T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI ( )

2

3

4 II IĞDIR ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Ön Hazırlık Iğdır Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Baskı ve Baskıya Hazırlık Şubat 2011 Baskı Tarihi Şubat 2011 Iğdır 2011

5 III Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. M. Kemal ATATÜRK

6 IV IĞDIR ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

7 V SUNUŞ Çağdaş bilim ve teknoloji alanlarında meydana gelen gelişmelere katkıda bulunmak, bu gelişmeleri yakından takip ederek ülkenin eğitim düzeyine, toplumsal barışına, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma ve gelişme dinamiklerine, hizmet ve ürün üretim süreçlerine yansıtmak üniversitelerin temel görevleri arasındadır. Bilimsel ve mesleki gelişme olanaklarını mümkün olan en etkili biçimde sunmak, nitelikli ve özgün bilimsel bilgi üretiminde dünya ile rekabet edebilecek düzeyi yakalamak, araştırmacı ve bilim insanlarına özgür ve verimli çalışma altyapısı sağlamak da üniversitelerin vazgeçilmez sorumluluk alanlarını oluşturmaktadır yılında kurulan Iğdır Üniversitesinin, yönetimde tüm unsurlarıyla katılımcılığı ve birlikte gelişmeyi teşvik etmek, araştırmaya dayalı öğrenmeyi gözeten eğitim-öğretim yöntemleri uygulamak, bilimsel araştırma faaliyetlerinde üniversite-sanayi-kurum-kuruluş işbirliğine önem vermek, bilimsel araştırmalara kurum içi ve dışı, ulusal ve uluslararası düzeylerde maksimum kaynak ayırarak destek olmak gibi bir dizi hedefleri vardır. Üniversitemiz, eğitim-öğretim ve araştırmalarda disiplinler arası yaklaşımları öne çıkaran, temel bilimlerden uygulamalı bilimlere kadar üniversite akademik birimlerinin mümkün olduğunca fazla sayıda yer aldığı geniş katılımlı programlar oluşturmak ve uygulamak, öğrencinin sosyal-kültürel-sanatsal ve sportif gelişim gereksinimlerini karşılayacak olanaklar hazırlamak gibi faaliyet ve çalışmaları da kendisine önemli bir misyon edinmektedir. Tüm kurumlar için geçerli olduğu gibi bir yüksek öğrenim kurumu olan üniversitemiz de gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerini yasal düzenlemeler çerçevesinde yerine getirmektedir. Üniversitemiz kurulduktan sonra 20 yıllık Gelişme Planı ile Iğdır Üniversitesini kapasitesini güçlendirme, fiziki alanlarda yoğunlaşma, üniversite kampusunun belirlenip yerleşke planının hazırlanmasından sonra yukarıda arz edildiği üzere bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik yapısını geliştiren tarım ve eğitim sektöründe uygulamalı, bilimsel ölçütlere dayanan bir model ile gelişip tercih edilen saygın bir üniversite olma hedefi belirlenmiştir. Iğdır Üniversitesi bir eğitim kurumu olarak bağımsız, güçlü ve kalkınmış bir ülkede yaşama arzusuyla ve ülkemizin genç nüfusunu eğitim bilgi ve teknolojiyle bir şekilde eğitip, ülke hizmetine sunma amacı gütmektedir.

8 VI İlgili mevzuat ve benimsenen temel ilkeler doğrultusunda üniversitemizin misyonunu ve vizyonunu, orta ve uzun vadeli amaçlarımızı, politikalarımızı, hedeflerimizi ve kaynak dağılımlarımızı bu planda açıklamış bulunmaktayız. Bir yüksek öğretim kurumu olarak üniversitemizin başarısı kurum mensuplarının, kurumsal kimlik kazanmada gösterdikleri özveri ve yoğun mesailerle gerçekleşecektir. Bu bağlamda hedeflerimize ulaşma noktasında akademik ve idari personelimize büyük görevler düşmektedir. Üniversitemizin bütün birimlerindeki mensuplarımızın özveriyle çalışacağından şüphe duymuyoruz. Planın hazırlanmasında, uygulanmasında ve sürece katkı sağlayacak herkese teşekkür ederim. Saygılarımla. Prof. Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ Rektör

9 İçindekiler SUNUŞ... V AĞRI DAĞI... 1 IĞDIR HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 4 Stratejik Planlama Süreci... 5 Hazırlama Süreci... 6 Stratejik Planlama Kurulu DURUM ANALİZİ... 8 Teşkilat Yapısı... 9 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Temel Politikalar ve Öncelikler Üniversitemizin Tarihsel Gelişimi Paydaşlar GZFT Analizi İnsan Kaynakları Bilgi Kaynakları ve Teknolojik İmkânlar Bilgi Kaynakları ve Teknolojik İmkânlar Kütüphane Fiziki Durum Yerleşkemiz Mali Durum GELECEĞE BAKIŞ MALİYETLENDİRME İZLEME VE DEĞERLENDİRME SONUÇ... 95

10

11 1 AĞRI DAĞI Ağrı Dağı, jeolojik konumunun yanı sıra, tufandan sonra Nuh''un gemisine ev sahipliği yaptığı inanışı dolayısıyla efsanevi kimliğiyle de ön plana çıkan bir dağdır. Kutsal kitaplarda da adı geçen bu dağ, birçok dilde farklı adlarla anılmaktadır. Bunların başlıcaları; Ararat, Kuh-i Nuh, Cebel el Haris tir. Marco Polo nun yazılarında, hiçbir zaman çıkılamayacak bir dağ diye sözünü ettiği bu etkileyici dağın ilk tırmanışı, kayıtlara göre 9 Ekim 1829 yılında Profesör Frederik Von Parat tarafından gerçekleştirildi. Dağın ilk kış tırmanışı ise çok daha geç bir tarihte, 21 Şubat 1970'de Dağcılık Federasyonunun eski başkanlarından Dr. Bozkurt Ergör tarafından gerçekleştirildi. Bilindiği kadarıyla kalabalık bir ekip halinde denenen tırmanışta yalnızca Dr. Bozkurt Ergör zirveye ulaşmayı başardı. İzleyen yıllar da özellikle de 1980'li yılların ikinci yarısında başarılı kış tırmanışları gerçekleştirildi. Kış koşulları çok fazla dağcının zirveye ulaşmasına izin vermese de 1980'li yılların yaz aylarında binlerle ifade edilebilecek sayıda yabancı dağcı bu dağı ziyaret etti. Günümüze kadar Ağrı Dağı'nın solo kış çıkışı yapılmamıştır. Dağın coğrafi konumu nedeniyle çok sert fırtınalara hedef olması ve hızla değişebilen hava koşulları nedeniyle, kış aylarında yapılacak bir solo tırmanış halen dağcıların önünde başarılamamış bir hedef olarak durmaktadır.

12 2 IĞDIR Iğdır ili ile ilgili olarak bugüne kadar yapılan çeşitli arkeolojik araştırmalar sonucu, Iğdır bölgesine ilk yerleşen kavim Orta Asya'dan M.Ö tarihinde gelen Hurriler'dir. Asyanik adı altında isimlendirilen bu toplulukla birlikte gelen diğer kavimler önce insanlık açısından önemli olan polan madenleri ve yazıyı keşfetmişlerdir. Iğdır ve civarı Kral Menua (M.Ö ) zamanında Urartular'ın hâkimiyetine geçtiği Karakoyunlu ile Taşburun arasındaki Çölegert dolaylarında, Bulakbaşı ve Kazancı Köyleri arasında adı geçen kral adına yazılmış Urartu Kitabeleri'nden anlaşılmaktadır. Iğdır ve çevresinde 200 yıldan fazla hâkimiyet süren Urartular zamanında tarım alanında büyük ilerlemeler kaydedilmiş, birçok kanal ve bentler yapılmıştır. Bu canlanma daha sonra bölgeye gelen Saka ve diğer Türk grupları zamanında da devam etmiştir. Bölge M.Ö. 4. Yüzyıldan 200 yılına kadar bağımsız yaşamışsa da bu tarihten itibaren Selefkoslular Devleti'nin hâkimiyetine girmiş bu devletin yıkılmasına müteakip küçük Arsaklı Devleti kurulmuş daha sonra bu devletin yıkılması ile (M.S. 439) bölge Sasani hâkimiyetine geçmiştir. 646 yılında Müslüman Arapların, 1064 yılında da Selçuklu Birliklerinin hâkimiyetine geçmiştir. Bu devirden sonra birçok Türk Boyu'nun yerleştiği Iğdır ve çevresi Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Kayı'lara da yurt olmuştur da Moğollar'ın, yıllarında Çingizler'in, yıllarında İlhanlılar'ın, 1357 de Celayırlılar, 1379 da

13 3 Karakoyunlular'ın egemenliğinde kalmıştır. Sürmeli Çukuru 1386 ile 1405 yılları arasında Timur'un egemenliğinde Türkmen Beyleri tarafından yönetilmiştir. Iğdır ili 1406 yılında Karakoyunlular, 1469 yılında Akkoyunluların hâkimiyetine girmiş, Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan Aras boylarını ve Iğdır Ovasını kendisine kışlak merkezi yapmıştır. Akkoyunluları yıkan Şah İsmail (1502) Safavi Devletini kurmuş ve bölgedeki Türkmenleri kendisine bağlamıştır de Yavuz Sultan Selim Çaldıran savaşında Şah İsmail'i yenince bütün Doğu Anadolu ile birlikte Aras Havzası da Osmanlı Yönetimine bağlanmıştır. Osmanlıların 1583 e Revanı ( Erivan) almalarından sonra Tuzluca, Iğdır ve Aralık ilçelerinin yönetimi Aralık Kazası" adıyla Revan Eyaletine bağlanmıştır. İranlılar ile olan mücadeleler sonunda imzalanan 1736 tarihli İstanbul antlaşması ile Revan Eyaleti ile birlikte Sürmeli Çukuru İran'a bırakılmıştır. Daha sonra bölgede yayılmacı politika takip eden Ruslar tarafından Revan Hanlığını yıkarak (1827) burada "Sürmarin Üzeydi" (Sürmeli Sancağı) adıyla bir yönetim bölgesi kurularak 1917'ye kadar yönetmişlerdir. Iğdır adını, Oğuz Kağan'ın en küçük oğlu Deniz Alphan'ın en büyük oğlu Iğdır Bey'den almıştır. Ermeni işgalinde kalan ilimiz Kazım Karabekir komutasındaki ordu tarafından 14 Kasım 1920 tarihinde kurtarılarak anavatan topraklarına katılmıştır. 3 Haziran 1992 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 3806 sayılı kanunla da il yapılmıştır. Aynı kanunla Karakoyunlu beldesi de ilçe statüsüne kavuşturularak Aralık ve Tuzluca İlçeleriyle birlikte Iğdır İline bağlanmıştır.

14 4 1. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

15 5 Stratejik Planlama Süreci Iğdır Üniversitesinin yıllarını kapsayan Stratejik Planı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince hazırlanmıştır. Stratejik planlama, farklı görevlere ve donanımlara sahip birçok kişiyi bir araya getiren, kuruluş genelinde sahiplenmeyi gerektiren, zaman alıcı bir süreçtir. Stratejik planlama çalışmalarının başarısı büyük ölçüde plan öncesi hazırlıkların yeterli düzeyde yapılmasına bağlıdır. Stratejik planlama hazırlığı; Planlama çalışmalarının sahiplenilmesinin sağlanması, Organizasyonun oluşturulması, İhtiyaçların tespit edilmesi, İş planının oluşturulması ve Hazırlık programının yapılması olarak beş basamaktan oluşmuştur. Stratejik Plan hazırlama süreci aşağıda özetlenmiştir.

