S.S.TRAKYA BİRLİK ENTEGRE TESİSLERİNE 16 ADET ÇELİK SİLO VE MÜŞTEMİLATININ TEMİN VE TESİS EDİLMESİ ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S.S.TRAKYA BİRLİK ENTEGRE TESİSLERİNE 16 ADET ÇELİK SİLO VE MÜŞTEMİLATININ TEMİN VE TESİS EDİLMESİ ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 S.S.TRAKYA BİRLİK ENTEGRE TESİSLERİNE 16 ADET ÇELİK SİLO VE MÜŞTEMİLATININ TEMİN VE TESİS EDİLMESİ ŞARTNAMESİ MADDE 1 -İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ: S.S.Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü ADRES: 1.Murat Mah. Zübeyde Hanım Cad. No: EDİRNE MADDE 2- KISALTILMIŞ İSİMLER: Bu şartnamede; S.S.Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü yalnız TRAKYA BİRLİK adı ile, teklif verecek özel ve tüzel kişiler ile ortak girişim beyannamesi ile teklif verecekler yalnız FİRMA adı ile anılmıştır. MADDE 3- ŞARTNAMENİN KONUSU: Trakya Birlik in Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Yenice Beldesinde kurulu Entegre Tesislerine yağlık ayçiçeği ve hububat depolamak üzere minimum m 3 /adet kapasiteli 16 adet çelik silo ve bu silolara ait havalandırma sistemleri, ısı kontrol sistemleri, sürgülü kapaklar ve yönlendiriciler, 1 adet transit kamyon lifti, 1 adet mal alım çukuru, 1 adet ürün temizleme elek grubu, 1 adet kamyon yükleme silosu, aktarma organları (elevatörler, zincir ve helezon konveyörler), elektrik işleri, malzeme testleri, nakliyesi, kumanda panoları, otomasyonu, montajı, inşaat işleri, işletmeye alma, eğitimi ve kabul tecrübelerinin yapılıp, komple çalışır halde Trakya Birlik e teslimi bu şartnamenin konusunu teşkil eder. MADDE 4-İSTENİLEN KAPASİTE DEĞERLERİ: Yağlık ayçiçek ve hububat depolanacak 16 adet çelik silonun herbiri minimum m 3 kapasitede olacaktır. Kurulacak sistemin aktarma organları saatte 100 ton yağlık ayçiçeğini dolduracak ve dolum sırasında saatte 100 ton yağlık ayçiçeğini kamyon üstü boşaltacak kapasitede olacaktır. MADDE 5- İHALENİN TARİHİ, YERİ VE ŞEKLİ: Bu alıma ait ihale tarihinde saat de TRAKYA BİRLİK Genel Müdürlüğü Edirne de Kapalı Zarf Açık Eksiltme Usulü teklif almak ve gerektiğinde pazarlığa davet etmek suretiyle yapılacaktır. İhalede açık eksiltme yapılacağından ihaleye katılacak firma yetkililerinin yetki belgesi ile birlikte hazır bulunmaları gerekir. İhaleye katılabilmek için firmaların geçici teminatlarını makbuz karşılığı Genel Müdürlüğümüz Muhasebe Müdürlüğüne vermiş ve teklif mektuplarını belirtilen tarih ve saate kadar Genel Müdürlüğümüz Özel Büro Müdürlüğüne teslim etmiş olmaları gerekir. Postada olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Teklifler, belirtilen ihale günü ve saatinde ihale komisyonu ve teklif veren firma yetkililerinin huzurunda açılacaktır. MADDE 6- TEKLİF MEKTUPLARININ VERİLME ŞEKLİ: İhaleye iştirak edecek firmalar şartnameye uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarında şartname konusu işin tamamına fiyat vereceklerdir. Teklifin toplam bedeli rakam ve yazı ile belirtilecektir. Firmalar teklif mektubunun her sayfasını imzalanıp mühürleyecek ve bir zarfa koyduktan sonra zarfın üzerine Trakya Birlik Entegre Tesislerine 16 Adet Çelik Silo ve Müştemilatının Temin ve Tesis Edilmesi Teklifi ibaresi ile firma isim ve adresini yazacaktır. Sayfa 1 / 18

2 TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE; a)her sayfası imzalanmış ve mühürlenmiş şartname, b)genel Müdürlüğümüz Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılan Geçici Teminata ait makbuz, c)ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet belgesi, d)ihaleye katılanın yetki belgesi, e)yabancı firmayı temsilen katılınıyorsa Türkiye temsilcisi olduğunun belgelenmesi, f)ihaleye katılacak firmanın daha önce çelik silo tesisi yaptığına dair iş bitirme belgesi, (Teklif verecek firma veya ortak girişimlerin son 5 yıl içinde kümülatif olarak toplam en az m 3 kapasiteli çelik silo ithalatı veya ihracatı veya imalatı veya temin ve tesis edilmesi işlerini gerçekleştirdiğini gösteren hakediş belgesi veya fatura veya ithalat/ihracat belgesi) g)firma tüzel kişi olduğu takdirde tüzel kişiyi temsile yetkili kişilerin yetkili olduğunu gösterir belge ve imza sirküleri, Yukarıdaki belgeler (teklif mektubu ile birlikte) dış zarfa konulacak ve dış zarfın üzerine TRAKYA BİRLİK ENTEGRE TESİSLERİNE 16 ADET ÇELİK SİLO VE MÜŞTEMİLATININ TEMİN VE TESİS EDİLMESİ İHALESİ ibaresi yazılarak imzalanıp, mühürlenecektir. İhaleye katılma şartlarından (Teklif Mektubu ile birlikte verilecek belgeler) herhangi birisini yerine getiremeyen teklifler bulunduğu takdirde teklif değerlendirme dışı bırakılacak ve bu husus tutanağa geçilecektir. Teklifler KDV hariç olarak verilecektir. MADDE 7- TEMİNAT OLARAK ALINABİLECEK DEĞERLER: 7.1-Tedavüldeki Türk Lirası, USD (Amerikan Doları),EURO (AB para birimi) 7.2-Edirne de şubesi bulunan bir bankadan alınan banka teminat mektubu, 7.3-Devlet Tahvili, 7.4-Hazine Bonosu, 7.5-Yurt dışından ihaleye katılacak firmalar uluslararası 1. Sınıf bankalarca veya Türkiye deki 1.sınıf bankalarca düzenlenmiş dövize endeksli teminat mektubu verecektir. MADDE 8- TEMİNATLAR 7. Maddede belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir. 8.1-Firma teklif bedelinin %3 ü oranında Geçici Teminatı (minimum 3 ay süreli) verecektir. 8.2-İhaleyi yüklenen firma ihale bedelinin % 6 sı oranında kapasite ve performans garantisi olarak Trakya Birlik e Kesin Teminat (süresiz) verecektir. 8.3-Yurt dışından ihaleye katılacak firmaların teminat mektupları firmaca 1.sınıf bir Türk Bankasına teyit ettirilecektir. 8.4-Geçici teminat ihalenin sonuçlanmasını müteakip iade edilecektir. MADDE 9- İHALENİN SONUÇLANMASI : İhale, Yönetim Kurulumuzun onayından sonra sonuçlanır. MADDE 10- YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR: İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında firmaların; Hile, desise, vaat, nüfuz kullanma ve çıkar sağlamak suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmaları veya teşebbüs etmeleri, 10.2-İhale esnasında firmaların diğer isteklileri tereddüte düşürecek veya rağbeti kıracak söz söylemeleri ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulu nmaları veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme, tartışma yapmaları, Sayfa 2 / 18

3 10.3- İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmaları veya kullanmaya teşebbüs etmeleri, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemeleri, taahhüdünü yerine getirirken Trakya Birlik'e zarar verecek işler yapmaları veya işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmaları yasaktır. Bu fiil ve davranışlarda bulundukları anlaşılanlar, fiil ve davranışları ihale safhasında vaki olmuşsa Trakya Birlik'çe ihaleye iştirak ettirilemeyecekleri gibi fiil ve davranışların özelliğine göre haklarında 1 yıla kadar Trakya Birlik'in bütün ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Bu fiil ve davranışlar ihale yapıldıktan sonra vukuu bulmuş ise yine 1 yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir. Bu durum Trakya Birlikçe ilgili merciilere bildirilir. Ayrıca Trakya Birlik'in ihaleyi iptal etme veya sözleşmeyi fesh hakkı saklı olacaktır. MADDE 11- TEKNİK SPESİFİKASYONLAR : 11.1-SİLOLAR Silo tankları statik hesaplamalarında depolanacak ürün yoğunluğu 820 kg/m 3 olarak dikkate alınacaktır Hacim : min m 3 /adet x 16 Adet -Silo çapı : min.19 m, max. 22 m olacaktır. -Gövde sacı ondüla mesafesi : max. 76 mm olacaktır. -Rüzgâr hızı : min.144 km/h -Kar yükü : min. 75 kg/m2 -Çatı eğimi : Yan saçak yüksekliği, çatı tepe yüksekliği, ring sayısı, teklifte belirtilecektir. Silo yan duvar panelleri ve yan panel destek elemanları malzeme özellikleri: -Akma dayanımı : min. 350 N/mm 2, -Çekme dayanımı : min. 450 N/mm 2 -Galvaniz kaplama mik. : her iki yüzeyde toplam 350 gr/m 2 -Stiffener adedi : levha başına 3 adet Malzemenin menşei teklifte belirtilecek ve sözleşme safhasında sertifikası Trakya Birlik e verecektir. Ayrıca silo yüksekliğine göre her kat göz önünde bulundurularak malzeme kalınlıkları teklif mektubunda belirtilecektir. Stiffenerler tank dışında bulunacaktır. Tüm silolarda doluluğu belirlemek üzere sürekli seviye sensörleri bulunacaktır. Siloların dolumu esnasında aktarma organlarının hasar görmemesi için dolan silonun seviye sensörleri, ürün taşıyan aktarma organlarını sırayla devreden çıkartacak veya seçilen silo dolu ise ürün aktarımını başlatmayacak şekilde dizayn edilecektir. Silo tanklarının çatısı konik, tabanı düz ve zemine ankrajlı olacak, siloların altında galeri olmayacaktır. Silolar gerektiğinde demontajı ve montajı yapılabilecek şekilde tüm parçalar cıvata bağlantılı olacaktır. Ürün, silolara silo çatısının merkezinden dolacak, boşaltma silo altındaki helezonlarla yapılacaktır. Silo tankı dibinde kalan ürün ise dip sıyırıcı helezon vasıtasıyla boşaltılacaktır. Silo tanklarının alttan ikinci ring seviyesinde ve silo üstünde tank içine girebilmek için menhol kapağı bulunacaktır. Alttaki menhol kapağı biri silo içine diğeri silo dışına açılan iki kapaktan oluşacak, dış kapak üzerinde kilitleme tertibatı olacaktır. Çatı menhol kapağı kendinden kilitlenebilir tipte ve her tür hava şartlarına karşı sızdırmaz yapıda olacaktır. Silo gövdelerindeki galvanizli saclarda paslanmaya dayanıklı 4 sıra bağlantı cıvataları kullanılacaktır. Sayfa 3 / 18

4 Toz, hava ve nem izolasyonu için kullanılacak pullar sızdırmaz contalı olacaktır. Duvar panel ek yerleri tank içine nem girişini engelleyecek şekilde monte edilecek, silo tabanlarında da taban izolasyon şeridi kullanılacaktır. İzolasyon malzemeleri güneş ışığı, sıcaklık vs. dış etkenlere dayanıklı olacaktır. Montaj esnasında yeniden delik yeri açılmayacaktır Siloların üstündeki yürüme yollarının ebat ve özellikleri: Siloların üzerindeki konveyörleri taşıyan yürüme yolları doğrudan zemine bağlantılı olacak şekilde dizayn edilecek ve silolara ilave bir yük getirmeyecektir. -Yürüme yolu eni -Yürüme yolu taban sacı -Yürüme yolları destek ayakları ana şaseleri -Yürüme yolları destek ayakları ara çaprazları -Yürüme yolları ana şaseleri -Yürüme yolları ara çaprazlar : min. 80 cm : 4/5 baklavalı sac :100x100x10 mm :70x70x7 mm :70x70x7 mm. köşebent : 50x50x5 mm. köşebent veya min.2 boru kullanılacaktır. Bütün yürüme yolları yeterli derecede desteklenmiş ve bağlanmış olacaktır. Yürüme yollarına gelen yükler titreşimlere neden olmadan taşınabilmelidir. Yürüme yollarında makine ve techizatın bakımının rahatça yapılabileceği platformlar olacaktır. Silo tanklarından yürüme yollarına ulaşmak için korkuluklu merdiven olacaktır. Silo yüksekliğinin yarı hizasında merdivenlerin bir dinlenme platformu bulunacaktır. Bütün silo tanklarının içinde bir adet iç merdiven ve çatılarında tutamaklı çatı merdiveni olacaktır Siloların yerleşim planı şartname ekinde verilmiş olup bu yerleşim planına göre yapılacak çelik silolar ve müştemilatına ait detaylı, oda onaylı (mimari ve statik) temel ve temel üstü projeler inşaat ruhsatı almaya elverişli şekilde düzenlenerek, yüklenici firma tarafından sözleşme aşamasında Trakya Birlik e verilecektir. Projelendirme hesaplarına esas olacak zemin emniyet gerilim değeri 1,8 Kg/cm2. olarak alınacak ve bölge 1. derece deprem bölgesi kabul edilecektir AKTARMA ORGANLARI: 11.2.a- Ürün aktarmaları; zincirli götürücü, kovalı elevatör ve helezonlarla yapılacaktır. Bu aktarma organlarının gövdesi galvanizli sactan imal edilecek, sistemdeki bütün ekipmanların kayış, kasnak, kaplin gibi açıkta çalışan hareketli parçaları kolay bağlanıp sökülebilen birer sac muhafaza ile emniyet altına alınacaktır. Ürün akış şeması teklifle birlikte firmaca verilecektir b-Aktarma organları silo içerisindeki hammaddenin aynı silo içine veya başka silolara sirkülasyonunu yapacak şekilde dizayn edilmiş olacaktır c- Sistemde kullanılacak aktarma organları silolara ürün alınırken aynı anda kamyon yükleme silolarına ürün taşıyabilecek şekilde dizayn edilecektir d- Tüm konveyörlerde kullanılan rulman, yatak, redüktör, motor markaları teklifte belirtilecek ve bunlar bakım onarım kolaylığı sağlayacak şekilde kolay sökülüp takılabilir olacaktır. Sayfa 4 / 18

5 11.2.e- Tüm konveyörler ağır hizmet amaçlı ve gövdeleri mukavemetli imal edilmiş olacaktır. Besleme ve dönüş noktalarına yakın yerlerde yeterli büyüklükte müdahale kapakları olacaktır f- Aktarma organlarına ait redüktörler komple çelik çerçeve bir şase üzerine oturtulacak, konveyör gövdesine taşıttırılmayacaktır g- Ürün aktarma organları, ürün yoğunluğu 400 kg/m 3 ve rutubeti % 8-10 olan yağlık ayçiçeği ürününü 100 ton/h kapasite ile taşıyacaktır. Konveyörlerin tahrik sistemi birbirine akuple bir motor redüktör grubu ile yapılacaktır. Motor güçleri, konveyörler herhangi bir nedenle durduğu takdirde tam yüklü durumda iken kayma meydana getirmeden ilk kalkışını (start-up) sağlayacak kapasitede seçilecek ve her bir grup için güçleri belirtilecektir h- Elektrik motorları trifaze 50 Hz, 380 Volt olacaktır. Redüktörler kendinden yağlamalı, üzerinde yağ seviyesinin görülebileceği bir gözetleme camı ile yağ doldurma boşaltma yerleri bulunan tipte olacaktır. Bütün aktarma organlarının yatakları gresörlük takılmış olacak ve dıştan yağlanabilecektir i- Konveyörlerin tüm aksamları -25 C ve + 60 C sıcaklıklar ile rutubetli ve tozlu ortamlarda çalışacağı dikkate alınarak tasarlanacak ve imal edilecektir. Ayrıca bu ekipmanlar çalışma esnasında emniyet ve proses gereği gerekli techizat ile donatılacaktır ZİNCİR KONVEYÖRLER a- Malzeme özellikleri - Kapasite : 100 ton/h (ayçiçeği ürünü taşıma) - Taban sacı kalınlığı : 4 mm galvaniz - Yan sac kalınlığı : 3 mm galvaniz - Kapak sac kalınlığı : 1,5 mm galvaniz - Ön ve arka yatak kısımları sac kalınlığı : 5 mm galvaniz - Zincir hızı : max. 0,75 m/sn -Tahrik ve gergi mili malzemesi : Transmisyon mili - Zincir aşınma plakaları malzemesi : UHMW polietilen -Götürücü zincir malzeme özellikleri teklifte belirtilecektir b-Zincirli götürücü kasalarının bağlantıları sızdırmaz şekilde civatalı olacaktır. Klape ayar sistemi olacak ve arıza durumlarında kolay sökülüp takılabilecek şekilde dizayn edilecektir. Aşırı yükleme ve sıkışmalarda konveyör motoruna ve bu konveyöre mal besleyen diğer aktarma organlarının motorlarına giden enerjiyi kesecek tertibat bulunacaktır c- Taşıyıcı zinciri ve redüktör tahrik zincirini gerdirebilmek için ayar ve gerdirme mekanizmaları olacaktır d-Zincir konveyörlerde götürücü zincirlerin üzerinde hareket ettiği taban kızakları bulunacak, bu kızaklar mangan alaşımlı çelik raylar şeklinde olacak ve havşa başlı gömme cıvatalar ile gövdeye tesbit edilecektir. Zincirli götürücülerin kaç grup olacağı, boyları, ebatları, kullanılacak motor adetleri, gücü v.s. özellikleri teklif mektubunda belirtilecektir. Sayfa 5 / 18

6 ELEVATÖRLER Mal alım çukurundan gelen ürünün hammadde eleğine taşınmasında 1 adet, ürünün silolara taşınmasında 2 adet ve silolardan boşaltılan ürünün kamyon yükleme silolarına taşınmasında 1 adet olmak üzere sistemde toplam 4 adet elevatör kullanılacaktır. Ürünün silolara taşınmasında kullanılacak 2 adet elevatöre ait özellikler; a-Malzeme özellikleri -Kapasite : 100 ton/h (ayçiçeği ürünü taşıma) -Kafa sacı min. : 4 mm galvaniz -Ayak sacı min. : 5 mm galvaniz -Elevatör kolonu : 4 mm galvaniz -Elevatör akış boğazları malzemesi : 4 mm hardox 400 -ElevatörTambur mili malzemesi : imalat çeliği -ElevatörTamburu malzemesi : çelik döküm -Elevatör bantları : TSE 547 EP 160, 6 kat kort bezli -Elevatör tahrik sistemi : kaplinli -Elevatör kovaları malzemesi : St 52 sac veya mukavemetli plastik -Elevatör kulesi ana şase malzemesi : 100x100x10 mm galvanizli köşebent -Elevatör kulesi ara çaprazları malzemesi : 70x70x7 mm galvanizli köşebent -Elevatör kulesi merdiven ve platform malzemesi : 4/5 baklavalı sac b-Elevatörler ağır hizmet amaçlı, gövde parçaları birbirine flanşlı ve civatalı olarak bağlanmış olacak, flanşları toz ve su geçirmeyecek şekilde imal edilecektir. Elevatörler; başlık, ayaklar, tamburlar, kayış, kayış gerdirme tertibatı, kovalar, tahrik grubu ve emniyet tertibatları gruplarından oluşacaktır. Elevatörlerin ve kulelerin boyları, ebatları, kullanılacak motor adetleri, gücü vs. özellikleri teklif mektubunda belirtilecektir c-Elevatörlerde bantın geri dönmesini önlemek için fren tertibatı olacak ve üst tambur milini durduracaktır d-Elevatörlerin tahrik ünitesine müdahale edebilmek için elevatör çelik kafesinde korkuluklu platform ve bu platforma ulaşabilmek için korkuluklu merdiven bulunacaktır e-Elevatörlerin gövdesinde gözetleme penceresi bulunacaktır f-Elevatörler yüklü halde kalkabilmeli, bant uzaması halinde ayar için gerekli ayar ve gerdirme mekanizması kolay kullanılır olmalıdır g-Elevatörlerin alt tambur kısmında temizleme kapakları olacaktır. Tambur kolay sökülüp takılabilir olacaktır. Kafes tipi tambur imalatları kabul edilmeyecektir h-Elevatörler bantları tek parça olacak ve uçları emniyetli şekilde birleştirilecektir. Kova ebatları, tipi, bant üzerindeki kova sayısı teklifte belirtilecektir i-Elevatörler tek kademeli olacaktır. Komple elevatör gövdesi, içi dolu şekilde tıkanabileceği düşünülerek mukavemetli şekilde imal edilmiş olacaktır. Sayfa 6 / 18

7 DİP SIYIRICI VE SİLO BOŞALTMA HELEZONLARI: a-Dip sıyırıcı malzeme özellikleri - Helezon dış sacı malzemesi : St 37 - Helezon dış sacı et kalınlığı : min. 5 mm - Helezon vida mili malzemesi : Et kalımlığı min 4 mm çelik çekme boru - Helezon boruları çapı :min.250 mm - Helezon yaprak et kalınlığı :min. 5 mm b-Silo boşaltma helezonlarının - Helezon dış sacı malzemesi : St 37 - Helezon dış sacı et kalınlığı : min. 5 mm - Helezon vida mili malzemesi : Et kalımlığı min 4 mm çelik çekme boru - Helezon yaprak et kalınlığı : min. 5 mm - Helezon sürgülü kapaklarında min. 3 mm paslanmaz sac kullanılacaktır. Sistemde kullanılacak dip sıyırıcı helezonlar ve silo boşaltma helezonların boyları, kullanılacak motor ve redüktörlerin markası, gücü vs. özellikleri teklif mektubunda belirtilecektir. Silo boşaltma helezonları min.100 ton/h ayçiçeği ürününü taşıma kapasitesinde olacaktır HAVALANDIRMA: Siloların tabanı havanın ürün içinden basınçla geçirilmesi (üfleme) prensibiyle techiz edilecektir. Havalandırma sistemi çizimlerle gösterilecek ve hesapları teklifle birlikte verilecektir. Fan ünitesi ağır hizmet tipi sağlam yapıda galvaniz kaplı ve sökülebilir tipte olacaktır Silo tanklarında ürün ile çatı arasında biriken havanın tahliyesi ve tankın nefes almasını sağlayacak şekilde çatıda yeterli hava bacası ve hava egzost fanları bulunacak ve teklifte bunların adetleri belirtilecektir Havalandırma fanları her bir silo için min m 3 /h kapasitede olacaktır. Hava kanalları silo tank kapasitesine göre hesaplanarak seçilecektir. Taban elekleri bütün gerekli çerçeveleri içerecek ve galvaniz kaplı olacaktır. Kanal yan duvarı ve tabanı beton olacaktır. Eleklerin kalınlığı silonun max. ürün depolama yükünü taşıyacak mukavemette imal edilmiş olacak ve ürünün elek gözlerinden giremeyeceği şekilde dizayn edilecektir Havalandırma fanları uygun soğutmayı en yüksek verimle sağlayacak şekilde seçilecek, fan gövdesi ve kanatları yeterli sağlamlıkta ve gerekirse takviye edilmiş olarak min. St 37 sactan imal edilecektir. Seçilecek hava fanı adet, özellikleri ve kapasiteleri ile hava kanal boyları teklifte belirtilecektir Silo tank kapasitelerine göre her siloda bulunacak çatı egzost fanlarının adetleri, özellik ve kapasiteleri belirtilecektir Havalandırma sistemi % yağlı, %8-10 rutubetli yağlık ayçiçeğinin havalandırılacağı göz önünde bulundurularak seçilecektir. Sayfa 7 / 18

8 Fan milleri transmisyon milinden imal edilecektir. Mümkün ise motor ve fan mili monoblok olarak bağlanacaktır. Motor ve fanın havalandırma kanallarına veya silo gövdesine hasar vermesini önlemek amacıyla lastik takozlar ve absorbeler kullanılacaktır. Şayet güç kayış ile nakledilecekse bu kısım bir muhafaza ile techiz edilmiş olacaktır. Bütün fanların üzerinde galvaniz kaplı bir muhafaza kapağı bulunacaktır ISI KONTROL SİSTEMİ: Silo tanklarına depolanan ürünün ısısı, silo çatısına asılmış, silo tank çapına ve yüksekliğine göre depolanan ürünün ısısını kontrol edebilecek adette çelik halat destekli ısı kontrol kablolarına monte edilmiş algılayıcı sensörlerle takip edilecektir. Her silo tankı için en az 6 düşey noktadan sarkıtılacak ısı kontrol kablolarıyla en az 30 farklı noktadan ısı ölçümü yapabilmelidir. Kullanılacak kablonun ve ısı sensörlerinin markası teklifte belirtilecektir Silo içinde ölçülen sıcaklık değerleri kumanda panosundan izlenebilir olacaktır SÜRGÜLÜ KAPAKLAR VE YÖNLENDİRİCİLER (KLEPELER): Sürgülü kapak ve yönlendiriciler motorla çalışır, elektrikle kontrol edilir olacak ve bunlara kumanda odasından müdahale edilecektir. Kapak ve yönlendiricilerin kontrol odasından takip edilebilmesi için sistem ON / OFF elektrik swichleri ile techiz edilmiş olacaktır ÜRÜN TEMİZLEME ELEKLERİ: Silo tanklarında depolanacak ürün isteğe bağlı olarak gerektiğinde temizlenerek, gerektiğinde de temizlenmeden by-pass hattından geçirilerek depolanacağından tesiste mal alım çukurundan sonra ürün temizleme elekleri bulunacaktır. Temizlenecek ürün yağlık ayçiçeği olacaktır. Eleme işlemi yapılacak yağlık ayçiçeğindeki empürtenin (sap, yaprak, toz vs.) temizlemesi için 30 ton/h kapasiteli 3 adet Bühler marka elek bulunacaktır. Toz emişi için eleklerde uygun kapasiteli fan siklon grubu bulunacaktır. Kamyonlardan mal alım çukuruna dökülen ürünü, ürün temizleme eleklerine aktaracak olan elevatörün malzeme özellikleri madde ye uygun olacak, ebat ve diğer özellikleri teklifte belirtilecektir. Eleklerden çıkan empürte ve diğer yabancı maddelerin toplanacağı konik bunker bulunacaktır KAMYON YÜKLEME SİLOSU: Kamyon yükleme silosu statik hesaplamalarında ürün yoğunluğu 820 kg/m 3 olarak dikkate alınacaktır Hacim : min. 130 m 3 silindirik tip -Gövde sacı ondüla mesafesi : max. 76 mm olacaktır. -Alt konik açısı : 45 -Çatı eğimi : 30 Yan saçak yüksekliği, çatı tepe yüksekliği, ring sayısı, silo gövdesindeki destek ayak sayısı teklifte belirtilecektir. Kamyon yükleme silosundaki stiffenerler silo yüksekliğinde olacaktır Kamyon yükleme silosu yan duvar panelleri ve yan panel destek elemanları malzeme özellikleri: -Akma dayanımı : min. 350 N/mm 2 -Çekme dayanımı : min. 450 N/mm 2 -Galvanizleme : her iki yüzeyde toplam 350 gr/m 2 -Bu siloların altına giren kamyonlara doğrudan yükleme yapılacaktır. Sayfa 8 / 18

9 -Silo alt şasesi için kullanılacak amaca uygun malzeme, firmaca teklif mektubunda belirtilecek olup, yükleme esnasında oluşan aktif basınçları taşıyacak ve rüzgâr yüklerine dayanacak şekilde tasarlanacak ve teklif mektubunda belirtilecektir. Kamyon yükleme silosu kamyonların rahatlıkla altına girebileceği yükseklikte ve çelik konstrüksiyon ayaklar üzerinde olacaktır. - Kamyona malı yüklerken mal çıkış ağzı, elektrik motorlu klepe ile ayarlanabilir olacaktır. Silonun alt konik kısımları düz sactan imal edilecektir. - Kamyon yükleme silosunda havalandırma yapılmayacaktır. Çatıda bir menhol ve doldurma ağzı bulunacaktır. Menhole emniyetli bir şekilde ulaşım sağlanmalıdır. Bu nedenle menhol yanına emniyet platformu ve boydan boya korkuluklu yürüme yolu yapılacaktır. Çatı ve saçaklar dahil bütün bağlantı noktaları su ve toz geçirmez yapıda olacaktır. Kamyon yükleme silosunda doluluğu belirlemek üzere sürekli seviye sensörü bulunacaktır. Kamyon yükleme silosunun dolumu esnasında aktarma organlarının hasar görmemesi için dolan silonun seviye sensörü, ürün taşıyan aktarma organlarını sırayla devreden çıkartacak veya silo dolu ise ürün aktarımını başlatmayacak şekilde dizayn edilecektir. Firma kamyon yükleme silosu ile ilgili bütün detayları teklifinde belirtilecektir. Kamyon yükleme silosunda kullanılacak elevatörün kapasite ve kullanılacak malzeme özellikleri madde ye uygun olacak, elevatör kulesi ana şase, ara çaprazlar ve platform malzemeleri ve diğer detaylar teklifte belirtilecektir MAL ALIM ÇUKURU VE TIR KAMYON LİFTİ: Tesiste hammadde alımı için 1 adet transit (yol tipi) tır lifti ve buna ait mal alım çukuru bulunacaktır Tır kamyon lifti kapasitesi :min. 60 ton Platform bir kat astar atılarak ayrıca boyanacaktır Lift üst platformu uzunluğu : 16 m. Lift üst platformu eni : 3 m. Sac döşemesi, fabrika kesimli baklavalı saclardan yapılmış olacak ve çerçeveye muntazam bir şekilde bağlanacaktır. Platformun tam yükte kaldırma ve indirme azami süreleri ile max. kaldırma açısı belirtilecektir. Hidrolik sistem herhangi bir arıza veya elektrik kesilmesi anında platformun güvenli bir şekilde indirilmesine olanak verecek şekilde dizayn edilecektir Teleskopik hidrolik silindiri, elektrik motoru, hidrolik pompa özellikleri teklifte belirtilecektir. Hidrolik güç ünitesinde kullanılacak techizat, uluslararası tanınmış ve Türkiye de bakım onarım servis imkânı olan bir firmadan temin edilmiş olacaktır. Hidrolik sistem boruları dikişsiz olacak, yağ seviye göstergesi ünite üzerinde bulunacak ve depo üzerinde yağ giriş kapağı olacaktır Arka eksen mil çapı teklifte belirtilecektir. Malzemesi St 60 çelik olacaktır Arka eksen burçları gerektiğinde sökülebilir olacaktır Mal alım çukurunun kapasitesi min. 70 m 3 olacaktır Tır kamyon lifti araçların transit geçişine uygun (yol tipi) olacak, mal alım çukuru ve üst ızgaraları araçların getireceği yüke dayanabilecek şekilde dizayn edilecektir. Sayfa 9 / 18

10 MADDE 12. SUNDURMA: Tır lifti, ürün temizleme eleği ve pano (kumanda) odasının bulunduğu kısım yüklenici firma tarafından yapılacak çelik konstrüksiyondan alüminyum trapez kaplamalı bir sundurma ile kapatılacak olup, transit lift kullanılacağından sundurmanın araç giriş ve çıkış kısımları karşılıklı açık olacak, pano odası, eleklerin bulunduğu kısım ve liftin bulunduğu kısımlar birer bölme ile ayrılacaktır. Sundurmanın çatı makasları, ürün boşaltan araçları engellemeyecek yükseklikte olmalıdır. Firma, kullanılacak malzemeler ile ilgili tüm detayları ve ebatları teklifinde belirtecektir. MADDE 13. ELEKTRİK İŞLERİ: MOTORLAR Motorlar 3 fazlı asenkron motor, 380 V AC, 50 Hz, EFF1 yüksek verimli, clas F izolasyon sınıflı, IP 55 koruma sınıflı, CE sertifikalı ve IEC veya DIN EN standartlarına uygun olmalıdır. Dış ortam sıcaklığı -20/+40 C de çalışabilmelidir. Sistemde kullanılacak elektrik motorları WATT veya GAMAK marka redüktörler YILMAZ marka olacaktır. Kullanılacak diğer tüm elektriksel malzemeler SIEMENS, TELEMECANIQUE, MOLLER, DANFOSS, WEİDMULLER veya ABB marka olacaktır. Sistemdeki motorlar için lüzumlu ana şalter, termik, manyetik şalter, yıldız üçgen şalter, ampermetre, voltmetre, röle, kontaktör, sigorta ve sinyal lambalarının panoya montajı, ana pano dahili irtibatları ile motorlar arasındaki kablo irtibatları imalatçı firma tarafından yaptırılacaktır KABLOLAR Kullanılacak NYA, NYAF, FVV-n, NYM kablolar; IEC 227, VDE 0250, TS 9758 standartlarını; NYY, YE3SV kablolar IEC 60502, VDE 0276, TS standartlarını karşılamalı, alev iletmez ( halojen free ) olmalıdır Kablolama sıcak daldırma galvanizli min. 1,5 mm lik sactan imal ağır hizmet tipi, kenarları kıvrımlı, kapaklı saç kablo tavalarından yapılacaktır. Yer altında, beton altında, ulaşılamaz yerlerden kablo ve kanal döşenmeyecektir Tüm kablolar son noktalarda, cihaz giriş-çıkışı, buat giriş-çıkışı vb. yerlerde kablo rakorlarından geçirilmiş olacaktır Motorlara ve diğer ekipmanlara giden kablolar tek parça halinde (eksiz) olacaktır Elektrik sistemlerinde kullanılacak malzemelerin markaları teklif mektubunda belirtilecektir PANOLAR VE PANO ODASI Tesiste kullanılan elektrik enerjisi 3 fazlı, 50 Hz, 380/220 V AC, 5 telli sistem olacaktır Panolarda kullanılacak şalterler, kumanda devresi ekipmanları, butonlar, motor koruma şalterleri, pako şalterler, kontaktörler, röleler vs. IEC/EN standartlarını karşılayacaktır Panolar ve panoda kullanılacak butonlar IP 65 koruma sınıflı olacaktır. Sayfa 10 / 18

11 Pano içerisinde açıkta korumasız çıplak iletken kısımlar olmamalı, bara vs. kısımlara yanlışlıkla erişim şeffaf izole malzemeyle engellenmiş olacaktır Pano içerisindeki tüm malzemeye kolayca ulaşılabilmeli, yenisi ile değişimi gerektiğinde başka tadilatlara gerek kalmamalıdır Pano ve sistemler topraktan veya fazlardan gelebilecek yüksek gerilim ve yıldırım darbelerine karşı korunmuş olacaktır Panolara, motorlara ve diğer ekipmanlara ait topraklamalar eksiksiz olacak, topraklama barası/iletkeni toprakla irtibatlandırılacaktır Pano içi sıcaklık 35 C yi, geçmemeli, bunun için gerekli tüm tedbirler alınmalıdır. Pano içindeki oluşabilecek rutubetin önlenmesi için gerekli kurutucu tedbirler alınmış olacaktır Pano odası; min. 270cm x 270 cm ebadında ve ürün boşaltma çukuruna boşalan ürünü ve boşalan aracı görebilecek şekilde konumlandırılacak polyester kabin tipinde olacaktır. Pano odaları her tür tozdan ve dış ortamdan izole edilmiş olacaktır. Pano odasında lift ve diğer ekipmanların kumanda edileceği sistem bulunacak ayrıca ürün akışının izlenebildiği akış diyagramı bulunacaktır. Sistemin emniyetli çalışmasını temin etmek maksadıyla ışıklı ve sesli alarm düzeneği yapılacaktır. Sistemin çalışması, arızalar, alarmlar, on-off durumları, seviyeler şematik olarak izlenebilecektir Sisteme ait elektrik projeleri, montaj esnasında olabilecek son değişiklikleri de içeren as-built proje olacaktır Motorlara otomatik sigorta, motor koruma şalteri, kontaktör sıralamasıyla kumanda edilecek, sigorta veya motor koruma şalterinin açması durumunda kumandanın da açması ve kontaktörün off olması sağlanacaktır Tüm kablolar, klemensler, kumanda cihazları, güç cihazları ( kontaktör, röle, sigorta, şalter, zaman rölesi vs.) projeye göre numaralandırılmış olacaktır. Sahadaki tüm ekipmanlar (siviç, motor, piston, valf, sensör vs.) çevre şartlarından etkilenmeyecek şekilde kodlanmış (numaralandırılmış) olacaktır OTOMASYON, PLC, SCADA PLC ve scada sisteminin markası, özellikleri teklif mektubunda belirtilecektir, Tüm sistem bilgisayar ekranından izlenebilmeli, motor, piston, valf vs. ye bilgisayar ekranından kumanda edilebilmeli, motor, elevatör, helezon vs. nin ON, OFF ve ARIZA (ALARM) durumları ekrandan izlenebilmelidir Silolardaki sıcaklık bilgileri silo başına en az 30 farklı noktadan izlenebilecektir Silolarda ve kamyon boşaltma silosunda doluluğu belirlemek üzere sürekli seviye sensörleri bulunacak ve silolardaki malzemenin miktarı ekrandan izlenecektir Sistem herhangi bir siloya dolum işlemini otomatik olarak yapacaktır Sistem herhangi bir silodan bir diğerine aktarma işlemini otomatik olarak yapacaktır. Sayfa 11 / 18

12 Sistem tüm ardışık çalışma şartlarını, kilitlemeleri (interlocking) içermelidir, PC monitörü min. 17 renkli TFT, LCD olacaktır PC, PLC ve SCADA sisteminin şebeke kaynaklı dalgalanma, kesinti vs den etkilenmemesi için min. 1 kva lık online KGK (UPS) tesis edilecektir GENEL Tesisin kurulu gücü teklifte belirtilecektir Sahadaki, özellikle yüksekteki motor, siviç, sensör gibi ekipmanlara ulaşım kolay olmalı, bunların bulunduğu yerde emniyetli platformlar olmalı, bakım-onarım ve değiştirme için gereken çalışma kolaylığını sağlamalıdır. 14-İNŞAAT İŞLERİ Şartnamede belirtilen kapasitedeki çelik siloların Trakya Birlikçe verilen yerleşim planına göre inşaat ruhsatı alınacak şekilde mimari ve statik tatbikat projeleri firma tarafından yapılacaktır. Zemin etüdü Trakya Birlik tarafından yaptırılmış olup, Firmalar hazırlayacakları projelerde zemin emniyet gerilme değerini 1.8 kg/cm2 olarak alacaklardır. Çelik siloların yapılacağı arazi üzerindeki tesviye işleri, istinat duvarları ve saha betonu Trakya Birlik çe yapılacaktır. Silolar ve müştemilatı anahtar teslim yapılacağından temel ve üst yapı için gerekli hafriyat, dolgu, kum, çakıl, demir, çimento, hazır beton, kalıp, iskele, bağ teli, çivi, su, elektrik, profil, sac, elektrot, montaj kancası, yağlı boya, antipas, vinç, yatay ve düşey taşıma işleri firmaya aittir. Firma tarafından temin edilecek malzeme TSE standartlarında olacaktır. İşçilikteki hatalar firmaca düzeltilir. Temel için yapılan hafriyatta çalışma payı için açılan kısımlar firma tarafından doldurulup sıkıştırılacak olup bunun için ayrıca bedel ödenmez. Kazıdan çıkan toprak Trakya Birlikçe gösterilecek alan ve tesisler dahilinde bir bölgeye dökülecektir. Hafriyat tabanı, temeller üniform yük taşıyacak ve destek sağlayacak şekilde tesviye edilecektir. Hafriyat esnasında su ile karşılaşılması halinde hafriyat tabanından uygun bir kotta teşkil edilen bir toplama çukurundan uygun bir ekipmanla su dışarıya pompalanacak olup zeminin ıslahı, her türlü drenaj işleri de dahil olmak üzere tüm bu işler yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. Firma beton imalatında en az C30 hazır betonu kullanacak, kullanılan beton brüt beton olacak ve uygun kalıp sistemi kullanılacaktır. Kalıp söküldüğünde pürüz, sırt, hava boşluğu veya diğer göze hoş görülmeyen kusurlardan arî olarak düzgün bir beton yüzeyi elde edilmelidir. Beton dökülürken vibrasyon yapılacak ve kullanılan vibratör firma tarafından temin edilecektir. Betonlardan döküm esnasında numuneler alınıp test ettirilecektir. Test ücretleri firmaya ait olup, uygun çıkmaması halinde firmadan uygun sınıfta beton kullanılması istenir. Betonarme donatısı yerleştirilmeden önce çelik techizat makul ölçülerde temiz olacak, demir techizat muhtemel bir deplasmana karşı tavlanmış bağ teli veya uygun Sayfa 12 / 18

13 mandallarla emniyetli bir şekilde bağlanacak ve beton veya çelik takozlarla, paspayı elemanlarıyla ve çelik askılarla mesnetlenecektir. Brüt beton sathılar için metal mandal veya takozlar kalıpla temas edecek şekilde yerleştirilmeyecektir. MADDE 15-GENEL VE TEKNİK HUSUSLAR: Firmalar ihtisas sahibi kabul edildiğinden silo tanklarının statik hesaplarını bu konuda belirlenmiş olan standarda göre yapacaklar ve bu konudaki yükümlülük firmalara ait olacaktır. Ayrıca firmalar hesaplamalarını hangi standarda göre yaptıklarını belirtecektir Yurtdışı teklif veren firmalar tekliflerinin orjinalini ve Türkçe tercümesini vereceklerdir İhaleyi yüklenen firma bakım ve tesise ait Türkçe işletme talimatları ve işletme el kitabını Trakya Birlik e verecektir Firmalar şartname konusu 16 adet çelik silo ve müştemilatı için opsiyon süresini (45 takvim gününden az olmamak üzere) teklif mektubunda belirteceklerdir Tesiste mevcut makina techizatın bakım onarımında kullanılacak olan özel ekipmanlar bilabedel firmaca Trakya Birlik e verilecek olup, listesi teklife eklenecektir Firma sözleşme konusu bu işte yeterli bilgi ve tecrübeye sahip bir ihtisas firması olarak kabul edildiğinden bu işle ilgili şartnamede belirtilmemiş olsa dahi fenni şart ve teknik icaplara göre şartname konusu işi Trakya Birlik e eksiksiz, kusursuz ve çalışır vaziyette teslim etmekle yükümlüdür Çelik siloların montajında kullanılacak kurtarıcı ve vinç firma tarafından temin edilecek olup, masrafları firmaya aittir Tesise ait bütün ekipmanın nakliyesi firmaya aittir Şartnamenin 11.1 maddesinde belirtilen silo sac malzemeleri ile yan panel destek elemanlarının sac malzemelerinin kalınlık ve malzeme özelliklerinin tespiti amacıyla firma, Trakya Birlik elemanlarını kontrolün yapılacağı günden 3 gün önce yazı veya fax ile davet edecek olup müştereken alınacak numunelerin KOSGEB e analizi yaptırılacaktır. Analiz ücretleri firmaya ait olup uygun çıkmaması halinde firma şartnameye uygun malzemeyi kullanmak yükümlülüğündedir Sistemde kullanılacak ithal ekipmanların orijinal olduğuna dair menşei belgesi firma tarafından Trakya Birlik e verilecektir Firma, işyeri görme belgesi ve referans listesini de teklifine ekleyecektir. Firma, teklifini yapmadan önce işin mahiyetini, yerini, genel özelliklerini, iklim özelliklerini ve fiziki özelliklerini inceleyerek bu hususlar hakkında tam bir bilgi edinecektir. Firmanın teklif vermesi aşamasında bütün bu incelemeleri yaptığı ve bu konuda tam bilgi edindiği, projeleri hazırlarken ve işin bedelini hesaplarken bu hususları göz önünde bulundurduğu kabul edilir. Bu sebeple işin yürütülmesi sırasında şartların değiştiği iddiası ile herhangi bir hak veya ilave ücret talebinde bulunamaz Firmalar teklifle birlikte proses akış şemasını vereceklerdir Firma yapacağı tüm kaynak işlerini kalifiye, dikkatli, ehliyetli ve sertifikalı kaynakçılara yaptıracaktır. Sayfa 13 / 18

14 15.14-İhaleyi yüklenen firma montaj sırasında iş güvenliği ile ilgili tedbirleri almakla yükümlü olduğundan oluşabilecek iş kazalarından doğabilecek her türlü tazminatı ve sorumluluğu üstlenir Sözkonusu 16 adet silonun montaj işleri yüklenici firmaya ait olduğundan teklif verecek firmalar Trakya Birlik ten eleman talep edemezler. Anılan montaj işleri firmanın elemanlarınca yapılacaktır Firmalar şartnamede yeralmamış hususlar olması halinde tekliflerini hazırlarlarken bu hususları gözönünde bulunduracaklardır. MADDE 16-SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI VE TEMİNATLARIN İRAT KAYDEDİLECEĞİ HALLER: 16.1-İhale, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Kararı ile kesinlik kazanır. Bu karar firmanın kanuni adresine bildirilecek olup, firmaya yapılan bildirime müteakip firma 10 gün içerisinde kesin teminatı vermeye ve bütün giderleri kendisine ait olmak üzere sözleşme imzalamaya mecburdur. Firma sözleşmeyi bu süre içerisinde imzalamadığı takdirde Geçiçi Teminat irat kaydedilir Sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sözleşme şartlarından herhangi birinin firma tarafından yerine getirilmemesi halinde kesin teminat hiçbir ikaza gerek kalmaksızın irat kaydedilebilecektir. MADDE 17-ÖDEME: Firmalar şartname ekinde yer alan FAALİYET CETVELİ ni doldurmak sureti ile fiyat tekliflerini vereceklerdir. Ödemeler aylık hakedişler şeklinde yapılacak olup, firmaya faaliyet cetvelinde belirtilen fiyat üzerinden ve yapılan iş ile ilgili ödeme oranlarına uygun olarak ödeme yapılacaktır. Trakya Birlik yetkilileri ve Firma yetkilisi her ayın sonuna kadar yapılan işin kümülatif miktarını tespit ederek söz konusu aya ait aylık hakediş raporunu hazırlayacak ve yapılan işin değeri, tamamlanan iş kaleminin faaliyet cetvelindeki bedeli ve ödeme oranı kullanılarak Trakya Birlikçe hesaplanacaktır. Hakedişlerden avans kesintisi, teminat kesintisi (hakediş tutarının %5 i) ve varsa diğer kesintiler yapıldıktan sonra kalan miktar firmaya ödenir. Hakedişlerden yapılacak % 5 oranındaki teminat kesintilerinin tamamı (sözleşme bedelinin % 5 i) geçici kabulü müteakip firmaya ödenir. Teminat kesintisi geri ödemesi, kesinti bedeli kadar yapılacaktır. Bedel ayarlaması yapılmayacaktır. Faaliyet cetvelindeki maddelerin kısa açıklamaları sadece tanımlama maksadıyla verilmiş olup, şartnamedeki detaylı açıklamaları hiçbir şekilde değiştirmez veya yerine geçmez. Firmalarca faaliyet cetveli doldurulurken, karşılığında hiçbir fiyat ya da ücret belirtilmeyen iş kalemleri için Trakya Birlikçe hiçbir ödeme yapılmayacak ve diğer ücretlere dahil edildiği kabul edilecektir. Firmalara talebi halinde sözleşme bedelinin % 10 u oranında avans verilebilir. Verilen avansa karşılık avans tutarının % 20 fazlası Avans Teminat Mektubu alınır. Avans geri ödemeleri yüklenicinin ilk hak edişinden başlamak üzere yapılır. İthalatçı firmalar; ödeme şeklini teklif mektubunda belirtilecektir. MADDE 18-TESLİM SÜRESİ: Firmalar tekliflerinde teslim süresini belirtecek olup, işin her safhasının yer aldığı iş termin planını tekliflerine ekleyeceklerdir. Trakya Birlik, fabrika sahasında Sayfa 14 / 18

15 belirlemiş olduğu çelik siloların kurulacağı yeri sözleşmeyi müteakip firmaya karşılıklı mutabakat ile teslim edecektir. MADDE 19- TEKNİK İCAPLARA GÖRE İŞ YAPILMASI: Sanayideki standartlara, teknik icaplara göre ve ayrıca sistemde mevcut makina techizatın normal çalışması için yapılması gerekli bu kabil imalatın yapılmasına, firma tüm iş ve hizmetleri fenni şart, icaplarda ve maksada uygun olarak yapıp noksansız teslim etmekle yükümlüdür. Teknik icaplara, maksada uygun iş yapılmaması halinde firma sorumlu olacaktır. Trakya Birlik her türlü hukuki yola başvurarak hakkını arayacaktır. MADDE 20- GARANTİ: Şartnamenin 12.5 maddesinde belirtildiği üzere firmalar teklif mektubunda şartname konusu işin garanti süresini belirtecek olup garanti süresi 2 yıldan az olmayacaktır. Garanti süresi; Firmanın tesisin komple çalışır halde Trakya Birlik e teslimi sonrası yapılacak geçici kabul çalışmalarına müteakip düzenlenecek geçici kabul tutanağının Trakya Birlik Yönetim Kurulu nca onaylandığı tarihten itibaren başlayacaktır. MADDE 21- FİRMANIN MONTAJ MAHALİNDE TEKNİK PERSONEL BULUNDURMA MECBURİYETİ VE MONTAJ ŞEFLİĞİ: Montaj sırasında firma yeterli sayı ve nitelikte teknik personeli bulunduracaktır. Trakya Birlik ten eleman talebinde bulunmayacaktır. Sözkonusu teknik personelin montaj sırasında montaj mahalinde bulunmamaları halinde Trakya Birlik işi durdurmaya yetkilidir. Montajla ilgili olarak montaj şefine yapılacak her türlü tebligat bizzat firmanın kendisine yapılmış sayılacaktır. MADDE 22-MÜCBİR SEBEPLER VE SÜRE UZATIMI: Firmaya mücbir sebepler dışında hiçbir sebeple süre uzatımı verilmez. Mücbir sebepler ; 1-Olağanüstü tabiat halleri (deprem, sel, su baskını v.b.) 2-Sosyal sebepler (kanuni grev, bulaşıcı hastalıklar, kısmi veya genel seferberlik ilan edilmesi v.b.) Süre uzatımı gerektiren yukarıdaki haller vukuunda firma bu hadisenin tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde mücbir sebebi belirten mahalli idareden alınmış resmi belgeyi Trakya Birlik'e sunacak ve mücbir sebebin ne kadar devam edeceğini yazılı olarak bildirecektir. Süresi içinde yapılmayan müracatlar dikkate alınmaz ve firmanın süre uzatımı isteme hakkı kalmaz. MADDE 23-İŞE BAŞLAMA, BİTİRME SÜRESİ VE CEZAİ ŞARTLAR: Firma, şartnamenin 3. Maddesinde belirtilen ihale konusu işe sözleşmenin imza tarihinden itibaren başlayarak teklifinde belirtmiş olduğu günde min m 3 /adet kapasiteli 16 adet çelik silo ve müştemilatını komple devreye almak yükümlülüğündedir. Teslim süresi, Madde 22 de belirtilen mücbir sebepler dışında uzatılamaz. Firma, mücbir sebepler dışında teklifinde belirttiği sürede şartname konusu işi teslim etmez ise TL./gün gecikme cezası ödemeyi peşinen kabul eder. Gecikme 20 günü geçer ise Trakya Birlik, bu cezayı sürdürmede, beklemede veya sözleşmeyi fesh etmekte serbesttir. Sözleşmenin feshi durumunda feshin onayı ile ceza başlama tarihi arasındaki süre, gecikme süresine tabi olur ve bu ceza hiçbir ihtara gerek kalmaksızın firmanın vermiş olduğu Kesin Teminatı nakde çevrilerek tahsil edilebilir. Bu maddede belirtilen Sayfa 15 / 18

16 sebeplerle sözleşmenin feshi halinde bu şartname konusu iş ve hizmetleri Trakya Birlik bir diğer firmaya yaptırdığında Trakya Birlik in aleyhine zuhur edecek fiyat farkını Trakya Birlik in bu konuda talebini müteakip 10 gün içinde ve defaten ödemeyi firma kabul ve taahhüt eder. Firma taahhüt konusu işi kısmen veya tamamen başkasına devredemez. Devrettiği takdirde Trakya Birlik çe sözleşmesi fesh edilerek kesin teminatı irad kaydedilebilir. MADDE 24-İŞÇİLERİN HAKLARI VE İŞ YERİNİN KORUNMASI: Firma montaj işinde çalıştıracağı işçi ve personel ile ilgili yükümlülüklerini eksiksiz uygulamaya ve işçi sağlığı ile ilgili tedbirleri almaya mecburdur. Firmanın bu vecibeyi yerine getirmemesi sonucu Trakya Birlik in uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyanın firma tarafından karşılanacağını firma ihaleyi almakla kabul eder. İş kazalarından doğacak her türlü tazminat ve sorumluluk firmaya aittir. Montaj mahallindeki her türlü montaj malzemelerinin Trakya Birlik çe gösterilen yerde muhafazası ile yapılacak işin muhafazası firmaya aittir. Firma işyeri intizamının temini ve muhafazası için Trakya Birlik tarafından verilecek talimatlara uyacaktır. MADDE 25-İMALAT-MONTAJ VE DİĞER İŞLERDEKİ HATA KUSUR VE NOKSANLIKLAR: Firma tarafından yapılacak olan imalat, montaj ve diğer işler bizzat firma tarafından imal edilmeyip üçüncü şahıslardan temin suretiyle Trakya Birlik'e teslim edilmiş olan malzemeye de şamil olmak üzere hata, kusur bulunduğu, malzemenin uygun vasıfta olmadığı, gerek işin süresince, gerek garanti süresi içinde tespit edildiği takdirde gerekli yeniden imal ve temin, takma, sökme, yeniden yapma veya herhangi bir şekilde onarım işlerinin yapılması firmadan istenir. Bu işlerin şartname ve teknik icaplara uygun olarak bilabedel yapılması firmanın yükümlülüğündedir. MADDE 26-DENEME İŞLETMESİ VE GEÇİCİ KABUL: Bu şartname konusu herbiri min m 3 kapasiteli 16 adet çelik silonun makine ekipman ve grupların montajı tamamlandığında tesisin deneme işletmesine hazır olduğunu firma Trakya Birlik e yazılı olarak bildirir. Deneme işletmesi Trakya Birlik çe teşkil edilecek bir komisyon ve firma teknik elemanı tarafından müştereken yapılır. Deneme işletmesi süresince firma veya vekilinin iş başında bulunması şarttır. Deneme işletmesi 10 gün olup, Trakya Birlik dilerse bu süreyi uzatabilir veya kısaltabilir. Deneme işletmesi sırasında kullanılacak hammadde, elektrik ve işçilik giderleri Trakya Birlik e aittir. Komisyon ve firmanın teknik elemanlarınca yapılan deneme işletmesinde; tesis şartname ve sözleşme hükümleri kapsamında kapasite ve performans testine tabi tutulacak olup bu test çalışması sırasında performans ve kapasite garanti değerleri ispatlanacak ve ayrıca komisyon tesis ile ilgili kusur ve noksanlıklar tespit ederse tüm bunları belirten müfredatlı bir liste tanzim ederek geçici kabul tutanağına ekler ve bunların tamamlanması için gerekli süreyi de geçici kabul tutanağında belirtir. Ancak tesisin sözleşme ile tayin edilmiş süre içinde noksansız ve kusursuz tamamlanıp çalışır halde teslimi aslolup komisyonca noksanlıkların ve kusurun giderilmesi için verilecek sürede firma bu işleri tamamlamak yükümlülüğündedir. Deneme işletmesi süresinde kapasite ve performans değerleri ile tespit edilen noksanlıklar ve kusurlar bahsekonu verilen süre içinde tamamlanmazsa Trakya Birlik işi cezalı olarak devam ettirmekte veya hiçbir merciden izin almaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh etmekte serbesttir. Geçici kabul zaptı komisyon üyeleri ve firma veya vekili tarafından imzalanacaktır. Deneme işletmesi ve geçici kabul sırasında yapılan incelemelerde fenni bakımdan kabulünde mahsur bulunmayan ancak giderilmesi mümkün görülmeyen veya Sayfa 16 / 18

17 fazla masraflı veya zaman kaybını gerektiren kusur ve noksanlıklar olursa firmanın ödemesinden veya teminatından Trakya Birlik çe uygun görülecek bir miktar para geçici kabul tutanağında da gösterilmek şartıyla kesilerek iş kabul edilir. firmanın buna bir itirazı olursa her türlü masraf kendisine ait olmak üzere bu kusur ve noksanlıkları düzeltmeye veya tamamlamaya mecburdur. MADDE 27-KESİN KABUL: Geçici kabulün itibar tarihinden itibaren garanti süresi sonunda firmanın müracaatı üzerine tesisin kesin kabül işlemine başlanır. Bu şartname ve ilgili sözleşmeye göre yapılmış tüm işlerde garanti süresi içinde, normal kullanım sonucu olmaksızın meydana gelecek kusur ve arızaların düzeltilmesi firmaya, normal bakım işleri Trakya Birlik e aittir. Kesin kabulde yapılacak deneme ve test çalışmalarında kullanılacak hammadde, elektrik ve işçilik giderleri Trakya Birlik e aittir. Kesin kabul işlemleri Trakya Birlik'çe kurulacak bir komisyon ve firma veya vekilinin iştirakiyle yürütülür. Kesin Kabul Komisyonu: Garanti edilen kapasite ve performans değerlerinin gerçekleştiğinin tespiti ve geçici kabul sırasında kabule şayan görülmüş, geçici kabulle, kesin kabul sırasında geçen sürede kullanılması sonucu tabi olan aşınma ve eksiltmeden doğan değişiklikler hariç olmak üzere şartname ve ilgili sözleşme konusu işin, şartname ve sözleşmeye ve fenni icaplara uygun yapılmış olmasına atfedilecek herhangi bir değişiklik veya bozukluğun veya geçici kabulden sonra meydana gelmiş bir kusurun mevcut olup olmadığını inceler. Bu süre içinde firma bütün vecibelerini yerine getirmiş olduğu ve kendisine atfedilecek hiçbir kusur ve noksanlık görülmediği takdirde bu hususu belirterek kesin kabul zaptını tanzim eder. Geçici kabul ile Kesin kabul arasındaki sürede vukuu bulmuş bir değişiklik görüldüğü takdirde bunların düzeltilmesi ve giderilmesi için firmaya uygun bir süre verilir. Firma bu süre içinde bu kusur ve noksanlıkları düzeltmez veya gidermezse, teminatı nakle çevrilerek bu işler Trakya Birlik çe yaptırılır. Teminattan artan miktar olursa iade edilir. Teminat bu işler için yetmezse aradaki farkı firma Trakya Birlik e ödemekle yükümlüdür. MADDE 28- KESİN TEMİNATIN İADESİ: Kesin Teminat Mektubu, firmanın teklifinde belirtilmiş olan garanti süresi sonunda garanti edilen kapasite ve performans değerlerinin gerçekleştiğinin tespiti ve varsa kusurlu malzemelerin tamir ve yenilenmesine mütakip tutanak düzenlenecek ve Trakya Birlik Yönetim Kurulu onayı ile birlikte iade edilecektir. Ancak teminatın iade edilebilmesi için firmanın Trakya Birlik e hiçbir borcu olmaması ve Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirmesi şarttır. Aksi halde teminat nakte çevrilerek firmanın bu borçlarına karşılık tutulur ve fazla kısmı kendisine iade edilir. Şayet teminatı borçlarını karşılamazsa aradaki farkı firma Trakya Birlik e ödemekle yükümlüdür. MADDE 29-İHTİLAFLARIN HALLİ: Şartname ve sözleşmeden doğacak ihtilafların hallinde Edirne Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. MADDE 30-VERGİ, RESİM VE HARÇLAR: Sayfa 17 / 18

18 Yurt içinden katılacak firmaların bu ihale ile ilgili yapacakları her türlü resim, vergi, harç ve giderler firmaya aittir. Yurt dışından katılacak firmalar için, Türkiye de yapılacak her türlü vergi, resim harç ve giderler Trakya Birlik e, firmanın ülkesindeki masraflar ise firmaya aittir. MADDE 31- TRAKYA BİRLİK YETKİSİ: Birliğimiz Kamu İhale Kanununa bağlı değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta, iptal etmekte, kısmen yapmakta veya dilediğine vermekte serbesttir. MADDE 32 -Bu şartname 18 sayfa 32 maddeden ibarettir. FİRMA TRAKYA BİRLİK Sayfa 18 / 18

19 TRAKYA BİRLİK ENTEGRE TESİSLERİNE 16 ADET ÇELİK SİLO VE MÜŞTEMİLATININ TEMİN VE TESİS EDİLMESİ FAALİYET CETVELİ İşin Adı Teklif Bedeli Her bir iş kalemi için ödeme oranları (KDV hariç) Her bir silonun alt tabliye betonunun 16 adet silo alt tabliye betonarme işlerinin yapılması şartnameye uygun olarak tamamlanması ile teklif bedelinin % 6.25' i 16 adet m3 silolar; Dış merdiven, güvenlik kafesi, 2'şer adet platform, iç Her bir silonun temin tesis ve montajının merdiven korkuluklu basamaklı çatı merdiveni, motor ve redüktörleri ile dip şartnameye uygun olarak tamamlanması ile sıyırıcı helezonlar, boşaltma helezonları, havalandırma fanları, kanalları, teklif bedelinin %6.25' i bacaları,seviye göstergeleri ve ısı kontrol sistemi ile komple. Kamyon yükleme silosu; merdiven, çatı merdiveni, silo platformu, elevatörü, motoru, redüktörü, elevatör kulesi ile birlikte komple. Kamyon yükleme silosunun şartnameye uygun olarak tamamlanması ile teklif bedelinin % 100'ü 2 adet elevatör (silolara ürün taşıyan); motorları, redüktörleri, kuleleri, Her bir elevatörün şartnameye uygun olarak platformları ve merdivenleri ile birlikte komple. tamamlanması ile teklif bedelinin % 50'si Silo üzeri galvaniz yürüme yolları; platformları ve zemine destek ayakları ile birlikte komle. Silo üzeri zincirli konveyörler; motor ve redükrörleri ile komple, Silo altı (zemin) zincirli konveyörleri; destek ayakları, motor ve redüktörleri ile birlikte komple. Ürün temizleme eleği; Elevatörü ve elek çıkışı konveyörü ile birlikte komple. Lift; İnsaat işleri ile birlikte komple. Mal alım çukuru; tüm inşaat işleri ve alt konveyörü ile birlikte komple. Pano (kumanda) odası; Elektrik kontrol panoları, akış diyagramları sistemin bağlı olduğu PC, monitör ve lift kumanda panosu ile komple. Sundurma; Liftler, ürün temizleme elekleri ve kumanda odaları için. Her bir 8 li silo grubununa ait silo üzeri galvaniz yürüme yollarının şartnameye uygun olarak tamamlanması ile teklif bedelinin % 50'si Her bir 8 li silo grubunun silo üzeri zincirli konveyörlerinin şartnameye uygun olarak tamamlanması ile teklif bedelinin % 50'si Silo alt (zemin) zincirli konveyörleri ve destek ayaklarının şartnameye uygun olarak tamamlanması ile teklif bedelinin % 100'ü Ürün temizleme eleği ve elevatörünün şartnameye uygun olarak tamamlanması ile teklif bedelinin % 100'ü Liftin şartnameye uygun olarak tamamlanması ile teklif bedelinin % 100'ü Mal alım çukurunun şartnameye uygun olarak tamamlanması ile teklif bedelinin % 100'ü Kumanda odasının şartnameye uygun olarak tamamlanması ile teklif bedelinin %100'ü Sundurmanın şartnameye uygun olarak tamamlanması ile teklif bedelinin % 100'ü TOPLAM TEKLİF BEDELİ TOPLAM TEKLİF BEDELİ (yazı ile) 1- Dağıtıcı klepeler, elekrtikli ve manuel kapaklar, akış boruları, flanşlar, şutlamalar, konveyör boğazları ve elektrik tesisat işleri teklife dahildir. 2- Nakliye, montaj ve sigorta giderleri ile montajda kullanılacak kurtarıcı ve vinç giderleri teklife dahildir. 3- Burada belirtilen toplam bedel, teklif bedelidir. Her bir iş kalemine ait ödeme tutarları için şartnamenin 17. maddesi uygulanacaktır.

20 5.000 m3 x 16 ad.= m3 E P lift mevcut silolar P Pano (kumanda) odası Silo üst konveyörleri Silo alt (boşaltma) konveyörleri Silolara ürün taşıyan elevatörler E Elek Eleklere ve kamyon yükleme silosuna ürün taşıyan el Kamyon yükleme silosu

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ 200 TON/GÜN (FİNAL) LİKİT RAFİNE-VİNTERİZE YAĞ KAPASİTELİ RAFİNE ÜNİTESİ TESİSİ ŞARTNAMESİDİR MADDE 1 -İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ: S.S.Trakya

Detaylı

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ENTEGRE TESİSLER MARGARİN ÜNİTESİNE KOMPRESÖRLER, YÜKSEK BASINÇ POMPALARI,SOĞUTMA-YOĞURMA,REMELT, DİNLENDİRME GRUPLARI VE MÜŞTEMİLATININ TEMİN

Detaylı

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR.

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR. S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR. S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI CEYBROSS TRADING LTD CEYBROSS TRADING LTD, Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Bibliotheque Suriçi nde

Detaylı

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ MOTORİN VE ÖZEL KALORİFER YAKITI SATINALMA ŞARTNAMESİ S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği İşletmelerinin Mart 2007

Detaylı

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK

Detaylı

BATMAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

BATMAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME BATMAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BÖLGE KAN MERKEZLERİNE SOĞUK HAVA ODALARI YAPTIRILACAKTIR

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BÖLGE KAN MERKEZLERİNE SOĞUK HAVA ODALARI YAPTIRILACAKTIR TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BÖLGE KAN MERKEZLERİNE SOĞUK HAVA ODALARI YAPTIRILACAKTIR 1. Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bölge Kan Merkezlerinin ihtiyacı olan, kan

Detaylı

OTOMATĠK NUMUNE ALMA CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TMO) TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

OTOMATĠK NUMUNE ALMA CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TMO) TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI OTOMATĠK NUMUNE ALMA CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TMO) TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 54 ADET OTOMATİK NUMUNE ALMA CİHAZI (TEMİN, MONTAJ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 İÇİNDEKİLER İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 ŞANTİYE TESİSLERİ VE YOLLAR... 6 4.1 Şantiye Büroları... 7 4.2 Ulaşım ve Servis Yolları... 8 5 SU TEMİNİ...

Detaylı

1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5. 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6. 5.1 Genel... 6

1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5. 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6. 5.1 Genel... 6 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6 5.1 Genel... 6 5.2 Yönetmenlikler, St andartlar ve İşçilik... 7 5.3 Montaj ve Yerleştirme... 8 5.4 Proje

Detaylı

GENEL TEKNİK KOŞULLAR...

GENEL TEKNİK KOŞULLAR... İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 1-1 1.1 İşin Kapsamı... 1-1 1.2 Genel Servis Şartları... 1-1 1.2.1 Sismik Koşullar... 1-1 1.2.2 Kontrol Güç Kaynağı... 1-1 1.2.3 İç İhtiyaç Güç kaynağı... 1-1 1.2.4

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 4. 1.1 İşin Kapsamı... 4. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 4. 1.3 Uygulanabilir Standartlar... 4

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 4. 1.1 İşin Kapsamı... 4. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 4. 1.3 Uygulanabilir Standartlar... 4 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 4 1.1 İşin Kapsamı... 4 1.2 Tasarım ve İşçilik... 4 1.3 Uygulanabilir Standartlar... 4 1.4 Ölçü Birimleri... 5 1.5 Toleranslar... 5 1.6 Gerilmeler ve Emniyet Faktörü...

Detaylı

1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 5. 1.1 İşin Kapsamı... 5. 1.2 Genel Şartlar... 5. 1.3 Tasarım ve İşçilik... 6. 1.4 Uygulanabilir Standartlar...

1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 5. 1.1 İşin Kapsamı... 5. 1.2 Genel Şartlar... 5. 1.3 Tasarım ve İşçilik... 6. 1.4 Uygulanabilir Standartlar... İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 5 1.1 İşin Kapsamı... 5 1.2 Genel Şartlar... 5 1.3 Tasarım ve İşçilik... 6 1.4 Uygulanabilir Standartlar... 6 1.5 Ölçü Birimleri... 7 1.6 Toleranslar... 7 1.7 Gerilmeler

Detaylı

METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞUBAT-2003 METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM

Detaylı

Detaylı bilgi muhammedak@tff.org mail adresinden veya 0216 554 51 00 no lu telefondan alınabilir.

Detaylı bilgi muhammedak@tff.org mail adresinden veya 0216 554 51 00 no lu telefondan alınabilir. ÜNİTESİ : Satınalma Müdürlüğü SAYI : 2015/9615 KONU : 8 adet 35m x 50m ebatlı sentetik çim mini saha yapım işi SON BAŞVURU TARİHİ : 12 Mayıs 2015 Salı günü Saat 15.00 05/05/2015 Türkiye Futbol Federasyonu

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

TFF TARAFINDAN HASAN DOĞAN MİLLİ TAKIMLAR KAMP VE EĞİTİM TESİSLERİNDE YAPILACAK OLAN PORTATİF TRİBÜN YAPIM İŞİ ÖZEL TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMESİ

TFF TARAFINDAN HASAN DOĞAN MİLLİ TAKIMLAR KAMP VE EĞİTİM TESİSLERİNDE YAPILACAK OLAN PORTATİF TRİBÜN YAPIM İŞİ ÖZEL TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMESİ 07/05/2015 ÜNİTESİ : Satınalma Müdürlüğü SAYI : 2015/9813 KONU : PORTATİF TRİBÜN YAPIM İŞİ SON BAŞVURU TARİHİ : 14 Mayıs 2015 Perşembe günü Saat 15.00 Türkiye Futbol Federasyonu'nun İstanbul İli, Beykoz

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 İlgili Dökümanlar... 1. 1.3 Şantiye Tesisleri... 1

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 İlgili Dökümanlar... 1. 1.3 Şantiye Tesisleri... 1 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1 1.1 İşin Kapsamı... 1 1.2 İlgili Dökümanlar... 1 1.3 Şantiye Tesisleri... 1 1.4 Uygulanacak Standartlar... 1 1.5 Markalama ve İsim Plakaları... 2 1.6 Projelendirme...

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı

: TFF Riva ve Beylerbeyi Tesislerinde 2 adet sentetik çim saha yapım işi

: TFF Riva ve Beylerbeyi Tesislerinde 2 adet sentetik çim saha yapım işi 02/02/2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/2757 KONU : TFF Riva ve Beylerbeyi Tesislerinde 2 adet sentetik çim saha yapım işi SON BAŞVURU TARİHİ : 09/Şubat/2015 Pazartesi günü saat 1500 İşbu

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR.

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 3 TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 1- Karabük ili, Merkez ilçesi, Zobran köyü, Hamzalar mevkii, î 13 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI METAL MAHFAZALI KOMPAKT TİP OG/AG TRANSFORMATÖR MERKEZLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (MMH-gazTı) MART: 1995 ARALIK 2002 (REVİZE) HAZİRAN-2006

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi Av. Özdemir ÖZOK Sokak No:8 Balgat/ANKARA

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 6 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6 1.1 İşin Kapsamı... 6 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 1.3 Uygulanabilir Standartlar-Yönetmelikler-Mevzuatlar... 7 1.4 Ölçü Birimleri... 7 1.5 Toleranslar...

Detaylı

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DOĞAL GAZ BAĞLAMA ESASLARI

TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DOĞAL GAZ BAĞLAMA ESASLARI TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DOĞAL GAZ BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) TOSB

Detaylı

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname 2012 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI T.C. Maliye Bakanlığı Dikmen Kampüsü N Blok 06100 Çankaya, ANKARA ĠÇĠNDEKĠLER 1 GİRİŞ... 5 2 TANIM ve

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı