a) 1982 Anayasasının Toprak Mülkiyeti Metni

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "a) 1982 Anayasasının Toprak Mülkiyeti Metni"

Transkript

1 ANAYASA MAHKEMESİ'NİN TOPRAK MÜLKİYETİNE İLİŞKİN YARGISAL YORUMU Hüs&yin ÖICSÜ2 Tapu ve. Kadastro Gn. Mel. a) 1982 Anayasasının Toprak Mülkiyeti Metni Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve geliştirmek, erozyonla kaybedilmesini önlemek ve topraksız olan veya yeter kadar toprağı bulunmayan çiftçilikle uğraşan köylüye toprak sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır. ıkanun, bu amaçla, değişik tarım bölgeleri ve çeşitlerine göre toprağın genişliğini tesbit edebilir. Topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçiye toprak sağlanması, üretimin düşürülmesi, ormanların küçülmesi ve diğer toprak ve yeraltı servetlerinin azalması sonucunu doğuramaz. Bu amaçla dağıtılan topraklar bölünemez, miras hükümleri dışında başkalarına devredilemez ve ancak dağıtıl-an çiftçilerle mirasçıları tarafından işletilebilir. Bu şartların kaybı halinde, dağıtılan toprağın Devletçe geri alınmasına ilişkin esaslar kanunla düzenlenir. (Md:44) b) 1961 Anayasasının Toprak Mülkiyeti Metni Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini gerçekleştirmek ve topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçiye toprak sağlamak amacıyla gereken tedbirleri alır. Kanun bu amaçlarla, değişen tarım bölgelerine ve çeşitlerine göre toprağın genişliğini gösterebilir. Devlet, çiftçinin işletme araçlarına sahip olmasını kolaylaştırır. 119

2 Toprak dağıtımı, ormanların küçülmesi veya diğer toprak servetlerinin azalması sonucunu doğuramaz. (Md:37) c) 1961 ve 1982 Anayasa Metinlerinin Niteliği Temel haklar bakımından; 1982 Anayasasının bir çok hükmü yeniden, bir 'kısım hükümleri de 1961 Anayasasına göre kısmen değişik biçimde yazılmış bulunmaktadır. Toprak mülkiyetine ilişkin metin de bunlardan olup 1982 Anayasasındaki hükümlerin bir kısmı yeni hükümler olduğu halde diğer hususlar değişik biçimde yazılmıştır Anayasasında, topraksız ya da yeter toprağı bulunmayan çiftçiye dağıtılan toprağın ne şekilde işletileceği hususunda bir hüküm mevcut olmadığı halde 1902 Anayasasında topraksız ya da yeter toprağı bulunmayan çiftçiye dağıtılan toprakların «bölünemez, miras hükümleri dışında başkalarına devredilemez ve ancak dağıtılan çiftçilerle mirasçılar tarafından işletilebilir» olduğu hükümleri getirilmiştir. İkinci bir nokta 1961 Anayasasında Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini «gerçekleştirmek» için gereken tedbirleri -almakla yetkili bulunduğu halde 1982'de Devletin, toprağın verimli alarak işletilmesini «Korumak ve geliştirmek ve erozyonla kaybedilmesini önlemek» için gerekli tedbirleri alacağı hükmüne yer verilmiştir. Bir üçüncü nokta da 1961 Anayasasında 1982'den farklı olarak Devlet çiftçinin «işletme araçlarına sahip olmasını kolaylaştırır» hükmüne yer verilmiştir. Ayrıca 1961 Anayasasında toprak mülkiyetine dair metin «Te mel Haklar ve Ödevler» bağlılığı altında yer aldığı halde 1982'de «Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler» bölümünde yer verilmiş tir Anayasasının Toprak Mülkiyeti hükümlerine ilişkin Ana yasa Mahkemesince verilen Yargısal Yorumlara geçmeden önce 1961 ve 1982 Anayasalarının temel haklar konusundaki metinleri nin kısaca belirtilmesine çalışalım

3 d) 1961 ve 1982 Anayasa Metinlerinde Temel Haklar Bilindiği gibi yılları arasında Anayasa Mahkemesi nin ve öteki yüksek mahkemelerin (Danıştay ve Yargıtay) temel haklar konusunda üzerinde önemle durulması gereken yorumlar geliştirdiği açıktır Anayasasının hükümleri yorumlanırken eski düzenleme ile tamamen ilgiyi kesmiş olduğumuz düşünülemez. Öncekini bilmeden değişikliğin farkına ve bilincine varmak güç tür. Bu nedenle 1961 ve 1982 Anayasasının temel hak düzenleme anlayışını biçimsel yönden kısaca karşılaştıracağız....: 1961 Anayasasının başlangıç metninde temel haklara ilişkin açıklamada, «İnsan hak ve hürriyetlerini, milli dayanışmayı, sosyal adaleti, ferdin ve toplumun huzur ve refahını gerçekleştirmeye ve teminat altına almayı mümkün kılacak demokratik kukuk devletini, bütün hukuki ve sosyal temelleriyle kurmak» amacına yer verildiği halde 1982'de «Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak Milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bîr hayat sürdürme ve maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu» belirtilmektedir. İlk olarak temel hakların yerleştiği demokratik hukuk devleti açılarak yerine daha geniş bir kavram olan «Milli kültür, mede niyet ve hukuk düzeni» konmuştur. İkinci bir nokta temel hakla rın iki temel kavramı olan insan haysiyeti ve kişiliği geliştirme hakkının «onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi var lığım geliştirme» olarak Anayasa'nm başlangıç metnine girmiş ol masıdır. * Her iki. Anayasa da temel haklardan yararlanmada «sosyal: adalet» ilkesine yer vermiştir Anayasası buna ek olarak «Milli dayanışma, huzur ve refah» kavramlarına yer vermekte, 1982 Anayasası ise ek olarak eşitlik ilkesine yer vermektedir, 1982 Anayasasında temel haklar vatandaşların doğuştan sahip oldukları haklar olarak nitelendiği halde 1961 'de temel hakların gerçekleştirilmesi bir devlet ödevi olarak benimsenmiştir. Her iki Anayasanın temel haklar metinleri bir bütün olarak ele alındığında doğal hukuk yaklaşımını benimsedikleri, temel haklara ilişkin 121

4 kısaca etkin roller ve ödevler yüklemiş ve tanımış oldukları gözlenmektedir. e) Toprak Mülkiyeti Metninin Yargısal Yorumu : Anayasa Mahkemesinin Toprak Mülkiyetine ilişkin vermiş ol duğu kararlarda; Toprak Mülkiyeti ve Temel Haklar ilişkisini gös termesi bakımından- kararların kısa bir özetini açıklamak. yararlı olacaktır Fiilen orman olmaktan çıkmış, olan yerlerin kimi koşul lar altında orman rejimi dışına çıkarılabilmesi amaca uygun değil dir. Bu düşüncenin vurgulandığı kararda Yüksek Mahkeme, or man rejimi dışına çıkarılmalarına izin verilen yerlerin gerçek or man sayılan yerler olduğu, bu yerlerin orman rejimi dışına çıkarı lınca bunların özel kişilere devredileceği kuralından hareket edile rek bunun orman sayılan yerlerin küçülmesi sonucunu doğuraca ğını belirtmiş, orman olmaktan çıkmış yerlerin orman rejimi dı şına çıkarılmasına imkân tanımayan yasa maddesini Anayasa'nm 131/2 ve 37 maddesinin son fıkrasının amacına aykırı bulmuştur. ( E: 1965/44 K: 1966/14 D:4/ KG /12314) 2 - Çiftçiyi topraklandırma yasasına göre sahibi tarafından işletilmeyen toprakların geri alınması gerekir. Toprak Reformu nun ilk hedeflerinin topraksız ve yeter toprağı olmayan çiftçiye toprak sağlamak olduğu, toprak reformunun geniş anlamda top rak. dağıtmakla gerçekleşmiş sayılamayacağı, ferdin toprak sahibi olması yanında bağımsız çiftçi topluluğu yaratmak ve büyük şe hirlere göçü önlemek, toplumun yaşam düzeyini yükseltmek gibi sosyal hedeflere ulaşılmasının toprak reformunun amaçlarından olduğu belirtilen Anayasa Mahkemesinin (kararında; toprak sahibi çiftçinin tarım tekniğinden ve devlet yardımından yararlanarak çiftçi, toprağını kendi sorumluluğu altında işlemedikçe reform-uğ runa harcanan paranın boşa gideceği toprak reformu ile güdülen amacını gerçekleştirilebilmesi için toprak dağıtımının hüküm ve koşullara bağlanmasını Anayasanın 36 ve 37. maddelerine uygun bulmuştur. ( E:1966/3 K: 1966/23 D: RıG: ) - 122

5 3 - Tapuda kayıtlı olmayan ve yüzölçümü 100 dönümü geçen taşımazların zilyetlikle iktisabı için 10 yıl veya daha önceki vergi kayıtları ile veya maddede yazılı diğer belgelerle belgelendirilmesi hukuk devleti niteliğinin sonucudur. 766 sayılı yasanın iptali iste nen 33. maddesi; kendisinden önceki yasalarla özellikle M.K. 639 maddesi ile meydana gelen kazanılmış hakları tapulama işleri ya pılırken saklı tutmuştur. Kamu yararı düşüncesiyle taşınmazın yüzdönümünü geçen kısımları hakkında 10 yıl veya daha önceki vergi kayıtları ile zilyetliğin ayrıca belgelendirilmesi koşulu konul mak suretiyle MK kuralı zilyet aleyhine daha da daraltılmıştır. Bu durumda; iptali istenilen 33. madde yeni bir hak yaratmamakta yasalarımızda ötedenberi yer almış bulunan zilyetlikten doğan hakları tanımaktadır. Anayasanın 2. maddesinde belirtilen nitelik lere sahip bir hukuk devletinde mevcut yasalara göre kazanılmış hakların, sonradan çıkarılacak yasalarla tanınmasının zorunlu ol duğu Anayasa Mahkemesince belirtildikten sonra iptali istenen 766 sayılı yasanın 33. maddesinin Anayasanın 37, 53 ve 153. maddelerine aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır. (18-19/1/1968 E : 1966/19 K : 1968/25 D : 7/18-48 RG ) 4 Tapusuz taşınmazların zilyetlikle iktisabı için 20 dönüm den fazla kısımlar üzerindeki zilyetliğin belgelerle kanıtlanması zorunluluğu, bir tapulama bölgesinde bir kişinin iktisap edebile ceği 20 dönümü geçmeyen taşınmazların toplamının 50 dönümden çok olmaması mülkiyete konulmuş bir sınırlama değildir. Bu dü şüncenin uygulandığı kararda; Anayasa Mahkemesince; belgeler aranmaksızın 766 sayılı yasanın 33. maddesine istinaden taşınmaz ların 20 dönümünün tescili için herhangi bir belge ya da bilirkişi ve tanık beyanının yeterli kabul edilmesi, belgeler aranmaksızın tes cil edilen bu taşınmazların bir tapulama bölgesinde 50 dönümle sınırlandırılması, yasal hükümle yapılan bu sınırlamanın mülkiyet hakkına dokunmadığı, kanıta ilişkin olduğu, belli miktardan bü yük taşınmazların zilyetlikle kazanma davasında dayanılacak ka nıtların inandırıcı olmasına önem verilerek bunun sınırlamasının yapıldığı, zilyetliğin yasada gösterilen inandırıcı belgelerle, kanıt lanması durumunda miktar sınırlamasının olmadığı bu bakımdan mülkiyete konulmuş bir sınırlamadan söz edilemiyeceği Anayasaya aykırılığın ileri sürülemiyeceği belirtilmiştir. ( Ö E: 1980/16 K: RG ) 123

6 f) Anayasa Mahkemesi Kararlarından Çıkan Sonuçlar Anayasa Mahkemesinin Anayasanın Toprak Mülkiyetine ilişkin maddesi ile ilgili olarak vermiş olduğu ve yukarıda özetlenen kararlardan çıkarılan yorum sonuçlarını şu şekilde sıralıyabiliriz, 1 - Anayasanın üstünlüğüne ilişkin olarak Anayasa Mahkemesinin, Toprak Mülkiyetiyle ilgili vermiş olduğu bu kararlarda, Anayasanın 8. maddesindeki «Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz, Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarım, idari makamlarını ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.» hükmünden hareket ederek diğer Anayasa maddelerini de ölçmeye yarayan bir standart getiren bu Anayasa maddesi uyarınca yorum yaparak yargısal sonuçlara varıldığı gözlenmektedir. 2 Hukuk devletine ilişkin olarak Yüksek Mahkeme, tapuda kayıtlı olmayan ve yüzölçümü 100 dönümü geçen taşınmazların iktisabı ile ilgili vermiş olduğu tarih E: 1966/19 K:İ968/25 sayılı kararında; «iptali istenen kurala kamu yararı düşüncesiyle taşınmazın 100 dönümü geçen kısımları hakkında 10 yıl veya daha önceki vergi kayıtları ile veya maddede yazılı diğer belgelerden birisi ile zilyetliğin ayrıca belgelenmesi koşulu aranmak suretiyle MK kuralının zilyet aleyhine daraltıldığı yani bir hak yaratmadığı, yasalarda öteden beri yer alan zilyetlikten doğan hakları tanıdığı, bunun da Anayasada belirtilen hukuk devleti niteliğinin zorunlu bir sonucu olduğu» belirtilmektedir. Anayasa Mahkemesi bu kararıyla; Hukuk devletinde çıkarılacak yasanın insan haklarına saygı gösteren, Anayasanın açık kurallarından önce hukukun bilinen ve bütün uygar ülkelerde benimsenen ilkelerine uygun, yasaların kişilerin değil kamu yaran doğrultusunda yapılması > devlet yönetiminin nesnel hukuk kurallarıyla ve her türlü düzenlemenin bütün yurttaşlara fırsat eşitliği sağlayacak biçimde olması, konulacak kurallara adalet ve hakkaniyet 124

7 Ölçülerinin gözönünde tutulup tutulmadığı ilkelerinde ifadesini bulan ve Anayasanın 2..maddesinde belirtilen «hukuk devleti ilkesine göre yorum yaparak yargısal sonuca vardığı görülmektedir. 3 - Gerçek anlam prensibine ilişkin olarak Fiilen ve ilmen orman olmaktan çıkmış olan yerlerin kimi koşullar altında orman rejimi dışına çıkarılabilmesine ilişkin Anayasa Mahkemesince verilen tarih E: 1965/44 K: 1966/14 sayılı kararda; Yüce Mahkeme toprak mülkiyetine ilişkin 37. maddenin son fıkrasındaki «Toprak dağıtımı, ormanların küçülmesi ve diğer toprak servetlerinin azalması sonucunu doğuramaz» hükmünün Anayasa koyucu tarafından konulmasının nedenlerini araştırarak ve güdülen amaca göre yorum yaparak yargısal sonuca varmıştır. 4 - Anayasanın bütünlüğüne ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi kararlarında; bir kuralı tek başına değil bağlı bulunduğu bütün içinde ele almış ve anlamlaştırarak Anayasanın bütününü nazara alarak değerlendirmiştir. Örneğin; tapu kaydı olmayan ve yüzölçümü 100 dönümü geçen taşınmazların zilyetlikle iktisabına ilişkin verilen tarih E: 1966/19 K: 1968/25 sayılı kararda iptali istenen 766 sayılı yasanın 33. maddesinin 1. fıkrasının dışındaki hükümlerini kendi basma değil bu konudaki diğer maddeleri ile bir (bütün olarak ele almış, yine konan kural Anayasanın bütünü içinde değerlendirilerek sadece 37. madde değil 53. ve 153. maddeleri yönüyle yorumlanarak yargısal sonuca varılmıştır. 5 - Yardımcı kaynaklara ilişkin olarak Tapusuz taşınmazların zilyetlikle iktisabı için 20 dönümden fazla kısımlar üzerindeki zilyetliğin belgelerle kanıtlanması zorunluluğu bir tapulama bölgesinde bir kişinin iktisap edebileceği 20 dönümü geçmeyen taşınmazların toplamının 50 dönümden çok olmamasına ilişkin Anayasa Mahkemesince verilen tarih E: 1980/16 K: 1980/46 sayılı kararda; Anayasal hakkın ve. konusunun kapsamının niteliğinin gereği gibi anlaşılabilmesi için yardımcı kaynaklara başvurulmuş, bu konudaki ilgili kanunlar ve hukuk ilkeleri gözönünde tutularak yargısal karar verilmiştir. 125

8 A.B.D.'NDE YAPİLAN 11. ULUSLARARASI «MACHINE PROCESSING OF REMOTELY SENSED DATA» SEMPOZYUMU ÜZERİME Dr. Derya MAKTAM İ. T. Ü. İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Böl. Fotogrametri Anabilim Dalı 1973 yılından beri yapılmakta olan «Machine Processing of Remotely Sensed Data (Uzaktan Algılanan Verilerin Bilgisayarla İşlenmesi)» adlı bu sempozyumun amacı, çeşitli ülkelerdeki uzaktan algılama ile direkt veya indirekt ilgili kişilerin biraraya gelerek bu konudaki çalışmalar ve en son yenilikler hakkında sunacakları bildirilerle bir bilgi alışverişini sağlamaktır. Her yıl uzaktan algılamanın belirli konularına ağırlık verilerek yapılan bu sempozyumların sonuncusu Haziran 1985 tarihleri arasında A.B.D.'nde Purdue Üniversitesinde yapıldı. Yaklaşık 200 kişinin dünyanın çeşitli ülkelerinden katıldığı toplantının bu seneki ağırlık verilen konuları, modeller, algılayıcı sistemler ve analitik yöntemler idi. Sempozyum program komitesi, LARS, ASP, NASA, NOAA ve U.S.Dep. of Agriculture idi O- (*) LARS: Laboraîoiy for Applications of Remoîe Serssing, ASP: American Socleîy of Phoîogrammeîry, NASA : National Aeronauiîcs ana Space Adfnfnistration, NOAA: National Oceanic and Atmospheic Âdminisîration, 126

9 . Bu yazının amacı, Türkiye'den «The study of the natural.geographic differences in the coastal areas of the Marmara Region in Turkey with the help of LANDSAT-4 MSS data using an unsupervised classification algorithm with Euclidean distance» adlı.-bir bildiri ile 'katıldığım bu sempozyumda sunulan bildiriler (toplam 50) hakkında ıkısa bmgiler vermektir. Ancak bazı bildirilerin aynı saatlerde farklı salonlarda sunulması nedeni ile tüm bildirileri takip etmek mümkün olamadığından bazı bildiriler hakkındaki açıklamaların 'proceedings'den alınma zorunluluğu doğdu. İlk bölümde, görüntülerin işlenmesi başlığı altında şu konulara değinilmiştir: Önce orijinal görüntü [f(x,y)] ve sınıflandırılmış görüntüden [g(x,y)] ortalama görüntü [M(x,y)] elde edilmiş ve orijinal görüntü ile ortalama görüntü arasındaki fark kalan görüntü-[r(x,y)] olarak tanımlanmış ve daha sonra da R(x,y) = min olmasını sağlayan bir presiz3^onlu kümeleme algoritması açıklanmıştır. Max. Likelihood yönteminin bazı dezavantajlarını ortadan kaldıracağı belirtilen bu -algoritmanın uygulama alanı olarak ormanlık bir bölge seçilmiştir. Diğer bil bildiride algılayıcı sistemlerin kalibrasyonunda 2 ayrı yöntem açıklanmış ve bu yöntemlerin uygulanmasında Apple H+VAX 11/780 mini bilgisayarı kullanılmıştır. Bu bölümün ilgi çekici bir bildirisinde de, uzaktan algılanan çok spektrumlu verilerin dağılımında farklı 3 medyan türünün istatistiksel bir analizi yapılmıştır. İkinci bölümdeki konular ise genelikle uygulama ağırlıklı olmuştur. Tropikal bölgelerdeki uzaktan 'algılama çalışmalarının ele alındığı bu bölümdeki konular kısaca şunlardır:: Tropikal bölgelerin uzaktan algılanmasında 'algılayıcı sistemler ve çeşitli uydularla ilgili bazı gözlemler, Endonezya'da uzaktan algılama ve sayısal görüntü işleme için mikrobilgisayar destekli bir laboratuvar merkezindeki çalışmalar, tropikal bölgelerin araştırılmasında uçaktan algılanan verilerin elde edilmesinde video tekniğinin ve sistemlerinin sağladığı avantajlar, LANDSAT görüntüleri yardımı ile Brezilya Amazon'unda ormanlık bölgelerin değişiminin incelenmesinde uygulanan 2 yöntem ve bunların karşılaştırılması. 127

10 Jeoloji başlığı altında toplanan diğer bir bölümde de 6 bildiri sunulmuştur: Verilerin doğrultuya bağımlı enterpolasyonu, görüntüleme spektrometrisi için lineer olan ve olmayan yöntemler ile kızıl ötesi uzaktan algılamanın Mars'da jeeolojik uygulamaları ve uçaktan elde edilen yakın kızıl ötesi MSS verilerinin maden haritalarının yapımında kullanılması. Ayrıca yansıma verilerinin, en küçük kareler yöntemine göre hazırlanan bir algoritmada giriş verileri olarak ele alınıp bir mikrobilgisayar ile (EPSON HX 20) işlenerek kille örtülü bölgelerin haritalarının hazırlanması konusunda bir çalışma sunulmuştur. Sulak bölgelerdeki uzaktan algılama çalışmaları ile ilgili bildirilerde ise, hava fotoğrafları ve LANDSAT TM görüntüleri ile Florida'da balık üretme bölgelerinin saptanması, dünya 3'üzey ısısının haritalarının hazırlanmasında LÂNDSAT 4 ve 5 TM ısıl kızılötesi veri kalibrasyonu yöntemleri ve başta sözü edilen Marmara Bölgesi'ndeki göl kıyılarındaki coğrafî özelliklerin LANDSAT-MS-S verileri ile saptanması konuları işlenmiştir. Bu bölümler dışında kalan bildirilerde de coğrafi bilgi sistemleri ile uzaktan algılanan veriler iarasmdaki bağıntılar ele alınmış ve son olarak da 'algılayıcı sistem olarak kullanılan radar ile elde edilen verilerden yararlanılarak yapılan uygulamalar sunulmuştur. Sonuç olarak, sunulan bildiriler, özellikle, uzaktan 'algılamanın ne kadar değişik uygulama alanları bulabildiğini ve 'bilgisayar - uzaktan algılama' ilişkisinin en son durumunu ortaya koyması açısından çok olumlu idi. Bazı bildirilerin içeriği, başlığı ve organizatörlerce verilen ana başlıklar arasında tam bir uyum olmaması nedeni ile, herkesin ilgi duyduğu bildiriyi takip edebilmesi biraz zor oldu, ancak bu, sempozyumun tek olumsuz yanı idi. Sempozyum kayıt üereti 175 $ idi., 128

11 30. YİL ETKİNLİKLERİ Yönetim Kumlumuz, Odamız Kuruluşunun 30. Yılını doldurması nedeni, üyelerimizi yıllar sonra bir araya, getirerek özlem gidermek, sohbet etmek, okul anılarımızı tazelemek ve bu arada Mesleğimizde 30. yılını dolduran üyelerimize birer plaket vermek amacıyla 27 Ekim 1985 günü -akşamı Ankara Dedeman Otelinde yemekli bir gece düzenlemiş, tüm üyelerimizin davet edildiği gecemize öngördüğümüzün üstünde yaklaşık dörtyüz kişinin katılması bizleri duygulandırmıştır. Mesleğimizde 30 yılım dolduran üyelerimizin ad ve soyadları aşağıda belirtilmiştir. Yönetim Kurulumuz 30. Yıl gecemizi onurlandıran konuklarımıza ve üyelerimize, amatörce organizasyonumuza karşın geceyi düzenlememizdeki ana amacımız olan her zaman birlikteliğimizi kanıtlamamıza yardımcı oldukları için şükranlarımızı sunar, Gecemizin her yıl daha da artan bir katılımla geleneksel konum kazanmasını dileriz. YÖNETÎM KURULU 1 Ekrem ULSOY 15 İlhan BAYRAK 2 Macit ERBUDAK (Vefat) 16 Nazmi ARSLAN 3 Muhiddin ARAN (» ) 17 Avni PAR (Vefat) 4 Tevfik ATEŞ 18 Sami AYKAÇ 5 Seyfettin KÜNMAN (Vefat) 19 Ziyaeddin SOYDAN 6 A. Uğur OĞUZ 20 Enver BAŞARAN (Vefat) 7 Nuri EBCİM (Vefat) 21 A. Kerim EVİN AY 8 Ö. Kadri KORAY (» ) 22 M. Ali ERKAN 9 Ali YARAMANCI 23 İ. Kasım YAŞAR 10 Saim ARIKAN 24 Kemal AKMAN 11 Bahadır AN AF ARTA 25 Necati AYDEMİR 12 R. Halit ERÜREN (Vefat) 26 Turhan BAŞMAN 13 Servet ÇETİNTAŞ 27 Mehdi BATUR 14 Arif ÇAKIROĞLU (Vefat) 28 M. Nuri BÜLBÜL 129

12 29 Hayrettin BÜYÜKKOÇ 67 A. Salih KORUR (» ) 30 Memduh ÇÖLGEÇEN (Vefat) 68 M. Emin ARIM 31 M. Vasfi CİNDORUK 69 Şevket ARISOY 32 Zeki ERSÖZ (Vefat) 71 Muhsin TUN AY 33 M. Emin ERTÜRK 71 Muhsin TUN AY 34 M. Nuri ERGİN 72 Erdoğan ÖZBENLİ (Vefat) 35 İskender GÖÇER 73 Abdülhalik EDEBALİ 36 Mustafa GÖNENÇÖAN (Vefat) 74 Işık SEZER «S^-^S! * I 75 A. Fadıl AĞIM 38 Fahri HOMAN (» ) Lütfi İLMAN (» ) 76 M - Nevzat BİLİCİLER 40 Sevinç İŞGÖR 77 Yüksel SÜNGURÇETİN 42 M. Emin KURAL 78 Kemal SARAL 43 Hüseyin BOZKIR 79 Adil TALU 44 Orhan KALIPÇI 80 İhsan PEHLİVAN 45 Hasan KIRAN 81 O. Muhbir SUNGURLU 46 Talat ÖZTÜRK (Vefat) 82 İhsan YILMAZ 47 Cahit ÖZBAŞ ' 83 Muammer ÖZCIAN (Vefat) 48 Vehbi ORAN (Vefat) 84 Süleyman DOĞAN 49 Ahmet POLAT 85 Mehmet ÇANAKÇIOĞLU 50 Celalettin SONGU 86 Fikri ÖZTÜRK 51 Mehmet SATOĞLU 87 A. Hamdi HUYSAL 52 Özcan SÜNGURÇETİN 88 Salih AKDERELÎ 53 Beşir SAY 89 İlhan ELİBOL 54 Selahattin SEVGÖR (Vefat) 90 Ö. Lütfi İREN (Vefat) 55 Halil SAVCI 91 Bedrettin TAYGUR 56 Mahmut ŞATIR 92 Cemal GÖKGÖZ 57 Numan TARIM 93 Ali ZOR 58 Burhanettin TANSUĞ 94 Hikmet BOZDAĞ 59 Etem TARCAN 95 Ahmet ÜTTÜ 60 M. Asri ÜNSÜR 96 Erdoğan ŞAHİNBAŞKAN 61 Nazmi YILDIZ 97 Behçet MUNGAN 62 Necati YÜREKTÜRK 104 Erdoğan ÖRÜKLÜ 63 Turan YILMAZ 105 Ahmet NALBANTOĞLU 64 Nevzat TANERİ 129 Yaşar ÖZDEMİR 65 Necmettin CANDAN (Vefat) 130 B. Cemal KOÇ 66 Hakkı SARIDOĞAN (» ) 326 Ahmet AKSOY 130

Avukat Dr. Mehmet SAĞLAM

Avukat Dr. Mehmet SAĞLAM PERSONEL HUKUKUNA İLİŞKİN ANAYASAL İLKELER VE ANAYASA MAHKEMESİ NİN UYGULAMASI Avukat Dr. Mehmet SAĞLAM Türk personel hukukunun anayasal düzeydeki ilkelerini üç kategori altında ele almak mümkündür. Birinci

Detaylı

AİHS VE ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇATIŞMASINDA ÖNCELİKLİ UYGULAMA SORUNU

AİHS VE ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇATIŞMASINDA ÖNCELİKLİ UYGULAMA SORUNU KİŞİ HÜRRİYETİ VE GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA AİHS VE ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇATIŞMASINDA ÖNCELİKLİ UYGULAMA SORUNU GİRİŞ Temel hak ve özgürlükler alanındaki uluslararası sözleşmeler, devletlerin hem siyasal yaşamları

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YÖNELİK DEĞİŞİKLİKLERİN ELEŞTİRİSİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YÖNELİK DEĞİŞİKLİKLERİN ELEŞTİRİSİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YÖNELİK DEĞİŞİKLİKLERİN ELEŞTİRİSİ Bireysel e Devlet Katkısı Anayasanın 73 üncü Maddesinde Belirtilen Vergi Ödeviyle Karşılanabilecek Nitelikte Bir Kamu Gideri Midir? CRITIQUE

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28003

Resmî Gazete Sayı : 28003 23 Temmuz 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28003 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2009/24 Karar Sayısı : 2011/75 Karar Günü : 12.5.2011 İPTAL DAVASINI AÇAN: Anamuhalefet

Detaylı

MERKEZİ VE MAHALLİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ (ŞEFLİK)

MERKEZİ VE MAHALLİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ (ŞEFLİK) 09-20 ŞUBAT 2009 TARİHLERİ ARASINDA HİZMETİÇİ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA PLANLANAN MERKEZİ VE MAHALLİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ (ŞEFLİK) DERS NOTLARI ANKARA 2009 Sevgili Şef Adayları, Yönetim, toplum

Detaylı

ĐNSAN HAKLARI NEDĐR? Editorler. Ahmet UZAK. Mehmet ALTUNTAŞ. Aralık 2007 Ankara. Başbakanlık Yayını

ĐNSAN HAKLARI NEDĐR? Editorler. Ahmet UZAK. Mehmet ALTUNTAŞ. Aralık 2007 Ankara. Başbakanlık Yayını ĐNSAN HAKLARI NEDĐR? Editorler Ahmet UZAK Mehmet ALTUNTAŞ Aralık 2007 Ankara Başbakanlık Yayını 0 ĐNSAN HAKLARI NEDĐR? İçindekiler Đçindekiler... 1 Önsöz... 2 Sunuş... 4 I. BÖLÜM: ĐNSAN HAKLARI KAVRAMI...

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (1)(2)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (1)(2) 129(anayasa) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (1)(2) Kanun Numarası : 2709 Kabul Tarihi : 18/10/1982 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/11/1982 Sayı:17863 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

ÖNSÖZ. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu

ÖNSÖZ. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu ÖNSÖZ Ülkemizde Harita ve Kadastro Mühendisliği eğitimine 1949 yılında Yıldız Teknik Okulu nda başlanmış ve ilk mezunlarını 1952 yılında vermiştir. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası kurucu 50 üyesi

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 27 Mart 1992 CUMA. Kanun

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 27 Mart 1992 CUMA. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 27 Mart 1992 CUMA Sayı : 21184 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşmanın

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 1, 2 B A Ş L A N G I Ç 3

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 1, 2 B A Ş L A N G I Ç 3 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 1, 2 Kanun No. : 2709 Kabul Tarihi : 18.10.1982 Yayımlandığı R.G.Tarih : 9.11.1982 Sayı : 17863 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 3 B A Ş L A N

Detaylı

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR BİRİNCİ BÖLÜM Av.Sedat KARTAL Kamulaştırmasız El Koyma Kavramı: Kamulaştırma yetkisine sahip bir idarenin, Anayasa ve yasalara uygun

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ Süheyla Suzan ALICA * ÖZET Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), çevre sorunlarının çözümüne ilişkin en önemli önleyici araçlardan

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (1)(2)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (1)(2) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (1)(2) Kanun Numarası : 2709 Kabul Tarihi : 18/10/1982 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 9/11/1982 Sayı: 17863 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 3 Bu

Detaylı

KAMULAŞTIRMADA YARGISAL DENETİM

KAMULAŞTIRMADA YARGISAL DENETİM TC. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI KAMULAŞTIRMADA YARGISAL DENETİM AYŞEGÜL ÇOBAN ATİK DOKTORA TEZİ Danışman PROF. DR. RAMAZAN YILDIRIM KONYA 2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Bireyin Su ya Ulaşımı ve Sağlıklı Bir Çevrede Yaşaması ANAYASAL TEMEL HAK OLMALIDIR. Dursun YILDIZ Özdemir ÖZBAY

Bireyin Su ya Ulaşımı ve Sağlıklı Bir Çevrede Yaşaması ANAYASAL TEMEL HAK OLMALIDIR. Dursun YILDIZ Özdemir ÖZBAY Bireyin Su ya Ulaşımı ve Sağlıklı Bir Çevrede Yaşaması ANAYASAL TEMEL HAK OLMALIDIR. Dursun YILDIZ Özdemir ÖZBAY 1 Türkiye de her bireyin yeterli miktarda ve kullanılabilir nitelikte suya ulaşımı ve sağlıklı

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti T.C. ANAYASASI MADDE DİZİNİ. Madde metinleri madde dizininden sonradır. Kavram dizini metnin sonundadır.

Türkiye Cumhuriyeti T.C. ANAYASASI MADDE DİZİNİ. Madde metinleri madde dizininden sonradır. Kavram dizini metnin sonundadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (En son 12 Eylül 2010 tarihli halkoylamasıyla onaylanan 7 Mayıs 2010 tarih ve 5982 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler metne işlenmiştir). T.C. ANAYASASI MADDE DİZİNİ Madde

Detaylı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Kemalettin Yüksel * Genel Olarak 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 1927 yılında yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 28 Mayıs 1987 PERŞEMBE KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 28 Mayıs 1987 PERŞEMBE KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur 28 Mayıs 1987 PERŞEMBE Sayı : 19473

Detaylı

* Bu Anayasa; Kurucu Meclis tarafından 18/10/1982 de halkoylamasına sunulmak üzere kabul edilmiş ve 20/10/1982 tarihli ve 17844 sayılı

* Bu Anayasa; Kurucu Meclis tarafından 18/10/1982 de halkoylamasına sunulmak üzere kabul edilmiş ve 20/10/1982 tarihli ve 17844 sayılı TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI ( * ) Kanun No.: 2709 Kabul Tarihi: 7.11.1982 BAŞLANGIÇ (Değişik: 23/7/1995-4121/1 md.) * Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI MEVZUATI

SAĞLIK KURUMLARI MEVZUATI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2860 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1817 SAĞLIK KURUMLARI MEVZUATI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özgür UĞURLUOĞLU (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Ece UĞURLUOĞLU ALDOĞAN (Ünite 2,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA İNSAN HAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA İNSAN HAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA İNSAN HAKLARI Hilal Sanİoğlu* Bİrİncİ Bölüm AB Hukukunun Temel Çerçevesİ ve İnsan Haklarının Normatİf Kaynakları I. Genel Olarak İnsan Hakları A. İnsan Hakları Kavramı Bütün insanlar

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

İÇİNDEKİLER 13 3. ÇALI MA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 7. SOSYAL GÜVENLİK REFORMU

İÇİNDEKİLER 13 3. ÇALI MA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 7. SOSYAL GÜVENLİK REFORMU Sosyal Güvenlik Reformu Ve Sağlıkta Dönüşüm Programı (bir derleme) İhsan Feyzibeyoğlu İÇİNDEKİLER SAYFA BA LIK 2 A. SAĞLIKTA DÖNÜ ÜM PROGRAMI 2 1.SAĞLIK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 2 Sağlıkta Dönüşüm Programının

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA KAMULAŞTIRMA, KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA VE İMAR PLANLARI. Filiz BUDAK Uyuşmazlık Mahkemesi Raportörü

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA KAMULAŞTIRMA, KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA VE İMAR PLANLARI. Filiz BUDAK Uyuşmazlık Mahkemesi Raportörü AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA KAMULAŞTIRMA, KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA VE İMAR PLANLARI Filiz BUDAK Uyuşmazlık Mahkemesi Raportörü Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 3 1.MÜLKİYETİN KORUNMASINA

Detaylı

Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması

Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması Gökalp İzmir * 1. Milletvekili Seçilme Yeterliliği Parlamento üyesi olmaya istekli ve seçilebilmek için Anayasa ve kanunların öngördüğü koşullara

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Haksız Rekabet Suçu

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Haksız Rekabet Suçu Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Haksız Rekabet Suçu Dr. Yavuz ERDOĞAN 1 1. Genel Olarak 2. Korunan Hukuki Değer 3. Suçun Unsurları 3.1. Maddi Unsurlar 3.1.1. Fiil ve Netice 3.1.2. Fail 3.1.3. Mağdur 3.1.4.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 18 Nisan 1987 CUMARTESİ. Tebliğler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 18 Nisan 1987 CUMARTESİ. Tebliğler T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur 18 Nisan 1987 CUMARTESİ Sayı :

Detaylı

İmar Uygulaması I Dersi

İmar Uygulaması I Dersi İmar Uygulaması I Dersi Ders Notları Hazırlayan: Öğr. Gör. Emre İNCE 1 Kamu Ölçmeleri Gerekli mevzuata dayanılarak; toplum ve kamu yararına yapılan ölçme işlemlerine kamu ölçümleri denir. Karayollarının;

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 2 II. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 142. YIL

DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 142. YIL DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN BÜROSU YAYINLARI NO: 81 DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 142. YIL SEMPOZYUM 11 MAYIS 2010 DANIŞTAY MATBAASI - 2011 İÇİNDEKİLER. Sayfa Danıştay Başkanı Mustafa BİRDEN in Sempozyum Açış

Detaylı