel, sosyal ve

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikoloji RPD 101 Not III Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Kişilik Gelişimi Kişilik Nedir? *Kişilik, bireyin iç ve dış çevresiyle kurduğu, diğer bireylerden ayırt edici,

Detaylı

Twi$er: @acarbaltas @BaltasBilgievi

Twi$er: @acarbaltas @BaltasBilgievi Twi$er: @acarbaltas @BaltasBilgievi REKABETE HAZIRLIK KENDİ YILDIZINI YAKALAMAK Prof. Dr. Acar Baltaş Psikolog 28 Şubat 2014 MOTİVASYON Davranışa enerji ve yön veren, harekete geçiren güç Davranışı tetikleme

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

DOĞRU DİYE BİLDİKLERİMİZİ SORGULADIK MI?

DOĞRU DİYE BİLDİKLERİMİZİ SORGULADIK MI? DOĞRU DİYE BİLDİKLERİMİZİ SORGULADIK MI? Bireyin iç ve dış dünyasını algılayıp, yorumlamasında etkili olan tüm faktörlere paradigma yani algı düzeneği denilmektedir. Bizim iç ve dış dünyamızı algılamamız,

Detaylı

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ Oyun bir çocuğun en önemli işidir. Çocuklar oyun ortamında kendilerini serbestçe ifade edip, yaşantılarını yansıtırlar ve dış dünyaya farketmeden hazırlık yaparlar.

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ DOÇ.DR. ZEHRA ALTINAY SINIF YONETIMI Bu derste, Sınıf ortamı ve grup etkileşimi Grup türleri Grup ve lider Liderlik türleri Grup içi etkileşimin hedefleri

Detaylı

www.rehberlikservisi.org

www.rehberlikservisi.org www.rehberlikservisi.org 1 BAŞLARKEN Çocuklarımız bizim için ne kadar önemli? TEOG öncesinde onlar için neler yapıyoruz? Gelecekleri için planlarınız var mı? Çocuklarınızı yeterince anlıyor musunuz? Neden

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PSİKOLOJİ DERSİ 10. SINIFLAR I. DÖNEM II. ORTAK YAZILI SINAVI

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PSİKOLOJİ DERSİ 10. SINIFLAR I. DÖNEM II. ORTAK YAZILI SINAVI Adı: 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI A GRUBU AAA ADI SOYADI: SINIFI: NO: 08.01.2011 AAA Soyadı: PSİKOLOJİ DERSİ 10. SINIFLAR PUAN 2010 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.11.A SINIFI SOSYOLOJİ DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI

Detaylı

Ailenin çocuk yetiştirmedeki tutumunu ve çocuk yetiştirmeyle ilgili sorunlarını anlamak için aile tutum modeli ni bilmek yararlı bir yaklaşımdır.

Ailenin çocuk yetiştirmedeki tutumunu ve çocuk yetiştirmeyle ilgili sorunlarını anlamak için aile tutum modeli ni bilmek yararlı bir yaklaşımdır. AİLE TUTUMLARI Eğitimciler olarak bizler çocukların gelecekte uyumlu ve başarılı olabilmeleri için en sağlıklı eğitim yollarının geliştirilmesi çabası içindeyiz. Öğrenci eğitiminde ve çocuğa karşı doğru

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok)

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok) CÜMLE BİLGİSİ Bir duyguyu, düşünceyi, isteği veya haberi anlatan sözcük yada sözcük grubuna cümle denir. Bir söz gurubunun cümle olabilmesi için anlamlı olabilmesi gerekir. Haberi tam olarak anlatamayan

Detaylı

MEDİNE BİLGE KESKİN ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ DUYGUSAL GELİŞİM

MEDİNE BİLGE KESKİN ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ DUYGUSAL GELİŞİM MEDİNE BİLGE KESKİN ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ DUYGUSAL GELİŞİM 1. DUYGUSAL GELİŞİM 1. Tanımı ve Önemi Duygu; Belirli nesne, olay ya da kişilerin bireyin iç dünyasında uyandırdığı izlenimler olarak

Detaylı

Özgüven Nedir? Özgüven Eksikliği Nedir?

