T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA EĞİTİM PROGRAMININ SORUNLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA EĞİTİM PROGRAMININ SORUNLARI"

Transkript

1 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA EĞİTİM PROGRAMININ SORUNLARI Hülya GÜL KOÇAK YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA, 2006

2 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA EĞİTİM PROGRAMININ SORUNLARI Hülya GÜL KOÇAK Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mahinur KARATAŞ COŞKUN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA, 2006

3 i ÖZET BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA EĞİTİM PROGRAMININ SORUNLARI Hülya GÜL KOÇAK Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mahinur KARATAŞ COŞKUN Eylül 2006, 285 Sayfa Bu araştırma, iki yıllık meslek yüksekokulları teknik programlarından biri olan Bilgisayar Teknoloji ve Programlama eğitim programının öğretim elemanları, öğrenciler ve işverenlerin görüşleri doğrultusunda sorunlarını saptamak amacıyla yapılmış, tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Bu amaçla meslek yüksekokullarına öğrenci alımında uygulanan sisteme ilişkin öğretim elemanları ve öğrencilerin görüşleri; öğretim elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama basılı eğitim programına ilişkin görüşleri; öğretim elemanları ve son sınıf öğrencilerinin Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama önlisans eğitim programı ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarının ve lisans programlarının bilgisayar bölümleri arasındaki paralelliğe ilişkin görüşleri; öğretim elemanları ve son sınıf öğrencilerinin Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama eğitim programının amaçlarına, içeriğine, öğretim süreçlerine, değerlendirme süreçlerine, staj faaliyetlerine, mezun öğrencilerin istihdam edilebilme koşullarına, rehberlik ve boş zaman etkinliklerine ilişkin görüşleri; işverenlerin öğrencilere, staj faaliyetlerine, istihdam koşullarına ilişkin görüşleri ve Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programı nın genel sorunları ve bu soruların çözümüne yönelik önerilerine ilişkin öğretim elemanların, öğrencilerin, işverenlerin görüşleri alınmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini, Çukurova Üniversitesine bağlı meslek yüksekokulları ile Adana İlinde bilişim sektöründe faaliyet gösteren işletmeler oluşturmuştur. Araştırma örneklemini 6 meslek yüksekokulunda görevli toplam 22 öğretim elemanı, son sınıfta öğrenim gören toplam 214 öğrenci ile Adana İlinde bilişim sektöründe faaliyet gösteren 5 işletmenin işverenleri oluşturmuştur.

4 ii Araştırmada veriler, araştırmacı tarafından ilgili literatür taranarak ve uzman görüşüne başvurularak hazırlanan anket formları ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde yüzde ve frekans dağılımları kullanılmıştır. Araştırmada öğretim elemanı, öğrenci ve işveren görüşleriyle ilgili olarak ulaşılan sonuçlar aşağıdaki gibidir: 1. Meslek yüksekokulları bölümlerine öğrenci alımında uygulanan sistem ya kısmen onaylanmakta ya da hiç onaylanmamaktadır. Sınavsız Geçiş Uygulaması, MYO larda verilen eğitim kalitesini düşürdüğü sonucu ortaya çıkmıştır. 2. Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama eğitim programının, bilişim sektörünün yetkilileri başta olmak üzere diğer meslek yüksekokullarıyla ve YÖK le işbirliği yapılarak hazırlanması gerektiği anlaşılmıştır. 3. Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Önlisans eğitim programı ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının ve Lisans eğitimi veren kurumların Bilgisayar bölümleri eğitim programları arasında kısmen paralellik vardır. 4. Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama basılı eğitim programında, program öğelerinden amaç ve davranışlara ayrıntılı olarak yer verilirken, diğer program öğelerine ilişkin açıklamalar yeterli değildir. 5. Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama eğitim programıyla kazandırılması hedeflenen amaçlar, öğrencilere orta düzeyde kazandırılabilmektedir. 6. Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama eğitim programının içerik öğesi, mesleki alandaki güncel ve geçerli bilgileri kısmen içermektedir. 7. Derslerin işlenmesinde, anlatım ve laboratuar metotları sıklıkla kullanılırken, soru-cevap, problem çözme, grupla çalışma, gösteri, gösterip yaptırma, projelendirme metot ve teknikleri ara sıra kullanılmaktadır.

5 iii 8. Derslerde daha iyi öğrenme-öğretme ortamı oluşturmak için araç-gereç kullanımı sık olmakla birlikte, bazı araç-gereçlere yeterli sayıda sahip olunmaması, öğrencilerin ilgisizliği, bazı öğretim elemanlarının araç-gereç kullanmaya gerek görmemesi gibi nedenlerden dolayı araç-gereç kullanımında sıkıntılar yaşanmaktadır. 9. Araştırmanın yürütüldüğü tüm meslek yüksekokullarında bilgisayar laboratuarı ile elektronik ve donanım atölyesi bulunurken, sadece bir meslek yüksekokulunda lisan laboratuarı ve temel bilimler laboratuarı bulunmaktadır. Okullardaki atölye ve laboratuarlar eğitim programının yürütülmesi için gerekli tüm teçhizatlarla kısmen donatılmıştır. 10. Endüstriye dayalı öğrenim(staj) etkinliklerinde, gerek okul ve öğrencilerden kaynaklı gerekse işverenlerden kaynaklı sorunlar yaşanmaktadır. 11. Ölçme ve değerlendirme etkinliklerinde sonuca yönelik uygulama sınavı, yazılı sınav tekniklerine yer verilirken, davranış listeleri, gözlem formları gibi ölçme ve değerlendirme tekniklerine çok az yer verilmektedir. 12. Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama bölümü mezunları işgücü piyasasında istihdam edilebilecek yeterliliklerle kısmen donatılmaktadır. 13. Mezun öğrenciler istihdam edilebilmeleri için ek sertifikasyon programlarına (Microsoft, Cisco gibi) ihtiyaç duymaktadır; ancak meslek yüksekokullarında ek sertifika programları düzenlenmemektedir. 14. Meslek yüksekokullarında öğrencilerin akademik ve kişisel sorunlarıyla ilgilenecek bir rehberlik birimi bulunmamaktadır. 15. Okulda mezunları izleme çalışmaları, öğretim elemanlarının kişisel çabalarıyla kısmen yapılmaktadır.

6 iv 16. Ders dışı çalışmalar kapsamında, daha çok sportif faaliyetlerle, müzik ve folklor etkinliklerinin gerçekleştirildiği ancak tesis, çalışma alanları ve araç gerecin yeterli olmaması nedeniyle tiyatro, edebiyat, güzel sanatlar gibi faaliyetlere çok az yer verildiği görülmüştür. 17. Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü ne genel liseler ile mesleki ve teknik liselerden mezun olan öğrenciler gelmelidir sonucu ortaya çıkmıştır. Anahtar Kelimeler: Mesleki ve Teknik Eğitim, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar Teknikeri, Program Değerlendirme, Önlisans Eğitimi, İstihdam.

7 v ABSTRACT THE PROBLEMS OF COMPUTER TECHNOLOGY AND PROGRAMMİNG EDUCATION PROGRAM Hülya GÜL KOÇAK Master Thesis, Department of Educational Sciences Supervisor: Asst.Prof.Dr. Mahinur KARATAŞ COŞKUN September 2006, 285 Pages This research has been done for determining the problems of Computer Technology and Programming education program, which is one of the two-year vocational college's technical programs. Students, employers and teaching stuff participated in this research with their ideas. This is a descriptive study done within the research tecnnique of general survey model. For this reason; teaching stuff and students contributed this research with their ideas about the peresent system of students' acceptance to these vocational colleges. Teachig stuff with their ideas about the printed educational program of Computer Technology and Programming; teaching stuff and senior students with their ideas about the paralellism between pro-licience education program of Computer Technology and Programming and the computer departments of Vocational and Technical Secondary Schools and liecence programs assisted this research. The ideas of teaching stuff and senior students about the aims, contents, teaching process, evaluation process, training activities, the conditions of employment for graduated students, guidance and free-time activities of Computer Technology and Programming education program are applied for this research. The ideas of employers about students, employment conditions,training activities and the ideas of employers,teaching stuff and students about how to solve the general problems and questions of Computer Technologyand Programming education program contributed to this research. This reseach was held in vocational colleges linked to Çukurova University and bussiness places which do data processing sector in Adana. 22 teaching stuff from 6 vocational collleges, 214 senior students and employers of 5 bussiness places of data processing sector are taken as models for this research.

8 vi The data in this research was collected by surveying all the related literature and using semi-conctructed interview and questionnaire forms which were prepared in the light of experts' ideas. To analyze the data of this research, the dispersion of percentage and frequency was used. The results achieved are as following: 1. The system applied for accepting students to vocational colleges is not confirmed or is partly confirmed. The system which let students enter the vocational and technical colleges without any examinations lower the quality of education in these colleges. 2. It is understood that the training program of Computer Technology and Programming should be prepared with the cooperation with other colleges, YÖK and the authoritatives of data processing sector. 3. The paralellism between pro- liecence training program of Computer Technology and Programming, vocational and technical secondary schhols and computer departments of liecence programs is partly. 4. In the printed education program of Computer Technology and Programming, as the elements of program, the aim and the behaviours are taken place in detail whereas the information about the other elements of program is not satifactory. 5. The objectives supposed to be gained with Computer Technology and Programming education program can be acquired by the students in the intermediate level. 6. The element of content of Computer Technology and Programming education program inc1udes the daily and valid information partly. 7. During the lessons, the narration and labrotary methods are frequent1y used whereas direct method, solving problem, groupwork, demostration and project methods are sometimes used.

9 vii 8. To achieve a better teaching and learning atmosphere, the materials are used frequently. However there are some problems about using the materials because of not having enough amount of some materials, some teachers' attitude towards using materials and students' indifference to the materials. 9. Computer labrotary and electronic and equıpment workshop exist in all the vocational high schools where this research was surveyed.however, It was observed that only one of them has a language labrotary and a basic science labrotary. The workshops and labrotary are partly equipped with all the neccessary equipments which are applied for the education programme 10. In training activities based on industry, there are some problems caused by the school, teachers and employers. 11. For testing and evaiuation activities, the practice examination aiming to the product and essay technics are given place whereas, as testing and evaluation technics, behaviour lists and observation forms are taken place very little. 12. The graduates of Computer Technology and Programming department are partly equipped well enough to employ in labour force market. 13. The graduated students need to have additional certificate programs for employment but in the vocational colleges these certificate programs are not organized in the vocational colleges. 14. There is no counselor service to take care of the academic and personal problems of the students in vocational colleges. 15. In the college, the work of observing the graduated students is done partly by the individual efforts (sacrifice) of the teaching stuff.

10 viii 16. It was observed that, as free time activities, sports, music and folklore activities are taken place, however, as the place for practicing and materials are not satifactory, theatre, literature and fine arts are given place very little. 17. For the Computer and Programming Department, the students graduated from general high schools or vocational and technical high schools should apply. Keywords: Vocational and Technical Education, Computer Technology and Programming, Computer Technician, Curriculum Evolation, Pro-licience Training, Employment.

11 ix ÖNSÖZ Bilim ve teknolojide meydana gelen hızlı değişim ve gelişim, mesleklerin gerektirdiği bilgi ve becerileri farklılaştırarak mesleki ve teknik programlara dinamik bir nitelik kazandırmıştır. İş ile birey arasında uyum sağlanabilmesi için programların değişen ihtiyaçlara göre değerlendirilerek geliştirilmesi gerekmektedir. Özellikle, bilişim sektöründe meydana gelen hızlı gelişmeler tüm toplumları bilişim teknolojilerini kullanma ve geliştirme hedefine yöneltmiştir. Her geçen gün bilgisayar, hayatımızda daha da fazla yer edinerek hemen hemen tüm evlere ve iş yerlerine girmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla bu alanda nitelikli elemanlara ihtiyaç daha da artmaktadır. Bu gerçek göz önünde bulundurularak meslek yüksekokullarının çoğunda Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama bölümleri açılmış ve açılmaya devam edilmektedir. Amacı iş piyasasının ihtiyaç duyduğu kalifiye ara elemen yetiştirmek olan bu eğitim programlarının sorunlarının saptanması atılacak ilk adımdır. Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim programının sorunları, Adana Meslek Yüksekokulu, Kozan Meslek Yüksekokulu, Ceyhan Meslek Yüksekokulu, Kadirli Meslek Yüksekokulu, Karaisalı Meslek Yüksekokulu, Osmaniye Meslek Yüksekokulu nda görevli öğretim elemanları ile Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama bölümü son sınıf öğrencilerinin ve Adana İlinde bilişim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin işverenlerinin görüşleri doğrultusunda saptanmaya çalışılmıştır. Bu araştırmayı yapmamda bana öneride bulunan, bilgi ve görüşleriyle ışık tutan Prof. Dr. Adil Türkoğlu na, araştırmanın her aşamasında değerli yardımlarından ve katkılarından dolayı danışmanım Yrd. Doç. Dr. Mahinur Karataş Coşkun a, araştırmanın değişik aşamalarında yardımlarını esirgemeyen Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim elemanlarına ve asistanlarına, araştırmanın uygulama aşamasında yakından ilgilenerek anket formlarını dolduran meslek yüksekokullarında görevli öğretim elemanlarına ve öğrencilerine teşekkür ederim. Araştırma süresince desteğini ve ilgisini esirgemeyen, benimle birlikte araştırmanın her aşamasında çalışan, araştırma sıkıntılarımı paylaşan çok sevdiğim eşim Onursal Koçak a, sevgili arkadaşlarım Aslıhan Yükselir e, Selen Semiz e, dostlarıma ve tüm öğrenimim süresince maddi ve manevi desteğini esirgemeyen sonsuz sevgi ve anlayışlarıyla hep yanımda olan canım anneme, aileme içten teşekkürlerimi sunuyorum.

12 x İÇİNDEKİLER ÖZET...i ABSTRACT...v ÖNSÖZ...ix TABLO LİSTESİ...xxvi BÖLÜM I GİRİŞ 1.1. Mesleki ve Teknik Eğitim Mesleki ve Teknik Eğitiminin Genel Amaçları Mesleki ve Teknik Eğitime Olan Gereksinim Mesleki ve Teknik Eğitimin Nitelikleri Mesleki ve Teknik Eğitimin Türk Mili Eğitim Sistemi İçindeki Yeri Önlisans Öğreniminin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Tarafından Belirlenen Amaçları Önlisans Eğitiminin Tarihsel Gelişimi Meslek Yüksek Okullarının Bugünkü Durumu Fiziksel Olanaklar Öğrenci Sayıları ve Okullaşma Oranı Öğretim Elemanları Program Geliştirme Çalışmaları Lisans Programlarına Dikey Geçiş Uygulaması Sınavsız Geçiş Uygulaması Okul-Sanayi Bütünleşmesi Mezunlarının İstihdamı Finansman Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Problem Durumu Araştırmanın Amacı Araştırmanın Önemi Sayıtlılar Sınırlılıklar...31

13 xi Tanımlar Kısaltmalar...32 BÖLÜM II KURAMSAL AÇIKLAMALAR VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR Kuramsal Açıklamalar Eğitimde Program Değerlendirmenin Yeri ve Önemi Program Değerlendirme Türleri Program Değerlendirme Modelleri Hedefe Dayalı Program Değerlendirme Modeli Eğitsel Eleştiri Modeli (Eisner Modeli) Stufflebeam in Bağlam (Çevre), Girdi, Süreç ve Ürün Modeli İlgili Araştırmalar Araştırmaların Değerlendirilmesi...51 BÖLÜM III YÖNTEM Araştırmanın Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması Verilerin Analizi...59 BÖLÜM IV BULGULAR Kişisel Bilgilere İlişkin Bulgular Öğretim Elemanlarının Akademik Unvanları Öğretim Elemanlarının Yönetim Görevi Öğretim Elemanlarının Eğitim Durumu Öğretim Elemanlarının Alanı Öğretim Elemanlarının Mesleki Kıdemi Öğretim Elemanlarının Lisansüstü Çalışma Durumu...64

14 xii Öğretim Elemanlarının Yüksekokulda Verdikleri Derslere Göre Durumu Öğretim Elemanlarının Haftalık Ders Yüküne Göre Durumu Öğretim Elemanlarının Alanları ile İlgili Yayın İzleme Durumu Öğrencilerin Mezun Oldukları Ortaöğretim Kurumlarına Göre Durumları Öğrencilerin Lise Mezuniyet Derecelerine Göre Durumu Öğrencilerin Üniversite Sınavına Girmeden Önce Hazırlık Yapma Durumlarına İlişkin Dağılımları Öğrencilerin Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümünü Kaçıncı Sırada Tercih Ettiklerine İlişkin Durumları Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümüne Sınavsız Girişten Yararlanarak Giren Öğrencilerin Dağılımları Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümünü Kendi İsteği İle Seçme Durumuna İlişkin Öğrenci Görüşleri Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümünü Kendi İsteğinizle mi Seçtiniz Sorusuna "Evet" Cevabını Veren Öğrencilerin Belirttikleri Nedenlere İlişkin Görüşleri Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümünü Kendi İsteğinizle mi seçtiniz Sorusuna "Hayır" Cevabını Veren Öğrencilerin Belirttikleri Nedenlere İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Alanları ile İlgili Yayın İzleme Durumları Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü İle İlgili Genel Bilgilere İlişkin Bulgular Meslek Yüksekokullarına Öğrenci Alımında Uygulanan Sisteme İlişkin Bulgular Öğretim Elemanlarının Meslek Yüksekokulları Bölümlerine Öğrenci Alımında Uygulanan Sisteme İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Meslek Yüksekokulları Bölümlerine Öğrenci Alımında Uygulanan Sisteme İlişkin Görüşleri...76

15 xiii Öğretim Elemanlarının Meslek Yüksekokullarına Öğrenci Alımında Nasıl Bir Sistem Uygulanması Gerektiğini İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Meslek Yüksekokullarına Öğrenci Alımında Nasıl Bir Sistem Uygulanması Gerektiğine İlişkin Görüşleri Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü Basılı Eğitim Programına İlişkin Bulgular Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü Basılı (Yazılı) Eğitim Programı Elinizde Var mı? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Basılı Bir Eğitim Programı Gerekli midir? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü Eğitim Programının Hazırlanması Nasıl Olmalıdır? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programında, Eğitim Programı Öğelerinden Daha Çok Hangi Öğelerin Belirlendiğine İlişkin Görüşleri Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Önlisans Eğitim Programı ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının ve Lisans Programlarının Bilgisayar Bölümleriyle İlgili Eğitim Programları Arasında Paralelliğe İlişkin Bulgular Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Önlisans Eğitim Programı ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Bilgisayar Bölümü Eğitim Programları Arasında Paralellik Var mı? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Önlisans Eğitim Programı ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Bilgisayar Bölümü Eğitim Programları Arasında Paralellik Var mı? Sorusuna İlişkin Görüşleri...83

16 xiv Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Önlisans Eğitim Programı ile Lisans Programlarının Bilgisayar Bölümleri ile İlgili Eğitim Programları Arasında Paralellik Var mı? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Önlisans Eğitim Programı ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının ve Lisans Programlarının Bilgisayar Bölümleri ile İlgili Eğitim Programları Arasında Paralellik Olması Gerekli mi? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Önlisans Eğitim Programı ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Bilgisayar Bölümleri ile İlgili Eğitim Programları Arasında Paralellik Olması Gerekli mi? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Önlisans Eğitim Programı ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının ve Lisans Programlarının Bilgisayar Bölümü Eğitim Programları Arasında Neden Paralellik Olması Gerektiğine İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Önlisans Eğitim Programı ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının ve Lisans Programlarının Bilgisayar Bölümü Eğitim Programları Arasında Neden Paralellik Olması Gerektiğine İlişkin Görüşleri Mezun Öğrencilerin İstihdam Edilebilme Koşullarına İlişkin Bulgular Öğretim Elemanlarının Mezun Öğrencilerin İşgücü Piyasasında İstihdam Edilebilecek Yeterliliklerle Donatıldığını Düşünüyor musunuz? Sorusuna İlişkin Görüşleri...89

17 xv Öğrencilerin Mezun Öğrencilerin İşgücü Piyasasında İstihdam Edilebilecek Yeterliliklerle Donatıldığını Düşünüyor musunuz? Sorusuna İlişkin Görüşleri İşverenlerin Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü Mezunlarının İşgücü Piyasasında İstihdam Edilebilecek Yeterliliklerle Donatıldığını Düşünüyor musunuz? ve İşe Eleman Alırken Nelere Dikkat Ediyorsunuz? Sorularına İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Mezun Olan Öğrenciler İstihdam Edilebilmek İçin Ek Sertifikasyon Programlarına İhtiyaç Duymaktalar mı? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Mezun Olan Öğrenciler İstihdam Edilebilmek İçin Ek Sertifikasyon Programlarına İhtiyaç Duymaktalar mı? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Okulunuzda Ek Sertifika Programları Düzenleniyor mu? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Okulunuzda Ek Sertifika Programları Düzenleniyor mu? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Öğrenciler Hangi Ortaöğretim Kurumundan Gelmelidir? Sorusuna ilişkin Görüşleri Öğrencilerin Öğrenciler Hangi Ortaöğretim Kurumundan Gelmelidir? Sorusuna ilişkin Görüşleri Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programı İle İlgili Elde Edilen Bulgular Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü Eğitim Programının Amaçlarına İlişkin Bulgular Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programında Amaçlar Saptanırken Hangi Ölçütlerin Dikkate Alınması Gerektiğine İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programında Amaçlar Saptanırken Hangi Ölçütlerin Dikkate Alınması Gerektiğine İlişkin Görüşleri...97

18 xvi Öğretim Elemanlarının Derslerinizde Ders Planı Hazırlıyor musunuz Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Planda Davranışsal Amaçlara Yer Veriyor musunuz? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Derslerin Amaçlarından Öğrencileri Haberdar Ediyor musunuz? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Derslerin Amaçlarından Haberdar Ediliyor musunuz? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Ders Amaçlarının Öğrenciler Tarafından Bilinmesinin Yararına İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Derslerin Amaçlarını Bilmelerinin Yararına İlişlin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programında Yer Alan Ders Amaçları Açık ve Net mi? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Ders Amaçlarının Açık ve Net Olarak Belirlenmesinin Yararına İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Derslerde, Amaçlardan Hangilerinin, Ne Oranda Kazandırıldığına İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Derslerde, Amaçlardan Hangilerinin, Ne Oranda Kazandıklarına İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının ve İşverenlerin Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümünü Bitiren Bir Öğrencinin Belirtilen Bilgi ve Becerilerden Hangilerini, Ne Düzeyde Kazandıklarına İlişkin Görüşleri İşverenlerin Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümünü Bitiren Bir Öğrencinin Bilgi ve Becerilerden Hangilerini, Ne Düzeyde Kazandıklarına İlişkin Görüşleri Öğrencilerin, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümünü Bitiren Bir Öğrencinin Bilgi ve Becerilerden Hangilerini, Ne Düzeyde Kazandıklarına İlişkin Görüşleri...109

19 xvii Öğretim Elemanlarının İyi Bir Bilgisayar Teknikerinin Sahip Olması Gereken Özellikler Mevcut Eğitim Programda Ne Düzeyde Yer Almıştır? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Öğrencilere Bilgisayar Teknikerliği İle İlgili Davranışlar Kazandırmada Karşılaştıkları Güçlüklerin Düzeylerine İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Bilgisayar Teknikerliği İle İlgili Davranışlar Kazanmada Karşılaştıkları Güçlüklerin Düzeylerine İlişkin Görüşleri Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü Eğitim Programının İçeriğine İlişkin Bulgular Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programında Yer Alan Zorunlu ve Seçmeli Derslerin Oranlarına İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programında Yer Alan Zorunlu ve Seçmeli Derslerin Oranlarına İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Zorunlu ve Seçmeli Derslerin Oranı Sizce Ne Olmalıdır? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Zorunlu ve Seçmeli Derslerin Oranı Sizce Ne Olmalıdır? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programının İçeriği Seçilirken Hangi Ölçütlerin Dikkatte Alındığına İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programının İçeriği Seçilirken Hangi Ölçütlerin Dikkatte Alındığına İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Mesleki Alandaki Gelişmeler Öğretim Programı İçeriğine Yansıtılmakta mıdır? Sorusuna İlişkin Görüşleri...121

20 xviii Öğrencilerin Mesleki Alandaki Gelişmeler Öğretim Programı İçeriğine Yansıtılmakta mıdır? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Mesleki Alandaki Gelişmelerin Öğretim Programının İçeriğine Yansıtılmama Nedenlerine İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Mesleki Alandaki Gelişmelerin Öğretim Programının İçeriğine Yansıtılmama Nedenlerine İlişkin Görüşleri İşverenlerin Çalışanlarınız Daha Çok Hangi Konularda Eğitime İhtiyaç Duyuyorlar? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Programda Yer alan Dersler Bilgisayar Teknikerliği İçin Gerekli Bilgi ve Becerileri Kazandıracak Nitelikte midir? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Programda Yer alan Dersler Bilgisayar Teknikerliği İçin Gerekli Bilgi ve Becerileri Kazandıracak Nitelikte midir? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Programda Yer Alan Derslere İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Programda Yer Alan Derslere İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Programda Yer Alan Derslerden Gereksiz Olduğunu Düşündüğünüz Dersler Var mı? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Programda Yer Alan Derslerden Gereksiz Olduğunu Düşündüğünüz Dersler Var mı? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Programda Mesleki Bilgi ve Beceri Kazandırmayı Amaç Edinen Derslerin Düzeni Hakkındaki Görüşleri Öğrencilerin Programda Mesleki Bilgi ve Beceri Kazandırmayı Amaç Edinen Derslerin Düzeni Hakkındaki Görüşleri...130

21 xix Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programında Yer Alan Her Bir Dersin İçeriği Uygun ve Yeterli Biçimde Belirtilmiş midir? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Süreçlerine İlişkin Bulgular Öğretim Elemanlarının Öğrencilerinize Derslerin Amaçlarını, İşleniş Yöntemlerini ve Değerlendirme Süreçlerini İçeren Bir Çerçeve Program Veriyor musunuz? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Öğretim Elemanları Derslerin Amaçlarını, Konularını, İşleniş ve Değerlendirme Süreçlerini İçeren Bir Çerçeve Program Veriyorlar mı? Sorusuna İlişkin görüşleri Öğrencilerin Çerçeve Program Verilmesini İster miydiniz? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının, Öğretim Yöntemlerini Kullanma Düzeylerine İlişkin Görüşleri Öğrencilerin, Öğretim Elemanlarının Öğretim Yöntemlerini Kullanma Düzeylerine İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Öğretim Yönteminin Seçiminde Hangi Faktörlerin Etkili Olduğunu İlişkin Görüşleri Öğrencilerin, Öğretim Elemanlarının Öğretim Yönteminin Seçiminde Hangi Faktörlerin Etkili Olduğunu İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının İçeriği Aktarmada Başvurduğu Yollara İlişkin Görüşleri Öğrencilerin, Öğretim Elemanlarının İçeriği Aktarmada Başvurduğu Yollara İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Dersin İşlenmesinde Öğrencilerin Katılımına İlişkin Görüşleri Öğrencilerin, Dersin İşlenmesinde Öğrencilerin Katılımına İlişkin Görüşleri...142

22 xx Öğretim Elemanlarının Öğrencilerin Derse Katılımını Engelleyen Nedenlere İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Derse Katılımlarını Engelleyen Nedenlere İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Araç- Gereç Kullanımına İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Araç- Gereç Kullanımına İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Araç-Gereç Kullanılmama Nedenlerine İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Araç-Gereç Kullanılmama Nedenlerine İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Okulunuzda Atölye ve Laboratuarlardan Hangisi/Hangileri Bulunmaktadır? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Okulunuzda Atölye ve Laboratuarlardan Hangisi/Hangileri Bulunmaktadır? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Atölye ve Laboratuarların Gerekli Tüm Teçhizatlarla Donatılma Durumuna İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Atölye ve Laboratuarların Gerekli Tüm Teçhizatlarla Donatılma Durumuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Eğitim Programında Endüstriye Dayalı Öğrenim (Staj) İçin Ayrılan Süreye İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Eğitim Programında Endüstriye Dayalı Öğrenim (Staj) İçin Ayrılan Süreye İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Staj için Ne Kadar Süre Ayrılmalıdır? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Staj için Ne Kadar Süre Ayrılmalıdır? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Staj Sırasında Okulunuz ve Uygulama Yapılan İşyerleri ile Öğrenci ve İşverenler

23 xxi Arasında İyi Bir İletişim ve Etkileşim Sağlanabildiğini Düşünüyor musunuz? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Staj Sırasında Okulunuz ve Uygulama Yapılan İşyerleri ile Öğrenci ve İşverenler Arasında İyi Bir İletişim ve Etkileşim Sağlanabildiğini Düşünüyor musunuz? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Staj Sırasında Yaşanan Sorunlara İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Staj Sırasında Yaşanan Sorunlara İlişkin Görüşleri İşverenlerin Staj Faaliyetine Yönelik Görüşlerine İlişkin Bulgular İşverenlerin İşyerinizde Stajyer Öğrenci Çalıştırıyor musunuz? Sorusuna İlişkin Görüşleri İşverenlerin Stajyerlerle İşverenler Arasında İyi Bir İletişim ve Etkileşim Sağlanabilmekte mi? Sorusuna İlişkin Görüşleri İşverenlerin Staj Sırasında Yaşanan Sorunlara İlişkin Görüşleri İşverenlerin Stajyerler ne gibi işleri yapıyorlar? Sorusuna İlişkin Görüşleri Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Bulgular Öğretim Elemanlarının Sınavların Daha Çok Hangi Amaca Yönelik Olduğuna İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Sınavların Hangi Amaca Yönelik Olduğuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Ölçme ve Değerlendirmede Hangi Tekniklere Ne Derece Yer Verdiklerini İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Ölçme ve Değerlendirmede Hangi Tekniklere Ne Derece Yer Verdiliğine İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Öğrenci Başarısını Değerlendirmede Hangi Ölçütleri Kullandıklarına İlişkin Görüşleri...162

24 xxii Öğrencilerin Öğrenci Başarısını Değerlendirmede Hangi Ölçütlerin Kullanıldığına İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Öğrencilerin Genel Başarı Durumlarına Yönelik Görüşleri Öğrencilerin Genel Başarı Durumlarına İlişkin Öğrenci Görüşleri Öğretim Elemanlarının Öğrenci Başarısızlığının Nedenlerine İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Öğrenci Başarısızlığının Nedenlerine İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Staj Çalışmaları Değerlendirmeye Tabi Tutulmakta mıdır? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Staj Çalışmaları Değerlendirmeye Tabi Tutulmakta mıdır? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Staj Etkinliklerini Değerlendirmede Hangi ölçütlerin Alındığına İlişkin Görüşleri Staj Etkinliklerini Değerlendirmede Hangi ölçütlerin Alındığına İlişkin Öğrencilerin Görüşleri Rehberlik ve Boş Zaman Etkinliklerine İlişkin Bulgular Öğretim Elemanlarının Okulunuzda Öğrencilerin Akademik ve Kişisel Sorunlarıyla Kim İlgilenmektedir? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Okulunuzda Öğrencilerin Akademik ve Kişisel Sorunlarıyla Kim İlgilenmektedir? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Öğrencilerin Akademik ve Kişisel Sorunlarıyla Yeterince İlgilenilmeme Nedenlerine İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Akademik ve Kişisel Sorunlarıyla Yeterince İlgilenilmeme Nedenlerine İlişkin Öğrenci Görüşleri Öğretim Elemanlarını Okulunuzda Mezunları İzleme Çalışmaları Var mı? Sorusuna İlişkin Görüşleri...174

25 xxiii Öğrencilerin Okulunuzda Mezunları İzleme Çalışmaları Var mı? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Okulunuzda Mezunların Karşılaştıkları Sorunlarla İlgilenip Çözüm Aranıyor mu? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Okulunuzda Mezunların Karşılaştıkları Sorunlarla İlgilenip Çözüm Aranıyor mu? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Öğrenciler Ders Dışı Çalışmalar (Folklor, Spor, Müzik, v.b) Yapabiliyorlar mı? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Öğrenciler Ders Dışı Çalışmalar (Folklor, Spor, Müzik, v.b) Yapabiliyorlar mı? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Okulda En Çok Hangi Ders Dışı Çalışmalar Yapılmaktadır? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Okulda En Çok Hangi Ders Dışı Çalışmalar Yapılmaktadır? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Ders Dışı Çalışmaların Yapılamama Nedenlerine İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Ders Dışı Çalışmaların Yapılamama Nedenlerine İlişkin Görüşleri Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programının Genel Sorunları; Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin Önerileri İle İlgili Elde Edilen Bulgular Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programının Genel Sorunlarına İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programının Genel Sorunlarına İlişkin Görüşleri İşverenlerin Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programının Genel Sorunlarına İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programına Yönelik Önerileri...184

26 xxiv Öğrencilerin Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programına Yönelik Önerileri BÖLÜM V TARTIŞMA VE YORUM BÖLÜM VI SONUÇ VE ÖNERİLER Sonuçlar Kişisel Bilgilerle ile İlgili Sonuçlar Meslek Yüksekokullarına Öğrenci Alımı ile İlgili Sonuçlar Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Basılı Eğitim Programına İlişkin Sonuçlar Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Önlisans Eğitim Programı ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının ve Lisans Programlarının Bilgisayar Bölümleriyle İlgili Eğitim Programları Arasında Paralelliğe İlişkin Sonuçlar Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü nden Mezun Olan Öğrencilerin İstihdam Edilebilme Özellikleri ile İlgili Sonuçlar Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programının Amaçları ile İlgili Sonuçlar Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programının İçeriği ile İlgili Sonuçlar Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programının Öğretim Süreçleri İle İlgili Sonuçlar Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programının Ölçme ve Değerlendirme Süreçleri ile İlgili Sonuçlar Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programının Rehberlik ve Boş Zaman Etkinlikleri İle İlgili Sonuçlar Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programının Genel Sorunları; Bu Sorunların Çözümüne Yönelik Öğretim Elemanları ve Öğrencilerin Önerileri İle İlgili Sonuçlar Öneriler...249

27 xxv Araştırma Sonuçları ile İlgili Öneriler Yapılacak Araştırmalara Yönelik Öneriler KAYNAKÇA EKLER ÖZGEÇMİŞ...285

28 xxvi TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1. Örnekleme Alınan Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının İki Yıllık Meslek Yüksekokullarına Göre Dağılımı...53 Tablo 2. Öğretim Elemanlarının Cinsiyete Göre Dağılımları...54 Tablo 3. Öğrencilerin Cinsiyete Göre Dağılımları...54 Tablo 4. İşverenlerin faaliyet alanlarına, eğitim durumlarına, çalışma yıllarına göre dağılımları...55 Tablo 5. Öğretim Elemanlarının Akademik Unvanlarına Göre Dağılımı...61 Tablo 6. Öğretim Elemanlarının Yönetim Görevlerine Göre Dağılımı...62 Tablo 7. Öğretim Elemanlarının Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı...62 Tablo 8. Öğretim Elemanlarının Yüksekokulda Verdikleri Derslere Göre Dağılımları...63 Tablo 9. Öğretim Elemanlarının Mesleki Kıdemlerine Göre Dağılımları...63 Tablo 10. Öğretim Elemanlarının Lisansüstü Çalışma Durumlarına Göre Dağılımları...64 Tablo 11. Öğretim Elemanlarının Yüksekokulda Verdikleri Derslere Göre Dağılımı...65 Tablo 12. Öğretim Elemanlarının Haftalık Ders Yüküne İlişkin Dağılımı...66 Tablo 13. Öğretim Elemanlarının Alanları İle İlgili Yayın İzleme Durumlarına Göre Dağılımları...67 Tablo 14. Öğrencilerin Mezun oldukları Ortaöğretim Kurumlarına Göre Dağılımı...68 Tablo 15. Öğrencilerin Lise Mezuniyet Derecelerine Göre Dağılımları...69 Tablo 16. Öğrencilerin Üniversite Sınavına Girmeden Önce Hazırlık Yapma Durumlarına İlişkin Dağılımları...69 Tablo 17. Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümünü Kaçıncı Sırada Tercih Ettiklerine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Dağılımı...70 Tablo 18. Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümüne Sınavsız Girişten Yararlanarak Giren Öğrencilerin Dağılımı...70 Tablo 19. Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümünü Kendi İsteği İle Seçme Durumuna İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Dağılımı...71

29 xxvii Tablo 20. Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümünü Kendi İsteğinizle mi Seçtiniz Sorusuna "Evet" Cevabını Veren Öğrencilerin Belirttikleri Nedenlere İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...72 Tablo 21. Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümünü Kendi İsteğinizle mi Seçtiniz Sorusuna "Hayır" Cevabını Veren Öğrencilerin Belirttikleri Nedenlere İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...73 Tablo 22. Öğrencilerin Alanları İle İlgili Yayın İzleme Durumlarına İlişkin Görüşlerin Dağılımı...74 Tablo 23. Öğretim Elemanlarının Meslek Yüksekokulları Bölümlerine Öğrenci Alımında Uygulanan Sisteme İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...75 Tablo 24. Meslek Yüksek Okulları Bölümlerine Öğrenci Alımında Uygulanan Sistemi Onaylama Durumuna İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Dağılımı...76 Tablo 25. Öğretim Elemanlarının Meslek Yüksekokullarına Öğrenci Alımında Nasıl Bir Uygulanması Gerektiğine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...76 Tablo 26. Öğrencilerin Meslek Yüksekokullarına Öğrenci Alımında Nasıl Bir Sistem Uygulanması Gerektiğine İlişkin Görüşlerin Dağılımı...77 Tablo 27. Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü Basılı (Yazılı) Eğitim Programı Elinizde Var mı? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...79 Tablo 28. Öğretim Elemanlarının Basılı Bir Eğitim Programı Gerekli midir? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...79 Tablo 29. Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü Eğitim Programının Hazırlanması Nasıl Olmalıdır? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...80 Tablo 30. Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programında, Eğitim Programı Öğelerinden Daha Çok Hangi Öğelerin Belirlendiğine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...81 Tablo 31. Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Önlisans Eğitim Programı ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Bilgisayar Bölümü Eğitim Programları Arasında Paralellik Var mı? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...82 Tablo 32. Öğrencilerin Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Önlisans Eğitim Programı ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Bilgisayar

30 xxviii Bölümü Eğitim Programları Arasında Paralellik Var mı? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...83 Tablo 33. Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Önlisans Eğitim Programı ile Lisans Programlarının Bilgisayar Bölümleri ile İlgili Eğitim Programları Arasında Paralellik Var mı? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...84 Tablo 34. Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Önlisans Eğitim Programı ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının ve Lisans Programlarının Bilgisayar Bölümleri ile İlgili Eğitim Programları Arasında Paralellik Olması Gerekli mi? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...85 Tablo 35. Öğrencilerin Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Önlisans Eğitim Programı ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Bilgisayar Bölümleri ile İlgili Eğitim Programları Arasında Paralellik Olması Gerekli mi? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...86 Tablo 36. Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Önlisans Eğitim Programı ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının ve Lisans Programlarının Bilgisayar Bölümü Eğitim Programları Arasında Neden Paralellik Olması Gerektiğine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...87 Tablo 37. Öğrencilerin Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Önlisans Eğitim Programı ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Bilgisayar Bölümü Eğitim Programları Arasında Neden Paralellik Olması Gerektiğine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...88 Tablo 38. Öğretim Elemanlarının Mezun Öğrencilerin İşgücü Piyasasında İstihdam Edilebilecek Yeterliliklerle Donatıldığını Düşünüyor musunuz? Sorusuna ilişkin Görüşlerinin Dağılımı...89 Tablo 39. Öğrencilerin Mezun Öğrencilerin İşgücü Piyasasında İstihdam Edilebilecek Yeterliliklerle Donatıldığını Düşünüyor musunuz? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...90 Tablo 40. Öğretim Elemanlarının Mezun Olan Öğrenciler İstihdam Edilebilmek İçin Ek Sertifikasyon Programlarına İhtiyaç Duymaktalar mı? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...93

31 xxix Tablo 41. Öğrencilerin Mezun Olan Öğrenciler İstihdam Edilebilmek İçin Ek Sertifikasyon Programlarına İhtiyaç Duymaktalar mı? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...93 Tablo 42. Öğretim Elemanlarının Okulunuzda Ek Sertifika Programları Düzenleniyor mu? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...94 Tablo 43. Öğrencilerin Okulunuzda Ek Sertifika Programları Düzenleniyor mu? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...94 Tablo 44. Öğretim Elemanlarının Öğrenciler Hangi Ortaöğretim Kurumundan Gelmelidir? Sorusuna ilişkin Görüşlerinin Dağılımı...95 Tablo 45. Öğrencilerin Öğrenciler Hangi Ortaöğretim Kurumundan Gelmelidir? Sorusuna ilişkin Görüşlerinin Dağılımı...95 Tablo 46. Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programında Amaçlar Saptanırken Hangi Ölçütlerin Dikkate Alınması Gerektiğine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...97 Tablo 47. Öğrencilerin Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programında Amaçlar Saptanırken Hangi Ölçütlerin Dikkate Alınması Gerektiğine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...98 Tablo 48. Öğretim Elemanlarının Derslerinizde Ders Planı Hazırlıyor musunuz? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...98 Tablo 49. Öğretim Elemanlarının Planda Davranışsal Amaçlara Yer Veriyor musunuz? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...99 Tablo 50. Öğretim Elemanlarının Derslerin Amaçlarından Öğrencileri Haberdar Ediyor musunuz? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...99 Tablo 51. Öğrencilerin Derslerin Amaçlarından Haberdar Ediliyor musunuz? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 52. Öğretim Elemanlarının Ders Amaçlarının Öğrenciler Tarafından Bilinmesinin Yararına İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 53. Öğrencilerin Derslerin Amaçlarını Bilmelerinin Yararına İlişlin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 54 Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programında Yer Alan Ders Amaçları Açık ve Net mi? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...102

32 xxx Tablo 55. Öğretim Elemanlarının Ders Amaçlarının Açık ve Net Olarak Belirlenmesinin Yararına İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 56. Öğretim Elemanlarının Derslerde, Amaçlardan Hangilerinin, Ne Oranda Kazandırıldığına İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 57. Öğrencilerin Derslerde, Amaçlardan Hangilerini, Ne Oranda Kazandıklarına İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 58. Öğretim Elemanlarının, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümünü Bitiren Bir Öğrencinin Bilgi ve Becerilerden Hangilerini, Ne Düzeyde Kazandıklarına İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 59. Öğrencilerin, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümünü Bitiren Bir Öğrencinin Bilgi ve Becerilerden Hangilerini, Ne Düzeyde Kazandıklarına İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 60. Öğretim Elemanlarının İyi Bir Bilgisayar Teknikerinin Sahip Olması Gereken Özellikler Mevcut Eğitim Programda Ne Düzeyde Yer Almıştır? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 61. Öğretim Elemanlarının Öğrencilere Bilgisayar Teknikerliği İle İlgili Davranışlar Kazandırmada Karşılaştıkları Güçlüklerin Düzeylerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 62. Öğrencilerin Bilgisayar Teknikerliği İle İlgili Davranışlar Kazanmada Karşılaştıkları Güçlüklerin Düzeylerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 63. Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programında Yer Alan Zorunlu ve Seçmeli Derslerin Oranlarına İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 64. Öğrencilerin Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programında Yer Alan Zorunlu ve Seçmeli Derslerin Oranlarına İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 65. Öğretim Elemanlarının Zorunlu ve Seçmeli Derslerin Oranı Sizce Ne Olmalıdır? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 66. Öğrencilerin Zorunlu ve Seçmeli Derslerin Oranı Sizce Ne Olmalıdır? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 67. Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programının İçeriği Seçilirken Hangi Ölçütlerin Dikkatte Alındığına İlişkin Görüşleri...120

33 xxxi Tablo 68. Öğrencilerin Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programının İçeriği Seçilirken Hangi Ölçütlerin Dikkatte Alındığına İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 69. Öğretim Elemanlarının Mesleki Alandaki Gelişmeler Öğretim Programı İçeriğine Yansıtılmakta mıdır? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin dağılımı Tablo 70. Öğrencilerin Mesleki Alandaki Gelişmeler Öğretim Programı İçeriğine Yansıtılmakta mıdır? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 71. Öğretim Elemanlarının Mesleki Alandaki Gelişmelerin Öğretim Programının İçeriğine Yansıtılmama Nedenlerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 72. Öğrencilerin Mesleki Alandaki Gelişmelerin Öğretim Programının İçeriğine Yansıtılmama Nedenlerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 73. Öğretim Elemanlarının Programda Yer alan Dersler Bilgisayar Teknikerliği İçin Gerekli Bilgi ve Becerileri Kazandıracak Nitelikte midir? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 74. Öğrencilerin Programda Yer Alan Dersler Bilgisayar Teknikerliği İçin Gerekli Bilgi ve Becerileri Kazandıracak Nitelikte midir? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 75. Öğretim Elemanlarının Programda Yer Alan Derslere İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 76. Öğrencilerin Programda Yer Alan Derslere İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 77. Öğretim Elemanlarının Programda Yer Alan Derslerden Gereksiz Olduğunu Düşündüğünüz Dersler Var mı? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağlımı Tablo 78. Öğrencilerin Programda Yer Alan Derslerden Gereksiz Olduğunu Düşündüğünüz Dersler Var mı? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 79. Öğrencilerin Gereksiz Gördüğü Derslere İlişkin Bilgilerin Dağılımı...129

34 xxxii Tablo 80. Öğretim Elemanlarının Programda Mesleki Bilgi ve Beceri Kazandırmayı Amaç Edinen Derslerin Düzeni Hakkındaki Görüşlerinin Dağılımı Tablo 81. Öğrencilerin Programda Mesleki Bilgi ve Beceri Kazandırmayı Amaç Edinen Derslerin Düzeni Hakkındaki Görüşlerinin Dağılımı Tablo 82. Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programında Yer Alan Her Bir Dersin İçeriği Uygun ve Yeterli Biçimde Belirtilmiş midir? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 83. Öğretim Elemanlarının Öğrencilerinize Derslerin Amaçlarını, İşleniş Yöntemlerini ve Değerlendirme Süreçlerini İçeren Bir Çerçeve Program Veriyor musunuz? Sorusuna İlişkin Görüşleri Tablo 84. Öğrencilerin Öğretim Elemanları Derslerin Amaçlarını, Konularını, İşleniş ve Değerlendirme Süreçlerini İçeren Bir Çerçeve Program Veriyorlar mı? Sorusuna İlişkin görüşlerinin Dağılımı Tablo 85. Öğrencilerin Çerçeve Program Verilmesini İster miydiniz? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 86. Öğretim Elemanlarının, Öğretim Yöntemlerini Kullanma Düzeylerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 87. Öğrencilerin, Öğretim Elemanlarının Öğretim Yöntemlerini Kullanma Düzeylerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 88. Öğretim Elemanlarının Öğretim Yönteminin Seçiminde Hangi Faktörlerin Etkili Olduğuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 89. Öğrencilerin, Öğretim Elemanlarının Öğretim Yönteminin Seçiminde Hangi Faktörlerin Etkili Olduğunu İlişkin Görüşlerinin dağılımı Tablo 90. Öğretim Elemanlarının İçeriği Aktarmada Başvurduğu Yollara İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 91. Öğrencilerin, Öğretim Elemanlarının İçeriği Aktarmada Başvurduğu Yollara İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 92. Öğretim Elemanlarının Dersin İşlenmesinde Öğrencilerin Katılımına İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 93. Öğrencilerin, Dersin İşlenmesinde Öğrencilerin Katılımına İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...142

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Bilişim Teknolojileri Alanı THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PERFORMANCE COMPARASION OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS ENROLLED VIA ENTRY EXAM AND

Detaylı

DERS PLANI VE AKTS FORMU

DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Saat (T-U) Kredi AKTS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI 3+0 3 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Doktora Seçmeli

Detaylı

ELEKTRİK TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİNİN PİYASA ŞARTLARINA HAZIRLANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

ELEKTRİK TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİNİN PİYASA ŞARTLARINA HAZIRLANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA ELEKTRİK TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİNİN PİYASA ŞARTLARINA HAZIRLANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Aytek GÜCÜYENER 1 Engin YİĞİT 2 Vedat ESEN 3 1 Elektronik Teknolojisi Programı, Meslek Yüksekokulu, İstanbul Arel Üniversitesi,

Detaylı

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM) TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I Doç. Dr. Günseli GİRGİN ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMLERİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK... 1 Giriş... 2 Çağdaş Eğitimde Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Yeri... 2 Psikolojik Danışma

Detaylı

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Akademik Bilişim 12 - XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 1-3 Şubat 2012 Uşak Üniversitesi Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik

Detaylı

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Ercüment YILMAZ 1, Ali Haydar DOĞU 2 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik Bölümü, Trabzon 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

KOOPERATİFÇİLİK MESLEK ELEMANI

KOOPERATİFÇİLİK MESLEK ELEMANI TANIM Kooperatiflerin kurulması ve yönetimi alanında çalışan kişidir. A- GÖREVLER - Kooperatifçilik meslek elemanı çeşitli amaçlarla (konut sahibi olma, verimli ürün elde etme, ürünleri karlı bir biçimde

Detaylı

ULUSLARARASI LOJİSTİK MESLEK ELEMANI

ULUSLARARASI LOJİSTİK MESLEK ELEMANI TANIM Uluslararası pazarda faaliyet gösteren firmaların, farklı alanlardaki üretim, satış, satın alma ve nakliye işlerinde yöneticilerle birlikte çalışan kişidir. A-GÖREVLER - Uluslararası pazarları inceler,

Detaylı

DERİ TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ

DERİ TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ TANIM Ham deri veya kürkün, çeşitli işlemlerle kullanıma hazır hale getirilmesinde deri ve lif teknoloğu ile deri işlemecileri arasında görev yapan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ EĞİTİM KURULU TOPLANTISI 18.12.2013 KONULAR TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAKÜLTE SANAYİ KOOR. BÖLÜMLER EĞİTİM KURULU PROTOKOL MÜHENDİS ADAYI ÖĞRENCİ YÖNETMELİK

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004472007 BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin buhar kazanları ile ilgili

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Okulumuzda Bilişim Teknolojileri Alanında şu an Web Programcılığı ve Ağ İşletmenliği dalları bulunmaktadır. Yeni eğitim öğretim yılında diğer dalların açılması düşünülmektedir.

Detaylı

DİYALİZ TEKNİKERİ KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN İZMİR A /I

DİYALİZ TEKNİKERİ KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN İZMİR A /I TANIM Diyaliz tedavisi gerektiren hastalıklarda, hastanın diyaliz makinesine alınması, takibi ve tedavisi, diyaliz işlemlerinin sonlandırılması işlemlerini gerçekleştiren kişidir. A- GÖREVLER - Diyaliz

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ EXPECTATION OF THE CONSTRUCTION SECTOR FROM VOCATIONAL SCHOOLS' STUDENTS

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ EXPECTATION OF THE CONSTRUCTION SECTOR FROM VOCATIONAL SCHOOLS' STUDENTS İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Alper Tunga Özgüler İnönü Üniversitesi Malatya Meslek Yüksekokulu alpertunga.ozguler@inonu.edu.tr Özet Bu çalışmanın amacı, kamu

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÇORUM İLİNDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİMİN YERİ, ÖNEMİ VE GELİŞTİRİLMESİ; BİR İŞLETME ÖRNEĞİ Ahmet ÖLÇER

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. JURİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI..i TEŞEKKÜR. ii ÖZET...iii ABSTRACT...v İÇİNDEKİLER...vii. TABLOLAR LİSTESİ...viii BÖLÜM I...

İÇİNDEKİLER. JURİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI..i TEŞEKKÜR. ii ÖZET...iii ABSTRACT...v İÇİNDEKİLER...vii. TABLOLAR LİSTESİ...viii BÖLÜM I... İÇİNDEKİLER JURİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI..i TEŞEKKÜR. ii ÖZET...iii ABSTRACT...v İÇİNDEKİLER...vii TABLOLAR LİSTESİ.....viii BÖLÜM I...1 GİRİŞ...1 1.1.Problem Durumu...1 1.2.Problem Cümlesi...3 1.3.Alt

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU Sevgili U.Ü.Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Programı Öğrencileri, Aralık,2013 Uludağ Üniversitesi

Detaylı

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Matbaa meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Detaylı

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları Uğur ŞENTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale,

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) DERSİN ADI COURSE NAME GELENEKSEL TAKI VE AKSESUARLAR TRADITIONAL ORNAMENTS AND ACCESSORIES AKTS Ders Uygulaması, Saat/Hafta Kredisi Kredisi (Course Implementation,

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı TURİZM PAZARLAMASINDA TÜKETİCİLERİN TURİSTİK SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN WEB SİTESİ TASARIM ÖZELLİKLERİNİN NÖROGÖRÜNTÜLEME

Detaylı

RAFİNERİ VE PETROKİMYA TEKNİKERİ

RAFİNERİ VE PETROKİMYA TEKNİKERİ TANIM Rafineri ve Petrokimya teknikeri, ham petrolün çeşitli aşamalarda yapılan işlemlerle arıtılması ve petrol ürünlerinin elde edilmesi ile ilgili çalışmaları mühendislerin gözetiminde yürüten ara elemandır.

Detaylı

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA TEKNİKERİ

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA TEKNİKERİ TANIM Bilgisayarları ve bilgisayar çevre birimlerini kuran, çalıştıran, bakım ve onarımını yapan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Bilgisayar teknolojisi ve programlama teknikerleri;

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013

Detaylı

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004, 15 (4), 207-218 BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Şeref ÇiÇEK, Levent M.

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ Alper Tunga ÖZGÜLER 1, Tarkan KOCA 2 ÖZET Yapılan bu çalışmada örnek seçilen İnönü Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarında

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Öğrenme Çıktıları RADYO TV TEKNOLOJİSİ Öğr.

Detaylı

BATI MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİNİN UYGULAMADA YETERLİLİĞİ AÇISINDAN ÖĞRETMENLERCE DEĞERLENDİRİLMESİ

BATI MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİNİN UYGULAMADA YETERLİLİĞİ AÇISINDAN ÖĞRETMENLERCE DEĞERLENDİRİLMESİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2196 Number: 24-I, p. 497-512, Summer I 2014 BATI MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ ÖĞRETİM

Detaylı

Öğrencilere bilgisayar destekli titreşim analizi yeteğinin kazandırılması

Öğrencilere bilgisayar destekli titreşim analizi yeteğinin kazandırılması Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 50700 4222007 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı BİLGİSAYAR DESTEKLİ TİTREŞİM SİMÜLASYONU Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere bilgisayar destekli

Detaylı

Üniversiteyi Kazanan Öğrencilerin Temel Bilgi Teknolojilerini Kullanabilme Düzeylerinin Bölgesel Analizi

Üniversiteyi Kazanan Öğrencilerin Temel Bilgi Teknolojilerini Kullanabilme Düzeylerinin Bölgesel Analizi Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Ocak - 01 Şubat 2008 Üniversiteyi Kazanan Öğrencilerin Temel Bilgi Ali Haydar DOĞU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik Bölümü,

Detaylı

Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programı Mezunları Hakkında Betimsel Bir Çalışma

Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programı Mezunları Hakkında Betimsel Bir Çalışma Akademik Bilişim - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2 - Şubat 20 İnönü Üniversitesi, Malatya Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programı Mezunları Hakkında Betimsel Bir Çalışma Adnan

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim ve Öğretim Teknolojisi Arasındaki Fark... 5

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim ve Öğretim Teknolojisi Arasındaki Fark... 5 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ Giriş... 3 Teknoloji Eğitim Teknolojisi, Öğretim Teknolojisi ve Öğretim Tasarım Kavramları... 3 Eğitim ve Öğretim Teknolojisi Arasındaki Fark... 5

Detaylı

İNTERNET VE AĞ TEKNOLOJİLERİ TEKNİKERİ

İNTERNET VE AĞ TEKNOLOJİLERİ TEKNİKERİ TANIM İnternet ve bilgisayar alanlarının gelişmesi ve değişmesi sonucu ortaya çıkan verilerin paylaşımı, saklanması, güvenliği, iletimi ve işlenmesi için kullanılan bilgisayar donanımını, yazılımını, bilgisayar

Detaylı

GIDA TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ

GIDA TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ TANIM Gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması, depolanması ve tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapan, yorumlayan ara meslek

Detaylı

HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI TEKNİKERİ

HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI TEKNİKERİ TANIM Hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı teknikeri; hayvanların sağlığı, beslenmesi, üretilmesi ve cinslerinin iyileştirilmesi alanında çalışacak teknik bilgiye sahip ara insan gücüdür. A- GÖREVLER - Çalışmalarını

Detaylı

TİCARET VE YÖNETİM MESLEK ELEMANI

TİCARET VE YÖNETİM MESLEK ELEMANI TANIM İşletmelerde pazarlama, satış, finans yönetimi ve muhasebe alanlarında görev alan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Ticaret ve yönetim meslek elemanı; - Çalıştığı işyerinde ürünlerin

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI

ULUSLARARASI TİCARET YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI TANIM Uluslararası ticaret yapan işletmelerde, ekonomi, finans, pazarlama, hukuk gibi ticaretin değişik alanlarında çalışan kişidir. A- GÖREVLER Uluslararası ticaret yönetimi meslek elemanı; - Çalıştığı

Detaylı

MAKİNE TEKNİKERİ TANIM

MAKİNE TEKNİKERİ TANIM TANIM Makine teknikeri; makine mühendislerinin yönetimi ve denetimi altında makinelerin ve motorlu araçların üretimi, bakımı, onarımı konularında çalışan kişidir. _ A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE

Detaylı

BAHÇE TARIMI TEKNİKERİ

BAHÇE TARIMI TEKNİKERİ TANIM Sebze ve meyve kısmen de süs bitkilerinin üretimi ve ürünlerin pazarlaması alanında çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Bahçe teknikeri, bahçe tarımı alanında uzmanlaşmış

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMCISI

BİLGİSAYAR PROGRAMCISI TANIM Değişik konularda ve çok miktardaki bilgiyi, bilgisayar ortamında hızlı ve sistematik bir biçimde çözümlemek ve değerlendirebilmek amacı ile program yazan kişidir. A- GÖREVLER - Bilgilerin bilgisayarda

Detaylı

ODYOMETRİST TANIM A- GÖREVLER

ODYOMETRİST TANIM A- GÖREVLER TANIM İnsanların işitme bozukluğunun derecesini çeşitli testler yardımı ile saptayan ve hastanın durumuna göre işitme cihazı ihtiyacını belirleyen ve uygulayan, gerekli durumlarda konuşma tedavisi veren

Detaylı

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ TANIM İplik, dokuma, örme, boya, baskı, terbiye, konfeksiyon alanlarında üretimin takibini ve kontrolünü, makine bakım, ayar ve onarımını yapan, işçi ile işletme mühendisi arasında iletişimi sağlayan ara

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 29

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 29 ÖZET: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Kürşat Özdaşlı: Sosyal Bilimler Enstitüsü nden bugüne kadar toplam 518 öğrenci mezun olmuştur. Önümüzdeki eğitim-öğretim dönemleri

Detaylı

Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi

Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi Akademik Bilişim 11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2-4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi Karadeniz Teknik

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN ÇİN HALK CUMHURİYETİ NUFÜSÜ YÜZÖLÇÜMÜ YÖNETİMİ BAŞKENTİ KİŞİBAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRİ KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRDE

Detaylı

DOĞALGAZ VE TESİSAT TEKNİKERİ

DOĞALGAZ VE TESİSAT TEKNİKERİ _ TANIM Binalarda atık su, temiz su ve doğalgaz tesisatının resmi ve özel binalara kadar iletilmesi, kömür veya güneş enerjisi ile çalışan ısıtma sistemlerini kuran, bunların bakım ve onarım işlemlerini

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI TANIM Görev yaptığı kurum ya da işletmede çalışanların niteliklerine uygun görevlere atanması ve çalışma isteklerinin artırılması konularında insan kaynakları uzmanı veya personel müdürüne bağlı olarak

Detaylı

Makine, Resim ve Konstrüksiyon teknikerleri imalat yapan hemen hemen her sektörde iş bulabilmektedir. Belli başlı sektörler aşağıda belirtilmiştir.

Makine, Resim ve Konstrüksiyon teknikerleri imalat yapan hemen hemen her sektörde iş bulabilmektedir. Belli başlı sektörler aşağıda belirtilmiştir. Bölüm: Makine ve Metal Teknolojileri Program: Makine, Resim ve Konstrüksiyon Programın Tanıtımı: Okulumuz Makine, Resim ve Konstrüksiyon Programı 1980 1981 Eğitim Öğretim yılında açılmıştır. 4702 sayılı

Detaylı

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ, DENETİMİ, EKONOMİSİ VE PLANLAMASI ANABİLİM DALI

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ, DENETİMİ, EKONOMİSİ VE PLANLAMASI ANABİLİM DALI KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ, DENETİMİ, EKONOMİSİ VE PLANLAMASI ANABİLİM DALI TÜRKÇE İLE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN

Detaylı

BİYOKİMYA TEKNİKERİ A- GÖREVLER

BİYOKİMYA TEKNİKERİ A- GÖREVLER TANIM Sağlık ve endüstri kuruluşları ile tıbbi malzeme üreten şirketlerde laboratuar ortamı içinde, her türlü tekniği kullanarak maddelerin gerekli görülen çözümlemelerini (analizleri) yapan kişidir. A-

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Şehriban Koca Mersin Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı sehriban.koca@mersin.edu.tr

Detaylı

Sualp Deniz a, İbrahim Kırbaş b

Sualp Deniz a, İbrahim Kırbaş b MBD 2017, 6 (2): 170 174 MAKALE HAKKINDA Geliş : HAZİRAN 2017 Kabul: AĞUSTOS 2017 MAKİNE PROGRAMI VE MAKİNE RESİM KONSTRÜKSİYON PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ÖZEL SEKTÖRDEKİ ÇALIŞMA DEPARTMANLARININ BELİRLENMESİ

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Güngör EBCİM tarafından hazırlanan Ortaokulların Temizlik İhtiyaçlarının

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

DIŞ TİCARET MESLEK ELEMANI

DIŞ TİCARET MESLEK ELEMANI TANIM İhracat ve ithalat işlemleri konusunda çalışan kişidir. A-GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Dış ticaret meslek elemanı, uluslararası mal alım-satımı için bağlantılar kurulması, gerekli sözleşmelerin

Detaylı

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNİKERİ

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNİKERİ TANIM Tıpta ve biyolojik bilimlerde kullanılan alet ve cihazların montajı, kullanımı, bakımı ve onarımı konularında çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Tıp ve biyolojik bilimlerde

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Sosyolog, insan toplulukları ve toplumsal kurumlar, bunların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri, bu ilişkileri belirleyen ilke ve kurallar ile toplumsal sorunlar ve çözüm yolları

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

BAĞCILIK TEKNİKERİ TANIM

BAĞCILIK TEKNİKERİ TANIM TANIM Kaliteli üzüm yetiştirilmesi ve üzümden şarap, sirke vb. ürünlerin üretilmesinde ziraat mühendisine yardımcı olarak çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Yetiştirilecek

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Arş. Gör. Birol Bulut Arş. Gör. Cengiz Taşkıran ALTINCI SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN ZİHİNSEL BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ To Investigate In Terms Of The Mental

Detaylı

ANESTEZİ TEKNİKERİ TANIM

ANESTEZİ TEKNİKERİ TANIM TANIM Anestezi teknikeri; her türlü ameliyatta hastanın uyutulması ile ilgili tıbbi yöntemleri anestezi uzmanı hekimin talimatına göre uygulayan, anestezi işlerinde hekime yardımcı olan kişidir. A- GÖREVLER

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI. Tanıtım

OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI. Tanıtım OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI Tanıtım Otomotiv sektörü günümüzde neredeyse ülkelerin ekonomik durumlarının temel göstergesi sayılmaktadır. Ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri olan Otomotiv sektöründe

Detaylı

SATIŞ YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI

SATIŞ YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI TANIM İşletmelerin pazarlama ve satış birimlerinde, satışların planlanması ve siparişlerin alınması gibi işleri yürüten kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Satışların yapılmasını planlar.

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, MYO Açılması Uygulama ve Araştırma Merkezi Açılması Bölüm, Anabilim Dalı, Bilim Dalı ve Program

Detaylı

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2002,13 (1), 3-15 HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN SıNAVLARıN GEÇERLiK ÇALIŞMASI selahattin GELBAL",

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ŞİFRE DANTELİ YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ŞİFRE DANTELİ YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ŞİFRE DANTELİ YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK ÖĞRETMENLERİNE GÖRE ÇALGI BAKIM ONARIM BİLGİSİ DERSİNİN GEREKLİLİĞİ

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK ÖĞRETMENLERİNE GÖRE ÇALGI BAKIM ONARIM BİLGİSİ DERSİNİN GEREKLİLİĞİ Eylül 2010 Cilt:18 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi 893-902 ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK ÖĞRETMENLERİNE GÖRE ÇALGI BAKIM ONARIM BİLGİSİ DERSİNİN GEREKLİLİĞİ Mehmet AKBULUT, Şebnem YILDIRIM ORHAN,

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI ORTAÖĞRETĠM DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARINDA ÖĞRENCĠ KAZANIMLARININ GERÇEKLEġME DÜZEYLERĠ

Detaylı

TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ MESLEK ELEMANI

TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ MESLEK ELEMANI TANIM Turistik amaçlı, ulaştırma, konaklama, gezi, spor ve eğlence hizmetleri veren işletmelerde seyahat işletmecisi tarafından planlanan işleri yürüten meslek elemanıdır. A- GÖREVLER - Turistlerin; ulaşım,

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

FINDIK EKSPERİ. A- GÖREVLER Fındık eksperi, fındığın tarımsal işlemlerinden başlayarak pazarlama aşamasına kadar;

FINDIK EKSPERİ. A- GÖREVLER Fındık eksperi, fındığın tarımsal işlemlerinden başlayarak pazarlama aşamasına kadar; TANIM İyi kalitede fındık üretimi için toprağın bakımı, fidanların dikilmesi ve bakımı, ürünün toplanması konularında çalışan, üreticilere bilgi veren, ziraat mühendisleri denetiminde fındığın depolanması,

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

DİYALİZ TEKNİKERİ A- GÖREVLER

DİYALİZ TEKNİKERİ A- GÖREVLER TANIM Diyaliz tedavisi gerektiren hastalıklarda, hastanın diyaliz makinesine alınması, takibi ve tedavisi, diyaliz işlemlerinin sonlandırılması işlemlerini gerçekleştiren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN

Detaylı

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği-

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- Lütfiye HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM TEKNİKERİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM TEKNİKERİ TANIM Fabrika ve işletmelerin araştırma ve geliştirme birimlerinde mühendisin gözetimi altında ile bilgisayarla model tasarımı ve çizimi yapan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Yeni

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA HALI DESENİ ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA HALI DESENİ ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA HALI DESENİ ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER MESLEK ELEMANI (MAHALLİ İDARELER MESLEK ELEMANI)

YEREL YÖNETİMLER MESLEK ELEMANI (MAHALLİ İDARELER MESLEK ELEMANI) TANIM Yerel yönetimler meslek elemanı, belediyeler ve özel idarelerin çeşitli bölümlerinde üst düzey yöneticilerin yardımcısı olarak çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Mahalli

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ YÖRESEL KİLİM DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ YÖRESEL KİLİM DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ YÖRESEL KİLİM DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Tablo 2- Öğretim Yılı ve Eğitim Seviyesine Göre Okullaşma Oranları

Tablo 2- Öğretim Yılı ve Eğitim Seviyesine Göre Okullaşma Oranları Tablo 2- Öğretim Yılı ve Eğitim Seviyesine Göre Okullaşma Oranları Öğretim Yılı Educational Year Okullaşma Oranı Schooling Ratio Yaş - Age Okul Öncesi Pre Primary Education İlkokul Primary School Ortaokul

Detaylı