T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA EĞİTİM PROGRAMININ SORUNLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA EĞİTİM PROGRAMININ SORUNLARI"

Transkript

1 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA EĞİTİM PROGRAMININ SORUNLARI Hülya GÜL KOÇAK YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA, 2006

2 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA EĞİTİM PROGRAMININ SORUNLARI Hülya GÜL KOÇAK Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mahinur KARATAŞ COŞKUN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA, 2006

3 i ÖZET BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA EĞİTİM PROGRAMININ SORUNLARI Hülya GÜL KOÇAK Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mahinur KARATAŞ COŞKUN Eylül 2006, 285 Sayfa Bu araştırma, iki yıllık meslek yüksekokulları teknik programlarından biri olan Bilgisayar Teknoloji ve Programlama eğitim programının öğretim elemanları, öğrenciler ve işverenlerin görüşleri doğrultusunda sorunlarını saptamak amacıyla yapılmış, tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Bu amaçla meslek yüksekokullarına öğrenci alımında uygulanan sisteme ilişkin öğretim elemanları ve öğrencilerin görüşleri; öğretim elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama basılı eğitim programına ilişkin görüşleri; öğretim elemanları ve son sınıf öğrencilerinin Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama önlisans eğitim programı ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarının ve lisans programlarının bilgisayar bölümleri arasındaki paralelliğe ilişkin görüşleri; öğretim elemanları ve son sınıf öğrencilerinin Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama eğitim programının amaçlarına, içeriğine, öğretim süreçlerine, değerlendirme süreçlerine, staj faaliyetlerine, mezun öğrencilerin istihdam edilebilme koşullarına, rehberlik ve boş zaman etkinliklerine ilişkin görüşleri; işverenlerin öğrencilere, staj faaliyetlerine, istihdam koşullarına ilişkin görüşleri ve Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programı nın genel sorunları ve bu soruların çözümüne yönelik önerilerine ilişkin öğretim elemanların, öğrencilerin, işverenlerin görüşleri alınmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini, Çukurova Üniversitesine bağlı meslek yüksekokulları ile Adana İlinde bilişim sektöründe faaliyet gösteren işletmeler oluşturmuştur. Araştırma örneklemini 6 meslek yüksekokulunda görevli toplam 22 öğretim elemanı, son sınıfta öğrenim gören toplam 214 öğrenci ile Adana İlinde bilişim sektöründe faaliyet gösteren 5 işletmenin işverenleri oluşturmuştur.

4 ii Araştırmada veriler, araştırmacı tarafından ilgili literatür taranarak ve uzman görüşüne başvurularak hazırlanan anket formları ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde yüzde ve frekans dağılımları kullanılmıştır. Araştırmada öğretim elemanı, öğrenci ve işveren görüşleriyle ilgili olarak ulaşılan sonuçlar aşağıdaki gibidir: 1. Meslek yüksekokulları bölümlerine öğrenci alımında uygulanan sistem ya kısmen onaylanmakta ya da hiç onaylanmamaktadır. Sınavsız Geçiş Uygulaması, MYO larda verilen eğitim kalitesini düşürdüğü sonucu ortaya çıkmıştır. 2. Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama eğitim programının, bilişim sektörünün yetkilileri başta olmak üzere diğer meslek yüksekokullarıyla ve YÖK le işbirliği yapılarak hazırlanması gerektiği anlaşılmıştır. 3. Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Önlisans eğitim programı ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının ve Lisans eğitimi veren kurumların Bilgisayar bölümleri eğitim programları arasında kısmen paralellik vardır. 4. Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama basılı eğitim programında, program öğelerinden amaç ve davranışlara ayrıntılı olarak yer verilirken, diğer program öğelerine ilişkin açıklamalar yeterli değildir. 5. Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama eğitim programıyla kazandırılması hedeflenen amaçlar, öğrencilere orta düzeyde kazandırılabilmektedir. 6. Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama eğitim programının içerik öğesi, mesleki alandaki güncel ve geçerli bilgileri kısmen içermektedir. 7. Derslerin işlenmesinde, anlatım ve laboratuar metotları sıklıkla kullanılırken, soru-cevap, problem çözme, grupla çalışma, gösteri, gösterip yaptırma, projelendirme metot ve teknikleri ara sıra kullanılmaktadır.

5 iii 8. Derslerde daha iyi öğrenme-öğretme ortamı oluşturmak için araç-gereç kullanımı sık olmakla birlikte, bazı araç-gereçlere yeterli sayıda sahip olunmaması, öğrencilerin ilgisizliği, bazı öğretim elemanlarının araç-gereç kullanmaya gerek görmemesi gibi nedenlerden dolayı araç-gereç kullanımında sıkıntılar yaşanmaktadır. 9. Araştırmanın yürütüldüğü tüm meslek yüksekokullarında bilgisayar laboratuarı ile elektronik ve donanım atölyesi bulunurken, sadece bir meslek yüksekokulunda lisan laboratuarı ve temel bilimler laboratuarı bulunmaktadır. Okullardaki atölye ve laboratuarlar eğitim programının yürütülmesi için gerekli tüm teçhizatlarla kısmen donatılmıştır. 10. Endüstriye dayalı öğrenim(staj) etkinliklerinde, gerek okul ve öğrencilerden kaynaklı gerekse işverenlerden kaynaklı sorunlar yaşanmaktadır. 11. Ölçme ve değerlendirme etkinliklerinde sonuca yönelik uygulama sınavı, yazılı sınav tekniklerine yer verilirken, davranış listeleri, gözlem formları gibi ölçme ve değerlendirme tekniklerine çok az yer verilmektedir. 12. Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama bölümü mezunları işgücü piyasasında istihdam edilebilecek yeterliliklerle kısmen donatılmaktadır. 13. Mezun öğrenciler istihdam edilebilmeleri için ek sertifikasyon programlarına (Microsoft, Cisco gibi) ihtiyaç duymaktadır; ancak meslek yüksekokullarında ek sertifika programları düzenlenmemektedir. 14. Meslek yüksekokullarında öğrencilerin akademik ve kişisel sorunlarıyla ilgilenecek bir rehberlik birimi bulunmamaktadır. 15. Okulda mezunları izleme çalışmaları, öğretim elemanlarının kişisel çabalarıyla kısmen yapılmaktadır.

6 iv 16. Ders dışı çalışmalar kapsamında, daha çok sportif faaliyetlerle, müzik ve folklor etkinliklerinin gerçekleştirildiği ancak tesis, çalışma alanları ve araç gerecin yeterli olmaması nedeniyle tiyatro, edebiyat, güzel sanatlar gibi faaliyetlere çok az yer verildiği görülmüştür. 17. Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü ne genel liseler ile mesleki ve teknik liselerden mezun olan öğrenciler gelmelidir sonucu ortaya çıkmıştır. Anahtar Kelimeler: Mesleki ve Teknik Eğitim, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar Teknikeri, Program Değerlendirme, Önlisans Eğitimi, İstihdam.

7 v ABSTRACT THE PROBLEMS OF COMPUTER TECHNOLOGY AND PROGRAMMİNG EDUCATION PROGRAM Hülya GÜL KOÇAK Master Thesis, Department of Educational Sciences Supervisor: Asst.Prof.Dr. Mahinur KARATAŞ COŞKUN September 2006, 285 Pages This research has been done for determining the problems of Computer Technology and Programming education program, which is one of the two-year vocational college's technical programs. Students, employers and teaching stuff participated in this research with their ideas. This is a descriptive study done within the research tecnnique of general survey model. For this reason; teaching stuff and students contributed this research with their ideas about the peresent system of students' acceptance to these vocational colleges. Teachig stuff with their ideas about the printed educational program of Computer Technology and Programming; teaching stuff and senior students with their ideas about the paralellism between pro-licience education program of Computer Technology and Programming and the computer departments of Vocational and Technical Secondary Schools and liecence programs assisted this research. The ideas of teaching stuff and senior students about the aims, contents, teaching process, evaluation process, training activities, the conditions of employment for graduated students, guidance and free-time activities of Computer Technology and Programming education program are applied for this research. The ideas of employers about students, employment conditions,training activities and the ideas of employers,teaching stuff and students about how to solve the general problems and questions of Computer Technologyand Programming education program contributed to this research. This reseach was held in vocational colleges linked to Çukurova University and bussiness places which do data processing sector in Adana. 22 teaching stuff from 6 vocational collleges, 214 senior students and employers of 5 bussiness places of data processing sector are taken as models for this research.

8 vi The data in this research was collected by surveying all the related literature and using semi-conctructed interview and questionnaire forms which were prepared in the light of experts' ideas. To analyze the data of this research, the dispersion of percentage and frequency was used. The results achieved are as following: 1. The system applied for accepting students to vocational colleges is not confirmed or is partly confirmed. The system which let students enter the vocational and technical colleges without any examinations lower the quality of education in these colleges. 2. It is understood that the training program of Computer Technology and Programming should be prepared with the cooperation with other colleges, YÖK and the authoritatives of data processing sector. 3. The paralellism between pro- liecence training program of Computer Technology and Programming, vocational and technical secondary schhols and computer departments of liecence programs is partly. 4. In the printed education program of Computer Technology and Programming, as the elements of program, the aim and the behaviours are taken place in detail whereas the information about the other elements of program is not satifactory. 5. The objectives supposed to be gained with Computer Technology and Programming education program can be acquired by the students in the intermediate level. 6. The element of content of Computer Technology and Programming education program inc1udes the daily and valid information partly. 7. During the lessons, the narration and labrotary methods are frequent1y used whereas direct method, solving problem, groupwork, demostration and project methods are sometimes used.

9 vii 8. To achieve a better teaching and learning atmosphere, the materials are used frequently. However there are some problems about using the materials because of not having enough amount of some materials, some teachers' attitude towards using materials and students' indifference to the materials. 9. Computer labrotary and electronic and equıpment workshop exist in all the vocational high schools where this research was surveyed.however, It was observed that only one of them has a language labrotary and a basic science labrotary. The workshops and labrotary are partly equipped with all the neccessary equipments which are applied for the education programme 10. In training activities based on industry, there are some problems caused by the school, teachers and employers. 11. For testing and evaiuation activities, the practice examination aiming to the product and essay technics are given place whereas, as testing and evaluation technics, behaviour lists and observation forms are taken place very little. 12. The graduates of Computer Technology and Programming department are partly equipped well enough to employ in labour force market. 13. The graduated students need to have additional certificate programs for employment but in the vocational colleges these certificate programs are not organized in the vocational colleges. 14. There is no counselor service to take care of the academic and personal problems of the students in vocational colleges. 15. In the college, the work of observing the graduated students is done partly by the individual efforts (sacrifice) of the teaching stuff.

10 viii 16. It was observed that, as free time activities, sports, music and folklore activities are taken place, however, as the place for practicing and materials are not satifactory, theatre, literature and fine arts are given place very little. 17. For the Computer and Programming Department, the students graduated from general high schools or vocational and technical high schools should apply. Keywords: Vocational and Technical Education, Computer Technology and Programming, Computer Technician, Curriculum Evolation, Pro-licience Training, Employment.

11 ix ÖNSÖZ Bilim ve teknolojide meydana gelen hızlı değişim ve gelişim, mesleklerin gerektirdiği bilgi ve becerileri farklılaştırarak mesleki ve teknik programlara dinamik bir nitelik kazandırmıştır. İş ile birey arasında uyum sağlanabilmesi için programların değişen ihtiyaçlara göre değerlendirilerek geliştirilmesi gerekmektedir. Özellikle, bilişim sektöründe meydana gelen hızlı gelişmeler tüm toplumları bilişim teknolojilerini kullanma ve geliştirme hedefine yöneltmiştir. Her geçen gün bilgisayar, hayatımızda daha da fazla yer edinerek hemen hemen tüm evlere ve iş yerlerine girmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla bu alanda nitelikli elemanlara ihtiyaç daha da artmaktadır. Bu gerçek göz önünde bulundurularak meslek yüksekokullarının çoğunda Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama bölümleri açılmış ve açılmaya devam edilmektedir. Amacı iş piyasasının ihtiyaç duyduğu kalifiye ara elemen yetiştirmek olan bu eğitim programlarının sorunlarının saptanması atılacak ilk adımdır. Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim programının sorunları, Adana Meslek Yüksekokulu, Kozan Meslek Yüksekokulu, Ceyhan Meslek Yüksekokulu, Kadirli Meslek Yüksekokulu, Karaisalı Meslek Yüksekokulu, Osmaniye Meslek Yüksekokulu nda görevli öğretim elemanları ile Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama bölümü son sınıf öğrencilerinin ve Adana İlinde bilişim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin işverenlerinin görüşleri doğrultusunda saptanmaya çalışılmıştır. Bu araştırmayı yapmamda bana öneride bulunan, bilgi ve görüşleriyle ışık tutan Prof. Dr. Adil Türkoğlu na, araştırmanın her aşamasında değerli yardımlarından ve katkılarından dolayı danışmanım Yrd. Doç. Dr. Mahinur Karataş Coşkun a, araştırmanın değişik aşamalarında yardımlarını esirgemeyen Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim elemanlarına ve asistanlarına, araştırmanın uygulama aşamasında yakından ilgilenerek anket formlarını dolduran meslek yüksekokullarında görevli öğretim elemanlarına ve öğrencilerine teşekkür ederim. Araştırma süresince desteğini ve ilgisini esirgemeyen, benimle birlikte araştırmanın her aşamasında çalışan, araştırma sıkıntılarımı paylaşan çok sevdiğim eşim Onursal Koçak a, sevgili arkadaşlarım Aslıhan Yükselir e, Selen Semiz e, dostlarıma ve tüm öğrenimim süresince maddi ve manevi desteğini esirgemeyen sonsuz sevgi ve anlayışlarıyla hep yanımda olan canım anneme, aileme içten teşekkürlerimi sunuyorum.

12 x İÇİNDEKİLER ÖZET...i ABSTRACT...v ÖNSÖZ...ix TABLO LİSTESİ...xxvi BÖLÜM I GİRİŞ 1.1. Mesleki ve Teknik Eğitim Mesleki ve Teknik Eğitiminin Genel Amaçları Mesleki ve Teknik Eğitime Olan Gereksinim Mesleki ve Teknik Eğitimin Nitelikleri Mesleki ve Teknik Eğitimin Türk Mili Eğitim Sistemi İçindeki Yeri Önlisans Öğreniminin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Tarafından Belirlenen Amaçları Önlisans Eğitiminin Tarihsel Gelişimi Meslek Yüksek Okullarının Bugünkü Durumu Fiziksel Olanaklar Öğrenci Sayıları ve Okullaşma Oranı Öğretim Elemanları Program Geliştirme Çalışmaları Lisans Programlarına Dikey Geçiş Uygulaması Sınavsız Geçiş Uygulaması Okul-Sanayi Bütünleşmesi Mezunlarının İstihdamı Finansman Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Problem Durumu Araştırmanın Amacı Araştırmanın Önemi Sayıtlılar Sınırlılıklar...31

13 xi Tanımlar Kısaltmalar...32 BÖLÜM II KURAMSAL AÇIKLAMALAR VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR Kuramsal Açıklamalar Eğitimde Program Değerlendirmenin Yeri ve Önemi Program Değerlendirme Türleri Program Değerlendirme Modelleri Hedefe Dayalı Program Değerlendirme Modeli Eğitsel Eleştiri Modeli (Eisner Modeli) Stufflebeam in Bağlam (Çevre), Girdi, Süreç ve Ürün Modeli İlgili Araştırmalar Araştırmaların Değerlendirilmesi...51 BÖLÜM III YÖNTEM Araştırmanın Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması Verilerin Analizi...59 BÖLÜM IV BULGULAR Kişisel Bilgilere İlişkin Bulgular Öğretim Elemanlarının Akademik Unvanları Öğretim Elemanlarının Yönetim Görevi Öğretim Elemanlarının Eğitim Durumu Öğretim Elemanlarının Alanı Öğretim Elemanlarının Mesleki Kıdemi Öğretim Elemanlarının Lisansüstü Çalışma Durumu...64

14 xii Öğretim Elemanlarının Yüksekokulda Verdikleri Derslere Göre Durumu Öğretim Elemanlarının Haftalık Ders Yüküne Göre Durumu Öğretim Elemanlarının Alanları ile İlgili Yayın İzleme Durumu Öğrencilerin Mezun Oldukları Ortaöğretim Kurumlarına Göre Durumları Öğrencilerin Lise Mezuniyet Derecelerine Göre Durumu Öğrencilerin Üniversite Sınavına Girmeden Önce Hazırlık Yapma Durumlarına İlişkin Dağılımları Öğrencilerin Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümünü Kaçıncı Sırada Tercih Ettiklerine İlişkin Durumları Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümüne Sınavsız Girişten Yararlanarak Giren Öğrencilerin Dağılımları Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümünü Kendi İsteği İle Seçme Durumuna İlişkin Öğrenci Görüşleri Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümünü Kendi İsteğinizle mi Seçtiniz Sorusuna "Evet" Cevabını Veren Öğrencilerin Belirttikleri Nedenlere İlişkin Görüşleri Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümünü Kendi İsteğinizle mi seçtiniz Sorusuna "Hayır" Cevabını Veren Öğrencilerin Belirttikleri Nedenlere İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Alanları ile İlgili Yayın İzleme Durumları Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü İle İlgili Genel Bilgilere İlişkin Bulgular Meslek Yüksekokullarına Öğrenci Alımında Uygulanan Sisteme İlişkin Bulgular Öğretim Elemanlarının Meslek Yüksekokulları Bölümlerine Öğrenci Alımında Uygulanan Sisteme İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Meslek Yüksekokulları Bölümlerine Öğrenci Alımında Uygulanan Sisteme İlişkin Görüşleri...76

15 xiii Öğretim Elemanlarının Meslek Yüksekokullarına Öğrenci Alımında Nasıl Bir Sistem Uygulanması Gerektiğini İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Meslek Yüksekokullarına Öğrenci Alımında Nasıl Bir Sistem Uygulanması Gerektiğine İlişkin Görüşleri Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü Basılı Eğitim Programına İlişkin Bulgular Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü Basılı (Yazılı) Eğitim Programı Elinizde Var mı? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Basılı Bir Eğitim Programı Gerekli midir? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü Eğitim Programının Hazırlanması Nasıl Olmalıdır? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programında, Eğitim Programı Öğelerinden Daha Çok Hangi Öğelerin Belirlendiğine İlişkin Görüşleri Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Önlisans Eğitim Programı ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının ve Lisans Programlarının Bilgisayar Bölümleriyle İlgili Eğitim Programları Arasında Paralelliğe İlişkin Bulgular Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Önlisans Eğitim Programı ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Bilgisayar Bölümü Eğitim Programları Arasında Paralellik Var mı? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Önlisans Eğitim Programı ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Bilgisayar Bölümü Eğitim Programları Arasında Paralellik Var mı? Sorusuna İlişkin Görüşleri...83

16 xiv Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Önlisans Eğitim Programı ile Lisans Programlarının Bilgisayar Bölümleri ile İlgili Eğitim Programları Arasında Paralellik Var mı? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Önlisans Eğitim Programı ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının ve Lisans Programlarının Bilgisayar Bölümleri ile İlgili Eğitim Programları Arasında Paralellik Olması Gerekli mi? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Önlisans Eğitim Programı ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Bilgisayar Bölümleri ile İlgili Eğitim Programları Arasında Paralellik Olması Gerekli mi? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Önlisans Eğitim Programı ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının ve Lisans Programlarının Bilgisayar Bölümü Eğitim Programları Arasında Neden Paralellik Olması Gerektiğine İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Önlisans Eğitim Programı ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının ve Lisans Programlarının Bilgisayar Bölümü Eğitim Programları Arasında Neden Paralellik Olması Gerektiğine İlişkin Görüşleri Mezun Öğrencilerin İstihdam Edilebilme Koşullarına İlişkin Bulgular Öğretim Elemanlarının Mezun Öğrencilerin İşgücü Piyasasında İstihdam Edilebilecek Yeterliliklerle Donatıldığını Düşünüyor musunuz? Sorusuna İlişkin Görüşleri...89

