Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ü İİ İ Ü ü ü ö ü ü İ Ö ü ö ö ü ö ö ü ü ü ü ö ö üü ü üü ü ö ö ü ö

2 Ü ü

3 ü İ ö Ö ü ü ü ü İ İ ö ü Ö ü ü ü ü ö ö Ş ö ü ü ü ö ü Ç ö ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ö ö ü ü ö ü ü ü

4 Ü ü ü Ş ü ü ü ü üü ü ö ü İ ö ö üü ü ü Ç ö ö ü ö ö ö ö ö ö ü ö ö ö ö ö ü ö ö ü Ö ü ö ö ü ö ö ö ö ü Ç ö ö ö ö ö

5 Ü ü ö ö ü ü ü ö ö ö ö üü ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö Ö ö ö ö ü ö Ö Ö ö ö ö ü ö ö ö ü ö Ü ö ö ö ö ü ü ö ö ö ö ü

6 Ü ü ö ü ü ü ö ö ü ö ü ö ö ü ö ü ü ü üü ü ö ö ü ü ü ü ü ü ö ü ü ü ö ü ü ü ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ö ö ü ü ü ü ö

7 ö ö ö ö ü ö ü Ö ö ö ö ö ü ü ü ö ö ü ü ö Ö ü ü ö ö ü ö ö ö ü üü ü ö ü ö ö ü ö ü ü ö ü ö ö Ö Ö ö ö ö ö ü ö ö ö ö ü ö üü ü

8 Ü ü Ö ü ö ö ü ö ü ö Ö ü ö ö ü ö ö ö ö ü ö ö Ü Ğ ü Ş Ü Ç Ş ü Ö Ü Ü Ş Ö Ü ü ü ü Ğ ü ö Ö Ü ü ü Ş Ğ ü İ

9 ü Ğ ö ü ü ü Ş ö ö ü İ İ Ö İ Ü İ Ö Ü İŞ Ş İ İ ü ü Ç ö İ Ü ü ü İ İ İ ö ö Ü ü ö Ç Ç Ü ü ü İ Ç ö ü İ İ Ü ü ü İ İ ö Ç Ü Ş ü ü Ö

Ğ Ü Ş Ş Ü Ş Ş Ü Ü Ş Ş Ç Ş Ş Ğ Ü Ö Ö Ş Ü Ç Ş Ü Ş Ş Ş Ö Ş Ü Ş Ö Ü Ş Ç « Ö Ö Ş « Ü Ü Ü Ü Ü «Ü Ş Ü «Ö Ö Ç Ö Ö Ö Ö Ö Ş Ü Ç Ş Ç Ş Ö Ö Ü Ğ ÜŞ «Ü Ç Ç Ç Ç Ö Ö Ğ Ö Ö Ö Ö » Ü Ü Ü Ü Ş Ğ Ü Ç Ö « Ç Ö Ü Ş Ö Ş

Detaylı

ö ü ş ç» ş ü ü ü ü ç» Ö Ö Ç ş Ö Ü ş ü ü ü ü ü ü ş ü ü ü ü ü üü ö ç ş ö ü ş ç ş ü ü ü ü ç» ü ü ş Ö Ö Ç ü ü ü Ö ü ü ü ü ö ü ö ü ü ü Ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ç ü ü üü ö ç ş Ö Ü ç ü ç ö ö Ç ü ü ü ü ü ö ü

Detaylı

İ ş Ğ İ ş ü ü üü İş ü ü üü ş İ ş Ğ İ ş ş ş ş ş ş ş ü ş ş İ ş ü ü İ ü Ç ş ş ş İ ş ü Ş Ş ş ş ö ş ü ö ş ş ş ş ö ü ö ş ş ş ş ü ö ü ö ş ü ö ü ş ö ş ü ü ş ö İ ü ş ü ş Ş ş ö ş ş ö ü ö ö ö ş İ Ç İ İŞİ ş ö ş ş

Detaylı

İ ü ü ü ü İ ü üü üü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü üü ü ü Ş Ş ü üü İ ü üü Ö ü ü ü ü üü üü ü ü ü ü ü ü ü üü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü Ö ü ü ü ü ü ü Ş ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü İ üü ü ü Ç Ç ü ü ü ü ü ü

Detaylı

ü ü ü ü ç ü ü ü üü ç ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ç ü ü ü ç ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ç ü ç ç ç ü ç ü ü üü ü ü ü üü ç ü ç ç ü ü ç ü ü ü ç ü ü üü üü ü ü ü üü ç ü ü ü ü üü ü ü üü ü ü üü ü ü ü ü üü ç ü ü ü üü ç ü ü ü ü

Detaylı

Ö ö Ü Ü ÜÜ ö Ö ö ö Ş « ö Ö ö Ö Ö ö ö Ç Ö Ö Ş Ö Ö Ş Ş Ö Ç Ş Ş Ş ö Ö ö Ç ö ö Ö Ö ö ö Ö Ç ö ö Ö Ö Ö» ö ö ö ö Ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ö ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö ö Ş Ş ö Ş Ş ö ö ö ö Ş Ö Ö ö Ş ö Ş ö ö Ş Ş ö ö ö ö Ö Ş Ö

Detaylı

«ç Ü Ü Ü ü ç ü ü Ö Ü ü ü ü ü ü ü ö ü«ç ü ü ü ç ü ü ü» ü ü ü ü ç ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ç ü üü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ç ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü üü ü ü ü ü ç ü üü ü ü ü ü ü ü Ü

Detaylı

Ğ Ü Ğ Ğ Ğ Ö Ğ ş ş ö ö ş Ç ş ş Ğ Ğ Ş Ğ ş ş ö ş ş ö ş ş ö ş Ğ Ö ö ö ö Ç ş ö ö ş ş ö ş ö ö ş ö ş ö ö ö ş ş ö ş ö ö ö ş ö ö Ö ş ş ş ş ş ş Ç Ğ Ğ ö ş ş ş ö ö ş ö ö ş Ç ö ş ö ş ö ş ş ş ö ö ş ş ö ş ş ö ş ş ö ş

Detaylı

Ğ Ğ ü «Ü Ğ Ö Ğ ü Ü ü Ğ ü ü ü Ç Ş ü Ğ Ğ Ü Ğ Ü Ö ü Ç Ü ü ü Ü ü ü ü ü ü ü Ü ü ü ü Ü ü ü ü ü ü ü Ü ü ü ü ü ü ü ü Ö ü ü ü ü ü üü ü ü üü ü Ü ü» ü ü Ü ü üü ü üü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü üü ü üü ü ü Ü «ü ü ü

Detaylı

ş ş» Ğ Ş ş Ş ş Ş Ş Ş ş ş Ş Ç ş ş Ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş Ş ş Ş ş ş ş Ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş Ş ş Ş ş ş ş ş ş ş ş ş Ş ş ş ş ş Ş ş ş ş ş ş Ş ş ş ş Ü Ü ş ş ş ş Ş ş ş Ş ş Ü Ş ş Ş ş ş Ş ş Ş ş ş Ş Ş ş ş ş ş

Detaylı

Ğ Ğ ç ü ü üü ç ü ü ü Ğ ü ü üü ü Ğ ç ç ü ü Ş Ş ç Ç Ş ç ü ü ç ç Ş ü ç ü ü ü ü ç ç ü Ç ç ü ü ü ü üü ü ü üü ü üü ç ü ü ü ü ü ü ü ç ü ç Ş ü ü ü ü üü Ş ç ü ç ü ü ü «ç ü Ç ü ü ç ü ü ü ü ü ü ç ç ü ç ü ü üü Ş ü

Detaylı

ü İ İ İ Ö Ö İ Ö Ü ü ü ç ü ü ü ş ç ç Ü ü ü ü Ö ç ş ş ü Ü ç ş ç ş ü Ö Ü Ö Ö ş ç Ö ü ü Ö ü ç ş ş ü ü şi ş ş üçü ç ş ü ü ü Ü ü İ ü ü Ü ü ü ü ü üü ü ü ü ç ü ü ü ü ü üü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ş ü ü Ö ç

Detaylı

İ ü»ü üü ü ü İ ü üü ü ü ü ü ç ç ç ü Ç ü ü üü ü üü ü ç ü ü ü ü İ İ Ü İİ İ İ İ ü ü ç ü ü ü ü ç ç ü ü ü ç ü ç ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü İ Ç ü ü İ ü ü üü ü ü ü ç ç ç ü ü üçü ü ç üç ü İ ü ü ü ü Ö Ç ü İ İ üü ç ü ç

Detaylı

ü ü İ ü Ç Ç ü üü İ ü ü ü ü üü ü İ ü ğ İ İ ğ ğ Ç ü İ ü Ç ğ ü Ç üü İ Ç ü ü ü ğ ğ ü ü ğ ü ğ ü ğ Ç ü ü Ç İ Ç ğ ğ Ç ü üü İ İ Ç ü ü ğ ü üü İ ü ü ü ü Ç ü üü ğ ğ ü ü ğ ğ ğ Ç ğ ğ ü ü ü ü İ ü Ç ü ü Ç ü üü ğ Ç ğ

Detaylı

Ü ü ü Ö Ç ü ü ü ö ö ö ü ü ü ü ü ü ö ü Ö ü ö ü ö ü ü ö ü ü ü ü Ç Ç Ç Ö Ç ü ü ü ö ö ü ö ü ö ü ü ü ö ö ö ö ü ü ü ö ü ü Ç ö ü ö ö ö ü ü ö ö ü ü ö ü ö ö ö ö ö ü ü ü ü ü ü ö ü ü ü ü ü ü ö ö ü ö ü ü ö ö Ç ö ü

Detaylı

Ş Ğ Ş Ğ Ü Ü Ö Ü «Ğ Ü Ü Ğ Ş Ö Ü Ü Ö Ü Ş Ğ Ü Ş Ç Ş Ş Ş Ö Ü Ş Ğ Ö Ç Ş «Ş Ğ Ç Ö Ö Ç Ö Ö Ş Ğ Ü Ü «Ş Ğ Ü Ü Ü Ü Ü «Ş Ğ Ğ Ö Ş Ü Ş Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ö Ü Ğ Ö Ö Ü Ş Ğ Ü Ü Ü Ç Ş Ü Ü Ö Ü Ğ Ç Ü Ö Ü Ş Ğ Ö Ç Ü Ü Ü Ü Ş

Detaylı

ü ü ü ü ü ü ü Ş ü ü ü ü ü üü ü ü

ü ü ü ü ü ü ü Ş ü ü ü ü ü üü ü ü ü ü İ ü Ç İ İ ü İ İİ İ İ ü ü ü ü ü ü ü Ş ü ü ü ü ü üü ü ü İ İ üü ü ü ü üü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü üü ü ü ü ü ü ü ü İ Ç ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü İ ü ü ü ü ü ü ü ü Ç üü ü ü ü Ö ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü Ç ü

Detaylı

İ İ İĞİ ü ü üü Ü İ Ö İ İ İ Ğİ ş Ğ ü üü ü ş ş ş ü üü ş ü İ ç ü ç Ğ Ü Ğ ü» Ğ Ğİ İ ü Ü ü Ş ç ç ç ş Ş ç İ ü ü ü Ş ş ü«ü üü ü ü ü ş ç ş Ş ş Ş ü ç ç Ğİ İ Ü ş ç ü Ş ş ç ü ç ş ç Ş Ç ç ş ç ş ş ş Ş ş ş İ ş Ş ş ç

Detaylı

İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ ö ç ç ü Ş ö ö ç ç ö ç Ö ö ç ü Ö ö İ ü ö Ö İ ü ö ç ö ö ç ö ö ö ü ü ü ç ö ö ü ö ü ü ü ü ü ö ü ö ü ö ö Ö ö ü ö ç ü ö ö ö ö Ö Ö ç ç ç ü ö İ İç çü ö ç ü ö ç ö ö ö İ ç ç ç ç ç ö ö ö ç

Detaylı

ç Ç Ş Ş Ü Ş Ş Üş ş Ö Ç ç ş ç ş ş ü ç ş Ş ü ş ş ç ç ş ç ş ö ş ş ö ö ü Ş ü ü ş ü ü ü ş ç Ü «Ö ç ş ü ş ş ö Ş ç ç ş ç üç ö ş ç ş ç Ş ü ö üç ş Ş ü Ş Ç Ç Ç Ö ç ş ü ü ö ö ü ş ç ş ç Ş ç ş ü ü ş ş ş ö ş ç ş ö ş

Detaylı

Ğ öğ Ğ ü ü üğü Ğ Ğ ş ş İ ü ü ü ş İ ü ü üü ö ö ş ş İ ş ç Ç ş ü ü ü ç Ç ş ü ş ş İ ü ü üü İ ü ü İ ü ü üü İ ü ü üü İ Ç ş ü ü İ ü ş İ ö ş ş İ ç ş ş ö ö ş İ ş ş ö ü ü ş İ İ ç ç İ İ ü ü ç İ ş Ş ü ü üü ü Ş ö ş

Detaylı

üü Ü ğü Ş ü ğ Ü ğ ğ ğ ğ ğ ü Ç ü ü ğü ü ç ü ğ ü ü Ş ğ ğ ğ ü ü

üü Ü ğü Ş ü ğ Ü ğ ğ ğ ğ ğ ü Ç ü ü ğü ü ç ü ğ ü ü Ş ğ ğ ğ ü ü ğ Ü Öğ ğ ğ Ç Ü Ş Ç ğ Ç Ş ü ü üğü ü ğ ç ü ü ü ü Ü Öğ ü ğ ü ü ü ğ ç ü üş üü Ü ğü Ş ü ğ Ü ğ ğ ğ ğ ğ ü Ç ü ü ğü ü ç ü ğ ü ü Ş ğ ğ ğ ü ü Ş ğ ç ğ ğ Ş ü Öğ ğ ğ Ç Ş ğ ç Ş ü ü ç Ş ğ ğ ğ Ö ü ü Ş ğü ç ç ğ Ş ü ğ ğ

Detaylı

ç ö ç ç Ş ç ç ç ç ç ç ö

ç ö ç ç Ş ç ç ç ç ç ç ö ö ö ç ç Ç ç Ö ç Ç ç ç ö ç ö ç ç Ş ç ç ç ç ç ç ö ç ç Ç ç Ş ö Ğ ç ç ö Ğ ç ç ç ç ç ö Ş ç ç ç ç Ç ç ç Ç ç Ç Ş ö ç Ş Ç Ş ö ö ç Ş ç ç Ç Ş Ç ç ç ç Ç ç Ç ç çğ ç ö ç Ç ç ç ç Ç ç ç» ç Ç Ş ç Ö ç ç ç Ç ç Ş ö ö ç Ş

Detaylı

Ç ü ç ğ ö üü üğ «ü ç Ö ü Ş ğ ğ ğ ü ç ü ç ç» ö ö ç i T.c. AFyoN KARAH lsar ve-i_iği GDA, TARM ve HAwANcLK vüoün-üğü i_erve KAvT sr_cesi Kayt No TR-03_K_000136 etmecinin Ad-Soyad Tüzel Kiiliğin Ad lnfotex

Detaylı

Güvenilir Radyal Yük Per. Over Loads(N) (Pr-Pa)

Güvenilir Radyal Yük Per. Over Loads(N) (Pr-Pa) HELİSEL DİŞLİ OTORLU REDÜKTÖRLER HELİCAL GEARED OTORS 0, Kw 6 S/ Çıış Dvr O Çıış on O Torq (N) Çvr Ornı Ro (İ:) İş Förü Srv For () Güvnr Ry Yü Pr. Ovr Lo(N) (-) T Ty Ağırı Wg (g) Öçü Syı D. g 6, > 600-0

Detaylı

S C. I n t e r n a t i. n a l. d d e. 19 Mayıs Mah.19 Mayıs Cad. Nova Baran Plaza No.4 Kat.21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

S C. I n t e r n a t i. n a l. d d e. 19 Mayıs Mah.19 Mayıs Cad. Nova Baran Plaza No.4 Kat.21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 02.01.2013 y: 2013/03 Ku: İ R K Ü L E R R O R u Tş Vg T İşk G Tğ R G y. Ö: 31.12.2012 h v 28514 (4. ük) y R G yy 42 N.u u Tş Vg G Tğ; 1.1.2013 h, u ş vg şk, u Tş Vg Kuuu

Detaylı

SÜTAŞ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLİŞKİLERİ

SÜTAŞ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLİŞKİLERİ SÜTAŞ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLİŞKİLERİ SÜTAŞ ile Uludağ Üniversitesi nin nin tarihi birbirine paralel ilerliyor 1975: SÜTAŞ faaliyete geçti. 1975: Bursa Üniversitesi kuruldu. 1982: Bursa Üniversitesi nin

Detaylı

3iN!'i 9; s:s ; E. se6. a' la E. FIEc El> s- E' tl, \.A. ql$ 3 ;in. $ l 8. - il s!le - d D -l z ; 3. HIB c z. P c. gib stts d lu' -.{ = x NIX U.

3iN!'i 9; s:s ; E. se6. a' la E. FIEc El> s- E' tl, \.A. ql$ 3 ;in. $ l 8. - il s!le - d D -l z ; 3. HIB c z. P c. gib stts d lu' -.{ = x NIX U. > HB H H + B 0 > >, 8 > 8 1 8 *, A " u. : : ^.:,,. R. :., C ' * ' 9. ' C' 9 '.A S R H h T H H b > > > R. 1 8 1 T R B u' T * T < 8 : ' L ' > :. ' > :' L. L. < L' :: j b 1 B 8 1 8 b B 8 ' >> >> * >

Detaylı

FİYAT LİSTESİ Isıtma, Soğutma, Güneş Enerjisi, Kullanım Suyu

FİYAT LİSTESİ Isıtma, Soğutma, Güneş Enerjisi, Kullanım Suyu FİYAT LİSTESİ Isıtma, Soğutma, Güneş Enerjisi, Kullanım Suyu Fiyatlar 6. tarihinden itibaren geçerlidir. Bu fiyatların geçerlilik süresinin başlangıcından itibaren, eski fiyatlar geçerliliğini yitirecektir.

Detaylı

GHH...CA GHW...CC ERN...C YENİ YENİ. MİNYATÜR ARABA ve RAY. GHH 15 CA GHH 20 CA GHH 25 CA GHH 30 CA GHH 35 CA GHH 45 CA

GHH...CA GHW...CC ERN...C YENİ YENİ. MİNYATÜR ARABA ve RAY.  GHH 15 CA GHH 20 CA GHH 25 CA GHH 30 CA GHH 35 CA GHH 45 CA YNİ...C 1 C C C C C C 4 2 1.4 3.4.. 2.4 1.4 0.4 C P STTİ YÜ İNMİ YÜ 0 0 23 2 1. 2 3 00 000 0 0 00 00 /. Y / MT,00 $,00 $,00 $ 4,00 $ 4,00 $,00 $,00 $ 0,00 $,00 $ 1,00 $ YNİ...CC CC CC CC CC CC CC 4 3 0

Detaylı

SEC 405 Bulanık Mantık Bilgisayar Müh. Böl.

SEC 405 Bulanık Mantık Bilgisayar Müh. Böl. AÇIKLAMALAR ************************ ************************ A=[ -10-31 -30 B=[ ; 0 1 0; 0 0 1]; C=[ 0 0 1]; D=0; u1=100; u2=0; u3=0; dt=0.01; tend=5; t0=0; Bir sonraki sayfadan başlamak üzere her öğrenciye

Detaylı

İNÇ" PHS SERİSİ (SAĞ VE SOL DİŞ ) İNÇ" POS SERİSİ (SAĞ VE SOL DİŞ )

İNÇ PHS SERİSİ (SAĞ VE SOL DİŞ ) İNÇ POS SERİSİ (SAĞ VE SOL DİŞ ) 75 76 METRİK PHS.. SERİSİ (DİŞİ) R/A = SAĞ DİŞ L/LA= SOL DİŞ MAFSAL KAFALAR METRİK POS.. SERİSİ (ERKEK) R/A = SAĞ DİŞ L/LA= SOL DİŞ MAFSAL KAFALAR RULMAN NO GEÇİŞ DİŞ-ÖLÇÜ FİYAT RULMAN NO GEÇİŞ DİŞ-ÖLÇÜ

Detaylı

TÜKETİCİ ÜRÜNLERİ GRUBU ÜRÜN KATALOĞU

TÜKETİCİ ÜRÜNLERİ GRUBU ÜRÜN KATALOĞU TÜKETİCİ ÜRÜNLERİ GRUBU ÜRÜN KATALOĞU Scotch-Brite TM 5 li Yeșil Klasik Sünger Promosyon Ürün 3M Kodu: UU001653953 Girișim Kodu: 9300416 Scotch-Brite TM 5 li Yeșil Klasik Promosyon Ürün 3M Kodu: UU00165363

Detaylı

DUYURU. o f. I n t. r n. o n. ı z. P o. 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

DUYURU. o f. I n t. r n. o n. ı z. P o. 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 12.12.2014 y: 2014/20 Ku: DUURU 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE Kv İ L Çk / İp E Tp Dkç İ O V İşk Duyuu Ö: KDV İ K Rp uş h g cy (KDV gş kyk) ük İ Vg D gök y p

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN BOLOGNA SÜRECİ ve AKTS BİLGİLENDİRME SUNUMU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN BOLOGNA SÜRECİ ve AKTS BİLGİLENDİRME SUNUMU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN BOLOGNA SÜRECİ ve AKTS BİLGİLENDİRME SUNUMU Bologna Süreci Nedir? Avrupa'da ortak, karşılaştırılabilir, rekabetçi ve şeffaf bir yükseköğretim yaratmak fikrinden gelişmiştir.

Detaylı

o f I n t r n o n ı z P o Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f I n t r n o n ı z P o Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 05.04.2012 y: 2012/41 Ku: İ R K Ü L E R Ek Büyük N: 13 Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R İKB İş Gö Thv v B 31 2012 Th İy Dğ

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 24.01.2013 y: 2013/13 Ku: İ R K Ü L E R R O R Tük Tc Kuu Kp Bğ D T Ock Şk İşk Uu v E Bğ 2012/4213 y Bk Kuuu K 23 Ock 2013 Th R G y. Ö: Tük Tc Kuu kp ğ ck şk şk uu v ğ 2012/4213

Detaylı

o f S C I n t r n a t i o n a l P o d d Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t r n a t i o n a l P o d d Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 14.10.2011 y: 2011/38 Ku: İ R K Ü L E R R O R Kyk Ku Dk u K v B Uygu Ö Tük Vg İg K Ö: Kyk Ku Dk u K v B Uygu Ö Tük Vg İg K 2011 38 u ükü y vş. İg k şğ y vş. Ek Büyük N: 17/

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUARI DONANIM VARLIĞI

ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUARI DONANIM VARLIĞI ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUARI DONANIM VARLIĞI 1) Elek Analizi Deneyi Resim 1 de kaba daneli zeminlerin granülometri eğrisinin belirlenmesinde kullanılan deney ekipmanları Burada görülenler laboratuvarımızdaki

Detaylı

İznik M.Y.O. Cihaz Alımı

İznik M.Y.O. Cihaz Alımı Satınalan Birim Talep Eden Birim Talep Eden Birim Sorumlusu Dosya Numarası Satınalma Usulü Satınalma Memuru İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İznik M.Y.O. İznik M.Y.O. Cihaz Alımı Doğrudan Temin Tel

Detaylı

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. F K Th: 02.10.2014 y: 2014/41 Ku: İ R K Ü L E R F R O R Dh İş Rj Tğ (İhc:2006/12) Dğşkk p D Tğ (İhc:2006/12) R G y. Ö: "1 K 2014 h gç k ü hcç hc hhüüü kp şk ş güük y y kk y g k

Detaylı

TÜRKİYE KAYAK FEDERASYONU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE KAYAK FEDERASYONU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KAYAK FEDERASYONU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU ULUSLARARASI MADALYA SAYILARI (2015 ve 2016 SEZONLARI) ALP DİSİPLİNİ (16-22) KUZEY DİSİPLİNİ (5-9) KAYAKLA ATLAMA (7-0) BİATLON (13-0) SNOWBOARD (0-4)

Detaylı

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.1. Düzlemde vektörler Düzlemdeki her noktası ile reel sayılardan oluşan ikilisini eşleştirebiliriz. Buna P noktanın koordinatları denir. y-ekseni P x y O dan P ye

Detaylı

U.Ü. KARACABEY MYO NUN DANİMARKA - HOLLANDA TEKNİK ZİYARETİ ve KARACABEY MYO ÖĞRENCİLERİN DANİMARKA STAJI. 18-27 Ağustos 2014

U.Ü. KARACABEY MYO NUN DANİMARKA - HOLLANDA TEKNİK ZİYARETİ ve KARACABEY MYO ÖĞRENCİLERİN DANİMARKA STAJI. 18-27 Ağustos 2014 U.Ü. KARACABEY MYO NUN DANİMARKA - HOLLANDA TEKNİK ZİYARETİ ve KARACABEY MYO ÖĞRENCİLERİN DANİMARKA STAJI 18-27 Ağustos 2014 U.Ü.Karacabey Meslek Yüksekokulu, ülkemizin süt endüstrisi ve süt hayvancılığı

Detaylı

HAZIRLANMASI TALİMATIİ OPERASYON 2011

HAZIRLANMASI TALİMATIİ OPERASYON 2011 AYLIK PERFORMANS RAPORUNUN HAZIRLANMASI TALİMATIİ OPERASYON 2011 BAŞLIK PERFORMANS RAPORUNUN HAZIRLANMASINA RAPORUN HAZIRLANDIĞI AY VE HANGİ SERVİS NOKTASINA AİT OLDUĞUNUN ÜST KISMINA YAZILMASI İŞLEMİYLE

Detaylı

m MESAPOl Korkuluk Sistemleri K atanor 06-beKTOB M3 AmoM UHueBbix IHepm ı

m MESAPOl Korkuluk Sistemleri K atanor 06-beKTOB M3 AmoM UHueBbix IHepm ı m MESAPOl Korkuluk Sistemleri Alüminyum Korkuluk Sistemleri Referans Kataloğu Aluminium Balustrade Systems Reference Catalogue K atanor 06-beKTOB M3 AmoM UHueBbix IHepm ı ALÜMİNYUM v s İNŞAAT SAN. TİC.

Detaylı

Hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin, 2015 yılında kullanacakları defterlerini 31 Aralık 2014

Hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin, 2015 yılında kullanacakları defterlerini 31 Aralık 2014 T ULULRR DENETĠ K Th: 23.12.2014 y: 2014/53 Ku: İ R K Ü L E R D Tk İş Hkk Duyuu Ö: Vg Uu Kuu u 220. uyc, - vy v v, R O R - İş, - Çç ş, - İ v h vg, - Nky vg, - c ky kuu h v - k kç, k uu uuk. Çş kş k k gkk.

Detaylı

YWB 607 2RS C3 1.44 $ YWB 607 ZZ C3 1.35 $ YWB 608 ZZ C3 1.15 $ YWB 608 2RS C3 1.20 $ YWB 625 ZZ C3 1.44 $ YWB 625 2RS C3 1.50 $ YWB 626 ZZ C3 1.20 $ YWB 626 2RS C3 1.25 $ YWB 627 ZZ C3 1.50 $ YWB 627

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 31.10.2012 y: 2012/120 Ku: İ R K Ü L E R R O R Şk p Dğşkğ v y y Ku c İşğ İşk Tğ y Ö: Şk p Dğşkğ v y y Ku c İşğ İşk Tğ 2012/120 u kü y k. İg Tğ şğ y vş. Ek Büyük N: 13 Güy K: 5 k-iu

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI TEKLİFİ -3-4 AYNI PUAN TÜRÜ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI TEKLİFİ -3-4 AYNI PUAN TÜRÜ -1 - ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 013-014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ ENJANLARI TEKLİFİ -3-4 AYNI FARKLI TIP FAKÜLTESİ MF-3 1 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MF-3 Puan türünde öğrenci

Detaylı

Öğrencilere ve ebeveynlere. Öğrenci ve ebeveynlerine mesleki eğitime hazırmı değerlendirmesi hakkında bilgilendirme

Öğrencilere ve ebeveynlere. Öğrenci ve ebeveynlerine mesleki eğitime hazırmı değerlendirmesi hakkında bilgilendirme Öğrencilere ve ebeveynlere Öğrenci ve ebeveynlerine mesleki eğitime hazırmı değerlendirmesi hakkında bilgilendirme (Gençliğin mesleksel rehberliği = UU) Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø

Detaylı

TİRE II. SÜT SEMPOZYUMU 5 Aralık 2013, Tire MESLEKİ EĞİTİMDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ

TİRE II. SÜT SEMPOZYUMU 5 Aralık 2013, Tire MESLEKİ EĞİTİMDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ TİRE II. SÜT SEMPOZYUMU 5 Aralık 2013, Tire MESLEKİ EĞİTİMDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ Prof.Dr.İbrahim AK Uludağ Üniversitesi Karacabey MYO Müdürü SÜTAŞ Eğitim Koordinatörü TÜRKİYE DE SÜTÇÜLÜK EĞİTİMİ

Detaylı

SER. RACK KABİN i. Bize Sormadan Almayın. RackKabinAl.com. Marka - Fiyat - Stok ve Kolay Ödeme seçenekleri ile hizmetinizdeyiz.

SER. RACK KABİN i. Bize Sormadan Almayın. RackKabinAl.com. Marka - Fiyat - Stok ve Kolay Ödeme seçenekleri ile hizmetinizdeyiz. RACK KABİN i Bize Sormadan Almayın Marka - Fiyat - Stok ve Kolay Ödeme seçenekleri ile hizmetinizdeyiz.! 2015 RackKabinAl.com 1 Duvar Tipi Kabinetler Duvar Tipi Ekonomik Kabinetler 600x450mm -764 7U 600x450

Detaylı

VAKUMLU DOLUM. Enolmatic, 150 şişe/saatlik kapasitesi ile

VAKUMLU DOLUM. Enolmatic, 150 şişe/saatlik kapasitesi ile VAKUMLU DOLUM MAKİNESİİ İ TEN901 Enolmatic, 150 şişe/saatlik kapasitesi ile küçük ve kolay operasyonları profesyonel özellikler ve performans ile birleştiren tek dolum MAKİNESİdır. Şarap, yemeklik yağ,

Detaylı

İşaretinin Değerlendirilmesi ve. Yrd. Doç. Dr. Ali SARIIŞIK

İşaretinin Değerlendirilmesi ve. Yrd. Doç. Dr. Ali SARIIŞIK Mermer Sektöründe CE Uygunluk İşaretinin Değerlendirilmesi ve Önemi Yrd. Doç. Dr. Ali SARIIŞIK CE İşareti Nedir? CE işareti 'Conformite European' kelimelerinin kısaltılmasıdır. Literatürdeki anlamı 'European

Detaylı

İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜTLER, JEOFİZİK ETÜTLER, JEOTEKNİK HİZMETLER İLE ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ Oğuzhan YILDIZ

Detaylı

Presented by [Name] En Az %60 lektrik Elektrik Tasarrufu Tasarrufu

Presented by [Name] En Az %60 lektrik Elektrik Tasarrufu Tasarrufu Presented by [Name] w w w. a l i z e. o r g HAVA PERDESİ NEDİR? İç Ortamda Bulunan Şartlandırılmış Havanın Isısını Muhafaza Edip; Dış Ortamdaki Havanın İçeri Girmesini Belirli Hızda Hava Üfleyerek Perdeleme

Detaylı

2015 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT VE HİZMET İŞLERİ, JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ, ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ

2015 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT VE HİZMET İŞLERİ, JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ, ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT VE HİZMET İŞLERİ, JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ, ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ

Detaylı

Misyonumuz. NAVALDESIGN&CONSULTING designworks

Misyonumuz. NAVALDESIGN&CONSULTING designworks Misyonumuz Sac, aliminyum, kompozit ve ahşap olmak üzere iş veya özel amaçlı kullanılacak her türlü tekneye, tasarım bazlı çözüm, sınıflandırma sertifikaları ve tersane danışmanlığını da içine alacak şekilde,

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI ERİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI KOMPANZASYON DENEYİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEYİ YAPTIRAN

Detaylı

RAKAM ÇALIŞMASI 1 İÇİN SOL SERÇE PARMAĞIMIZI KULLANALIM. AŞAĞIDAKİ SATIRLARI 10'AR DEFA YAZALIM.

RAKAM ÇALIŞMASI 1 İÇİN SOL SERÇE PARMAĞIMIZI KULLANALIM. AŞAĞIDAKİ SATIRLARI 10'AR DEFA YAZALIM. RAKAM ÇALIŞMASI 1 İÇİN SOL SERÇE PARMAĞIMIZI KULLANALIM. 1 u1u u1u 111 1u1 111 uyu uyu 111 ulu cami 1111 2 1u1 1u1 saat 11'de 11.nci günde 1111 uyku saati 11 3 11 de 11.nci ders saat 11'de başlayacak.

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE. 1 Dersin Adı: Psikolojiye Giriş. 2 Dersin Kodu: PSİ 1071. 3 Dersin Türü: Zorunlu. 4 Dersin Seviyesi: Lisans

DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE. 1 Dersin Adı: Psikolojiye Giriş. 2 Dersin Kodu: PSİ 1071. 3 Dersin Türü: Zorunlu. 4 Dersin Seviyesi: Lisans DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE Dersin Adı: Psikolojiye Giriş 2 Dersin Kodu: PSİ 07 3 Dersin Türü: Zorunlu 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 6 Dersin Verildiği Yarıyıl: Güz 7 Dersin AKTS Kredisi:

Detaylı

KAYNAK TEKNİĞİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMASI

KAYNAK TEKNİĞİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMASI KAYNAK TEKNİĞİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMASI Giriş: Herhangi bir kaynaklı konstrüksiyon veya kaynak isteminde ne kadar elektrot kullanılmasının gerektiği maliyet hesaplarında en önde gelen faktörlerden biridir.

Detaylı

İndeks Bilgisayar A.Ş.

İndeks Bilgisayar A.Ş. İndeks Bilgisayar A.Ş. 2010 1. Yarı Yıl - Finansal ve Operasyonel Sonuçları Analist Bilgilendirme Sunumu 01 Eylül 2010 Uyarı Bu sunumda yer alan bilgiler İndeks Bilgisayar (Şirket) tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

C: Her yarıyıl açılan dersler S: Seçmeli dersler

C: Her yarıyıl açılan dersler S: Seçmeli dersler 2015-2016 EĞİİM ÖĞREİM YILI 1. YARIYIL DERS PROGRAMI Gün Saatler 1/A 1/B Ders Adı /U Dershane Ders Adı /U Dershane Pazartesi 08.30-09.15 Atatürk İlkeleri ve İnk.arihi MaviAmfi 09.25-10.10 Atatürk İlkeleri

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ ENJANLARI - - -3 AYNI FARKLI TIP FAKÜLTESİ MF-3 - MF-3 İLE ALAN TÜM BÖLÜMLER İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 50 4

Detaylı

420 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı

420 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 07.12.2012 y: 2012/128 Ku: İ R K Ü L E R R O R 420 N u Vg Uu Kuu G Tğ y Ö: Ej y Dü Kuuu ğ kk v ğg ğ şk v g y ög (OB) ü kşk; kk v ğg g ük g çk y ğ 420 N u Vg Uu Kuu G Tğ 2012/128

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI TEKLİFİ -3-4 AYNI PUAN TÜRÜ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI TEKLİFİ -3-4 AYNI PUAN TÜRÜ -1-2 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI TEKLİFİ -3-4 BÖLÜM/PROGRAM AYNI PUAN TÜRÜ FARKLI PUAN TÜRÜ PUAN 2.YY 4.YY KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ

Detaylı

S C. I n t e r n a t i. n a l. d d e. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

S C. I n t e r n a t i. n a l. d d e. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 05.07.2012 y: 2012/83 Ku: İ R K Ü L E R 83 Nu G Vg kü y R O R Ö: By kk v ğ şh g y yp ö ü k vg py k v ş şk g y ğ G Vg kü (GVK-83/2012-5/By Ekk -3) 2012/83 u kü y k. Ek Büyük

Detaylı

414 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayınlandı.

414 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayınlandı. T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 20.02.2012 y: 2012/23 Ku: İ R K Ü L E R Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R 414 N'u Vg Uu Kuu G Tğ R G' y. Ö:

Detaylı

13/11/2008 tarihli ve 27053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27/10/2008 tarihli ve 2008/14272 sayılı kararnamenin eki Karar aşağıda yer almaktadır.

13/11/2008 tarihli ve 27053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27/10/2008 tarihli ve 2008/14272 sayılı kararnamenin eki Karar aşağıda yer almaktadır. 1. Bakanlar Kurulu Kararı İle Yapılan Düzenleme 13/11/2008 tarihli ve 27053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27/10/2008 tarihli ve 2008/14272 sayılı kararnamenin eki Karar aşağıda yer almaktadır. " MADDE

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ. Üsküdar Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (ÜÜ-HADYEK) BAŞVURU FORMU

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ. Üsküdar Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (ÜÜ-HADYEK) BAŞVURU FORMU ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Üsküdar Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (ÜÜ-HADYEK) BAŞVURU FORMU Protokol no: Onay tarihi: KARAR : Uygun Düzeltilmesi Gerekir Koşullu Olarak Uygun Uygun Değil Bu bölüm

Detaylı

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel Pazarlama Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha geniş ş olarak toplum için, değeri ğ olan Pazar sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, ulaştırılması ve değişimine yönelik olarak, örgütler ve

Detaylı

Profiller PROPERTIES FOR DESIGNING DİN 21541-1974. PLATİNA (Gl) Anma adı Gl

Profiller PROPERTIES FOR DESIGNING DİN 21541-1974. PLATİNA (Gl) Anma adı Gl Profiller PROPERTIES FOR DESININ DİN 211 19 nma adı l H B S PLTİN (l) T r1 r2 Kesit alanı F ( 2 ) ğırlık (Kg/m) 1 1 1 1 31.1 2. 1 12 19 1 3.0 1. STEEL MTERIL TS 21219 SFe 3.2 and SFe.2 DIN 10190 RSt 3.2

Detaylı

7. BÖLÜM İÇ ÇARPIM UZAYLARI İÇ ÇARPIM UZAYLARI İÇ ÇARPIM UZAYLARI İÇ ÇARPIM UZAYLARI .= 1 1 + + Genel: Vektörler bölümünde vektörel iç çarpım;

7. BÖLÜM İÇ ÇARPIM UZAYLARI İÇ ÇARPIM UZAYLARI İÇ ÇARPIM UZAYLARI İÇ ÇARPIM UZAYLARI .= 1 1 + + Genel: Vektörler bölümünde vektörel iç çarpım; İÇ ÇARPIM UZAYLARI 7. BÖLÜM İÇ ÇARPIM UZAYLARI Genel: Vektörler bölümünde vektörel iç çarpım;.= 1 1 + + Açıklanmış ve bu konu uzunluk ve uzaklık kavramlarını açıklamak için kullanılmıştır. Bu bölümde öklit

Detaylı

19 SLIMbox Duvar Tipi Kabinetler

19 SLIMbox Duvar Tipi Kabinetler 19 SLIMbox Duvar Tipi Kabinetler W:500mm SLIMbox Serisi Duvar tipi Kabinetler Ürün Grubu Küçük Ofisler, Ev tipi Ofisler gibi küçük network altyapısı ihtiyaçlarına yönelik tasarlanmıştır. Dekoratif tasarımı

Detaylı

PAZAR NERESİDİR? Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi. Pazar Araştırması

PAZAR NERESİDİR? Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi. Pazar Araştırması Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Pazar Araştırması PAZAR NERESİDİR? Pazar mal ve hizmetlerin satışa sunuldukları ve alıcılar ile satıcıların bir araya geldikleri her yerdir. Mağaza, hal, manav, restoran,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI -3-4 AYNI PUAN TÜRÜ BÖLÜM/PROGRAM

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI -3-4 AYNI PUAN TÜRÜ BÖLÜM/PROGRAM -1 - ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 015-016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ ENJANLARI -3-4 AYNI FARKLI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 4 4 8 8 1 1 Maliye 1 1 Kamu Yönetimi İktisat TM-1

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 02.03.2012 y: 2012/25 Ku: İ R K Ü L E R R O R İhc Zuu v K K Rk E p cy D Dş Tc y Tğ (Tğ N: 2011/18) Dğşkk p D Tğ y Ö: İhc Zuu v K K Rk E p cy D Dş Tc y Tğ (Tğ N: 2011/18)

Detaylı

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8)

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Web Hizmetleri protokolü, Windows Vista (SP2 veya üstü), Windows 7 ve Windows 8 kullanıcılarının,

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2016 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2016 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2016 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR 1. Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Döner Sermaye İşletmesince,

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 06.12.2012 y: 2012/126 Ku: İ R K Ü L E R D Tk İş Hkk Duyuu R O R Ö: 01.07.2012 h yüüüğ g 6102 y Tük Tc Kuu u gş uğu yk c kuu g hükü. 2013 y ç c hg, v şk k cğ v kucğ şk ü,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU Sevgili U.Ü.Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Programı Öğrencileri, Aralık,2013 Uludağ Üniversitesi

Detaylı

Geçmiş Dönem Başkanı : Ercan Zorlu 2420. BÖLGE İSTANBUL MASLAK ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ 14.04.1993

Geçmiş Dönem Başkanı : Ercan Zorlu 2420. BÖLGE İSTANBUL MASLAK ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ 14.04.1993 K.R Ravindran 2015-16 President,UR Kulüp Toplantı No: 1089 Dönem Toplantı No: 17 Bülten No: 17 Toplantı Yeri :Maslak Cumhuriyet Koleji Toplantı Tarihi: 18 Kasım 2015 Toplantı Saati :10:00 15:30 Hizmetlerinizi

Detaylı

WINTREX. TÜM ISITMA ve SOĞUTMA TESİSATLARI İÇİN ISI TRANSFER SIVISI

WINTREX. TÜM ISITMA ve SOĞUTMA TESİSATLARI İÇİN ISI TRANSFER SIVISI WINTREX TÜM ISITMA ve SOĞUTMA TESİSATLARI İÇİN ISI TRANSFER SIVISI Houghton Chemical Corporation 1927 yılında endüstri ve otomotiv sektörüne kimyasal üretim için kurulmuştur. Yaklaşık 90 yıllık tarihinde;

Detaylı

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi KĠġĠSEL ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Soyadı Adı : DOĞAN AyĢegül Akademik Unvanı : Öğretim Görevlisi Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Konuklu / 9.08.965 Uyruğu : TC Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel :

Detaylı

Kaliteli Sağlam Güvenilir

Kaliteli Sağlam Güvenilir Kaliteli Sağlam Güvenilir CD 150 Marangozlara özel. -Uygun fiyat -Şık ve zarif tasarım -Opsiyonel ve kolay kullanım -Yaygın yedek parça -Kolay temizlik, -Hızlı ve güvenli teknik destek vizyonumuz Büyüyen

Detaylı

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER Laboratuvar Adı: Zemin Mekaniği Laboratuvarı Bağlı Olduğu Kurum: Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr. M.Haluk Saraçoğlu e-posta: mhsaracoglu@dpu.edu.tr Posta

Detaylı

KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ. Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : Mine TOPSAÇ. Akademik Unvanı : OKUTMAN. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Ankara/ Polatlı / 03.02.

KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ. Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : Mine TOPSAÇ. Akademik Unvanı : OKUTMAN. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Ankara/ Polatlı / 03.02. KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : Mine TOPSAÇ Akademik Unvanı : OKUTMAN Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Ankara/ Polatlı / 03.0.975 Uyruğu : TC Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel : (53)

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 24.10.2012 y: 2012/119 Ku: İ R K Ü L E R 85 N u G Vg kü y R O R Ö: By kk v şh g ö kk py v p vg h p v g vg İşk yy 85 N u G Vg kü 2012/119 u kü y k. İg kü şğ y vş. Ek Büyük

Detaylı

Sertifikaları. M.Kemal Demirkol, GTE

Sertifikaları. M.Kemal Demirkol, GTE Karbon ve Yeşil ve Yeşil Enerji Enerji Sertifikaları M.Kemal Demirkol, GTE GTE HAKKINDA.. SUNUM Karbon Projeleri ve Türkiye de durum Karbon Piyasası Arz Tarafı Proje Türleri & Standartlar Mevcut Projeler

Detaylı

IfiIK VE GÖLGE. a) Benzerlikten, r K = 3 2 r olur. 6d Tam gölgenin alan 108 cm 2 oldu undan, 4d = r K

IfiIK VE GÖLGE. a) Benzerlikten, r K = 3 2 r olur. 6d Tam gölgenin alan 108 cm 2 oldu undan, 4d = r K IfiI VE GÖGE MODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜMER. P R. cm a) Benzelikten, cm cm a) Cismin çap cm ise ya çap cm i. Benzelikten tam nin ya çap, (+) (8++) 4 cm olu. b) Benzelikten ya nin ya çap, 8+ 0 5 cm olu.

Detaylı

Portatif ph Metre. www.novatekanalitik.com. Teknik Özellikler. Arkadan aydınlatmalı, sıvı kristal ekran

Portatif ph Metre. www.novatekanalitik.com. Teknik Özellikler. Arkadan aydınlatmalı, sıvı kristal ekran Portatif ph Metre Teknik Özellikler Ekran Arkadan aydınlatmalı, sıvı kristal ekran Tuş Takımı 6 tuşlu membran tuş takımı Ölçüm aralıkları ph ñ2.00 to 19.99 mv ± 1400 Sıcaklık ñ20.0 to 150.0 C (ñ4.0 to

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI SINIR TABAKA DENEYİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEYİ YAPTIRAN ÖĞRETİM ELEMAN

Detaylı

GRUPLARDA ELEMENTLER

GRUPLARDA ELEMENTLER GRULARDA ELEMENTLER Li e N 8 9 Ne 0 i 8 9 0 c Ti V r Mn e o Ni 8 u 9 Zn 0 e r r 8 Y 9 Zr 0 Nb Mo Tc Ru Rh d Ag d 8 9 n 0 b Xe a f Ta Re s r t 8 Au 9 g 80 Tl 8 b 8 i 8 o 8 At 8 Rn 8 r 8 Ra 88 Rf 0 Db 0

Detaylı