Özgüven Nedir? Özgüven Eksikliği Nedir? Özgüven Nedir? Özgüven; kendimiz ve yeteneklerimiz hakkında pozitif ve gerçekçi bir anlayışa sahip olduğumuz anlamına gelmektedir. Diğer taraftan, özgüven eksikliği ise; kendinden şüphe duymak, pasiflik,

Detaylı

GELİŞİMİN EN HIZLI OLDUĞU DÖNEMİ 0-3 YAŞTIR Fakat 0-6 yaşın her döneminde çocuğun öğreneceği fiziksel, sosyal, zihinsel, cinsel, duygusal ve ahlaki gö

GELİŞİMİN EN HIZLI OLDUĞU DÖNEMİ 0-3 YAŞTIR Fakat 0-6 yaşın her döneminde çocuğun öğreneceği fiziksel, sosyal, zihinsel, cinsel, duygusal ve ahlaki gö 0-6 YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ KÜÇÜK ADIMLAR ANAOKULU Mehmet Gökay İÇEL. Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen GELİŞİMİN EN HIZLI OLDUĞU DÖNEMİ 0-3 YAŞTIR Fakat 0-6 yaşın her döneminde çocuğun öğreneceği

Detaylı

KARNE ALAN ÇOCUĞA NASIL DAVRANILMALI

KARNE ALAN ÇOCUĞA NASIL DAVRANILMALI KARNE ALAN ÇOCUĞA NASIL DAVRANILMALI Şüphesiz her veli çocuğunun başarılı olmasını ister, yine her öğrenci başarılı olmanın verdiği gururu, hazzı, mutluluğu, tatmak ister. En başta ailesinin, yakın çevresinin,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I HEDEFLER İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Gelişim Psikolojisinin Alanı Gelişim Psikolojisinin Temel Kavramları Gelişimi Etkileyen Faktörler Gelişimin Temel İlkeleri Fiziksel Gelişim Alanı PSİKOLOJİ Bu

Detaylı

Yukarıdaki soru, bu yazının meselesini tüm boyutlarıyla içermese de konuyla ilgili karşılaştığım soruların özünü teşkil etmektedir.

Yukarıdaki soru, bu yazının meselesini tüm boyutlarıyla içermese de konuyla ilgili karşılaştığım soruların özünü teşkil etmektedir. Evlilik öncesi cinsel ilişki, bir mesele olarak, pek çok insan açısından spesifik bir önem taşımamaktadır. Ancak, konuyla ilgili bana gelen sorular, psikolojik danışma seanslarında karşılaştığım hikâyeler,

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı Psikolojiye Giriş Dersin Kodu OKÖ105 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS kredisi 4 Haftalık Ders

Detaylı

Çocuğunuz ne kadar zeki?

Çocuğunuz ne kadar zeki? On5yirmi5.com Çocuğunuz ne kadar zeki? Psikolojik Danışman Yusuf Menki ile zeka testi konusunu konuştuk. Yayın Tarihi : 20 Aralık 2012 Perşembe (oluşturma : 1/4/2016) Gizem Gül'ün röportajı Hepimiz zeki

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri MADDE BAĞIMLILIĞI BAĞIMLILIK Bağımlılık, bireyin kendi ruhsal ve bedensel sağlığına

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. BABA ve ÇOCUK

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. BABA ve ÇOCUK k İl u ok l ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI BABA ve ÇOCUK PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - OCAK 2013 Tarihsel Süreç İçinde Baba Olma Kavramı Sosyo-ekonomik ve bilimsel gelişmeler, geleneksel aile

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ SAVUNMA MEKANİZMALARI 310TDB007 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

OKUL FOBİSİ. Bir çocuğun okul deneyiminin beyin işlevi ve anatomisinde gerçek değişimler yarattığı biliniyor Mel Levine

OKUL FOBİSİ. Bir çocuğun okul deneyiminin beyin işlevi ve anatomisinde gerçek değişimler yarattığı biliniyor Mel Levine OKUL FOBİSİ Okullar eğitim-öğretim süreçlerine başlarken çocuklarda en temel karşılaşılan sorunlardan biri okul fobisidir. İlk defa böyle bir durumla karşılaşan ebeveynler şaşırmış bir halde en uygun çözümü

Detaylı

İletişim, hem güçlerimizin farkında olmak, hem de zayıflıklarımızın üstesinden gelmek demektir.

