S.S.TRAKYA BİRLİK ENTEGRE TESİSLERİNE 16 ADET ÇELİK SİLO VE MÜŞTEMİLATININ TEMİN VE TESİS EDİLMESİ ŞARTNAMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S.S.TRAKYA BİRLİK ENTEGRE TESİSLERİNE 16 ADET ÇELİK SİLO VE MÜŞTEMİLATININ TEMİN VE TESİS EDİLMESİ ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 S.S.TRAKYA BİRLİK ENTEGRE TESİSLERİNE 16 ADET ÇELİK SİLO VE MÜŞTEMİLATININ TEMİN VE TESİS EDİLMESİ ŞARTNAMESİ MADDE 1 -İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ: S.S.Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü ADRES: 1.Murat Mah. Zübeyde Hanım Cad. No: EDİRNE MADDE 2- KISALTILMIŞ İSİMLER: Bu şartnamede; S.S.Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü yalnız TRAKYA BİRLİK adı ile, teklif verecek özel ve tüzel kişiler ile ortak girişim beyannamesi ile teklif verecekler yalnız FİRMA adı ile anılmıştır. MADDE 3- ŞARTNAMENİN KONUSU: Trakya Birlik in Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Yenice Beldesinde kurulu Entegre Tesislerine yağlık ayçiçeği ve hububat depolamak üzere minimum m 3 /adet kapasiteli 16 adet çelik silo ve bu silolara ait havalandırma sistemleri, ısı kontrol sistemleri, sürgülü kapaklar ve yönlendiriciler, 1 adet transit kamyon lifti, 1 adet mal alım çukuru, 1 adet ürün temizleme elek grubu, 1 adet kamyon yükleme silosu, aktarma organları (elevatörler, zincir ve helezon konveyörler), elektrik işleri, malzeme testleri, nakliyesi, kumanda panoları, otomasyonu, montajı, inşaat işleri, işletmeye alma, eğitimi ve kabul tecrübelerinin yapılıp, komple çalışır halde Trakya Birlik e teslimi bu şartnamenin konusunu teşkil eder. MADDE 4-İSTENİLEN KAPASİTE DEĞERLERİ: Yağlık ayçiçek ve hububat depolanacak 16 adet çelik silonun herbiri minimum m 3 kapasitede olacaktır. Kurulacak sistemin aktarma organları saatte 100 ton yağlık ayçiçeğini dolduracak ve dolum sırasında saatte 100 ton yağlık ayçiçeğini kamyon üstü boşaltacak kapasitede olacaktır. MADDE 5- İHALENİN TARİHİ, YERİ VE ŞEKLİ: Bu alıma ait ihale tarihinde saat de TRAKYA BİRLİK Genel Müdürlüğü Edirne de Kapalı Zarf Açık Eksiltme Usulü teklif almak ve gerektiğinde pazarlığa davet etmek suretiyle yapılacaktır. İhalede açık eksiltme yapılacağından ihaleye katılacak firma yetkililerinin yetki belgesi ile birlikte hazır bulunmaları gerekir. İhaleye katılabilmek için firmaların geçici teminatlarını makbuz karşılığı Genel Müdürlüğümüz Muhasebe Müdürlüğüne vermiş ve teklif mektuplarını belirtilen tarih ve saate kadar Genel Müdürlüğümüz Özel Büro Müdürlüğüne teslim etmiş olmaları gerekir. Postada olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Teklifler, belirtilen ihale günü ve saatinde ihale komisyonu ve teklif veren firma yetkililerinin huzurunda açılacaktır. MADDE 6- TEKLİF MEKTUPLARININ VERİLME ŞEKLİ: İhaleye iştirak edecek firmalar şartnameye uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarında şartname konusu işin tamamına fiyat vereceklerdir. Teklifin toplam bedeli rakam ve yazı ile belirtilecektir. Firmalar teklif mektubunun her sayfasını imzalanıp mühürleyecek ve bir zarfa koyduktan sonra zarfın üzerine Trakya Birlik Entegre Tesislerine 16 Adet Çelik Silo ve Müştemilatının Temin ve Tesis Edilmesi Teklifi ibaresi ile firma isim ve adresini yazacaktır. Sayfa 1 / 18

2 TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE; a)her sayfası imzalanmış ve mühürlenmiş şartname, b)genel Müdürlüğümüz Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılan Geçici Teminata ait makbuz, c)ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet belgesi, d)ihaleye katılanın yetki belgesi, e)yabancı firmayı temsilen katılınıyorsa Türkiye temsilcisi olduğunun belgelenmesi, f)ihaleye katılacak firmanın daha önce çelik silo tesisi yaptığına dair iş bitirme belgesi, (Teklif verecek firma veya ortak girişimlerin son 5 yıl içinde kümülatif olarak toplam en az m 3 kapasiteli çelik silo ithalatı veya ihracatı veya imalatı veya temin ve tesis edilmesi işlerini gerçekleştirdiğini gösteren hakediş belgesi veya fatura veya ithalat/ihracat belgesi) g)firma tüzel kişi olduğu takdirde tüzel kişiyi temsile yetkili kişilerin yetkili olduğunu gösterir belge ve imza sirküleri, Yukarıdaki belgeler (teklif mektubu ile birlikte) dış zarfa konulacak ve dış zarfın üzerine TRAKYA BİRLİK ENTEGRE TESİSLERİNE 16 ADET ÇELİK SİLO VE MÜŞTEMİLATININ TEMİN VE TESİS EDİLMESİ İHALESİ ibaresi yazılarak imzalanıp, mühürlenecektir. İhaleye katılma şartlarından (Teklif Mektubu ile birlikte verilecek belgeler) herhangi birisini yerine getiremeyen teklifler bulunduğu takdirde teklif değerlendirme dışı bırakılacak ve bu husus tutanağa geçilecektir. Teklifler KDV hariç olarak verilecektir. MADDE 7- TEMİNAT OLARAK ALINABİLECEK DEĞERLER: 7.1-Tedavüldeki Türk Lirası, USD (Amerikan Doları),EURO (AB para birimi) 7.2-Edirne de şubesi bulunan bir bankadan alınan banka teminat mektubu, 7.3-Devlet Tahvili, 7.4-Hazine Bonosu, 7.5-Yurt dışından ihaleye katılacak firmalar uluslararası 1. Sınıf bankalarca veya Türkiye deki 1.sınıf bankalarca düzenlenmiş dövize endeksli teminat mektubu verecektir. MADDE 8- TEMİNATLAR 7. Maddede belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir. 8.1-Firma teklif bedelinin %3 ü oranında Geçici Teminatı (minimum 3 ay süreli) verecektir. 8.2-İhaleyi yüklenen firma ihale bedelinin % 6 sı oranında kapasite ve performans garantisi olarak Trakya Birlik e Kesin Teminat (süresiz) verecektir. 8.3-Yurt dışından ihaleye katılacak firmaların teminat mektupları firmaca 1.sınıf bir Türk Bankasına teyit ettirilecektir. 8.4-Geçici teminat ihalenin sonuçlanmasını müteakip iade edilecektir. MADDE 9- İHALENİN SONUÇLANMASI : İhale, Yönetim Kurulumuzun onayından sonra sonuçlanır. MADDE 10- YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR: İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında firmaların; Hile, desise, vaat, nüfuz kullanma ve çıkar sağlamak suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmaları veya teşebbüs etmeleri, 10.2-İhale esnasında firmaların diğer isteklileri tereddüte düşürecek veya rağbeti kıracak söz söylemeleri ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulu nmaları veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme, tartışma yapmaları, Sayfa 2 / 18

3 10.3- İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmaları veya kullanmaya teşebbüs etmeleri, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemeleri, taahhüdünü yerine getirirken Trakya Birlik'e zarar verecek işler yapmaları veya işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmaları yasaktır. Bu fiil ve davranışlarda bulundukları anlaşılanlar, fiil ve davranışları ihale safhasında vaki olmuşsa Trakya Birlik'çe ihaleye iştirak ettirilemeyecekleri gibi fiil ve davranışların özelliğine göre haklarında 1 yıla kadar Trakya Birlik'in bütün ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Bu fiil ve davranışlar ihale yapıldıktan sonra vukuu bulmuş ise yine 1 yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir. Bu durum Trakya Birlikçe ilgili merciilere bildirilir. Ayrıca Trakya Birlik'in ihaleyi iptal etme veya sözleşmeyi fesh hakkı saklı olacaktır. MADDE 11- TEKNİK SPESİFİKASYONLAR : 11.1-SİLOLAR Silo tankları statik hesaplamalarında depolanacak ürün yoğunluğu 820 kg/m 3 olarak dikkate alınacaktır Hacim : min m 3 /adet x 16 Adet -Silo çapı : min.19 m, max. 22 m olacaktır. -Gövde sacı ondüla mesafesi : max. 76 mm olacaktır. -Rüzgâr hızı : min.144 km/h -Kar yükü : min. 75 kg/m2 -Çatı eğimi : Yan saçak yüksekliği, çatı tepe yüksekliği, ring sayısı, teklifte belirtilecektir. Silo yan duvar panelleri ve yan panel destek elemanları malzeme özellikleri: -Akma dayanımı : min. 350 N/mm 2, -Çekme dayanımı : min. 450 N/mm 2 -Galvaniz kaplama mik. : her iki yüzeyde toplam 350 gr/m 2 -Stiffener adedi : levha başına 3 adet Malzemenin menşei teklifte belirtilecek ve sözleşme safhasında sertifikası Trakya Birlik e verecektir. Ayrıca silo yüksekliğine göre her kat göz önünde bulundurularak malzeme kalınlıkları teklif mektubunda belirtilecektir. Stiffenerler tank dışında bulunacaktır. Tüm silolarda doluluğu belirlemek üzere sürekli seviye sensörleri bulunacaktır. Siloların dolumu esnasında aktarma organlarının hasar görmemesi için dolan silonun seviye sensörleri, ürün taşıyan aktarma organlarını sırayla devreden çıkartacak veya seçilen silo dolu ise ürün aktarımını başlatmayacak şekilde dizayn edilecektir. Silo tanklarının çatısı konik, tabanı düz ve zemine ankrajlı olacak, siloların altında galeri olmayacaktır. Silolar gerektiğinde demontajı ve montajı yapılabilecek şekilde tüm parçalar cıvata bağlantılı olacaktır. Ürün, silolara silo çatısının merkezinden dolacak, boşaltma silo altındaki helezonlarla yapılacaktır. Silo tankı dibinde kalan ürün ise dip sıyırıcı helezon vasıtasıyla boşaltılacaktır. Silo tanklarının alttan ikinci ring seviyesinde ve silo üstünde tank içine girebilmek için menhol kapağı bulunacaktır. Alttaki menhol kapağı biri silo içine diğeri silo dışına açılan iki kapaktan oluşacak, dış kapak üzerinde kilitleme tertibatı olacaktır. Çatı menhol kapağı kendinden kilitlenebilir tipte ve her tür hava şartlarına karşı sızdırmaz yapıda olacaktır. Silo gövdelerindeki galvanizli saclarda paslanmaya dayanıklı 4 sıra bağlantı cıvataları kullanılacaktır. Sayfa 3 / 18

4 Toz, hava ve nem izolasyonu için kullanılacak pullar sızdırmaz contalı olacaktır. Duvar panel ek yerleri tank içine nem girişini engelleyecek şekilde monte edilecek, silo tabanlarında da taban izolasyon şeridi kullanılacaktır. İzolasyon malzemeleri güneş ışığı, sıcaklık vs. dış etkenlere dayanıklı olacaktır. Montaj esnasında yeniden delik yeri açılmayacaktır Siloların üstündeki yürüme yollarının ebat ve özellikleri: Siloların üzerindeki konveyörleri taşıyan yürüme yolları doğrudan zemine bağlantılı olacak şekilde dizayn edilecek ve silolara ilave bir yük getirmeyecektir. -Yürüme yolu eni -Yürüme yolu taban sacı -Yürüme yolları destek ayakları ana şaseleri -Yürüme yolları destek ayakları ara çaprazları -Yürüme yolları ana şaseleri -Yürüme yolları ara çaprazlar : min. 80 cm : 4/5 baklavalı sac :100x100x10 mm :70x70x7 mm :70x70x7 mm. köşebent : 50x50x5 mm. köşebent veya min.2 boru kullanılacaktır. Bütün yürüme yolları yeterli derecede desteklenmiş ve bağlanmış olacaktır. Yürüme yollarına gelen yükler titreşimlere neden olmadan taşınabilmelidir. Yürüme yollarında makine ve techizatın bakımının rahatça yapılabileceği platformlar olacaktır. Silo tanklarından yürüme yollarına ulaşmak için korkuluklu merdiven olacaktır. Silo yüksekliğinin yarı hizasında merdivenlerin bir dinlenme platformu bulunacaktır. Bütün silo tanklarının içinde bir adet iç merdiven ve çatılarında tutamaklı çatı merdiveni olacaktır Siloların yerleşim planı şartname ekinde verilmiş olup bu yerleşim planına göre yapılacak çelik silolar ve müştemilatına ait detaylı, oda onaylı (mimari ve statik) temel ve temel üstü projeler inşaat ruhsatı almaya elverişli şekilde düzenlenerek, yüklenici firma tarafından sözleşme aşamasında Trakya Birlik e verilecektir. Projelendirme hesaplarına esas olacak zemin emniyet gerilim değeri 1,8 Kg/cm2. olarak alınacak ve bölge 1. derece deprem bölgesi kabul edilecektir AKTARMA ORGANLARI: 11.2.a- Ürün aktarmaları; zincirli götürücü, kovalı elevatör ve helezonlarla yapılacaktır. Bu aktarma organlarının gövdesi galvanizli sactan imal edilecek, sistemdeki bütün ekipmanların kayış, kasnak, kaplin gibi açıkta çalışan hareketli parçaları kolay bağlanıp sökülebilen birer sac muhafaza ile emniyet altına alınacaktır. Ürün akış şeması teklifle birlikte firmaca verilecektir b-Aktarma organları silo içerisindeki hammaddenin aynı silo içine veya başka silolara sirkülasyonunu yapacak şekilde dizayn edilmiş olacaktır c- Sistemde kullanılacak aktarma organları silolara ürün alınırken aynı anda kamyon yükleme silolarına ürün taşıyabilecek şekilde dizayn edilecektir d- Tüm konveyörlerde kullanılan rulman, yatak, redüktör, motor markaları teklifte belirtilecek ve bunlar bakım onarım kolaylığı sağlayacak şekilde kolay sökülüp takılabilir olacaktır. Sayfa 4 / 18

5 11.2.e- Tüm konveyörler ağır hizmet amaçlı ve gövdeleri mukavemetli imal edilmiş olacaktır. Besleme ve dönüş noktalarına yakın yerlerde yeterli büyüklükte müdahale kapakları olacaktır f- Aktarma organlarına ait redüktörler komple çelik çerçeve bir şase üzerine oturtulacak, konveyör gövdesine taşıttırılmayacaktır g- Ürün aktarma organları, ürün yoğunluğu 400 kg/m 3 ve rutubeti % 8-10 olan yağlık ayçiçeği ürününü 100 ton/h kapasite ile taşıyacaktır. Konveyörlerin tahrik sistemi birbirine akuple bir motor redüktör grubu ile yapılacaktır. Motor güçleri, konveyörler herhangi bir nedenle durduğu takdirde tam yüklü durumda iken kayma meydana getirmeden ilk kalkışını (start-up) sağlayacak kapasitede seçilecek ve her bir grup için güçleri belirtilecektir h- Elektrik motorları trifaze 50 Hz, 380 Volt olacaktır. Redüktörler kendinden yağlamalı, üzerinde yağ seviyesinin görülebileceği bir gözetleme camı ile yağ doldurma boşaltma yerleri bulunan tipte olacaktır. Bütün aktarma organlarının yatakları gresörlük takılmış olacak ve dıştan yağlanabilecektir i- Konveyörlerin tüm aksamları -25 C ve + 60 C sıcaklıklar ile rutubetli ve tozlu ortamlarda çalışacağı dikkate alınarak tasarlanacak ve imal edilecektir. Ayrıca bu ekipmanlar çalışma esnasında emniyet ve proses gereği gerekli techizat ile donatılacaktır ZİNCİR KONVEYÖRLER a- Malzeme özellikleri - Kapasite : 100 ton/h (ayçiçeği ürünü taşıma) - Taban sacı kalınlığı : 4 mm galvaniz - Yan sac kalınlığı : 3 mm galvaniz - Kapak sac kalınlığı : 1,5 mm galvaniz - Ön ve arka yatak kısımları sac kalınlığı : 5 mm galvaniz - Zincir hızı : max. 0,75 m/sn -Tahrik ve gergi mili malzemesi : Transmisyon mili - Zincir aşınma plakaları malzemesi : UHMW polietilen -Götürücü zincir malzeme özellikleri teklifte belirtilecektir b-Zincirli götürücü kasalarının bağlantıları sızdırmaz şekilde civatalı olacaktır. Klape ayar sistemi olacak ve arıza durumlarında kolay sökülüp takılabilecek şekilde dizayn edilecektir. Aşırı yükleme ve sıkışmalarda konveyör motoruna ve bu konveyöre mal besleyen diğer aktarma organlarının motorlarına giden enerjiyi kesecek tertibat bulunacaktır c- Taşıyıcı zinciri ve redüktör tahrik zincirini gerdirebilmek için ayar ve gerdirme mekanizmaları olacaktır d-Zincir konveyörlerde götürücü zincirlerin üzerinde hareket ettiği taban kızakları bulunacak, bu kızaklar mangan alaşımlı çelik raylar şeklinde olacak ve havşa başlı gömme cıvatalar ile gövdeye tesbit edilecektir. Zincirli götürücülerin kaç grup olacağı, boyları, ebatları, kullanılacak motor adetleri, gücü v.s. özellikleri teklif mektubunda belirtilecektir. Sayfa 5 / 18

6 ELEVATÖRLER Mal alım çukurundan gelen ürünün hammadde eleğine taşınmasında 1 adet, ürünün silolara taşınmasında 2 adet ve silolardan boşaltılan ürünün kamyon yükleme silolarına taşınmasında 1 adet olmak üzere sistemde toplam 4 adet elevatör kullanılacaktır. Ürünün silolara taşınmasında kullanılacak 2 adet elevatöre ait özellikler; a-Malzeme özellikleri -Kapasite : 100 ton/h (ayçiçeği ürünü taşıma) -Kafa sacı min. : 4 mm galvaniz -Ayak sacı min. : 5 mm galvaniz -Elevatör kolonu : 4 mm galvaniz -Elevatör akış boğazları malzemesi : 4 mm hardox 400 -ElevatörTambur mili malzemesi : imalat çeliği -ElevatörTamburu malzemesi : çelik döküm -Elevatör bantları : TSE 547 EP 160, 6 kat kort bezli -Elevatör tahrik sistemi : kaplinli -Elevatör kovaları malzemesi : St 52 sac veya mukavemetli plastik -Elevatör kulesi ana şase malzemesi : 100x100x10 mm galvanizli köşebent -Elevatör kulesi ara çaprazları malzemesi : 70x70x7 mm galvanizli köşebent -Elevatör kulesi merdiven ve platform malzemesi : 4/5 baklavalı sac b-Elevatörler ağır hizmet amaçlı, gövde parçaları birbirine flanşlı ve civatalı olarak bağlanmış olacak, flanşları toz ve su geçirmeyecek şekilde imal edilecektir. Elevatörler; başlık, ayaklar, tamburlar, kayış, kayış gerdirme tertibatı, kovalar, tahrik grubu ve emniyet tertibatları gruplarından oluşacaktır. Elevatörlerin ve kulelerin boyları, ebatları, kullanılacak motor adetleri, gücü vs. özellikleri teklif mektubunda belirtilecektir c-Elevatörlerde bantın geri dönmesini önlemek için fren tertibatı olacak ve üst tambur milini durduracaktır d-Elevatörlerin tahrik ünitesine müdahale edebilmek için elevatör çelik kafesinde korkuluklu platform ve bu platforma ulaşabilmek için korkuluklu merdiven bulunacaktır e-Elevatörlerin gövdesinde gözetleme penceresi bulunacaktır f-Elevatörler yüklü halde kalkabilmeli, bant uzaması halinde ayar için gerekli ayar ve gerdirme mekanizması kolay kullanılır olmalıdır g-Elevatörlerin alt tambur kısmında temizleme kapakları olacaktır. Tambur kolay sökülüp takılabilir olacaktır. Kafes tipi tambur imalatları kabul edilmeyecektir h-Elevatörler bantları tek parça olacak ve uçları emniyetli şekilde birleştirilecektir. Kova ebatları, tipi, bant üzerindeki kova sayısı teklifte belirtilecektir i-Elevatörler tek kademeli olacaktır. Komple elevatör gövdesi, içi dolu şekilde tıkanabileceği düşünülerek mukavemetli şekilde imal edilmiş olacaktır. Sayfa 6 / 18

7 DİP SIYIRICI VE SİLO BOŞALTMA HELEZONLARI: a-Dip sıyırıcı malzeme özellikleri - Helezon dış sacı malzemesi : St 37 - Helezon dış sacı et kalınlığı : min. 5 mm - Helezon vida mili malzemesi : Et kalımlığı min 4 mm çelik çekme boru - Helezon boruları çapı :min.250 mm - Helezon yaprak et kalınlığı :min. 5 mm b-Silo boşaltma helezonlarının - Helezon dış sacı malzemesi : St 37 - Helezon dış sacı et kalınlığı : min. 5 mm - Helezon vida mili malzemesi : Et kalımlığı min 4 mm çelik çekme boru - Helezon yaprak et kalınlığı : min. 5 mm - Helezon sürgülü kapaklarında min. 3 mm paslanmaz sac kullanılacaktır. Sistemde kullanılacak dip sıyırıcı helezonlar ve silo boşaltma helezonların boyları, kullanılacak motor ve redüktörlerin markası, gücü vs. özellikleri teklif mektubunda belirtilecektir. Silo boşaltma helezonları min.100 ton/h ayçiçeği ürününü taşıma kapasitesinde olacaktır HAVALANDIRMA: Siloların tabanı havanın ürün içinden basınçla geçirilmesi (üfleme) prensibiyle techiz edilecektir. Havalandırma sistemi çizimlerle gösterilecek ve hesapları teklifle birlikte verilecektir. Fan ünitesi ağır hizmet tipi sağlam yapıda galvaniz kaplı ve sökülebilir tipte olacaktır Silo tanklarında ürün ile çatı arasında biriken havanın tahliyesi ve tankın nefes almasını sağlayacak şekilde çatıda yeterli hava bacası ve hava egzost fanları bulunacak ve teklifte bunların adetleri belirtilecektir Havalandırma fanları her bir silo için min m 3 /h kapasitede olacaktır. Hava kanalları silo tank kapasitesine göre hesaplanarak seçilecektir. Taban elekleri bütün gerekli çerçeveleri içerecek ve galvaniz kaplı olacaktır. Kanal yan duvarı ve tabanı beton olacaktır. Eleklerin kalınlığı silonun max. ürün depolama yükünü taşıyacak mukavemette imal edilmiş olacak ve ürünün elek gözlerinden giremeyeceği şekilde dizayn edilecektir Havalandırma fanları uygun soğutmayı en yüksek verimle sağlayacak şekilde seçilecek, fan gövdesi ve kanatları yeterli sağlamlıkta ve gerekirse takviye edilmiş olarak min. St 37 sactan imal edilecektir. Seçilecek hava fanı adet, özellikleri ve kapasiteleri ile hava kanal boyları teklifte belirtilecektir Silo tank kapasitelerine göre her siloda bulunacak çatı egzost fanlarının adetleri, özellik ve kapasiteleri belirtilecektir Havalandırma sistemi % yağlı, %8-10 rutubetli yağlık ayçiçeğinin havalandırılacağı göz önünde bulundurularak seçilecektir. Sayfa 7 / 18

8 Fan milleri transmisyon milinden imal edilecektir. Mümkün ise motor ve fan mili monoblok olarak bağlanacaktır. Motor ve fanın havalandırma kanallarına veya silo gövdesine hasar vermesini önlemek amacıyla lastik takozlar ve absorbeler kullanılacaktır. Şayet güç kayış ile nakledilecekse bu kısım bir muhafaza ile techiz edilmiş olacaktır. Bütün fanların üzerinde galvaniz kaplı bir muhafaza kapağı bulunacaktır ISI KONTROL SİSTEMİ: Silo tanklarına depolanan ürünün ısısı, silo çatısına asılmış, silo tank çapına ve yüksekliğine göre depolanan ürünün ısısını kontrol edebilecek adette çelik halat destekli ısı kontrol kablolarına monte edilmiş algılayıcı sensörlerle takip edilecektir. Her silo tankı için en az 6 düşey noktadan sarkıtılacak ısı kontrol kablolarıyla en az 30 farklı noktadan ısı ölçümü yapabilmelidir. Kullanılacak kablonun ve ısı sensörlerinin markası teklifte belirtilecektir Silo içinde ölçülen sıcaklık değerleri kumanda panosundan izlenebilir olacaktır SÜRGÜLÜ KAPAKLAR VE YÖNLENDİRİCİLER (KLEPELER): Sürgülü kapak ve yönlendiriciler motorla çalışır, elektrikle kontrol edilir olacak ve bunlara kumanda odasından müdahale edilecektir. Kapak ve yönlendiricilerin kontrol odasından takip edilebilmesi için sistem ON / OFF elektrik swichleri ile techiz edilmiş olacaktır ÜRÜN TEMİZLEME ELEKLERİ: Silo tanklarında depolanacak ürün isteğe bağlı olarak gerektiğinde temizlenerek, gerektiğinde de temizlenmeden by-pass hattından geçirilerek depolanacağından tesiste mal alım çukurundan sonra ürün temizleme elekleri bulunacaktır. Temizlenecek ürün yağlık ayçiçeği olacaktır. Eleme işlemi yapılacak yağlık ayçiçeğindeki empürtenin (sap, yaprak, toz vs.) temizlemesi için 30 ton/h kapasiteli 3 adet Bühler marka elek bulunacaktır. Toz emişi için eleklerde uygun kapasiteli fan siklon grubu bulunacaktır. Kamyonlardan mal alım çukuruna dökülen ürünü, ürün temizleme eleklerine aktaracak olan elevatörün malzeme özellikleri madde ye uygun olacak, ebat ve diğer özellikleri teklifte belirtilecektir. Eleklerden çıkan empürte ve diğer yabancı maddelerin toplanacağı konik bunker bulunacaktır KAMYON YÜKLEME SİLOSU: Kamyon yükleme silosu statik hesaplamalarında ürün yoğunluğu 820 kg/m 3 olarak dikkate alınacaktır Hacim : min. 130 m 3 silindirik tip -Gövde sacı ondüla mesafesi : max. 76 mm olacaktır. -Alt konik açısı : 45 -Çatı eğimi : 30 Yan saçak yüksekliği, çatı tepe yüksekliği, ring sayısı, silo gövdesindeki destek ayak sayısı teklifte belirtilecektir. Kamyon yükleme silosundaki stiffenerler silo yüksekliğinde olacaktır Kamyon yükleme silosu yan duvar panelleri ve yan panel destek elemanları malzeme özellikleri: -Akma dayanımı : min. 350 N/mm 2 -Çekme dayanımı : min. 450 N/mm 2 -Galvanizleme : her iki yüzeyde toplam 350 gr/m 2 -Bu siloların altına giren kamyonlara doğrudan yükleme yapılacaktır. Sayfa 8 / 18

9 -Silo alt şasesi için kullanılacak amaca uygun malzeme, firmaca teklif mektubunda belirtilecek olup, yükleme esnasında oluşan aktif basınçları taşıyacak ve rüzgâr yüklerine dayanacak şekilde tasarlanacak ve teklif mektubunda belirtilecektir. Kamyon yükleme silosu kamyonların rahatlıkla altına girebileceği yükseklikte ve çelik konstrüksiyon ayaklar üzerinde olacaktır. - Kamyona malı yüklerken mal çıkış ağzı, elektrik motorlu klepe ile ayarlanabilir olacaktır. Silonun alt konik kısımları düz sactan imal edilecektir. - Kamyon yükleme silosunda havalandırma yapılmayacaktır. Çatıda bir menhol ve doldurma ağzı bulunacaktır. Menhole emniyetli bir şekilde ulaşım sağlanmalıdır. Bu nedenle menhol yanına emniyet platformu ve boydan boya korkuluklu yürüme yolu yapılacaktır. Çatı ve saçaklar dahil bütün bağlantı noktaları su ve toz geçirmez yapıda olacaktır. Kamyon yükleme silosunda doluluğu belirlemek üzere sürekli seviye sensörü bulunacaktır. Kamyon yükleme silosunun dolumu esnasında aktarma organlarının hasar görmemesi için dolan silonun seviye sensörü, ürün taşıyan aktarma organlarını sırayla devreden çıkartacak veya silo dolu ise ürün aktarımını başlatmayacak şekilde dizayn edilecektir. Firma kamyon yükleme silosu ile ilgili bütün detayları teklifinde belirtilecektir. Kamyon yükleme silosunda kullanılacak elevatörün kapasite ve kullanılacak malzeme özellikleri madde ye uygun olacak, elevatör kulesi ana şase, ara çaprazlar ve platform malzemeleri ve diğer detaylar teklifte belirtilecektir MAL ALIM ÇUKURU VE TIR KAMYON LİFTİ: Tesiste hammadde alımı için 1 adet transit (yol tipi) tır lifti ve buna ait mal alım çukuru bulunacaktır Tır kamyon lifti kapasitesi :min. 60 ton Platform bir kat astar atılarak ayrıca boyanacaktır Lift üst platformu uzunluğu : 16 m. Lift üst platformu eni : 3 m. Sac döşemesi, fabrika kesimli baklavalı saclardan yapılmış olacak ve çerçeveye muntazam bir şekilde bağlanacaktır. Platformun tam yükte kaldırma ve indirme azami süreleri ile max. kaldırma açısı belirtilecektir. Hidrolik sistem herhangi bir arıza veya elektrik kesilmesi anında platformun güvenli bir şekilde indirilmesine olanak verecek şekilde dizayn edilecektir Teleskopik hidrolik silindiri, elektrik motoru, hidrolik pompa özellikleri teklifte belirtilecektir. Hidrolik güç ünitesinde kullanılacak techizat, uluslararası tanınmış ve Türkiye de bakım onarım servis imkânı olan bir firmadan temin edilmiş olacaktır. Hidrolik sistem boruları dikişsiz olacak, yağ seviye göstergesi ünite üzerinde bulunacak ve depo üzerinde yağ giriş kapağı olacaktır Arka eksen mil çapı teklifte belirtilecektir. Malzemesi St 60 çelik olacaktır Arka eksen burçları gerektiğinde sökülebilir olacaktır Mal alım çukurunun kapasitesi min. 70 m 3 olacaktır Tır kamyon lifti araçların transit geçişine uygun (yol tipi) olacak, mal alım çukuru ve üst ızgaraları araçların getireceği yüke dayanabilecek şekilde dizayn edilecektir. Sayfa 9 / 18

10 MADDE 12. SUNDURMA: Tır lifti, ürün temizleme eleği ve pano (kumanda) odasının bulunduğu kısım yüklenici firma tarafından yapılacak çelik konstrüksiyondan alüminyum trapez kaplamalı bir sundurma ile kapatılacak olup, transit lift kullanılacağından sundurmanın araç giriş ve çıkış kısımları karşılıklı açık olacak, pano odası, eleklerin bulunduğu kısım ve liftin bulunduğu kısımlar birer bölme ile ayrılacaktır. Sundurmanın çatı makasları, ürün boşaltan araçları engellemeyecek yükseklikte olmalıdır. Firma, kullanılacak malzemeler ile ilgili tüm detayları ve ebatları teklifinde belirtecektir. MADDE 13. ELEKTRİK İŞLERİ: MOTORLAR Motorlar 3 fazlı asenkron motor, 380 V AC, 50 Hz, EFF1 yüksek verimli, clas F izolasyon sınıflı, IP 55 koruma sınıflı, CE sertifikalı ve IEC veya DIN EN standartlarına uygun olmalıdır. Dış ortam sıcaklığı -20/+40 C de çalışabilmelidir. Sistemde kullanılacak elektrik motorları WATT veya GAMAK marka redüktörler YILMAZ marka olacaktır. Kullanılacak diğer tüm elektriksel malzemeler SIEMENS, TELEMECANIQUE, MOLLER, DANFOSS, WEİDMULLER veya ABB marka olacaktır. Sistemdeki motorlar için lüzumlu ana şalter, termik, manyetik şalter, yıldız üçgen şalter, ampermetre, voltmetre, röle, kontaktör, sigorta ve sinyal lambalarının panoya montajı, ana pano dahili irtibatları ile motorlar arasındaki kablo irtibatları imalatçı firma tarafından yaptırılacaktır KABLOLAR Kullanılacak NYA, NYAF, FVV-n, NYM kablolar; IEC 227, VDE 0250, TS 9758 standartlarını; NYY, YE3SV kablolar IEC 60502, VDE 0276, TS standartlarını karşılamalı, alev iletmez ( halojen free ) olmalıdır Kablolama sıcak daldırma galvanizli min. 1,5 mm lik sactan imal ağır hizmet tipi, kenarları kıvrımlı, kapaklı saç kablo tavalarından yapılacaktır. Yer altında, beton altında, ulaşılamaz yerlerden kablo ve kanal döşenmeyecektir Tüm kablolar son noktalarda, cihaz giriş-çıkışı, buat giriş-çıkışı vb. yerlerde kablo rakorlarından geçirilmiş olacaktır Motorlara ve diğer ekipmanlara giden kablolar tek parça halinde (eksiz) olacaktır Elektrik sistemlerinde kullanılacak malzemelerin markaları teklif mektubunda belirtilecektir PANOLAR VE PANO ODASI Tesiste kullanılan elektrik enerjisi 3 fazlı, 50 Hz, 380/220 V AC, 5 telli sistem olacaktır Panolarda kullanılacak şalterler, kumanda devresi ekipmanları, butonlar, motor koruma şalterleri, pako şalterler, kontaktörler, röleler vs. IEC/EN standartlarını karşılayacaktır Panolar ve panoda kullanılacak butonlar IP 65 koruma sınıflı olacaktır. Sayfa 10 / 18

11 Pano içerisinde açıkta korumasız çıplak iletken kısımlar olmamalı, bara vs. kısımlara yanlışlıkla erişim şeffaf izole malzemeyle engellenmiş olacaktır Pano içerisindeki tüm malzemeye kolayca ulaşılabilmeli, yenisi ile değişimi gerektiğinde başka tadilatlara gerek kalmamalıdır Pano ve sistemler topraktan veya fazlardan gelebilecek yüksek gerilim ve yıldırım darbelerine karşı korunmuş olacaktır Panolara, motorlara ve diğer ekipmanlara ait topraklamalar eksiksiz olacak, topraklama barası/iletkeni toprakla irtibatlandırılacaktır Pano içi sıcaklık 35 C yi, geçmemeli, bunun için gerekli tüm tedbirler alınmalıdır. Pano içindeki oluşabilecek rutubetin önlenmesi için gerekli kurutucu tedbirler alınmış olacaktır Pano odası; min. 270cm x 270 cm ebadında ve ürün boşaltma çukuruna boşalan ürünü ve boşalan aracı görebilecek şekilde konumlandırılacak polyester kabin tipinde olacaktır. Pano odaları her tür tozdan ve dış ortamdan izole edilmiş olacaktır. Pano odasında lift ve diğer ekipmanların kumanda edileceği sistem bulunacak ayrıca ürün akışının izlenebildiği akış diyagramı bulunacaktır. Sistemin emniyetli çalışmasını temin etmek maksadıyla ışıklı ve sesli alarm düzeneği yapılacaktır. Sistemin çalışması, arızalar, alarmlar, on-off durumları, seviyeler şematik olarak izlenebilecektir Sisteme ait elektrik projeleri, montaj esnasında olabilecek son değişiklikleri de içeren as-built proje olacaktır Motorlara otomatik sigorta, motor koruma şalteri, kontaktör sıralamasıyla kumanda edilecek, sigorta veya motor koruma şalterinin açması durumunda kumandanın da açması ve kontaktörün off olması sağlanacaktır Tüm kablolar, klemensler, kumanda cihazları, güç cihazları ( kontaktör, röle, sigorta, şalter, zaman rölesi vs.) projeye göre numaralandırılmış olacaktır. Sahadaki tüm ekipmanlar (siviç, motor, piston, valf, sensör vs.) çevre şartlarından etkilenmeyecek şekilde kodlanmış (numaralandırılmış) olacaktır OTOMASYON, PLC, SCADA PLC ve scada sisteminin markası, özellikleri teklif mektubunda belirtilecektir, Tüm sistem bilgisayar ekranından izlenebilmeli, motor, piston, valf vs. ye bilgisayar ekranından kumanda edilebilmeli, motor, elevatör, helezon vs. nin ON, OFF ve ARIZA (ALARM) durumları ekrandan izlenebilmelidir Silolardaki sıcaklık bilgileri silo başına en az 30 farklı noktadan izlenebilecektir Silolarda ve kamyon boşaltma silosunda doluluğu belirlemek üzere sürekli seviye sensörleri bulunacak ve silolardaki malzemenin miktarı ekrandan izlenecektir Sistem herhangi bir siloya dolum işlemini otomatik olarak yapacaktır Sistem herhangi bir silodan bir diğerine aktarma işlemini otomatik olarak yapacaktır. Sayfa 11 / 18

12 Sistem tüm ardışık çalışma şartlarını, kilitlemeleri (interlocking) içermelidir, PC monitörü min. 17 renkli TFT, LCD olacaktır PC, PLC ve SCADA sisteminin şebeke kaynaklı dalgalanma, kesinti vs den etkilenmemesi için min. 1 kva lık online KGK (UPS) tesis edilecektir GENEL Tesisin kurulu gücü teklifte belirtilecektir Sahadaki, özellikle yüksekteki motor, siviç, sensör gibi ekipmanlara ulaşım kolay olmalı, bunların bulunduğu yerde emniyetli platformlar olmalı, bakım-onarım ve değiştirme için gereken çalışma kolaylığını sağlamalıdır. 14-İNŞAAT İŞLERİ Şartnamede belirtilen kapasitedeki çelik siloların Trakya Birlikçe verilen yerleşim planına göre inşaat ruhsatı alınacak şekilde mimari ve statik tatbikat projeleri firma tarafından yapılacaktır. Zemin etüdü Trakya Birlik tarafından yaptırılmış olup, Firmalar hazırlayacakları projelerde zemin emniyet gerilme değerini 1.8 kg/cm2 olarak alacaklardır. Çelik siloların yapılacağı arazi üzerindeki tesviye işleri, istinat duvarları ve saha betonu Trakya Birlik çe yapılacaktır. Silolar ve müştemilatı anahtar teslim yapılacağından temel ve üst yapı için gerekli hafriyat, dolgu, kum, çakıl, demir, çimento, hazır beton, kalıp, iskele, bağ teli, çivi, su, elektrik, profil, sac, elektrot, montaj kancası, yağlı boya, antipas, vinç, yatay ve düşey taşıma işleri firmaya aittir. Firma tarafından temin edilecek malzeme TSE standartlarında olacaktır. İşçilikteki hatalar firmaca düzeltilir. Temel için yapılan hafriyatta çalışma payı için açılan kısımlar firma tarafından doldurulup sıkıştırılacak olup bunun için ayrıca bedel ödenmez. Kazıdan çıkan toprak Trakya Birlikçe gösterilecek alan ve tesisler dahilinde bir bölgeye dökülecektir. Hafriyat tabanı, temeller üniform yük taşıyacak ve destek sağlayacak şekilde tesviye edilecektir. Hafriyat esnasında su ile karşılaşılması halinde hafriyat tabanından uygun bir kotta teşkil edilen bir toplama çukurundan uygun bir ekipmanla su dışarıya pompalanacak olup zeminin ıslahı, her türlü drenaj işleri de dahil olmak üzere tüm bu işler yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. Firma beton imalatında en az C30 hazır betonu kullanacak, kullanılan beton brüt beton olacak ve uygun kalıp sistemi kullanılacaktır. Kalıp söküldüğünde pürüz, sırt, hava boşluğu veya diğer göze hoş görülmeyen kusurlardan arî olarak düzgün bir beton yüzeyi elde edilmelidir. Beton dökülürken vibrasyon yapılacak ve kullanılan vibratör firma tarafından temin edilecektir. Betonlardan döküm esnasında numuneler alınıp test ettirilecektir. Test ücretleri firmaya ait olup, uygun çıkmaması halinde firmadan uygun sınıfta beton kullanılması istenir. Betonarme donatısı yerleştirilmeden önce çelik techizat makul ölçülerde temiz olacak, demir techizat muhtemel bir deplasmana karşı tavlanmış bağ teli veya uygun Sayfa 12 / 18

13 mandallarla emniyetli bir şekilde bağlanacak ve beton veya çelik takozlarla, paspayı elemanlarıyla ve çelik askılarla mesnetlenecektir. Brüt beton sathılar için metal mandal veya takozlar kalıpla temas edecek şekilde yerleştirilmeyecektir. MADDE 15-GENEL VE TEKNİK HUSUSLAR: Firmalar ihtisas sahibi kabul edildiğinden silo tanklarının statik hesaplarını bu konuda belirlenmiş olan standarda göre yapacaklar ve bu konudaki yükümlülük firmalara ait olacaktır. Ayrıca firmalar hesaplamalarını hangi standarda göre yaptıklarını belirtecektir Yurtdışı teklif veren firmalar tekliflerinin orjinalini ve Türkçe tercümesini vereceklerdir İhaleyi yüklenen firma bakım ve tesise ait Türkçe işletme talimatları ve işletme el kitabını Trakya Birlik e verecektir Firmalar şartname konusu 16 adet çelik silo ve müştemilatı için opsiyon süresini (45 takvim gününden az olmamak üzere) teklif mektubunda belirteceklerdir Tesiste mevcut makina techizatın bakım onarımında kullanılacak olan özel ekipmanlar bilabedel firmaca Trakya Birlik e verilecek olup, listesi teklife eklenecektir Firma sözleşme konusu bu işte yeterli bilgi ve tecrübeye sahip bir ihtisas firması olarak kabul edildiğinden bu işle ilgili şartnamede belirtilmemiş olsa dahi fenni şart ve teknik icaplara göre şartname konusu işi Trakya Birlik e eksiksiz, kusursuz ve çalışır vaziyette teslim etmekle yükümlüdür Çelik siloların montajında kullanılacak kurtarıcı ve vinç firma tarafından temin edilecek olup, masrafları firmaya aittir Tesise ait bütün ekipmanın nakliyesi firmaya aittir Şartnamenin 11.1 maddesinde belirtilen silo sac malzemeleri ile yan panel destek elemanlarının sac malzemelerinin kalınlık ve malzeme özelliklerinin tespiti amacıyla firma, Trakya Birlik elemanlarını kontrolün yapılacağı günden 3 gün önce yazı veya fax ile davet edecek olup müştereken alınacak numunelerin KOSGEB e analizi yaptırılacaktır. Analiz ücretleri firmaya ait olup uygun çıkmaması halinde firma şartnameye uygun malzemeyi kullanmak yükümlülüğündedir Sistemde kullanılacak ithal ekipmanların orijinal olduğuna dair menşei belgesi firma tarafından Trakya Birlik e verilecektir Firma, işyeri görme belgesi ve referans listesini de teklifine ekleyecektir. Firma, teklifini yapmadan önce işin mahiyetini, yerini, genel özelliklerini, iklim özelliklerini ve fiziki özelliklerini inceleyerek bu hususlar hakkında tam bir bilgi edinecektir. Firmanın teklif vermesi aşamasında bütün bu incelemeleri yaptığı ve bu konuda tam bilgi edindiği, projeleri hazırlarken ve işin bedelini hesaplarken bu hususları göz önünde bulundurduğu kabul edilir. Bu sebeple işin yürütülmesi sırasında şartların değiştiği iddiası ile herhangi bir hak veya ilave ücret talebinde bulunamaz Firmalar teklifle birlikte proses akış şemasını vereceklerdir Firma yapacağı tüm kaynak işlerini kalifiye, dikkatli, ehliyetli ve sertifikalı kaynakçılara yaptıracaktır. Sayfa 13 / 18

14 15.14-İhaleyi yüklenen firma montaj sırasında iş güvenliği ile ilgili tedbirleri almakla yükümlü olduğundan oluşabilecek iş kazalarından doğabilecek her türlü tazminatı ve sorumluluğu üstlenir Sözkonusu 16 adet silonun montaj işleri yüklenici firmaya ait olduğundan teklif verecek firmalar Trakya Birlik ten eleman talep edemezler. Anılan montaj işleri firmanın elemanlarınca yapılacaktır Firmalar şartnamede yeralmamış hususlar olması halinde tekliflerini hazırlarlarken bu hususları gözönünde bulunduracaklardır. MADDE 16-SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI VE TEMİNATLARIN İRAT KAYDEDİLECEĞİ HALLER: 16.1-İhale, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Kararı ile kesinlik kazanır. Bu karar firmanın kanuni adresine bildirilecek olup, firmaya yapılan bildirime müteakip firma 10 gün içerisinde kesin teminatı vermeye ve bütün giderleri kendisine ait olmak üzere sözleşme imzalamaya mecburdur. Firma sözleşmeyi bu süre içerisinde imzalamadığı takdirde Geçiçi Teminat irat kaydedilir Sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sözleşme şartlarından herhangi birinin firma tarafından yerine getirilmemesi halinde kesin teminat hiçbir ikaza gerek kalmaksızın irat kaydedilebilecektir. MADDE 17-ÖDEME: Firmalar şartname ekinde yer alan FAALİYET CETVELİ ni doldurmak sureti ile fiyat tekliflerini vereceklerdir. Ödemeler aylık hakedişler şeklinde yapılacak olup, firmaya faaliyet cetvelinde belirtilen fiyat üzerinden ve yapılan iş ile ilgili ödeme oranlarına uygun olarak ödeme yapılacaktır. Trakya Birlik yetkilileri ve Firma yetkilisi her ayın sonuna kadar yapılan işin kümülatif miktarını tespit ederek söz konusu aya ait aylık hakediş raporunu hazırlayacak ve yapılan işin değeri, tamamlanan iş kaleminin faaliyet cetvelindeki bedeli ve ödeme oranı kullanılarak Trakya Birlikçe hesaplanacaktır. Hakedişlerden avans kesintisi, teminat kesintisi (hakediş tutarının %5 i) ve varsa diğer kesintiler yapıldıktan sonra kalan miktar firmaya ödenir. Hakedişlerden yapılacak % 5 oranındaki teminat kesintilerinin tamamı (sözleşme bedelinin % 5 i) geçici kabulü müteakip firmaya ödenir. Teminat kesintisi geri ödemesi, kesinti bedeli kadar yapılacaktır. Bedel ayarlaması yapılmayacaktır. Faaliyet cetvelindeki maddelerin kısa açıklamaları sadece tanımlama maksadıyla verilmiş olup, şartnamedeki detaylı açıklamaları hiçbir şekilde değiştirmez veya yerine geçmez. Firmalarca faaliyet cetveli doldurulurken, karşılığında hiçbir fiyat ya da ücret belirtilmeyen iş kalemleri için Trakya Birlikçe hiçbir ödeme yapılmayacak ve diğer ücretlere dahil edildiği kabul edilecektir. Firmalara talebi halinde sözleşme bedelinin % 10 u oranında avans verilebilir. Verilen avansa karşılık avans tutarının % 20 fazlası Avans Teminat Mektubu alınır. Avans geri ödemeleri yüklenicinin ilk hak edişinden başlamak üzere yapılır. İthalatçı firmalar; ödeme şeklini teklif mektubunda belirtilecektir. MADDE 18-TESLİM SÜRESİ: Firmalar tekliflerinde teslim süresini belirtecek olup, işin her safhasının yer aldığı iş termin planını tekliflerine ekleyeceklerdir. Trakya Birlik, fabrika sahasında Sayfa 14 / 18

15 belirlemiş olduğu çelik siloların kurulacağı yeri sözleşmeyi müteakip firmaya karşılıklı mutabakat ile teslim edecektir. MADDE 19- TEKNİK İCAPLARA GÖRE İŞ YAPILMASI: Sanayideki standartlara, teknik icaplara göre ve ayrıca sistemde mevcut makina techizatın normal çalışması için yapılması gerekli bu kabil imalatın yapılmasına, firma tüm iş ve hizmetleri fenni şart, icaplarda ve maksada uygun olarak yapıp noksansız teslim etmekle yükümlüdür. Teknik icaplara, maksada uygun iş yapılmaması halinde firma sorumlu olacaktır. Trakya Birlik her türlü hukuki yola başvurarak hakkını arayacaktır. MADDE 20- GARANTİ: Şartnamenin 12.5 maddesinde belirtildiği üzere firmalar teklif mektubunda şartname konusu işin garanti süresini belirtecek olup garanti süresi 2 yıldan az olmayacaktır. Garanti süresi; Firmanın tesisin komple çalışır halde Trakya Birlik e teslimi sonrası yapılacak geçici kabul çalışmalarına müteakip düzenlenecek geçici kabul tutanağının Trakya Birlik Yönetim Kurulu nca onaylandığı tarihten itibaren başlayacaktır. MADDE 21- FİRMANIN MONTAJ MAHALİNDE TEKNİK PERSONEL BULUNDURMA MECBURİYETİ VE MONTAJ ŞEFLİĞİ: Montaj sırasında firma yeterli sayı ve nitelikte teknik personeli bulunduracaktır. Trakya Birlik ten eleman talebinde bulunmayacaktır. Sözkonusu teknik personelin montaj sırasında montaj mahalinde bulunmamaları halinde Trakya Birlik işi durdurmaya yetkilidir. Montajla ilgili olarak montaj şefine yapılacak her türlü tebligat bizzat firmanın kendisine yapılmış sayılacaktır. MADDE 22-MÜCBİR SEBEPLER VE SÜRE UZATIMI: Firmaya mücbir sebepler dışında hiçbir sebeple süre uzatımı verilmez. Mücbir sebepler ; 1-Olağanüstü tabiat halleri (deprem, sel, su baskını v.b.) 2-Sosyal sebepler (kanuni grev, bulaşıcı hastalıklar, kısmi veya genel seferberlik ilan edilmesi v.b.) Süre uzatımı gerektiren yukarıdaki haller vukuunda firma bu hadisenin tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde mücbir sebebi belirten mahalli idareden alınmış resmi belgeyi Trakya Birlik'e sunacak ve mücbir sebebin ne kadar devam edeceğini yazılı olarak bildirecektir. Süresi içinde yapılmayan müracatlar dikkate alınmaz ve firmanın süre uzatımı isteme hakkı kalmaz. MADDE 23-İŞE BAŞLAMA, BİTİRME SÜRESİ VE CEZAİ ŞARTLAR: Firma, şartnamenin 3. Maddesinde belirtilen ihale konusu işe sözleşmenin imza tarihinden itibaren başlayarak teklifinde belirtmiş olduğu günde min m 3 /adet kapasiteli 16 adet çelik silo ve müştemilatını komple devreye almak yükümlülüğündedir. Teslim süresi, Madde 22 de belirtilen mücbir sebepler dışında uzatılamaz. Firma, mücbir sebepler dışında teklifinde belirttiği sürede şartname konusu işi teslim etmez ise TL./gün gecikme cezası ödemeyi peşinen kabul eder. Gecikme 20 günü geçer ise Trakya Birlik, bu cezayı sürdürmede, beklemede veya sözleşmeyi fesh etmekte serbesttir. Sözleşmenin feshi durumunda feshin onayı ile ceza başlama tarihi arasındaki süre, gecikme süresine tabi olur ve bu ceza hiçbir ihtara gerek kalmaksızın firmanın vermiş olduğu Kesin Teminatı nakde çevrilerek tahsil edilebilir. Bu maddede belirtilen Sayfa 15 / 18

16 sebeplerle sözleşmenin feshi halinde bu şartname konusu iş ve hizmetleri Trakya Birlik bir diğer firmaya yaptırdığında Trakya Birlik in aleyhine zuhur edecek fiyat farkını Trakya Birlik in bu konuda talebini müteakip 10 gün içinde ve defaten ödemeyi firma kabul ve taahhüt eder. Firma taahhüt konusu işi kısmen veya tamamen başkasına devredemez. Devrettiği takdirde Trakya Birlik çe sözleşmesi fesh edilerek kesin teminatı irad kaydedilebilir. MADDE 24-İŞÇİLERİN HAKLARI VE İŞ YERİNİN KORUNMASI: Firma montaj işinde çalıştıracağı işçi ve personel ile ilgili yükümlülüklerini eksiksiz uygulamaya ve işçi sağlığı ile ilgili tedbirleri almaya mecburdur. Firmanın bu vecibeyi yerine getirmemesi sonucu Trakya Birlik in uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyanın firma tarafından karşılanacağını firma ihaleyi almakla kabul eder. İş kazalarından doğacak her türlü tazminat ve sorumluluk firmaya aittir. Montaj mahallindeki her türlü montaj malzemelerinin Trakya Birlik çe gösterilen yerde muhafazası ile yapılacak işin muhafazası firmaya aittir. Firma işyeri intizamının temini ve muhafazası için Trakya Birlik tarafından verilecek talimatlara uyacaktır. MADDE 25-İMALAT-MONTAJ VE DİĞER İŞLERDEKİ HATA KUSUR VE NOKSANLIKLAR: Firma tarafından yapılacak olan imalat, montaj ve diğer işler bizzat firma tarafından imal edilmeyip üçüncü şahıslardan temin suretiyle Trakya Birlik'e teslim edilmiş olan malzemeye de şamil olmak üzere hata, kusur bulunduğu, malzemenin uygun vasıfta olmadığı, gerek işin süresince, gerek garanti süresi içinde tespit edildiği takdirde gerekli yeniden imal ve temin, takma, sökme, yeniden yapma veya herhangi bir şekilde onarım işlerinin yapılması firmadan istenir. Bu işlerin şartname ve teknik icaplara uygun olarak bilabedel yapılması firmanın yükümlülüğündedir. MADDE 26-DENEME İŞLETMESİ VE GEÇİCİ KABUL: Bu şartname konusu herbiri min m 3 kapasiteli 16 adet çelik silonun makine ekipman ve grupların montajı tamamlandığında tesisin deneme işletmesine hazır olduğunu firma Trakya Birlik e yazılı olarak bildirir. Deneme işletmesi Trakya Birlik çe teşkil edilecek bir komisyon ve firma teknik elemanı tarafından müştereken yapılır. Deneme işletmesi süresince firma veya vekilinin iş başında bulunması şarttır. Deneme işletmesi 10 gün olup, Trakya Birlik dilerse bu süreyi uzatabilir veya kısaltabilir. Deneme işletmesi sırasında kullanılacak hammadde, elektrik ve işçilik giderleri Trakya Birlik e aittir. Komisyon ve firmanın teknik elemanlarınca yapılan deneme işletmesinde; tesis şartname ve sözleşme hükümleri kapsamında kapasite ve performans testine tabi tutulacak olup bu test çalışması sırasında performans ve kapasite garanti değerleri ispatlanacak ve ayrıca komisyon tesis ile ilgili kusur ve noksanlıklar tespit ederse tüm bunları belirten müfredatlı bir liste tanzim ederek geçici kabul tutanağına ekler ve bunların tamamlanması için gerekli süreyi de geçici kabul tutanağında belirtir. Ancak tesisin sözleşme ile tayin edilmiş süre içinde noksansız ve kusursuz tamamlanıp çalışır halde teslimi aslolup komisyonca noksanlıkların ve kusurun giderilmesi için verilecek sürede firma bu işleri tamamlamak yükümlülüğündedir. Deneme işletmesi süresinde kapasite ve performans değerleri ile tespit edilen noksanlıklar ve kusurlar bahsekonu verilen süre içinde tamamlanmazsa Trakya Birlik işi cezalı olarak devam ettirmekte veya hiçbir merciden izin almaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh etmekte serbesttir. Geçici kabul zaptı komisyon üyeleri ve firma veya vekili tarafından imzalanacaktır. Deneme işletmesi ve geçici kabul sırasında yapılan incelemelerde fenni bakımdan kabulünde mahsur bulunmayan ancak giderilmesi mümkün görülmeyen veya Sayfa 16 / 18

17 fazla masraflı veya zaman kaybını gerektiren kusur ve noksanlıklar olursa firmanın ödemesinden veya teminatından Trakya Birlik çe uygun görülecek bir miktar para geçici kabul tutanağında da gösterilmek şartıyla kesilerek iş kabul edilir. firmanın buna bir itirazı olursa her türlü masraf kendisine ait olmak üzere bu kusur ve noksanlıkları düzeltmeye veya tamamlamaya mecburdur. MADDE 27-KESİN KABUL: Geçici kabulün itibar tarihinden itibaren garanti süresi sonunda firmanın müracaatı üzerine tesisin kesin kabül işlemine başlanır. Bu şartname ve ilgili sözleşmeye göre yapılmış tüm işlerde garanti süresi içinde, normal kullanım sonucu olmaksızın meydana gelecek kusur ve arızaların düzeltilmesi firmaya, normal bakım işleri Trakya Birlik e aittir. Kesin kabulde yapılacak deneme ve test çalışmalarında kullanılacak hammadde, elektrik ve işçilik giderleri Trakya Birlik e aittir. Kesin kabul işlemleri Trakya Birlik'çe kurulacak bir komisyon ve firma veya vekilinin iştirakiyle yürütülür. Kesin Kabul Komisyonu: Garanti edilen kapasite ve performans değerlerinin gerçekleştiğinin tespiti ve geçici kabul sırasında kabule şayan görülmüş, geçici kabulle, kesin kabul sırasında geçen sürede kullanılması sonucu tabi olan aşınma ve eksiltmeden doğan değişiklikler hariç olmak üzere şartname ve ilgili sözleşme konusu işin, şartname ve sözleşmeye ve fenni icaplara uygun yapılmış olmasına atfedilecek herhangi bir değişiklik veya bozukluğun veya geçici kabulden sonra meydana gelmiş bir kusurun mevcut olup olmadığını inceler. Bu süre içinde firma bütün vecibelerini yerine getirmiş olduğu ve kendisine atfedilecek hiçbir kusur ve noksanlık görülmediği takdirde bu hususu belirterek kesin kabul zaptını tanzim eder. Geçici kabul ile Kesin kabul arasındaki sürede vukuu bulmuş bir değişiklik görüldüğü takdirde bunların düzeltilmesi ve giderilmesi için firmaya uygun bir süre verilir. Firma bu süre içinde bu kusur ve noksanlıkları düzeltmez veya gidermezse, teminatı nakle çevrilerek bu işler Trakya Birlik çe yaptırılır. Teminattan artan miktar olursa iade edilir. Teminat bu işler için yetmezse aradaki farkı firma Trakya Birlik e ödemekle yükümlüdür. MADDE 28- KESİN TEMİNATIN İADESİ: Kesin Teminat Mektubu, firmanın teklifinde belirtilmiş olan garanti süresi sonunda garanti edilen kapasite ve performans değerlerinin gerçekleştiğinin tespiti ve varsa kusurlu malzemelerin tamir ve yenilenmesine mütakip tutanak düzenlenecek ve Trakya Birlik Yönetim Kurulu onayı ile birlikte iade edilecektir. Ancak teminatın iade edilebilmesi için firmanın Trakya Birlik e hiçbir borcu olmaması ve Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirmesi şarttır. Aksi halde teminat nakte çevrilerek firmanın bu borçlarına karşılık tutulur ve fazla kısmı kendisine iade edilir. Şayet teminatı borçlarını karşılamazsa aradaki farkı firma Trakya Birlik e ödemekle yükümlüdür. MADDE 29-İHTİLAFLARIN HALLİ: Şartname ve sözleşmeden doğacak ihtilafların hallinde Edirne Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. MADDE 30-VERGİ, RESİM VE HARÇLAR: Sayfa 17 / 18

18 Yurt içinden katılacak firmaların bu ihale ile ilgili yapacakları her türlü resim, vergi, harç ve giderler firmaya aittir. Yurt dışından katılacak firmalar için, Türkiye de yapılacak her türlü vergi, resim harç ve giderler Trakya Birlik e, firmanın ülkesindeki masraflar ise firmaya aittir. MADDE 31- TRAKYA BİRLİK YETKİSİ: Birliğimiz Kamu İhale Kanununa bağlı değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta, iptal etmekte, kısmen yapmakta veya dilediğine vermekte serbesttir. MADDE 32 -Bu şartname 18 sayfa 32 maddeden ibarettir. FİRMA TRAKYA BİRLİK Sayfa 18 / 18

19 TRAKYA BİRLİK ENTEGRE TESİSLERİNE 16 ADET ÇELİK SİLO VE MÜŞTEMİLATININ TEMİN VE TESİS EDİLMESİ FAALİYET CETVELİ İşin Adı Teklif Bedeli Her bir iş kalemi için ödeme oranları (KDV hariç) Her bir silonun alt tabliye betonunun 16 adet silo alt tabliye betonarme işlerinin yapılması şartnameye uygun olarak tamamlanması ile teklif bedelinin % 6.25' i 16 adet m3 silolar; Dış merdiven, güvenlik kafesi, 2'şer adet platform, iç Her bir silonun temin tesis ve montajının merdiven korkuluklu basamaklı çatı merdiveni, motor ve redüktörleri ile dip şartnameye uygun olarak tamamlanması ile sıyırıcı helezonlar, boşaltma helezonları, havalandırma fanları, kanalları, teklif bedelinin %6.25' i bacaları,seviye göstergeleri ve ısı kontrol sistemi ile komple. Kamyon yükleme silosu; merdiven, çatı merdiveni, silo platformu, elevatörü, motoru, redüktörü, elevatör kulesi ile birlikte komple. Kamyon yükleme silosunun şartnameye uygun olarak tamamlanması ile teklif bedelinin % 100'ü 2 adet elevatör (silolara ürün taşıyan); motorları, redüktörleri, kuleleri, Her bir elevatörün şartnameye uygun olarak platformları ve merdivenleri ile birlikte komple. tamamlanması ile teklif bedelinin % 50'si Silo üzeri galvaniz yürüme yolları; platformları ve zemine destek ayakları ile birlikte komle. Silo üzeri zincirli konveyörler; motor ve redükrörleri ile komple, Silo altı (zemin) zincirli konveyörleri; destek ayakları, motor ve redüktörleri ile birlikte komple. Ürün temizleme eleği; Elevatörü ve elek çıkışı konveyörü ile birlikte komple. Lift; İnsaat işleri ile birlikte komple. Mal alım çukuru; tüm inşaat işleri ve alt konveyörü ile birlikte komple. Pano (kumanda) odası; Elektrik kontrol panoları, akış diyagramları sistemin bağlı olduğu PC, monitör ve lift kumanda panosu ile komple. Sundurma; Liftler, ürün temizleme elekleri ve kumanda odaları için. Her bir 8 li silo grubununa ait silo üzeri galvaniz yürüme yollarının şartnameye uygun olarak tamamlanması ile teklif bedelinin % 50'si Her bir 8 li silo grubunun silo üzeri zincirli konveyörlerinin şartnameye uygun olarak tamamlanması ile teklif bedelinin % 50'si Silo alt (zemin) zincirli konveyörleri ve destek ayaklarının şartnameye uygun olarak tamamlanması ile teklif bedelinin % 100'ü Ürün temizleme eleği ve elevatörünün şartnameye uygun olarak tamamlanması ile teklif bedelinin % 100'ü Liftin şartnameye uygun olarak tamamlanması ile teklif bedelinin % 100'ü Mal alım çukurunun şartnameye uygun olarak tamamlanması ile teklif bedelinin % 100'ü Kumanda odasının şartnameye uygun olarak tamamlanması ile teklif bedelinin %100'ü Sundurmanın şartnameye uygun olarak tamamlanması ile teklif bedelinin % 100'ü TOPLAM TEKLİF BEDELİ TOPLAM TEKLİF BEDELİ (yazı ile) 1- Dağıtıcı klepeler, elekrtikli ve manuel kapaklar, akış boruları, flanşlar, şutlamalar, konveyör boğazları ve elektrik tesisat işleri teklife dahildir. 2- Nakliye, montaj ve sigorta giderleri ile montajda kullanılacak kurtarıcı ve vinç giderleri teklife dahildir. 3- Burada belirtilen toplam bedel, teklif bedelidir. Her bir iş kalemine ait ödeme tutarları için şartnamenin 17. maddesi uygulanacaktır.

20 5.000 m3 x 16 ad.= m3 E P lift mevcut silolar P Pano (kumanda) odası Silo üst konveyörleri Silo alt (boşaltma) konveyörleri Silolara ürün taşıyan elevatörler E Elek Eleklere ve kamyon yükleme silosuna ürün taşıyan el Kamyon yükleme silosu

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ TUZ SATINALMA ŞARTNAMESİ

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ TUZ SATINALMA ŞARTNAMESİ S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ TUZ SATINALMA ŞARTNAMESİ Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, İşletmelerinde kullanılmak üzere 720 ton Ham Tuz ve 681 ton

Detaylı

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla,

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla, Sayın Yetkili; Birliğimizce, kapalı zarf veya faks fiyat teklifi alınmak suretiyle, Mürefte Kooperatifimize kurulmak üzere, takas yöntemi ile 1 Adet 50 ton kapasiteli Elektronik çukur tip eski kantar satılacak,

Detaylı

TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN TANK DİBİ TORTU SATILACAKTIR

TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN TANK DİBİ TORTU SATILACAKTIR TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN TANK DİBİ TORTU SATILACAKTIR Birliğimiz Karacabey Yağ Fabrikası / KARACABEY - BURSA da bulunan takribi 1.110 ton tank dibi tortu satış ihalesi 16.11.2015 günü, saat 14:00

Detaylı

BÜYÜK VE KÜÇÜK AJANDA ŞARTNAMESİ 2015 1- İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ

BÜYÜK VE KÜÇÜK AJANDA ŞARTNAMESİ 2015 1- İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ BÜYÜK VE KÜÇÜK AJANDA ŞARTNAMESİ Birliğimizce 2015 yılı için yaptırılacak ajandalara ait şartnamedir. 1- İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (TRAKYA

Detaylı

Hububat Depolama ve Taşıma Sistemleri TÜMENOĞLU TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Hububat Depolama ve Taşıma Sistemleri TÜMENOĞLU TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Hububat Depolama ve Taşıma Sistemleri TÜMENOĞLU TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Merkez: Horozlar Mah. Kadıköy Cad.No.68-70 Erenler / SAKARYA Fabrika Tel:0.264 3535421 Fax:0.264 3535422

Detaylı

KONUKLAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 300 TONLUK KONİK TABANLI SİLO VE İLETİM DÜZENLERİ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONUKLAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 300 TONLUK KONİK TABANLI SİLO VE İLETİM DÜZENLERİ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAMESİ KONUKLAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 300 TONLUK KONİK TABANLI SİLO VE İLETİM DÜZENLERİ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAMESİ TİGEM; Konuklar Tarım İşletmesi Müdürlüğündeki Tohum hazırlama tesislerinde kurulan paketleme-

Detaylı

AJANDA ŞARTNAMESİ ../..

AJANDA ŞARTNAMESİ ../.. AJANDA ŞARTNAMESİ Birliğimizce 2012 yılı için yaptırılacak ajandalara ait şartnamedir. 1- İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (TRAKYA BİRLİK) Genel

Detaylı

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ MOTORİN VE ÖZEL KALORİFER YAKITI SATINALMA ŞARTNAMESİ S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği İşletmelerinin Mart 2007

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI KONU VE KAPSAM: Alçak gerilim dağıtım panoları, bina içinde kullanılan, zemine montajlı, serbest dikili tip olarak prefabrik standart fonksiyonel

Detaylı

YAZLIK VE KIŞLIK İŞ TULUMU ŞARTNAMESİ

YAZLIK VE KIŞLIK İŞ TULUMU ŞARTNAMESİ YAZLIK VE KIŞLIK İŞ TULUMU ŞARTNAMESİ Birliğimiz reklamını içeren aşağıdaki beden, miktar ve özellikleri belirtilen Yazlık ve Kışlık iş Tulumu yaptırılacaktır. 1- İHALE TARİHİ VE YERİ Bu satınalma işine

Detaylı

TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN ASİTLİ YAĞ SATILACAKTIR

TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN ASİTLİ YAĞ SATILACAKTIR TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN ASİTLİ YAĞ SATILACAKTIR Birliğimiz Entegre Tesisleri / TEKİRDAĞ da takribi 500 ton asitli yağ satış ihalesi 09.11.2016 günü, saat 14:00 da Kapalı Zarf Açık Artırma Usulü

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

TRAKYA BİRLİK ÇORLU SU KUYULARI - ENTEGRE TESİSLERİ SU İSALE HATTINA AİT ŞARTNAMEDİR

TRAKYA BİRLİK ÇORLU SU KUYULARI - ENTEGRE TESİSLERİ SU İSALE HATTINA AİT ŞARTNAMEDİR S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ TRAKYA BİRLİK ÇORLU SU KUYULARI - ENTEGRE TESİSLERİ SU İSALE HATTINA AİT ŞARTNAMEDİR MADDE 1 - İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ: Trakya Yağlı

Detaylı

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KURU TİP TRANSFORMATÖR VE HARİCİ TOPRAKLI AYIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KURU TİP TRANSFORMATÖR VE HARİCİ TOPRAKLI AYIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ 2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KURU TİP TRANSFORMATÖR VE HARİCİ TOPRAKLI AYIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak, kullanılmak

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA

Detaylı

C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

Soyunma Dolabı Şartname. www.sistemkabin.com

Soyunma Dolabı Şartname. www.sistemkabin.com Soyunma Dolabı Şartname www.sistemkabin.com içindekiler Konu Soyunma Dolabı Şartnamesi İş Sahibi Şartnamenin Amacı İşin Kapsamı Genel Şartlar Tasarım ve İşçilik Ölçü birimleri 4 Teknik Şartlar 4 Teklif

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ 1 GENEL 1.1 Alçak Gerilim elektrik panoları montaj edilecek yere uygun, çalışma şartlarına göre izolasyon seviyesi sağlanmış, kısa devre şartlarına elektriksel

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /04/010 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 0103070 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 9/04/010 TARİHİ, SAAT

Detaylı

GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO KANALLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO KANALLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO KANALLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ Mayıs 2010 Sayfa no: 1 KAPSAM Projede kullanılacak metal kablo kanalları aksesuarlarının imalatı, sıcak daldırma galvanizasyonu, ve alıcının

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1 TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR. 3 2. TEDARİK EDİLECEK ÜRÜNÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 3. GARANTİ KAPSAMI. 4 4. CEZAİ KAPSAM.4 5.

Detaylı

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 10metre ÇİFTLİ DEKORATİF AYDINLATMA DİREĞİ Direk Ana Gövde : Direk gövdesi kullanılan Ø114*3mm Ø139*4mm, Ø168*4mm çelik (S 235 JR) kalite borulardan imal edilecektir.

Detaylı

2016 YILI İKİ KATLI OFİS KONTEYNER TASLAK ŞARTNAMESİ

2016 YILI İKİ KATLI OFİS KONTEYNER TASLAK ŞARTNAMESİ 2016 YILI İKİ KATLI OFİS KONTEYNER TASLAK ŞARTNAMESİ 1 - AMAÇ Zonguldak Limanında ofis olarak kullanılmak üzere bir adet iki katlı ofis konteyneri satın alınacaktır. 2 - TEKNİK ÖZELLİKLER 2.1 - İki Katlı

Detaylı

ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1:TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK

Detaylı

TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Birliğimiz Entegre Tesisleri / TEKİRDAĞ da 500 ton, Karacabey Yağ Fabrikası / KARACABEY - BURSA da 150 ton olmak üzere Şubat 2016 - Temmuz 2016 ( 6 aylık ) döneminde

Detaylı

KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ RAF SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ RAF SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ RAF SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1. TANIMLAR: Bu madde tarif edilen sözleşme ve eklerinde kullanıldığı takdirde aşağıdaki anlamları taşır.

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi 1. TEKLiF'iN KAPSAMI: British Embassy School Ankara (BESA) (bundan böyle İşveren olarak anılacaktır), Ankara'da Ingiliz Büyükelçiliği arazisi içerisinde bulunan BESA nin kapalı spor

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE EKİPMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE EKİPMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE EKİPMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- SU TANKI: St -37 A1 kalite 5 mm sac kullanılmaktadır. Tank içinde Enine 2, Boyuna 4 adet tank malzemesi ile ayni malzemeden dalgakıran Tank üzerinde

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule 1 ad helezon kaydırak platformu 1 ad 7 basamaklı merdiven 1 ad çatı 1 ad 150 cm helezon kaydırak 1 ad 150 cm düz kaydırak 1 ad platform korkuluğu

Detaylı

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ŞARTNAMELER PREFİ PREFABRİK YAPI ENDÜSTRİ BİLİŞİM VE TİCARET LTD.ŞTİ. 27/200 FORMLU TRAPEZOİDAL

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

YAĞLIK AYÇİÇEĞİ NAKLİYE ŞARTNAMESİDİR.

YAĞLIK AYÇİÇEĞİ NAKLİYE ŞARTNAMESİDİR. YAĞLIK AYÇİÇEĞİ NAKLİYE ŞARTNAMESİDİR. S.S.Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği nce (TRAKYA BİRLİK) Ağustos 2012-Temmuz 2013 devresinde S.S. 285 Sayılı Keşan Yağlı Tohumlar Tarım Satış

Detaylı

Ekstra Güvenlik ve Anti-Terör Sistemleri METAXDOOR SECURITY. Security Geçiş Sistemleri. Kayar Kapılar. Döner Kapılar.

Ekstra Güvenlik ve Anti-Terör Sistemleri METAXDOOR SECURITY. Security Geçiş Sistemleri. Kayar Kapılar. Döner Kapılar. Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri METAXDOOR SECURITY Ekstra Güvenlik ve Anti-Terör Sistemleri METAXDOOR RBK Road Blocker Metaxdoor RBK Road Blocker

Detaylı

V-2 TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

V-2 TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME V-2 TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule helezon kaydırak platformu 3 gen platform 2 ad 5 basmaklı merdiven çatı 150 cm helezon kaydırak 150 cm düz kaydırak platform korkuluğu 3 ad yaprak figürü bacak giydirme figürü

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN ASİTLİ YAĞ SATILACAKTIR

TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN ASİTLİ YAĞ SATILACAKTIR TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN ASİTLİ YAĞ SATILACAKTIR Birliğimiz Entegre Tesisleri / TEKİRDAĞ da takribi 500 ton, Karacabey Yağ Fabrikası / KARACABEY - BURSA da takribi 200 ton ( toplam 700 ton )

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

B. EMNİYET ÖNLEMLERİ A. MONTAJ

B. EMNİYET ÖNLEMLERİ A. MONTAJ İÇİNDEKİLER Otomatik Akü Şarj Redresörü A. MONTAJ... 3 B. EMNİYET ÖNLEMLERİ... 4 C. KULLANMA TALİMATI... 5 D. CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI... 6 E. CİHAZIN TAŞINMASI VE DEPOLANMASI... 7 F. GARANTİ ŞARTLARI...

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 5 4.1. Montaj...

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

TEKNĐK DESTEK BAKIM SÖZLEŞMESĐ ĐÇĐNDEKĐLER

TEKNĐK DESTEK BAKIM SÖZLEŞMESĐ ĐÇĐNDEKĐLER TEKNĐK DESTEK BAKIM SÖZLEŞMESĐ ĐÇĐNDEKĐLER 1. TARAFLAR 2. SÖZLEŞME KONUSU 3. SÖZLEŞME KAPSAMI 4. SÖZLEŞMENĐN AMACI 5. SÖZLEŞMENĐN SÜRESĐ 6. BAKIM KOŞULLARI 7. SERVĐS ALICININ SORUMLULUKLARI 8. SÖZLEŞME

Detaylı

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trakya Birlik Entegre Tesisleri Buhar Santraline 1 adet 15 t/h Kapasiteli, Kömür Yakıtlı Buhar Kazanı ve Müştemilatının Temini

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

8- Makine Motor Şasesi : 100 lük NPU ile imal edilecek (NPU ların beton zemine bakan

8- Makine Motor Şasesi : 100 lük NPU ile imal edilecek (NPU ların beton zemine bakan Frekans Kontrolüü Engelli Asansör Şartnamesi 95/16/AT Asansör Yönetmeliği ile TSE 863 ve 8237 (Nisan 1995) Standartlarına uygun Yürüme Özürlü İnsan Asansörü İmal ve Montajı için aşağıdaki özellikler sağlanacaktır.

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule 2 ad kare platform 1 ad helezon kaydırak platformu 1 ad 5 basmaklı merdiven 1 ad 3 basamaklı ara merdiven 1 ad çatı 1 ad 150 cm düz kaydırak 1 ad 150 cm helezon kaydırak 1 ad

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

Genel Müdürlük Hizmet Binasının Cephelerine 80 Adet Açılır Pencere ve Korkuluk Yapılması İşi. Teknik Şartnamesi

Genel Müdürlük Hizmet Binasının Cephelerine 80 Adet Açılır Pencere ve Korkuluk Yapılması İşi. Teknik Şartnamesi Genel Müdürlük Hizmet Binasının Cephelerine 80 Adet Açılır Pencere ve Korkuluk Yapılması İşi Teknik Şartnamesi I- GİRİŞ 1- İŞİN KONUSU: 23 Katlı Genel Müdürlük Hizmet Binasının Cephelerine 80 adet açılır

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI VAN ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

AKSİYEL FAN HIZ KONTROL ÜNİTESİ

AKSİYEL FAN HIZ KONTROL ÜNİTESİ AKSİYEL FAN & HIZ KONTROL ÜNİTESİ SFW0S 300 BROŞÜR TEKNİK ÖZELLİKLER SALİKS SFW0S 300 Fan yaygın olarak pano ve server odaları, elekrik panoları gibi endüstriyel makine soğutmalarında, aynı zamanda yaşamsal

Detaylı

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI Satılacak malzemelerle ilgili bilgiler Madde 1- Satılacak malzemelerin sıra numarası, cinsi, niteliği ve miktarları aşağıdaki

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim

Detaylı

PASLANMAZ ÇELİK BORU DİREKLERİN İMALİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL

PASLANMAZ ÇELİK BORU DİREKLERİN İMALİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL PASLANMAZ BORU DİREKLERİN İMALİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1/5 PASLANMAZ ÇELİK BORU DİREKLERİN İMALİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL 1.1 KAPSAM Aydınlatma ünitesi, projektör, kamera, pano, anten, bayrak, flama

Detaylı

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ 1- Yeraltı konteyner sistemine sıkıştırmalı çöp aracından alınan jaklı hortumla konteyner sistemine bağlantı yapılıp manuel kumanda ile çalışması sağlanacaktır.

Detaylı

ORAY PREFABRİK GSM SHELTER KONTEYNERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ORAY PREFABRİK GSM SHELTER KONTEYNERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ GSM SHELTER KONTEYNERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ~Talep Edilen Ebatlarda Üretim Gerçekleşmektedir.~ Sayfa1 GENEL ÖZELLİKLER Çevresel Koşullar : Maksimum dış ortam sıcaklığı +55 C Bağıl nem oranı 100% 175 km/h

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule kare platform 7 basamaklı ara merdiven 150 cm düz kaydırak 150 cm helezon kaydırak platform korkuluğu palmiye figürü çatı 2 li salıncak seti 1 tk TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN

Detaylı

1 ADET OTOMATİK PALET DİZİCİ ROBOT, 1 ADET OTOMATİK STREÇLEME MAKİNASI VE MÜŞTEMİLATININ TEMİNİ ŞARTNAMESİ MADDE 1 -İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ:

1 ADET OTOMATİK PALET DİZİCİ ROBOT, 1 ADET OTOMATİK STREÇLEME MAKİNASI VE MÜŞTEMİLATININ TEMİNİ ŞARTNAMESİ MADDE 1 -İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ: S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ 1 ADET OTOMATİK PALET DİZİCİ ROBOT, 1 ADET OTOMATİK STREÇLEME MAKİNASI VE MÜŞTEMİLATININ TEMİNİ ŞARTNAMESİ MADDE 1 -İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE

Detaylı

MANUEL - İLLER BANKASI TİPİ TRAFO/REDRESÖR ÜNİTESİ (0-60 V / 50 A)

MANUEL - İLLER BANKASI TİPİ TRAFO/REDRESÖR ÜNİTESİ (0-60 V / 50 A) MANUEL - İLLER BANKASI TİPİ TRAFO/REDRESÖR ÜNİTESİ (0-60 V / 50 A) Üniteye ait devre şaması ekte verilmiştir. Devre elemanları şöyledir: a1 Otomat, G tipi; 16 A a2 Otomat, L tipi ;2*40 A SP1/SP2 Surge

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1/6 T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOBB-ETU MODEL TEST LAB. PN25 REDÜKSİYON (FLANŞLI) TEKNİK ŞARTNAMESİ TEM-FR-1 2/6 TOBB-ETU MODEL TEST

Detaylı

Durafan Kullanım Kılavuzu

Durafan Kullanım Kılavuzu Durafan Kullanım Kılavuzu ASPİRATÖR KULLANIM KILAVUZU EL KİTABI Kerep Çubuk DURA MAKİNA OSB. 14 CAD. NO:7 / ÇORUM TEL : +90 364 254 92 22 1 İÇİNDEKİLER A. ÖNSÖZ..2 B. UYGULANAN DİREKTİF VE STANDARTLAR..3

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak isimlendirilmektir. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ Bu sözleşme, bir taraftan (Bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan (Bundan böyle Taşeron olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule kare platform 7 basamaklı ara merdiven 150 cm düz kaydırak platform korkuluğu 2 ad güneş figürü çatı kemeri 2 li salıncak seti 1 tk POLİETİLEN

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 100

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 100 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 100 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trakya Birlik Entegre Tesisleri Likit Dolum Ünitesine dolum hatları için Otomatik Paletleme ve Streç Sarma Makinalarının Temin

Detaylı

MOBIL BETON SANTRALLERI

MOBIL BETON SANTRALLERI Tel :00903782272230 Fax :00903782278143 web :www.ustaoglugrup.net e-mail :ustaoglugrup@hotmail.com msn :ustaoglugrup@hotmail.com MOBIL BETON SANTRALLERI 1985 yilinda BARTIN' da faaliyetlerine baslamis

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule 4 ad kare platform 3 ad helezon kaydırak platformu 1 ad 5 basmaklı merdiven 1 ad çatı 2 ad 100 cm ikiz kaydırak 1 ad 150 cm helezon kaydırak 1 ad tüp geçit 1 ad 100 cm düz kaydırak

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Yapı Ruhsatı alma süresi 30 (otuz) takvim günü, inşaat yapım süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Yapı Ruhsatı alma süresi 30 (otuz) takvim günü, inşaat yapım süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÜSYAPI İŞLERİ SOĞUTMA TESİSATI VE MONORAY AKSAMINA AİT BİRİM FİYAT CETVELİ

İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÜSYAPI İŞLERİ SOĞUTMA TESİSATI VE MONORAY AKSAMINA AİT BİRİM FİYAT CETVELİ İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÜSYAPI İŞLERİ SOĞUTMA TESİSATI VE MONORAY AKSAMINA AİT BİRİM FİYAT CETVELİ Oğuzhan YILDIZ Zeynep UĞUR Veli ZENGİN Daire Başkanı Müdür Uzman İLLER BANKASI

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1-Müdürlüğümüz tarafından kiralaması yapılacak olan damperli

Detaylı

TELEFERİK SİSTEMLİ OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ Teleferik sistemli oyun grubu esas olarak, iki adet ana taşıyıcı gövde, zemine sabitlemek için ankraj

TELEFERİK SİSTEMLİ OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ Teleferik sistemli oyun grubu esas olarak, iki adet ana taşıyıcı gövde, zemine sabitlemek için ankraj TELEFERİK SİSTEMLİ OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ Teleferik sistemli oyun grubu esas olarak, iki adet ana taşıyıcı gövde, zemine sabitlemek için ankraj sistemi, arabalı palanga sistemi ve tahditleri, çelik

Detaylı

TEKNİK SERVİS VE BAKIM SÖZLEŞMESİ

TEKNİK SERVİS VE BAKIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK SERVİS VE BAKIM SÖZLEŞMESİ PARÇA HARİÇ : SÖZLEŞME NO : 1. TARAFLAR : 2. SİSTEM : 1.1 Bir tarafta ticari ikametgahı AKŞEMŞETTİN MAH. ÇAĞLAYAN CAD. NO: 21/A Sincan / ANKARA olan YEDİEL ISITMA SOĞUTMA

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule 5 ad kare platform 4 ad helezon kaydırak platformu 1 ad 3 gen platform 6 ad 5 basmaklı merdiven 1 ad 3 basamaklı ara merdiven 1 ad 7 basamaklı ara merdiven 1 ad çatı 3 ad 100

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü BORDÜR, PARKE TAŞI VE YAĞMUR OLUĞU ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1 1. İŞİN KAPSAMI 1.1 Bordür, Parke Taşı Ve Yağmur Oluğu Alımı İşi 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule kare platform 5 basmaklı merdiven 100 cm düz kaydırak platform korkuluğu tırmanma basmakları 1 tk dal figürü yaprak figürü çatı kemeri POLİETİLEN

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ENTEGRE TESİSLER BUHAR SANTRALI ÜNİTESİNE 1 ADET BUHAR KAZANI

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ENTEGRE TESİSLER BUHAR SANTRALI ÜNİTESİNE 1 ADET BUHAR KAZANI S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ENTEGRE TESİSLER BUHAR SANTRALI ÜNİTESİNE 1 ADET BUHAR KAZANI ve MÜŞTEMİLATININ İMALAT VE MONTAJINA AİT ŞARTNAMEDİR. MADDE 1-İŞİ YAPTIRACAK

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak adlandırılmaktadır. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAKACIK REZİDANS 5 ADET ASANSÖR FENNİ MUAYENE EKSİKLİKLERİ TAMAMLANMASI İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO MERDİVENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO MERDİVENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO MERDİVENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Mayıs 2010 Sayfa no: 1 KAPSAM Projede kullanılacak kablo merdivenleri ve aksesuarlarının imalatı, sıcak daldırma galvanizasyonu, ve alıcının

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21602 05.11.2013 Konu : Kamera Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kamera Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 07.11.2013 Perşembe saat 12:00

Detaylı

İlk Yayın Tarihi Öğrenci Laboratuvarı Benç Sistemleri Teknik Şartnamesi

İlk Yayın Tarihi Öğrenci Laboratuvarı Benç Sistemleri Teknik Şartnamesi 1 / 7 A. Genel Özellikler: 1. Laboratuvar kurulumunda gerçekleştirilecek tüm yapım işlemleri ihale üzerinde kalan firmaya ait olmalıdır. Laboratuvara yapılacak tezgah, alt dolap, raf sistemi, çekmecelerin

Detaylı