17 xv Öğrencilerin Mezun Öğrencilerin İşgücü Piyasasında İstihdam Edilebilecek Yeterliliklerle Donatıldığını Düşünüyor musunuz? Sorusuna İlişkin Görüşleri İşverenlerin Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü Mezunlarının İşgücü Piyasasında İstihdam Edilebilecek Yeterliliklerle Donatıldığını Düşünüyor musunuz? ve İşe Eleman Alırken Nelere Dikkat Ediyorsunuz? Sorularına İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Mezun Olan Öğrenciler İstihdam Edilebilmek İçin Ek Sertifikasyon Programlarına İhtiyaç Duymaktalar mı? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Mezun Olan Öğrenciler İstihdam Edilebilmek İçin Ek Sertifikasyon Programlarına İhtiyaç Duymaktalar mı? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Okulunuzda Ek Sertifika Programları Düzenleniyor mu? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Okulunuzda Ek Sertifika Programları Düzenleniyor mu? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Öğrenciler Hangi Ortaöğretim Kurumundan Gelmelidir? Sorusuna ilişkin Görüşleri Öğrencilerin Öğrenciler Hangi Ortaöğretim Kurumundan Gelmelidir? Sorusuna ilişkin Görüşleri Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programı İle İlgili Elde Edilen Bulgular Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü Eğitim Programının Amaçlarına İlişkin Bulgular Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programında Amaçlar Saptanırken Hangi Ölçütlerin Dikkate Alınması Gerektiğine İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programında Amaçlar Saptanırken Hangi Ölçütlerin Dikkate Alınması Gerektiğine İlişkin Görüşleri...97

18 xvi Öğretim Elemanlarının Derslerinizde Ders Planı Hazırlıyor musunuz Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Planda Davranışsal Amaçlara Yer Veriyor musunuz? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Derslerin Amaçlarından Öğrencileri Haberdar Ediyor musunuz? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Derslerin Amaçlarından Haberdar Ediliyor musunuz? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Ders Amaçlarının Öğrenciler Tarafından Bilinmesinin Yararına İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Derslerin Amaçlarını Bilmelerinin Yararına İlişlin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programında Yer Alan Ders Amaçları Açık ve Net mi? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Ders Amaçlarının Açık ve Net Olarak Belirlenmesinin Yararına İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Derslerde, Amaçlardan Hangilerinin, Ne Oranda Kazandırıldığına İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Derslerde, Amaçlardan Hangilerinin, Ne Oranda Kazandıklarına İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının ve İşverenlerin Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümünü Bitiren Bir Öğrencinin Belirtilen Bilgi ve Becerilerden Hangilerini, Ne Düzeyde Kazandıklarına İlişkin Görüşleri İşverenlerin Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümünü Bitiren Bir Öğrencinin Bilgi ve Becerilerden Hangilerini, Ne Düzeyde Kazandıklarına İlişkin Görüşleri Öğrencilerin, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümünü Bitiren Bir Öğrencinin Bilgi ve Becerilerden Hangilerini, Ne Düzeyde Kazandıklarına İlişkin Görüşleri...109

19 xvii Öğretim Elemanlarının İyi Bir Bilgisayar Teknikerinin Sahip Olması Gereken Özellikler Mevcut Eğitim Programda Ne Düzeyde Yer Almıştır? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Öğrencilere Bilgisayar Teknikerliği İle İlgili Davranışlar Kazandırmada Karşılaştıkları Güçlüklerin Düzeylerine İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Bilgisayar Teknikerliği İle İlgili Davranışlar Kazanmada Karşılaştıkları Güçlüklerin Düzeylerine İlişkin Görüşleri Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü Eğitim Programının İçeriğine İlişkin Bulgular Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programında Yer Alan Zorunlu ve Seçmeli Derslerin Oranlarına İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programında Yer Alan Zorunlu ve Seçmeli Derslerin Oranlarına İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Zorunlu ve Seçmeli Derslerin Oranı Sizce Ne Olmalıdır? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Zorunlu ve Seçmeli Derslerin Oranı Sizce Ne Olmalıdır? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programının İçeriği Seçilirken Hangi Ölçütlerin Dikkatte Alındığına İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programının İçeriği Seçilirken Hangi Ölçütlerin Dikkatte Alındığına İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Mesleki Alandaki Gelişmeler Öğretim Programı İçeriğine Yansıtılmakta mıdır? Sorusuna İlişkin Görüşleri...121

20 xviii Öğrencilerin Mesleki Alandaki Gelişmeler Öğretim Programı İçeriğine Yansıtılmakta mıdır? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Mesleki Alandaki Gelişmelerin Öğretim Programının İçeriğine Yansıtılmama Nedenlerine İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Mesleki Alandaki Gelişmelerin Öğretim Programının İçeriğine Yansıtılmama Nedenlerine İlişkin Görüşleri İşverenlerin Çalışanlarınız Daha Çok Hangi Konularda Eğitime İhtiyaç Duyuyorlar? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Programda Yer alan Dersler Bilgisayar Teknikerliği İçin Gerekli Bilgi ve Becerileri Kazandıracak Nitelikte midir? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Programda Yer alan Dersler Bilgisayar Teknikerliği İçin Gerekli Bilgi ve Becerileri Kazandıracak Nitelikte midir? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Programda Yer Alan Derslere İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Programda Yer Alan Derslere İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Programda Yer Alan Derslerden Gereksiz Olduğunu Düşündüğünüz Dersler Var mı? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Programda Yer Alan Derslerden Gereksiz Olduğunu Düşündüğünüz Dersler Var mı? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Programda Mesleki Bilgi ve Beceri Kazandırmayı Amaç Edinen Derslerin Düzeni Hakkındaki Görüşleri Öğrencilerin Programda Mesleki Bilgi ve Beceri Kazandırmayı Amaç Edinen Derslerin Düzeni Hakkındaki Görüşleri...130

21 xix Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programında Yer Alan Her Bir Dersin İçeriği Uygun ve Yeterli Biçimde Belirtilmiş midir? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Süreçlerine İlişkin Bulgular Öğretim Elemanlarının Öğrencilerinize Derslerin Amaçlarını, İşleniş Yöntemlerini ve Değerlendirme Süreçlerini İçeren Bir Çerçeve Program Veriyor musunuz? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Öğretim Elemanları Derslerin Amaçlarını, Konularını, İşleniş ve Değerlendirme Süreçlerini İçeren Bir Çerçeve Program Veriyorlar mı? Sorusuna İlişkin görüşleri Öğrencilerin Çerçeve Program Verilmesini İster miydiniz? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının, Öğretim Yöntemlerini Kullanma Düzeylerine İlişkin Görüşleri Öğrencilerin, Öğretim Elemanlarının Öğretim Yöntemlerini Kullanma Düzeylerine İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Öğretim Yönteminin Seçiminde Hangi Faktörlerin Etkili Olduğunu İlişkin Görüşleri Öğrencilerin, Öğretim Elemanlarının Öğretim Yönteminin Seçiminde Hangi Faktörlerin Etkili Olduğunu İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının İçeriği Aktarmada Başvurduğu Yollara İlişkin Görüşleri Öğrencilerin, Öğretim Elemanlarının İçeriği Aktarmada Başvurduğu Yollara İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Dersin İşlenmesinde Öğrencilerin Katılımına İlişkin Görüşleri Öğrencilerin, Dersin İşlenmesinde Öğrencilerin Katılımına İlişkin Görüşleri...142

22 xx Öğretim Elemanlarının Öğrencilerin Derse Katılımını Engelleyen Nedenlere İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Derse Katılımlarını Engelleyen Nedenlere İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Araç- Gereç Kullanımına İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Araç- Gereç Kullanımına İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Araç-Gereç Kullanılmama Nedenlerine İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Araç-Gereç Kullanılmama Nedenlerine İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Okulunuzda Atölye ve Laboratuarlardan Hangisi/Hangileri Bulunmaktadır? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Okulunuzda Atölye ve Laboratuarlardan Hangisi/Hangileri Bulunmaktadır? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Atölye ve Laboratuarların Gerekli Tüm Teçhizatlarla Donatılma Durumuna İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Atölye ve Laboratuarların Gerekli Tüm Teçhizatlarla Donatılma Durumuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Eğitim Programında Endüstriye Dayalı Öğrenim (Staj) İçin Ayrılan Süreye İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Eğitim Programında Endüstriye Dayalı Öğrenim (Staj) İçin Ayrılan Süreye İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Staj için Ne Kadar Süre Ayrılmalıdır? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Staj için Ne Kadar Süre Ayrılmalıdır? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Staj Sırasında Okulunuz ve Uygulama Yapılan İşyerleri ile Öğrenci ve İşverenler

23 xxi Arasında İyi Bir İletişim ve Etkileşim Sağlanabildiğini Düşünüyor musunuz? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Staj Sırasında Okulunuz ve Uygulama Yapılan İşyerleri ile Öğrenci ve İşverenler Arasında İyi Bir İletişim ve Etkileşim Sağlanabildiğini Düşünüyor musunuz? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Staj Sırasında Yaşanan Sorunlara İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Staj Sırasında Yaşanan Sorunlara İlişkin Görüşleri İşverenlerin Staj Faaliyetine Yönelik Görüşlerine İlişkin Bulgular İşverenlerin İşyerinizde Stajyer Öğrenci Çalıştırıyor musunuz? Sorusuna İlişkin Görüşleri İşverenlerin Stajyerlerle İşverenler Arasında İyi Bir İletişim ve Etkileşim Sağlanabilmekte mi? Sorusuna İlişkin Görüşleri İşverenlerin Staj Sırasında Yaşanan Sorunlara İlişkin Görüşleri İşverenlerin Stajyerler ne gibi işleri yapıyorlar? Sorusuna İlişkin Görüşleri Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Bulgular Öğretim Elemanlarının Sınavların Daha Çok Hangi Amaca Yönelik Olduğuna İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Sınavların Hangi Amaca Yönelik Olduğuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Ölçme ve Değerlendirmede Hangi Tekniklere Ne Derece Yer Verdiklerini İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Ölçme ve Değerlendirmede Hangi Tekniklere Ne Derece Yer Verdiliğine İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Öğrenci Başarısını Değerlendirmede Hangi Ölçütleri Kullandıklarına İlişkin Görüşleri...162

24 xxii Öğrencilerin Öğrenci Başarısını Değerlendirmede Hangi Ölçütlerin Kullanıldığına İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Öğrencilerin Genel Başarı Durumlarına Yönelik Görüşleri Öğrencilerin Genel Başarı Durumlarına İlişkin Öğrenci Görüşleri Öğretim Elemanlarının Öğrenci Başarısızlığının Nedenlerine İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Öğrenci Başarısızlığının Nedenlerine İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Staj Çalışmaları Değerlendirmeye Tabi Tutulmakta mıdır? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Staj Çalışmaları Değerlendirmeye Tabi Tutulmakta mıdır? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Staj Etkinliklerini Değerlendirmede Hangi ölçütlerin Alındığına İlişkin Görüşleri Staj Etkinliklerini Değerlendirmede Hangi ölçütlerin Alındığına İlişkin Öğrencilerin Görüşleri Rehberlik ve Boş Zaman Etkinliklerine İlişkin Bulgular Öğretim Elemanlarının Okulunuzda Öğrencilerin Akademik ve Kişisel Sorunlarıyla Kim İlgilenmektedir? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Okulunuzda Öğrencilerin Akademik ve Kişisel Sorunlarıyla Kim İlgilenmektedir? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Öğrencilerin Akademik ve Kişisel Sorunlarıyla Yeterince İlgilenilmeme Nedenlerine İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Akademik ve Kişisel Sorunlarıyla Yeterince İlgilenilmeme Nedenlerine İlişkin Öğrenci Görüşleri Öğretim Elemanlarını Okulunuzda Mezunları İzleme Çalışmaları Var mı? Sorusuna İlişkin Görüşleri...174

25 xxiii Öğrencilerin Okulunuzda Mezunları İzleme Çalışmaları Var mı? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Okulunuzda Mezunların Karşılaştıkları Sorunlarla İlgilenip Çözüm Aranıyor mu? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Okulunuzda Mezunların Karşılaştıkları Sorunlarla İlgilenip Çözüm Aranıyor mu? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Öğrenciler Ders Dışı Çalışmalar (Folklor, Spor, Müzik, v.b) Yapabiliyorlar mı? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Öğrenciler Ders Dışı Çalışmalar (Folklor, Spor, Müzik, v.b) Yapabiliyorlar mı? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Okulda En Çok Hangi Ders Dışı Çalışmalar Yapılmaktadır? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Okulda En Çok Hangi Ders Dışı Çalışmalar Yapılmaktadır? Sorusuna İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Ders Dışı Çalışmaların Yapılamama Nedenlerine İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Ders Dışı Çalışmaların Yapılamama Nedenlerine İlişkin Görüşleri Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programının Genel Sorunları; Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin Önerileri İle İlgili Elde Edilen Bulgular Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programının Genel Sorunlarına İlişkin Görüşleri Öğrencilerin Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programının Genel Sorunlarına İlişkin Görüşleri İşverenlerin Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programının Genel Sorunlarına İlişkin Görüşleri Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programına Yönelik Önerileri...184

26 xxiv Öğrencilerin Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programına Yönelik Önerileri BÖLÜM V TARTIŞMA VE YORUM BÖLÜM VI SONUÇ VE ÖNERİLER Sonuçlar Kişisel Bilgilerle ile İlgili Sonuçlar Meslek Yüksekokullarına Öğrenci Alımı ile İlgili Sonuçlar Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Basılı Eğitim Programına İlişkin Sonuçlar Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Önlisans Eğitim Programı ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının ve Lisans Programlarının Bilgisayar Bölümleriyle İlgili Eğitim Programları Arasında Paralelliğe İlişkin Sonuçlar Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü nden Mezun Olan Öğrencilerin İstihdam Edilebilme Özellikleri ile İlgili Sonuçlar Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programının Amaçları ile İlgili Sonuçlar Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programının İçeriği ile İlgili Sonuçlar Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programının Öğretim Süreçleri İle İlgili Sonuçlar Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programının Ölçme ve Değerlendirme Süreçleri ile İlgili Sonuçlar Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programının Rehberlik ve Boş Zaman Etkinlikleri İle İlgili Sonuçlar Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programının Genel Sorunları; Bu Sorunların Çözümüne Yönelik Öğretim Elemanları ve Öğrencilerin Önerileri İle İlgili Sonuçlar Öneriler...249

27 xxv Araştırma Sonuçları ile İlgili Öneriler Yapılacak Araştırmalara Yönelik Öneriler KAYNAKÇA EKLER ÖZGEÇMİŞ...285

28 xxvi TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1. Örnekleme Alınan Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının İki Yıllık Meslek Yüksekokullarına Göre Dağılımı...53 Tablo 2. Öğretim Elemanlarının Cinsiyete Göre Dağılımları...54 Tablo 3. Öğrencilerin Cinsiyete Göre Dağılımları...54 Tablo 4. İşverenlerin faaliyet alanlarına, eğitim durumlarına, çalışma yıllarına göre dağılımları...55 Tablo 5. Öğretim Elemanlarının Akademik Unvanlarına Göre Dağılımı...61 Tablo 6. Öğretim Elemanlarının Yönetim Görevlerine Göre Dağılımı...62 Tablo 7. Öğretim Elemanlarının Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı...62 Tablo 8. Öğretim Elemanlarının Yüksekokulda Verdikleri Derslere Göre Dağılımları...63 Tablo 9. Öğretim Elemanlarının Mesleki Kıdemlerine Göre Dağılımları...63 Tablo 10. Öğretim Elemanlarının Lisansüstü Çalışma Durumlarına Göre Dağılımları...64 Tablo 11. Öğretim Elemanlarının Yüksekokulda Verdikleri Derslere Göre Dağılımı...65 Tablo 12. Öğretim Elemanlarının Haftalık Ders Yüküne İlişkin Dağılımı...66 Tablo 13. Öğretim Elemanlarının Alanları İle İlgili Yayın İzleme Durumlarına Göre Dağılımları...67 Tablo 14. Öğrencilerin Mezun oldukları Ortaöğretim Kurumlarına Göre Dağılımı...68 Tablo 15. Öğrencilerin Lise Mezuniyet Derecelerine Göre Dağılımları...69 Tablo 16. Öğrencilerin Üniversite Sınavına Girmeden Önce Hazırlık Yapma Durumlarına İlişkin Dağılımları...69 Tablo 17. Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümünü Kaçıncı Sırada Tercih Ettiklerine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Dağılımı...70 Tablo 18. Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümüne Sınavsız Girişten Yararlanarak Giren Öğrencilerin Dağılımı...70 Tablo 19. Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümünü Kendi İsteği İle Seçme Durumuna İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Dağılımı...71

29 xxvii Tablo 20. Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümünü Kendi İsteğinizle mi Seçtiniz Sorusuna "Evet" Cevabını Veren Öğrencilerin Belirttikleri Nedenlere İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...72 Tablo 21. Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümünü Kendi İsteğinizle mi Seçtiniz Sorusuna "Hayır" Cevabını Veren Öğrencilerin Belirttikleri Nedenlere İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...73 Tablo 22. Öğrencilerin Alanları İle İlgili Yayın İzleme Durumlarına İlişkin Görüşlerin Dağılımı...74 Tablo 23. Öğretim Elemanlarının Meslek Yüksekokulları Bölümlerine Öğrenci Alımında Uygulanan Sisteme İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...75 Tablo 24. Meslek Yüksek Okulları Bölümlerine Öğrenci Alımında Uygulanan Sistemi Onaylama Durumuna İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Dağılımı...76 Tablo 25. Öğretim Elemanlarının Meslek Yüksekokullarına Öğrenci Alımında Nasıl Bir Uygulanması Gerektiğine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...76 Tablo 26. Öğrencilerin Meslek Yüksekokullarına Öğrenci Alımında Nasıl Bir Sistem Uygulanması Gerektiğine İlişkin Görüşlerin Dağılımı...77 Tablo 27. Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü Basılı (Yazılı) Eğitim Programı Elinizde Var mı? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...79 Tablo 28. Öğretim Elemanlarının Basılı Bir Eğitim Programı Gerekli midir? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...79 Tablo 29. Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü Eğitim Programının Hazırlanması Nasıl Olmalıdır? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...80 Tablo 30. Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programında, Eğitim Programı Öğelerinden Daha Çok Hangi Öğelerin Belirlendiğine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...81 Tablo 31. Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Önlisans Eğitim Programı ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Bilgisayar Bölümü Eğitim Programları Arasında Paralellik Var mı? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...82 Tablo 32. Öğrencilerin Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Önlisans Eğitim Programı ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Bilgisayar

30 xxviii Bölümü Eğitim Programları Arasında Paralellik Var mı? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...83 Tablo 33. Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Önlisans Eğitim Programı ile Lisans Programlarının Bilgisayar Bölümleri ile İlgili Eğitim Programları Arasında Paralellik Var mı? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...84 Tablo 34. Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Önlisans Eğitim Programı ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının ve Lisans Programlarının Bilgisayar Bölümleri ile İlgili Eğitim Programları Arasında Paralellik Olması Gerekli mi? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...85 Tablo 35. Öğrencilerin Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Önlisans Eğitim Programı ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Bilgisayar Bölümleri ile İlgili Eğitim Programları Arasında Paralellik Olması Gerekli mi? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...86 Tablo 36. Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Önlisans Eğitim Programı ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının ve Lisans Programlarının Bilgisayar Bölümü Eğitim Programları Arasında Neden Paralellik Olması Gerektiğine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...87 Tablo 37. Öğrencilerin Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Önlisans Eğitim Programı ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Bilgisayar Bölümü Eğitim Programları Arasında Neden Paralellik Olması Gerektiğine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...88 Tablo 38. Öğretim Elemanlarının Mezun Öğrencilerin İşgücü Piyasasında İstihdam Edilebilecek Yeterliliklerle Donatıldığını Düşünüyor musunuz? Sorusuna ilişkin Görüşlerinin Dağılımı...89 Tablo 39. Öğrencilerin Mezun Öğrencilerin İşgücü Piyasasında İstihdam Edilebilecek Yeterliliklerle Donatıldığını Düşünüyor musunuz? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...90 Tablo 40. Öğretim Elemanlarının Mezun Olan Öğrenciler İstihdam Edilebilmek İçin Ek Sertifikasyon Programlarına İhtiyaç Duymaktalar mı? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...93

31 xxix Tablo 41. Öğrencilerin Mezun Olan Öğrenciler İstihdam Edilebilmek İçin Ek Sertifikasyon Programlarına İhtiyaç Duymaktalar mı? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...93 Tablo 42. Öğretim Elemanlarının Okulunuzda Ek Sertifika Programları Düzenleniyor mu? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...94 Tablo 43. Öğrencilerin Okulunuzda Ek Sertifika Programları Düzenleniyor mu? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...94 Tablo 44. Öğretim Elemanlarının Öğrenciler Hangi Ortaöğretim Kurumundan Gelmelidir? Sorusuna ilişkin Görüşlerinin Dağılımı...95 Tablo 45. Öğrencilerin Öğrenciler Hangi Ortaöğretim Kurumundan Gelmelidir? Sorusuna ilişkin Görüşlerinin Dağılımı...95 Tablo 46. Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programında Amaçlar Saptanırken Hangi Ölçütlerin Dikkate Alınması Gerektiğine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...97 Tablo 47. Öğrencilerin Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programında Amaçlar Saptanırken Hangi Ölçütlerin Dikkate Alınması Gerektiğine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...98 Tablo 48. Öğretim Elemanlarının Derslerinizde Ders Planı Hazırlıyor musunuz? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...98 Tablo 49. Öğretim Elemanlarının Planda Davranışsal Amaçlara Yer Veriyor musunuz? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...99 Tablo 50. Öğretim Elemanlarının Derslerin Amaçlarından Öğrencileri Haberdar Ediyor musunuz? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...99 Tablo 51. Öğrencilerin Derslerin Amaçlarından Haberdar Ediliyor musunuz? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 52. Öğretim Elemanlarının Ders Amaçlarının Öğrenciler Tarafından Bilinmesinin Yararına İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 53. Öğrencilerin Derslerin Amaçlarını Bilmelerinin Yararına İlişlin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 54 Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programında Yer Alan Ders Amaçları Açık ve Net mi? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...102

32 xxx Tablo 55. Öğretim Elemanlarının Ders Amaçlarının Açık ve Net Olarak Belirlenmesinin Yararına İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 56. Öğretim Elemanlarının Derslerde, Amaçlardan Hangilerinin, Ne Oranda Kazandırıldığına İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 57. Öğrencilerin Derslerde, Amaçlardan Hangilerini, Ne Oranda Kazandıklarına İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 58. Öğretim Elemanlarının, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümünü Bitiren Bir Öğrencinin Bilgi ve Becerilerden Hangilerini, Ne Düzeyde Kazandıklarına İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 59. Öğrencilerin, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümünü Bitiren Bir Öğrencinin Bilgi ve Becerilerden Hangilerini, Ne Düzeyde Kazandıklarına İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 60. Öğretim Elemanlarının İyi Bir Bilgisayar Teknikerinin Sahip Olması Gereken Özellikler Mevcut Eğitim Programda Ne Düzeyde Yer Almıştır? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 61. Öğretim Elemanlarının Öğrencilere Bilgisayar Teknikerliği İle İlgili Davranışlar Kazandırmada Karşılaştıkları Güçlüklerin Düzeylerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 62. Öğrencilerin Bilgisayar Teknikerliği İle İlgili Davranışlar Kazanmada Karşılaştıkları Güçlüklerin Düzeylerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 63. Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programında Yer Alan Zorunlu ve Seçmeli Derslerin Oranlarına İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 64. Öğrencilerin Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programında Yer Alan Zorunlu ve Seçmeli Derslerin Oranlarına İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 65. Öğretim Elemanlarının Zorunlu ve Seçmeli Derslerin Oranı Sizce Ne Olmalıdır? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 66. Öğrencilerin Zorunlu ve Seçmeli Derslerin Oranı Sizce Ne Olmalıdır? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 67. Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programının İçeriği Seçilirken Hangi Ölçütlerin Dikkatte Alındığına İlişkin Görüşleri...120

33 xxxi Tablo 68. Öğrencilerin Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programının İçeriği Seçilirken Hangi Ölçütlerin Dikkatte Alındığına İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 69. Öğretim Elemanlarının Mesleki Alandaki Gelişmeler Öğretim Programı İçeriğine Yansıtılmakta mıdır? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin dağılımı Tablo 70. Öğrencilerin Mesleki Alandaki Gelişmeler Öğretim Programı İçeriğine Yansıtılmakta mıdır? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 71. Öğretim Elemanlarının Mesleki Alandaki Gelişmelerin Öğretim Programının İçeriğine Yansıtılmama Nedenlerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 72. Öğrencilerin Mesleki Alandaki Gelişmelerin Öğretim Programının İçeriğine Yansıtılmama Nedenlerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 73. Öğretim Elemanlarının Programda Yer alan Dersler Bilgisayar Teknikerliği İçin Gerekli Bilgi ve Becerileri Kazandıracak Nitelikte midir? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 74. Öğrencilerin Programda Yer Alan Dersler Bilgisayar Teknikerliği İçin Gerekli Bilgi ve Becerileri Kazandıracak Nitelikte midir? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 75. Öğretim Elemanlarının Programda Yer Alan Derslere İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 76. Öğrencilerin Programda Yer Alan Derslere İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 77. Öğretim Elemanlarının Programda Yer Alan Derslerden Gereksiz Olduğunu Düşündüğünüz Dersler Var mı? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağlımı Tablo 78. Öğrencilerin Programda Yer Alan Derslerden Gereksiz Olduğunu Düşündüğünüz Dersler Var mı? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 79. Öğrencilerin Gereksiz Gördüğü Derslere İlişkin Bilgilerin Dağılımı...129

34 xxxii Tablo 80. Öğretim Elemanlarının Programda Mesleki Bilgi ve Beceri Kazandırmayı Amaç Edinen Derslerin Düzeni Hakkındaki Görüşlerinin Dağılımı Tablo 81. Öğrencilerin Programda Mesleki Bilgi ve Beceri Kazandırmayı Amaç Edinen Derslerin Düzeni Hakkındaki Görüşlerinin Dağılımı Tablo 82. Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programında Yer Alan Her Bir Dersin İçeriği Uygun ve Yeterli Biçimde Belirtilmiş midir? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 83. Öğretim Elemanlarının Öğrencilerinize Derslerin Amaçlarını, İşleniş Yöntemlerini ve Değerlendirme Süreçlerini İçeren Bir Çerçeve Program Veriyor musunuz? Sorusuna İlişkin Görüşleri Tablo 84. Öğrencilerin Öğretim Elemanları Derslerin Amaçlarını, Konularını, İşleniş ve Değerlendirme Süreçlerini İçeren Bir Çerçeve Program Veriyorlar mı? Sorusuna İlişkin görüşlerinin Dağılımı Tablo 85. Öğrencilerin Çerçeve Program Verilmesini İster miydiniz? Sorusuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 86. Öğretim Elemanlarının, Öğretim Yöntemlerini Kullanma Düzeylerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 87. Öğrencilerin, Öğretim Elemanlarının Öğretim Yöntemlerini Kullanma Düzeylerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 88. Öğretim Elemanlarının Öğretim Yönteminin Seçiminde Hangi Faktörlerin Etkili Olduğuna İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 89. Öğrencilerin, Öğretim Elemanlarının Öğretim Yönteminin Seçiminde Hangi Faktörlerin Etkili Olduğunu İlişkin Görüşlerinin dağılımı Tablo 90. Öğretim Elemanlarının İçeriği Aktarmada Başvurduğu Yollara İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 91. Öğrencilerin, Öğretim Elemanlarının İçeriği Aktarmada Başvurduğu Yollara İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 92. Öğretim Elemanlarının Dersin İşlenmesinde Öğrencilerin Katılımına İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Tablo 93. Öğrencilerin, Dersin İşlenmesinde Öğrencilerin Katılımına İlişkin Görüşlerinin Dağılımı...142

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI OKULLARDA YÜRÜTÜLEN PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK UYGULAMALARININ BELİRLENMESİ VE BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TİCARET VE MESLEK LİSELERİNE YARDIMCI MODÜL DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ Semra ADIGÜZEL

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Programlarının Değerlendirilmesi

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Programlarının Değerlendirilmesi Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Programlarının Değerlendirilmesi Evaluation of Anadolu University Social Sciences Institution s Curriculum Ayhan HAKAN * Mustafa SAĞLAM ** Demet SEVER ***

Detaylı

ERKEK GİYSİ ÜRETİMİ DERSİ MODÜLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

ERKEK GİYSİ ÜRETİMİ DERSİ MODÜLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GİYİM ENDÜSTRİSİ VE GİYİM SANATLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ GİYİM ENDÜSTRİSİ ANA SANAT DALI ERKEK GİYSİ ÜRETİMİ DERSİ MODÜLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE PERFORMANCE INDICATORS ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYAÇLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

ÖĞRETİM. Cem Şenol Fırat Üniversitesi. Özet Bu. Anahtar Sözcükler. ve oluşturmaktadır. kullanılmıştır. analizi, t-testi, öğretmenlerin

ÖĞRETİM. Cem Şenol Fırat Üniversitesi. Özet Bu. Anahtar Sözcükler. ve oluşturmaktadır. kullanılmıştır. analizi, t-testi, öğretmenlerin BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ Dr. İbrahim Yaşar Kazu Cem Şenol Fırat Üniversitesi Özet Bu araştırma, Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin üstün

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM SEKİZİNCİ SINIF TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI DİNLEME/İZLEME ALANININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR. Galip BERK LİSANS TEZİ ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ EĞİTİMİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR. Galip BERK LİSANS TEZİ ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ EĞİTİMİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Galip BERK LİSANS TEZİ ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MAYIS 2008 ANKARA ii Galip BERK

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Oruç Ali UĞUR Fatih YENEL ** Özet: Bu araştırmanın amacı; Ankara ilinde ortaöğretimde görev yapan

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK WEB TABANLI ÇOCUK HAKLARI EĞİTİMİ PROGRAMI

Detaylı

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010 T.C. TRAKYAA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜS SÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENENN ÖZERKLİĞİİ

Detaylı

9. Sınıf Rehberlik Programının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 1

9. Sınıf Rehberlik Programının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 1 Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi 2015, 5 (1), 171-210 171 Makale Gönderim Tarihi:26.02.2015 Makale Kabûl Tarihi:21.05.2015 9. Sınıf Rehberlik Programının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ MEZUNLARININ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMINDAN YARARLANMA DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (Niğde Üniversitesi Örneği)

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ MEZUNLARININ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMINDAN YARARLANMA DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (Niğde Üniversitesi Örneği) SINIF ÖĞRETMENLİĞİ MEZUNLARININ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMINDAN YARARLANMA DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (Niğde Üniversitesi Örneği) Öğr. Gör. Yasemin YAVUZER Yrd. Doç. Dr. Ayhan DİKİCİ Öğr. Gör. Mustafa

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL EĞİTİMİN YERİ VE ÖNEMİ: KAHRAMANMARAŞ TA ÖZEL EĞİTİM

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL EĞİTİMİN YERİ VE ÖNEMİ: KAHRAMANMARAŞ TA ÖZEL EĞİTİM T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİMDALI TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL EĞİTİMİN YERİ VE ÖNEMİ: KAHRAMANMARAŞ TA ÖZEL EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROJESİ

Detaylı

Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Laboratuvar Şartları ve Kullanımına İlişkin Görüşleri ile Teknolojik Yenilikleri İzleme Eğilimleri

Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Laboratuvar Şartları ve Kullanımına İlişkin Görüşleri ile Teknolojik Yenilikleri İzleme Eğilimleri Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Laboratuvar Şartları ve Kullanımına İlişkin Görüşleri ile Teknolojik Yenilikleri İzleme Eğilimleri Semra DEMİR 1, Uğur BÖYÜK 2 & Ayşe KOÇ 3 Özet: Bu araştırma, Fen

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Düriye GİLİK GÜLEÇ Yüksek

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM 6. SINIF MATEMATİK DERS KİTAPLARININ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ Ercan YÜKSEL YÜKSEK

Detaylı

Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 22 2009

Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 22 2009 Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 22 2009 ORTAÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ ÖĞRETMEN ADAYLARINA KAZANDIRDIĞI MESLEKİ YETERLİKLER YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ (İZLEME ÇALIŞMASI) Yrd.

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SYRACUSE MODELİ İLE E-ÖĞRENME ORTAMI İÇİN TASARLANMIŞ BİR DERSİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA ETKİSİ: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ HASAN ÖZGÜR

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN GEREKLİLİK VE İŞE VURUKLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN GEREKLİLİK VE İŞE VURUKLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN GEREKLİLİK VE İŞE VURUKLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Burcu Anılan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim

Detaylı

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 73 İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Aslan GÜLCÜ * Saadettin AYDIN ** Şenay AYDIN *** Özet Bu araştırmanın temel amacı

Detaylı

Fransızca Öğretmenliği Anabilim Dalında Okul Deneyimi Gözlem Formlarının Oluşturulmasına Yönelik Bir Çalışma (Marmara Üniversitesi Örneği)

Fransızca Öğretmenliği Anabilim Dalında Okul Deneyimi Gözlem Formlarının Oluşturulmasına Yönelik Bir Çalışma (Marmara Üniversitesi Örneği) Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 28(2), 444-456 [2013] Fransızca Öğretmenliği Anabilim Dalında Okul Deneyimi Gözlem Formlarının Oluşturulmasına Yönelik Bir Çalışma

Detaylı

An Evaluation of the Courses in Curriculum of Undergraduate Preschool Teacher Training by Instructors in General Perspective

An Evaluation of the Courses in Curriculum of Undergraduate Preschool Teacher Training by Instructors in General Perspective INONU UNIVERSITY JOURNAL OF THE FACULTY OF EDUCATION December 2009 Special Issue/ Volume. 10, Issue. 3, pp. 161-181 Referred Paper ISSN: 1300 2899 An Evaluation of the Courses in Curriculum of Undergraduate

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ Sibel Hismanoglu Uşak Üniversitesi 64200, Uşak sibelvurar@yahoo.com Özet Bu çalışma, 2007 yılından itibaren

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVINA BAŞVURAN ADAYLARIN BAŞARI DURUMLARININ

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Levent Eşel Gazi Üniversitesi leventesel@gazi.edu.tr Gökçen Kaya Gazi Üniversitesi kaya.gokcen@gazi.edu.tr

Detaylı

Journal of Business Research

Journal of Business Research İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Journal of Business Research ISSN: 1309-0712 Cilt: 1 Sayı:2 2009 Vol.1 No.2 DERGİ HAKKINDA İşletme Araştırmaları Dergisi 2009 Ocak ayında alt yapısı oluşturulan ve Haziran

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİLİM DALI

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİLİM DALI T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMALARINA VE UYGULAMALARDA

Detaylı