İletişim, hem güçlerimizin farkında olmak, hem de zayıflıklarımızın üstesinden gelmek demektir. Abraham Lincoln, senin yaşındayken dedi babası çocuğuna, Okula gidebilmek için her gün 10 mil yürüyordu. Gerçekten mi? dedi çocuk ve ekledi: Tamam, fakat o senin yaşındayken de başkan oldu baba! İletişim,

Detaylı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON Bireylerin günlük hayatlarının yaklaşık üçte birini geçirdikleri işyerleri, kişi için önemli bir ortamdır. İşyerlerinde

Detaylı

3. Zihinden atamadığınız tekrarlayan, hoşa gitmeyen düşünceler. 7. Herhangi bir kimsenin düşüncelerinizi kontrol edebileceği fikri

3. Zihinden atamadığınız tekrarlayan, hoşa gitmeyen düşünceler. 7. Herhangi bir kimsenin düşüncelerinizi kontrol edebileceği fikri 1 Aşağıda zaman zaman herkeste olabilecek yakınmaların ve sorunların bir listesi vardır. Lütfen her birini dikkatle okuyunuz. Sonra bu durumun bu gün de dâhil olmak üzere son üç ay içerisinde sizi ne ölçüde

Detaylı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. 2015 2016 Eğitim Öğretim Yılı. Ocak Ayı Bülteni ÜNİTE BAŞLIĞI: Kendimizi İfade Etme Yollarımız (PYP) 4A 4B

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. 2015 2016 Eğitim Öğretim Yılı. Ocak Ayı Bülteni ÜNİTE BAŞLIĞI: Kendimizi İfade Etme Yollarımız (PYP) 4A 4B İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu 2015 2016 Eğitim Öğretim Yılı Ocak Ayı Bülteni ÜNİTE BAŞLIĞI: Kendimizi İfade Etme Yollarımız (PYP) 4A 4B Martılar-Leylekler Sınıfı İSTEK KEMAL ATATÜRK ANAOKULU Aralık

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN...

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN... 6 Yansıtıcı Öğretmen... 8 İyi Öğretmenden Sahip Olması Beklenen

Detaylı

ÜNİTE 5. Güdüler. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

ÜNİTE 5. Güdüler. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler ÜNİTE 5 Güdüler Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Güdünün tanımını bilecek, Güdülemede kuramsal yaklaşımları bilecek, Güdülerin ölçülmesini bilecek, Güdüleri sınıflandırabilecek, Güdülerin hiyerarşisini

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

8-9 YAŞ ÇCUKLARININ YAŞ DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ VE OKUL-ÖDEV ÇALIŞMALARI ÖZEL ANTALYA ENVAR İLKOKULU 8-9 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM DÖNEMLERİ ÖZELLİKLERİ

8-9 YAŞ ÇCUKLARININ YAŞ DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ VE OKUL-ÖDEV ÇALIŞMALARI ÖZEL ANTALYA ENVAR İLKOKULU 8-9 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM DÖNEMLERİ ÖZELLİKLERİ 8-9 YAŞ ÇCUKLARININ YAŞ DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ VE OKUL-ÖDEV ÇALIŞMALARI ÖZEL ANTALYA ENVAR İLKOKULU 8-9 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM DÖNEMLERİ ÖZELLİKLERİ ÇOCUKLARIMIZIN GELİŞİM DÖNEMİ ÖZELLİKLERİNİ BİLMEK NE

Detaylı

Hani annemin en büyük yardımcısı olacaktım? Hani birlikte çok eğlenecektik? Kardeşime dokunmama bile izin vermiyor. Kucağıma almak da yasak.

Hani annemin en büyük yardımcısı olacaktım? Hani birlikte çok eğlenecektik? Kardeşime dokunmama bile izin vermiyor. Kucağıma almak da yasak. Bu ayki rehberlik bülteni konumuz Kardeş Kıskançlığı hakkındadır. Sizlere çocuğunuza bu süreçte nasıl yardımcı olabileceğiniz ile ilgili önerilerimiz olacaktır. KARDEŞ KISKANÇLIĞI Neler olduğunu hiç anlamıyorum!

Detaylı

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi Murat Çokgezen Prof. Dr. Marmara Üniversitesi 183 SORULAR 1. Ne zaman, nasıl, hangi olayların, okumaların, faktörlerin veya kişilerin tesiriyle ve nasıl bir süreçle liberal oldunuz? 2. Liberalleşmeniz

Detaylı

Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological Study of Religion, London and Toronto: Associated University Press, 1989.

Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological Study of Religion, London and Toronto: Associated University Press, 1989. Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Temmuz-Aralık 2002 KİTAP TANITIMI Yrd. Doç. Dr. Hasan KAYIKLIK Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological

Detaylı

Ders seçimi; öğrencilerin ilgi, yetenek ve yaşamdan beklentilerinin değerlendirilmesini gerektiren zor bir süreçtir.

Ders seçimi; öğrencilerin ilgi, yetenek ve yaşamdan beklentilerinin değerlendirilmesini gerektiren zor bir süreçtir. Değerli Anne ve Babalar, Anne-baba olarak ders seçimi aşamasında etkimiz ne kadar olmalı?, Çocuğumun ilgi ve yeteneklerini nasıl belirlerim?, Çocuğuma uygun meslek grupları nelerdir?, ve Ders seçimi sürecinde

Detaylı

SINAV KAYGISI. Sınav Kaygısının Belirtileri Nelerdir? * Fiziksel Belirtiler

SINAV KAYGISI. Sınav Kaygısının Belirtileri Nelerdir? * Fiziksel Belirtiler SINAV KAYGISI Kaygı, stresli bir durum karşısında hepimizin yaşadığı uyarılmışlık halidir. Ancak kaygının belli bir miktarda yaşanmasının olumlu işlevleri de vardır. Bir miktar kaygı günlük hayatta bizi

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

SOSYAL FOBİ. Sosyal fobide karşılaşılan belirtiler şu şekilde sıralanabilir.

SOSYAL FOBİ. Sosyal fobide karşılaşılan belirtiler şu şekilde sıralanabilir. SOSYAL FOBİ Sosyal ortamlarda başkaları tarafından inceleme altında tutulduğu korkusu performans gösterilmesi gereken durumlarda eleştirilme yada küçük düşme korkusunun yaşanmasıdır. Ve kişi bu korkunun

Detaylı

AİLE HAYATI, PLANLAMASI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI

AİLE HAYATI, PLANLAMASI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI AİLE HAYATI, PLANLAMASI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI Aile nedir? Toplum içindeki en küçük sosyal kurumdur. Çekirdek aile Ana, baba ve çocuklardan oluşur. Geniş aile ise çeşitli akrabalardan oluşur. Aile kurumunun

Detaylı

PİNOKYO EĞİTİM KURUMLARI MART AYI AYLIK EĞİTİM PROGRAMI 1. HAFTA

PİNOKYO EĞİTİM KURUMLARI MART AYI AYLIK EĞİTİM PROGRAMI 1. HAFTA 1. HAFTA TARİH : 01 MART 2016 04 MART 2016 KONU : YEŞİLAY 1- Yeşilay nedir? Ne işe yara? Faaliyetleri nelerdir? Nefes akciğer yapalım. Vücudumuzu 2- Sigara ve alkolün zararlarını hep birlikte öğrenelim

Detaylı

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır.

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. DR.HASAN ERİŞ İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yönetimin temel görevlerinden birisi, örgütü oluşturan

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Atasözleri Sözlüğü T. Taşa çıkan keçinin, ağaca çıkan oğlağı olur. Bk. Ağaca çıkan keçinin, dala bakan... Atasözleri Sözlüğü T

Atasözleri Sözlüğü T. Taşa çıkan keçinin, ağaca çıkan oğlağı olur. Bk. Ağaca çıkan keçinin, dala bakan... Atasözleri Sözlüğü T Atasözleri Sözlüğü T Tan yeri ağarınca hırsızın gözü kararır. Doğru olmayan yollara başvurarak çıkar sağlayan, gizli kapaklı işler çeviren kişi, bu kirli ve karanlık işleri çevirmesine imkân sağlayan şartlar

Detaylı

Bu yaklaşımlar anne babaların kafasını oldukça meşgul eden şu soruyu akla getiriyor:

Bu yaklaşımlar anne babaların kafasını oldukça meşgul eden şu soruyu akla getiriyor: Uzm. Psikolog Nuray ÖZBEN AVŞAR Anne - baba - çocuk ilişkisinin son yıllarda hızlı bir değişim içerisine girmiş olduğu gözleniyor. Hızla gelişen dünya ile hayata bakış açıları her geçen gün gelişiyor ve

Detaylı

ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK

ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK ÜNİTENİN KONULARI Toprak Nedir? Toprağın Tanımı Toprağın İçindeki Maddeler Toprağın Canlılığı Toprak Neden Önemlidir? Toprağın İnsanlar İçin Önemi Toprağın Hayvanlar İçin Önemi

Detaylı

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri Bir hizmetin sürüp gidebilmesi için, kişilerin kendi istekleriyle bağışladıkları para ve mülklere Vakıf denir. Bağışlanan mülklerin, eserlerin geleceğe sağlıklı kalabilmeleri korunmalarına bağlıdır. Geçmişin

Detaylı

ERGENİM BEN!!! Nereden Çıktı Bu Sınav?

ERGENİM BEN!!! Nereden Çıktı Bu Sınav? Uzm Psk. Nuray ÖZBEN AVŞAR ERGENİM BEN!!! Nereden Çıktı Bu Sınav? Çocuklar hızla büyüyor, çocukluk dönemini bitirip ilk erişkinlik olan ergenlik dönemine adımlarını atıyorlar. Ergenlik çağında fiziksel

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

ONYOMANİ Onyomani; alışveriş bağımlılığı ya da takıntılı alışveriş davranışı olarak adlandırılabilen

ONYOMANİ Onyomani; alışveriş bağımlılığı ya da takıntılı alışveriş davranışı olarak adlandırılabilen Kenan ŞENLİK -Psikolojik Danışman Onyomani; alışveriş bağımlılığı ya da takıntılı alışveriş davranışı olarak adlandırılabilen ve Çoğunlukla, depresyon, kaygı bozuklukları ya da bastırılmış öfke-saldırganlık

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası Yerli Malı Haftası Yeni yıl (31 Aralık-1 Ocak) GÜNE BAŞLAMA ETKİNLİKLERİ Oyun

Detaylı

Yahya Kemal Beyatlı 100. Yıl İlkokulu Gazetesi. Okulumuzdan Haberler

Yahya Kemal Beyatlı 100. Yıl İlkokulu Gazetesi. Okulumuzdan Haberler Yahya Kemal Beyatlı 100. Yıl İlkokulu Gazetesi B ü l ten Ta r ihi:04. 04.2 0 16 Cilt 1, Sayı 1 M ü dü rü n Adı : Hasa n CE Rİ T M ü dü r Ya rdı mc ı sı nı n A dı : Şe no l T ÜM TA Ş Okulumuzdan Haberler

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

TOPLUMSAL KURUMLAR VE AİLE ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ

TOPLUMSAL KURUMLAR VE AİLE ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ TOPLUMSAL KURUMLAR VE AİLE ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ 1-) Türkiye de cumhuriyetin ilanından hemen sonra eğitimde, dinde, yönetimde, hukukta, ekonomide, sanatta, aile yapısında

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ REHBERLİK POSTASI 4

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ REHBERLİK POSTASI 4 ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ REHBERLİK POSTASI 4 22 Mart 2013 Sayın Velimiz, Dördüncü rehberlik postamızda sizlerle, Davranış ve Değerler Eğitimi Programı kapsamında

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAVRAMLAR BİR GÜNÜMÜZ. ROLLERİMİZ ve SORUMLULUKLARIMIZ HAKLARIMIZ OKULUMUZ AİLEMİZ SORUMSUZLUK ÇOCUK HAKLARI ÇOCUK HAKLARI BİLDİRGESİ

İÇİNDEKİLER KAVRAMLAR BİR GÜNÜMÜZ. ROLLERİMİZ ve SORUMLULUKLARIMIZ HAKLARIMIZ OKULUMUZ AİLEMİZ SORUMSUZLUK ÇOCUK HAKLARI ÇOCUK HAKLARI BİLDİRGESİ İÇİNDEKİLER KAVRAMLAR BİR GÜNÜMÜZ ROLLERİMİZ ve SORUMLULUKLARIMIZ HAKLARIMIZ OKULUMUZ AİLEMİZ SORUMSUZLUK ÇOCUK HAKLARI ÇOCUK HAKLARI BİLDİRGESİ KAVRAMLAR Birey: Toplumun bir parçası olan ve kendine özgü

Detaylı

OKULA BAŞLARKEN OKULA BAŞLAMA SÜRECİ

OKULA BAŞLARKEN OKULA BAŞLAMA SÜRECİ OKULA BAŞLARKEN Okul, aileden sonra çocuğun içinde bulunduğu ilk temel sosyalleşme kurumudur. Okul dönemi, çocuk için ailesinden ilk ayrılış dönemidir; çünkü çocuk, okula başladığında evden farklı bir

Detaylı

İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÖĞRENCİ

İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÖĞRENCİ İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÖĞRENCİ Doç. Dr. Süleyman Çetin ÖZOĞLU İnsan İlişkileri Nedir? İnsan ilişkileri çerçevesindeki düşüncelerimiz insan a ilişkin düşüncelerimizden ayrılamaz. İnsan'ı biyolojik, psikolojik

Detaylı

ŞEHİT İLHAN ÇAYLAN ANAOKULU ŞİRİNLER SINIFI 3.BÜLTENİ

ŞEHİT İLHAN ÇAYLAN ANAOKULU ŞİRİNLER SINIFI 3.BÜLTENİ ŞEHİT İLHAN ÇAYLAN ANAOKULU ŞİRİNLER SINIFI 3.BÜLTENİ 2015-2016 OKULUMUZ GİRİŞ-ÇIKIŞ SAATLERİMİZ Sabah Grubu : 08.00-13.00 Kulüp Çalışmaları : 13.00-16.20 Öğle Grubu :11.20-16.20 İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:05 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:08

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:05 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:08 Söz Dinlemeyen Çocuklara Nasıl Yardımcı Olunmalıdır? Çocuklarda zaman zaman anne-babalarının sözünü dinlememe kendi bildiklerini okuma davranışları görülebiliyor. Bu söz dinlememe durumu ile anne-babalar

Detaylı

Bir gün insan virgülü kaybetti. O zaman zor cümlelerden korkar oldu ve basit ifadeler kullanmaya başladı. Cümleleri basitleşince düşünceleri de basitleşti. Bir başka gün ise ünlem işaretini kaybetti. Alçak

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

A: Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

A: Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder. Karşınızdaki kişinin ismine bakarak onun hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Bunun için söz konusu isimdeki fiziksel, zihinsel, duygusal, ruhsal enerji sembollerinin açıklamalarına bakmak gerek. İsimdeki

Detaylı

Etoloji(Davranış Bilimi) :Doğal koşullarda hayvan davranışını inceleyen bilim dalına denir.

Etoloji(Davranış Bilimi) :Doğal koşullarda hayvan davranışını inceleyen bilim dalına denir. Etoloji(Davranış Bilimi) :Doğal koşullarda hayvan davranışını inceleyen bilim dalına denir. Uyarı: İç ya da dış ortamda meydana gelen ve canlıda tepki oluşturabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik değişikliklerdir.

Detaylı

Türkiye de obezite. (Kaynak: TÜİK)

Türkiye de obezite. (Kaynak: TÜİK) Türkiye de obezite WHO Yetişkinlerde obezite oranları E %21.7 K %34.0 Toplam %27.8 (2008 rakamları) 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun %16,9 u obez ve %33 ü fazla kiloludur. (2009 2010 arasındaki dönemde

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri :١ mı, mi? baba ( ) uzaklaştım uzaklaştırmak uzaklaştırmak evin kapıları babam yetişiyorum eğitim görüyorum ecdadım, atam saygı otur! seviyorum seni seviyorum

Detaylı

OYUN VE ÇOCUK. -Çocuğun iç dünyasını anlayabilmek. -Çocuğun olayları anlamasına yardım etmek. -Çocuğa olaylarla baş etme becerileri kazandırmak

OYUN VE ÇOCUK. -Çocuğun iç dünyasını anlayabilmek. -Çocuğun olayları anlamasına yardım etmek. -Çocuğa olaylarla baş etme becerileri kazandırmak OYUN VE ÇOCUK Oyun oynamak çocukluk çağına özgü psikolojik, fizyolojik ve sosyal içerikli bir olgudur. Oyun hem zihinsel gelişimin aynası olan hem sosyal becerilerin öğrenildiği hem de duygusal boşalımın

Detaylı

ÇOCUĞUMUZU NASIL TAKDİR EDELİM!

ÇOCUĞUMUZU NASIL TAKDİR EDELİM! 1 Hazırlayan : Okul Eğitim Kurulu Rehberlik Servisi ÇOCUĞUMUZU NASIL TAKDİR EDELİM! Çocuğunuzun olumsuz davranışlarını değiştirmekte zorlanıyor musunuz? Onu eleştirmekten ve yanlışlarını göstermekten bıktınız

Detaylı

DERS : ÇOCUK RUH SAĞLIĞI KONU : KİŞİLİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

DERS : ÇOCUK RUH SAĞLIĞI KONU : KİŞİLİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER DERS : ÇOCUK RUH SAĞLIĞI KONU : KİŞİLİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER A) BİYOLOJİK ETMENLER KALITIM İÇ SALGI BEZLERİ B) ÇEVRE A) BİYOLOJİK ETMENLER 1. KALITIM Anne ve babadan genler yoluyla bebeğe geçen özelliklerdir.

Detaylı

D. PİRE. aralarında köprü kurar. İnsanların çoğu duvar, çok azı da. Yard.Doç.Dr. Havva ÖZTÜRK Ebe Tülay BAYRAMOĞLU Trabzon

D. PİRE. aralarında köprü kurar. İnsanların çoğu duvar, çok azı da. Yard.Doç.Dr. Havva ÖZTÜRK Ebe Tülay BAYRAMOĞLU Trabzon İnsanların çoğu duvar, çok azı da aralarında köprü kurar D. PİRE Yard.Doç.Dr. Havva ÖZTÜRK Ebe Tülay BAYRAMOĞLU Trabzon Latince de kararsız kalabalık, şiddete yönelmiş topluluk anlamındadır İngilizce de

Detaylı

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Dr. Çağlayan Üçpınar Nisan 2005

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Dr. Çağlayan Üçpınar Nisan 2005 Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Dr. Çağlayan Üçpınar Nisan 2005 Travma Nedir? Günlük rutin işleyişi bozan, Aniden beklenmedik bir şekilde gelişen, Dehşet, kaygı ve panik yaratan, Kişinin anlamlandırma

Detaylı

KASIM DİKKAT!!! KARDEŞ GELİYOR... SAYI ÖZEL ALTIN NESİL ÇOCUK EVİ REHBERLİK BÜLTENİ

KASIM DİKKAT!!! KARDEŞ GELİYOR... SAYI ÖZEL ALTIN NESİL ÇOCUK EVİ REHBERLİK BÜLTENİ 2013 ÖZEL ALTIN NESİL ÇOCUK EVİ REHBERLİK BÜLTENİ KASIM DİKKAT!!! KARDEŞ GELİYOR... *Yazar adını yazın+ *Şirket adını yazın+ 01.11.2013 SAYI 2 Saygıdeğer anne ve babalar; Yeni bir rehberlik bülteni ile

Detaylı

ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ

ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ ADALET ve CESARET ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İsbn: 978 605 4965 24 3 Sertifika no: 14452 Uğurböceği

Detaylı

İNTERNETİN GÜVENLİ KULLANIMI İHTİYACI

İNTERNETİN GÜVENLİ KULLANIMI İHTİYACI İNTERNETİN ÖNEMİ İnternet, Dünyamızı değiştiriyor Ailemizin yeni bir üyesi Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası Bir tıkla dünya ayaklarımızın altında Eşsiz bir kütüphane bir okul Bilinçli kullanıldığı takdirde

Detaylı

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr Aylık Süreli Elektronik Yayın ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı Bakan İslam, 2015 yılı sonuna kadar, yurt ve yuvalarda şu anda kalmakta olan bin civarında çocuğumuzun da çocuk evlerine geçişini

Detaylı

ALAN VE MESLEK SEÇİMİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

ALAN VE MESLEK SEÇİMİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ ALAN VE MESLEK SEÇİMİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ ALAN SEÇİMİ ÇALIŞMALARI Sınıflarda Alan Seçimi esaslarının anlatılması Velilere Alan Seçimi esaslarının anlatılması Öğrencilere 9. sınıfta

Detaylı

İNFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMALARINDA KOMİTE DIŞI EKİP ÇATIŞMASI VE YÖNETİMİ. VİLDAN UMUR ÇAKAR vildan.cakar@anadolusaglik.

İNFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMALARINDA KOMİTE DIŞI EKİP ÇATIŞMASI VE YÖNETİMİ. VİLDAN UMUR ÇAKAR vildan.cakar@anadolusaglik. İNFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMALARINDA KOMİTE DIŞI EKİP ÇATIŞMASI VE YÖNETİMİ VİLDAN UMUR ÇAKAR vildan.cakar@anadolusaglik.org Çatışma Yönetimi 6 NİSAN 2007 CEVAP BEKLEYEN SORULAR Neden Çatışırız?

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Havacılıkta Ġnsan Faktörleri. Uçak Müh.Tevfik Uyar, MBA

Havacılıkta Ġnsan Faktörleri. Uçak Müh.Tevfik Uyar, MBA Havacılıkta Ġnsan Faktörleri Uçak Müh.Tevfik Uyar, MBA BÖLÜM 1 Biyolojik Varlık Olarak İnsan Birinci Bölüm: Fiziksel Faktörler ve Algı Geçen Hafta GEÇEN HAFTA İnsan, Fiziksel Faktörler ve İnsan Performansı

Detaylı

21. Yüzyılda Aile Sempozyumu 14-16 Kasım 2014

21. Yüzyılda Aile Sempozyumu 14-16 Kasım 2014 21. Yüzyılda Aile Sempozyumu 14-16 Kasım 2014 1. Amaç ve Gerekçe İnsanlık tarihi kadar köklü bir geçmişe sahip olan aile kurumu, tüm dünyada birtakım kırılmalar yaşamaktadır. Mutlu aile fotoğrafının yerini

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri: Konya-Ereğli

KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri: Konya-Ereğli Prof.Dr. Öznur Özdoğan (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim Başkanı) KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri: Konya-Ereğli EĞİTİM 2006- İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim

Detaylı

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ 7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ Estetik ve Sanat Felsefesi Estetiğin Temel Soruları Felsefe Açısından Sanat Sanat Eseri Estetiğin Temel Kavramları Estetiğin Temel Sorunlarına Yaklaşımlar Ortak Estetik

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi

Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi Hangi Böbrek Hastalarına Ruhsal Destek Verilebilir? Çocukluktan yaşlılığa

Detaylı

BÖLÜM I: OKUL YÖNETİMİ VE SORUN ÇÖZME İLE İLGİLİ LİTERATÜR...1

BÖLÜM I: OKUL YÖNETİMİ VE SORUN ÇÖZME İLE İLGİLİ LİTERATÜR...1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: OKUL YÖNETİMİ VE SORUN ÇÖZME İLE İLGİLİ LİTERATÜR...1 Bölüm II: OKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETİM GÖREVİNİ SÜRDÜRÜRKEN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖYKÜLERİ...13 A. OKUL MÜDÜRLERİNİN

Detaylı

II. KADEME) 11 14 Yaş Dönemi Özellikleri (ERİNLİK BULUĞ ÇAĞI)

II. KADEME) 11 14 Yaş Dönemi Özellikleri (ERİNLİK BULUĞ ÇAĞI) II. KADEME) 11 14 Yaş Dönemi Özellikleri (ERİNLİK BULUĞ ÇAĞI) Fiziksel Gelişim Bu dönemdeki çocukta, ilköğretimin II. Kademesine geç uyum sağlama görülebilir. Hem bedensel hem de psikolojik açıdan birçok

Detaylı