16 6 Hazırlama Süreci Aralık 2010 Ocak 2011 Ocak 2011 Ocak 2011 Ocak 2011 Ocak 2011 Ocak 2011 Ocak 2011 Ocak 2011 Ocak 2011 Ocak 2011 Makamından alınan onayla komisyon üyelerinin tespiti Seçilen komisyona yönelik Üniversite Stratejik Planı hakkında bilgilendirme toplantısı Stratejik Plan Komisyonu ve birim yöneticilerinin katıldığı değerlendirme toplantıları Mali Yapı, İnsan Kaynakları Yapısı, Bilgi Teknolojileri ve Fiziksel Yapının tespiti Paydaşların belirlenmesi, Swot analizi yapılması Misyonun belirlenmesi Vizyonun belirlenmesi Temel Değerler ve İlkeler ile Temel Politikalar ve Önceliklerin Tespiti yöneticileri ile yapılan faaliyet belirleme çalışmaları Stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi Üniversite Senatosuna ve Yönetim Kuruluna Stratejik Plan hakkında bilgi verilmesi

17 7 Stratejik Planlama Kurulu Prof. Dr. İ. Hakkı YILMAZ Prof. Dr. Abdulhakim YÜCE Prof. Dr. Nurhan AKYÜZ Prof. Dr. Hüseyin ZENGİN Yrd. Doç. Dr. Nurullah KARTA Yrd. Doç. Dr. İbrahim GÜMÜŞ Doç. Dr. Resul ÖZTÜRK Yrd. Doç. Dr. Bilal KESKİN Öğr. Gör. Fatih ÖZARSLAN Cemal ÖZABACIGİL Turan GÜNEŞ Yrd. Doç. Dr. Tamer ERYİĞİT Murat GÜZELDAL Yrd. Doç. Dr. Bilal KESKİN Aydın EREN Fikret KAYA Baki ÖZTÜRKCİ Süleyman DEMİR Kurul Başkanı, Rektör Üye, Rektör Yardımcısı, İlahiyat Fakültesi Dekanı Üye, Rektör Yardımcısı, Mühendislik Fakültesi Dekanı Üye, Rektör Yardımcısı, Ziraat Fakültesi Dekanı Üye, Iğdır Meslek Yüksekokulu Müdürü Üye, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Üye Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Üye, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Üye, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Vekili Üye, Genel Sekreter Üye, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Üye, Bilgi İşlem Daire Başkanı Vekili Üye, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Üye, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Vekili Üye, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Üye, Personel Daire Başkan Vekili Üye, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Üye, Kütüphane ve Dokümantasyon ve Daire Başkanı Vekili

18 8 2. DURUM ANALİZİ

19 9 Teşkilat Yapısı Iğdır Üniversitesinin örgüt yapısı, Yükseköğretim Kanunu nun üniversitelerin akademik ve idari örgütlenmesine ilişkin maddeleri ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda oluşmuştur. Akademik ve idari birimlerin yönetimi ve yöneticilerin yetki ve sorumlulukları da aynı Kanun tarafından belirlenmiştir. Üniversitenin örgütlenmesinde, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmet alanlarında, ulusal ve uluslararası gelişmelere bağlı olarak yeni gereksinimler ortaya çıkmaktadır. Stratejik planın amaçları ve hedefleri dikkate alındığında, yeni idari birimlerin oluşturulması önerilirken, mevcut akademik ve idari yapılanma zemininde yeni etkinlik ve hizmet birimlerine de ihtiyaç duyulacağı muhakkaktır. Üniversitenin mezunları ve hizmetlerinden yararlananlar ile işbirliğine ihtiyaç duyduğu kişi, kurum ve kuruluşlarla, bir başka deyişle tüm paydaşları ile olan ilişkilerinin günün gerektirdiği etki ve verimliliği sağlayacak bir şekilde güçlendirilmesi önemli bir diğer stratejik olgu olarak görülmektedir. Bu da stratejik bakımdan yapılanmada yeni boyutların geliştirilmesini gerekli hale getirmektedir. İdari yönetim, Rektör e bağlı Genel Sekreter tarafından yürütülür. Hizmetlerin gerekli kıldığı kadrolar ise; daire başkanları, müdürler, danışmanlar, uzmanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na tâbi memurlar ve diğer görevlilerdir. Iğdır Üniversitesinde öğretim üyelerinin kadroya atanmaları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu na göre yapılmaktadır. Atamalarda öğretim üyesinin uluslararası indekslerce (SCI, SSCI, A&HCI) taranan hakemli dergilerdeki yayınları, atıfları ve ulusaluluslararası projeleri dikkate alınmaktadır. Öğretim üyelerinin bilimsel araştırma ve projeler yapmaları ve bunlardan uluslararası indekslerce taranan dergilerde makale yayınlamaları özellikle teşvik edilmektedir. Bu çalışmaların yakın yıllarda olumlu yönde sonuç vermesi beklenmektedir. Diğer taraftan, Üniversitemizde Erasmus kapsamında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi de desteklenmektedir.

20 10 ORGANİZASYON ŞEMASI

21 AKADEMİK PERSONEL YÖNETİM ŞEMASI 11 Prof. Dr. İ. Hakkı YILMAZ REKTÖR FAKÜLTELER YÜKSEKOKULLAR ENSTİTÜLER Prof. Dr. Abdulhakim YÜCE Rektör Yrd. İlahiyat Fak. Dek.. Yrd. Doç. Dr. Tuncay KAYA Iğdır Meslek Yüksekokulu Mdr. Yrd. Doç. Dr. Bilal KESKİN Fen Bilimleri Enst. Mdr. Prof. Dr. Nurhan AKYÜZ Rektör Yrd. Mühendislik Fak. Dek. Yrd. Doç. Dr. İbrahim GÜMÜŞ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mdr. Doç. Dr. Resul ÖZTÜRK Sosyal Bilimler Enst. Mdr. Prof. Dr. Hüseyin ZENGİN Rektör Yrd. Ziraat Fak. Dek. Doç. Dr. Mehmet ÜNAL Sağlık Bilimler Enst. Mdr. Sağlık Bilimleri Enstitüsü

22 12 İDARİ PERSONEL YÖNETİM ŞEMASI Cemal ÖZABACIGİL Genel Sekreter Mehmet KIRBAŞ Genel Sekreter Yrd. Yrd. Doç. Dr Necmettin ŞEKER Genel Sekreter Yrd. Yrd. Doç.Dr. Tamer ERYİĞİT Bilgi İşlem Dai. Bşk.V. REKTÖR Murat GÜZELDAL İdari ve Mali İşler Dai. Bşk. Süleyman DEMİR Kütüp. ve Dök. Dai. Bşk.V. Aydın EREN Öğrenci İşleri Dai. Bşk. Fikret KAYA Personel Dai. Bşk.V. Baki ÖZTÜRKCİ Sağlık, Kültür ve Spor Dai. Bşk. Turan GÜNEŞ Strateji Geliştirme Dai. Bşk. Yrd. Doç. Dr. Bilal KESKİN Yapı İşleri ve Teknik Dai. Bşk.V.

23 13 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Türkiye de Yükseköğretim, T.C. Anayasası nın 130. ve 131. maddelerinde ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nda düzenlenmiştir. Anayasa ya göre; yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri ve bunların seçimleri, görev, yetki ve sorumlulukları; üniversiteler üzerinde devletin gözetim ve denetim hakkını kullanma usulleri; öğretim elemanlarının görevleri, unvanları, atama, yükselme ve emeklilikleri; öğretim elemanı yetiştirme; üniversitelerin ve öğretim elemanlarının kamu kuruluşları ve diğer kurumlar ile ilişkileri, öğretim düzeyleri ve süreleri; yükseköğretime giriş, devam ve alınacak harçlar; devletin yapacağı yardımlar ile ilgili ilkeler; disiplin ve ceza işleri, mali işler, özlük hakları, öğretim elemanlarının uyacakları koşullar; üniversitelerin ihtiyaçlarına göre öğretim elemanlarının görevlendirilmesi; öğrenimin ve öğretimin hürriyet ve teminat içinde ve çağdaş bilim ve teknoloji gereklerine göre yürütülmesi; Yükseköğretim Kuruluna ve üniversitelere devletin sağladığı mali kaynakların kullanılması; kanunla düzenlenir. Yasal yükümlülükler açısından bakıldığında üniversitemizin amaç ve ilkeleri 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu nun 4. ve 5. maddelerinde açıkça belirtilmiştir. Üniversitemiz tarafından sunulan hizmetin nitelik ve niceliği de yine aynı Kanun un 12. maddesinde tarif edilmiştir. İlgili madde gereğince; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nda amaç ve ana ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının görevleri; Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve yükseköğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak,

24 14 Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, Eğitim-öğretim seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, Yörelerinde tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

25 15 Temel Politikalar ve Öncelikler Iğdır Üniversitesinin temel faaliyet alanları olan eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmette benimsediği politika şudur: Üniversite yönetiminde tüm unsurlarla katılımcılığı ve birlikte gelişmeyi teşvik etmek, Günümüzün gereksinimleri ve geleceğe dair doğru öngörüler doğrultusunda önlisans, lisans ve yüksek lisans düzeylerde eğitim-öğretim programları düzenlemek ve bunları sürekli güncelleştirmek, Araştırmaya dayalı öğrenmeyi gözeten eğitim-öğretim yöntemleri uygulamak, Eğitim ve öğretimde özellikle Avrupa Birliği yükseköğretim platformu başta olmak üzere uluslararası yükseköğretim platformunda etkili, dinamik ve geniş katılımla saygın bir yer almak, Bilim, teknik ve teknolojide çağdaş gelişmeler ve Avrupa Birliği araştırma platformu gibi alanlarda görülen geleceğe yönelik eğilimler ile ülkenin ve toplumun gelişme kalkınma bakımından öncelikli gereksinimlerini dikkate alarak bilimsel araştırma ve geliştirme projeleri yaratmak, Bilimsel araştırmalara kurum içi ve dışı, ulusal ve uluslararası bağlamlarda mümkün olan en fazla kaynağı ayırarak destek olmak, Bilimsel araştırma faaliyetlerinde üniversite-sanayi-kurum-kuruluş işbirliğine önem vermek, Teknoloji geliştirme bölgesi oluşturmak, mevcut teknoloji geliştirme merkezini bu bölge ile bütünleştirerek ulusal üretime bilimsel ve teknolojik yenilikler ve geliştirmelerle ivme kazandırmak, Öğrencinin sosyal-kültürel-sanatsal ve sportif gelişim gereksinimlerini karşılayacak olanaklar yaratmak, Örgün ve yaygın eğitim türünde diploma programları yanı sıra sürekli eğitim, uzaktan eğitim gibi yollarla topluma ve kurum-kuruluşlara sertifika programları sunmak, ayrıca topluma dönük konferans, seminer, çalıştay ve benzeri aktiviteler düzenleyerek etkili bir toplumüniversite ara yüzü oluşturmak; başta mezunları olmak üzere etkileşim ve işbirliği içinde olduğu tüm paydaşları ile ilişkilerini mümkün olan en etkili ve verimli düzeye çıkarmak; çalışanlarının gelişimini sağlamak ve çalışma yaşamında memnuniyetini artırmak.

26 16 Üniversitemizin Tarihsel Gelişimi Iğdır Üniversitesi'nin tarihçesi Iğdır Meslek Yüksekokulu'na dayanır yılında Kafkas Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulan Iğdır Meslek Yüksekokulu, o yıl sadece İşletmecilik bölümüyle, 20 öğrencisine 16 okutman 1 hizmetli 1 memur ile hizmet vermekteydi. Hızla büyüyen Iğdır MYO kısa sürede 10 örgün 5 ikinci öğretim programıyla 1424 öğrenciye hizmet verir hale geldi. Iğdır ilinde 2001 yılından itibaren bir fakülte kurulması girişimleri, 2006 yılında sonuç verdi ve verimli tarım alanlarına sahip ilimiz Kafkas Üniversitesi'ne bağlı olarak Iğdır Ziraat Fakültesi'ne kavuştu. Iğdır Ziraat Fakültesi yoğun faaliyetleri sonucu nihayet 2008 ÖSS kılavuzunda yerini aldı ve 30 öğrencisi ile eğitime başlarken 2008 yılında Iğdır Üniversitesi kuruldu. Prof. Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ ın rektör olarak atanması ile Iğdır Üniversitesi resmen kurumsallaştı. Iğdır halkı ve yöneticilerinin de desteği ile Iğdır Üniversitesi kısa sürede gelişip Iğdır ili ve çevresine eğitimin ışığını yansıtacaktır. Üniversitemiz bünyesinde bugün: 4 Fakülte (Mühendislik Fakültesi, Ziraat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi), 3 Enstitü (Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü), 2 Meslek Yüksek Okulu (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Iğdır Meslek Yüksek Okulu) 4 Araştırma Merkezi (Caferilik Araştırma Merkezi, Ağrı Dağı Araştırma ve Uygulama Merkezi, Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi, Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi) bulunmaktadır.

27 17 ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FAKÜLTE VE MESLEK YÜKSEKOKULLARI İTİBARİYLE DAĞILIMI ( ÖĞR. YILI Bahar YY) FAKÜLTE VE MESLEK Sınıflar YÜKSEKOKULLAR HAZ Toplam İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü İlahiyat ( İ.Ö.) Bölümü Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Tarla Bitkileri Bölümü Ziraat Mühendisliği Bölümü Bitki Koruma Tarım Ekonomisi Zootekni Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği FAKÜLTELER TOPLAMI Iğdır Meslek Yüksek Okulu Ağırlama Hizmetleri Ön Lis Bankacılık ve Sigortacılık Bilgisayar Programcılığı Ön Lis Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Ön Lis Dış Ticaret (İ.Ö.) Ön Lis Dış Ticaret Ön Lis Elektrik (İ.Ö.) Ön Lis Geleneksel El Sanatları İşletme Yönetimi (İ.Ö.) Ön Lis İşletme Yönetimi Ön Lis İşletmecilik (İ.Ö.) Ön Lis İşletmecilik Ön Lis İthalat - İhracat (İ.Ö.) Ön Lis İthalat - İhracat Ön Lis Makine Ön Lis Maliye (İ.Ö.) Ön Lis Maliye Ön Lis Muhasebe (İ.Ö.) Ön Lis Muhasebe Ön Lis Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.) Ön Lis Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ön Lis Pazarlama Ön Lis Turizm ve Otel İşletmeciliği Ön Lis Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Ön Lis Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lis ÖNLİSANS PROG. TOPLAMI GENEL TOPLAM

28 18 Öğrencilerin Fakülteler ve Meslek Yüksekokullar arası dağılımı Fakülteler arası öğrenci dağılımı Meslek Yüksekokullar arası öğrenci dağılımı

29 19 Paydaşlar Iğdır Üniversitesi misyon ve vizyonunun belirlenmesinden, farklı faaliyet alanlarındaki ürün ve hizmetlerine ilişkin memnuniyetlerin saptanmasına kadar temel paydaşları olan öğrenciler, öğretim üyeleri ile yardımcıları ve idari personel ile toplantılar yapılmış, böylece üniversite misyon, vizyon ve değerlerinden iyileşme konuları ve önerilerine kadar iç ve dış paydaşlarının katılımını önemli ölçüde sağlamıştır. Akademik ve idari birimlerin değerlendirmesinde söz konusu birime has iç ve dış paydaşların da yer alması öngörülmüş, dolayısıyla birimlerden gelen ve SWOT analizleri ve iyileştirme konularını da kapsayan öz değerlendirme raporları paydaş görüş ve değerlendirmelerini kapsayacak şekilde oluşturulmuştur. Bu çerçevede, genel hatlarıyla paydaşlar aşağıda sunulmuştur. İç paydaşlarımız; Üniversitemiz mensupları o Öğrenciler o Akademik personel o İdari personel Dış paydaşlarımız; Ulusal /uluslararası eğitim ve araştırma kurumları o Ulusal YÖK Diğer Üniversiteler TÜBİTAK, TTGV, TİDEB, v.b. Araştırma kuruluşları o Uluslar arası Üniversiteler Araştırma Kuruluşları Akreditasyon ve değerlendirme kuruluşları

30 20 Diğer Kurumlar o Resmi Kurumlar Meclis Hükümet ve Siyasi Partiler Maliye Bakanlığı, DPT, Hazine Müsteşarlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Kültür Bakanlığı Yerel Yönetimler Yargı o Sivil Toplum Kuruluşları o Yerel Özel sektör o Medya Mezunlarımız Üniversitemiz içinde bulunduğu yörenin kalkınmasında etkin olmayı da özgörevleri arasında saydığından dış yerel paydaşlarına da büyük önem vermektedir. Üniversitemizin içinde bulunduğu yörenin çok büyük olmaması dış yerel paydaşlar belirlenirken birebir yüz yüze görüşmeler ve toplantılar tercih edilmesine üniversitenin getireceği katkıların tartışılmasına imkân vermiştir. Bu şekilde yerel paydaşların görüşleri ve talepleri belirlenerek kamu hizmetlerinin yararlanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmesi sağlanmıştır.

31 21 GZFT Analizi GZFT analizleri yapılarak Üniversitemizin güçlü ve zayıf yönleri; fırsatları ve tehditleri aşağıda sunulmuştur. Güçlü Yönleri Genç ve yeni kurulan bir üniversite olmamız Rektörün genç, dinamik ve liderlik özelliğine sahip olması Proje ve bilimsel etkinliklerin desteklenmesi Büyük kentlerden olumsuz etkilenmeyecek kadar uzak olması Üniversite olarak gelişimini rahatlıkla kontrol edebilecek ve yönlendirebilecek özelliklere sahip olması Öğrencilere yönelik sosyal, sağlık ve kültür hizmetlerinin sürekli gelişmesi, bu konuda yeni yatırımların yapılması Kampüs yaşam alanlarının gelişmiş ülke standartlarına getirilmesi yönünde yoğun çalışmaların yapılıyor olması Genç ve azimli akademik ve idari kadroya sahip olması

32 22 Zayıf Yönleri Fiziksel koşulların yetersizliği Kütüphanenin yetersizliği Yeterli sayıda Öğrenci kulüplerinin kurulmaması Öğrenciye yönelik hizmetlerin azlığı Yabancı dil eğitiminin yetersiz olması Üniversite-sanayi işbirliğinin azlığı Fırsatlar Her türlü bilimsel ve teknolojik gelişmeye açık olması Fakülte, yüksek okul ve enstitüler arasında disiplinler arası çalışmaya yatkın bir iletişimin bulunması Üniversitenin stratejik planlama ve akreditasyon çalışmalarına başlanmış olması Demokratik katılımcı yönetim anlayışı Ağrı Dağına yakın olması Iğdır ilinin üç ülkeye sınırı olması ve geçiş yolu üzerinde olması Tehditler Üniversite kadro ve bütçelerinin kısıtlı olması Ülke genelinde orta eğitimde kalite düşmesinin getirdiği sorunlar Nitelikli öğretim elemanı kaynağının ekonomik nedenlerle daralması Öğrencilerin maddi sıkıntıları Teknolojinin öneminin toplumca yeterince kavranılamaması Üniversite personelinin ciddi barınma sorunları yaşamaları Akademik ve idari personel yetersizliği nedeniyle, bilimsel çalışmalar dışındaki işlerin fazladan zaman ve enerji tüketmesi. Akademik ve İdari personelin Iğdır ilindeki sosyal yaşam ile ilgili beklentilerinin karşılanamaması

33 23 İnsan Kaynakları Üniversitemiz akademik personelin unvanlarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Toplam 128 akademik personel görev yapmaktadır. Yabancı uyruklu öğretim üyesi bulunmamaktadır. Ünvanlarına göre akademik personel dağılımı Iğdır Üniversitesi nde akademik personelin unvanlarına göre birimlerdeki dağılımı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. lere göre akademik personel dağılımı ler Prof. Doçent Yrd. Doç. Öğr. Görv. Okutman Arş. Görv. TOPLAM Mühendislik Fakültesi İlahiyat Fakültesi Ziraat Fakültesi Enstitü Müdürlükleri 0 Iğdır M.Y.O Sağlık Hizmetleri M.Y.O TOPLAM

34 24 Akademik personel yaş durumuna göre dağılımı Üniversitemiz birimlerinde genel idari hizmetler, teknik hizmetler, yardımcı hizmetler ve sağlık hizmetleri grubunda çalışan 126 idari personelimiz bulunmaktadır. lere göre idari personel dağılımı ler Lisans Önlisans Lise TOPLAM Mühendislik Fakültesi İlahiyat Fakültesi Ziraat Fakültesi Enstitü Müdürlükleri Iğdır Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TOPLAM

35 25 İdari personelin birimlere göre dağılımı İdari personelin öğrenim durumları

36 26 Bilgi Kaynakları ve Teknolojik İmkânlar Üniversitemizin web sitesi aktif hale getirilmiş düzenli olarak güncellenmektedir. Web sitesinin yayın hakları Bilgi İşlem Daire ndadır ve üniversitemiz sunucularında barındırılmaktadır. Akademik ve idari personele adresleri dağıtılmış ve bu hizmetlerden kesintisiz olarak faydalanmaları sağlanmıştır. binasında elektrik, telefon ve internet hatları çekilmiş, santral sistemi, güvenlik kamera sistemi kurulmuş ve üniversitenin 10 Mb/s hızında Metroethernet sistemine geçilmesi sağlanmıştır. Ziraat ve İlahiyat Fakültelerinde ADSL ile internet hizmeti sağlanmaktadır. Ayrı ayrı yerleşkelerdeki tüm binalarda G.SHDSL modem aracılığıyla dâhili bir sistem kurulmuştur. Kurulmuş olan Teknik Servis i ile üniversitenin iletişim ve bilişimle ilgili tüm arıza, talep ve isteklerine cevap verilmektedir. Santral sisteminden daha aktif bir şekilde kullanılması için ilgili personelin eğitimine önem verilmiş ve gerekli kurslara katılımları sağlanmıştır. YÖK ile koordineli olarak Uzaktan Eğitim Sınıfı kurulmuş ve ilgili personel gerekli eğitimden geçirilmiştir. DNS, , web, Kütüphane, name, Öğrenci İşleri, FTP, SQL ve Viewpoint olmak üzere 9 adet sunucu hizmet vermektedir. Bunun yanı sıra 1 adet storage (depolama birimi) ve 3 adet güç kaynağı kullanılmaktadır.

37 27 Kütüphane ULAKBİM in sağladığı 21 adet veri tabanından akademik personel faydalanmaktadır. Fiziksel yetersizliklerden dolayı öğrenciler kütüphane hizmetinden faydalanamamaktadır. Gelecek yıllarda basılı yayın teminiyle kütüphane faaliyetleri başlayacaktır. Fiziki Durum Üniversitemizde eğitim-öğretim amaçlı toplam 22 adet eğitim alanı ve genel amaçlı 1 adet toplantı salonu bulunmaktadır. Eğitim ı Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Üzeri Amfi Sınıf Bilgisayar Laboratuarı Diğer Laboratuarlar Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplam Yerleşkemiz Üniversitemize tahsisli Iğdır Doğu Beyazıt yolu üzerinde 10. Kilometresinde Suveren Köyü mevkiinde bulunan ,18 m 2 alana kurulacak yerleşkemiz için planlama çalışmaları devam etmektedir. gösterilmiştir yılları için Üniversitemiz yerleşkesinde yapım işleri programı aşağıda

38 Yapı Misafirhane(Karaağaç kampusu) Merkezi derslik (Karaağaç kampusu) Iğdır Ziraat Fakültesi Santral 3000 Su deposu 4000 Lojmanlar Altyapı Merkezi Laboratuar Kapalı Spor Salonu (m²) TOPLAM (yapım aşamasında) 8300 (yapım aşamasında) (projesi devam ediyor) (projesi tamamlandı) 8000 (projesi devam ediyor) Projesi tamamlandı 1300 (projesi devam ediyor) 4130 (projesi devam ediyor) Yapı (m²) Fen Edebiyat Fakültesi Kütüphane İlahiyat Fakültesi Konutu 300 Kongre ve Kültür Merkezi Lokal Kafeterya ve Alışveriş Merkezi Lojmanlar TOPLAM

39 29

40 30 Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü

41 31 Meslek Yüksekokulu Ziraat Fakültesi İlahiyat Fakültesi

42 32 Mali Durum Iğdır Üniversitesi ne 2009 yılı için ,00 TL ödenek verilmiş olup, ,00 TL lik gider gerçekleşmiştir. Ödeneklerin 2009 yılı Bütçe Uygulama Tebliği Esasları ve Başbakanlık Tasarruf Genelgeleri doğrultusunda kullanımına özen gösterilmiştir. Gider gruplarının yüzdesel dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Buna göre; 2009 yılına ilişkin gider gruplarındaki gerçekleşmeler başlangıç ödenekleriyle birlikte aşağıdaki grafikte verilmiştir.

43 yılında gider gruplarının toplam harcama içerisindeki yüzdesel dağılımına bakıldığında, personel giderlerinin %44 lık oranla en yüksek harcama kalemi olduğu görülmektedir ve başlangıç ödeneğinin %189 kadar bir harcama yapılmıştır. Bunun sebebi ise Üniversitemizin yeni kurulmuş olması ve dolayısıyla gerek idari gerekse akademik personel nın yıl boyunca devamlı artmış olmasıdır. Buna karşın diğer harcama kalemlerindeki giderler ödeneklerinin oldukça altında gerçekleşmişlerdir. Üniversitemiz yerleşke inşaatının 2009 yılında başlanamaması sebebiyle Sermaye Giderleri bütçe ödeneğinin %44 ü olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirlerin tertiplere göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

44 34 Şekilden de görüldüğü üzere Üniversitemiz Özgelilerinin % 67 si eğitim faaliyetlerinden elde edilen gelirlerdir. % 21 ise diğer hizmetlerden elde edilen gelirlerdir.

45 Yılı Gelirleri Tablosu Tertip Adı Bütçe Tahmini Gelir Tahakkuku Fark Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri , , Örgün ve Yagın Öğretimden Elde Edilen Gelirler , , , İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler , , , Kantin Kafeterya İşletme Gelirleri 0, , , Diğer Hizmet Gelirleri , , , Lojman Kira Gelirleri 0, , , Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 0,00 287,60 287,60 Toplam , , ,23 Toplam Yapılan Harcamalar , ,32 Farklar , ,91 Gelecek Yıllar Gelir Tahmini 2010 Miktarlar Tertip Tertip Açıklaması Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri İhaleye İlişkin Şikayetler İçin Alınan Bedeller Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler Diğer hizmet gelirleri Hazine yardımı Hazine yardımı

46 36 TERTİP 2009 YILI MASRAF CETVELİ ÖDENEK GÖNDERME ONAYLI TENKİS TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME HARCAMA KALAN IĞDIR ÜNİVERSİTESİ , , , , ,28 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 0, , , , ,00 0, , ,58 2, ,00 0, , ,42 4, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,90 4, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 635, , ,00 0, , ,14 315, ,00 0, ,00 0, ,00 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ,00-159, , , , ,00 0, , ,82 2, ,00 0, , ,29 7, ,00 0, ,00 675,61 324, ,00-159,00 841,00 841,00 0, ,00 0, ,00 253, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,32 600,68 İLAHİYAT FAKÜLTESİ ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , ,17 9, ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 403, , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,40 15,60 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ,00 0, , , , ,00 0, , ,32 9, ,00 0, , ,40 1, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 241, , ,00 0, ,00 600, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , , ,93 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ , , ,81 596, , , ,19 237,81 237,81 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 235,00 235,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 123, ,15

47 37 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ , , , , , , , , , , , , , ,91 260, ,00-683, , ,98 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 213, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,50 258,50 IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ , , , , , ,00 0, , , , ,00-411, , , , , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 759, , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,43 23,57 IĞDIR MESLEK YÜKSEKOKULU , , , , , ,00-300,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,86 8, ,00 0, , ,55 0, , , , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , ,08 444, ,00 0, , ,91 66, , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 SAĞLIK H. MESLEK YÜKSEKOKULU , , , , , ,00 0, , ,80 21, ,00 0, , ,42 0, , , , , , ,00-514, , , , ,00 0, ,00 182, , ,00 0, ,00 25,00 975, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 322, ,93

48 38 ÖZEL KALEM , , , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,63 0, ,00 0, , , , ,00 0, , ,80 747, ,00 0, , ,49 7, , , , ,32 400, , ,00 335,00 335,00 0, ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , ,28 1, , ,00 0,00 0,00 0, ,00-769,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 74, ,00 0, ,00 652,60 347, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,22 122,78 SAVUNMA UZMANLIĞI 4.500,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 500,00 0,00 500, ,00 0, ,00 0, ,00 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI , , , , , ,00 0, , ,87 2, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,70 8, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 100,00 0,00 100, ,00 0, ,00 165, , ,00 0, , ,57 14, ,00 0, , ,53 3, ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0, , , , , , ,00 0, ,00

49 39 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI , , , , , ,00 0, , ,87 6, ,00 0, , ,10 1, ,00 0, , ,09 372, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,14 637, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,73 37, ,00 0, , , ,00 KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI , , , , , , , , ,17 700, ,00-803,58 896,42 796,42 100, ,00-8, , ,93 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 106,20 893, ,00 0, ,00 433, , ,00 0, , , ,58 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI , , , , , ,00 0, , ,08 6, ,00 0, , ,43 3, ,00 0, , , , , ,00 262,00 262,00 0, ,00 0, ,00 242, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00-535,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, ,00 810, , ,00-495,00 0,00 0,00 0, ,00-995, ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00-871, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00

50 40 YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI , , , , , ,00 0, , ,63 0, ,00 0, , ,34 6, ,00 0, ,00 291, , , , , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,68 309, , , , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 944, , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , , ,10 ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI , , , , , ,00 0, , ,09 0, ,00 0, , ,59 6, ,00 0, , ,41 563, , ,00 708,00 708,00 0, ,00 0, ,00 257,28 742, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,89 12,11 ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK) , , , , , ,00 0, , ,20 8, ,00 0, , ,49 4, , ,00 0,00 0,00 0, ,82 0, , ,35 27, ,00 0, , ,22 318, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,19 71, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 170, ,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,86 48,14 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI , , , , , ,00 0, , ,24 5, ,00 0, , ,62 6, ,00 0, , ,34 46, , , , , , ,00 0, ,00 737,73 262, ,00 0, , , , ,00 0, , ,12 42,88

51 41 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00-500,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 500,00 0,00 500, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00

52 42 Iğdır Üniversitesi ne 2010 yılı için ,00 TL ödenek verilmiş olup, ,00 TL lik gider gerçekleşmiştir. Ödeneklerin 2010 yılı Bütçe Uygulama Tebliği Esasları ve Başbakanlık Tasarruf Genelgeleri doğrultusunda kullanımına özen gösterilmiştir. Gider gruplarının yüzdesel dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Buna göre; 2010 yılına ilişkin gider gruplarındaki gerçekleşmeler başlangıç ödenekleriyle birlikte aşağıdaki grafikte verilmiştir.

53 yılında gider gruplarının toplam harcama içerisindeki yüzdesel dağılımına bakıldığında, personel giderlerinin %47 lık oranla en yüksek harcama kalemi olduğu görülmektedir ve başlangıç ödeneğinin %213 kadar bir harcama yapılmıştır. Bunun sebebi ise Üniversitemizin yeni kurulmuş olması ve dolayısıyla gerek idari gerekse akademik personel nın yıl boyunca devamlı artmış olmasıdır. Buna karşın diğer harcama kalemlerindeki giderler ödeneklerinin oldukça altında gerçekleşmişlerdir. Üniversitemiz yerleşke inşaatının 2010 yılında başlanamaması sebebiyle Sermaye Giderleri bütçe ödeneğinin %48 olarak gerçekleşmiştir. Tertip Adı T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI ÖZ GELİRLERİ Bütçe Tahmini Gelir Tahakkuku Tahakkuk - Tahmin Farkı Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri ,00 0, , İhaleye İlişkin Şikâyetler İçin Alınan Bedeller ,00 0, , Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler , , , İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler , , , Tezli Yüksek Lisans Gelirleri 0, , , Diğer Hizmet Gelirleri , , , Lojman Kira Gelirleri 0, , , Sosyal Tesis Kira Gelirleri 0, , , Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 0,00 761,60 761, Kişilerden Alacaklar Faizleri 0,00 399,27 399, Çalışanların tedavi Katılım Payları 0, , , Diğer İdari Para Cezaları 0, , , Kişilerden Alacaklar 0, , , Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler 0, , ,14 Toplam , , ,97 Toplam Yapılan Harcamalar , ,61 Yapılan Harcamalar ile Tahmin -Tahakkuk Farkları , ,91

54 44 T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ YILLARI GELİR TAHMİNLERİ Miktarlar Tertip Tertip Açıklaması Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri İhaleye İlişkin Şikayetler İçin Alınan Bedeller Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler Diğer hizmet gelirleri Hazine yardımı Hazine yardımı

55 45 T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI ÖDENEK - MASRAF CETVELİ ONAYLI TOPLAM BİRİM TERTİP ÖDENEK ÖDENEK HARCAMA KALAN TENKİS GÖNDERME GÖNDERME IĞDIR ÜNİVERSİTESİ , , , , , Sağlık Bilimleri Enstitüsü , , , , , , , , , , , , , ,40 198, , , , , , , , , , Iğdır Sağlık Hizmetleri Meslek , , , ,76 Yüksekokulu , , ,10 535, , , , , , , , , , , , , ,00 483, , , , , Fen Bilimleri Enstitüsü , , , , , , ,54 407, , , ,16 46, , , ,52 2, , , , , , ,00 293, , , ,00 292, , Mühendislik Fakültesi , , , , , , , , , , ,68 17, , , ,99 117, , , ,91 621, , , , ,75

56 Iğdır Ziraat Fakültesi , , , , , , ,69 18, , , , , , , ,24 316, , , , , , , ,67 967, , , , , , , ,47 226, , , , , , , , Sosyal Bilimler Enstitüsü , , , , , , , , , , , , ,94 4, , , , , , ,00 531, , , ,00 319, , İlahiyat Fakültesi , , , , , , ,10 349, , , , , , , ,13 179, , , , , , , ,17 825, , , , , , , ,77 784, , , , , , , , , , , , , , , , , , , Iğdır Meslek Yüksekokulu , , , , , , , , , , , , , , , ,33 0, , , , , , , , , , , , , , , ,60 211, , , , , , , , , , ,40 457, , , , , , , , , Özel Kalem () , , , , , , , , , ,00 929,5 70, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 908, , , ,00 84,7 915,

57 47 02 Özel Kalem (Genel Sekreterlik) , , , , , , , , , , ,07 10, , , , , , , , , , , , , , , ,45 69, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Savunma Uzmanlığı 4.200, , , , , , , , , İdari ve Mali İşler Daire , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 939,28 60, , , , , , , , , , , ,10 163,9 905 Personel Daire , , , , , , ,62 167, , , ,28 93, , , ,37 39, , , , , , ,49 447, , , , , ,00 689, , , , , , Kütüphane ve Dokümantasyon , , , ,93 Daire , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

58 Sağlık, Kültür ve Spor Daire , , , , , , , ,48 651, , , ,77 37, , , , , , ,25 458, , ,00 354, , , , , , ,00 83, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 20, , , , , , , , , , , , , , , ,60 0, , , , , Bilgi İşlem Daire , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 62, , , , , Yapı İşleri ve Teknik Daire , , , , , , , , , , , , , , , ,50 248, , , ,84 115, , ,00 210, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Öğrenci İşleri Daire , , , , , , ,04 545, , , ,18 737, , , ,68 20, , , , , , ,00 419,27 680, , , , , ,00 990, , Strateji Geliştirme Daire , , , , , , ,75 800, , , ,19 246, , , ,77 154, , , ,70 170, , , ,32 271, , , , , , , , , Hukuk Müşavirliği , , , , , , , , , , , , , , ,

59 49 3. GELECEĞE BAKIŞ

60 50 MİSYON BİLDİRİMİ Yeterli bilgiye sahip, etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, akılcı, yaratıcı, üretken ve dünyadaki gelişmeleri izleyebilen, ulusal ve evrensel sorunları saptayabilen ve çözüm üretebilen, Atatürk ilkelerine bağlı mezun ve araştırıcılar yetiştirmek.

61 51 VİZYON BİLDİRİMİ Eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında yurt içi ve yurt dışında tanınan, Iğdır ilinin Kültür Elçiliği görevini yürüten, çağdaş, katılımcı, çalışanı ve öğrencisi olmaktan onur duyulan ve tercih edilen bir üniversite olmak.

62 52 TEMEL DEĞERLER Iğdır Üniversitesi, Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyetin devrimleri ışığında Ülkesinin ve Toplumunun aklın ve bilimin yol göstericiliğinde çağdaş uygarlığın en üst düzeyine erişmesine hizmet etmeyi en temel değeri olarak kabul etmiştir. Üniversitenin tüm faaliyetlerinde benimsediği anlayış şudur: Çağdaş bilim ve teknolojilerdeki gelişmelere nitelikli eğitim-öğretim ve araştırmalar ile katkıda bulunmak. Bilim ve teknolojideki gelişmeleri güncellikle takip ederek ülkenin yükseköğretimine, toplumsal yaşamına, yönetimine, kalkınma-gelişme dinamiklerine, hizmet ve ürün üretim süreçlerine yansıtmak. İnsan refahı ve mutluluğu ile doğaya ve çevreye tam duyarlılık içerisinde ülkenin hızlı ve sürdürülebilir kalkınma çabalarını güçlendirmek. Başta genç nesiller olmak üzere her yaştan insanımıza öğrenmek, meslek sahibi olarak çalışmak ve çalışmalarında verimliliği artırmak için bilimsel ve mesleki gelişme olanaklarını mümkün olan en etkili biçimde sunmak. Nitelikli, özgün ve özgül bilimsel bilgi üretimi, yayım ve bilginin kullanılabilir yayılımında mükemmeliyet için sürekli çaba göstermek. Araştırmacılar ve bilim insanlarına özgür ve verimli çalışma altyapısı ve ortamı sunarak bilimin ışığına güç katmak. Bilimde ve yükseköğretimde ileri ülkelerin oluşturduğu uluslararası platformlarda en saygın konumlarda olmak.

63 53 AMAÇLAR 1. Araştırma-geliştirme faaliyetlerini arttırmak. 2. Eğitim öğretimin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak. 3. Üniversitenin tanınırlığını artırmak. 4. Sosyal ve akademik faaliyetleri destekleyecek ortamları geliştirmek. 5. Üniversite-sektör işbirliğini geliştirmek. 6. Üniversite-toplum ilişkilerini geliştirmek. 7. Iğdır Üniversitesinin kurum kültürünü ve kimliğini geliştirmek. 8. Teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliştirmek. 9. Ulusal ve uluslararası işbirliklerini arttırmak.

64 54 HEDEFLER AMAÇ 1: Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerini Arttırmak Bilimsel yayınların nı arttırmak Bilimsel toplantıların nı arttırmak ve bilimsel toplantılara katılımı teşvik etmek Proje nı arttırmak Öğretim elemanlarının akademik gelişimini desteklemek Lisansüstü eğitim-öğretimin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak Eğitim-öğretim faaliyetlerindeki başarıları ödüllendirmek Öğrenci ve öğretim elemanlarının bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimini kolaylaştırmak Öğretim elemanlarının araştırma potansiyelini geliştirmek Öğretim elemanlarının yabancı dil yeterliliklerini artırmak Araştırma için gerekli altyapıyı geliştirmek Patent ve tasarım nı artırmak Yayım faaliyetlerini artırmak AMAÇ 2: Eğitim Öğretimin Etkinliğini Ve Verimliliğini Arttırmak Mesleki eğitimin nı ve kalitesini artırmak Lisans eğitiminin nı ve kalitesini artırmak Lisansüstü program nı ve eğitim kalitesini artırmak Eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek Öğretim elemanlarının iş yükünü dengeli hale getirmek Eğitim-öğretim faaliyetlerindeki başarıları ödüllendirmek Öğretim elemanlarının öğretim yeterliliklerini geliştirmek Öğrencilerin yabancı dil bilgisini geliştirmek Öğrencilerle iletişim ve etkileşimi artırmak Uzaktan Öğretim İçin Altyapı Çalışmalarına Başlamak

65 55 AMAÇ 3: Üniversitenin tanınırlığını artırmak Mezunlar ile iletişim kurmak Basın yayın araçlarını daha etkin halde kullanmak. Etkinliklere katılan izleyici nı artırmak üzere tanıtım yapmak Sivil toplum örgütlerine panel, konferans ve seminerler düzenlemek Lisansüstü eğitime özendirmek Üniversitenin medya faaliyetlerini artırmak AMAÇ 4: Sosyal ve Akademik Faaliyetleri Destekleyecek Ortamları Geliştirmek Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin nı artırmak Öğrenci ve çalışanların sosyal, kültürel ve sportif faaliyet olanaklarını iyileştirmek AMAÇ 5: Üniversite-sektör işbirliğini geliştirmek Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversiteler ile işbirliğini geliştirmek Üniversite nin ilişkide olduğu kamu kurumlarıyla güven arttırıcı bağlantılar sağlamak, bilgi akışı ve işbirliğini sağlayacak şekilde toplantılar düzenlemek ve ortak projeler oluşturmak Belirli aralıklarla Iğdır da bulunan uluslararası, ulusal medya temsilcilikleri ve yerel medya kuruluşlarıyla görüş alışverişinde bulunmak Üniversite-Sanayi işbirliğini geliştirmek Iğdır ilinin sahip olduğu mikro-klima özelliğinden faydalanarak uygun tarımsal ürün çeşitliğini araştırmak, geliştirmek, sektörle işbirliği kurmak. Staj ve işyeri uygulamalarını geliştirmek

66 56 AMAÇ 6: Üniversite -Toplum İlişkilerini Geliştirmek Halka yönelik ürün ve hizmetler geliştirmek. Bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacak proje ve araştırmaları teşvik etmek. Toplumun sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak Araştırma merkezlerinin etkinliğini artırmak Üniversitenin düzenlediği kültürel, sanatsal, sosyal ve bilimsel faaliyetlere toplumun etkin katılımını sağlamak AMAÇ 7: Iğdır Üniversitesinin Kurum Kültürünü ve Kimliğini Geliştirmek Etkin bir idari yapı kurmak, birimleri mal ve hizmet alımı yönünden iyileştirmek Personelin niteliklerini ve sayılarını arttırmak İhtiyaç duyulan ve mevcut olmayan hizmet birimlerini kurmak Çalışanların Üniversite ye ve birimlerine olan bağlılıklarını artırmak İnsanı temel alan etkili ve verimli bir yönetim sistemi uygulamak Öğrenci merkezli ve yeterliliklere dayalı eğitime yönelik kurum kültürü oluşturmak AMAÇ 8: Teknolojik ve Fiziksel Yapıyı Geliştirmek Mevcut altyapıyı ve fiziki alanları geliştirmek ve etkin kullanımını sağlamak Yeni yerleşkedeki yapı faaliyetlerini gerçekleştirmek Üniversitemiz öğrencilerinin yararlandığı eğitim amaçlı mevcut altyapı ve fiziksel ortamı iyileştirmek. Akademik ve idari personel çalışma mekânlarını çağdaş fiziksel standartlara ulaştırmak. Üniversitenin bilişim altyapısını iyileştirilmek ve yaygınlaştırmak. Uzaktan öğretim için altyapı çalışmalarına başlamak

67 57 AMAÇ 9: Ulusal ve Uluslararası İşbirliklerini Artırmak Komşu ve bölge ülkelerinin üniversiteleri ile diyaloga girerek yabancı öğrenci tercihini sağlamak üzere gerekli çalışmaları yapmak Uluslararası eğitim ve araştırma faaliyetleri kapsamında öğrenci ve çalışanların uluslararası hareketliliğini artırmak Bölümlerin ulusal/uluslararası akreditasyonunu sağlamak Yurtiçi ve yurt dışı üniversiteler ve araştırma kurumları ile işbirliğini geliştirmek Yurtdışı bilim insanları ile ilişkileri geliştirmek

68 Stratejik Stratejik 58 FAALİYETLER AMAÇ 1. Araştırma Faaliyetlerini Arttırmak Akademik Faaliyetler 1. Araştırma Faaliyetlerini Arttırmak 1.1. Bilimsel Yayınların Sayısını Arttırmak Bilimsel yayın hazırlanması Bilimsel için uygun ortam ve yayın imkânlar sağlamak Dönemi Uygulayıcı İzleyici Dekanlıklar Araştırma görevlisi ve uzman nı artırmak Araştırma görevlisi ve uzman Dekanlıklar, Müdürlükler ve Personel Dairesi Bşk. Akademik Faaliyetler 1. Araştırma Faaliyetlerini Arttırmak 1.2. Bilimsel Toplantıların Sayısını Arttırmak ve Bilimsel Toplantılara Katılımı Teşvik Etmek Bilimsel toplantıların Gerçekleşen nı artırmak toplantı Bilimsel toplantılara katılımı teşvik etmek Katılım ve katılımcı Dönemi Uygulayıcı Akademik ler Akademik ler İzleyici

69 Stratejik Stratejik 59 Akademik Faaliyetler 1. Araştırma Faaliyetlerini Arttırmak 1.3. Proje Sayısını Arttırmak BAP ın etkinliğini artırmak Desteklenen proje Ulusal ve uluslar arası Yapılan işbirliği kurmak anlaşma Dönemi Uygulayıcı Akademik ler Akademik ler İzleyici Akademik Faaliyetler 1. Araştırma Faaliyetlerini Arttırmak 1.4. Öğretim Elemanlarının Akademik Gelişimini Desteklemek Yurtiçi görevlendirmelere Yurtiçi olanak sağlamak görevlendirme Yurtdışı görevlendirmelere olanak sağlamak Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programları açmak Eğitim ve öğretim için gerekli fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek Yurtdışı görevlendirme ve kayıtlı öğrenci Laboratuar imkânları Dönemi Uygulayıcı Akademik ler Akademik ler Akademik ler Akademik ler İzleyici Akreditasyon için gerekli çalışmaları yapmak, ders programlarının ve içeriklerinin güncellenmesini sağlamak Akredite edilmiş müfredat ve ders Akademik ler

70 Stratejik Stratejik 60 Akademik Faaliyetler 1. Araştırma Faaliyetlerini Arttırmak 1.5. Lisansüstü Eğitim-Öğretiminin Etkinliğini ve Verimliliğini Arttırmak ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak Yüksek lisans program Açılan nı artırmak ve doktora program programları açmak Araştırma görevlisi kadroları açmak Lisansüstü eğitim programlarını, ulusal ve sektörel yeterlilikler doğrultusunda güncellemek Araştırma görevlisi Lisansüstü çalışma Dönemi Uygulayıcı İzleyici Enstitüler Enstitüler Enstitüler Akademik Faaliyetler 1. Araştırma Faaliyetlerini Arttırmak 1.6. Eğitim-Öğretim Faaliyetlerindeki Başarıları Ödüllendirmek Dönemi Uygulayıcı Başarılı öğrencilere burs Burs Sağlık vermek Kültür ve Spor Daire Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılanları ödüllendirmek Ödül Sağlık Kültür ve Spor Daire İzleyici

71 Stratejik Stratejik 61 Akademik Faaliyetler 1. Araştırma Faaliyetlerini Arttırmak 1.7. Öğrenci Ve Öğretim Elemanlarının Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Erişimini Kolaylaştırmak Socrates, Erasmus ve Farabi Katılımcı çerçevesinde öğrenci ve öğretim elemanı değişimini sağlamak Çağdaş donanımlı derslik, laboratuar, atölye yapmak Internet erişimini yaygınlaştırmak Stratejik plan sürecinde faaliyete geçirilmesi Kullanıcı Dönemi Uygulayıcı Dış İlişkiler Ofisi Yapı İşleri ve Teknik Daire Bilgi İşlem Daire İzleyici Akademik Faaliyetler 1. Araştırma Faaliyetlerini Arttırmak 1.8. Öğretim Elemanlarının Araştırma Potansiyelini Geliştirmek Üniversitemizin araştırma Araştırma altyapısını geliştirmek Merkezi laboratuarı tesis Hizmete etmek girmesi Deney hayvanları ünitesi kurmak Bilimsel yayınlara abonelik ve erişimi kolaylaştırmak Dönemi Uygulayıcı Akademik ler Yapı İşleri ve Teknik Daire Hizmete Akademik girmesi birimler Erişim Kütüphane ve Dokümantasyon Daire İzleyici

72 Stratejik Stratejik Stratejik 62 Akademik Faaliyetler 1. Araştırma Faaliyetlerini Arttırmak 1.9. Öğretim Elemanlarının Yabancı Dil Yeterliklerini Artırmak Dönemi Dil kursları açmak Kurs Yabancı uyruklu öğretim Yabancı elemanı getirmek uyruklu 2015 öğretim Yurtdışı görevlendirmeleri sağlamak elemanı Yurtdışı görevlendirme Uygulayıcı İzleyici Akademik Faaliyetler 1. Araştırma Faaliyetlerini Arttırmak Araştırma İçin Gerekli Altyapıyı Geliştirmek Merkezi laboratuarı tesis Hizmete etmek girmesi Bilimsel yayınlara erişimi kolaylaştırmak Bilimsel araştırma projelerini desteklemek Erişim Dönemi Proje Uygulayıcı Yapı İşleri ve Teknik Daire Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BAP İzleyici Akademik Faaliyetler 1. Araştırma Faaliyetlerini Arttırmak Patent ve Tasarım Sayısını Artırmak Dönemi Uygulayıcı Patent almayı teşvik etmek Patent BAP Tasarımı teşvik etmek Tasarı BAP İzleyici

73 Stratejik Stratejik 63 Akademik Faaliyetler 1. Araştırma Faaliyetlerini Arttırmak Yayım Sayısını Artırmak Araştırma sonuçlarını kitle ilgililere aktarmak Dönemi Uygulayıcı Akademik birimler İzleyici AMAÇ 2. Eğitim-Öğretimin Etkinliğini ve Verimliliğini Arttırmak Eğitim-Öğretim Faaliyetleri 2. Eğitim Öğretimin Etkinliğini ve Verimliliğini Arttırmak 2.1. Meslekî Eğitimin Sayısını ve Kalitesini Artırmak Önlisans ve lisans eğitiminde teorik eğitimin ötesine geçerek pratiğe dönük uygulamalarla (staj, teknik geziler vb.) desteklemek Eğitim, araştırma ve uygulama çiftliğini kurmak ve geliştirmek Aralık ta mesleğe dayalı bir Meslek Yüksekokulu açmak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu nun yeni açılan programlarına öğrenci alınması Iğdır Meslek Yüksekokulu bünyesinde yeni programlar açmak ve bu programlara öğrenci almak Tuzluca ilçesinde mesleğe dayalı bir Meslek Yüksekokulu açmak Ziraat Fakültesinin Toprak ve Peyzaj Mimarlığı bölümlerine öğrenci almak Fen-Edebiyat Fakültesine bölümler açmak ve bu bölümlere öğrenci almak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini açmak Güzel Sanatlar Fakültesini açmak Katılan öğrenci Faaliyete geçmesi Aralık MYO nun açılması Programlara öğrenci alınması Programlara öğrenci alınması Tuzluca MYO nun açılması Bu bölümlere öğrenci alınması Bölümlerin açılması Fakültenin açılması Fakültenin açılması Dönemi Uygulayıcı Akademik birimler Ziraat Fakültesi Sağlık HMYO Iğdır MYO Ziraat Fakültesi Fen- Edebiyat Fakültesi İzleyici

74 Stratejik Stratejik 64 Eğitim-Öğretim Faaliyetleri 2. Eğitim Öğretimin Etkinliğini Ve Verimliliğini Arttırmak 2.2. Lisans Eğitiminin Sayısını ve Kalitesini Artırmak Lisans eğitiminin Bölüm nı artırmak Eğitimin kalitesini Yüzdelik artırmak dilim ve Önlisans öğrencilerini lisans eğitimine özendirmek taban puanı Öğrenci Dönemi Uygulayıcı Akademik birimler Akademik birimler Akademik birimler İzleyici Eğitim-Öğretim Faaliyetleri 2. Eğitim Öğretimin Etkinliğini Ve Verimliliğini Arttırmak 2.3. Lisansüstü Program Sayısını ve Eğitim Kalitesini Artırmak Lisansüstü eğitiminin A.B.D. nı artırmak Eğitimin kalitesini Mezuniyet artırmak not Lisans öğrencilerini yüksek lisans eğitimine özendirmek ortalaması Öğrenci Dönemi Uygulayıcı Enstitüler Enstitüler Akademik birimler İzleyici

75 Stratejik Stratejik 65 Eğitim-Öğretim Faaliyetleri 2. Eğitim Öğretimin Etkinliğini Ve Verimliliğini Arttırmak 2.4. Eğitim-Öğretim Kalitesini Yükseltmek Öğretim elemanlarını nicelik ve nitelik olarak artırmak Nitelikli öğrencilerin üniversitemizi tercih etmesini sağlamak Eğitim ve öğretim için gerekli fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek Öğretim elemanı ve öğretim elemanı başına düşen yayın Yüzdelik dilim ve taban puanı Fiziki ve teknolojik altyapı unsurlarının Dönemi Uygulayıcı Akademik birimler Akademik birimler Akademik birimler İzleyici Öğrencilerin meslekleriyle ilgili bilgi ve görgülerini artırmak için geziler düzenlemek Faaliyet Akademik birimler Eğitim-Öğretim Faaliyetleri 2. Eğitim Öğretimin Etkinliğini Ve Verimliliğini Arttırmak 2.5. Öğretim Elemanlarının İş Yükünü Dengeli Hale Getirmek Öğretim elemanlarının Demirbaş ve kendilerini iştirak edilen geliştirmeleri için kongre, gerekli teknik, mali ve sempozyum idari olanakları sağlamak Ders dağılımında dengenin gözetilmesi Öğretim elemanı başına düşen haftalık ders saati Dönemi Uygulayıcı Akademik birimler Akademik birimler İzleyici

76 Stratejik Stratejik 66 Eğitim-Öğretim Faaliyetleri 2. Eğitim Öğretimin Etkinliğini Ve Verimliliğini Arttırmak 2.6. Eğitim-Öğretim Faaliyetlerindeki Başarıları Ödüllendirmek Dönemi Uygulayıcı Başarılı öğrencilere burs Burs Sağlık vermek Kültür ve Spor Daire Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılanları ödüllendirmek Öğretim elemanlarının performansına dayalı ödüllendirmek Ödül Sağlık Kültür ve Spor Daire İzleyici Ödül Eğitim-Öğretim Faaliyetleri 2. Eğitim Öğretimin Etkinliğini Ve Verimliliğini Arttırmak 2.7. Öğretim Elemanlarının Öğretim Yeterliliklerini Geliştirmek Eğitim ve öğretim için Laboratuar gerekli fiziki ve imkânları teknolojik altyapıyı geliştirmek Akreditasyon için gerekli çalışmaları yapmak, ders programlarının ve içeriklerinin güncellenmesini sağlamak Çağdaş donanımlı derslik, laboratuar, atölye yapmak Bilimsel yayınlara abonelik ve erişimi kolaylaştırmak Öğretim elemanlarının yurtiçi ve yurtdışı etkinliklere katılımını sağlamak Akredite edilmiş müfredat ve ders Plan sürecinde faaliyete geçirilmesi Erişim Katılım ve katılımcı Dönemi Uygulayıcı Akademik ler Akademik ler Yapı İşleri ve Teknik Daire Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Akademik ler İzleyici

77 Stratejik Stratejik 67 Eğitim-Öğretim Faaliyetleri 2. Eğitim Öğretimin Etkinliğini Ve Verimliliğini Arttırmak 2.8. Öğrencilerin Yabancı Dil Bilgisini Geliştirmek Yabancı Dil kursları düzenlemek Kurs ve katılımcı Dönemi Uygulayıcı İzleyici Erasmus kapsamında staj Katılımcı hareketliliğini desteklemek Yabancı dil haz. snf. oluşt. Öğr Yabancı dil okutmanlarını Yabancı istihdam etmek uyruklu okutman Yabancı Diller Yüksekokulu açmak YDYO nun açılması Eğitim-Öğretim Faaliyetleri 2. Eğitim Öğretimin Etkinliğini Ve Verimliliğini Arttırmak 2.9. Öğrencilerle İletişim ve Etkileşimi Artırmak Danışmanlık hizmetlerini Öğrenci iyileştirmek memnuniyeti Araştırma ve Seminer Seminer derslerini yaygınlaştırmak Personel ve öğrencilerin Etkinlik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımı özendirmek Öğrenci toplulukları nı artırmak Web sayfasının etkileşimli olarak kullanılmasını sağlamak Öğrenci topluluk Erişim/mesaj Dönemi Uygulayıcı İzleyici Sağlık Kültür ve Spor Daire Sağlık Kültür ve Spor Daire Bilgi İşlem Daire

78 Stratejik 68 Eğitim-Öğretim Faaliyetleri 2. Eğitim Öğretimin Etkinliğini Ve Verimliliğini Arttırmak Uzaktan Öğretim İçin Altyapı Çalışmalarına Başlamak Uzaktan öğretim için Uygulamaya altyapı oluşturmak geçmesi Dönemi Uygulayıcı İzleyici

79 Stratejik Stratejik 69 AMAÇ 3. Üniversitenin Tanınırlığını Artırmak Altyapı ve Örgüt Yapısı Faaliyetleri 3. Üniversitenin Tanınırlığını Artırmak 3.1. Mezunlar ile iletişim Kurmak Mezunların veritabanını oluşturmak lerin web sitesinin etkinliğini artırmak Mezunlar için bir web sitesi hazırlamak ve güncel tutmak Ulaşılan mezun Kullanıcı Sitenin oluşturulması Dönemi Uygulayıcı Bilgi İşlem Daire Akademik ve İdari ler Bilgi İşlem Daire İzleyici Altyapı ve Örgüt Yapısı Faaliyetleri 3. Üniversitenin Tanınırlığını Artırmak 3.2. Basın Yayın Araçlarını Daha Etkin Hâle Getirmek Dönemi Uygulayıcı Yerel ve ulusal basında Haber Basın-Yayın Üniversitemizin yer aldığı ve Halkla haber nı artırmak İlişkiler i İzleyici Tanıtıcı afiş, el ilanı ve broşürler basmak ve dağıtmak Dağıtılan medya Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler i Üniversitedeki faaliyetleri basın-yayın kuruluşlarına bildirmek Haber Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler i Ulusal öğrenci faaliyetlerine katılmak Web sitemizin tasarımını iyileştirmek Katılım Ziyaretçi Sağlık Kültür ve Spor Daire Bilgi İşlem Daire

80 Stratejik Stratejik Stratejik 70 Altyapı ve Örgüt Yapısı Faaliyetleri 3. Üniversitenin Tanınırlığını Artırmak 3.3. Etkinliklere Katılan İzleyici Sayısını Artırmak Üzere Tanıtım Yapmak Ulusal ve Uluslar arası düzeyde yarışmalar, toplantılar düzenlemek Konusunda uzman ve popüler konuşmacılar davet etmek Etkinliklere katılan izleyici nı artırmak üzere tanıtım yapmak Katılımcı Konuşmacı İzleyici Dönemi Uygulayıcı İzleyici Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler i Altyapı ve Örgüt Yapısı Faaliyetleri 3. Üniversitenin Tanınırlığını Artırmak 3.4. Sivil Toplum Örgütlerine Panel, Konferans ve Seminerler Düzenlemek Panel, Konferans ve Seminerler Düzenlemek Organizasyon Dönemi Uygulayıcı İzleyici Altyapı ve Örgüt Yapısı Faaliyetleri 3. Üniversitenin Tanınırlığını Artırmak 3.5. Lisansüstü Eğitime Özendirmek Lisansüstü eğitim Lisansüstü programlarını, ulusal ve çalışma sektörel yeterlilikler doğrultusunda güncellemek Enstitü web sayfalarını etkinleştirmek Lisansüstü tez çalışmalarını desteklemek Lisansüstü öğrenci Desteklenen Tez çalışması Dönemi Uygulayıcı İzleyici Enstitüler Enstitüler ve Bilgi İşlem Daire Enstitüler

81 Stratejik 71 Altyapı ve Örgüt Yapısı Faaliyetleri 3. Üniversitenin Tanınırlığını Artırmak 3.6. Üniversitenin Medya Faaliyetlerini Artırmak Öğretim elemanlarının yerel ve ulusal medyada mesleki konularda yazmasını/konuşmasını desteklemek Makale ve program Dönemi Uygulayıcı İzleyici Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri artırmak ve duyurmak Faaliyet Sağlık, Kültür ve Spor Daire, Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler i Bilimsel etkinliklere ev sahipliği yapmak Etkinlik Sağlık, Kültür ve Spor Daire Bahar şenliklerine ünlü sanatçıları davet etmek Davet Sağlık, Kültür ve Spor Daire

82 Stratejik 72 AMAÇ 4. Eğitim-Öğretimi Destekleyen Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinliklerin Sayısını Arttırmak Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler 4. Sosyal Ve Akademik Faaliyetleri Destekleyecek Ortamları Geliştirmek 4.1. Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinliklerin Sayısını Artırmak Bahar şenlikleri Düzenlenmesi düzenlemek Mezuniyet törenleri düzenlemek Ulusal ve uluslararası sportif müsabakalara öğrencilerin katılımını sağlamak Öğrenci toplulukları nı artırmak Kapalı ve açık spor tesislerini yapmak Düzenlenmesi Katılımcı Öğrenci topluluk Tesislerin yapılması Dönemi Uygulayıcı Sağlık Kültür ve Spor Daire Sağlık Kültür ve Spor Daire Sağlık Kültür ve Spor Daire Sağlık Kültür ve Spor Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire İzleyici

83 Stratejik 73 Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler 4. Sosyal Ve Akademik Faaliyetleri Destekleyecek Ortamları Geliştirmek 4.2. Öğrenci ve Çalışanların Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyet Olanaklarını İyileştirmek Kapalı ve açık spor Tesislerin tesislerini yapmak yapılması Öğrenci ve personelin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak ve iyileştirmek Her akademik birime kafeterya açmak ve devamlılığını sağlamak Misafirhane ve sosyal tesisleri hizmete açmak Dönemi Uygulayıcı Yapı İşleri ve Teknik Daire Memnuniyet Sağlık Kültür ve Spor Daire Kafeterya Tesislerin açılması İdari Mali İşler Daire Yapı İşleri ve İdari Mali İşler Daire Başkanlıkları İzleyici

84 Stratejik 74 AMAÇ 5. Üniversite-Sektör İşbirliğini Geliştirmek Altyapı ve Örgüt Yapısı Faaliyetleri 5. Üniversite-Sektör İşbirliğini Geliştirmek 5.1. Yurtiçi ve Yurtdışındaki Üniversiteler İle İşbirliğini Geliştirmek Yurtdışındaki üniversiteler Organizasyon ile ortak organizasyonlar gerçekleştirmek Çevre illerdeki üniversitelere gezi düzenlemek Mart haftasında Çanakkale ye öğrenci temsilcisi göndermek Afyon Kocatepe zafer yürüyüşü günlerine öğretim üyesi ve öğrencilerden oluşan bir grup ile katılmak Öğrenci kurultaylarına katılmak Engelli öğrenciler ile ilgili etkinliklere katılmak Katılım ve katılımcı Temsilci gönderilmesi Katılımcı Katılım ve katılımcı Katılım ve katılımcı Dönemi Uygulayıcı Sağlık Kültür ve Spor Daire Sağlık Kültür ve Spor Daire Sağlık Kültür ve Spor Daire Sağlık Kültür ve Spor Daire Sağlık Kültür ve Spor Daire Sağlık Kültür ve Spor Daire İzleyici

85 Stratejik Stratejik 75 Altyapı ve Örgüt Yapısı Faaliyetleri 5. Üniversite-Sektör İşbirliğini Geliştirmek 5.2. Üniversite nin İlişkide Olduğu Kamu Kurumlarıyla Güven Arttırıcı Bağlantılar Sağlamak, Bilgi Akışı ve İşbirliğini Sağlayacak Şekilde Toplantılar Düzenlemek ve Ortak Projeler Oluşturmak Aşura, Kayısı festivali, Katılım ve Nevruz, internet haftası gibi katılımcı belirli gün ve haftalarda ilimize ait etkinliklere katılmak Tarım İl Müdürlüğünün çiftçi eğitim seminerlerine katılmak Emniyet ve Valilik tarafından koordine edilen sosyal destek projelerine katkı sağlamak Katılım ve katılımcı Katılım ve katılımcı Dönemi Uygulayıcı İlahiyat ve Ziraat Fakülteleri, Bilgi işlem Daire Ziraat Fakültesi Akademik ler İzleyici Altyapı ve Örgüt Yapısı Faaliyetleri 5. Üniversite-Sektör İşbirliğini Geliştirmek 5.3. Belirli Aralıklarla Iğdır da Bulunan Uluslararası, Ulusal Medya Temsilcilikleri ve Yerel Medya Kuruluşlarıyla Görüş Alışverişinde Bulunmak Medya kuruluşlarıyla bir Katılım ve araya gelerek katılımcı bilgilendirme, gezi ve ilgili faaliyetlerde bulunmak Dönemi Uygulayıcı Basın- Yayın ve Halkla İlişkiler i İzleyici

86 Stratejik Stratejik 76 Altyapı ve Örgüt Yapısı Faaliyetleri 5. Üniversite-Sektör İşbirliğini Geliştirmek 5.4. Üniversite-Sanayi İşbirliğini Geliştirmek Stajların Iğdır içerisinde Stajyer yapılmasını özendirmek Tarıma dayalı ve bağlı İşbirliği sanayilerle işbirliği sağlamak Ürün kalite ve miktarını artırmaya yönelik araştırma yapmak Çalışma Dönemi Uygulayıcı Akademik ler Akademik ler Akademik ler İzleyici Altyapı ve Örgüt Yapısı Faaliyetleri 5. Üniversite-Sektör İşbirliğini Geliştirmek 5.5. Iğdır İlinin Sahip Olduğu Mikro-Klima Özelliğinden Faydalanarak Uygun Tarımsal Ürün Çeşitliğini Araştırmak, Geliştirmek, Sektörle İşbirliği Kurmak Yöreye has meyve ve sebze çeşitlerini belirlemek ve kalite ve kantitatif yönden geliştirmeye yönelik ıslah çalışmaları yapmak Dönemi Uygulayıcı Çeşit Ziraat Fakültesi İzleyici Tuzluluğa dayanıklı bitki tür ve çeşitlerini belirlemek ve bu bitkilerin adaptasyon yeteneklerini geliştirmek Rüzgâr ve su erozyonunu önleyici tedbirler ve öneriler sunmak Örtü altı sebze ve meyve yetiştiriciliğini teşvik etmek Çeşit Ziraat Fakültesi Çalışma Ziraat Fakültesi Sera Ziraat Fakültesi Yörede yetişen hayvanları gen kaynakları bağlamında korumak ve ıslah çalışmaları yapmak Yörenin flora ve faunasını tespit etmek Genotip Takson Ziraat Fakültesi Ziraat Fakültesi

87 Stratejik Stratejik 77 Altyapı ve Örgüt Yapısı Faaliyetleri 5. Üniversite-Sektör İşbirliğini Geliştirmek 5.6. Staj ve işyeri uygulamalarını geliştirmek Stajların Iğdır içerisinde Stajyer yapılmasını özendirmek Uygulamalı derslerde Uygulama uygulamalarının işyerlerinde yapmak Dönemi Uygulayıcı Akademik ler Akademik ler İzleyici AMAÇ 6. Üniversite -Toplum İlişkilerini Kurmak ve Geliştirmek Altyapı ve Örgüt Yapısı Faaliyetleri 6. Üniversite -Toplum İlişkilerini Kurmak ve Geliştirmek 6.1. Halka Yönelik Ürün ve Hizmetler Geliştirmek Bölge için önemli tarım, Çalışma sanayi, ticaret ve turizm sektörleri ile ilgili eğitimler vermek ve projeler yürütmek Iğdır ilinin dokusuna yönelik kültürel ve eğitici paneller düzenlemek Damızlık hayvan üretimi ve satışı yapmak Getirisi yüksek olan tarımsal ürünlerin yörede yetiştirilmesini yaygınlaştırmak Tıbbi bitkileri ve bu bitkilerdeki etken maddeleri belirlemek Alternatif gıda ürünleri geliştirmek Etkinlik Damızlık hayvan Dönemi Uygulayıcı Akademik ler ve Araştırma Merkezleri Akademik ler Ziraat Fakültesi Ürün Ziraat Fakültesi Ürün Ziraat Fakültesi Ürün Mühendislik Fakültesi İzleyici

88 Stratejik Stratejik 78 Altyapı ve Örgüt Yapısı Faaliyetleri 6. Üniversite -Toplum İlişkilerini Kurmak ve Geliştirmek 6.2. Bölgesel Kalkınmaya Katkıda Bulunacak Proje ve Araştırmaları Teşvik Etmek Yöreye yönelik çalışmaların Çalışma desteklenmesine öncelik vermek Dönemi Uygulayıcı BAP İzleyici Altyapı ve Örgüt Yapısı Faaliyetleri 6. Üniversite -Toplum İlişkilerini Kurmak ve Geliştirmek 6.3. Toplumun Sosyal Ve Kültürel Gelişimine Katkı Sağlamak Güncel sorunlarla ilgili Çalışma halkın katılımına açık seminer, sempozyum ve panellerin düzenlemek ve halkı bilgilendirici çalışmaları yapmak Sosyal sorumluluk projelerinin nı artırmak İşsizlerin ve meslek sahibi olmayanların istihdam olanaklarını artırıcı eğitim faaliyetlerinde bulunmak ve destek sağlamak Dönemi Uygulayıcı , Akademik ler İzleyici Proje Faaliyet Akademik ler

89 Stratejik Stratejik 79 Altyapı ve Örgüt Yapısı Faaliyetleri 6. Üniversite -Toplum İlişkilerini Kurmak ve Geliştirmek 6.4. Araştırma Merkezlerinin Etkinliğini Artırmak Araştırma merkezlerini Araştırma nitelik ve nicelik olarak merkezi geliştirmek Basılı yayın, panel, konferans vb. etkinlikler yapmak Araştırma merkezlerinde ihtiyaç duyulan personeli istihdam etmek Etkinlik Personel Dönemi Uygulayıcı İzleyici Araştırma Merkezleri Personel Dairesi Altyapı ve Örgüt Yapısı Faaliyetleri 6. Üniversite -Toplum İlişkilerini Kurmak ve Geliştirmek 6.5. Üniversitenin Düzenlediği Kültürel, Sanatsal, Sosyal ve Bilimsel Faaliyetlere Toplumun Etkin Katılımını Sağlamak Etkinliklerin duyurulmasını Duyuru sağlamak amacıyla yayın araçlarını etkin şekilde kullanmak Yıllık etkinlik takvimini basmak ve dağıtmak, web sayfasında yayınlamak Dönemi Uygulayıcı Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler i Yayın Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler i İzleyici

90 Stratejik Stratejik 80 AMAÇ 7. Iğdır Üniversitesinin Kurum Kültürünü ve Kimliğini Geliştirmek Altyapı ve Örgüt Yapısı Faaliyetleri 7. Iğdır Üniversitesinin Kurum Kültürünü ve Kimliğini Geliştirmek 7.1. Etkin Bir İdari Yapı Kurmak, leri Mal ve Hizmet Alımı Yönünden İyileştirmek İdari yapının sağlıklı Paydaş çalışması için gerekli memnuniyeti önlemleri almak Hijyen, ısınma, iletişim ve güvenlik hizmetlerini iyileştirmek Bütçe, Stratejik Plan, Performans Programı, İdare Faaliyet Raporunu hazırlamak İç ve Dış paydaşların memnuniyeti Raporların hazırlanması Dönemi Uygulayıcı İzleyici İdari Mali İşler Daire Strateji Geliştirme Daire Altyapı ve Örgüt Yapısı Faaliyetleri 7. Iğdır Üniversitesinin Kurum Kültürünü ve Kimliğini Geliştirmek 7.2. Personelin Niteliklerini ve Sayılarını Arttırmak Yeni akademik ve idari Personel personel almak Ulusal ve uluslararası personel hareketliliğini sağlamak Personelin daha iyi hizmet verebilmesi için hizmet içi eğitimler düzenlemek ADEK in etkin çalışmasını sağlamak Personelin eğitim seminerlerine katılımını desteklemek Personel Ders saati ve katılımcı Denetleme Katılım ve katılımcı Dönemi Uygulayıcı Personel Dairesi Personel Dairesi Bütün ler ADEK Bütün ler İzleyici

91 Stratejik Stratejik 81 Altyapı ve Örgüt Yapısı Faaliyetleri 7. Iğdır Üniversitesinin Kurum Kültürünü ve Kimliğini Geliştirmek 7.3. İhtiyaç Duyulan ve Mevcut Olmayan Hizmet lerini Kurmak Dönemi Uygulayıcı İzleyici Arşiv birimlerini kurmak ve Arşiv Bütün iyileştirmek ler Üniversitemiz bünyesinde Hukuk Müşavirliği birimini kurmak in kurulması Yeşil ini kurmak ve etkinliğini artırmak in kurulması İdare Müdürlüğü birimini kurmak Medikososyal birimini kurmak ve geliştirmek in kurulması in kurulması Altyapı ve Örgüt Yapısı Faaliyetleri 7. Iğdır Üniversitesinin Kurum Kültürünü ve Kimliğini Geliştirmek 7.4. Çalışanların Üniversite ye ve lerine Olan Bağlılıklarını Artırmak Tanışma, kutlama v.b. gibi Katılım ve organizasyonlar yapmak katılımcı Sportif, kültürel ve sosyal organizasyonlar düzenlemek Katılım ve katılımcı Piknikler düzenlemek Katılım ve katılımcı Üniversiteyi tanıtan promosyonlar yapmak ve dağıtmak Promosyon Dönemi Uygulayıcı Bütün ler Bütün ler Bütün ler Bütün ler İzleyici

92 Stratejik Stratejik 82 Altyapı ve Örgüt Yapısı Faaliyetleri 7. Iğdır Üniversitesinin Kurum Kültürünü ve Kimliğini Geliştirmek 7.5. İnsanı Temel Etkili ve Verimli Bir Yönetim Sistemi Uygulamak Dönemi Uygulayıcı Servis olanaklarını artırmak Faydalanıcı Bütün ler Şeffaf bir yönetim izlemek Memnuniyet Bütün ler İzleyici Altyapı ve Örgüt Yapısı Faaliyetleri 7. Iğdır Üniversitesinin Kurum Kültürünü ve Kimliğini Geliştirmek 7.6. Öğrenci Merkezli Ve Yeterliliklere Dayalı Eğitime Yönelik Kurum Kültürü Oluşturmak Danışmanlık hizmetlerini Öğrenci iyileştirmek memnuniyeti Sportif, kültürel ve sosyal Öğrenci organizasyonlar memnuniyeti düzenlemek İletişim, ulaşım ve barınma hizmetlerini iyileştirmek Öğrenci memnuniyeti Dönemi Uygulayıcı İzleyici Akademik ler Sağlık, Kültür ve Spor Daire Derslik ve sosyal tesisleri iyileştirmek Kampüste AVM, BTM, kargo, posta ofisi vb. kurulmasını teşvik etmek Öğrenci memnuniyeti Öğrenci memnuniyeti

93 Stratejik 83 AMAÇ 8. Teknolojik ve Fiziksel Altyapıyı Geliştirmek İyileştirme Faaliyetleri 8. Teknolojik ve Fiziksel Altyapıyı Geliştirmek 8.1. Mevcut Altyapıyı Ve Fiziki ları Geliştirmek ve Etkin Kullanımını Sağlamak Güvenlik kamera Düzenli sisteminin bakım ve çalışması onarımlarını yapmak ile yedekleme işlemlerini yürütmek Merkezi derslik ve yüksekokulun çevre düzenlemesini yapmak Çim futbol sahasını iyileştirmek ve fonksiyonunu artırmak Mevcut Ziraat, İlahiyat Fakülteleri ile Sağlık HMYO binasının büyük onarımını yapmak Düzenlemenin yapılması Düzenlemenin yapılması ve faaliyet Onarımın yapılması Dönemi Uygulayıcı Bilgi İşlem Dairesi Yeşil Müdürlüğü Yeşil Müdürlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire İzleyici

94 Stratejik Stratejik 84 İyileştirme Faaliyetleri 8. Teknolojik ve Fiziksel Altyapıyı Geliştirmek 8.2. Yeni Yerleşkedeki Yapı Faaliyetlerini Gerçekleştirmek Yerleşkenin altyapı Hizmete sistemini kurmak sunulması binası, Ziraat Fakültesi, Merkezi Laboratuar, Lojmanları ve Kapalı spor salonunu inşa etmek Fen-Edebiyat Fakültesi, Kütüphane, İlahiyat Fakültesi, Kongre ve Kültür Merkezi, Kafeterya, Lokal, Alışveriş Merkezi ve Lojmanları inşa etmek Yerleşkenin peyzaj planını hazırlamak, uygun olarak yeşil alanları belirlemek ve düzenlemek Hizmete sunulması Hizmete sunulması Hizmete sunulması Dönemi Uygulayıcı Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire Yeşil Müdürlüğü İzleyici İyileştirme Faaliyetleri 8. Teknolojik ve Fiziksel Altyapıyı Geliştirmek 8.3. Üniversitemiz Öğrencilerinin Yararlandığı Eğitim lı Mevcut Altyapı ve Fiziksel Ortamı İyileştirmek Dönemi Uygulayıcı Derslik ve sosyal Gerçekleştirilmesi Yapı İşleri ve tesisleri iyileştirmek Teknik Daire Mevcut bilgisayar, makine, elektrik laboratuarlarını iyileştirmek Akıllı sınıfları artırmak İzleyici Gerçekleştirilmesi Iğdır MYO Faaliyete geçmesi Yapı İşleri ve Teknik Daire

95 Stratejik Stratejik Stratejik 85 İyileştirme Faaliyetleri 8. Teknolojik ve Fiziksel Altyapıyı Geliştirmek 8.4. Akademik ve İdari Personel Çalışma Mekânlarını Çağdaş Fiziksel Standartlara Ulaştırmak Hijyen, Personel iklimlendirme, memnuniyeti iletişim ve güvenlik hizmetlerini iyileştirmek Hizmete uygun büro malzemeleri temin etmek Mevcut derslik ve laboratuarları iyileştirmek Personel memnuniyeti Dönemi Gerçekleştirilmesi Uygulayıcı İdari Mali İşler Daire İdari Mali İşler Daire İdari Mali İşler Daire İzleyici İyileştirme Faaliyetleri 8. Teknolojik ve Fiziksel Altyapıyı Geliştirmek 8.5. Üniversitenin Bilişim Altyapısını İyileştirmek ve Yaygınlaştırmak Dönemi Gerekli yazılım ve Lisans donanımı temin etmek Yedekleme birimlerini Yedekleme yaygınlaştırmak kapasitesi Çağdaş donanımlı derslik, laboratuvar, atölye yapmak İnternet erişimini yaygınlaştırmak Faaliyete geçmesi Kullanıcı Uygulayıcı Akademik ler Sağlık, Kültür ve Spor Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire Bilgi İşlem Daire İzleyici İyileştirme Faaliyetleri 8. Teknolojik ve Fiziksel Altyapıyı Geliştirmek 8.6. Uzaktan Öğretim İçin Altyapı Çalışmalarına Başlamak Uzaktan öğretim için Uygulamaya altyapı oluşturmak geçmesi Dönemi Uygulayıcı İzleyici

96 4Stratejik Stratejik 86 AMAÇ 9. Ulusal ve Uluslararası İşbirliklerini Artırmak Paydaş Faaliyetler 9. Ulusal ve Uluslararası İşbirliklerini Artırmak 9.1. Komşu ve Bölge Ülkelerinin Üniversiteleri İle Diyaloga Girerek Yabancı Öğrenci Tercihini Sağlamak Üzere Gerekli Çalışmaları Yapmak Dönemi Komşu ve bölge Öğrenci ülkelerinin üniversiteleri 2015 ile öğrenci değişimi için protokol imzalamak Komşu ve bölge ülkelerinin basın-yayın organları aracılığıyla üniversitemizi tanıtmak Yabancı öğrenci kabulü ile ilgili yönetmeliği hazırlamak Tanıtım Yönetmeliğin hazırlanması Uygulayıcı Öğrenci İşleri Daire İzleyici Paydaş Faaliyetler 9. Ulusal ve Uluslararası İşbirliklerini Artırmak 9.2. Uluslararası Eğitim ve Araştırma Faaliyetleri Kapsamında Öğrenci ve Çalışanların Uluslararası Hareketliliğini Artırmak Komşu ve bölge Öğrenci ve ülkelerinin üniversiteleri öğretim ile öğrenci ve öğretim elemanı elemanı değişimi için protokol imzalamak Komşu ve bölge ülkelerinin üniversiteleriyle ortak çalışmalar yapmak Çalışma Dönemi Uygulayıcı İzleyici

97 Stratejik Stratejik 87 Paydaş Faaliyetler 9. Ulusal ve Uluslararası İşbirliklerini Artırmak 9.3. Bölümlerin Ulusal/Uluslararası Akreditasyonunu Sağlamak Komşu ve bölge Akredite olan ülkelerinin birim üniversiteleriyle işbirliği yapabilmek için akreditasyon çalışmalarını başlatmak Dönemi Uygulayıcı Akademik ler İzleyici Paydaş Faaliyetler 9. Ulusal ve Uluslararası İşbirliklerini Artırmak 9.4. Yurtiçi Ve Yurt Dışı Üniversiteler ve Araştırma Kurumları İle İşbirliğini Geliştirmek Yurtiçi ve yurt dışı Protokol üniversitelerle ortak çalışmalar yapmak amacıyla protokol imzalamak Komşu ve bölge ülkelerinin üniversiteleriyle ortak çalışmalar yapmak Yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerden partner bulmak ve olmak Çalışma Partnerlik Dönemi Uygulayıcı İzleyici Akademik ler Dış İlişkiler Ofisi

98 Stratejik 88 Paydaş Faaliyetler 9. Ulusal ve Uluslararası İşbirliklerini Artırmak 9.5. Yurtdışı Bilim İnsanları İle İlişkileri Geliştirmek Dış İlişkiler Ofisinin Faaliyet faaliyetlerini artırmak Uluslar arası bilimsel Etkinlik faaliyetlere katılmak ve alanında uzman yabancı bilim insanlarını davet etmek Öğretim elemanlarımızın yabancı bilim insanları ile diyalogunu iyileştirmek Yabancı bilim insanlarının araştırmalarını bilimsel dergilerimizde yayınlamak Diyalog Makale Dönemi Uygulayıcı Dış İlişkiler Ofisi Dış İlişkiler Ofisi Dış İlişkiler Ofisi İzleyici

99 89 4. MALİYETLENDİRME

100 90 STRATEJİK AMAÇLAR KAYNAK İHTİYACI TABLOSU lar YILLAR TOPLAM YILLAR Bütçe Ödeneği Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar

101 91 BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU Ekonomik Kod TAHMİN ( I. Düzey ) Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

1. İZLENEN YÖNTEM VE PLANLAMA SÜRECİ... 4 2. DURUM ANALİZİ... 9

1. İZLENEN YÖNTEM VE PLANLAMA SÜRECİ... 4 2. DURUM ANALİZİ... 9 İÇİNDEKİLER 1. İZLENEN YÖNTEM VE PLANLAMA SÜRECİ... 4 2. DURUM ANALİZİ... 9 2.1. Tarihi Gelişim... 9 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi... 10 2.3. Kuruluşun Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerinin

Detaylı

T.C. Batman Üniversitesi

T.C. Batman Üniversitesi T.C. Batman Üniversitesi 2012-2016 STRATEJİK PLANI Batman Üniversitesi Rektörlüğü Aralık 2011 Batman / Türkiye 1 Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

Üniversitemiz 2011 yılı faaliyetlerinde görev alan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür eder, başarılar dilerim.

Üniversitemiz 2011 yılı faaliyetlerinde görev alan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür eder, başarılar dilerim. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Üniversitemiz Bursa nın ikinci devlet üniversitesi olarak 21/07/2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14/07/2010 tarih ve 6005 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı

Detaylı

Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar.

Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar. Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar. İÇİNDEKİLER SUNUŞ V I.HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1 1.İzlenen Yöntem ve Planlama Süreci 2 II. DURUM ANALİZİ 9 1. Tarihi Gelişim 10 2. Yasal Yükümlülükler

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz,

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ...: 3 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU...: 7 1- AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLERİMİZ...: 10 1.1- Akademik Birimler...: 10 1.2- İdari Birimler...: 19 2.GENEL BİLGİLER...: 24 2.1- Yetki, Görev

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No Tablo Listesi 5 Şekil Listesi 6 ÖNSÖZ 7 1. GENEL BİLGİLER 9 1.1 Misyon ve Vizyon 11 1.1.1 Balıkesir Üniversitesinin Politikaları

Detaylı

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3.

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3. 1 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 2-DURUM ANALİZİ... 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 7 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 8 2.3.KURULUŞUN

Detaylı

NEVŞEHİR NEVŞEHİR İDARE FAALİYET İDARE FAALİYET RAPORU

NEVŞEHİR NEVŞEHİR İDARE FAALİYET İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU T.C. T.C. NEVŞEHİR HACI NEVŞEHİR BEKTAŞ VELİ HACI BEKTAŞ ÜNİVERSİTESİ VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 3 B-Teşkilat Yapısı...

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI OCAK 2014 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU... 5 AMASYA ADI / TARİHİ... 7 AMASYA ÜNİVERSİTESİ LOGOSU... 8 1. STRATEJİK PLANLAMA

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012 İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 2007 - STRATEJİK PLAN 2012-2016 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 2007 -

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 2007 - STRATEJİK PLAN 2012-2016 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 2007 - BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 2007 - STRATEJİK PLAN 2012-2016 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 2007 - Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. 2012-2016 STRATEJİK PLANI İ Ç İ N D E K İ L E R ÖNSÖZ 2

Detaylı

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2013-2017 Stratejik Planı 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. HAZIRLIK ÇALIġMALARI ----------------------------------------------------------------------- 8 1. İzlenen Yöntem ve Planlama Süreci ----------------------------------------------------------

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU

2013 FAALİYET RAPORU 2013 FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız. 2 İçindekiler

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 Müspet ilimlerin temeline dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Yükselen Yeni Nesil, İstikbal Sizsiniz! Gençler! Cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz... Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak!

Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak! Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak! YALOVA ÜNİVERSİTESİ Sunuş Yalova Üniversitesi, sorgulayıcı, katılımcı, araştırmacı, çözümleyici, yapıcı ve yenilikçi düşünce

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI www.beu.edu.tr 2013 Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir SUNUŞ 21. yüzyılın çağdaş üniversitesini oluşturmak gayreti içerisindeki üniversitemiz, bir yandan çağdaş değerleri

Detaylı

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Cumhuriyetimize vereceğimiz en büyük armağan, gençlerimizin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TASARISI. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TASARISI. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TASARISI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2010 Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldığım zaman yaptığım iş şudur: Vaziyeti iyice

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 0 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI 2014 1 Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER...

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı