MALATYA ADET ET TAVUĞU YETĠġTĠRME PROJESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALATYA 25000 ADET ET TAVUĞU YETĠġTĠRME PROJESĠ"

Transkript

1 MALATYA ADET ET TAVUĞU YETĠġTĠRME PROJESĠ ADET / DEVRE KAPASĠTELĠ (6 DEVRE / YIL) BROĠLER (ET PĠLĠÇ)YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ PROJESĠ

2 ĠÇĠNDEKĠLER 2 1.PROJENĠN ÖZETĠ PROJENĠN GENEL TANIMI GiriĢ Projenin Amacı Projenin Kalkınma Planı Ġle ĠliĢkisi.5 3.PROJENĠN AYRINTILI TANIMI Proje Uygulama Alanı Hakkında Bilgiler Proje Alanı Ġçin Yer Seçimi Proje Alanının Bitkisel Üretim Yapısı Proje Alanının Hayvansal Üretim Yapısı Proje Alanının Ġklimi Proje Alanının Coğrafik Yapısı Proje Alanının Nüfusu Proje Alanının Alt Yapısı Proje Alanının Pazar Durumu Proje Alanının Sosyal Alt Yapısı Proje Alanının Ekonomik Alt Yapısı.7 4.PĠYASA ETÜDÜ PROJEDE KULLANILACAK HAYVAN MATERYALĠ HAKKINDA BĠLGĠLER Materyalin Temin ġekli Materyalin Özellikleri ve Tercih Gerekçeleri ÜRETĠM TEKNĠĞĠ HAKKINDA BĠLGĠLER Projenin Kapasitesi Üretim Organizasyonu Pratik YetiĢtirme ĠĢleri Civcivler Kümese Getirilmeden Önce Yapılacak ĠĢler Civcivlerin Kümese Alınması ve YerleĢtirilmesi Yemleme Sulama Isıtma Aydınlatma Altlık Sağlık Koruma ve Veteriner Hekim Hizmetleri Kayıtlar Temizlik ve Havalandırma Barınak ve Tesisler Kümesin Teknik Özellikleri Yem Deposunun Teknik Özellikleri ĠĢçi Lojmanının Teknik Özellikleri Alet-Ekipman Odasını Teknik Özellikleri Su Deposu Teknik Özellikleri Dezenfeksiyon Çukuru Teknik Özellikleri Ġzolasyon Çukuru Teknik Özellikleri Barınak ve Tesislerin ĠĢletme içi YerleĢim Düzenleri Projede Kullanılacak Araç,Alet ve Ekipmanlar Yemlik Ekipmanları 14

3 Sulama Ekipmanları Isıtma Ekipmanları Soğutma Ekipmanları Diğer Alet ve Ekipmanlar Proje Ürünlerinin Pazarlanması.15 7.PROJE GĠDERLERĠ Yatırım Giderleri Sabit Yatırım Giderleri Proje ve Etüt Giderleri Arazi Satın Alma Giderleri ĠnĢaat Giderleri Kümes Yapım Gideri Yem Deposu ĠnĢaat Gideri ĠĢçi Lojmanı ĠnĢaat Gideri Alet Ekipman Odası ĠnĢaat Gideri Su Deposu ĠnĢaat Gideri Dezenfeksiyon Çukuru Gideri Ġzolasyon Çukuru Gideri GiriĢ Kapısı Gideri Tel Örgü ve Beton Direk Gideri Makine ve Donanım Giderleri Yemleme Ekipmanları Giderleri Sulama Ekipmanları Gideri Isıtma Ekipmanları Gideri Soğutma Ekipmanları Gideri Jeneratör Gideri Su Hortumunun Gideri Nakliye Giderleri Beklenmeyen Giderler ĠĢletme Sermayesi Ġhtiyacı Civciv Alım Gideri Yem Alım Gideri Ġlaç Gideri Dezenfeksiyon Gideri Altlık Gideri Personel Gideri Elektrik Gideri Su Gideri Isıtma Gideri Beklenmeyen Giderler Yıllık ĠĢletme Giderleri Civciv Alım Giderleri Yem Alım Gideri Ġlaç Gideri Dezenfeksiyon Gideri Altlık Gideri Personel Gideri

4 Elektrik Gideri Su Giderleri Isıtma Giderleri Amortismanlar Bakım ve Onarım Giderleri Beklenmeyen Giderler PROJE GELĠRLERĠ Proje Ana Gelirleri Proje Yan Gelirleri Gübre SatıĢ Geliri Yem Torbası Geliri.22 9.PROJENĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ Proje Gelirleri Tablosu Proje Gelir-Gider Tablosu Mali Rantabilite Geri Ödeme Süresi Yıllık DeğiĢen Masraflar Tablosu Sabit Masraflar Tablosu BaĢa BaĢ Noktası Projenin Nakit Akım Tablosu Net Bugünkü Değer Fayda-Masraf Oranı SONUÇ 27 4

5 1.PROJE ÖZETĠ Projenin Adı: Adet/Devre Kapasiteli ( 6Devre/Yıl) Broiler(Etlik Piliç) YetiĢtiriciliği 1.2.Projenin Niteliği: Broiler (Etlik Piliç) Üretim Projesi 1.3.ĠĢletmeye Verilecek Yasal ġekil: Adi ortaklık 1.4.Proje Kapsamında Üretilecek Ürünler: Ana Ürün: Canlı Piliç Yan Ürün: Tavuk Gübresi ve Yem Torbası 1.5.Projenin Uygulama Yeri: Akçadağ doğanlar köyü /Malatya 1.6.Projenin Toplam Yatırım Tutarı: ,88 TL Sabit Yatırım Tutarı: ,7 TL ĠĢletme Sermayesi Tutarı: ,18 TL 1.7.Yatırıma BaĢlangıç ve BitiĢ Tarihi: Projenin Ekonomik Ömrü: 20Yıl 1.9.Projenin Finansman Kaynağı: Toplam Yatırım Tutarının Tamamı Öz Kaynaklardan karģılanacaktır Projeyi Hazırlayanlar: MEHMET TUNCAL 1.11.Tam Kapasiteye UlaĢma Tarihi: 1.12.Mali Rantabilite: 1.13.Geri Ödeme Süresi: 1.14.Fayda/Masraf Oranı: 1.15.Talep projeksiyonu:

6 2. PROJENĠN GENEL TANIMI 2.1. GiriĢ Birkaç geliģmiģ ülkenin dıģında nicel ve nitel açlık sorununu giderek göze batar hale gelmiģtir.dünya ülkelerinin bu konudaki çabaları nüfus artıģ hızı ve bozulan çevre gibi iki önemli faktörle yarıģamamaktadır.bu durumda izlenmesi gereken en uygun yol, nüfus artıģından daha fazla üretim yapabilecek kaynaklara öncelik tanımaktır.bir diğer deyiģle insanların çok daha hızlı nüfus artıģı sağlayabilen hayvanlara Ģans tanımaktır. Dengeli beslenme, çağımızın en önemli sorunlarından biridir.bu sorun, son yıllarda ülkemizde de ağırlığını hissettirmeye baģlamıģtır.tavuk, büyük verim potansiyeli nedeniyle dünyanın pek çok ülkesinde, beslenme sorununun ucuz ve kolay çözümlenmesinde, insanlar için büyük bir ümit kaynağı olmuģtur.pek çok ülkede ve Türkiye de acı ve tatlı günleriyle bugün altın çağını yaģamaktadır. Türkiye,her ne kadar ihtiyacı olan ürünleri üretebilecek kapasitede bir ülke olsa da, son yıllarda uygulanan politikalar gereği üretim darboğazına girebilmekte, bunun yanı sıra nüfus artıģının fazlalığı, kentleģme ve sanayileģme eğilimi nedeniyle kendi kendine yetebilen bir ülke olma özelliğini yitirmektedir.buna beslenme konusundaki bilgisizliği de eklersek, Türkiye de daha çok rasyonel, ama bazen de miktarca beslenme yetersizliği gündeme gelmektedir. Dünya ölçeğinde yapılan bir değerlendirmede, genel beslenme durumunun iyi olmadığı ve gelecek yılda milyonlarca insanın açlık tehlikesi ile karģı karģıya kalacağı tahmin edilmektedir.bunda en büyük etken nüfusun, besin maddeleri üretiminin iki misli hızla artmasıdır.bu durum, dünyanın her yerinde hayvansal üretimin arttırılması zorunluluğunu doğurmaktadır.neslin devamını sağlayan ve dengeli beslenmenin vazgeçilmez unsuru olan et, süt ve yumurta gibi temel besin maddelerinin ekonomik üretimini kendine amaç edinmiģtir.hayvansal ürünler protein, mineral maddeler ve vitaminler baģta olmak üzere insanın gereksinim duyduğu tüm besin maddelerini uygun miktar ve oranlarda içeren, sindirimi kolay, kendine has lezzet ve aromaya sahip göreceli olarak pahalı ürünlerdir.bu nedenle bireysel ve toplumsal geliģmiģliğin en önemli göstergesi, hayvansal ürünlerin yeterli miktarda üretilmesi ve tüketilmesidir. Çizelge 1. SeçilmiĢ Kimi Ülkelerde Kanatlı Et Üretimi ülkeler Kanada Amerika Brezilya Fransa Almanya İtalya Hollanda İngiltere Rusya Suudi Arabistan Türkiye Güney Afrika Mısır Avusturalya Çin DÜNYA AB (15 ülke) FAO

7 Çizelgeden de anlaģılacağı gibi dünyanın en büyük kanatlı et üreticisi AMERĠKA dır. Hiç Ģüphesiz hayvanlardan çok geniģ ölçüde faydalanmasını bilen ülkeler, medeniyet seviyeleri çok yükselmiģ, bilimde ve teknikte ilerlemiģ bir ülkedir.bu sebeple dünyada ileri düzeyde hayvancılığa ancak bu gibi ülkelerde rastlanabilmektedir. Bir ulusun hayat seviyesinin yükselmesiyle orantılı olarak hayvansal gıdaların tüketimi veya bu gıdalara duyulan ihtiyaç artmaktadır.sonuç olarak bunların üretimi söz konusu ülkelerde artmaktadır. Çizelge 2. SeçilmiĢ Bazı Ülkelerde Kanatlı Et Tüketimi (kg/kiģi/yıl) 7 ÜLKELER Kanada 31, ,8 34,8 35,4 Amerika 46,2 46,7 49,1 49,3 49,6 Brezilya 23,2 23,5 27,3 28,2 29,9 Fransa 24,7 25,1 24,4 24,9 26,2 Almanya 14, ,2 15,2 15,7 İtalya 19,5 19,5 19,1 18,7 19,2 Hollanda 21,8 22,2 21, İngiltere 25,9 27,7 28,1 28,4 28,7 Rusya 12, ,6 11,3 11,8 Suudi Arabistan 35,8 35,4 35,1 34,3 33,6 Türkiye 9,3 9,6 10,1 10,2 10,6 Güney Afrika 21,6 24,6 26,6 26,4 26,3 Hindistan 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Endonezya 4,3 2,1 2,9 3,4 3,7 Avusturalya 28,3 30,5 31,4 32,4 32,8 Çizelgeden de anlaģılacağı gibi üretimde büyük paya sahip olan Amerika tüketimde de ön sıralarda yer almaktadır.diğer ülkelerde bu sırayı takip etmektedir.amerika kanatlı et tüketimi giderek artan bir grafik sergilemektedir.türkiye ise AB Ülkeleri ve diğer ülkelere oranla tüketimde kanatlı et tüketimi daha azdır.bu azlığın sebebi ülkemizin ekonomik durumu ve eğitim seviyesinin düģük olması önemli etkenlerdendir. Tavuk etinin kolesterol ve yağ bakımından uygun oluģu, ucuzluğu kırmızı etin aleyhine bir artıģ sağlamasına neden olmaktadır.tavuk etine olan talep giderek artmaktadır.özellikle büyük Ģehirlerde satın alınırken yağlı et yerine yağsız et tercih edilmektedir.bu nedenle tavuk eti, diğer kırmızı etlere oranla daha fazla Pazar ve tüketim Ģansına sahiptir.hayat standartlarının, ülkemizde yıldan yıla yükselmesiyle, artan ölçüde kaliteye önem verilmeye baģlanmıģtır. Tavukçuluk hayvansal proteinin, en ucuz ve en ekonomik üretildiği tarımsal faaliyetlerin baģında gelmektedir.tavuk, yalnız kolay üretildiği için değil, et ve yumurtasının yüksek biyolojik değeri nedeniyle de önemli yer teģkil etmektedir.bununla beraber yediğini en ekonomik bir Ģekilde ürüne çevirmesi ve çok kısa zamanda aģırı çoğalması ile oldukça karlı bir hayvandır.

8 8 DIġARI SATIM VE ALIMI Çizelge 3. Önde Gelen Ülkelerde Piliç Eti DıĢsatımları (1000 ton) ÜLKELER ABD Brezilya AB Tayland Çin Kanada Macaristan Türkiye Diğerleri Dünya Toplamı DıĢ satım en çok ABD.,Brezilya, Avrupa Birliği, Tayland ve Çin den yapılmaktadır.brezilya ve ABD nin ihracatı but ağırlıklıdır.bu tür etin en büyük alıcısı ise Rusya dır.japonya, Avrupa Birliği ve Suudi Arabistan ise dıģalımda göğüs etini yeğlemektedir. Ülkemizde piliç eti dıģ satımı konusunda etkili olmamıģtır.ancak, son beģ yılda, değerler dıģsatımcı ülkelere göre çok düģük kalsa da, gittikçe artan bir seyir izlemiģtir.dıģsatımın baģarısızlığında sektörün dıģsatıma ilgisiz kalması ve devlet desteğinin yapılmaması olarak gösterilmektedir.ürün hijyeni ve denetim yetersizliği ile ürünün pahalıya üretilmesi de bu sonucun diğer nedenleridir.dıģsatımın büyük çoğunluğunu Azerbaycan, Romanya, Özbekistan, Bulgaristan ve Ukrayna ya yapılmaktadır. Çizelge 4. Önde gelen Ülkelerde Piliç Eti DıĢalımları (1000 ton) ÜLKELER Rusya Japonya Çin AB Suudi Arabistan Meksika Hong Kong Birleşik Arap Emirlikleri Kore Cumhuriyeti Türkiye 0,019 0, ,108 0,038 0,062 Diğerleri Dünya Toplamı Çizelgeden de anlaģılacağı gibi Türkiye piliç eti üretiminde kendi kendine yeterli olmaktadır.bu sebeple de ülke dıģından piliç eti çok küçük miktarlarda alım yapmaktadır. 2.2.Projenin Amacı Sağlıklı bir yaģam,büyüme,fiziksel ve zihinsel faaliyetlerin sürekliliği. Yeterli ve dengeli bir beslenme ile iliģkilidir. Yeterli ve dengeli beslenme için gereksinim duyulan enerji, protein, vitamin ve mineral maddelerin karģılanmasında hayvansal ürünler ilk sırada yer almaktadır.bir insanın yeterli ve dengeli bir Ģekilde beslenebilmesi için bir 1kg vücut

9 ağırlığına karģılık günde 1 g protein tüketmesi gerekmektedir.bunun ½ si bitkisel. ½ si hayvansal kaynaklı olmalıdır.ancak ülkemizde bu protein ihtiyacının 1/6 sı hayvansal kaynaklı besin maddelerinden, 5/6 sı bitkisel kaynaklı besin maddelerinden karģılanmaktadır. Dünyada kiģi baģına tüketilen hayvansal protein miktarı ortalama 28g iken, Türkiye de kiģi baģına tüketilen hayvansal protein miktarı 19g dır. Kaliteli ve dengeli beslenmenin sağlanması açısından normal bir insanın günde yaklaģık 35g dolayında hayvansal protein tüketmesi gerekmektedir.hayvansal proteinin tüketim miktarı insanların fiziksel ve zihinsel geliģimini en önemli Ģekilde etkilemektedir. Tavuk eti, kaliteli protein kaynağı olarak kabul edilmektedir.diğer etlerle karģılaģtırıldığında fiyatının ucuzluğu, yağ içeriğinin azlığı, vitamin ve mineral maddelerce zengin olması, fast-food adlı gıdaya elveriģliliği ve dinsel sınırlamaların bulunmaması gibi avantajlara sahiptir. Bu üstün özelliklerinden dolayı tavukçuluk dünyada karlı bir sanayi kolu haline gelmiģ bulunmaktadır.tüm tarımsal faaliyetler içindeki yeri gün geçtikçe artmaktadır. Çünkü tavukçuluk, çağımızın önemli sorunlarından olan yetersiz beslenme problemlerinin çözümünde yaralanılabilecek bol, hızlı ve ucuz üretilen besin maddesi vermektedir. Tavuk eti, lezzetli, sindirimi kolay, tek baģına olduğu kadar diğer yiyeceklerle birlikte yenilebilen üstün bir gıda maddesidir.aynı Ģekilde etinin protein oranı sığır etinden daha yüksek, buna karģın yağ ve enerjisi daha düģük olduğundan sağlığa, özellikle kalp hastaları ile tansiyonlu kiģiler için ideal bir besin maddesidir. Günümüzde artan stres faktörleriyle belirginleģen kalp-damar hastalıkları, zayıflama zorunluluğu duyan kiģiler ve sağlıklı büyüme gereksinimi olan milyonlarca çocuk için yağsız, protein,vitamin ve mineral maddeler yönünden doyurucu ve sindirimi kolay bir besin maddesi olan tavuk etinin, çeģitli Ģekillerde tüketime sunulur hale getirilmesi tavukçuluğu giderek daha çekici hale getirmektedir. Bunlara ek olarak tavukçuluk için sığır, koyun ve keçilerde olduğu gibi geniģ araziye ihtiyaç duyulmaz.kurak ve verimsiz topraklarda, çevre kontrollü kümesler yapılarak,yoğun bir entansif üretim ile kısa sürede büyük kazanç sağlanmaktadır. Bu projede birincil amaç, tarıma elveriģli olmayan arazilerin hayvansal üretimde değerlendirilerek, ülkemizdeki hayvansal üretim açığının kapatılması ve kaliteli hayvansal protein üretiminin arttırılması için etlik piliç üretiminin arttırılması ve iģletme bazında kazanç sağlamaktır. Projenin ikinci amacı ise, üretimden elde edilen gübrenin bitkisel üretimde değerlendirilerek, bitkisel üretimin geliģtirilmesidir. 2.3.Projenin Kalkınma Planı Ġle ĠliĢkisi Proje ile ilgili olarak, 8.beĢ Yıllık Kalkınma Planı nın hayvancılık bölümündeki Amaçlar ve Politikalar baģlığı altında Ģu ifadeler yer almaktadır. 8.Plan dönemindeki hayvancılıktaki temel amaç; toplumumuzun hayvansal protein bakımından dengeli, yeterli beslenebilmesini temin maksadıyla üretim artıģını sağlamaktadır.bu amaçla hayvan ıslahı, kaliteli kesif yem ve yem bitkileri üretimi arttıracak,hayvan hastalık ve zararlarıyla etkili mücadele ve yayım hizmetleri geliģtirilecektir. Üreticilerin kooperatifleģmesi, ĢirketleĢmesi ve üretici birliklerin kurulması özendirilecektir. Damızlıkçı iģletmelerin yaygınlaģtırılması sağlanacak ve bu iģletmeler tarafından elde edilen hayvanların; yetiģtirme, dağıtım ve pazarlanmaları safhalarında,kamu kuruluģları tarafından sözleģmeli yetiģtiricilik konusu dahil her türlü teknik bilgi ve yardımlar etkin bir Ģekilde sağlanacak,özel sektör katkısı özendirilecektir. Kanatlı hayvan üretimi arttırılarak, tavuk, hindi ve ördek etleri ile yumurta tüketimi ve ihracatı özendirilecektir. 9

10 Bu ifadelerden de anlaģılabileceği gibi toplumun hayvansal protein ihtiyacının karģılanması amacıyla hayvansal üretim arttırılacaktır. Hayvanların verimlerini ve üretimlerini arttırmak amacıyla ıslah teknikleri uygulanacak, çiftçilerin modern hayvancılık iģletmeleri kurmaları özendirilecektir. Ülkemizde hızlı nüfus artıģının, iç tüketim için daha fazla üretim yapılmasını zorladığı dikkate alındığında hayvansal üretimde modern teknolojilerin kullanımı teģvik ettirilecek ve bunun uygulanması için gerekli girdi desteği sağlanacaktır. Kooperatifçilik teģvik edilerek, üreticiler arasındaki dayanıģma sağlanacak ve böylece üreticilerin kendi baģlarına sağlayamayacakları birtakım hizmetleri, kooperatif ortağı olmak suretiyle gerçekleģtirilecektir. Damızlık iģletmelerin yaygınlaģtırılması sağlanacak ve hayvanların yetiģtirilmesi, dağıtımı ve pazarlanması daha etkin bir Ģekilde yapılacaktır. Kanatlı hayvan üretimi arttırılarak, halk sağlığına uygun iç ve dıģ pazarda kalite, standart ve maliyet yönünden rekabet edebilecek ürünler üretilmesi teģvik edilecektir. Sonuç olarak, bu proje ülkemiz kalkınma planındaki amaç ve hedeflere uygun bir proje niteliğindedir. 3.PROJENĠN AYRINTILI TANIMI 3.1.Proje Uygulama Alanı Hakkında Bilgiler Proje Alanı Ġçin Yer Seçimi Etlik piliç üretimi için gerekli olan 15 dönümlük arazi BOLU nun Göynük ilçesine bağlı Sarıcalar Köyü nden satın alınacaktır.sarıcalar Köyü Göynük e yaklaģık 25km, BOLU ya yaklaģık 60km uzaklıktadır. Bu bölgenin seçilmesinin ana nedenleri;etlik piliç yetiģtiriciliği için uygun hava akımı vardır. Bölge nem ve sıcaklık yönünden uygun bir yapıya sahiptir.bir diğer nedenlerde, ruhsatın kolayca verilmesi ve yaygın hastalıklardan korunmaktır.çünkü proje yakınında hiç tavuk çiftliği bulunmamaktadır. Projenin yan ürünü olan tavuk gübresinin ise bölgede kullanımı mümkündür. Hammadde ile yardımcı maddelerin kolay ve ucuz sağlanması. Su ve elektriğin bulunması, ulaģtırma bakımından herhangi bir sorunun olmaması, yani alt yapının yeterli olması nedeniyle etlik piliç yetiģtiriciliği için uygun görülmüģtür Proje Alanının Bitkisel Üretim Yapısı Sarıcalar Köyünde yapılan bitkisel üretimin, yaklaģık olarak büyük çoğunluğunu buğdaygil bitkileri (buğday ve arpa) ve meyve-sebze( elma, ayva, kayısı, kiraz, ceviz,erik) küçük bir kısmını da bağcılık oluģturmaktadır.ayrıca her evin bahçesinde aile ihtiyacını artan bir nitelikte,kiraz,elma,armut vb. meyve ağaçları ve domates, yeģil biber, patates, soğan gibi sebze türleri yetiģmektedir. Köyde bitkisel üretimde kullanılan doğal gübre, bölgede aile ihtiyacını karģılamak üzere yapılan büyükbaģ,küçükbaģ ve kanatlı hayvan yetiģtiriciliğinden elde edilen hayvan gübrelerinin karıģımından sağlanmaktadır Proje Alanının Hayvansal Üretim Yapısı Sarıcalar Köyü nde, hayvansal üretimde hakim olan üretim dalı aile ihtiyacını karģılayacak düzeyde büyükbaģ, ve az miktarda da küçükbaģ ve kanatlı hayvan yetiģtiriciliği yapılmaktadır Proje Alanının Ġklimi Proje uygulama alanının iklimsel özellikleri, yazları kurak ve sıcak, kıģları soğuk ve kar yağıģlıdır.yani karasal iklim özellikleri göstermektedir Proje Alanının Coğrafik Yapısı Proje uygulama alanı Göynük e bağlı olup,.arazinin toprak yapısı bitkisel üretime elveriģli olmayan 4.sınıf arazi niteliğine sahip olup, kümes inģasına uygun özelliktedir.deniz seviyesinden yüksekliği ise 1330m kadardır.arazinin taban suyu seviyesi de düģük düzeydedir. 10

11 Proje Alanının Nüfusu Proje uygulama alanı Sarıcalar Köyü ndeki nüfus yaklaģık olarak 750 kiģiden oluģmaktadır.köyün nüfusu yaz aylarında tatil için gelen insanlarla artmaktadır Proje Alanının Alt Yapısı Proje uygulama alanında ulaģım sorunu olmayıp,köye ulaģım için ve köy içerisinde kullanılan yolların bir kısmı asfalttır.köyden Ģehir merkezine olan taģımacılık her 1 saatte hareket eden otobüsler vasıtasıyla sağlanmaktadır. Bölgede elektrik, su ve haberleģme sorunu olmayıp, her evde içme suyu Ģebeke suyundan sağlanmakta ve yine her evde telefon bulunmaktadır.köyün ortak kanalizasyonu olmayıp, her evin kendi foseptik çukuru bulunmaktadır Proje Alanının Pazar Durumu ĠĢletmede üretim için kullanılacak girdilerin bir kısmı Bolu dan getirtilecek ve üretim sonrası elde edilecek ana ürünler, anlaģma yapılan Ģirkete yan ürünlerde çevredeki çiftçilere pazarlanacaktır Proje Alanının Sosyal Alt Yapısı Proje uygulama alanında ilköğretim eğitimi veren okul bulunmaktadır.bölgede sağlık ocağı olmayıp, en yakın sağlık hizmetleri veren kurum proje uygulama alanına 14 km uzaklıkta olan Göynük teki sağlık ocağıdır Proje Alanının Ekonomik Alt Yapısı Sarıcalar Köyü nün ekonomik faaliyet alanı tarımdır.az bir kısmının Ģehirde ve Göynükte ticarethanesi bulunmaktadır veya ücretli olarak çalıģmaktadır.çok az bir kısmını ise Ġstanbul a çalıģmaya gitmektedir.. Tarımda ise, ağırlıklı olarak bitkisel üretim görülmektedir.buğday ile arpa ve özellikle sebze-meyvecilik yaygındır.burada temel etken üretilen ürünlerin pazara rahatlıkla, kısa sürede ve ekonomik olarak ulaģtırılabilmesidir. 4.PĠYASA ETÜDÜ Tavukçuluk sektörü günümüz ve gelecek insanlarımızın beslenmesi için önemli olan ve bir o kadar da karlı olduğundan piyasada birçok resmi ve resmi olmayan özel iģletmeler broiler üretimi yapmaktadır. Piyasa da piliç etinin kg fiyatı 3,5 YTL olup, kesim için satılan broilerin kg fiyatı ise 3.3 YTL olarak hesaplanmıģtır. Tavukçuluk sektörü günümüzde kendi içerisinde çetin bir rekabet yaģamaktadır.fakat, her üretici iģletmenin çeģitli kuruluģlarla sözleģmesi olduğu için pazarlama sorunu yaģanmamaktadır. 5. PROJEDE KULLANILACAK HAYVAN MATERYALĠ HAKKINDA BĠLGĠLER 5.1.Materyalin Temin ġekli Projede,üretimde kullanılacak olan hayvan materyali, ERPĠLĠÇ A.ġ. tarafından temin edilecek olan Ross 308 etçi piliç hibritidir.

12 Kullanılacak materyal üretim dönemlerinin baģında, civcivler sıfır günlük yaģta iken kümese teslim Ģeklinde karģılanacaktır Materyalin Özellikleri ve Tercih Gerekçeleri Üretimde kullanılacak olan Ross 308 etçi piliç hibriti ağır cüsseli,kısa bacaklı,göğüs bölgesi oldukça kaslı yapıda,tüy rengi beyaz,civciv döneminde otosex tayinine uygun,bakım ve idaresi kolay olan bir materyaldir. Projede kullanılacak Ross 308 (etçi piliç hibriti) in seçilme nedenleri; -Ölüm oranı düģük -Yemden faydalanma oranı yüksektir -Adaptasyonu iyi -Bakım ve idaresi kolay -Ağır cüsseli -Ġklim koģullarına toleransı yüksektir -Ölüm oranı (mortalite) %4 tür -Kesim randımanı %80 -Yemden yararlanma oranı 1,6 dır -42 günde 3800gr.Yem yiyip 2,430 kg canlı ağırlığa ulaģır. -Ross 308 etçi piliç hibriti sarımsı-krem deri rengine sahip oluģu,göğüs bölgesinin iyi geliģmesi,yağlanmanın ete tat ve aroma verecek düzeyde karkasta mütecanis bir Ģekilde gerçekleģmesi ve tüketime hazır haldeki temizlenmiģ pilicin görünüģ olarak tüketicinin göz zevkine hitap etmesi nedeniyle son derece rahat bir pazarlama imkanına sahiptir. Çizelgede 5 te Ross 308 Etçi Piliç Hibritlerinde CA,GCAA,KYT,YDO CA( canlı ağırlık) GCAA(günlük canlı ağırlık artıģı) KYT (kümülatif yem tüketimi) YDO (yem değerlendirme oranı) Yaş (gün) CA (g) GCAA (g) KYT (G) YDO , , , , , ,8 6. ÜRETĠM TEKNĠĞĠ HAKKINDA BĠLGĠLER 6.1. Projenin kapasitesi Çizelge 6 da Bir Devrede Yapılacak Olan Üretim Hakkında Teknik Bilgiler VerilmiĢtir Yetiştirme Süresi (gün) 42 İki Devre Arasındaki Temizlik, Dezenfeksiyon ve Hazırlık Süresi (gün) 10 Yılda Yapılacak Devre Sayısı 7 Mortalite Oranı (%) 4 Ortalama Canlı Piliç Ağırlığı 2,0 12 Proje kapsamında adet/devre kapasitede ve yılda 6 devre üretim yapılacaktır. Kullanılacak materyalin ölüm oranı %4 olduğundan, her üretim devresi baģında

13 adet civciv satın alınarak,6 haftalık üretim devresi sonunda adet canlı piliç kesime gönderilecektir.buna göre yılda adet x 6 devre = adet civciv satın alınarak, adet x 6 devre = adet canlı civciv üretimi ve adet x 2.0 = kg piliç ( canlı ağırlık olarak) kesime gönderilecektir Üretim Organizasyonu Broiler yetiģtiriciliğinde hayvanın en iyi kalitede, sağlıklı ve hızlı bir büyüme performansı gösterebilmesi için her pilice kümes içerisinde yeterli alanın sağlanması gerekmektedir.ross 308 etçi hibriti için kapalı kümeslerde m 2 ye 18 adet piliç veya canlı ağırlık olarak 41.5kg/m 2 lik bir alan hesaplanması uygun olmaktadır. Buna göre bir dönemde üretilecek olan adet pilicin barındırılması için m 2 ye 18 adet pilicin hesabı ile /18 = 1389 m 2 taban alanı gerekmektedir.buna göre m 2 taban alanlı iki kümes inģa edilecektir. ĠĢletmede üretim aksamadan sürdürülmesi amacı ile çizelgede bir üretim yılı boyunca kümese civciv giriģi ve çıkıģı organizasyonu verileri verilmiģtir. Çizelge 7 de Kümese Civciv GiriĢ ve ÇıkıĢ Organizasyonu Devre 1. Kümes 2. Kümes Civciv alışı (gün) Piliç çıkışı(gün) Civciv alışı (gün) Piliç çıkışı(gün) Buna göre kümes içinde üretim süresi 42 gün olup, dönemler arası temizlik ve dezenfeksiyon için 10 günlük süre bulundurulacak yılda 6 devre üretim yapılacaktır. Yukarıda ifade edilen üretim organizasyonu dikkate alındığında üretimin oldukça yoğun bir Ģekilde gerçekleģtirileceği anlaģılmaktadır. Bu nedenle üretim için gerekli teknik donanım en iyi Ģekilde sağlanarak iyi bir mekanizasyon uygulaması ve de birtakım sağlık koruyucu tedbirler alınarak üretimin devamlılığı sağlanacaktır. 6.3.Pratik YetiĢtirme ĠĢleri Civciv Kümese Getirilmeden Önce Yapılacak ĠĢler Ġki üretim dönemi sırasında yeterli temizlik ve dezenfeksiyon programları uygulanmalı, bütün ekipmanlar ve kümes çevresi dezenfekte edilmelidir.tüm ekipmanlar, ısıtıcılar, elektrik tesisatının ve havalandırma sisteminin çalıģır durumda olduğu kontrol edilmelidir.ortalama 5 kg/m 2 kadar tozsuz altlık materyali seçilmeli ve altlığın bütün kümeste aynı seviyede serilmiģ olmasına dikkat edilmelidir.yemlik ve sulukların kümes içinde dağılımı uygun olmalıdır. Civcivler kümese gelmeden önce mevsime bağlı olarak saat önce kümes ısıtılmaya baģlanmalıdır. Isıtıcılar çalıģtırılmaya baģlandıktan sonra kümese belirli ölçüde temiz hava girmesi sağlanmalı ancak hava cereyanından sakınılmalıdır.ayrıca kümeste % oranında rutubet sağlanmalıdır Civcivlerin Kümese Alınması Ve YerleĢtirilmesi Alınacak civcivler,kuluçkadan çıktıktan 6-12 saat içerisinde kümese yerleģtirilmiģ olmalıdır. Yükleme ve indirme gibi iģlemler sırasında dikkatli olunmalı, civcivler hava cereyanına maruz bırakılmamalıdır.her ısıtıcı çevresine yerleģtirilecek civciv sayısı önceden belirlenmeli ve bu sayıya göre civcivler kümesin sonundan baģına doğru 13

14 yerleģtirilmelidir.civcivler 2-4 saat su içme imkanı sağlandıktan sonra yemleme yapılmalıdır.civcivler kümese yerleģtirildikten sonra bütün civcivlerin yem,su ve ısı kaynağını bulup bulmadıkları kontrol edilmelidir Yemleme BaĢarılı bir üretim için dengeli bir rasyon çok önemlidir.ġyi beslenen piliçler hastalıklara karģı daha dirençli oldukları gibi, daha yüksek bir büyüme performansı gösterirler.bu nedenle, hayvanın canlı ağırlık kazancında maksimum değerlere ulaģabilmek için iyi dengelenmiģ bir rasyon gereklidir.rasyon hayvanların günlük protein, karbonhidrat, mineral ve vitamin gereksinimini karģılayan yem karmasıdır. Üretim dönemince, piliçlerin farklı devrelerindeki besin madde ihtiyacını karģılayacak düzeyde 4 tip yem çeģidi kullanılacaktır. STARTER:Etlik Civciv baģlangıç yemi ECBY :Etlik Civciv Büyütme Yemi EPGY :Etlik Piliç GeliĢtirme Yemi KÖPY :Kesim Öncesi Piliç Yemi Üretim süresince kullanılacak olan yem çeģitleri Değirmenci yem Fabrikası iģletme teslimi Ģeklinde temin edilecektir. Çizelgede Ross 308 etçi hibritinin büyüme dönemlerine uygun yem çeģidi ve toplam yem tüketimi verilmiģtir. Çizelge 8 de Dönemlere Göre Tüketilen Yem ÇeĢit Ve Miktarları Tüketilen Yem Yaş Yem Çeşidi Miktarı günler STARTER 424 g/hayvan günler ECBY 1300 g/hayvan günler EPGY 1300 g/hayvan günler KÖPY 869 g/hayvan TOPLAM g/hayvan Çizelge 9 da yıl içindeki yem alım organizasyonu verilmiģtir. Çizelge 9 da Yıllık Yem Alım Organizasyonu Devre Sayısı KÜMES STARTER ECBY EPGY KÖPY

15 Çizelge 10 da Üretimde Kullanılacak Yemlerin Besin Madde Ġçerikleri 15 Besin Maddesi YEM ÇEŞİDİ STARTER ECBY EPGY KÖPY ME, kcal KM,% (Min) HP,% (Min) LYSİNE, % (Min) 1,2 1,08 1,03 0,91 METHİONİN, % (Min) 0,5 0,46 0,43 0,42 CYSTİN, % (Min) 0,45 0,44 0,42 0,38 HS, % (Min) HAM KÜL, % (Min) KALSİYUM, % (Min) 0,9 0,85 0,8 0,7 FOSFOR, % (Min) 0,47 0,42 0,4 0,35 Etlik piliçlerin beslenmesinde en uygun teknik, besi döneminde hayvanlar geliģtikçe ortaya çıkan besin madde ihtiyaçlarının bilinmesi ve bunların karģılanmasıdır.etlik piliç üretiminde beklenen performansın alınabilmesi, ilk günden baģlayan ve besi döneminin sonuna kadar devam edecek iyi bir yemlik manejmanına bağlıdır.bu amaçla yetiģtirme süresince serbest yemleme programı uygulanacaktır. Serbest yemleme programını amacı, yemliklerde her zaman yem bulundurarak, hayvanları yem yemeye teģvik etmek ve hızlı geliģmelerini sağlamaktır Sulama Suyun yaģam için esansiyel olduğu ve genel bir kural olarak tavukların yediği yemin iki katı su içtikleri göz önüne alınırsa suyun kalitesinin hayvan için ne kadar önemli olduğunu anlarız. Vücuttaki suyun, % 10 düzeyindeki kaybı dehidrasyon ve psikolojik problemlere, % 20 düzeyindeki kaybı ise ölümlere yol açar. Sulama otomatik sulama sistemi kullanılacaktır.sistemin ana özellikleri; su bu sistemde herhangi bir açık kapta bulunmamaktadır.baskılı memeler yoluyla sağlanmaktadır.civciv gagası ile memeye vurunca su gelmektedir.kümeslerde nipel sulama sistemi ile su kaybı önlenmekte, kümesin içine su dökülmesi engellenip nem oranı ve ıslaklık en aza indirilmektedir.ayrıca asılı kova suluklarda ihtiyaç duyulan iģçilikten çok azı bu sistemde yeterli olmaktadır.ġģletmenin verimliliğini arttırmaktadır. Çizelgede 11 de 1000 Hayvan Ġçin Ortalama Su Tüketimi Yaş (hafta) Litre (gün) Ortalama sıcaklık (derece) Isıtma Ġklim koģullarına bağlı olarak hava sıcaklığının düģük olduğu dönemlerde, düģük sıcaklık etlik piliçlerde yem tüketimini olumsuz yönde etkileyeceği gibi hayvanların hastalanmalarına da zemin hazırlar.bu nedenle düģük sıcaklıkların olduğu dönemlerde raydan sobalarla hava sıcaklığı dengelenmeye çalıģılacaktır. Raydan ile ısıtmada, ısıtıcı Ģapkası altındaki sıcaklık derece, kümes uçlarında ise 29 derece olmalıdır.bu sıcaklık haftada toplam 2,5 derece azaltılarak piliçler 35 günlük yaģta iken kümes içi sıcaklık dereceye düģürülmeli ve bu sıcaklık kesime kadar muhafaza edilmelidir.ġklim koģullarına bağlı olarak hava sıcaklığının yüksek olduğu dönemlerde, hayvanlarda sıcaklık stresine bağlı olarak yem tüketimlerinde ve

16 büyümelerinde gerileme söz konusudur.kümes ısı derecesi istenilen sıcaklığın üzerine çıktığı zaman kümesimizde bulunan fanlar ve soğutucu pedler ile soğutulacaktır.sıcaklık düģtüğünde raydan devreye girerek kümes ısıtılacaktır.bu sistem bilgisayar kontrol sistemine bağlanıp kendisi çalıģacaktır Aydınlatma Civcivler kümese geldiği ilk gün 2-3 saat ıģık verilmelidir.daha sonraki günlerde ise 23 saat aydınlatma, 1 saat karartma uygulanacaktır.bu 1 saatlik karartmadaki amaç ise meydana gelebilecek elektrik kesintilerine karģı hayvanların adaptasyonunu sağlamaktır. Aydınlatma ilk 1 haftada 2-2,5watt/m 2,2.hafta baģından kesim yaģına kadar ise 0,75watt/m 2 ıģık Ģiddeti uygulanacaktır Altlık Broiler yetiģtiriciliğinde altlık çok önemli bir yeri vardır.bu nedenle kümesimizde altlık olarak kaba odun talaģı kullanılacaktır.kıģın 10cm, yazın ise 5 cm kalınlığında %20-25 civarında nemli altlık serilecektir Sağlık Koruma ve Veteriner Hekim Hizmetleri Hayvansal üretimde, hayvanları tedavi etmek yerine hastalıklara karģı koruma daha önemlidir.koruma, hijyenik önlemler, dengeli beslenme, uygun çevre Ģartlarının sağlanması, dezenfeksiyon ve aģılama ile sağlanır. Satın alınan civcivlere kuluçka döneminde Gumboro hastalığına karģı aģıları yapılmaktadır.civcivlerin kümese geliģlerinin 1.haftasında BronĢit aģıları yapılacak, 21.günlerde ise Gumboro aģıları tekrarlanacaktır.sağlık koruma ve aģılama programları anlaģmalı kuruluģ olan ERPĠLĠÇ A.ġ. veteriner hekimleri tarafından bedelsiz olarak yapılacaktır.ancak, oluģabilecek hastalık durumlarında tedavide kullanılacak ilaçların bedeli iģletmemiz tarafından karģılanacaktır Kayıtlar Tavukçuluk iģletmesinin sağlıklı yönetimi için iyi ve pratik bir kayıt sistemi mutlaka uygulanmalıdır. Her dönemde hayvanlarla ilgili kayıtların tutulması gelecek dönemlerde yapılabilecek hataların tekrarının önüne geçer. ĠĢletmede günlük, haftalık ve dönemlik kayıtlar tutulacaktır.günlük kayıtlar haftalık kayıt kartına, haftalık kayıtlar ise dönemlik kayıt kartına iģlenecektir.kayıtlarda; -Civciv geliģ tarihi -Günlük su tüketimi -Canlı ağırlık kontrolleri -En yüksek ve en düģük sıcaklık değerleri -Görülen hastalıklar -Yapılan sağlık koruma iģlemleri -Ölüm ve yem oranı, temizlik -Piliç çıkıģ tarihleri bulunacaktır Temizlik ve Havalandırma Piliçler kesime gönderildikten sonra 10 günlük temizlik ve hazırlık süresince ilk önce yemlikler ve suluklar temizlenip çıkrıklar yardımıyla yukarı kaldırılacaktır.daha sonra gübreler dıģarı atılacaktır.kümes suyla yıkanacaktır.kabası alındıktan sonra su ile (100 o C nin üstünde) 2 kere yıkanacak ve dezenfekte edilecektir. %10 luk formaldehit sıvı halde atılacak 3-4 saat bekletilecektir.kümes kuruduktan sonra kümesin her yanına dengeli olarak kireç serilecektir,bunun üzerine yağmurlama ile su püskürtülecektir.kümes temizlenip dezenfekte edildikten sonra altlık serilecektir.altlık serildikten sonra ekipmanlar tekrar eski haline getirilecektir.daha sonra kümesin her tarafı kapatılıp 21 o C den az olmamak Ģartıyla fumigasyon uygulanacaktır.bu Ģekilde 24 saat kapalı bekletilecektir.sonra kümes açılacak ve civciv alımına kadar bekletilecektir.kıģ aylarında civciv giriģinden önce kümes ısıtılacaktır. 16

17 Barınak ve Tesisler Kümesin Teknik Özellikleri ĠĢletme için kurulacak kümes, proje uygulama alanının iklim Ģartlarına ve bölge özelliklerine göre yerde yetiģtiricilik için uygun olarak inģa edilecek olan derin altlık sistemli, kapalı tip kümestir. ĠĢletmede 694.5m 2 taban alanlı, aralarında 30m mesafe buluna iki kümes inģa edilecektir. Taban, temizlik ve dezenfeksiyon iģlemlerinin kolaylıkla yapılabilmesi için Ģaplı betondan yapılacaktır.ayrıca, yıkama suyunun kümes içerisinden çabuk çıkması için kümes tabanı hafif eğimli olacaktır.yoğun bir üretim yapılacağı için kümes eni 10m uzunlukta, kümes boyu ise 69,4m uzunlukta olacaktır.duvar yapımı için kullanılacak malzeme,tuğla olup dıģ ve iç kısmı hava geçirmeyecek Ģekilde sıvanarak izole edilecek ve beyaz renkte olacaktır.duvar yüksekliği kümes içerisinde havalandırmanın iyi bir Ģekilde yapılması amacıyla 3m yükseklikte olacaktır.pencereler kümes taban alanının 1/20 si oranında olacaktır.yani 34,7m 2 lik bir pencere alanı olacaktır.pencereler yerden 1,5m yükseklikte yapılacaktır.pencerelerin kasasına kümes içerisine dıģardan kuģ,fare gibi Zaralıların girmesini engelleyecek Ģekilde tel örgü takılacaktır.pencereler tek taraflı Ģekilde yapılacak ve pencere iklim koģullarına göre kümes içi havalandırmayı sağlamak amacıyla koyu kırmızı renkte perde takılacaktır.çatı bileģik, çatı tipinde olacak, çatı iskeleti çelik kontrüksiyondan yapılacak ve çatı izolasyon sağlanacaktır.çatıda uygulanacak havalandırma sistemi için havalandırma bacaları yapılacak ve bunların ağzına kuģ gibi zararlıların içeri girmesini önlemek amacıyla tel örgü takılacaktır. Kümesin aydınlatmasında 1m 2 lik bir alan için 40watt lık 1 floresan lamba yeterlidir.buna göre kümes içi aydınlatma için 21 adet floresan lamba kullanılacaktır Yem Deposunun Teknik Özellikleri ĠĢletmede inģa edilecek yem deposu bir üretim dönemi boyunca hayvanların en fazla tüketecekleri yem çeģidini depolayacak kapasitede olacaktır.bu ama.la her iki kümese de 8m 2 taban alanlı, 30m 3 hacimde yem deposu yapılacaktır.yem deposunun boyu 2,5m, eni 4m ve yüksekliği 3m olacaktır ĠĢçi Lojmanının Teknik Özellikleri ĠĢçi lojmanı, bir iģçi kalacak Ģekilde düzenlenecektir.ġģçi lojmanı 80m 2 taban alanlı olup, boyu 9 m, eni 8 m ve yüksekliği 3m olarak inģa edilecektir Alet-Ekipman Odasını Teknik Özellikleri Yemlik depo motor grubu, panolar ve bir takım alet-ekipmanlar için yapılan odadır.bu odanın eni 3 m, boyu 2.5 m ve yüksekliği 3 m olarak inģa edilecektir Su Deposu Teknik Özellikleri ĠĢletmedeki olabilecek su kesintilerine karģı hayvanların iki günlük su ihtiyacını karģılayacak düzeyde her iki kümese de 12 tonluk su deposu inģa edilecektir.su deposunun taban alanı 3,6m 2 olup, eni 2 m,boyu 1,8 m ve yüksekliği 2,5 m olacaktır Dezenfeksiyon Çukuru Teknik Özellikleri ĠĢletmeye giren ve çıkan araç, ziyaretçiler vb. kaynaklardan kümes içerisine hastalık etmenlerinin taģınmasını önlemek amacı ile betonda, iç bükey bir dezenfeksiyon çukuru yapılacaktır.bu çukurun eni 2.5 m, boyu 2.5 m olup, taban alanı 6.25m 2 olacaktır Ġzolasyon Çukuru Teknik Özellikleri Üretim dönemi içerisinde çeģitli nedenlerle ölen hayvanların neden olabileceği hastalıkları engellemek amacıyla, ölen hayvanların gömüleceği bir izolasyon çukuru yapılacaktır.bu çukur, kümesten oldukça uzak bir yere eni 2 m olup, boyu 2.5 m ve derinliği 5 m olacak Ģekilde açılacaktır Barınak ve Tesislerin ĠĢletme içi YerleĢim Düzenleri

18 ĠĢletmede kurulacak kümes, proje uygulama alanında yaz aylarında etkin olan güney rüzgarlarının kümes ön cephesinden kümes içerisine giriģini sağlayacak Ģekilde, kümesin uzun ekseni batı-doğu doğrultusunda planlanarak inģa edilecektir.böylece hakim rüzgarlardan, doğal havalandırma ve kümes içi sıcaklığını azaltmada etkin bir Ģekilde yararlanılacaktır. Yem deposu kümesin doğu bölgesine, kümese bitiģik olarak inģa edilecektir. ĠĢçi lojmanı her iki kümesin ortasına gelecek Ģekilde doğusuna inģa edilecektir. Alet-ekipman odası ve üst katında yer alan yer alan su deposu, yem deposunun kuzeyine, kümesle bitiģik olacak Ģekilde inģa edilecektir. Dezenfeksiyon çukuru iģletmenin giriģ kapısına, izolasyon çukuru ise bölgenin hakim rüzgarları göz önünde bulundurularak kümesin kuzeybatı yönünde kümeslere oldukça uzak olacak Ģekilde açılacaktır. 6.5.Projede Kullanılacak Araç,Alet ve Ekipmanlar Yemlik Ekipmanları Hayvanları yemlemek için Spiral (borulu) Tip yemlikler kullanılacaktır.bu yemlikler ile hayvanların önünde sürekli yem bulunmasını sağlanır,yem zayiatı minimuma indirgenir,hayvanların rasyonel bir Ģekilde beslenmesini sağlanır,yemin gübre ile bulaģıklığı önlenir ve iģ gücü gereksinimi azaltılmıģ olunur. Spiral yemlikler, içerisinde spiral yay bulunan kapalı devre yapılmıģ bir boru, yem deposu, yemlik kapları ve güç ünitesinden oluģmaktadır.güç ünitesi, spiral yayın kapalı devre boru içerisindeki hareketini sağlar.spiral yayın, yem deposu içerisindeki hareketi sırasında, spiral yay halkaları arasına giren yem materyali boru içerisinde taģınarak, taģıma borusuyla bağlantılı olan yemlik kaplarına dökülür.spiral yemlikler bir zaman saati ile donatılarak da günün belirli saatlerinde yemlik kaplarının otomatik olarak doldurulması sağlanır. Spiral yemlikler; kümes içerisinde 4 sıra halinde yerleģtirilecek ve bunun için 4 adet depomotor gurubu tesisatı döģenecektir.54 pilice bir adet spiral yemlik kabı hesaplanacak, bu amaçla toplam 280 adet spiral yemlik kabı satın alınacak ve her bir yemlik sırasına 70 adet spiral yemlik kabı yerleģtirilecektir.bir yemlik sırası üzerinde taģıması için 80 adet kaldırma sistemi satın alınacaktır.kümes içerisinde 4 sıra yemlik olduğu için bir kümeste toplam 320 adet kaldırma sistemi satın alınacaktır.ayrıca, her üretim dönemi sonunda yapılacak olan temizlik ve dezenfeksiyon iģlemleri sırasında, bütün yemlik sistemini kaldırmak için 1500 kg taģıyabilecek kapasitede 4 adet vinç satın alınacaktır. Yemlik ekipmanlarının temin edilmesi sırasındaki taģımacılık üretici tarafından, ekipmanların kümes içerisine montajı ise satın alınan firma tarafından karģılanacaktır Sulama Ekipmanları Hayvanların sulanmasında Nipel Suluklar kullanılacaktır.nipel suluklar ile hayvanlar istedikleri anda serbestçe su içebilirler.dolayısıyla iģletmede küçümsenmeyecek düzeyde iģgücü tutumu sağlanmıģ olur. Hayvanlar her an taze ve temiz su içme olanağı yaratılarak verim artıģı sağlanır.ġģletmede aģırı su tüketimi önlenir.yapıları basit, kullanım ve temizlenmesi kolay ve uzun ömürlü bu suluklarla çevre daha az ıslanır.dolayısıyla hayvanlar daha kuru koģullarda yaģama olanağına kavuģur. Nipel suluklar, kümes içerisine 129 hayvana bir adet nipel suluk ünitesi düģecek Ģekilde hesaplanacaktır.bir nipel su ünitesi 12 adet su baģlığından oluģmaktadır.bu amaçla 117 adet nipel su ünitesi satın alınacaktır.su baģlıklarının yabancı katı cisimlerle tıkanmasını önlemek amacı ile 1 adet su filtresi su deposu çıkıģına yerleģtirilecektir.suluk sistemi kümese 10 sıra halinde yerleģtirilecektir.bu amaçla, suyun iletilmesi için 10 adet basınç regülatörü ve 10 adet hat sonu vana kullanılacaktır.ayrıca her üretim sonunda yapılacak olan temizlik ve dezenfeksiyon iģlemleri sırasında, bütün suluk sistemini kaldırmak için 600 kg taģıyabilecek kapasitede 5 adet vinç satın alınacaktır.

19 Suluk ekipmanlarının temin edilmesi sırasındaki taģımacılık üretici tarafından, ekipmanların kümes içerisine montajı ise satın alınan firma tarafından karģılanacaktır Isıtma Ekipmanları Kümesin ısıtılması ve kurutulması amacıyla, katı yakıtlı sıcak hava ısıtıcıları kullanılacaktır.diğer ısıtma sistemlerinde kullanılan LPG ve dökme gaz maliyetlerinin çok yüksek olmasından dolayı Katı Yakıtlı Sıcak Hava Isıtıcılarında maliyet ucuz olan fındık kömürü, toz kömür, zeytin prinası ve fındık kabuğu gibi kalori değeri olan ve yakıt tasarrufu sağlayan yakıt türleri kullanılacaktır Soğutma Ekipmanları Hava sıcaklığının yüksek olduğu dönemlerde kümes içerisini soğutmak amacıyla soğutma fanları kullanılacaktır.soğutma sisteminde; - 4 adet meltem fan - 6 adet galvanize ped panel - 2 adet su pompası - 1 adet kontrol panosu yer almaktadır Soğutma ekipmanlarının temin edilmesi sırasındaki taģımacılık üretici tarafından, ekipmanların kümes,çerisine montajı ise satın alınan firma tarafından karģılanacaktır Diğer Alet ve Ekipmanlar Kümes içi sıcaklık ve nem değerlerini belirlemede kullanılacak termometreler ve nem ölçen aletler, hayvanların haftalık canlı ağırlıklarının belirlenmesinde kullanılacak terazi ve iģletme için gerekli olabilecek birtakım küçük el aletleri temin edilecektir. 6.6.Proje Ürünlerinin Pazarlanması Proje kapsamında yetiģtirilen piliçler her üretim her üretim dönemi sonunda, canlı ağırlık üzerinden anlaģmalı kuruluģ olan ERPĠLĠÇ Tavukçuluk A.ġ. ye pazarlanacaktır.pazarlama dönemlerinde piliçlerin kümesten nakliyesi,erpġlġç Tavukçuluk A.ġ. tarafından ücretsiz olarak gerçekleģtirilecektir.üretim sonrası elde edilen boģ yem torbaları da üretim devresi bitiminde, Göynük Değirmencilik Un ve Yem Fabrikası na satılacaktır.gübreler ise her üretim devresi sonunda Göynük ilçesinde bitkisel üretimle uğraģan üreticilere satılacaktır 7.PROJE GĠDERLERĠ 7.1.Yatırım Giderleri Sabit Yatırım Giderleri Proje ve Etüt Giderleri Kurulacak iģletme ile ilgili tüm araģtırma, proje hazırlama, çizimler için proje ve etüt giderleri ve iģletme ruhsatı giderleri TL olarak alınmıģtır Arazi Satın Alma Giderleri ĠĢletmenin kurulması için 15 dönümlük arazi satın alınacaktır. 1 dönüm arazinin satın alma değeri 1300TL dir.buna göre arazinin satın alma bedeli: 1300 x 15 = TL dir ĠnĢaat Giderleri Kümes Yapım Gideri m 2 taban alanlı iki kümes inģa edilecektir.1 m 2 kümes inģaatının maliyeti 270 TL dir.buna göre kümes yapım gideri: (270 x 694.5) x 2 = TL

20 NOT : m 2 birim maliyeti Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığından alınmıģtır. 1.sınıf A grubu yapılara girmektedir. m 2 maliyeti 270TL dir Yem Deposu ĠnĢaat Gideri 8 m 2 taban alanlı 2 adet yem deposu inģa edilecektir. 1 m 2 yem deposu inģaatını maliyeti 270 TL dir.buna göre yem deposu yapım gideri: (270 x 8) x 2 = 4320 TL NOT : m 2 birim maliyeti Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığından alınmıģtır. 1.sınıf A grubu yapılara girmektedir. m 2 maliyeti: 270 TL olarak alınmıģtır ĠĢçi Lojmanı ĠnĢaat Gideri 80 m 2 taban alanlı, bir iģçinin kalabileceği Ģekilde düzenlenecek, bir adet iģçi lojmanı inģa edilecektir. 1 m 2 iģçi lojmanının maliyeti 270 TL dir.buna göre iģçi lojmanının yapım gideri: 270 x 80 = TL NOT : m 2 birim maliyeti Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığından alınmıģtır. 1.sınıf A grubu yapılara girmektedir. m 2 maliyeti: 270 TL olarak alınmıģtır Alet Ekipman Odası ĠnĢaat Gideri 7,5 m 2 taban alanlı 2 adet alet ekipman odası inģa edilecektir.1 m 2 alet ekipman odası inģaat maliyeti 270 TL dir.buna göre alet ekipman odası inģaatının gideri: (270 x 7,5) x 2 = 4050 TL NOT : m 2 birim maliyeti Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığından alınmıģtır. 1.sınıf A grubu yapılara girmektedir. m 2 maliyeti : 270 TL olarak alınmıģtır Su Deposu ĠnĢaat Gideri 12 tonluk 2 adet su deposu inģa edilecektir.deponun taban alanı 3,6 m 2 dir. 1 m 2 su deposu inģaat maliyeti 270 TL dir.buna göre su deposunun inģaat gideri: (270 x 3,6) x 2 = 1944 TL NOT : m 2 birim maliyeti Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığından alınmıģtır. 1.sınıf A grubu yapılara girmektedir. m 2 maliyeti: 270 TL olarak alınmıģtır Dezenfeksiyon Çukuru Gideri ĠĢletme giriģine 6.25 m 2 yüzey alanlı bir adet dezenfeksiyon çukuru yapılacaktır. Dezenfeksiyon çukuru yapım maliyeti 600 TL dir Ġzolasyon Çukuru Gideri ĠĢletmede 25 m 3 lük bir adet izolasyon çukuru açılacaktır. Ġzolasyon çukuru yapım gideri 450 TL dir.

21 GiriĢ Kapısı Gideri ĠĢletme giriģine 3 m eninde, 2,5m yüksekliğinde 1 adet demir kapı yapılacaktır.giriģ kapısının yapım gideri 900TL dir Tel Örgü ve Beton Direk Gideri Kümesleri çevresi 2 m yüksekliğinde tel örgü ile çevrilecektir.bu amaçla 4 m aralıklarla 2 m yüksekliğinde beton direkler kullanılacaktır. Kümeslerin çevresi 300 m tel örgü ile çevrilecektir.buna göre 300 m uzunluğunda tel örgü ve 75 adet beton direk kullanılacaktır. 1 m tel örgünün fiyatı 10 TL beton direğin birim maliyeti 8TL dir.buna göre; Tel örgü gideri: 10 x 300 = 3000TL Beton direk gideri: 8 x 75 =600 TL Toplam maliyet: = 3600 TL dir Makine ve Donanım Giderleri Yemleme Ekipmanları Giderleri Yemleme sistemini oluģturan depo motor grubu, spiral yemlik, vinç ve kaldırma sisteminin toplam tutarı 900YTL x 2 = TL dir Sulama Ekipmanları Gideri Sulama sistemini oluģturan nipel suluk ünitesi, su tankı, basınç regülatörü, hat sonu vana, vinç ve su filtresinin toplam tutarı TL x 2 = TL dir Isıtma Ekipmanları Gideri Isıtma sistemini oluģturan katı yakıtlı ısıtma sistemi soba dirsek ve boruları ile toplam Tutarı x 2 = TL dir Soğutma Ekipmanları Gideri Soğutma sistemini oluģturan meltem fan, ped panel, vinç, su filtresi, kontrol panosu ve su pompasının toplam tutarı 8000 x 2 = TL dir Jeneratör Gideri ĠĢletmede olabilecek elektrik kesintilerine karģı üretimin aksamaması amacıyla bir adet 12,5kw lık jeneratör alınacaktır. Jeneratör gideri TL dir Su Hortumunun Gideri ĠĢletmede dezenfeksiyon, temizlik vb. iģlerde kullanılmak üzere 135 m uzunluğunda su hortumu alınacaktır. 1 m su hortumunun fiyatı 1,2TL dir.buna göre su hortumunu gideri: 0,5 x x135 = 162 TL dir Nakliye Giderleri Yemleme, sulama, ısıtma ve soğutma ekipmanlarının satın alınan firmadan iģletmeye nakliyesi üretici tarafından karģılanacaktır.bu amaçla gerekli olan nakliye gideri 3000TL dir.

22 Beklenmeyen Giderler Uygulamada çoğunlukla toplam yatırım giderlerinin %2-5 beklenmeyen giderler olarak alınır.beklenmeyen giderlerin payı sabit yatırım tutarının %2 si alınmıģtır.buna göre beklenmeyen giderler: TL x 0,02 = 7000 TL ĠĢletme Sermayesi Ġhtiyacı Civciv Alım Gideri ĠĢletmede her üretim devresi baģında ERPĠLĠÇ TAVUKÇULUK A.ġ. den iģletme teslimi Ģeklinde adet civciv satın alınacaktır. 1 adet civcivin alıģ fiyatı 0,95TL olarak alınmıģtır. 0,95 x = TL olarak hesaplanmıģtır Yem Alım Gideri Üretim dönemi boyunca kullanılacak olan yem ERPĠLĠÇ TAVUKÇULUK A.ġ. den iģletme teslimi Ģeklinde temin edilecektir. Çizelge 12 de bir üretim devresi süresince kullanılacak olan yem çeģitlerinin fiyatları verilmiģtir. Yem Çeşitleri STARTER 0,654 ECBY 0,642 EPGY 0,646 KÖPY 0,634 1 kg Yem Fiyatı (YTL) a)starter Yem Gideri 1 hayvanın bir üretim dönemindeki Starter yem tüketimi 420g dır.buna göre bir üretim döneminde toplam Starter yemi gideri: x 0,420 =10 500kg dır. Buna göre bir üretim dönemi boyunca Starter yemi gideri: 0,654 x = TL b) ECBY Yemi Gideri 1 hayvanın bir üretim dönemindeki ECBY yem tüketimi 1300g dır.buna göre bir üretim dönemindeki toplam ECBY tüketimi: x 1,3 = 32500kg dır. Buna göre bir üretim dönemi boyunca ECBY yemi gideri: 0,642x = TL c)epgy Yem Gideri 1 hayvanın bir üretim dönemindeki EPGY yem tüketimi 1300g dır.buna göre bir üretim dönemindeki toplam EPGY tüketimi: x 1,3 = kg dır. Buna göre bir üretim dönemi boyunca EPGY yemi gideri: 0,646 x = TL

MUHASEBE VE FĠNANSMAN

MUHASEBE VE FĠNANSMAN T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FĠNANSMAN FAALĠYET ALANI 344MV0015 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

STRATEJĠK AMAÇ 1- Bitkisel Üretimi Arttırmak STRATEJĠK HEDEFLER. STRATEJĠK AMAÇ 2- Hayvansal Üretimi Arttırmak STRATEJĠK HEDEFLER

STRATEJĠK AMAÇ 1- Bitkisel Üretimi Arttırmak STRATEJĠK HEDEFLER. STRATEJĠK AMAÇ 2- Hayvansal Üretimi Arttırmak STRATEJĠK HEDEFLER STRATEJĠK AMAÇ 1- Bitkisel Üretimi Arttırmak STRATEJĠK HEDEFLER STRATEJĠK AMAÇ 2- Hayvansal Üretimi Arttırmak STRATEJĠK HEDEFLER STRATEJĠK AMAÇ 3- Tüketicilerin Güvenilir Gıda ile BuluĢmasını Sağlamak

Detaylı

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) BURSA, 2015 NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

Detaylı

1.1. Tanımı ve Kapsamı 3 1.2. Tavukçuluk Sektörünün Tarihi 4 2. SEKTÖRÜN DÜNYADAKİ YERİ 5

1.1. Tanımı ve Kapsamı 3 1.2. Tavukçuluk Sektörünün Tarihi 4 2. SEKTÖRÜN DÜNYADAKİ YERİ 5 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. TAVUK ETİ VE TAVUKÇULUK SEKTÖRÜ 3 1.1. Tanımı ve Kapsamı 3 1.2. Tavukçuluk Sektörünün Tarihi 4 2. SEKTÖRÜN DÜNYADAKİ YERİ 5 2.1. Dünyada Tavuk Eti Üretimi 5 2.2. Dünyada Tavuk Eti

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ

TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ Eskişehir 2010 i TÜRKĠYE VE DÜNYA DA ORGANĠK TARIMIN EKONOMĠK

Detaylı

ÇANAKKALE TARIM SEKTÖRÜ TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROJESİ FAALİYET SONUÇ RAPORU

ÇANAKKALE TARIM SEKTÖRÜ TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROJESİ FAALİYET SONUÇ RAPORU GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI ÇANAKKALE TARIM SEKTÖRÜ TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROJESİ FAALİYET SONUÇ RAPORU ÇANAKKALE ŞUBAT 2012 İÇİNDEKİLER Ġçindekiler

Detaylı

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI 2014 OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI KISALTMALAR DİZİNİ AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika Birleşik Devletleri AR-GE: Araştırma Geliştirme BBDK: Bankacılık Düzenleme

Detaylı

DLBA GIDA HAYVANCILIK İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. YARKA VE YUMURTA TAVUKÇULUĞU YETİŞTİRME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED BAŞVURU DOSYASI

DLBA GIDA HAYVANCILIK İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. YARKA VE YUMURTA TAVUKÇULUĞU YETİŞTİRME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED BAŞVURU DOSYASI DLBA GIDA HAYVANCILIK İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. YARKA VE YUMURTA TAVUKÇULUĞU YETİŞTİRME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED BAŞVURU DOSYASI MANİSA İLİ, TURGUTLU İLÇESİ, MUSACALI KÖYÜ, K19-C4-1C PAFTA,

Detaylı

FETHİYE GİRMELER 4 YILDIZLI TERMAL OTEL VE SAĞLIK MERKEZİ FİZİBİLİTE RAPORU

FETHİYE GİRMELER 4 YILDIZLI TERMAL OTEL VE SAĞLIK MERKEZİ FİZİBİLİTE RAPORU FETHİYE GİRMELER 4 YILDIZLI TERMAL OTEL VE SAĞLIK MERKEZİ FİZİBİLİTE RAPORU 1. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ 1.1.Projenin Gerekçesi Bu fizibilite etüdü, Fethiye Girmeler Köyü bölgesinde yapılması düģünülen 4 yıldızlı

Detaylı

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI 2010 OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI KISALTMALAR DİZİNİ AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika BirleĢik Devletleri AR-GE: AraĢtırma GeliĢtirme BBDK: Bankacılık Düzenleme

Detaylı

GĠRĠġ... 3 I. Enerji... 5

GĠRĠġ... 3 I. Enerji... 5 ENERJĠ SEKTÖRÜ RAPORU ENERJĠ SEKTÖRÜ GĠRĠġ... 3 I. Enerji... 5 II. Türkiye de Enerji... 7 III. Elektrik Enerjisi... 8 III.1 Elektrik Enerjisi Sektörünün Özellikleri... 11 III.2 Elektrik Sanayiinin Teknolojik

Detaylı

I. TARIMSAL YAPININ ETKĠNLEġTĠRĠLMESĠ

I. TARIMSAL YAPININ ETKĠNLEġTĠRĠLMESĠ I. TARIMSAL YAPININ ETKĠNLEġTĠRĠLMESĠ 1. Mevcut Durum Son üç yıldır geliģmesini sürdüren tarım sektörü 2010 yılında yüzde 2,4 oranında büyümüģtür. 2002-2007 yılları arasında sürekli azalarak yüzde 10,3

Detaylı

HÜYÜK ĠLÇESĠNDE SU KAYNAKLARININ NĠTELĠĞĠ NĠN TESPĠTĠ VE. SU KAYNAKLARINA UYGUN BĠTKĠ DESENĠ NĠN ARAġTIRILMASI (TR-52-TD-01-04)

HÜYÜK ĠLÇESĠNDE SU KAYNAKLARININ NĠTELĠĞĠ NĠN TESPĠTĠ VE. SU KAYNAKLARINA UYGUN BĠTKĠ DESENĠ NĠN ARAġTIRILMASI (TR-52-TD-01-04) HÜYÜK ĠLÇESĠNDE SU KAYNAKLARININ NĠTELĠĞĠ NĠN TESPĠTĠ VE SU KAYNAKLARINA UYGUN BĠTKĠ DESENĠ NĠN ARAġTIRILMASI (TR-52-TD-01-04) EYLÜL-2012 1 Proje Sorumluları Yücel DOĞAN Hüyük Gıda, Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI MODERN SERACILIK YATIRIM RAPORU Yatırım Destek Ofisleri 29/11/2012 İçindekiler 1 ÇALIŞMANIN AMACI ve GEREKÇESİ... 3 2 MODERN SERACILIK NEDİR?... 3

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FĠNANSMAN

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FĠNANSMAN T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FĠNANSMAN ĠġYERĠ AÇMAK 344MV0016 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ENVE ENERJĠ. EĞĠTĠM DANIġMANLIK PROJE TAAHHÜT TĠC. LTD.ġTĠ TRABZON ARSĠN ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. VERĠMLĠ ENERJĠ, GELĠġEN SANAYĠ PROJESĠ

ENVE ENERJĠ. EĞĠTĠM DANIġMANLIK PROJE TAAHHÜT TĠC. LTD.ġTĠ TRABZON ARSĠN ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. VERĠMLĠ ENERJĠ, GELĠġEN SANAYĠ PROJESĠ ENVE ENERJĠ EĞĠTĠM DANIġMANLIK PROJE TAAHHÜT TĠC. LTD.ġTĠ TRABZON ARSĠN ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ VERĠMLĠ ENERJĠ, GELĠġEN SANAYĠ PROJESĠ Bu Yayın, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı nın desteklediği Verimli

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 0 / 48 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KONYA ĠLĠ SELÇUKLU ĠLÇESĠNDE KIRMIZI ET TÜKETĠM ALIġKANLIĞI VE BUNA ETKĠ EDEN FAKTÖRLERĠN BELĠRLENMESĠ Erhan TÜZEMEN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ TARIM EKONOMĠSĠ

Detaylı

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ TEKNİK DESTEK YARARLANICISI Konya /Ereğli Ticaret Borsası YÜKLENİCİ

Detaylı

TÜRKİYE VE KONYA DA HAYVANCILIK SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE VE KONYA DA HAYVANCILIK SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE VE KONYA DA HAYVANCILIK SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ KONYA 2009 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER.ii GİRİŞ iii TABLOLAR LİSTESİ..iv

Detaylı

TÜRKĠYEDE YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ

TÜRKĠYEDE YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ TÜRKĠYEDE YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ (KAYNAKLARI KULLANIM ALANLARI - MUHASEBESĠ) Kadir DODĠ Mali MüĢavir ĠĢletme Yönetimi Bilim Uzmanı Ankara / 2010 1 İçindekiler ÖNSÖZ 3 I.BÖLÜM...4 ENERJĠ VE YENĠLENEBĠLĠR

Detaylı

HAYVANSAL ÜRETİM-ÇEVRE İLİŞKİLERİ VE ORGANİK HAYVANCILIK

HAYVANSAL ÜRETİM-ÇEVRE İLİŞKİLERİ VE ORGANİK HAYVANCILIK HAYVANSAL ÜRETİM-ÇEVRE İLİŞKİLERİ VE ORGANİK HAYVANCILIK Nihat Özen 1, Yılmaz Şayan 2, İbrahim Ak 3, İ.Yaman Yurtman 4, Muazzez Polat 2 ÖZET Türkiye, son yıllarda sanayileşmede önemli gelişmeler sağlamakla

Detaylı

BURÇ JEOTERMAL YATIRIM ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. EFE JEOTERMAL ENERJĠ SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU

BURÇ JEOTERMAL YATIRIM ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. EFE JEOTERMAL ENERJĠ SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU BURÇ JEOTERMAL YATIRIM ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. EFE JEOTERMAL ENERJĠ SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU AYDIN ĠLĠ, GERMENCĠK ve ĠNCĠRLĠOVA ĠLÇELERĠ ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu ANKARA-TEMMUZ/2012

Detaylı

BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESİ TESİS KAPASİTE ARTIRIMI VE YUMURTA TAVUKÇULUĞU YETİŞTİRME TESİSİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI

BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESİ TESİS KAPASİTE ARTIRIMI VE YUMURTA TAVUKÇULUĞU YETİŞTİRME TESİSİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI GIDA NAKLİYE MİMARLIK İNŞ. VE TAAH. BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESİ TESİS KAPASİTE ARTIRIMI VE YUMURTA TAVUKÇULUĞU YETİŞTİRME TESİSİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI (ÇED YÖNETMELİĞİ EK-III KAPSAMINDA

Detaylı

KARABURUN TERMĠK SANTRALI ENTEGRE PROJESĠ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı ve Kıyı Yapısı Dâhil)

KARABURUN TERMĠK SANTRALI ENTEGRE PROJESĠ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı ve Kıyı Yapısı Dâhil) SARIKAYA ENERJİ MADENCİLİK TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARABURUN TERMĠK SANTRALI ENTEGRE PROJESĠ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı ve Kıyı Yapısı Dâhil) ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ BAġVURU DOSYASI (Çevresel

Detaylı

Damızlık Sevk Ve İdare Rehberi

Damızlık Sevk Ve İdare Rehberi breeder Damızlık Sevk Ve İdare Rehberi cobb-vantress.com GİRİŞ Ürün yelpazemizde sağladığımız genetik ilerlemelerle, broyler ve broyler damızlıklarının tüm alanlarındaki potansiyel performansları, sürekli

Detaylı

Broiler Sevk ve İdare Rehberi

Broiler Sevk ve İdare Rehberi Broiler Sevk ve İdare Rehberi broiler cobb-vantress.com Giriş Ürün yelpazemizde sağladığımız genetik ilerlemelerle, broiler ve broiler damızlıklarının tüm alanlarındaki potansiyel performanslar, sürekli

Detaylı

ENERJİ TASARRUFU NEDİR?

ENERJİ TASARRUFU NEDİR? ENERJİ TASARRUFU NEDİR? Enerji tasarrufu, üretimde, konforumuzda ve iģ gücümüzde herhangi bir azalma olmadan enerjiyi verimli kullanmak, israf etmemektir. Aynı iģi daha az enerji kullanarak yapmaktır.

Detaylı

Başkan Yardımcıları: Dr.Kürşat IŞIK Sorumlu Uzman: İsmail ARAS

Başkan Yardımcıları: Dr.Kürşat IŞIK Sorumlu Uzman: İsmail ARAS 2013 0 Başkan: M.Erol SÖZEN Raportörler: Ömer ÖCAL, Dr. Orhan ERMETİN Komite/Çalışma Grubu üye sayısı: 18 Yapılan Toplantı Sayısı: 5 Başkan Yardımcıları: Dr.Kürşat IŞIK Sorumlu Uzman: İsmail ARAS İL KURUM

Detaylı

VANET GIDA SANAYĠ ĠÇ VE DIġ TĠCARET A.ġ.

VANET GIDA SANAYĠ ĠÇ VE DIġ TĠCARET A.ġ. STANDART GAYRĠMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI A.ġ. VANET GIDA SANAYĠ ĠÇ VE DIġ TĠCARET A.ġ. VAN ĠLĠ EDREMĠT ĠLÇESĠ Et Entegre Et Fabrikası 339, 342, 344, 347, 350, 357, 544, 587 ve 588 Numaralı Parsellere

Detaylı