Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler"

Transkript

1 GEBZE BELEDİİYESSİİ DESSTEK HİİZMETLERİİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIIŞŞMA YÖNETMELİİĞİİ BİİRİİNCİİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı: a) Belediyemizin mal ve hizmet ihtiyaçlarını ilgili kanun, tüzük, kararname, yönetmelik, genelge ve tebliğler çerçevesinde temin etmek üzere çalışmaları yürütmek, hizmet binalarının / ünitelerinin bakımını, onarımını, temizliğini, ısıtma-soğutma, tesisat işlerini, araç bakım ve onarım ile araçların yönetsel ve teknik süreçleri günün koşullarına göre en iyi şekilde iyileştirerek gerçekleştirmek b) Gebze Belediyesi ne bağlı birimlere, ilgili yasa ve yönetmelikler uyarınca verilecek lojistik destek hizmetlerinin ifası için gerekli demirbaş malzeme, tüketim malzemesi, yakacak, basılı kâğıt (Matbu Evrak), kırtasiye, yolluk araç gibi gerekli ihtiyaçları birimlerin teklifi ve mali yılı bütçelerinde tahsis edilen ödenekler dâhilinde, yürürlükte bulunan ilgili yasa, yönetmelik ve kararnameler uyarınca temin etmek ve ilgili birime teslim etmenin yanı sıra, edinilen demirbaş ve tüketim malzemelerinin kayıt ve saklanmasını ve Belediyenin görmekte olduğu iş ve hizmetler için kullanılmakta olan kendisine ait stok durumlarının izlenmesini sağlamak için; İlgili kanun, yönetmelik, talimat ve kararlar çerçevesinde Gebze Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönetmelik Gebze Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. Hukuki Dayanak MADDE 3- (1) Bu yönetmelik, 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine ve diğer yürürlükteki mevzuatlara dayanılarak hazırlanmıştır. Bağlayıcılık MADDE 4- (1- Destek Hizmetleri Müdürlüğü yürüttüğü tüm iş ve işlemlerde aşağıdaki mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5366 sayılı Tebligat Kanunu, 832 Sayılı Sayıştay Kanunu, 232 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile tüm bu yasaların uygulama yönetmelikleri ve ilgili tüm yasal mevzuat hükümlerini yerine getirmek hususunda yetkili ve sorumludur. 1

2 Tanımlar MADDE 5- (1) Bu yönetmelikte sözü geçen; a) Belediye: Gebze Belediyesi b) Başkan: Gebze Belediye Başkanı c) Başkan Yardımcısı: Gebze Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü nün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı d) Müdürlük: Gebze Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü e) Müdür: Gebze Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü f) Servis: Gebze Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İdari İşler ve/veya Makine İkmal Bakım ve Onarım g) SYT-KYS: Strateji Yönetim Temsilcilci ve Kalite Yönetim Sistemi Temsilcisi h) Personel: Gebze Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ne bağlı çalışanların tümünü ifade eder. Temel İlkeler MADDE 6- (1) çalışmalarında; Gebze Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü nün tüm A- Belediyemiz birimlerinin ve idari, binanın ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin, kalite standardı çerçevesinde satın alınarak hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak. B- Belediye ulaşımının daha hızlı ve güvenli gerçekleşebilmesi için araçların ve araç donanımlarının etkin bir şekilde kullanılmasını ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak güncelliğini sağlamak birim performans amacımız olup, Ayrıca; a) Hizmetlerimizde kalite, etkinlik ve verimlilik b) Belediye karar ve uygulamalarında şeffaflık ve hesap verebilirlik c) Hizmetlerimizde vatandaş odaklılık d) Gebze yi Katılımcı anlayışla yönetmek e) Belediye Hizmetlerin üretim ve sunumda bilgi ve teknolojiden azami derecede yararlanmak f) Belediye karar ve uygulamalarında yasalara uymak g) Belediye Hizmetlerinin ihtiyaçlara ve önceliklere göre adil dağıtımı temel ilkeleri esas alınır. 2

3 İİKİİNCİİ BÖLÜM Kuruluş, Teşkilat,Personel, Bağlılık, Görev, Yetki ve Sorumluluklar Kuruluş MADDE 7- (1) Gebze Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 22/02/2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince Gebze Belediye Meclisi nin 10/04/2007 tarih ve 2007/61 sayılı kararıyla kurulmuştur. Teşkilat MADDE 8- (1) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir. Müdür a- Satınalma b- İhale c- Evrak Kayıt ve Raporlama d- Strateji Geliştirme-Kalite Yönetimi e- Taşınır Kayıt Kontrol f- İdari İşler g- Makine İkmal Bakım ve Onarım Personel MADDE 9- (1) Gebze Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü nde 1 Müdür ile norm kadro standartlarına uygun nitelik ve sayıda memur, sözleşmeli memur, geçici işçi, kadrolu işçi ve şirket personeli ile görev yapmaktadır. a- Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi için Müdürlüğün talebi üzerine, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün teklifi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı nın uygun görüşü ve Belediye Başkanı nın onayı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet gereği, personel görevlendirilmesi yapılabilir. Bağlılık MADDE 10- (1) Müdürlük, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak görevlerini yürütür. Destek Hizmetleri Müdürü, hizmet gereklerine uygun olarak birimlerin yapısı, çalıştırılacak personelin dağılımı ve yapılacak işlerle ilgili düzenlemeleri ve işlemleri mevzuat çerçevesinde bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı nın onayıyla yapar. 3

4 Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 11- (1) Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Gebze Belediye Başkanlığının amaçları, prensipleri, politikaları 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5366 sayılı Tebligat Kanunu, 832 Sayılı Sayıştay Kanunu, 232 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ile Belediye Başkanı ve diğer üst yönetimin belirleyeceği esaslar çerçevesinde, stratejik plan, yıllık performans programı, İSO 9001 Kalite El Kitabı, yatırım programı, bütçesine uygun, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda Satınalma işlemlerini, küçük onarımlar da dâhil olmak üzere yapıma ilişkin onarımlarla makine ve ekipmanın bakım ve onarım işlemlerini yürütmekle yükümlü olup, görevleri: 1. Belediye birimlerinin faaliyetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan mal ve hizmet işlerinin piyasa araştırmasını yaparak, uygun şartlarda zamanında temin edilmesini sağlamak. 2. Belediyeye alımı gerçekleşmiş mal ve hizmetlerin kayıtlarını (komisyon karar defterinde ve bilgisayarda) tutmak. 3. Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun taşınır ( giriş-çıkış ) hesaplarını tutmak. Kesilen Taşınır İşlem Fişini ve diğer düzenlenen evrakları (yaklaşık maliyet-onay-teklifkomisyon kararı) İlgili müdürlüğe göndermek. 4. Demirbaş malzemeleri kayıt altına almak, borkotlamak ve ilgili kişi veya müdürlüğe zimmetini hazırlamak. 5. Tüketim malzemelerinin çıkışları için düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerini üç aylık periyotlarla çıkararak mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek. 6. Kamu ihale kanununa uygun olarak yapılan mal ve hizmet alımlarını aylık olarak Kamu İhale Kurumuna internet aracılığı ile bildirmek. 7. Belediyenin Sayıştaya göndereceği yıl sonu Taşınır Yönetim Hesabını hazırlamak sayılı K.İ.K göre müdürlüğümüze ait ihaleleri yapmak. 9. Ambara alınan malzemeleri kayıt ve saklanması ile stok durumlarını kontrol etmek. 10. Araçların OGS-KGS dolumlarını, birimlerin ozalit çekimleri ile yazıcı ve fotokopi makinalarının toner ve kartuş dolumlarını yaptırmak. 11. Müdürlük yıllık bütçesini hazırlamak. 12. Müdürlüğün Stratejik Plan ve Performans programını hazırlamak. 13. İSO Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde iş talimatları ve prosedürlerin uygulanmasını sağlamak ve bunlarla ilgili formları ve evrakları hazırlamak. 14. Hizmet binalarının soğutma-ısıtma sistemlerini çalışır durumda tutmak. Bunların periyodik bakımlarını yaptırmak ve diğer arızalarını gidermek. 15. Asansörlerin, fotokopi makinalarının periyodik bakımlarını yaptırmak. 16. Tüm birimlerin telefon, su, elektrik ve doğalgaz faturalarının takibini yapmak ve ilgili birimlere teslim etmek. 17. Hizmet binalarının küçük çaplı bakım ve onarımlarını yapmak. Diğer bakım ve onarımları; ilgili firmalara yaptırmak. 18. Hizmet binalarının iç temizliğini yaptırmak ve takip etmek. 19. Belediyemizin düzenlediği sosyal ve kültürel etkinlikler de, milli bayramlarda sahne ve platform kurulması işlemlerini yapmak.gerek görüldüğü durumlarda ikram hazırlamak. Vatandaşların kendi cemiyetleri (düğün-nişan vb.) için masa-sandalye taleplerini imkanlar ölçüsünde karşılamak. 20. Fotokopi, santral ve çay ocağı ofislerinin hizmetlerini yürütmek. 4

5 21. Asansörlerin, fotokopi makinalarının periyodik bakımlarını yaptırmak. 22. Protokol ve Özel Kalem Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda Başkanlık misafirlerini ağırlamak. 23. Belediye hizmetlerinin yürütülmesi için ilgili müdürlüklerin ihtiyacı olan araç, gereç ve iş makinelerinin faal olarak tutulmasını sağlamak. 24. İlgili müdürlüklerin talepleri doğrultusunda yeni araç ve iş makinesi alınmasını sağlamak. 25. Ekonomik ömrünü dolduran araç, gereç ve iş makinelerinin tespiti ve bunların hurdaya çıkarılmasını sağlamak. 26. Araçların kimlik dosyalarının oluşturulması a. Periyodik bakımları ve takibi b. Arıza, kullanılan yedek parça, işçilik giderleri c. Kazaların takibi d. Akaryakıt tüketiminin takibi e. Yıllık maliyetinin hesaplanması f. Ekonomik ömrünü doldurmuş, tamir ve bakımı yüksek maliyet gerektiren araçların tasfiyesi g. Müdürlüğümüzde hizmet veren resmi araçların her türlü tüketim malzemesinin acil ihtiyaç halinde elde bulundurulması ( yedek parça, lastik, akü, akaryakıt, yağ vs.) h. Müdürlüğümüzde hizmet veren araçların fenni muayene ve zorunlu trafik sigortalarının zamanında yaptırılması i. Ruhsat ve trafik sigorta poliçelerinin muhafazası 27. Araçlara ait arızaların; a. Tespitini yapmak b. Bakım onarım işleminin atölyelerimizde (yağlama, lastik, iş makinesi, elektrik, kaporta ve torna atölyeleri) yapmak. c. İşlemleri günlük kaydetmek 28. Önleyici tedbirler almak. 29. Özel alet ve ekipman gerektiren işleri ( rot balans ayarı, yakıt pompası revizyonu, hidromotor revizyonları, motor rektifiye, muhtelif özel kaynak ve freze işlemleri, egzoz ve radyatör tamir işlemleri, oto cam tamir ve yenileme, kaporta revizyon, Dijital beyinli otoların servis işlemleri, iş makinesi pompa revizyonları, iş makinesi elektronik sistem bakımları) piyasadan temin etmek. 30. Hizmetlerin aksamaması için stok kontrollerini her gün, sayımlarını yılda bir kere yapmak. 31. Bakım- onarım hizmetlerinin zamanında gerçekleştirilmesi için standartlara uygun satın alınan yedek parça ve malzemeleri muayene ederek teslim almak. Ambar girişi ve çıkışını bilgisayar ortamına aktarmak. 32. Sürücü hatasından kaynaklanan arızalarda hasar tespiti yapılarak gerekli tedbirleri almak 33. Araçların, iş makinelerinin kullandığı akaryakıt ve her türlü madeni yağın; a) İhalesini yapmak b) Akaryakıt sorumlusu kontrolünde ilgili ana dolum tesisinden temin etmek, c) İlgili araçlara ikmalini yapmak d) Günlük çizelgelere işleyip aylık rapor hazırlamak 5

6 34. Araçların kaza yapması halinde, emniyet yetkilileri ile irtibata geçilip gerekli takipleri yaparak ilgili sigorta şirketinin önereceği yerde araçların onarımını yaptırmak. 35. Müdürlüğü ilgilendiren teknik konularda vatandaş şikâyetlerini incelemek, değerlendirmek ve gerekli uygulamaları yerine getirmek. 36. İlçe sınırları içerisinde bulunan diğer kamu kuruluşlarının araç arıza tespit ve keşif raporlarını hazırlamak. 37. Belediyemizin hurda malzemelerini muhafaza etmek ve satış işlemine hazır hale getirmek. 38. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek. 39. Müdürlüğümüz bünyesinde; a. İş Güvenliği önlemlerini almak b. Çalışma koşullarını iyileştirmek c. Hizmet yürüttüğümüz tesis, makine, araç, gereç ve edevatı korumak. d. Bunları modernize etmek e. Adı geçen takımların düzenli olarak bakım onarımını yapmaktır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Müdürlük Personellerinin Görev Yetki ve Sorumlulukları, Vekalet MÜDÜR MADDE 12 (1) Müdürün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır. 1. Müdür; Destek Hizmetleri Müdürlüğünün amiri olup Belediye Başkanlığına karşı dairenin tüm sorumluluğu kendisine aittir. 2. Kendisine bağlı personelin çalışmalarını düzenlemek ve işbirliğini sağlamak. 3. Birim personelin disiplin ve sicil amiridir. 4. Müdürlüğü ile ilgili çalışmaları izler ve denetlemek. 5. Kendi çalışma konularında resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği kurmak, yetkili üst makamlara bilgi vermek. 6. Birim bütçesini ve faaliyet raporlarını hazırlayarak başkanlığa sunmak. 7. Mal, hizmet, danışmanlık alımlarını yaptırmak. Alımlarda kaliteli ve orijinal mal ve hizmeti rekabet ortamı içerisinde ucuza alınmasını sağlamak, bu işleri organize etmek. 8. Diğer müdürlüklerle koordineli bir şekilde çalışmak. 9. Belediye ye ait iş makinesi, araç, binek oto, kamyon, minibüs, otobüs, kamyonet ve benzerlerinin bakım ve onarımlarını imkanlar dahilinde yaptırılması ve aktif hale getirilmesini kontrol etmek. 10. Hizmetlerin aksamaması için gerekli yedek parça, malzeme ve bilgi akışını takip etmek. 11. İşçi sağlığı ve iş güvenliği için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, bu konudaki Kanun ve yönetmeliklerle ilgili çalışmalar yapmak. 12. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 13. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek. 14. Müdür Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanına karşı sorumludur. 6

7 STRATEJİ GELİŞTİRME ve KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ MADDE 13 (1) Görev yetki ve sorumlulukları şunlardır. 1. İSO 9001 Kalite Sisteminde Kalite Temsilcisi olarak görev yapar ve Kalite Sistemi ile ilgili dönemsel raporları hazırlamak. 2. Kalite Yönetim Sisteminin birim dokümantasyonunu hazırlamak. 3. Kalite Politikasının birim personeli tarafından benimsenmesi ile ilgili çalışmalarda bu politikanın gerekliklerine uyulmasını sağlamak. 4. Kalite Yönetim Sisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarda bulunmak. 5. Gerek birim iç teftiş ve gerekse dış denetimler için evrakları düzenler ve hazır tutar. Teftiş ve denetim sonuçlarına göre düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatır, izler ve neticesini değerlendirmek. 6. Kalite ile ilgili kurum içi-kurum dışı toplantılara katılmak. 7. Müdürlüğün stratejik plan ve performans programının hazırlamak. 8. Müdürlüğün Faaliyet raporunu Maliye bakanlığınca yayınlanan Performans Esaslı Bütçeleme Rehberine göre hazırlamak. 9. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 10. Müdüre karşı sorumludur. SATINALMA SORUMLUSU MADDE 14- (1) Görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır. 1. Müdürlüklerin Taşınır İstek Belgesi ile talep ettikleri mal/malzeme için hazırlanan yaklaşık maliyet ve teklif evraklarını ilgili firmalara ulaştırılmasını, daha sonra geri dönüşümünü takip etmek. (Faks, mail yolu ile ve ya bizzat elden vererek.) 2. En avantajlı firmanın belirlenmesinden sonra ilgili firmayı arayıp malzemenin ve faturanın getirilmesini sağlamak. 3. Tedarikçi listesini hazırlamak. 4. Hazırlanan tedarikçi listesinin yıllık periyotlarla gözden geçirerek listede bulunan tedarikçilerin performans değerlendirmesini yapmak. 5. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 6. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek. 7. Müdüre karşı sorumludur. İHALE SORUMLUSU MADDE 15- (1) Görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır sayılı kamu İhale kanununa göre müdürlüğümüz ve diğer müdürlüklerin talepleri doğrultusunda ihaleler (temizlik hizmeti, araç kiralama,memur yemek, akaryakıt vb.) yapmak. 2. Bu ihalelere ait ihale dosyalarını hazırlamak. 3. İhale komisyonlarında görev alıp, ihalelere ait teknik şartnameleri hazırlamak. 4. Sonuçlanan ihalelere ait hak ediş dosyalarını hazırlamak. 5. Isıtma-soğutma sistemlerinin yıllık bakım sözleşmesini yapmak. 6. Telefon santral, asansör, fotokopi vb. yıllık bakım sözleşmelerini yapmak. Bakım onarım işlerini takip etmek. 7. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 8. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek. 9. Müdüre karşı sorumludur. 7

8 TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ MADDE 16-(1) Görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır. 1. Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek. 2. Girişi yapılan malzemelerin müdürlüklere devrini yapmak. 3.Tüketim malzemelerinin çıkışları için düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerini üç aylık periyotlarla çıkararak Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmek. 4. Kamu İhale Kanununa uygun olarak yapılan mal ve hizmet alımlarını aylık olarak Kamu İhale Kurumuna internet aracılığı ile bildirmek. 5. Demirbaş zimmetlerini yapmak, barkotlamak ve demirbaş listelerinin müdürlüklere astırmak. 6. Yıl sonunda demirbaş sayımı yapmak. Listeleri güncellemek. 7. Sayıştaya verilecek yıl sonu Taşınır Yönetim Hesabını hazırlamak. 8. Ambar sayımı yapıp yılsonu stok durumunu belirlemek. 9. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 10. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek. 11. Müdüre karşı sorumludur. AMBAR GÖREVLİSİ MADDE 17- (1) Görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır 1. Ambara giren ve ambardan çıkan malların kaydını ve kontrolünü yapmak. 2. Birimlerin yazıcı, fotokopi makinalarının kartuş ve toner dolumlarını yaptırmak, ayrıca kartuş ve tonerlerin yedeklerini depoda kullanılır vaziyette bulundurmak. 3. Getirilen malzemelerin kontrolü ve teslim alınmasından sonra malzemelerin depo içindeki yerlerine düzenli bir şekilde yerleştirilmesini sağlamak. 4. Depoda bulunan tüm malzemelerin listesini ve raf numarasını bilgisayara yüklemek. 5. Müdürlüklerden gelen malzeme talepleri için hazırlanan talep fişine ve depodaki malzemenin durumuna göre, malzemenin depodan çıkışını yapmak. Talep fişine uygun olarak depo programından malzeme çıkışını düzenlemek. İşi biten talep fişini arşivlemek. 6. İhtiyaç halinde malzeme talebinde bulunmak. 7. Makine İkmal ambarında da araçlara kullanılan madeni yağ ve diğer malzemelerin kontrol ve dağıtımını yapmak. 8. Deponun bakım ve düzeninden sorumlu olmak. 9. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 10. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek. 11. Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi ve Müdüre karşı sorumludur. EVRAK KAYIT VE RAPOR SORUMLUSU MADDE 18- (1) Görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır. 1. Müdürlüğe gelen evrakların kaydını yapmak. 2. Müdür tarafından havale edilen evrağın; ilgili personele tebliğ etmek. 3. Gelen ve Giden evrakları kayıt defterine sayılarına ve konularına göre işlemek. 8

9 4. Birimlerin Taşınır İstek Belgesi ile talep ettikleri malzemenin, yaklaşık maliyet teklif evrağını ve üst tutanağını hazırlamak. 5. Yaklaşık maliyete uygun olarak Onay belgesi düzenlemek ve imzaya ( Birim Müdürü, ilgili Başkan Yardımcısı, Başkan ) sunmak. Teklif evraklarını ve Komisyon Karar Tutanağını hazırlamak. 6. Yazışmaları yapmak ve bunları ilgili müdürlük ve kuruluşlara zimmetle teslim etmek. 7. Müdürlüğün faaliyet raporlarını(haftalık,aylık) hazırlamak. 8. Tahakkuk evraklarını hazırlayıp, Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek. 9. Acil ihtiyaçlar için avans hazırlamak. 10. Kurum içi kurum dışı gelen ve giden evrakları arşivlemek. 11. İşlemi biten evrakların arşive kaldırılmasından, arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından sorumlu olmak. 12..Personelin çalışma saatlerini, devam durumlarını ve fazla mesailerini puantaj listesine işlemek. 13. Fazla mesai olurlarını hazırlamak ve mesai formlarını doldurmak. 14. Personelin senelik izinlerini ve istirahat durumlarını takip etmek. 15. Santral nöbetçilerinin vardiya çizelgesini hazırlamak. 16. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 17. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek. 18. Müdüre karşı sorumludur. BÜRO ELEMANI MADDE 19- (1) Görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır. 1. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemlerini elektronik ortamda yapmak. 2. Tüm birimlerin telefon, su, elektrik ve doğalgaz faturalarının takibini yapmak. 3. Gelen faturaların ayrımını yaparak ilgili birime göndererek ödenmesini sağlamak. 4. Yeni abonelik işlemlerini yapmak. 5. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 6. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek. 7. Evrak Kayıt Rapor Sorumlusu ve Müdüre karşı sorumludur. İDARİ İŞLER SORUMLUSU MADDE 20- (1) Görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır. 1. Belediye hizmet binalarının iç temizliklerini organize etmek ve kontrolünü yapmak. 2. Belediyenin sosyal ve kültürel etkinliklerinde sahne düzeninin kurulması ve süsleme (bayrak, flama vb.) işlerinin yapılmasını organize etmek. 3. Bölümündeki elemanları sevk ve idare etmek. 4. Çay ocağı gibi birimlerin işleyişini sağlamak. 5. Başkanlık makamı için gerekli olan ikram malzemelerinin temin edilmesini sağlamak. 6. Hizmet binalarının tamir ve bakım işlemlerini kontrol etmek. 7. Hizmet binalarının ısıtma ve soğutma sistemlerini kullanılır durumda bulundurmak. 8. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 9

10 9. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek. 10. Müdüre karşı sorumludur. SANTRAL GÖREVLİSİ MADDE 21- (1) Görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır. 1. Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların iletişimini koordine etmek. 2. Belediye personelinin görev gereği olan şehir içi görüşmelerini sağlamak. 3. Belediye santralinin bakım ve onarım işlemlerini belirlemek ve bildirmek. 4. Telefon görüşmelerinin kayıtlarını tutmak. 5. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 6. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek. 7. İdari İşler Sorumlusu ve Müdüre karşı sorumludur. FOTOKOPİ GÖREVLİSİ MADDE 22- (1) Görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır. 1. Hizmet binasının fotokopi çekimlerini yapmak. 2. Belediyemize gelen vatandaşlara fotokopi hizmeti vermek. 3. Fotokopi makinelerinin periyotlar dahilinde bakımının yapılması sağlamak. 4. Herhangi bir arıza durumunu bildirmek ve yapılmasını sağlamak. 5. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 6. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek. 7. İdari İşler Sorumlusu ve Müdüre karşı sorumludur. TÖREN HAZIRLIK GÖREVLİSİ MADDE 23- (1) Görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır. 1. Belediyemize ait açılış ve programlarda platform kurmak. 2. Açılış ve programlar dahilinde süsleme (afiş,bayrak,flama,poster asılması) işlerini yapmak. 3. Resmi bayramlarda platform kurmak ve protokolün ağırlanması için gerekli çalışmaları yapmak. 4. Vatandaşların dilekçe ile talep ettikleri masa-sandalye ihtiyaçlarını karşılamak. 5. Program ve tören bitiminde malzemelerin temizliği ve korunmasını sağlamak. 6. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 7. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek. 8. İdari İşler Sorumlusu ve Müdüre karşı sorumludur. KALORİFER GÖREVLİSİ MADDE 24- (1) Görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır. 1. Hizmet binalarının soğutulması ve ısıtılmasını sağlamak. 2. Kalorifer arızalarını gidermek. 3. Kalorifer kazanının bakım ve onarımını yapmak. 4. Kalorifer dairesinin temizliğini yapmak. 5. Kalorifer yakıt ihtiyacını tespit etmek. 6. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 7. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek. 8. İdari İşler Sorumlusu ve Müdüre karşı sorumludur. 10

11 ÇAYOCAĞI GÖREVLİSİ/ÇAYCI MADDE 25- (1) Görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır. 1. Birimlerin çay servislerinin zamanında yapılmasını sağlamak. 2. Çay ocağı için gerekli malzemelerin tespitini yaparak, liste hazırlamak. 3. Çay Ocağında çalışan personelin görev dağılımını ve çalışma saatlerini düzenlemek 4. Çay Ocağının düzenli ve temiz olmasını, bunun için gerekli personelin teminini sağlamak. 5. Çay Ocağı için ayrılan bütçenin yeterli ve sağlıklı kullanılması için gereken özeni göstermek. 6. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 7. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek. 8. İdari İşler Sorumlusu ve Müdüre karşı sorumludur. ŞOFÖR MADDE 26- (1) Görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır. 1. Araçları göreve hazır halde bulundurmak. 2. Araçların bakımlı, su ve akaryakıt ikmalli durumda tutulmasını sağlamak. 3. Görev dönüşü bakımlarının yapılmasını sağlamak. 4. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 5. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek. 6. İdari İşler Sorumlusu ve Müdüre karşı sorumludur. HİZMETLİ MADDE 27- (1) Görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır. 1. Alt hizmet birimi olarak faaliyetlerde görev almak. 2. Evrak ve malzeme taşınması işlemlerini yürütmek. 3. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 4. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek. 5. İdari İşler Sorumlusu ve Müdüre karşı sorumludur. MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM SORUMLUSU MADDE 28- (1) Görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır. 1. Belediye ye ait iş makinesi, araç, binek oto, kamyon, minibüs, otobüs, kamyonet ve benzerlerinin bakım ve onarımlarını imkanlar dahilinde yaptırarak aktif hale getirilmesini sağlamak. 2. Birimi tarafından yapılamayan bakım ve onarım çalışmalarının dışarıda yapılmasını sağlamak. 3. Stok kontrollerinin ve malzeme sayımlarının zamanında yapılmasını kontrol ederek sayım sonuçlarını amirine rapor etmek. 4. Tüm yedek parçaların istenen kalitede olup olmadığının kontrol etmek ve bu çalışmaları takip etmek. 5. Araçlara verilen akaryakıtın kontrol ve takibini yapmak sonuçları amirine rapor etmek. 6. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 7. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek. 8. Müdüre karşı sorumludur. 11

12 İŞ MAKİNALARI USTASI /MOTOR USTASI /MOTORCU MADDE 29- (1) Görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır. 1. Belediye araçlarının her türlü motor, şanzıman ve diferansiyel bakım ve onarımı yapmak. 2. Müdürlük bünyesinde yapılamayacak bakım ve onarımların dış birimlerde yapılmasını sağlamak. 3. Belediyede bulunan araçların motorlarını periyodik olarak kontrol etmek, arızalı olanları tespit ederek bakım ve onarımını yapmak. 4. Araçların motorları ile ilgili yaz ve kış aylarında, araçları mevsim şartlarına uygun hale getirmek. 5. Araçları belirli periyotlarla kontrol ederek yağ, su ve yakıt gibi kaçaklarını tespit edip gerekli bakım ve onarımı yapmak. 6. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 7. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek. 8. Makine İkmal Bakım - Onarım Sorumlusu ve Müdüre karşı sorumludur. KAPORTA USTASI / KAPORTACI MADDE 30- (1) Görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır. 1. Belediye araçlarının her türlü kaporta işlemlerini tespit etmek, müdürlük bünyesinde yapılabilecekleri yapmak, diğerlerinin dışarıda yapılmasını sağlamak. 2. Boyama öncesi araçların kaporta bakımından hazır hale getirilmesini sağlamak. 3. Kaza yapmış araçların kaporta işlemlerini yaparak boyaya hazır hale getirmek. 4. Araçların periyodik olarak karoserlerini kontrol ederek çürüme ve paslanmalara karşı sağlamlaştırmak. 5. Araçların kilit arızalarını kontrol ederek bakım ve onarımlarını yapmak. 6. Araçların cam, cam kızağı ve cam fitilleri kontrollerini yaparak gerekli bakım ve onarımları yapmak. 7. Araçların su ve rüzgâra karşı gerekli izolasyonlarını yapmak. 8. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 9. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek. 10. Makine İkmal Bakım - Onarım Sorumlusu ve Müdüre karşı sorumludur. ELEKTRİK USTASI / ELEKTRİKÇİ MADDE 31- (1) Görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır. 1. Belediye araçlarının her türlü elektrik arızalarını tespit ederek müdürlük bünyesinde yapılabilecekleri yapmak, müdürlük bünyesinde yapılamayacak işleri amirine bildirerek yapılmasını sağlamak. 2. Araçların periyodik olarak far, sinyal lambaları, akü, iç ve dış aydınlatmaları kontrol etmek, arızalı olanların bakımları yapmak. 3. Araçlarda bulunan elektrik döşemelerinin kontrolünü yapmak ve gerekli olan yerlerin bakım-onarımını yapmak. 4. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 5. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek. 6. Makine İkmal Bakım - Onarım Sorumlusu ve Müdüre karşı sorumludur. 12

13 LASTİK USTASI / LASTİKÇİ MADDE 32- (1) Görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır. 1. Belediye ait araçların her türlü lastik tamiratını ve bakımını yapmak. 2. Belediyeye araçların göreve çıkarken lastik havaları kontrol ederek eksik olanların standart ölçülere getirmek. 3. Araçlarda bulunan stepnelerin hazır halde bulundurulmasını sağlamak. 4. Kış aylarında araçlara zincir takmak. 5. Kış aylarında çalışacak araçlara kar tipi lastikleri takmak. 6. Birim içinde bulunan malzemelerde herhangi bir eksilme veya kırılma durumumda amirine bilgi vermek. 7. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 8. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek. 9. Makine İkmal Bakım - Onarım Sorumlusu ve Müdüre karşı sorumludur. YAĞLAMA ELEMANI/ YAĞCI MADDE 33- (1) Görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır. 1. Belediyemize ait tüm araç ve iş makinelerinin periyodik olarak yağ değişimleri ve km bakımlarını yapmak. 2. Araç ve iş makinelerine kış aylarında antifiriz ikmali yapmak. 3. Gerekli yağ ve filtre taleplerini yapmak, gelen malzemelerin muhafazasını sağlamak. 4. Kullanılan yağ ve filtrelerin sarfiyat kayıtlarını tutarak, ambara bildirmek 5. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 6. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek. 7. Makine İkmal Bakım - Onarım Sorumlusu ve Müdüre karşı sorumludur. TEMİZLİK PERSONELİ MADDE 34- (1) Görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır. 1. Belediye hizmet binası, ek hizmet binası ile bağlı birimlerin her türlü temizliğinin yapılması, evrak, dosya, her nevi taşınabilir malzemelerin taşınması veya tahliyesinin yapılması, resmi tören, çelenk koyma, açılış, eğlence gibi özel gün ve etkinliklerde gerekli temizlik, platform ve tribün kurma-kaldırma, demirbaş eşyaların taşınmasını sağlamak. 2. Bina içini ve dışını temizlemek. 3. Mesai bitiminden yarım saat önce çöpleri toplamak. 4. Tüm çalışma masalarını sabah veya akşam temizlemek. 5. Merdivenleri ve asansörleri temizlemek. 6. Bina içinde görülen aksaklık, arıza ve olağan dışı halleri idareye bildirmek. 7. Koridorlardaki su sebillerini temizlemek ve takibini yapmak. 8. Kapı, cam ve çerçevelerini temizlemek. 9. Merkez ve ek hizmet binalarının yakın çevrelerini temizlemek, evrak, demirbaş, ve eşyalarını taşımak. 10. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek. 11. Makine İkmal Bakım - Onarım Sorumlusu ve Müdüre karşı sorumludur. 13

14 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çalışma Şekli ve Esasları Görevin Planlanması MADDE 35- (1) Destek Hizmetleri Müdürlüğündeki çalışmalar stratejik planlar, performans hedefleri, İSO Kalite Kapsamında hazırlanan İş Akış Şemaları ile yönetmeliğe uygun yapılacak plan dahilinde yürütülür. Görevin Alınması MADDE 35- (1) Başkanlığımız birim içi müdürlükleri ve dış kurumlardan gelen evraklar görevli personelce otomasyonda kaydı yapılır. Evraklar daha sonra müdürün havalesi ile ilgili personele dağıtımı yapılır. Görevin Yürütülmesi MADDE 36- (1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır. BEŞŞİİNCİİ BÖLÜM İşbirliği ve Koordinasyon Müdürlükteki (Müdürlük+ Servisler) İşbirliği ve Koordinasyon MADDE 37-(1) Müdürlükteki İşbirliği ve Koordinasyon şöyledir. a- Müdürlük içindeki işbirliği Müdürün denetimi ve gözetimi altında kendi inisiyatif ve sorumluluğu altında gerçekleştirilir. Birimler arasında yazışma, dosyalama, arşivleme gibi konularda standartlaşmaya gidilmesi için zaman zaman iş akış şemaları ve ölçümlemeler kontrol edilir. Müdürlükte gizli işsizliğin önlenmesi, çalışanların motivasyonunun sağlanması, rasyonel ve verimli çalışma ortamının yaratılması Müdürün yetki ve sorumluluğundadır. Belediyenin diğer Müdürlükleri ve üst yönetim ile olan işbirliği Belediye Başkanı veya yetki verdiği makamın denetim ve gözetimi altında Müdür tarafından gerçekleştirilir. b- Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz. c- d- Çalışanın ölümü halinde,kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar müdürün hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir. 14

15 Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon MADDE 38-(1) Belediye Başkanı veya Müdürlüğün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının denetim ve gözetiminde, Belediyenin diğer Müdürlükleri, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile diğer şahıslarla olan yazışmalarda Gebze Belediyesi Yetki Devrine, Belediye İmza Yönergesi kapsamında ve Yazışma Kuralları ile ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılır. a- Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür. b- Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilgili yazışmalar; yazıyı tanzim eden Personelin,Müdürün ve Başkan Yardımcısının parafı, Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür. c- Yapılan işlemler ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuatlara dayanak olmak üzere Hukuk İşleri Müdürlüğü nden görüş alınabilir. ALTIINCII BÖLÜM Evraka Yapılacak İşlem, Tutulan Cetvel-Dosyalar ve Arşivleme Gelen Evraka Yapılacak İşlem MADDE 40- (1)Gelen evrakın elektronik ortamda kaydının olup olmadığı bakılıp, kaydı yapılmışsa imza karşılığı alınır. a- Gelen evrak tasnif edilerek havalesi için Müdüre sunulur. Müdür tarafından ilgili kişi veya servise havalesi yapılır. İlgili personel veya servis evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. b- Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri gerekli altyapı ve yetki verilmesi ile elektronik ortamda yapılabilir. Giden Evraka Yapılacak İşlem MADDE 41 (1) Tüm işlemleri ve imzaları tamamlanan evraka elektronik ortamda numara verildikten sonra ilgili yerlere gönderilmek üzere zimmet defterine kaydı yapılır ve ilgililere imza karşılığı verilir. Müdürlükte Tutulması gereken Cetvel ve Dosyalar MADDE 42-(1) Müdürlükte tutulması gereken Cetvel ve Dosyalar; a- Taşınır işlem fişi, zimmet fişi (demirbaş, makine ve cihazlar),taşınır istek belgesi, dayanıklı taşınırlar listesi, tüketim malzemeleri defteri, kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı, ambar devri ve teslim tutanağı, sayım tutanağı. 15

16 b- Gelen-giden evrak iç ve dış yazışmalar, ödeme dosyaları (elektrik,doğalgaz, telefon vb.),yıllık sözleşme dosyaları,avans dosyası, kararlar ve tutanaklar dosyası ve ihale dosyası. (Standart dosya planı konularına göre dosya kodu 000- ile 969 arasındaki bütün evraklar) c- Strateji Plan ve Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili bütün dosyalar. Arşivleme MADDE 43-(1) Tüm işlemleri yapılarak ilgilisine gönderilen evrağın Müdürlükte kalan sureti konusuna göre dosyasına konur. a- Gelen ve giden evrağın Standart Dosya Planına göre arşivlemesi yapılır. b- Arşiv Mevzuatına uygun olarak belirli süre birim arşivinde saklandıktan sonra kurum arşivine devredilir. c- Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur. YEDİİNCİİ BÖLÜM Ortak Hükümler MADDE 44- (1) Destek Hizmetleri Müdürlüğü nde çalışan tüm personel; a- Tüm faaliyetlerde ilgili kanun, yönetmelik, genelge, iş metotları ve diğer yürürlükteki mevzuata riayet eder, b- Müdürlüğün faaliyet alanına giren görevleri en kısa zamanda ve tam olarak yerine getirir, c- Sınıf, etiket ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranır, d- Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir. e- Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak en az maliyetle yerine getirir. f- Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirmek amacıyla etkinliklere katılır, g- Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek konularda bilgisini arttırır, h- Faaliyeti için talep edilen bütün raporları eksiksiz hazırlar, i- Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder. j- Mesai bitiminde masa üzerindeki evraklarını kendilerine ait dolap ve masa gözlerine koyar ve kilitler k- Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengin sağlanması için herkes gayret gösterir. Olumsuz bir durumda konu Müdüre yansıtılır. Müdür bu hususta gerekli önlemleri alır. 16

17 SSEKİİZİİNCİİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar MADDE 45 (1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlük MADDE 46- (1) Bu Yönetmelik Gebze Belediye Meclisi tarafından kabulü ve Gebze Belediye Başkanlığı nın onayından sonra, Gebze Belediyesinin internet sitesinde ilanı ile yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 47- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Gebze Belediye Başkanı ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü yürütür. Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat MADDE 48 - Bu yönetmeliğin ilanından sonra,destek Hizmetleri Müdürlüğüne (Satınalma) ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kalkar. Adnan KÖŞKER Kerim BÜYÜKGÖZ Nilay AYRAN Belediye Başkanı Kâtip Kâtip 17

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Silivri Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DOKÜMAN NO:UHM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Temizlik İşleri

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 -Bu Yönetmeliğin amacı; Torbalı

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Tarar No: 84 Sayfa No: 1/17 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Tarar No: 84 Sayfa No: 1/17 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Tarar No: 84 Sayfa No: 1/17 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç : MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 0 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:RDM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -(1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın 2015/8

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 0 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM Bu yönetmelik Tuşba Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görevleri ile personelinin

Detaylı

T.C İZMİR KONAK BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER. (Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar)

T.C İZMİR KONAK BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER. (Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar) T.C İZMİR KONAK BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER (Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar) AMAÇ: Madde 1- Bu yönetmelik,belediye kanunu ile tüm yasa,yönetmelik,talimatlar ve

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Etüt Proje Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ KARAR NO: 189 02.10.2015 K A R A R Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarına ilişkin hazırlanan yönetmelik ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK AMAÇ : MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK GAZĠANTEP-2011 GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM,

Detaylı

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 17 : YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün organizasyon

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Özel Kalem Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çubuk Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünün

Detaylı

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Defne Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü nün

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

KAPAKLI BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler

KAPAKLI BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler KAPAKLI BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1-Bu Yönetmeliğin amacı;kapaklı Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç- MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Yazı İşleri Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI Ulaşım Hizmetleri Müdürü Şef Satın Alma İdari İşler Ayniyat İhale Araç Sevk Amirliği (Baş şoförlük) Akaryakıt İdare Amirliği T. C. KARS BELEDİYESİ ULAŞIM

Detaylı

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE KAPSAM Amaç ve Kapsam; Madde 1. Bu yönergenin amacı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ulaştırma işlemlerinde

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çorum Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün, Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını düzenler. MADDE 2 : Kapsam Bu Yönetmelik Çorum

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ; MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

T.C. KARS BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KARS BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KARS BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Muhtarlıklar Müdürlüğü'nün

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Dış İlişkiler Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 03.11.2016 TARİH VE 203 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I AMAÇ,

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Fen İşleri Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GEBZE BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. GEBZE BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç- Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 48. ve 49. Maddeleri

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK I.BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü nün

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü nün T..C.. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ,, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠĠRĠĠNCĠĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme

Detaylı