Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Ğ

2 Ğ ç ü ü üü ç ü ü ü Ğ ü ü üü

3 ü Ğ ç ç ü ü Ş Ş ç Ç Ş ç ü ü ç ç Ş ü ç ü ü ü ü ç ç ü Ç ç ü ü ü ü üü ü ü üü ü üü ç ü ü ü ü ü ü ü ç ü ç Ş ü ü ü ü üü Ş ç ü ç ü ü ü

4 «ç ü Ç ü ü ç ü ü ü ü ü ü ç ç ü ç ü ü üü Ş ü ü üü Ö ü ç Ç ç Ş ü ü üü ü üü Ş ç ü ü ü ü ç ü Ç Ş ü Ş ü ü Ç Ç Ü ç Ş ç ü üü

5 ü Ç ç üç ü ü üü Ö ü ç ü ü ü ü ü ü Ç ç ç Ç ç Ç ç Ü ü Ş Ç ç ç Ç ü Ş ü Ş Ş ç ç ü ü ü Ş ç ü ü Ç ü ü ü ü Ç Ö Ş ç ç ü ü ü ü ü Ş ç ç ü ü ü

6 ü ü ü Ş ü ü ü Ş ü ü Ç ü ü üü ç ç Ç ü ü üü ü ç ü ü ü ü ç ç Ç ç ü ü ü ç ü ü Ç ç ç ç ü Ş ü Ş Ş ü ü ç ü ü Ş Ş ü ü ü ü ü Ç Ş ç ç ç ç ç ç ç ç ü

7 ü ü ü üü ü ç ç Ş ü ü Ş ü»ü ü Ş ü ü ü ç ç ç Ş Ş ü ü ç ü ü ü ü ü ü ü Ç ü ü ü ü ü ü ü Ş ç üü ç ü ü ç ü ü ü Ş ç Ç Ş Ş ü üü ç Ç Ş Ü ü ç ç ü ü ü

8 ü Ğ Ş ü ç ç ü Ç ü üü ç ü ü ç Ğ Ü ü Ş ü ç ü ü ü ç Ş ç ü ü ü Ç Ö üü Ş Ç Ş ç ü ç ç Ç Ç ç ç ç ü ü ç ü ü ü ü ü» Ç ç

9 Ç Ğ Ü Ü Ü Ü ç Ğ ü ü üüü Ç ü ü ü ü ç ç ü ü ü Ç Ğ Ğ ç Ü Ü Ü Ç ü Ç Ç ç ü ü ü ç ü ü ü üş üü Ç Ü Ö

10 Ç ü üü ç ü üü Ç Ş ç ç Ö Ç üü ç ç ç ç ü ü ç ü ü üü ç ü Ç Ü Ü Ç Ç ü ü ü ü ü ü ü ç ü üü Ç Ş Ç ü ü üü Ç ç ç Ç ü ü üü ç ç ç ç ü ü Ü Ü Ü ç ü ü ü ü ü ü Ş Ş ç ü Ş ç Ş ç ç ç ü Ş ç ü ü ü ü ü ç ç ç

11 Ş Ü»Ü Ü» Ğ ü ü ü ü ç Ş ç üçü Ş Ş ü ü Ö Ş Ş Ş ç Ö ç ç ü ü Ş Ş Ö ç ü ü ü Ö Ğ ç Ö Ç Ö Ü ç ç ü Ç ç ü ü Ç ü ü ç ü ç ü

12 Ö Ü Ü Ö Ü ü Ş Ğ ü ü ü ü ü ç çç ü ç ü ü Ç Ç ç Ş Ç ü «ç ü Ş Ö Ü Ü Ü Ü Ü Ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

İ ü ü ü ü İ ü üü üü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü üü ü ü Ş Ş ü üü İ ü üü Ö ü ü ü ü üü üü ü ü ü ü ü ü ü üü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü Ö ü ü ü ü ü ü Ş ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü İ üü ü ü Ç Ç ü ü ü ü ü ü

Detaylı

İ ş Ğ İ ş ü ü üü İş ü ü üü ş İ ş Ğ İ ş ş ş ş ş ş ş ü ş ş İ ş ü ü İ ü Ç ş ş ş İ ş ü Ş Ş ş ş ö ş ü ö ş ş ş ş ö ü ö ş ş ş ş ü ö ü ö ş ü ö ü ş ö ş ü ü ş ö İ ü ş ü ş Ş ş ö ş ş ö ü ö ö ö ş İ Ç İ İŞİ ş ö ş ş

Detaylı

ü İİ İ Ü ü ü ö ü ü İ Ö ü ö ö ü ö ö ü ü ü ü ö ö üü ü üü ü ö ö ü ö Ü ü ü İ ö Ö ü ü ü ü İ İ ö ü Ö ü ü ü ü ö ö Ş ö ü ü ü ö ü Ç ö ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ö ö ü ü ö ü ü ü Ü ü ü Ş ü ü ü ü üü ü ö ü İ ö ö üü ü ü Ç

Detaylı

Ğ Ü Ş Ş Ü Ş Ş Ü Ü Ş Ş Ç Ş Ş Ğ Ü Ö Ö Ş Ü Ç Ş Ü Ş Ş Ş Ö Ş Ü Ş Ö Ü Ş Ç « Ö Ö Ş « Ü Ü Ü Ü Ü «Ü Ş Ü «Ö Ö Ç Ö Ö Ö Ö Ö Ş Ü Ç Ş Ç Ş Ö Ö Ü Ğ ÜŞ «Ü Ç Ç Ç Ç Ö Ö Ğ Ö Ö Ö Ö » Ü Ü Ü Ü Ş Ğ Ü Ç Ö « Ç Ö Ü Ş Ö Ş

Detaylı

ü ü ü ü ç ü ü ü üü ç ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ç ü ü ü ç ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ç ü ç ç ç ü ç ü ü üü ü ü ü üü ç ü ç ç ü ü ç ü ü ü ç ü ü üü üü ü ü ü üü ç ü ü ü ü üü ü ü üü ü ü üü ü ü ü ü üü ç ü ü ü üü ç ü ü ü ü

Detaylı

Ö ö Ü Ü ÜÜ ö Ö ö ö Ş « ö Ö ö Ö Ö ö ö Ç Ö Ö Ş Ö Ö Ş Ş Ö Ç Ş Ş Ş ö Ö ö Ç ö ö Ö Ö ö ö Ö Ç ö ö Ö Ö Ö» ö ö ö ö Ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ö ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö ö Ş Ş ö Ş Ş ö ö ö ö Ş Ö Ö ö Ş ö Ş ö ö Ş Ş ö ö ö ö Ö Ş Ö

Detaylı

ö ü ş ç» ş ü ü ü ü ç» Ö Ö Ç ş Ö Ü ş ü ü ü ü ü ü ş ü ü ü ü ü üü ö ç ş ö ü ş ç ş ü ü ü ü ç» ü ü ş Ö Ö Ç ü ü ü Ö ü ü ü ü ö ü ö ü ü ü Ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ç ü ü üü ö ç ş Ö Ü ç ü ç ö ö Ç ü ü ü ü ü ö ü

Detaylı

«ç Ü Ü Ü ü ç ü ü Ö Ü ü ü ü ü ü ü ö ü«ç ü ü ü ç ü ü ü» ü ü ü ü ç ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ç ü üü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ç ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü üü ü ü ü ü ç ü üü ü ü ü ü ü ü Ü

Detaylı

Ğ Ü Ğ Ğ Ğ Ö Ğ ş ş ö ö ş Ç ş ş Ğ Ğ Ş Ğ ş ş ö ş ş ö ş ş ö ş Ğ Ö ö ö ö Ç ş ö ö ş ş ö ş ö ö ş ö ş ö ö ö ş ş ö ş ö ö ö ş ö ö Ö ş ş ş ş ş ş Ç Ğ Ğ ö ş ş ş ö ö ş ö ö ş Ç ö ş ö ş ö ş ş ş ö ö ş ş ö ş ş ö ş ş ö ş

Detaylı

Ğ Ğ ü «Ü Ğ Ö Ğ ü Ü ü Ğ ü ü ü Ç Ş ü Ğ Ğ Ü Ğ Ü Ö ü Ç Ü ü ü Ü ü ü ü ü ü ü Ü ü ü ü Ü ü ü ü ü ü ü Ü ü ü ü ü ü ü ü Ö ü ü ü ü ü üü ü ü üü ü Ü ü» ü ü Ü ü üü ü üü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü üü ü üü ü ü Ü «ü ü ü

Detaylı

ş ş» Ğ Ş ş Ş ş Ş Ş Ş ş ş Ş Ç ş ş Ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş Ş ş Ş ş ş ş Ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş Ş ş Ş ş ş ş ş ş ş ş ş Ş ş ş ş ş Ş ş ş ş ş ş Ş ş ş ş Ü Ü ş ş ş ş Ş ş ş Ş ş Ü Ş ş Ş ş ş Ş ş Ş ş ş Ş Ş ş ş ş ş

Detaylı

ç ç ç ğ ğ ğ ğ ç ç ğ ğ ç ğ ğ ğ ğ ğ ç ğ ç ç ç ğ ç ğ Ğ ç ğ ç ç Ğ Ğ ğ ğ ğ Ç Ü Ü ç Ç Ü Ğ Ü ğ ğ ç Ç ğ ç ğ ğ ç ç ç ç ğ ğ ç ç ğ ç ç ç ğ ğ ç ç ğ ç ğ ç Ö ç ğ ğ ğ ç ç Ö ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ç ğ ç ç ç ç ğ ç ğ Ğ çç ç

Detaylı

ş ş ğ ş ş ğ ğ ğ ş çç ş ç ğ ğ ş ş ğ ğ ş ç Ü ğ ğ ç ğ ş ç ğ ş ş ş ğ ğ ç ğ ç ş ç ş ğ ğ ş ç ç ç ç ç ğ ğ ş Ö ğ ğ ç ğ ğ ş ş ş ğ ç ş ğ ş ş ğ Ğ Ö ğ ç Ç ç Ö ğ Ş ş ğ Ğ Ç Ç Ş Ş Ğ Ü ğ Ş Ç ç ç ç ğ ğ ç Ğ ğ ç ğ ş ğ Ö

Detaylı

ü İ İ İ Ö Ö İ Ö Ü ü ü ç ü ü ü ş ç ç Ü ü ü ü Ö ç ş ş ü Ü ç ş ç ş ü Ö Ü Ö Ö ş ç Ö ü ü Ö ü ç ş ş ü ü şi ş ş üçü ç ş ü ü ü Ü ü İ ü ü Ü ü ü ü ü üü ü ü ü ç ü ü ü ü ü üü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ş ü ü Ö ç

Detaylı

İ ü»ü üü ü ü İ ü üü ü ü ü ü ç ç ç ü Ç ü ü üü ü üü ü ç ü ü ü ü İ İ Ü İİ İ İ İ ü ü ç ü ü ü ü ç ç ü ü ü ç ü ç ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü İ Ç ü ü İ ü ü üü ü ü ü ç ç ç ü ü üçü ü ç üç ü İ ü ü ü ü Ö Ç ü İ İ üü ç ü ç

Detaylı

ü ü İ ü Ç Ç ü üü İ ü ü ü ü üü ü İ ü ğ İ İ ğ ğ Ç ü İ ü Ç ğ ü Ç üü İ Ç ü ü ü ğ ğ ü ü ğ ü ğ ü ğ Ç ü ü Ç İ Ç ğ ğ Ç ü üü İ İ Ç ü ü ğ ü üü İ ü ü ü ü Ç ü üü ğ ğ ü ü ğ ğ ğ Ç ğ ğ ü ü ü ü İ ü Ç ü ü Ç ü üü ğ Ç ğ

Detaylı

Ü ü ü Ö Ç ü ü ü ö ö ö ü ü ü ü ü ü ö ü Ö ü ö ü ö ü ü ö ü ü ü ü Ç Ç Ç Ö Ç ü ü ü ö ö ü ö ü ö ü ü ü ö ö ö ö ü ü ü ö ü ü Ç ö ü ö ö ö ü ü ö ö ü ü ö ü ö ö ö ö ö ü ü ü ü ü ü ö ü ü ü ü ü ü ö ö ü ö ü ü ö ö Ç ö ü

Detaylı

Ş Ğ Ş Ğ Ü Ü Ö Ü «Ğ Ü Ü Ğ Ş Ö Ü Ü Ö Ü Ş Ğ Ü Ş Ç Ş Ş Ş Ö Ü Ş Ğ Ö Ç Ş «Ş Ğ Ç Ö Ö Ç Ö Ö Ş Ğ Ü Ü «Ş Ğ Ü Ü Ü Ü Ü «Ş Ğ Ğ Ö Ş Ü Ş Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ö Ü Ğ Ö Ö Ü Ş Ğ Ü Ü Ü Ç Ş Ü Ü Ö Ü Ğ Ç Ü Ö Ü Ş Ğ Ö Ç Ü Ü Ü Ü Ş

Detaylı

ü ü ü ü ü ü ü Ş ü ü ü ü ü üü ü ü

ü ü ü ü ü ü ü Ş ü ü ü ü ü üü ü ü ü ü İ ü Ç İ İ ü İ İİ İ İ ü ü ü ü ü ü ü Ş ü ü ü ü ü üü ü ü İ İ üü ü ü ü üü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü üü ü ü ü ü ü ü ü İ Ç ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü İ ü ü ü ü ü ü ü ü Ç üü ü ü ü Ö ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü Ç ü

Detaylı

İ İ İĞİ ü ü üü Ü İ Ö İ İ İ Ğİ ş Ğ ü üü ü ş ş ş ü üü ş ü İ ç ü ç Ğ Ü Ğ ü» Ğ Ğİ İ ü Ü ü Ş ç ç ç ş Ş ç İ ü ü ü Ş ş ü«ü üü ü ü ü ş ç ş Ş ş Ş ü ç ç Ğİ İ Ü ş ç ü Ş ş ç ü ç ş ç Ş Ç ç ş ç ş ş ş Ş ş ş İ ş Ş ş ç

Detaylı

İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ ö ç ç ü Ş ö ö ç ç ö ç Ö ö ç ü Ö ö İ ü ö Ö İ ü ö ç ö ö ç ö ö ö ü ü ü ç ö ö ü ö ü ü ü ü ü ö ü ö ü ö ö Ö ö ü ö ç ü ö ö ö ö Ö Ö ç ç ç ü ö İ İç çü ö ç ü ö ç ö ö ö İ ç ç ç ç ç ö ö ö ç

Detaylı

ç Ç Ş Ş Ü Ş Ş Üş ş Ö Ç ç ş ç ş ş ü ç ş Ş ü ş ş ç ç ş ç ş ö ş ş ö ö ü Ş ü ü ş ü ü ü ş ç Ü «Ö ç ş ü ş ş ö Ş ç ç ş ç üç ö ş ç ş ç Ş ü ö üç ş Ş ü Ş Ç Ç Ç Ö ç ş ü ü ö ö ü ş ç ş ç Ş ç ş ü ü ş ş ş ö ş ç ş ö ş

Detaylı

ç ö ç ç Ş ç ç ç ç ç ç ö

ç ö ç ç Ş ç ç ç ç ç ç ö ö ö ç ç Ç ç Ö ç Ç ç ç ö ç ö ç ç Ş ç ç ç ç ç ç ö ç ç Ç ç Ş ö Ğ ç ç ö Ğ ç ç ç ç ç ö Ş ç ç ç ç Ç ç ç Ç ç Ç Ş ö ç Ş Ç Ş ö ö ç Ş ç ç Ç Ş Ç ç ç ç Ç ç Ç ç çğ ç ö ç Ç ç ç ç Ç ç ç» ç Ç Ş ç Ö ç ç ç Ç ç Ş ö ö ç Ş

Detaylı

Ğ öğ Ğ ü ü üğü Ğ Ğ ş ş İ ü ü ü ş İ ü ü üü ö ö ş ş İ ş ç Ç ş ü ü ü ç Ç ş ü ş ş İ ü ü üü İ ü ü İ ü ü üü İ ü ü üü İ Ç ş ü ü İ ü ş İ ö ş ş İ ç ş ş ö ö ş İ ş ş ö ü ü ş İ İ ç ç İ İ ü ü ç İ ş Ş ü ü üü ü Ş ö ş

Detaylı

üü Ü ğü Ş ü ğ Ü ğ ğ ğ ğ ğ ü Ç ü ü ğü ü ç ü ğ ü ü Ş ğ ğ ğ ü ü

üü Ü ğü Ş ü ğ Ü ğ ğ ğ ğ ğ ü Ç ü ü ğü ü ç ü ğ ü ü Ş ğ ğ ğ ü ü ğ Ü Öğ ğ ğ Ç Ü Ş Ç ğ Ç Ş ü ü üğü ü ğ ç ü ü ü ü Ü Öğ ü ğ ü ü ü ğ ç ü üş üü Ü ğü Ş ü ğ Ü ğ ğ ğ ğ ğ ü Ç ü ü ğü ü ç ü ğ ü ü Ş ğ ğ ğ ü ü Ş ğ ç ğ ğ Ş ü Öğ ğ ğ Ç Ş ğ ç Ş ü ü ç Ş ğ ğ ğ Ö ü ü Ş ğü ç ç ğ Ş ü ğ ğ

Detaylı

GHH...CA GHW...CC ERN...C YENİ YENİ. MİNYATÜR ARABA ve RAY. GHH 15 CA GHH 20 CA GHH 25 CA GHH 30 CA GHH 35 CA GHH 45 CA

GHH...CA GHW...CC ERN...C YENİ YENİ. MİNYATÜR ARABA ve RAY.  GHH 15 CA GHH 20 CA GHH 25 CA GHH 30 CA GHH 35 CA GHH 45 CA YNİ...C 1 C C C C C C 4 2 1.4 3.4.. 2.4 1.4 0.4 C P STTİ YÜ İNMİ YÜ 0 0 23 2 1. 2 3 00 000 0 0 00 00 /. Y / MT,00 $,00 $,00 $ 4,00 $ 4,00 $,00 $,00 $ 0,00 $,00 $ 1,00 $ YNİ...CC CC CC CC CC CC CC 4 3 0

Detaylı

FİYAT LİSTESİ Isıtma, Soğutma, Güneş Enerjisi, Kullanım Suyu

FİYAT LİSTESİ Isıtma, Soğutma, Güneş Enerjisi, Kullanım Suyu FİYAT LİSTESİ Isıtma, Soğutma, Güneş Enerjisi, Kullanım Suyu Fiyatlar 6. tarihinden itibaren geçerlidir. Bu fiyatların geçerlilik süresinin başlangıcından itibaren, eski fiyatlar geçerliliğini yitirecektir.

Detaylı

Duvar. Duvar. Duvar. Duvar 20. Duvar

Duvar. Duvar. Duvar. Duvar 20. Duvar 45 45 B-B KESİTİ 110 110 1 1 C-C KESİTİ D-D KESİTİ 45 7 1 65 690 A-A KESİTİ ÇİĞLİ GARAJI KESİTLER Ö: 1/ A 7 B B C C 14 7 670 14 D D 7 A ÇİĞLİ GARAJI ÇATI PLANI Ö: 1/ Kiriş 90 1 Alümin. *5*1,2 mm. Membranı

Detaylı

ANTALYA ÇIPLAKLI ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ FİYAT LİSTESİ

ANTALYA ÇIPLAKLI ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ FİYAT LİSTESİ ENDEKSİ KDV ANTALYA ÇIPLAKLI ALT GELİR GRUBU KONUT Sİ FİYAT LİSTESİ REFERANS NUMARASI ADA PARSEL BLOK KAT DAİRE 1 70112 3 Altgelir Grubu 3 ED Endeks 1 201107011200000CC001 0 0 CY-B-1A ZEMİN 1 2+1 67,5

Detaylı

KAYAŞEHİR 19. BÖLGE KURALI SATIŞTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER

KAYAŞEHİR 19. BÖLGE KURALI SATIŞTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ENDEKSİ KDV 1 344322 1 Standart Konut 2 MMA Endeks 1 201334432200000C2001 0 0 C2-22 2.BODRUM 1 2+1 88,79 78,7 K-D 188327 15 28.249 96 1.667,48 20 37.665 108 1.395,02 25 47.082 120 1.177,04 40 75.331 120

Detaylı

Ç ü ç ğ ö üü üğ «ü ç Ö ü Ş ğ ğ ğ ü ç ü ç ç» ö ö ç i T.c. AFyoN KARAH lsar ve-i_iği GDA, TARM ve HAwANcLK vüoün-üğü i_erve KAvT sr_cesi Kayt No TR-03_K_000136 etmecinin Ad-Soyad Tüzel Kiiliğin Ad lnfotex

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 06.12.2012 y: 2012/126 Ku: İ R K Ü L E R D Tk İş Hkk Duyuu R O R Ö: 01.07.2012 h yüüüğ g 6102 y Tük Tc Kuu u gş uğu yk c kuu g hükü. 2013 y ç c hg, v şk k cğ v kucğ şk ü,

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GEOTEKNİK ABD ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GEOTEKNİK ABD ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ DANE BİRİM HACİM AĞIRLIK DENEYİ _ W x y ' f c - f c - w j ] Numune No 1 4 5 Kuru Zemin Ağırlığı (g), W, Su + Piknometre Ağırlığı (g), W Su + Piknometre + Zemin Ağırlığı (g), W Dane Birim Hacim Ağırlığı

Detaylı

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER Laboratuvar Adı: Zemin Mekaniği Laboratuvarı Bağlı Olduğu Kurum: Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr. M.Haluk Saraçoğlu e-posta: mhsaracoglu@dpu.edu.tr Posta

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ EK-1: Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu TYP Katılımcı Sayısı 130 ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ ÇEVRE TEMİZLİĞİ ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati 05.10.2015 10:00 Seçim Bitiş Tarihi ve

Detaylı

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlığında Standart, Mevzuat ve Uygulamadaki Belirsizlikler, Türkiye ye Özgü Çözüm Önerileri

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlığında Standart, Mevzuat ve Uygulamadaki Belirsizlikler, Türkiye ye Özgü Çözüm Önerileri Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlığında Standart, Mevzuat ve Uygulamadaki Belirsizlikler, Türkiye ye Özgü Çözüm Önerileri Serkan Küçük / Serdar Gültek / Cem Çeribaşı SUNUM PLANI Mevzuzat ve standarttaki

Detaylı

!!!"#! $ %!& & "' (%& )*

!!!#! $ %!& & ' (%& )* !!!"#! $ %!& & "' (%& )* "!+!!"# # # $%#&'"()* +, --.-/ 0 12 3-%.24353356 3356 0 077-!8##8!9!8!:+'9)"!";;8"!:!' ""2

Detaylı

144 IR led 140 Mt gece görüş mesafesi. 2,8-12 mm Varifokal Lens Smart Led teknolojisi & 3 Kademeli WDR OSD Menü & 3D DNR Beyaz Dengesi

144 IR led 140 Mt gece görüş mesafesi. 2,8-12 mm Varifokal Lens Smart Led teknolojisi & 3 Kademeli WDR OSD Menü & 3D DNR Beyaz Dengesi 0850 840 2 553 2015/1 TOPTAN RESİM MODEL GOLD SERİ KAMERALAR SON KULLANICI GOLD-1278 V GOLD-1242 V GOLD-0742-V GOLD-7166-V 78 IR led 75 Mt gece görüş mesafesi 42 IR led 45 Mt gece görüş mesafesi 42 IR

Detaylı

415 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı

415 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı T ULULRR DENETİ K Th: 26.06.2012 y: 2012/70 Ku: İ R K Ü L E R Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R 415 Nu Vg Uu Kuu G Tğ y Ö: K v yu şh vy uu

Detaylı

ÇOCUK DOSTU SOKAK PROJESĠ ÖĞRETMEN EĞĠTĠMLERĠ ARA RAPORU

ÇOCUK DOSTU SOKAK PROJESĠ ÖĞRETMEN EĞĠTĠMLERĠ ARA RAPORU ÇOCUK DOSTU SOKAK PROJESĠ ÖĞRETMEN EĞĠTĠMLERĠ ARA RAPORU 1. Eğitimin Amac Eğitimin amac, ilkokullara bağl anasnf ve birinci snf öğretmenlerine Çocuk Dostu Sokak ve sokağn çocuklarn gelişimlerine katklarna

Detaylı

Oto Gazete. Otogazete.com. Volkswagen Oto Modelleri Volkswagen Oto Model Fiyatları Volkswagen Polo Araç Model Fiyatları 2016

Oto Gazete. Otogazete.com. Volkswagen Oto Modelleri Volkswagen Oto Model Fiyatları Volkswagen Polo Araç Model Fiyatları 2016 Volkswagen Oto Modelleri Volkswagen Oto Model Fiyatları Volkswagen Polo Araç Modelleri Sıfır Volkswagen Polo 1.0 75 Yeni Volkswagen Polo 1.2 TSI BMT 90 Sıfır Km Volkswagen Polo 1.2 TSI BMT 90 Volkswagen

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNERGESĠ

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNERGESĠ ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı; Müzik ve Sahne Sanatları alanında eğitim-öğretim

Detaylı

408 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

408 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği T ULULRR DNTİ V....Ş. K Th: 27.05.2011 y: 2011/22 Ġ R K Ü L R R O R Ku: 408 N.u Vg Uu Kuu G Tğ R G y. Ö: 27.05.2011 h v 27946 y R G yy 408 N.u Vg Uu Kuu G Tğ ; Vg vh kk, -vg vh gu, kk vg kk u ğu v vg vh

Detaylı

Ö Ö Ö Ö 16 Eyll 2015 Resmi ÇARAMBA Gazete Say 29477 " -N,Itlli Eiti. Brl*"l Hayat Boyu Örenme Genel Mdrlnden Toplant Ve Tarih Saat No Trkiye Mesleki Eitim Kurulu 27. Toplants Kararlar : 27 : 14.00-17.00

Detaylı

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Üc G D 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c Vg O 11.000 TL y k 15% 27.000 TL 11.000 TL ç 1.650 TL, 20% 97.000 TL'.27.000

Detaylı

8. Sınıf Fen ve Teknoloji

8. Sınıf Fen ve Teknoloji Canlı vücudunu oluşturan karakterleri üremeyle nesilden nesile aktarılmasını inceleyen kalıtım birimine genetik denir. Anne ve babadan gelen eşey hücreleri zigotu oluşturur. Bu hücrelerle birlikte gelen

Detaylı

Güvenilir Radyal Yük Per. Over Loads(N) (Pr-Pa)

Güvenilir Radyal Yük Per. Over Loads(N) (Pr-Pa) HELİSEL DİŞLİ OTORLU REDÜKTÖRLER HELİCAL GEARED OTORS 0, Kw 6 S/ Çıış Dvr O Çıış on O Torq (N) Çvr Ornı Ro (İ:) İş Förü Srv For () Güvnr Ry Yü Pr. Ovr Lo(N) (-) T Ty Ağırı Wg (g) Öçü Syı D. g 6, > 600-0

Detaylı

29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası. 106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, fazlası 27%

29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası. 106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, fazlası 27% T ULULRR DENETİ VE....Ş. F K G Vg O G Vg T Üc G D Vg O 12.000 TL y k 15% 29.000 TL' 12.000 TL' ç 1.800 TL, F 20% 106.000 TL' 29.000 TL' ç 5.200 TL, 27% 106.000 TL' 106.000 TL' ç 25.990 TL, 35% Üc Dşk G

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK ÖĞRETİM YÖNERGESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK ÖĞRETİM YÖNERGESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi nde Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında uygulanacak

Detaylı

I n t. r n. ı z. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE. E Tel : +90 212 286 47 27 Fax : m+90 212 286 10 51 e l

I n t. r n. ı z. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE. E Tel : +90 212 286 47 27 Fax : m+90 212 286 10 51 e l T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 26.06.2012 y: 2012/71 Ku: İ R K Ü L E R Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R ş v Gş Dk g j Dk İşk Tğ y Ö:. G,

Detaylı

Giri! " # $$ $% & ' ( ( " % )* + ) ( (, # $$ $% - ( (. % / - ) ) 0 $1 1 23 1! 1 4 ( - * ( 5! 6 *78 55 29 ( :;< = 1 ( 4 >? 1 4 ( 1

Giri!  # $$ $% & ' ( (  % )* + ) ( (, # $$ $% - ( (. % / - ) ) 0 $1 1 23 1! 1 4 ( - * ( 5! 6 *78 55 29 ( :;< = 1 ( 4 >? 1 4 ( 1 Giri Giri! " #$$$%& '(( "%)*+) ((, #$$$%-((. %/-)) 0 $11231!14(-*(5!6 *785529(:;< = 1(4>?14(1 Giri /(! 9 1/!! >9 /(!5(@!! 41( (!!!7 %#>(1#$$$>% 1, (!+9 -!+ (!+ A ( + *>4>9!+9!@49 4@9!( ( (!! 1( 4 4@ 4(!-!@!9!

Detaylı

DT-8 Kablo ile çalışır Zil dönüşüne gerek yoktur

DT-8 Kablo ile çalışır Zil dönüşüne gerek yoktur Montaj, Bağlantı ve Kullanım Kılavuzu DT- Kablo ile çalışır Zil dönüşüne gerek yoktur Mevcut DT- kablosunu kullanarak, kablo çekmeden bütün eski diafonlu binaları görüntülüye çevirebilirsiniz Ücretsiz

Detaylı

S C. I n t e r n a t i. n a l. d d e. 19 Mayıs Mah.19 Mayıs Cad. Nova Baran Plaza No.4 Kat.21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

S C. I n t e r n a t i. n a l. d d e. 19 Mayıs Mah.19 Mayıs Cad. Nova Baran Plaza No.4 Kat.21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 02.01.2013 y: 2013/03 Ku: İ R K Ü L E R R O R u Tş Vg T İşk G Tğ R G y. Ö: 31.12.2012 h v 28514 (4. ük) y R G yy 42 N.u u Tş Vg G Tğ; 1.1.2013 h, u ş vg şk, u Tş Vg Kuuu

Detaylı

Zeka Soruları 4 - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ZEKA SORULARI

Zeka Soruları 4 - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ZEKA SORULARI ZEKA SORULARI 1) İçi su dolu üç bardağı yanyana diziyorsunuz, aynı hizaya içleri boş üç bardak koyuyorsunuz, yani bardakların sırası şöyle oluyor: Dolu, dolu, dolu, boş, boş, boş. Yalnız bir bardağı yerinden

Detaylı

SÜTAŞ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLİŞKİLERİ

SÜTAŞ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLİŞKİLERİ SÜTAŞ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLİŞKİLERİ SÜTAŞ ile Uludağ Üniversitesi nin nin tarihi birbirine paralel ilerliyor 1975: SÜTAŞ faaliyete geçti. 1975: Bursa Üniversitesi kuruldu. 1982: Bursa Üniversitesi nin

Detaylı

Ölçme Bilgisi ve Kadastro Anabilim Dalı

Ölçme Bilgisi ve Kadastro Anabilim Dalı ÖLÇME BİLGİSİ Ölçme Bilgisi ve Kadastro Anabilim Dalı Ders Kodu:264 Yrd.Doç.Dr. Muhittin İNAN Anabilim Dalımız "İstanbul Yüksek Orman Mektebi" nin 1934 yılında Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsüne bir fakülte

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı. 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Başarı Analizi 2008-2015

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı. 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Başarı Analizi 2008-2015 T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Başarı Analizi 28-215 İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı, 1., 2, ve 3. Sınıf

Detaylı

3iN!'i 9; s:s ; E. se6. a' la E. FIEc El> s- E' tl, \.A. ql$ 3 ;in. $ l 8. - il s!le - d D -l z ; 3. HIB c z. P c. gib stts d lu' -.{ = x NIX U.

3iN!'i 9; s:s ; E. se6. a' la E. FIEc El> s- E' tl, \.A. ql$ 3 ;in. $ l 8. - il s!le - d D -l z ; 3. HIB c z. P c. gib stts d lu' -.{ = x NIX U. > HB H H + B 0 > >, 8 > 8 1 8 *, A " u. : : ^.:,,. R. :., C ' * ' 9. ' C' 9 '.A S R H h T H H b > > > R. 1 8 1 T R B u' T * T < 8 : ' L ' > :. ' > :' L. L. < L' :: j b 1 B 8 1 8 b B 8 ' >> >> * >

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248)

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) Hudut ve Sahiller Sıhhat 345 Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) 3So. Kabul tarihi 6681, 27.11.1956 MADDE 1. Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü.

Detaylı

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de Böç E R Y ğ B B D. ; o ğ o. ü z. ğ ç om f z üm öm c ş mâ ö ç ç ğ f v u v p ç oom çğ c ö p u mo ü z oo j, o o f,, o ğ m ğ. m ş m o öü m j o. ş uuu uc z u ü u f öc üv oo üşü üm şm ç ö z, f üz Fc o ö m çö

Detaylı

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 02.12.2013 y: 2013/49 Ku: İ R K Ü L E R R O R Ö Tük Vg Kuu Ek () y L B Uygu Ö Tük Vg B ök çk Hkk K Ö: V H Uyguck K Dğ Vg O Tp İşk K İ B K Dğşkk p V 4760 y Ö Tük Vg Kuu Ek () y L B

Detaylı

Biyokimyasal Parametrelerin Çok Merkezli Çalışma ile Referans Aralıklarının Belirlenmesi: Türkiye Çalışması

Biyokimyasal Parametrelerin Çok Merkezli Çalışma ile Referans Aralıklarının Belirlenmesi: Türkiye Çalışması Biyokimyasal Parametrelerin Çok Merkezli Çalışma ile Referans Aralıklarının Belirlenmesi: Türkiye Çalışması Prof. Dr.Yeşim Özarda IFCC, Referans Aralıklar ve Karar Sınırları Komite Üyesi Uludağ Üniversitesi

Detaylı

Ses Bilgisi. Büyük Ünlü Uyumu : Ünlü harflerin, kalınlık-incelik yönünden uyumudur. Büyük Ünlü Uyumuyla İlgili Kurallar :

Ses Bilgisi. Büyük Ünlü Uyumu : Ünlü harflerin, kalınlık-incelik yönünden uyumudur. Büyük Ünlü Uyumuyla İlgili Kurallar : Ses Bilgisi Ünlüler (sesliler) : Ses yolunda herhangi bir engele uğramadan çıkan seslerdir. Ünlüler tek başlarına söylenebilen, tek başlarına hece ya da sözcük olabilen seslerdir. Büyük Ünlü Uyumu : Ünlü

Detaylı

15.05.2009 / 27229. 15 Mayıs 2009 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : 27229 TEBLİĞ. Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA

15.05.2009 / 27229. 15 Mayıs 2009 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : 27229 TEBLİĞ. Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA 15.05.2009 / 27229 15 Mayıs 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27229 TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2009/44) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

PALEX. Mini Sıvı Sabun Dispanserleri Tekli 250 cc. Mini Sıvı Sabun Dispanserleri İkili 250 cc

PALEX. Mini Sıvı Sabun Dispanserleri Tekli 250 cc. Mini Sıvı Sabun Dispanserleri İkili 250 cc Mini Sıvı Sabun Dispanserleri Tekli 250 cc Kod: 3562-0 Mini Sıvı Sabun Dispenseri 250 cc. Şeffaf ABS + SAN Fiyat: 7.00 Kod: 3562-2 Mini Sıvı Sabun Dispenseri 250 cc. Krom Şeffaf ABS + SAN - Krom Kaplama

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce ve Türkçe Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce ve Türkçe Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce ve Türkçe Tıp Programları Sınıf Ortalamaları ve AGNO Dağılımı 2008-2015 AGNO Dağılımı Analizi 2008-2015; Güncellenme tarihi: 10.11.2015; Sayfa

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 07 Eylül 2015 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Fakültemiz Makine Mühendisliği

Detaylı

GELENEKSEL 7. GENÇLİK VE SPOR ŞENLİKLERİ FİKSTÜRÜ

GELENEKSEL 7. GENÇLİK VE SPOR ŞENLİKLERİ FİKSTÜRÜ GELENEKSEL 7. GENÇLİK VE SPOR ŞENLİKLERİ FİKSTÜRÜ 1 BASKETBOL (ERKEK) FİKSTÜRÜ 15 Şubat 2016 Pazartesi A A1 - A4 Üniversite Spor Salonu 13:00 İİBF İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2 BASKETBOL (ERKEK) FİKSTÜRÜ 15 Şubat

Detaylı

1.2 Ne? Kim? Neresi? 12. 1.3 Ne Var? Ne Yok? 16. 2.2 Nereden Nereye? 24. 2.3 Saatler 28. 3.2 Evimiz ve Semtimiz 36. 3.

1.2 Ne? Kim? Neresi? 12. 1.3 Ne Var? Ne Yok? 16. 2.2 Nereden Nereye? 24. 2.3 Saatler 28. 3.2 Evimiz ve Semtimiz 36. 3. çindekiler. Tan flma 8 MERHABA. Ne? Kim? Neresi?. KOfiAÇ TÜMCES (haber kipi) SIRALAMA -( )nc ÜN TE KOfiAÇ TÜMCES (haber kipi devam) -(y) m, -s n,, -(y) z, -(s n z, -(ler). Ne Var? Ne Yok? VAROLUfi TÜMCES

Detaylı

! " ,. $ $$ $. , 0 0 1 #! #01 , $! $ $ #. 2# $ %,. $ $ $... $ $ , 3!!. $ , + $ $... ,4$. $ 5# $... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!.. ,. 374 8 4, , 02 -$... 2$!

!  ,. $ $$ $. , 0 0 1 #! #01 , $! $ $ #. 2# $ %,. $ $ $... $ $ , 3!!. $ , + $ $... ,4$. $ 5# $... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!.. ,. 374 8 4, , 02 -$... 2$! !! ## $%! # # $ $ &&'#( ## )% %&'()'(*** $ * ##+%!+, -$../.,-$ -$,. $ $$ $., 0 0 1 #! #01, $! $ $ #. 2# $ 2,01 $$ (,..!$ %,. $ $ $... $ $, %&'()'(***, 3!!. $, + $ $...,4$. $ 5# $.... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!..,.

Detaylı

SEC 405 Bulanık Mantık Bilgisayar Müh. Böl.

SEC 405 Bulanık Mantık Bilgisayar Müh. Böl. AÇIKLAMALAR ************************ ************************ A=[ -10-31 -30 B=[ ; 0 1 0; 0 0 1]; C=[ 0 0 1]; D=0; u1=100; u2=0; u3=0; dt=0.01; tend=5; t0=0; Bir sonraki sayfadan başlamak üzere her öğrenciye

Detaylı

www.aluform.com.tr www.pekintas.com.tr

www.aluform.com.tr www.pekintas.com.tr www.aluform.com.tr www.pekintas.com.tr Büyükdere Cad. No:32 Pekintaș İș Merkezi 34388 Mecidiyeköy - İstanbul / TURKEY Tel : +90(212) 267 00 61 / 288 91 21 Faks : +90(212) 275 24 10 / 288 60 44 KURUMSAL

Detaylı

İNÇ" PHS SERİSİ (SAĞ VE SOL DİŞ ) İNÇ" POS SERİSİ (SAĞ VE SOL DİŞ )

İNÇ PHS SERİSİ (SAĞ VE SOL DİŞ ) İNÇ POS SERİSİ (SAĞ VE SOL DİŞ ) 75 76 METRİK PHS.. SERİSİ (DİŞİ) R/A = SAĞ DİŞ L/LA= SOL DİŞ MAFSAL KAFALAR METRİK POS.. SERİSİ (ERKEK) R/A = SAĞ DİŞ L/LA= SOL DİŞ MAFSAL KAFALAR RULMAN NO GEÇİŞ DİŞ-ÖLÇÜ FİYAT RULMAN NO GEÇİŞ DİŞ-ÖLÇÜ

Detaylı

TÜKETİCİ ÜRÜNLERİ GRUBU ÜRÜN KATALOĞU

TÜKETİCİ ÜRÜNLERİ GRUBU ÜRÜN KATALOĞU TÜKETİCİ ÜRÜNLERİ GRUBU ÜRÜN KATALOĞU Scotch-Brite TM 5 li Yeșil Klasik Sünger Promosyon Ürün 3M Kodu: UU001653953 Girișim Kodu: 9300416 Scotch-Brite TM 5 li Yeșil Klasik Promosyon Ürün 3M Kodu: UU00165363

Detaylı

DUYURU. o f. I n t. r n. o n. ı z. P o. 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

DUYURU. o f. I n t. r n. o n. ı z. P o. 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 12.12.2014 y: 2014/20 Ku: DUURU 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE Kv İ L Çk / İp E Tp Dkç İ O V İşk Duyuu Ö: KDV İ K Rp uş h g cy (KDV gş kyk) ük İ Vg D gök y p

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN BOLOGNA SÜRECİ ve AKTS BİLGİLENDİRME SUNUMU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN BOLOGNA SÜRECİ ve AKTS BİLGİLENDİRME SUNUMU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN BOLOGNA SÜRECİ ve AKTS BİLGİLENDİRME SUNUMU Bologna Süreci Nedir? Avrupa'da ortak, karşılaştırılabilir, rekabetçi ve şeffaf bir yükseköğretim yaratmak fikrinden gelişmiştir.

Detaylı

o f I n t r n o n ı z P o Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f I n t r n o n ı z P o Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 05.04.2012 y: 2012/41 Ku: İ R K Ü L E R Ek Büyük N: 13 Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R İKB İş Gö Thv v B 31 2012 Th İy Dğ

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 24.01.2013 y: 2013/13 Ku: İ R K Ü L E R R O R Tük Tc Kuu Kp Bğ D T Ock Şk İşk Uu v E Bğ 2012/4213 y Bk Kuuu K 23 Ock 2013 Th R G y. Ö: Tük Tc Kuu kp ğ ck şk şk uu v ğ 2012/4213

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 03.07.2012 y: 2012/80 Ku: İ R K Ü L E R R O R K Kk Dk g Kp k v Ekp Dk Hkk Tğ y Ö: K kk v y gşy kk ğk ç, ş k v kp v y j kk cy yp gk şk huu 2012/80 u kü y k. Ek Büyük N: 17/

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ TANIMLAR

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ TANIMLAR KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ TANIMLAR a) Ambar m) İliçi: bb) Motorlu taşıt: ll) Şube: aaa) Ücret tarifesi: b) Antrepo c) Ara durak n) Kamu hizmeti sözleşmesi: o) Kamu hizmeti yükümlülüğü: ç) Atıl kapasite

Detaylı

o f S C I n t r n a t i o n a l P o d d Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t r n a t i o n a l P o d d Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 14.10.2011 y: 2011/38 Ku: İ R K Ü L E R R O R Kyk Ku Dk u K v B Uygu Ö Tük Vg İg K Ö: Kyk Ku Dk u K v B Uygu Ö Tük Vg İg K 2011 38 u ükü y vş. İg k şğ y vş. Ek Büyük N: 17/

Detaylı

Türkiye Dans Sporları Federasyon Kupası

Türkiye Dans Sporları Federasyon Kupası A B C E F G H K L N O YUR SVERS TATYANA SVERS NE AKKOYUN GAZ UU Arman Esen Bahadir Kocabiyik ENE KUTLAY Burak kiler Nataliya Tunay Ozan eriç Çelik Victoria Kahraman Gökçe Akbulut Couples 50 SERKAN ERTAN_BASAK

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUARI DONANIM VARLIĞI

ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUARI DONANIM VARLIĞI ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUARI DONANIM VARLIĞI 1) Elek Analizi Deneyi Resim 1 de kaba daneli zeminlerin granülometri eğrisinin belirlenmesinde kullanılan deney ekipmanları Burada görülenler laboratuvarımızdaki

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PRJESİ KESİN RAPRU MANGAN(III) ASETAT ARACILIĞI İLE ASİMETRİK 2-TRİFLURMETİL DİHİDRFURAN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ Prof. Dr. A. Tarık PEKEL Dr. Mehmet YILMAZ Araş.

Detaylı

Işılay Işıktaş Sava * 1

Işılay Işıktaş Sava * 1 Dil Araştırmaları Sayı: 16 Bahar 2015, 309-313 ss. Ehmetyanov, R.; Möhemmetinov, R., Nurieva, F., Ganiev, F.; (Aktaran Öner) (2014), Türkçe- Tatarca Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 358 s., ISBN:

Detaylı

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam HUBUBAT MAMÜLLERİ T.C. KOZAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 31/03/2011. 3 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam HUBUBAT MAMÜLLERİ T.C. KOZAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 31/03/2011. 3 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT - 1/0/2011 T.C. Sayfa: 1-6 SARI MTS 0.65 0.5645 10,559,80.00 KG 5,961,28.62 740 SARI 0.5 0.64 0.5797 24,21,222.00 KG 14,047,75.9 122 ı: 20,008,974.55 862 ı 20,008,974.55 862 BUĞDAY BUĞDAY EKMEKLİK

Detaylı

İznik M.Y.O. Cihaz Alımı

İznik M.Y.O. Cihaz Alımı Satınalan Birim Talep Eden Birim Talep Eden Birim Sorumlusu Dosya Numarası Satınalma Usulü Satınalma Memuru İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İznik M.Y.O. İznik M.Y.O. Cihaz Alımı Doğrudan Temin Tel

Detaylı

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. F K Th: 02.10.2014 y: 2014/41 Ku: İ R K Ü L E R F R O R Dh İş Rj Tğ (İhc:2006/12) Dğşkk p D Tğ (İhc:2006/12) R G y. Ö: "1 K 2014 h gç k ü hcç hc hhüüü kp şk ş güük y y kk y g k

Detaylı

TÜRKİYE KAYAK FEDERASYONU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE KAYAK FEDERASYONU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KAYAK FEDERASYONU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU ULUSLARARASI MADALYA SAYILARI (2015 ve 2016 SEZONLARI) ALP DİSİPLİNİ (16-22) KUZEY DİSİPLİNİ (5-9) KAYAKLA ATLAMA (7-0) BİATLON (13-0) SNOWBOARD (0-4)

Detaylı

TÜBĐTAK-BAYG. Orbitaller, içten dışa doğru, aşağıdaki gibi gruplandırılır: (1s)(2s,2p)(3s,3p)(3d)(4s,4p)(4d)(4f)(5s,5p)

TÜBĐTAK-BAYG. Orbitaller, içten dışa doğru, aşağıdaki gibi gruplandırılır: (1s)(2s,2p)(3s,3p)(3d)(4s,4p)(4d)(4f)(5s,5p) 1. Magnezyum metali N 2 gazı içinde ısıtıldığında, açık sarı renkli bir A bileşiği elde edilmektedir. A bileşiği hidroliz olunca (su ile tepkimeye girince), renksiz B gazı oluşmakta ve bu gazın sudaki

Detaylı

MTV Sorgulama ve MTV Gecikme Cezası Hesaplama (2015)

MTV Sorgulama ve MTV Gecikme Cezası Hesaplama (2015) MTV Sorgulama ve MTV Gecikme Cezası Hesaplama (2015) Yandaki tabloda trafikte en fazla bulunan otomobillere ait 2015 MTV tutarlarını görebilirsiniz. 1.6 motor hacmine sahip 2014 model bir aracın 2015 Motorlu

Detaylı

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Giresun Belediye Başkanlığında Başkan adına imzaya yetkili makamları

Detaylı

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.1. Düzlemde vektörler Düzlemdeki her noktası ile reel sayılardan oluşan ikilisini eşleştirebiliriz. Buna P noktanın koordinatları denir. y-ekseni P x y O dan P ye

Detaylı

DERS 3. Matrislerde İşlemler, Ters Matris

DERS 3. Matrislerde İşlemler, Ters Matris DES Mrislerde İşleler, Ters Mris Mrisler Mrislerle ilgili eel ılrııı ıslı e sır ve e süu oluşurk içide diiliş e sıı oluşurduğu lo ir ris deir ir ris geellikle şğıdki gii göserilir ve [ ij ], i ; j risii

Detaylı