a) 1982 Anayasasının Toprak Mülkiyeti Metni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "a) 1982 Anayasasının Toprak Mülkiyeti Metni"

Transkript

1 ANAYASA MAHKEMESİ'NİN TOPRAK MÜLKİYETİNE İLİŞKİN YARGISAL YORUMU Hüs&yin ÖICSÜ2 Tapu ve. Kadastro Gn. Mel. a) 1982 Anayasasının Toprak Mülkiyeti Metni Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve geliştirmek, erozyonla kaybedilmesini önlemek ve topraksız olan veya yeter kadar toprağı bulunmayan çiftçilikle uğraşan köylüye toprak sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır. ıkanun, bu amaçla, değişik tarım bölgeleri ve çeşitlerine göre toprağın genişliğini tesbit edebilir. Topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçiye toprak sağlanması, üretimin düşürülmesi, ormanların küçülmesi ve diğer toprak ve yeraltı servetlerinin azalması sonucunu doğuramaz. Bu amaçla dağıtılan topraklar bölünemez, miras hükümleri dışında başkalarına devredilemez ve ancak dağıtıl-an çiftçilerle mirasçıları tarafından işletilebilir. Bu şartların kaybı halinde, dağıtılan toprağın Devletçe geri alınmasına ilişkin esaslar kanunla düzenlenir. (Md:44) b) 1961 Anayasasının Toprak Mülkiyeti Metni Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini gerçekleştirmek ve topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçiye toprak sağlamak amacıyla gereken tedbirleri alır. Kanun bu amaçlarla, değişen tarım bölgelerine ve çeşitlerine göre toprağın genişliğini gösterebilir. Devlet, çiftçinin işletme araçlarına sahip olmasını kolaylaştırır. 119

2 Toprak dağıtımı, ormanların küçülmesi veya diğer toprak servetlerinin azalması sonucunu doğuramaz. (Md:37) c) 1961 ve 1982 Anayasa Metinlerinin Niteliği Temel haklar bakımından; 1982 Anayasasının bir çok hükmü yeniden, bir 'kısım hükümleri de 1961 Anayasasına göre kısmen değişik biçimde yazılmış bulunmaktadır. Toprak mülkiyetine ilişkin metin de bunlardan olup 1982 Anayasasındaki hükümlerin bir kısmı yeni hükümler olduğu halde diğer hususlar değişik biçimde yazılmıştır Anayasasında, topraksız ya da yeter toprağı bulunmayan çiftçiye dağıtılan toprağın ne şekilde işletileceği hususunda bir hüküm mevcut olmadığı halde 1902 Anayasasında topraksız ya da yeter toprağı bulunmayan çiftçiye dağıtılan toprakların «bölünemez, miras hükümleri dışında başkalarına devredilemez ve ancak dağıtılan çiftçilerle mirasçılar tarafından işletilebilir» olduğu hükümleri getirilmiştir. İkinci bir nokta 1961 Anayasasında Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini «gerçekleştirmek» için gereken tedbirleri -almakla yetkili bulunduğu halde 1982'de Devletin, toprağın verimli alarak işletilmesini «Korumak ve geliştirmek ve erozyonla kaybedilmesini önlemek» için gerekli tedbirleri alacağı hükmüne yer verilmiştir. Bir üçüncü nokta da 1961 Anayasasında 1982'den farklı olarak Devlet çiftçinin «işletme araçlarına sahip olmasını kolaylaştırır» hükmüne yer verilmiştir. Ayrıca 1961 Anayasasında toprak mülkiyetine dair metin «Te mel Haklar ve Ödevler» bağlılığı altında yer aldığı halde 1982'de «Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler» bölümünde yer verilmiş tir Anayasasının Toprak Mülkiyeti hükümlerine ilişkin Ana yasa Mahkemesince verilen Yargısal Yorumlara geçmeden önce 1961 ve 1982 Anayasalarının temel haklar konusundaki metinleri nin kısaca belirtilmesine çalışalım

3 d) 1961 ve 1982 Anayasa Metinlerinde Temel Haklar Bilindiği gibi yılları arasında Anayasa Mahkemesi nin ve öteki yüksek mahkemelerin (Danıştay ve Yargıtay) temel haklar konusunda üzerinde önemle durulması gereken yorumlar geliştirdiği açıktır Anayasasının hükümleri yorumlanırken eski düzenleme ile tamamen ilgiyi kesmiş olduğumuz düşünülemez. Öncekini bilmeden değişikliğin farkına ve bilincine varmak güç tür. Bu nedenle 1961 ve 1982 Anayasasının temel hak düzenleme anlayışını biçimsel yönden kısaca karşılaştıracağız....: 1961 Anayasasının başlangıç metninde temel haklara ilişkin açıklamada, «İnsan hak ve hürriyetlerini, milli dayanışmayı, sosyal adaleti, ferdin ve toplumun huzur ve refahını gerçekleştirmeye ve teminat altına almayı mümkün kılacak demokratik kukuk devletini, bütün hukuki ve sosyal temelleriyle kurmak» amacına yer verildiği halde 1982'de «Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak Milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bîr hayat sürdürme ve maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu» belirtilmektedir. İlk olarak temel hakların yerleştiği demokratik hukuk devleti açılarak yerine daha geniş bir kavram olan «Milli kültür, mede niyet ve hukuk düzeni» konmuştur. İkinci bir nokta temel hakla rın iki temel kavramı olan insan haysiyeti ve kişiliği geliştirme hakkının «onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi var lığım geliştirme» olarak Anayasa'nm başlangıç metnine girmiş ol masıdır. * Her iki. Anayasa da temel haklardan yararlanmada «sosyal: adalet» ilkesine yer vermiştir Anayasası buna ek olarak «Milli dayanışma, huzur ve refah» kavramlarına yer vermekte, 1982 Anayasası ise ek olarak eşitlik ilkesine yer vermektedir, 1982 Anayasasında temel haklar vatandaşların doğuştan sahip oldukları haklar olarak nitelendiği halde 1961 'de temel hakların gerçekleştirilmesi bir devlet ödevi olarak benimsenmiştir. Her iki Anayasanın temel haklar metinleri bir bütün olarak ele alındığında doğal hukuk yaklaşımını benimsedikleri, temel haklara ilişkin 121

4 kısaca etkin roller ve ödevler yüklemiş ve tanımış oldukları gözlenmektedir. e) Toprak Mülkiyeti Metninin Yargısal Yorumu : Anayasa Mahkemesinin Toprak Mülkiyetine ilişkin vermiş ol duğu kararlarda; Toprak Mülkiyeti ve Temel Haklar ilişkisini gös termesi bakımından- kararların kısa bir özetini açıklamak. yararlı olacaktır Fiilen orman olmaktan çıkmış, olan yerlerin kimi koşul lar altında orman rejimi dışına çıkarılabilmesi amaca uygun değil dir. Bu düşüncenin vurgulandığı kararda Yüksek Mahkeme, or man rejimi dışına çıkarılmalarına izin verilen yerlerin gerçek or man sayılan yerler olduğu, bu yerlerin orman rejimi dışına çıkarı lınca bunların özel kişilere devredileceği kuralından hareket edile rek bunun orman sayılan yerlerin küçülmesi sonucunu doğuraca ğını belirtmiş, orman olmaktan çıkmış yerlerin orman rejimi dı şına çıkarılmasına imkân tanımayan yasa maddesini Anayasa'nm 131/2 ve 37 maddesinin son fıkrasının amacına aykırı bulmuştur. ( E: 1965/44 K: 1966/14 D:4/ KG /12314) 2 - Çiftçiyi topraklandırma yasasına göre sahibi tarafından işletilmeyen toprakların geri alınması gerekir. Toprak Reformu nun ilk hedeflerinin topraksız ve yeter toprağı olmayan çiftçiye toprak sağlamak olduğu, toprak reformunun geniş anlamda top rak. dağıtmakla gerçekleşmiş sayılamayacağı, ferdin toprak sahibi olması yanında bağımsız çiftçi topluluğu yaratmak ve büyük şe hirlere göçü önlemek, toplumun yaşam düzeyini yükseltmek gibi sosyal hedeflere ulaşılmasının toprak reformunun amaçlarından olduğu belirtilen Anayasa Mahkemesinin (kararında; toprak sahibi çiftçinin tarım tekniğinden ve devlet yardımından yararlanarak çiftçi, toprağını kendi sorumluluğu altında işlemedikçe reform-uğ runa harcanan paranın boşa gideceği toprak reformu ile güdülen amacını gerçekleştirilebilmesi için toprak dağıtımının hüküm ve koşullara bağlanmasını Anayasanın 36 ve 37. maddelerine uygun bulmuştur. ( E:1966/3 K: 1966/23 D: RıG: ) - 122

5 3 - Tapuda kayıtlı olmayan ve yüzölçümü 100 dönümü geçen taşımazların zilyetlikle iktisabı için 10 yıl veya daha önceki vergi kayıtları ile veya maddede yazılı diğer belgelerle belgelendirilmesi hukuk devleti niteliğinin sonucudur. 766 sayılı yasanın iptali iste nen 33. maddesi; kendisinden önceki yasalarla özellikle M.K. 639 maddesi ile meydana gelen kazanılmış hakları tapulama işleri ya pılırken saklı tutmuştur. Kamu yararı düşüncesiyle taşınmazın yüzdönümünü geçen kısımları hakkında 10 yıl veya daha önceki vergi kayıtları ile zilyetliğin ayrıca belgelendirilmesi koşulu konul mak suretiyle MK kuralı zilyet aleyhine daha da daraltılmıştır. Bu durumda; iptali istenilen 33. madde yeni bir hak yaratmamakta yasalarımızda ötedenberi yer almış bulunan zilyetlikten doğan hakları tanımaktadır. Anayasanın 2. maddesinde belirtilen nitelik lere sahip bir hukuk devletinde mevcut yasalara göre kazanılmış hakların, sonradan çıkarılacak yasalarla tanınmasının zorunlu ol duğu Anayasa Mahkemesince belirtildikten sonra iptali istenen 766 sayılı yasanın 33. maddesinin Anayasanın 37, 53 ve 153. maddelerine aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır. (18-19/1/1968 E : 1966/19 K : 1968/25 D : 7/18-48 RG ) 4 Tapusuz taşınmazların zilyetlikle iktisabı için 20 dönüm den fazla kısımlar üzerindeki zilyetliğin belgelerle kanıtlanması zorunluluğu, bir tapulama bölgesinde bir kişinin iktisap edebile ceği 20 dönümü geçmeyen taşınmazların toplamının 50 dönümden çok olmaması mülkiyete konulmuş bir sınırlama değildir. Bu dü şüncenin uygulandığı kararda; Anayasa Mahkemesince; belgeler aranmaksızın 766 sayılı yasanın 33. maddesine istinaden taşınmaz ların 20 dönümünün tescili için herhangi bir belge ya da bilirkişi ve tanık beyanının yeterli kabul edilmesi, belgeler aranmaksızın tes cil edilen bu taşınmazların bir tapulama bölgesinde 50 dönümle sınırlandırılması, yasal hükümle yapılan bu sınırlamanın mülkiyet hakkına dokunmadığı, kanıta ilişkin olduğu, belli miktardan bü yük taşınmazların zilyetlikle kazanma davasında dayanılacak ka nıtların inandırıcı olmasına önem verilerek bunun sınırlamasının yapıldığı, zilyetliğin yasada gösterilen inandırıcı belgelerle, kanıt lanması durumunda miktar sınırlamasının olmadığı bu bakımdan mülkiyete konulmuş bir sınırlamadan söz edilemiyeceği Anayasaya aykırılığın ileri sürülemiyeceği belirtilmiştir. ( Ö E: 1980/16 K: RG ) 123

6 f) Anayasa Mahkemesi Kararlarından Çıkan Sonuçlar Anayasa Mahkemesinin Anayasanın Toprak Mülkiyetine ilişkin maddesi ile ilgili olarak vermiş olduğu ve yukarıda özetlenen kararlardan çıkarılan yorum sonuçlarını şu şekilde sıralıyabiliriz, 1 - Anayasanın üstünlüğüne ilişkin olarak Anayasa Mahkemesinin, Toprak Mülkiyetiyle ilgili vermiş olduğu bu kararlarda, Anayasanın 8. maddesindeki «Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz, Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarım, idari makamlarını ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.» hükmünden hareket ederek diğer Anayasa maddelerini de ölçmeye yarayan bir standart getiren bu Anayasa maddesi uyarınca yorum yaparak yargısal sonuçlara varıldığı gözlenmektedir. 2 Hukuk devletine ilişkin olarak Yüksek Mahkeme, tapuda kayıtlı olmayan ve yüzölçümü 100 dönümü geçen taşınmazların iktisabı ile ilgili vermiş olduğu tarih E: 1966/19 K:İ968/25 sayılı kararında; «iptali istenen kurala kamu yararı düşüncesiyle taşınmazın 100 dönümü geçen kısımları hakkında 10 yıl veya daha önceki vergi kayıtları ile veya maddede yazılı diğer belgelerden birisi ile zilyetliğin ayrıca belgelenmesi koşulu aranmak suretiyle MK kuralının zilyet aleyhine daraltıldığı yani bir hak yaratmadığı, yasalarda öteden beri yer alan zilyetlikten doğan hakları tanıdığı, bunun da Anayasada belirtilen hukuk devleti niteliğinin zorunlu bir sonucu olduğu» belirtilmektedir. Anayasa Mahkemesi bu kararıyla; Hukuk devletinde çıkarılacak yasanın insan haklarına saygı gösteren, Anayasanın açık kurallarından önce hukukun bilinen ve bütün uygar ülkelerde benimsenen ilkelerine uygun, yasaların kişilerin değil kamu yaran doğrultusunda yapılması > devlet yönetiminin nesnel hukuk kurallarıyla ve her türlü düzenlemenin bütün yurttaşlara fırsat eşitliği sağlayacak biçimde olması, konulacak kurallara adalet ve hakkaniyet 124

7 Ölçülerinin gözönünde tutulup tutulmadığı ilkelerinde ifadesini bulan ve Anayasanın 2..maddesinde belirtilen «hukuk devleti ilkesine göre yorum yaparak yargısal sonuca vardığı görülmektedir. 3 - Gerçek anlam prensibine ilişkin olarak Fiilen ve ilmen orman olmaktan çıkmış olan yerlerin kimi koşullar altında orman rejimi dışına çıkarılabilmesine ilişkin Anayasa Mahkemesince verilen tarih E: 1965/44 K: 1966/14 sayılı kararda; Yüce Mahkeme toprak mülkiyetine ilişkin 37. maddenin son fıkrasındaki «Toprak dağıtımı, ormanların küçülmesi ve diğer toprak servetlerinin azalması sonucunu doğuramaz» hükmünün Anayasa koyucu tarafından konulmasının nedenlerini araştırarak ve güdülen amaca göre yorum yaparak yargısal sonuca varmıştır. 4 - Anayasanın bütünlüğüne ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi kararlarında; bir kuralı tek başına değil bağlı bulunduğu bütün içinde ele almış ve anlamlaştırarak Anayasanın bütününü nazara alarak değerlendirmiştir. Örneğin; tapu kaydı olmayan ve yüzölçümü 100 dönümü geçen taşınmazların zilyetlikle iktisabına ilişkin verilen tarih E: 1966/19 K: 1968/25 sayılı kararda iptali istenen 766 sayılı yasanın 33. maddesinin 1. fıkrasının dışındaki hükümlerini kendi basma değil bu konudaki diğer maddeleri ile bir (bütün olarak ele almış, yine konan kural Anayasanın bütünü içinde değerlendirilerek sadece 37. madde değil 53. ve 153. maddeleri yönüyle yorumlanarak yargısal sonuca varılmıştır. 5 - Yardımcı kaynaklara ilişkin olarak Tapusuz taşınmazların zilyetlikle iktisabı için 20 dönümden fazla kısımlar üzerindeki zilyetliğin belgelerle kanıtlanması zorunluluğu bir tapulama bölgesinde bir kişinin iktisap edebileceği 20 dönümü geçmeyen taşınmazların toplamının 50 dönümden çok olmamasına ilişkin Anayasa Mahkemesince verilen tarih E: 1980/16 K: 1980/46 sayılı kararda; Anayasal hakkın ve. konusunun kapsamının niteliğinin gereği gibi anlaşılabilmesi için yardımcı kaynaklara başvurulmuş, bu konudaki ilgili kanunlar ve hukuk ilkeleri gözönünde tutularak yargısal karar verilmiştir. 125

8 A.B.D.'NDE YAPİLAN 11. ULUSLARARASI «MACHINE PROCESSING OF REMOTELY SENSED DATA» SEMPOZYUMU ÜZERİME Dr. Derya MAKTAM İ. T. Ü. İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Böl. Fotogrametri Anabilim Dalı 1973 yılından beri yapılmakta olan «Machine Processing of Remotely Sensed Data (Uzaktan Algılanan Verilerin Bilgisayarla İşlenmesi)» adlı bu sempozyumun amacı, çeşitli ülkelerdeki uzaktan algılama ile direkt veya indirekt ilgili kişilerin biraraya gelerek bu konudaki çalışmalar ve en son yenilikler hakkında sunacakları bildirilerle bir bilgi alışverişini sağlamaktır. Her yıl uzaktan algılamanın belirli konularına ağırlık verilerek yapılan bu sempozyumların sonuncusu Haziran 1985 tarihleri arasında A.B.D.'nde Purdue Üniversitesinde yapıldı. Yaklaşık 200 kişinin dünyanın çeşitli ülkelerinden katıldığı toplantının bu seneki ağırlık verilen konuları, modeller, algılayıcı sistemler ve analitik yöntemler idi. Sempozyum program komitesi, LARS, ASP, NASA, NOAA ve U.S.Dep. of Agriculture idi O- (*) LARS: Laboraîoiy for Applications of Remoîe Serssing, ASP: American Socleîy of Phoîogrammeîry, NASA : National Aeronauiîcs ana Space Adfnfnistration, NOAA: National Oceanic and Atmospheic Âdminisîration, 126

9 . Bu yazının amacı, Türkiye'den «The study of the natural.geographic differences in the coastal areas of the Marmara Region in Turkey with the help of LANDSAT-4 MSS data using an unsupervised classification algorithm with Euclidean distance» adlı.-bir bildiri ile 'katıldığım bu sempozyumda sunulan bildiriler (toplam 50) hakkında ıkısa bmgiler vermektir. Ancak bazı bildirilerin aynı saatlerde farklı salonlarda sunulması nedeni ile tüm bildirileri takip etmek mümkün olamadığından bazı bildiriler hakkındaki açıklamaların 'proceedings'den alınma zorunluluğu doğdu. İlk bölümde, görüntülerin işlenmesi başlığı altında şu konulara değinilmiştir: Önce orijinal görüntü [f(x,y)] ve sınıflandırılmış görüntüden [g(x,y)] ortalama görüntü [M(x,y)] elde edilmiş ve orijinal görüntü ile ortalama görüntü arasındaki fark kalan görüntü-[r(x,y)] olarak tanımlanmış ve daha sonra da R(x,y) = min olmasını sağlayan bir presiz3^onlu kümeleme algoritması açıklanmıştır. Max. Likelihood yönteminin bazı dezavantajlarını ortadan kaldıracağı belirtilen bu -algoritmanın uygulama alanı olarak ormanlık bir bölge seçilmiştir. Diğer bil bildiride algılayıcı sistemlerin kalibrasyonunda 2 ayrı yöntem açıklanmış ve bu yöntemlerin uygulanmasında Apple H+VAX 11/780 mini bilgisayarı kullanılmıştır. Bu bölümün ilgi çekici bir bildirisinde de, uzaktan algılanan çok spektrumlu verilerin dağılımında farklı 3 medyan türünün istatistiksel bir analizi yapılmıştır. İkinci bölümdeki konular ise genelikle uygulama ağırlıklı olmuştur. Tropikal bölgelerdeki uzaktan 'algılama çalışmalarının ele alındığı bu bölümdeki konular kısaca şunlardır:: Tropikal bölgelerin uzaktan algılanmasında 'algılayıcı sistemler ve çeşitli uydularla ilgili bazı gözlemler, Endonezya'da uzaktan algılama ve sayısal görüntü işleme için mikrobilgisayar destekli bir laboratuvar merkezindeki çalışmalar, tropikal bölgelerin araştırılmasında uçaktan algılanan verilerin elde edilmesinde video tekniğinin ve sistemlerinin sağladığı avantajlar, LANDSAT görüntüleri yardımı ile Brezilya Amazon'unda ormanlık bölgelerin değişiminin incelenmesinde uygulanan 2 yöntem ve bunların karşılaştırılması. 127

10 Jeoloji başlığı altında toplanan diğer bir bölümde de 6 bildiri sunulmuştur: Verilerin doğrultuya bağımlı enterpolasyonu, görüntüleme spektrometrisi için lineer olan ve olmayan yöntemler ile kızıl ötesi uzaktan algılamanın Mars'da jeeolojik uygulamaları ve uçaktan elde edilen yakın kızıl ötesi MSS verilerinin maden haritalarının yapımında kullanılması. Ayrıca yansıma verilerinin, en küçük kareler yöntemine göre hazırlanan bir algoritmada giriş verileri olarak ele alınıp bir mikrobilgisayar ile (EPSON HX 20) işlenerek kille örtülü bölgelerin haritalarının hazırlanması konusunda bir çalışma sunulmuştur. Sulak bölgelerdeki uzaktan algılama çalışmaları ile ilgili bildirilerde ise, hava fotoğrafları ve LANDSAT TM görüntüleri ile Florida'da balık üretme bölgelerinin saptanması, dünya 3'üzey ısısının haritalarının hazırlanmasında LÂNDSAT 4 ve 5 TM ısıl kızılötesi veri kalibrasyonu yöntemleri ve başta sözü edilen Marmara Bölgesi'ndeki göl kıyılarındaki coğrafî özelliklerin LANDSAT-MS-S verileri ile saptanması konuları işlenmiştir. Bu bölümler dışında kalan bildirilerde de coğrafi bilgi sistemleri ile uzaktan algılanan veriler iarasmdaki bağıntılar ele alınmış ve son olarak da 'algılayıcı sistem olarak kullanılan radar ile elde edilen verilerden yararlanılarak yapılan uygulamalar sunulmuştur. Sonuç olarak, sunulan bildiriler, özellikle, uzaktan 'algılamanın ne kadar değişik uygulama alanları bulabildiğini ve 'bilgisayar - uzaktan algılama' ilişkisinin en son durumunu ortaya koyması açısından çok olumlu idi. Bazı bildirilerin içeriği, başlığı ve organizatörlerce verilen ana başlıklar arasında tam bir uyum olmaması nedeni ile, herkesin ilgi duyduğu bildiriyi takip edebilmesi biraz zor oldu, ancak bu, sempozyumun tek olumsuz yanı idi. Sempozyum kayıt üereti 175 $ idi., 128

11 30. YİL ETKİNLİKLERİ Yönetim Kumlumuz, Odamız Kuruluşunun 30. Yılını doldurması nedeni, üyelerimizi yıllar sonra bir araya, getirerek özlem gidermek, sohbet etmek, okul anılarımızı tazelemek ve bu arada Mesleğimizde 30. yılını dolduran üyelerimize birer plaket vermek amacıyla 27 Ekim 1985 günü -akşamı Ankara Dedeman Otelinde yemekli bir gece düzenlemiş, tüm üyelerimizin davet edildiği gecemize öngördüğümüzün üstünde yaklaşık dörtyüz kişinin katılması bizleri duygulandırmıştır. Mesleğimizde 30 yılım dolduran üyelerimizin ad ve soyadları aşağıda belirtilmiştir. Yönetim Kurulumuz 30. Yıl gecemizi onurlandıran konuklarımıza ve üyelerimize, amatörce organizasyonumuza karşın geceyi düzenlememizdeki ana amacımız olan her zaman birlikteliğimizi kanıtlamamıza yardımcı oldukları için şükranlarımızı sunar, Gecemizin her yıl daha da artan bir katılımla geleneksel konum kazanmasını dileriz. YÖNETÎM KURULU 1 Ekrem ULSOY 15 İlhan BAYRAK 2 Macit ERBUDAK (Vefat) 16 Nazmi ARSLAN 3 Muhiddin ARAN (» ) 17 Avni PAR (Vefat) 4 Tevfik ATEŞ 18 Sami AYKAÇ 5 Seyfettin KÜNMAN (Vefat) 19 Ziyaeddin SOYDAN 6 A. Uğur OĞUZ 20 Enver BAŞARAN (Vefat) 7 Nuri EBCİM (Vefat) 21 A. Kerim EVİN AY 8 Ö. Kadri KORAY (» ) 22 M. Ali ERKAN 9 Ali YARAMANCI 23 İ. Kasım YAŞAR 10 Saim ARIKAN 24 Kemal AKMAN 11 Bahadır AN AF ARTA 25 Necati AYDEMİR 12 R. Halit ERÜREN (Vefat) 26 Turhan BAŞMAN 13 Servet ÇETİNTAŞ 27 Mehdi BATUR 14 Arif ÇAKIROĞLU (Vefat) 28 M. Nuri BÜLBÜL 129

12 29 Hayrettin BÜYÜKKOÇ 67 A. Salih KORUR (» ) 30 Memduh ÇÖLGEÇEN (Vefat) 68 M. Emin ARIM 31 M. Vasfi CİNDORUK 69 Şevket ARISOY 32 Zeki ERSÖZ (Vefat) 71 Muhsin TUN AY 33 M. Emin ERTÜRK 71 Muhsin TUN AY 34 M. Nuri ERGİN 72 Erdoğan ÖZBENLİ (Vefat) 35 İskender GÖÇER 73 Abdülhalik EDEBALİ 36 Mustafa GÖNENÇÖAN (Vefat) 74 Işık SEZER «S^-^S! * I 75 A. Fadıl AĞIM 38 Fahri HOMAN (» ) Lütfi İLMAN (» ) 76 M - Nevzat BİLİCİLER 40 Sevinç İŞGÖR 77 Yüksel SÜNGURÇETİN 42 M. Emin KURAL 78 Kemal SARAL 43 Hüseyin BOZKIR 79 Adil TALU 44 Orhan KALIPÇI 80 İhsan PEHLİVAN 45 Hasan KIRAN 81 O. Muhbir SUNGURLU 46 Talat ÖZTÜRK (Vefat) 82 İhsan YILMAZ 47 Cahit ÖZBAŞ ' 83 Muammer ÖZCIAN (Vefat) 48 Vehbi ORAN (Vefat) 84 Süleyman DOĞAN 49 Ahmet POLAT 85 Mehmet ÇANAKÇIOĞLU 50 Celalettin SONGU 86 Fikri ÖZTÜRK 51 Mehmet SATOĞLU 87 A. Hamdi HUYSAL 52 Özcan SÜNGURÇETİN 88 Salih AKDERELÎ 53 Beşir SAY 89 İlhan ELİBOL 54 Selahattin SEVGÖR (Vefat) 90 Ö. Lütfi İREN (Vefat) 55 Halil SAVCI 91 Bedrettin TAYGUR 56 Mahmut ŞATIR 92 Cemal GÖKGÖZ 57 Numan TARIM 93 Ali ZOR 58 Burhanettin TANSUĞ 94 Hikmet BOZDAĞ 59 Etem TARCAN 95 Ahmet ÜTTÜ 60 M. Asri ÜNSÜR 96 Erdoğan ŞAHİNBAŞKAN 61 Nazmi YILDIZ 97 Behçet MUNGAN 62 Necati YÜREKTÜRK 104 Erdoğan ÖRÜKLÜ 63 Turan YILMAZ 105 Ahmet NALBANTOĞLU 64 Nevzat TANERİ 129 Yaşar ÖZDEMİR 65 Necmettin CANDAN (Vefat) 130 B. Cemal KOÇ 66 Hakkı SARIDOĞAN (» ) 326 Ahmet AKSOY 130

"Ağaç"tan "Orman"a Salih Usta 0505 771 15 71 usta_salih@yahoo.com

Ağaçtan Ormana Salih Usta 0505 771 15 71 usta_salih@yahoo.com "Ağaç"tan "Orman"a Salih Usta Orman Mühendisi KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARAŞTIRMA DERNEĞİ 0505 771 15 71 usta_salih@yahoo.com Kavramsal olarak orman: «ORMAN» deyince!? İşletme Biçimlerine

Detaylı

Tarih ve 5831 Sayılı Kanun Metninin Önemli Maddeleri:

Tarih ve 5831 Sayılı Kanun Metninin Önemli Maddeleri: Yıllardır sonu gelmez 2B veya bilim ve fen bakımından nitelik kaybetmiş orman tartışması 1970 yılında 1255 sayılı Kanun ile 1961 Anayasasının 131. maddesinin değiştirilmesi ile hayatımıza girmiş ve çözüm

Detaylı

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 1. DEMOKR AT PARTI İKTIDARININ SONUNA DOĞRU...9 1.1. DP nin Muhalefete Karşı Tutumu...9 1.1.1.

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ. 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında TÜSİAD Görüşü

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ. 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında TÜSİAD Görüşü 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında TÜSİAD Görüşü 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun MADDE 2 2644 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı 1 / 4 İZMİR TAPU VE KADASTRO III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi : a) Av. Ayşe SUNAR'ın 01/06/2016 tarihli dilekçesi. b) Hukuk Müşavirliği'nin 24.06.2016 tarihli ve 85254071-045.02[16.503]/-E.1467498 sayılı yazısı.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ GENEL SEKRETERLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ GENEL SEKRETERLERİ ANAYASA MAHKEMESİ GENEL SEKRETERLERİ Genel Sekreter Şemsettin ARGUN Emin KAYA Vekaleten (GSY) Vekaleten (GSY) Genel Sekreterler ve Görev Süreleri 1961 ANAYASASI DÖNEMİNDE Önceki Görevi Başlangıç Ayrılış

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar,

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı; Yüksek Yargı Kurumlarının çok değerli Başkanları; Sayın Büyükelçiler; Avrupa Konseyinin çok değerli temsilcileri; Uluslararası Kuruluşların değerli temsilcileri

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk. 03.03.2015 TARİHLİ 30 NOLU ENCÜMEN KARARI Muş/Malazgirt/Yaramış Köyü 71 nolu hanede nüfusa kayıtlı 1957 doğumlu Makbule KARTAL ın muhtaç duruma düştüğünden aylık 200,00TL asker ailesi aylığı bağlanmasının

Detaylı

Esas Sayısı : 2015/58 Karar Sayısı : 2015/117

Esas Sayısı : 2015/58 Karar Sayısı : 2015/117 Sanıklara yüklenen suç ve bu suçun yasal unsurları, 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve benzeri oyun alet ve makinaları hakkındaki Yasa nın 1. maddesinde düzenlenmiştir. Yasanın 2. maddesinin 1. fıkrası

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

İdari Yargının Geleceği

İdari Yargının Geleceği İdari Yargının Geleceği Av. Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ* * Ankara Barosu. İdari Yargının Geleceği / SİRKECİOĞLU DÖNMEZ Ülkemiz Hukuk Fakültelerinde iki Ana Bilim dalı vardır: Özel Hukuk ve Kamu Hukuku. Özel

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 432,71 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 436,21 (Borçlu) 4 C2-0408 MELİK KIRMAÇ 49,50 (Borçlu) 5 C2-0409 MUSTAFA BAL 2,20 (Borçlu) 6 C2-0410

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

I- Anayasa ya Aykırılığı İtiraz Yoluyla İleri Sürülen Hüküm

I- Anayasa ya Aykırılığı İtiraz Yoluyla İleri Sürülen Hüküm I- Anayasa ya Aykırılığı İtiraz Yoluyla İleri Sürülen Hüküm Somut olayda Mahkememiz önündeki uyuşmazlığa uygulanması söz konusu olan ve fakat Anayasa ya aykırı olduğu değerlendirilen hüküm 556 sayılı KHK

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

TEMEL HUKUK. Hukuk ve Kaynakları

TEMEL HUKUK. Hukuk ve Kaynakları TEMEL HUKUK Hukuk ve Kaynakları HUKUK NEDİR Hukuk, toplumsal yaşam içinde kişilerin birbirleriyle ve toplumu temsil eden güçle ilişkilerini düzenleyen ve uyulması, toplumu temsil eden güç tarafından yaptırıma

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

24 Aralık 2007 PAZARTESİ. Sayı : MAHKEMESİ KARARI. Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : İTİRAZIN KONUSU :

24 Aralık 2007 PAZARTESİ. Sayı : MAHKEMESİ KARARI. Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : İTİRAZIN KONUSU : 24 Aralık 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26736 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı Karar Sayısı Karar Günü İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : İTİRAZIN KONUSU : 1 / 13 I - OLAY

Detaylı

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000 Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun İle İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

1 Tarihimizdeki tek yumuşak anayasa aşağıdakilerden hangisidir? 1961 Cevap Aşağıdakilerden hangisi uyarınca tüm idari

1 Tarihimizdeki tek yumuşak anayasa aşağıdakilerden hangisidir? 1961 Cevap Aşağıdakilerden hangisi uyarınca tüm idari 1 Tarihimizdeki tek yumuşak anayasa aşağıdakilerden hangisidir? 1961 Cevap---1921 1876 1982 1924 2 Aşağıdakilerden hangisi uyarınca tüm idari kararlar yargı denetimine tabidir? Yasa devleti Sosyal devlet

Detaylı

İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 19/04/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

J401 MESLEK HUKUKU TEMEL KAVRAMLAR

J401 MESLEK HUKUKU TEMEL KAVRAMLAR J401 MESLEK HUKUKU TEMEL KAVRAMLAR MESLEK HUKUKU Hukuk deyimi, h a k l a r anlamındadır; Devletçe yaptırıma bağlanmış kurallar bütünüdür. Meslek hukuku ; bu çerçevede, ilgili tarafların hak, görev ve yükümlülüklerinin

Detaylı

KIYI KENAR ÇİZGİSİ İÇERİSİNDE KALDIĞI GEREKÇESİYLE TAPUSU İPTAL EDİLEN MALİKLERİN TAZMİNAT HAKKI

KIYI KENAR ÇİZGİSİ İÇERİSİNDE KALDIĞI GEREKÇESİYLE TAPUSU İPTAL EDİLEN MALİKLERİN TAZMİNAT HAKKI KIYI KENAR ÇİZGİSİ İÇERİSİNDE KALDIĞI GEREKÇESİYLE TAPUSU İPTAL EDİLEN MALİKLERİN TAZMİNAT HAKKI GİRİŞ Kıyılar, herhangi bir tahsis işlemine gerek kalmaksızın herkesin ortak kullanımına ait olan sahipsiz

Detaylı

Anayasa Mahkemesi nin Đki Kararı Üzerine: Haluk Ulusoy ve Cargill Kararı

Anayasa Mahkemesi nin Đki Kararı Üzerine: Haluk Ulusoy ve Cargill Kararı Anayasa Mahkemesi nin Đki Kararı Üzerine: Haluk Ulusoy ve Cargill Kararı Nihat Kayar Mersin Üniversitesi, Đ.Đ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü Giriş Anayasa Mahkemesi ilk defa 1961 Anayasası ile kurulmuş ve ilk

Detaylı

Karar No : 4098 Karar Tarihi : 18/10/2014

Karar No : 4098 Karar Tarihi : 18/10/2014 Karar No : 4098 Karar Tarihi : 18/10/2014 Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 18/10/2014 tarihli yazıda aynen; Kurulumuzun 12/10/2014 tarihli, 2014/4087 sayılı kararı ile, 18 Ekim 2014 Cumartesi günü

Detaylı

KİTABIN SİSTEMATİĞİNE DAİR AÇIKLAMA (ÖRNEK)

KİTABIN SİSTEMATİĞİNE DAİR AÇIKLAMA (ÖRNEK) KİTABIN SİSTEMATİĞİNE DAİR AÇIKLAMA (ÖRNEK) Hukuk Davaları Rehberi adlı eser, isminden de anlaşılacağı üzere dava esası üzerine kurulmuştur. Uygulamada en çok karşılaşılan dava türleri mümkün olduğunca

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2009/16 Karar Sayısı : 2009/46 Karar Günü : 12.3.2009 İTİRAZ

Detaylı

II- UYGULANACAK YASA KURALI DEĞERLENDİRMESİ:

II- UYGULANACAK YASA KURALI DEĞERLENDİRMESİ: Davacı... vekili... tarafından, Manisa Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan davacının, ek göstergesinin jandarma personeli esas alınarak 3600 olarak düzeltilmesi talebinin

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI A- Hukuk ve Hak Kavramlarına Giriş... 1 B- Hukuk Kavramının Çeşitli Anlamları... 2 a-pozitif Hukuk... 2 b-doğal (Tabii) Hukuk... 3 c-şekil Açısından

Detaylı

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun kaynakları Normlar hiyerarşisi Hukukun Kaynakları Hukukta kaynak kavramı, hukukun varlık kazanabilmek ve yürürlüğe geçebilmek için hangi

Detaylı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2010/2495 Karar No : 2014/7763 Anahtar Kelimeler : Hakim, savcı, havaalanı, VİP hakkında. Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Detaylı

Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı

Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı HMK da GENEL HÜKÜMLERH Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES Bu bir eğitim materyali olup, izinsiz kullanılması, çoğaltılması, atıf yapılmadan yararlanılması halinde gerekli

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1 vii İÇİNDEKİLER BAŞLARKEN... 1 Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI I. Azınlık Tanımı... 5 A) Azınlık Tanımı Vermenin Zorluğu... 5 B) Uluslararası Daimi Adalet Divanı nın Azınlık Tanımı... 10 C) Capotorti Tanımı...

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARAR GEREKÇELERİNİN BAĞLAYICILIĞI SORUNU

ANAYASA MAHKEMESİ KARAR GEREKÇELERİNİN BAĞLAYICILIĞI SORUNU Semih Batur KAYA Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi ANAYASA MAHKEMESİ KARAR GEREKÇELERİNİN BAĞLAYICILIĞI SORUNU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

DİKKAT: ORMANCILIK HUKUKU sayılı Orman Kanununa göre ormanın hukuki tanımı hangisidir?

DİKKAT: ORMANCILIK HUKUKU sayılı Orman Kanununa göre ormanın hukuki tanımı hangisidir? DİKKAT: 1- Sorular çoktan seçmeli test şeklinde olup, cevap kağıdındaki doğru cevaba ait kare kutunun içi X (çarpı) şeklinde işaretlenerek cevaplanacaktır. 2- Cevaplandırmada siyah kurşun kalem ve yumuşak

Detaylı

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi SOSYAL ETKİNLİKLER 134 Geneksel Bahar Pikniği 27 Mayıs 2012 Şubemizin Geleneksel Pikniği 27 Mayıs Pazar Günü Sapanca`da gerçekleştirildi. Beraber yapılan kahvaltı ile başlayan pikniğe üyelerimiz aileleriyle

Detaylı

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA: Sanık. 30/08/2014 tarihinde emniyet görevlileri tarafından yapılan üst aramasında uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildiği, ekspertiz raporu uyarınca ele geçirilen maddenin uyuşturucu niteliğine

Detaylı

ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI

ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI Priştine, 31 Ekim 2012 Nr. Ref.: MMP 304/12 ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI Başvuru No: KO 61/12 Kosova Cumhuriyeti Meclis Başkanı tarafından 22 Haziran 2012 tarihinde

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ :

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ŞİKAYETİN KONUSU : Özel büro ve turizm tesisleri

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİNE

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİNE SAYI : 25.00/892 KONU: 3402 Sayılı Kadastro Kanunu ve Diğer Bazı Kanunlar ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Taslağı Hakkında Odamız Görüşü ANKARA 22.8.2016 TÜRK

Detaylı

1- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE YAPILAN TOPLANTILAR

1- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE YAPILAN TOPLANTILAR 1- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE YAPILAN TOPLANTILAR 1.1.1-Kolluk Gözetimi Komisyonu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Birliği

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PORGRAMI

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PORGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PORGRAMI ANAYASA HUKUKU DOÇ. DR. KASIM KARAGÖZ ANAYASA KAVRAMI, TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI, ANAYASACILIK HAREKETLERİ ANAYASA

Detaylı

KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ

KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ TAŞINMAZ GELİŞTİRME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ 1 Ünite: 7 KAMULAŞTIRMA DOSYALARININ HAZIRLANMASI Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı :B.18.0.ÇYG.0.04.01.159.06/ Konu :Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yetki Devri GENELGE (2008/06) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 56 ncı maddesinde; Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede

Detaylı

Özelde Çalışan Hekimlere Acil Duyuru İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YARGI TARAFINDAN HUKUKA AYKIRI BULUNAN ÇALIŞMA YASAKLARINI BİR KEZ DAHA DOLAŞIMA SOKTU.

Özelde Çalışan Hekimlere Acil Duyuru İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YARGI TARAFINDAN HUKUKA AYKIRI BULUNAN ÇALIŞMA YASAKLARINI BİR KEZ DAHA DOLAŞIMA SOKTU. Özelde Çalışan Hekimlere Acil Duyuru İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YARGI TARAFINDAN HUKUKA AYKIRI BULUNAN ÇALIŞMA YASAKLARINI BİR KEZ DAHA DOLAŞIMA SOKTU. İstanbul Tabip Odasına iletilen başvurulardan geçtiğimiz

Detaylı

Birden Çok İş Deneyimini Gösteren Belge Sunulması Halinde Yapılması Gerekenler Nedir?

Birden Çok İş Deneyimini Gösteren Belge Sunulması Halinde Yapılması Gerekenler Nedir? Birden Çok İş Deneyimini Gösteren Belge Sunulması Halinde Yapılması Gerekenler Nedir? KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2015/028 Gündem No : 27 Karar Tarihi : 29.04.2015 Karar No : 2015/UM.I-1207 Şikayetçi:

Detaylı

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Güneş GÜRSELER * Hiçbir planlama yapılmadan birbiri ardına açılan hukuk fakültelerinin yılda ortalama

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.01.2012 HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONU : Fazla Çalışma Ücreti. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULABİLECEK KIYMETLER VE BU İŞLEMİN VERGİLENDİRİLMESİ

ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULABİLECEK KIYMETLER VE BU İŞLEMİN VERGİLENDİRİLMESİ ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULABİLECEK KIYMETLER VE BU İŞLEMİN VERGİLENDİRİLMESİ Rızkullah ÇETİN 26 1-GİRİŞ Şirket ortakları çeşitli sebeplerle (nakit yetersizliği, ortağın ayni sermaye olarak konulabilecek

Detaylı

2 Ders Kodu: KMY Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Yüksek Lisans

2 Ders Kodu: KMY Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Yüksek Lisans TÜRKİYE NİN GÜNCEL ANAYASAL SORUNLARI 1 Ders Adi: TÜRKİYE NİN GÜNCEL ANAYASAL SORUNLARI 2 Ders Kodu: KMY5120 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Yüksek Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 1 6 Dersin Verildiği

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 12.05.2014 TOPLANTI SAYISI : 2014/ 17 KARAR NO: 2014 / 473 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitümüz İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE Sayı : 97342770-934.99-E.1758100 08.08.2016 Konu : Personel Çalıştırılması DAĞITIM YERLERİNE Orman Mühendisleri Odası Başkanlığınca bazı Bölge Müdürlüklerimizde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Yönetimi Kat Malikleri Bülteni - Ocak 2012

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Yönetimi Kat Malikleri Bülteni - Ocak 2012 A PERPA BLOK bülten Perpa Ticaret Merkezi A Blok Yönetimi Kat Malikleri Bülteni - Ocak 2012 Kat Maliklerimizin açtığı davalarda son durum... Sevgili Perpalılar, Göreve geldiğimiz günden bu yana 23 ay geçti,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

3- Asıl Üye: Doç. Dr. Yılmaz KOÇAK Kütahya Dumlupınar Üniv. Kütahya Teknik Bilimler MYO

3- Asıl Üye: Doç. Dr. Yılmaz KOÇAK Kütahya Dumlupınar Üniv. Kütahya Teknik Bilimler MYO TOPLANTI TARİHİ : 21.10.2013 TOPLANTI SAYISI : 2013/ 33 KARAR NO: 2013 / 569 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü nün 27.09.2013

Detaylı

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK Çiftçi Kayıt Sisteminde Kayıtlı Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi (2013) Desteklemesinde Tanımlanmayan İşletmeler İl BURDUR Adı : İlçe BUCAK Adı : Sıra Adı Soyadı Baba Adı T.C. Kimlik No ÇKF

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz Umut Oran İstanbul Milletvekili (2)

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı: Işıl Özkan. 2. Doğum Tarihi: 23.04.1949. 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı: Işıl Özkan. 2. Doğum Tarihi: 23.04.1949. 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMĐŞ 1. Adı Soyadı: Işıl Özkan 2. Doğum Tarihi: 2.04.1949. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1971 Doktora Özel Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

2 Ders Kodu: KMY Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora

2 Ders Kodu: KMY Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI 1 Ders Adi: KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI 2 Ders Kodu: KMY6117 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora 5 Dersin Verildiği Yıl: 1 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 1 7 Dersin

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na;

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Davacı: TMMOB Şehir Plancıları Odası Adres: Emirhan Caddesi Bayındır Çıkmazı Sokak No:1/1

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006.

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006. PROF. DR. NURAY EKŞİ 1987 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni birincilikle bitiren Prof. Dr. Nuray Ekşi, 1988 yılında aynı fakültede Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı nda araştırma görevlisi

Detaylı

KARAR. Mazeretli Olanlar: Ramazan Acar, Salih Urfalı, Ahmet Keleş, İsmail Aydın ın mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra

KARAR. Mazeretli Olanlar: Ramazan Acar, Salih Urfalı, Ahmet Keleş, İsmail Aydın ın mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra Sayısı 20582433-302.03-86 Yoklama, gündeme ilaveler ve önceki toplantının karar özetinin kabulü Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında,,Mehmet Karaman, Mehmet Güner, Mehmet Çınar,

Detaylı

karar vermiş ve bu Karar, 8 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girmişti.

karar vermiş ve bu Karar, 8 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girmişti. Sayın Meslektaşımız; 10.08.2010 Sirküler, 2010 / 12 Konu: Yatırım indirimi istisnasının kullanımı kazancın % 25 i ile sınırlandırılmıģ olduğu, istisnadan sadece 2010 yılında yararlanılabileceği ve 2010

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz Bölüm 1 İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 1.1.İdare Kavramı 1.1.1.İdare Kavramının Tanımı 1.1.2.İdare ile Yasama, Yürütme ve Yargının İlişkisi- Organik Anlamda İdare 1.1.3. İdari

Detaylı

GEÇİCİ KURUL Y Ö N E T İ M K U R U L U DÖNEMİ Prof. Dr. Orhan Morgil. Hüseyin Perviz Pur. M. Celal Şardan Üye. Yüksel Verdi.

GEÇİCİ KURUL Y Ö N E T İ M K U R U L U DÖNEMİ Prof. Dr. Orhan Morgil. Hüseyin Perviz Pur. M. Celal Şardan Üye. Yüksel Verdi. GEÇİCİ KURUL DÖNEMİ 1989-1990 Y Ö N E T İ M K U R U L U Adı Soyadı Görevi Prof. Dr. Orhan Morgil Hüseyin Perviz Pur Başkan M. Celal Şardan Yüksel Verdi Yalçın Gündüz Dr. Burhan Özfatura Veysel Çakır Uçar

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun Dallara Ayrılması (Kamu Hukuku-Özel Hukuk) Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı Hukuk kuralları için yapılan eski ayrımlardan biri, hukukun kamu

Detaylı

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ Ad Soyadı Alanı Sözlü Sınav Tarihi Sözlü Sınav Saati AYŞENUR DERELİOĞLU Almanca 14.02.2013 Perşembe

Detaylı

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet 3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet Fikret İlkiz Anayasaya göre; herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

Munzam Sandıklara İşverenlerce Yapılan Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Munzam Sandıklara İşverenlerce Yapılan Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı www.pwc.com.tr Munzam Sandıklara İşverenlerce Yapılan Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Vergi ve Hukuk Bülteni 20 Mart 2015 Finansal Sektör Anayasa Mahkemesi kararı ve vergilendirmeye

Detaylı

37. DÖNEM TMMOB KURULLARI

37. DÖNEM TMMOB KURULLARI 37. DÖNEM TMMOB KURULLARI TMMOB 37. Olağan Genel Kurulu 31 Mayıs 1-2 Haziran 2002 tarihlerinde Ankara da gerçekleştirildi. Genel Kurul sonunda TMMOB Kurulları aşağıdaki şekilde oluştu. TMMOB YÖNETĐM KURULU

Detaylı