ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM"

Transkript

1 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarının Yarı Zamanlı statüdeki eğitim öğretim Devrelerindeki sınıf geçme ve sınav esasları ile ilgili işlemleri düzenlemektir. Kapsam Madde 2 Bu Yönergenin, Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarının Yarı Zamanlı statüde ilköğretim devresindeki Eğitim Öğretim, sınıf geçme ve sınavları ile öğrenci devam -devamsızlıklarına ait esas ve usulleri kapsar. Dayanak Madde 3 Bu Yönergenin 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen: Üniversite, Adnan Menderes Üniversitesi'ni, Senato, Adnan Menderes Üniversitesi Senatosu'nu, Rektör, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü'nü Konservatuvar, Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı, Müdür, Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü'nü, Konservatuvar Kurulu, Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kurulu'nu, Yönetim Kurulu, Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulu'nu, Yarı Zamanlı Öğrenci Statüsü, İlköğretimini bir başka kurumda görmekte iken, Konservatuvarda Müzik alanlarında eğitim gören öğrenci statüsünü, ifade eder. Eğitim Öğretim ve Öğrenci Statüleri Madde 5 Konservatuvarda; Yarı Zamanlı statüde eğitim öğretim yapılır. Eğitim Öğretim Süre ve Bölümleri Madde 6 Konservatuvarın Müzik bölümünde Yarı Zamanlı statüde iki ayrı düzeyde eğitim ve öğretim yapılır. Bunlar; 1) Yedi yıllık ilköğretim Devresi (İlköğretim sınıf) 2) Dört yıllık ortaöğretim (Lise) Devre (Lise 1.2.3, 4 sınıflar)

2 Gerektiğinde Konservatuvar Kurulu Kararı ve Senato onayı ile ilköğretim birinci sınıf ve ilköğretim öncesi yaş grupları için birer yıllık Hazırlık ve Yuva Sınıfları açılabilir. Öğrencilerin, Yarı Zamanlı öğrenci statüsüne sahip olabilmesi ve öğrencilik haklarından yararlanabilmesi için, Konservatuvar Kurulu tarafından görüşülerek Akademik Takvime uygun olarak belirlenen, eğitim programlarından öngörülen Meslek ve Yardımcı Meslek derslerine devam etmesi zorunludur. İKİNCİ BÖLÜM Kontenjanların Tespiti Madde 7 Sanat dalları itibariyle Konservatuvarın ilköğretim devresine alınacak Yarı Zamanlı öğrenci sayısı, öğrencilerde aranacak genel ve özel şartlar Bölüm Başkanlarının Anasanat Dalı Başkanlarından aldıkları görüş ile, Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir ve Konservatuvar Kurulu Kararı ile kesinleşir. Aday Kayıt ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM Kayıt Kabul ve Öğrenci Nakilleri Madde 8 Yarı Zamanlı statüdeki öğrenciler için tespit edilerek aday kayıt süreleri ve giriş sınav tarihleri, Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenerek Müdürlük tarafından ilan edilir. Adaylar, ilan edilen süre içinde Konservatuvara alınacak öğrencilerde aranacak genel ve özel şartlara ilişkin ve bu Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan yönergede belirtilen esaslar dâhilinde başvurularını yapmak, başvurdukları statü ve bölümlere ait Öğrenci Aday Kayıt Formu ile istenilen diğer belgeleri eksiksiz olarak hazırlayarak süresi içinde Müdürlüğe teslim etmek zorundadırlar. Adayların, Bölüm, Anasanat Dalı ve Sanat Dalları itibariyle seçme ve seçilmeleri, bu Yönetmeliğin giriş sınavlarına ilişkin 9 uncu maddesi hükümlerine tabidir. Devamsızlık ve sağlık sebebinin dışında başarısızlık nedeniyle Konservatuvarla ilişkisi kesilen Yarı Zamanlı öğrenciler, ikinci defa aynı Anasanat Dalına girmek üzere başvuramazlar. Konservatuvarın hazırlık sınıfları hariç diğer sınıflarına girmek isteyen adaylar Aday Kayıt Formunda belirtmek suretiyle Seviye Sınavlarına girebilirler. Adaylar, meslek eğitimlerine ve genel öğrenimlerine ilişkin bilgi ve bilgeleriyle birlikte istenilen diğer belgeleri aday kayıt süresi içinde Müdürlüğe vermek zorundadırlar. Gerekli belgeleri ilan edilen süre içinde Müdürlüğe teslim eden ve kayıtları yapılan adaylara Sınava Giriş Belgesi verilir. Bu belge adayın sınavına kabul edileceği statü ve bölüm için geçerlidir. Öğrenci Aday Kayıt Formunda veya istenilen diğer belgelerde yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde tahrifat yapanlar sınavlarda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış olduğu belirlenenlerin kayıtları silinir. Giriş Sınavları ve Özellikleri Madde 9 Konservatuvara Yarı Zamanlı öğrenci olarak kabul edilebilmek için kayıt ve kabul şartlarını belgeleyen adaylar, Konservatuvar Yönetim Kurulunca tespit edilecek komisyonlar tarafından sınava alınırlar. Yarı Zamanlı statüde ; Tek aşamalı sınav yapılır kesin kabul sınavıdır. Müzik Bölümünün eleme ve kesin kabul sınavı konservatuvar yönetim kurulunca oluşturulan en az (3) kişilik bir komisyon tarafından yapılır Adaylar, Müdürlükçe ilan edilen gün ve saatte sınavlara girmek zorundadırlar. Aksi halde o yıl için haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

3 İlk Kayıt Madde 10 Adayların kesin kaydı, kesin kabul sınavları sonucunda aldıkları puana ve kontenjana göre yapılır. Giriş sınavlarına göre Konservatuvar ilk sınıflarına girmeye hak kazanan öğrenciler ile kabul ve seviye sınavları sonuçlarına göre ileri sınıflara girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri Müdürlükçe ilan edilen tarihlerde yapılır. Seviye sınavları Madde 11 Seviye Sınavları Eylül ayında sınıf yükseltme sınavlarıyla birlikte yapılır. Bu sınavın esasları bu Yönetmeliğin 54 üncü maddesi hükümlerine tabidir. Hazırlık sınıflarına seviye sınavıyla öğrenci alınmaz.. Eleme Sınavları Madde 12 Yuva ve Hazırlık sınıflarına alınan Yarı Zamanlı öğrenciler de yarıyıl notları ne olursa olsun eleme sınavına tabi tutulurlar. Eleme sınavları, final sınavları sırasında, Müdürlükçe ilan edilen gün ve saatte 53 üncü maddede belirtildiği gibi oluşturulan sınav komisyonları tarafından yapılır. Üç (3) ya da daha fazla meslek dersinden Eleme Sınavına tabi olup, bu sınavlarda iki (2) meslek dersinden başarısız olanlara başarısız oldukları derslerin her biri için bir bütünleme sınavı hakkı tanınır. Yarı Zamanlı statüdeki öğrenciler tüm derslerden bütünleme sınavına girebilirler. Bütünleme Sınavları, Güz döneminde bir defaya mahsus olmak üzere yapılır. Bu sınavlar sırasında bu Yönetmeliğin 52 nci maddesinde belirtilen mazeretleri belgelendiren öğrenciler için bu madde kapsamında Engel Sınavı yapılır. Sınavlarda meslek derslerinin herhangi birinden başarılı olamayanların Konservatuvar ile ilişiği kesilir. Eleme sınavlarında başarı notu yüz (100) üzerinden yetmiş (70) puandır. Ara sınıflara alınan öğrenciler ise, eleme sınavlarına tabi tutulmazlar. Öğrenci Yatay Geçişleri Madde 13 Yarı Zamanlı statüde hiçbir nedenle yatay geçişle öğrenci alınmaz. Kayıt yenileme Madde 14 Tüm öğrencilerin Akademik Takvime göre eğitim ve öğretim başlamadan önce bir yıl önceki başarı durumları dikkate alınarak ve bu Yönetmelik çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından ilan edilecek tarihlerde kayıtlarını yenilemeleri zorunludur. Kayıt işlemleri Madde 15 Yarı Zamanlı öğrencilerin derslere devam edebilmeleri, öğrencilik haklarından yararlanabilmeleri ve sınavlara girebilmeleri için 14 üncü maddede belirtilen süre içinde Konservatuvara kayıtlarını yenilemiş olmaları gerekir. Aksi halde kayıtları silinir. Öğretim Yılı ve Önşart DÖRDÜNCÜBÖLÜM Eğitim ve Öğretim Madde 16 Konservatuvar eğitiminde bir öğretim yılı iki yarı yıldan oluşur. Konservatuvarın eğitim ve öğretim programlarının özelliği dikkate alınarak, resmi tatiller dışındaki okul tatilleri ve öğretim yılı takvimi, ilköğretim ve orta öğretim kurumları çalışma takvimi mevzuatı çerçevesinde Konservatuvar Kurulu tarafından belirlenir.

4 Sınav devrelerinde, Konservatuvar Yönetim Kurulunca tespit edilen tarihler arasındaki tatil günlerinde okul çalışmalara açık tutulabilir.. Bu statüye ait öğretim takvimi ile günlük ders ve sınav programlarının düzenlenmesinde, Konservatuvarın fiziki kapasitesi ile öğretim kadrosu esas alınır. Gerektiğinde bazı dersler ve sınavlar Cumartesi günlerinde ve mesai saatleri dışında da yapılabilir. Konservatuvarda her öğretim yılında okutulan meslek ve yardımcı meslek dersleri, bir önceki yılı tamamlayıcı ve o yılın eğitimine bağlı ön şartlı dersler olarak kabul edilir. Yarı Zamanlı statüde sınıf geçme sistemi uygulanır. Bir sınıfın meslek ve yardımcı meslek derslerinden başarılı olamayan öğrenci bir üst sınıfa devam edemez. Ancak, sınıfta bulunan meslek derslerinin hepsinden başarılı olup da bir kültür dersi veya bir yardımcı meslek dersinden başarılı olamayanlara 43 üncü madde hükümleri uygulanır. Eğitim Programları BEŞİNCİ BÖLÜM Eğitim Programları Madde 17 Yarı Zamanlı öğrenciler için düzenlenen eğitim programları, ilgili Anasanat Dalının ortak görüşü ve Bölüm Başkanının önerisi üzerine Konservatuvar Kurulunca belirlenir.olağanüstü hallerde, bir öğretim yılında iki yarı yıl okutulan ve aynı ismi taşıyan dersler, iki yarı yılın toplam haftalık ders saati kadar bir süre okutulmak üzere bir yarı yılda da okutulabilir. Gerektiği hallerde, Yönetim kurulu kararı ile herhangi bir dönemde, o döneminde, okutulan dersler dönem içindeki ders saati sayısı değişmemek şartıyla yoğunlaştırılarak bütün bir yarıyıl yerine daha kısa bir sürede de verilebilir. Devam Zorunluluğu ALTINCI BÖLÜM Devam-Devamsızlık Madde 18 Konservatuvara kaydedilen öğrencilerin velileri öğrencilerin okula devamını sağlamakla yükümlüdürler. Okul yönetimi, ilgili mevzuat gereği öğrencinin Konservatuvara devamını takip etmek ve zamanında veliye bildirmekle görevlidir. Devamsızlık Madde 19 Öğrencilerin okula devam etmesi esastır. Bir ders yılı içinde yirmi (20) günden fazla özürsüz olarak Konservatuvara devam etmeyen öğrenci, kanaat notları ne olursa olsun başarısız sayılır. İlk derse girdiği halde aynı günde bir veya daha fazla sayıda derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin devamsızlığı yarım gün sayılır. Yurt içi ve yurt dışındaki Uluslararası seviyedeki etkinliklerde Konservatuvarı temsil edecek (Konser, Yarışma, Seminer, Kurs ve benzeri organizasyonlar) ve bunların hazırlıklarına katılacak öğrenciler ile bu amaçla görevlendirilecek diğer görevliler, Konservatuvar Müdürlüğünce organizasyonun devamı süresince izinli sayılırlar. Bunların özlük hakları kurumlarınca saklı tutulur. Öğrencilerin bu süreleri devamsızlık sürelerinin hesabında dikkate alınmaz. Yarı Zamanlı statüdeki öğrencilerin yıllık toplam ders saatlerinin üçte ikisi kadar derse devam zorunluluğu vardır, bu devamı sağlamayanlar kanaat notları ne olursa olsun başarısız sayılır. Okula Geç Gelme

5 Madde 20 Okula zamanında gelmeyip de özürleri Okul Müdürlüğünce kabul edilen öğrenciler derslere alınmakla beraber o gün için geç gelmiş sayılırlar. Geç gelme birinci ders saati için sözkonusudur. Birinci ders saatinden sonra okula gelenler derslere alınırlar. Ancak yarım gün devamsız sayılırlar. Geç gelmeyi alışkanlık haline getirenlerle izinsiz olarak sınıftan veya okuldan ayrılanlar için Devlet Konservatuvarları Lise Devreleri Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre disiplin işlemi yapılır. İzin Verme ve Özür Madde 21 Bir öğrenciye, kabul edilebilir özrüne dayalı olarak velisinin yazılı bildirimi üzerine, bir ders yılında en çok on (10) güne kadar izin verilebilir. Bu izinler, en az yarım gün olmak üzere parça, parça veya toptan verilebilir. Üç güne kadar izin ve özür yetkisi Okul Müdürüne, Üç günden fazlası Yönetim Kuruluna aittir. Bu izinlerin toplamı, devamsızlık süresinin yarısını aşamaz. Özel Durumlar Madde 22 a) Okula devam ederken yangın, deprem gibi tabii afetler yüzünden veya ana, baba ve kardeş gibi yakınlarından birinin ağır hastalığı ve ölümü gibi önemli sebeplerle kendilerine izin verilenle ile tedavi yahut ameliyat gerektiren bir hastalıktan dolayı okula özürlü olarak devam edemeyenler, tutuklanıp serbest bırakılanlar veya tutuklandıktan sonra serbest bırakılarak mahkemesi devam eden ve beraat eden veya Yönetim Kurulunun kabul edeceği bir özre sahip olan Yarı Zamanlı öğrenciler, 1 Her ders yılı için devam süresinin yarısını doldurmuş bulunmak, 2 Mazeretleri usulüne uygun olarak alınmış rapor ve belgeler, özrün sona erdiği tarihten itibaren en geç yedi (7) gün içinde Müdürlüğe verilmiş olmak şartıyla, her ders yılı için devam süresini dolduran öğrenciler gibi işleme tabi tutulurlar. b) Kolejlere hazırlanan öğrencilerde aynı işleme tabi tutulurlar. Yarı Zamanlı Öğrencilerin İzinli Sayılmaları Madde 23 Yarı Zamanlı öğrencilerin kayıtları 22 nci maddede belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, öğrencinin Konservatuvara girişte verdiği belgeleri geri almaması kaydıyla, Yönetim Kurulu Kararı ile bir (1) yıl izinli sayılabilir. Öğrenci bir sonraki eğitim öğretim yılında mazereti sebebiyle ayrıldığı sınıftan öğrenimine devam eder. YEDİNCİ BÖLÜM Eğitimde Başarının Tespiti Ders Grupları Madde 24 Konservatuvarda dersler iki ayrı grupta yapılar. a) Meslek Dersleri b) Yardımcı Meslek Dersleri Eğitim Programları, Anasanat Dalı Başkanlarınca hazırlanır ve Bölüm Başkanlarının görüşü alınarak, Konservatuvar Kurulunca kesinleştikten sonra Rektörlüğün onayına sunulur. Ders Guruplarında Başarının Tespiti Madde 25 Her yarıyıl sonunda öğrencinin başarısının tespiti, ders gruplarına göre aşağıdaki şekilde yapılır.

6 a) Meslek Dersleri: Öğrenciler her yarıyılda bu gruba giren derslerden en az iki ara sınava tabi tutulurlar. Bu sınavlar derslerin özelliği gereği yazılı, sözlü veya uygulamalı olabilir. Her ders yılı sonunda ise öğrenciler 36 ncı maddedeki esaslara göre final sınavına girerler. Lise devresi son sınıfta bu sınav Mezuniyet Sınavı şeklinde ve dinleyicilere açı olarak yapılabilir. b) Yardımcı Meslek Dersleri: Öğrenciler, bu gruba giren herhangi bir dersten yarı yıldaki başarısını tespit etmek üzere her bir yarı yılda iki defadan az olmamak üzere ara sınava tabii tutulurlar. Bu sınavlar dersin öğretim sorumlusu tarafından dersin özelliğine göre yazılı, sözlü, uygulamalı yapıldığı gibi bunların hepsi birden de yapılabilir. Sınavlar Madde 26 Sınıf ve branş öğretmenleri, yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav sorularını düzenlerken, öğretim yılı başında ders programlarına uygun olarak hazırlanan yıllık ders planlarındaki amaç ve konuları gözönünde bulundururlar. Sınav Sayısı ders yılı başında okul idaresi tarafından tespit edilir. Yazılı Sınavlar en az bir hafta önce öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta bir günde uygulanacak yazılı sınav sayısı ikiyi geçemez. Olanaklar ölçüsünde, aynı anda uygulanmak şartıyla yazılı sınavlarda, aynı dersi okutan branş öğretmenlerince hazırlanacak ortak sorular ve cevap anahtarları kullanılabilir. Sözlü Sınavlar Bu sınavlarda değerlendirmeler yüz (100) tam puan üzerinden yapılır. Başarı puanı elli (50) dir. Madde 29 Bir kanaat döneminde öğrencilere her dersten en az bir sözlü sınav notu verilmesi esastır. Sözlü sınav için başlı başına bir ders saati ayrılmaz. Öğrencilere ders içindeki etkinliklerine göre sözlü sınav notu verilir. Sınava Katılmayanlar Madde 30 Kendisinin veya aile bireylerinden birinin rapora dayalı ciddi rahatsızlığı ya da doğal afetler nedeniyle sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrencinin velisi, çocuğunun özürünü en geç üç gün içinde Konservatuvar Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde öğrenci sınava girmemiş sayılır. Özürü Konservatuvar Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencinin durumu ders öğretmenine bildirilir. Bu Öğrenci, ders öğretmeninin tespit edeceği bir zamanda ve önceden duyurularak engel sınavına alınır. Bu sınav, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışındada okulda yapılabilir. Öğrenci ödev veya projesini de öğretmenini vereceği süre içerisinde teslim eder. Özürü Konservatuvar yönetimince kabul edilmeyen öğrenciler sınav hakkını kullanmış sayılırlar. Meslek derslerinden final sınavlarına girmeyen öğrenciler mazeretleri ne olursa olsun bütünlemeye kalmış sayılırlar. Sınav Sonuçlarının Duyurulması Madde 31 Öğretmenler, yaptıkları sınavların, verdikleri ödev ve projelerin sonuçlarını öğrencilere bildirirler. Yapılan başlıca ortak hataları sınıfta açıklarlar. Sözlü sınav sonucu o ders saati içinde, yazılı sınav, uygulama ve ödev sonuçları ise yazılı sınavın yapıldığı, ödevin, uygulamanın veya projenin teslim edildiği tarihten başlayarak en geç onbeş (15) gün içinde öğrenciye duyurulur. Ara Sınav Notu Madde 32 Öğrencinin yarıyıl içinde yaptığı uygulamalı veya teorik çalışma ve girdiği sınavlarla ödevler, değerlendirilerek dersin öğretim sorumlusu tarafından verilen notların ortalaması Ara Sınav Notu olarak alınır. Bu değerlendirmeler yüz (100) tam puan üzerinden yapılır. Geçer puan elli (50) dir. Ders programlarının, Sınav ve Konser Tarihlerinin Tespiti Madde 33 Her eğitim öğretim yılı başında Yönetim Kurulunca ilgili Müdür Yardımcısı ve tüm Anasanat Dallarından birer temsilci seçilerek oluşturulan bir komisyon, Konservatuvar Kurulunun belirlediği Akademik

7 Takvim doğrultusunda Konservatuvarın ders programlarını, konser tarihlerini ve eğitim öğretim yılında yapılacak (Engel Sınavları hariç) tüm sınavların tarihini tespit eder. Tüm bu çalışmaların sonucu Konservatuvar Kurulunun onayı alındıktan sonra eğitim öğretim yılının başında Müdürlükçe ilan edilir. Yarıyıl Sonu Notların Tespiti Madde 34 Her yarıyılda, her öğrenciye, değişik ders gruplarındaki her dersten bir yarıyıl sonu notu verilir. Yarıyıl notlarının tespiti ders gruplarına göre aşağıda gösterilmiştir. Meslek Dersleri: Bu gruptaki bir dersin yarıyıl sonu notu o yarıyıla ait ara sınav notlarının aritmetik ortalamasından elde edilen nottur. Yardımcı Meslek Dersleri: Bu gruptaki bir dersin yarıyıl sonu notu o yarıyıl içinde yapılan ara sınavlarda alınan notların aritmetik ortalamasından elde edilen nottur. Kopya Madde 35 Ara ve diğer sınavlarda kopya yapan veya yapılmasına yardımcı olan öğrenciler hemen sınıftan çıkarılır ve kendilerine o sınava ait boş anlamına gelen sıfır (0) notu verilir. Bu gibi öğrenciler bu sınav hakkını kullanmış sayılırlar. Ayrıca, durumları Müdürlüğe bildirilerek haklarında disiplin işlemi uygulanır. Genel sınavlarda ve Derslerde Başarının Tespiti Madde 36 Genel sınavlar ve derslerdeki başarının tespiti aşağıdaki şekilde yapılır. a) Meslek Dersleri : Her ders yılı sonunda öğrenci, o ders yılına ait meslek derslerinin her birinden dersin özelliğine göre yapılacak Final Sınavı na tabi tutulur. Ancak, öğrencinin bu sınavlara girebilmesi için; Devam şartını yerine getirmiş olması, Birinci ve ikinci yarıyıl sonu notlarının aritmetik ortalamasının en az yetmiş (70) puan olması, Yönetim Kurulunca özürleri kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen özürleri nedeniyle okuduğu derslerden yalnız bir yarıyıl notu almış öğrencinin bu notu yıl sonu notu sayılır. Ancak, öğrencinin Final Sınavı hakkını kazanabilmesi için bu notun en az yetmiş (70) puan olması gerekir. Bu üç koşulu ders yılı sonunda yerine getiren öğrenciler final sınavına alınırlar. Bu sınavlarda başarı notu yüz (100) üzerinden yetmiş (70) puandır Öğrencinin bu sınavlardan aldığı not, o derse ait sınıf geçme notu sayılır. Bu şartları yerine getirmeyen Lise devresi öğrencileri o yıl için final sınav haklarını kaybederler ve başarısız sayılırlar. Bu gibi öğrenciler başarısız sayıldıkları derslerden bütünlemeye kalırlar. b) Yardımcı Meslek Dersleri: Bu gruptaki bir dersin yılsonu başarı notu, öğrencinin birinci ve ikinci yarıyıl sonu notlarının aritmetik ortalamasıdır. Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir özürü nedeniyle bir dersten yalnız bir yarıyıl notu almış öğrencinin bu notu yıl sonu notu sayılır. Öğrencinin bu gruptaki herhangi bir dersten başarılı sayılması için, Devam şartını yerine getirmiş olması, Bu derse ait birinci ve ikinci yarıyıl sonu notlarının aritmetik ortalamasının en az elli (50) puan olması, Yönetim Kurulunca kabul edilmiş özürü nedeniyle, yalnız bir yarıyıl sonu notu almış öğrencilerin bu notunun en ez elli (50) puan olması gerekir.

8 Ders Yılı Sonunda Başarının Tespiti Madde 37 Öğrenciler ders yılı sonunda başarı durumuna göre; Doğrudan sınıf geçer, Bütünlemeye kalır, Aynı sınıfı tekrar eder, Konservatuvarla ilişiği kesilir. Yarı Zamanlı öğrencilerin başarılarının tespiti, 36 ncı Maddede belirtilen Meslek ve Yardımcı Meslek derslerinde olduğu gibi yapılır. Doğrudan Sınıf Geçme Madde 38 Ders yılı sonunda final sınavlarından ve final sınavı olmayan derslerden başarılı olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer. Bütünlemeye Kalma Madde 39 Yarı Zamanlı öğrenciler ders yılı sonunda başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girerler. Aynı Sınıfı Tekrar Etme Madde 40 Bir üst sınıfa devam etme hakkını kazanamayan öğrenciler, aynı sınıfı bir defaya mahsus olmak üzere tekrar ederler. Bu gibi öğrenciler, aynı sınıfta daha önce başarılı oldukları meslek derslerini de tekrar etmek zorundadırlar. Bu öğrencilerin tekrar ettikleri derslerdeki başarı durumları o sınıfın bir yıllık öğrencileri gibi değerlendirilir. Konservatuvarda Başarısızlıktan Dolayı İlişik Kesme Madde 41 Aynı sınıfta üst üste iki (2) yıl başarısız olan öğrenciler ile Eleme (Hazırlık Sınıfları) ve Baraj Sınavlarında (Yarı Zamanlı devre sonu) başarısız olan öğrencilerin Konservatuvar ile ilişiği kesilir. Öğretmen Not Defteri ve Öğrenci Karnesi Madde 42 Her sınıf ve branş öğretmeni bir not defteri tutar. Bu defter öğretim yılı başında Konservatuvar Müdürlüğü tarafından sağlanır, sayfa numaraları yazılıp onaylandıktan sonra imza karşılığında öğretmene verilir. Notlar, mürekkepli kalemle, silinti ve kazıntı olmamasına dikkat edilerek yazılır. Her öğretmen, not defterini Konservatuvar Müdürlüğüne veya teftiş yetkisi olanlara göstermekle yükümlüdür. Not defterleri ders yılı sonunda, öğretim yılı içinde çeşitli nedenlerle, Konservatuvardan ayrılan öğretmenler ise not defterlerini tutanak karşılığında Konservatuvar Müdürlüğüne teslim ederler. Bu defterler iki öğretim yılı saklanır. Konservatuvarın hazırlık ve Lise devrelerindeki tüm öğrencilere, her yarıyıl sonunda o döneme ait başarı, gelişme, devam ve disiplin durumlarını belirten karne verilir. Yarı Zamanlı öğrencilere, takip ettikleri Bölümün Sanat Dalı programı itibari ile bitirdikleri devre sonunda başarı durumlarını gösteren bir belge verilir. Belgeler Konservatuvar sekreteri ve öğrenci bürosu şefinin denetiminde, öğrenci bürosu memurları tarafından doldurulur ve bilgiler öğrencinin kişisel dosyasına işlenir. Belgeler Müdür veya ilgili Müdür Yardımcısı, Anasanat Dalı Başkanı ve Ders Öğretmeni tarafından imzalanır.

9 Yardımcı Meslek veya Kültür Derslerinin Birinden Başarısız Olma Madde 43 Yardımcı Meslek Derslerinin birinden başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavında da başarısız oldukları taktirde eğitim öğretim yılının başladığı ilk hafta içinde tek ders sınavına girerler. Başarısız olanlar okudukları sınıfı tekrar ederler. Not Verme Madde 44 Konservatuvarda her sınıf için okutulan derslerde öğrencilerin başarıları dört ayrı notla, başarısızlıkları ise bir tek notla değerlendirilir. Yarıyıl, sınıf geçme ve diploma notu hesaplanırken, yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir. Ders gruplarına göre verilecek notlar ve puanlar şöyle değerlendirilir. Meslek Dersleri DERECE RAKAM İLE PUANLAMA Pekiyi İyi Orta Geçer Başarısız b) Yardımcı Meslek Dersleri DERECE RAKAM İLE PUANLAMA Pekiyi İyi Orta Geçer Başarısız Madde 45 SEKİZİNCİ BÖLÜM Başarının Derecelenmesi ve Diplomalar Diplomalar ve Mezuniyet Dereceleri Meslek ve Yardımcı Meslek ve derslerinin son üç yılının her bir dersin saati ile o dersin başarı notunun çarpımı ile oluşturulan ağırlıklı ortalamalarının aritmetik ortalamaları sonucunda yüz (100) puan üzerinden en az doksan (90) puan veya üzerinde not alan lise devresi son sınıf öğrencisi Pekiyi derece, seksendokuz (89) ile seksen (80) puan arasında not alanlar İyi derece, yetmişdokuz (79) puan ile altmış (60) puan arasında not alanlar ise Orta derece ile diploma almaya hak kazanırlar. Yarı Zamanlı öğrencilere takip ettikleri Sanat Dalı programının üç (3) devresini bitirdikten sonra istedikleri taktirde öğrenim gördükleri dersleri ve başarı durumlarını gösteren bir sertifika verilir.

10 DOKUZUNCU BÖLÜM Çeşitli Hükümler Bütünleme Sınavları Madde 46 Yarı Zamanlı öğrenciler, başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girerler. Bu sınavlar Eğitim Öğretim başlamadan önceki üç hafta içerisinde Müdürlükçe belirlenecek gün, saat ve yerde, bu Yönetmeliğin 53 üncü maddesinde belirtildiği şekilde Yönetim Kurulunca saptanan sınav komisyonları tarafından yapılır. Öğrencinin bu sınavlarda başarılı sayılabilmesi için; Meslek Derslerinden en az yetmiş (70) puan, Yardımcı Meslek Derslerinden en az elli (50) puan, Bütünleme sınavlarına mazeretsiz olarak girmeyen öğrenciye not verilmez. Öğrenci bu sınav hakkını kullanmış sayılır. Bütünleme Sınavları Sonuçlarına Göre Öğrencilerin Başarı Durumu Madde 47 Bütünleme sınavları sonuçlarına göre öğrencilerin başarı durumu aşağıdaki şekilde tespit edilir. Bütünleme sınavlarında bir sınıfın Meslek ve Yardımcı Meslek derslerinden başarılı olamayan öğrenci bir üst sınıfa devam edemez. Ancak, meslek derslerinden başarılı olup ta kültür veya yardımcı meslek derslerinin sadece birinden başarılı olamayanlara bu Yönetmeliğin 43 üncü madde hükümleri uygulanır. Baraj Sınavı Madde 48 Yarı Zamanlı statüdeki tüm öğrenciler her devre sonunda baraj sınavına girerler. Yarı Zamanlı statüde tüm Anasanat Dallarının ilk ve orta devreyi bitirme sınavlarında en az seksen (80) baraj notu alan öğrenciler doğrudan bir üst sınıfa devam ederler. Seksen (80) puan baraj notunun altında alan öğrenciler sınav komisyonunun tespit edeceği bir tarihte tekrar baraj sınavına alınırlar. Bu sınavda da başarısız olan öğrenciler bir üst devreye devam etme hakkını kaybederler. Sınıf Yükseltme Sınavı Madde 49 Öğrenim gördüğü Sanat Dalının adını taşıyan meslek dersinin final sınavından en ez doksan (90) alarak sınıfının üstünde bir seviye gösterdiği sınav komisyonu raporu ile tespit edilen lise devresi öğrencileri aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde Sınıf Yükseltme Sınavlarına girebilirler. Bu sınavlar yılda bir kez yapılır. Lise 2'inci sınıfı bitiren öğrenciler Sınıf Yükseltme Sınavlarına giremezler. Final sınavında gösterilen üstün başarının ilgili sınav komisyonu raporu ile belirlenmesi, Meslek ve Yardımcı Meslek derslerinden bütünlemeye kalmamış olması, Sanat Dalı öğretim elemanı tarafından onaylanmış öğrenci dilekçesi, (18 yaşından küçükler için veli dilekçesi) Yönetim Kurulunun onayı. Bu işlemlerin final sınavları sonuçlarının ilanını izleyen ilk hafta içinde tamamlanmış olması gerekir. Sınıf Yükseltme Sınavına girecek öğrencilerin, öğrenim gördüğü Sanat Dalının adını taşıyan meslek dersinin sınavı bütünleme sınavlarının başlangıcında, diğer tüm derslerin sınavları, bütünleme sınavları ile birlikte Yönetim Kurulunca Tespit edilen komisyonlar tarafından yapılır. Sınıf Yükseltme Sınavına girecek öğrencilerin, yükselecekleri sınıfa kadar olan bütün derslerden başarılı olmaları zorunludur. Bu sınavlarda Meslek ve Yardımcı Meslek derslerinden en az yetmiş (70) puan alanlar başarılı sayılırlar

11 Bu sınavlarda bir Yardımcı Meslek dersinden başarısız olanlara 43 üncü madde hükümleri uygulanır. Anasanat Dalı ve Sanat Dalı Değişikliği Madde 50 Yarı Zamanlı öğrenciler, herhangi bir sınıfta öngörülen genel ve özel şartları taşıdıkları taktirde, a) Sağlık nedenleri, b) Enstrümana fiziksel uyumsuzluk gösteren öğrenciler aynı Anasanat Dalı içinde Sanat Dalı değişikliği yapmak veya diğer bir Anasanat Dalına bağlı herhangi bir Sanat Dalına geçmek isteye bilirler. Sağlık nedeniyle sanat dalı değiştirenlerden durumlarını gösterir tam teşekküllü üniversite hastaneleri veya resmi hastanelerden alınmış heyet raporu gerekir. İlgili Anasanat Dalı başkanı ile ayrılacağı ve gideceği sanat dalı öğretmenlerinin dilekçeleri istenir. İlgili Anasanat Dallarının başkanları, ilgili Sanat Dalı derslerinin öğretim elemanları ve ilgili solfej öğretim elemanından oluşan en az üç (3) kişilik bir komisyon final sınavlarından en az onbeş (15) gün önce toplanarak bu belgeleri inceler ve sonucu bir rapor halinde Müdürlüğe bildirir. Öğrencinin durumu final sınavından en geç bir (1) hafta sonra Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir. Öğretmen Değişikliği Madde 51 Sanat Dalı öğretmenini herhangi bir nedenle değiştirmek isteyen öğrenciler, ilgili Anasanat Dalı Başkanı tarafından onaylanmış öğrenci dilekçesi (18 yaşından küçükler için veli dilekçesi) ile Müdürlüğe başvurulur. İlgili Anasanat Dalı Başkanı, ayrılacağı ve gideceği Sanat Dalı Öğretmenleri ve ilgili solfej öğretmeninden oluşan bir komisyon en geç bir hafta içinde durumu inceleyerek bir rapor halinde Müdürlüğe sunar ve Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Öğretmen değişiklikleri birinci yarıyıl sonuna kadar yapılabilir. Engel Sınavları Madde uncu madde dışında engel sınavı yapılmaz. Ancak, final sınavları sırasında yatakta tedaviyi gerektiren bir hastalık sebebiyle bu sınavlara girecek durumu olmadığını devlet hastanesi onaylı raporu veya üniversite hastanelerinden alacağı raporla belgelendiren öğrenciler ile yangın, deprem ve benzeri afetler yüzünden ya da ana, baba, kardeş gibi yakınlarından birinin ölümü üzerine Yönetim Kurulu tarafından özürü kabul edilenlere Engel Sınavı hakkı tanınır. Engel Sınavı bütünleme sınavlarının bitiminden itibaren en geç onbeş (15) gün içinde yapılır. Sınav Komisyonları Madde 53 Meslek ve Yardımcı Meslek Derslerinin final, seviye, sınıf yükseltme, engel, bütünleme, baraj ve tek ders sınavları Sınav Komisyonları tarafından yapılır. a) Meslek ve Yardımcı Meslek Dersleri sınav komisyonları: İlgili Bölüm Başkanı, Anasanat Dalı Başkanı, Sanat Dalı Başkanı ve Sanat Dalı öğretim elemanlarından oluşan en az üç (3) kişilik komisyon Yönetim Kurulu tarafından seçilerek oluşturulur. Öğrencinin öğrenim gördüğü Sanat Dalı öğretim elemanı sınav komisyonunun tabii üyesidir. Müdür tüm komisyonların başkanıdır, ancak not veremez. Müdürün bulunmadığı hallerde sırayla ilgili Bölüm, Anasanat veya Sanat Dalı Başkanı bu görevi yerine getirir. Özel Şartlar Madde 54 Başka Kurumlarda okuyan özel yetenekli öğrenciler (Olağanüstü istidatlı) Konservatuvar Yönetim Kurulunca tayin edilen bir komisyon tarafından yapılan sınavlarda başarılı bulundukları taktirde seviyelerine uygun sınıflara alınabilirler.

12 Veli Zorunluluğu Madde 55 Her öğrencinin bir velisi olması zorunludur. Baba, anne veya aile büyüklerinden biri veli olabilir. Yürürlük -Yürütme Yürürlük Madde 57 Bu Yönerge Eğitim Öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 58 Bu Yönerge, Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü yürütür.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI LİSE DEVRESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak ve Tanımlar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI LİSE DEVRESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak ve Tanımlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI LİSE DEVRESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; müzik ve sahne sanatları

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ORTAÖĞRETİM OKULLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ 1. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ORTAÖĞRETİM OKULLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ 1. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ORTAÖĞRETİM OKULLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ 1 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim

Detaylı

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Ege Üniversitesinden: YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesine bağlı fakülteler,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 8.12.2004/25664 Tebliğler Dergisi : ARALIK 2004/2567 Ek ve Değişiklikler: 1) 3.2.2005/25716 RG ŞUBAT 2005/2569

Detaylı

YÖNETMELİK Mersin Üniversitesinden: MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK Mersin Üniversitesinden: MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 7 Eylül 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26636 YÖNETMELİK Mersin Üniversitesinden: MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 16 Eylül 2012 Resmi Gazete Sayısı: 28413 UFUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK Mardin Artuklu Üniversitesinden: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Yaşar Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 8 Ekim 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27723 Yalova Üniversitesinden: YÖNETMELİK YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK Yaşar Üniversitesinden: YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü - 8 Ekim 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27370, Değiştirilmiş

Detaylı

Sevgili Öğrenciler. Hepinize yeni akademik yılda başarılar diliyorum. Prof. Dr. Aral EGE Rektör

Sevgili Öğrenciler. Hepinize yeni akademik yılda başarılar diliyorum. Prof. Dr. Aral EGE Rektör Sevgili Öğrenciler Üniversitemizi tercih ettiniz ve Üniversiteli oldunuz. Sizleri tebrik ediyorum. Bu el kitabı sizin eğitim ve öğretiminizle ilgili bilgileri içeren BAŞVURU kitabıdır. İçerisinde uymanız

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1. 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırgızistan Türkiye

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 12 Haziran 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28321 YÖNETMELİK İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulundan: İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 8 Ekim 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27723 Yalova Üniversitesinden: YÖNETMELİK YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 26 Temmuz 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29072 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 30 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28806 İnönü Üniversitesinden: YÖNETMELİK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Kocaeli Üniversitesinden: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Kocaeli Üniversitesinden: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç 12 Ağustos 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27670 YÖNETMELİK Kocaeli Üniversitesinden: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî

Detaylı

12 Ağustos 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27670 YÖNETMELİK

12 Ağustos 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27670 YÖNETMELİK Kocaeli Üniversitesinden: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kocaeli Üniversitesinin

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ 24 Ağustos 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29098 ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29468 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden: YÖNETMELİK OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

http://w3.karaelmas.edu.tr/linkler/gensek/yonetmelikler/yonetmelikler1.htm

http://w3.karaelmas.edu.tr/linkler/gensek/yonetmelikler/yonetmelikler1.htm Page 1 of 9 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Zonguldak Karaelmas

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090121-4.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090121-4.htm Sayfa 1 / 9 21 Ocak 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27117 YÖNETMELİK İstanbul Bilim Üniversitesinden: İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Batman Üniversitesinde lisans ve ön lisans

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 08.01.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28876 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. Bursa Teknik Üniversitesinden: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bursa Teknik Üniversitesinden: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 0 Eylül 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28761 YÖNETMELİK Bursa Teknik Üniversitesinden: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı